ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 1/54 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις Ατοµικές και Ενοποιηµένες της 31 εκεµβρίου 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. την 26 η Μαρτίου 2008 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση

2 2/54 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου της ανωνύµου εταιρείας "Σέλµαν Ελληνοελβετική Βιοµηχανία Ξύλου Α.Ε." Επεξηγηµατική Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονοµικές Καταστάσεις Κατάσταση Αποτελεσµάτων ( Ατοµική και Ενοποιηµένη ) 12 Ισολογισµός ( Ατοµικός και Ενοποιηµένος ) 13 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ( Ατοµική και Ενοποιηµένη ) 14 Κατάσταση Ταµειακών Ροών ( Ατοµική και Ενοποιηµένη ) Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Σύσταση και ραστηριότητες Οµίλου Βάση Παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων Σηµείωση συµµόρφωσης Βάση αποτίµησης Νόµισµα παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων Εφαρµογή εκτιµήσεων και κρίσεων Βασικές Λογιστικές Αρχές 3.1 Βάση Ενοποίησης Θυγατρικές εταιρείες Συνδεδεµένες / Συγγενείς εταιρείες Συναλλαγές απαλειφόµενες κατά την ενοποίηση οµή οµίλου - Θυγατρικές που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα-αποτίµηση απαιτήσεων-υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα Πληροφόρηση κατά τοµέα Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Ασώµατες ακινητοποιήσεις Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Χρεόγραφα Αποθέµατα Απαιτήσεις από πελάτες ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 20

3 3/54 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικά Φορολογία εισοδήµατος και αναβαλλόµενοι φόροι Παροχές στο προσωπικό Παροχές κατά την έξοδο από την υπηρεσία Κρατικά ασφαλιστικά προγράµµατα Κρατικές επιχορηγήσεις ανεισµός Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Χρηµατοδοτικές και λειτουργικές µισθώσεις Κέρδη (Ζηµίες) ανά µετοχή - ιανοµή µερισµάτων Νέα πρότυπα και διερµηνείες Νέα πρότυπα και διερµηνείες που υιοθετήθηκαν από ΠΧΠ 7, Χρηµατοοικονοµικά µέσα : Γνωστοποιήσεις (Κανονισµός 108/2006) Τροποποίηση του ΛΠ 1-Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων- Γνωστοποιήσεις κεφαλαίων ιερµηνεία 7 : Εφαρµογή προσέγγισης αναπροσαρµογής σύµφωνα µε το ΛΠ 29 περί υπερπληθωριστικών οικονοµιών (Κανονισµός 708/2006) ιερµηνεία 8 : Πεδίο εφαρµογής του ΠΧΠ 2, Πληρωµές σε µετοχές ιερµηνεία 9 : Επανεκτίµηση ενσωµατωµένων παραγώγων ιερµηνεία 10 : Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις και αποµείωση Νέα πρότυπα και διερµηνείες που δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη ΠΧΠ 8, "Τοµείς δραστηριοτήτων" Αναθεώρηση του ΛΠ 23 "Κόστη δανεισµού" ιερµηνεία 11 :.Π.Χ.Π. 2 "Συναλλαγές σε Μετοχές του Οµίλου και Ίδιες Μετοχές" ιερµηνεία 12 : "Συµφωνίες Παραχώρησης Εκµετάλλευσης" ιερµηνεία 13 : "Προγράµµατα Εµπιστοσύνης Πελατών" ιερµηνεία 14 :.Λ.Π. 19 "Το όριο σε περιουσιακό στοιχείο Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και οι Αλληλεπιδράσεις τους" Πληροφόρηση ανά τοµέα Πρωτεύων Τοµέας Πληροφόρησης Επιχειρηµατικοί Τοµείς Οι πωλήσεις του Οµίλου και της µητρικής Εταιρίας ανά γεωγραφικό τοµέα αναλύονται ως εξής: Αποτελέσµατα 5.1 Κόστος πωληθέντων Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Λοιπά έξοδα εκµεταλλεύσεως Αποσβέσεις Κόστος µισθοδοσίας και απασχολούµενου προσωπικού Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Έσοδα Φόρος Εισοδήµατος Κέρδη/(Ζηµίες) ανά Μετοχή 33

4 4/54 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ισολογισµός 6.1 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Ασώµατες ακινητοποιήσεις Συµµετοχές σε Θυγατρικές Εταιρίες Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες και σε Λοιπές Επιχειρήσεις Αποθέµατα Απαιτήσεις από Πελάτες Λοιπές Απαιτήσεις Χρεόγραφα ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά άνεια Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές Υποχρεώσεις Εµπράγµατα Βάρη Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Α. Θυγατρικές εταιρείες Β. Συγγενείς εταιρείες 46 Γ. Όµιλος ΑΡΜΑΚ 47. ιοικητικό Συµβούλιο 47 Ε. Αµοιβές των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των ιευθυντών της Εταιρίας Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις / Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 48

5 5/54 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου Α. Πιστωτικός κίνδυνος 49 Έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο 50 Ζηµίες αποµείωσης 51 Β. Κίνδυνος ρευστότητας Γ. Κίνδυνος συνθηκών αγοράς Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία του Ισολογισµού 54

6 6/54 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.» Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Το 2007 χαρακτηρίστηκε από : - Την αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 12 εκατ. και σε ποσοστό 8,2%. Την αύξηση των λειτουργικών κερδών (EBITDA) κατά 9,1 εκατ. και συγκεκριµένα από -0,5 εκατ. σε 8,6 εκατ.. Τη σηµαντική αύξηση της κερδοφορίας όλων των θυγατρικών από 0,8 εκατ. σε 2,6 εκατ.. Την επιτυχή πορεία της ΣΕΛΜΑΝ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΑΡΚΕΤΑ Α.Ε., η οποία εµφάνισε κέρδη από την πρώτη χρονιά λειτουργίας της, αλλά και των άλλων θυγατρικών που βελτίωσαν τα αποτελέσµατα τους δραστικά. Τα ελπιδοφόρα αποτελέσµατα των καινοτοµιών που εφαρµόστηκαν. Τη συµµόρφωση µε τις περιβαλλοντικές διατάξεις, για τις οποίες δαπανήθηκαν 3,6 εκατ.. Την απόκτηση του ISO 14001, ως συνέπεια της περιβαλλοντικής ευσυνειδησίας της Εταιρείας. - ΣΕΛΜΑΝ Τη σταθεροποίηση των πωλήσεων γύρω στα 121 εκατ.. Τη δραστική µείωση των ζηµιών από 15,8 εκατ. σε 10,2 εκατ. (πρό φόρων). Το 2007 συνεχίστηκε το πρόγραµµα εθελούσιας εξόδου µε κόστος 2,1 εκατ. έναντι 7,3 εκατ. το Την µείωση του κόστους πωληθέντων κατά 2,7 ποσοστιαίες µονάδες, από 89,4 % σε 86,7% επί του κύκλου εργασιών της εταιρείας. Την αύξηση των λειτουργικών κερδών (EBITDA) κατά 7 εκατ., από -3,1 εκατ. σε 3,9 εκατ.. Τη σηµαντική και συνεχιζόµενη µείωση υπολοίπων πελατών κατά 14 εκατ. από το 2005 ως το 2007, επιµεριζόµενο κατά 6 εκατ. το 2006 και 8 εκατ. το Την ολοκλήρωση της αναδιάρθωσης του δανεισµού, ύψους 44,5 εκατ., µε την έκδοση οµολογιακού δανείου µε ευνοϊκούς όρους.

7 7/54 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.» Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ Οι αριθµοδείκτες οι οποίοι εκφράζουν την Οικονοµική θέση τόσο της Εταιρίας όσο και του Οµίλου είχαν την ακόλουθη εξέλιξη : B Ρευστότητα Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1,86 1,30 - Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια Ίδια Κεφάλαια / (Σύνολο Παθητικού µείον Ίδια Κεφάλαια) 0,66 0,71 - Ηµέρες Αποθεµατοποίησης (Αποθέµατα λήξεως / Κόστος Πωλήσεων) x Ηµέρες Πίστωσης σε Πελάτες (Απαιτήσεις από Πελάτες λήξεως / Πωλήσεις µε Φ.Π.Α.) x Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων Πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου από την εταιρεία EBITDA προ εθελουσίας εξόδου B2. ΕΤΑΙΡΙΑ Ρευστότητα Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2,12 1,44 - Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια Ίδια Κεφάλαια / (Σύνολο Παθητικού µείον Ίδια Κεφάλαια) 0,73 0,79 - Ηµέρες Αποθεµατοποίησης (Αποθέµατα λήξεως / Κόστος Πωλήσεων) x Ηµέρες Πίστωσης σε Πελάτες (Απαιτήσεις από Πελάτες λήξεως / Πωλήσεις µε Φ.Π.Α.) x Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων Πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου από την εταιρεία EBITDA προ εθελουσίας εξόδου Γ. ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Οι στόχοι και οι πολιτικές της Εταιρίας και του Οµίλου όσον αφορά στη διαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων καθώς και η έκθεση της Εταιρίας και του Οµίλου στο συναλλαγµατικό κίνδυνο, στους κίνδυνους και στην αντιστάθµιση κινδύνων από τη διακύµανση των επιτοκίων, στον πιστωτικό κίνδυνο και στον κίνδυνο ρευστότητας αναλύονται στη σηµείωση 11 των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων.. ΣΤΟΧΟΙ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο βασικότερος στόχος είναι να επιτευχθεί η αύξηση των πωλήσεων από το επίπεδο των 121 εκατοµµυρίων που φαίνεται να έχουν σταθεροποιηθεί σήµερα, καθώς και η συγκράτηση των δαπανών. Πέραν αυτού η εταιρεία θα ξοδέψει γύρω στα 5 εκατοµµύρια ευρώ για επενδύσεις που θα έχουν σκοπό την περαιτέρω µείωση του κόστους µε σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της. Το γεγονός ότι οι καινοτοµικές πρωτοβουλίες της Εταιρείας έχουν αποδώσει τα αναµενόµενα, οι προοπτικές διαγράφονται αρκετά αισιόδοξες για το µέλλον.

8 8/54 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην αύξηση της ρευστότητας µέσω της µείωσης των αποθεµάτων και της πώλησης των παθητικών προϊόντων, µηχανηµάτων και παγίων. Το ιοικητικό Συµβούλιο 26 Μαρτίου 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΒΜΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. (Σύµφωνα µε το άρθρο 11 α Ν. 3371/2005) Η παρούσα επεξηγηµατική έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της περιέχει πληροφορίες σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 α του Ν.3371/ ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ ,40 διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 1,56 εκάστης. Όλες οι µετοχές είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών το Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου. 2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόµος και δεν υφίστανται περιορισµοί στη µεταβίβαση από το καταστατικό της. 3. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.. 51/1992 Ο κ. Παναγιώτης Θ. Ηλιάδης κατέχει µε ηµεροµηνία ποσοστό 65,03% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ο κ. ιονύσιος Ηλιάδης κατέχει µε ηµεροµηνία ποσοστό 5,61% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχει άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που να κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του µετοχικού κεφαλαίου. 4. Κάτοχοι κάθε είδους µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου εν προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 6. Συµφωνίες µεταξύ των µετόχων της Εταιρίας εν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της. 7. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και τροποποίησης του Καταστατικού Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και για την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920. Συγκεκριµένα τα άρθρα του Καταστατικού ορίζουν ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση καθώς και ότι τα µέλη του µπορούν να ανακληθούν και αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση. Ως προς την τροποποίηση των διατάξεών του, το Καταστατικό προβλέπει στο άρθρο 15 ότι αποτελεί αρµοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. 8. Αρµοδιότητα του ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του για έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών Το Καταστατικό δεν περιέχει διάταξη αναφορικά µε τη δυνατότητα του ιοικητικού Συµβουλίου να προβαίνει σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κ.ν.2190/1920.

9 9/54 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν.2190/1920 ορίζει ότι είναι δυνατό µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να θεσπισθεί πρόγραµµα διαθέσεως µετοχών στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και το προσωπικό µέσω χορήγησης δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών. Η Εταιρεία µε την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ενέκρινε τους όρους του Προγράµµατος Παροχής ικαιωµάτων Προαίρεσης Αγοράς µετοχών της Εταιρείας προς φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας ή συνδεδεµένης µε αυτήν εταιρείας του Οµίλου µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου ή αποτελούν µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεµένης µε αυτήν εταιρείας του Οµίλου. Ωστόσο, µέχρι σήµερα δεν έχει ληφθεί απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας που να θεσπίζει τους ειδικότερους όρους του προγράµµατος ούτε έχουν χορηγηθεί Πιστοποιητικά ικαιώµατος Προαίρεσης σε δικαιούχους. Σηµαντική συµφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης και τα αποτελέσµατα της συµφωνίας αυτής, εκτός εάν, εξαιτίας της φύσεώς της, η δηµοσιοποίηση της συµφωνίας θα προκαλούσε σοβαρή ζηµιά στην Εταιρεία. εν υφίσταται τέτοια συµφωνία. Κάθε συµφωνία που η Εταιρεία έχει συνάψει µε τα µέλη του ιοικητικού της Συµβουλίου ή µε το προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµό της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας της δηµόσιας πρότασης. εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. Το ιοικητικό Συµβούλιο 26 Μαρτίου 2008

10 10/54 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες Ατοµικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. (η «Εταιρεία») που αποτελούνται από τον ατοµικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31 εκεµβρίου 2007 και τις ατοµικές και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµιακών ροών για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και µία περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπών επεξηγηµατικών σηµειώσεων. Ευθύνη ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει το σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, οι οποίες είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος επιλέγοντας και εφαρµόζοντας κατάλληλες λογιστικές πολιτικές και πραγµατοποιώντας λογιστικές εκτιµήσεις οι οποίες είναι εύλογες για την περίσταση. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε κανόνες ηθικής δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη του το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά µε τη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για την περίσταση και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόστηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι Οικονοµικές Καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την ατοµική και ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 εκεµβρίου 2007 και την ατοµική και ενοποιηµένη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ατοµικές και ενοποιηµένες ταµιακές ροές της για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

11 11/54 Θέµα έµφασης Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την προσοχή σας στη Σηµείωση 5.9 επί των Οικονοµικών Καταστάσεων, όπου αναφέρεται ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για ορισµένες χρήσεις, µε συνέπεια να µην έχουν καταστεί οριστικές για τις χρήσεις αυτές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου για αυτές τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο. Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις Οικονοµικές Καταστάσεις. KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Στρατηγού Τόµπρα Αγία Παρασκευή Ελλάς Αθήνα, 27 Μαρτίου 2008 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Ιωάννης Α. Αχείλας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ 12831

12 12/54 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ( Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά ) Σηµ. Ο Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κύκλος εργασιών , , , ,63 Κόστος πωλήσεων , , , ,33 Μικτά κέρδη , , , ,30 Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως , , , ,46 Έσοδα από Μερίσµατα 188,76 Συµµετοχή στα κέρδη συγγ. εταιρειών Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , , , ,24 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , , , ,41 Λοιπά έξοδα εκµεταλλεύσεως ,12-851,47-680,23-632,65 Ζηµίες προ τόκων και φόρων , , , ,54 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα , , , ,90 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα ,49 992, , ,04 Ζηµίες προ φόρων , , , ,40 Φόρος εισοδήµατος , ,41-697, ,76 Ζηµίες µετά από φόρους , , , ,16 Κατανέµονται σε Μετόχους Εταιρίας , ,93 ικαιώµατα µειοψηφίας 311,35 128,97 Ζηµίες ανά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής σε Ευρώ ,27-0,47-0,31-0,48 Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων ,82-503, , ,34 Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 16 έως 54 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.

13 13/54 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσµο Ενεργητικό Σηµ Ο Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενσώµατες ακινητοποιήσεις , , , ,74 Ασώµατες ακινητοποιήσεις , , , ,19 Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρίες , ,02 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες , , , ,00 Μακροπρόθεσµες χρηµατικές απαιτήσεις 492,87 489,91 432,25 432,1 Σύνολο Μακροπρόθεσµου Ενεργητικού , , , ,05 Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέµατα , , , ,79 Απαιτήσεις από πελάτες , , , ,34 Λοιπές απαιτήσεις , , , ,72 Χρεόγραφα ,8 486,45 441,6 482,03 ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα ,36 449,05 232,03 216,93 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , , , ,81 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , ,86 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,48 Αποθεµατικό διαφοράς υπέρ το άρτιο , , , ,88 Αποθεµατικά , , , ,61 Ζηµίες εις νέο , , , ,55 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων µετόχων µητρικής , , , ,42 ικαιώµατα µειοψηφίας 1.478, , Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , , , ,42 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια από τράπεζες , , , ,00 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού , , , ,13 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις , , , ,57 Επιχορηγήσεις επενδύσεων , , , ,33 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις , , , , , , , ,42 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές - Λοιπές υποχρεώσεις , , , ,32 Οφειλές από φόρους και εισφορές , , , ,99 Βραχυπρόθεσµα δάνεια , , , ,90 Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροχρονίων δανείων , , , , , , , ,02 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , , ,86 Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 16 έως 54 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.

14 14/54 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά ) Μετοχικό Αποθεµατικό Αποθεµατικό Λοιπά Αποτελέσµατα Σύνολο ικαιώµατα Σύνολο κεφάλαιο υπέρ το άρτιο εύλογης αξίας Αποθεµατικά εις νέον µειοψηφίας Υπόλοιπα , , , , , ,08 818, ,97 Ζηµιές χρήσης , ,94 128, ,97 Αναβ. Φορολ. που αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια κεφάλαια 1.791, , ,83 Αύξηση κεφαλαίου σε θυγατρική 52,74 52,74 Υπόλοιπο , , , , , , , ,57 Από ενοποίηση νέας θυγατρικής 200,00 200,00 Ζηµίες χρηήσης , ,69 311, ,34 Μεταφορά σε αποθεµατικά 35,90-35,90 Μέρισµα -33,11-33,11 Αναβ. Φορολ. που αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια κεφάλαια 597,28 597,28 597,28 Υπόλοιπα , , , , , , , ,40 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μετοχικό Αποθεµατικό Αποθεµατικό Λοιπά Αποτελέσµατα Σύνολο κεφάλαιο υπέρ το άρτιο εύλογης αξίας Αποθεµατικά εις νέον Υπόλοιπο , , , , , ,30 Ζηµίες χρήσης Αναβ. φορολ. που αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια κεφάλαια τακτοποίηση 1.194, , , ,16 Αναβαλλόµενη φορολογία 597,28 597,28 Υπόλοιπο , , , , , ,42 Μεταφορές / Τακτοποιήσεις -292,25 292,25 Ζηµίες χρήσεως , ,30 Αναβ. φορολ. Χρήσης 2006 που αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια κεφάλαια 597,28 597,28 Υπόλοιπο , , , , , ,40 Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 16 έως 54 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.

15 15/54 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ( Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά ) Ο Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λειτουργικές δραστηριότητες Ζηµίες προ φόρων , , , ,41 Προσαρµογές για: Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων , , , ,20 Απόσβεση επιχορηγήσεων , ,67-983,56-983,56 Κέρδη - ζηµίες από εκποίηση παγίων 19,68-4, ,00 Κέρδη συγγενών εταιρειών -129, Προβλέψεις , ,33 Χρεωστικοί µείον πιστωτικοί τόκοι 6.193, , , ,86 Κέρδος / ( ζηµία ) εκµ/σεως πριν από τις µεταβ. του κεφ. κινήσεως 7.321, , , ,24 Αποθέµατα , , , ,54 Απαιτήσεις 2.799,75-429, , ,90 Υποχρεώσεις 675, , ,27-348,93 Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 7.116, , , ,27 Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση - πώληση συµµετοχών , ,39 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 52,74 - Αγορές - Πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσ. στοιχ , , , ,71 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ,05 97, ,76 740,68 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 400, Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια ,82 226, , ,30 Εξοφλήσεις δανείων , , , ,54 Τόκοι πιστωτικοί 1.250,49 992, , ,04 Τόκοι χρεωστικοί , , , ,90 Εξοφλήσεις υποχρ.από χρηµ. µισθώσεις (χρεολύσια) -145,97-133,82-145,97-133,82 Εισπραξη µερισµάτων 188,76 Πληρωµή µερισµάτων -222,07 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) , , , ,92 Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα. (α) + (β) + (γ) 113,31 60,26 15,10-18,97 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 449,05 388,79 216,93 235,90 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 562,36 449,05 232,03 216,93 Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 16 έως 54 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.

16 16/54 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ Η µητρική εταιρεία ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. είναι ανώνυµη Εταιρία, έχει έδρα στην Αθήνα, Βουκουρεστίου 32, , και τα κεντρικά της γραφεία ευρίσκονται στο Μαρούσι, Κηφισίας 26 και Παραδείσου 2. Η ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. από το 1988 είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (κλάδος «Προϊόντα ξύλου και φελλού»). Η ιστοσελίδα της είναι Οι οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2007 της Εταιρείας και του Οµίλου εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο την 26 η Μαρτίου 2008 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας. Η µητρική Εταιρεία ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τοµέα της βιοµηχανικής παραγωγής και εµπορίας ειδών ξύλου. Οι θυγατρικές της: ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. θυγατρική της κατά 99,998%, και Ι. ΤΖΗΛΟΣ Α.Ε. θυγατρική της κατά 90%, δραστηριοποιούνται στον τοµέα εµπορίας ειδών ξύλου. Η θυγατρική της κατά 85% ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην βιοµηχανική παραγωγή χηµικών προϊόντων. Η θυγατρική της κατά 69,6% (50% άµεσα και 19,6% έµµεσα) ΣΕΛΜΑΝ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΑΡΚΕΤΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο τοµέα παρκέτων. Επιπλέον, η µητρική Εταιρεία συµµετέχει, από 30 Σεπτεµβρίου του 2006 στην εταιρία SOFROM EXIM SRL η οποία, µε έδρα στην Ρουµανία παράγει είδη παρκέτου. 2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2. 1 Σηµείωση συµµόρφωσης Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π. ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση. 2.2 Βάση αποτίµησης Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση τα γήπεδα, οικόπεδα και µηχανολογικό εξοπλισµό που εµφανίζονται στην εύλογη αξία. 2.3 Νόµισµα παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων Τα ποσά που παρατίθενται στις οικονοµικές καταστάσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 2.4 Εφαρµογή εκτιµήσεων και κρίσεων Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί από την ιοίκηση να παίρνει αποφάσεις, να κάνει εκτιµήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν την εφαρµογή λογιστικών πολιτικών, καθώς και των καταχωρηµένων ποσών στοιχείων του ενεργητικού, του παθητικού, των εσόδων και εξόδων. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές µε αυτές υποθέσεις αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις αυτές αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγµατοποιήθηκαν και στις τυχόν επόµενες περιόδους.

17 17/ Εφαρµογή εκτιµήσεων και κρίσεων (συνέχεια) Ιδιαίτερη πληροφόρηση σχετικά µε τις περιοχές στις οποίες υπάρχει αβεβαιότητα εκτιµήσεων και κρίσιµες αποφάσεις όσον αφορά στην εφαρµογή λογιστικών πολιτικών, µε σηµαντική επίδραση στα ποσά που καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, περιγράφονται στα αντίστοιχα κεφάλαια. Οι λογιστικές πολιτικές που παρατίθενται παρακάτω έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις και έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια από όλες τις εταιρίες του Οµίλου. 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3.1 Βάση ενοποίησης Θυγατρικές εταιρείες Οι θυγατρικές εταιρείες είναι οντότητες επί των οποίων ασκείται έλεγχος από την µητρική Εταιρεία. Έλεγχος υπάρχει όταν η µητρική Εταιρεία έχει τη δύναµη να ορίζει αποφάσεις, άµεσα ή έµµεσα, που αφορούν τις χρηµατοοικονοµικές αρχές διαχείρισης των εταιριών αυτών µε σκοπό να έχει οφέλη από αυτές. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) µε την µέθοδο της τιµής κτήσεως από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος επί αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που δεν υφίσταται τέτοιος έλεγχος. Η εξαγορά θυγατρικής εταιρείας από τον Όµιλο λογιστικοποιείται µε βάση το κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των µετοχών που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα συνδεδεµένου µε την ανταλλαγή. Η διαφορά µεταξύ του κόστους εξαγοράς και του κόστους κτήσης καταχωρείται ως υπεραξία. Η υπεραξία υπόκειται περιοδικά, τουλάχιστον ετησίως, σε εκτίµηση τυχόν αποµείωσης. Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επιµέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα. Η εταιρία καταχωρεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίας στις Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις στο κόστος κτήσης αυτών µειούµενο µε τυχόν αποµείωση της αξίας τους Συνδεδεµένες/ συγγενείς εταιρείες Συνδεδεµένες εταιρείες είναι οι οντότητες στις οποίες ο Όµιλος έχει ουσιώδη επιρροή αλλά όχι έλεγχο επί των χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών πολιτικών τους, το οποίο ισχύει όταν τα ποσοστά συµµετοχής κυµαίνονται µεταξύ του 20% και του 50% των δικαιωµάτων ψήφου. Οι επενδύσεις στις εταιρίες αυτές λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Αρχικά καταχωρούνται στο κόστος κτήσης, αυξοµειούµενο µε το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στα κέρδη ή τις ζηµίες της συµµετοχής µετά την ηµεροµηνία απόκτησης της συµµετοχής και µέχρι την ηµεροµηνία παύσης της, καθώς και σε όλες τις αντίστοιχες αυξοµειώσεις της καθαρής θέσης της συµµετοχής. Ο λογαριασµός επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις περιλαµβάνει και την υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά ( µειωµένη µε τις τυχόν ζηµιές αποµείωσης ). Η διαφορά µεταξύ του κόστους εξαγοράς και του κόστους κτήσης καταχωρείται ως υπεραξία. Η υπεραξία υπόκειται περιοδικά, τουλάχιστον ετησίως, σε εκτίµηση τυχόν αποµείωσης. Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επιµέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα. Το µερίδιο του Οµίλου στα κέρδη ή τις ζηµιές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων µετά την εξαγορά αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, ενώ το µερίδιο των µεταβολών των αποθεµατικών µετά την εξαγορά αναγνωρίζεται στα Αποθεµατικά. Η Εταιρία καταχωρεί τις επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις στις Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις στο κόστος κτήσης αυτών µειούµενο µε τυχόν αποµείωση της αξίας τους.

18 18/ Συναλλαγές απαλειφόµενες κατά την ενοποίηση Ενδοεταιρικά υπόλοιπα και συναλλαγές, καθώς και κέρδη και ζηµιές που προέκυψαν από ενδοεταιρικές συναλλαγές απαλείφονται κατά την σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων οµή Οµίλου θυγατρικές που περιλαµβάνονται στην Ενοποίηση Η δοµή του Οµίλου την έχει ως εξής: Ποσοστά Μέθοδος ενοποίησης ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. Μητρική ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ Α.Ε. 85,00% Ολική ενοποίηση Ι. ΤΖΗΛΟΣ Α.Ε. 90,00% Ολική ενοποίηση ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 100,00% Ολική ενοποίηση ΣΕΛΜΑΝ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΑΡΚΕΤΑ ΑΕ 50,00% Ολική ενοποίηση (πρώτη ενοποίηση 2007) 3.2 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα Αποτίµηση απαιτήσεων υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα Οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε τη χρησιµοποίηση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών (τρέχουσες ισοτιµίες) που επικρατούν κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών. Οι συναλλαγµατικές διαφορές (κέρδη / ζηµίες) που προκύπτουν κατά τον διακανονισµό των ανωτέρω συναλλαγών καθώς και από την µετατροπή τους στο τέλος της χρήσης των χρηµατικών στοιχείων (monetary items) από το ξένο νόµισµα στο λειτουργικό νόµισµα καταχωρούνται στα αποτελέσµατα εκτός εάν χαρακτηρίζονται ως αντιστάθµιση της καθαρής επένδυσης εκµετάλλευσης στο εξωτερικό, οπότε καταχωρούνται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 3.3 Πληροφόρηση κατά Τοµέα Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στους τοµείς βιοµηχανικής παραγωγής και εµπορίας ειδών ξύλου και βιοµηχανικής παραγωγής χηµικών προϊόντων. Γεωγραφικά ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια, στην ευρωζώνη και σε λοιπές χώρες. 3.4 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αποτιµώνται ως εξής: Τα οικόπεδα, κτίρια και µηχανολογικός εξοπλισµός αποτιµώνται στη εύλογη αξία τους, µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσης τους. Οι αναπροσαρµογές διενεργούνται κάθε 5 έτη. Ο λοιπός εξοπλισµός και τα µεταφορικά µέσα αποτιµώνται στην αξία κτήσεως, µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσης τους. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των εν λόγω παγίων µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στον όµιλο και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι γενόµενες επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.

19 19/ Ενσώµατες ακινητοποιήσεις συνέχεια Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται, µε την σταθερή µέθοδο, µε βάση την ωφέλιµη ζωή τους, η οποία κατά κατηγορία παγίου, έχει ως εξής: Κτίρια Μηχανολογικός Εξοπλισµός Αυτοκίνητα Οχήµατα Μηχανογραφικός Εξοπλισµός Λοιπός Παραγωγικός Εξοπλισµός έτη έτη 6-13 έτη 10 έτη 4-7 έτη Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία καταρτίσεως οικονοµικών καταστάσεων. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα η στην καθαρή θέση αν αφορούν επανεκτιµηµένες αξίες στο βαθµό που τους αναλογεί. Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. 3.5 Ασώµατες ακινητοποιήσεις (α) Υπεραξία εν υφίσταται υπεραξία για τις ενοποιηµένες θυγατρικές εταιρίες, όπως αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε το.π.χ.π. 3 «Ενοποίηση επιχειρήσεων». (β) Λογισµικό Το λογισµικό των εταιριών του Οµίλου έχει αποτιµηθεί στην αξία κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων του λογισµικού η οποία είναι 10 έτη. 3.6 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Τα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων,, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και λογιστικής αξίας. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν. 3.7 Χρεόγραφα Τα χρεόγραφα του Οµίλου αποτιµούνται στην εύλογη αξία τους και οι µεταβολές που προκύπτουν από την αποτίµηση καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Στην κατηγορία των χρεογράφων η εταιρία καταχωρεί επενδύσεις που γίνονται µε σκοπό την κερδοσκοπία.

20 20/ Αποθέµατα Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην κατ είδος χαµηλότερη αξία µεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η αξία κτήσεως προσδιορίζεται µε την µέθοδο του ετήσιου µέσου σταθµικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 3.9 Απαιτήσεις από Πελάτες Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει µε την ονοµαστική αξία, αφαιρουµένων των τυχόν ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στα αποτελέσµατα. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασµούς πραγµατοποιούνται µέσω της σχηµατισθείσας πρόβλεψης για επισφαλείς πελάτες. Απαιτήσεις που κρίνονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης διαγράφονται ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά και τις καταθέσεις όψεως Μετοχικό κεφάλαιο και Αποθεµατικά Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Η αξία κτήσεως των ιδίων µετοχών, µειωµένη µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει περίπτωση), εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών, καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια Φορολογία Εισοδήµατος και Αναβαλλόµενοι Φόροι Ο φόρος εισοδήµατος της χρήσης αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόµενο φόρο. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στα αποτελέσµατα εκτός από την περίπτωση που αφορά κονδύλια τα οποία καταχωρούνται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, οπότε καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος είναι ο αναµενόµενος πληρωτέος φόρος επί του φορολογικού εισοδήµατος χρήσης, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού καθώς και οποιαδήποτε αναπροσαρµογή στον φόρο προηγούµενων χρήσεων. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο υπολογισµού βάσει ισολογισµού που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές οι οποίοι αναµένονται να ισχύσουν την περίοδο κατά την οποία θα ρευστοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί µε νόµους που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία προβλέπεται να υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο όφελος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.

21 21/ Παροχές στο Προσωπικό Παροχές κατά την έξοδο από την Υπηρεσία Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις για τα προγράµµατα παροχών είναι η παρούσα αξία των δεδουλευµένων παροχών, λαµβάνοντας υπόψη προσαρµογές για τυχόν αναλογιστικά αποτελέσµατα (κέρδη η ζηµιές) και κόστος για υπηρεσίες παρελθόντων ετών. Το ύψος της υποχρέωσης προσδιορίζεται ετησίως βάσει αναλογιστικής µελέτης που εκπονείται από ανεξάρτητη αναλογιστική εταιρεία, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της προβλεπόµενης µονάδας υποχρέωσης (projected unit credit method). Η παρούσα αξία της προσδιορίζεται προεξοφλώντας τις εκτιµώµενες µελλοντικές χρηµατοροές µε το επιτόκιο που ισχύει για κρατικό οµόλογο υψηλής πιστωτικής διαβάθµισης, που έχει εκδοθεί σε νόµισµα κοινό µε αυτό στο οποίο καταβάλλεται η καθορισµένη παροχή και έχει εναποµένουσα διάρκεια που εναρµονίζεται µε τη διάρκεια της σχετικής υποχρέωσης. Τα σωρευµένα αναλογιστικά κέρδη η ζηµίες, που προκύπτουν από την απόκλιση µεταξύ εκτιµήσεων και εµπειρίας καθώς και τη µεταβολή των χρησιµοποιούµενων αναλογιστικών υποθέσεων, κατά το µέρος που υπερβαίνουν το 10% του µεγαλυτέρου µεταξύ των δεδουλευµένων υποχρεώσεων και της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος, αποσβένονται σε περίοδο ίση µε τη µέση εναποµένουσα εργάσιµη ζωή του προσωπικού. Το κόστος από την υπηρεσία παρελθόντων ετών αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσεως, εκτός αν οι µεταβολές στη βάση υπολογισµού της παροχής εξαρτώνται από την παραµονή των εργαζοµένων στην υπηρεσία για µία καθορισµένη χρονική περίοδο, οπότε αποσβένονται µε τη γραµµική µέθοδο στη διάρκεια της περιόδου αυτής Κρατικά ασφαλιστικά προγράµµατα Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο κρατικό ασφαλιστικό τοµέα που αφορά στον ιδιωτικό τοµέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος του µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, ενώ τµήµα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζόµενους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση για την πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα. Το δουλευµένο κόστος των εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στη χρήση που αφορά. Το πρόγραµµα αυτό θεωρείται και λογιστικοποιείται ως καθορισµένων εισφορών Κρατικές Επιχορηγήσεις Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όµιλος θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους. Κρατικές επιχορηγήσεις, που καλύπτουν έξοδα, καταχωρούνται στην κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων µέσα σε µία περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει αντιστοίχηση µε τα έξοδα που προορίζονται να καλύψουν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις, που σχετίζονται µε την αγορά ενσωµάτων παγίων, περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και µεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, µε τη σταθερή µέθοδο, µε βάση την αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων ανεισµός Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Οι εύλογες αξίες των δανείων είναι ίσες µε τις λογιστικές τους αξίες καθώς όλα τα δάνεια φέρουν κυµαινόµενα επιτόκια. Οι λογιστικές αξίες των δανείων του Οµίλου αφορούν δάνεια σε Ευρώ.

22 22/ Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να χρειαστεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, όταν η πιθανή εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι σηµαντική Αναγνώριση Εσόδων και Εξόδων Έσοδα Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλουµένων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: (α) Πωλήσεις αγαθών Οι πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. (β) Έσοδα από τόκους Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει της αρχής του δεδουλευµένου εσόδου. (γ) Έσοδα από δικαιώµατα Τα έσοδα από δικαιώµατα λογίζονται στη βάση του δεδουλευµένου εσόδου, σύµφωνα µε την ουσία των σχετικών συµβάσεων. (δ) Μερίσµατα Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξής τους, δηλαδή όταν εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση που είναι η κατά νόµο αρµόδια να εγκρίνει την χορήγησή τους. Έξοδα Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στα αποτελέσµατα ως έξοδα κατά τον χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση Χρηµατοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις Μισθώσεις ενσωµάτων παγίων όπου ο Όµιλος έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας, ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις καταχωρούνται κατά τη σύναψη της µίσθωσης, µε τη χαµηλότερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας των µισθωµένων ενσωµάτων παγίων και της παρούσης αξίας των ελαχίστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα κατανέµεται στην υποχρέωση και στο χρηµατοοικονοµικό έξοδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση. Η υποχρέωση για τα πληρωτέα µισθώµατα καθαρή από το χρηµατοοικονοµικό κόστος, περιλαµβάνεται στις άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι τόκοι καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα ενσώµατα πάγια που αποκτώνται µε χρηµατοδοτικές µισθώσεις περιέρχονται στην κυριότητα της Εταιρίας µετά την λήξη της µισθωτικής περιόδου. Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικά µισθώµατα. Οι πληρωµές των λειτουργικών µισθωµάτων αναγνωρίζονται στα έξοδα στην κατάσταση των αποτελεσµάτων σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια της µίσθωσης.

23 23/ Κέρδη / (Ζηµίες) ανά Μετοχή - ιανοµή Μερισµάτων Το βασικό κέρδος / ( ζηµία ) ανά µετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το κέρδος ή την ζηµία που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής Εταιρίας µε τον σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά την διάρκεια της χρήσης, της µητρικής Εταιρίας. Το προσαρµοσµένο κέρδος / (ζηµία) ανά µετοχή είναι για την Εταιρεία και τον Όµιλο το ίδιο µε το βασικό επειδή δεν υπάρχουν επιδράσεις δυνητικών τίτλών µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές ούτε δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών. Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων Νέα πρότυπα και διερµηνείες Νέα πρότυπα και διερµηνείες που υιοθετήθηκαν από Οι λογιστικές αρχές και οι µέθοδοι αποτίµησης που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται είναι οι ίδιες που αναφέρονται στις σηµειώσεις των δηµοσιευµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της 31 εκεµβρίου 2006, αφού ληφθούν υπόψη οι κατωτέρω τροποποιήσεις των προτύπων και οι νέες ιερµηνείες που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από : ΠΧΠ 7, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (Κανονισµός 108/2006) Οι κεφαλαιουχικές γνωστοποιήσεις απαιτούν εκτενείς δηµοσιοποιήσεις σχετικά µε την σηµασία των χρηµατοοικονοµικών µέσων στην οικονοµική θέση και απόδοση µιας οντότητας, καθώς και ποιοτική και ποσοτική ενηµέρωση για τη φύση και την έκταση των κινδύνων. Το ΠΧΠ 7 και οι τροποποιήσεις των υπολοίπων Προτύπων επέφεραν σηµαντικές αλλαγές στο περιεχόµενο και τον τρόπο γνωστοποίησης των στοιχείων που αφορούν τα χρηµατοοικονοµικά µέσα και περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 εκεµβρίου Τροποποίηση του ΛΠ 1, Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων-γνωστοποιήσεις κεφαλαίων Απαιτούνται επιπλέον γνωστοποιήσεις για τον τρόπο διαχείρισης των κεφαλαίων του Οµίλου και της Εταιρίας και ποσοτικές πληροφορίες επ αυτών, που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 εκεµβρίου ιερµηνεία 7, Εφαρµογή προσέγγισης αναπροσαρµογής σύµφωνα µε το ΛΠ 29 περί υπερπληθωριστικών οικονοµιών, (Κανονισµός 708/2006) Αναφέρεται στο ΛΠ 29, όταν µια οικονοµία γίνεται υπερπληθωριστική για πρώτη φορά και συγκεκριµένα στη λογιστική για αναβαλλόµενους φόρους. Η υιοθέτησή της δεν είχε επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 εκεµβρίου 2007, διότι το ΛΠ 29 περί υπερπληθωριστικών οικονοµιών δεν έχει εφαρµογή στις δραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρίας ιερµηνεία 8, Πεδίο εφαρµογής του ΠΧΠ 2, Πληρωµές σε µετοχές Αναφέρεται στη λογιστική για συναλλαγές πληρωµών µε µετοχές, στις οποίες µερικά ή όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αποκτήθηκαν δεν µπορούν να συγκεκριµενοποιηθούν. Από την υιοθέτησή της δεν προέκυψε επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 εκεµβρίου ιερµηνεία 9, Επανεκτίµηση ενσωµατωµένων παραγώγων Απαιτεί τον επαναπροσδιορισµό του αν κάποιο ενσωµατωµένο παράγωγο πρέπει να διαχωρίζεται από τη βασική σύµβαση, όταν υπάρχουν µετατροπές σε αυτή. Από την υιοθέτησή της δεν προέκυψε επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 εκεµβρίου 2007.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 62/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 62/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας Θράκης ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α. Π. : 3301 / 311.31 Θεσσαλονίκη, 05-10-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 62/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόµενους ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προµήθειας µε τίτλο: Προµήθεια Υπηρεσιών ηµοσιότητας του Συστήµατος "Γεωπύλη ΕΓΝΑΤΙΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Συνάντηση εργασίας ΣΕΒΕ µε τον Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη ρόσο ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Η πορεία του ελληνικού εξαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης»

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Α.Μ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΊΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΑΡΑΘΙ 234,320.00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση.Σ. Προς τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 29/8/2007 κατόχων κοινών και προνοµιούχων µετοχών

Έκθεση.Σ. Προς τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 29/8/2007 κατόχων κοινών και προνοµιούχων µετοχών ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ:094007744, ΟΥ:ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13469/06/Β/86/81 ΚΗΦΙΣΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ. : 30210 5708000, FAX : 30210 5708035 e-mail: info@klonatex.com

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αµπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Πληροφορίες: Ζάικος Γεώργιος Τηλ: 2310556202/727210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 16MANTAS:Layout 1 6/22/09 3:07 PM Page 195 Παναγιώτης Μαντάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ζαχαρούλα Ταβουλάρη, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Θεόδωρος αλαβίκας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Εταιρικές και Ενοποιηµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 14 / 10 / 2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 138.737 ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 71202 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ' ΠΕΡΙΟ ΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟ ΟΣ Γ' ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ξ ' Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 1999 Αθήνα, σήµερα στις 22 Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.35' συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 38/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 38/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Ελληνικά Ταχυδροµεία Α. Ε. Κεντρική Υπηρεσία ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού Α. Π. 112 / 1037 / 311.31 ΑΘΗΝΑ : 27-08-2015 E.Mai: E. Dalla@elta-net.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 38/2015 για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 3-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5414 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Τµήµα : Τοπογραφίας Εποικισµού & Αναδασµού Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. (1 η Ιανουαρίου 2014 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. (1 η Ιανουαρίου 2014 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου 2014 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΛΦΑLAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος της 5 ης Ιουλίου 2015.

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος της 5 ης Ιουλίου 2015. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/07

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/07 07/20 /2014 Αριθ. πρωτ ρωτ.: 58326 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα:29/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) Ταχ. /νση: Κων/πόλεως 59 Τ.Κ: 68200 Ορεστιάδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2004-31.12.2004 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/30-09-2015 Αριθμ. Απόφασης 194/2015 ΘΕΜΑ 5 Ο «Τροποποίηση της υπ. αρ. 50/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 Α ΦΑΣΗ:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ www.igoumenitsa.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση 2014 (από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε.

ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της οικονοµικής χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκό ελος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 5605 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Τ.Κ.37003 Σκό ελος Τηλ.24243-50101 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΔΑ: Β4746907Λ-ΥΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ρέθυµνο, 03-07-202 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4337 Τµήµα: Προσωπικού Πληροφ.: Γ. Χατζηδάκης Τηλ/νο : 2830-87260 FAX : 2830-27928

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.12 : «EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

π. Γεώργιος Ρουσάκης Αναισθησιολόγος Αυχενικό Πλέγµα Βραχιόνιο Πλέγµα Οσφυϊκό Πλέγµα Ιερο-κοκκυγικό Πλέγµα ίνουν γένεση σε όλα τα περιφερικά νεύρα που ενδιαφέρουν τον αναισθησιολόγο ΑυχενικόπλέγµαΑ1 Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµος Κορδελιού-Ευόσµου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµος Κορδελιού-Ευόσµου Εύοσµος 12/10/201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΡ ΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Ανάπτυξης και ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού Ταχ. /νση: Π. Μελά 24, 6224 Εύοσµος Τηλ: 2313-302.100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης 1 Ιωάννης Κέκερης ασοπόνος Επίτιµος Πρόεδρος Ένωσης ασοπόνων Μακεδονίας Θράκης Μέλος.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης ασοπόνων και ιαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Αρναία 16/12/2012 Κα Πρόεδρο Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1/7/2015 31/10/2015 & 1/01/2016-28/02/2016 1. ΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟ /ΣΤΗ - Αν δεν το έχει στην κατοχή του,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1-30/9/2005 ΚΑΒΑΛΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στοιχεία ισολογισμού...3 2 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 11-06-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε. "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ECOELASTIKA"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ECOELASTIKA». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 387 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε. "ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19.622 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5142 71.850 ευρώ

ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5142 71.850 ευρώ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΕΝΤΕ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012»

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 267 / 2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 11 η Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα της εβδοµάδας

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 267 / 2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 11 η Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα της εβδοµάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 4910 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 267 / 2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Περιγραφή του µισθίου

ΑΡΘΡΟ 1 Περιγραφή του µισθίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 21 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε."

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. 1. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5144 IANOYAΡΙΟΣ 2012 1 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο 2011 Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο 2011 Ετήσιος Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΗΑ-5ΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΗΑ-5ΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθµ.Πρωτ. :44650 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 212/2012 Από το Πρακτικό της 25ης/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χαλκιδέων Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με το Π.. 39/2012 αρθρ.1 διατηρήθηκε σε ισχύ ανύπαρκτο σύστηµα αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων!!!! Όπως σαφέστατα καταδεικνύεται µετά την

Διαβάστε περισσότερα

Η αστική ευθύνη των διοικούντων Α. Ε Π για φορολογικές οφειλές έναντι του ελληνικού δηµοσίου

Η αστική ευθύνη των διοικούντων Α. Ε Π για φορολογικές οφειλές έναντι του ελληνικού δηµοσίου Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία µε Θέµα: Η αστική ευθύνη των διοικούντων Α.Ε Α Ε και Ε.Π.Ε Ε Π για φορολογικές οφειλές έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 19/2014 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 19/2014 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 19/2014 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 183/2014 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1: Α. ΦΟΡΕΑΣ: του εντός του 2 ου Έτους µετά την Ίδρυση και εντός του 3 ου Έτους µετά την Ίδρυση Επιχείρηση που ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5Χ9-ΒΗΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΠΟΦΑΣΗ. ΦΕΚ: 1562/τ.Β /27-06-2011. Να διατηρηθεί µέχρι...

ΑΔΑ: 4Α5Χ9-ΒΗΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΠΟΦΑΣΗ. ΦΕΚ: 1562/τ.Β /27-06-2011. Να διατηρηθεί µέχρι... ΦΕΚ: 1562/τ.Β /27-06-2011 ΑΔΑ: 4Α5Χ9-ΒΗΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑIΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

87/2015, για την ανάθεση σε εργολάβο καθαρισµού της καθαριότητας των

87/2015, για την ανάθεση σε εργολάβο καθαρισµού της καθαριότητας των ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Πίνακα Αποδεκτών 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2 / 87 / 12209 Σ. 3603 Θεσσαλονίκη, 03 Αυγ 2015 ΘΕΜΑ: ηµοσιεύσεις - Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚEΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΛΜΕ Αγαπητή/αγαπητέ Συνάδελφε, Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1045/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1045/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1045/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σταθµό βιοαερίου, εγκατεστηµένης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002563266 2015-02-06

15PROC002563266 2015-02-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ηµαρχείου 2 Ταχ. Κώδικας: 24500 Κυϖαρισσία Τηλέφωνο: 2761360739 Fax: 2761360773 «Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση σύναψης τροποποιηµένης προγραµµατικής σύµβασης (Γεωτεχνική έρευνα Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στο.. Καβάλας) µε το Ι.Γ.Μ.Ε.

Θ Ε Μ Α «Έγκριση σύναψης τροποποιηµένης προγραµµατικής σύµβασης (Γεωτεχνική έρευνα Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στο.. Καβάλας) µε το Ι.Γ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 31 ης /30 Οκτωβρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 628/2008 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΚΩ10-Ρ5Ε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4ΣΚΩ10-Ρ5Ε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 24-10-2012 Αριθµ. Απόφασης: 656 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση πραγµατοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1

Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1 . Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο / /2013 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ηράκλειο / /2013 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρµόδιος : Τζανιδάκης Βασίλης Ηράκλειο / /2013 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ1ΩΕ6-ΚΞΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 20 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας

Α Α: ΒΛΓ1ΩΕ6-ΚΞΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 20 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α Α: ΒΛΓ1ΩΕ6-ΚΞΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 20 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας Αριθ. απόφασης 260/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)

ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ I. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...2

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...2 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...2 Σελ. 1/7 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Καρπενήσι 02-04-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Καρπενήσι 02-04-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Καρπενήσι 02-04-2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνεχίζεται η διαδικασία της διαβούλευσης για το σχεδιασµό της νέας Προγραµµατικής περιόδου2014 2020, στην Ευρυτανία. Οµιλία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2 0 0 7

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2 0 0 7 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2 0 0 7 1. Γ Ε Ν Ι Κ Α Η Επιτροπή Μεταφορών & Σκαφών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς της για συνεχή παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 20ης Τακτικής και ηµόσιας Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου του ήµου Βόλου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 20ης Τακτικής και ηµόσιας Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου του ήµου Βόλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ.» Ε ΡΑ: ΜΑΝ ΗΛΑΡΑ-ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 2014 Α1. Ο δοκιµιογράφος αναφέρεται στην έννοια του ανθρωπισµού. Αρχικά, παραδίδει τον ορισµό της έννοιας επιχειρώντας και µια διαχρονική προσέγγιση του όρου. Στη συνέχεια, περιγράφει τις ιδιότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 16-7-2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Αριθμ. Πρωτ.: 5920 Τ.Κ. 382 21 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75101 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

οικισµών του ήµου Φαιστού

οικισµών του ήµου Φαιστού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Αποκοµιδή απορριµµάτων σε 34 οικισµούς του ήµου και καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων στο σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθµ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθµ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθµ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθµ. απόφασης 571-30/01-09-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλους τους συμβολαιογράφους Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4 10678 Αθήνα

Προς όλους τους συμβολαιογράφους Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4 10678 Αθήνα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ. 168 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Προς όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΑΛ ΕΤΟΥΣ 2013

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΑΛ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΑΛ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 33.060,00 (µε Φ.Π.Α) ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναθέτουσα αρχή. 2. Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών

1. Αναθέτουσα αρχή. 2. Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ GR - Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για το έργο: «Έκδοση και ιαχείριση Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Λαµία 8 εκεµβρίου 2010 Αριθ. πρωτ.: 8582 Ι ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Λαµία 8 εκεµβρίου 2010 Αριθ. πρωτ.: 8582 Ι ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Λαµία 8 εκεµβρίου 2010 Αριθ. πρωτ.: 8582 Ι ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΜΙΑ Ταχ. /νση: Κάστρο Λαµίας Ηµεροµηνία Ανάρτησης 14/12/2010

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-02-2008, ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 26-02-2008

3 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-02-2008, ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 26-02-2008 18 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 3 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-02-2008, ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 26-02-2008 Στις 20/02/2008 ηµέρα Τετάρτη & 26/02/2008 ηµέρα Τρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα