23ε ΠΑΝΘΔΑΛΗΚΖ ΟΓΟΝΣΟΣΟΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΤΝΟΓΟ Ξελνδνρείν «Αλάληη»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "23ε ΠΑΝΘΔΑΛΗΚΖ ΟΓΟΝΣΟΣΟΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΤΝΟΓΟ Ξελνδνρείν «Αλάληη»"

Transcript

1 23ε ΠΑΝΘΔΑΛΗΚΖ ΟΓΟΝΣΟΣΟΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΤΝΟΓΟ Ξελνδνρείν «Αλάληη» ΣΡΗΚΑΛΑ 9-11 Μαΐνπ 2014 Η Αζκληπιάδα πόλη θιλοξενεί ηην Οδονηιαηπική ΓΗΟΡΓΑΝΧΣΔ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΛΑΡΗΑ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΡΓΗΣΑ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΜΑΓΝΖΗΑ ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΘΔΑΛΗΑ

2 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Οδνληηαηξηθόο ύιινγνο Σξηθάιωλ Οδνληηαηξηθόο ύιινγνο Λάξηζαο Οδνληηαηξηθόο ύιινγνο Μαγλεζίαο Σζίγθαο Κσλζηαληίλνο (Πξόεδξνο) Κνπηζνγηάλλεο Δπζηάζηνο( Πξόεδ.) Δμάξρνπ Μαξία ηάκνπ Παξαζθεπή (Γξακκαηέαο) Κιενύζεο Αλδξέαο Ξάλζνο Σηκνιέσλ Μπάθνο Γεώξγηνο (Σακίαο) Υύηα Έιελα Οδνληηαηξηθόο ύιινγνο Καξδίηζαο ηνκαηνινγηθή Δηαηξία Θεζζαιίαο Πεηξάλεο Νηθόιανο Κνπηθνύκεο Νίθνο EΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Υαηδεβεώηεο Γηώξγνο Καηζάιεο Βαζίιεηνο Πξόεδξνο: Γαιακπίξαο ηπιηαλόο Μέιε: Αεηόπνπινο Ησάλλεο Σνξηνπίδεο Γεκήηξηνο

3 Πξώηε εκέξα ζπλεδξίνπ Παξαζθεπή 9 Μαΐνπ 2014 Έλαξμε πλεδξίνπ Δγγξαθέο πλέδξσλ ε πλεδξία Πξνεδξείν: Κνπηζνγηάλλεο Δ., Μπάθνο Γ., Νηνπξληνύλεο Κ., αθειιαξίνπ Β. 1.Καηζάιεο Β.: Λήςε απνηππσκάησλ ζε εκθπηεύκαηα.( ) 2. Παζζά Αηθ.,Σδνύλα Β.,Μπαηαβάλε-Σζηακνύιε Γ.: Φαηληαθή νζηείηηδα.αηηηνπαζνγέλεηα- Πξόιεςε Αληηκεηώπηζε.Παξνπζίαζε θιηληθήο κειέηεο ( ) 3. Παζζά Αηθ., Λαγνύηαο Παλαγηώηεο,Σδνύλα Β.,Μπαηαβάλε-Σζηακνύιε Γ.: Ζ πεξηνδνληηθή λόζνο σο εθδήισζε ζπζηεκαηηθώλ παζήζεσλ. Γηαθνξηθή δηάγλσζε ( ) 4. Ληπνζπκίεο. Ν. Κπξηαθνύ, Μ. Ενπκπνπιάθεο, Μ. αξακνύξηζε,ν. Κπβεληίδεο,Φ.Γαιακπίξαο( ) 5. Λνηκώδεο ελδνθαξδίηηο. Μ. Ενπκπνπιάθεο, Ν. Κπξηαθνύ, Μ. αξακνύξηζε,φ.γαιακπίξαο ( ) 6. Γηθνζθσληθά θαη λεπξαιγία. Μ. αξακνύξηζε,. Μ. Ενπκπνπιάθεο, Ν. Κπξηαθνύ, Μ. Γαιακπίξα( ) 7.Υύηα Δ.: «Δμαγσγή δνληηνύ θαη ηνπνζέηεζε νδνληηθνύ εκθπηεύκαηνο ζηελ αηζζεηηθή πεξηνρή. Υξόλνο. Απαηηνύληαη αλαγελλεηηθέο ηερληθέο?»( ) πδήηεζε Γηάιεηκκα- Καθέο Σζηάξαο Π.,Τθαληόπνπινο Η. :«ρέζε ηήο ζηνκαηηθήο πγείαο κε ηελ πνηόηεηα δσήο θαη βαζκόο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελώλ από ηα ηδησηηθά νδνληηαηξεία ηνύ λνκνύ Σξηθάισλ» Σηπογγυλό ηπαπέζι. ύγρξνλεο δηαγλωζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο κέζνδνη ζηελ νξζνδνληηθή. πληνληζηήο: Σζνιάθεο Α. Δπ. Καζεγεηήο Οξζνδνληηθήο ΔΚΠΑ Οκηιεηέο: Σζνιάθεο Απ. Δπ. Καζεγεηήο Οξζνδνληηθήο ΔΚΠΑ Γακαλάθεο Γ. Οξζνδνληηθόο, Τπ. Γηδάθηνξαο ΔΚΠΑ Γξ αλνύδνο Μαηζαίνο, Δπηζη. πλεξγάηεο ηαζόπνπινο Β.,Οξζνδνληηθόο

4 Πξώηε εκέξα ζπλεδξίνπ Παξαζθεπή 9 Μαΐνπ 2014 ΣΔΛΔΣΖ ΔΝΑΡΞΖ ΚΤΡΗΑ ΑΗΘΟΤΑ ( 60) Πξνζθσλήζεηο (15-20 ) Οκηιία θαζεγεηνύ θ. Ν. Λαδαξίδε : «Ζ ηζηνξηθή ζπκβνιή ησλ νδνληηάηξσλ Wells, Morton θαη Keep ζηελ αλαθάιπςε ηεο ρεηξνπξγηθήο αλαηζζεζίαο» Γεμίσζε Δπίζεκν Γείπλν

5 Γεύηεξε εκέξα ζπλεδξίνπ ΑΒΒΑΣΟ 10 Μαΐνπ 2014 ΠΡΩΪ ΚΤΡΙΑ ΑΙΘΟΤΑ Δγγξαθέο πλέδξσλ ε πλεδξία Πξνεδξείν:,Πξόεδξνο Μαγλεζ.Σίλα Κιάξα, Πεηξάλεο Ν., Καηζηθνγηάλλεο Ν. * Σόλ Οκηιεηή ζα παξνπζηάζεη ν Αλ. Καζεγεηήο θ. η. Γαιακπίξαο Δηζήγεζε Καζεγεηνύ Υεκηθνύ Σκήκαηνο ΑΠΘ θ. Γ. Kπξηαθίδε «Από ην πξώην θύηηαξν ζην ζπλζεηηθό θύηηαξν» ηξνγγπιό ηξαπέδη. ηνκαηνπξνζσπηθόο Πόλνο πληνληζηήο: Μ.Σδάθεο Αλ.Καζεγεηήο Οκηιεηέο: Μ. Σδάθεο: Γεληθέο Αξρέο ηεο παζνινγίαο ηνπ ηνκαηνγλαζηθνύ ζπζηήκαηνο ( ) Β. Γξνύθαο: Ζ Γηαθνξηθή Γηάγλσζε ηνπ ηνκαηνπξνζσπηθνύ Πόλνπ ( ) Β. Φάξξαο: Ζ ζρέζε ηεο Οδνληηθήο ύγθιεηζεο κε ηηο Κξαληνγλαζηθέο Γηαηαξαρέο ( ) Γηάιεηκκα-θαθέο ε πλεδξία: Δηζεγήζεηο Πξνεδξείν: Γαιακπίξαο.,Πξόεδ. ηνκ. Δηαηξίαο Θεζζαιίαο Κνπηθνύκεο, Γαιάλεο Β., Σζίγθαο Κ. Σδαηδάθεο Β.: Ζ κπζηηθή πιεπξά ηεο νξζνδνληηθήο ζεξαπείαο ( Γισζζηθή ηερληθή ) θιαβνύλνπ Αι.: Ελκώζειρ ζηομαηικού βλεννογόνος. Τι μποπεί να ςποκπύπηοςν? Ηαηξνύ Η.: Σςμβάμαηα,ππόλητη και λύζειρ ζηη σειποςπγική ηος ζηόμαηορ. ( ) Μαξθόπνπινο Αλ.: Κακοζμία. Διαηαπασέρ ηηρ γεύζηρ.( ) Σζίξιεο Αλ.: Το οδονηικό εμθύηεςμα υρ επιλογή αποκαηάζηαζηρ αιζθηηικών πεπιοσών. Ένδειξη ή ανηένδειξη. ( ) Μπνκπέηζεο Γ.:Πεξηνδνληηθή λόζνο θαη εγθπκνζύλε. Πεξηνδνληηθή λόζνο θαη θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα. Δπηπινθέο θαη ζεξαπεία.( )oral-b Κ. νινκνύ: Νέεο ζηξαηεγηθέο γηά ηελ αληηκεηώπηζε ηήο ηεξεδόλαο: θιηληθέο έξεπλεο θαη δεδνκέλα( ) πδήηεζε: (15 ) COLGATE Γηάιεηκκα- Γεύκα

6 Γεύηεξε εκέξα ζπλεδξίνπ ΑΒΒΑΣΟ 10 Μαΐνπ 2014 ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΚΤΡΙΑ ΑΙΘΟΤΑ Σηπογγυλό ηπαπέζι. Γηιήκκαηα ζηε δηαρείξηζε ηεο βαζεηάο ηεξεδνληθήο θνηιόηεηαο ηωλ λενγηιώλ Σςνηονιζηήρ: Κοηζάνορ Ν. Καθηγηηήρ Παιδοδονηιαηπικήρ ΑΠΘ Ομιληηέρ: Κνηζάλνο Ν.: Γηαρείξηζε ηεο βαζεηάο ηεξεδνληθήο θνηιόηεηαο λενγηιώλ γνκθίσλ Αξράθεο Αξ. Παηδνδνληίαηξνο,Δπ. πλεξγάηεο Παηδνδνληηαηξηθήο ΑΠΘ: Πνιθνηνκή θαη ελδνδνληηθή ζεξαπεία λενγηιώλ δνληηώλ. Φξάγθνπ η.μεηαπηπρηαθή: Καηάιιεια πιηθά γηα απνθαηαζηάζεηο επξέσλ θνηινηήησλ ζηελ Παηδνδνληηαηξηθή. πδήηεζε (10 ) ε πλεδξία: Δηζεγήζεηο Πξνεδξείν: Πξόεδξνο Καξδίηζαο Σζίλαο Π, Υαηδεβεώηεο Γ, Υύηα Έιελα Καθαξγηά Ν, Γαιακπίξαο Φ, Γαιακπίξαο η. :H ζπκβνιή ηεο Φπζηθνζεξαπείαο ζηελ βειηίσζε ηήο δηάλνημεο ηνύ ζηόκαηνο αζζελώλ ηεο ηνκαηηθήο θαη Γλαζνπξνζσπηθήο Υεηξνπξγηθήο. (15 ) Μπνπηζηνύθε Υ.:Κιηληθέο επηινγέο ζηε ζύγρξνλε νδνληηθή ρεηξνπξγηθή( 18) Γήκνπ Θ.: Θξνκβνπάζεηεο θαί Οδνληηαηξηθή (15 ) ηαζόπνπινο Β. : Αζθαιηζηηθά ζέκαηα Οδνληηάηξσλ (25 ) Βαρηζεβάλνο Κ.: Γηθνζθσληθά. πγρξνλεο απόςεηο(20 ) πδήηεζε (5 ) Γηάιεηκκα-θαθέο Σηπογγυλό ηπαπέζι: Οδνληνγελείο Λνηκώμεηο. Πνηά ηα Όξηα ηνύ Γεληθνύ Οδνληηάηξνπ πληνληζηήο: Ενπινύκεο Αλ. Καζεγεηήο ηνκαηηθήο θαη Γλαζνπξνζσπηθήο Υεηξνπξγηθήο Οκηιεηέο: Β. Κόγηαο Δηδηθεπόκελνο ηνκαηηθήο θαη Γλαζνπξνζσπηθήο Υεηξνπξγηθήο : Μηθξνβηνινγία- Φαξκαθεπηηθή αγσγή Βελέηεο Γ. Δπ. Καζεγεηήο: Κιηληθή ζεκεηνινγία- Υεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε Σειαβεξίδεο Η. Δπ. Καζεγεηήο: Δπηθηλδπλόηεηα ησλ νδνληνγελώλ ινηκώμεσλ πδήηεζε (10 )

7 Γεύηεξε εκέξα ζπλεδξίνπ ΑΒΒΑΣΟ 10 Μαΐνπ 2014 ΠΡΩΪ ΤΠΔΡΩΟ Πξνεδξείν : Μέινο ζπιιόγνπ, Αεηόπνπινο, Ξάλζνο, Κιενύζεο Διεύζεξεο Αλαθνηλώζεηο ( 7 ησλ 12 ) Ομεία πξόζζηα κεηαηόπηζε ηνπ δίζθνπ ρσξίο επαλαθνξά κεηά από ρξνλνβόξα νδνληηαηξηθή ζπλεδξία. Κιηληθή αληηκεηώπηζεπαξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ. Πνύιηνπ Κ, Φάξξαο Β, Σδάθεο Μ. Κξαληνγλαζηθέο Γηαηαξαρέο θαη ζπνλδπιναξζξίηηδεο. Κιηληθή αληηκεηώπηζε- παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ κε αγθπινπνηεηηθή ζπνλδπιίηηδα. Κνληόο Η, Φάξξαο Β, Σδάθεο Μ. Ρεπκαηνεηδήο Αξζξίηηδα θαη Κξαληνγλαζηθέο Γηαηαξαρέο. Κιηληθή αληηκεηώπηζε- παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ. Μεηληάλε Μ, Φάξξαο Β, Σδάθεο Μ. Ο ξόινο ησλ εκείσλ Ππξνδόηεζεο ζην ηνκαηνπξνζσπηθό Πόλν. Γαιίηεο Δ, Φάξξαο Β, Σδάθεο Μ. Ζ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ αληηκηθξνβηαθώλ ζηελ Πεξηνδνληνινγία. ρήκαηα. θεπάζκαηα. Υύηα Δ. Σερληθή δηαθαλώλ λαξζήθσλ Invisalign. Γπλαηόηεηεο θαη πεξηνξηζκνί. Γακαλάθεο Γ., Μπάθνο Γ., Καξακεζίλεο Κ., Κόθνο Α., Σζνιάθεο Α. Αληηκεηώπηζε θαηαγκάησλ κύιεο ζηήλ πξόζζηα δώλε. Παπαδνπνύινπ Α.,Γεξαζίκνπ Π., Σνιίδεο Κ. πδήηεζε (10-15) Aπόγεπκα: Πξαθηηθό ζεκηλάξην εκθπηεπκάησλ Μαπξαεηδόπνπινπ Παξνπζίαζε POSTER Ζ παξνπζίαζε ησλ POSTER ζα γίλεη ζε ηξηκειή επηζηεκνληθή επηηξνπή κε πξνεδξεύνληα ηνλ Αλ. Καζεγεηή θ. η. Γαιακπίξα.

8 ΔΠΗΣΟΗΥΗΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ ΑΒΒΑΣΟ ΤΠΔΡΧΟ 1. εκεία ζθαλδάιεο καζεηήξησλ κπώλ. Δληόπηζε θαη αληηκεηώπηζε. ηδέξεο Α., θαιηά Δ.,Σξηάληε Γ.,Κνθνηή Μ., Γαιακπίξαο η. 2.Δκθπηεύκαηα θαη αηζζεηηθή ζηελ πξόζζηα πεξηνρή. Αλαθνξά δύν πεξηζηαηηθώλ κε αηζζεηηθά πξνβιήκαηα ζηελ πεξηνρή ησλ πξνζζίσλ άλσ νδόλησλ. Πεηξίδεο Α., Καξακάλεο η. 3. Οδνληνθόξνο θύζηε κε έγθιεηζην γ γνκθίν, απσζνύζα ηόλ γλαζηαίν πόξν. Βαθηξηδηάλ Γ., Γαιακπίξαο Φ.,Μπάξδεο Γ., Μνπιαβαζίιε Π., Γαιακπίξαο. 4. Αληηκεηώπηζε ηνύ ρξόληνπ πόλνπ ηώλ θαξθηλνπαζώλ. Αιεμάλδξα Αι- Καιάο,Γεκνπνύινπ Δ.,Ησάλλνπ Π.,Ληιέ Α., Μαξώζε Κ., Παλαγηώηνπ Δ.,Παπαληθνιάνπ Φ. 5. Αύμεζε ειιεηκκαηηθήο θαηληαθήο αθξνινθίαο κε Καηεπζπλόκελε Οζηηθή Αλαγέλλεζε (ΚΟΑ) θαη αιινπιαζηηθό κόζρεπκα θσζθνππξηηηθνύ αζβεζηίνπ(cps) γηα ηνπνζέηεζε νδνληηθνύ εκθπηεύκαηνο : Αλαθνξά πεξίπησζεο. Πηιάιαο Η., Παπαδάθε., Βνύξνο Η 6. Υξήζε πξνζηαηεπηηθνύ λάξζεθα πξόιεςεο νδνληηθνύ ηξαύκαηνο ζε λεαξνύο αζιεηέο θαιαζνζθαίξηζεο. Πεηξίδεο Αλ.,Δμάξρνπ Έ. 7. Ζ δξάζε ηήο ζεξνηνλίλεο ζηό ΚΝ θαί ε ζρέζε ηεο κε ηηο αγρώδεηο δηαηαξαρέο. Παλαγησηίδνπ Δ., Παηαξγηά Η., Ληγλνύ., Παπακαλώιε. 8. Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη πξνζέγγηζεο αγρώδνπο αζζελή. Αιεπξνπνύινπ Π., Γεκεηξηάδε Π.,Επγθξίδε Α.,Κνπκαξακπήο Κ. 9. Δλδνξθίλεο: Σα Οπηνεηδή ηνύ νξγαληζκνύ: Λπθνηζέηα Π., Μνύηνπ E., Μπακπιή Δ.,, Παπαδήζε Ν., Πέηξνπ I. 10.Σξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά θαη πόλνο: ηεθαλίδεο Π.,Σξαληα Μ.,Σζάκε Ο.,αξξήο Κ. 11.Kξνηαθηθή αξηεξίηηδα Υξηζηνδνπιίδεο η,δπζηαζίνπ η., νισκνύ Γ., Μαηζαηνπνύινπ Κ 12. "Cluster headache and lifestyle habits ππξάθε Φ.,Μπαηζνύθα Α.,Λνθνβίηνπ Δ.,Κόιιηα Α 13. Καπζαιγία ζηόκαηνο Σαμηάξρνπ Α.,Σεξδάθε Π., Υαηδεαζηεξίνπ. 14. '' Έιεγρνο ηνπ πόλνπ κε ηνπηθή θαη πεξηνρηθή αλαηζζεζία-σερληθέο θαη ζθεπάζκαηα'' ηύιαο Α.,Σηκπιαιέμεο Γ., Σζειέθε Γ., Σζηαβάθε Υ., Υαηδόπνπινο Γ. 15. Οζηενλέθξσζε γλάζσλ από ιήςε δηθνζθσληθώλ. Πξόιεςε, Οδεγίεο θαί Αληηκεηώπηζε. Μηραήι Μ., Γήκνπ Κ.

9 Σξίηε εκέξα ζπλεδξίνπ ΚΤΡΙΑΚΗ 11 Μαΐνπ 2014 ΠΡΩΪ ΤΠΔΡΩΟ Δι. Αλαθνηλώζεηο (5 Δ.Α. ησλ 12 ) Πξνεδξείν: Γαιακπίξαο, Δμάξρνπ, Καηζάιεο Πξώτκε ζεξαπεία ηνύ ζπλσζηηζκνύ ηώλ θάησ ηνκέσλ ρσξίο ηήλ ρξήζε νξζνδνληηθώλ αγθπιίσλ : Η.Γηδαξάθνπ, Δ.αθειιαξίνπ, Β. Σδαηδάθεο Πξώτκε ζεξαπεία ηήο πξόζζηαο ζηαπξνεηδνύο ζύγθιεηζεο ρσξίο ηήλ ρξήζε νξζνδνληηθώλ αγθπιίσλ: Δ.αθειιαξίνπ,Η Γηδαξάθνπ Μηθξέο ελδνζηνκαηηθέο επεκβάζεηο.εκεία ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. Υ.Υάξεο,, Μ.ηξνπζνπνύινπ, Η.Μαξγηαλνύ, Θ.Γεξβίζνγινπ,.Γαιακπίξαο Κιεηδνθξαληαθή δπζόζησζε. Γηάγλσζε. Αληηκεηώπηζε ζηνκαηηθώλ εθδειώζεσλ:κ. Καηζαξόο, Θ.Γεξβίζνγινπ,.Γαιακπίξαο. Γηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο θαη ζηνκαηηθή πγεία: Δ.Σδηνβάξα, Μ. Γαιακπίξα,Φ.Γαιακπίξαο πδήηεζε(10) Γηάιεηκκα-θαθέο Δι. Αλαθνηλώζεηο (5 Δ.Α. ησλ 12 ) Πξνεδξείν: 3 κέιε Ο.. από Σξίθαια θαη Καξδίηζα Απνθαηαζηάζεηο κε ζύλζεηεο ξεηίλεο. Πξνβιεκαηηζκνί θαη αληηκεηώπηζε.βιάρνπ,υ.μπνπηζηνύθε, Π.Γεξαζίκνπ,Κ.Σνιίδεο Αληηκεηώπηζε νδνληηθήο ηεξεδόλαο. Από ηελ δηάγλσζε ζηελ αληηκεηώπηζε. Α.Εηνύηε,Υ.Μπνπηζηνύθε., Π.Γεξαζίκνπ,Κ.Σνιίδεο. Δπηδηόξζσζε ζπλζέησλ ξεηηλώλ θαη θεξακηθώλ. Τιηθά θαη ηερληθέο.υ.υαξίζε,υ.μπνπηζηνύθε.,π.γεξαζηκνπ Αγθπισκέλνη λενγηινί γνκθίνη. Γηάγλσζε θαη αληηκεηώπηζε.δ.παλαγησηίδνπ, Υ.Μπνπηζηνύθε.,Κ.Σνιηδεο Μεηεπεκβαηηθή επαηζζεζία. Αίηηα θαη αληηκεηώπηζε.α.σζαιηακπάζε,υ.μπνπηζηνύθε.,π.γεξαζίκνπ.,κ.σνιίδεο πδήηεζε Γηάιεηκκα-θαθέο Σεινο πλεδξίαο

10 Σξίηε εκέξα ζπλεδξίνπ ΚΤΡΙΑΚΗ 11 Μαΐνπ 2014 ΠΡΩΪ ΚΤΡΙΑ ΑΙΘΟΤΑ Σηπογγυλό ηπαπέζι.δμειίμεηο ζηελ απνθαηαζηαηηθή νδνληηαηξηθή- πξνϋπνζέζεηο πιηθά θαη ηερληθέο πληνληζηήο:σνιίδεο Κ. Αλ. Καζεγεηήο Οδνληηθήο Υεηξνπξγηθήο ΑΠΘ Οκηιεηέο: Γεξαζίκνπ Π., Δπ.Καζεγεηήο Οδνληηθήο Παπαδόγηαλλεο Γ., Γηδάθησξ ΔΚΠΑ ηξάθαο Γ., Τπ. Γηδάθησξ ΑΠΘ Γηάιεηκκα-θαθέο Σηπογγυλό ηπαπέζι. Γηαρείξηζε ζύλζεηωλ πξνζζεηηθώλ απνθαηαζηάζεωλ. πληνληζηήο: Π. Κντδεο, Καζεγεηήο θαη Γηεπζπληήο Σνκέα Πξνζζεηηθήο Οδνληηαηξηθνύ Σκήκαηνο Οκηιεηέο:Αλαζηαζηάδνπ Β. Καζεγήηξηα Π.Κντδεο, Καζεγεηήο Ο.Νάθα, Λέθηνξαο Δ.ηαξακπή, Τπνς.Γηδάθηνξαο Γ.Σνξηνπίδεο, Δπ. Καζεγεηήο Δηζεγήζεηο- Διεύζεξεο Αλαθνηλώζεηο Πξνεδξείν: Γαιακπίξαο.,Σζίγθαο Κ., Κνπτθνύκεο Ν. Γαιάλεο Β., Μαληώηεο Γ., Μεζεκέξε Κ.: Οξζνδνληηθά Μηθξνεκθπηεύκαηα: Νένη Οξίδνληεο ζηελ ζεξαπεία ηεο Σάμεο ΗΗ. ( ) Γαιάλεο Β., Μαληώηεο Γ., Μεζεκέξε Κ.: Οξζνδνληηθά Μηθξνεκθπηεύκαηα: Παξνπζίαζε κηαο Νέαο πζθεπήο άπσ κεηαηόπηζεο γνκθίσλ ( the First Class Jet ) ( ) Αλησληάδεο Κ.: Tξηζκόο. Αηηηνινγία θαη εκεηνινγία ( ) Μαηηάθεο Απ.: ηνκαηνινγηθέο εθδειώζεηο ζπζηεκαηηθώλ παζήζεσλ. Γηαθνξνδηαγλσζηηθά δηιήκκαηα. ( ) πδήηεζε ( ) Σειεηή ιήμεο

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 Αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Α.Π.Θ. (Αγίαο νθίαο 51 & Γεικνύδνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών Ιατροί Νοςηλευτζσ Φυςικοθεραπευτζσ Διαιτολόγοι Βιολόγοι Επαγγελματίεσ Υγείασ 6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών 11-12 Αππιλίος 2013 Ίδπςμα Δςγενίδος, Πλανηηάπιο Αθήνα Ό,ηι νεόηεπο για ηην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Dentist Education Institute www.dentistedu.com www.athensdentalcenter.gr

Dentist Education Institute www.dentistedu.com www.athensdentalcenter.gr Dentist Education Institute www.dentistedu.com www.athensdentalcenter.gr Κιηληθά κεηεθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Δκθπηεπκαηνινγίαο δηεζλώο πηζηνπνηεκέλα ζηελ Διιάδα κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003)

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) Γηεπζπληήο: Μίιηνο Λεηβαδίηεο, Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

πκκεηάζρεηε ζηα εξγαζηήξηα κε εμαηξεηηθνύο νκηιεηέο όπσο:

πκκεηάζρεηε ζηα εξγαζηήξηα κε εμαηξεηηθνύο νκηιεηέο όπσο: πκκεηάζρεηε ζηα εξγαζηήξηα κε εμαηξεηηθνύο νκηιεηέο όπσο: Joel Kramer Bruce Miller Andrew C. Papanicolaou γύξσ από ηελ πξόιεςε, δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ηεο λόζνπ Alzheimer θαη ησλ άιισλ κνξθώλ Άνοιαρ Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ/ΟΡΘΟΠΑΘΗΣΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ/ΟΡΘΟΠΑΘΗΣΙΚΗ 1 NEO-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΚΤΠΡΟΤ NEO-HIPPOCRATES SCHOOL Εγγεγραμμένοσ Παροχέασ Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ ςτισ Εναλλακτικέσ Θεραπείεσ ςύμφωνα με τον περι Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 τησ Κυπριακήσ Δημοκρατίασ.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary Θέμα: Χορηγική Πρόταση Mystery Shopping Executive Summary Η Α' Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Παπαγεσξγίνπ» θαη ε Δηαηξεία Πεξηγελλεηηθήο Ιαηξηθήο Ννηηναλαηνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ Eλεκεξσηηθό Φύιιν Mαζήκαηνο Oθζαικνινγίαο 2014-2015 Γηεπζπληήο Κιηληθήο: Π. Οηθνλνκίδεο, Καζεγεηήο Τπεύζπλνη εθπαίδεπζεο: Πξνπηπρηαθή: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο Πξνπηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος Γενικός Ιαηρός Λέκηορας Δπιδημιολογίας και Πρόληψης Νοζημάηων Σμήμα Νοζηλεσηικής Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 14 Απξηιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ Ηνύλεο 2015 ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπώλπκν Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Όλνκα ζπδύγνπ : ΑΝΣΩΝΗ ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ : Νηθφιανο :

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ Έληαμε παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην Γεληθφ ρνιείν «Δπηθνηλσλία - Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο θαη πλαηζζεκαηηθή Αγσγή» Σξφπνη έληαμεο ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο κέζσ δηαρείξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Απνηεινύλ 3 δηαθνξεηηθέο θαθώζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκό

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα