Ανατολή και Δύσις : Ταστότητα και ετερότητα στο νεοελληνικό στοτασμό τοσ 18 οσ και τοσ 19 οσ αι. Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανατολή και Δύσις : Ταστότητα και ετερότητα στο νεοελληνικό στοτασμό τοσ 18 οσ και τοσ 19 οσ αι. Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε"

Transcript

1 Ανατολή και Δύσις : Ταστότητα και ετερότητα στο νεοελληνικό στοτασμό τοσ 18 οσ και τοσ 19 οσ αι. Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε Σν ζέκα ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο εηεξφηεηαο έρεη γίλεη αληηθείκελν έληνλεο ζπδήηεζεο ζηε ζχγρξνλε κεηαλεσηεξηθή θνηλσλία θαη απαζρνιεί ηφζν ηε θηινζνθία θαη ηε ινγνηερλία φζν θαη ηελ πνιηηηθή. «Σαπηφηεηα» θαη «εηεξφηεηα» ζα δηεξεπλεζνχλ ζηελ αλαθνίλσζε απηή κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα ινγνηερληθά θαη θηινζνθηθά θείκελα ηα νπνία ζπλδένπλ ηηο έλλνηεο απηέο κε ηε γεσγξαθηθή δηάθξηζε αιιά θαη κε ηελ ηζηνξηθή δηέλεμε Γχζεο-Αλαηνιήο, Δπξψπεο-Αζίαο, ζηελ νπνία ν Διιεληζκφο παίδεη ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή, φληαο ν ελσηηθφο δεζκφο αιιά θαη ιεηηνπξγψληαο αθελφο σο δεκηνπξγφο πνιηηηζκνχ θαη αλάπηπμεο ηεο ειεχζεξεο ππνθεηκεληθφηεηαο θαη αθεηέξνπ σο επηθνηλσληαθφο δίαπινο αληίξξνπσλ επηξξνψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ. Ο ηξφπνο ζπγθξφηεζεο ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο, εζληθήο, ζξεζθεπηηθήο, ηνπηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο, φηαλ ν Διιεληζκφο ζηέθεηαη αληηκέησπνο πξνο άιιεο εζλφηεηεο θαη πνιηηηζκνχο, ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο, πνπ απνηειεί ην ζεκέιην ηεο πνιηηηθήο ηαπηφηεηαο θάζε έζλνπο, θαη αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ινγνηερληθά θαη θηινζνθηθά θείκελα ηνπ 18 νπ θαη 19νπ αηψλα πνπ ζέηνπλ ην πξφβιεκα ρψξνπ-ρξφλνπ, γεσγξαθίαο-ηζηνξίαο, ηαπηφηεηαο θαη εηεξφηεηαο ζε ζρέζε κε ηε δηάθξηζε Γχζεο-Αλαηνιήο. Ζ εγειηαλή δηάθξηζε Αλαηνιήο-Γχζεο, σο δχν θφζκσλ δηακεηξηθά θαη δηαρξνληθά αληίζεησλ, 1 είλαη εκθαλήο, αλ θαη ζηελ νπζία θαηλνκεληθή, ζην ζηηρνχξγεκα ηνπ 18 νπ αηψλα πνπ ηηηινθνξείηαη «Βοζποπομασία, ήγοςν θιλονικεία 1 Γηα ηε δηάθξηζε απηή, βι. G. W. F. Hegel, The Philosophy of History, Preface by Charles Hegel, introduction by the translator J. Sibree, Dover Publications, Mineola, New York,

2 Αζίαρ και Δςπώπηρ ειρ ηο καηάζηενον ηηρ Κυνζηανηινοςπόλευρ», ηo φπνην γξάθηεθε απφ ηνλ εληφξ Μφκαξο, δηεξκελέα θαη γεληθφ γξακκαηέα ηεο Απζηξίαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, θαη ηππψζεθε ην 1766 ζηε Λεηςία, κε επηκέιεηα ηνπ Δπγέληνπ Βνχιγαξε, 2 ν νπνίνο θαίλεηαη φηη είρε γλσξίζεη ηνλ Μφκαξο θαηά ηελ πξψηε παξακνλή ηνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε (1853). 3 To πνίεκα απηφ, πνηεηηθή πεξηήγεζε ζε έλα δνκεκέλν θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ έρεη πιένλ αιινησζεί, ζχκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα, εθδφζεθε εθ λένπ ζηε Βελεηία ην 1792, 4 θαη απνηειείηαη απφ πεξίπνπ νκνηνθαηάιεθηνπο δεθαπεληαζχιιαβνπο ζηίρνπο πνπ ηνπο έρεη ζπλζέζεη ν Caspar Ludwig Momars ή Momartz, ν νπνίνο γελλήζεθε ην 1696 ζηνλ Γαιαηά απφ Φιακαλδφ παηέξα, (πνπ ήηαλ σζηφζν Ηζπαλφο ππήθννο εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε), θαη Ηηαιίδα κεηέξα, πνπ θαηαγφηαλ απφ ηνλ Γαιαηά. Σν 1713 έγηλε Απζηξηαθφο ππήθννο θαη ην 1719 αλέιαβε ππεξεζία ζηελ απζηξηαθή πξεζβεία, φπνπ ζηαδηνδξφκεζε σο δηεξκελέαο θαη γεληθφο γξακκαηέαο. Πξνεξρφκελνο απφ ην ιεβαληίληθν πεξηβάιινλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, φπνπ πέξαζε 2 Βοζποπομασία, ήγοςν θιλονεικία Αζίαρ και Δςπώπηρ ειρ ηο Καηάζηενον ηηρ Κυνζηανηινοςπόλευρ. Ποίημα ζςνηεθέν καηά ηο ατνβ υηήπιον Έηορ ςπό ηος ποηέ Δνδοξοηάηος και Αξιοππεπεζηάηος κςπίος ενιόπ Μόμαπρ, ππώηος Γπαγοςμάνος ηος εν Κυνζηανηινοςπόλει Ππέζβευρ ηος Αςζηπιακού Κπάηοςρ. Νςν δε ηύποιρ εκδοθέν μεηά και δύο άλλυν ποιημαηίυν ηθικών ςπό Δ.Β., εν Λειτία ηηρ αξονίαρ, εν ηη ηςπογπαθία ηος Βπεφηκόπθ, έηει Γηα κηα πξψηε αλάγλσζε ηνπ ζηηρνπξγήκαηνο απηνχ θαη ηνπ παξαθξαζζέληνο, ζε ζηηρνπξγηθή κνξθή, απφ ηνλ Δπγέλην Βνχιγαξε δηεγήκαηνο ηνπ Βνιηαίξνπ «Memnon ou la sagesse humaine», ην νπνίν έρεη δεκνζηεπζεί καδί κε έλα άιιν πνηεκάηην, πνπ ηηηινθνξείηαη Απόδοζιρ αλληγοπίαρ, σο επίκεηξν ηεο Βοζποπομασίαρ, βι. Α. Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε, «Ζζηθφ θάιινο θαη σξαία ςπρή ζην Νενειιεληθφ Γηαθσηηζκφ. Απφπεηξα κηαο λέαο αλάγλσζεο ηεο λενειιεληθήο αηζζεηηθήο», Νεοελληνικόρ Γιαθυηιζμόρ. Απόπειπα μιαρ νέαρ επεςνηηικήρ ζςγκομιδήρ, Δζληθφ Πνιηηηζηηθφ Γίθηπν Πφιεσλ, Γήκνο Κνδάλεο, 1999, ζζ (αλαδεκνζίεπζε ζην Α. Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε, Νεοελληνική θιλοζοθία. Θέμαηα πολιηικήρ και ηθικήρ, εθδ. Παλ/κίνπ Αζελψλ, Αζήλα, 2001, ζζ ). 3 Γηα κηα πξφζθαηε πξνζέγγηζε ηεο Βοζποπομασίαρ θαη πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ζπγγξαθέα απηήο θαη ηνπο δεζκνχο ηνπ κε ηνπο πλεπκαηηθνχο θαη εθθιεζηαζηηθνχο θχθινπο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηδηαίηεξα κε ηνλ θηινινγηθφ θχθιν ησλ Κσλζηαληηλνππνιηηψλ Ρίδσλ θαη Σπαλέσλ/Σπαληηψλ, βι. ζρεηηθά Γηψξγνο Κεραγηφγινπ, «θέςεηο γηα νξηζκέλεο ινγνηερληθέο, κεηαθξαζηηθέο θαη εθδνηηθέο ελαζρνιήζεηο ηνπ Δπγέληνπ Βνχιγαξε, κε επίθεληξν ηνλ βνιηαηξηθφ Μέκλνλα», Ππακηικά Γιεθνούρ Δπιζηημονικού ςνεδπίος, Κέξθπξα, 1-3 Γεθεκβξίνπ 2006, Ηφλην Παλεπηζηήκην, εθδ. Καλάθε, Κέξθπξα, 2009, ζζ θαη Albrecht Berger, «Ο Δπγέληνο Βνχιγαξεο θαη ε Βοζποπομασία», Ππακηικά Γιεθνούρ Δπιζηημονικού ςνεδπίος, ό.π., ζζ Ζ έθδνζε απηή, πνπ έγηλε απφ ηνλ Κξεηηθφ Κήξπθα Υαηξέηε ζηηο βελεηηθέο εθδφζεηο ηνπ Γεκεηξίνπ Θενδνζίνπ, θαηαιήγεη σο αθνινχζσο: Νςν δε αύθιρ ηύποιρ εκδοθέν μεηά δύο άλλυν ποιημαηίυν Ηθικών, και μεηά πλείζηηρ επιμελείαρ διοπθυθέν. ατνβ. Δνεηίηζιν Παπά Γημηηπίυ Θεοδοζίος ηυ εξ Ιυαννίνυν,Con licenza de superiori. 2

3 ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπ, ζπλήςε δεζκνχο θηιίαο κε ζεκαληηθέο θαλαξηψηηθεο νηθνγέλεηεο, φπσο ησλ Ρίδσλ θαη ησλ Σπαλέσλ/Σπαληηψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ Ησάλλε Ρίδν Ραγθαβή ηνπ Μαλέ θαη ηνλ Γεψξγην Σπαλίηε, ζηνλ νπνίν κάιηζηα αθηεξψλεηαη ην ζηηρνχξγεκα. 5 Πξνζεγγίδνληαο πξηλ κεξηθά ρξφληα ζε κειέηε κνπ ην πνίεκα απηφ, επεζήκαλα ηελ εζηθνπαηδαγσγηθή αμία ηνπ 6 θαη ην ραξαθηήξηζα σο αιιεγνξηθή αθήγεζε πνπ ζπλδέεη ηελ εζηθή κε ηελ αηζζεηηθή αιιά θαη σο «δηδαθηηθή έθθξαζε» πνπ πξνβάιιεη κηα ελδηαθέξνπζα αληίιεςε γηα ηε ζέζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζην θνκβηθφ ζεκείν πνπ ζπλδέεη ηε Γχζε κε ηελ Αλαηνιή, δειαδή ζηα ζηελά ηνπ Βνζπφξνπ. Ζ Κσλζηαληηλνχπνιε, σο ηφπνο επαθήο θαη ηξηβήο Αλαηνιήο θαη Γχζεο, βξίζθεηαη εθεί φπνπ ελψλεηαη ε Αζία κε ηελ Δπξψπε, αλάκεζα ζηε Μεζφγεην θαη ζηνλ Δχμεηλν Πφλην, θαηά ηνλ ζπγγξαθέα ηεο Βοζποπομασίαρ. Δίλαη ην θέληξν κηαο πνιπεζληθήο απηνθξαηνξίαο, εμειιεληζκέλεο θαη ρξηζηηαληθήο, κηα πφιε πνπ ζπκβνιίδεη ηε γέλλεζε ελφο λένπ θφζκνπ, ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, ε νπνία ηειείσζε ηε ρηιηεηή ηζηνξία ηεο ην 1453 σο ειιεληθφ νξζφδνμν θξάηνο. 7 Ζ Κσλζηαληηλνχπνιε, θέληξν ηνπ βπδαληηλνχ Διιεληζκνχ, εθπξνζσπεί ην Βπδάληην ην νπνίν γηα ρίιηα ρξφληα ζπλέλσζε ηνλ ειιελνξσκατθφ πνιηηηζκφ κε ηνλ ρξηζηηαληζκφ, θαη θαηά ηνλ 19 ν αηψλα εθιακβάλεηαη απφ ηνπο λενέιιελεο δηαλννχκελνπο σο νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο εζληθήο ηζηνξίαο αιιά θαη σο ζχκβνιν εζληθήο ελφηεηαο. 8 5 Βι. Albrecht Berger, «Ο Δπγέληνο Βνχιγαξεο θαη ε Βοζποπομασία, ό.π., ζζ Βι. Α. Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε, «Ζζηθφ θάιινο θαη σξαία ςπρή ζην Νενειιεληθφ Γηαθσηηζκφ. Απφπεηξα κηαο λέαο αλάγλσζεο ηεο λενειιεληθήο αηζζεηηθήο», Νεοελληνικόρ Γιαθυηιζμόρ. Απόπειπα μιαρ νέαρ επεςνηηικήρ ζςγκομιδήρ, ό.π., ζζ (αλαδεκνζίεπζε ζην Α. Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε, Νεοελληνική θιλοζοθία. Θέμαηα πολιηικήρ και ηθικήρ, Αζήλα, 2001, ζζ ). 7 Βι. Διέλε Αξβειέξ, «Βπδάληην: H ρξηζηηαληθή απηνθξαηνξία» ζην Οι Δςπυπαίοι, Απσαιόηηηα, Μεζαίυναρ, Αναγέννηζη, η. Α, κηθξ. Π. Μπνπξιάθεο αββάιαο, Αζήλα, 2000, ζζ. 149 θ.εμ. 8 Καηά ηνλ 18 ν θαη ηνλ 19 ν αηψλα αλαπηχζζεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηηο έλλνηεο ηεο εζληθήο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο θαη ησλ θξηηεξίσλ, θπιεηηθψλ, γισζζηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ, πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο δπν απηέο έλλνηεο. Σελ πεξίνδν απηή, παξάιιεια κε ηνλ φξν «γέλνο» ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν φξνο ειιεληζκφο γηα λα πξνζδηνξηζζεί ε πνιηηηζηηθή θνηλφηεηα ηνπ γέλνπο ησλ Διιήλσλ πνπ εθηείλεηαη πέξαλ ησλ γεσγξαθηθψλ θαη εζληθψλ νξίσλ. Πβ. Α. Γιπθνθξχδε- Λενληζίλε, «Σν πξφβιεκα ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ζην λενειιεληθφ ζηνραζκφ» ζην Νεοελληνική 3

4 Σν θείκελν απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα θαη ηνπο εθδφηεο ηνπ σο κηα ινγνκαρία αλάκεζα ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Αζία, πνπ παξνπζηάδνληαη σο αδειθέο θαη ζπγθξίλνπλ ηηο νκνξθηέο πνπ ππάξρνπλ απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ Βνζπφξνπ, ν νπνίνο ρσξίδεη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζην επξσπατθφ θαη αζηαηηθφ θνκκάηη ηεο, κε ηελ Δπξψπε λα ππεξεθαλεχεηαη γηα ηα θηίζκαηα θαη ηα ρσξηά ηεο, θαη ηελ Αζία λα πξνβάιιεη κε ππεξεθάλεηα ηα ζαπκάζηα ηνπία ηεο, αηζζαλφκελε σζηφζν ηαπεηλσκέλε θαη ζηεξεκέλε ζε ζρέζε κε ηελ Δπξψπε. Αμίδεη λα ηνληζζεί εδψ πσο ν Μφκαξο, κνινλφηη μέλνο, πεξηγξάθεη θαη εγθσκηάδεη σο απηφρζσλ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηα πεξίρσξά ηεο κε εχζηνρεο θαη γιαθπξέο πεξηγξαθέο, βιέπνληαο φκσο θαη ηα «ςεγάδηά ηνπο», 9 θαιχπηνληαο κε πιεξφηεηα ηελ εηθφλα κηαο πφιεο πνπ έρεη ην πξνλφκην λα ελψλεη δχν επείξνπο, ελψ ζην ζπκθηιησηηθφ ηέινο ηνπ πνηήκαηνο απηνχ ηνλίδεηαη πσο ε νκνξθηά κηαο ηνπνζεζίαο εμαξηάηαη απφ ηελ αληίζηνηρε ζέα πνπ έρεη θαλείο απφ θάζε πιεπξά ηνπ Βνζπφξνπ. Ζ Βοζποπομασία, είρε γξαθεί κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο ζηελ θαζνκηινπκέλε ηεο επνρήο, κε πνιιά ιεθηηθά δάλεηα απφ ηελ ηνπξθηθή, θαη αληηγξάθεθε, Φιλοζοθία. Θέμαηα Πολιηικήρ και Ηθικήρ, ό.π., ζ. 361, θαη Α. Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε, «Δζληθνί ραξαθηήξεο, πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα θαη ειιεληθή Γηαζπνξά» ζην Δςηςσιζμόρ. Σιμή ζηον Δπαηοζθένη Γ. Κατυμένο, Ησάλληλα, 2010, ζζ Γηα ηε ηελ έληαμε ηνπ Βπδαληίνπ ζηελ ειιεληθή δηαλφεζε θαηά ην δηάζηεκα θαη ηελ αλάδπζε κηαο θαηλνχξγηαο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο, ε νπνία επεθηάζεθε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο πνιηηηζκηθήο δσήο ηνπ ειιεληζκνχ, βι R. D. Argyropoulos, Les intellectuals grecs à la recherche de Byzance ( ), Collection Histoire des idées 1, Institut de Recherche Néohelléniques, Fondation Nationale de la Recherche Scientifique, Athènes, χληνκε πεξηγξαθή ηνπ ζηηρνπξγήκαηνο (ζ. η ), δίδεηαη απφ ηνλ εθδφηε ηεο δεπηέξαο έθδνζεο ζε πνηεκάηην αθηεξσκέλν ζηνλ Γεψξγην Κξηηδνηάθε, δείγκα θηιίαο θαη επγλσκνζχλεο, επεηδή βνήζεζε νηθνλνκηθά ζηελ έθδνζε απηνχ ζηελ Βελεηία: Γηφηη ηνχην ηζηνξεί εχζπκνλ ηζηνξίαλ κε ηξφπνλ επηηήδεηνλ, κε πξνζσπνπνηταλ, Σεο Κσλζηαληηλνππφιεσο εθείλεο ηεο επθήκνπ, Σν ζαπκαζηφλ θαηάζηελνλ απηήο ηεο παλεληίκνπ Οπεξ παξά ηνηο έιιεζη, βφζπνξνο εθαιείην, παξ' εκίλ δε θαηάζηελνλ, ηεο πφιεσο ην θξείηηνλ. Δθείλν ζηίρνηο ηζηνξεί, πξφζσπα δχν βάιιεη, Σελ δχζηλ θαη αλαηνιήλ, σο αδειθάο πξνβάιιεη Δίηα αη δχν αδειθαί, δίθελ θηινληθίαο, Άξηζηα πεξηγξάθνπζη ηα ηεο ηνπνζεζίαο. Καη ηα θαιά, θαη ηα θαθά, φια νκνχ ηα ιέγνπλ, θ ελίνηε ζπκψλνπζη, κίαλ ηελ άιιελ ςέγνπλ... 4

5 ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο, κεηά πνιιψλ δηνξζψζεσλ, απφ ηνλ παηξηάξρε Καιιίληθν ηνλ Γ - ν νπνίνο ππήξμε θίινο ηνπ Σπαλίηε θαη κέζσ απηνχ, ελδερνκέλσο είρε γλσξίζεη ηνλ Μφκαξο γηα λα καο παξαδνζεί κε ηελ κνξθή κε ηελ νπνία έρεη εθδνζεί. 10 Ο Berger ζεκεηψλεη πσο ην πνίεκα έρεη γξαθεί «γηα έλα ειιεληθφ ή ειιελνκαζέο θνηλφ θαη ν ζπγγξαθέαο ηνπ εθθξάδεη ζέζεηο απνιχησο ειιεληθέο, ελφο Έιιελα κάιηζηα πνπ αλήθεη ζηα αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα κε πξφζβαζε ζηηο επξσπατθέο πξεζβείεο αιιά θαη ζε αλψηεξνπο νζσκαληθνχο θχθινπο» θαη ζαθψο φκσο απνδίδεη ηελ παηξφηεηα ηνπ ζηηρνπξγήκαηνο ζηνλ Μφκαξο. 11 ηνλ δεχηεξν πξφινγν «Πξνο ηνλ Φηιαλαγλψζηελ» ηεο πξψηεο έθδνζεο ηνπ ζηηρνπξγήκαηνο, ν Δπγέληνο Βνχιγαξεο εγθσκηάδεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο πεξηγξαθέο ηνπ Μφκαξο γηα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηα πεξίρσξά ηεο, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ε Βοζποπομασία ζεσξεί πσο ζα έρεη κεγάιε απήρεζε ζηνπο Κσζηαληηλνππνιίηεο. 12 Δδψ ζα ήζεια λα ραξαθηεξίζσ ηελ Βοζποπομασία σο δείγκα ινγνηερληθήο θαη ηζηνξηθήο γεσγξαθίαο, αθνχ πεξηγξάθεη κε γιαθπξφ ηξφπν ηηο δχν φρζεο ηνπ Βνζπφξνπ, θαη θπξίσο ηνλ γεσγξαθηθφ ρψξν πνπ εθηείλεηαη πξνο ηελ επξσπατθή πιεπξά, ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην Υξπζνχλ Κέξαο θαη ηα ρσξηά Μπειηγξάδη/Belgrade θαη Μπνπγηνχθδεξε/Büyükdere, ελψ πξνο ην ηέινο ηνπ κφλν αλαθέξεηαη ζηα πεξίρσξα ηεο Θξάθεο θαη ηα Πξηγθηπφλλεζα. Γεληθφηεξα, κπνξεί επίζεο λα ιερζεί πσο ε Βοζποπομασία ζπληζηά κηα έθθξαζε, 13 αλάινγε κε άιιεο ζρεηηθέο πνπ αλαθέξνληαη 10 ε ρεηξφγξαθν ηεο Βοζποπομασίαρ, πνπ αλεπξίζθεηαη ζηα θαηάινηπα ηνπ Καιιηλίθνπ, απηφο ζεκεηψλεη «Σελ Βνζπνξνκαρίαλ επηρεηξήζαληνο ηνπ ζηψξ Μνχκαξο, αηειή θαη δε θαηαιηπφληνο απηήλ θαη νίνλ αλνξγάλσηνλ, εκείο θαη εηο ηέινο εγάγνκελ θαη σξγαλψζακελ, ήηηο, σο εκάζνκελ, θαη ηχπνηο εμεδφζε εηο Λεηςίαλ επηζηαζία ηνπ δηδαζθάινπ θπξ Δπγελίνπ Βνπιγάξεσο ησ 1866 ελ ηε ηππνγξαθία ηνπ Βξετηθνπθ». Βι. Α. Οηθνλφκνο, «Πεξί Βνζπνξνκαρίαο», Πανδώπα, 15(1864), ζζ , θαη Β. Φ. Σσκαδάθεο, Ανέκδοηα επιγπάμμαηα και άλλα ζηισοςπγήμαηα ηος παηπιάπσος Καλλινίκος Γ ( ), (Από ηο σειπόγπαθο [Β, 1757] ηηρ «Βοζποπομασίαρ»), Αζήλα, Βι. ζρεηηθά Albrecht Berger, «Ο Δπγέληνο Βνχιγαξεο θαη ε Βοζποπομασία», ό.π., ζ ηο ίδιο, ζ Βι. I. Rizo Néroulos, Cours de littérature grecque moderne, Génève-Paris, 1927, ζζ θαη A. R. Rangabé, Histoire littéraire de la Grèce moderne, Paris, 1874, ζζ Οη εθθξάζεηο, σο κνξθή γξαπηνχ ιφγνπ, θπξίσο σο ινγνηερληθφ είδνο ησλ απηνθξαηνξηθψλ ρξφλσλ ηεο Ρψκεο, είλαη ραξαθηεξηζκνί ή πεξηγξαθέο πξνζψπσλ, πξαγκάησλ, ηφπσλ, ρξφλσλ, θαηξψλ, 5

6 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, 14 σο θπζηθφ ηνπίν αιιά θαη σο θηηζκέλν πεξηβάιινλ ελφο θφζκνπ κε κεγάιε πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά θαη θνζκνπνιίηηθν ραξαθηήξα, σο πνίεκα πνπ κπνξεί λα εληαρζεί ζηελ ηνπνγξαθηθά πξνζδηνξηζκέλε ινγνηερλία, ε νπνία εζηηάδεηαη ζηελ πξνζσπνπνηεκέλε πφιε πνπ αθεγείηαη ζέηνληαο ην πξφβιεκα ηεο δηαπινθήο ρψξνπ/ρξφλνπ, γεσγξαθίαο/ηζηνξίαο. 15 Απφ άπνςε ηδενινγίαο ην πνίεκα ζέηεη ην ηδενιφγεκα Αλαηνιή/Γχζε θαη επηρεηξεί λα πξνζδηνξίζεη δηαθνξεηηθέο πνιηηηζηηθέο ηαπηφηεηεο πνπ ζπλππάξρνπλ ζε κηα πφιε κε πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο, κε θπζηθέο θαιινλέο θαη δηαθνξεηηθέο παξαδφζεηο, ηξφπνπο δσήο θαη αξρηηεθηνληθέο αληηιήςεηο. Ζ δηάθξηζε Αλαηνιήο- Γχζεο αλεπξίζθεηαη ζε παιαηφηεξεο ηζηνξηθέο πεγέο, φπσο ι.ρ. ζηελ Χπονογπαθία ηνπ Θενθάλνπο 16 ν νπνίνο, ρσξίο λα θάλεη θαλέλαλ ππαηληγκφ πνιηηηζηηθφ, ζξεζθεπηηθφ ή εζληθφ, κηιάεη γηα ην δπηηθφ θαη αλαηνιηθφ κέξνο ηεο βαζηιεχνπζαο, ζεσξψληαο θαη ηα δχν εμίζνπ ζεκαληηθά, θαη παξάιιεια αληηζέηνληαο ηελ Δπξψπε ζηελ Αζία επηζεκαίλεη ηα φξηα αλάκεζα ζηηο δχν επείξνπο, ζηηο δπν γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Βφζπνξν, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ θαη απηφλ δηνηθεηηθέο θαη φρη γεσθπζηθέο πιεπξέο ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο. 17 Ζ δηάθξηζε Αλαηνιήο/Γχζεο, φπσο πξνβάιιεηαη ζηελ Βοζποπομασία κέζα απφ ηνλ δηάινγν ησλ παλεγχξεσλ αιιά θαη έξγσλ ηέρλεο, ήζαλ ηδηαίηεξα γλσζηέο ζηελ αξραηφηεηα αιιά θαη ζην Βπδάληην. Ηδηαίηεξε ζέζε έρνπλ ζηηο ζπιινγέο ησλ Ππογςμναζμάηυν. Καηά ηνλ Θέσλα «έθθξαζίο εζηη ιφγνο πεξηεγεκαηηθφο ελαξγψο ππ φςηλ άγσλ ην δεινχκελνλ» ( Rhetores Graeci ex recognitione L. Spengel, Lipsiae, 1966, vol. ΗΗ, 118, 6), ελψ θαηά ηνλ Νηθφιαν ηνλ νθηζηή, πνπ επηζεκαίλεη ηε δηαθνξά ηεο έθθξαζεο απφ ηε δηήγεζε, «Ζ κελ γαξ (δηήγεζηο) ςηιή έρεη έθζεζηλ πξαγκάησλ, ε δε πεηξάηαη ζεαηάο ηνπο αθνχνληαο εξγάδεζζαη» (Spengel, vol. III, 491, 29-30) ε έθθξαζε νξίδεηαη σο αθνινχζσο: «έθθξαζηο εζηί ιφγνο αθεγεκαηηθφο, ππ φςηλ ελαξγψο άγσλ ην δεινχκελνλ» (Spengel, vol. III, 4, 91, 26-27). Βι. ζρεηηθά Γ. Ρεγφπνπινο, Ut pictura, poesis. To «εκθπαζηικό» ζύζηημα ηηρ ποίηζηρ και ποιηηικήρ ηος Κ. Καβάθη, κίιε, Αζήλα, Πβ. ι.ρ. Erwin Fenster, Laudes Constantinopolitanae, München, Βι. ζρεηηθά Λίδπ Σζηξηκψθνπ, Γπαμμαηολογία ηηρ πόληρ, Λογοηεσνία ηηρ πόληρ, πόλειρ ηηρ λογοηεσνίαρ, Λσηφο, 1988, ζ. 12 θ.εμ. 16 Βι. ζρεηηθά ζηελ έθδνζε ηνπ Ch. de Boor, Theophanis, Chronographia, Leipzig, Ο Θενθάλεο θαζνξίδεη ηελ Αζία αλαθνξηθά κε ην επξσπατθφ θνκκάηη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, πνπ είλαη άιινηε ε Θξάθε θαη άιινηε ηα Βαιθάληα, ελψ νξίδεη ην κεηαμχ Αζίαο θαη Δπξψπεο φξην σο ζεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Μαχξε Θάιαζζα, ηνλ Βφζπνξν, ηελ Πξνπνληίδα θαη ηνπο Πνξζκνχο. Βι. ζρεηηθά P. A. Yannopoulos, L Asie et l Europe dans les premiers Chronicles Byzantins, Byzance et l'asie, 7 th Symposion Byzantinon, Decembre 1997, in Byzantinische Forschungen, Walter E. Kaegi (ed.), Verlag Adolf M. Hakkert-Amsterdam, 1999, ζζ

7 πξνζσπνπνηεκέλσλ επείξσλ «Δπξψπε-Αζία», αιιά θαη ε πξνθχπηνπζα απφ ην θείκελν έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο, ε νπνία δελ ζηεξίδεηαη ζηα ζπλήζε, θπιεηηθά, γισζζηθά ή ζξεζθεπηηθά θξηηήξηα, αιιά ζην θπζηθφ θαη αλζξψπηλν πεξηβάιινλ, πνπ ζρεηίδεηαη κε θπζηθέο θαιινλέο, ηνπνζεζίεο αζηηθέο θαη ηζηνξηθά θαη θαιιηηερληθά κλεκεία, 18 ζεσξψ πσο πξνζδηνξίδνπλ απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ ην ζηηρνχξγεκα απηφ, θαη κε απηφ ην ζέκα ζα αζρνιεζψ ζηε ζπλέρεηα ηεο κειέηεο απηήο. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία πσο ε Κσλζηαληηλνχπνιε, θνκβηθφ επηθνηλσληαθφ ζεκείν αληίξξνπσλ επηξξνψλ, κε ηνλ θνζκνπνιίηηθν ραξαθηήξα ηεο θαζηζηά δπλαηή ηελ ππέξβαζε ηεο δηέλεμεο Αλαηνιήο-Γχζεο, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ Βοζποπομασία, φπνπ έρνπκε «έλαλ εξηζηηθφ θαη θηιφλεηθν δηάινγν Αζίαο θαη Δπξψπεο», πνπ ζπκβαίλεη ζην Καηάζηελν, δει. ζηνλ Βφζπνξν, ν νπνίνο αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηνπ Βπδαληίνπ θαη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο σο ελσηηθνχ δεζκνχ δχν γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ. Σν ζηηρνχξγεκα επηζεκαίλεη ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή επξχηεξσλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ κε ην λα παξνπζηάδεη ηε Γχζε «θαζξέπηε ηεο Αλαηνιήο», 19 θαη πξνζδηνξίδεη κηαλ πφιε ε νπνία είλαη εληαία απφ άπνςε πνιηηηζκνχ θαη ηνπνζεζίαο.. ην πνίεκα έρνπκε κηα ινγνηερληθή αθήγεζε ε νπνία κπνξεί λα εληαρζεί ζην πιαίζην ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζκηθήο γεσγξαθίαο, αθνχ πξνζδηνξίδεη θηίξηα θαη ηνπία κέζα ζε ζπγθεθξηκέλνπο αλαγλσξίζηκνπο ρψξνπο θαη παξάιιεια αλάδεημε ελφο δσληαλνχ δηαιφγνπ πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηνπ 18 Γηα κηα πξφζθαηε κειέηε ζρεηηθή κε ηα παιαηφηεξα θαη λεψηεξα αξρηηεθηνλήκαηα ηνπ ειιεληζκνχ θαη ηεο Οξζνδνμίαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, βι. Αθχιαο Μήιιαο, Κυνζηανηίνοςπόλιρ. Η ενηόρ ηυν ηεισών Οπθοδοξία, 2 ηφκνη, Μίιεηνο, Αζήλα, Βοζποπομασία, ζ. 58: Σελ ιέγ ε Γχζηο ζάλ παηλάο εζχ ηαηο επκνξθηαίο ζνπ, Γελ ζε ελαληηψλνκαη, άο είλ κε ηαηο πγηαίο ζνπ. Γηα ηί ζε θαθνθαίλεηαη λα πσ ηαηο εδηθαίο κνπ, σο ηψξα ζπ δελ ήθνπζεο, νχηε ηαηο εκηζαίο κνπ. Καζξέπηεο ζέιεηο λάκ εγψ λάκ έρεο εκπξνζηάζνπ, Απφ ηνλ θζφλνλ ην δεηείο, έραζεο ηα κπειάζνπ.. Αλαηνιήο, αηαίξηαζηαηο είλαη ε επκνξθίαηο, Καζξέπηεο λα είκνπλ εγψ, δχν ήηαλ ε Αζίαηο. Σα θάιιε κνπ απμάλνπζη ηελ σξαηφηεηά ζνπ, θαη έρσ ηελ πξνηίκεζηλ, γηαη είκ αγλάληηά ζνπ. 7

8 18 νπ αηψλα θαη δηαθξίλεηαη γηα ηελ δηαιεθηηθή αληίζεζε επηρεηξεκάησλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε ηεθκεξησκέλε, ρσξηθά θαη ρξνληθά, αθήγεζε ε νπνία ζπληζηά ξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ Βοζποπομασία, αλ θαη έρεη γξαθεί κε ζθνπφ ηελ εζηθή δηαπαηδαγψγεζε, απνθαιχπηεη παξάιιεια δχν γεσγξαθηθά θαη πνιηηηζηηθά νξηνζεηεκέλεο ηαπηφηεηεο, θαη ππνζηεξίδεη ηελ αλππαξμία δηαθνξάο αλάκεζα ζην αλαηνιηθφ θαη δπηηθφ θνκκάηη ηεο Πφιεο, ηνλίδνληαο πσο ε κηα αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ άιιε, ελψ ζπλάκα θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεη πσο ν ειιεληζκφο πξέπεη λα ζηαζεί ζηα πφδηα ηνπ θαη λα θνηηάμεη κε αηζηνδνμία ην κέιινλ αλαθαιψληαο ην έλδνμν παξειζφλ ηνπ. 20 Παξάιιεια ε Βοζποπομασία, θαίλεηαη λα πξνβάιιεη σο αίηεκα λα ζηακαηήζεη ν ειιεληθφο θφζκνο λα λαξθηζζεχεηαη, αλαθαιψληαο ην έλδνμν παξειζφλ ηνπ θαη λα αηελίζεη κε αηζηνδνμία ην κέιινλ παξαβιέπνληαο ηηο δηαθνξέο. Πξνβάιινληαο ην πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ηνπ 18 νπ αηψλα, απεηθνλίδεη ηνλ ρψξν σο ηνπίν θαη θαζνξίδεη, κέζα απφ αληηζεηηθέο απφςεηο, ηα ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά φκνξσλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ πξνζδηνξίδνληαο ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ εηεξφηεηα, ε νπνία ηειηθά δηαπηζηψλεη φηη δελ ππάξρεη. Τπφ ηελ νπηηθή ηεο εζληθήο ηδενινγίαο θαη ηεο δηακνξθσκέλεο πιένλ εζληθήο ζπλείδεζεο θαη ηαπηφηεηαο κπνξνχκε λα δνχκε ην ηδενιφγεκα Αλαηνιή-Γχζε αιιά θαη ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνβαιιφκελε θαηά ηνλ 19 ν ηζηνξηθή απνζηνιή ηνπ ειιεληζκνχ, ηνπ «εζληζκνχ», φπσο θαζηεξψζεθε ζηα θείκελα ηεο επνρήο απηήο. Οη Νενέιιελεο γεληθφηεξα, ζεψξεζαλ πσο ε εζληθή ηαπηφηεηά ηνπο, ε «ειιεληθφηεηά ηνπο», ζηελ νξνινγία ηνπ 20νχ αηψλα, δελ είλαη κφλν πξντφλ ηεο θαηαγσγήο ηνπο απφ ηνπο αξραίνπο ή ηνπο βπδαληηλνχο, 21 κηα ηαπηφηεηα πνπ βαζίδεηαη ζηελ αίζζεζε ηεο ζπλέρεηαο, ηεο θνηλήο κλήκεο θαη ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο αιιά θαη ζέκα 20 Βι. Α. Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε, «Ζζηθφ θάιινο θαη σξαία ςπρή ζην λενειιεληθφ Γηαθσηηζκφ», ζην Νεοελληνική Φιλοζοθία. Θέμαηα πολιηικήρ και ηθικήρ,ό.π., ζ. 401 θ.εμ. 21 Βι. D. Ricks- P. Magdalino, Byzantium and the Modern Greek Identity, Ashgate,

9 πνιηηηζηηθήο ζπγγέλεηαο, πνπ ζηεξίδεηαη ζηνπο ηδηαίηεξνπο κχζνπο, ζηηο κλήκεο, ζηα ζχκβνια, ζηηο παξαδφζεηο, ζηηο κνξθέο δσήο αιιά θαη ζηηο αμίεο πνπ απηνί δηαηεξνχλ κέρξη ζήκεξα. Αλακθίβνια, νη Έιιελεο, παξά ηηο πνιηηηζκηθέο αιιαγέο πνπ ππέζηεζαλ ζηε καθξά δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, επηβίσζαλ θπιεηηθά δηαηεξψληαο ηε γιψζζα, ηνπο εζληθνχο ραξαθηήξεο, ζπγθεθξηκέλεο αμίεο θαη θπιεηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, ην αίζζεκα ηεο ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηα θνηλά έζηκα θαη άιια εζλνηηθά ζηνηρεία. ηελ επηβίσζε απηή ηoπ ειιεληζκνχ ζπλεηέιεζε ηφζν ν ιαφο φζν θαη νη ιφγηνη, νη νπνίνη ήδε απφ ηνπο χζηεξνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο αλέπηπμαλ ηελ εζληθή ηδέα, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ Γέλνπο απφ άπνςε εζλνγξαθηθή. Ζ ειιεληθή ηαπηφηεηα, ε αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ επηηεπγκάησλ ηεο Γχζεο θαη ηεο Αλαηνιήο, ηα αηηήκαηα ηεο εζληθήο νινθιήξσζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαζψο θαη απηφ γηα κηα δπηηθφζηξνθε ξηδνζπαζηηθή πνιηηηθή ή γηα κηα εθπνιηηηζηηθή ζηξνθή ηεο Αλαηνιήο, εληάζζνληαη ζηνλ πνιηηηθφ ζηνραζκφ ησλ δηαλννχκελσλ ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο νη νπνίνη αλαπηχζζνπλ έλαλ ηδενινγηθφ ιφγν θαη αληίινγν γηα ζέκαηα πνπ ζπλδένπλ ηελ εζληθή ηαπηφηεηα θαη ηελ ηζηνξηθή απνζηνιή ηνπ ειιεληζκνχ κε ηε ζέζε ηεο Διιάδνο ζηε γεσγξαθηθή ζέζε πνπ βξίζθεηαη σο ζχλδεζκνο Αλαηνιήο θαη Γχζεο. Απφ ηα ζρεηηθά θείκελα ηεο επνρήο ζα πξνζεγγίζσ εδψ ην δνθίκην ηνπ Μάξθνπ Ρεληέξε «Ση είλαη ε Διιάο. Αλαηνιή ή Γχζηο;» (1842) θαη ην δνθίκην ηνπ Π. Βξάτια-Αξκέλε «Αλαηνιή θαη Γχζηο» (1854), ηα νπνία γξάθεθαλ απφ δχν εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ 19 νπ αηψλα, αλζξψπνπο ηεο ζεσξίαο θαη ηεο πξάμεο, κε έληνλε πνιηηηθή παξνπζία ζηα ηεθηαηλφκελα ηεο επνρήο ηνπο νη νπνίνη πξνέβεζαλ ζε κηα θηινζνθηθή ζεψξεζε ηεο ηζηνξίαο ζε κηα πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηνπ παξειζφληνο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη πξνβνιήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο λεψηεξεο Διιάδνο λα δηεθδηθήζεη ηελ ζέζε ηεο 9

10 ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία. Γεληθφηεξα, νη δχν απηνί Νενέιιελεο δηαλννχκελνη αλαδεηθλχνπλ ηνπο ραξαθηήξεο ηεο ειιεληθήο δηάλνηαο, ηελ νηθνπκεληθφηεηα θαη ελφηεηα ηνπ ειιεληζκνχ θαη ηνλ πξννξηζκφ ηνπ ζηε ζχγρξνλή ηνπο ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα ζε κηα πξνζπάζεηα ζεσξεηηθήο επίιπζεο εζληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ζρέζεηο Αλαηνιήο Γχζεο, ην Αλαηνιηθφ Εήηεκα αιιά θαη ηνλ πιηθφ εθζπγρξνληζκφ ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 22 Ο Μάξθνο Ρεληέξεο (Σεξγέζηε,1815-Αζήλα,1897), γελλήζεθε ζηελ Σεξγέζηε, σο εθ ηνχηνπ ήηαλ εηεξφρζσλ, απφ παηέξα θξεηηθφ, πνπ ππεξεηνχζε εθεί σο δηπισκάηεο ηεο Πχιεο, θαη κεηέξα ηηαιίδα. Αλαδείρζεθε ζε εμέρνπζα πξνζσπηθφηεηα ηεο πλεπκαηηθήο θαη πνιηηηθήο δσήο ηεο λεψηεξεο Διιάδαο, κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Αζήλα, ην 1835, θνληά ζηνλ ζείν ηνπ, γηαηξφ θαη πνιηηηθφ, Νηθφιαν Ρεληέξε. Έρνληαο ζπκπιεξψζεη λνκηθέο ζπνπδέο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Πάδνβαο, φπνπ κεηέβε κεηά ηελ εγθχθιην εθπαίδεπζή ηνπ ζην Liceo di S. Catterina ηεο Βελεηίαο, φπνπ είρε γλσξίζεη εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ηηαιίαο, φπσο ν Αηκίιηνο Σππάιδνο, ν Γεψξγηνο Σεξηζέηεο, ν Νicolò Tommaseo, δξαζηεξηνπνηήζεθε κε ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Διιάδα, φπνπ εξγάζζεθε αξρηθά σο δηθεγφξνο, γηα λα ππεξεηήζεη ζηε ζπλέρεηα ζην δηθαζηηθφ ζψκα σο αξενπαγίηεο ( ), σο θαζεγεηήο ηνπ γαιιηθνχ δηθαίνπ θαη ηεο ζπγθξηηηθήο λνκνζεζίαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ ( ), σο πξέζβεο ηεο Διιάδνο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην 1861, σο ππνδηνηθεηήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο (1861) θαη, κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Γεσξγίνπ ηαχξνπ, σο δηνηθεηήο ηεο ( ). Οη παλεπηζηεκηαθέο θαη πςειέο δεκφζηεο ζέζεηο πνπ θαηείρε δελ ηνλ εκπφδηζαλ λα αζρνιεζεί κε ηε ινγνηερλία, ηε θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο, ηελ ηζηνξία θαη ηε 22 Ρ. Αξγπξνπνχινπ, «Ζ θηινζνθηθή ζεκειίσζε ηεο ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο ηνπ ειιεληζκνχ», Νεοελληνικόρ ηθικόρ και πολιηικόρ ζηοσαζμόρ. Από ηον Γιαθυηιζμό ζηον Ρομανηιζμό, εθδ. Βάληαο, Θεζ/ληθε 2003, ζ

11 δεκνζηνγξαθία θαη λα ζπλδπάζεη πνιηηηθφ ιφγν θαη ηζηνξηθή αλαδίθεζε. 23 Θεσξψληαο πσο ηα εζληθά ζέκαηα ππεξβαίλνπλ ηηο πνιηηηθέο αληηπαιφηεηεο ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο «ελσηηζηέο» ξηδνζπάζηεο ηεο Δπηαλήζνπ, ζπκκεηέρνληαο ζην «Κνκηηάην» πνπ ίδξπζε (1862) ν Φξαγγίζθνο Ππιαξηλφο ζηελ Αζήλα, 24 κεηείρε ζηελ «Δπηηξνπή Κξεηψλ» θαη ζηελ «Δζληθή Άκπλα» πνπ ηε δηαδέρζεθε, 25 αιιά θαη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε βαιθαληθή ζπλελλφεζε θαη γηα ηε ζπκκαρία ηεο Διιάδνο κε ηνλ Ναπνιένληα Γ. Ηδξπηήο ηνπ ςλλόγος ππορ Γιάδοζιν ηυν Δλληνικών Γπαμμάηυν (1869) θαη ηνπ Διιεληθνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ (1877), ζπκκεηείρε ζηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ Spectateur d Orient, φπνπ καδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (Κ. Παπαξξεγφπνπιν, Α. Ρίδν- Ραγθαβή, Ν. Γξαγνχκε, Γ.Α. Βαζηιείνπ) ππεξαζπίζζεθε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ Όζσλα, θπξίσο φζνλ αθνξά ζην Αλαηνιηθφ Εήηεκα, γηα ην νπνίν ζπλέηαμε ππφκλεκα πξνο ηνλ βαζηιέα. 26 Σππηθφ παξάδεηγκα «πνιηηηθνχ δηαλννχκελνπ», πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηνλ θηιειεπζεξηζκφ ηνπ, αλέπηπμε θηινζνθηθφ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ ηζηνξία θαη ηε θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο ζην δνθίκηφ ηνπ Φιλοζοθία ηηρ Ιζηοπίαρ (Αζήλα, 1841), φπνπ αζρνιήζεθε κε κηα θηινζνθηθή ζεψξεζε ηεο «λέαο ηζηνξίαο» θαη «ηεο αξραίαο ηζηνξίαο», θαη δηέθξηλε ζηελ πνξεία ηεο ηζηνξίαο δχν βαζηθνχο παξάγνληεο, αληηζεηηθνχο αιιά ζπληηζέκελνπο, πνπ ήζαλ νη έλλνηεο ηνπ «εγψ», δει. ε αηνκηθφηεηα, θαη ηνπ «νπθ εγψ», δει. ν ιαφο, ηνπ νπνίνπ ην ζπιινγηθφ πλεχκα απνηεινχζε γηα απηφλ πξσηαξρηθή αμία ζηε ξνή ηεο ηζηνξίαο. 27 ην έξγν απηφ, πνπ 23 ρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ βίν θαη ην έξγν ηνπ Ρεληέξε παξέρνληαη ζην Ημεπολόγιο ηος Κ. κόκος, 1890, ζζ Βι. Α. Ληάθνο, Η ιηαλική ενοποίηζη και η Μεγάλη Ιδέα, Αζήλα, 1985, ζ (Ζ αλαθνξά ζην Μ. Ρεληέξεο, Φιλοζοθία ηηρ Ιζηοπίαρ, Δηζαγσγή Π. Ννχηζνπ, ό.π., ζ.υvii). 25 Βι. Δ. Κσθφο, Ο Δλληνιζμόρ ζηην πεπίοδο , Αζήλα 1985, ζ. 77.(Ζ αλαθνξά ζην Μ. Ρεληέξεο, Φιλοζοθία ηηρ Ιζηοπίαρ, Δηζαγσγή Π. Ννχηζνπ, ό.π., ζ.υvii. 26 Bι. Ρ. Αξγπξνπνχινπ, «Αηνκηθή αλεμαξηεζία θαη ειεπζεξία ζηνλ Μάξθν Ρεληέξε», ζην Η έννοια ηηρ ελεςθεπίαρ ζηον νεοελληνικό ζηοσαζμό, εκίηνκνο δεχηεξνο, 19 νο αηψλ, εθδ. Αθαδεκίαο Αζελψλ, Κέληξνλ Δξεχλεο ηεο Διιεληθήο Φηινζνθίαο, Αζήλα 1997, ζζ ηο ίδιο, ζ.35. Ο Ρεληέξεο βξίζθεη ζηηο δηαδνρηθέο θάζεηο ηεο ηζηνξίαο ηε δηαδνρηθή παξνπζία ηνπ εγώ, ηνπ οςκ εγώ θαη ηειηθά ηεο ενόηηηαρ ζηην ποικιλία: «Ο κειεηψλ ηελ ηζηνξίαλ ζέιεη βιέπεη εηο κελ 11

12 απνηειεί κεηάθξαζε ηεο γξακκέλεο ηo 1839 ζηα ηηαιηθά δηαηξηβήο ηνπ Armonia della Storia del Umanità, ν Ρεληέξεο αθνινπζψληαο ηελ εγειηαλή δηαιεθηηθή κέζνδν, ζηεξίδεη ηηο αληηιήςεηο ηνπ ζην ηξηαδηθφ ζρήκα ιαφο (ελφηεηα)-αηνκηθφηεηα (πνηθηιία)-ιαφο-αηνκηθφηεηα (ελφηεηα ζηελ πνηθηιία), 28 απνδνθηκάδεη ηελ ηδενινγία ηνπ 18 νπ αηψλα, αζθεί θξηηηθή ζηνλ αηνκηζκφ θαη ηνλ θαξηεζηαλφ ππνθεηκεληζκφ, αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ ιανχ, πνπ εθδειψλεηαη ζηε λνκνζεζία, ζηε ζξεζθεία, ζηα έζηκα θαη ζηε γιψζζα, θαη, επεξεαζκέλνο απφ ηνλ Βίθν, ζεσξεί παξάγνληα ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο ηελ παξάδνζε θάζε ιανχ. 29 Δπηζεκαίλνληαο ηνλ ξφιν ηνπ ειιεληθνχ ιανχ ζηελ αλάπηπμε ηνπ έζλνπο, αμηνπνηεί ηηο ξνκαληηθέο αληηιήςεηο γηα ηνλ δεκηνπξγηθφ ξφιν ηνπ ιανχ ζηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο εμειίμεηο αιιά θαη ηελ πξνβιεκαηηθή γηα ηελ αμία ηεο παξάδνζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ εζληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηνλ ιαφ. Ο Ρεληέξεο επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζην δνθίκην απηφ ζηε ζεσξία ηνπ Volksgeist θαη επηδηψθεη λα βξεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηζηνξηθφηεηα ελφο ιανχ, επηζεκαίλνληαο πσο «ε ειεπζεξία απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ ιανχ, πνπ έρεη αιάλζαζην θξηηήξην». Πξνβαίλνληαο ζε αληηπαξάζεζε αηνκηθήο ειεπζεξίαο θαη εζληθήο ειεπζεξίαο θαη εληάζζνληαο ην πξφβιεκα ηεο ειεπζεξίαο ζην πιέγκα ζξεζθείαο, θηινζνθίαο θαη ηέρλεο, ν Ρεληέξεο ζα δηεξεπλήζεη ηηο ζρέζεηο θαη αληηζέζεηο Αλαηνιήο θαη Γχζεο ζε πιαίζην ηζηνξηθφ θαη θηινζνθηθφ. 30 ηνλ ηελ αξραηφηεηα ηελ βαζηιείαλ ηνπ οςκ εγώ, ηνπ ιανχ, ηεο ελφηεηαο, ηελ εηθφλα ηνπ Θενχ Παηξφο εηο δε ηελ παξ εκψλ επηθαινχκελελ λέαλ ηζηνξίαλ, ηελ βαζηιείαλ ηνπ εγώ, ηεο αηνκηθφηεηνο ηεο πνηθηιίαο, ηελ εηθφλα ηνπ Υξηζηνχ ηέινο δε εηο ηελ ηζηνξίαλ ήηηο είλαη αθφκε κέιινπζα δη εκάο, ηελ βαζηιείαλ ηνπ εγώ θαη ηνπ οςκ εγώ, ηηρ ενόηηηαρ εν ηη ποικιλία, ηελ εηθφλα ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο».Βι. Φιλοζοθία ηηρ Ιζηοπίαρ, 1 ε εθδ., ζ Ζ δηάξζξσζε ηεο ηηαιηθήο κειέηεο ζηεξίδεηαη ζην ζρήκα «popolo (unità) genio (varietà) geniopopolo (unità nella varietà)", ελψ ζηελ ειιεληθή εθδνρή ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί γηα λα δειψζεη ηελ αληίζεζε ιανχ θαη πλεχκαηνο (κεγαινθπίαο-ηδηνθπίαο) ηνπο φξνπο εγώ-οςκ εγώ. Βι. Ρ. Αξγπξνπνχινπ, «ρφιηα ζηε θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο ηνπ Μάξθνπ Ρεληέξε», ό.π., ζζ , ηδίσο ζ Βι. Ρ. Αξγπξνπνχινπ, «Αηνκηθή αλεμαξηεζία θαη ειεπζεξία ζηνλ Μάξθν Ρεληέξε», ό.π., ζ. 37, Ο Ρεληέξεο ππνζηεξίδεη πσο θαηά ηελ αξραηφηεηα ε αηνκηθή ειεπζεξία εθθξάδεηαη κε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εγψ: «Ζ Διιάο επνκέλσο εηο ηελ νπνίαλ ην εμφξηζηνλ εγώ ελεπηζηεχζε ηαο 12

13 «Πξφινγν» ηνπ θεηκέλνπ ν Ρεληέξεο ζα θάλεη ηδηαίηεξε κλεία ζην» πνιηηηθφ δήηεκα ηεο Αλαηνιήο» πνπ είλαη θαη' απηφλ θαη «θηινζνθηθφλ» θαη ζηε δηάθξηζε «Γχζηο» θαη «Αλαηνιή», ππνζηεξίδνληαο πσο αληηπξνζσπεχνπλ αληίζηνηρα ην «εγψ» θαη ηελ «απζεληία» θαη πσο κπνξνχλ λα ζπκθηιησζνχλ απφ ηελ Διιάδα πνπ βξίζθεηαη αλάκεζά ηνπο θαη έρεη θαηαηαγεί «εηο ηνλ ρνξφλ ησλ ειεχζεξσλ εζλψλ»(ζ. ηβ ). Ωζηφζν ζαθψο ππνζηεξίδεη πσο «ε Διιάο θαηά ηελ θχζηλ, θαηά ηνλ πνιηηηζκφλ, θαηά ηελ ηζηνξηθήλ απηήο απνζηνιή είλαη Γύζιρ θαη φρη Αναηολή», γηα ηνλ ιφγν απηφ νθείιεη λα κηκεζεί ηελ Αγγιία θαη ηελ Γαιιία θαη φρη ηε Ρσζία. ηηο απφςεηο απηέο απνθαιχπηεηαη ε πνιηηηθή ηνπ ξσζνθνβία, αθνχ ε Ρσζία ηαπηίδεηαη κε ηελ Αζία θαη ηνλ αζηαηηθφ βπδαληηληζκφ, φληαο ν ρξηζηηαλφο θιεξνλφκνο ηνπ ζενθξαηηθνχ Βπδαληίνπ, θαη αλαδεηθλχεηαη κηα ηδενινγία πνπ ζέηεη ηε ζρέζε ηεο Διιάδνο κε ηε Γχζε σο ζεκειηαθή πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή επηινγή, ελψ παξάιιεια πξνβάιιεη ην ζέκα ηνπ ειιεληθνχ εθζπγρξνληζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ «νξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή πξνζνκνίσζε ζηα δπηηθά πξφηππα νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο». 31 ην ζέκα απηφ επαλέξρεηαη θαη ζην ξηδνζπαζηηθφ δνθίκηφ ηνπ «Ση είλαη ε Διιάο; Αλαηνιή ή Γχζηο;», πνπ δεκνζηεχζεθε αλσλχκσο ζην πεξηνδηθφ Δπανιζηήρ ην 1842, 32 ιίγα ρξφληα πξηλ απφ ηνλ θξηκατθφ πφιεκν. ην θείκελν απηφ ε δεδνκέλε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνδεηρζεί φηη ε λέα Διιάο αλήθεη ζηε Γχζε θαη κπνξεί λα εγεζεί ηεο Γχζεο «εηο ηελ εζηθήλ ηεο Αλαηνιήο θαηάθηεζηλ θαη αλάπιαζηλ», ηελ νπνίαλ άιισζηε επεδίσμε θαηά ηελ αξραηφηεηα ν Μέγαο Αιέμαλδξνο, φηαλ ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο ζηξάθεθε πξνο ηελ πξνζθηιεζηέξαο ειπίδαο ηνπ, φρη κφλνλ εμεπιήξσζε ηαο πξνζδνθίαο ηνπ αιιά θαη ηαο ππεξέβε. Δάλ ε Αίγππηνο δχλαηαη δηθαίσο λα επνλνκαζζή ε παηξίο ηνπ εγψ, ε Διιάο είλαη ν ηφπνο ηεο απειεπζεξψζεσο θαη ηνπ ζξηάκβνπ ηνπ, ν ηφπνο φπνπ ν Ωξνο επξαγκαηνπνίεζε ηελ θαηά ηνπ Σπθψλνο εθδίθεζηλ» (1 ε εθδ., ζ. 112). 31 Βι. Ρεληέξεο- Γελλεκαηάο, Σι είναι η Δλλάρ;, Ρνέο, Αζήλα 1998, ζ. 44 θαη Βι. Μ. Ρεληέξεο, «Ση είλαη ε Διιάο; Αλαηνιή ή Γχζηο;», Δςπυπαφκόρ Δπανιζηήρ, ηφκ. 1, 1842, ζζ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Έθδνζε Τκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΡΟΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ότειρ ηηρ διασείπιζηρ ηηρ απσαιολογικήρ πολιηικήρ. Οι ζσέζειρ ηος ΤΠ.ΠΟ με ηιρ Ξένερ Απσαιολογικέρ σολέρ και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο

Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο Τνπ Πέηξνπ θαη ηεο Πόπεο Απνηειεί θνηλφ ηφπν φηη ε ινγνηερληθή θξηηηθή, εθηφο ησλ παληνεηδψλ άιισλ ιεηηνπξγηψλ ηεο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων»

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Γξακκέλν ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1904, μαλά επεμεξγαζκέλν ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1911, θαη δεκνζηεπκέλν ηνλ επηέκβξην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη Νίθνο Φαιαγθάο Ζ Κάδκσ, ε εξσίδα πνπ δαλείδεη ην φλνκά ηεο ζην ηειεπηαίν αθεγεκαηηθφ θείκελν ηεο Μέιπσο Αμηψηε, θάλεη ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 2000 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1. Να απνδψζεηε κε ζπληνκία ην πεξηερφκελν ησλ πην θάησ ηζηνξηθψλ φξσλ: α. θιήξηγθ β. Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ πλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο ΚΑΣΗΑ ΑΒΡΑΜΖ Λέθησξ Θεσξίαο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Υνξνχ Πάηξα 2010 Πεπιεσόμενα 1. Διιάδα θαη Ρψκε 3 1.1 Διιάδα 3 1.2 Ρψκε 5 2. Δηδή ρνξνχ απφ ην κεζαίσλα

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειηοσργία, ζσμβάζεις και αναηροπές ζηη ζύγτρονη ελληνική Εθηβική Λογοηετνία

Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειηοσργία, ζσμβάζεις και αναηροπές ζηη ζύγτρονη ελληνική Εθηβική Λογοηετνία Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειηοσργία, ζσμβάζεις και αναηροπές ζηη ζύγτρονη ελληνική Εθηβική Λογοηετνία Σξηαληάθπιινο Ζ. Κσηφπνπινο Λέθηνξαο Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Νάζηνπ Μαξηάλζε Τπεχζπλε ΚΠΔ Φηιηππηάδαο, Πξφεδξνο ΠΔΔΚΠΔ Ζπείξνπ, Μεηαπη. θνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Δηδίθεπζε Θεηηθέο Δπηζηήκεο.

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της Φλωρεντίας από το 19 ο αι. μέχρι σήμερα Πρακτική και μεθοδολογία των πολεοδομικών επεμβάσεων

Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της Φλωρεντίας από το 19 ο αι. μέχρι σήμερα Πρακτική και μεθοδολογία των πολεοδομικών επεμβάσεων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΔΙ ΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΗ ΦΛΩΡΔΝΣΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 19Ο ΑΙ. ΜΔΧΡΙ ΗΜΔΡΑ Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα