Ιnternet: Θεσσαλονίκη, 15 Oκτωβρίου Αρ.Πρωτ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιnternet: http://www.esdi.gr Θεσσαλονίκη, 15 Oκτωβρίου 2014. Αρ.Πρωτ. 1530 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ.Διεύθυνση: Τέρμα Φοίνικα, Αναρτητέα στο Διαδίκτυο και στο Μητρώο Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Ταχ.Θυρίδα: 22 Ταχ. Κώδικας: Τηλ: ,111,112 Ιnternet: Θεσσαλονίκη, 15 Oκτωβρίου 2014 Αρ.Πρωτ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Παροχή υπηρεσιών οδικής μεταφοράς προσώπων» ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Κ ΣΕΙΡΑΣ ΕΣΔι.» με Α/Α 4 ΚΑΙ «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑ ΣΕΙΡΑΣ ΕΣΔι» με Α/Α 5 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Σ.ΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS: ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ». Προϋπολογισθείσα δαπάνη: είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00 ), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και σε περίπτωση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης ( ΦΠΑ 13%). Ταξινόμηση κατά CPV: ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερομηνία: Ημέρα: Τρίτη Ώρα : ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εγκαταστάσεις ΕΣΔι, Τέρμα Φοίνικα, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης προκήρυξης στην ιστοσελίδα 15 Οκτωβρίου 2014 (http://www.esdi.gr) στον πίνακα ανακοινώσεων της ΕΣΔι, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στο Μητρώο - 1 -

2 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (Ε.Σ.Δι), αφού έλαβε υπόψη: 1. το ν.3689/2008 (A 164), όπως τροποποιήθηκε με το ν.3910/2011 «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» (A 11) 2. το πδ 165/1996 «Οργανωτική διάρθρωση των Υπηρεσιακών μονάδων της Εθνικής Σχολής Δικαστών» (Α 118) 3. την Υπουργική Απόφαση 8266/1995 «Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Εθνικής Σχολής Δικαστών» (Β 183) 4. το ν.2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 5. το πδ 118/2007 (Α 150) «Προμήθειες Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» στο μέτρο που εφαρμόζεται αναλογικά και μόνο για συμπλήρωση τυχόν κενών της παρούσας πρόσκλησης 6. το ν.2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (A 247), και ειδικότερα το άρθρο 83, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 35130/739 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παράγραφος 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (Β 1291) 7. το νδ 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 8. το ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (Α 267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 9. το ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (Α 53) 10. την Υπουργική Απόφαση οικ.55582/1933/2008 (Β 1491) «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης» (Β 1491), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ /3.2570/2010 (Β 1503) 11. τη με αριθ.πρωτ.1900/ με α/α 21 και αρχικό κωδικό Πρόσκλησης 04_05_ για υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση » για δράσεις ενδυνάμωσης και προσαρμογής των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας των δικαστικών λειτουργών στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 04 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ», 05 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ» και 06 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 12. τη με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/ «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (Β 540), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3 13. τη με αριθ.πρωτ.2289/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση περί ένταξης της πράξης, με τίτλο «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ», στον άξονα προτεραιότητας 05 για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», στο ΕΠ. «Διοικητική Μεταρρύθμιση », με κωδικό πράξης ΟΠΣ και κωδικό πράξης ΣΑ του ΠΔΕ 2012ΣΕ και τη με αριθ.πρωτ.4118/ απόφαση 1 ης Τροποποίησης της, με την οποία άλλαξε ο τίτλος της ανωτέρω σε «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Σ.ΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ», με αντίστοιχη τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 14. το ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (Α 112) 15. το αρθρ.11 του ν.4013/2011 (Α 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ.10 του ν.4038/2012 (Α 14) και την ΚΥΑ Π1/2380/2012 (Β 3400). 16. το ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » (Α 222) 17. την πνπ (Α 237/2012) σχετική με Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις 18. τις ανάγκες οδικής μετακίνησης, ενδεικτικά, α) των εκπαιδευομένων των Κ (στάδιο πρακτικής άσκησης) και ΚΑ ( στάδιο κατάρτισης) σειρών της ΕΣΔι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους (εκπαιδευτικές επισκέψεις σε καταστήματα κράτησης, σε θεραπευτικές μονάδες απεξάρτησης και στα ανώτατα Δικαστήρια της χώρας, παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων σε Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή κλπ), β) των εκπαιδευομένων, σε σχολές δικαστών άλλων ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίοι πρόκειται να επισκεφθούν τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής κλπ. και των, εν γένει, συμμετεχόντων στα προγράμματα κατάρτισης της ΕΣΔι κατά το έτος ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς και με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών οδικής μετακίνησης στους συμμετέχοντες σε προγράμματα προεισαγωγικής εκπαίδευσης, που θα υλοποιηθούν από την ΕΣΔι εντός τους έτους 2015, μέσω της υπογραφής συμφωνίας πλαίσιο και με προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (28.250,00 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, ύψους τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (3.250,00 ). Την πρόβλεψη δικαιώματος προαίρεσης, δηλαδή ποσοτικής αύξησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, μέχρι ποσοστό 100% του αρχικού προϋπολογισμού, ήτοι άλλες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00 ), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και σε είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (28.250,00 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, ύψους τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (3.250,00 )ή /και χρονικής παράτασης της συμφωνίας πλαίσιο έως και την Ο προϋπολογισμός της συμφωνίας πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του - 3 -

4 δικαιώματος προαίρεσης, δεν θα υπερβεί σε καμία περίπτωση το ποσό των ,00, πλέον του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των προσαρτημένων σ αυτή παραρτημάτων, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Η ανωτέρω δαπάνη πραγματοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης με ίδια μέσα των υποέργων «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Κ ΣΕΙΡΑΣ Ε.Σ.Δι.» με Α/Α 4 ΚΑΙ «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑ ΣΕΙΡΑΣ Ε.Σ.Δι.» με Α/Α 5 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ» και κωδικό ΟΠΣ , η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση », στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α., από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα τη ΣΑ 0208 (Κωδικός Πράξης ΣΑ:2012ΣΕ ) και τον ΚΑΕ 9492 του προϋπολογισμού της ΕΣΔι για το έτος Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι Κωνσταντίνος Κωστόπουλος Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου - 4 -

5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο της συμφωνίας πλαίσιο Η ΕΣΔι, στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων προεισαγωγικής εκπαίδευσης εντός του έτους 2015, προτίθεται να προβεί σε οδικές μετακινήσεις, ενδεικτικά, του εκπαιδευτικού προσωπικού, των εκπαιδευομένων των Κ (στάδιο πρακτικής άσκησης) και ΚΑ (1 ο και 2 ο στάδιο κατάρτισης) σειρών της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους (εκπαιδευτικές επισκέψεις σε δικαστικά καταστήματα και καταστήματα κράτησης, παρακολούθηση σεμιναρίων σε Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή κλπ), των εκπαιδευομένων σε σχολές δικαστών άλλων ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίοι πρόκειται να επισκεφθούν τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής, κλπ. Για το λόγο αυτό καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων να υποβάλουν σφραγισμένες δεσμευτικές προσφορές για την ανάθεση μονομερούς συμφωνίας-πλαίσιο με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών οδικής μεταφοράς στους συμμετέχοντες στα προγράμματα κατάρτισης της Ε.Σ.Δι για το έτος 2015, όπως ενδεικτικά ανωτέρω αναφέρονται. Οι ανάγκες μετακίνησης των εκπαιδευομένων των Κ και ΚΑ εκπαιδευτικών σειρών και των εν γένει συμμετεχόντων στα προγράμματα κατάρτισης της ΕΣΔι ομαδοποιούνται σε 4 πίνακες (άρθρο 3) εκ των οποίων: α) ο 1 ος Πίνακας αφορά διαδρομές στο πλαίσιο υλοποίησης εκπαιδευτικών επισκέψεων σπουδαστών της Ε.Σ.Δι εντός και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, β) οι 2 ος και 3 ος Πίνακες αφορούν διαδρομές στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης με τόπο διεξαγωγής την πόλη της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και γ) ο 4 ος Πίνακας αφορά διαδρομές στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης με τόπο διεξαγωγής την πόλη της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των διαδρομών δηλ. και για τους 4 πίνακες. Πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής κάθε εκπαιδευτικής εκδήλωσης, η Ε.Σ.Δι θα ειδοποιεί τον αντισυμβαλλόμενο για το πρόγραμμα διαδρομών και τον ακριβή αριθμό των μετακινούμενων προσώπων και θα παρέχει ότι άλλο στοιχείο απαιτείται για την εκτέλεση της κάθε μετακίνησης. Μεταξύ Ε.Σ.Δι και αντισυμβαλλομένου θα υπογράφεται συνοπτική, εκτελεστική της συμφωνίας πλαίσιο, σύμβαση, η οποία θα τηρεί απολύτως τους όρους της παρούσας και τους όρους της υπογραφείσας συμφωνίας πλαίσιο. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη συμφωνία πλαίσιο χωρίς ουδεμία αποζημίωση για τον αντισυμβαλλόμενο, σε περίπτωση που οι παρεχόμενες υπηρεσίες μετακίνησης δεν ανταποκρίνονται στις συμβατικές δεσμεύσεις του αντισυμβαλλόμενου. Άρθρο 2 Προϋπολογισμός Τρόπος πληρωμής Ο προϋπολογισμός της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00 ), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και σε είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (28.250,00 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, ύψους τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (3.250,00 ). Υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης, δηλαδή ποσοτικής αύξησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, μέχρι ποσοστό 100% του αρχικού προϋπολογισμού, ήτοι άλλες είκοσι πέντε χιλιάδες - 5 -

6 ευρώ (25.000,00 ), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και σε είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (28.250,00 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, ύψους τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (3.250,00 ) ή/και χρονικής παράτασης της συμφωνίας πλαίσιο έως και την Ο προϋπολογισμός της συμφωνίας πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, δεν θα υπερβεί σε καμία περίπτωση το ποσό των ,00, πλέον του ΦΠΑ. Η ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης θα λάβει χώρα με μονομερή δήλωση της αναθέτουσας αρχής προς τον αντισυμβαλλόμενο, 30 τουλάχιστον ημέρες πριν τη λήξη της αρχικής συμφωνίας πλαίσιο. H σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο δεν ιδρύει υποχρέωση της ΕΣΔι σε ελάχιστο αριθμό μεταφορών από τον αντισυμβαλλόμενό της, ούτε σε εξάντληση του προϋπολογισμού της συμφωνίας πλαίσιο. Η πληρωμή του αντισυμβαλλομένου θα γίνεται σταδιακά, με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας του σε κάθε περίπτωση, στη βάση της υπογραφείσας εκτελεστικής, της συμφωνίαςπλαίσιο, σύμβασης. Άρθρο 3 Τεχνικές προδιαγραφές Τα λεωφορεία με τα οποία θα εκτελούνται οι υπηρεσίες μεταφορών πρέπει να είναι σύγχρονα (τουλάχιστον τελευταίας 12ετίας), κατάλληλα για το σκοπό μεταφοράς προσώπων, να διαθέτουν ζώνες ασφαλείας και κλιματισμό, μικροφωνική εγκατάσταση και γενικότερα να έχουν υποστεί όλους τους απαιτούμενους τεχνικούς ελέγχους και να πληρούν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Οι 4 συνολικά πίνακες που ακολουθούν, αποτυπώνουν αναλυτικά τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής. Οι τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν στην πραγματοποίηση των διαδρομών κάθε πίνακα αναφέρονται κατωτέρω: ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Κ ΚΑΙ ΚΑ ΣΕΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΙ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Εκτιμώμενος αριθμός ατόμων ανά διαδρομή Εκτιμώμενες διαδρομές το ΕΣΔι (Τέρμα Φοίνικα) Δικαστικές φυλακές Διαβατών ΕΣΔι 2 ΕΣΔι (Τέρμα Φοίνικα) Κέντρο κράτησης αλλοδαπών Παρανεστίου Δράμας ΕΣΔι 3 ΕΣΔι (Τέρμα Φοίνικα) Δικαστικά καταστήματα, καταστήματα κράτησης κλπ εντός και περιφερειακά της πόλης Θεσσαλονίκης-ΕΣΔι 4 ΕΣΔι (Τέρμα Φοίνικα)/Δικαστικό Μέγαρο Θεσ/νίκης Ειδικό Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Κασσαβέτειας Βόλου και Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου (ή Ίδρυμα

7 Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου) - ΕΣΔι/Δικαστικό Μέγαρο 5 ΕΣΔι (Τέρμα Φοίνικα)-Τμήμα Ακαταλογίστων Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΕΣΔι Θεραπευτική Μονάδα Ιθάκη ΕΣΔι ΕΣΔι Αθήνα (κέντρο πόλης) Αθήνα (κέντρο πόλης) ΕΣΔι ΕΣΔι Αγροτικές φυλακές Κασσανδρείας-ΕΣΔι ΕΣΔι Βεργίνα - ΕΣΔι ΕΣΔι Αμφίπολη - ΕΣΔι Δικαστήρια Σχολής Ευελπίδων Αθήνα Δικαστικές φυλακές Κορυδαλλού Δικαστήρια Αθήνα 12 Δικαστήρια Σχολής Ευελπίδων Αθήνα Αγροτική φυλακή Τίρυνθας Δικαστήρια Αθήνα 13 Δικαστήρια Σχολής Ευελπίδων Αθήνα Δικαστικές Φυλακές Ναυπλίου Δικαστήρια Αθήνα Σημειώνεται ότι: α) Όλες οι διαδρομές του πίνακα 1 πραγματοποιούνται αυθημερόν με επιστροφή στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα (μετά τις ). β) Οι διαδρομές Θεσ/νίκη(ΕΣΔι) Αθήνα και Αθήνα Θεσ/νίκη(ΕΣΔι) αφορούν δύο χωριστές εκπαιδευτικές επισκέψεις, περίπου ατόμων. Αναφέρονται σε απλή μετάβαση από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα με επιστροφή, όχι όμως αυθημερόν, αλλά μετά από διήμερη ή τριήμερη παραμονή των σπουδαστών στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν προβλέπεται να γίνει χρήση υπηρεσίας οδικής μεταφοράς εντός της πόλης των Αθηνών. Η ώρα αναχώρησης από Θεσσαλονίκη και Αθήνα (για την επιστροφή) προσδιορίζεται στις περίπου. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Εκτιμώμενος αριθμός ατόμων ανά διαδρομή Εκτιμώμενος αριθμός διαδρομών κατά το χρόνο διεξαγωγής του προγράμματος Συνολικά εκτιμώμενος αριθμός διαδρομών για το Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεσσαλονίκης Ξενοδοχείο/α κέντρο πόλης (την προηγούμενη της έναρξης του σεμιναρίου-απόγευμα) 2 Ξενοδοχείο/α κέντρο πόλης- ΕΣΔι (κατά τις ημέρες του σεμιναρίου 50 1 ανά πρόγραμμα κατάρτισης 50 3 ανά πρόγραμμα κατάρτισης

8 πρωί) 3 ΕΣΔι Ξενοδοχείο/α κέντρο πόλης (κατά τις ημέρες του σεμιναρίου μεσημέρι) 4 ΕΣΔι Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεσσαλονίκης (την ημέρα λήξης του σεμιναρίου μεσημέρι) 50 2 ανά πρόγραμμα κατάρτισης 50 1 ανά πρόγραμμα κατάρτισης 4 2 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Εκτιμώμενος αριθμός ατόμων ανά διαδρομή Εκτιμώμενος αριθμός διαδρομών κατά το χρόνο διεξαγωγής του προγράμματος Συνολικά εκτιμώμενος αριθμός διαδρομών για το Ξενοδοχείο (κέντρο πόλης) ΕΣΔι ΕΣΔι Ξενοδοχείο (κέντρο πόλης) ΕΣΔι περιήγηση στο κέντρο της πόλης ξενοδοχείο (κέντρο πόλης) 4 ΕΣΔι αρχαιολογικός χώρος Βεργίνας ξενοδοχείο / κέντρο πόλης 5 ΕΣΔι Μουσεία Θεσσαλονίκης ξενοδοχείο/ κέντρο πόλης Σημειώνεται ότι: Οι διαδρομές του Πίνακα 2 αφορούν στις ανάγκες μετακίνησης των εκπαιδευομένων όλων των κατευθύνσεων της Κ σειράς (πρακτική άσκηση στην Αθήνα) κατά τη συμμετοχή τους σε διήμερα ή τριήμερα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη. Εκτιμάται ότι οι εκπαιδευόμενοι της κάθε κατεύθυνσης θα συμμετέχουν σε τουλάχιστον 1 σεμινάριο τριήμερης διάρκειας. Οι διαδρομές του Πίνακα 3 αφορούν στην επίσκεψη και παραμονή στη Θεσσαλονίκη (έδρα της ΕΣΔι) περιορισμένου αριθμού εκπαιδευομένων από σχολές δικαστών άλλων ευρωπαϊκών χωρών, στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής. Η επίσκεψη αυτή προγραμματίζεται για το μήνα Νοέμβριο και εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν υπηρεσίες μετακίνησης για πέντε (5) ημέρες. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Α ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Εκτιμώμενος αριθμός ατόμων ανά διαδρομή Εκτιμώμενος αριθμός διαδρομών ανά πρόγραμμα Συνολικός εκτιμώμενος αριθμός διαδρομών το έτος ΕΣΔι/Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης Κομοτηνή (ξενοδοχείο/α) (την προηγούμενη

9 της έναρξης του σεμιναρίου) 2 Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης Κομοτηνή (ξενοδοχείο/α) (την προηγούμενη της έναρξης του σεμιναρίου) 3 Ξενοδοχείο/α Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής (κατά την 1 η, 2 η ημέρα του σεμιναρίου πρωί) 4 Πανεπιστημιούπολη χώρος γεύματος και ακολούθως διανομή στα ξενοδοχεία (κατά την 1 η & 2 η ημέρα του σεμιναρίου μεσημέρι) 5 Ξενοδοχείο (εκτός πόλης) Κέντρο Κομοτηνής (κατά την προηγούμενη της έναρξης, 1 η και 2 η ημέρα βράδυ) 6 Α) Κομοτηνή (ξενοδοχείο/α) Πανεπιστημιούπολη (κατά την 3 η ημέρα του σεμιναρίου πρωί) Β) Πανεπιστημιούπολη χώρος γεύματος (κατά την 3 η ημέρα του σεμιναρίου μεσημέρι) Γ) Χώρος γεύματος Θεσσαλονίκη (ΕΣΔι ή κέντρο πόλης) (κατά την 3 η ημέρα του σεμιναρίου - απόγευμα) 7 Α) Κομοτηνή (ξενοδοχείο/α) Πανεπιστημιούπολη (κατά την 3 η ημέρα του σεμιναρίου- πρωί) Β) Πανεπιστημιούπολη χώρος γεύματος (κατά την 3 η ημέρα του σεμιναρίου - μεσημέρι) Γ) Χώρος γεύματος Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης (κατά την 3 η ημέρα του σεμιναρίου - απόγευμα) Σημειώνεται ότι: Κατ εκτίμηση, οι εκπαιδευόμενοι των Κ (πρακτική άσκηση) και ΚΑ σειρών της ΕΣΔι θα παρακολουθήσουν 1 σεμινάριο με τόπο διεξαγωγής την Κομοτηνή και διάρκειας 3 ημερών. Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω αναλυτικό πίνακα 4, οι μετακινήσεις ξεκινούν από την προηγούμενη ημέρα του κάθε σεμιναρίου με τη μεταφορά μέρους των εκπαιδευομένων από Θεσσαλονίκη προς Κομοτηνή και από Αλεξανδρούπολη προς Κομοτηνή. Την 3 η και τελική ημέρα του σεμιναρίου, το πρόγραμμα μετακινήσεων ακολουθείται κανονικά, αλλά μετά το γεύμα, μέρος των εκπαιδευομένων μεταφέρεται αντιστοίχως σε Θεσσαλονίκη και αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης. Προσοχή: Η προσφερόμενη τιμή για τα υπ αριθμ.6 και 7 πινακίδια θα πρέπει να καλύπτει και τις 3 διαδρομές ( Α, Β, Γ) κάθε πινακιδίου

10 Ο προσφέρων, πρέπει να: Άρθρο 4 Προϋποθέσεις συμμετοχής Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 1. δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών οδικών μεταφορών προσώπων 2. μην τελεί υπό πτώχευση ή παύση εργασιών ή αναστολή εργασιών ή αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του 3. μην έχει υπαχθεί σε καθεστώς συνδιαλλαγής ή να μην έχει υπαχθεί σε ειδική εκκαθάριση των άρθρων ια του Πτωχευτικού Κώδικα (μόνο τα νομικά πρόσωπα) ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του 4. μη βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή παύση εργασιών ή αναστολή εργασιών ή άλλη παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του 5. μην έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικά με την επαγγελματική του διαγωγή 6. μην έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του δημοσίου για αδίκημα σχετικά με την επαγγελματική του διαγωγή 7. έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τους νόμους της χώρας εγκατάστασής του 8. έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του όπως προβλέπεται από τους νόμους της χώρας εγκατάστασής του. Άρθρο 5 Δικαιολογητικά συμμετοχής-ποιοτικής επιλογής Ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει με την υποβολή προσφοράς του τα παρακάτω δικαιολογητικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τίτλο «Δικαιολογητικά συμμετοχής»: 1. Αντίγραφο Ειδικού Σήματος λειτουργίας γραφείου γενικού τουρισμού (ή βεβαίωσης παράτασης του χρόνου ισχύος του ειδικού σήματος) 2. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών (εκδοθείσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) 3. Πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό επιμελητήριο με αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της δημοπρατούμενης σύμβασης. 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνει ότι: - έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα - η επιχείρησή του είναι σε λειτουργία και τυχόν άδειά της δεν έχει ανακληθεί

11 - η υποβολή της προσφοράς γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του - ότι δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις αποκλεισμού του άρθρου 4 - ότι εντός ρητής προθεσμίας, που θα τάξει η αναθέτουσα αρχή με την ανακήρυξή του ως προσωρινού αναδόχου και προ της υπογραφής της συμφωνίας-πλαίσιο, θα προσκομίσει, τα δικαιολογητικά του άρθρου Εξουσιοδότηση, με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, εκπροσώπου του προσφέροντος για τη διενέργεια πράξεων για λογαριασμό αυτού στο πλαίσιο του διαγωνισμού (πχ κατάθεση προσφοράς, παρουσία κατά την αποσφράγιση των προσφορών κλπ), σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης εμφάνισης του προσφέροντος ή του νομίμου εκπροσώπου του. Δεν απαιτείται εξουσιοδότηση σε περίπτωση αποστολής του φακέλου προσφοράς με εταιρεία ταχυμεταφοράς. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προσώπων, η υπεύθυνη δήλωση αφορά και υποβάλλεται από κάθε μέλος που συμμετέχει νόμιμα σε αυτή. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται σε πρωτότυπα ή αντίγραφα επικυρωμένα από αρμόδια αρχή. Άρθρο 6 Δικαιολογητικά κατακύρωσης Ο προσωρινός ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εντός της προθεσμίας που θα θέσει η αναθέτουσα αρχή, να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την υποβολή τους: 1. Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή παύση εργασιών ή αναστολή εργασιών ή αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του και ότι δε βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή παύση εργασιών ή αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Ειδικά για την περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, πέρα από τα παραπάνω, και πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει και ότι δεν τελεί σε καθεστώς συνδιαλλαγής ή ειδικής εκκαθάρισης των άρθρων ια του Πτωχευτικού Κώδικα ή άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικά με την επαγγελματική του διαγωγή. Εάν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο πρέπει να προσκομίζει για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) και των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (ΙΚΕ) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει

12 ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα σχετικά με την επαγγελματική τους διαγωγή. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 5. Αποδεικτικό νομιμοποίησης του υποβάλλοντος την προσφορά (για τα νομικά πρόσωπα πχ. τελευταίο καταστατικό, εξουσιοδότηση εκπροσώπησης κλπ). Για τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά τα ανωτέρω δικαιολογητικά ισχύουν για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση. Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αντικαθίστανται ή να συμπληρώνονται από ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής συμβολαιογράφου ή οιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής, όταν αυτός προέρχεται από κράτος που δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αν το εκδιδόμενο δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η σύνταξη ένορκης βεβαίωσης στο κράτος προέλευσης, τα δικαιολογητικά μπορούν να αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση, της οποίας τη γνησιότητα βεβαιώνει η αρμόδια αρχή ή συμβολαιογράφος. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών ή εντοπισμού πλημμέλειας σε αυτά, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον επόμενο σε σειρά κατάταξης μειοδότη προς προσκόμιση δικαιολογητικών και υπογραφή της σύμβασης. Άρθρο 7 Διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου Η διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει την , με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη συμφωνία πλαίσιο χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης του αντισυμβαλλομένου της. Άρθρο 8 Κριτήριο ανάθεσης Σύνταξη οικονομικής προσφοράς Η συμφωνία-πλαίσιο ανατίθεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη η προσφερόμενη τιμή που θα καταθέσει ο κάθε συμμετέχων, όπως υποδεικνύεται από το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα Α ). Η προσφερόμενη τιμή θα προκύπτει από το άθροισμα όλων των προσφερόμενων τιμών για όλα τα είδη και πληθώρα διαδρομών όλων των ανωτέρω πινάκων, οι οποίες θα υπολογιστούν από τους προσφέροντες με συνεκτίμηση των στοιχείων α) ενδεικτικός αριθμός μετακινούμενων, β) συνολικός αριθμός συγκεκριμένης διαδρομής εντός του έτους και γ) πληθώρα και είδος λεωφορείων, που διαθέτει ο κάθε προσφέρων για την εκτέλεση της κάθε διαδρομής

13 Παρόλα αυτά, λόγω της ενδεχόμενης διαφοροποίησης του αριθμού των μετακινούμενων σε κάθε εκδήλωση, οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι, επί ποινή απαραδέκτου, να καταθέσουν τιμή και ανά είδος λεωφορείου για κάθε μεμονωμένη διαδρομή, όπως υποδεικνύεται από τους πίνακες τιμών του Παραρτήματος Β. Οι παραπάνω τιμές ανά είδος λεωφορείου και διαδρομή δεν θα είναι αντικείμενο της αξιολόγησης αλλά είναι δεσμευτικές και θα αποτελέσουν μέρος των εκτελεστικών συμβάσεων, τις οποίες θα συνάπτει η Ε.Σ.Δι με τον τελικό ανάδοχο, στο πλαίσιο διοργάνωσης κάθε εκδήλωσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: οι προσφερόμενες τιμές ανά είδος λεωφορείου και ανά διαδρομή του παραρτήματος Β δε μπορούν να ξεπερνούν την προσφερόμενη συνολική τιμή διαδρομών στην 5 η στήλη του κάθε αντίστοιχου πίνακα μετακινήσεων του παραρτήματος Α. Τα έξοδα διαμονής-διατροφής των οδηγών βαρύνουν τον προσφέροντα. Το συνολικό άθροισμα τιμών για τις διαδρομές του παραρτήματος Α αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως, ενώ οι λοιπές, ανά διαδρομή, προσφερόμενες τιμές καθώς και οι τιμές του παραρτήματος Β, μόνο αριθμητικά. Οι τιμές εκφράζονται σε ευρώ και περιλαμβάνουν όλες τις προβλεπόμενες κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη του αναδόχου. Ο ΦΠΑ βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Οι τιμές της προσφοράς είναι σταθερές καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο. Άρθρο 9 Υποβολή προσφορών Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή / υπηρεσία ταχυμεταφορών. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 3 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα στην έδρα της ΕΣΔι, Τ.Θ 22, Τ.Κ 55102, Τέρμα Φοίνικα, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκης (Γραφείο πρωτοκόλλου, 1 ος όροφος). Αρμόδια για πληροφορίες: Ευφημία Παπαδοπούλου (τηλ: , φαξ: , Όσες προσφορές δεν περιέλθουν στο πρωτόκολλο της ΕΣΔι μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς παραλαμβάνουν τις προσφορές τους με δική τους φροντίδα. Αν οι οικονομικοί φορείς δεν παραλάβουν τις προσφορές τους εντός μηνός από την κατάθεσή τους, αυτές καταστρέφονται. Άρθρο 10 Περιεχόμενο - Ισχύς προσφορών Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: α) τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», β) τον πλήρη τίτλο της αναθέτουσας αρχής, γ) τον αριθμό της παρούσας πρόσκλησης, δ) την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και ε) τα στοιχεία του αποστολέα. Ο φάκελος ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ εμπεριέχει δύο σφραγισμένους υποφακέλους, που φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Προσφοράς και εκ των οποίων, ο πρώτος με τίτλο «Δικαιολογητικά συμμετοχής» έχει ως περιεχόμενο τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 και ο δεύτερος με τίτλο «Οικονομική προσφορά» έχει ως περιεχόμενο την οικονομική προσφορά σύμφωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων (Α και Β ). Προσφορά, στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή απορρίπτεται

14 Αναπροσαρμογή της τιμής δεν επιτρέπεται και προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 11 Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών Η αποσφράγιση προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 4 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, στα γραφεία της ΕΣΔι, Τ.Θ 22, ΤΚ 55102, Τέρμα Φοίνικα- Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, από τριμελή επιτροπή. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά αυτοπροσώπως ή με το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της ΕΣΔι, μετά από εισήγηση της τριμελούς επιτροπής και θα ανακοινωθεί εγγράφως στους διαγωνιζόμενους. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, το αρμόδιο όργανο διοίκησης της ΕΣΔι, μπορεί, κατά την κρίση του, να προτείνει την ανάθεση της συμφωνίας πλαίσιο είτε με διαπραγμάτευση, είτε με κλήρωση, είτε κατ ισομοιρία. Άρθρο 12 Υποχρεώσεις αναδόχου Ο αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει να παράσχει τις υπηρεσίες που θα του ανατεθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της συμφωνίας-πλαίσιο που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της ΕΣΔι. Ο αντισυμβαλλόμενος, κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο, τεκμαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση των τεχνικών προδιαγραφών του αντικειμένου της σύμβασης και των αντίστοιχων κινδύνων. Τεκμαίρεται επίσης ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές και εύλογο. Τυχόν παράλειψη ή πλημμέλεια στην ενημέρωση του δεν τον απαλλάσσει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες. Ο αντισυμβαλλόμενος του εκάστοτε τμήματος της συμφωνίας-πλαίσιο φέρει ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του αντικειμένου της συμφωνίας και των εκτελεστικών της συμβάσεων. Άρθρο 13 Έννομη προστασία Για την έννομη προστασία των διαγωνιζομένων ισχύει το άρθρο 15 του πδ 118/2007, ήτοι επιτρέπεται η άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά των εκτελεστών πράξεων της ΕΣΔι και της κανονιστικής πράξης της διακήρυξης του διαγωνισμού. Για το παραδεκτό της άσκησης προσφυγής προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας της σύμβασης, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Άρθρο 14 Δημοσιότητα Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΣΔι, για διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, στον πίνακα ανακοινώσεων της ΕΣΔι, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

15 Άρθρο 15 Εφαρμοστέο δίκαιο Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών και η συμφωνία-πλαίσιο διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα ανακύψει κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, πρόσκληση υποβολής προσφοράς και λοιπά συμβατικά τεύχη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός προφανών σφαλμάτων ή παραδρομών. Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι Κωνσταντίνος Κωστόπουλος Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Κ ΚΑΙ ΚΑ ΣΕΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΙ 1Α ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΗ Εκτιμώμενος Αριθμός Μετακινούμενων Ατόμων ανά διαδρομή Εκτιμώμενος Αριθμός Διαδρομών 2015 Συνολική διαδρομών (αριθμ/κώς) Άνευ ΦΠΑ 1 Ε.Σ.Δι (Τέρμα Φοίνικα Θεσσαλονίκης) Δικαστικές Φυλακές Διαβατών ΕΣΔι Ε.Σ.Δι (Τέρμα Φοίνικα Θεσσαλονίκης) Κέντρο κράτησης αλλοδαπών Δράμας ΕΣΔι Ε.Σ.Δι (Τέρμα Φοίνικα Θεσσαλονίκης) ΕΣΔι (Τέρμα Φοίνικα) Δικαστικά καταστήματα, καταστήματα κράτησης κλπ εντός και περιφερειακά της πόλης Θεσσαλονίκης-ΕΣΔι ΕΣΔι (Τέρμα Φοίνικα)/Δικαστικό Μέγαρο Θεσ/νίκης Ειδικό Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Κασσαβέτειας Βόλου και Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου(ή Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου) -ΕΣΔι/Δικαστικό Μέγαρο ΕΣΔι (Τέρμα Φοίνικα)-Τμήμα Ακαταλογίστων Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ε.Σ.Δι Θεραπευτική Μονάδα Ιθάκη Ε.Σ.Δι Ε.Σ.Δι Αθήνα (κέντρο πόλης) Αθήνα -ΕΣΔΙ ΕΣΔΙ-Αγροτικές Φυλακές Κασσανδρείας ΕΣΔΙ ΕΣΔι Βεργίνα - ΕΣΔι ΕΣΔι Αμφίπολη - ΕΣΔι

17 12 Δικαστήρια Σχολής Ευελπίδων Αθήνα Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού με επιστροφή Δικαστήρια Σχολής Ευελπίδων Αθήνα- Αγροτική Φυλακή Τίρυνθας με επιστροφή. Δικαστήρια Σχολής Ευελπίδων Αθήνα Δικαστικές Φυλακές Ναυπλίου Δικαστήρια Αθήνα Α ΚΑΙ 3Α ΠΙΝΑΚΕΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2Α ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΗ Εκτιμώμενος Αριθμός Μετ/νων Ατόμων ανά διαδρομή Συν. Εκτ/νος Αριθμός Διαδρομών 2015 Συνολική διαδρομών (αριθμ/κώς) Άνευ ΦΠΑ Αεροδρόμιο "Μακεδονία" Θεσσαλονίκης- Ξενοδοχείο/α κέντρο πόλης (Την προηγούμενη της έναρξης του σεμιναρίουαπόγευμα ή βράδυ) Ξενοδοχείο/α κέντρο πόλης - ΕΣΔι (Κατά τις ημέρες διάρκειας του σεμιναρίου-πρωί) ΕΣΔι - Ξενοδοχείο/α κέντρο πόλης (Κατά τις ημέρες διάρκειας του σεμιναρίου-μεσημέρι) ΕΣΔι - Αεροδρόμιο "Μακεδονία"Θεσσαλονίκης (Την ημέρα λήξης του σεμιναρίουμεσημέρι) Α ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΗ Εκτιμώμενος Αριθμός Μετ/νων Ατόμων ανά διαδρομή Συν. Εκτ/νος Αριθμός Διαδρομών 2015 Συνολική διαδρομών(αριθμ /κώς) (Άνευ ΦΠΑ) 1 Ξενοδοχείο/α κέντρο πόλης - ΕΣΔι ΕΣΔι - Ξενοδοχείο/α κέντρο πόλης ΕΣΔΙ-Περιήγηση στο κέντρο της πόλης-ξενοδοχεία

18 4 5 ΕΣΔΙ-Αρχαιολογικός χώρος Βεργίνας - Ξενοδοχείο Κέντρο πόλης ΕΣΔΙ-Μουσεία Θεσσαλονίκης- Ξενοδοχείο ή κέντρο πόλης Α ΠΙΝΑΚΑΣ :ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΗ Εκτιμώμενος Αριθμός Μετακινούμενων Ατόμων ανά διαδρομή Συνολικός Εκτιμώμενος Αριθμός Διαδρομών 2015 Συνολική διαδρομών (αριθμ/κώς) Άνευ ΦΠΑ 1 ΕΣΔΙ/Δικαστικό μέγαρο - Κομοτηνή/Ξενοδοχείο/α (Την προηγούμενη της έναρξης του σεμιναρίου ) Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης -Ξενοδοχείο/α Κομοτηνής (Την προηγούμενη της έναρξης του σεμιναρίου ) Ξενοδοχείο/α -Τόπος διεξαγωγής σεμιναρίου (Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής) (Κατά την 1η, 2η μέρα του σεμιναρίου-πρωί) Πανεπιστημιούπολη -Χώρος παράθεσης γεύματος στην πόλη της Κομοτηνής και ακολούθως διανομή στα Ξενοδοχεία (Κατά την 1η και 2η ημέρα του σεμιναρίουμεσημέρι) Ξενοδοχείο (εκτός πόλης)-κέντρο Κομοτηνής (Κατά την προηγούμενη της έναρξης, 1η και 2η ημέρα- βράδυ ) Α)Κομοτηνή (Ξενοδοχείο/α)-Πανεπιστημιούπολη (Κατά την 3η ημέρα του σεμιναρίου- πρωί) Β)Πανεπιστημιούπολη-Χώρος γεύματος-(κατά την 3η ημέρα του σεμιναρίου-. μεσημέρι) Γ) Χώρος γεύματος -Θεσσαλονίκη (ΕΣΔι ή κέντρο πόλης) (Κατά την 3η ημέρα του σεμιναρίου-απόγευμα) Α) Κομοτηνή (Ξενοδοχείο/α)- Πανεπιστημιούπολη (Κατά την 3η ημέρα του σεμιναρίου- πρωί) Β) Πανεπιστημιούπολη- Χώρος γεύματος-(κατά την 3η ημέρα του σεμιναρίου- μεσημέρι) Γ)Χώρος γεύματος -Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης

19 (Κατά την 3η ημέρα του σεμ/ρίου-απογ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ( αριθμητικώς και ολογράφως) ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 1Α, 2Α, 3Α και 4Α (καθαρή αξία και αξία με ΦΠΑ 13%): Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης και του παραρτήματος αυτής., ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ [Τόπος] [Ημερομηνία] Ο Προσφέρων [υπογραφή σφραγίδα]

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 1Β ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΗ λεωφ. 8 θέσεων λεωφ. 20 θέσεων λεωφ. 34 θέσεων λεωφ. 50 θέσεων λεωφ. 60 θέσεων 1 Ε.Σ.Δι (Τέρμα Φοίνικα Θεσσαλονίκης) Δικαστικές Φυλακές Διαβατών ΕΣΔι 2 Ε.Σ.Δι (Τέρμα Φοίνικα Θεσσαλονίκης) Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Παρανεστίου Δράμας ΕΣΔι 3 Ε.Σ.Δι (Τέρμα Φοίνικα)- Δικαστικά καταστήματα, καταστήματα κράτησης κλπ εντός και περιφερειακά της πόλης Θεσσαλονίκης-ΕΣΔι 4 ΕΣΔι (Τέρμα Φοίνικα)/Δικαστικό Μέγαρο Θεσ/νίκης Ειδικό Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Κασσαβέτειας Βόλου και Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου (ή Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου) - -ΕΣΔι/Δικαστικό Μέγαρο 5 ΕΣΔι (Τέρμα Φοίνικα)-Τμήμα Ακαταλογίστων Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 6 ΕΣΔΙ-Θεραπευτική Μονάδα Ιθάκη-ΕΣΔΙ 7 Ε.Σ.Δι Αθήνα (κέντρο πόλης) 8 Αθήνα -ΕΣΔΙ 9 10 ΕΣΔΙ-Αγροτικές Φυλακές Κασσανδρείας ΕΣΔΙ Δικαστήρια Σχολής Ευελπίδων Αθήνα Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού με επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικα Καλαμαριάς Ταχ. Θυρίδα: 22 Ταχ. Κώδικας: 55102 Τηλ: 2310-494110,111,112, Φαξ: 2310494127 E-mail: oikonomiko@esdi.gr Ιnternet: http://www.esdi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture.

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002557962 2015-02-04

15PROC002557962 2015-02-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο του υ- ποέργου 3, το οποίο εντάσσεται στα Έργα

Θέμα: Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο του υ- ποέργου 3, το οποίο εντάσσεται στα Έργα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μονάδα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Έργων Αθήνα,28.03.2012 Αριθ. Δ/ξης :05/2012 Ταχ. Δ/νση: Λαμψάκου 5, TK 11528, Αθήνα Πληροφορίες: Χ. Βλαχοπούλου URL: www.ikpi.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002762508 2015-05-11

15PROC002762508 2015-05-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου Άγος Νικόλαος ΤΚ. 72100 Τηλέφωνο : 2841 340312 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81 - Αθήνα Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3898005, 210 3898022 Fax: 210 3898058 E-mail: kethi@kethi.gr Αθήνα, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ Ταχ.Δ/νση: Θέσπιδος 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 1/6/214 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα