«Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στη Βοιωτία: Μαντείο Τροφωνίου και Μυκηναϊκή Θήβα»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στη Βοιωτία: Μαντείο Τροφωνίου και Μυκηναϊκή Θήβα»"

Transcript

1 «Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στη Βοιωτία: Μαντείο Τροφωνίου και Μυκηναϊκή Θήβα» Υποέργο 1: Τεκμηρίωση, επιστημονική επιμέλεια οπτικοποίηση και εικονική αναπαράσταση του Μαντείου Τροφωνίου και Μυκηναϊκής Θήβας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΣΕ-ΒΟΙ-1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΤΟΥ ΙΜΕ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 8: «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στη Στερεά Ελλάδα» του Ε.Π. «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος»

2 1 ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1.1 Εισαγωγή Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με κοινωφελή, πολιτιστικό, μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα και βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών, η σύσταση του οποίου κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ Νόμου σύμφωνα με το άρθρο 54 του Νόμου 2169/ 1993, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 149 Α/ Σκοπός του Ιδρύματος είναι η συνεχής και δυναμική αξιοποίηση της διαχρονικής ιστορίας και του πολιτισμού του Μείζονος Ελληνισμού, σκοπός ο οποίος εκπληρώνεται μέσω της αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας και της σύγχρονης γνώσης για την επικοινωνία. Στα πλαίσια αυτά, το ΙΜΕ έχει σχεδιάσει και υλοποιεί το έργο «Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στη Βοιωτία: Μαντείο Τροφωνίου και Μυκηναϊκή Θήβα», που στόχο έχει να αναδείξει το πλούσιο ιστορικό, αρχαιολογικό και πολιτισμικό απόθεμα της Βοιωτίας και να ενισχύσει την πολυποίκιλη αξιοποίησή του, με έμφαση στην τουριστική προώθηση του νομού και την πολιτιστική εκπαίδευση των νέων του, μέσα από μια σειρά αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων. Η δράση αυτή έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 8: «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στη Στερεά Ελλάδα» του Ε.Π. «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Στο πλαίσιο της διαρκούς ανανέωσης και εμπλουτισμού του στελεχιακού δυναμικού του ΙΜΕ, η παρούσα διακήρυξη, ανεξαρτήτως των συγκεκριμένων συμβάσεων που θα ανατεθούν στο πλαίσιό της για το συγκεκριμένο έργο, θεωρείται και δημοσίευση στο πλαίσιο της διαρκούς συμπλήρωσης των λιστών υποψηφίων συνεργατών που χρησιμοποιεί ο φορέας για την επιλογή ειδικών επιστημονικών συνεργατών στο πλαίσιο τυχόν λοιπών έργων του. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος συνεργάτης για τις προς ανάθεση συμβάσεις του έργου, κληθεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του και να διαπραγματευθεί την ανάθεση οιασδήποτε άλλης σύμβασης πλην αυτών που ρητώς προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας, ούτε το ΙΜΕ ούτε ο ενδιαφερόμενος δεσμεύονται από τους όρους της παρούσας. 1.2 Το Θεσμικό Πλαίσιο Το ΙΜΕ δυνάμει του ιδρυτικού του νόμου (ν. 2169/ 1993, ΦΕΚ 149 Α/ ), όπως ισχύει σήμερα, εξαιρείται ρητά από το δημόσιο τομέα και δεν υπάγεται στις διατάξεις περί Σελ 2

3 δημοσίων προμηθειών και έργων. Με δεδομένο ότι το παρόν έργο («Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στη Βοιωτία: Μαντείο Τροφωνίου και Μυκηναϊκή Θήβα») έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Ψηφιακής Σύγκλισης, η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και από τις διατάξεις του ΠΔ-346/98, του ΠΔ-18/2000, και του ΠΔ-370/95 στο μέτρο και στο βαθμό που δεν έρχονται σε αντίθεση με την οδηγία 2004/18/ΕΚ, καθώς και με τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, και ιδίως τις αρχές της μη νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού, της διαφάνειας και της ανάθεσης ίσων ευκαιριών σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Διέπεται επίσης από τις προβλέψεις του «Κανονισμού Ανάθεσης και εκπόνησης μελετών, σύναψης συμβάσεων Υπηρεσιών και Διενέργειας Προμηθειών του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ)», όπως αυτός διατίθεται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης και τις προβλέψειθς του οποίου αποδέχονται ανεπιφύλακτα οι ενδιαφερόμενοι με την υποβολή της αίτησής τους. Ρητά διευκρινίζεται ότι οι οδηγίες 92/50/ΕΟΚ και 93/39/ΕΟΚ έχουν αντικατασταθεί από την οδηγία 2004/18/ΕΚ η οποία διέπει τον παρόντα διαγωνισμό. Διέπεται επίσης από τις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου το οποίο αφορά την συμβάσεις εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών και τεκμηρίωσης και ανάπτυξης λογισμικού, στον βαθμό και κατά περίπτωση όπου το ΙΜΕ και η συγκεκριμένη σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο υποχρεωτικής εφαρμογής του. Διευκρινίζεται ρητώς ότι όπου στην παρούσα γίνεται μνεία διατάξεων του εθνικού δικαίου, θα έχει τον χαρακτήρα αναφοράς σε συμβατικά κείμενα, δεδομένου ότι το ΙΜΕ δεν υπάγεται υποχρεωτικά στo σύνολο των διατάξεων αυτών οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά στην περίπτωση της συγκεκριμένης σύμβασης. 1.3 Συνοπτική Περιγραφή του Έργου Το έργο σκοπό έχει να αναδείξει το πλούσιο ιστορικό, αρχαιολογικό και πολιτισμικό απόθεμα της Βοιωτίας και να ενισχύσει την πολυποίκιλη αξιοποίησή του, με έμφαση στην τουριστική προώθηση του νομού και την πολιτιστική εκπαίδευση των νέων του, μέσα από μια σειρά αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων. Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες εφαρμογές: Εφαρμογή 1: Εικονική αναπαράσταση του Μαντείου του Τροφωνίου στη Λιβαδειά Εφαρμογή 2: Εικονική αναπαράσταση του Μυκηναϊκού ανακτόρου στη Θήβα Εφαρμογή 3: Βοιωτική διαδικτυακή πολιτισμική εγκυκλοπαίδεια 1.4 Συνοπτική Περιγραφή του Υποέργου 1 Στο υποέργο αυτό περιλαμβάνεται η ιστορική και αρχαιολογική μελέτη, έρευνα και τεκμηρίωση σχετικά με τα δύο επιλεγμένα μνημεία. Από την εργασία αυτή θα παραχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για την οπτικοποίηση και στη συνέχεια εικονική αναπαράσταση των μνημείων, καθώς και για την κειμενική τους τεκμηρίωση και την ανάπτυξη των σεναρίων που θα τα Σελ 3

4 συνοδεύουν. Περιλαμβάνονται επίσης η συνεργασία ειδικών γραφιστικής, μοντελοποίησης και εικονικής αναπαράστασης με τους ειδικούς ιστορικούς και αρχαιολόγους για την τεχνική καταγραφή των απαιτήσεων και προδιαγραφών τους, η ανάπτυξη συνοδευτικού ψηφιακού τεκμηριωτικού υλικού όπως χάρτες, ηχογραφήσεις, βίντεο, διαδραστικές εφαρμογές κλπ, η φιλολογική και επιστημονική επιμέλεια του συνόλου του υλικού που θα παραχθεί στο έργο, ο σχεδιασμός σεναρίων χρήσης των εικονικών αναπαραστάσεων των μνημείων και η δημιουργία των διαδικτυακών κόμβων τόσο για την προβολή του έργου, της τεκμηρίωσης και των εικονικών αναπαραστάσεων όσο και για την παροχή των διαδικτυακών εφαρμογών του έργου προς το ευρύ κοινό. Αναλυτικά, οι εργασίες του υποέργου ακολουθούν: Εργασία 1.1: Ιστορική/αρχαιολογική έρευνα και τεκμηρίωση Εργασία 1.2: Οπτικοποίηση περιεχομένου Εργασία 1.3: Ανάπτυξη κόμβων Εργασία 1.4: Επιμέλεια λημμάτων 1.5 Ζητούμενες Υπηρεσίες από τους επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς συνεργάτες στο πλαίσιο των προς ανάθεση εργασιών, με την παρούσα πρόσκληση Ειδικοί σχεδιαστές τρισδιάστατων μοντέλων (κωδικός ΥΣΕ-ΒΟΙ-1-Α) Σχεδιαστές τρισδιάστατων μοντέλων με γνώση σχεδιασμού για συστήματα εικονικής πραγματικότητας που λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο. Επιθυμητή είναι η εμπειρία σε συστήματα εικονικής πραγματικότητας πολιτιστικού ή/και αρχαιολογικού περιεχομένου. Το αντικείμενο της εργασίας θα είναι η ανάπτυξη τρισδιάστατων μοντέλων και γραφικών, στο πλαίσιο της Εργασίας 1.2, σε στενή συνεργασία τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και με όλα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου που θα του υποδείξει το ΙΜΕ. Ελάχιστο απαιτούμενο προσόν: πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλο ισοδύναμο) σε συναφές αντικείμενο. Επιθυμητή είναι η εμπειρία σε συστήματα εικονικής πραγματικότητας πολιτιστικού ή/και αρχαιολογικού περιεχομένου Γραφίστες (κωδικός ΥΣΕ-ΒΟΙ-1-Β) Σελ 4

5 Γραφίστες με ειδίκευση ή και ειδική ικανότητα στο σχεδιασμό και την επεξεργασία ιστορικού και αρχαιολογικού περιεχομένου σε γραφικά. Το αντικείμενο της εργασίας θα είναι ο σχεδιασμός διδιάστατων και τρισδιάστατων μοντέλων και της υφής τους, στο πλαίσιο της Εργασίας 1.2, και ο σχεδιασμός κόμβων εφαρμογών, στο πλαίσιο της Εργασίας 1.3, σε στενή συνεργασία τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και με όλα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου που θα του υποδείξει το ΙΜΕ. Ελάχιστο απαιτούμενο προσόν: πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλο ισοδύναμο) σε συναφές αντικείμενο Ιστορικοί, αρχαιολόγοι και λοιποί επιστήμονες επιστημονικής τεκμηρίωσης (κωδικός ΥΣΕ-ΒΟΙ-1-Γ) Ιστορικοί, αρχαιολόγοι, ανθρωπολόγοι, κοινωνικοί επιστήμονες και λοιποί ερευνητές με ειδίκευση σε όλες τις περιόδους της ιστορίας και όλους τους τομείς της αρχαιολογίας και των κοινωνικών επιστημών, με την ικανότητα να εξειδικεύσουν και να εφαρμόσουν την εργασία τους στη Βοιωτία. Το αντικείμενο της εργασίας θα είναι η ιστορική έρευνα και τεκμηρίωση για την οπτικοποίηση του περιεχομένου, στο πλαίσιο της Εργασίας 1.1, η επίβλεψη και συνεχής αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της οπτικοποίησης περιεχομένου, στο πλαίσιο της Εργασίας 1.2, και η επιστημονική επιμέλεια λημμάτων, στο πλαίσιο της Εργασίας 1.4, σε στενή συνεργασία τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και με όλα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου που θα του υποδείξει το ΙΜΕ. Ελάχιστο απαιτούμενο προσόν: πτυχίο ΑΕΙ ή άλλο ισοδύναμο σε συναφές αντικείμενο. Επιθυμητοί μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι σε σχετικό με το αντικείμενο του έργου πεδίο Φιλολογικοί επιμελητές (κωδικός ΥΣΕ-ΒΟΙ-1-Δ) Φιλόλογοι, επιμελητές ειδικών επιστημονικών κειμένων. Ελάχιστο απαιτούμενο προσόν: πτυχίο ΑΕΙ σε συναφές αντικείμενο. Σελ 5

6 Το αντικείμενο της εργασίας θα είναι η γλωσσική επιμέλεια λημμάτων, στο πλαίσιο της Εργασίας 1.4, σε στενή συνεργασία τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και με όλα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου που θα του υποδείξει το ΙΜΕ. Ελάχιστο απαιτούμενο προσόν: αποδεδειγμένη ικανότητα στην επιμέλεια Ελληνικών κειμένων Αρχιτέκτονες, τοπογράφοι (κωδικός ΥΣΕ-ΒΟΙ-1-Ε) Αρχιτέκτονες, τοπογράφοι. Το αντικείμενο της εργασίας θα είναι η αρχιτεκτονική και τοπογραφική έρευνα για την οπτικοποίηση περιεχομένου, στο πλαίσιο της Εργασίας 1.1, και η επίβλεψη και συνεχής αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της οπτικοποίησης περιεχομένου, στο πλαίσιο της Εργασίας 1.2, σε στενή συνεργασία τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και με όλα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου που θα του υποδείξει το ΙΜΕ. Ελάχιστο απαιτούμενο προσόν: πτυχίο ΑΕΙ σε συναφές αντικείμενο. Επιθυμητή αποδεδειγμένη ικανότητα και γνώση κατανόησης και ερμηνείας επιστημονικών στοιχείων αρχαιολογικών χώρων, γνώσεις ψηφιακού σχεδιασμού και αναπαράστασης αρχαιολογικών χώρων Σεναριογράφος (κωδικός ΥΣΕ-ΒΟΙ-1-ΣΤ) Σεναριογράφος ψηφιακού περιεχομένου. Αποδεδειγμένη ικανότητα συγγραφής δημιουργικών εκπαιδευτικών σεναρίων (αναλυτικά σενάρια αφήγησης / scripts και περιγραφές σκηνών) διαδραστικών ψηφιακών εφαρμογών, με πολιτιστικά και ιδιαίτερα αρχαιολογικά θέματα. Ο σεναριογράφος θα κληθεί να συγγράψει τις διαφορετικές εκδοχές των σεναρίων των ψηφιακών εφαρμογών για το μαντείο του Τροφωνίου και την Μυκηναϊκή Θήβα, σε στενή Σελ 6

7 συνεργασία τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και με όλα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου που θα του υποδείξει το ΙΜΕ. Επιθυμητό προσόν: σπουδές φιλολογίας και ιστορίας και εκπαιδευτική γνώση και ικανότητα Εμπειρογνώμονες περιεχομένου (κωδικός ΥΣΕ-ΒΟΙ-1-Ζ) Ειδικοί εμπειρογνώμονες περιεχομένου, με εξειδίκευση στις θεματικές περιοχές ιστορίας που θα καλυφθούν από τη Βοιωτική διαδικτυακή πολιτισμική εγκυκλοπαίδεια. Το αντικείμενο της εργασίας θα είναι η γνωμοδότηση επί ειδικών επιστημονικών θεμάτων και ο ποιοτικός έλεγχος της επιστημονικής αρτιότητας του περιεχομένου της Βοιωτικής διαδικτυακής πολιτισμικής εγκυκλοπαίδειας καθώς και θεμάτων εξειδικευμένου επιστημονικού ενδιαφέροντος σε ζητήματα οπτικοποίησης αρχαιολογικής πληροφορίας, στο πλαίσιο της εργασίας 1.1, σε στενή συνεργασία τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και με όλα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου που θα του υποδείξει το ΙΜΕ. Ελάχιστο απαιτούμενο προσόν: διδακτορικός τίτλος σε ιστορικό αρχαιολογικό πεδίο, ερευνητικό έργο και δημοσιεύσεις σχετικά με θέματα της ιστορίας αρχαιολογίας και πολιτισμού της Βοιωτίας. Επιθυμητή ευρεία αναγνώριση από την Ελληνική και επιστημονική κοινότητα του πεδίου Υπεύθυνος καλλιτεχνικού σχεδιασμού οπτικοποίησης (κωδικός ΥΣΕ-Β-1-Η) Υπεύθυνος για την καλλιτεχνικό σχεδιασμό και επιμέλεια. Το αντικείμενο της εργασίας θα είναι ο σχεδιασμός, καλλιτεχνική επιμέλεια και ψηφιακή σκηνοθεσία περιεχομένου των εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας, στο πλαίσιο της εργασίας 1.2. σε στενή συνεργασία τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και με όλα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου που θα του υποδείξει το ΙΜΕ. Ελάχιστο απαιτούμενο προσόν: αποδεδειγμένη ικανότητα στη καλλιτεχνική επιμέλεια σκηνοθεσίας ψηφιακών παραγωγών και παραγωγών εικονικών κόσμων σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας Σελ 7

8 1.6 Διαδικασία Επιλογής και Όροι Συμμετοχής Η διαδικασία επιλογής και ανάθεσης επιμέρους εργασιών στο πλαίσιο της παρούσας, θα είναι συνεχής έως την 30/12/2011 ανάλογα με την εξέλιξη του χρονοδιαγράμματος, την πρόοδο της υλοποίησης των επιμέρους εργασιών, την κάλυψη των αναγκών του έργου. Η διαδικασία ανάθεσης γίνεται στο πλαίσιο του άρθρου 7.3. σε συνδυασμό με το άρθρο του Κανονισμού Αναθέσεως Υπηρεσιών και Προμηθειών του ΙΜΕ καθώς και του άρθρου 7.5. του ανωτέρω Κανονισμού. Η αξιολόγηση και ανάθεση των εργασιών γίνεται έως και την καταληκτική ημερομηνία 30/12/2011, σε τακτά χρονικά διαστήματα: Σε κάθε φάση αξιολογούνται οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος οι οποίες λαμβάνονται έως και το τέλος την 10 η ημερολογιακή ημέρα κάθε μήνα. Εάν αυτή είναι αργία τότε έως και την τελευταία εργάσιμη που προηγείται της 10 ης ημερολογιακής ημέρα κάθε μήνα. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τις διαδικασίες του ΙΜΕ και οι εργασίες ανατίθενται από την Υπηρεσία Συντονισμού Έργου του ΙΜΕ, και συγκεκριμένα τον Διοικητικό Υπεύθυνο Έργου του ΙΜΕ. Τα κριτήρια επιλογής είναι η κάλυψη των τεχνικών και επιστημονικών αναγκών του έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν και η χρονική διαθεσιμότητα των υποψηφίων για τις συγκεκριμένες περιόδους και εργασίες σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και την πορεία εκτέλεσής του. Το ΙΜΕ δύναται να καλέσει τους ενδιαφερόμενους σε συνέντευξη προκειμένου να αξιολογηθούν και διευκρινιστούν τα στοιχεία που έχουν υποβάλλει, καθώς επίσης δύναται να τους καλέσει να υποβάλλουν αποδεικτικά στοιχεία για τα αναφερόμενα στο βιογραφικό τους (πτυχία κλπ) ή πρόσθετα στοιχεία (δείγματα έργου τους και οιοδήποτε άλλο στοιχείο απαιτηθεί). Οι εργασίες που θα ανατεθούν δεν θα ξεπερνούν σε καμία περίπτωση το ποσό των ,00 ευρώ ανά σύμβαση εργασίας (ποσό που περιλαμβάνει ΦΠΑ και κάθε άλλη δαπάνη) και σε κάθε περίπτωση θα καθοριστούν με βάση την εκάστοτε ανατιθέμενη εργασία και τις υποχρεώσεις και δυνατότητες του εκάστοτε συνεργάτη. Η πρώτη από τις επαναλαμβανόμενες περιόδους της διαδικασίας υποβολής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται την 10 η Φεβρουαρίου 2010, και είναι συνεχής όπως προβλέπεται στο παρόν. Η ολοκλήρωση του έργου τους και της παροχής υπηρεσιών από τους επιλεγέντες συνεργάτες θα πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία επιλογής τους, έως και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου το αργότερο έως και την 30 Ιουνίου 2012, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σύμβαση εκάστου. Η ισχύς της σύμβασης θα δύναται να παραταθεί, με απόφαση του Διοικητικού Υπεύθυνου Έργου, μέχρι και κατ ανώτατον 6 μήνες και το ΙΜΕ εκτιμά ότι είναι απαραίτητη η συνέχιση παροχής των ίδιων ή αντίστοιχων υπηρεσιών από κάθε συγκεκριμένο επιστημονικό συνεργάτη. Η παράταση αυτή σε καμιά περίπτωση δεν συνεπάγεται θα την αύξηση του ανώτατου ποσού αξίας της σύμβασης όπως αυτό έχει προσδιορισθεί αρχικά στην περίπτωση συμβάσεων έργου. Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία και ανάληψης συμβάσεων έχουν όλοι όσοι έχουν νομίμως το δικαίωμα να παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως χώρας προελεύσεως, και σε κάθε περίπτωση οι πολίτες οιασδήποτε εκ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σελ 8

9 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες καλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένη την εκδήλωση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από ενημερωμένο βιογραφικό τους σημείωμα. Στο βιογραφικό τους σημείωμα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να περιλάβουν όλα εκείνα τα στοιχεία που ανάλογα με την σύμβαση αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1.5, ανωτέρω. Κατ ελάχιστον απαιτείται: βιογραφικό σημείωμα: σπουδές, ειδικές γνώσεις, ακαδημαϊκοί τίτλοι, επαγγελματική κατάρτιση, ομιλούμενες γλώσσες, και προϋπηρεσίας ενδεχόμενες δημοσιεύσεις και όποιο άλλο στοιχείο κρίνεις κόπιμο ο ενδιαφερόμενος σε σχέση με την εργασία για την οποία ενδιαφέρεται Δήλωση σύμφωνα με το ακόλουθο πρότυπο δήλωσης: Ο Κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω υπεύθυνα ότι: α. Εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου να συνεργαστώ με το ΙΜΕ στο πλαίσιο του έργου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ εφόσον επιλεγώ σχετικά, στο αντικείμενο:... (κωδικός ΥΣΕ-Β-1-...) β. Αποδέχομαι πλήρως τους όρους της πρόσκλησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΣΕ-ΒΟΙ-1: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΤΟΥ ΙΜΕ καθώς και του Κανονισμού «ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ)» του ΙΜΕ. γ. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό μου σημείωμα και κάθε άλλο στοιχείο που υπέβαλλα στο ΙΜΕ είναι ακριβές και αληθές δ. Τα στοιχεία επικοινωνίας μου είναι τα ακόλουθα: ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: Διεύθυνση κατοικίας: Κινητό τηλέφωνο Σταθερό τηλέφωνο: στ. Αποδέχομαι ως έγγραφο μέσο επικοινωνίας την αποστολή από το ΙΜΕ οιουδήποτε εγγράφου στο ανωτέρω αναφερόμενο . ε. Επιθυμώ / Δεν επιθυμώ (διαγράψτε ανάλογα) να διατηρήσει το ΙΜΕ το βιογραφικό μου και τα λοιπά στοιχεία σε περίπτωση που κρίνει ότι ενδεχόμενα να παρουσιάζει ενδιαφέρον εκτός από το παρόν και για άλλα μελλοντικά έργα του, ασχέτως της εξέλιξης της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σελ 9

10 Επιθυμητά στοιχεία: Ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλλει συνοδευτικά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει σκόπιμο για την τεκμηρίωση της καταλληλότητας του (ενδεικτικά δείγμα προγενέστερης δουλειάς του, κλπ) Η αποστολή των στοιχείων μπορεί να γίνει: μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: σε μορφή αρχείου *.doc ή *.pdf ταχυδρομικά, αυτοπροσώπως, ή μέσω εκπροσώπου στη διεύθυνση του ΙΜΕ (Πουλοπούλου 38, Αθήνα, Ελλάδα) υπόψη της κ. Σοφίας Τσιγκούνη, σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή (CD) σε μορφή αρχείου *.doc ή *.pdf με FAX στον αριθμό με διαβιβαστική πρώτη σελίδα που θα διευκρινίζει πως το σύνολο της αποστολής θα πρέπει να τεθεί υπόψη της κ. Σοφίας Τσιγκούνη Σε οποιαδήποτε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός ΥΣΕ-ΒΟΙ-1 ακολουθούμενος από τον κωδικό της εργασίας για την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον (πχ ΥΣΕ-ΒΟΙ-1-Α) Η Υπεύθυνη Δήλωση όπως αναφέρεται ανωτέρω αποστέλλεται υποχρεωτικά ΚΑΙ εγγράφως, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας ( ) είτε με ταχυδρομείο, στην στη διεύθυνση του ΙΜΕ (Πουλοπούλου 38, Αθήνα, Ελλάδα) υπόψη της κ. Σοφίας Τσιγκούνη. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την επικοινωνούν με την κ. Σοφία Τσιγκούνη τηλεφωνικά στο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Το ΙΜΕ αξιολογεί την καταλληλότητα των υποψηφίων, σε τακτά διαστήματα, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και την κάλυψή τους όπως προκύπτει από την εξέλιξη της υλοποίησής του, και δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση να καλέσει σε συνέντευξη όλους τους ενδιαφερόμενους ή να δώσει οιαδήποτε συνέχεια στην εκδήλωση ενδιαφέροντος. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν λάβει ουδεμία πρόσκληση από το ΙΜΕ έως και την 30/12/2011, θεωρείται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν προκρίθηκε για την ανάθεση κάποιας εργασίας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Έργου. Σελ 10

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 07/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1705

Άρτα, 07/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1705 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 07/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1705 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το με αριθμ. Πρωτ: 1115/3-4-2012 σύμφωνο Αποδοχής όρων του φορέα με την ΕΥΤΥΚΑ.

Το με αριθμ. Πρωτ: 1115/3-4-2012 σύμφωνο Αποδοχής όρων του φορέα με την ΕΥΤΥΚΑ. Σελίδα Αρ. Πρωτ.: Ε.Λ.Κ.Ε.-Ε.Σ.Δ.Υ.:0/-5-05 Ημερομηνία: /5/05 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ γ ι α Υ π ο β ο λ ή Π ρ ο τ ά σ ε ω ν Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 & Βαλτετσίου Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014 Ταχ. Κώδικας: 106 81 - Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 28135 Τηλ. Επικοιν: 210 3898005, 022 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Αρ. Πρωτ.: 10962 Αθήνα, 31-07-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΕΑ, ΑΛΙΚΑΝΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Θεσσαλονίκη: 03/10/2014 Α.Π.: 4420 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα 03 / 11 /2008 Δ/νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. στο πλαίσιο της Δράσης: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. στο πλαίσιο της Δράσης: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 920000/ 1863-14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Πανεπιστηµίου 22, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα, Πληροφορίες: Ειρήνη Αρβανιτάκη Αριθµ. Πρωτ.: 1048/12/2013 Τηλ/νο: 210-3609689 Fax: 210-3644996

Ταχ. Διεύθυνση : Πανεπιστηµίου 22, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα, Πληροφορίες: Ειρήνη Αρβανιτάκη Αριθµ. Πρωτ.: 1048/12/2013 Τηλ/νο: 210-3609689 Fax: 210-3644996 Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ταχ. Διεύθυνση : Πανεπιστηµίου 22, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα, Πληροφορίες: Ειρήνη Αρβανιτάκη Αριθµ. Πρωτ.: 1048/12/2013 Τηλ/νο: 210-3609689 Fax: 210-3644996 Προκήρυξη πρόσληψης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ηµεροµηνία: 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

- (Spin-off Spin-out)» 1.

- (Spin-off Spin-out)» 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα