Ανατολή και Δύσις : Ταστότητα και ετερότητα στο νεοελληνικό στοτασμό τοσ 18 οσ και τοσ 19 οσ αι. Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανατολή και Δύσις : Ταστότητα και ετερότητα στο νεοελληνικό στοτασμό τοσ 18 οσ και τοσ 19 οσ αι. Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε"

Transcript

1 Ανατολή και Δύσις : Ταστότητα και ετερότητα στο νεοελληνικό στοτασμό τοσ 18 οσ και τοσ 19 οσ αι. Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε Σν ζέκα ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο εηεξφηεηαο έρεη γίλεη αληηθείκελν έληνλεο ζπδήηεζεο ζηε ζχγρξνλε κεηαλεσηεξηθή θνηλσλία θαη απαζρνιεί ηφζν ηε θηινζνθία θαη ηε ινγνηερλία φζν θαη ηελ πνιηηηθή. «Σαπηφηεηα» θαη «εηεξφηεηα» ζα δηεξεπλεζνχλ ζηελ αλαθνίλσζε απηή κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα ινγνηερληθά θαη θηινζνθηθά θείκελα ηα νπνία ζπλδένπλ ηηο έλλνηεο απηέο κε ηε γεσγξαθηθή δηάθξηζε αιιά θαη κε ηελ ηζηνξηθή δηέλεμε Γχζεο-Αλαηνιήο, Δπξψπεο-Αζίαο, ζηελ νπνία ν Διιεληζκφο παίδεη ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή, φληαο ν ελσηηθφο δεζκφο αιιά θαη ιεηηνπξγψληαο αθελφο σο δεκηνπξγφο πνιηηηζκνχ θαη αλάπηπμεο ηεο ειεχζεξεο ππνθεηκεληθφηεηαο θαη αθεηέξνπ σο επηθνηλσληαθφο δίαπινο αληίξξνπσλ επηξξνψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ. Ο ηξφπνο ζπγθξφηεζεο ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο, εζληθήο, ζξεζθεπηηθήο, ηνπηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο, φηαλ ν Διιεληζκφο ζηέθεηαη αληηκέησπνο πξνο άιιεο εζλφηεηεο θαη πνιηηηζκνχο, ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο, πνπ απνηειεί ην ζεκέιην ηεο πνιηηηθήο ηαπηφηεηαο θάζε έζλνπο, θαη αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ινγνηερληθά θαη θηινζνθηθά θείκελα ηνπ 18 νπ θαη 19νπ αηψλα πνπ ζέηνπλ ην πξφβιεκα ρψξνπ-ρξφλνπ, γεσγξαθίαο-ηζηνξίαο, ηαπηφηεηαο θαη εηεξφηεηαο ζε ζρέζε κε ηε δηάθξηζε Γχζεο-Αλαηνιήο. Ζ εγειηαλή δηάθξηζε Αλαηνιήο-Γχζεο, σο δχν θφζκσλ δηακεηξηθά θαη δηαρξνληθά αληίζεησλ, 1 είλαη εκθαλήο, αλ θαη ζηελ νπζία θαηλνκεληθή, ζην ζηηρνχξγεκα ηνπ 18 νπ αηψλα πνπ ηηηινθνξείηαη «Βοζποπομασία, ήγοςν θιλονικεία 1 Γηα ηε δηάθξηζε απηή, βι. G. W. F. Hegel, The Philosophy of History, Preface by Charles Hegel, introduction by the translator J. Sibree, Dover Publications, Mineola, New York,

2 Αζίαρ και Δςπώπηρ ειρ ηο καηάζηενον ηηρ Κυνζηανηινοςπόλευρ», ηo φπνην γξάθηεθε απφ ηνλ εληφξ Μφκαξο, δηεξκελέα θαη γεληθφ γξακκαηέα ηεο Απζηξίαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, θαη ηππψζεθε ην 1766 ζηε Λεηςία, κε επηκέιεηα ηνπ Δπγέληνπ Βνχιγαξε, 2 ν νπνίνο θαίλεηαη φηη είρε γλσξίζεη ηνλ Μφκαξο θαηά ηελ πξψηε παξακνλή ηνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε (1853). 3 To πνίεκα απηφ, πνηεηηθή πεξηήγεζε ζε έλα δνκεκέλν θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ έρεη πιένλ αιινησζεί, ζχκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα, εθδφζεθε εθ λένπ ζηε Βελεηία ην 1792, 4 θαη απνηειείηαη απφ πεξίπνπ νκνηνθαηάιεθηνπο δεθαπεληαζχιιαβνπο ζηίρνπο πνπ ηνπο έρεη ζπλζέζεη ν Caspar Ludwig Momars ή Momartz, ν νπνίνο γελλήζεθε ην 1696 ζηνλ Γαιαηά απφ Φιακαλδφ παηέξα, (πνπ ήηαλ σζηφζν Ηζπαλφο ππήθννο εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε), θαη Ηηαιίδα κεηέξα, πνπ θαηαγφηαλ απφ ηνλ Γαιαηά. Σν 1713 έγηλε Απζηξηαθφο ππήθννο θαη ην 1719 αλέιαβε ππεξεζία ζηελ απζηξηαθή πξεζβεία, φπνπ ζηαδηνδξφκεζε σο δηεξκελέαο θαη γεληθφο γξακκαηέαο. Πξνεξρφκελνο απφ ην ιεβαληίληθν πεξηβάιινλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, φπνπ πέξαζε 2 Βοζποπομασία, ήγοςν θιλονεικία Αζίαρ και Δςπώπηρ ειρ ηο Καηάζηενον ηηρ Κυνζηανηινοςπόλευρ. Ποίημα ζςνηεθέν καηά ηο ατνβ υηήπιον Έηορ ςπό ηος ποηέ Δνδοξοηάηος και Αξιοππεπεζηάηος κςπίος ενιόπ Μόμαπρ, ππώηος Γπαγοςμάνος ηος εν Κυνζηανηινοςπόλει Ππέζβευρ ηος Αςζηπιακού Κπάηοςρ. Νςν δε ηύποιρ εκδοθέν μεηά και δύο άλλυν ποιημαηίυν ηθικών ςπό Δ.Β., εν Λειτία ηηρ αξονίαρ, εν ηη ηςπογπαθία ηος Βπεφηκόπθ, έηει Γηα κηα πξψηε αλάγλσζε ηνπ ζηηρνπξγήκαηνο απηνχ θαη ηνπ παξαθξαζζέληνο, ζε ζηηρνπξγηθή κνξθή, απφ ηνλ Δπγέλην Βνχιγαξε δηεγήκαηνο ηνπ Βνιηαίξνπ «Memnon ou la sagesse humaine», ην νπνίν έρεη δεκνζηεπζεί καδί κε έλα άιιν πνηεκάηην, πνπ ηηηινθνξείηαη Απόδοζιρ αλληγοπίαρ, σο επίκεηξν ηεο Βοζποπομασίαρ, βι. Α. Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε, «Ζζηθφ θάιινο θαη σξαία ςπρή ζην Νενειιεληθφ Γηαθσηηζκφ. Απφπεηξα κηαο λέαο αλάγλσζεο ηεο λενειιεληθήο αηζζεηηθήο», Νεοελληνικόρ Γιαθυηιζμόρ. Απόπειπα μιαρ νέαρ επεςνηηικήρ ζςγκομιδήρ, Δζληθφ Πνιηηηζηηθφ Γίθηπν Πφιεσλ, Γήκνο Κνδάλεο, 1999, ζζ (αλαδεκνζίεπζε ζην Α. Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε, Νεοελληνική θιλοζοθία. Θέμαηα πολιηικήρ και ηθικήρ, εθδ. Παλ/κίνπ Αζελψλ, Αζήλα, 2001, ζζ ). 3 Γηα κηα πξφζθαηε πξνζέγγηζε ηεο Βοζποπομασίαρ θαη πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ζπγγξαθέα απηήο θαη ηνπο δεζκνχο ηνπ κε ηνπο πλεπκαηηθνχο θαη εθθιεζηαζηηθνχο θχθινπο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηδηαίηεξα κε ηνλ θηινινγηθφ θχθιν ησλ Κσλζηαληηλνππνιηηψλ Ρίδσλ θαη Σπαλέσλ/Σπαληηψλ, βι. ζρεηηθά Γηψξγνο Κεραγηφγινπ, «θέςεηο γηα νξηζκέλεο ινγνηερληθέο, κεηαθξαζηηθέο θαη εθδνηηθέο ελαζρνιήζεηο ηνπ Δπγέληνπ Βνχιγαξε, κε επίθεληξν ηνλ βνιηαηξηθφ Μέκλνλα», Ππακηικά Γιεθνούρ Δπιζηημονικού ςνεδπίος, Κέξθπξα, 1-3 Γεθεκβξίνπ 2006, Ηφλην Παλεπηζηήκην, εθδ. Καλάθε, Κέξθπξα, 2009, ζζ θαη Albrecht Berger, «Ο Δπγέληνο Βνχιγαξεο θαη ε Βοζποπομασία», Ππακηικά Γιεθνούρ Δπιζηημονικού ςνεδπίος, ό.π., ζζ Ζ έθδνζε απηή, πνπ έγηλε απφ ηνλ Κξεηηθφ Κήξπθα Υαηξέηε ζηηο βελεηηθέο εθδφζεηο ηνπ Γεκεηξίνπ Θενδνζίνπ, θαηαιήγεη σο αθνινχζσο: Νςν δε αύθιρ ηύποιρ εκδοθέν μεηά δύο άλλυν ποιημαηίυν Ηθικών, και μεηά πλείζηηρ επιμελείαρ διοπθυθέν. ατνβ. Δνεηίηζιν Παπά Γημηηπίυ Θεοδοζίος ηυ εξ Ιυαννίνυν,Con licenza de superiori. 2

3 ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπ, ζπλήςε δεζκνχο θηιίαο κε ζεκαληηθέο θαλαξηψηηθεο νηθνγέλεηεο, φπσο ησλ Ρίδσλ θαη ησλ Σπαλέσλ/Σπαληηψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ Ησάλλε Ρίδν Ραγθαβή ηνπ Μαλέ θαη ηνλ Γεψξγην Σπαλίηε, ζηνλ νπνίν κάιηζηα αθηεξψλεηαη ην ζηηρνχξγεκα. 5 Πξνζεγγίδνληαο πξηλ κεξηθά ρξφληα ζε κειέηε κνπ ην πνίεκα απηφ, επεζήκαλα ηελ εζηθνπαηδαγσγηθή αμία ηνπ 6 θαη ην ραξαθηήξηζα σο αιιεγνξηθή αθήγεζε πνπ ζπλδέεη ηελ εζηθή κε ηελ αηζζεηηθή αιιά θαη σο «δηδαθηηθή έθθξαζε» πνπ πξνβάιιεη κηα ελδηαθέξνπζα αληίιεςε γηα ηε ζέζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζην θνκβηθφ ζεκείν πνπ ζπλδέεη ηε Γχζε κε ηελ Αλαηνιή, δειαδή ζηα ζηελά ηνπ Βνζπφξνπ. Ζ Κσλζηαληηλνχπνιε, σο ηφπνο επαθήο θαη ηξηβήο Αλαηνιήο θαη Γχζεο, βξίζθεηαη εθεί φπνπ ελψλεηαη ε Αζία κε ηελ Δπξψπε, αλάκεζα ζηε Μεζφγεην θαη ζηνλ Δχμεηλν Πφλην, θαηά ηνλ ζπγγξαθέα ηεο Βοζποπομασίαρ. Δίλαη ην θέληξν κηαο πνιπεζληθήο απηνθξαηνξίαο, εμειιεληζκέλεο θαη ρξηζηηαληθήο, κηα πφιε πνπ ζπκβνιίδεη ηε γέλλεζε ελφο λένπ θφζκνπ, ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, ε νπνία ηειείσζε ηε ρηιηεηή ηζηνξία ηεο ην 1453 σο ειιεληθφ νξζφδνμν θξάηνο. 7 Ζ Κσλζηαληηλνχπνιε, θέληξν ηνπ βπδαληηλνχ Διιεληζκνχ, εθπξνζσπεί ην Βπδάληην ην νπνίν γηα ρίιηα ρξφληα ζπλέλσζε ηνλ ειιελνξσκατθφ πνιηηηζκφ κε ηνλ ρξηζηηαληζκφ, θαη θαηά ηνλ 19 ν αηψλα εθιακβάλεηαη απφ ηνπο λενέιιελεο δηαλννχκελνπο σο νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο εζληθήο ηζηνξίαο αιιά θαη σο ζχκβνιν εζληθήο ελφηεηαο. 8 5 Βι. Albrecht Berger, «Ο Δπγέληνο Βνχιγαξεο θαη ε Βοζποπομασία, ό.π., ζζ Βι. Α. Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε, «Ζζηθφ θάιινο θαη σξαία ςπρή ζην Νενειιεληθφ Γηαθσηηζκφ. Απφπεηξα κηαο λέαο αλάγλσζεο ηεο λενειιεληθήο αηζζεηηθήο», Νεοελληνικόρ Γιαθυηιζμόρ. Απόπειπα μιαρ νέαρ επεςνηηικήρ ζςγκομιδήρ, ό.π., ζζ (αλαδεκνζίεπζε ζην Α. Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε, Νεοελληνική θιλοζοθία. Θέμαηα πολιηικήρ και ηθικήρ, Αζήλα, 2001, ζζ ). 7 Βι. Διέλε Αξβειέξ, «Βπδάληην: H ρξηζηηαληθή απηνθξαηνξία» ζην Οι Δςπυπαίοι, Απσαιόηηηα, Μεζαίυναρ, Αναγέννηζη, η. Α, κηθξ. Π. Μπνπξιάθεο αββάιαο, Αζήλα, 2000, ζζ. 149 θ.εμ. 8 Καηά ηνλ 18 ν θαη ηνλ 19 ν αηψλα αλαπηχζζεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηηο έλλνηεο ηεο εζληθήο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο θαη ησλ θξηηεξίσλ, θπιεηηθψλ, γισζζηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ, πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο δπν απηέο έλλνηεο. Σελ πεξίνδν απηή, παξάιιεια κε ηνλ φξν «γέλνο» ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν φξνο ειιεληζκφο γηα λα πξνζδηνξηζζεί ε πνιηηηζηηθή θνηλφηεηα ηνπ γέλνπο ησλ Διιήλσλ πνπ εθηείλεηαη πέξαλ ησλ γεσγξαθηθψλ θαη εζληθψλ νξίσλ. Πβ. Α. Γιπθνθξχδε- Λενληζίλε, «Σν πξφβιεκα ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ζην λενειιεληθφ ζηνραζκφ» ζην Νεοελληνική 3

4 Σν θείκελν απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα θαη ηνπο εθδφηεο ηνπ σο κηα ινγνκαρία αλάκεζα ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Αζία, πνπ παξνπζηάδνληαη σο αδειθέο θαη ζπγθξίλνπλ ηηο νκνξθηέο πνπ ππάξρνπλ απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ Βνζπφξνπ, ν νπνίνο ρσξίδεη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζην επξσπατθφ θαη αζηαηηθφ θνκκάηη ηεο, κε ηελ Δπξψπε λα ππεξεθαλεχεηαη γηα ηα θηίζκαηα θαη ηα ρσξηά ηεο, θαη ηελ Αζία λα πξνβάιιεη κε ππεξεθάλεηα ηα ζαπκάζηα ηνπία ηεο, αηζζαλφκελε σζηφζν ηαπεηλσκέλε θαη ζηεξεκέλε ζε ζρέζε κε ηελ Δπξψπε. Αμίδεη λα ηνληζζεί εδψ πσο ν Μφκαξο, κνινλφηη μέλνο, πεξηγξάθεη θαη εγθσκηάδεη σο απηφρζσλ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηα πεξίρσξά ηεο κε εχζηνρεο θαη γιαθπξέο πεξηγξαθέο, βιέπνληαο φκσο θαη ηα «ςεγάδηά ηνπο», 9 θαιχπηνληαο κε πιεξφηεηα ηελ εηθφλα κηαο πφιεο πνπ έρεη ην πξνλφκην λα ελψλεη δχν επείξνπο, ελψ ζην ζπκθηιησηηθφ ηέινο ηνπ πνηήκαηνο απηνχ ηνλίδεηαη πσο ε νκνξθηά κηαο ηνπνζεζίαο εμαξηάηαη απφ ηελ αληίζηνηρε ζέα πνπ έρεη θαλείο απφ θάζε πιεπξά ηνπ Βνζπφξνπ. Ζ Βοζποπομασία, είρε γξαθεί κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο ζηελ θαζνκηινπκέλε ηεο επνρήο, κε πνιιά ιεθηηθά δάλεηα απφ ηελ ηνπξθηθή, θαη αληηγξάθεθε, Φιλοζοθία. Θέμαηα Πολιηικήρ και Ηθικήρ, ό.π., ζ. 361, θαη Α. Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε, «Δζληθνί ραξαθηήξεο, πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα θαη ειιεληθή Γηαζπνξά» ζην Δςηςσιζμόρ. Σιμή ζηον Δπαηοζθένη Γ. Κατυμένο, Ησάλληλα, 2010, ζζ Γηα ηε ηελ έληαμε ηνπ Βπδαληίνπ ζηελ ειιεληθή δηαλφεζε θαηά ην δηάζηεκα θαη ηελ αλάδπζε κηαο θαηλνχξγηαο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο, ε νπνία επεθηάζεθε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο πνιηηηζκηθήο δσήο ηνπ ειιεληζκνχ, βι R. D. Argyropoulos, Les intellectuals grecs à la recherche de Byzance ( ), Collection Histoire des idées 1, Institut de Recherche Néohelléniques, Fondation Nationale de la Recherche Scientifique, Athènes, χληνκε πεξηγξαθή ηνπ ζηηρνπξγήκαηνο (ζ. η ), δίδεηαη απφ ηνλ εθδφηε ηεο δεπηέξαο έθδνζεο ζε πνηεκάηην αθηεξσκέλν ζηνλ Γεψξγην Κξηηδνηάθε, δείγκα θηιίαο θαη επγλσκνζχλεο, επεηδή βνήζεζε νηθνλνκηθά ζηελ έθδνζε απηνχ ζηελ Βελεηία: Γηφηη ηνχην ηζηνξεί εχζπκνλ ηζηνξίαλ κε ηξφπνλ επηηήδεηνλ, κε πξνζσπνπνηταλ, Σεο Κσλζηαληηλνππφιεσο εθείλεο ηεο επθήκνπ, Σν ζαπκαζηφλ θαηάζηελνλ απηήο ηεο παλεληίκνπ Οπεξ παξά ηνηο έιιεζη, βφζπνξνο εθαιείην, παξ' εκίλ δε θαηάζηελνλ, ηεο πφιεσο ην θξείηηνλ. Δθείλν ζηίρνηο ηζηνξεί, πξφζσπα δχν βάιιεη, Σελ δχζηλ θαη αλαηνιήλ, σο αδειθάο πξνβάιιεη Δίηα αη δχν αδειθαί, δίθελ θηινληθίαο, Άξηζηα πεξηγξάθνπζη ηα ηεο ηνπνζεζίαο. Καη ηα θαιά, θαη ηα θαθά, φια νκνχ ηα ιέγνπλ, θ ελίνηε ζπκψλνπζη, κίαλ ηελ άιιελ ςέγνπλ... 4

5 ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο, κεηά πνιιψλ δηνξζψζεσλ, απφ ηνλ παηξηάξρε Καιιίληθν ηνλ Γ - ν νπνίνο ππήξμε θίινο ηνπ Σπαλίηε θαη κέζσ απηνχ, ελδερνκέλσο είρε γλσξίζεη ηνλ Μφκαξο γηα λα καο παξαδνζεί κε ηελ κνξθή κε ηελ νπνία έρεη εθδνζεί. 10 Ο Berger ζεκεηψλεη πσο ην πνίεκα έρεη γξαθεί «γηα έλα ειιεληθφ ή ειιελνκαζέο θνηλφ θαη ν ζπγγξαθέαο ηνπ εθθξάδεη ζέζεηο απνιχησο ειιεληθέο, ελφο Έιιελα κάιηζηα πνπ αλήθεη ζηα αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα κε πξφζβαζε ζηηο επξσπατθέο πξεζβείεο αιιά θαη ζε αλψηεξνπο νζσκαληθνχο θχθινπο» θαη ζαθψο φκσο απνδίδεη ηελ παηξφηεηα ηνπ ζηηρνπξγήκαηνο ζηνλ Μφκαξο. 11 ηνλ δεχηεξν πξφινγν «Πξνο ηνλ Φηιαλαγλψζηελ» ηεο πξψηεο έθδνζεο ηνπ ζηηρνπξγήκαηνο, ν Δπγέληνο Βνχιγαξεο εγθσκηάδεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο πεξηγξαθέο ηνπ Μφκαξο γηα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηα πεξίρσξά ηεο, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ε Βοζποπομασία ζεσξεί πσο ζα έρεη κεγάιε απήρεζε ζηνπο Κσζηαληηλνππνιίηεο. 12 Δδψ ζα ήζεια λα ραξαθηεξίζσ ηελ Βοζποπομασία σο δείγκα ινγνηερληθήο θαη ηζηνξηθήο γεσγξαθίαο, αθνχ πεξηγξάθεη κε γιαθπξφ ηξφπν ηηο δχν φρζεο ηνπ Βνζπφξνπ, θαη θπξίσο ηνλ γεσγξαθηθφ ρψξν πνπ εθηείλεηαη πξνο ηελ επξσπατθή πιεπξά, ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην Υξπζνχλ Κέξαο θαη ηα ρσξηά Μπειηγξάδη/Belgrade θαη Μπνπγηνχθδεξε/Büyükdere, ελψ πξνο ην ηέινο ηνπ κφλν αλαθέξεηαη ζηα πεξίρσξα ηεο Θξάθεο θαη ηα Πξηγθηπφλλεζα. Γεληθφηεξα, κπνξεί επίζεο λα ιερζεί πσο ε Βοζποπομασία ζπληζηά κηα έθθξαζε, 13 αλάινγε κε άιιεο ζρεηηθέο πνπ αλαθέξνληαη 10 ε ρεηξφγξαθν ηεο Βοζποπομασίαρ, πνπ αλεπξίζθεηαη ζηα θαηάινηπα ηνπ Καιιηλίθνπ, απηφο ζεκεηψλεη «Σελ Βνζπνξνκαρίαλ επηρεηξήζαληνο ηνπ ζηψξ Μνχκαξο, αηειή θαη δε θαηαιηπφληνο απηήλ θαη νίνλ αλνξγάλσηνλ, εκείο θαη εηο ηέινο εγάγνκελ θαη σξγαλψζακελ, ήηηο, σο εκάζνκελ, θαη ηχπνηο εμεδφζε εηο Λεηςίαλ επηζηαζία ηνπ δηδαζθάινπ θπξ Δπγελίνπ Βνπιγάξεσο ησ 1866 ελ ηε ηππνγξαθία ηνπ Βξετηθνπθ». Βι. Α. Οηθνλφκνο, «Πεξί Βνζπνξνκαρίαο», Πανδώπα, 15(1864), ζζ , θαη Β. Φ. Σσκαδάθεο, Ανέκδοηα επιγπάμμαηα και άλλα ζηισοςπγήμαηα ηος παηπιάπσος Καλλινίκος Γ ( ), (Από ηο σειπόγπαθο [Β, 1757] ηηρ «Βοζποπομασίαρ»), Αζήλα, Βι. ζρεηηθά Albrecht Berger, «Ο Δπγέληνο Βνχιγαξεο θαη ε Βοζποπομασία», ό.π., ζ ηο ίδιο, ζ Βι. I. Rizo Néroulos, Cours de littérature grecque moderne, Génève-Paris, 1927, ζζ θαη A. R. Rangabé, Histoire littéraire de la Grèce moderne, Paris, 1874, ζζ Οη εθθξάζεηο, σο κνξθή γξαπηνχ ιφγνπ, θπξίσο σο ινγνηερληθφ είδνο ησλ απηνθξαηνξηθψλ ρξφλσλ ηεο Ρψκεο, είλαη ραξαθηεξηζκνί ή πεξηγξαθέο πξνζψπσλ, πξαγκάησλ, ηφπσλ, ρξφλσλ, θαηξψλ, 5

6 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, 14 σο θπζηθφ ηνπίν αιιά θαη σο θηηζκέλν πεξηβάιινλ ελφο θφζκνπ κε κεγάιε πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά θαη θνζκνπνιίηηθν ραξαθηήξα, σο πνίεκα πνπ κπνξεί λα εληαρζεί ζηελ ηνπνγξαθηθά πξνζδηνξηζκέλε ινγνηερλία, ε νπνία εζηηάδεηαη ζηελ πξνζσπνπνηεκέλε πφιε πνπ αθεγείηαη ζέηνληαο ην πξφβιεκα ηεο δηαπινθήο ρψξνπ/ρξφλνπ, γεσγξαθίαο/ηζηνξίαο. 15 Απφ άπνςε ηδενινγίαο ην πνίεκα ζέηεη ην ηδενιφγεκα Αλαηνιή/Γχζε θαη επηρεηξεί λα πξνζδηνξίζεη δηαθνξεηηθέο πνιηηηζηηθέο ηαπηφηεηεο πνπ ζπλππάξρνπλ ζε κηα πφιε κε πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο, κε θπζηθέο θαιινλέο θαη δηαθνξεηηθέο παξαδφζεηο, ηξφπνπο δσήο θαη αξρηηεθηνληθέο αληηιήςεηο. Ζ δηάθξηζε Αλαηνιήο- Γχζεο αλεπξίζθεηαη ζε παιαηφηεξεο ηζηνξηθέο πεγέο, φπσο ι.ρ. ζηελ Χπονογπαθία ηνπ Θενθάλνπο 16 ν νπνίνο, ρσξίο λα θάλεη θαλέλαλ ππαηληγκφ πνιηηηζηηθφ, ζξεζθεπηηθφ ή εζληθφ, κηιάεη γηα ην δπηηθφ θαη αλαηνιηθφ κέξνο ηεο βαζηιεχνπζαο, ζεσξψληαο θαη ηα δχν εμίζνπ ζεκαληηθά, θαη παξάιιεια αληηζέηνληαο ηελ Δπξψπε ζηελ Αζία επηζεκαίλεη ηα φξηα αλάκεζα ζηηο δχν επείξνπο, ζηηο δπν γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Βφζπνξν, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ θαη απηφλ δηνηθεηηθέο θαη φρη γεσθπζηθέο πιεπξέο ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο. 17 Ζ δηάθξηζε Αλαηνιήο/Γχζεο, φπσο πξνβάιιεηαη ζηελ Βοζποπομασία κέζα απφ ηνλ δηάινγν ησλ παλεγχξεσλ αιιά θαη έξγσλ ηέρλεο, ήζαλ ηδηαίηεξα γλσζηέο ζηελ αξραηφηεηα αιιά θαη ζην Βπδάληην. Ηδηαίηεξε ζέζε έρνπλ ζηηο ζπιινγέο ησλ Ππογςμναζμάηυν. Καηά ηνλ Θέσλα «έθθξαζίο εζηη ιφγνο πεξηεγεκαηηθφο ελαξγψο ππ φςηλ άγσλ ην δεινχκελνλ» ( Rhetores Graeci ex recognitione L. Spengel, Lipsiae, 1966, vol. ΗΗ, 118, 6), ελψ θαηά ηνλ Νηθφιαν ηνλ νθηζηή, πνπ επηζεκαίλεη ηε δηαθνξά ηεο έθθξαζεο απφ ηε δηήγεζε, «Ζ κελ γαξ (δηήγεζηο) ςηιή έρεη έθζεζηλ πξαγκάησλ, ε δε πεηξάηαη ζεαηάο ηνπο αθνχνληαο εξγάδεζζαη» (Spengel, vol. III, 491, 29-30) ε έθθξαζε νξίδεηαη σο αθνινχζσο: «έθθξαζηο εζηί ιφγνο αθεγεκαηηθφο, ππ φςηλ ελαξγψο άγσλ ην δεινχκελνλ» (Spengel, vol. III, 4, 91, 26-27). Βι. ζρεηηθά Γ. Ρεγφπνπινο, Ut pictura, poesis. To «εκθπαζηικό» ζύζηημα ηηρ ποίηζηρ και ποιηηικήρ ηος Κ. Καβάθη, κίιε, Αζήλα, Πβ. ι.ρ. Erwin Fenster, Laudes Constantinopolitanae, München, Βι. ζρεηηθά Λίδπ Σζηξηκψθνπ, Γπαμμαηολογία ηηρ πόληρ, Λογοηεσνία ηηρ πόληρ, πόλειρ ηηρ λογοηεσνίαρ, Λσηφο, 1988, ζ. 12 θ.εμ. 16 Βι. ζρεηηθά ζηελ έθδνζε ηνπ Ch. de Boor, Theophanis, Chronographia, Leipzig, Ο Θενθάλεο θαζνξίδεη ηελ Αζία αλαθνξηθά κε ην επξσπατθφ θνκκάηη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, πνπ είλαη άιινηε ε Θξάθε θαη άιινηε ηα Βαιθάληα, ελψ νξίδεη ην κεηαμχ Αζίαο θαη Δπξψπεο φξην σο ζεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Μαχξε Θάιαζζα, ηνλ Βφζπνξν, ηελ Πξνπνληίδα θαη ηνπο Πνξζκνχο. Βι. ζρεηηθά P. A. Yannopoulos, L Asie et l Europe dans les premiers Chronicles Byzantins, Byzance et l'asie, 7 th Symposion Byzantinon, Decembre 1997, in Byzantinische Forschungen, Walter E. Kaegi (ed.), Verlag Adolf M. Hakkert-Amsterdam, 1999, ζζ

7 πξνζσπνπνηεκέλσλ επείξσλ «Δπξψπε-Αζία», αιιά θαη ε πξνθχπηνπζα απφ ην θείκελν έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο, ε νπνία δελ ζηεξίδεηαη ζηα ζπλήζε, θπιεηηθά, γισζζηθά ή ζξεζθεπηηθά θξηηήξηα, αιιά ζην θπζηθφ θαη αλζξψπηλν πεξηβάιινλ, πνπ ζρεηίδεηαη κε θπζηθέο θαιινλέο, ηνπνζεζίεο αζηηθέο θαη ηζηνξηθά θαη θαιιηηερληθά κλεκεία, 18 ζεσξψ πσο πξνζδηνξίδνπλ απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ ην ζηηρνχξγεκα απηφ, θαη κε απηφ ην ζέκα ζα αζρνιεζψ ζηε ζπλέρεηα ηεο κειέηεο απηήο. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία πσο ε Κσλζηαληηλνχπνιε, θνκβηθφ επηθνηλσληαθφ ζεκείν αληίξξνπσλ επηξξνψλ, κε ηνλ θνζκνπνιίηηθν ραξαθηήξα ηεο θαζηζηά δπλαηή ηελ ππέξβαζε ηεο δηέλεμεο Αλαηνιήο-Γχζεο, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ Βοζποπομασία, φπνπ έρνπκε «έλαλ εξηζηηθφ θαη θηιφλεηθν δηάινγν Αζίαο θαη Δπξψπεο», πνπ ζπκβαίλεη ζην Καηάζηελν, δει. ζηνλ Βφζπνξν, ν νπνίνο αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηνπ Βπδαληίνπ θαη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο σο ελσηηθνχ δεζκνχ δχν γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ. Σν ζηηρνχξγεκα επηζεκαίλεη ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή επξχηεξσλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ κε ην λα παξνπζηάδεη ηε Γχζε «θαζξέπηε ηεο Αλαηνιήο», 19 θαη πξνζδηνξίδεη κηαλ πφιε ε νπνία είλαη εληαία απφ άπνςε πνιηηηζκνχ θαη ηνπνζεζίαο.. ην πνίεκα έρνπκε κηα ινγνηερληθή αθήγεζε ε νπνία κπνξεί λα εληαρζεί ζην πιαίζην ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζκηθήο γεσγξαθίαο, αθνχ πξνζδηνξίδεη θηίξηα θαη ηνπία κέζα ζε ζπγθεθξηκέλνπο αλαγλσξίζηκνπο ρψξνπο θαη παξάιιεια αλάδεημε ελφο δσληαλνχ δηαιφγνπ πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηνπ 18 Γηα κηα πξφζθαηε κειέηε ζρεηηθή κε ηα παιαηφηεξα θαη λεψηεξα αξρηηεθηνλήκαηα ηνπ ειιεληζκνχ θαη ηεο Οξζνδνμίαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, βι. Αθχιαο Μήιιαο, Κυνζηανηίνοςπόλιρ. Η ενηόρ ηυν ηεισών Οπθοδοξία, 2 ηφκνη, Μίιεηνο, Αζήλα, Βοζποπομασία, ζ. 58: Σελ ιέγ ε Γχζηο ζάλ παηλάο εζχ ηαηο επκνξθηαίο ζνπ, Γελ ζε ελαληηψλνκαη, άο είλ κε ηαηο πγηαίο ζνπ. Γηα ηί ζε θαθνθαίλεηαη λα πσ ηαηο εδηθαίο κνπ, σο ηψξα ζπ δελ ήθνπζεο, νχηε ηαηο εκηζαίο κνπ. Καζξέπηεο ζέιεηο λάκ εγψ λάκ έρεο εκπξνζηάζνπ, Απφ ηνλ θζφλνλ ην δεηείο, έραζεο ηα κπειάζνπ.. Αλαηνιήο, αηαίξηαζηαηο είλαη ε επκνξθίαηο, Καζξέπηεο λα είκνπλ εγψ, δχν ήηαλ ε Αζίαηο. Σα θάιιε κνπ απμάλνπζη ηελ σξαηφηεηά ζνπ, θαη έρσ ηελ πξνηίκεζηλ, γηαη είκ αγλάληηά ζνπ. 7

8 18 νπ αηψλα θαη δηαθξίλεηαη γηα ηελ δηαιεθηηθή αληίζεζε επηρεηξεκάησλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε ηεθκεξησκέλε, ρσξηθά θαη ρξνληθά, αθήγεζε ε νπνία ζπληζηά ξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ Βοζποπομασία, αλ θαη έρεη γξαθεί κε ζθνπφ ηελ εζηθή δηαπαηδαγψγεζε, απνθαιχπηεη παξάιιεια δχν γεσγξαθηθά θαη πνιηηηζηηθά νξηνζεηεκέλεο ηαπηφηεηεο, θαη ππνζηεξίδεη ηελ αλππαξμία δηαθνξάο αλάκεζα ζην αλαηνιηθφ θαη δπηηθφ θνκκάηη ηεο Πφιεο, ηνλίδνληαο πσο ε κηα αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ άιιε, ελψ ζπλάκα θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεη πσο ν ειιεληζκφο πξέπεη λα ζηαζεί ζηα πφδηα ηνπ θαη λα θνηηάμεη κε αηζηνδνμία ην κέιινλ αλαθαιψληαο ην έλδνμν παξειζφλ ηνπ. 20 Παξάιιεια ε Βοζποπομασία, θαίλεηαη λα πξνβάιιεη σο αίηεκα λα ζηακαηήζεη ν ειιεληθφο θφζκνο λα λαξθηζζεχεηαη, αλαθαιψληαο ην έλδνμν παξειζφλ ηνπ θαη λα αηελίζεη κε αηζηνδνμία ην κέιινλ παξαβιέπνληαο ηηο δηαθνξέο. Πξνβάιινληαο ην πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ηνπ 18 νπ αηψλα, απεηθνλίδεη ηνλ ρψξν σο ηνπίν θαη θαζνξίδεη, κέζα απφ αληηζεηηθέο απφςεηο, ηα ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά φκνξσλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ πξνζδηνξίδνληαο ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ εηεξφηεηα, ε νπνία ηειηθά δηαπηζηψλεη φηη δελ ππάξρεη. Τπφ ηελ νπηηθή ηεο εζληθήο ηδενινγίαο θαη ηεο δηακνξθσκέλεο πιένλ εζληθήο ζπλείδεζεο θαη ηαπηφηεηαο κπνξνχκε λα δνχκε ην ηδενιφγεκα Αλαηνιή-Γχζε αιιά θαη ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνβαιιφκελε θαηά ηνλ 19 ν ηζηνξηθή απνζηνιή ηνπ ειιεληζκνχ, ηνπ «εζληζκνχ», φπσο θαζηεξψζεθε ζηα θείκελα ηεο επνρήο απηήο. Οη Νενέιιελεο γεληθφηεξα, ζεψξεζαλ πσο ε εζληθή ηαπηφηεηά ηνπο, ε «ειιεληθφηεηά ηνπο», ζηελ νξνινγία ηνπ 20νχ αηψλα, δελ είλαη κφλν πξντφλ ηεο θαηαγσγήο ηνπο απφ ηνπο αξραίνπο ή ηνπο βπδαληηλνχο, 21 κηα ηαπηφηεηα πνπ βαζίδεηαη ζηελ αίζζεζε ηεο ζπλέρεηαο, ηεο θνηλήο κλήκεο θαη ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο αιιά θαη ζέκα 20 Βι. Α. Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε, «Ζζηθφ θάιινο θαη σξαία ςπρή ζην λενειιεληθφ Γηαθσηηζκφ», ζην Νεοελληνική Φιλοζοθία. Θέμαηα πολιηικήρ και ηθικήρ,ό.π., ζ. 401 θ.εμ. 21 Βι. D. Ricks- P. Magdalino, Byzantium and the Modern Greek Identity, Ashgate,

9 πνιηηηζηηθήο ζπγγέλεηαο, πνπ ζηεξίδεηαη ζηνπο ηδηαίηεξνπο κχζνπο, ζηηο κλήκεο, ζηα ζχκβνια, ζηηο παξαδφζεηο, ζηηο κνξθέο δσήο αιιά θαη ζηηο αμίεο πνπ απηνί δηαηεξνχλ κέρξη ζήκεξα. Αλακθίβνια, νη Έιιελεο, παξά ηηο πνιηηηζκηθέο αιιαγέο πνπ ππέζηεζαλ ζηε καθξά δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, επηβίσζαλ θπιεηηθά δηαηεξψληαο ηε γιψζζα, ηνπο εζληθνχο ραξαθηήξεο, ζπγθεθξηκέλεο αμίεο θαη θπιεηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, ην αίζζεκα ηεο ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηα θνηλά έζηκα θαη άιια εζλνηηθά ζηνηρεία. ηελ επηβίσζε απηή ηoπ ειιεληζκνχ ζπλεηέιεζε ηφζν ν ιαφο φζν θαη νη ιφγηνη, νη νπνίνη ήδε απφ ηνπο χζηεξνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο αλέπηπμαλ ηελ εζληθή ηδέα, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ Γέλνπο απφ άπνςε εζλνγξαθηθή. Ζ ειιεληθή ηαπηφηεηα, ε αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ επηηεπγκάησλ ηεο Γχζεο θαη ηεο Αλαηνιήο, ηα αηηήκαηα ηεο εζληθήο νινθιήξσζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαζψο θαη απηφ γηα κηα δπηηθφζηξνθε ξηδνζπαζηηθή πνιηηηθή ή γηα κηα εθπνιηηηζηηθή ζηξνθή ηεο Αλαηνιήο, εληάζζνληαη ζηνλ πνιηηηθφ ζηνραζκφ ησλ δηαλννχκελσλ ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο νη νπνίνη αλαπηχζζνπλ έλαλ ηδενινγηθφ ιφγν θαη αληίινγν γηα ζέκαηα πνπ ζπλδένπλ ηελ εζληθή ηαπηφηεηα θαη ηελ ηζηνξηθή απνζηνιή ηνπ ειιεληζκνχ κε ηε ζέζε ηεο Διιάδνο ζηε γεσγξαθηθή ζέζε πνπ βξίζθεηαη σο ζχλδεζκνο Αλαηνιήο θαη Γχζεο. Απφ ηα ζρεηηθά θείκελα ηεο επνρήο ζα πξνζεγγίζσ εδψ ην δνθίκην ηνπ Μάξθνπ Ρεληέξε «Ση είλαη ε Διιάο. Αλαηνιή ή Γχζηο;» (1842) θαη ην δνθίκην ηνπ Π. Βξάτια-Αξκέλε «Αλαηνιή θαη Γχζηο» (1854), ηα νπνία γξάθεθαλ απφ δχν εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ 19 νπ αηψλα, αλζξψπνπο ηεο ζεσξίαο θαη ηεο πξάμεο, κε έληνλε πνιηηηθή παξνπζία ζηα ηεθηαηλφκελα ηεο επνρήο ηνπο νη νπνίνη πξνέβεζαλ ζε κηα θηινζνθηθή ζεψξεζε ηεο ηζηνξίαο ζε κηα πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηνπ παξειζφληνο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη πξνβνιήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο λεψηεξεο Διιάδνο λα δηεθδηθήζεη ηελ ζέζε ηεο 9

10 ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία. Γεληθφηεξα, νη δχν απηνί Νενέιιελεο δηαλννχκελνη αλαδεηθλχνπλ ηνπο ραξαθηήξεο ηεο ειιεληθήο δηάλνηαο, ηελ νηθνπκεληθφηεηα θαη ελφηεηα ηνπ ειιεληζκνχ θαη ηνλ πξννξηζκφ ηνπ ζηε ζχγρξνλή ηνπο ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα ζε κηα πξνζπάζεηα ζεσξεηηθήο επίιπζεο εζληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ζρέζεηο Αλαηνιήο Γχζεο, ην Αλαηνιηθφ Εήηεκα αιιά θαη ηνλ πιηθφ εθζπγρξνληζκφ ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 22 Ο Μάξθνο Ρεληέξεο (Σεξγέζηε,1815-Αζήλα,1897), γελλήζεθε ζηελ Σεξγέζηε, σο εθ ηνχηνπ ήηαλ εηεξφρζσλ, απφ παηέξα θξεηηθφ, πνπ ππεξεηνχζε εθεί σο δηπισκάηεο ηεο Πχιεο, θαη κεηέξα ηηαιίδα. Αλαδείρζεθε ζε εμέρνπζα πξνζσπηθφηεηα ηεο πλεπκαηηθήο θαη πνιηηηθήο δσήο ηεο λεψηεξεο Διιάδαο, κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Αζήλα, ην 1835, θνληά ζηνλ ζείν ηνπ, γηαηξφ θαη πνιηηηθφ, Νηθφιαν Ρεληέξε. Έρνληαο ζπκπιεξψζεη λνκηθέο ζπνπδέο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Πάδνβαο, φπνπ κεηέβε κεηά ηελ εγθχθιην εθπαίδεπζή ηνπ ζην Liceo di S. Catterina ηεο Βελεηίαο, φπνπ είρε γλσξίζεη εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ηηαιίαο, φπσο ν Αηκίιηνο Σππάιδνο, ν Γεψξγηνο Σεξηζέηεο, ν Νicolò Tommaseo, δξαζηεξηνπνηήζεθε κε ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Διιάδα, φπνπ εξγάζζεθε αξρηθά σο δηθεγφξνο, γηα λα ππεξεηήζεη ζηε ζπλέρεηα ζην δηθαζηηθφ ζψκα σο αξενπαγίηεο ( ), σο θαζεγεηήο ηνπ γαιιηθνχ δηθαίνπ θαη ηεο ζπγθξηηηθήο λνκνζεζίαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ ( ), σο πξέζβεο ηεο Διιάδνο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην 1861, σο ππνδηνηθεηήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο (1861) θαη, κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Γεσξγίνπ ηαχξνπ, σο δηνηθεηήο ηεο ( ). Οη παλεπηζηεκηαθέο θαη πςειέο δεκφζηεο ζέζεηο πνπ θαηείρε δελ ηνλ εκπφδηζαλ λα αζρνιεζεί κε ηε ινγνηερλία, ηε θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο, ηελ ηζηνξία θαη ηε 22 Ρ. Αξγπξνπνχινπ, «Ζ θηινζνθηθή ζεκειίσζε ηεο ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο ηνπ ειιεληζκνχ», Νεοελληνικόρ ηθικόρ και πολιηικόρ ζηοσαζμόρ. Από ηον Γιαθυηιζμό ζηον Ρομανηιζμό, εθδ. Βάληαο, Θεζ/ληθε 2003, ζ

11 δεκνζηνγξαθία θαη λα ζπλδπάζεη πνιηηηθφ ιφγν θαη ηζηνξηθή αλαδίθεζε. 23 Θεσξψληαο πσο ηα εζληθά ζέκαηα ππεξβαίλνπλ ηηο πνιηηηθέο αληηπαιφηεηεο ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο «ελσηηζηέο» ξηδνζπάζηεο ηεο Δπηαλήζνπ, ζπκκεηέρνληαο ζην «Κνκηηάην» πνπ ίδξπζε (1862) ν Φξαγγίζθνο Ππιαξηλφο ζηελ Αζήλα, 24 κεηείρε ζηελ «Δπηηξνπή Κξεηψλ» θαη ζηελ «Δζληθή Άκπλα» πνπ ηε δηαδέρζεθε, 25 αιιά θαη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε βαιθαληθή ζπλελλφεζε θαη γηα ηε ζπκκαρία ηεο Διιάδνο κε ηνλ Ναπνιένληα Γ. Ηδξπηήο ηνπ ςλλόγος ππορ Γιάδοζιν ηυν Δλληνικών Γπαμμάηυν (1869) θαη ηνπ Διιεληθνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ (1877), ζπκκεηείρε ζηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ Spectateur d Orient, φπνπ καδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (Κ. Παπαξξεγφπνπιν, Α. Ρίδν- Ραγθαβή, Ν. Γξαγνχκε, Γ.Α. Βαζηιείνπ) ππεξαζπίζζεθε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ Όζσλα, θπξίσο φζνλ αθνξά ζην Αλαηνιηθφ Εήηεκα, γηα ην νπνίν ζπλέηαμε ππφκλεκα πξνο ηνλ βαζηιέα. 26 Σππηθφ παξάδεηγκα «πνιηηηθνχ δηαλννχκελνπ», πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηνλ θηιειεπζεξηζκφ ηνπ, αλέπηπμε θηινζνθηθφ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ ηζηνξία θαη ηε θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο ζην δνθίκηφ ηνπ Φιλοζοθία ηηρ Ιζηοπίαρ (Αζήλα, 1841), φπνπ αζρνιήζεθε κε κηα θηινζνθηθή ζεψξεζε ηεο «λέαο ηζηνξίαο» θαη «ηεο αξραίαο ηζηνξίαο», θαη δηέθξηλε ζηελ πνξεία ηεο ηζηνξίαο δχν βαζηθνχο παξάγνληεο, αληηζεηηθνχο αιιά ζπληηζέκελνπο, πνπ ήζαλ νη έλλνηεο ηνπ «εγψ», δει. ε αηνκηθφηεηα, θαη ηνπ «νπθ εγψ», δει. ν ιαφο, ηνπ νπνίνπ ην ζπιινγηθφ πλεχκα απνηεινχζε γηα απηφλ πξσηαξρηθή αμία ζηε ξνή ηεο ηζηνξίαο. 27 ην έξγν απηφ, πνπ 23 ρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ βίν θαη ην έξγν ηνπ Ρεληέξε παξέρνληαη ζην Ημεπολόγιο ηος Κ. κόκος, 1890, ζζ Βι. Α. Ληάθνο, Η ιηαλική ενοποίηζη και η Μεγάλη Ιδέα, Αζήλα, 1985, ζ (Ζ αλαθνξά ζην Μ. Ρεληέξεο, Φιλοζοθία ηηρ Ιζηοπίαρ, Δηζαγσγή Π. Ννχηζνπ, ό.π., ζ.υvii). 25 Βι. Δ. Κσθφο, Ο Δλληνιζμόρ ζηην πεπίοδο , Αζήλα 1985, ζ. 77.(Ζ αλαθνξά ζην Μ. Ρεληέξεο, Φιλοζοθία ηηρ Ιζηοπίαρ, Δηζαγσγή Π. Ννχηζνπ, ό.π., ζ.υvii. 26 Bι. Ρ. Αξγπξνπνχινπ, «Αηνκηθή αλεμαξηεζία θαη ειεπζεξία ζηνλ Μάξθν Ρεληέξε», ζην Η έννοια ηηρ ελεςθεπίαρ ζηον νεοελληνικό ζηοσαζμό, εκίηνκνο δεχηεξνο, 19 νο αηψλ, εθδ. Αθαδεκίαο Αζελψλ, Κέληξνλ Δξεχλεο ηεο Διιεληθήο Φηινζνθίαο, Αζήλα 1997, ζζ ηο ίδιο, ζ.35. Ο Ρεληέξεο βξίζθεη ζηηο δηαδνρηθέο θάζεηο ηεο ηζηνξίαο ηε δηαδνρηθή παξνπζία ηνπ εγώ, ηνπ οςκ εγώ θαη ηειηθά ηεο ενόηηηαρ ζηην ποικιλία: «Ο κειεηψλ ηελ ηζηνξίαλ ζέιεη βιέπεη εηο κελ 11

12 απνηειεί κεηάθξαζε ηεο γξακκέλεο ηo 1839 ζηα ηηαιηθά δηαηξηβήο ηνπ Armonia della Storia del Umanità, ν Ρεληέξεο αθνινπζψληαο ηελ εγειηαλή δηαιεθηηθή κέζνδν, ζηεξίδεη ηηο αληηιήςεηο ηνπ ζην ηξηαδηθφ ζρήκα ιαφο (ελφηεηα)-αηνκηθφηεηα (πνηθηιία)-ιαφο-αηνκηθφηεηα (ελφηεηα ζηελ πνηθηιία), 28 απνδνθηκάδεη ηελ ηδενινγία ηνπ 18 νπ αηψλα, αζθεί θξηηηθή ζηνλ αηνκηζκφ θαη ηνλ θαξηεζηαλφ ππνθεηκεληζκφ, αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ ιανχ, πνπ εθδειψλεηαη ζηε λνκνζεζία, ζηε ζξεζθεία, ζηα έζηκα θαη ζηε γιψζζα, θαη, επεξεαζκέλνο απφ ηνλ Βίθν, ζεσξεί παξάγνληα ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο ηελ παξάδνζε θάζε ιανχ. 29 Δπηζεκαίλνληαο ηνλ ξφιν ηνπ ειιεληθνχ ιανχ ζηελ αλάπηπμε ηνπ έζλνπο, αμηνπνηεί ηηο ξνκαληηθέο αληηιήςεηο γηα ηνλ δεκηνπξγηθφ ξφιν ηνπ ιανχ ζηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο εμειίμεηο αιιά θαη ηελ πξνβιεκαηηθή γηα ηελ αμία ηεο παξάδνζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ εζληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηνλ ιαφ. Ο Ρεληέξεο επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζην δνθίκην απηφ ζηε ζεσξία ηνπ Volksgeist θαη επηδηψθεη λα βξεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηζηνξηθφηεηα ελφο ιανχ, επηζεκαίλνληαο πσο «ε ειεπζεξία απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ ιανχ, πνπ έρεη αιάλζαζην θξηηήξην». Πξνβαίλνληαο ζε αληηπαξάζεζε αηνκηθήο ειεπζεξίαο θαη εζληθήο ειεπζεξίαο θαη εληάζζνληαο ην πξφβιεκα ηεο ειεπζεξίαο ζην πιέγκα ζξεζθείαο, θηινζνθίαο θαη ηέρλεο, ν Ρεληέξεο ζα δηεξεπλήζεη ηηο ζρέζεηο θαη αληηζέζεηο Αλαηνιήο θαη Γχζεο ζε πιαίζην ηζηνξηθφ θαη θηινζνθηθφ. 30 ηνλ ηελ αξραηφηεηα ηελ βαζηιείαλ ηνπ οςκ εγώ, ηνπ ιανχ, ηεο ελφηεηαο, ηελ εηθφλα ηνπ Θενχ Παηξφο εηο δε ηελ παξ εκψλ επηθαινχκελελ λέαλ ηζηνξίαλ, ηελ βαζηιείαλ ηνπ εγώ, ηεο αηνκηθφηεηνο ηεο πνηθηιίαο, ηελ εηθφλα ηνπ Υξηζηνχ ηέινο δε εηο ηελ ηζηνξίαλ ήηηο είλαη αθφκε κέιινπζα δη εκάο, ηελ βαζηιείαλ ηνπ εγώ θαη ηνπ οςκ εγώ, ηηρ ενόηηηαρ εν ηη ποικιλία, ηελ εηθφλα ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο».Βι. Φιλοζοθία ηηρ Ιζηοπίαρ, 1 ε εθδ., ζ Ζ δηάξζξσζε ηεο ηηαιηθήο κειέηεο ζηεξίδεηαη ζην ζρήκα «popolo (unità) genio (varietà) geniopopolo (unità nella varietà)", ελψ ζηελ ειιεληθή εθδνρή ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί γηα λα δειψζεη ηελ αληίζεζε ιανχ θαη πλεχκαηνο (κεγαινθπίαο-ηδηνθπίαο) ηνπο φξνπο εγώ-οςκ εγώ. Βι. Ρ. Αξγπξνπνχινπ, «ρφιηα ζηε θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο ηνπ Μάξθνπ Ρεληέξε», ό.π., ζζ , ηδίσο ζ Βι. Ρ. Αξγπξνπνχινπ, «Αηνκηθή αλεμαξηεζία θαη ειεπζεξία ζηνλ Μάξθν Ρεληέξε», ό.π., ζ. 37, Ο Ρεληέξεο ππνζηεξίδεη πσο θαηά ηελ αξραηφηεηα ε αηνκηθή ειεπζεξία εθθξάδεηαη κε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εγψ: «Ζ Διιάο επνκέλσο εηο ηελ νπνίαλ ην εμφξηζηνλ εγώ ελεπηζηεχζε ηαο 12

13 «Πξφινγν» ηνπ θεηκέλνπ ν Ρεληέξεο ζα θάλεη ηδηαίηεξε κλεία ζην» πνιηηηθφ δήηεκα ηεο Αλαηνιήο» πνπ είλαη θαη' απηφλ θαη «θηινζνθηθφλ» θαη ζηε δηάθξηζε «Γχζηο» θαη «Αλαηνιή», ππνζηεξίδνληαο πσο αληηπξνζσπεχνπλ αληίζηνηρα ην «εγψ» θαη ηελ «απζεληία» θαη πσο κπνξνχλ λα ζπκθηιησζνχλ απφ ηελ Διιάδα πνπ βξίζθεηαη αλάκεζά ηνπο θαη έρεη θαηαηαγεί «εηο ηνλ ρνξφλ ησλ ειεχζεξσλ εζλψλ»(ζ. ηβ ). Ωζηφζν ζαθψο ππνζηεξίδεη πσο «ε Διιάο θαηά ηελ θχζηλ, θαηά ηνλ πνιηηηζκφλ, θαηά ηελ ηζηνξηθήλ απηήο απνζηνιή είλαη Γύζιρ θαη φρη Αναηολή», γηα ηνλ ιφγν απηφ νθείιεη λα κηκεζεί ηελ Αγγιία θαη ηελ Γαιιία θαη φρη ηε Ρσζία. ηηο απφςεηο απηέο απνθαιχπηεηαη ε πνιηηηθή ηνπ ξσζνθνβία, αθνχ ε Ρσζία ηαπηίδεηαη κε ηελ Αζία θαη ηνλ αζηαηηθφ βπδαληηληζκφ, φληαο ν ρξηζηηαλφο θιεξνλφκνο ηνπ ζενθξαηηθνχ Βπδαληίνπ, θαη αλαδεηθλχεηαη κηα ηδενινγία πνπ ζέηεη ηε ζρέζε ηεο Διιάδνο κε ηε Γχζε σο ζεκειηαθή πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή επηινγή, ελψ παξάιιεια πξνβάιιεη ην ζέκα ηνπ ειιεληθνχ εθζπγρξνληζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ «νξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή πξνζνκνίσζε ζηα δπηηθά πξφηππα νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο». 31 ην ζέκα απηφ επαλέξρεηαη θαη ζην ξηδνζπαζηηθφ δνθίκηφ ηνπ «Ση είλαη ε Διιάο; Αλαηνιή ή Γχζηο;», πνπ δεκνζηεχζεθε αλσλχκσο ζην πεξηνδηθφ Δπανιζηήρ ην 1842, 32 ιίγα ρξφληα πξηλ απφ ηνλ θξηκατθφ πφιεκν. ην θείκελν απηφ ε δεδνκέλε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνδεηρζεί φηη ε λέα Διιάο αλήθεη ζηε Γχζε θαη κπνξεί λα εγεζεί ηεο Γχζεο «εηο ηελ εζηθήλ ηεο Αλαηνιήο θαηάθηεζηλ θαη αλάπιαζηλ», ηελ νπνίαλ άιισζηε επεδίσμε θαηά ηελ αξραηφηεηα ν Μέγαο Αιέμαλδξνο, φηαλ ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο ζηξάθεθε πξνο ηελ πξνζθηιεζηέξαο ειπίδαο ηνπ, φρη κφλνλ εμεπιήξσζε ηαο πξνζδνθίαο ηνπ αιιά θαη ηαο ππεξέβε. Δάλ ε Αίγππηνο δχλαηαη δηθαίσο λα επνλνκαζζή ε παηξίο ηνπ εγψ, ε Διιάο είλαη ν ηφπνο ηεο απειεπζεξψζεσο θαη ηνπ ζξηάκβνπ ηνπ, ν ηφπνο φπνπ ν Ωξνο επξαγκαηνπνίεζε ηελ θαηά ηνπ Σπθψλνο εθδίθεζηλ» (1 ε εθδ., ζ. 112). 31 Βι. Ρεληέξεο- Γελλεκαηάο, Σι είναι η Δλλάρ;, Ρνέο, Αζήλα 1998, ζ. 44 θαη Βι. Μ. Ρεληέξεο, «Ση είλαη ε Διιάο; Αλαηνιή ή Γχζηο;», Δςπυπαφκόρ Δπανιζηήρ, ηφκ. 1, 1842, ζζ

14 Γχζηλ. 33 Ο Ρεληέξεο επηρεηξεί επίζεο ζην θείκελν απηφ λα πξνζδηνξίζεη ηε δηαθνξά αλαηνιηθνχ θαη δπηηθνχ πνιηηηζκνχ, απνδερφκελνο φηη ε αμία ηνπ αηνκηθνχ αλζξψπνπ αλαγλσξίζζεθε ζηνλ αξραίν ειιεληθφ θφζκν, ελψ ζηελ Αλαηνιή ηα απνιπηαξρηθά θαζεζηψηα εμνπδεηέξσζαλ ηελ αηνκηθφηεηα. 34 Γηαπηζηψλνληαο ηηο δηαθνξέο πνιηηηζηηθψλ ηαπηνηήησλ Αλαηνιήο θαη Γχζεο, πνπ ζηεξίδνληαη ζηα πνιηηηζηηθά επηηεχγκαηα, ζηα πνιηηηθά ζπζηήκαηα θαη ζηε ζρέζε αηφκνπ θαη θνξέσλ ηεο εμνπζίαο, ν Ρεληέξεο ζα πξνβεί ζε κηα αξλεηηθή αμηνιφγεζε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, ε νπνία ζεσξεί πσο ιεηηνχξγεζε εθθπιηζηηθά γηα ηε θχζε ηνπ ειιεληζκνχ, 35 θαη ζα εθθξάζεη ηνλ ζαπκαζκφ ηνπ γηα ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ θαη γηα ηα επηηεχγκαηά ηνπ ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηέρλε αιιά θαη ζηελ πνιηηηθή, επηζεκαίλνληαο πσο ε αλάπηπμή ηνπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο απηφο ζηεξίρζεθε ζηα επηηεχγκαηα ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, 36 θαη, παξάιιεια, πσο ε ειιεληθή παιηγγελεζία ήηαλ απνηέιεζκα ηεο πξφζιεςεο ησλ δπηηθψλ ηδεψλ, ηδηαίηεξα ηνπ 19νπ αηψλα, επνρή ζπγθξφηεζεο ησλ εζληθψλ θξαηψλ. πλεπψο γηα ηνλ Ρεληέξε ηαπηφηεηα θαη εηεξφηεηα, Αλαηνιή θαη Γχζε, ζπλδένληαη κε ηεο δχν δπλάκεηο ηεο ηζηνξίαο πνπ επηθξάηεζαλ ζε απηνχο ηνπο γεσγξαθηθνχο ρψξνπο, δει. ην οςκ εγώ θαη ην εγώ, ηελ απζεληία θαη ηελ αηνκηθφηεηα, ε ζχλζεζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ζεκαηνδνηήζεη κέζσ ηεο αλαγελλεκέλεο Διιάδνο ηελ λέα επνρή ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο, φπσο επηζεκαίλεη ζην Γοκίμιον ηηρ Φιλοζοθίαρ ηηρ Ιζηοπίαρ. Ωζηφζν κε ην δνθίκην «Ση είλαη ε Διιάο; Αλαηνιή ή Γχζηο;» ν Ρεληέξεο επηρείξεζε λα δψζεη παξάιιεια κηα ηδενινγηθή ζεκειίσζε ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ λενειιεληθνχ έζλνπο πξνο ηε Γχζε πξνβάιινληαο έλα πνιηηηθφ πξφγξακκα ζχγθιηζεο ηεο Διιάδνο πξνο ηε Γχζε θαη γεληθφηεξα έλα κνληέιν εζληθνχ 33 ηο ίδιο, ζζ. 214 θαη ηο ίδιο, ζζ ηο ίδιο, ζζ Γηα ηελ δπζπηζηία ησλ λενειιήλσλ πξνο ην Βπδάληην, βι. Κ. Θ. Γεκαξάο, Δλληνικόρ Ρυμανηιζμόρ, Νενειιεληθά Μειεηήκαηα, Δξκήο, Αζήλα, 2004, ζζ θαη Βι. Μ. Ρεληέξεο, «Ση είλαη ε Διιάο; Αλαηνιή ή Γχζηο;», ζζ

15 εθζπγρξνληζκνχ φρη επηβεβιεκέλν απφ ηηο πεξηζηάζεηο ή απφ ηελ αλάγθε επηβίσζεο αιιά επεηδή είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ. Σνλίδνληαο πσο ε αληίζεζε κεηαμχ δπηηθνχ θαη αζηαηηθνχ κνληέινπ θνηλσλίαο θαη εμνπζίαο αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ έλλνηα ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο ν Ρεληέξεο δηαγξάθεη σζηφζν κηα καθξά πεξίνδν ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, ηε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία, ζπκβάιιεη φκσο κε ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ ζηελ εκθάληζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. 37 Παξφκνηνο πξνο ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ Ρεληέξε ππήξμε ν αληίζηνηρνο γηα ηελ εζληθή ηαπηφηεηα, ηελ ηζηνξηθή απνζηνιή ηεο Διιάδνο θαη ηε ζέζε απηήο ζηνλ «λένλ θφζκν» ηνπ θεξθπξαίνπ θηινζφθνπ Π. Βξάηια-Αξκέλε (Κέξθπξα Λνλδίλν 1884), ν νπνίνο κεηά απφ λνκηθέο θαη θηινζνθηθέο ζπνπδέο ζην Παξίζη, επαλήιζε ην 1835 ζηελ Κέξθπξα, φπνπ είρε θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, σο κέινο ηεο Ηνλίνπ Βνπιήο (1850 θαη 1856), σο Πξφεδξνο ηεο Η Ηνλίνπ Βνπιήο θαη Γξακκαηέαο ηεο Γεξνπζίαο (1857), σο αξρεγφο ηνπ θφκκαηνο ησλ κεηαξξπζκηζηψλ, πξηλ απφ ηελ Έλσζε ηεο Δπηαλήζνπ κε ηελ Διιάδα (1864) θαη σο θαζεγεηήο ηεο θηινζνθίαο ζηελ Ηφλην Αθαδεκία ( ). Τπνπξγφο εμσηεξηθψλ ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Αιέμαλδξνπ Κνπκνπλδνχξνπ (1865), αθνινχζεζε ζηε ζπλέρεηα δηπισκαηηθή ζηαδηνδξνκία, ππεξεηήζαο σο πξέζβεο ζην Λνλδίλν ( ), ζηελ Πεηξνχπνιε ( ), ζην Παξίζη ( ) θαη εθ λένπ ζην Λνλδίλν ( ), θαη έιαβε κέξνο ζηελ ειιεληθή αληηπξνζσπεία ζην πλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ (1878) θαη ζηελ ειιελνηνπξθηθή ζπλδηάζθεςε ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο (1879) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ λέσλ ζπλφξσλ Βι. Ρεληέξεο- Γελλεκαηάο, Σι είναι η Δλλάρ; Ρνέο, Αζήλα 1998, ζ. 32 θ.εμ. 38 Γηα ηε βηνγξαθία ηνπ Βξάτια, βι. Π. Βξάτια-Αξκέλε, Φιλοζοθικά έπγα, Corpus Philosophorum Recentiorum, η. 1, έθδ. Δ. Μνπηζφπνπινο-Αηθ. Γψδνπ, Θεζζαινλίθε, 1969, ζζ. ιζη -λζη. 15

16 Με ην ζέκα ησλ ζρέζεσλ Αλαηνιήο θαη Γχζεο αζρνιείηαη ν Βξάτιαο ζην δνθίκην ηνπ «Αλαηνιή θαη Γχζηο» (1854) 39 κε αθνξκή ηελ επξσπατθή πνιηηηθή θξίζε θαη ηνλ αληαγσληζκφ ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, πνπ εθδειψζεθε κε ηνλ Κξηκατθφ πφιεκν ( ). Σν θείκελν είλαη απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο θαη ηδενινγηθήο θξίζεο ηεο επνρήο θαη νη πξνζδηνξηζκνί «Αλαηνιή» θαη «Γχζε» ρξεζηκεχνπλ σο ζηεξεφηππα γηα λα θαζνξίζνπλ κέζσ ηνπ γεσγξαθηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπο αληίζηνηρνπο πνιηηηζκνχο. αληίζηνηρσλ πνιηηηζκψλ θαη λα πξνβάιεί ηνλ ηζηνξηθφ ξφιν ηνπ ειιεληζκνχ. Ο Βξάτιαο εθθξάδεη ηελ αηζηνδνμία ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ πξφνδν ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ζεσξεί πσο ν ειιεληζκφο, επεηδή βξίζθεηαη ζε κηα ηδηαίηεξε θαη πξνλνκηαθή ζέζε, κεηαμχ Αλαηνιήο θαη Γχζεο, έρεη ηελ ηζηνξηθή απνζηνιή λα ζπκθηιηψζεη απηά ηα αληίζεηα ζηνηρεία θαη λα πξαγκαηψζεη ην πιήξσκα ηεο ηζηνξίαο. 40 Σν έλδνμν ηζηνξηθφ παξειζφλ ηεο Διιάδαο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηνλ πνιηηηζκφ, ε ηζηνξηθή απνζηνιή ηεο νξζνδνμίαο, ε νπνία κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία Διιάδνο θαη Ρσζίαο, αιιά θαη νη δεζκνί ηνπ ειιεληζκνχ κε ηνλ δπηηθφ ρξηζηηαληζκφ θαη πνιηηηζκφ, ζπληζηνχλ φξνπο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ λένπ πνιηηηζκνχ ζηελ Αλαηνιή. 41 Ο Βξάτιαο ζεσξεί πσο ε ξσζνθνβία ησλ δπηηθψλ είλαη ππεξβνιηθή, ραξαθηεξίδνληαο φκσο ηνλ ιαβηζκφλ σο πεξηιακβάλνληα «παλ ην κε Διιεληθφλ θαη νξζφδνμνλ ζηνηρείνλ ηεο Αλαηνιήο θαη ηεο Άξθηνπ», ηνλίδεη πσο «ν Διιεληζκφο, πιελ ηεο πίζηεσο, έρεη απέλαληη ηνπ ιαβηζκνχ θαη πλεπκαηηθά θαη θνηλσληθά θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία πάληε δηάθνξα θαη κέρξη ηηλφο ελαληία», ππνηαζζφκελνο πάληνηε ζηελ κνλαξρία θαη ηνλ απνιπηηζκφλ. Αληίζεηα ν Διιεληζκφο είλαη απηφο πνπ «αλέπηπμε πξψηελ θνξάλ δηα ησλ θνηλσληψλ ηνπ ηελ αηνκηθφηεηα θαη ηελ πνιηηηθήλ ειεπζεξίαλ, θαη δη φισλ ηνχησλ δεκηνχξγεζε 39 Π. Βξάηιαο-Αξκέλεο, «Αλαηνιή θαη Γχζηο», Φιλοζοθικά έπγα, Corpus, η. 4Β, έθδ. Δ. Μνπηζφπνπινο - Α. Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε, Αζήλα 1974, ζ Π. Βξάτιαο-Αξκέλεο, «Πεξί ηεο ηζηνξηθήο απνζηνιήο ηνπ ειιεληζκνχ», ό.π., ζζ Π. Βξάηιαο-Αξκέλεο, «Αλαηνιή θαη Γχζηο», ό.π., ζζ

17 ηνλ αλψηαηνλ ηχπνλ ησλ αξραίσλ πνιηηηζκψλ». 42 Αλαθεξφκελνο ηδηαίηεξα ζηελ λέα Διιάδα ε νπνία έρεη δνκεζεί κε ηνπο δπηηθνχο ζεζκνχο, κπνξεί λα πξνσζήζεη ηνλ δπηηθφ πνιηηηζκφ θαη ηηο αμίεο ηνπ ζηελ Αλαηνιή, λα απνβεί ελσηηθφο αιιά θαη εμηζνξξνπνηεηηθφο παξάγνληαο κεηαμχ Αλαηνιήο θαη Γχζεο. 43 Οπσζδήπνηε ν Βξάηιαο, απνδερφκελνο ηηο γεληθέο αξρέο ηεο πξνφδνπ θαη ηεο πξνλνίαο, πνπ θαηεπζχλνπλ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα πξνο έλα έζραην ηέινο, 44 πηνζεηεί ηελ άπνςε ηνπ Herder ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν θάζε ιαφο ζπκκεηέρεη ζηελ ηζηνξηθή πξφνδν ηεο αλζξσπφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ λφκν πνπ ε ίδηα ε ηζηνξία εληέιιεηαη, 45 θαη ζπλδένληαο ηελ ηζηνξηθή απνζηνιή ηνπ Διιεληζκνχ κε έλαλ θνζκηθφ κεζζηαληζκφ, ζην πιαίζην ηεο αληίιεςεο πεξί ηεο απνζηνιήο ησλ ιαψλ ζηε ζσηεξία ηνπ θφζκνπ, πξνβάιιεη ηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα ηνπ. Παξάιιεια επηδηψθεη λα εληζρχζεη ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ησλ Διιήλσλ, ζπλδένληαο ην παξφλ κε ηελ αξραηφηεηα θαη απνδίδνληαο ζην Βπδάληην ιεηηνπξγηθφ ξφιν. Ο Βξάτιαο έδεζε θαη έδξαζε ζε επνρή αθχπληζεο ηνπ ειιεληθνχ εζληζκνχ, θαηά ηελ νπνία αλαλεψλεηαη ε ηζηνξηθή αληίιεςε γηα ηνλ Διιεληζκφ, πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα γεληθφηεξε αληίιεςε γηα ηελ ηζηνξία θαη ηε θηινζνθηθή ηεο ζεψξεζε. 46 Ο Διιεληζκφο απνθηά ζην 19 ν αηψλα ηζηνξηθή ζπλείδεζε θαη νη αγψλεο γηα εζληθή αλεμαξηεζία θαη εδξαίσζε ηνπ θξάηνπο εληζρχνληαη απφ ηνπο δηαλννχκελνπο ηεο 42 ηο ίδιο, ζ Π. Βξάτιαο-Αξκέλεο, «Πεξί ηεο ηζηνξηθήο απνζηνιήο ηνπ ειιεληζκνχ», ό.π., ζζ Βι. επίζεο «Ο λένο πνιηηηζκφο παξαβαιιφκελνο πξνο ηνλ αξραίνλ», ό.π., ζζ θαη «Αλαηνιή θαη Γχζηο», ζηο ίδιο, ζζ Βι. «Ο λένο πνιηηηζκφο παξαβαιιφκελνο κε ηνλ αξραίνλ», ό.π., ζζ , θαη εηδηθφηεξα Π. Ννχηζνο, «Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο ηζηνξίαο ζηνλ Π. Βξάτια-Αξκέλε», Νεοελληνική θιλοζοθία. Οι ιδεολογικέρ διαζηάζειρ ηυν εςπυπαφκών ηηρ πποζεγγίζευν, Κέδπορ, 1981, ζ Π. Βξάτιαο-Αξκέλεο, «Πεξί ησλ αξρψλ ηεο θηινζνθίαο ηεο ηζηνξίαο», ό.π., Γηα ηε βξατιηαλή ζεψξεζε ηεο ηζηνξίαο, βι. Δ. Μνπηζφπνπινο, «Ζ αληίιεςηο πεξί ηεο ηζηνξίαο εηο ηελ ειιεληθήλ δηαλφεζηλ ηνπ δεθάηνπ ελάηνπ αηψλνο: Παπαξξεγφπνπινο θαη Βξάτιαο-Αξκέλεο», Φιλοζοθικοί πποβλημαηιζμοί, η. 2, Αναδπομαί και αναδομήζειρ, Αζήλαη, 1978, ζζ θαη Π. Ννχηζνο, «Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο ηζηνξίαο ζηνλ Π. Βξάτια-Αξκέλε», Νεοελληνική θιλοζοθία. Οι ιδεολογικέρ διαζηάζειρ ηυν εςπυπαφκών ηηρ πποζεγγίζευν, Κέδξνο, Αζήλα, 1981, ζζ Βι. επίζεο Ρ. Αξγπξνπνχινπ, «Ζ θηινζνθηθή ζεκειίσζε ηεο ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο ηνπ ειιεληζκνχ», Νεοελληνικόρ ηθικόρ και πολιηικόρ ζηοσαζμόρ. Από ηον Γιαθυηιζμό ζηον πομανηιζμό, εθδ. Βάληαο, 2003, ζζ

18 επνρήο νη νπνίνη νξακαηίδνληαη ηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή πξφνδν πνπ ππφζρνληαη νη λέεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο. 47 Ο Βξάτιαο κειεηά ηελ πνξεία ηνπ ειιεληζκνχ πξνο ηελ απηνζπλεηδεζία ηνπ θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ λένπ πνιηηηζκνχ ζε ζρέζε κε ηνλ αξραίν, 48 εμεηάδεη ηα ζξεζθεπηηθά θαη πνιηηηζκηθά ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ εζληθή ελφηεηα, 49 ηνλίδεη ηηο θνηλέο αξραηνειιεληθέο θαη ρξηζηηαληθέο ξίδεο ηνπ λένπ ειιεληζκνχ θαη ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ, 50 πξνζδηνξίδεη ηε δηαθνξά, εμαίξνληαο ηα πιενλεθηήκαηα ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο, αλάκεζα ζηελ αξραηφηεηα θαη ηε λεσηεξηθφηεηα, 51 ππνζηεξίδεη ηελ πξφνδν, πνπ ηελ ζεσξεί «ηελ πνιπηηκνηέξαλ αλαθάιπςηλ ησλ λεσηέξσλ θαη ζχκβνινλ ηεο πνιηηηθήο ησλ πίζηεσο» θαη αλαθέξεηαη ζηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ πνιηηηζκνχ, πνπ είλαη γξακκηθή θαη φρη θπθιηθή. 52 Απνδερφκελνο ηνλ ηζηνξηζκφ ηνπ Herder, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηα ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ κεηαβηβάδνληαη απφ ηελ κηα γελεά ζηελ άιιε, αλαγλσξίδεη πσο ηα κεγάια ζπζηήκαηα ηνπ «Δξδέξνπ, ηνπ ρειιίγγνπ θαη ηνπ Δγέινπ παξέρνπζηλ ήδε ηαο βάζεηο ηεο πεξί ειιεληζκνχ θηινζνθηθήο ζεσξίαο». 53 Ο Βξάτιαο επηζεκαίλεη 47 Βι. Α. Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε, «Ζ πνιπκνξθία ηεο ειεπζεξίαο ζηνλ Π. Βξάτια-Αξκέλε», Νεοελληνική θιλοζοθία. Θέμαηα πολιηικήρ και ηθικήρ, έθδ. Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Αζήλα, 2001,ζζ Π. Βξάηιαο-Αξκέλεο, «Ο λένο πνιηηηζκφο παξαβαιιφκελνο πξνο ηνλ αξραίνλ», Φιλοζοθικά έπγα, Corpus, η. 4Β, έθδ. Δ. Μνπηζφπνπινο - Α. Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε, Αζήλα 1974, ζζ Βι. ζρεηηθά Δ. Λενληζίλε, «Έλλνηεο ηεο ειεπζεξίαο: αξραίνο θαη λένο πνιηηηζκφο ζην θηινζνθηθφ έξγν ηνπ Πέηξνπ Βξάτια-Αξκέλε», Ππακηικά Η Γιεθνούρ Πανιονίος ςνεδπίος, Δηαηξεία Κπζεξατθψλ Μειεηψλ, Κχζεξα 2009, η. ΗV A, ζζ Α. Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε, «Σν πξφβιεκα ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ζηνλ λενειιεληθφ ζηνραζκφ», Νεοελληνική θιλοζοθία. Θέμαηα πολιηικήρ και ηθικήρ, ζζ Βι. Π. Βξάηιαο-Αξκέλεο, «Πεξί ησλ ραξαθηήξσλ ηεο ειιεληθήο δηαλνίαο», Φιλοζοθικά έπγα, Corpus, η. 4Β, έθδ. Δ. Μνπηζφπνπινο - Α. Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε, Αζήλα 1974, ζ. 400: «ε ειιεληθή ζνθία θαη ε ρξηζηηαληθή πίζηηο απνηεινχζηλ απηήλ ηελ ςπρήλ ηνπ λένπ πνιηηηζκνχ. Αθαηξέζαηε ηα θιηκαηνινγηθά θαη θπιεηηθά ζηνηρεία ησλ λέσλ ιαψλ ηεο Δπξψπεο, εηζδχζαηε εηο ηελ ελδνηάηελ ππφζηαζηλ ηνπ λανχ θαη ηεο θαξδίαο ηεο λέαο αλζξσπφηεηαο ζέιεηε επξεί φηη αχηαη είλαη αη δχν αξηεξίαη σλ ην αίκα δσνγνλεί ηνλ πνιηηηζκφλ ηεο Δπξψπεο. Δληεχζελ αη ηδηαίηεξαη ζρέζεηο ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο πξνο ηνλ επξσπατθφλ πνιηηηζκφλ». 51 Βι. Π. Βξάτιαο-Αξκέλεο, «ρέζεηο ηεο βηνκεραλίαο πξνο ηελ εζηθήλ θαη λνεηηθήλ αλάπηπμηλ», Φιλοζοθικά έπγα, Corpus, η. 4Β, ζζ Βι. Δ. Μνπηζφπνπινο, «Ζ αληίιεςηο πεξί ηεο ηζηνξίαο εηο ηελ ειιεληθήλ δηαλφεζηλ ηνπ δεθάηνπ ελάηνπ αηψλνο: Παπαξξεγφπνπινο θαη Βξάτιαο-Αξκέλεο», ό.π. 53 Π. Βξάηιαο-Αξκέλεο, «Πεξί ηεο ηζηνξηθήο απνζηνιήο ηνπ ειιεληζκνχ», Φιλοζοθικά έπγα, Corpus, η. 4Β, ζ

19 γεληθφηεξα πσο ε κειέηε ηεο ηζηνξηθήο απνζηνιήο ελφο έζλνπο ζπλδέεηαη κε ηελ ηζηνξία ηνπ θαη ηνλ πξννξηζκφ ηνπ ζηελ αλζξσπφηεηα, ελψ γηα ηνλ ξφιν ηνπ ειιεληζκνχ ζην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη επηθαιείηαη ηε καξηπξία ησλ γάιισλ Σ. Jouffroy θαη E. Egger, ηνπ άγγινπ πνιηηηθνχ Gladstone, ηνπ Μεηξνπνιίηε Υίνπ Γξεγφξηνπ θαη ηνπ Κ. Παπαξξεγφπνπινπ. 54 Οη δηαθνξέο θαη ηα θνηλά ζεκεία ζηελ δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ Αλαηνιήο θαη Γχζεο είλαη εκθαλείο ζηα θείκελα ηνπ Ρεληέξε θαη ηνπ Βξάτια. Αλ θαη ν Βξάτιαο άζθεζε εθηεηακέλε θξηηηθή ζην δνθίκην ηνπ Ρεληέξε Φιλοζοθία ηηρ Ιζηοπίαρ, σζηφζν θαη νη δχν ζπκθσλνχλ φηη ε Διιάδα αλήθεη ζηε Γχζε, φηη ν ειιεληζκφο έρεη ελνπνηεηηθφ θαη δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν αλάκεζα ζηελ Αλαηνιή θαη ηε Γχζε θαη ηδηαίηεξα ππνζηεξίδνπλ ηνλ εζληθφ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ ειιεληθή ζπκκεηνρή ζηελ Δπξψπε. Γη απηνχο ην ζέκα Αλαηνιήο-Γχζεο είλαη πνιηηηθφ θαη δεπηεξεπφλησο πνιηηηζηηθφ, φπσο άιισζηε θαη γηα ηνπο ζχγρξνλνπο καο πνιηηηθνχο θαη δηαλννχκελνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξσ ηνλ Κ. Σζάηζν, ν νπνίνο πξνζδηφξηζε ηε ζχγθξνπζε Γχζεσο θαη Αλαηνιήο σο ηδενινγηθή, βαζηδφκελε ζε δηαθνξά αληίιεςεο γα ηε ζρέζε αηφκνπ θαη νιφηεηαο θαη φρη ζε νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Ο ίδηνο απέβιεπε ζε κηα πξνζέγγηζε θαη κεηαθίλεζε ησλ νξίσλ ηεο Δπξψπεο πξνο αλαηνιάο, εθφζνλ επηθξαηήζνπλ ε δεκνθξαηία θαη νη αμίεο ηνπ θιαζηθνχ ειιεληθνχ πλεχκαηνο ηνπ νπνίνπ θιεξνλφκνη, βηνινγηθνί θαη γεσπνιηηηθνί, είλαη θαη απηφλ νη ζχγρξνλνη Έιιελεο. 55 Σηο ζρέζεηο αηφκνπ-θνηλσλίαο, αηνκηθήο αλεμαξηεζίαο θαη ειεπζεξίαο ηνπ ιανχ, ηνλίδεη θαη ν Ρεληέξεο, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη πσο ηα άηνκα δελ απνηεινχλ κεκνλσκέλεο κνλάδεο αιιά ζπληξέρνπλ ην έζλνο ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπιινγηθήο 54 ηο ίδιο, ζ , φπνπ αλαθέξεηαη ζηα αθφινπζα έξγα: Th. Jouffroy, Du rôle de la Grèce dans le dévelopement de l umanité, Mélanges philosophiques, Bruxelles, Dumont, 1834, ζ E. Egger, L hellénisme en France. Leçons sur l influence des études grecques dans le développement de la langue et de la litterature française, Paris, Didier, Gregory, Metropolitan of Chios: The Hellenic Spirit and the Divine Mission of Hellenism, Cambridge, Deighton, Bell and Co, London, Bell and Daldy, 1869, 39 ζζ. 55 ηο ίδιο, ζ

20 αζθάιεηαο, πνπ επηηπγράλεηαη φκσο κε ηελ ζετθή επέκβαζε ζηελ ηζηνξία. ε απηφλ αζθεί θξηηηθή ν Βξάτιαο, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη ηελ ειεπζεξία ηεο ζέιεζεο θαη ηελ αλζξψπηλε απηνηέιεηα θαη ζεσξεί πσο ην άηνκν δελ κπνξεί λα λνεζεί μερσξηζηά απφ ηνλ ιαφ, γηαηί απνηειεί κέξνο ηνπ. Γεληθά θαηά ηνλ 19 ν θαη ηνλ 20 ν αηψλα πξνβάιιεηαη ε ηδέα ηεο ζπλερνχο θαη γφληκεο παξνπζίαο ηνπ ειιεληζκνχ ζην ρξνληθφ πιαίζην ηνπ γίγλεζζαη ηεο αλζξσπφηεηαο, νπφηε αλαλεψλεηαη ε ηζηνξηθή αληίιεςε γηα ηνλ ειιεληζκφ, πξνβάιιεηαη θαη πάιη απφ ηνπο δηαλννχκελνπο ε ηδέα ηεο ηζηνξηθφηεηαο 56 θαη ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ε θπιεηηθή ηδηνζπγθξαζία θαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπίνπ, ν αλζξσπνθεληξηζκφο ηνπ ειιεληθνχ θαη ρξηζηηαληθνχ πλεχκαηνο θαη ν αλζξσπνκνξθηζκφο ηεο αξραίαο θαη βπδαληηλήο ηέρλεο. Ζ ειιεληθή δηαλφεζε ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ Γαθσηηζκνχ ζπλέδεζε ηελ Αλαηνιή κε ηελ βαξβαξφηεηα, ηελ ηπξαλληθή ή δεζπνηηθή δηνίθεζε θαη ηε Γχζε κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο αηνκηθφηεηαο, 57 αληίιεςε πνπ πηνζεηείηαη θαη θαηά ηνλ θαηά ηνλ 19 ν αηψλα ν νπνίνο έζεζε ζε βάζε ηζηνξηθή θαη θηινζνθηθή ηελ ειιεληθή ηδενινγία θαη πξφβαιε ηε ζεσξία ηεο ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο θαη ελφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο, παξάιιεια κε ηελ ηζηνξηθή απνζηνιή ηνπ ειιεληζκνχ, πξνζθέξνληαο κηα αθήγεζε γηα ην έζλνο πνπ απαζρφιεζε ηζηνξηθνχο θαη δηαλννχκελνπο κέρξη θαη ην 1950 πεξίπνπ. 58 Σν ηδενιφγεκα «Αλαηνιή θαη Γχζε» ρξεζίκεπζε ζηνπο Νενέιιελεο γηα λα πξνζδηνξηζζεί ηζηνξηθά ε εζληθή ηαπηφηεηα κέζα απφ ηελ αληίζεζε θαη λα ηνληζζεί ε ελφηεηα ζηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν, λα 56 Γηα ην ζέκα απηφ ν Σζάηζνο ιέεη ζε νκηιία ηνπ πνπ δφζεθε γηα ηελ 25 ε Μαξηίνπ: «Κάζε άλζξσπνο, θάζε ιαφο γίλεηαη άμηνο ηεο ηζηνξηθήο ηνπ απνζηνιήο φζν βαζαίλεη ε ζπλείδεζε πνπ έρεη ηεο ηζηνξίαο ηνπ. Σν κεγαιείν ηνπ πνιηηηζκνχ ελφο έζλνπο είλαη πάληα αλάινγν κε ηελ θαζαξφηεηα θαη ην βάζνο ηεο κλήκεο ηνπ. Καη, αλ απηφ είλαη αιήζεηα γηα φινπο ηνπο ιανχο, είλαη αζθαιψο αιήζεηα επηηαθηηθψηεξε γηα ηνπο ιανχο ηνπο πνιχρξνλνπο ζαλ εκάο. Δκείο σο Έιιελεο, σο νη ζεκεξηλνί πξφζθαηξνη, αιιά δσληαλνί θνξείο ηεο Διιάδνο ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ εηψλ, έρνκε ππέξηαην ρξένο λα δηαθπιάμσκε ηελ αιήζεηα ηεο ηζηνξίαο καο»., Βι. Ομιλίερ , ζζ Βι. Π. Ννχηζνο, Νενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο. Σα φξηα ηεο δηαθηλδχλεπζεο, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα, 2005, ζ Γεληθφηεξα γηα ηε ζεσξία ηεο ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο, βι. Άλλα Σδνχκα, Δκαηό σπόνια Νοζηαλγίαρ. Σο αςηοβιογπαθικό αθήγημα Έθνορ, Μεηαίρκην, Αζήλα 2006, ζ. 17 θ.εμ. 20

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: Ι.ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ ΕΓΓΤ ΑΝΑΣΟΛΗ Η ΑΙΓΤΠΣΟ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Τνλ 12ν αη. π.φ. νη Λανί ηεο Θάιαζζαο αλάγθαζαλ ηνπο Αηγππηίνπο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Με ηo Γηάηαγκα ησλ Μεδηνιάλσλ : α. κεηαθέξζεθε ε πξσηεύνπζα ηνπ Ρσκατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ηδενινγία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα άξζξα πίζηεσο:

Ζ ηδενινγία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα άξζξα πίζηεσο: Η ΘΡΗΚΕΙΑ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ από stauros Απόζπαζμα από ηο βιβλίο: «Η ιδεολογία ηων δικαιωμάηων ΤΟΥ ανθρώποσ και ηο δικαίωμα ΤΩΝ ανθρώπων» ηων ΑΛΑΙΝ ΝΤΕ ΜΠΕΝΟΥΑ και ΓΚΙΓΙΩΜ ΦΕΫ. Εκδ.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα