Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός"

Transcript

1 Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 1. Γενικά Υφιστάµενη κατάσταση Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού διαχρονικά έχει οδηγήσει σε ένα δαιδαλώδες και ασαφές θεσµικό πλαίσιο, προκαλώντας προβλήµατα επιβίωσης σε πολλές επιχειρήσεις. εν είναι σπάνιο το φαινόµενο µεταποιητικές επιχειρήσεις νόµιµα λειτουργούσες σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα, να µην έχουν άδεια λειτουργίας λόγω του µη καθορισµού χρήσεων γης ή της ξαφνικής µεταβολής χρήσεων γης χωρίς καµία διαβούλευση. Μέχρι το 2006 που υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία, η διαδικασία χωροταξικού σχεδιασµού προχωρούσε µε πολύ αργούς ρυθµούς, ιδιαίτερα σε σχέση µε την ολοκλήρωση και έγκριση των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), τα οποία αποτελούν τα «τοπικά εδαφικά Συντάγµατα» κάθε περιοχής. Μόνο σε 200 ήµους (εκτός Αττικής Θεσσαλονίκης) είχαν ξεκινήσει οι παραπάνω διαδικασίες και ελάχιστες είχαν εγκριθεί. Θα πρέπει επίσης, να σηµειωθεί, ότι η πολεοδοµική νοµοθεσία είναι δαιδαλώδης, µε συνέπεια την αλληλεπικάλυψη ανάµεσα σε διαφορετικά επίπεδα σχεδιασµού και τη συχνή προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Επίσης, οι κρατικές υπηρεσίες σε όλα σχεδόν τα επίπεδα είναι υποστελεχωµένες µε αποτέλεσµα την επιβράδυνση των διαδικασιών. Τέλος, παρά το γεγονός ότι προβλέπονται συµµετοχικές διαδικασίες διαλόγου στις τοπικές κοινωνίες ανάµεσα σε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, η ενηµέρωση κρίνεται ανεπαρκής και η όλη διαδικασία ακόµα πάσχει. Σε διάφορες Πολεοδοµικές Μελέτες αλλάζουν αυθαίρετα οι χρήσεις γης, δηµιουργώντας πολλά προβλήµατα στις µικρές επιχειρήσεις (όπως για παράδειγµα, η περίπτωση µε τα συνεργεία αυτοκινήτων στο Μεταξουργείο). Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης και το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιοµηχανία, παρά τα επιµέρους προβλήµατά τους, θέτουν τις βάσεις για την επίλυση αυτού του διαχρονικού προβλήµατος, εφόσον βέβαια εφαρµοστούν στην πράξη. Ειδικότερα, η γενική κατεύθυνση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιοµηχανία αναφορικά µε την οργανωµένη χωροθέτηση των µεταποιητικών δραστηριοτήτων αποτελεί θετική εξέλιξη, ενώ παράλληλα η υλοποίηση των κατευθύνσεων που δίνονται για τον υποκείµενο χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό θα πρέπει να τεθεί σε άµεση προτεραιότητα. Θα πρέπει, ωστόσο, η Πολιτεία να λάβει τα απαραίτητα µέτρα ώστε η µετεγκατάσταση δραστηριοτήτων σε οργανωµένους υποδοχείς (ΒΙ.ΠΕ, ΒΙΟ.ΠΑ κ.α) να αποτελεί µια εφικτή επιλογή για τις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις, καθώς το κόστος γης σήµερα καθιστά απαγορευτική µια τέτοια προοπτική, ενώ και τα χρονικά όρια που καθορίζονται από το ν. 3325/2005 είναι, σε πολλές περιπτώσεις, ασφυκτικά. 2. Θεσµικό Πλαίσιο Η βασική χωροταξική και πολεοδοµική νοµοθεσία βασίζεται σε 2 νόµους: τον Ν. 2742/1999 «Χωροταξικός Σχεδιασµός & Αειφόρος Ανάπτυξη» για τη χωροταξία και τον Ν. 2508/1997 «Βιώσιµη Οικιστική Ανάπτυξη των Πόλεων & Οικισµών της Χώρας» για την πολεοδοµία. Ο χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός διακρίνεται σε διάφορα επίπεδα. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τα βασικά εργαλεία, το περιεχόµενό τους και σε ποιο επίπεδο λαµβάνεται η απόφαση για την έγκρισή τους. 1

2 Πίνακας 1: Εργαλεία Χωροταξικού και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού& Αειφόρου Ανάπτυξης Γενικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης της Ελλάδας Ολοµέλεια Βουλής Ειδικά Πλαίσια (π.χ ΑΠΕ, Βιοµηχανίας, Τουρισµού, Παράκτιων Περιοχών) Περιοχές Προστασίας της Φύσης (απολύτου προστασίας προστασίας εθνικά πάρκα) και Ζώνες Ειδικών Περιβαλλοντικών Ενισχύσεων Εξειδίκευση και συµπλήρωση του Γενικού Πλαισίου κατά τοµείς-κλάδους, ειδικές περιοχές του εθνικού χώρου Κατάταξη περιοχής, καθορισµός ορίων περιοχής, γενικοί όροι, περιορισµοί και απαγορεύσεις δόµησης, δραστηριοτήτων Επιτροπή Συντονισµού Κυβερνητικής Επιτροπής µε Κοινή Υπουργική Απόφαση (έχει ήδη εκδοθεί η ΚΥΑ για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και αναµένεται για τη Βιοµηχανία) Προεδρικό ιάταγµα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Περιφερειακά Πλαίσια Εξειδίκευση των κατευθύνσεων του Γενικού Πλαισίου κατά Περιφέρεια για χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων κ.ο.κ Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ) Ειδικό Καθεστώς Αιγαίου Βορείου Ελλάδος Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης Στρατηγικό σχέδιο χωρικής ανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος Αττικής ρυθµίζει σύστηµα µεταφορών και ορισµένα θέµατα χρήσεων γης (βιοµηχανικές περιοχές) Χαρακτηρισµός παραδοσιακών οικισµών - διατηρητέα αποκατάσταση τοπίου Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ Ε αναθεωρούνται ανά πενταετία Προεδρικό ιάταγµα µε πρόταση ΥΠΕΧΩ Ε (για τροποποίηση) Προεδρικό ιάταγµα ΚΥΑ ΚΥΑ Νοµαρχιακό Επίπεδο Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) Οι ΖΟΕ αφορούν τον καθορισµό χρήσεων γης και περιορισµών στην κατάτµηση και τη δόµηση σε περιοχές όπου πολλά τµήµατά τους είναι εκτός σχεδίου (έχουν γίνει για την Αττική σε ορισµένες ΚΥΑ περιοχές) Ρυθµιστικό Σχέδιο Ανάλογο µε της Αθήνας Θεσσαλονίκης (ΡΣΘ) Επίπεδο ήµου Ρυθµιστικό Σχέδιο λοιπών Όπως παραπάνω µεσαίων πόλεων (Βόλου, Πάτρας, Ηρακλείου) Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Σχέδιο Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Στο επίπεδο αυτό έχουµε κανονιστικές διατάξεις σχετικά µε τον καθορισµό χρήσεων γης, όρους και συντελεστές δόµησης και καθορίζονται σε επίπεδο Καποδιστριακού ήµου Ισχύει ό,τι και για το ΓΠΣ αλλά αναφέρεται σε ήµους µε οικισµούς < κατοίκων (επαρχιακούς δήµους) Προεδρικό ιάταγµα µε πρόταση ΥΠΕΧΩ Ε (για τροποποίηση Πρ. ιάταγµα (ακόµα δεν έχει ολοκληρωθεί κανένα) Απόφαση ΓΓ Περιφέρειας ή Υπουργική Απόφαση ΠΕΧΩ Ε για ήµους Αττικής και Θεσ/κης Απόφαση ΓΓ Περιφέρειας Πολεοδοµικές Μελέτες Οριστικοποίηση των ορίων των προς πολεοδόµηση ζωνών του ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ σε επίπεδο γειτονιάς συνοικίας (αναλυτικό κατά συνοικία ΓΠΣ) Απόφαση ΓΓ Περιφέρειας ή Υπουργική Απόφαση ΠΕΧΩ Ε για ήµους της Αττικής και της Θεσσαλονίκης 2

3 Αποφασιστικό, εποµένως, ρόλο για τον καθορισµό χρήσεων γης και τους όρους δόµησης διαδραµατίζουν τα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια και τα ΣΧΟΟΑΠ, τα οποία καθορίζονται σε επίπεδο ήµου. Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει τις χρήσεις γης στις περιοχές ΓΠΣ, όπως καθορίζονται µε το Π 23.2/ (ΦΕΚ 166 ). Οι χρήσεις γης κατηγοριοποιούνται ως εξής: Α) Σύµφωνα µε τη γενική πολεοδοµική λειτουργία τους: 1. Αµιγής κατοικία. 2. Γενική κατοικία. 3. Πολεοδοµικά κέντρα-κεντρικές λειτουργίες πόλης-τοπικό κέντρο συνοικίας-γειτονιάς. 4. Μη οχλούσα βιοµηχανία-βιοτεχνία, βιοµηχανικό και βιοτεχνικό πάρκο (χαµηλή-µέση όχληση). "Βιοµηχανικό πάρκο (ΒΙΠΑ)-Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ), προς εξυγίανση". 5. Οχλούσα βιοµηχανία-βιοτεχνία (υψηλή όχληση). 6. Χονδρεµπόριο. 7. Τουρισµός-αναψυχή. 8. Ελεύθεροι χώροι-αστικό πράσινο. 9. Κοινωφελείς εξυπηρετήσεις. Β) Σύµφωνα µε την ειδική πολεοδοµική λειτουργία τους: Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται χώροι κτιρίων κατοικίας για άσκηση επαγγέλµατος, συµβιβασµού προς την κυρία χρήση του κτιρίου (ιατρεία, δικηγορικά γραφεία κλπ). 2. Ξενώνες µικρού δυναµικού (περί τις 20 κλίνες). 3. Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών. 4. Γραφεία, Τράπεζα, Ασφάλειες, Κοινωφελείς οργανισµοί. 5. ιοίκηση. 6. Εστιατόρια. 7. Αναψυκτήρια. 8. Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής. 9. Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις. 10. Χώροι συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηµατογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης κλπ.). 11. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκες, αίθουσες εκθέσεων κλπ.). 12. Κτίρια εκπαίδευσης. -πρωτοβάθµιας -δευτεροβάθµιας -τριτοβάθµιας -ειδικής εκπαίδευσης. 13. Θρησκευτικοί χώροι. 14. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας (Υγειονοµικά κέντρα, παιδικοί σταθµοί, οίκοι ευγηρίας κλπ.). 15. Κτίρια περίθαλψης (νοσοκοµεία, κλινικές). 16. Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις (χαµηλής, µέσης, υψηλής όχλησης). 17. α) Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις (χαµηλής, µέσης, υψηλής όχλησης). β) Επαγγελµατικά εργαστήρια (χαµηλής, µέσης υψηλής όχλησης). 18. Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης. 19. Κτίρια, γήπεδα στάθµευσης. 20. Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου. 21. Εγκαταστάσεις χονδρικού εµπορίου. 22. Εγκαταστάσεις γεωργικών, δασικών κτηνοτροφικών, αλιευτικών και λοιπών αγροτικών εκµεταλλεύσεων. 23. «εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων - εκθεσιακά κέντρα». 24. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 25. Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι (πλατείες πάρκα, άλση, οδοί, παιδικές χαρές κλπ.). 26. Εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφορών. 27. Αλλες ειδικές χρήσεις (στρατιωτικές εγκαταστάσεις, νεκροταφεία κλπ.). 3

4 Πίνακας 2: Χρήσεις Γης Γενική Χρήσης Γης Αµιγής Κατοικία Γενική Κατοικία Κατηγορία Πολεοδοµικό κέντρο-κεντρική λειτουργία πόλης-τοπικό κέντρο συνοικίας-γειτονιάς Μη οχλούσα βιοµηχανίαβιοτεχνία βιοµηχανικό και βιοτεχνικό πάρκο "ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση". Επιτρεπόµενες Χρήσεις 2. Ξενώνες µικρού δυναµικού (περί τις 20 κλίνες). 3. Εµπορικά καταστήµατα που εξυπηρετούν τις καθηµερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής (παντοπωλείο, φαρµακείο, χαρτοπωλείο κλπ.). 4. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας. 5. Κτίρια πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 6. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 7. Θρηκευτικοί χώροι. 8. Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις). 2. Ξενοδοχεία µέχρι 10 κλινών και ξενώνας. 3. Εµπορικά καταστήµατα (µε εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήµατα). 4. Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισµοί. 5. Κτίρια εκπαίδευσης. 6. Εστιατόρια. 7. Αναψυκτήρια. 8. Θρησκευτικοί χώροι. 9. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας. 10. Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης. 11. Πρατήρια βενζίνης. 12. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 13. Κτίρια, γήπεδα στάθµευσης. 14. Πολιτιστικά κτίρια (και πολιτιστικές εγκαταστάσεις). 2. Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις. 3. Εµπορικά καταστήµατα. 4. Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισµοί. 5. ιοίκηση (στα κέντρα γειτονιάς επιτρέπονται µόνο κτίρια διοίκησης επιπέδου γειτονιάς). 6. Εστιατόρια. 7. Αναψυκτήρια. 8. Κέντρα διασκέδασης αναψυχής. 9. Χώροι συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηµατογράφοι κλπ). 10. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις. 11. Κτίρια εκπαίδευσης. 12. Θρησκευτικοί χώροι. 13. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας. 14. Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης. 15. Κτίρια, γήπεδα στάθµευσης. 16. Πρατήρια βενζίνης. 17. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 18. "Εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων - εκθεσιακά κέντρα" 19. Εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφορών. 1.Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις χαµηλής-µέσης όχλησης. 2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαµηλής- µέσης όχλησης. 3.Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής µέσης όχλησης. 4. Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης. 5. Κτίρια, γήπεδα στάθµευσης. 6. Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου. 7. Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας. 8. Γραφεία. 9. Εστιατόρια. 10. Αναψυκτήρια. 11. Χώροι συνάθροισης κοινού. 12. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας. 13. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 14. Εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων-εκθεσιακά κέντρα". 15. Εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφορών. 4

5 Οχλούσα βιοµηχανία-βιοτεχνία Χονδρεµπόριο Τουρισµός-αναψυχή Ελεύθεροι χώροι - Αστικό πράσινο Κοινωνικές εξυπηρετήσεις 1. Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. 2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις. 3. Επαγγελµατικά εργαστήρια. 4. Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης. 5. Κτίρια, γήπεδα στάθµευσης. 6. Πρατήρια, βενζίνης, υγραερίου. 7.Εγκαταστάσεις γεωργικών, δασικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και λοιπών αγροτικών εκµεταλλεύσεων. 8. Κατοικία για το προσωπικό ασφαλείας. 9. Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι. 10. Γραφεία. 11. Εστιατόρια. 12. Αναψυκτήρια. 13. Χώροι συνάθροισης κοινού. 14. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας. 15. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 16.Εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων-εκθεσιακά κέντρα". 17. Εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφορών. 1. Εγκαταστάσεις χονδρικού εµπορίου. 2. "Εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων - εκθεσιακά κέντρα". 3. Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης. 4. Κτίρια, γήπεδα στάθµευσης. 5. Πρατήρια, βενζίνης, υγραερίου. 6. Γραφεία. 7. Εστιατόρια. 8. Αναψυκτήρια. 1.Ξενώνες,ξενοδοχεία -λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις. 2. Κατοικία. 3. Εµπορικά καταστήµατα. 4. Εστιατόρια. 5. Αναψυκτήρια. 6. Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής. 7. Χώροι συνάθροισης κοινού. 8. Πολιτιστικά κέντρα και πολιτιστικές λειτουργίες. 9. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας. 10. Θρησκευτικοί χώροι. 11. Κτίρια, γήπεδα στάθµευσης. 12. Πρατήρια βενζίνης. 13. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 14. Εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφορών. "15. Συνεδριακά κέντρα 16. Ελικοδρόµια 17. Καζίνα 18. Γήπεδα γκόλφ 19. Τουριστικοί λιµένες". 20.«εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων - εκθεσιακά κέντρα». 1. Αναψυκτήρια. 2. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 3. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις. 4. Χώροι συνάθροισης κοινού. 1. Κτίρια εκπαίδευσης. 2. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας. 3. Κτίρια περίθαλψης. 4. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις. 5. Αθλητικές εγκαταστάσεις. Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, µόνο στις περιοχές Γενικής Κατοικίας υφίσταται διαχωρισµός ανάµεσα σε µικρά εµπορικά καταστήµατα και πολυκαταστήµατα (τα οποία απαγορεύονται στις περιοχές αυτές). Θα πρέπει, εποµένως, να υπάρξει τροποποίηση του συγκεκριµένου Προεδρικού ιατάγµατος για να ενσωµατωθεί µια νέα κατηγορία «Πολυκαταστήµατα Υπεραγορές» και οι περιοχές στις οποίες µπορεί να επιτρέπονται (λαµβάνοντας υπόψη πάντα τους όρους και τους συντελεστές δόµησης για νέα κτίρια.) 3. Εµπορική Χωροταξία Όπως προαναφέρθηκε, η χωροταξική και πολεοδοµική νοµοθεσία δεν διακρίνει επαρκώς ανάµεσα σε µικρά και µεγάλα καταστήµατα λιανικού εµπορίου. Ωστόσο ως προς την αδειοδότηση αυτών των καταστηµάτων υφίστανται οι παρακάτω όροι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3377/2005, οι οποίες αντικαθιστούν τις αντίστοιχες του ν. 2323/1995: 1. Για την ίδρυση καταστηµάτων λιανικού εµπορίου απαιτείται άδεια, που χορηγείται µε απόφαση του νοµαρχιακού συµβουλίου της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύστερα από γνώµη της αντίστοιχης 5

6 οικονοµικής και κοινωνικής επιτροπής, του οικείου οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης και του οικείου επιµελητηρίου, όταν η συνολική επιφάνεια του εµπορικού καταστήµατος είναι: α) πάνω από τ.µ. στα νησιά Ρόδος και Κέρκυρα, ανεξάρτητα από την απόσταση του καταστήµατος από δήµο ή κοινότητα και στην Κρήτη, εφόσον το κατάστηµα βρίσκεται σε απόσταση µέχρι είκοσι (20) χιλιόµετρα από το πολεοδοµικό κέντρο της πρωτεύουσας κάθε νοµού, β) πάνω από 500 τ.µ. στα νησιά Χίος, Κως, Λέσβος, Λήµνος, Σάµος, Σύρος, Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά και Λευκάδα, γ) πάνω από 200 τ.µ. στα υπόλοιπα νησιά της χώρας, δ) πάνω από τ.µ. σε δήµους µε πληθυσµό πάνω από εκατό χιλιάδες ( ) κατοίκους, εφόσον το κατάστηµα βρίσκεται σε απόσταση µέχρι είκοσι (20) χιλιόµετρα από το κέντρο των δήµων, ε) πάνω από τ.µ., σε δήµους µε πληθυσµό από είκοσι χιλιάδες (20.000) µέχρι εκατό χιλιάδες ( ) κατοίκους, εφόσον το κατάστηµα βρίσκεται µέχρι είκοσι (20) χιλιόµετρα από το κέντρο των δήµων. εν απαιτείται άδεια για την ίδρυση καταστηµάτων, οποιασδήποτε επιφάνειας, στην περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς, µε εξαίρεση τα νησιά της, της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής, της Νοµαρχίας υτικής Αττικής και στα όρια του ήµου Θεσσαλονίκης και Εχεδώρου. 2. Στην επιφάνεια του καταστήµατος δεν υπολογίζονται οι χώροι στάθµευσης των οχηµάτων των πελατών και οι υπαίθριοι χώροι, εφόσον δεν χρησιµοποιούνται ως χώροι υποβοηθητικοί της εµπορικής δραστηριότητας. 3. Η άδεια απαιτείται και για την ίδρυση δεύτερου ή περισσότερων καταστηµάτων λιανικού εµπορίου, µέσα στα όρια του αυτού δήµου, από την ίδια επιχείρηση ή από επιχειρήσεις που ελέγχονται από αυτήν, εφόσον τα καταστήµατα απέχουν µεταξύ τους λιγότερο από εκατό (100) µέτρα και το άθροισµα της επιφάνειας τους υπερβαίνει τα παραπάνω όρια. 4. Όποιος ενδιαφέρεται να αποκτήσει την άδεια που προβλέπεται υποβάλλει αίτηση στην Νοµαρχία. Η αίτηση συνοδεύεται από: (α) τοπογραφικό διάγραµµα, που απεικονίζει την ωφέλιµη επιφάνεια και τους αποθηκευτικούς και λοιπούς βοηθητικούς χώρους του υπό ίδρυση καταστήµατος, (β) σχέδιο κάτοψης των κτισµάτων και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και αρχιτεκτονικά σχέδια της οικοδοµής και (γ) πλήρη οικονοµοτεχνική µελέτη, το περιεχόµενο της οποίας πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις των κριτηρίων της επόµενης παραγράφου. 5. Για την έκδοση της άδειας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, λαµβάνονται υπόψη, ιδίως: α) Οι επιπτώσεις στον ανταγωνισµό µεταξύ οµοειδών επιχειρήσεων, στην οικονοµία της περιοχής, στην απασχόληση και στην επίδραση επί της λειτουργίας των µικροµεσαίων και µικρών επιχειρήσεων. β) Η ανάγκη διατήρησης της πληθυσµιακής βάσης της περιοχής, η διασφάλιση του κανονικού εφοδιασµού των καταναλωτών, η προστασία του εισοδήµατος τους και η καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών τους. γ) Ο χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και, ιδίως, η εναρµόνιση του όγκου και του τύπου της µονάδας προς το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, η ύπαρξη οδικού δικτύου και λοιπών έργων υποδοµής και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις µετακινήσεις. Για την έκδοση της άδειας λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη, τα εγκεκριµένα ρυµοτοµικά και πολεοδοµικά σχέδια της περιοχής και τυχόν εγκεκριµένες µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τηρούνται οι διατάξεις της κείµενης πολεοδοµικής νοµοθεσίας. Απόφαση Συµβουλίου της Επικρατείας για την υπόθεση Praktiker στο Ηράκλειο Κρήτης Η Νοµαρχία Ηρακλείου απέρριψε το 2002 την αίτηση της εταιρείας Praktiker για ίδρυση καταστήµατος στην περιοχή του Ηρακλείου. Η εταιρεία προσέφυγε στον ΓΓ Περιφέρειας, ο οποίος έκανε δεκτή την αίτησή της. Η Νοµαρχία Ηρακλείου προσέφυγε στο ιοικητικό Εφετείο κατά της απόφασης του ΓΓ της Περιφέρειας και στη συνέχεια στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Η Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας απέρριψε (µε µικρή πλειοψηφία) την προσφυγή της Νοµαρχίας Ηρακλείου για τους εξής λόγους (σηµείωση: η απόφαση του ΣτΕ στηρίζεται στον προηγούµενο νόµο, όχι στον ν. 3377/2005, 6

7 όπου δεν υπήρχε στη διάταξη η αναφορά για την επίδραση επί των µικρών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων) - Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν 2323/1995 δεν είναι συµβατές µε το Σύνταγµα διότι δίνουν υπερβολική διακριτική ευχέρεια στη ιοίκηση. Βασικό επιχείρηµα είναι ότι τα κριτήρια που θέτει ο νόµος αφορούν πολλές πτυχές του δηµοσίου συµφέροντος, που καλύπτονται όλες από το Σύνταγµα. Θα έπρεπε, εποµένως, να καθορίζεται σαφώς ο βασικός λόγος δηµοσίου συµφέροντος (αναφέρεται ως παράδειγµα η ανάγκη προστασίας των ΜΜΕ) για τον οποίο εισάγεται αυτό το σύστηµα αδειοδότησης και όχι να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της εκάστοτε Νοµαρχίας. Ένα επιπλέον επιχείρηµα που προέβαλλαν ορισµένα µέλη του ΣτΕ είναι ότι ο χωροταξικός σχεδιασµός δεν επαφίεται στη Νοµαρχία, εποµένως, αυτή δεν µπορεί να ανατρέψει µια προηγούµενη κρίση και µε διαφορετική διαδικασία (δηλαδή ότι στο ΓΠΣ της Πόλης επιτρέπεται στο συγκεκριµένο χώρο η ίδρυση εµπορικού καταστήµατος). Αξίζει να σηµειωθεί ότι κάποια µέλη του ΣτΕ αναφέρουν ότι η χρήση υπεραγοράς λιανικού εµπορίου δεν µπορεί να περιληφθεί στην κατηγορία «εµπορικά καταστήµατα» αλλά χρειάζεται ειδική κατηγοριοποίηση αλλά και πάλι αυτό είναι ζήτηµα πολεοδοµικού σχεδιασµού. - Αξίζει να σηµειωθεί ότι 15 από τα 35 µέλη τάχθηκαν υπέρ της Νοµαρχίας και εξέφρασαν την άποψη ότι ο νόµος είναι συµβατός µε το Σύνταγµα µε το εξής σκεπτικό. εν είναι αντισυνταγµατικό να υπάρχει σύστηµα διοικητικών αδειών αρκεί να ανταποκρίνεται στις γενικές προϋποθέσεις για τον περιορισµό της οικονοµικής δραστηριότητας, να είναι διαφανές και να υπάγεται σε δικαστικό έλεγχο. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν αντικειµενικά κριτήρια για την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας από τη ιοίκηση. Τα µειοψηφούντα µέλη αναφέρουν ότι δεν υπάρχει ανάγκη καθορισµού ενός προέχοντος σκοπού δηµοσίου συµφέροντος και ότι το ενδεχόµενο τα διάφορα κριτήρια να είναι αντιφατικά συνάδει µε την πολυπλοκότητα των σκοπών που εξυπηρετεί το Σύνταγµα. Εποµένως, είναι ορθό τα κριτήρια αυτά να εξετάζονται κατά περίπτωση από τη Νοµαρχία. Επίσης, η ιοίκηση µπορεί να αποφασίζει για ζητήµατα οικονοµικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα όταν αυτά αφορούν πολιτικές επιλογές όπως το εύρος ανάπτυξης εµπορικών µονάδων. Όσον αφορά το ζήτηµα της χωροταξίας, η µειοψηφία προβάλλει το επιχείρηµα ότι η διάταξη του νόµου, ορθώς ερµηνευόµενη, πραγµατεύεται ζητήµατα άδειας άσκησης εµπορικής δραστηριότητας και όχι χωροταξικά. Συµπερασµατικά, η απόφαση του ΣτΕ δείχνει ότι µε ορισµένες τροποποιήσεις του άρθρου 10 του Ν. 3377/2005 και της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, µπορεί να υπάρξει ένα σύστηµα ειδικής αδειοδότησης των υπερκαταστηµάτων. Ενδεικτικές προτάσεις τις οποίες θα µπορούσε να επεξεργαστεί περαιτέρω και να υποστηρίξει η ΓΣΕΒΕΕ: 1) Τροποποίηση του αρθ. 10 ν. 3377/2005, µε στόχο να καθορίζεται σαφώς και να εκτιµάται ιδιαίτερα το κριτήριο της προστασίας του ανταγωνισµού και της επίδρασης στη λειτουργία των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων της περιοχής. 2) Τροποποίηση του Π 23.2/ , µε την εισαγωγή νέας κατηγορίας χρήσης γης για τα υπερκαταστήµατα και τα εµπορικά κέντρα και µε αυστηρότερους όρους ως προς το που µπορούν να χωροθετηθούν. 7

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχόµενων

Πίνακας Περιεχόµενων Πίνακας Περιεχόµενων Συντοµογραφίες... 4 Προοίµιο... 5 ιαδικασία Σύνταξης της Έκθεσης... 7 1. Παρουσίαση του ΕΠΧΣΑΑ... 9 1.1 Το ΕΠΧΣΑΑ στο Πλαίσιο του Χωρικού και Αναπτυξιακού Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ

Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Π.3.1 Πρόταση Πολεοδομικής Οργάνωσης Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις του ΓΠΣ για την πολεοδομική οργάνωση του Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.2... 5 Α.2.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.1... 4 Α.1.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α )

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα, 22 Μαΐου 2006 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) Με το ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχεδίου νόµου «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, α- ναδιοργάνωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» Ι. ΓΕΝΙΚΑ Προς

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Ηλίας Μπεριάτος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1 Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί Χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 11.1.2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5 Νόµος 3212/2003 «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων». (ΦΕΚ Α 308/31.12.2003) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Α ΕΙΑ ΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜA «Καθορισµός µέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ι λισσίω ν» Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 9, 10, 11, 12, 17, 18, 22,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλής. Δυτικής Αττικής. Αττικής. Άνω Λιόσια

Φυλής. Δυτικής Αττικής. Αττικής. Άνω Λιόσια ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ Φυλής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δυτικής Αττικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αττικής ΕΔΡΑ Άνω Λιόσια ΘΕΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2012. 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σεπτέμβριος 2012. 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 2014 Σεπτέμβριος 2012 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Σελίδες 1 έως και 180) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΓΕΝΙΚΑ... 4 Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο ««Τουρισμός και Περιβάλλον»,

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4 2. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. 6 3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ.. 9 4. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα