Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών"

Transcript

1 Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών Σκοπός Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την οργάνωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Ελλάδα και χορηγεί Μεταπτυχιακά Διπλώματα Εξειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008. Τα Π.Μ.Σ. αποσκοπούν στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και των τεχνών και στοχεύουν στην προώθηση της έρευνας με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας. Επίσης, στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην έρευνα, στην παραγωγή, στη μετάδοση και στην εφαρμογή των εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που έχει ανάγκη η σημερινή κοινωνία της γνώσης και της πληροφόρησης στα επιστημονικά πεδία που καλλιεργεί το Ίδρυμα. Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» με σκοπό τη μύηση νέων επιστημόνων στα νέα δεδομένα των επιστημονικών δρώμενων, τη μεταπτυχιακή τους εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των αυξημένων απαιτήσεων της αγοράς εργασίας, αλλά και την εμβάθυνση στο αντικείμενο αυτό σε θεωρητικό επίπεδο. Όργανα Π.Μ.Σ. Αρμόδια όργανα λειτουργίας του Π.Μ.Σ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. είναι: α. Η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) β. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος. γ. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. δ. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. α. Η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Ιδρύματος περιλαμβάνει τα μέλη Ε.Π. που με οποιαδήποτε ιδιότητα είναι μέλη της Συνέλευσης του Ιδρύματος και δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών. β. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του οικείου Τμήματος η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Ε.Π. της Συνέλευσης του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για Π.Μ.Σ., τον ορισμό των μελών συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για κάθε θέμα που προβλέπεται από τις επί μέρους διατάξεις. γ. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από μέλη Ε.Π. του Τμήματος και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό λειτουργίας του Προγράμματος. 1

2 δ. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., πρέπει να είναι της βαθμίδος Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του Π.Μ.Σ., προεδρεύει της Σ.Ε. και ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης, ενώ μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ.. Επίσης, ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων κάθε Ιδρύματος έχει την εποπτεία και το γενικότερο συντονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών, σε επίπεδο Ιδρύματος. Τρόπος σπουδών και διάρκεια Προγράμματος Το Πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα πλήρους και μερικής φοίτησης. Το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας, ενώ το πρόγραμμα μερικής φοίτησης μπορεί να κυμαίνεται από πέντε (5) έως το μέγιστο οκτώ (8) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μπορεί ο φοιτητής μετά από αίτηση του, να μεταβάλει τη φοιτητική του ιδιότητα από πλήρους σε μερικής φοίτησης και το αντίστροφο. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις η μεταβολή της φοιτητικής κατάστασης πρέπει να γίνει εντός δεκαπέντε ημερών από την έναρξη του εξαμήνου. Η μεταβολή της φοιτητικής κατάστασης εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.. Αριθμός και τρόπος επιλογής των εισακτέων Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται στη γραμματεία του Τμήματος που οργανώνει το Πρόγραμμα, έπειτα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγονται με αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια από το σύνολο των υποψηφίων. Ο αριθμός εισακτέων κατά ακαδημαϊκό κύκλο στο πρόγραμμα ορίζεται σε εξήντα (60) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 (Α 148). Η επιλογή των γίνεται σύμφωνα με τα κάτωθι κριτήρια: Τα κριτήρια επιλογής είναι ποιοτικά και ποσοτικά, σε αναγνώριση του γεγονότος ότι για την επαγγελματική επιτυχία των αποφοίτων χρειάζονται, πέραν των γνώσεων, ήθος και επαγγελματική νοοτροπία. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που προέρχονται από Τμήματα Διοικητικών, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Επιστημών ή άλλων συναφών Τμημάτων. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών βασίζεται στα εξής κριτήρια: 1. Γενικός βαθμός πτυχίου, 2. Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο και τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., 3. Την επίδοση στη διπλωματική εργασία (όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο), 4. Ερευνητική δραστηριότητα, 5. Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο τομέα ή σε συναφές αντικείμενο, 2

3 6. Ικανότητα γραπτής και προφορικής εξέτασης σε μια ξένη γλώσσα σύμφωνα με το νόμο 3685/2008, 7. Συστατικές επιστολές, 8. Προσωπική συνέντευξη (από Επιτροπή Αξιολόγησης). Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.). Ο πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.. Σε κάθε Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση Υποβολής Δικαιολογητικών (όπως το πρωτότυπο), 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (όπως στο υπόδειγμα), 3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος, 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακρίβεια δυο δεκαδικών ψηφίων), 5. Δύο συστατικές επιστολές (σε έντυπα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος) όπως το πρωτότυπο, σφραγισμένες σε φακέλους από τον υπογράφοντα), 6. Απλή φωτοτυπία αποδεικτικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας, 7. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου οπισθογραφημένο, 8. Αποδεικτικό γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας από τους αλλοδαπούς, που αποδεικνύεται από πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Ανώτατου Ιδρύματος ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 9. Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από Τριτοβάθμια Ιδρύματα της αλλοδαπής, 10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν), 11. Ερευνητικές δραστηριότητες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), 12. Επιπρόσθετα προσόντα, υποτροφίες, ειδικά σεμινάρια, μαθήματα σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κλπ. (εάν υπάρχουν). Κριτήρια γλωσσομάθειας Η γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται με κατάθεση σχετικού τίτλου. Αν δεν υπάρχει σχετικό πιστοποιητικό, ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. ορίζει at hoc επιτροπή για την εξέταση του υποψηφίου. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα. Η επάρκεια της γλωσσομάθειας πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Ανώτατη διάρκεια φοίτησης Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης και λήψης του σχετικού τίτλου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη στην περίπτωση της πλήρους φοίτησης, ενώ στην περίπτωση της μερικής φοίτησης τα τέσσερα (4) έτη. Όταν συντρέχουν ειδικοί, σοβαροί λόγοι, οι οποίοι καθιστούν αδύνατη τη φοίτηση του μεταπτυχιακού σπουδαστή ή την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας του, και 3

4 μετά από αίτησή του, η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει την παράταση φοίτησής του για ορισμένο χρονικό διάστημα. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν συνυπολογίζεται στο συνολικό χρόνο, κατά τον οποίο ο φοιτητής οφείλει να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Η παράταση φοίτησης πρέπει να είναι εύλογη και κατά κανόνα να μην υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των δύο εξαμήνων. Χορηγείται σε φοιτητές που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία ή σε περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας ή για σοβαρούς οικογενειακούς ή προσωπικούς λόγους. Ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά εξάμηνο Πιστωτικές Μονάδες Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες του Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης είναι τριάντα (30) ώρες το μάθημα ανά εξάμηνο. Οι πιστωτικές μονάδες πλήρους φοίτησης ανέρχονται σε τριάντα (30) ανά εξάμηνο και στο σύνολο του προγράμματος στις 120. Στην περίπτωση της μερικής φοίτησης, το σύνολο παραμένει 120 πιστωτικές μονάδες, ενώ κατά εξάμηνο δεν μπορεί να είναι λιγότερες των δεκαπέντε (15). Διαδικασίες αναστολής φοίτησης Διακοπή φοίτησης Η φοίτηση στα Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική. Σε ειδικές περιπτώσεις (ασθένεια κ.λπ.) ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την προσωρινή αναστολή της με σκοπό την επαναπαρακολούθηση σε επόμενη εισαγωγή φοιτητών. Επίσης δύναται να ζητήσει την οριστική διακοπή της φοίτησής του. Το αίτημά του εξετάζεται από τον Διευθυντή και από τη Συντονιστική Επιτροπή. Τόσο στην αποχώρηση (διακοπή) όσο και στην αναστολή φοίτησης δεν επιστρέφονται τα καταβληθέντα δίδακτρα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, με έγγραφη αίτησή τους προς τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., έχουν δικαίωμα να διακόψουν τη φοίτησή τους μέχρι και δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα. Κατά την αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας επιστρέφονται στη γραμματεία του προγράμματος η ακαδημαϊκή ταυτότητα και η κάρτα βιβλιοθήκης και αναστέλλονται όλα τα εκ του νόμου δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ.. Εάν ο φοιτητής επιθυμεί να διακόψει τις σπουδές του οριστικά ή προσωρινά, τότε οφείλει να υποβάλει αίτηση προς τη Γραμματεία του Προγράμματος, η οποία τη θέτει υπόψη του Διευθυντή της Συντονιστικής Επιτροπής. Οι αιτήσεις για διακοπή υποβάλλονται πριν από την έναρξη του επόμενου εξαμήνου ή το αργότερο ένα μήνα μετά την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Ο χρόνος της προσωρινής διακοπής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο εξάμηνα. Περιπτώσεις αποβολής από το Πρόγραμμα Ο φοιτητής αποβάλλεται από το πρόγραμμα, όταν: α. Απορριφθεί σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε 15 διδακτικές μονάδες (Δ.Μ.). Το σύνολο των 15 διδακτικών μονάδων μπορεί να αφορά σε αποτυχία στο ίδιο μάθημα (των 7,5 Δ.Μ.) δυο φορές ή σε αποτυχία σε δυο μαθήματα. β. Υπερβεί το όριο των δικαιολογημένων ή όχι απουσιών, ο μέγιστος αριθμός των οποίων δεν μπορεί να ξεπερνά το 1/5 των ωρών που πραγματοποιήθηκαν για κάθε μάθημα ανά εξάμηνο. Φοιτητής που υπερβαίνει το όριο των απουσιών στερείται το δικαίωμα εξέτασης του συγκεκριμένου μαθήματος τη δεδομένη εξεταστική περίοδο. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου απουσίας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει το δικαίωμα να επαναλάβει το αντίστοιχο μάθημα, μόνο μία φορά στην αντίστοιχη επόμενη περίοδο, καταβάλλοντας τα αναλογούντα δίδακτρα του μαθήματος. 4

5 Φοιτητής που απορρίπτεται λόγω απουσιών για δεύτερη φορά, διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.. Σε εξαιρετικές ή ειδικές περιπτώσεις, όπως για λόγους υγείας, η υπέρβαση του ορίου των απουσιών εφόσον δεν ξεπερνά το 50% των συνολικών ωρών διδασκαλίας του μαθήματος, εξετάζεται από την Ομάδα Διδασκόντων ή τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση του Διευθυντή. γ. Η εν γένει συμπεριφορά του δεν συνάδει με την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.. Η οριστική απόφαση για τις πιο πάνω περιπτώσεις αποβολής από το πρόγραμμα λαμβάνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Προγράμματος. Προϋποθέσεις επανεξέτασης Εάν, για λόγους ανωτέρας βίας, ο φοιτητής αδυνατεί να παραστεί στις εξετάσεις, τότε μπορεί να τις επαναλάβει την ερχόμενη εξεταστική περίοδο, χωρίς να θεωρηθεί ότι έχει απορριφθεί. Οι φοιτητές οι οποίοι αποτυγχάνουν στην εξέταση κάποιου μαθήματος είναι δυνατόν να επανεξεταστούν στο συγκεκριμένο μάθημα την επόμενη εξεταστική περίοδο. Η απόφαση αυτή έγκειται στη διακριτικότητα της Συντονιστικής Επιτροπής. Η επανεξέταση είναι μια δεύτερη ευκαιρία για ένα φοιτητή να βελτιώσει την απόδοσή του, όταν έχει βαθμό μεταξύ 3 και 4.9, όχι όμως και με βαθμό 0 έως 2.99, οπότε και δεν έχει το δικαίωμα της επανεξέτασης, αλλά της επανάληψης του μαθήματος, επιβαρυνόμενος και με το σχετικό κόστος. Πρόγραμμα Σπουδών Ο αριθμός των ελαχίστων διδακτικών ωρών ανά εξάμηνο, οι απαραίτητες πιστωτικές μονάδες, ο τρόπος αναπλήρωσής τους, το πρόγραμμα και η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων, το ωρολόγιο πρόγραμμα και το ακαδημαϊκό πρόγραμμα που περιλαμβάνει: την ημερομηνία έναρξης εξαμήνου, την ημερομηνία έναρξης κάθε μαθήματος, την ημερομηνία εξέτασης κάθε μαθήματος, την ημερομηνία καταβολής των διδάκτρων και την ημερομηνία λήξης του εξαμήνου καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, μετά από σχετική εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τον Νόμο 3374/2005, τον Νόμο 3685/2008 και την Υ.Α. Φ5/89656/Β3 περί εφαρμογής του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων, οι οποίες στο σύνολό τους δεν μπορεί να είναι λιγότερες από 120. Υποχρεώσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται: Α) Η καθ ολοκληρίαν συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή σε όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα, ασκήσεις, σεμινάρια, έρευνες και γενικότερα στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προβλέπονται στο Π.Μ.Σ.. Β) Η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα (για ένα μάθημα που εξετάζεται αποκλειστικά με εργασίες, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το σύνολο των εργασιών). Γ) Η επιτυχής δοκιμασία και υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας ή του ερευνητικού προγράμματος ή επιτυχή εξέταση στα 4 μαθήματα ειδίκευσης, τα οποία υποκαθιστούν το Ερευνητικό Σεμινάριο και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Μετά την επιτυχή εξέταση του φοιτητή σε δέκα (10) εκ των δώδεκα (12) μαθημάτων, ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει θέμα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Μετά την επιτυχή εξέταση του φοιτητή σε όλα τα μαθήματα και το σεμινάριο μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή ερευνητικού προγράμματος, απαιτείται η 5

6 εκπόνηση/παρουσίαση διπλωματικής εργασίας ή ισοδυνάμου ερευνητικού προγράμματος κατά τη διάρκεια του τετάρτου εξαμήνου στην περίπτωση πλήρους φοίτησης ή πέμπτου και πλέον εξαμήνου στην περίπτωση μερικής. Η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να γίνει αργότερα του ενός έτους από την ημερομηνία έγκρισης του θέματος από τη Γ.Σ.Ε.Σ.. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. επιβλέπων καθηγητής, ο οποίος τον καθοδηγεί στη διπλωματική εργασία, την αξιολογεί και εισηγείται την κρίση του στη Συντονιστική Επιτροπή. Μετά από πρόταση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εργασιών που δύναται να επιβλέψει ο κάθε καθηγητής. Δύναται το ερευνητικό σεμινάριο και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας να αντικατασταθούν από επιτυχή παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων ειδίκευσης, έτσι όπως αυτά αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. και εφόσον ο βαθμός σε κάθε ένα εξ αυτών είναι άνω του έξι (6). Σε αυτήν την περίπτωση, ο φοιτητής, είτε είναι μερικής ή πλήρους φοίτησης, οφείλει να παρακολουθήσει τα συγκεκριμένα μαθήματα ειδίκευσης κατά τη διάρκεια του ίδιου εξαμήνου. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία υποβάλλεται προς υποστήριξη στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. σε τέσσερα (4) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή συνοδευόμενη από αίτηση υποστήριξης, η οποία συνυπογράφεται από τον καθ ύλην αρμόδιο Υπεύθυνο Καθηγητή. Από ένα αντίτυπο της διπλωματικής Εργασίας παραλαμβάνουν τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και ένα αντίτυπο παραμένει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.. Η Διπλωματική Εργασία πρέπει επίσης να κατατεθεί και σε ηλεκτρονική μορφή στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., όπως και στη Γραμματεία. Στη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: 1. Διατυπώνονται και οργανώνονται τόσο ο σκοπός όσο και τα αντικείμενα της μελέτης. 2. Διατυπώνονται οι μείζονες ερευνητικές υποθέσεις της μελέτης. 3. Παρουσιάζεται συνοπτικά η θεωρητική προσέγγιση στο υπό μελέτη θέμα. 4. Αναπτύσσεται μέσω κριτικής προσέγγισης η θεωρητική υποδομή του θέματος. 5. Αναφέρεται η βιβλιογραφία την οποία έχει χρησιμοποιήσει αμέσως ή εμμέσως ο φοιτητής με χρήση του συστήματος του Πανεπιστημίου Harvard. 6. Διαμορφώνονται και τεκμηριώνονται κατά το δυνατόν οι μείζονες μεθοδολογικές προτάσεις που διέπουν την ανάλυση που επιχειρεί ο φοιτητής ή που υποστηρίζουν τις υποθέσεις εργασίας τις οποίες διατυπώνει. Η διπλωματική εργασία οφείλει να περιλαμβάνει ερευνητική δραστηριότητα και το μέγεθός της πρέπει να είναι τουλάχιστον λέξεις κυρίου κειμένου. Η διπλωματική εργασία, όπως και όλες οι λοιπές εργασίες των μαθημάτων, είτε είναι εβδομαδιαίες είτε εξαμηνιαίες, υπόκειται σε έλεγχο πιθανής λογοκλοπής προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρωτοτυπία των. Η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας διαρκεί μία εκπαιδευτική ώρα περίπου και πραγματοποιείται δημόσια ενώπιον Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών ξεχωριστά για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή Προγράμματος. Μέλη των Τριμελών Εξεταστικών Επιτροπών μπορούν να είναι διδάσκοντες σε Ελληνικά και ξένα A.E.I. ή ερευνητές οργανικά ενταγμένοι σε Ερευνητικά Κέντρα και ομοταγή Ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, εφ όσον πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος για τα μέλη Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών 6

7 για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Οι διπλωματικές εργασίες των μεταπτυχιακών φοιτητών μπορούν να δημοσιεύονται μετά από κρίση σε επιστημονικά περιοδικά, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του περιοδικού. Συλλογική εκπαιδευτική διαδικασία Προκειμένου να υπάρξει διεπιστημονικότητα στη διδασκαλία του προγράμματος και να αποφευχθούν οι επικαλύψεις της διδασκόμενης ύλης, λειτουργεί σώμα συνέλευσης διδασκόντων στο Π.Μ.Σ. με αντικείμενο την ακαδημαϊκή λειτουργία του προγράμματος (σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να συνέθλει το σώμα των διδασκόντων, τότε επιλαμβάνεται η Σ.Ε.). Το σώμα έχει σαν αντικείμενο την έγκριση κατά πλειοψηφία: φοιτητών, όσον αφορά στη διενέργεια των εξετάσεων. οίηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων Διαδικασίες αναθεώρησης Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3685/2008 με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και έγκριση της Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνεται τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων. Ανώτατος αριθμός μαθημάτων Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων ανά εξάμηνο στον οποίο μπορεί να εγγραφεί ένας φοιτητής δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό των προσφερόμενων μαθημάτων του εξαμήνου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος. Εξαιρούνται οι φοιτητές που επαναλαμβάνουν μαθήματα γιατί απέτυχαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Μεταφορά μαθημάτων Είναι δυνατή η μεταφορά μαθημάτων και σε ποσοστό μέχρι το 25% των απαιτούμενων για τη λήψη του διπλώματος, τα οποία ο φοιτητής παρακολούθησε σε άλλα αναγνωρισμένα Π.Μ.Σ.. Η μεταφορά των μαθημάτων, ύστερα από αίτηση του φοιτητή, γίνεται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, κατόπιν εισήγησης του Καθηγητή ή του Διευθυντή του Προγράμματος. Κανονισμός εξετάσεων Διάρκεια εξεταστικών περιόδων Στο τέλος κάθε εξαμήνου υπάρχει γραπτή εξέταση εκτός και αν αλλιώς ορίζεται από τον Υπεύθυνο Διδάσκοντα του κάθε μαθήματος και εφόσον έχει προηγουμένως συμφωνήσει η Σ.Ε.. Εάν η διδασκαλία ενός μαθήματος αναλαμβάνεται από πλέον του ενός διδάσκοντα, τα θέματα των εξετάσεων οφείλουν να βαθμολογούνται ξεχωριστά. Η ακριβής διάρκεια και ο χρόνος εξέτασης του κάθε μαθήματος ανακοινώνεται στην αρχή του εξαμήνου. Η διάρκεια των εξετάσεων του Π.Μ.Σ. θα είναι μέχρι δύο (2) εβδομάδες και η ακριβής ημερομηνία ορίζεται από τον Διευθυντή του Προγράμματος. Αξιολόγηση ποιότητας Κριτήρια αξιολόγησης Το κάθε Π.Μ.Σ. και οι διδάσκοντες σ αυτό αξιολογούνται σύμφωνα με το Νόμο 3374/2005 και τις διαδικασίες της Α.ΔΙ.Π.. Βαθμολογική κλίμακα Αποφοίτηση Η αξιολόγηση των εξετάσεων και των εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών θα ακλουθεί την κλίμακα «Καλώς: », «Λίαν Καλώς: », «Άριστα: » ή «Απορρίπτεται: ». 7

8 Στην περίπτωση που υπάρχουν υποχρεωτικές εργασίες, οι παρουσιάσεις τους πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από την εξεταστική περίοδο, έτσι ώστε οι βαθμολογίες να κατατεθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. πριν από τις γραπτές εξετάσεις. Η βαθμολογία των γραπτών εξετάσεων κατατίθεται από τον Διδάσκοντα στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός πέντε (5) ημερών από το πέρας της εξεταστικής περιόδου. Η βαθμολογία οριστικοποιείται μετά από απόφαση της συνέλευσης των διδασκόντων ή της Σ.Ε. Μετά το πέρας δέκα (10) ημερών από την εξεταστική περίοδο, τα γραπτά καταθέτονται στη Γραμματεία προς φύλαξη. Τελετουργικό Αποφοίτησης Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) χορηγείται μετά τη σχετική ορκωμοσία, η οποία πραγματοποιείται εντός του ιδίου ή του επομένου εξαμήνου από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η ημερομηνία ορκωμοσίας καθορίζεται μετά από συνεννόηση του Διευθυντή του Προγράμματος και της Διοίκησης του Ιδρύματος. Διδάσκοντες Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις, όπου αυτές γίνονται, του Προγράμματος μπορούν να αναλαμβάνουν: Μέλη Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, ομότιμοι καθηγητές, επισκέπτες, ειδικοί επιστήμονες ή διδάσκοντες οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος συναφούς γνωστικού αντικειμένου προς το μάθημα. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική ή συγγραφική δραστηριότητα. Για τη διδασκαλία ειδικών θεμάτων μπορούν να προσκαλούνται επιστήμονες ή στελέχη αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να ανατίθεται επικουρικό έργο σε διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/1980 ή σε Καθηγητές Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., οι οποίοι κατέχουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα τυπικά προσόντα. Αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων Στο Π.Μ.Σ. λειτουργεί Επιτροπή αξιολόγησης του προγράμματος που είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη και την καλή λειτουργία τήρησης των διαδικασιών ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης Το πρόγραμμα και οι διδάσκοντες σε αυτό αξιολογούνται σύμφωνα με το Νόμο 3374/2005 και τις διαδικασίες της Α.ΔΙ.Π.. Με ειδικά ερωτηματολόγια που θα συμπληρώνονται ανώνυμα από τους φοιτητές κάθε μαθήματος πριν το τέλος της περιόδου διδασκαλίας και προ των εξετάσεων θα αξιολογείται το μάθημα και ο διδάσκων του μαθήματος. Τα ερωτηματολόγια αυτά συμπληρωμένα θα προωθούνται σε ειδικό φάκελο στο Διευθυντή του Προγράμματος ο οποίος, μετά από την επεξεργασία τους για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, θα εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. για τη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων. Για το σκοπό αυτό οι εργασίες και η διπλωματική εργασία των φοιτητών θα πρέπει να περιλαμβάνουν και εκτενή περίληψη στην Αγγλική γλώσσα. Κύκλος σπουδών 8

9 Το πρόγραμμα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης αποτελείται από δώδεκα (12) μαθήματα και ολοκληρώνεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Α Εξάμηνο Β Εξάμηνο Γ Εξάμηνο Δ Εξάμηνο Χειμερινό Εαρινό Χειμερινό Εαρινό Οκτώβριος- Ιανουάριος Μάρτιος- Ιούνιος Οκτώβριος- Ιανουάριος Μάρτιος- Ιούνιος 4 μαθήματα 4 μαθήματα 4 μαθήματα Σεμινάριο και Διπλωματική εργασία ή 4 μαθήματα ειδίκευσης Το πρόγραμμα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. μερικής φοίτησης (2 ή 3 μαθημάτων) αποτελείται από δώδεκα (12) μαθήματα και ολοκληρώνεται σε πέντε έως οκτώ (5-8) εξάμηνα. Τεχνολογική υποστήριξη Για τις ανάγκες του Προγράμματος χρησιμοποιείται η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, καθώς και ο επιπλέον απαραίτητος ειδικός εξοπλισμός που θα εξασφαλίζεται κατά περίπτωση από τους πόρους του προγράμματος. Πόροι του Προγράμματος Διαδικασία Οικονομικής Διαχείρισης Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων οι φοιτητές καταβάλουν δίδακτρα για το χρονικό διάστημα της υποχρεωτικής φοίτησης τους. Το ύψος των διδάκτρων του Προγράμματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος καθορίζεται από το Συμβούλιο του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. μετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Τα έσοδα του προγράμματος που οδηγούν στη λήψη του Μ.Δ.Ε. προέρχονται από δίδακτρα, παράβολα αιτήσεων συμμετοχής και χορηγίες. Επίσης, πόροι θα μπορούσαν να προκύψουν και από την εκτέλεση Ερευνητικών Προγραμμάτων, την ανάπτυξη, παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού στα πλαίσια των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ή από παροχές, δωρεές ή κληροδοτήματα φορέων του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα. Τα δίδακτρα, καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου με την εγγραφή του φοιτητή στο πρόγραμμα. Σε αντίθετη περίπτωση η Επιστημονική Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει τη διακοπή της φοίτησης του υπόχρεου σύμφωνα και με τον παρόντα κανονισμό. Ο Διευθυντής του προγράμματος υποβάλλει προϋπολογισμό και απολογισμό προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. στην αρχή και στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν άρθρο 8 παρ.3/φεκ 148 τ. Α / Την οικονομική διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. έχει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.. Γραμματειακή κάλυψη Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Π.M.Σ. και των οργάνων τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο αυτού δύναται να παρέχει η Γραμματεία του Τμήματος 9

10 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή μπορεί να στελεχώνεται με έκτακτο προσωπικό με σύμβαση. Η υποστήριξη των Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Τμήματος ενισχύεται μηχανογραφικά και καλύπτει τις προβλεπόμενες από τον Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών δράσεις με έμφαση στις ακόλουθες: α. Διαδικασία προκήρυξης θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών. β. Συγκέντρωση δικαιολογητικών υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. γ. Εγγραφές (μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής) των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και επικαιροποίηση στην αρχή κάθε διδακτικής περιόδου. δ. Σύνταξη καταλόγου εγγραφόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά πρόγραμμα και μάθημα. ε. Τήρηση καρτέλας για κάθε εγγεγραμμένο μεταπτυχιακό φοιτητή και ενημέρωσή της κατά τη διάρκεια των σπουδών. στ. Έκδοση δελτίων βαθμολογίας των μεταπτυχιακών φοιτητών. ζ. Σύνταξη των προγραμμάτων των Π.Μ.Σ. (ωρολογίων και εξετάσεων). η. Έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, που χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και υπογράφονται από το Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και σφραγίζονται από τη Γραμματεία του Τμήματος. Με την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου, η Γραμματεία του Τμήματος εκδίδει κατάλογο εγγεγραμμένων σε κάθε μάθημα και τον αποστέλλει στους αντίστοιχους διδάσκοντες στο Τμήμα. 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ς Κ α ν ο ν ι σ μ ό ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ο ύ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς Σ π ο υ δ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ)

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Λ&Χ) 305 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1078 9 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Kανονισμός Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχια κών και Διδακτορικών Σπουδών. H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩN ΣΠOΥΔΩN ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ O Eσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Β7/29073/6.7.2006 (ΦΕΚ 1060/4.8.2006, τ. Β ), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής. Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική»

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής. Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Οκτώβριος 2012 Περιεχόμενα Μέρος Ι... 4 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) Γενική διάταξη Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα