Σι θα δούμε σε αυτό το μάθημα;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σι θα δούμε σε αυτό το μάθημα;"

Transcript

1

2 Σι θα δούμε σε αυτό το μάθημα; Γήισζε, αξρηθνπνίεζε θαη ρξήζε κεηαβιεηώλ πηλάθσλ (arrays) Γήισζε, αξρηθνπνίεζε θαη ρξήζε κεηαβιεηώλ ζπιινγώλ (collections)

3 Σι είναι ένας πίνακας (array) Έλαο πίλαθαο είλαη κία αθνινπζία ζηνηρείσλ. Όια ηα ζηνηρεία ζε έλαλ πίλαθα έρνπλ ηνλ ίδην ηύπν θαη βξίζθνληαη ζε κία ζπλερόκελε πεξηνρή κλήκεο. Κάζε ζηνηρείν ελόο πίλαθα κπνξεί λα πξνζπειαζηεί κε ηελ ρξήζε ελόο αθέξαηνπ δείθηε πνπ μεθηλά από ην 0 γηα ην πξώην ζηνηρείν, είλαη 1 γηα ην δεύηεξν θ.ν.θ. Οη πίλαθεο έρνπλ ζηαζεξό θαη ακεηάβιεην πιήζνο ζηνηρείσλ ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα κε ηελ εληνιή new.

4 Δήλωση πινάκων Η δήισζε ελόο πίλαθα γίλεηαη κε ηνλ ηύπν ηνπ πίλαθα, αθνινπζνύκελν από αγθύιεο θαη ην όλνκα ηνπ πίλαθα. Γηα παξάδεηγκα ε αθόινπζε δήισζε αθνξά έλαλ πίλαθα πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ πνπ νλνκάδεηαη temperatures: double[] temperatures; Η δήισζε ηνπ πίλαθα δελ ζπλεπάγεηαη ηελ δεκηνπξγία ηνπ θαη γη απηό δελ πξνζδηνξίδεηαη ην κέγεζνο ηνπ πίλαθα. Τν κόλν πνπ ιέηε είλαη πσο ν πίλαθαο temperatures ζα πεξηέρεη πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο. Οη πξνγξακκαηηζηέο Java ζα πξέπεη λα πξνζέμνπλ ώζηε λα βάινπλ ηηο αγθύιεο ππνρξεσηηθά κεηά ην όλνκα ηνπ ηύπνπ θαη όρη κεηά ην όλνκα ηεο κεηαβιεηήο (απηό ην ηειεπηαίν επηηξέπεηαη ζηε Java αιιά όρη ζηε C#).

5 Δημιουργία πινάκων #1 Όπσο ήδε αλαθέξακε ε δήισζε ελόο πίλαθα δελ ζπλεπάγεηαη ηελ δεκηνπξγία ηνπ. Γηα λα δεκηνπξγεζεί ν πίλαθαο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ εληνιή new δίλνληαο ην επηζπκεηό κέγεζνο ηνπ πίλαθα, όπσο θαίλεηαη ζην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί: temperatures = new double[10]; Πξνζνρή: πξηλ ηελ δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα δελ έρεη δεζκεπζεί ρώξνο γηα λα ηνπνζεηήζεηε ζηνηρεία ζηνλ πίλαθα θαη επνκέλσο δελ κπνξείηε λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεηε. Φπζηθά κπνξείηε λα ζπλδπάζεηε ηελ δήισζε θαη ηελ δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα ζηελ ίδηα εληνιή όπσο ζην παξάδεηγκα: double[] temperatures = new double[10];

6 Δημιουργία πινάκων #2 Η δεκηνπξγία πίλαθα κπνξεί επίζεο λα γίλεη κε ηελ ηαπηόρξνλε απόδνζε ηηκώλ ζηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα. Τα αθόινπζα παξαδείγκαηα εληνιώλ δείρλνπλ απηή ηελ ηερληθή: int ages[] = new int[3]20,30,23; int ages[] = 20, 30, 23; //αθρηβώς ηο ίδηο κε ηελ προεγούκελε εληοιή Time[] schedule = new Time(12, 30, 0), new Time(5,30,0); Πξνζέμηε ζην ηειεπηαίν παξάδεηγκα πσο θπζηθά ζε έλαλ πίλαθα κπνξείηε λα ηνπνζεηήζεηε θαη αληηθείκελα θιάζεσλ ή δνκώλ θαη όρη κόλν βαζηθνύο ηύπνπο. Σε απηή ηε πεξίπησζε ζα πξέπεη σο ζπλήζσο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ εληνιή new θαη γηα ηα αληηθείκελα πνπ ηνπνζεηείηε ζηνλ πίλαθα.

7 Οι πίνακες είναι αντικείμενα Η κεηαβιεηή ηνπ πίλαθα (όπσο θαη όιεο νη κεηαβιεηέο) δεκηνπξγείηαη ζηελ ζηνίβα θαη πεξηέρεη κία αλαθνξά ζην αληηθείκελν ηνπ πίλαθα πνπ είλαη νη ζπλερόκελεο ζέζεηο κλήκεο ηνπ πίλαθα ζηνλ ζσξό. Με άιια ιόγηα νη πίλαθεο είλαη αληηθείκελα (κεηαβιεηέο ηύπνπ αλαθνξάο). Όηαλ δειώλεηε ηνλ πίλαθα δεκηνπξγείηε ε κεηαβιεηή ζηελ ζηνίβα αιιά δελ αξρηθνπνηείηαη γηαηί δελ αλαθέξεηαη αθόκε ζην αληηθείκελν ηνπ πίλαθα. Όηαλ δεκηνπξγείηε ηνλ πίλαθα κε ηελ new ηόηε δεζκεύνληαη νη ζέζεηο κλήκεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ πίλαθα ζηνλ ζσξό θαη ε κεηαβιεηή ηνπ πίλαθα αλαθέξεηαη πιένλ ζε απηό ην αληηθείκελν. Απηό απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί:

8 Πρόσβαση σε πίνακες Η πξόζβαζε ζε έλαλ πίλαθα κπνξεί λα γίλεη ζε κεκνλσκέλεο ζέζεηο κε ηελ ρξήζε ελόο αθέξαηνπ δείθηε πνπ θπκαίλεηαη από ην 0 κέρξη ην κήθνο ηνπ πίλαθα κείνλ 1. Αλ γηα παξάδεηγκα ν πίλαθαο πεξηέρεη 53 ζηνηρεία, ην πξώην είλαη ζηελ ζέζε 0, ην δεύηεξν ζηελ ζέζε 1,,θαη ην ηειεπηαίν ζηελ ζέζε 52. Οπνηαδήπνηε αλαθνξά πέξα από απηά ηα όξηα ζα πξνθαιέζεη κία εμαίξεζε IndexOutOfRangeException. Παξαδείγκαηα αλαθνξώλ ζε ζέζεηο πίλαθα: //Βάδεη ηελ ηηκή 10 ζηελ 6 ε ζέζε ηνπ πίλαθα temperatures temperatures[5]=10; //θαηαρσξεί ζην x ηελ ηηκή πνπ πεξηέρεηαη ζηελ 8 ε ζέζε //ηνπ πίλαθα temperatures double x = temperatures[7];

9 Διάσχιση όλων των στοιχείων του πίνακα Γηα λα αλαηξέμνπκε όια ηα ζηνηρεία ελόο πίλαθα κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ εληνιή for. Παξαηεξείζηε πσο νη πίλαθεο ππνζηεξίδνπλ ηελ δεκόζηα ηδηόηεηα Length (κήθνο) κέζσ ηεο νπνίαο κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε πνην είλαη ην κήθνο ελόο πίλαθα. Δλαιιαθηηθά κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ εληνιή foreach Τν αθόινπζν πξόγξακκα δηαβάδεη έλα πιήζνο πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ ρξήζηε θαη ην ηνπνζεηεί ζε έλαλ πίλαθα ζεξκνθξαζηώλ κε ηελ ρξήζε ηεο for. Σηελ ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηεί ηελ foreach γηα λα ππνινγίζεη ην άζξνηζκα ησλ κεηαβιεηώλ, λα δηαηξέζεη κε ην κήθνο ηνπ πίλαθα θαη λα εκθαλίζεη ηελ κέζε ζεξκνθξαζία.

10 Παράδειγμα class ArrayExample1 public static void Main() Console.Write("Πόζεο ζεξκνθξαζίεο ζα δώζεηε; "); int size = int.parse(console.readline()); double[] temperatures = new double[size]; //Αλάγλσζε ησλ ηηκώλ ηνπ πίλαθα κε έλα for for (int i=0; i<temperatures.length; i++) Console.Write("Γώζε ηελ ζεξκνθξαζία #0: ",i); temperatures[i] = double.parse(console.readline()); //Υπνινγηζκόο ηνπ κέζνπ όξνπ ζεξκνθξαζίαο κε έλα foreach double sum = 0.0; foreach (double t in temperatures) sum += t; double average = sum / temperatures.length; Console.WriteLine("Η κέζε ζεξκνθξαζία είλαη 0",average); Console.ReadKey();

11 Αντίγραφα αναφορών πινάκων #1 Οη πίλαθεο (όπσο είδακε) είλαη αληηθείκελα. Δπνκέλσο ε θαηαρώξεζε κηαο κεηαβιεηήο πίλαθα ζε κία άιιε κεηαβιεηή πίλαθα, αληηγξάθεη ηελ αλαθνξά θαη έηζη κεηά ηελ θαηαρώξεζε έρνπκε απιά δύν αλαθνξέο ζην ίδην αληηθείκελν όπσο ζπκβαίλεη γηα όια ηα αληηθείκελα. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα νη πίλαθεο είλαη αληηθείκελα ηεο θιάζεο System.Array

12 Αντίγραφα αναφορών πινάκων #2 class CopyArrayReference public static void Main() int[] ages = 28, 33, 44, 52 ; //Τν ages1 αλαθέξεηαη ζην *ίδην* αληηθείκελν πίλαθα int[] ages1 = ages; //Πξνζζέηνπκε 10 ζε όια ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ages for (int i = 0; i < ages.length; i++) ages[i] += 10; //Δκθαλίδνπκε ηνλ πίλαθα ages //Όια ηα ζηνηρεία ηνπ έρνπλ απμεζεί θαηά 10 for (int i = 0; i < ages.length; i++) Console.WriteLine("ages[0] = 1", i, ages[i]); //Δκθαλίδνπκε ηνλ πίλαθα ages1 //Αθνύ αλαθέξεηαη ζηνλ ίδην πίλαθα θαη ηα δηθά //ηνπ ζηνηρεία έρνπλ απμεζεί θαηά 10 for (int i = 0; i < ages1.length; i++) Console.WriteLine("ages1[0] = 1", i, ages1[i]); Console.ReadKey(); Σην παξάδεηγκα βιέπνπκε ηελ αληηγξαθή ηεο αλαθνξάο ages ζηελ αλαθνξά ages1. Δπηβεβαηώλνπκε πσο θάζε αιιαγή πνπ θάλνπκε ζην ages επεξεάδεη θαη ην ages1 όπσο ζπκβαίλεη κε όια ηα αληηθείκελα.

13 Αντίγραφα πινάκων #1 Γηα λα θάλεηε έλα πξαγκαηηθό αληίγξαθν ελόο πίλαθα κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηέζζεξηο ηξόπνπο: 1. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε έλαλ λέν πίλαθα θαη λα αληηγξάςεηε έλα-έλα ηα ζηνηρεία ρξεζηκνπνηώληαο έλα for 2. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ζπλάξηεζε CopyTo ε νπνία θαιείηαη ζε έλαλ πίλαθα παίξλνληαο ζαλ παξάκεηξν έλαλ άιιν πίλαθα θαη έλαλ αθέξαην αξηζκό. Κάλεη ηελ αληηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξώηνπ πίλαθα μεθηλώληαο από ηνλ δείθηε πνπ δίλεηαη σο δεύηεξε παξάκεηξνο ζηνλ πίλαθα πνπ δίλεηαη σο πξώηε παξάκεηξνο: public void CopyTo(Array array, int index);

14 Αντίγραφα πινάκων #2 Γηα λα θάλεηε έλα πξαγκαηηθό αληίγξαθν ελόο πίλαθα κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηέζζεξηο ηξόπνπο: 3. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ζηαηηθή κέζνδν Copy ηεο θιάζεο System.Array. Η κέζνδνο απηή δέρεηαη δύν πίλαθεο ηελ πεγή (source) θαη ηνλ πξννξηζκό (destination) θαη έλαλ αθέξαην αξηζκό (length). Αληηγξάθεη όζα ζηνηρεία πξνζδηνξίδνληαη από ην length από ην source ζην destination: public static void Copy(Array sourcearray, Array destinationarray, int length); 4. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ κέζνδν Clone ηεο θιάζεο System.Array. Η κέζνδνο απηή θαιείηαη ζε έλα πίλαθα θαη δεκηνπξγεί έλαλ πίλαθα αληίγξαθν από ηνλ πίλαθα απηό. Η δηαθνξά ηεο Clone είλαη πσο ν πίλαθαο αληίγξαθν δεκηνπξγείηαη κε βάζε ην κήθνο ηνπ πίλαθα ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε θιήζε θαη ν ηύπνο ηνπ είλαη object, άξα ζα πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζηνλ θαηάιιειν ηύπν κε ηελ ρξήζε θάζηαο: public object Clone();

15 Παράδειγμα μεθόδων αντιγραφής πινάκων class CopyArrays public static void Main() int[] source = new int[3] 10, 20, 30 ; //Αληηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ source ζην dest1 //μεθηλώληαο από ηελ ζέζε 0 int[] dest1 = new int[3]; source.copyto(dest1, 0); //Αληηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ source ζην dest2 //κε ηελ ζηαηηθή κέζνδν Copy ηεο System.Array int[] dest2 = new int[3]; Array.Copy(source, dest2, source.length); //Αληηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ source κε //ηελ κέζνδν Clone. Πξνζέμηε πσο δελ //ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζνπκε ην dest3 πξηλ //αιιά ρξεηάδεηαη θάζηα κεηαηξνπήο ηύπνπ int[] dest3 = (int[]) source.clone(); //Δκθάληζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ όισλ ησλ πηλάθσλ for (int i = 0; i < 3; i++) Console.WriteLine("0, 1, 2, 3", source[i], dest1[i], dest2[i], dest3[i]); Console.ReadKey();

16 Ρηχά και βαθιά αντίγραφα πινάκων Όιεο νη κέζνδνη αληηγξαθήο πηλάθσλ πνπ ζπδεηήζακε επηζηξέθνπλ ηα ιεγόκελα «ξερά» αληίγξαθα ησλ πηλάθσλ. Απηό ζεκαίλεη πσο αλ νη πίλαθεο πεξηέρνπλ αληηθείκελα πνπ πηζαλώο αλαθέξνληαη ζε άιια αληηθείκελα, ηόηε γηα ηα αλαθεξόκελα αληηθείκελα απιά ζα αληηγξαθεί ε αλαθνξά θαη δελ ζα δεκηνπξγεζεί αληίγξαθν. Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ζηε πξάμε, ρξεηαδόκαζηε «βαζηά» αληίγξαθα όπνπ αθνινπζείηαη θάζε αλαθνξά θαη γίλεηαη θαη γη απηήλ δεκηνπξγία αληηγξάθνπ. Αλ ρξεηάδεηαη θάηη ηέηνην ηόηε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο ηνπ βξόγρνπ for κε πξνγξακκαηηζκό ησλ επηζπκεηώλ εληνιώλ. Γελ ππάξρεη δειαδή θάπνηα έηνηκε κέζνδνο γηα «βαζηά» αληηγξαθή.

17 Πολυδιάστατοι πίνακες Σε εθαξκνγέο πνιύ ζπρλά ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πίλαθεο δύν ή ηξηώλ δηαζηάζεσλ. Σηελ πξάμε νη πίλαθεο πεξηζζόηεξσλ δηαζηάζεσλ δελ ρξεηάδνληαη ζπρλά πέξα από θάπνηεο εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο. Η δήισζε ελόο πίλαθα δύν δηαζηάζεσλ γίλεηαη όπσο δείρλεη ην παξάδεηγκα: int[,] items = new int[4, 6]; Τν παξάδεηγκα απηό δεκηνπξγεί έλαλ πίλαθα 24 ζέζεσλ (4*6). Δλδερνκέλσο βνεζάεη λα ζθέθηεηαη θαλείο πσο απνηειείηαη από 4 γξακκέο θαη 6 ζηήιεο. Αληίζηνηρα κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε πίλαθεο ηξηώλ ή θαη πεξηζζνηέξσλ δηαζηάζεσλ αλ ην ρξεηάδεζηε. Γηα ηελ αλαθνξά ζε ζέζεηο πηλάθσλ πνιιώλ δηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξνπο από έλαλ δείθηεο. Γηα παξάδεηγκα: items[2, 3] = 99; Γηα ηελ δηάζρηζε όισλ ησλ ζέζεσλ ησλ πηλάθσλ ρξεηάδεζηε δηπιό for (έλα γηα ηηο γξακκέο θαη έλα γηα ηηο ζηήιεο) γηα πίλαθεο δύν δηαζηάζεσλ, ηξηπιό γηα πίλαθεο ηξηώλ δηαζηάζεσλ θ.ν.θ.

18 υλλογές (collections) Η C# παξέρεη θάπνηεο έηνηκεο ζπιινγέο αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε αληί γηα πίλαθεο ζην namespace System.Collections Οη θύξηεο δηαθνξέο ησλ ζπιινγώλ από ηνπο πίλαθεο είλαη νη αθόινπζεο: Έλαο πίλαθαο πξέπεη λα δειώζεη ηνλ ηύπν ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πνπ κπνξεί λα είλαη θαη βαζηθνί ηύπνη (π.ρ. int). Μία ζπιινγή ζπγθξαηεί πάληα objects (ζηηγκηόηππα ηεο θιάζεο System.Object). Αλ ρξεηάδεηαη λα εηζαρζνύλ βαζηθνί ηύπνη ζε έλαλ πίλαθα απηό γίλεηαη κε boxing. Έλαο πίλαθαο έρεη ζηαζεξό κέγεζνο. Μία ζπιινγή κπνξεί λα κεηαβάιιεη ην κέγεζόο ηεο θαηά ηνλ ρξόλν εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζδηνξίζεηε πξνθαηαβνιηθά ην κέγεζνο ηεο ζπιινγήο). Έλαο πίλαθαο κπνξεί λα έρεη πνιιέο δηαζηάζεηο. Μία ζπιινγή είλαη πάληα κνλνδηάζηαηε. Παξόια απηά αθνύ κία ζπιινγή πεξηέρεη αληηθείκελα θαη νη ζπιινγέο είλαη αληηθείκελα, κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε ζπιινγέο από ζπιινγέο, πξνζνκνηώλνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν πεξηζζόηεξεο από κία δηαζηάζεηο αλ απηό ρξεηάδεηαη.

19 Παραδείγματα συλλογών Η ζπιινγή ArrayList: Μία αθνινπζία αληηθεηκέλσλ ρσξίο δηάηαμε Η ζπιινγή Queue: Μία νπξά αληηθεηκέλσλ (FIFO First In First Out) Η ζπιινγή Stack: Μία ζηνίβα αληηθεηκέλσλ (LIFO Last In First Out) Η ζπιινγή Hashtable: Έλα ιεμηθό δεδνκέλσλ πνπ ζπζρεηίδεη δύν αληηθείκελα: έλα θιεηδί κε έλα αληηθείκελν πνπ πξνζδηνξίδεηαη κνλνζήκαληα από ην θιεηδί (π.ρ. ν αξηζκόο ηαπηόηεηαο κπνξεί λα είλαη θιεηδί γηα θάπνηα άηνκα) Σηελ ζπλέρεηα ζα ζπδεηήζνπκε κε θάπνηα παξαδείγκαηα απηέο ηηο βαζηθέο ζπιινγέο θαζώο θαη ηηο βαζηθόηεξεο κεζόδνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ.

20 ArrayList Η ArrayList είλαη κία ζπιινγή αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξεί λα κεγαιώζεη θαη λα κηθξύλεη δπλακηθά θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Παξέρεη ζπγθεθξηκέλεο κεζόδνπο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ, νη ρξεζηκόηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη νη εμήο: public virtual int Add(object value): Πξνζζέηεη ην value ζην ηέινο ηνπ ArrayList. Δπηζηξέθεη ηνλ δείθηε ηεο ζέζεο ζηελ νπνία έγηλε ε πξνζζήθε. public virtual void Remove(object obj): Αθαηξεί ην obj από ηελ ArrayList. Αλ ην obj ππάξρεη πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο, ηόηε ζα αθαηξεζεί ην πξώην ζηηγκηόηππν ηνπ obj από ηελ αξρή ηεο ιίζηαο. public virtual void Insert(int index, object value): Δηζάγεη ην value ζηελ ζέζε πνπ πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ δείθηε index. Σεκ. 1: Σηηο κεζόδνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ππάξρεη ε ιέμε-θιεηδί virtual. Γηα virtual κεζόδνπο ζα αλαθεξζνύκε όηαλ κηιήζνπκε γηα ηελ θιεξνλνκηθόηεηα ζε επόκελν κάζεκα. Σεκ. 2: Δπίζεο νη ζπιινγέο ζηηο νπνίεο ζα αλαθεξζνύκε έρνπλ θαη άιιεο κεζόδνπο. Γελ ζα ηηο ζπδεηήζνπκε όιεο. Οη θνηηεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο C#.

21 Παράδειγμα ArrayList using System; using System.Collections; class ArrayListExample public static void Main() ArrayList alist = new ArrayList(); alist.add(10); alist.add(30); alist.insert(1, 20); //Βάδεη ην 20 ζηελ ζέζε 1 alist.remove(20); //θαη κεηά ην αθαηξεί //Η δεκόζηα ηδηόηεηα Count είλαη ην πιήζνο ησλ //ζηνηρείσλ ζηελ ArrayList for (int i = 0; i < alist.count; i++) Console.WriteLine(alist[i]); Console.ReadKey(); Ερώηεζε: Σε ποηες εληοιές γίλεηαη boxing θαη ζε ποηες unboxing ηωλ αθεραίωλ. Θσκεζείηε πως ζηης ζσιιογές βάδοσκε αληηθείκελα θαη ότη βαζηθούς ηύποσς

22 Queue (ουρά) Η Queue είλαη κία ζπιινγή αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξεί λα κεγαιώζεη θαη λα κηθξύλεη δπλακηθά θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τα αληηθείκελα ζε κία νπξά εηζάγνληαη πάληα ζην ηέινο ηεο νπξάο, ελώ νη εμαγσγέο γίλνληαη από ηελ αξρή ηεο νπξάο. Η νπξά δειαδή είλαη κία δνκή FIFO (First In First Out). Παξέρεη ζπγθεθξηκέλεο κεζόδνπο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ, νη ρξεζηκόηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη νη εμήο: public virtual void Enqueue(object obj): Πξνζζέηεη ην obj ζην ηέινο ηεο νπξάο public virtual object Dequeue(): Αθαηξεί θαη επηζηξέθεη ην αληηθείκελν πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο νπξάο public virtual object Peek(): Δπηζηξέθεη ην αληηθείκελν πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο νπξάο, ρσξίο όκσο λα ην αθαηξέζεη από ηελ νπξά.

23 Παράδειγμα Ουράς using System; using System.Collections; class QueueExample public static void Main() Queue numbers = new Queue(); // γέκηζκα ηεο νπξάο foreach (int number in new int[4] 9, 3, 7, 2 ) numbers.enqueue(number); Console.WriteLine("Τν " + number + " κπήθε ζηελ νπξά."); // Δκθάληζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο νπξάο κε foreach foreach (int number in numbers) Console.WriteLine(number); // εμαγσγή ησλ ζηνηρείσλ από ηελ νπξά while (numbers.count > 0) int number = (int)numbers.dequeue(); //θάζηα γηα ην unboxing Console.WriteLine("Τν " + number + " βγήθε από ηελ νπξά"); Console.ReadKey();

24 Stack(στοίβα) Η Stack είλαη κία ζπιινγή αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξεί λα κεγαιώζεη θαη λα κηθξύλεη δπλακηθά θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τα αληηθείκελα ζε κία ζηνίβα εηζάγνληαη πάληα ζηελ θνξπθή ηεο ζηνίβαο, ελώ νη εμαγσγέο γίλνληαη επίζεο από ηελ θνξπθή ηεο ζηνίβαο. Η ζηνίβα δειαδή είλαη κία δνκή LIFO (Last In First Out). Παξέρεη ζπγθεθξηκέλεο κεζόδνπο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ, νη ρξεζηκόηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη νη εμήο: public virtual void Push(object obj): Δηζάγεη ην obj ζηελ θνξπθή ηεο ζηνίβαο public virtual object Pop(): Αθαηξεί θαη επηζηξέθεη ην αληηθείκελν πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ζηνίβαο public virtual object Peek(): Δπηζηξέθεη ην αληηθείκελν ζηελ θνξπθή ηεο ζηνίβαο ρσξίο λα ην αθαηξέζεη από απηήλ

25 Παράδειγμα τοίβας using System; using System.Collections; class StackExample public static void Main() Stack numbers = new Stack(); // γέκηζκα ηεο ζηνίβαο foreach (int number in new int[4] 9, 3, 7, 2 ) numbers.push(number); Console.WriteLine("Τν " + number + " κπήθε ζηε ζηνίβα"); // Δκθάληζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζηνίβαο foreach (int number in numbers) Console.WriteLine(number); // Δμαγσγή όισλ ησλ ζηνηρείσλ από ηε ζηνίβα while (numbers.count > 0) int number = (int)numbers.pop(); Console.WriteLine("Τν " + number + " βγήθε από ηε ζηνίβα"); Console.ReadKey();

26 Hashtable #1 Τα Hastables (ή αιιηώο πίλαθεο ζπζρέηηζεο associative arrays), ζπζρεηίδνπλ έλα αληηθείκελν πνπ νλνκάδεηαη θιεηδί κε έλα άιιν πνπ είλαη ε ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζην θιεηδί. Η εηζαγσγή γίλεηαη κε ηελ κέζνδν public virtual void Add(object key, object value) ε νπνία δέρεηαη έλα θιεηδί σο πξώηε παξάκεηξν θαη κία ηηκή σο δεύηεξε παξάκεηξν θαη εηζάγεη ζην hastable ηελ δνζείζα ηηκή ζπζρεηίδνληάο ηελ κε ην δνζέλ θιεηδί. Προζοτή: ηα θιεηδηά πξέπεη λα είλαη κνλαδηθά. Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ ηειεζηή [] σο εμήο: <όλοκα hashtable>[key] = value πνπ θάλεη αθξηβώο ην ίδην κε ηελ Add. Γηα λα αλαθηήζεηε κία ζπγθεθξηκέλε ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θιεηδί κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ ηειεζηή [], από ηελ δεμηά πιεπξά κηαο θαηαρώξεζεο. Δπεηδή ην αληηθείκελν πνπ επηζηξέθεηαη είλαη object ζα ρξεηαζηεί θαη θάζηα κεηαηξνπήο. Αλ δελ ππάξρεη ην δνζέλ θιεηδί ζην hashtable ζα επηζηξαθεί null, όπσο δείρλεη ην αθόινπζν παξάδεηγκα: Person found = (Person) dict[ Athens ]; Πνπ επηζηξέθεη έλα αληηθείκελν ηύπνπ Person ην νπνίν έρεη εηζαρζεί ζην hastable dict ζε ζρέζε κε έλα string (π.ρ. ηνλ θσδηθό ηνπ Person).

27 Hashtable #2 Δλαιιαθηηθά γηα ηελ αλάθηεζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ ελόο hashtable κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ εληνιή foreach ε νπνία επηζηξέθεη γηα θάζε εγγξαθή ηνπ hashtable έλα DictionaryEntry. Τν DictionaryEntry είλαη κία struct ηνπ namespace System.Collections πνπ πεξηέρεη δύν ηδηόηεηεο, ηελ Key (γηα ην θιεηδί) θαη ηελ Value (γηα ηελ ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε θιεηδί). Έλα παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπ foreach κε ηα DictionaryEntry ελόο hashtable είλαη ην εμήο: foreach (DictionaryEntry element in dict) string pwd = (string) element.key; Person p = (Person) element.value; Console.WriteLine("0, Password: 1", p, pwd); Αλ ζέιεηε κόλν λα δείηε αλ έλα hashtable πεξηέρεη έλα θιεηδί κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ κέζνδν public virtual bool ContainsKey(object key); Η νπνία ζα επηζηξέςεη true αλ ην δνζέλ θιεηδί key πεξηέρεηαη ζην hashtable θαη false δηαθνξεηηθά. Όπσο θαη κε ηηο άιιεο ζπιινγέο αλ ζέιεηε λα αθαηξέζεηε έλα ζηνηρείν από ην hashtable ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ Remove δίλνληαο ζαλ παξάκεηξν ην θιεηδί ηεο εγγξαθήο πνπ ζέιεηε λα αθαηξεζεί: public virtual void Remove(object key)

28 Παράδειγμα με hashtable #1 Έζησ ε θιάζε Person class Person private string username; private string password; public Person(string username, string password) this.username = username; this.password = password; public override string ToString() return string.format("όλνκα ρξήζηε: 0", username);

29 Παράδειγμα με hashtable #2 class HashtableExample public static void Main() Hashtable dict = new Hashtable(); Person p1 = new Person("George", "Larissa"); Person p2 = new Person("Antonis", "Athens"); dict.add("larissa", p1); dict["athens"] = p2; Console.Write("Γώζε ην password (ή end γηα ηέινο): "); String password = Console.ReadLine(); while (password!= "end") Person found = (Person) dict[password]; if (found!= null) Console.WriteLine("Τν Person πνπ αληηζηνηρεί ζην password πνπ δώζαηε είλαη 0", found); Console.Write("Γώζε ην password (ή end γηα ηέινο): "); password = Console.ReadLine(); foreach (DictionaryEntry element in dict) string pwd = (string) element.key; Person p = (Person) element.value; Console.WriteLine("0, Password: 1", p, pwd); Console.ReadKey(); Δξώηεζε: Τη θάλεη απηό ην πξόγξακκα;

30 Περίληψη #1 Εργαζία Γήισζε κεηαβιεηήο πίλαθα Γεκηνπξγία αληηθεηκέλνπ πίλαθα Αξρηθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα ή κηαο ζπιινγήο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ κέζνδν Add Τη πρέπεη λα θάλω Γξάθνπκε ηνλ ηύπν ηνπ πίλαθα, αθνινπζνύκελν από αγθύιεο θαη ζηελ ζπλέρεηα ην όλνκα ηνπ πίλαθα. Γηα παξάδεηγκα: int[] ages; Φξεζηκνπνηνύκε ηελ ιέμε θιεηδί new, ζηελ ζπλέρεηα ηνλ ηύπν ηνπ πίλαθα θαη ην επηζπκεηό κέγεζνο κέζα ζε αγθύιεο, όπσο δείρλεη ην αθόινπζν παξάδεηγκα. ages=new int[10]; Γηα έλα πίλαθα γξάθνπκε ηηο ηηκέο κέζα ζε άγθηζηξα ρσξηζκέλεο κε θόκκα. Γηα παξάδεηγκα: int[] ages = 20, 30, 40; ή int ages=new int[3]20,30,40]; Γηα κία ζπιινγή πνπ ππνζηεξίδεη ηελ κέζνδν Add κπνξνύκε λα θάλνπκε ην ίδην. Γηα παξάδεηγκα: ArrayList ages = new ArrayList()20,30,40;

31 Περίληψη #2 Εργαζία Δύξεζε ηνπ πιήζνπο ζηνηρείσλ ελόο πίλαθα Δύξεζε ηνπ πιήζνπο ζηνηρείσλ κηαο ζπιινγήο Πξόζβαζε ζε κεκνλσκέλα ζηνηρεία ελόο πίλαθα Γηάζρηζε πίλαθα Τη πρέπεη λα θάλω Φξεζηκνπνηνύκε ηελ ηδηόηεηα Length. Γηα παξάδεηγκα: int[] ages = new int[3]; int noofages = ages.length; //ηο noofages ζα γίλεη 3 Φξεζηκνπνηνύκε ηελ ηδηόηεηα Count. Γηα παξάδεηγκα: ArrayList ages = new ArrayList() 20,30,40,50; int noofages = ages.count; //ηο noofages ζα γίλεη 4 Γξάθνπκε ην όλνκα ηνπ πίλαθα θαη κέζα ζε αγθύιεο ηελ ζέζε ηνπ ζηνηρείνπ ζην νπνίν αλαθεξόκαζηε. Η ζέζεηο ζε έλαλ πίλαθα μεθηλνύλ από ην 0 θαη θηάλνπλ κέρξη ην κήθνο ηνπ πίλαθα -1. Γηα παξάδεηγκα: Console.WriteLine(ages[0]); //εκθαλίδεη ηελ 1 ε ειηθία Φξεζηκνπνηνύκε ην for ή ην foreach: for (int i=0; i<ages.length; i++) foreach (int age in ages)

32 Ερωτήσεις;

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο 300.000 άηνκα θάλνπλ ζθη θάζε ρξόλν ζηα ειιεληθά ρηνλνδξνκηθά θέληξα. 80.000 από απηά δέρνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξλαζζνύ.

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο Μάηνο 2010 Πεξηερόκελα Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ εμόδνπ από ηελ θξίζε θαη δηαξζξσηηθήο κεηαξξύζκηζεο; Πώο νη ηδηάδνληεο ζε θάζε ρώξα παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε κάζεζε ζε ζέκαηα πνιηηηθήο; Πνηα δηαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ. Πώρ ηποποποιείηαι ηο διαιηολόγιο ηος βπέθοςρ από ηον έκηο μήνα. Γάλα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ. Πώρ ηποποποιείηαι ηο διαιηολόγιο ηος βπέθοςρ από ηον έκηο μήνα. Γάλα ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ Τν γάια είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε θάζε παηδηνύ θαη απνηειεί ηδαληθή θαη απνθιεηζηηθή ηξνθή ηνπ κσξνύ ζαο από ηε γέλλεζε ηνπ έσο θαη ηνλ 6 ν κήλα. Αλακθηζβήηεηα ην κεηξηθό γάια

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε.

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. FOODWAX Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. Ειζαγφγή. Τα εζπεξηδνεηδή, όπσο θαη ηα ππόινηπα θξνύηα θαη ιαραληθά, έρνπλ ζεκαληηθέο απώιεηεο πνηόηεηνο κεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Τα ππνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Υγείαο αλαθνηλψλνπλ ζήκεξα κηα ζεκαληηθή, νξηδφληηα παξέκβαζε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ άξζε εκπνδίσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003

Αλαζεώξεζε 8  Ιαλνπάξηνο 2003 Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή 3 ΜΔΡΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΤΓΙΔΙΝΖ 5 1. Πνηόηεηα ηξνθίκσλ 5 1.1 Αιινίσζε ηξνθίκσλ 5 1.2 Δπηκόιπλζε ηξνθίκσλ 6 1.3 Πώο πξνιακβάλεηαη ε αιινίσζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων «Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων Τν πξόγξακκα «Εύδνμνο» αθνξά ζηε δηαλνκή Σπγγξακκάησλ ησλ Τερλνινγηθώλ θαη Παλεπηζηεκηαθώλ Ιδξπκάησλ ηεο Επηθξάηεηαο. Σηόρνο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο (ΠΣ) ηεο Δξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ 11 Ο Athens Tax Forum Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και η Φορολογική του Επιτροπή Κπξίεο θαη θχξηνη, Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Επηκέιεηα: Άγγεινο Δεκ. Σηκζηξίθεο

Επηκέιεηα: Άγγεινο Δεκ. Σηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΩΣΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΤΗ ΡΟΤΥΩΝ (LAUNDRY) ΠΛΤΝΣΗΡΙΑ Γεληθέο ζπκβνπιέο γηα ηε ρξήζε ηνπ πιπληεξίνπ Φξεζηκνπνηώληαο ην 80% ηεο νλνκαζηηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ κεραλήκαηνο εμαζθαιίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ

Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ i) Ειζαγωγή Ζ θαηαηνπηζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε ηζηνξηθν-ζενινγηθή εηζήγεζε ηνπ Αγίνπ Μεζζελίαο δηεπθνιύλεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ δηθνύ κνπ ζέκαηνο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για το καλάθι προϊόμτωμ ΠΔΕ (Βάρδας Ιωάμμης Οικομομολόγος)

Προτάσεις για το καλάθι προϊόμτωμ ΠΔΕ (Βάρδας Ιωάμμης Οικομομολόγος) Προτάσεις για το καλάθι προϊόμτωμ ΠΔΕ (Βάρδας Ιωάμμης Οικομομολόγος) Υπ οψη Περιφερειάρχη Κου Απόστολου Κατσιφάρα Υπ οψη Αμτιπεριφερειάρχη Κου Γεώργιου Αγγελόπουλου Πάτρα 8/3/2011 Η περιφζρεια Δυτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Διιάδα είλαη ρώξα κε ρακειό δείθηε γελλεηηθόηεηαο. Η νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επηδεηλώζεη ην ήδε ππάξρνλ πξόβιεκα.

Η Διιάδα είλαη ρώξα κε ρακειό δείθηε γελλεηηθόηεηαο. Η νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επηδεηλώζεη ην ήδε ππάξρνλ πξόβιεκα. Υαρηογράθηζη ηφν γεννήζεφν ζηην Ελλάδα ζε Δημόζιο και Ιδιφηικό Σομέα. Πρόησπο καηαγραθής και ανάλσζης εηήζιφν δεδομένφν από ένα ηριηοβάθμιο κένηρο αναθοράς. Τζεθνύξα Δπθξνζύλε Παηδίαηξνο-Νενγλνιόγνο-Αλαπηπμηνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΘΚΑΘΑ 2012 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Μέζα από ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη κπζνινγία κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη...

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη... -... Η αγαλαθηεζε πξνρζεο κε ηελ εγθπκνζπλε ηεο αδειθεο κνπ... Σεκεξα κνπ εηλαη κηιηα καθξηα... Δγηλε κηα ιεμε... Γελ μεξσ πνπ αλεθεη, ζε πνην θνπηαθη λα ην βαισ, πνηνο ν ινγνο... - Τα ινγηα ζαο, πξεπεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Σεκαληηθόηαην ζηαζκό ζηελ Αξραία Διιεληθή θαη Παγθόζκηα Ιζηνξία απνηεινύλ νη αγώλεο ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. Οη ιακπξέο λίθεο θαηά ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 12 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2015 ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γεηα ζαο θαη ζπγλψκε γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

Έλα πξόγξακκα Μνπζεηαθήο Αγσγήο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Παιαηνληνινγηθό θαη Ιζηνξηθό Μνπζείν Πηνιεκαΐδαο

Έλα πξόγξακκα Μνπζεηαθήο Αγσγήο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Παιαηνληνινγηθό θαη Ιζηνξηθό Μνπζείν Πηνιεκαΐδαο Έλα πξόγξακκα Μνπζεηαθήο Αγσγήο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Παιαηνληνινγηθό θαη Ιζηνξηθό Μνπζείν Πηνιεκαΐδαο Ελένη Μπαμπίλα 1, Χαπάλαμπορ Κεβπεκίδηρ 2 1. Σρνιηθή Σχκβνπινο 3εο Πεξηθέξεηαο

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα Τελειόθοιηη Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιαζμού ΤΕΙ Δυηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιαζμού Σελειόθοιηορ Μησανικόρ Βιομησανικού σεδιαζμού 1 Εηζαγσγή Τν γάια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ. Θεματα: Ομάδα:

ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ. Θεματα: Ομάδα: ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ Θεματα: α) Γυναικείο & αντρικό ςτυλ. β)νφχια & παποφτςια. γ)προβλιματα υγείασ που μποροφν να δθμιουργθκοφν από τα ροφχα και τα παποφτςια. Ομάδα: Σταυροφλα Μιχάλογλου Όλγα Σερμπζηθ Αναςταςία

Διαβάστε περισσότερα

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη.

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Ο θζόλνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα θάηη πνπ ην άηνκν δελ

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή - Ομόλογες σειρές.

1. Εισαγωγή - Ομόλογες σειρές. Διογένη Κοσμόποσλοσ: Οργανικ Χημεία - Εισαγωγ - Ομόλογες σειρές. σελ. 1 1. Εισαγωγ - Ομόλογες σειρές. 2.1. Η εξέλιξη της οργανικς χημείας. Γηάθνκπ Μπεξδέιηνπο Τνλ 18 ν αηώλα σο νξγαληθέο ελώζεηο ζεσξνύληαλ

Διαβάστε περισσότερα

Όια καο ηα είδε παξαζθεπάδνληαη ζην ρώξν καο ηελ ζηηγκή ηεο παξαγγειίαο θαη ηεξνύλ όιεο ηηο πγεηνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο.

Όια καο ηα είδε παξαζθεπάδνληαη ζην ρώξν καο ηελ ζηηγκή ηεο παξαγγειίαο θαη ηεξνύλ όιεο ηηο πγεηνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο. Χωριάτικη αλάτα (Ντομάτα, Αγγουράκι, Φέτα, Πράσινη Πιπεριά, Ελιές, Κρεμμύδι) αλάτα Νέα Διαγώνιος (υνδυασμός Μαρούλι-Αγρία Ρόκα, Ντομάτα, Ρόδι, Παρμεζάνα, με ντρέσιγκ μπαλσάμικου) αλάτα πανάκι (πανάκι baby,

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Αθλητική Ψυχολογία: Τα ΔΕΚΑ πιο ςυχνά λάθη πριν από Δ ρ. Ν. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη».

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη». Ημερομηνία: 21/09/2014 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180' Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεφθυνσης Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο ὅηε ζενὶ κὲλ ἦζαλ, ζλεηὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ Η Δηαηξία Πξνζηαζίαο Πξεζπώλ κε αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο πεξηόδνπ αιιά θαη ην μεθίλεκα ησλ θζηλνπσξηλώλ απνδξάζεσλ νξγαλώλεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 1 10. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Γεληθά-Βαζηθέο Έλλνηεο Τν Οηθνγελεηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΝΤΙΚΙ. Τν πξόγξακκα απεπζύλεηε ζε άηνκα κε παξαπιεγία ή ηεηξαπιεγία ηα νπνία επηζπκνύλ λα εμεξεπλήζνπλ ηνπο ππνινγηζηέο.

ΠΟΝΤΙΚΙ. Τν πξόγξακκα απεπζύλεηε ζε άηνκα κε παξαπιεγία ή ηεηξαπιεγία ηα νπνία επηζπκνύλ λα εμεξεπλήζνπλ ηνπο ππνινγηζηέο. ΠΟΝΤΙΚΙ 3)CAMERA MOUSE Εικόνα 1 Λογισμικό Camera mouse Σε πνηνύο απεπζύλεηε Τν πξόγξακκα απεπζύλεηε ζε άηνκα κε παξαπιεγία ή ηεηξαπιεγία ηα νπνία επηζπκνύλ λα εμεξεπλήζνπλ ηνπο ππνινγηζηέο. Τη επηηπγράλεη

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ.

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ. Παρουςίαςθ-Απολογιςμόσ Σου ςχολικοφ προγράμματοσ Αγωγισ-ταδιοδρομίασμε τίτλο με υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ τισ Αφροδίτθ Σςζα Π.Ε 03 Μακθματικοφ και οφία Κλειοφςθ Π.Ε.02 Φιλολόγου. Χρόνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕ ΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ A.E. ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 621914. ANTIKEIMENO: Ππομήθεια Λογιζμικού ςζηήμαηορ Διασείπιζηρ ηόλος Οσημάηων.

ΠΙΝΑΚΕ ΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ A.E. ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 621914. ANTIKEIMENO: Ππομήθεια Λογιζμικού ςζηήμαηορ Διασείπιζηρ ηόλος Οσημάηων. ΠΣΤ-1 ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ A.E. ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 621914 ANTIKEIMENO: Ππομήθεια Λογιζμικού ςζηήμαηορ Διασείπιζηρ ηόλος Οσημάηων. ΠΙΝΑΚΕ ΣΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ 621914 fleet v 16 Ιουλ.doc Σειίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Τζοσκαλάς: Για ηην σπεράζπιζη ηοσ δημόζιοσ Πανεπιζηημίοσ

Κ.Τζοσκαλάς: Για ηην σπεράζπιζη ηοσ δημόζιοσ Πανεπιζηημίοσ Κ.Τζοσκαλάς: Για ηην σπεράζπιζη ηοσ δημόζιοσ Πανεπιζηημίοσ Τοσ Κωνζηανηίνοσ Τζοσκαλά* Η επηρείξεζε ηεο δπζθήκεζήο καο (θαη επηηξέςηε κνπ λα ζεσξψ φηη κπνξψ αθφκα λα ληψζσ κέινο ηεο πιεηηφκελεο αθαδεκατθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δπηρνξήγεζε θεθαιαίνπ: Αθνξά ζηελ θάιπςε από ην Γεκόζην, ηκήκαηνο ηεο εληζρπόκελεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθύ ζρεδίνπ Δπηδόηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing): Αθνξά ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΤΔΑΣΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΔΡΟΛΟΓΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΞΑΣΜΘΘΔΘΑΠΝΟΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΥΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη

ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΤΔΑΣΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΔΡΟΛΟΓΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΞΑΣΜΘΘΔΘΑΠΝΟΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΥΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΤΔΑΣΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΔΡΟΛΟΓΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΞΑΣΜΘΘΔΘΑΠΝΟΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΥΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ΑΓΡΘΝΘΟ Άδεηεο Υξήζεο Τν παξόλ εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία

Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΑ ΦΙΛΟΟΦΙΚΑ 1.1 Έλαο λαόο πνπ είναι ηεξόο δεν θέλει

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

1. Φαηξεηηζκφο απφ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο Αγαπεηνί ππνςήθηνη ζπλεξγάηεο, Ξεθηλψληαο ζεσξνχκε ζθφπηκν λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ην ελδηαθέξνλ πνπ

1. Φαηξεηηζκφο απφ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο Αγαπεηνί ππνςήθηνη ζπλεξγάηεο, Ξεθηλψληαο ζεσξνχκε ζθφπηκν λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ην ελδηαθέξνλ πνπ 1. Φαηξεηηζκφο απφ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο Αγαπεηνί ππνςήθηνη ζπλεξγάηεο, Ξεθηλψληαο ζεσξνχκε ζθφπηκν λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλεηε γηα ηελ εηαηξεία θαη ηα θαηαζηήκαηά καο. Μέζα

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ.

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Σην παξφλ Σεκείσκα επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ησλ Δληχπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης Καηά κεθαλήν δαπάνη σγείας ($, PPP) ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ: ΕΝΑ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΜΕ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ Noζοκομειακή δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΚ E.DIS.I.NET A.E.E ΣΟΙΥΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΡΕΤΜΑ

ΚΕΚ E.DIS.I.NET A.E.E ΣΟΙΥΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΡΕΤΜΑ ΚΕΚ E.DIS.I.NET A.E.E ΣΟΙΥΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΡΕΤΜΑ Όια ηα πιηθά ζώκαηα απνηεινύληαη από άηνκα. Κάζε άηνκν κε ηε ζεηξά ηνπ απνηειείηαη από έλαλ ππξήλα, γύξω από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΧΣΗΕΙ- ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΜΦΑΝΙΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΑΠΟ ΣΗ ΚΑΤΗ ΣΕΡΕΧΝ ΚΑΤΙΜΧΝ

ΕΡΧΣΗΕΙ- ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΜΦΑΝΙΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΑΠΟ ΣΗ ΚΑΤΗ ΣΕΡΕΧΝ ΚΑΤΙΜΧΝ ΕΡΧΣΗΕΙ- ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΜΦΑΝΙΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΑΠΟ ΣΗ ΚΑΤΗ ΣΕΡΕΧΝ ΚΑΤΙΜΧΝ Πώς δημιοσργείηαι η αημοζθαιρική ρύπανζη από ηη καύζη ζηερεών κασζίμων; Τα ηειεπηαία δύν ρξόληα ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΗ ΘΕΡΜΑΣΡΑ ΥΑΛΑΖΘΑ UHQ-822

ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΗ ΘΕΡΜΑΣΡΑ ΥΑΛΑΖΘΑ UHQ-822 ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΗ ΘΕΡΜΑΣΡΑ ΥΑΛΑΖΘΑ UHQ-822 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Σάζε: 230V πρλόηεηα:50hz 2 ξπζκίζεηο ηζρύνο:1100w/2200w Θεξκαληηθό ζηνηρείν ραιαδία Με ζεξκνζηάηε Με δηαθόπηε πξνζηαζίαο πνπ δηαθόπηεη απηόκαηα ηελ ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Martin Heidegger, Σεκηλάξην ηεο 8εο Σεπηεκβξίνπ ζην κεγάιν ακθηζέαηξν ηνπ Burghoelzli, ηεο ςπρηαηξηθήο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ηεο Ζπξίρεο

Martin Heidegger, Σεκηλάξην ηεο 8εο Σεπηεκβξίνπ ζην κεγάιν ακθηζέαηξν ηνπ Burghoelzli, ηεο ςπρηαηξηθήο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ηεο Ζπξίρεο Martin Heidegger, Σεκηλάξην ηεο 8εο Σεπηεκβξίνπ ζην κεγάιν ακθηζέαηξν ηνπ Burghoelzli, ηεο ςπρηαηξηθήο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ηεο Ζπξίρεο Απηφ ην ζρέδην είλαη κφλν γηα λα θαηαζηήζεη ζαθέο φηη ε αλζξψπηλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΠΡΩΣ : 6483 ΧΑΝΗΑ 18/9/2013. Με εθηίκεζε

ΑΡ.ΠΡΩΣ : 6483 ΧΑΝΗΑ 18/9/2013. Με εθηίκεζε ΑΡ.ΠΡΩΣ : 6483 ΧΑΝΗΑ 18/9/2013 ΠΡΟ : Οκνζπνλδία Δκπνξηθώλ πιιόγωλ Κξήηεο Ο Εκπνξηθόο Σύιινγνο Χαλίωλ απνθάζηζε λα δεηήζεη από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θαξλανπηάθε Σηαύξν λα κελ ππάξμεη θακία αιιαγή ηνπ ήδε πθηζηάκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΦΤΥΟΜΕΣΡΙΚΑ ΣΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΦΤΥΟΜΕΣΡΙΚΑ ΣΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΦΤΥΟΜΕΣΡΙΚΑ ΣΕΣ ηα ηειεπηαία ρξόληα εξγάδνκαη ζε πνιπεζληθή εηαηξία είκαη ζηέιερνο ζην ηκήκα πσιήζεσλ ζε όκηιν εηαηξηώλ εξγάδνκαη σο ζηέιερνο ζην ηκήκα Marketing ζε μελνδνρεηαθή αιπζίδα

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

www.pes.org www.europarl.europa.eu

www.pes.org www.europarl.europa.eu σ Σεύρνο Οθηωβξίνπ 2008 Περιβάλλον Ενέργεια Κοινωνική Πολιτική Πολιτισμός Μ.Μ.Ε Απασχόληση Ανθρώπινα Δικαιώματα Θεσμοί Εκπαίδευση Μεταφορές Διαδίκτυο Περιφερειακή Ανάπτυξη Πολιτικές Ελευθερίες Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

Πωο ζα θηάζεηε ζηνλ Business Query Builder γηα ηνλ νξηζκό εξωηήκαηνο

Πωο ζα θηάζεηε ζηνλ Business Query Builder γηα ηνλ νξηζκό εξωηήκαηνο Business Query Builder Έλα ζεκαληηθό εξγαιείν κε μερσξηζηή ζέζε ζην ζύλνιν ηεο εθαξκνγήο, πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία εξσηεκάησλ (queries) απαξαίηεηα ζην εύθνιν θαη αμηόπηζην ζρεδηαζκό εθηππώζεσλ θαη ιηζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2: Σκοποί - Μέζα

Άρθρο 2: Σκοποί - Μέζα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ηοσ ζωμαηείοσ με ηην επωνσμία: Φοιηηηική Ένωζη Διεθνούς Δικαίοσ Κλάδος Αθηνών ηης International Law Students Association και ζε αγγλική μεηάθραζη International Law Students Association Athens

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1945 Σν 1960 ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1998 Σν 2008 Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Μζχρι τθν απελευκζρωςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος και Έξοδος. (Input and Output) Διαφάνειες από τους Robert Sedgewick και Kevin Wayne. Τι θα δούµε σήµερα

Είσοδος και Έξοδος. (Input and Output) Διαφάνειες από τους Robert Sedgewick και Kevin Wayne. Τι θα δούµε σήµερα Είσοδος και Έξοδος (Input and Output) Διδάσκοντες: Νικόλας Νικολάου Εαρινό Εξάµηνο 2013/14 Τι θα δούµε σήµερα Συσκευές Εισόδου / Εξόδου Εκτύπωση στο StdOut Ανάγνωση δεδοµένων από Γραµµή Εντολής Ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΘΕΜΑ: Ψιφιςθ προχπολογιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ. Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ. Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ Π.Ο.Τ. Δίλαη ε ελεξγόο νιηθή θξνληίδα ησλ αζζελώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ

Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν Κωνζηανηίνος Ιωαν. Νιθορόποσλος Ορκωηός ελεγκηής λογιζηής «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ». Επιζηημονικός σνεργάηης Taxheaven. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα