Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ) Hellenic Institute of Internal Auditors (HIIA) Εσωτερικός Έλεγχος.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ) Hellenic Institute of Internal Auditors (HIIA) Εσωτερικός Έλεγχος."

Transcript

1

2 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ) Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ιδρύθηκε το 1985 στην Αθήνα και σήμερα είναι ο μοναδικός διαπιστευμένος επαγγελματικός φορέας στην Ελλάδα, του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών των Η.Π.Α. καθώς και συνδεδεμένο μέλος αυτού. Σήμερα αριθμεί περισσότερα από 650 ενεργά μέλη σε όλη την Ελλάδα, ενώ πολλά από αυτά έχουν πιστοποιηθεί επίσημα ως Εσωτερικοί Ελεγκτές και απασχολούνται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Εσωτερικός Έλεγχος «Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τους σκοπούς του, υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης». Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, οι εισηγμένες εταιρείες είναι υποχρεωμένες να τηρούν Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου η οποία πρέπει να είναι ανεξάρτητη, διοικητικά και οργανωτικά. Επιπλέον ο πρόσφατα δημοσιευθείς Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ) υιοθετεί τα «Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου» του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Τα Πρότυπα επίσης έχουν κατά το παρελθόν υιοθετηθεί και από άλλους θεσμικούς φορείς όπως η Τράπεζα της Ελλάδος. Hellenic Institute of Internal Auditors (HIIA) The Hellenic Institute of Internal Auditors was founded in Athens during It is the sole accredited professional body concerning the internal audit profession in Greece, recognized by the The Institute of Internal Auditors (IIA) in the USA, as an associate member. At present, HIIA count over 650 active members, who are employed by local and multinational companies, and organizations representing various sectors and industries. Internal Auditing Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization s operations. It assists an organization in accomplishing its objectives by bringing a systematic and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of the organization s risk management, control, and governance processes. According to the applicable regulatory framework in Greece, listed companies are obliged to establish an Internal Audit Unit, independent of the organizational and administrational levels. Moreover, recent publication of the Code of Corporate Governance of the Federation of Hellenic Enterprises, adopts The International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, as established by the Institute of Internal Auditors. The International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing were also adopted by other key institutions such as The Bank of Greece.

3 Ο ρόλος Α. Επιμόρφωση και επαγγελματική βελτίωση Ο Εσωτερικός Ελεγκτής για να εκπληρώσει το ρόλο του και να παρέχει αποτελεσματικό έργο προς την Διοίκηση του οργανισμού / της επιχείρησης, πρέπει να διαθέτει: Ευρύτατο φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων Επαγγελματική δεοντολογία Ακεραιότητα κατά την εκτέλεση των εργασιών Καλή γνώση των τμημάτων και των λειτουργικών διαδικασιών του οργανισμού που παρέχει τις υπηρεσίες του Το ΕΙΕΕ συμβάλλει στη βελτίωση της επαγγελματικής ανάπτυξης και επιμόρφωσης των μελών του με: Διοργάνωση ενημερωτικών συγκεντρώσεων/ημερίδων μελών, σε τακτά χρονικά διαστήματα, στις οποίες αναπτύσσονται θέματα ελεγκτικού και γενικότερου επιχειρηματικού ενδιαφέροντος Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μελών του, σε ατομική βάση και σε ομάδες κλάδους ομοειδών επιχειρήσεων / οργανισμών (Τράπεζες, Εταιρίες πετρελαιοειδών, Ασφαλιστικές εταιρίες κ.τ.λ.) Γενικότερη υποστήριξη και ενημέρωση των μελών σχετικά με την επαγγελματική πιστοποίηση τους Β. Εκπροσώπηση του επαγγέλματος Το ΕΙΕΕ είναι ο επαγγελματικός φορέας ο οποίος προάγει την εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα «Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου». Επιπλέον, παρακολουθεί τις εξελίξεις του επαγγέλματος ούτως ώστε να καταθέτει εμπεριστατωμένα και έγκαιρα προτάσεις στους αρμόδιους θεσμικούς φορείς στην Ελλάδα με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου και τη συμβολή των Εσωτερικών Ελεγκτών στην καλύτερη λειτουργία των Ελληνικών επιχειρήσεων. Role A. Education and professional development In order to perform its role and provide effective internal audit services to the organization internal auditors should possess: Knowledge skills and other competencies Professional ethics, independence and objectivity Integrity in the performance of their work Knowledge of the department and the functional procedures of the organization they operate. The ΗΙΙΑ s primary role and objective is to assist the career development and training for the members by: Providing training sessions for the members on a periodic basis, covering a wide range of internal audit, risk, corporate governance and general business issues. Giving the opportunity to share knowledge and ideas among members on an individual basis and in groups including companies / institutions (Financial institutions, Oil, Telecoms and Insurance companies, etc). Supporting the members of the Institute concerning their professional development and certification. B. Representing the profession ΗΙΙΑ is the professional body which promotes the internal audit profession in accordance with The International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, as established by The Institute of Internal Auditors. Additionally, it monitors trends and new developments for the internal audit profession in order to provide timely and valid recomendations to the relevant regulatory bodies in Greece in order to support the Internal Audit function and the role of Internal Auditors in the organization.

4 Διεθνείς Διασυνδέσεις International Links Το ΕΙΕΕ είναι ο μοναδικός διαπιστευμένος φορέας στην Ελλάδα του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (The Institute of Internal Auditors IIA) των Η.Π.Α. και συνδεδεμένο μέλος αυτού. Επίσης είναι ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ινστιτούτων Εσωτερικού Ελέγχου (European Confederation of Institutes of Internal Auditors - ECIIA), που έχει αναλάβει την εκπροσώπηση του επαγγέλματος στον Ευρωπαϊκό χώρο. The HIIA is an associate member and the only accredited body in Greece of the IIA - USA. It is also an active member of the European Confederation of Institutes of Internal Audit (ECIIA), which represents internal audit profession in the European region. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το IIA και με την ECIIA ανταλλάσσονται εμπειρίες και τεχνογνωσία για εξειδικευμένα θέματα Εσωτερικού Ελέγχου. Επιπλέον αναπτύσσονται προβληματισμοί και χαράσσονται στρατηγικές σχετικά με την εξέλιξη του επαγγέλματος του Εσωτερικού Ελεγκτή και την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών του επαγγέλματος ανά τον κόσμο. In cooperation with the IIA - USA and the ECIIA, the HIIA is involved in events / conferences aimed at sharing knowledge and expertise concerning a number of aspects regarding the Internal Audit profession, both in Europe and on a global level. Moreover, the HIIA plays a contributory role regarding input in the development, vision and strategy for the progression of the Internal Audit profession. Πιστοποίηση του επαγγέλματος Certification Ο τίτλος του «Πιστοποιημένου Εσωτερικού Ελεγκτή» (Certified Internal Auditor- CIA), είναι η μοναδική παγκόσμια αποδεκτή πιστοποίηση για τους Εσωτερικούς Ελεγκτές και παραμένει το πρότυπο βάσει του οποίου οι ελεγκτές αποδεικνύουν τις δεξιότητες και τον επαγγελματισμό τους στο πεδίο του εσωτερικού ελέγχου. The Certified Internal Auditor (CIA) designation is the only global accepted certification for internal auditors and it is also the standard by which all internal auditors demonstrate their professionalism and skill in the practice of their profession. Το ΕΙΕΕ παρέχει στα μέλη του κάθε πληροφορία και βοήθεια σχετικά με τους επαγγελματικούς τίτλους C.I.A. (Certified Internal Auditor), C.C.S.A. (Certification in Control Self Assessment), C.F.S.A (Certified Financial Services Auditor) και CGAP(Certified Government Auditing Professional), που χορηγούνται μετά από εξετάσεις. Ένας μεγάλος αριθμός μελών του ΕΙΕΕ έχει πιστοποιηθεί ως CIA, CCSA & CFSA. The HIIA provides its members with consultation and assistance concerning professional qualification designations such as the Certified Internal Auditor (CIA), Cerfication in Control Self Assessment (CCSA) and Certified Financial Services Auditor (CFSA). A great number of HIIA members are qualified as Certified Internal Auditors (CIA), Certified Financial Services Auditors (CFSA) and Certified Control Self Assessment (CCSA).

5 Ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΕΙΕΕ HIIA Code of Ethics Στόχος του Κώδικα Δεοντολογίας είναι να προάγει την επαγγελματική δεοντολογία στο επάγγελμα του Εσωτερικού Ελέγχου. The purpose of The Institute s Code of Ethics is to promote an ethical culture in the profession of internal auditing. A code of ethics is necessary and appropriate for the profession of internal auditing, founded as it is on the trust placed in its objective assurance about risk management, control, and governance. Αρχές Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές οφείλουν να εφαρμόζουν και να υπερασπίζουν τις ακόλουθες αρχές: Ακεραιότητα Η Ακεραιότητα των Εσωτερικών Ελεγκτών εδραιώνει την εμπιστοσύνη και παρέχει έτσι τη βάση για στήριξη της κρίσης τους. Αντικειμενικότητα Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές επιδεικνύουν το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής αντικειμενικότητας κατά την συγκέντρωση, αξιολόγηση και κοινοποίηση των πληροφοριών για τη δραστηριότητα ή τη διαδικασία που εξετάζεται. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές προβαίνουν σε μία ισορροπημένη εκτίμηση όλων των σχετικών περιπτώσεων και δεν επηρεάζονται αδικαιολόγητα από τα δικά τους συμφέροντα, ή τα συμφέροντα άλλων, κατά το σχηματισμό των κρίσεών. Εμπιστευτικότητα Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές σέβονται την αξία και την κυριότητα της πληροφόρησης που λαμβάνουν και δεν κοινοποιούν πληροφορίες χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση, εκτός εάν υπάρχει νομική ή επαγγελματική υποχρέωση για να γίνει κάτι τέτοιο. Επάρκεια Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες που χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών του Εσωτερικού Ελέγχου. Principles Internal auditors are expected to apply and uphold the following principles: Integrity The integrity of internal auditors establishes trust and thus provides the basis for reliance on their judgment. Objectivity Internal auditors exhibit the highest level of professional objectivity in gathering, evaluating, and communicating information about the activity or process being examined. Internal auditors make a balanced assessment of all the relevant circumstances and are not unduly influenced by their own interests or by others in forming judgments. Confidentiality Internal auditors respect the value and ownership of information they receive and do not disclose information without appropriate authority unless there is a legal or professional obligation to do so. Competency Internal auditors apply the knowledge, skills, and experience needed in the performance of internal auditing services.

6 Τα Διεθνή «Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου» Τα Διεθνή Πρότυπα (Standards) αποτελούν ουσιαστικά τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούνται οι λειτουργίες ενός τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και έχουν ως σκοπό να: Περιγράψουν τις βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τις εφαρμοζόμενες πρακτικές του Εσωτερικού Ελέγχου. Αποτελέσουν το πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Αποτελέσουν βάση αξιολόγησης της απόδοσης του Εσωτερικού Ελέγχου (Quality Assessment of The Audit Activity). Συνεισφέρουν στη βελτίωση της οργάνωσης και των διαδικασιών των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου. Τα Διεθνή Πρότυπα (Standards) διακρίνονται σε: Πρότυπα Χαρακτηριστικών Ιδιοτήτων (Attribute Standards), τα οποία περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των οργανισμών και των προσώπων που ασκούν Εσωτερικό Έλεγχο. Πρότυπα Απόδοσης (Performance Standards), τα οποία περιγράφουν τη φύση των δραστηριοτήτων του Εσωτερικού Ελέγχου και παρέχουν κριτήρια βάσει των οποίων μπορεί να αξιολογηθεί η απόδοση του Εσωτερικού Ελέγχου. Πρότυπα Εφαρμογής (Implementation Standards), τα οποία εξειδικεύουν τις δύο πρώτες κατηγορίες Προτύπων σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας. Standards for the Professional Practice of Internal Auditing Internal audit activities are performed in diverse legal and cultural environments; within organizations that vary in purpose, size, and structure; and by persons within or outside the organization. These differences may affect the practice of internal auditing in each environment. However, compliance with the Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards) is essential if the responsibilities of internal auditors are to be met. The purpose of the Standards is to: Delineate basic principles that represent the practice of internal auditing as it should be. Provide a framework for performing and promoting a broad range of value-added internal audit activities. Establish the basis for the measurement of internal audit performance. Foster improved organizational processes and operations. The Standards consist of Attribute Standards, Performance Standards, and Implementation Standards. The Attribute Standards address the characteristics of organizations and individuals performing internal audit activities. The Performance Standards describe the nature of internal audit activities and provide quality criteria against which the performance of these services can be measured. The Attribute and Performance Standards apply to internal audit services in general. The Implementation Standards apply the Attribute and Performance Standards to specific types of engagements

7 Οφέλη Επιχειρήσεων Οι Επιχειρήσεις μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους, για τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, με τα κατάλληλα στελέχη - μέλη του ΕΙΕΕ, τα οποία διαθέτουν την σωστή επαγγελματική κατάρτιση και εφαρμόζουν στην πράξη τα καθορισμένα «Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου». Το ΕΙΕΕ καταχωρεί στην ιστοσελίδα του αγγελίες των επιχειρήσεων για προσφορά εργασίας. Οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να ενημερώνονται για όλες τις εξελίξεις σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου, τις αλλαγές επί του Νομικού Πλαισίου καθώς και για τροποποιήσεις/προσθήκες στα Διεθνή Πρότυπα (Standards) και αρχές του Εσωτερικού Ελέγχου, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΙΕΕ Οφέλη μελών Η συμμετοχή στο ΕΙΕΕ βοηθά τα μέλη να ενισχύσουν τις δεξιότητες τους και μέσω αυτών και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και να απολαύσουν πολλά οφέλη μεταξύ των οποίων: Αντλούν εμπειρία, γνώσεις και βέλτιστες επαγγελματικές πρακτικές άλλων μελών του ΕΙΕΕ Έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις για τις Διεθνείς πιστοποιήσεις Εσωτερικού Ελέγχου (CIA, CFSA, CCSA, CGAP). Έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν με ειδικές μειωμένες τιμές σε σεμινάρια σχετικά με θέματα Εσωτερικού Ελέγχου και σε εκδηλώσεις/ημερίδες του ΕΙΕΕ Λαμβάνουν εγκαίρως ενημέρωση επί κρίσιμων θεμάτων, τεχνικών και τάσεων του Εσωτερικού Ελέγχου Παρέχεται η δυνατότητα συνδρομής, σε προνομιακή τιμή, ανά δίμηνο του περιοδικού Internal Auditor που εκδίδει το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν, για ενημέρωση τους, την σελίδα Μόνο για Μέλη στην οποία υπάρχουν καταχωρημένες οι παρουσιάσεις που έγιναν, σε εκδηλώσεις του ΕΙΕΕ, από ειδικούς του κλάδου. Έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται τακτικά για προσφερόμενες θέσεις εργασίας σε τμήματα Εσωτερικού Ελέγχου μέσω αγγελιών που καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου. Business Benefits Companies and organizations can benefit by having access to the HIIA website in order to post job vacancies aimed at recruiting an internal audit professional who possesses the right skill set, proper training and practical knowledge of The International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing. Companies have the ability to access and register on the website of the HIIA and be informed about business advertisements, updates on the business environment, internal audit or regulatory framework, as well as, the latest developments regarding the Internal Audit profession. Member Benefits Membership and active participation in the HIIA can assist members to enhance their professional career development and enjoy benefits such as: Exposure to experienced, knowledgeable as well as, access to members of the HIIA involved in the professional practice of internal audit. Opportunity to participate in the examinations for certification by the IIA. Opportunity to participate, with special reduced rates, at seminars on internal control issues and various events of the HIIA. Receive timely information on critical issues, techniques and trends in the Internal Audit profession. Opportunity to receive, at special price, the international magazine Internal Auditor issued by IIA USA Full access to the IIA web site and to Members Only section, which includes presentations/handouts of the events performed by HIIA. Opportunity to access several vacancies published on the website of the HIIA

8 Γ Σεπτεμβρίου 101, Αθήνα , 3 rd Septemvriou str., Athens Τel: , Fax:

newsletter newsletter φθινόπωρο 2009 νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ περιεχόμενα συντελεστές περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

newsletter newsletter φθινόπωρο 2009 νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ περιεχόμενα συντελεστές περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ newsletter φθινόπωρο 2009 newsletter τ4 νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ Τα Υπήρξε έντονη η συμμετοχή μας σε εκδηλώσεις και συνέδρια με κύριο γνώμονα την προώθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής European Business Ethics Network : Greek Chapter

Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής European Business Ethics Network : Greek Chapter Μέλος EBEN (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικής Ηθικής) Member of EBEN (European Business Ethics Network) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Η Θ Ι Κ Η Σ Ε Β Ε Ν G R EBEN GR

Διαβάστε περισσότερα

newsletter newsletter χειμώνας 2008-09 τ2 νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ περιεχόμενα συντελεστές περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

newsletter newsletter χειμώνας 2008-09 τ2 νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ περιεχόμενα συντελεστές περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ newsletter χειμώνας 2008-09 τ2 newsletter νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ Τα Το Δ.Σ. του ΕΙΕΕ συμμετείχε ενεργά στα δύο Διεθνή Συνέδρια στις Η.Π.Α. και στη Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς website: www.sed.gr e-mail: info@sed.gr ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ 7ο τεύχος (επετειακό)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 of 24 Page 1 of 24 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ CODE OF THE CORPORATE GOVERNANCE Σελίδα 2 of 24 Page 2 of 24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ INDEX OF CONTENTS ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σελ 3 CHAPTER

Διαβάστε περισσότερα

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 Με Γερές Βάσεις για το Μέλλον Concrete Foundations ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ WE ENVISION WE PLEDGE WE IMPLEMENT ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ Μήνυμα Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ITIL Γλωσσάριο και συντομογραφίες. Ελληνικά

ITIL Γλωσσάριο και συντομογραφίες. Ελληνικά Ελληνικό γλωσσάριο ITIL, v1.0, 28 Nοέμβρη 2012 βασισμένο στο αγγλικό γλωσσάριο v1.0, 29 Ιουλίου 2011 ITIL Γλωσσάριο και συντομογραφίες Ελληνικά 1 Ευχαριστίες Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τoν Ashley Hanna

Διαβάστε περισσότερα

4 5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999 Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ συστήθηκε ως Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία το 1999, από μηχανικούς με έδρα τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

MASTER OF SCIENCE (MSc) in INSURANCE RISK MANAGEMENT (IRM) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MASTER σε συνεργασία του ΕΙΑΣ με το ALBA

MASTER OF SCIENCE (MSc) in INSURANCE RISK MANAGEMENT (IRM) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MASTER σε συνεργασία του ΕΙΑΣ με το ALBA Α.Π. : 3260 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014 Οφέλη προγράμματος: Τα στελέχη που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα αποκτούν μεθοδολογικά εργαλεία και αναπτύσσουν γνώσεις και δεξιότητες που τους βοηθούν: να διαχειρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: C.D.A. COACHING CENTRE LTD Κατά Νόμο υπεύθυνος της Σχολής και των Παραρτημάτων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines Αποστολή του ΕΟΦ Ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων ιδρύθηκε το 1983 µε το Ν. 1316 και είναι Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου του Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands Foreword The Academy collaborates with experts from the KPMG s network, professionals from other successful companies and academics from both Cyprus and abroad.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια από το Γενικό Διευθυντή A few words from the Director General

Λίγα Λόγια από το Γενικό Διευθυντή A few words from the Director General Περιεχόμενα Contents 2 4 5 6 8 10 12 16 19 21 24 29 39 40 45 51 54 Η ΑνAΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands Foreword The Academy collaborates with experts from the KPMG s network, professionals from other successful companies and academics from both Cyprus and abroad.

Διαβάστε περισσότερα

Accreditation in Greece

Accreditation in Greece Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Τεύχος 12, Ιανουάριος 2008 / Issue 12, January 2008 Διαπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 8 10 12 16 Η ΑνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands January - June 2011 Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. The training activities of the

Διαβάστε περισσότερα

Grasp knowledge into your hands IN - HOUSE SEMINARS

Grasp knowledge into your hands IN - HOUSE SEMINARS KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands IN - HOUSE SEMINARS Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. As of April 2009 our experienced

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 TOI ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ. 3 2. Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci....σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Translation Ελληνικά (Greek) ΧΑΡΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 2007 2007 SOCIAL JUSTICE CHARTER

Translation Ελληνικά (Greek) ΧΑΡΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 2007 2007 SOCIAL JUSTICE CHARTER English Translation Ελληνικά (Greek) HUME CITY COUNCIL ΔΗΜΟΣ HUME SOCIAL JUSTICE CHARTER ΧΑΡΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 2007 2007 www.hume.vic.gov.au www.hume.vic.gov.au HUME SOCIAL JUSTICE CHARTER 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις

Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Guide for Services and Products Qualification and Environmental Protection for Touristic Companies

Διαβάστε περισσότερα

Grasp knowledge into your hands IN - HOUSE SEMINARS

Grasp knowledge into your hands IN - HOUSE SEMINARS KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands IN - HOUSE SEMINARS Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. As of April 2009 our experienced

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ποιότητα στα Νοσοκομεία - Γιατί? Αύξηση απαιτήσεων για κατάλληλη και αποτελεσματική φροντίδα υγείας Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑN GROUP CODE OF CONDUCT FOR PROCUREMENT

ΤΙΤΑN GROUP CODE OF CONDUCT FOR PROCUREMENT ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΙΤΑN GROUP CODE OF CONDUCT FOR PROCUREMENT Περιεχόμενα Index Γενικά Δραστηριότητα προμηθειών Σύγκρουση συμφερόντων Δώρα / προσωπικά oφέλη

Διαβάστε περισσότερα

agencies catalogue 2015

agencies catalogue 2015 agencies catalogue 2015 THE ART OF KNOWHOW Πάρα πολλά άλλαξαν στην Επικοινωνία τα τελευταία χρόνια. Η τεχνολογία έφερε κυριολεκτικά τα πάνω-κάτω: οι απίστευτες δυνατότητες Η κάθε μια απ αυτές τις εταιρείες-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση Annual Report

ετήσια έκθεση Annual Report ετήσια έκθεση Annual Report Περιεχόμενα Contents Η ΑνAΔ και η Αποστολή της Διάρθρωση Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Aξιωματούχοι Αναγνώριση Υπηρεσιών Μήνυμα της Προέδρου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 1 2 ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 3 Contents Περιεχομενα 6 Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services

Διαβάστε περισσότερα