ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY"

Transcript

1 ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5

2

3 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN ed. 2. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním prostøedí a o likvidaci odpadu. V pøípadì, že zaøízení bude muset být sešrotováno, je zapotøebí postupovat pøi jeho likvidaci podle diferencovaného sbìru, což znamená respektovat rozdílnost materiálù a jejich složení (napø. kovy,umìlé hmoty, atd). Pøi diferencovaném sbìru je tøeba se obrátit na specializované firmy, které se zabývají sbìrem tìchto materiálù za souèasného respektování místních platných norem a pøedpisù. Pokud budou ohøívaèe instalovány do zóny 1 a 2, musí být jejich napájecí obvod vybaven doplòkovou ochranou - proudovým chránièem - se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem I nepøesahujícím 30 ma. Výrobce si vyhrazuje právo provádìní zmìn, které nemusí být popsány v návodì, avšak zachovají všechny hlavní konstrukèní prvky. Zoznámenie sa s týmto návodom Vám umožní správnu montáž a využitie tohto spotrebiča, zaistí dlhodobú a bezchybnú prevádzku. Výrobok smie byť montovaný v zmysle SSN , v kúpeľňach, sprchách a podobných priestoroch v zónach 1,2,3. Pri prevádzke alebo likvidácií zariadenia je nutné dodržiavať príslušné národné predpisy o životnom prostredí a o likvidácií odpadu. V prípade, že zariadenie bude musieť byť zošrotované, je nutné pri jeho likvidácií postupovať podľa diferencovaného zberu, čo znamená rešpektovať rozdielnosť materiálov a ich zloženie/napr. kovy, umelé hmoty, atď/. Pri diferencovanom zbere je potrebné sa obrátiť sa na špecializované firmy, ktoré sa zaoberajú zberom týchto materiálov, rešpektujpúc miestne platné normy a predpisy. Výrobca si vyhrádza právo prevádzania zmien, ktoré nemusia byť popísané v návode, ale zachovajú všetky hlavné konštrukčné prvky. DISTRIBUTOR: WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, Žilina DISTRIBUTOR: RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, Jablunkov Popis ohøívaèe Popis ohrievača Ohøívaè vody je urèen pro okamžité ohøátí protékající užitkové vody v domácnostech, sanitárních místnostech, laboratoøích, dílnách, kanceláøích apod., èili všude tam, kde je potøeba rychle teplá voda. Výstupní teplota vody závisí na protékajícím množství (vìtší prùtok - nižší teplota a naopak),její vstupní teplotì a pøíkonu topných tìles.otoèením kohoutku teplé vody se automaticky provede zapnutí (svítí èervené kontrolní svìtlo na èelní stranì) anebo vypnutí ohøívaèe. Zaøízení není povoleno instalovat v místech ohrožených nebezpeèím výbuchu a tam kde se mùže teplota okolí snížit pod bod mrazu. Chraòte pøed mrazem.! Ohrievač vody je určený na okamžité ohriatie pretekajúcej úžitkovej vody v domácnostiach, sanitárnych miestnostiach, laboratóriách, dielňach, kanceláriách a pod., čiže všade tam, kde je potreba teúplej vody okamžitá. Výstupná teplota vody závisí od pretekajúceho množstva (väčší prietok, nižšia teplota a naopak), jej vstupnej teplote a príkone topných telies. Otočením kohútika teplej vody sa automaticky prevedie zapnutie (svieti červené kontrolné svetlo na prednej strane) alebo vypnutie ohrievača. Zariadenie nie je povolené inštalovať v miestnostiach ohrozených nebezpečenstvom výbuchu a tam, kde sa môže teplota okolia znížiť pod bod mrazu. Chráňte pred mrazom! CZE-001B/f. 3

4 Podmínky bezpečné a bezporuchové funkce ohřívače - ohřívač je možno používat pouze tehdy, jestliže byl namontován dle norem ČSN ed. 2 a jestliže je ohřívač v řádném technickém stavu - ohřívač musí být bezpodmínečně uzemněn - při prvním uvedení do provozu, nebo při přerušení dodávky vody v síti musí být ohřívač odvzdušněn viz Odvzdušnění - ohřívač, který není naplněn vodou nesmí být připojen k elektrické síti - ohřívač je beztlaký, proto není možno uzavírat nebo škrtit výstup vody z armatury (baterie) jiným zařízením jako masážní kartáče, spršky s ventilem atd. Montáž Podmienky bezpečného a bezporuchového použitia ohrievača - ohrievač je možné používať len vtedy, ak je namontovaný podľa noriem SSN a ak je ohrievač v riadnom technickom stave - ohrievač musí byť bezpodmienečne uzemnený - pri prvom uvedení do prevádzky, alebo pri prerušení dodávky vody v sieti musí byť ohrievač odvzdušnený viď Odvzdušnenie - ohrievač, ktorý nie je naplnený vodou nemsie byť pripojený k elektrickej sieti - ohrievač je beztlaký, preto nie je možné uzatvárať alebo škrtiť výstup vody z armatúry (batérie) iným zariadením ako napr. masážne kefy, sprchy s ventilom a pod. Montáž Montáž je nutno provést pøi odpojeném pøívodu el. proudu a vody. Obr.1 Ohøívaè [1] - signalizaèní svìtlo ohøevu [4] - tìsnìní [5] - sítko [6] - nástavec [7] - krycí kroužek [8] - vodovodní baterie [9] - perlátor [10] - pøevleèné matice [11] - ramínko Montáž je nutné previesť pri odpojenom prívode el. prúdu a vody. 1 Obr.1 Ohrievač 1 - signalizačné svetlo ohrevu 4 - tesnenie 5 - sitko 6 - nadstavec 7 - krycí krúžok 8 - vodovodná batéria 9 - perlátor 10 - prevlečné matice 11 - ramienko Obr.2 Schéma pøipojení ohøívaèe k elektrické síti F - jistiè nebo vypínaè (sporáková kombinace) BN - hnědý BN - modrý GNYE - zeleno-žlutý 2 Obr.2 Schéma pripojenia ohrievača k elektrickej sieti F - istič alebo vypínač (sporáková kombinácia) BN - hnedý BU - modrý GNYE - zeleno-žltý 4

5 Upozornìní - ohøívaè mùže být pøipojen pouze k rozvodu studené vody. Upozornenie - ohrievač može byť pripojený len k rozvodu studenej vody. Montáž 1. Na 1. vývod vodní instalace (6) namontujte baterii, která je souèástí ohøívaèe (8). 2. Ohøívaè pøipojit na baterii (8) pomocí matic (10) s tìsnìním (4) a sítkem (12). 3. Vpustit pøívod vody do baterie. 4. Zkontrolovat tìsnost šroubových spojù otoèením kohoutkù baterie. Tuto èinnost proveïte bez našroubo vaného perlátoru. Po dobu zkoušky mùže totiž docházet k odplavení neèistot, které mohly vzniknout pøi montáži nebo byly v rozvodu vody. Zároveò dojde k odvzdušnìní vodovodní instalace. 5. Provést odvzdušnìní instalace. 6. Našroubovat perlátor. 7. Užívatel musí ohøívaè napojit kabelem 3B x 2,5 CYKY nebo 4B x 2,5CYKY 8. Zapojit el. proud Montáž 1. Na 1. Vývod vodnej inštalácie [6] namontujte batériu, ktorá je súčasťou ohrievača [8]. 2. Ohrievač pripojte na batériu [8] pomocou matíc [10] s tesnením [4] a sitkom [12]. 3. Vpustiť prívod vody do batérie. 4. Skontrolujte tesnosť skrutkových spojov otočením kohútika batérie. Túto činnosť preveďte bez namontovaného perlátora. Počas doby skúšky môže dôjsť k odplaveniu nečistôt, ktoré mohli vzniknúť pri montáži alebo boli v rozvode vody. Zárověn dôjde k odvzdušneniu inštalácie. 5. Preveďte odvzdušnenie inštalácie. 6. Naskrutkujte perlátor. 7. Užívateľ musí ohrievač napojiť káblom 3B x 2,5 CYKY alebo 4B x 2,5 CYKY 8. Zapojte prívod el. prúdu. Odvzdušnìní Odvzdušnenie 1. Vypnout pøívod elektrického proudu 2. Po dobu asi 30 sekund otevøít pøívod teplé vody, až se prùtok vody ustálí 3. Zavøít pøívod teplé vody 4. Zapojit pøívod elektrického proudu Zavzdušnìní ohøívaèe mùže zpùsobit jeho poškození. Provádìjte vždy po pøerušení dodávky vody v síti. Využití 1. Vypnúť prívod elektrického prúdu 2. Na čas asi 30 sekúnd otvoriť prívod teplej vody, až sa prietok vody ustáli 3. Zavrieť prívod teplej vody 4. Zapojiť prívod elektrického prúdu Zavzdušnenie ohrievača môže spôsobiť jeho poškodenie. Prevádzajte vždy po prerušení dodávky vody v sieti. Využitie POZOR! V případe výpadku dodávky vody ve vodovodní síti je nutno okamžitě uzavřít ventil na baterii. Po obnovení dodávky vody je nutno ohřívač odvzdušnit dle odstavce Odvzdušnění. CZE-001B/f. POZOR! V prípade výpadku dodávky vody vo vodovodnej sieti je nutné okamžite uzavrieť ventil na batérií. Po obnovení dodávky vody je nutné ohrievač odvzdušniť podľa odstavca Odvzdušnenie. 5

6 Údržba Údržba Pro zajištìní správného a dlouhotrvajícího využití ohøívaèe je nutno obèas vyèistit sítkový filtr (12). Toto je povinen uživatel vykonat z vlastní iniciatívy. Nepodléhá garanci. Pøi èištìní postupovat následovnì (obr 5): 1. Vypnout pøívod el. proudu a uzavøít ventil na pøívodu studené vody. 2. Odšroubovat ohøívaè od baterie. 3. Vyjmout sítko (5) z pøívodu studené vody (12). 4. Odstranit zneèištìní sítka (5). 5. Nasadit vyèištìné sítko zpìt. 6. Pøišroubovat zpìt na baterii (8). 7. Otevøít kohoutek pøívodu studené vody - pøekontrolovat tìsnost spojení. 8. Provést odvzdušnìní zaøízení stejnì jako v bodì zprovoznìní. Na zaistenie správneho a dlhotrvajúceho využitia ohrievača je nutné občas vyčistiť sitkový filter [12]. Toto je užívateľ povinný vykonať z vlastnej iniciatívy. Nepodlieha záruke. Pri čistení je nutné postupovať následovne (obr.5): 1. Vypnúť prívod el. prúdu a uzatvoriť ventil na prívode studenej vody. 2. Odskrutkovať ohrievač od batérie. 3. Vyberte sitko [5] z prívodu studenej vody [12]. 4. Odstráňte znečistenie sitka [5]. 5. Nasaďte vyčistené sitko späť. 6. Priskrutkujte späť na batériu [8]. 7. Otvorte kohútik prívodu studenej vody - prekontrolujte tesnosť spojenia. 8. Preveďte odvzdušnenie zariadenia rovnako ako v bode odvzdušnenie. Obr.5 Èištìní sítkového filtru 12 - trubka pøívodu studené vody 5 - sítko 8 - baterie 5 Obr.5 Čistenie sitkového filtra 12 - trubka prívodu studenej vody 5 - sitko 8 - batérie Doporuèuje se èištìní sítka po opravách vodní instalace, silném zneèištìní vody anebo roce používání Doporučuje sa čistenie sitka po opravách vodnej inštalácie, silnom znečistení vody alebo po roku používania 6

7 Technická data Ohřívač delpo 3,5 4,4 5,5 Příkon kw 3,5 4,4 5,5 Napětí 230V~ Nominalní proud A 15,2 19,1 23,9 Minimální přípustný tlak vody MPa 0,12 Zapnutí ohřevu při l/min 1,1 1,7 2,0 Prùtok při ohřevu vody t=30 C) l/min 1,7 2,1 2,6 Vnější rozměry š x v x h mm 140 x 211 x 70 Hmotnost s baterii kg ~1,4 Minimálni měrný odpor vody při 15 C Ωcm 1100 Jištění A Minimální prùřez přívodních elektrických vodičù mm 2 3 x 1,5 3 x 2,5 Maximální přípustná impedance napájecí sítě Ω 0,34 0,31 Přípojka vody G1/2" Stupeò krytí IP 25 Technické údaje Ohrievač delpo 3,5 4,4 5,5 Príkon kw 3,5 4,4 5,5 Napätie 230V~ Nominálny prúd A 15,2 19,1 23,9 Minimálny prípustný tlak vody MPa 0,12 Zapnutie ohrevu pri l/min 1,1 1,7 2,0 Prietok pri ohreve vody o t=30 C) l/min 1,7 2,1 2,6 Vnútorné rozmery š x v x h mm 140 x 211 x 70 Hmotnosť s batériou kg ~1,4 Minimálny merný odpor vody pri 15 C Ωcm 1100 Istenie A Minimálny prierez prívodných el. vodičov mm 2 3 x 1,5 3 x 2,5 Maximálna prípustná impedancia napájeciej siete Ω 0,34 0,31 Prípojka vody G1/2" Stupeň krytia IP 25 CZE-001B/f. 7

8 Poruchy provozu Poruchy prevádzky V pøípadì nesprávné èinnosti ohøívaèe je nutno nejprve zkontrolovat následující : - porucha elektroinstalace (jistiè) - malý prùtok soustavou, napø. zneèištìný filtr (12). Odstranìní výše uvedených závad není dùvodem k uplatnìní garance. V pøípadì jiných závad kontaktujte odborný servis! Kompletnost balení V prípade nesprávnej činnosti ohrievača je nutné naprv skontrolovať nasledujúce: - porucha elektroinštalácie /istič - malý prietok sústavou, napr. znečistený filter [12]. Odstránenie vyššie uvedených porúch nie je dôvodom na uplatnenie záruky. V prípade iných porúch kontaktujte odborný servis! Obsah balenia Ohøívaè Baterie kompletní Tìsnìní 1ks 1 ks 2 ks Ohrievač Kompletná batéria Tesnenie 1 ks 1 ks 2 ks Záruèní podmínky 1. RPR - Wterm s.r.o. - udìluje kupujícímu - uživateli záruku 24 mìsícù od doby prodeje. 2. V pøípadì výskytu vady je uživatel povinen obrátit se na pøíslušný odborný servis. 3. Výrobce nese zodpovìdnost pouze tehdy, pokud nastala záruèní situace z pøíèiny poruchy zaøízení. 4. Výrobce má právo rozhodnout zda provede výmìnu èi opravu zaøízení. 5. Záruèní oprava je bezplatná. 6. Výrobce se zavazuje vykonat opravu ve lhùtì do 14-ti dnù od data doruèení do servisu. 7. Doba záruky se automaticky prodlužuje o dobu záruèní opravy. 8. Pokud dojde k nahrazení novým ohøívaèem záruèní lhùta bìží znova. 9. Nevyplnìný záruèní list má za následek ztrátu nároku na záruku. 10. Pøi opodstatnìné reklamaci v záruèní dobì budou náklady na dopravu vadného výrobku poštou hrazeny výrobcem po pøedložení potvrzeného pøepravního dokladu. 8 Záručné podmienky 1. Wterm,s.r.o. - udeľuje kupujúcemu - užívateľovi záruku 24 mesiacov od dátumu predaja. 2. V prípade výskytu poruchy je užívateš povinný obrátiť sa na príslušný odborný servis. 3. Výrobca nesie zodpovednosť len vtedy, ak príčinou záručnej situácie bola porucha zariadenia. 4. Výrobca má právo rozhodnúť či prevedie výmenu alebo opravu zariadenia. 5. Záručná oprava je bezplatná. 6. Výrobca sa zaväzuje vykonať opravu v lehote 14-tich dní od dátumu doručenia do servisu. 7. Záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu záručnej opravy. 8. Pokiaľ dôjde k náhrade novým ohrievačom, záručná doba beží odznova. 9. Nevyplnený záručný list má za následok stratu nároku na záruku. 10. Pri opodstatnej reklamácií v záručnej dobe budú náklady na dopravu chybného výrobku poštou hradené výrobcom o predložení potvrdeného prepravného dokladu.

9 CZE-001B/f. 9

10 10

11 Záruèní list Záručný list Elektrického prùtokového ohøívaèe vody typu delpo E l e k t r i c k é h o p r i e t o k o v é h o ohrievaèa vody delpo

12

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL SK Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody Obsluha a inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ NÁVOD K POUŽITÍ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE

Διαβάστε περισσότερα

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu 50.11cs/60.11cs ávod na obsluhu ávod na použitie a inštaláciu automobilových reproduktorov Spôsob montáže: - Reproduktory opatrne vyberte z krabice. - k už z výroby existujú v aute otvory na uchytenie

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo Trouba Φούρνος Pečica EOC69900 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU Q4ACZM0903 1 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051 Návod k použití PRAČKA CZ Česky,1 GR Ελληνικά, 13 BG Български,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2600 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2800 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 88014 I. Instrukcja obsługi

FAVORIT 88014 I. Instrukcja obsługi FAVORIT 88014 I Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Instrukcja obsługi Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Zmywarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních

Διαβάστε περισσότερα

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Dobson číst si Dobsona 9. až 12. lekci od 13. lekce už nečíst (minulý čas probírán na stažených slovesech velmi matoucí) Bartoň pořídit si

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU S -01 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3 3 1 10

Διαβάστε περισσότερα

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE Pψed uvedenνm vύrobku do provozu si dωkladnμ proθtμte tento nαvod a bezpeθnostnν pokyny, kterι jsou v tomto nαvodu obsa eny. Nαvod musν bύt v dy pψilo

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

9. LITERATURA 70. LET

9. LITERATURA 70. LET 9. Literatura 70. let 9. LITERATURA 70. LET 9.1. Protirežimní literatura Řečtí spisovatelé reagovali na politiku junty různým způsobem. Někteří publikují v zahraničí, jiní zůstávají stranou politického

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Doc. Ing. Jozef KOVAČIK, CSc. Ing. Martin BENIAČ, PhD. PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO Druhé doplnené a upravené vydanie Určené

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší anglicky-řecky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší anglicky-řecky Všechno nejlepší : Manželství Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. GC4900 series. User manual. 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. GC4900 series. User manual. 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3. Register your product and get support at www.philips.com/welcome GC4900 series User manual 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.indd 1 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.indd 2 2 4239_000_8858_1_Luxury

Διαβάστε περισσότερα

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

vrz HAKL MK-2 Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu Nemecký certifikát kvality

vrz HAKL MK-2 Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu Nemecký certifikát kvality vrz11032016 HAKL MK-2 Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu SK Nemecký certifikát kvality Popis výrobku: Elektrický prietokový ohrievač vody HAKL MK-2 zohrieva vodu okamžite po

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST SK NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM TÚV S JEDNÝM VYMENNIKOM: ЕV (Х)S 200; 300; 500; 800; 1000; 1500; 2000

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU Kombinované ohrievače a zásobníky vody pre zvislú montáž ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY ZÁSOBNÍKY TEPLEJ VODY OKC 80 OKC 100 OKC 100/1 m 2 OKC 125 OKC 125/1 m 2 OKC 160 OKC 160/1

Διαβάστε περισσότερα

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα

Mitsos Papanikolau. Životopis 65

Mitsos Papanikolau. Životopis 65 ŘECKÁ POEZIE 20. LET 20. STOLETÍ Mitsos Papanikolau Životopis 65 1900 1943, vlastním jménem Dimitris, * na ostrově Ydra, kde prožil první roky svého života rodina se často stěhovala, v dětství žil např.

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Príslušenstvo kotla Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Vonkajší snímač Vonkajší snímač pripájame ku kotlu len

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM Should be fitted by a professional. Nous vous recommandons de faire installer ce kit par un professionnel. Προτείνουμε αυτό το κιτ να εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory.

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a

Διαβάστε περισσότερα

vrz HAKL PM-TB Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu Nemecký certifikát kvality

vrz HAKL PM-TB Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu Nemecký certifikát kvality vrz19052016 HKL PM-TB Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu SK Nemecký certifikát kvality Popis výrobku: Elektrický prietokový ohrievač vody HKL PM-TB zohrieva vodu okamžite po

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Závěsné plynové kotle s vysokou účinností a rychlou akumulací Nástenné plynové kotle s vysokou výkonnosťou

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM Kombinované Elektrické OKC 80 OKCE 50 OKC 100 OKC 100/1 m 2 OKCE 80 OKC 125 OKC 125/1 m 2 OKCE 100 OKC 160 OKC 160/1 m 2 OKCE

Διαβάστε περισσότερα

Tlaková nádrž pre Solárne Systémy. Návod na použitie

Tlaková nádrž pre Solárne Systémy. Návod na použitie Tlaková nádrž pre Solárne Systémy Návod na použitie Obsah 1. Charakteristika 2. Do pozornosti 3. Technické údaje 4. Inštalácia a prepojenia 5. Používanie 6. Údržba 7. Závady a ich odstránenie 1.Charakteristika

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Obsah

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Obsah 822_949_87 ECG6200_Elux.book Seite 20 Montag,. August 2007 7:25 9 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku, laskavì si peèlivì pøeètìte tento návod k obsluze. Dodržujte pøedevším bezpeènostní pokyny! Návod

Διαβάστε περισσότερα

DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU SK 1 SLOVENČINA DHWHPU26G ON/OFF Pred použitím vášho domáceho tepelného vodného čerpadla si prosím pozorne prečítajte tento návod a uschovajte

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ZÁVESNÝCH PLYNOVÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHRIEVAČOV VODY S ODVODOM SPALÍN DO KOMÍNA PRÍSLUŠENSTVO OHRIEVAČOV VODY prerušovač ťahu poistný ventil so spätným ventilom zoznam servisných

Διαβάστε περισσότερα

vrz HAKL PM-B Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu Nemecký certifikát kvality

vrz HAKL PM-B Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu Nemecký certifikát kvality vrz05022016 HKL PM-B Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu SK Nemecký certifikát kvality SK Popis výrobku: Elektrický prietokový ohrievač vody PM-B je slovenský výrobok. Svojím

Διαβάστε περισσότερα

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Vykurovací systém s tepelným čerpadlom vzduch - voda (Aerogor

Διαβάστε περισσότερα

Elektrické objemové ohřívače vody Elektrické objemové ohrievače vody

Elektrické objemové ohřívače vody Elektrické objemové ohrievače vody ELEKTRICKÉ OBJEMOVÉ OHŘÍVAČE VODY Elektrické objemové ohřívače vody ----------------------------------- Elektrické objemové ohrievače vody KONGO, KONGO fit, KONGO mini NORD 2000 NORD 2400 NÁVOD PRO MONTÁŽ

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 090941/EU XXIV. GP Eingelangt am 13/09/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 13 September 2012 Interinstitutional File: 2008/0035 (COD) 13412/1/12 REV 1 JUR 468 MI 539 ENT 205 CONSOM 105 SAN 190 ECO

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi Ohrievač vody Popis produktu Hoval ohrievač vody Ohrievač teplej vody z nerezu Plášť vykurovacej vody z ocele Tepelný výmenník vo forme modulových buniek z ocele pre tepelné výkony až 0 000 l/h à 60 C

Διαβάστε περισσότερα

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΤΩΝ ΘΥΜΆΤΩΝ ΒΊΑΣ ΒΈΛΓΙΟ

ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΤΩΝ ΘΥΜΆΤΩΝ ΒΊΑΣ ΒΈΛΓΙΟ Εγχειρίδιο 80/2004 ΒΈΛΓΙΟ (el) 1 ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΤΩΝ ΘΥΜΆΤΩΝ ΒΊΑΣ ΒΈΛΓΙΟ Στην παρούσα σελίδα, θα βρείτε σύντοµα χρήσιµες πληροφορίες για το θέµα. Εγχειρίδιο 80/2004 ΤΣΕΧΙΚΗ ΗµΟΚΡΑΤΙΑ (el) 1 ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΤΩΝ ΘΥΜΆΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PDF Compressor Pro 4

PDF Compressor Pro 4 PDF Compressor Pro 4 PDF Compressor Pro 90x60 80x50 Συνολική ισχύς 17kw Απόδοση 79% Εκπομπή CO 0.2721% Θερμοκρασία αερίων 259,1 ο C Καύσιμο Ξύλο Ωριαία κατανάλωση 4-5 kg Μοτέρ δύο εισόδων 800 m 3 Διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 06/2005 LA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 06/2005 LA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000 Έκδοση 06/2005 11436409 / EL ιόρθωση 1 kva i P f n Hz Τεχνικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

TRANSFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE

TRANSFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE TRANSFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE W JEDNOFÁZOVÉ TRANSFORMÁTORY W JEDNO A TROJFÁZOVÉ NAPÁJACIE ZDROJE W STABILIZOVANÉ NAPÁJACIE ZDROJE W ELEKTRONICKÉ NAPÁJACIE ZDROJE OBSAH W OBSAH JEDNOFÁZOVÉ BEZPEČNOSTNÉ

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití TE 506201RW

Návod k použití TE 506201RW TE 506201RW Návod k použití TE 506201RW Q4ACM1547 1 A 1 2 3 4 18 17 16 15 14 13 12 11 10 5 6 9 8 7 2 B 19 22 20 21 C D 6e 6d 8a 8b 6a 8d 6b 6c 8c 3 E 5c 5a 5b 5d 5e 4 de cz Obsah Součást dodávky...6 Přehled...6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Αρ. 39 2056

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Αρ. 39 2056 10.06.2003 Σφραγίδα: ΖU ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΩΝ, Ονοµαστική επιχείρηση Hudcova 56b, 621 00 Brno ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Αρ. 39 2056 Σελίδα 1 η (3 σελίδες) Προïόν: Συσκευή πυρόσβεσης BONPET Σήµα µοντέλου:

Διαβάστε περισσότερα

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

2/4/2015. Διακίνηση νερού και θρεπτικών ουσιών στο φυτικό κύτταρο. Μεταφορά ουσιών παθητική ενεργητική

2/4/2015. Διακίνηση νερού και θρεπτικών ουσιών στο φυτικό κύτταρο. Μεταφορά ουσιών παθητική ενεργητική Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Δοµή της µεµβράνης (µοντέλο του ρευστού µωσαϊκού) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Πρόσληψη και µεταφορά του νερού στα φυτά» Ορεστιάδα 2015 Ο ρόλος του νερού

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

EN 1504-2 08 0921. Αγώγιμο πολυστρωματικό σύστημα βινυλεστερικής ρητίνης

EN 1504-2 08 0921. Αγώγιμο πολυστρωματικό σύστημα βινυλεστερικής ρητίνης Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 21/02/2014 (v1) Κωδικός: 07.09.040 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010602000310000048 EN 1504-2 08 0921 Αγώγιμο πολυστρωματικό σύστημα βινυλεστερικής ρητίνης Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 1 English 6 Čeština 14 Ελληνικα 22 Magyar 31 Română 39 AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 6 English Introduction

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 26T552EU

Návod k použití SN 26T552EU Návod k použití SN 26T552EU Q4ACZM0893 1 cs cs 24 4 cs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 5 cs 12 Deutsch L:01 English L:02 Français L:03 Nederlands L:04 Italiano

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Výpočet. grafický návrh

Výpočet. grafický návrh Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena odobných bodov echodníc a kužncových obúkov Píoha. Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena... Vtýčene kajnej echodnce č. Vstuné údaje: = 00 ; = 8 ; o = 8 S ohľado

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSC 61253

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSC 61253 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English, 1 SK Slovensky, 13 IT Italiano, 25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη Plynové závěsné kotle s vysokou účinností Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Škola: Predmet: Skupina: Trieda: Dátum: Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Fyzika Fyzikálne veličiny a ich jednotky Obsah a metódy fyziky, Veličiny a jednotky sústavy SI, Násobky a diely fyzikálnych

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 23 CS EL. Sporák Κουζίνα ZCE550G1WA

Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 23 CS EL. Sporák Κουζίνα ZCE550G1WA CS EL Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 23 Sporák Κουζίνα ZCE550G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 8 Varná deska

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Ελληνικά Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ Περιεχόμενα Οδηγίες για τη χρήση, 1 Τεχνική Υποστήριξη, 2 Περιγραφή της συσκευής, 4 Περιγραφή της συσκευής, 6 Αντιστρεψιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI POTRUBIE A PRESS FITINGY Z NEREZU A UHLÍKOVEJ OCELE Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie [ leden - január

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΛΡΜΟΓΩΝ Τ Μ Η Μ Λ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΕΠΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΑΙ ΠΟΥΝΤΖΟΥΚΙΑΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΘΕΜΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΛΡΜΟΓΩΝ Τ Μ Η Μ Λ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΕΠΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΑΙ ΠΟΥΝΤΖΟΥΚΙΑΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΘΕΜΑ 'Γγ ^\ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΛΡΜΟΓΩΝ Τ Μ Η Μ Λ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΕΠΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΑΙ ΠΟΥΝΤΖΟΥΚΙΑΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΘΕΜΑ ΗΑΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΑΟΓΙΚΗ ΜΕΑΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΑΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads.

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Η μυκηναϊκή Γραμμική Β γραφή ονομάστηκε έτσι από τον

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

Zamrzivač Mraznička Καταψύκτης Fagyasztó Zamrażarka

Zamrzivač Mraznička Καταψύκτης Fagyasztó Zamrażarka HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 13 EL Οδηγίες Χρήσης 24 HU Használati útmutató 37 PL Instrukcja obsługi 50 Zamrzivač Mraznička Καταψύκτης Fagyasztó Zamrażarka ZFU23400WA Sadržaj Sigurnosne upute

Διαβάστε περισσότερα

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou Firma BAXI S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP 7 Obsah Analýza poruchových stavov pri skrate na sekundárnej strane transformátora... Nastavenie parametrov prvkov

Διαβάστε περισσότερα

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3.

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3. Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4 Termín odeslání 24. 3. 2003 Milí kamarádi, jetunovéčíslonašehočasopisuasnímiprvníinformaceojarnímsoustředění.budesekonat3. 11.května2003vCelnémuTěchonínavokreseÚstí

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗ

ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗ 4 ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗ ΜΟΤΕΡ 800m 3 ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΩΝ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΜΙΑ ΠΕΡΣΙΔΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ120 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu. CLAS system. CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF

Návod na montáž, obsluhu a údržbu. CLAS system. CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS system CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF CLAS SYSTEM FF 2 Obsah: Základné údaje Dôležité upozornenia 3 Značka CE 3 Symboly na

Διαβάστε περισσότερα

projekčný podklad a montážny návod Kondenzačná centrála so zásobníkom s presným rozvrstvením vody CGS-20 / 160 CGS-24 / 200

projekčný podklad a montážny návod Kondenzačná centrála so zásobníkom s presným rozvrstvením vody CGS-20 / 160 CGS-24 / 200 projekčný podklad a montážny návod Kondenzačná centrála so zásobníkom s presným rozvrstvením vody CGS-20 / 160 CGS-24 / 200 Dôležité symboly / Normy, predpisy Dôležité symboly V tomto montážnom návode

Διαβάστε περισσότερα

PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA - AKADEMICKÝ ROK 2013/ 2014 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 / 2014

PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA - AKADEMICKÝ ROK 2013/ 2014 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 / 2014 PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA - AKADEMICKÝ ROK 2013/ 2014 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Jméno, příjmení studenta / Ονοματεπώνυμο του μαθητή ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 / 2014 ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Διαβάστε περισσότερα

ΚΖ ΙΩΝΙΔΕΙΑ 2014 8-9 ΕΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑ 01-02 Φεβ 2014

ΚΖ ΙΩΝΙΔΕΙΑ 2014 8-9 ΕΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑ 01-02 Φεβ 2014 ΚΖ ΙΩΝΙΔΕΙΑ 2014 8-9 ΕΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑ 01-02 Φεβ 2014 1/2/2014 Πρωί 50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 8 ΕΤΩΝ (50) 1 158554 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 2006 ΠΕΡΑ ΑΓ8 00:41.64 2 163655 ΣΑΒΒΙΤΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 Α.Ο. Ω. ΑΓ8 00:45.07 3

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση MOVITRAC LTP-B * _1114*

Διόρθωση MOVITRAC LTP-B * _1114* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *1353573_1114* Διόρθωση SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970

Διαβάστε περισσότερα

technologie moderního bydlení

technologie moderního bydlení Objednací kód CZ_06_2014 (SZ) 0037-02.300 003702300 521 Termost. vrchní díl pro jednotrubkový ventil 13 D THE 5 001 048 5001048 585 99 D PAG 5 001 060 5001060 741 99 D PAG 5 011 037 5011037 701 99 D PAG

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU termet NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Plynové kondenzačné kotly ústredého kúrenia s integrovaným zásobníkom DVOJFUNKČNÉ ECOCONDENS INTEGRA-20 ECOCONDENS INTEGRA-25 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK str.2 Gratulujeme

Διαβάστε περισσότερα

PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD.

PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD. 230 V~ ±10% 50/60Hz 1x230 V~ 1500W max 25 50Hz Sirio Entry 230 Návod na použitie Rel. 7.42 POZOR: PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD. Výrobca poskytuje na tento

Διαβάστε περισσότερα

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải.

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải. Đường tròn cung dây tiếp tuyến BÀI 1 : Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD và CE cắt nhau tại H. chứng minh : 1. AH vuông góc BC (tại F thuộc BC). 2. FA.FH

Διαβάστε περισσότερα

ATEX, IECEx Φόρμα παραγγελίας και λίστα ελέγχου για ηλεκτρομειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία

ATEX, IECEx Φόρμα παραγγελίας και λίστα ελέγχου για ηλεκτρομειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες ATEX, IECEx Φόρμα παραγγελίας και λίστα ελέγχου για ηλεκτρομειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη του Delta - Η καρδιά του φωτοβολταϊκού σας συστήματος

Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη του Delta - Η καρδιά του φωτοβολταϊκού σας συστήματος EU Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη του Delta - Η καρδιά του φωτοβολταϊκού σας συστήματος Version: EU, Language: el Περιεχόμενα Η εταιρεία μας 1 SOLIVIA - Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη 2 Μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα