Εθνικό Σύςτημα Ηλεκτρονικών Δημόςιων Συμβάςεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Σύςτημα Ηλεκτρονικών Δημόςιων Συμβάςεων"

Transcript

1 06/06/11

2 Εθνικό Σύςτημα Ηλεκτρονικών Δημόςιων Συμβάςεων

3 Νέο Περιβάλλον (1) Νϋο ενιαύο κανονιςτικό πλαίςιο: η ΕΑΑΔΗΣΥ (νϋα ανεξϊρτητη αρχό) καταθϋτει τισ επόμενεσ ημϋρεσ ςχϋδιο νόμου ενοπούηςησ / κωδικοπούηςησ του ςυνολικού νομικού πλαιςύου για τισ Δημόςιεσ Συμβϊςεισ. Νϋοσ χϊρτησ Αναθετουςών Αρχών: αναγόρευςη τησ ΓΓΕ και τησ ΕΠΥ ςε Κεντρικϋσ Αναθϋτουςεσ Αρχϋσ και ενοπούηςη των κατακερματιςμϋνων αρχών ςε μεγαλύτερεσ ανϊ υπουργεύο / περιφϋρεια.

4 Νέο Περιβάλλον (2) Πλόρεσ Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοςύων Συμβϊςεων (αποθετόριο διοικητικών αποφϊςεων που ςχετύζονται με τισ Δημόςιεσ Συμβϊςεισ). Διευρυμϋνη υποχρεωτικό εφαρμογό Ηλεκτρονικόσ Διαδικαςύασ για προώόντα και υπηρεςύεσ (ψόφιςη νόμου 4155/13 και ςχετικό ΥΑ). Εθνικό Σχϋδιο Εκπαύδευςησ για Δημοςύουσ Υπαλλόλουσ και Οικονομικούσ Φορεύσ (ΕΚΔΔΑ).

5 06/06/11

6 Τι περιλαμβάνει το ΕΣΗΔΗΣ Ολοκληρωμϋνο Πληροφοριακό Σύςτημα, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε δηελέξγεηα όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ κε ειεθηξνληθό ηξόπν Σν Κενηρικό Ηλεκηρονικό Μηηρώο Δημοζίφν Σσμβάζεφν ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζηνηρεία όισλ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ άλσ ησλ 1000 γηα πξντόληα, ππεξεζίεο θαη δεκόζηα έξγα, όισλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα

7 Η ηλεκτρονική διαδικαςία ανάθεςησ και υλοποίηςησ μιασ δημόςιασ ςύμβαςησ ςτο ΕΣΗΔΠ Αναθϋτουςεσ Αρχϋσ Πριν την Ανϊθεςη Μετϊ την Ανϊθεςη Πξνζδηνξ ηζκνο αλαγθώλ Ηι. Γεκνζην πνίεζε Σχεδιαςμόσ διαγωνιςμών Ηλ.Υποβολό προςφορ ών Ηλ. Αξιολογ- Η.Κατακύ ρωςη ΗλΠαραγγελύα Σηκνιόγεζε Ηι. Πιεξσκή Διαχεύριςη Συμβϊςεων

8 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποθετήριο Διοικητικών Αποφάςεων ΟΛΩΝ των φορϋων του Δημοςύου για προμόθειεσ, υπηρεςύεσ, δημόςια ϋργα προώπολογιςμού ϊνω των Περιϋχει: Αιτόματα Προκηρύξεισ - Διακηρύξεισ Υπογραφεύςεσ ςυμβϊςεισ Εντολϋσ πληρωμών Ήδη υπόχρεοι όλοι οι φορείσ από 05/2013

9 06/06/11

10 Συςτόματα Υποςτηρικτϋσ Ολοκληρωμένο Σύςτημα Δημοςίων Συμβάςεων Μητρώο Δημ. Υπαλλόλων Ηλ. Πληρωμϋσ Ηλ. Τιμολόγηςη Ηλ. Δικαιοςύνη ΕΣΗΔΗΣ ΚΗΜΔΗΣ ERP ΓΛΚ TED e-πδε TAXIS ΓΕΜΗ OAEE IKA 1

11 Σταδιακή χρήςη του Συςτήματοσ Υποχρεωτική διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνιςμών (για διαδικαςίεσ προώπολογιςμού > ) πκβάζεηο πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ : ηαδηαθά, όινη νη θνξείο ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα 01/01/2014 όινη νη θνξείο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο 01/04/2014 όινη νη θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 01/10/2015 ην ζύλνιν ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ πκβάζεηο δεκνζίσλ έξγσλ: θνξείο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο από 01/07/2014

12 Μέχρι ςήμερα χρήςη Portal δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (www.promitheus.gov.gr) Καηάξηηζε ΔΠΠ 2013 θαη ΔΠΠ 2014 Καηάξηηζε Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηώλ 2014 θνξέσλ Τγείαο Γηαβνπιεύζεηο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ Ηιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί γηα ηξόθηκα ηνπ ΓΔ Γεκνζίεπζε ειεθηξνληθώλ δηαγσληζκώλ ΓΓΔ Καηαρώξεζε πιένλ ησλ εγγξαθώλ ζην Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δμαγσγή θαη εθκεηάιιεπζε ζπγθεληξσηηθώλ δεδνκέλσλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ

13 Νομικό πλαίςιο Ν. 4155/2013 «Δζληθό ύζηεκα Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 120/Α/ ) Τπ. Απόθαζε Π1/2390 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..) (ΦΔΚ 2677/Β/ ) Ν. 4013/2011 «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ..» (ΦΔΚ 204/Α/ ), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζ. 10 ηνπ Ν. 4038/2012 (ΦΔΚ 14/Α/ ) ΚΤΑ Π1/2380 «Ρύζκηζε ησλ εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» (ΦΔΚ 3400/Β/ )

14 Οφζλη από τη λειτουργία του ΕΣΗΔΠ (1/2) Μείσζε ησλ δαπαλώλ γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο Μείσζε θόζηνπο θαη ρξόλνπ δηαδηθαζίαο Μείσζε θόζηνπο ζπκκεηνρήο ζηνπο δηαγσληζκνύο γηα ηηο επηρεηξήζεηο Βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο ζηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο Αύμεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο Βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο εκπιεθνκέλσλ. Πληρϋςτερη πληροφόρηςη ςε πραγματικό χρόνο. Ανοικτό ςύςτημα προςβϊςιμο από όλουσ

15 Οφζλη (2/2) Δθζπγρξνληζκόο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. Τπνζηήξημε, εθαξκνγή θαη ρξήζε λέσλ κνληέισλ θαη πξαθηηθώλ Ηλεκτρονικϋσ δημοπραςύεσ Συμφωνύεσ πλαύςιο Ανταγωνιςτικό διϊλογο Δυναμικϊ Συςτόματα Αγορών Διαχεύριςη Ηλεκτρονικών Καταλόγων Προώόντων

16 Διαδικαςίεσ προμηθειϊν Υπηρεςίεσ ΕΣΗΔΠ Προγραμ/ςμόσ Προμηθειών (Ε.Π.Π) Προετοιμαςύα Ηλεκτρονικών Διαγωνιςμών Εκτϋλεςη Ηλεκτρονικών Διαγωνιςμών Σύναψη Συμβϊςεων Εκτϋλεςη Συμβϊςεων Hλ. Τιμολόγηςη Διατείριζη Προμηθεσηών Δημοζίοσ Ηλεκηρονικές Υπηρεζίες προς Αναδότοσς Απνινγηζηηθά ηνηρεία Δ.Π.Π ηαηηζηηθή Αλάιπζε ηνηρείσλ Πξνκεζεηώλ- Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα (BI) Ηιεθηξνληθή Γηαρείξηζε Δγγξάθσλ Γηαδηθηπαθή Πύιε θαη Πνιύθαλαιηθή Δπηθνηλσλία

17 Προγραμματιςμόσ Προμηθειϊν Σφνταξη Ενιαίου Προγράμματοσ Προμηθειϊν Προγραμ/ζμό ς Προμηθειών (Ε.Π.Π) Πξνεηνηκαζία Ηιεθηξνληθώλ Γηαγσληζκώλ Ηιεθηξνληθώλ Γηαγσληζκώλ ύλαςε πκβάζεσλ πκβάζεσλ Ηι. Σηκνιόγεζε Καηαρώξεζε Αηηεκάησλ Πξνκεζεηώλ από Φνξείο ηνπ Γεκνζίνπ. (Ηιεθηξνληθέο θόξκεο, Σππνπνηεκέλνη θσδηθνί πξντόλησλ CPV ) Τπνβνιή Αηηεκάησλ ζηελ Γ.Γ.Δ πξνο Αμηνιόγεζε. (Ηιεθηξνληθή δηαρείξηζε ξνήο εγθξίζεσλ, θαηαγξαθή ηζηνξηθνύ) Έγθξηζε Αηηεκάησλ Πξνκεζεηώλ από Γ.Γ.Δ.

18 Προετοιμαςία Ηλεκτρονικϊν Διαγωνιςμϊν Πξνγξακ/ζκό ο Πξνκεζεηώλ (Δ.Π.Π) Προεηοιμαζία Ηλεκηρονικών Διαγφνιζμών Ηιεθηξνληθώλ Γηαγσληζκώλ ύλαςε πκβάζεσλ πκβάζεσλ Ηι. Σηκνιόγεζε Οκαδνπνίεζε Αηηεκάησλ Πξνκεζεηώλ. Ηιεθηξνληθή Γηακόξθσζε Γηαθήξπμεο. Γηαδηθαζίεο Γηαβνύιεπζεο. Γεκνζίεπζε ζηε Γηαδηθηπαθή πύιε θαη Δλεκέξσζε ΔΔ.

19 Δημιουργία και Συντήρηςη Μητρϊου Προμηθευτϊν Πξνγξακ/ζκόο Πξνκεζεηώλ (Δ.Π.Π) Πξνεηνηκαζία Ηιεθηξνληθώλ Γηαγσληζκώλ Ηιεθηξνληθώλ Γηαγσληζκώλ ύλαςε πκβάζεσλ πκβάζεσλ Ηι. Σηκνιόγεζε Γηαρείξηζε Πξνκεζεπηώλ Γεκνζίνπ Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο πξνο Αλαδόρνπο Ηιεθηξνληθή Αίηεζε Δγγξαθήο Πξνκεζεπηή Γεκνζίνπ. Πηζηνπνίεζε θαη έγθξηζε εγγξαθήο από Γ.Γ.Δ. Δκπινπηηζκόο ζηνηρείσλ/δεδνκέλσλ πξνκεζεπηή. Ηιεθηξνληθή Γηαρείξηζε Γηθαηνινγεηηθώλ

20 Ηλεκτρονικοί Διαγωνιςμοί & Δημοπραςίεσ (Auctions) Πξνγξακ/ζκόο Πξνκεζεηώλ (Δ.Π.Π) Πξνεηνηκαζία ειεθηξνληθώλ δηαγσληζκώλ Εκηέλεζη ηλεκηρονικώ ν διαγφνιζμών ύλαςε ζπκβάζεσλ ζπκβάζεσλ πιεξσκέο Τπνβνιή πξνζθνξώλ. (Γηαγσληζκνί, Ηι. Γεκνπξαζίεο, πκθσλίεο Πιαίζην) Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ. Αλάζεζε. Γηαρείξηζε Δλζηάζεσλ Ηιεθηξνληθή Γηαρείξηζε Γηθαηνινγεηηθώλ

21 Σφναψη Σφμβαςησ Πξνγξακ/ζκόο Πξνκεζεηώλ (Δ.Π.Π) Πξνεηνηκαζία ειεθηξνληθώλ δηαγσληζκώλ ειεθηξνληθώλ δηαγσληζκώλ Σύναυη ζσμβάζεφν ζπκβάζεσλ Ηι. πιεξσκέο Ηιεθηξνληθή ύληαμε ύκβαζεο κε Βάζε ηα ηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνύ Έγθξηζε - Οξηζηηθνπνίεζε ύκβαζεο Γηαρείξηζε Δλζηάζεσλ Ηιεθηξνληθή Γηαρείξηζε Γηθαηνινγεηηθώλ

22 Προμηθευτζσ Χειριςμοί Εκτζλεςησ Σφμβαςησ Πξνγξακ/ζκόο Πξνκεζεηώλ (Δ.Π.Π) Πξνεηνηκαζία ειεθηξνληθώλ δηαγσληζκώλ ειεθηξνληθώλ δηαγσληζκώλ ύλαςε ζπκβάζεσλ ζπκβάζεσλ Ηι. πιεξσκέο Γηαρείξηζε Πξνκεζεπηώλ Γεκνζίνπ Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο πξνο Αλαδόρνπο Ηιεθηξνληθή Παξαθνινύζεζε Πνξείαο ύκβαζεο από ηνλ Αλάδνρν Πξνγξακκαηηζκόο απνζηνιώλ /παξαδόζεσλ Τπνβνιή Παξαζηαηηθώλ (Ηιεθηξνληθή Σηκνιόγεζε) Γηαρείξηζε Δλζηάζεσλ

23 Παρακολοφθηςη Πορείασ Σφμβαςησ (Γ.Γ.Ε.) Πξνγξακ/ζκόο Πξνκεζεηώλ (Δ.Π.Π) Πξνεηνηκαζία Ηιεθηξνληθώλ Γηαγσληζκώλ Ηιεθηξνληθώλ Γηαγσληζκώλ ύλαςε πκβάζεσλ Εκηέλεζη Σσμβάζεφν Ηλ. Τιμολογήζεις Παξάδνζε πξντόλησλ ζύκβαζεο Παξαιαβή πξντόλησλ ζύκβαζεο Παξαιαβή Έγθξηζε Απνδνρή Σηκνινγίσλ (Ηιεθηξνληθή Σηκνιόγεζε) Γηαρείξηζε Δλζηάζεσλ

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 06/06/11 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Νέο Περιβάλλον (1) Νέο ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο: η ΕΑΑΔΗΣΥ (νέα ανεξάρτητη αρχή) καταθέτει τις επόμενες ημέρες σχέδιο νόμου ενοποίησης / κωδικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 06/06/11 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Νέο Περιβάλλον (1) Νέο ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο: η ΕΑΑΔΗΣΥ (νέα ανεξάρτητη αρχή) καταθέτει τις επόμενες ημέρες σχέδιο νόμου ενοποίησης / κωδικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Νέο Περιβάλλον (1) Νέο ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο: η ΕΑΑΔΗΣΥ (νέα ανεξάρτητη αρχή) καταθέτει τις επόμενες ημέρες σχέδιο νόμου ενοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 1/49 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Δίζνδνο ζην ζχζηεκα... 3 Κεθάιαην 1. «Αηηήκαηα»... 5 Δηζαγσγή... 5 Αλαδήηεζε Αηηεκάησλ Καηαρψξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΑΓΙΟ Ι: Φάζη 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Ανάθεζη εκπόνηζηρ ηος Πεπιθεπειακού σεδίος Γιασείπιζηρ ηεπεών Αποβλήηυν (ΠΔΓΑ) ζε Μελεηηηέρ / Γπαθεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ Γήμος Κομοηηνής ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015 0 Με ηελ Σετνική Περιγραθή κειέηε απηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη: θαζαξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Αλαπηπμηαθόο Νόκνο, Ξέλεο Άκεζεο Δπελδύζεηο θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα Δπηβιέπσλ Φπράξεο Η. πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ &ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 13 η ΕΥΟΡΕΙΑ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ &ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 13 η ΕΥΟΡΕΙΑ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ &ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 13 η ΕΥΟΡΕΙΑ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/3/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά 1 ΤΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Δεκέμβριος 2012 2 Σο παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002666635 2015-03-26

15PROC002666635 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο

Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο Ζ κ ε ξ ί δ α Γ Υ Κ γ η α η η ο Δ μ ε ι ί μ ε η ο ζ η ε λ ν κ ν ζ ε ζ ί α R E A C H θα η C L P 5 Γεθεκβξίνπ 2011 Μέλιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα