ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ"

Transcript

1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ ΝΙΚΟΛΑΟ : 7625 ΕΙΗΓΗΣΗ: ΔΘΜΘΣΡΘ ΓΕΩΡΓΑΣΘ - 1 -

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα 1. Πρόλογοσ ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ERP* Θ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ERP ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑΣΙ ΟΙ ΕΛΛΘΝΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ ΕΠΕΝΔΤΟΤΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ERP Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΚΡΙΣΙΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΘ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓIΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩN ERP ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ERP tier client/server* ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ERP thread models Νομόσ Δράμασ Ζτθ λειτουργίασ των επιχειριςεων Ενθμζρωςθ για τθν φπαρξθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων Ποιο πρόγραμμα χρθςιμοποιείται Ζτθ χρθςιμοποίθςθσ των προγραμμάτων Μορφωτικό επίπεδο χρθςτϊν Κάτοχοι πιςτοποιθτικϊν γνϊςεωσ πλθροφορικισ Χριςτεσ ανά βάρδια Μζςοσ όροσ θλικίασ των χρθςτϊν Τπεφκυνοσ λειτουργίασ ERP ε ποια κατθγορία μιςκωτϊν κατατάςςονται οι χριςτεσ ERP Ικανοποίθςθ των επιχειριςεων από τθν χριςθ των ERP Ικανοποίθςθ από το περιβάλλον λειτουργίασ Σομείσ που χρειάηονται βελτίωςθ ςτα ERP Χρθςτικότθτα των ERP Επικυμία αλλαγισ προγράμματοσ με κάποιο άλλο

3 Απαιτιςεισ που πρζπει να ζχει κάποιοσ υπολογιςτισ που χρθςιμοποιεί ERP Ζτοσ αγοράσ υπολογιςτϊν Αναβάκμιςθ υπολογιςτϊν που χρθςιμοποιοφν ERP προγράμματα Κόςτοσ εγκατάςταςθσ ERP Κόςτοσ ετιςιασ ςυντιρθςθσ προγράμματοσ ERP Αναβακμίςεισ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων Σεχνικι υποςτιριξθ Σφποσ δικτφου που χρθςιμοποιεί θ επιχείρθςθ ταχφτθτα δικτφου- φπαρξθ server Χρθςιμότθτα των προγραμμάτων ERP- Πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ Κφκλοσ εργαςιϊν Επιχειριςεισ του νομοφ Δράμασ που δεν χρθςιμοποιοφν προγράμματα ERP Ενθμζρωςθ για τθν φπαρξθ τουσ Επικυμία να αποκτιςουν κάποιο πρόγραμμα; Χρθςιμοποίθςθ προγραμμάτων βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ Γενικό ςυμπζραςμα Ερωτθματολόγιο Βιβλιογραφία

4 1. Πρόλογοσ Η ζρευνα ξεκίνθςε με ςκοπό να καταγράψει τθν κατάςταςθ που επικρατεί ςτον Νομό Δράμασ όςων αφορά τθν χρθςιμοποίθςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων από τισ επιχειριςεισ που εδρεφουν ςε αυτόν. τθ ειςαγωγι τθσ εργαςίασ αναφζρονται τα βαςικά ςτοιχεία που διζπουν τθν λειτουργία των προγραμμάτων αυτϊν. Σθν λειτουργικι τουσ δομι και τθν χρθςιμότθτα τουσ ςτθν λειτουργία των επιχειριςεων. Περνϊντασ ςτο κυρίωσ μζροσ τθσ εργαςίασ αναλφεται βιμα βιμα θ κάκε ερϊτθςθ του ερωτθματολογίου που χρθςιμοποιικθκε για τθν ζρευνα αυτι παρακζτοντασ και τουσ κατάλλθλουσ πίνακεσ ϊςτε να γίνει ποιο κατανοθτό το κάκε ςυμπζραςμα. Δθμιουργικθκε μία βάςθ ςε αρχείο excel που μπορεί ανά πάςα ςτιγμι με τθν ςυλλογι νζων πλθροφοριϊν να διαμορφϊνει ανάλογα τουσ πίνακεσ αυτοφσ. Καταδεικνφονται και οι δφο όψεισ του νομίςματοσ με τθν αναφορά ακόμα και εταιριων που δεν χρθςιμοποιοφν προγράμματα ERP. Η εικόνα που εμφανίηεται αντικατοπτρίηει ςχεδόν απόλυτα τθν κατάςταςθ ςτον Νομό. Σο δείγμα τθσ ζρευνασ αφορά μεγάλθ γκάμα των επιχειριςεων από πολλοφσ κλάδουσ. Με τθν βοικεια του εμπορικοφ επιμελθτθρίου του Νομοφ Δράμασ ςυλλζχτθκαν τα ονόματα των μεγαλφτερων εταιριϊν ςτθν ευρφτερθ περιοχι και ζγινε προςπάκεια να προςεγγιςτοφν για να καταγράφει το τι εςτί πλθροφοριακό ςφςτθμα ςε αυτιν. το τζλοσ τθσ εργαςίασ παρατίκεται με λίγα λόγια το ςυμπζραςμα τθσ ζρευνασ αυτισ

5 1.1. ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ERP* φςτθμα ERP (Enterprise Resource Planning) είναι ζνα ςφςτθμα πλθροφορικισ το οποίο επιτρζπει τθν ςχεδίαςθ, διαχείριςθ και αξιοποίθςθ των πόρων μιασ επιχείρθςθσ θλεκτρονικά, με αποτζλεςμα να: Τποςτθρίηεται θ κάκε λειτουργία με τα πιο ςφγχρονα εργαλεία πλθροφορικισ, για τθν βελτιςτοποίθςθ τθσ παραγωγικότθτάσ τθσ. Διαχζεται ςε πραγματικό χρόνο θ απαιτοφμενθ από κάκε εργαηόμενο πλθροφορία για τθν βελτιςτοποίθςθ των λαμβανόμενων αποφάςεων και κακίςταται δυνατι θ θλεκτρονικι διαςφνδεςθ τθσ επιχείρθςθσ με το ενιαίοεπιχειρθματικό περιβάλλον, με αποτζλεςμα τθν ςυνολικι βελτιςτοποίθςθ τθσ αλυςίδασ προςτικζμενθσ αξίασ Θ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ERP ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ Σο πρϊτο ερϊτθμα τθσ διοίκθςθσ μπροςτά ςε μια διαδικαςία εγκατάςταςθσ ενόσ λογιςμικοφ ERP θ και αλλαγισ ERP είναι ποιο πακζτο; Ποιοσ προμθκευτισ; Παρά τισ ςυγχωνεφςεισ των εταιρειϊν ςτο χϊρο τθσ πλθροφορικισ που ζχουν πυκνϊςει τελευταία και που αντικειμενικά μικραίνουν τον αρικμό των εναλλακτικϊν προμθκευτϊν και πικανά και τον αρικμό των πικανϊν εναλλακτικϊν λφςεων θ αγορά του ERP ςτθν Ελλάδα δεν ζχει εντελϊσ ξεκακαρίςει. Αντίκετα νζεσ λφςεισ προτείνονται κάποιεσπαλαιότερεσ κάνουν προςπάκειεσ ανανζωςθσ, οι τιμζσ διαφοροποιοφνται και όλα αυτά δείχνουν ότι το περιβάλλον αυτό είναι αναπτυςςόμενο αν και με λιγότερουσ παίκτεσ. Επιπλζον μια ζρευνα αγοράσ ανάμεςα ςε επιχειριςεισ με ςθμαντικό τηίρο και προςωπικό ςίγουρα κα ζδειχνε ότι ο αρικμόσ των εταιριϊν που είναι δυνθτικοί πελάτεσ λφςεων ERP είναι ακόμα πάρα πολφ μεγάλοσ. Κατά ςυνζπεια θ πίτα είναι μεγάλθ και κατά τθν εκτίμθςθ πολλϊν υπάρχει χϊροσ για νζεσ προτάςεισ. Αν και πλζον είναι κοινότυπο να επιςθμαίνετε ζνασ βαςικόσ διαχωριςμόσ των λφςεων ERP που διατίκενται ανάμεςα ςε μεγάλα πολυεκνικά πακζτα και ελλθνικά πακζτα ERP. Όςων αφορά τθν πρϊτθ κατθγορία ςτθν ελλθνικι αγορά δραςτθριοποιοφνται ζντονα λφςεισ από SAPR/3, SINGULAR,PLATINUMORACLE κακϊσ και το κλαςςικό BPCS. Σα πλεονεκτιματα αυτϊν των λφςεων ςε γενικζσ γραμμζσ είναι θ υψθλι τουσ παραμετρικότθτα θ ολοκλθρωμζνθ ( integrated) ενςωμάτωςθ περιφερειακϊν κυκλωμάτων (παραγωγι, διαχείριςθ ζργων ςυμβάςεων, ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ, διαχείριςθ ανκρωπίνων πόρων κ.α.) και τζλοσ θ λειτουργικότθτα work flow που επιτρζπει τθν μθχανογραφικι υποςτιριξθ λ.χ. διαδικαςιϊν commitmentmanagement θ pre-sales. Δεν είναι ςωςτό να μιλιςουμε για μειονεκτιματα αυτϊν των λφςεων *http://www.logismos.gr/el/prod_erp.htm - 5 -

6 άλλα βεβαία πρζπει να επιςθμανκεί ότι παρόλο που θ υψθλι τουσ παραμετρικότθτα τουσ προςδίδει ςθμαντικι ευελιξία για να αντιμετωπίςουν τισ ςθμαντικζσ ιδιαιτερότθτεσ τθσ κάκε επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, θ υιοκζτθςθ τουσ προχποκζτει ότι θ ενδιαφερόμενθ εταιρεία ζχει ιδθ θ είναι αποφαςιςμζνθ να αποκτιςει ςαφείσ διαδικαςίεσ. Επιπλζον εφόςον κζλει να ωφελθκεί όςο το δυνατόν περιςςότερο από τθν μεγάλθ ςτθν περίπτωςθ αυτι επζνδυςθ, είναι υποχρεωμζνθ να δεςμεφςει ςθμαντικοφσ ανκρϊπινουσ πόρουσ ςτθν διαδικαςία τθσ εγκατάςταςθσ(implementation). Σο ηιτθμα τζλοσ ςτθν προςαρμογι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και πραγματικότθτα, υπιρξε και ςυνεχίηει ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ να είναι ςοβαρό, και για αυτό όςοι ΟΙΚΟΙ που αντιπροςωπεφουν διεκνι πακζτα ζχουν επενδφςει ςθμαντικά ςε αυτόν τον τομζα, ζχουν κερδίςει ιδθ αξιόλογα μερίδια αγοράσ. Όςων αφορά τα ελλθνικά πακζτα, μποροφμε να αναφζρουμε τα: ATLANTIS, COMPAKWIN, COMPUTERLOGICERPSYSTEM, ORAINAERP, KEFALAIOERP και SINGULARENTERPRISE, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλεσ λφςεισ ςε ςυγκρίςιμα επίπεδα. Εδϊ βζβαια δεν τίκεται κζμα προςαρμογισ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και ςτα ελλθνικά δεδομζνα, οι απαιτοφμενοι πόροι που πρζπει να δεςμευτοφν ςτο ζργο τθσ εγκαταςτάςεισ είναι δυνατόν να είναι κάπωσ λιγότεροι, αλλά θ προςφερόμενθ λειτουργικότθτα και ολοκλιρωςθ κυκλωμάτων είναι ςτθν παροφςα φάςθ ποιο λιτι. Ωςτόςο πρζπει να επιςθμανκεί ότι οι ελλθνικοί οίκοι ςε γενικζσ γραμμζσ επενδφουν ςθμαντικά ςτθν ανάπτυξθ και ενςωμάτωςθ ςτα προϊόντα τουσ λφςεων αναφορικά με τα logistics και τθν παραγωγι. θμαντικό είναι ακόμα το γεγονόσ ότι οι ελλθνικζσ εταιρίεσ ςτο χϊρο του ERP ζχουν αρκετά διαφοροποιθμζνεσ ςτρατθγικζσ αναφορικά με τα προϊόντα τουσ, όςων αφορά τόςο τθν αρχιτεκτονικι ανάπτυξι τουσ όςο και τα νζα κυκλϊματα που εντάςςουν ςταδιακά ςε αυτά. Η επιχείρθςθ που κα αρχίςει μια μακροχρόνια ςχζςθ με ζναν οίκο λογιςμικοφ κα πρζπει να εξαςφαλίςει ότι θ ςτρατθγικι του προϊόντοσerp που κα υιοκζτθςθ κα καλφψει και τισ μελλοντικζσ απαιτιςεισ τθσ οργάνωςθσ τθσ επιχείρθςθσ Αναφορικά με τθν επιλογι ERP είναι τζλοσ ςθμαντικό να επιςθμανκεί ότι οι τάςεισ που επικρατοφν ςτθν αγορά ςιμερα ευνοοφν εφαρμογζσ που βαςίηονται ςε πλατφόρμα που υποςτθρίηει windows και ςυνεργάηονται με όλεσ τισ βάςεισ δεδομζνων : oracle, Microsoftsqlserver, db2 κλπ.) επίςθσ αναφζρετε ωσ ςθμαντικό ςτοιχείο αξιολόγθςθσ θ προςζγγιςθ του λογιςμικοφ ςτο μοντζλο τθσ 3-tierclientserver αρχιτεκτονικισ που εξαςφαλίηει ταχφτθτεσ επικοινωνίασ με remotesites, ςτοιχείο που αποτελεί ιδιαίτερο ενδιαφζρον για επιχειριςεισ με υποκαταςτιματα

7 1.3. ΓΙΑΣΙ ΟΙ ΕΛΛΘΝΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ ΕΠΕΝΔΤΟΤΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ERP. Ζνα δεφτερο ςθμαντικό ερϊτθμα που υπάρχει μπροςτά ςε μια διαδικαςία υλοποίθςθσ ενόσ ζργου ERP είναι: γιατί κζλει θ επιχείρθςθ το ERP; Με άλλα λόγια, ποιεσ ακριβϊσ ςτοχεφςεισ ζρχεται να εξυπθρετιςει θ εγκατάςταςθ ενόσ νζου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, και ακόμα πιο ςυγκεκριμζνα, τι ακριβϊσ κζλουμε το ERP να κάνει. Από τθν εμπειρία μασ ςτο αντικείμενο, διαπιςτϊνουμε δυςτυχϊσ ότι μάλλον ςπάνια οι ελλθνικζσ εταιρίεσ που προχωροφν ςε μια τζτοια λφςθ ζχουν προετοιμαςτεί κατάλλθλα για να απαντιςουν ςε αυτά τα βαςικά ερωτιματα πριν αρχίςουν τθν διαδικαςία εγκατάςταςθσ αυτοφ του ςυςτιματοσ. Όπωσ κα ζπρεπε να είναι φανερό, το γεγονόσ αυτό δυςκολεφει αφάνταςτα τθν μετάβαςθ από το παλιό ςφςτθμα ςτο νζο, επιμθκφνει τθν διαδικαςία και το κόςτοσ του implementation και ζχει αρνθτικι επίπτωςθ όςων αφορά τθν ωφζλεια που κα μποροφςε να αποκομίςει μια επιχείρθςθ από το ERP. τατιςτικά θ πλζον ςυνθκιςμζνθ απάντθςθ που παίρνεισ όταν κζτεισ το ερϊτθμα <<γιατί ERP;>> είναι <<διότι υπάρχει ζλλειψθ διαρκοφσ από το παλιό ςφςτθμα>>. Άποψι μασ είναι ότι θ απαίτθςθ για reporting είναι θ απλοφςτερθ που κα μποροφςε να ζχει μια εταιρία από ζνα πλθροφοριακό ςφςτθμα, δεδομζνου ότι ςχεδόν οποιοδιποτε πακζτο ςε παρακυρικό περιβάλλον που βαςίηεται (ι και μζροσ τθσ λογικισ του ανεπτυγμζνο) ςε μια ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων δίνει τθν δυνατότθτα να αντλθκεί θ απαραίτθτθ πλθροφορία με όλουσ τουσ τρόπουσ. Με άλλα λόγια αυτι και μόνο θ απαίτθςθ είναι μικρι ςε ςχζςθ με το μζγεκοσ τθσ επζνδυςθσ που πρζπει να κάνει θ εταιρία για το ERP. Δυςτυχϊσ πολφ ςπανιότερα οι εταιρίεσ είναι προετοιμαςμζνεσ να ηθτιςουν από το ERP να υποςτθρίξει ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ και οργανωτικά ςχιματα. Παρόλα αυτά ζνα ERP είναι μια πολφ καλι ευκαιρία για να επιβλθκοφν νζεσ διαδικαςίεσ και οργανωτικζσ λφςεισ ςε μια εταιρία. Αυτό δυςτυχϊσ γίνεται κατανοθτό κατά τθν διάρκεια του implementation, και εδϊ ερχόμαςτε ςτον κεφαλαιϊδθ ρόλο του ςφμβουλου υλοποίθςθσ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΛΟΠΟΙΘΘ Οι καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ προθγοφμενα αναφερκικαμε είχαν ςαν αποτζλεςμα να ζχουν κατά το παρελκόν γίνει αρκετά ζργα ERP με μζτρια αποτελζςματα για τισ επιχειριςεισ, ι ςε οριςμζνεσ ευτυχϊσ πολφ λίγεσ περιπτϊςεισ οδιγθςαν ανάλογα projects ςε αποτυχία. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ςοβαροί Οίκοι λογιςμικοφσ ςτθν Ελλάδα κάνουν το τελευταίο διάςτθμα μια ζντονθ προςπάκεια να ςτελεχωκοφν με ςυμβοφλουσ που δεν ζχουν τόςο προχπθρεςία ςτο χϊρο του λογιςμικοφ, όςο ςτο - 7 -

8 χϊρο του managementconsulting. Αυτό που ζλειπε από τα ζργα εγκατάςταςθσ του ERP ςυςτθμάτων ιταν οι ςφμβουλοι υλοποίθςθσ με business προςζγγιςθ, που κα λειτουργοφςαν ςαν διεπιφάνεια ι ακόμθ και ωσ <<μεταφραςτζσ των απαιτιςεων>>- ανάμεςα ςτα ςτελζχθ τθσ εταιρίασ και ςτουσ ςυμβοφλουσ του software, επιλφοντασ προβλιματα, βρίςκοντασ διεξόδουσ ςτισ περιπτϊςεισ που θ λογικι του software δεν μποροφςε επακριβϊσ να καλφψει τισ ανάγκεσ τισ επιχείρθςθσ, διευκολφνοντασ τθν ομαλι ροι τθσ δουλειάσ μζςα ςτο προκακοριςμζνα χρονοδιαγράμματα και βοθκϊντασ το ζργο να γίνει κτιμα όλθσ τθσ οργάνωςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Ιςχυριηόμαςτε και μάλλον είναι φανερό ότι αυτοί οι ςφμβουλοι υλοποίθςθσ είναι προτιμότερο να είναι ςτελζχθ ενόσ ανεξάρτθτου φορζα και όχι ςτελζχθ των δφο άλλων εμπλεκόμενων μερϊν. Ο λόγοσ είναι απλόσ: ζχουν ζντονο ςυμφζρον ταυτόχρονα το ζργο να ςτεφκεί με επιτυχία και θ επιχείρθςθ να αποκομίςει το μεγαλφτερο δυνατό όφελοσ από τθν εγκατάςταςθ του ERP. Όμωσ, τι χαρακτθριςτικά πρζπει να ζχει ζνασ φμβουλοσ Τλοποίθςθσ ΚΡΙΣΙΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΘ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΛΟΠΟΙΘΘ. Η άποψθ που επικρατεί είναι ότι μια επιχείρθςθ που προετοιμάηεται για προμικεια ενόσ ςυςτιματοσ ERPπρζπει να ζχει αυςτθρά κριτιρια για τθν επιλογι του ςφμβουλου υλοποίθςθσ. Σα βαςικά χαρακτθριςτικά για να ξεχωρίςει κανείσ μζςα από το προςφερόμενο πλικοσ τον καταλλθλότερό είναι: Α) Ο φμβουλοσ Τλοποίθςθσ και κυρίωσ τα ςτελζχθ που κα χρθςιμοποιιςει ςτο ζργο πρζπει να ζχουν ςτο βιογραφικό τουσ ζνα ςθμαντικό αρικμό από ζργα εγκατάςταςθσ ERP λογιςμικϊν ςτα οποία να ζχουν παίξει τον αντίςτοιχο ρόλο και να ζχουν εμπλακεί ςτον ίδιο βακμό. Β) Πρζπει να διακζτει μία εςωτερικι οργάνωςθ και μια αυςτθρι μεκοδολογία με βάςθ τθν οποία κα υλοποιιςει το ζργο. Θα πρζπει να χρθςιμοποιεί αποδεδειγμζνα αποδοτικά <<εργαλεία>> με τα οποία κα εντοπίηει λεπτομερϊσ και κα ιεραρχεί τισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ και κα ςχεδιάηει τισ διαδικαςίεσ που κα λειτουργιςουν γφρω και μζςα από το ERP. Πρζπει να παράξει πλιρθ τεκμθρίωςθ. Γ) Πρζπει να ζχει βακειά εμπειρία από όλα τα κυκλϊματα τθσ επιχείρθςθσ μζςα από ζργα αναςχεδιαςμοφ επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν. Ρόλοσ του είναι θ μεταφορά τεχνογνωςίασ από αντίςτοιχεσ περιπτϊςεισ ςε άλλεσ εταιρίεσ

9 Δ) Επιπλζον πρζπει να ζχει άριςτθ γνϊςθ των τεχνολογιϊν πάνω ςτισ οποίεσ αναπτφςςονται τα ERP (εργαλεία ανάπτυξθσ rdbms λειτουργικά ςυςτιματα, hardware) και να παρακολουκεί ςυνεχϊσ τισ εξελίξεισ ςτο χϊρο των ςυςτθμάτων ERP. Μόνο βαςιςμζνοσ ςε τζτοιεσ γνϊςεισ κα μπορεί να μεταφράηει τισ επιχειρθματικζσ ςτρατθγικζσ και απαιτιςεισ ςε τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ζχουν νόθμα για τουσ μθχανογράφουσ ΛΕΙΣΟΤΡΓIΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩN ERP. Σα ςυςτιματα ERP υποςτθρίηουν τισ βαςικότερεσ επιχειρθματικζσ διαδικαςίεσ και είναι δομθμζνα ςε <<λειτουργικά υποςυςτιματα>>. Παρακάτω ςυνοψίηονται οι βαςικζσ διαδικαςίεσ που υποςτθρίηονται από κάκε υποςφςτθμα. Σο υποςφςτθμα οικονομικισ διαχείριςθσ είναι θ καρδιά του ERP και ανταλλάςει πλθροφορίεσ με όλα τα υπόλοιπα ςυςτιματα. Βαςικζσ διαδικαςίεσ τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ περιλαμβάνουν τθν γενικι λογιςτικι, τθν αναλυτικι λογιςτικι, τθν διαχείριςθ παγίων, τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, τουσ ειςπρακτζουσ λογαριαςμοφσ, τουσ πλθρωτζουσ λογαριαςμοφσ και τθ διαχείριςθ διακεςίμων. Ανάλογα με το βακμό ολοκλιρωςθσ των ERP υποςτθρίηονται και άλλεσ διαδικαςίεσ όπωσ ο προχπολογιςμόσ, θ κοςτολόγθςθ βάςει δραςτθριοτιτων και άλλεσ. Οι βαςικζσ λειτουργίεσ του υποςυςτιματοσ Πωλιςεων Marketing περιλαμβάνουν τθν παραγγελιολθψία, τθν τιμολόγθςθ, τθν διαχείριςθ ςυμβολαίων, το μθτρϊο πελατϊν, τα αξιόγραφα και ςτατιςτικά πωλιςεων. Οριςμζνα από τα ςυςτιματα ERP υποςτθρίηουν επίςθσ τθν ανάλυςθ οφειλϊν, τθν εξυπθρζτθςθ πελατϊν, το marketing, τισ προβλζψεισ ηιτθςθσ, τθν θλεκτρονικι ανταλλαγι δεδομζνων και το θλεκτρονικό εμπόριο μζςω internet. Σο υποςφςτθμα των πωλιςεων ανταλλάςει πλθροφορίεσ κυρίωσ με τα υποςυςτιματα αποκικευςθσ και διανομισ, οικονομικισ διαχείριςθσ και παραγωγισ. Οι βαςικζσ λειτουργίεσ του υποςυςτιματοσ προμθκειϊν περιλαμβάνουν των ζλεγχο και διαχείριςθ των αιτιςεων αγοράσ, τθ διαχείριςθ εντολϊν αγοράσ, - 9 -

10 τθν αξιολόγθςθ προμθκευτϊν και τθν διαχείριςθ ςυμβάςεων. Σο υποςφςτθμα των πωλιςεων ανταλλάςει πλθροφορίεσ κυρίωσ με τα υποςυςτιματα αποκικευςθσ και διανομισ, οικονομικισ διαχείριςθσ και παραγωγισ. Οι βαςικζσ λειτουργίεσ του υποςυςτιματοσ αποκικευςθσ διανομισ περιλαμβάνουν τθν διαχείριςθ αποκεμάτων και των προγραμματιςμό των απαιτιςεων διανομισ. Άλλεσ λειτουργίεσ περιλαμβάνουν τθν διαχείριςθ αποκθκϊν και τθν διαχείριςθ ςτόλου φορτθγϊν. Σο υποςφςτθμα τθσ αποκικευςθσ διανομισ ανταλλάςει πλθροφορίεσ ςυνικωσ με τα υποςυςτιματα οικονομικισ διαχείριςθσ, πωλιςεων marketing, προμθκειϊν και παραγωγισ. Οι βαςικζσ λειτουργίεσ που καλφπτει το υποςφςτθμα ανκρωπίνων πόρων περιλαμβάνουν τον προγραμματιςμό προςωπικοφ, τθν μιςκοδοςία και τθν αξιολόγθςθ προςωπικοφ. Άλλεσ λειτουργίεσ που καλφπτονται είναι τα εξοδολόγια και θ παρουςία προςωπικοφ. Οι βαςικζσ λειτουργίεσ που καλφπτει το υποςφςτθμα παραγωγισ περιλαμβάνουν τον προγραμματιςμό απαιτιςεων δυναμικότθτασ, τον μακροπρόκεςμο προγραμματιςμό παραγωγισ, τον προγραμματιςμό απαιτιςεων υλικϊν, τον ζλεγχο παραγωγισ και τθν κοςτολόγθςθ παραγωγισ. Άλλεσ λειτουργίεσ που πικανϊσ να υποςτθρίηει είναι θ δομι προϊόντων, ο ζλεγχοσ αλλαγϊν ςχεδίων και ο βραχυπρόκεςμοσ προγραμματιςμόσ παραγωγισ. Σο υποςφςτθμα τθσ παραγωγισ ανταλλάςει πλθροφορίεσ με τα υποςυςτιματα οικονομικισ διαχείριςθσ, πωλιςεων, προμθκειϊν και αποκικευςθσ διανομισ

11 1.7. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ERP tier client/server* Αρχιτεκτονικι Επίπεδα λειτουργίασ. Σο νζο ςφςτθμα βαςίηεται ςε 3 tier αρχιτεκτονικι που κα εγκαταςτακεί ςε δίκτυο υπολογιςτϊν με χριςθ πρωτοκόλλου επικοινωνίασ TCP/IP. Σο ςφςτθμα αποτελείται από Σρία διακριτά επίπεδα. 1. DATABASE SERVER 2. APPLICATION SERVER 3. CLIENT Πρϊτο επίπεδο database server Αποτελϊντασ το βαςικότερο επίπεδο του ςυςτιματοσ, ο databaseserver παρζχει όλεσ τισ απαραίτθτεσ λειτουργίεσ για τθν αποκικευςθ, ανάκτθςθ ενθμζρωςθ και ςυντιρθςθ των δεδομζνων του ςυςτιματοσ κακϊσ επίςθσ και όλουσ τουσ απαραίτθτουσ μθχανιςμοφσ για τθν ακεραιότθτα των δεδομζνων. DATABASE SERVER *http://www.altec.gr/index.php/software/technology/3-tier-client-server.html

12 Δεφτεροεπίπεδο Applicationserver Αποτελεί το κφριο τμιμα του λογιςμικοφ ςτο οποίο εκτελοφνται οι περιςςότερεσ λειτουργίεσ, εκτόσ εκείνων που ςχετίηονται με τθν διαμόρφωςθ των οκονϊν εργαςίασ. Τπάρχει δυνατότθτα εγκατάςταςθσ περιςςοτζρων του ενόσ ApplicationServer ςε διαφορετικά μθχανιματα, αξιοποιϊντασ με αυτό τον τρόπο, οποιαδιποτε διακζςιμθ υπολογιςτικι ιςχφ και εξαςφαλίηοντασ εξαιρετικά αποτελζςματα ανταπόκριςθσ, αξιοπιςτίασ και επεκταςιμότθτασ APPLICATIONSERVER 1 APPLICATIONSERVER

13 Με τθν κατανομι τον applicationservers ςε ανεξάρτθτα μθχανιματα επιτυγχάνεται θ αποςυμφόρθςθ του ςυνολικοφ φόρτου του ςυςτιματοσ, αφοφ κάκε applicationserver είναι ςε κζςθ να υποςτθρίηει ζνα υποςφνολο του ςυνολικοφ αρικμοφ των remoteclients (π.χ. ο applicationserver Α κα εξυπθρετεί τουσ clients του υποκαταςτιματοσ Α, ενϊ ο applicationserver Β κα εξυπθρετεί τουσ clients του υποςυςτιματοσ Β). Σρίτο επίπεδο Client. Σο τρίτο επίπεδο του λογιςμικοφ αποτελεί τθν επαφι του χριςτθ με το ςφςτθμα (Userinterface) κακϊσ επίςθσ και θ μορφοποίθςθ των δεδομζνων που εμφανίηονται. Η επικοινωνία του client με τον ι τουσ applicationservers πραγματοποιείτε κάνοντασ χριςθ ενόσ μόνο πακζτου δεδομζνων κάκε φορά. Ζτςι, επιτυγχάνεται ο βζλτιςτοσ χρόνοσ απόκριςθσ μεταξφ του client και του applicationserver, δεδομζνου ότι τα δφο αυτά επίπεδα μποροφν να λειτουργιςουν πάνω ςε μία τθλεπικοινωνιακι γραμμι (Leasedline, dialup, internetconnection), εξαςφαλίηοντασ ζτςι μικροφσ χρόνουσ απόκριςθσ ςε όλο το ςφςτθμα. Η αρχιτεκτονικι Client Server τριϊν επιπζδων ζχει διεκνϊσ αποδειχκεί ωσ θ πλζον κατάλλθλθ για δικτυακζσ εγκαταςτάςεισ, ςε αντίκεςθ με τθν αρχιτεκτονικι client server δφο επιπζδων είτε Fat client είτε Fat server

14 Η ςυγκρότθςθ του ςυςτιματοσ ςε τρία επίπεδα εξαςφαλίηει :

15 Σθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ επιβάρυνςθσ του δικτφου λόγω μεταφοράσ μεγάλου όγκου δεδομζνων π.χ. θ εκτζλεςθ ενόσ Query για τθν ανάκτθςθ μερικϊν εγγράφων από ζναν πίνακα με δεκάδεσ χιλιάδεσ εγγραφζσ γίνεται ςτον διακομιςτι εφαρμογισ (applicationserver) από τον οποίο μεταφζρετε ςτον χριςτθ μόνο το αποτζλεςμα. Σθ δυνατότθτα του διαχωριςμοφ του διακομιςτι δεδομζνων από τον διακομιςτι ι τουσ διακομιςτζσ εφαρμογισ (Applicationservers), ϊςτε να εκτελοφνται ςε διαφορετικά μθχανιματα. Κατά ςυνζπεια ο κακοριςμόσ των κρίςιμων μεγεκϊν απόδοςθσ των αντίςτοιχων μθχανϊν (sizing) μπορεί να γίνει ανεξάρτθτα, ενϊ παράλλθλα εξαςφαλίηεται απεριόριςτθ επεκταςιμότθτα, χωρίσ ανακαταςκευι, του λογιςμικοφ. Σθ μζγιςτθ ευελιξία ςτθν επιλογι του διακομιςτι δεδομζνων, κακϊσ επιτρζπεται θ χριςθ οποιουδιποτε μθχανιματοσ με οποιοδιποτε λειτουργικό ςφςτθμα (windows, Unix κ.α.) με μοναδικι απαίτθςθ τθν δυνατότθτα επικοινωνίασ διά μζςου TCP/IP πρωτοκόλλου. Ζτςι είναι δυνατι θ μεταγενζςτερθ αναβάκμιςθ ωσ προσ τθν βάςθ δεδομζνων με τθν αλλαγι / αναβάκμιςθ του μθχανιματοσ, χωρίσ να επθρεάηετε το υπόλοιπο ςφςτθμα ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ERP. τθν παροφςα μελζτθ το ενδιαφζρον μασ ςτρζφεται ςτισ περιπτϊςεισ εφαρμογϊν τφπου ERP οι οποίεσ δίνουν κάποιασ μορφισ δυνατότθτα για online επιχειρθματικζσ και γενικά διατραπεηικζσ ςυναλλαγζσ από τον χριςτθ. Όπωσ κα γίνει αντιλθπτό ςτθν πορεία τθσ μελζτθσ θ εφαρμογζσ αυτζσ δεν ανικουν ςτουσ πρωτοπόρουσ του χϊρου. Παρόλα αυτά κα μασ απαςχολιςουν ςτο παρϊν κείμενο κακότι αποτελοφν ζνα νζο ρεφμα ςτισ εφαρμογζσ παροχισ υπθρεςιϊν ςτισ επιχειριςεισ και ςαφϊσ ζχουν μεγάλεσ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ Singularlogicbusinesserp Ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα διαχείριςθσ επιχειρθςιακϊν πόρων για μεςαίεσ επιχειριςεισ που ζχουν αναπτφξει ςθμαντικό μζγεκοσ. Σι περιλαμβάνει:

16 Τποςφςτθμα εμπορικισ διαχείριςθσ (ενδεικτικά διαχείριςθ αποκεμάτων, πωλιςεων, αγορϊν, ςυντικζμενα είδθ, ελεγχόμενθ διακίνθςθ ειδϊν, κιβωτιοποίθςθ) αρικμοί ςειράσ, κοςτολόγθςθ ειςαγωγϊν, παρτίδεσ, ςυντικζμενα είδθ, οδθγοί, είδθ εγγυοδοςίασ, χρϊμα μζγεκοσ, κφκλωμα διαχείριςθσ προμθκειϊν ). Τποςφςτθμα οικονομικισ διαχείριςθσ (ενδεικτικά Γενικι λογιςτικι, αναλυτικι λογιςτικι, διαχείριςθ ειςπρακτζων και πλθρωτζων λογαριαςμϊν, χρθματοοικονομικι διαχείριςθ, cashflow, πιςτωτικι πολιτικι πελατϊν, τραπεηικοί λογαριαςμοί/extraits, τόκοι υπερθμερίασ, προχπολογιςμόσ Λογαριαςμϊν, Μθτρϊο Παγίων / Αποςβζςεισ Παγίων, Παραςτατικά Παγίων) advanced διαχείριςθ παγίων, διοικθτικοί λογαριαςμοί. Τποςφςτθμα διοικθτικισ πλθροφόρθςθσ / προγραμματιςμοφ, advancedreportingtools, διαχείριςθ προχπολογιςμϊν, αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ και απολογιςμόσ διοίκθςθσ. Τποςφςτθμα παραγωγισ (ενδεικτικά τεχνικζσ προδιαγραφζσ, Παραγωγζσ αναλϊςεισ, κοςτολόγθςθ παραγωγισ, προγραμματιςμόσ παραγωγισ -MRP. υντιρθςθ βιομθχανικοφ εξοπλιςμοφ Ζξω-λογιςτικι κοςτολόγθςθ δραςτθριοτιτων Διαχείριςθ ροισ αποκεμάτων Διαχείριςθ ξζνου νομίςματοσ SOFT1 Η SiEVENINNOVATIVESOLUTIONS αναλαμβάνει τθν εγκατάςταςθ και τθν ςυντιρθςθ του SOFT1, ενόσ ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ενιαίασ διαχείριςθσ πόρων για εμπορικζσ, παραγωγικζσ επιχειριςεισ και εταιρίεσ παροχισ υπθρεςιϊν. Η ανοιχτι αρχιτεκτονικι του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ SOFT1 επιτρζπει τθν αποτελεςματικι οργάνωςθ των διαδικαςιϊν και λειτουργιϊν τθσ επιχείρθςθσ με ςτόχο τθν ζγκυρθ και ζγκαιρθ πλθροφόρθςθ. Περιγραφι προϊόντοσ Σο SOFT1 είναι ζνα ελλθνικό πλθροφοριακό ςφςτθμα που ενοποιεί ςε ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα λειτουργίασ ERP, μιςκοδοςίασ, διαχείριςθσ προςωπικοφ, επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν και διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. Είναι ςε κζςθ να καλφψει από τισ πιο απλζσ ανάγκεσ μιασ επιχείρθςθσ ωσ και τισ πιο πολφπλοκεσ. Λειτουργεί είτε ωσ

17 τυποποιθμζνο ςφςτθμα είτε ωσ ανοικτι Business πλατφόρμα που μεταμορφϊνεται τελείωσ από εγκατάςταςθ ςε εγκατάςταςθ ι από διαδικαςία ςε διαδικαςία. Η λειτουργία του ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ SOFT1 αποςκοπεί ςτθν διευκόλυνςθ και τθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ κακθμερινισ εργαςίασ των ςτελεχϊν κάκε ιεραρχικοφ επιπζδου και ςτθν αξιοποίθςθ των ςυνολικϊν πόρων τθσ επιχείρθςθσ (ανκρϊπινοι πόροι, εγκαταςτάςεισ, τεχνολογίεσ επικοινωνίασ με πελάτεσ και προμθκευτζσ και αυτοματιςμοφ διαδικαςιϊν και ελζγχων, χρόνοσ). Σαυτόχρονα επιτυγχάνει τθν ςυγκεντρωτικι απεικόνιςθ των αποτελεςμάτων όλων των δράςεων και λειτουργιϊν τθσ επιχείρθςθσ. Η Softone μετά από πολφχρονθ εμπειρία ςτθν ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνων λφςεων επιχειρθματικοφ λογιςμικοφ ανζπτυξε το πλθροφοριακό ςφςτθμα SOFT1 με ςτόχο τθν παροχι online πολφπλευρθσ πλθροφόρθςθσ για τθν χρθματοοικονομικι και επιχειρθςιακι εικόνα τθσ επιχείρθςθσ. το ςφνολο τθσ θ εφαρμογι καλφπτει πλιρωσ τισ χρθματοοικονομικζσ λειτουργίεσ, τθν εμπορικι λειτουργία ςε ςυνδυαςμό με τον αυτοματιςμό των πωλιςεων, τθν παραγωγικι διαδικαςία και τθν παροχι υπθρεςιϊν. Η επιχείρθςθ μπορεί να επιλζξει τθν πλιρθ ι ςταδιακι κάλυψθ των λειτουργιϊν τθσ, επιλζγοντασ τα ςυςτιματα που χρειάηεται ςιμερα άλλα και ςτο μζλλον. Η υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ γίνεται ςυςτθματικά και με απόλυα ελεγχόμενα αποτελζςματα, ςε άμεςθ ςυνάρτθςθ με τισ απαιτιςεισ ολοκλιρωςθσ των ςυςτθμάτων τθσ επιχείρθςθσ. Οι εφαρμογζσ απευκφνονται ςε επιχειριςεισ ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ, ςε οποιονδιποτε κλάδο και αν δραςτθριοποιοφνται. Ιδιαίτερα βοθκά ςτα εξισ : Εντοπιςμό, μείωςθ και ζλεγχο των λειτουργικϊν δαπανϊν και εξόδων Ζλεγχο και βελτίωςθ των χρθματοροϊν (cashflow) Μείωςθ των ανοικτϊν υπολοίπων Εντοπιςμό και ζλεγχο όλων των χρθματοοικονομικϊν ςυναλλαγϊν Δθμιουργία και αξιοποίθςθ απαιτθτικϊν και χρθματοοικονομικϊν αναλφςεων Βελτίωςθ των πελατειακϊν ςχζςεων Επζκταςθ τθσ πελατειακισ και προμθκευτικισ βάςθσ Μείωςθ αξίασ αποκεμάτων Προμικεια ειδϊν και εφοδιαςμό τθσ επιχείρθςθσ με το χαμθλότερο κόςτοσ

18 Σο SOFT1 ERP. ToSOFT1 ERP απευκφνετε ςε μεγάλεσ επιχειριςεισ με ζντονεσ δραςτθριότθτεσ και απαιτιςεισ από ζνα αντίςτοιχο πρόγραμμα. υμβάλλει ςτον αποτελεςματικό ζλεγχο των εμπορικϊν δραςτθριοτιτων τθσ, ςτθν καλφτερθ διαχείριςθ των αποκεμάτων, ςτθν χρθματοοικονομικι διαχείριςθ ενϊ υποςτθρίηει και διεκνείσ ςυναλλαγζσ. Οι βαςικζσ λειτουργίεσ τθν εφαρμογισ ακολουκοφν: Stockmanagement: διαχείριςθ αποκικθσ αποκεμάτων, απεριόριςτοι αποκθκευτικοί χϊροι, εναλλακτικά αντίςτοιχα είδθ, ποςοτικζσ εκκρεμότθτεσ, μεταφορικά μζςα, δρομολόγια, καταςκευαςτζσ, μάρκεσ. υναλλαςςόμενοι: διαχείριςθ πελατϊν, προμθκευτϊν, χρεωςτϊν, πιςτωτϊν, παρακολοφκθςθ ομίλων εταιριϊν, ςυγκεντρωτικζσ καρτζλεσ και ιςοηφγια. Εμπορικι δραςτθριότθτα: πωλιςεισ και παραγγελιολθψία. Διαχείριςθ λιανικισ, retail, αγορζσ και παραγγελιοδοςία, παρακολοφκθςθ εργαηομζνων, πωλθτϊν, ειςπρακτόρων, αγοραςτϊν, προβλζψεισ αγορϊν και πωλιςεων, τιμολογιακζσ πολιτικζσ πωλιςεων και αγορϊν, ζςωλογιςτικι εμπορικι κοςτολόγθςθ. Χρθματοοικονομικι διαχείριςθ δαπάνεσ: ειςπράξεισ πλθρωμζσ, διαχείριςθ αξιόγραφων χαρτοφυλάκια αξιόγραφων, διαχείριςθ πιςτωτικϊν καρτϊν, παρακολοφκθςθ ταμείων, τραπεηικοί λογαριαςμοί, τραπεηικά εμβάςματα, αντιςτοιχιςεισ, ειδικζσ ςυναλλαγζσ και χρεοπιςτϊςεισ, ςυμψθφιςμοί ςυναλλαςςομζνων, set χρεοπιςτϊςεων, πιςτωτικζσ πολιτικζσ. Διεκνείσ ςυναλλαγζσ: ξζνο νόμιςμα, κοςτολόγθςθ πωλιςεων εξαγωγϊν, κοςτολόγθςθ αγορϊν ειςαγωγϊν. Λογιςτικζσ ενότθτεσ: γενικι και αναλυτικι λογιςτικι, διεκνι λογιςτικά πρότυπα, παρακολοφκθςθ παγίων. Businessadministration: διαχείριςθ υποκαταςτθμάτων sites, διαχείριςθ επιςυναπτόμενων θλεκτρονικϊν αρχείων, ζγγραφα, γεωγραφικϊν ςθμείων. Reporting tools: report generator basic, report generator advanced, report generator templates and click view analyzer. Customization tools: ελεφκεραπεδίακαιακροιςτζσ, ςχεδιαςμόσοκονϊν, database designer fields, database designer tables, script engines, total script builder, working forms, alert system

19 User facilities: e-support user. Πάνω ςτον βαςικό ςυνδυαςμό που κα επιλζξει θ εταιρία να χρθςιμοποιιςει μπορεί να εγκαταςτιςει επιπλζον: Λογιςτικζσ ενότθτεσ Ειδικζσ ενότθτεσ stock management Παραγωγι Παροχι υπθρεςιϊν Τποκαταςτιματα και retail Operations and crm Άνκρωποι και μιςκοδοςία Advanced business control International editions Η ςυγκεκριμζνθ ζκδοςθ τθσ εφαρμογισ προςφζρεται με ςυμβατικό μοντζλο διάκεςθσ (softwarelicenses) αλλά και με ςυνδρομθτικό μοντζλο διάκεςθσ (ask) υνδζςιμα ςυςτιματα. Σο soft1 αποτελεί το κζντρο ελζγχου μιασ δζςμθσ ςφγχρονων επιχειρθςιακϊν ςυςτθμάτων, ολοζνα ςθμαντικότερο για τθν λειτουργία ςθμαντικϊν ηωτικϊν διαδικαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ. Σα ςυςτιματα αυτά λειτουργοφν ςτο soft1 ωσ ζτοιμα modules είτε αναπτφςςονται επεκτείνονται από τθν softone βάςει ειδικϊν προδιαγραφϊν, είτε πρόκειται για ολοκλθρωμζνεσ εφαρμογζσ ανεπτυγμζνεσ από ειδικοφσ ςτο αντικείμενο καταςκευαςτζσ. ε κάκε περίπτωςθ το soft1 και τα ειδικά ςυςτιματα λειτουργοφν ςε ενιαίο περιβάλλον πλθροφοριϊν και ςε απόλυτο ςυντονιςμό τόςο μεταξφ τουσ, όςο και με τα κεντρικά οικονομικά και λοιπά δεδομζνα του erp. Ενδεικτικοίτίτλοιςυνδζςιμωνςυςτθμάτων: Crm Logisticsmanagement Supply chain management

20 E-business e-commerce Business control panel and automations Πλεονεκτιματα Λειτουργικότητα: Σο soft1 ςχεδιάςτθκε και αναπτφχκθκε με ςτόχο να εξυπθρετιςει τθσ διαδικαςίεσ, λειτουργίεσ και απαιτιςεισ επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςε διαφορετικοφσ επιχειρθματικοφσ τομείσ και αντικείμενα. Με μοναδικζσ δυνατότθτεσ προςαρμογισ, προςκικθσ ιδιαιτεροτιτων και επζκταςθσ που χαρακτθρίηουν τθσ κατά παραγγελία εφαρμογζσ ςε ςυνδυαςμό με όλα τα πλεονεκτιματα των τυποποιθμζνων λφςεων το soft1 διαμορφϊνει για κάκε επιχείρθςθ τθ δικι τθσ μοναδικι λφςθ. Σο soft1 είναι μια λφςθ ευζλικτθ και πλιρωσ ολοκλθρωμζνθ που περιλαμβάνει ζνα ευρφτατο φάςμα επιχειρθματικϊν λειτουργιϊν το οποίο καλφπτει όλο τον κφκλο τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, από τισ πωλιςεισ, τισ αγορζσ και τθν χρθματοοικονομικι διαχείριςθ ζωσ τθν διαχείριςθ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ κάκε τφπου, τον προγραμματιςμό και τθν παρακολοφκθςθ τθσ παραγωγισ, τον ζλεγχο και τον προγραμματιςμό των αποκεμάτων και τθν διαχείριςθ του προςωπικοφ. Η εφαρμογι είναι multi-lingual, δθλαδι, ενςωματϊνει άριςτθ τεχνικι και ςχεδιαςτικι υποδομι μζςα από ζνα μεγάλο εφροσ εργαλείων για τθν λειτουργία τουσ ςε άλλεσ γλϊςςεσ πζραν τθσ ελλθνικισ. Η απόδοςθ του ςυςτιματοσ είναι ανεξάρτθτθ από τθν γλϊςςα χριςθσ. Τποςτθρίηεται πλιρωσ θ δθμιουργία και ταυτόχρονθ λειτουργία πολλαπλϊν εταιριϊν για τθν πλιρθ κάλυψθ ομίλων, υποκαταςτθμάτων, κυγατρικϊν και τθν αυτοματοποίθςθ διεταιρικϊν ι ενδοομιλικϊν ςυναλλαγϊν. Επιπλζον παρζχεται ολοκλθρωμζνθ λειτουργικότθτα διαχείριςθσ πολλϊν νομιςμάτων και υποςτιριξθ δθμιουργίασ αναφορϊν ςε τρία νομίςματα ταυτόχρονα, ενϊ δεν υπάρχει κεωρθτικό μζγιςτο ςτον αρικμό των ταυτόχρονων ςυνδζςεων(multi-user). Επικοινωνία και ςυνεργαςία. Βαςικό πλεονζκτθμα του soft1 αποτελεί θ δυνατότθτα επικοινωνίασ με εφαρμογζσ τρίτων καταςκευαςτϊν και με ςυςτιματα δθμιουργίασ δεδομζνων

21 Η επικοινωνία με εφαρμογζσ τρίτων καταςκευαςτϊν μπορεί να γίνει ςε οποιοδιποτε format. Η επιχείρθςθ μπορεί να αξιοποιιςει οποιαδιποτε εφαρμογι διευκολφνει τθν λειτουργία τθσ. Σζτοιεσ εφαρμογζσ μπορεί να είναι όλεσ οι εφαρμογζσ internet / intranet, crm, hr, e- commerce, supplychainmanagement, reporting, datawarehousing, datamining, businessintelligence, κακϊσ και ςε εφαρμογζσ ςυναλλαςςομζνων όπωσ ΙΚΑ, taxis, τράπεηεσ, εφαρμογζσ πελατϊν, προμθκευτϊν κλπ. Με τθν χριςθ του internet πλθροφορίεσ διανζμονται και ανταλλάςςονται εφκολα και με χαμθλό κόςτοσ, μειϊνοντασ το κόςτοσ διαχείριςθσ και αυξάνοντασ τθν απόδοςθ του προςωπικοφ. Η ανταλλαγι πλθροφοριϊν και επικοινωνίασ μεταξφ του soft1 και τρίτων καταςκευαςτϊν επιτυγχάνεται ςε δφο επίπεδα: ςε επίπεδο εφαρμογισ και ςε επίπεδο βάςθσ δεδομζνων. Ζτςι χάρθ ςτθν επικοινωνία ςε επίπεδο εφαρμογισ, θ επιχείρθςθ ζχει τθν δυνατότθτα τθσ επζκταςθσ τθσ λειτουργικότθτασ του προγράμματοσ μζςω τθσ ιδίασ τθσ εφαρμογισ, διατθρϊντασ το ίδιο interface και τθν ίδια χρθςτικότθτα. Παράλλθλα μζςω επικοινωνίασ ςε επίπεδο βάςθσ δεδομζνων, διαςφαλίηεται θ αμφίδρομθ επικοινωνία με οποιαδιποτε εφαρμογι τρίτων για online θ offline ανταλλαγι δεδομζνων ERPAtlantisfinancials (FI). Σο erpatlantisfinancials είναι ζνα πλιρωσ παραμετροποιιςιμο ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ επιχειρθςιακϊν πόρων, που καλφπτει όλεσ τισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ και μπορεί να ςυνεργαςτεί με τισ γνωςτότερεσ τεχνολογικζσ πλατφόρμεσ. Σο προϊόνerpatlantisfinancial υπερβαίνει κατά πολφ τθν κατθγορία των ςυνθκιςμζνωνerp ςυςτθμάτων. ο λόγοσ είναι ότι προςφζρει λειτουργίεσ και υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ, τα αντίςτοιχα ανταγωνιςτικά προϊόντα απαιτοφν πολλαπλάςιο κόςτοσ, υποδομζσ και ανκρωποϊρεσ. Σο erpatlantisfinancial είναι ζνα πολφ-γλωςςικό ςφςτθμα, με απευκείασ εναλλαγι των γλωςςϊν επικοινωνίασ ςτο περιβάλλον του χριςτθ, χαρακτθριςτικό που το κάνει ιδιαίτερα χρθςτικό ςε επιχειριςεισ θ οργανιςμοφσ με δραςτθριότθτα και εκτόσ

22 Ελλάδοσ. Άλλο ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό του είναι θ εγγενισ υποςτιριξθ των Διεκνϊν λογιςτικϊν Προτφπων. Σο ATLANTISERPδιαχειρίηεται απεριόριςτο όγκο δεδομζνων και υποςτθρίηει τθν ταυτόχρονθ λειτουργία χρθςτϊν χωρίσ περιοριςμοφσ. Παράλλθλα διακζτει ζνα ιςχυρό ςφςτθμα αςφαλείασ για απόλυτο ζλεγχο πρόςβαςθσ ςε αρχεία δεδομζνων, λειτουργικζσ εργαςίεσ, βοθκθτικζσ εφαρμογζσ,και περιφερειακά.ηεπιχείρθςθμπορείπλζον να εμπιςτευκεί το πλθροφοριακό τθσ ςφςτθμα,ειςάγοντασοποιαδιποτεπλθροφορίαχωρίσκανζνακίνδυνοδιαρροισ. Σο ATLANTISERPείναιζνααπό τα πιο ολοκλθρωμζναεπιχειρθματικάπλθροφοριακάςυςτιματα ςτθν ΕΤΡΩΠΗ και το αδιαφιλονίκθτοπρότυπομεταξφ των ςυςτθμάτωνerp. Αξιοποιεί και ενςωματϊνειόλεσ τισ νζεστεχνολογίεσ ςε ζναολοκλθρωμζνο και πρωτοποριακόςφςτθμα. Διακζτειαπεριόριςτεσ δυνατότθτεσ,ενϊ οι προδιαγραφζσ του αποτελοφνυπερςφνολοόλων των επιχειρθματικϊναναγκϊν που ζχεικαταγράψει θ AltecSoftwareαπό τθν λειτουργία των επιχειριςεωνπελατϊν τθσ. Απατάειοριςτικά και άμεςα ςε προβλιματαοργάνωςθσ κ πλθροφόρθςθσ.οι λειτουργίεσ και οι διαδικαςίεσεκτελοφνταιαπλάχωρίσςπατάλθχρόνου,μζςων και πόρων, γιατίζχουνιδθπροβλθκείςχολαςτικά ςτον κεντρικόπυρινα θ ςτισ παραμζτρουσ του ςυςτιματοσ. Βραβεφτθκεαπό τθν πρϊτθςτιγμι που κυκλοφόρθςε ςτθν ελλθνικιαγορά για τθν πλθρότθτα και τισ προδιαγραφζσ του και κζρδιςεαμζςωσ τθν εμπιςτοςφνθ των απαιτθτικότερωνπελατϊν. Αναγνωρίηεται ωσ βζλτιςτθ ςτρατθγικιεπιλογι για τθν υποςτιριξθ τθσ επιχειρθματικισδραςτθριότθτασ ςτθν Ελλάδα και τθν νοτιοανατολικιευρϊπθ. ΣεχνολογίαΑιχμισ κ υνεργαςία Βαςιςμζνο ςτθν προθγοφμενθτεχνολογίαroads,το ATLANTISERPείναιζναςφςτθμαανοικτισαρχιτεκτονικισ,που αξιοποιείπλιρωσ τισ δυνατότθτεσ των ςχεςιακϊνβάςεωνδεδομζνων και μπορεί να λειτουργιςει ςτισ δθμοφιλζςτερεσπλατφόρμεσ. Ενςωματϊνει τισ τελευταίεσεξελίξεισ ςτθν τεχνολογίαανάπτυξθσλογιςμικοφ και αξιοποιείόλεσ τισ ςφγχρονεσμεκόδουσ ςχεδιαςμοφ,ανάλυςθσ και οργάνωςθσ των

23 λειτουργιϊν,των δυνατοτιτων και των διαδικαςιϊνενόσανοικτοφπλθροφοριακοφςυςτιματοσ. Η πλιρθσςυνεργαςία και θ ομαλιλειτουργία των εφαρμογϊν,του λειτουργικοφςυςτιματοσ και του δικτφου,επιτρζπει ςτο ATLANTISERP να αξιοποιείόλεσ τισ εξελίξεισ ςτα μζςα άντλθςθσ,μεταφοράσ και ανταλλαγισπλθροφοριϊν,καλφπτοντασολοκλθρωμζνα τθν επικοινωνία τθσ επιχείρθςθσ με όλα τα ςυνεργαηόμεναμζρθ και επιτρζποντασ τθν αςφαλιανταλλαγιδεδομζνων με άλλεσεφαρμογζσ. Σο ATLANTISERPςυνεργάηεταιακόμα με πλθκϊραεξειδικευμζνωνπρογραμμάτων και ςυςκευϊν (ταμιακζσμθχανζσ,ςυςτιματααυτοματιςμοφ,και ζλεγχου,barcodereaders κ.λ.π)αξιοποιϊντασ με τον καλφτεροδυνατότρόπο τθν πρόςκετθλειτουργικότθτα που προςφζρουν. το πλαίςιο των νζωντεχνολογιϊν,φιλικϊν προσ τον χρθςτι,το ATLANTISERP,ζχειεντάξειδυνατότθτεσ για απ' ευκείασςφνδεςθ με εφαρμογζσ τουσ MSOFFICE,ενϊ ο νζοσatlantiwclientαναπτυγμζνοσ ςε "net" επιτρζπει τθν χριςθβαςικϊνλειτουργιϊν του προγράμματοσ (παραγγελίεσ, ειςπράξεισ, πλθρωμζσκλπ)μζςω μιασ απλισςφνδεςθσ ςτο δίκτυο και webbrowser. Περιβάλλον Εργαςίασ Σο εξαιρετικά εργονομικό και φιλικό περιβάλλον εργαςίασ (userinterface) του ATLANTISERP προδιακζτει κετικά και διευκολφνει ουςιαςτικά τθν διαδικαςία εκπαίδευςθσ και λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ. Αποτελεί τθν βάςθ για ζναολοκλθρωμζνο περιβάλλον αυτοματιςμοφ γραφείου,αφοφ αξιοποιεί τισ δυνατότθτεσ των windows και του msoffice,απλουςτεφει και επιταχφνει ςφνκετεσ εργαςίεσ ενω παράλλθλα διευκολφνει τον ζλεγχο ςυγκεντρωτικϊν πλθροφοριϊν μζςα από τθν δυνατότθτα άμεςθσ απεικόνιςθσ των πρωτογενϊν πλθροφοριϊν. Σο περιβάλλον εργαςίασ του ATLANTISERP ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθ γριγορθ εξοικείωςθ των χειριςτϊν και βελτιϊνει τθν αποδοτικότθτα,τόςο κατά τθν διάρκεια των κακθμερινϊν λειτουργιϊν,όςο και κατά τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν. Ευελιξία

24 Σο ATLANTIS ERP ενςωματϊνει προθγμζνα ςυςτιματα που βαςίηονται ςτθν τεχνολογία ROADS και αποτελοφν μοναδικά εργαλεία για τα ςτελζχθ πλθροφορικισ των επιχειριςεων.επιτρζπουν τθν πλιρθ προςαρμογι και τθν δυναμικι εξζλιξθ όλων των δομικϊν ςτοιχείων του ςυςτιματοσ,με αποτζλεςμα τθν πλιρθ κάλυψθ των εξειδικευμζνων/εξατομικευμζνων απαιτιςεων λειτουργίασ. Σα ςυςτιματα αυτά προςφζρουν ςτο χριςτθ αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ παραμετροποίθςθσ (φόρμεσ,menu,χριςθ εξωτερικϊν DLL,browsers,selectors)ϊςτε να κακίςταται δυνατι τόςο θ εξατομικευμζνθ τροποποίθςθ τθσ λειτουργικότθτασ και τθσ ροισ των διαδικαςιϊν του ςυςτιματοσ,όςο και θ επζκταςι του. Λειτουργικότθτα Σο ATLANTIS ERP προςφζρει ςτθν επιχείρθςθ ευελιξία,αλλά και ολοκλθρωμζνθ κάλυψθ των διαφοροποιθμζνων απαιτιςεων ανάλογα με τισ αγορζσ που απευκφνεται και τθν προςαρμογι τθσ ςτισ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ του ανταγωνιςμοφ. Οι εφαρμογζσ του ATLANTIS ERP εξελίςςονται ςυνεχϊσ ϊςτε να καλφπτουν ευζλικτα,λειτουργικά και ςφντομα τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ και να ανταποκρίνονται ςτισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ. Η δυναμικι ςχεδίαςθ του επιτρζπει τθν πολφμορφθ ανάλυςθ των ςτοιχείων,ανάλογα με τον τομζα δραςτθριότθτασ του κάκε χριςθ,εξαςφαλίηοντασ ςτθν επιχείρθςθ ουςιαςτικάανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθν διαχείριςθ των κρίςιμων πλθροφοριϊν.ακόμθ επιτρζπει ςε κάκε επιχείρθςθ να διαμορφϊςει τθν ροι των διαδικαςιϊν που επικυμεί να υλοποιιςει μζςα από το ERP ςφςτθμα.η επιχείρθςθ ζχει κάκε δυνατότθτα να ςυνκζςει με τον τρόπο που ταιριάηει ςτο προφίλ και τισ δυνατότθτζσ τθσ,τόςο τισ διαδικαςίεσ ενδο-επιχειρθςιακισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των διαφορετικϊν τμθμάτων,όςο και αυτζσ που αφοροφν δυο επιχειρθςιακζσ λειτουργίεσ με πελάτεσ-προμθκευτζσ. Αναγνωρίηοντασ τθ ςτρατθγικι ςθμαςία παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ των δραςτθριοτιτων τθσ επιχείρθςθσ ξεχωριςτά.σο ATLANTIS ERP διακζτει εξειδικευμζνο υποςφςτθμα παρακολοφκθςθσ κερδοφορίασ κατάδραςτθριότθτα ATLANTIS Business Units επιτρζπει τον οριςμό δραςτθριοτιτων παραμετρικά,με ανάλυςθ ςε πολλαπλά επίπεδα,ενϊ παράλλθλα ανταποκρίνεται ςτθν ανάγκθ για ομαδοποιθμζνεσ και αναλυτικζσ προβολζσ και εκτυπϊςεισ

25 threadmodels Πζρα από τα τρία επίπεδα που αναφζρκθκαν ςε προθγοφμενθ ενότθτα ςτθ λειτουργία των προγραμμάτων το ATLANTISERP διακζτει και τθ μζκοδο διαχείριςθσ μνιμθσ (Multi Thread Model) για καλφτερθ απόδοςθ του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ. Μζκοδοσ, κατά τθν οποία, τα Requests που κζτει ο εκάςτοτε Client προωκοφνται προσ τον Διακομιςτι Δεδομζνων (Database Server), ανεξάρτθτα από τθ ςειρά με τθν οποία ζχουν τεκεί. Με τθ μζκοδο αυτι, ο Application Server μετατρζπεται ςε κόμβο δρομολόγθςθσ από και προσ τον Database Server. H ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αυξάνει το ςυνολικό βακμό απόδοςθσ του ςυςτιματοσ, αφοφ ο Database Server είναι αυτόσ που διαχειρίηεται με βζλτιςτο τρόπο τα Client Requests με ειδικοφσ αλγόρικμουσ του εκάςτοτε καταςκευαςτι. Απαιτιςεισ Hardwareυςτιματοσ* Οι προδιαγραφζσ του Database Server πρζπει να είναι κατάλλθλεσ για τθ φιλοξενία τθσ ςυγκεκριμζνθσ βάςθσ (ORACLE, MS SQL Server) και κα πρζπει να ςυμβαδίηουν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ που κζτει ο ςυγκεκριμζνοσ καταςκευαςτισ τθσ βάςθσ δεδομζνων για το ςυγκεκριμζνο λειτουργικό ςφςτθμα, ςτο οποίο πρόκειται να εγκαταςτακεί. Οι απαιτιςεισ ςε CPU Power, Storage Capacity, Memory κακορίηονται με βάςθ το Λειτουργικό φςτθμα (Windows Server, Unix, κ.τ.λ.), τον αρικμό των χρθςτϊν και από τθν ζκδοςθ (Version) τθσ ςυγκεκριμζνθσ βάςθσ. ε κάκε περίπτωςθ, θ ςωςτι εκτίμθςθ των χαρακτθριςτικϊν του Server, ο οποίοσ τελικά κα υποςτθρίξει τθ βάςθ δεδομζνων, κα οδθγιςει ςτθ βζλτιςτθ απόδοςθ του ςυςτιματοσ (Optimum Performance). DatabaseServer Ενδεικτικά, αναφζρονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά, τα οποία κζτουν οι δφο δθμοφιλζςτεροι καταςκευαςτζσ βάςεων δεδομζνων (Oracle και Microsoft). Oracle Server Operating System: Windows 2000 Server (Service Pack 1 τουλάχιςτο), Windows Server 2003 & Windows Server 2003 R2, Windows Server

26 *http://www.altec.gr/index.php/software/erp-systems.html, AIX 5L 5.2, Maintenance Level 04+, AIX 5L 5.3, Maintenance Level 02+, Open VMS 8.2, HP Tru64 UNIX V5.1B, Linux (Red Hat 4.0, SuSE Enterprise Server 9 sp2+, Asianux 1.0), HP-UX 11iv2 (11.23), IBM z/os(e) V1.4, Solaris 10 Database Server Ελάχιςτθ ςφνκεςθ Μζςθ φνκεςθ Θ ALTEC προτείνει CPU Type Pentium III ςυμβατόσ ι ταχφτεροσ Pentium 4 ι ταχφτεροσ Core2Duo ι ταχφτεροσ CPU Speed 800 MHz 3.0 GHz 2.2 GHz ι ταχφτεροσ Physical Memory (RAM) 256 MB 1.0 GB 2.0 GB Virtual Memory 512 MB (Σο διπλάςιο τθσ Physical Memory) 2.0 GB (Σο διπλάςιο τθσ Physical Memory) 4.0 GB (Σο διπλάςιο τθσ Physical Memory) Hard Disk Space 2 GB 5 GB+ (Εξαρτάται από τα Data Files τθσ Βάςθσ) 10 GB+ (Εξαρτάται από τα Data Files τθσ Βάςθσ) Temp Disk Space 100 MB 250 MB 1 GB HDD IDE SATA2 RAID1 SAS RAID5-26 -

27 XLINE ERP Ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα για τθν μικρομεςαία αγορά Σο πλθροφοριακό ςφςτθμα κάκε επιχείρθςθσ αποτελεί ςτρατθγικι επιλογι τθσ. Η αναβάκμιςι του ςε ζνα ςφγχρονο ςφςτθμα βαςίηεται ςτθν εμπειρία προθγοφμενθσ πρακτικισ και επιβάλλεται να απαντά ςε ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και ςτόχουσ. Η οικογζνεια εφαρμογϊν xline ERP ανταποκρίνεται ςτισ υψθλζσ απαιτιςεισ επιχειριςεων και ομίλων, με άμεςα και ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα. υμβάλλοντασ με τον καλφτερο τρόπο ςτθ δθμιουργία υποδομισ και τθν αξιοποίθςθ ςφγχρονων εργαλείων, μεγιςτοποιεί τθν ανταγωνιςτικότθτά τουσ. Σο νζο πλθροφοριακό ςφςτθμα xline ERP ανταποκρίνεται απόλυτα ςτισ απαιτιςεισ για ενιαία διαχείριςθ όλων των δεδομζνων τθσ επιχείρθςθσ και καλφπτει άμεςα και αποτελεςματικά τθν ανάγκθ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν μεταξφ επιχειριςεων και απομακρυςμζνων ςθμείων πϊλθςθσ και παραγωγισ. Λειτουργικά πλεονεκτιματα Βαςιςμζνο ςτθν προθγμζνθ τεχνολογία R.O.A.D.S., το xline ERP είναι ζνα ςφςτθμα ανοικτισ αρχιτεκτονικισ που αξιοποιεί πλιρωσ τισ δυνατότθτεσ των πιο αξιόπιςτων ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων και μπορεί να λειτουργιςει ςτισ δθμοφιλζςτερεσ πλατφόρμεσ. Η πρωτοποριακι δομι τθσ διεπιφάνειασ χριςθσ και των menu, θ δυνατότθτα ςφνκεςθσ γραμμϊν εργαλείων (toolbar), οριςμζνων από τον χριςτθ, κακϊσ και οι δενδροειδείσ δομζσ οργάνωςθσ των υποςυςτθμάτων (tree structures), αποτελοφν τθ βάςθ για ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον εργαςίασ. υνδζεται και ςυνεργάηεται ομαλά με όλα τα προθγμζνα τεχνολογικά προϊόντα πλθροφορικισ ι τθλεπικοινωνιϊν (περιφερειακζσ εφαρμογζσ και ςυςτιματα δθμιουργίασ δεδομζνων - ταμειακζσ μθχανζσ, ςυςτιματα αυτοματιςμοφ και ελζγχου, barcode κλπ). Παράλλθλα, διακζτει ενςωματωμζνεσ δυνατότθτεσ για απ' ευκείασ ςφνδεςθ με εφαρμογζσ του MS Office

28 Ενςωματϊνει αυτόματθ διαδικαςία μεταφοράσ δεδομζνων (data migration) από το Κεφάλαιο, κακιςτϊντασ δυνατι τθν αδιάλειπτθ λειτουργία τθσ μθχανογράφθςθσ, χωρίσ τθν ανάγκθ ςπατάλθσ πολφτιμων επιχειρθςιακϊν πόρων. Σο xline ERP αποτελεί ζνα μοναδικό εργαλείο για τθ ςυνεχι ανάπτυξθ τθσ επιχείρθςισ ςασ. Οι διαδικαςίεσ προςκικθσ επιπλζον ενοτιτων, όταν αυτό καταςτεί αναγκαίο, ςε ςυνδυαςμό με τθ δυνατότθτα άμεςθσ μετάβαςθσ ςτο Atlantis ΙΙ ERP χωρίσ τθν όποια ανάγκθ για data migration, επιτρζπουν τθν παράλλθλθ εξζλιξθ του μθχανογραφικοφ ςασ ςυςτιματοσ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςισ ςασ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Σο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 είναι το πρόγραμμα που δθμιοφργθςε θ Altec με επίκεντρο τθ δικι ςασ επιχείρθςθ.αναπτφςςεται παράλλθλα με αυτι και χαρακτθρίηεται από τεχνογνωςία και εξειδίκευςθ πάνω ςεκζματα ολοκλθρωμζνων μθχανογραφικϊν λφςεων. Με τθν κυκλοφορία τθσ ζκδοςθσ 4.11a εγκαινιάηεται θ νζα διαχείριςθ για τθν παρακολοφκθςθ ειδϊν με ανάλυςθ ςε Χρϊμα / Μζγεκοσ, ςε όλουσ τουσ ςυνδυαςμοφσ του ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 4. Η νζα διαχείριςθ υποςτθρίηεται μόνο για εμπορικζσ επιχειριςεισ και ςυγκεκριμζνα ςτα κυκλϊματα Αποκικθσ, Αγορϊν και Πωλιςεων. Επιπλζον θ ζκδοςθ 4.50 d προςφζρει ζνα πιο λειτουργικό user interface παρζχοντασ πλικοσ νζων επιλογϊν. Σζλοσ με τθν ενςωμάτωςθ των Business Report ζχετε μια πλιρθ εικόνα τθσ επιχείρθςθσ ςασ. Λειτουργικά πλεονεκτιματα Σο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 αξιοποιεί πλιρωσ όλεσ τισ δυνατότθτεσ των ςφγχρονων υπολογιςτϊν και λειτουργικϊν ςυςτθμάτων εξαςφαλίηοντασ αξιοπιςτία και ταχφτθτα, ενϊ χρθςιμοποιεί πολλζσ και διαφορετικζσ τεχνολογίεσ αιχμισ για να δϊςει τισ βζλτιςτεσ λφςεισ ςτα πιο ςφνκετα προβλιματα. Ενςωματϊνει πλιρωσ τθν τεχνολογία Client/Server, παρζχοντασ τθ δυνατότθτα online ςφνδεςθσ των υποκαταςτθμάτων και των απομακρυςμζνων ςτακμϊν εργαςίασ. Χαρακτθρίηεται από τθν ευζλικτθ και ανοικτι αρχιτεκτονικι του, παρζχοντασ δυνατότθτεσ ςφνδεςθσ με πλικοσ εφαρμογϊν λογιςμικοφ και εφαρμογϊν γραφείου (Microsoft Office)

29 Τποςτθρίηει τθν on-line διαςφνδεςθ με τθ μεγαλφτερθ γκάμα ταμειακϊν μθχανϊν και ςυςτθμάτων από οποιαδιποτε άλλθ εφαρμογι.τποςτθρίηει το ςχεδιαςμό και εκτζλεςθ ςεναρίων με ςκοπό τθν ανταλλαγι δεδομζνων ανάμεςα ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟκαι ςε βάςεισ δεδομζνων (Microsoft MSDE ι SQL Server και Oracle).Τποςτθρίηει τθν αυτόματθ διαδικαςία μεταφοράσ δεδομζνων (Data Migration) είτε από άλλεσ εφαρμογζσείτε προσ τα ERP xline και ATLANTIS.Παρζχει διαρκι επικοινωνία και υποςτιριξθ ςτουσ χριςτεσ μζςω πρωτοποριακϊν διαδικτυακϊν (Internet) υπθρεςιϊν (e-services, e-support, LiveUpdate). Business Reports - Εργαλείο Πλθροφόρθςθσ και Ανάπτυξθσ Σα Business Reports είναι το νζο module του ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ που δθμιουργικθκε με ςκοπό να ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ τθσ ςφγχρονθσ εποχισ για γριγορθ, αποδοτικι και ςυνεπι διαχείριςθ πλθροφοριϊν από τθνπλευρά των επιχειριςεων. Αποτελεί χριςιμο εργαλείο για τθν επεξεργαςία και τθν εμφάνιςθ τθσ πλθροφορίασ που είναι αποκθκευμζνθ ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Σα Business Reports μετατρζπουν τα λειτουργικά δεδομζνα ςασ ςε ςυνεπι και αξιόπιςτθ πλθροφορία με τθνπαραγωγι τατιςτικϊν Αναφορϊν (Reports), Δυναμικϊν Αναφορϊν (Dynamic Reports), Γραφθμάτων (Charts),Κφβων (Olap Cubes) και Πολυδιάςτατων Αναφορϊν, που παρουςιάηουν τθν εικόνα τθσ επιχείρθςισ ςασ με άμεςο και κατανοθτό τρόπο.παράλλθλα, με τα Business Reports είναι δυνατι θ παρουςίαςθ ςυγκεντρωτικισ εικόνασ τθσ επιχείρθςισ ςασ ςεεπίπεδο πωλιςεων ι ειςπράξεων, παρζχοντασ όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τθ διαχείριςθ των κακθμερινϊν εργαςιϊν

30 2. Νομόσ Δράμασ. τόχοσ τθσ πτυχιακισ είναι να καταγραφεί τθν κατάςταςθ που επικρατεί ςτον νομό Δράμασ όςων αφορά τθν χρθςιμοποίθςθ ι μθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων από τισ επιχειριςεισ του νομοφ.ζχουμε ζνα δείγμα 60 επιχειριςεων οι οποίεσ ζχουν δραςτικό ρόλο ςτον νομό κάνοντασ το αποτζλεςμα τθσ ερευνάσ να αποτυπϊνει,ςε μεγάλο ποςοςτό, τθν ςθμερινι κατάςταςθ ςτον νομό. Αναλφετε το δείγμα ςε όλθ του τθν μορφι και ζπειτα κατθγοριοποιείτε για να εκμαιευκεί μία άποψθ πιο ςυγκεκριμζνθ για οριςμζνουσ κλάδουσ Ζτθ λειτουργίασ των επιχειριςεων το πρϊτο διάγραμμα που κα ακολουκιςει αναλφετε θ χρονικι διάρκεια που δραςτθριοποιοφνται οι επιχειριςεισ ςτον νομό. Ο κφριοσ όγκοσ αφορά εταιρίεσ που δραςτθριοποιοφνται από χρόνια. Αναδεικνφονται δθλαδι επιχειριςεισ που αποτελοφν τον κορμό τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του νομοφ Εικόνα 1.Ζτθ λειτουργίασ των επιχειριςεων

31 Ενθμζρωςθ για τθν φπαρξθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων τθν ςυνζχεια καταγράφετε το πόςο αυτζσ οι επιχειριςεισ είναι ενθμερωμζνεσ για τθν φπαρξθ ι μθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και από το αποτζλεςμα είναι εμφανζσ ότι είναι όλο το δείγμα ενθμερωμζνο για τα προγράμματα αυτά γεγονόσ που καταδεικνφει ότι πλζον ζχουν ειςβάλλει για τα καλά ςτον κλάδο τον επιχειριςεων ΝΑΙ ειρά ΟΧΙ Εικόνα 2.Είςαςτε ενθμερωμζνοι για τθν φπαρξθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων;

32 Ποιο πρόγραμμα χρθςιμοποιείται Ζπειτα ςτθν ερϊτθςθ για το ποιο πρόγραμμα χρθςιμοποιεί θ κάκε επιχείρθςθ καταγράφκθκε μεγάλθ ποικιλία αλλά τθν μερίδα του λζοντοσ ςτθν αγορά τθν ζχει θ εταιρία SINGULAR, είτε με το CONTROLERP είτε με το ENTERPRISE, ενϊ άξια ζρχεται ςτθν τρίτθ κζςθ το πλθροφοριακό ςφςτθμα XLINEERP SINGULAR CONTROL ειρά KEF4 ORACLESAP XLINE ATLANTIS ΚΑΠΟΙΟ SINGULAR ΑΛΛΟ ENTERPRISE ΚANENA Εικόνα 3.Ποιο πλθροφοριακό ςφςτθμα χρθςιμοποιείται;

33 Ζτθ χρθςιμοποίθςθσ των προγραμμάτων Σα ζτθ χρθςιμοποίθςθσ των προγραμμάτων ιταν αυτά που ςτθν ουςία καταγράφουν τθν ςτιγμι που άρχιςαν να ειςβάλλουν τα πλθροφοριακά ςυςτιματα ςτισ επιχειριςεισ του νομοφ. τθν παρακάτω πίτα παρατθρείτε ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό των επιχειριςεων χρθςιμοποιοφν κάποιο πρόγραμμα τα τελευταία 4-7 χρόνια ενϊ μεγάλο ποςοςτό ζχει ειςάγει τα erp τθν τελευταία τριετία. Αξιοπρόςεχτο γεγονόσ, αν και ςε μικρό ποςοςτό, αποτελοφν και οι επιχειριςεισ που το χρθςιμοποιοφν ακόμα και πάνω από 12 ζτθ ΚΑΙ ΑΝΩ ΧΡΟΝΙΑ 4-7 ΧΡΟΝΙΑ Εικόνα 4.Πόςο καιρό χρθςιμοποιείτε πλθροφοριακό ςφςτθμα ςτθν εταιρία;

34 Μορφωτικό επίπεδο χρθςτϊν Ακόμα ζνα ςτοιχείο που ςυλλζχκθκε ςτθν ζρευνα ζχει να κάνει με το μορφωτικό επίπεδο των χρθςτϊν ERP ςτισ επιχειριςεισ αυτζσ. Ποιο ςυγκεκριμζνα απαντικθκανερωτιςεισ όςων αφορά τουσ τίτλουσ ςπουδϊν που ζχουν οι χριςτεσ. Λιφκθκαν πολλζσ απαντιςεισ ενϊ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ςτθν ίδια επιχείρθςθ υπιρχαν και διαφορετικοφ μορφωτικοφ επιπζδου χριςτεσ. Σο μιςό ςχεδόν δείγμα μασ απάντθςε ότι οι χριςτεσ είναι επιπζδου τελειοφοίτων ΑΕΙ ΣΕΙ. τθ δεφτερθ κζςθ βρίςκονται τουσ τελειόφοιτουσ λυκείου ενϊ ζπονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακϊν και οι τελειόφοιτοι ΙΕΚ. ΚΑΣΟΧΟΙ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚ ΩΝ ΣΕΛΕΙΟΦΟΙΣΟΙ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤΧΟΙ ΑΕΙ ΣΕΙ ΙΕΚ ΙΔΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ Εικόνα 5. ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδο των χρθςτϊν;

35 Κάτοχοι πιςτοποιθτικϊν γνϊςεωσ πλθροφορικισ Μια ερϊτθςθ που ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ ζχει να κάνει με το αν οι χριςτεσ είναι κάτοχοι ι όχι κάποιων πιςτοποιθτικϊν γνϊςεωσ πλθροφορικισ. Σο μεγαλφτερο δείγμα δεν ιταν κάτοχοι. Από τθν άλλθ οι χριςτεσ που είχαν κάποιον τίτλο είχαν ςυνικωσ το ECDL ενϊ ςαν δεφτερθ απάντθςθ δόκθκε και το πιςτοποιθτικό πλθροφορικισ τθσ εταιρίασ VELLUM. Πολφ λίγοι ιταν εκείνοι που είχαν τελειϊςει κάποια ςχολι, είτε ΑΕΙ είτε ΣΕΙ, τθσ πλθροφορικισ ΟΧΙ ειρά ΝΑΙ Εικόνα 6.Ζχουν οι χριςτεσ κάποιο πιςτοποιθτικό γνϊςθσ πλθροφορικισ;

36 Χριςτεσ ανά βάρδια. Ζπειτα πθγαίνοντασ ςτο παραγωγικό μζροσ τθσ επιχείρθςθσ ζγινε προςπάκεια να αποτυπωκεί το πλικοσ των εργαηομζνων ανά βάρδια ςτθν κάκε εταιρία. Η ςυντριπτικι πλειοψθφία των επιχειριςεων χρθςιμοποιεί 1-5 χριςτεσ ανά βάρδια ενϊ ζπεται με μεγάλθ διαφορά θ κατθγορία 6-10 χρθςτϊν. υνικωσ ςτισ μεγάλεσ επιχειριςεισ, όπωσ είναι και λογικό, υπιρχαν και περιςςότεροι υπάλλθλοι που χρθςιμοποιοφν ERP ειρά Εικόνα 7.Πόςοι είναι οι χριςτεσ του ERP ανά βάρδια;

37 Μζςοσ όροσ θλικίασ των χρθςτϊν Η θλικία των χρθςτϊν ιταν το ςτοιχείο που ςυλλζχκθκε ςτθν ςυνζχεια. Η θλικία των ιταν αυτι που είχε τθν μερίδα του λζοντοσ ενϊ θ επόμενθ κατθγορία ςε μεγαλφτερο ποςοςτό ιταν από ετϊν. Αξιοςθμείωτο ιταν ότι δεν βρζκθκε κανζνασ χριςτθσ πάνω από 45 ετϊν ενϊ θ θλικία παρατθρικθκε ςε χαμθλό ποςοςτό ειρά ΚΑΙ ΑΝΩ Εικόνα 8. Μζςοσ όροσ θλικίασ των χρθςτϊν ERP

38 Τπεφκυνοσ λειτουργίασ ERP ε κάκε επιχείρθςθ που χρθςιμοποιεί πλθροφοριακό ςφςτθμα υπάρχει όπωσ είναι φυςικό και κάποιοσ υπεφκυνοσ λειτουργίασ του προγράμματοσ. Μζςα από τθν επόμενθ ερϊτθςθ απαντικθκε ποια ακριβϊσ είναι θ κζςθ που ζχει ο υπεφκυνοσ αυτόσ ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ υπαλλιλουσ τθσ επιχείρθςθσ καταδεικνφοντασ εμμζςωσ τθν βαρφτθτα τθσ ςθμαςίασ των ERP ςτισ επιχειριςεισ του νομοφ Δράμασ. Σο μεγαλφτερο ποςοςτό του δείγματοσ ανικαν ςτθν κατθγορία των απλϊν υπαλλιλων ενϊ ςτθν δεφτερθ κζςθ αναδείχκθκε θ κατθγορία των διευκυντϊν των επιχειριςεων. Οι διευκυντζσ κατείχαν αυτό το ρόλο ςυνικωσ ςε μικρότερεσ, βάςθ ανκρωπίνου δυναμικοφ, επιχειριςεισ ενϊ ςε πολφ λίγεσ του δείγματοσεμφανίςτθκε προϊςτάμενοσ ι ακόμα και εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ. ΤΠΑΛΛΘΛΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ ΠΡΟΙΣΑΜΕ ΝΟ ΕΞ.ΤΝΕΡΓΑΣ Θ Εικόνα 9. Ποια κζςθ ζχει ςτθν εταιρία ο υπεφκυνοσ λειτουργίασ του ERP

39 ε ποια κατθγορία μιςκωτϊν κατατάςςονται οι χριςτεσ ERP Ωσ ςυνζχεια τθσ προθγοφμενθσ ερϊτθςθσ ερευνικθκεθ κατθγορία μιςκωτϊν που κατατάςςονται οι χριςτεσ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ υπαλλιλουσ τθσ εκάςτοτε επιχείρθςθσ. Γφρω ςτο 80% των απαντιςεων καταγράφθκε θ κατθγορία των μζτριων μιςκοδοτοφμενων υπαλλιλων ενϊ ζπεται θ κατθγορία των υψθλόμιςκων καταγράφοντασ ότι ςε ςυνολικό ποςοςτό περίπου 95% οι χριςτεσ είναι ικανοποιθτικά αμειβόμενοι. ΧΑΜΘΛΟΜΙ ΘΟΙ ΤΨΘΛΟΜΙ ΘΟΙ ΜΕΣΡΙΟΙ Εικόνα 10. ε ποια κατθγορία μιςκωτϊν κατατάςςονται οι χριςτεσ ERP;

40 Ικανοποίθςθ των επιχειριςεων από τθν χριςθ των ERP Περνϊντασ ςτθν ουςία τθσ χριςεωσ των προγραμμάτων ζγινε προςπάκεια να αποτυπωκεί το κατά πόςο οι επιχειριςεισ του Νομοφ ιταν ικανοποιθμζνεσ ι όχι από τθν χριςθ των ςυςτθμάτων αυτϊν. Όλο το δείγμα ιταν ικανοποιθμζνο με τθν χρθςιμοποίθςθ τουσ. Σο μεγαλφτερο ποςοςτό εμφανίηεται πολφ ικανοποιθμζνο ενϊ ςυμπλθρϊνει ςτθν ςυνζχεια και θ κατθγορία αρκετά ικανοποιθμζνοι. Αξιοςθμείωτο βζβαια αποτελεί το γεγονόσ ότι δεν υπιρχαν επιχειριςεισ που να μθν ιταν ικανοποιθμζνεσ από τθν χριςθ τουσ καταδεικνφοντασ τθν ςθμαςία και τον πρωτεφων ρόλο των ςυςτθμάτων αυτϊν ςτισ επιχειριςεισ του Νομοφ Δράμασ ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΤ ειρά1 Εικόνα 11. Είςαςτε ικανοποιθμζνοι από τθν χριςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων;

41 Ικανοποίθςθ από το περιβάλλον λειτουργίασ Σομείσ που χρειάηονται βελτίωςθ ςτα ERP. Ωσ επακόλουκο τθσ προθγοφμενθσ ερϊτθςθσ κελιςαμε να ερευνιςουμε αν οι εταιρίεσ είναι ευχαριςτθμζνεσ από το περιβάλλον λειτουργίασ ενϊ ταυτόχρονα αποτυπϊςαμε και τουσ τομείσ που πιςτεφουν ότι χρειάηονται κάποια βελτίωςθ τα προγράμματα αυτά. Όςων αφορά το περιβάλλον λειτουργίασ το μεγαλφτερο ποςοςτϊν των επιχειριςεων ιταν πολφ ευχαριςτθμζνο ενϊ το υπόλοιπο επζλεξαν ςαν απάντθςθ το αρκετά ευχαριςτθμζνοι. Αξιοπρόςεχτο γεγονόσ ότι δεν υπιρχαν επιχειριςεισ που να μθν είναι ευχαριςτθμζνοι με το περιβάλλον λειτουργίασ. Αυτό αποτυπϊνετε καλφτερα ζπειτα κακϊσ ςτθν επόμενθ διερεφνθςθ, όςων αφορά τουσ τομείσ που πιςτεφουν ότι χρειάηονται βελτίωςθ τα ERP, το μεγαλφτερο ποςοςτό απάντθςε ότι δεν χρειάηεται κάποια αλλαγι. τισ επιχειριςεισ που απάντθςαν ότι χρειάηονται αλλαγι το μεγαλφτερο ποςοςτό αφόρα τον τομζα του γραφικοφ περιβάλλοντοσ κακϊσ και ςτθν ταχφτθτα του προγράμματοσ ΠΟΛΤ ΜΕΣΡΙΑ ειρά1 5 0 ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΤ Εικόνα 12. Είςαςτε ευχαριςτθμζνοι από το περιβάλλον λειτουργίασ

42 ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΘ ΤΧΝΟΣΕΡΑ UPDATES ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΑΧΤΣΘΣΑ ΑΠΑΙΣΘΕΙ HARDWARE Εικόνα 13. ε ποιουσ τομείσ πιςτεφετε ότι χρειάηεται κάποια βελτίωςθ τα προγράμματα ERP;

43 Χρθςτικότθτα των ERP τθν επόμενθ ερϊτθςθ καταδεικνφετε το κατά πόςο εφκολθ ι δφςκολθ είναι θ χριςθ των προγραμμάτων ERP. Σο πλικοσ των χρθςτϊν κεωροφςαν ότι θ χριςθ του προγράμματοσ είναι εφκολθ ενϊ ιταν αρκετοί και αυτοί που ζκεςαν ωσ μζγεκοσ δυςκολίασ τον βακμό του μετρίου. Από τθν άλλθ λίγοι ιταν αυτοί που κεωροφν ότι τα προγράμματα ERP είναι δφςκολα ςτθν χριςθ τουσ και θ απάντθςθ αυτι δόκθκε από άτομα που δεν ιταν τόςο εξοικειωμζνοι με τουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ. ΔΤΚΟΛΘ ΜΕΣΡΙΑ ΕΤΚΟΛΘ Εικόνα 14. Πωσ κα χαρακτθρίηατε τθν χρθςτικότθτα των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων

44 Επικυμία αλλαγισ προγράμματοσ με κάποιο άλλο Πόςοείναι ευχαριςτθμζνεσ οι εταιρίεσ με τα πλθροφοριακά ςυςτιματα που χρθςιμοποιοφν ιταν το επόμενο ςκζλοσ τθσ ζρευνασ και αν ενδεχομζνωσ κα ικελαν να αλλάξουν το υπάρχων πρόγραμμα που ζχουν με κάποιο άλλο. Μόλισ το 10% περίπου του δείγματοσ κα ικελε κάποια αλλαγι. Σο πλικοσ των εταιριϊν ιταν απόλυτα ευχαριςτθμζνεσ με το πρόγραμμα που χρθςιμοποιοφν. NAI OXI 1 2 Εικόνα 15.Θα επικυμοφςατε τθν αλλαγι του υπάρχοντοσ προγράμματοσ ERP που χρθςιμοποιείτε με κάποιο άλλο;

45 Απαιτιςεισ που πρζπει να ζχει κάποιοσ υπολογιςτισ που χρθςιμοποιεί ERP Περνϊντασ ςτον απαραίτθτο εξοπλιςμό που πρζπει να ζχει κάποιοσ για να χρθςιμοποιιςει τα προγράμματα αυτά διερευνικθκαν τα ςτοιχεία που πρζπει να ζχει κάποιοσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ ϊςτε να μπορζςει να τα λειτουργιςει. Η μνιμθ (RAM) κατζχει τθν μερίδα του λζοντοσ ςτισ απαντιςεισ ενϊ ζπεται ο αποκθκευτικόσ χϊροσ (Harddisks). Ιδιαίτερο βάροσ δόκθκε και ςτουσ επεξεργαςτζσ ενϊ ιταν αρκετοί εκείνοι που δεν γνϊριηαν ηθτιματα hardwareόςων αφορά το ηιτθμα. Αναφορικά ωσ μεγζκθ ανζφεραν, όςων αφορά τθν μνιμθ ramτα 2 gbωσ επαρκισ ενϊ ςαν αποκθκευτικό χϊρο περίπου ςτα 100 gb ΕΠΕΞΕΡΓΑΣ Θ ΜΝΘΜΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΘΜΑ ΑΠΟΘΘΚΕΤΣΙ ΚΟ ΧΩΡΟ ΔΓ ειρά1 Εικόνα 16.Ποιεσ είναι οι απαιτιςεισ που πρζπει να ζχει κάποιοσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ για να μπορζςει να λειτουργιςει κάποιο πρόγραμμα ERP;

46 Ζτοσ αγοράσ υπολογιςτϊν Ωσ ςυνζχεια τθσ προθγοφμενθσ ερϊτθςθσ ερευνικθκε θ χρονολογία αγοράσ των υπολογιςτϊν που χρθςιμοποιοφν τα προγράμματα αυτά. το μιςό ςχεδόν δείγμα χρθςιμοποιοφνται υπολογιςτζσ 2ετίασ ενϊ πολλζσ επιχειριςεισ ζχουν υπολογιςτζσ τριϊν ζωσ 5 ετϊν. Λίγεσ ιταν αυτζσ που ζχουν ςτθν κατοχι τουσ παλιοφσ υπολογιςτζσ και ςυνικωσ ιταν αυτι που χρειάςτθκαν κάποια αναβάκμιςθ ϊςτε να μπορζςουν να ανταπεξζλκουν επαρκϊσ ςτισ ανάγκεσ λειτουργίασ των προγραμμάτων αυτϊν. ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΕΣΘ 6-10 ΕΣΘ 3-5 ΕΣΘ 2ΕΣΙΑ Εικόνα 17.Ποια είναι θ χρονολογία αγοράσ των υπολογιςτϊν που χρθςιμοποιοφν ERP;

47 Αναβάκμιςθ υπολογιςτϊν που χρθςιμοποιοφν ERP προγράμματα. Ωσ επακόλουκο τθσ προθγοφμενθσ ερϊτθςθσ καταγράφκθκε το ποςοςτό των επιχειριςεων που ζχουν προβεί ςε αναβάκμιςθ των υπολογιςτϊ που χρθςιμοποιοφν ERP ϊςτε να μπορζςει να λειτουργιςει ςωςτά. Οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ δεν ζχουν προβεί ςε αναβάκμιςθ άλλα αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςε προθγοφμενθ ερϊτθςθ αποδείχκθκε ότι το πλικοσ αυτϊν ζχουν υπολογιςτζσ 2ετίασ γεγονόσ που δείχνει ότι ζχουν ιδθ ςφγχρονα μθχανιματα, άρα δεν χριηουν αναβάκμιςθ. Από τθν άλλθ πλευρά ςτισ επιχειριςεισ που κάνανε αναβάκμιςθ ιταν κυρίωσ ςε αναβάκμιςθ μνιμθσ και αποκθκευτικοφ χϊρου ΟΧΙ ειρά ΝΑΙ 1 2 Εικόνα 18. Ζχετε κάνει κάποια αναβάκμιςθ ςτουσ υπολογιςτζσ που χρθςιμοποιοφν ERP;

48 Κόςτοσ εγκατάςταςθσ ERP τθ ςυνζχεια τθσ ζρευνασ αποτυπϊκθκε το μζγεκοσ του κόςτουσ εγκατάςταςθσ ενόσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ςτισ επιχειριςεισ του νομοφ. Σο πλικοσ των υπαλλιλων που ρωτικθκαν δεν ιξεραν ακριβϊσ ποιο ιταν το κόςτοσ. Ωσ δεφτερθ ςε μζγεκοσ απάντθςθ ιταν θ κατθγορία ευρϊ. Από ευρϊ και πάνω ιταν το κόςτοσ εγκατάςταςθσ ςτθν αμζςωσ επόμενθ ποςοςτιαία κατθγορία καταδεικνφοντασ ότι θ χριςθ αυτοφ του προγράμματοσ είναι μία ςοβαρι επζνδυςθ για τισ επιχειριςεισ και κεωρείτε απαραίτθτο εργαλείο για τθν ομαλι και εφρυκμθ λειτουργία τθσ ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΤΡΩ ΕΣΡΩ ΕΤΡΩ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΗΟΤΝ ειρά1 Εικόνα 19. Ποιο είναι το κόςτοσ εγκατάςταςθσ προγράμματοσ ERP;

49 Κόςτοσ ετιςιασ ςυντιρθςθσ προγράμματοσ ERP. Άμεςα ςυνδεόμενθ με τθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ είναι και αυτι που εμφανίηει το κόςτοσ ςυντιρθςθσ του προγράμματοσ ERP ςε ετιςια βάςθ. Σο κόςτοσ αυτό οι περιςςότεροι υπάλλθλοι δεν το γνϊριηαν. Οι απαντιςεισ που ςυλλζχκθκαν ιταν ενδεικτικζσ και ιταν τθσ τάξθσ των τριακοςίων ζωσ δφο χιλιάδων ευρϊ ΕΤΡΩ ΕΤΡΩ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΗΟΤΝ ειρά1 Εικόνα 20. Ποιο είναι το κόςτοσ ςυντιρθςθσ των προγραμμάτων ERP;

50 Αναβακμίςεισ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. θμαντικό ρόλο ςτθ λειτουργία των προγραμμάτων ERPπαίηουν οι αναβακμίςεισ του προγράμματοσ οι οποίεσ ςτθν ουςία βελτιςτοποιοφν τθν χριςθ του. Οι περιςςότερεσ εταιρίεσ αναβακμίηουν το πρόγραμμα μζςω διαδικτφου κακιςτϊντασ τθν πολφ εφκολθ και αυτοματοποιθμζνθ. Χρειάηεται όμωσ αναγκαςτικά ςφνδεςθ ςτον internet. τθν αμζςωσ επόμενθ κατθγορία όςων αφορά το πλικοσ των απαντιςεων ζχει να κάνει με τθν αναβάκμιςθ μζςω αρμοδίου υπαλλιλου τθσ εταιρίασ παροχισ του προγράμματοσ ενϊ είναι αρκετζσ οι επιχειριςεισ που κάνουν αναβάκμιςθ μζςω κάποιου αποκθκευτικοφ μζςου (CD,DVD) που προμθκεφονται από τθν αρμόδια εταιρία παροχισ του προγράμματοσ. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΗΟΝΣΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΠΑΛΛΘΛΟ ΑΠΟ CD - DVD ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Εικόνα 21. Πωσ γίνονται οι απαραίτθτεσ αναβακμίςεισ του προγράμματοσ ERP;

51 Σεχνικι υποςτιριξθ. Ζνα ςθμαντικό κομμάτι τθσ λειτουργίασ των προγραμμάτων είναι και θ τεχνικι υποςτιριξθ που παρζχει θ κάκε εταιρία που τα προμθκεφει ϊςτε να είναι ορκι θ λειτουργία του ςε όλουσ τουσ τομείσ. ε αυτι τθν ερϊτθςθ ζγινε προςπάκεια να εμφανίςουμε κατά πόςο είναι ευχαριςτθμζνεσ οι εκάςτοτε επιχειριςεισ με τθν υποςτιριξθ αυτι. Σο μεγαλφτερο μζροσ του δείγματοσ ιταν απόλυτα ευχαριςτθμζνοι ενϊ ιταν αρκετοί που νοιϊκουν απλά μζτρια ικανοποιθμζνοι. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι δεν βρζκθκαν επιχειριςεισ που να κεωροφν τθν τεχνικι υποςτιριξθ ανεπαρκι ΠΟΛΤ ΜΕΣΡΙΑ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΤ ειρά1 Εικόνα 22. Είςαςτε ικανοποιθμζνοι από τθν τεχνικι υποςτιριξθ που ςασ παρζχει θ εταιρία που ςασ προμθκεφει το πρόγραμμα ERP;

52 Σφποσ δικτφου που χρθςιμοποιεί θ επιχείρθςθ ταχφτθτα δικτφουφπαρξθ server. τα δφο επόμενα πινακάκια εμφανίηετε ο τφποσ δικτφου κακϊσ και τθν ταχφτθτα του ανάμεςα ςτουσ υπολογιςτζσ τθσ επιχείρθςθσ. Ζτςι καταδεικνφετε και το τεχνικό μζροσ τθσ λειτουργίασ του προγράμματοσ.τισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ βρζκθκε ενςφρματο δίκτυο. Οι περιςςότεροι απάντθςαν ότι χρθςιμοποιοφν τζτοιου είδουσ δικτφωςθ για να είναι ποιο αςφαλισ και ποιο γριγορθ θ μεταφορά των δεδομζνων. Λίγοι ιταν αυτοί που χρθςιμοποιοφν αςφρματο ενϊ βρζκθκαν και περιπτϊςεισ που δεν χρθςιμοποιείτε κακόλου δικτφωςθ. Ωσ ταχφτθτα τα 100 mbpsςυχνότερα ενϊ ςαν δεφτερθ επιλογι και τα 1000 mbps. Επίςθσ θ φπαρξθ serverιταν πολφ ςυχνι, ςχεδόν 80%, ενϊ ςτθν περίπτωςθ που τον ςυναντοφςαμε τότε οι πλθροφορίεσ του προγράμματοσ ιταν αποκλειςτικά αποκθκευμζνεσ ςε αυτόν. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτο 90% του δείγματοσ όλοι οι υπολογιςτζσ είχαν πρόςβαςθ ςτθν λειτουργία του προγράμματοσ. ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ ΑΤΡΜΑΣΟ ΕΝΤΡΜΑΣΟ Εικόνα 23. Ποιοσ είναι ο τφποσ δικτφου που χρθςιμοποιεί θ επιχείρθςθ ανάμεςα ςτουσ υπολογιςτζσ τθσ;

53 ΟΧΙ ΝΑΙ 1 2 Εικόνα 24. Τπάρχει server ςτο δίκτυο τθσ επιχείρθςθσ; OXI 1 2 NAI Εικόνα 25. Ζχουν όλοι οι υπολογιςτζσ πρόςβαςθ ςτο πρόγραμμα ERP;

54 ΣΟΠΙΚΟ ΧΑΡΑΚΣΘΡΑ ΣΟN SERVER 1 2 Εικόνα 26. Οι πλθροφορίεσ καταχωροφνται ςτον server ι ζχουν τοπικό χαρακτιρα; MBPS ειρά MBPS 10MBPS 54MBPS Εικόνα 27. Ποια είναι θ ταχφτθτα του δικτφου ανάμεςα ςτουσ υπολογιςτζσ τισ επιχείρθςθσ;

55 Χρθςιμότθτα των προγραμμάτων ERP- Πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ Μετά από το τεχνικό μζροσ των ςυςτθμάτων αναηθτικθκε θ χρθςιμότθτα του ςε μία επιχείρθςθ. Όλεσ οι επιχειριςεισ απάντθςαν ότι τα προγράμματα ERP βοθκάνε απόλυτα ςτθν εφρυκμθ λειτουργία τουσ καταδεικνφοντασ τον ςθμαντικότατο ρόλο που κατζχουν πλζον ςτθν αγορά εργαςίασ. Μία ακόμθ ερϊτθςθ που απαντικθκε 100% κετικά ζχει να κάνει με το κατά πόςο άμεςα και εφκολα ο χριςτθσ του προγράμματοσ μπορεί να ςυλλζξει μία πλθροφορία που χρειάηεται ΝΑΙ 1 2 ΟΧΙ ειρά1 Εικόνα 28.Σα προγράμματα ERP βοθκάνε ςτθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ; ΝΑΙ 1 2 ΟΧΙ ειρά1 Εικόνα 29.Τπάρχει άμεςθ πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ που κζλει να αντλιςει θ επιχείρθςθ κατά τθν δραςτθριότθτά τθσ;

56 Κφκλοσ εργαςιϊν. το τελευταίο κομμάτι των ερωτιςεων εμφανίηετε θ επιρροι του προγράμματοσ ςτον κφκλο εργαςιϊν των επιχειριςεων. Σο 70% των επιχειριςεων πιςτεφουν ότι επθρζαςε κετικά το πρόγραμμα ςε ποςοςτό από 1 μζχρι 10 τοισ εκατό. θμαντικό ποςοςτό ςε μία επιχείρθςθ με μεγάλο κφκλο εργαςιϊν. ΔΓ ΟΧΙ ΝΑΙ Εικόνα 30. υπάρχει βελτίωςθ, με τθν χριςθ του, ςτον κφκλο εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ; 10-20% 0-5% 5-10% 50% ΚΑΙ ΑΝΩ Εικόνα 31. ε τι ποςοςτό ανζρχεται αυτι θ βελτίωςθ;

57 Επιχειριςεισ του νομοφ Δράμασ που δεν χρθςιμοποιοφν προγράμματα ERP. Όπωσ είναι φυςικό ςτθν ζρευνα μασ ςυναντιςαμε και επιχειριςεισ που για διάφορουσ λόγουσ δεν χρθςιμοποιοφν κάποιο πλθροφοριακό ςφςτθμα.σο 10 τοισ εκατό του ςυνόλου του δείγματοσ τθσ ζρευνασ ιταν αυτό που δεν χρθςιμοποιεί κάποιο πλθροφοριακό ςφςτθμα. Προςπακιςαμε να βροφμε κυρίωσ τουσ λόγουσ που δεν τουσ οδιγθςαν ςε αυτι τθ κίνθςθ Ενθμζρωςθ για τθν φπαρξθ τουσ ε πρϊτθ φάςθ καταγράφκθκε εάν είναι ενθμερωμζνοι για τθν φπαρξθ των προγραμμάτων αυτϊν. Όλεσ οι επιχειριςεισ αυτζσ ιταν ενιμερεσ για τα ERP ςυςτιματα ΝΑΙ ειρά ΟΧΙ Εικόνα 32. Είςαςτε ενθμερωμζνοι για τθν φπαρξθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ERP;

58 Επικυμία να αποκτιςουν κάποιο πρόγραμμα; Ακόμα μία απόλυτθ απάντθςθ εμφανίηετε και ςτο δεφτερο ςκζλοσ του ερωτθματολογίου. Όλεσ οι επιχειριςεισ που δεν χρθςιμοποιοφν κάποιο πρόγραμμα δεν επικυμοφν να αποκτιςουν κάποιο. Ζγινε προςπάκεια να εκμαιευκοφν οι λόγοι για τθν απόφαςθ αυτι. Σο κόςτοσ λειτουργίασ του φαίνετε να είναι αναςταλτικόσ παράγοντασ για τθν κίνθςθ τουσ, ενϊ ςε δεφτερθ μοίρα ζρχεται θ ζλλειψθ ενθμζρωςθσ και εξοικείωςθσ με τα προγράμματα αυτά ΝΑΙ 1 2 ΟΧΙ ειρά1 Εικόνα 33. Ε πικυμείτε να αποκτιςετε κάποιο πλθροφοριακό ςφςτθμα ERP; 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 ΚΟΣΟ ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΕΞΟΙΚΕΙΩΘ ΑΛΛΟ ειρά1 Εικόνα 34. Για ποιο λόγο δεν χρθςιμοποιείτε κάποιο πλθροφοριακό ςφςτθμα ERP;

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό B ΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΘ ΣΕΧΝΘ & ΗΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΘ Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ Ανάβυςςοσ, Ιανουάριοσ 2013 1. ΕΙΑΓΩΓΘ Σιμερα δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,449,524.39

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν HBBTV» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣΛΑ ΤΘΛΕΟΑΣΘ. Ρροχπολογιςμόσ: 2.787.000,00 χωρίσ ΦΡΑ : 3.428.010,00

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα