ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών, στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 3685/2008, οι οποίες επανήλθαν σε ισχύ με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του ν. 4009/2011 (όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011 (Α 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α 24)). Ειδικά τα άρθρα 5, 6 (παρ. 2), 7 (παρ. 1 και 5), 8, 14 (παρ. Α.2, παρ. Γ.Ι.6, παρ. Γ.1.26 και παρ..1), 18, και 20 είναι ενδεικτικά και προσαρμοσμένα στην παρούσα δομή τους στις προδιαγραφές του ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ. ΑΡΘΡΟ 1ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την οργάνωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Ελλάδα και χορηγεί Μεταπτυχιακά ιπλώματα Ειδίκευσης (Μ..Ε.) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ. Α ). ΑΡΘΡΟ 2ο: Ε ΡΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ Έδρα του Π.Μ.Σ. είναι η έδρα του Τμήματος που έχει την ευθύνη οργάνωσης του ΠΜΣ, παρ εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση ίδρυσής του. Σε περίπτωση διατμηματικού ΠΜΣ η έδρα του θα καθορίζεται στην απόφαση ίδρυσής του. ΑΡΘΡΟ 3ο: ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Το Π.Μ.Σ λειτουργεί με τα διοικητικά όργανα που προβλέπει ο Ν. 3685/2008 για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Συγκεκριμένα, αρμόδια Όργανα οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τα εξής : i. Η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ii. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος iii. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) iv. Ο ιευθυντής του Π.Μ.Σ. 2. Η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Ιδρύματος, περιλαμβάνει τα μέλη Ε.Π., που με οποιαδήποτε ιδιότητα είναι μέλη της Συνέλευσης του Ιδρύματος, και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών. Η Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για κάθε θέμα διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα που σχετίζεται με τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος απαρτίζεται από τον πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Ε.Π. της Συνέλευσης του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για Π.Μ.Σ., τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις. 4. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., απαρτίζεται από τρία μέλη Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, συμπεριλαμβανομένου του ιευθυντή του Π.Μ.Σ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος. 5. Ο ιευθυντής του Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Σ.Ε., ενώ ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης και μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις μετά από Σελ. 2 από 37

3 απόφαση της Συνέλευσης του Ιδρύματος. Ο ιευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αν. Καθηγητή και είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Ο ιευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ. και αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή ιευθυντή, ο οποίος είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται από αυτήν. Ο ιευθυντής του Π.Μ.Σ. ασκεί, αντίστοιχα, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται για τον Πρόεδρο Τμήματος, στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Ο ιευθυντής είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Προγράμματος, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. του τμήματος, και στη συνέχεια στη Σ.Ε.Σ. του ΤΕΙ. Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του απολογισμού ο ιευθυντής επικουρείται από το διαχειριστή του Ε.Λ.Κ.Ε. που είναι αρμόδιος για το πρόγραμμα. Επίσης, ο ιευθυντής του Π.Μ.Σ. εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας, συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων και εγκρίνει τις δαπάνες του προγράμματος σύμφωνα με τον ετήσιο εγκεκριμένο από την Γ.Σ.Ε.Σ. προϋπολογισμό. Περαιτέρω, μεριμνά για την έγκαιρη λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων συλλογικών οργάνων (Γ.Σ.Ε.Σ., Σ.Ε.Σ. του ΤΕΙ, κ.λ.π.) και επιβλέπει την τήρηση της Υπουργικής Απόφασης που αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα, των νόμων, του Οδηγού Σπουδών του προγράμματος και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος. Τέλος, υπογράφει τις συμβάσεις ανάθεσης έργου, όπου αυτό απαιτείται και έχει υποχρέωση ενημέρωσης της Γ.Σ.Ε.Σ. και της Σ.Ε.Σ. του ΤΕΙ σε κάθε θέμα της αρμοδιότητάς του. 6. Για την καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή του Π.Μ.Σ., μπορούν να συγκροτούνται επιτροπές με αντικείμενο τη διεκπεραίωση εργασιών του Π.Μ.Σ., οι οποίες θα αποτελούνται από τρία έως πέντε μέλη είτε της Σ.Ε. ή του Τμήματος. Ενδεικτικά, μπορούν να συγκροτηθούν οι ακόλουθες επιτροπές: i. Επιτροπή Επιλογής: Είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων και για τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων φοιτητών. Αποτελείται από τον ιευθυντή του Π.Μ.Σ και τα δύο μέλη της Σ.Ε. ii. Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης: Αξιολογεί τη λειτουργία του Π.Μ.Σ και εισηγείται βελτιώσεις της λειτουργίας του. Αποτελείται από τον ιευθυντή του Π.Μ.Σ και τα δύο μέλη της Σ.Ε. 7. Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. λειτουργεί ιδιαίτερη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Έως ότου συγκροτηθεί η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή σε περιόδους που δεν καθίσταται δυνατή η επαρκής στελέχωσή της, η γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. θα γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος που διοργανώνει το ΠΜΣ. ΑΡΘΡΟ 4ο: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ 1. Τα Π.Μ.Σ. απονέμουν Μεταπτυχιακά ιπλώματα Ειδίκευσης (Μ..Ε.). 2. Οι προϋποθέσεις για την απονομή του Μ..Ε., με τις οργανωτικές λεπτομέρειες που αφορούν τη χρονική διάρκεια των σπουδών, τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., τις εξετάσεις και τη βαθμολογία των φοιτητών, περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα που ακολουθούν. ΑΡΘΡΟ 5ο: ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 1. Το Π.Μ.Σ. μπορεί να είναι πλήρους ή μερικής παρακολούθησης. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μ..Ε. πλήρους παρακολούθησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα πρώτα δύο εξάμηνα (Α και Β ) αφιερώνονται στην παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων ανά εξάμηνο, ενώ το τρίτο (Γ ) για τη συγγραφή και εξέταση της διπλωματικής εργασίας, στην οποία δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα (πιστωτικές μονάδες ολόκληρου εξαμήνου). ικαίωμα για την παράδοση της ιπλωματικής Εργασίας θα έχουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων. Σελ. 3 από 37

4 2. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μ..Ε. μερικής παρακολούθησης είναι έξι (6) εξάμηνα. Τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα (Α, Β, Γ' και ') αφιερώνονται στην παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων ανά εξάμηνο, ενώ το πέμπτο και το έκτο εξάμηνο (Ε και ΣΤ') για τη συγγραφή και εξέταση της διπλωματικής εργασίας, στην οποία δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα (πιστωτικές μονάδες ολόκληρου εξαμήνου). ικαίωμα για την παράδοση της ιπλωματικής Εργασίας θα έχουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων. ΑΡΘΡΟ 6ο: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 1. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και μπορεί να μεταβάλλεται για κάθε κύκλο σπουδών. 2. Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε σαράντα πέντε (45) ετησίως. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφών υποψήφιος. Οι κάτοχοι υποτροφιών σε αντικείμενο σχετικό με το Π.Μ.Σ., εγγράφονται αυτόματα στο Π.Μ.Σ., χωρίς να εξεταστεί ο συνολικός αριθμός των εισακτέων. ΑΡΘΡΟ 7ο: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΙ 1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή α) πτυχιούχοι ΤΕΙ Τμημάτων Αυτοματισμού, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Τεχνολογίας Αεροσκαφών, Πληροφορικής ή Τμημάτων ΤΕΙ σε συναφή με τα παραπάνω επιστημονικά αντικείμενα της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. β) διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Η/Υ, οι οποίοι είναι απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων πολυτεχνικών σχολών Πανεπιστημίων ή Τμημάτων πολυτεχνικών σχολών Πανεπιστημίων σε συναφή με τα παραπάνω επιστημονικά αντικείμενα της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής γ) πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών, Πληροφορικής Πανεπιστημίων ή Τμημάτων Πανεπιστημίων σε συναφή με τα παραπάνω επιστημονικά αντικείμενα της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 2. Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της Αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ιεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (.Ο.Α.Τ.Α.Π.). 3. Στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. στην ελληνική γλώσσα, θεωρείται απαραίτητη η γνώση της Ελληνικής γλώσσας που θα αποδεικνύεται από πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό Ελληνομάθειας από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή από εξέταση από ειδική επιτροπή που θα ορίζεται στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. 4. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία. Για τους υποψηφίους αυτής της περίπτωσης, η αξιολόγηση της αίτησης τους θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τον τρέχοντα μέσο όρο της αναλυτικής βαθμολογίας που θα υποβάλλουν. Ο υποψήφιος που αξιολογείται με αυτή τη διαδικασία δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει επαναξιολόγηση της αίτησής του αφού καταθέσει την τελική αναλυτική βαθμολογία, εφόσον αυτό γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων. 5. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως προκύπτει i) από την κατοχή ενός από τα εξής πτυχία: (α) Ελληνικό πτυχίο Γλωσσομάθειας για την Αγγλική Γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον Β2, ή άλλο ισοδύναμο, όπως π.χ. Lower Cambridge ή Michigan, κ.α. (β) IELTS, με ελάχιστο βαθμό 5,5 που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα έτη πριν από Σελ. 4 από 37

5 την δημοσίευση της προκήρυξης, (γ) TOEFL με ελάχιστο βαθμό 180, που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα έτη πριν από την δημοσίευση της προκήρυξης και (δ) πτυχίο από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας, ή ii) από την επιτυχή παρακολούθηση κατά τις προπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ μαθήματος Αγγλικής Τεχνικής Ορολογίας στον Αυτοματισμό ή iii) από την επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις που θα διοργανωθούν από το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ στο αντικείμενο Αγγλικής Τεχνικής Ορολογίας στον Αυτοματισμό. 6. Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται τα ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες με το φάκελο της υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., και την πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Επιλογής και η απόδοση τους σε εισαγωγικές εξετάσεις. ΑΡΘΡΟ 8ο: ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης σχετικής ανακοίνωσης προς τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους, που προσδιορίζει τον αριθμό των θέσεων στο πρόγραμμα, το ύψος των διδάκτρων που ενδεχομένως θα καθοριστούν, τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., τη γενική διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, όπως επίσης την προθεσμία και τη διεύθυνση υποβολής των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση δημοσιεύεται στον Τύπο (περίληψή της), στο διαδίκτυο και στα γραφεία της Γραμματείας. 2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλης εφαρμογής που θα αναπτυχθεί στο δικτυακό τόπο του προγράμματος, είτε εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος, σύμφωνα με τους όρους που θα αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση (εφόσον υποβληθούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή PDF) είναι: Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του.ο.α.τ.α.π., αν προέρχεται από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού). Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματος ιπλώματος. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν (επικυρωμένα έγγραφα από Ασφαλιστικό Φορέα ή από ημόσια Οικονομική Υπηρεσία). Αποδεικτικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (καθώς και της ελληνικής αν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. στην ελληνική). Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), κ.λ.π. ύο Συστατικές Επιστολές. Κάθε άλλο στοιχείο που επιθυμεί να υποβάλει ο υποψήφιος. 3. Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που υπέβαλαν εμπρόθεσμη αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά αξιολογική σειρά βάσει μορίων που συγκεντρώνουν από συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών κριτηρίων και από τη συμμετοχή τους σε εισαγωγικές εξετάσεις. Με βάση την παραπάνω αξιολογική σειρά, καταρτίζεται κατάλογος που περιλαμβάνει τους υποψηφίους, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος και γίνεται η τελική επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας τους (οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο επιλέγονται). 4. Τα κριτήρια αξιολόγησης με την αντίστοιχη (μέγιστη) βαθμολογία τους σε αριθμό αξιολογικών μορίων, έχουν ως εξής: α/α Κριτήριο Αξιολόγησης Αριθμός Μορίων 1. Επίδοση σε εξετάσεις στα ακόλουθα τρία μαθήματα: i) Βιομηχανικός Έλεγχος, ii) Εισαγωγή στη Ρομποτική και iii) Έλεγχος Παραγωγικών ιεργασιών: Βαθμός πτυχίου προπτυχιακών σπουδών: 15 Σελ. 5 από 37

6 3. ιπλωματική εργασία, επιστημονικό έργο και συνέντευξη: 10 ΣΥΝΟΛΟ 100 Η εισήγηση θεμάτων και η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από μέλη ΕΠ ή ΕΠ, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, που ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η συνέντευξη των υποψηφίων γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής. Οι ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων ανακοινώνονται από τον ιευθυντή του ΠΜΣ δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους. Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι αυτή που καθορίζεται από το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ. Ο αριθμός αξιολογικών μορίων του παραπάνω πίνακα αποτελεί το μέγιστο βαθμό που μπορεί να αποδοθεί, σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής Επιλογής, σε κάθε περίπτωση κριτηρίου αξιολόγησης. Για το πρώτο κριτήριο αξιολόγησης, η βαθμολογία προκύπτει από το γινόμενο του μέσου όρου των βαθμών στα τρία μαθήματα επί τον αριθμό των αξιολογικών μορίων του κριτηρίου, διαιρεμένου δια του μέγιστου δυνατού βαθμού σε κάθε μάθημα που εξετάζεται ο υποψήφιος. 5. Από την Επιτροπή Επιλογής καταρτίζεται ο πίνακας επιτυχόντων με τους υποψηφίους που κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος. Η τελική επιλογή γίνεται με βάση τη σειρά επιτυχίας στον πίνακα των επιτυχόντων (οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο υποψήφιο επιλέγονται), ο οποίος επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και ανακοινώνεται μέσω της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. στο δικτυακό τόπο του προγράμματος. 6. Οι επιτυχόντες ενημερώνονται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και καλούνται να προσέλθουν για εγγραφή εντός 15 ημερών, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του και καταβάλλοντας την πρώτη δόση των διδάκτρων, στην περίπτωση που έχουν καθοριστεί δίδακτρα. Η μη προσέλευση ή η μη καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής και εξουσιοδοτείται η Γραμματεία να ενημερώσει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον πίνακα επιτυχόντων. 7. Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Τις ενστάσεις εξετάζει η Σ.Ε. η οποία εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. σχετικά. Η Γ.Σ.Ε.Σ. τελικώς, αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι των εισηγήσεων και αντίστοιχα τροποποιεί ή όχι τον κατάλογο επιτυχόντων και επιλαχόντων. ΑΡΘΡΟ 9ο: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. 1. Η αρχική εγγραφή των επιλεγέντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.) στο Π.Μ.Σ. γίνεται το αργότερο εντός του Οκτωβρίου (Α εξάμηνο), εκτός αν για έκτακτους λόγους υπάρξει διαφορετική αιτιολογημένη απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος. Σε περιπτώσεις έναρξης κύκλου σπουδών το εαρινό εξάμηνο η αρχική εγγραφή γίνεται με τις εγγραφές του εαρινού εξαμήνου εντός του Φεβρουαρίου, εκτός αν για έκτακτους λόγους υπάρξει διαφορετική αιτιολογημένη απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος. Κατά την αρχική εγγραφή οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν επιπλέον των δικαιολογητικών που υπέβαλαν με την αίτηση υποψηφιότητάς τους και τα εξής: i. Αίτηση Εγγραφής και δήλωση μαθημάτων. ii. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας. iii. Υπεύθυνη δήλωση, κατά το νόμο, στην οποία δηλώνουν ότι δεν φοιτούν σε άλλο Π.Μ.Σ., ότι έχουν λάβει γνώση για τη ροή των διδάκτρων, που αποφάσισε η Γ.Σ.Ε.Σ. Σελ. 6 από 37

7 και που πρέπει να καταβάλουν πριν την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου, καθώς και ότι αποδέχονται το πλαίσιο λειτουργίας του ΠΜΣ, όπως αυτό καθορίζεται από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.. iv. Φωτοαντίγραφο της απόδειξης είσπραξης της τράπεζας των εξαμηνιαίων διδάκτρων με πίστωση του λογαριασμού Ε.Λ.Κ.Ε. / ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ / ΠΜΣ για τον υπόψη κύκλο σπουδών, το οποίο υποβάλλεται συνημμένα στην παραπάνω Υπεύθυνη ήλωση. v. Έξι (6) φωτογραφίες ταυτότητας. 2. Κατά την αρχική εγγραφή η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. δημιουργεί ελτίο Μεταπτυχιακού Φοιτητή (ή ατομική μερίδα μεταπτυχιακού φοιτητή), η μορφή και το περιεχόμενο του οποίου είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος για τη γραμματειακή υποστήριξη των φοιτητών του. 3. Η ανανέωση εγγραφής στα επόμενα 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα (Β, Γ ), γίνεται υποχρεωτικά τον πρώτο μήνα κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από τη Γραμματεία που έχει τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Μεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος δεν ανανέωσε την εγγραφή του, χάνει την ιδιότητά του αυτή και διαγράφεται από τα μητρώα του Π.Μ.Σ., με διαπιστωτική πράξη του ιευθυντή του Π.Μ.Σ., ο οποίος ενημερώνει τη Γ.Σ.Ε.Σ., παρ εκτός αν για ειδικούς λόγους αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ.Ε.Σ. με αιτιολογημένη απόφασή της. 4. Πριν την πρώτη εξεταστική περίοδο του 2ου εξαμήνου, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δηλώνει τον τίτλο της διπλωματικής του εργασίας. Η σχετική αίτηση συνυπογράφεται από τον επιβλέποντα της εργασίας Καθηγητή. ΑΡΘΡΟ 10ο: ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Στο Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί και δύο (2) υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), οι οποίοι πέτυχαν στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού κράτους. 2. Ο αριθμός των υποτρόφων των παραπάνω κατηγοριών μπορεί να αυξηθεί με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., κατά την έναρξη κάθε κύκλου σπουδών του Π.Μ.Σ. ΑΡΘΡΟ 11ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί από το Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι: 1. Να παρακολουθούν τις διαλέξεις των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. (σε ποσοστό μεγαλύτερο τουλάχιστον του 60% των διδακτικών ωρών που θα πραγματοποιηθούν για το μάθημα σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις προγραμματισμένες ανά εξάμηνο ώρες) 2. Να υποβάλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα. 3. Να προσέρχονται στις εξετάσεις. 4. Να καταβάλουν τα δίδακτρα πριν την έναρξη κάθε διδακτικού εξαμήνου στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 5. Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των Οργάνων του Τμήματος, της Σ.Τ.ΕΦ, και του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Ανάρμοστη συμπεριφορά, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, μεταπτυχιακού φοιτητή προς διδάσκοντα, επικουρικό, διοικητικό ή τεχνικό προσωπικό του Π.Μ.Σ., μπορεί να οδηγήσει, ύστερα από εισήγηση του ιευθυντή Π.Μ.Σ., σε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. για διαγραφή του από το Π.Μ.Σ. 6. Οι υπότροφοι να υποστηρίζουν το έργο του Τμήματος ως επικουρικό προσωπικό, σε ερευνητικά-μελετητικά έργα του Τμήματος ή σε διοικητικά έργα του Τμήματος, όπως πχ. σε επιτηρήσεις εξετάσεων, γενική διοικητική υποστήριξη κλπ. Σελ. 7 από 37

8 ΑΡΘΡΟ 12ο: ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. 1. Στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Π.Μ.Σ. μπορεί να ανατίθεται επικουρικό εκπαιδευτικό έργο στο Τμήμα, προκειμένου να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να αποκτήσουν ακαδημαϊκή εμπειρία. 2. Η ανάθεση του επικουρικού εκπαιδευτικού έργου στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση του ιευθυντή του ΠΜΣ, η οποία διαμορφώνεται σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και με γνώμονα τις διδακτικές και εργαστηριακές ανάγκες του Τμήματος. 3. Επικουρικό εκπαιδευτικό έργο ορίζεται να είναι: (α) η διόρθωση ή η διδασκαλία ασκήσεων σε προπτυχιακά μαθήματα με τη σύμφωνη γνώμη των διδασκόντων των μαθημάτων αυτών, (β) η υποστήριξη του εργαστηριακού τμήματος κάποιου προπτυχιακού μαθήματος με τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα του μαθήματος, (γ) η συμμετοχή στην επιτήρηση των τελικών εξετάσεων και των ενδιάμεσων διαγωνισμάτων (προόδων) των προπτυχιακών μαθημάτων, και (δ) η υποστήριξη της εργαστηριακής υποδομής του Τμήματος. 4. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν μπορούν να αναλάβουν αυτοδύναμο διδακτικό έργο. 5. Η ανάθεση του επικουρικού έργου στους Μ.Φ. πρέπει να διέπεται από το πνεύμα της ισότητας και δεν μπορεί να ξεπερνά τις 2 ώρες ανά εβδομάδα ιδακτικού Εξαμήνου. ΑΡΘΡΟ 13ο: ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Μ.Σ. & ΑΝΑΣΤΟΛΗ 1. Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποφασίσει να διακόψει την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ., ενημερώνοντας σχετικά και οπωσδήποτε έγγραφα τον ιευθυντή του Π.Μ.Σ., διαγράφεται πριν την αρχή του επομένου εξαμήνου, χωρίς να δημιουργείται καμιά υποχρέωση του ΠΜΣ απέναντί του. 2. Εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, για τους οποίους αποφαίνεται η Σ.Ε., ο φοιτητής μπορεί να ζητήσει την αναστολή των μεταπτυχιακών σπουδών του μέχρι ένα (1) ακαδημαϊκό έτος. ΑΡΘΡΟ 14ο: ΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. Α. Οργάνωση Μαθημάτων του Π.Μ.Σ. 1. Για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οκτώ (8) συνολικά μαθήματα, καθώς και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Β. Γλώσσα ιδασκαλίας του Π.Μ.Σ. Τα μαθήματα θα διεξάγονται στην Ελληνική Γλώσσα ή/και στην Αγγλική Γλώσσα. Γ. ιδακτική-ερευνητική Απασχόληση Φοιτητών & Εκπαιδευτικές ραστηριότητες. I. Ακαδημαϊκό Χρονοδιάγραμμα και Παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. 1. To Π.Μ.Σ. ακολουθεί το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν αποκλίσεις με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. 2. Κάθε διδακτικό εξάμηνο αποτελείται από 15 εβδομάδες, όπου πρέπει υποχρεωτικά να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. 3. Στο Π.Μ.Σ. προβλέπονται τρεις εξεταστικές περίοδοι σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Οι δύο εξεταστικές περίοδοι θα πραγματοποιούνται μετά τη λήξη των διδακτικών Σελ. 8 από 37

9 εξαμήνων με έναρξη μετά από πέντε (5) έως δέκα (10) ημέρες από τη λήξη του εξαμήνου και χρονική διάρκεια που δεν θα ξεπερνά τις δέκα πέντε (15) ημέρες. Η τρίτη εξεταστική περίοδος θα πραγματοποιείται εντός του Σεπτεμβρίου και θα αφορά στην εξέταση των φοιτητών στα μαθήματα των προηγούμενων δύο εξαμήνων. 4. Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. καταρτίζεται με ευθύνη του ιευθυντή του Π.Μ.Σ. Με ευθύνη της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. το εν λόγω πρόγραμμα δημοσιοποιείται στους πίνακες Ανακοινώσεων του Τμήματος και με ανάρτηση στους σχετικούς δικτυακούς τόπους. 5. Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας δεν διεξαχθεί κάποιο μάθημα, αναπληρώνεται με ευθύνη του ιευθυντή του Π.Μ.Σ. εντός του ακαδημαϊκού εξαμήνου. 6. Οι ώρες διδασκαλίας για ένα τυπικό εξάμηνο του προγράμματος πλήρους φοίτησης δεν υπερβαίνουν τις 12 ανά εβδομάδα. 7. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική (σε ποσοστό μεγαλύτερο τουλάχιστον του 60% των διδακτικών ωρών που θα πραγματοποιηθούν για το μάθημα σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις προγραμματισμένες ανά εξάμηνο ώρες). 8. ικαιολόγηση απουσιών μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση που συντρέχει σοβαρός λόγος αδυναμίας παρουσίας του φοιτητή. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δικαιολογηθούν απουσίες σε μάθημα πέραν του 1/5 του συνόλου των ωρών που πραγματοποιήθηκαν στο εξάμηνο. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των απουσιών, ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να επαναλάβει το συγκεκριμένο μάθημα. II. Οργάνωση Σπουδών & Μορφές ιδασκαλίας του Π.Μ.Σ. 9. Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει επίσης: Εξετάσεις Έρευνα (μέρος της έρευνας μπορεί να εκπονηθεί σε αναγνωρισμένα ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής) Ανάπτυξη θέματος σε σεμινάριο Συγγραφή της Μεταπτυχιακής ιπλωματικής Εργασίας, Υποστήριξη της Μεταπτυχιακής ιπλωματικής Εργασίας ενώπιον εξεταστικής επιτροπής Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται είτε με συμβατικές διδακτικές μεθόδους (π.χ. από έδρας διδασκαλία, διαλέξεις), είτε με άλλες μεθόδους (διαδραστικές ηλεκτρονικές μέθοδοι, σεμιναριακές παρουσιάσεις, ατομικές μελέτες (tutoring), κλπ.) 10. Στις διαλέξεις παρουσιάζεται εποπτικά μια ευρεία περιοχή ενός γνωστικού αντικειμένου και ο σχετικός με αυτήν επιστημονικός προβληματισμός. Τμήμα της διδασκαλίας αυτής μπορεί να περιλαμβάνει και φροντιστηριακές, πρακτικές ή εργαστηριακές ασκήσεις για την εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων και την εφαρμογή τους σε διάφορες συνθήκες και περιπτώσεις. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας των θεωρητικών μαθημάτων θα πραγματοποιούνται επίσης διαλέξεις από έγκριτους επιστήμονες με εξειδικευμένη εμπειρία (σε συναφή θέματα προς το αντικείμενο του προγράμματος), οι οποίοι προσκαλούνται από τη Σ.Ε. μετά από εισήγηση του διδάσκοντα του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, και τη σύμφωνη γνώμη του ιευθυντή του Π.Μ.Σ. Σελ. 9 από 37

10 11. Κάθε θεωρητικό μάθημα περιλαμβάνει υποχρεωτικά την εκπόνηση εργασίας (με διεθνή βιβλιογραφία), έκτασης περίπου λέξεων, σε μορφή ερευνητικού δοκιμίου. 12. Για την αποτελεσματικότερη εμπέδωση των θεωρητικών, τεχνολογικών και πρακτικών γνώσεων των φοιτητών, μπορούν να οργανώνονται με πρωτοβουλία και ευθύνη του Τμήματος, εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές μικρής χρονικής διάρκειας, σε χώρους εργασίας (τεχνικές εγκαταστάσεις) εκπαιδευτικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων. Η έγκριση παρέχεται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 13. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διπλωματική εργασία (.Ε.) που οφείλουν να εκπονήσουν και να υποστηρίξουν δημόσια οι Μ.Φ. Το άρθρο 15 του παρόντα Κανονισμού περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία ανάθεσης, εκπόνησης, συγγραφής, υποστήριξης και αξιολόγησης της διπλωματικής εργασίας. III. ιαδικασία Αξιολόγησης της Επίδοσης των Φοιτητών. 14. Η αξιολόγηση του Μ.Φ. σε κάθε μάθημα βασίζεται στις επιδόσεις του: στην τελική εξέταση, κατά 70% στην εξαμηνιαία εργασία, κατά 30% 15. Οι εξετάσεις (προφορικές ή γραπτές) πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 16. Τα θέματα των εξετάσεων προκύπτουν από το σύνολο της διδακτέας ύλης κάθε εξεταζόμενου μαθήματος, σύμφωνα με το περιεχόμενο του μαθήματος. 17. Τα θέματα των εξετάσεων εκδίδει ο διδάσκων το συγκεκριμένο μάθημα. Ο διδάσκων υποχρεούται να παραδίδει στο ιευθυντή του Π.Μ.Σ. ένα (1) αντίγραφο των θεμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την εξέταση των φοιτητών. 18. Η βαθμολογία προφορικών εξετάσεων ή γραπτών δοκιμίων της εξεταστικής περιόδου κάθε μαθήματος, πραγματοποιείται από τον διδάσκοντα το μάθημα. 19. Η βαθμολογία των μεταπτυχιακών φοιτητών στα μαθήματα κάθε εξαμήνου κατατίθεται από τους διδάσκοντες στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου. 20. Στο τέλος κάθε εξεταστικής περιόδου, γίνεται αξιολόγηση των θεμάτων που κατατέθηκαν στο Τμήμα από τη Σ.Ε. και αποφασίζεται η κωδικοποίηση ή μη συγκεκριμένου θέματος. 21. Για την κωδικοποίηση, αρχειοθέτηση, διατήρηση και διακίνηση των θεμάτων του προηγούμενου εδαφίου δημιουργείται τράπεζα θεμάτων, σκοπός της οποίας είναι η διευκόλυνση των εξεταστικών διαδικασιών. IV. Αξιολόγηση της Επίδοσης των Φοιτητών. 22. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από 0 έως 10 με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου, ως εξής: «Άριστα» 8,5 έως 10, «Πολύ Καλά» 7,0 έως 8,4, «Καλά» 6,0 έως 6,9, «Ικανοποιητικά» 5,0 έως 5,9 και «Ανεπαρκώς» 0 έως 4,9. Προαγωγικός βαθμός είναι το 5,0 και οι μεγαλύτεροι του. Οι επιτυχείς επιδόσεις των φοιτητών κατηγοριοποιούνται περαιτέρω σε πέντε υπο ομάδες σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το σύστημα μεταφοράς Σελ. 10 από 37

11 και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (Ν.3374 /2005) και τα ορισθέντα στις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. Φ5/89656/Β3 (Φ.Ε.Κ /2007). 23. Για να είναι επιτυχής η απόδοση του Μ.Φ. σε ένα μάθημα πρέπει να έχει αξιολογηθεί με συνολικό βαθμό τουλάχιστον «Ικανοποιητικά» στις επιμέρους εργασίες του μαθήματος. 24. Για να είναι επιτυχής η απόδοση του Μ.Φ. στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει αξιολογηθεί με βαθμό τουλάχιστον «Καλά», τόσο στο σύνολο της, όσο και σε κάθε επιμέρους κριτήριο αξιολόγησής της, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 15 του παρόντα κανονισμού. 25. Ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας δίδεται ως μέσος αριθμητικός εκείνων της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής στην οποία συμμετέχει ο επιβλέπων, και δύο άλλοι διδάσκοντες ή ένας διδάσκων και ένας εξωτερικός προσκεκλημένος, μέλος ΕΠ, ή ΕΠ ή ερευνητής άλλου Α.Ε.Ι., τους οποίους εισηγείται ο επιβλέπων Καθηγητής στο ιευθυντή και αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. 26. Ο τελικός βαθμός του φοιτητή θα προκύπτει από τους βαθμούς στα υποχρεωτικά μαθήματα και τα κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, που απαιτούνται για τη λήψη του Μ..Ε., και το βαθμό της ιπλωματικής Εργασίας, σταθμισμένων με τις αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες. Θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο, όπου η διπλωματική εργασία νοείται ως μάθημα: ό ό ά 1 [ ό ή έ ά ή ] 27. Ο υπολογισμός της τελικής βαθμολογίας γίνεται με ακρίβεια δυο δεκαδικών ψηφίων. 28. Μ.Φ. που απορρίπτονται σε ένα μάθημα για τέσσερεις εξεταστικές περιόδους έχουν τη δυνατότητα μιας προφορικής εξέτασης στο συγκεκριμένο μάθημα από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. 29. Μ.Φ. που απορρίπτονται σε ένα μάθημα και στις δύο εξεταστικές περιόδους του ίδιου ακαδημαϊκού έτους, εγγράφονται αυτοδίκαια στο μάθημα αυτό κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος χωρίς να απαιτείται η εκ νέου καταβολή διδάκτρων για το μάθημα αυτό.. Πιστωτικές Μονάδες του Π.Μ.Σ. 1. Το σύνολο των μαθημάτων κάθε εξαμήνου πλήρους φοίτησης αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Επίσης, η διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) Πιστωτικές μονάδες κατά ECTS. Το ελάχιστο σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. είναι ενενήντα (90). ΑΡΘΡΟ 15ο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ I. Σκοπός ιπλωματικής Εργασίας 1. Σκοπός των ιπλωματικών Εργασιών (.Ε.) του Π.Μ.Σ. είναι η εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα σε θέματα αιχμής, συναφούς με τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος. εδομένου ότι η διπλωματική εργασία είναι εξ ορισμού επιστημονική εργασία, οφείλει να περιέχει στοιχεία πρωτοτυπίας στα συναφή γνωστικά αντικείμενα Σελ. 11 από 37 90

12 του Π.Μ.Σ., είτε μέσα από την προσπάθεια παραγωγής νέας γνώσης, είτε μέσω της ανάπτυξης κριτικής σκέψης, είτε μέσω του συνδυασμού των δύο παραπάνω. 2. Οι Καθηγητές που επιβλέπουν διπλωματικές εργασίες οφείλουν να κατευθύνουν τους Μ.Φ. ώστε Να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα που εντάσσονται στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, ενώ πρέπει να καταλήγουν σε συγκεκριμένες προτάσεις που θα έχουν χρησιμότητα στην πράξη. Να ακολουθείται ο εγκεκριμένος από την Γ.Σ.Ε.Σ. κανονισμός διπλωματικών εργασιών του Π.Μ.Σ. II. Ειδικότεροι Στόχοι ιπλωματικής Εργασίας 1. Με δεδομένο τον κύριο στόχο της υποστήριξης των Μ.Φ. από τους επιβλέποντες, δηλ. να αναλάβουν ερευνητικές πρωτοβουλίες σε τεχνολογικά θέματα αιχμής, οι ειδικότεροι στόχοι των.ε. είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν: Επισκόπηση και κριτική ανάλυση της υφιστάμενης γνώσης σε συναφή γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. Εφαρμογές νέων μεθόδων και τεχνικών σε συναφή γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. Ανάπτυξη νέων μεθόδων, υλικών και θεωριών για την ανάλυση και αντιμετώπιση υφιστάμενων προβλημάτων στα συναφή γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. Κριτική αντιμετώπιση θεωρητικών μοντέλων και μεθοδολογιών, τεχνικών ή εργαλείων προσέγγισης ερευνητικών πεδίων στα συναφή γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. Πρόταση δημιουργίας νέων θεωριών - καινοτομιών - υποδειγμάτων, τεχνικών ή εργαλείων προσέγγισης ερευνητικών πεδίων, στα συναφή γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. Β. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Η εκπόνηση της.ε. είναι υποχρεωτική για τους Μ.Φ. και αξιολογείται από τριμελή εξεταστική επιτροπή. 2. Το θέμα της.ε. πρέπει να εντάσσεται στα γνωστικά πεδία των διδασκομένων μαθημάτων. 3. Τα είδη των.ε. μπορεί να είναι είτε (Α) πρωτογενείς μελέτες: (i) πειραματικές μελέτες ή (ii) εργαστηριακές δοκιμές, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση επίδοσης υφιστάμενων τεχνικών, ή (iii) ανάπτυξη και εφαρμογή υπολογιστικών μοντέλων προσομοίωσης, είτε (Β) δευτερογενείς μελέτες: (i) επισκοπήσεις-overviews ή (ii) κατευθυντήριες οδηγίες ή (iii) αναλύσεις αποφάσεων ή (iv) οικονομικές αναλύσεις που αφορούν τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ., είτε ενδεχομένως (Γ) περιορισμένος σε έκταση συνδυασμός των παραπάνω. Σε όλες τις περιπτώσεις η.ε. πρέπει να διακρίνεται από την επιστημονική της αρτιότητα και να στηρίζεται σε έγκυρη Ελληνική και ιεθνή βιβλιογραφία (σχετικά επιστημονικά περιοδικά, από τις γνωστές διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις-εκδότες, πχ. Elsevier, HEALLINK, κ.λ.π.). 4. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει τους Καθηγητές (επιβλέποντες) που επιβλέπουν την εκπόνηση των ιπλωματικών Εργασιών, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Ως επιβλέποντες εκπαιδευτικοί ορίζονται μέλη ΕΠ ή ΕΠ που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. 5. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., ένα μέλος Ε.Π. ή ΕΠ, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ως επιβλέπων. Η Σ.Ε. και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ο επιβλέπων εκπαιδευτικός κάθε Μ.Φ. ορίζεται, λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά ερευνητικά ενδιαφέροντα του Μ.Φ., σε συνδυασμό με το γνωστικό αντικείμενο και το ερευνητικό έργο του επιβλέποντα εκπαιδευτικού. Η Γ.Σ.Ε.Σ., κατά τον ορισμό του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, λαμβάνει μέριμνα ώστε να ορίσει τον καταλληλότερο εκπαιδευτικό για τα ενδιαφέροντα του Μ.Φ. Σελ. 12 από 37

13 6. Κάθε επιβλέπων εκπαιδευτικός εκτελεί και χρέη συμβούλου σπουδών για τον Μ.Φ. καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών του. 7. Οι Μ.Φ. έχουν τη δυνατότητα τα αιτηθούν αιτιολογημένα την αλλαγή επιβλέποντα Καθηγητή, και οι καθηγητές να αιτηθούν αιτιολογημένα την απαλλαγή τους από τα καθήκοντα επίβλεψης συγκεκριμένου Μ.Φ. Σε αυτές τις περιπτώσεις αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. 8. Κατά τη διάρκεια του δευτέρου (Β ) εξαμήνου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν το θέμα της.ε. σε συνεργασία με τον επιβλέποντα Καθηγητή τους. Πριν την πρώτη περίοδο εξετάσεων του δευτέρου (Β ) εξαμήνου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβάλουν σχετική αίτηση ανάθεσης.ε. στη Γραμματεία προς τη Σ.Ε., για το θέμα της.ε., την οποία συνυπογράφει και ο επιβλέπων Καθηγητής τους (ΈΝΤΥΠΟ Α του Παραρτήματος του παρόντος κανονισμού), συνοδευόμενη από πλήρη και αναλυτική περιγραφή της ερευνητικής πρότασης. 9. ικαίωμα υποβολής αίτησης για ανάθεση.ε. έχουν μόνο οι Μ.Φ. που έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. Είναι δυνατό να επιτραπεί η εκπόνηση.ε. σε Μ.Φ. που οφείλει μαθήματα (όχι περισσότερα από το 50%), τα οποίο όμως δεν υπάγονται στο γνωστικό αντικείμενο του θέματος της.ε. που αιτείται. 10. Η Σ.Ε. επεξεργάζεται τις αιτήσεις ανάθεσης.ε. και εισηγείται την έγκριση ή την πιθανή τροποποίηση τους στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει σχετικά με τις αιτήσεις ανάθεσης.ε. μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρώτης εξεταστικής του Β Εξαμήνου σπουδών. Η σχετική απόφαση ανακοινώνεται μέσω της ιστοσελίδας του Π.Μ.Σ. οπότε και αρχίζει να μετράει ο χρόνος για την εκπόνησή τους. Γ. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Καθ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της.ε. ο φοιτητής υποχρεούται, για τον έλεγχο της προόδου της εργασίας, να συναντά / επικοινωνεί με τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό σε τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τον επιβλέποντα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο επιβλέπων λαμβάνει σοβαρά υπόψη του στην τελική βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας την έλλειψη συνεργασίας του με τον Μ.Φ. Οι Μ.Φ. οφείλουν να παραδίδουν στον επιβλέποντά τους, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τμήματα της εργασίας τους (ή αποτελέσματα των ερευνών τους) προς μελέτη / διόρθωση. Η παράδοση στον επιβλέποντα ολοκληρωμένης.ε. εφ άπαξ κρίνεται ως απαράδεκτη και αντίθετη με τον παρόντα κανονισμό, ιδιαίτερα εάν αυτό συμβεί λίγες ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των.ε. Σε αυτήν την περίπτωση, ο επιβλέπων υποχρεούται να μην συμφωνήσει στην κατάθεση της εργασίας αλλά μόνον κατόπιν των τυχόν διορθώσεων που θα έχει επισημάνει ότι απαιτούνται. 2. Μετά την τελική επικύρωση του θέματος της.ε. από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ο Μ.Φ. οφείλει το αργότερο εντός τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων να έχει καταθέσει κατάθεση την.ε. Παράταση πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος μπορεί να δοθεί μόνο με ειδική άδεια της ΓΣΕΣ, κατόπιν αίτησης του σπουδαστή υπογεγραμμένης από τον επιβλέποντά του, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι της καθυστέρησης. 3. Με το πέρας της συγγραφής της.ε. ο Μ.Φ. καταθέτει αίτηση εξέτασης προς τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (ΈΝΤΥΠΟ Β του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού), την οποία υπογράφει ο επιβλέπων καθηγητής, επισυνάπτοντας την εισήγησή του (ΕΝΤΥΠΟ Γ του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού) δίνοντας την έγκρισή του ώστε να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης, πιστοποιώντας με τον τρόπο αυτόν ότι η συγκεκριμένη.ε. έχει τη δυνατότητα να βαθμολογηθεί επιτυχώς (τουλάχιστον με τον βαθμό 6). Προκειμένου η αίτηση αυτή να πρωτοκολληθεί από τη γραμματεία, ο Σελ. 13 από 37

14 φοιτητής πρέπει να έχει μαζί του ως αποδεικτικό στοιχείο τα αντίτυπα των διπλωματικών εργασιών. Ο Μ.Φ. εκτυπώνει τη.ε. σε τρία (3) αντίτυπα τα οποία με προσωπική του ευθύνη παραδίδει, το ένα στον επιβλέποντά του και τα άλλα δύο στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Η εξέταση-αξιολόγηση των.ε. πραγματοποιείται με δημόσια υποστήριξη της εργασίας από τον Μ.Φ. προς το τέλος του τρίτου (Γ ) εξαμήνου ή ένα μήνα πριν τη λήξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η δημόσια υποστήριξη των.ε. εξασφαλίζεται από τις σχετικές ανακοινώσεις της Γραμματείας με ευθύνη του ιευθυντή του Π.Μ.Σ. (Πίνακες Ανακοινώσεων και ιστοσελίδα Π.Μ.Σ.). 2. Το πρόγραμμα εξέτασης και υποστήριξης των.ε., καθώς και η τριμελής επιτροπή αξιολόγησής τους, ανακοινώνονται από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος εντός μίας περίπου εβδομάδας μετά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αντιτύπων. 3. Οι.Ε. εξετάζονται από τριμελή εξεταστική επιτροπή η οποία αποτελείται από τον εισηγητή και δύο διδάσκοντες ή έναν διδάσκοντα και έναν εξωτερικό προσκεκλημένο, μέλος ΕΠ, ή ΕΠ ή ερευνητή άλλου Α.Ε.Ι., ή εξειδικευμένο στέλεχος επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., τους οποίους εισηγείται ο επιβλέπων Καθηγητής στο ιευθυντή και αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. 4. Η διαδικασία εξέτασης περιλαμβάνει την παρουσίαση της.ε. σε κατάλληλη αίθουσα του Τ.Ε.Ι., παρουσία της εξεταστικής επιτροπής, φοιτητών του Τμήματος, καθηγητών και κοινού, στα πλαίσια ανοιχτής διαδικασίας. Η διαδικασία εξέτασης περιλαμβάνει εικοσάλεπτη (20) προφορική παρουσίαση της εργασίας από τον Μ.Φ. και τριαντάλεπτη (30) εξέταση από την εξεταστική επιτροπή, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να τίθενται ερωτήματα από το κοινό, με το συντονισμό του επιβλέποντα καθηγητή. Η επίβλεψη της προετοιμασίας της παρουσίασης της.ε. από τον Μ.Φ., συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του επιβλέποντα. 5. Η βαθμολογία της.ε. πρέπει να ακολουθεί αυστηρώς τις οδηγίες / κριτήρια αξιολόγησης που αναγράφονται στο επόμενο εδάφιο και κάθε εξεταστής είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τα κριτήρια αυτά. Η βαθμολογία της εξεταστικής επιτροπής καταγράφεται στο ΈΝΤΥΠΟ του Παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, το οποίο αποτελείται από α) την αναλυτική βαθμολόγηση τμημάτων της εξέτασης (π.χ. αρθρογραφία, υποστήριξη κτλ.), β) την εισηγητική έκθεση την οποία συμπληρώνει ο επιβλέπων καθηγητής, και γ) τυχόν αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν για την τελική παράδοση της διπλωματικής εργασίας. Το πρακτικό εξέτασης κατατίθεται στη Γραμματεία από τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό εντός 3 ημερών. 6. Τα κριτήρια βαθμολόγησης των ιπλωματικών Εργασιών, είναι τα εξής: 1ο κριτήριο: Μορφή - ομή. Αξιολογείται το κατά πόσον ο Μ.Φ. ακολούθησε τις οδηγίες συγγραφής των εργασιών, καθώς και η λογική συνέχεια στις ενότητες που παρουσιάζονται. 2ο κριτήριο: Αρθρογραφία. Αξιολογείται η πληρότητα της παρεχόμενης βιβλιογραφίας στην κάλυψη του αντικειμένου που εξετάζεται. 3ο κριτήριο: Μεθοδολογία Έρευνας. Αξιολογείται η ορθολογική προσέγγιση που ακολούθησε ο Μ.Φ. για την κάλυψη του αντικειμένου και η πληρότητα αυτής, καθώς και η πληρότητα κάλυψης του αντικειμένου της έρευνας. 4ο κριτήριο: Τεκμηρίωση Αποτελεσμάτων. Αξιολογείται ο βαθμός επιστημονικής τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων από τη μεθοδολογία έρευνας που ακολουθήθηκε. 5ο κριτήριο: Υποστήριξη - Παρουσίαση. Αξιολογείται η ικανότητα του Μ.Φ. στην ολοκληρωμένη παρουσίαση ενός θέματος και ο τρόπος χειρισμού των ερωτημάτων που τέθηκαν από το ακροατήριο. Σελ. 14 από 37

15 Τα παραπάνω κριτήρια βαθμολογούνται από τα μέλη της επιτροπής σε κλίμακα από το 0 (απαράδεκτα) μέχρι το 10 (άριστα). 7. Η εξεταστική επιτροπή, κατόπιν της εξέτασης και βαθμολόγησης του Μ.Φ. έχει τη δυνατότητα να ζητήσει συγκεκριμένες διορθώσεις, αντίγραφο των οποίων λαμβάνει ο Μ.Φ. μετά το τέλος της εξεταστικής διαδικασίας. 8. Μετά το πέρας της εξέτασης ο Μ.Φ. υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. το τελικό αντίτυπο της ιπλωματικής του Εργασίας με σκληρό εξώφυλλο καθώς επίσης και CD με την περίληψη της εργασίας του (τίτλος, ονοματεπώνυμο φοιτητή, ονοματεπώνυμο & βαθμίδα επιβλέποντα, ημερομηνία, περίληψη και 5-8 λέξεις κλειδιά, στην Ελληνική & Αγγλική γλώσσα) και όλο το κείμενο της.ε. σε αρχείο pdf. Ο επιβλέπων εκπαιδευτικός ορίζεται σαν αποκλειστικά υπεύθυνος για να ελέγξει εάν έγιναν οι τυχόν διορθώσεις / τροποποιήσεις πριν την κατάθεση του τελικού αντιτύπου της διπλωματικής εργασίας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και υπογράφει το τελικό αντίτυπο της.ε. στο εσώφυλλο. Το αντίτυπο αυτό και το CD προορίζονται για την βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 9. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε αυτούς που συνέβαλαν στην εκπόνηση της.ε. Σε περίπτωση δημοσίευσης που γίνεται σε υλικό της διπλωματικής εργασίας, υποχρεωτικά αναφέρεται το Τμήμα, το Π.Μ.Σ. και ο επιβλέπων εκπαιδευτικός. 10. Οι Μ.Φ. παροτρύνονται στη δημοσιοποίηση της ερευνητικής τους εργασίας, με στόχο την απόκτηση εμπειριών και τη δημοσιοποίηση του ερευνητικού έργου του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση που τμήμα.ε. υποψηφίου έχει γίνει αποδεκτό προς δημοσίευση, είτε σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό, είτε σε εθνικό επιστημονικό περιοδικό ή σε έγκριτο επαγγελματικό περιοδικό, είτε σε επιστημονικές βάσεις ανοιχτής πρόσβασης, αυτό λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη από την εξεταστική επιτροπή για την βαθμολόγηση της.ε. Ε. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Η διπλωματική εργασία συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα ενώ περιλαμβάνει απαραίτητα και περίληψη στην Αγγλική γλώσσα. Μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατή η σύνταξη της.ε. στην Αγγλική γλώσσα σε ειδικές περιπτώσεις, όπως μετακινούμενων φοιτητών μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγών ή συνεργασία με επιβλέποντες καθηγητές της αλλοδαπής. 2. Η μορφή της εργασίας ακολουθεί το πρότυπο που αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. και το οποίο αναρτάται στο δικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ. (ΕΝΤΥΠΟ Ι). ΑΡΘΡΟ 16ο: Ι ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Μ.Π.Σ. 1. α) Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις στα Π.Μ.Σ. μπορούν να αναλαμβάνουν: αα) Μέλη.Ε.Π. ή Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. αβ) Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα. αγ) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. β) Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να ανατίθεται επικουρικό έργο σε Καθηγητές Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι κατέχουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα τυπικά προσόντα. Σελ. 15 από 37

16 2. Οι αναθέσεις διδακτικού-ερευνητικού και γενικά αυτοδύναμου, αλλά και επικουρικού, μεταπτυχιακού έργου, σε διδάσκοντες (κατά νόμο), των παραπάνω κατηγοριών, γίνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους από την Γ.Σ.Ε.Σ και μπορεί να τροποποιείται εφόσον χρειαστεί κατά τη διάρκεια του έτους 3. Η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αναθέτει την υλοποίηση ενός μαθήματος σε περισσότερους από έναν διδάσκοντες, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος. Στην περίπτωση αυτή ένας από τους διδάσκοντες ορίζεται ως Υπεύθυνος του μαθήματος. Σε περίπτωση μοναδικού διδάσκοντος αυτός είναι και ο Υπεύθυνος του μαθήματος. Οι Υπεύθυνοι μαθημάτων ανήκουν υποχρεωτικά στις κατηγορίες i και ii, της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Ο Υπεύθυνος του μαθήματος συντονίζει όλο το εκπαιδευτικό έργο των διδασκόντων το μάθημα, συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής διαδικασίας. 4. Κάθε διδάσκοντας θα μπορεί να διδάσκει ως τρία (3) μαθήματα ανά εξάμηνο στο Π.Μ.Σ. και όχι περισσότερα από πέντε (5) ανά ακαδημαϊκό έτος (ή ισοδύναμο αριθμό ωρών σε περισσότερα μαθήματα). 5. Η ωριαία αποζημίωση των διδασκόντων για τη διδασκαλία και η αποζημίωση για την επίβλεψη μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών ρυθμίζονται με εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και εγκρίνεται από την Σ.Ε.Σ. του Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις. 6. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ορίζονται μέλη του προσωπικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ως επιβλέποντες και συνεπιβλέποντες των Μ.Φ., ως εξής : i. Κάθε μέλος ΕΠ ή ΕΠ, διδάσκων του μεταπτυχιακού και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, που επιθυμεί να αναλάβει την επίβλεψη μεταπτυχιακού (ών) φοιτητή (ών) ανακοινώνει περιοχές έρευνας συναφείς με το γνωστικό του αντικείμενο. ii. Ο επιβλέπων Καθηγητής έχει την ευθύνη καθοδήγησης του φοιτητή στη μελέτη του και στην ερευνητική του δραστηριότητα. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή άλλα μόνιμα μέλη.ε.π. ή Ε.Π. οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή. iii. Η Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση της Σ.Ε. ορίζει τον επιβλέποντα και τον / τους πιθανούς συνεπιβλέποντες κάθε Μ.Φ., λαμβάνοντας μέριμνα ώστε να ορίσει τον καταλληλότερο εκπαιδευτικό για τα ενδιαφέροντα του Μ.Φ. σύμφωνα με τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν. iv. Ο Μ.Φ. έχει τη δυνατότητα να ζητήσει αλλαγή επιβλέποντος καθώς επίσης και αντιστοίχως ο επιβλέπων μπορεί να ζητήσει την απαλλαγή από τον ορισμό του. Η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει σχετικά μετά από αιτιολογημένη πρόταση του ενδιαφερομένου. ΑΡΘΡΟ 17ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Μ.Π.Σ. 1. Ο κάθε διδάσκων, για τη διδασκαλία μαθήματος στο Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένος: i. Να τηρεί πιστά και επακριβώς το πρόγραμμα και το ωράριο των παραδόσεων του μαθήματος. ii. Να ελέγχει το παρουσιολόγιο των φοιτητών. iii. Να καθορίζει το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού μαθήματος και να παραδίδει στη γραμματεία για αρχειοθέτηση και στη Σ.Ε. α) περιγραφή του μαθήματος, β) προτεινόμενη βιβλιογραφία, γ) υλικό που μπορούν να μελετήσουν μεταπτυχιακοί φοιτητές. Επίσης, να αναπτύσσει και να ενημερώνει την αντίστοιχη ιστοσελίδα του μαθήματός του μέσω της οποίας θα επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στην ιστοσελίδα πρέπει κάθε χρόνο να ανεβάζει το Αναλυτικό ιάγραμμα Σελ. 16 από 37

17 Μελέτης (Α..Μ.) του μαθήματος. Σημειώνεται ότι το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού μαθήματος πρέπει να είναι έγκυρο και σύμφωνο με τις τρέχουσες εξελίξεις, όπως αυτό προκύπτει από τη χρήση διεθνώς καθιερωμένων και σύγχρονων, μεταπτυχιακού και όχι προπτυχιακού επιπέδου, συγγραμμάτων και επιστημονικών άρθρων από τη διεθνή βιβλιογραφία, στα πλαίσια της ύλης του μαθήματος. (Σε καμιά περίπτωση προπτυχιακού επιπέδου συγγράμματα δεν υποκαθιστούν τα ενδεικνυόμενα μεταπτυχιακού επιπέδου). iv. Να φροντίζει για τη συσχέτιση του θεωρητικού μέρους της διδασκαλίας με την υψηλού επιπέδου πρακτική, όπως αυτή εφαρμόζεται σε σύγχρονες μονάδες και οργανισμούς. Η προσπάθεια αυτή ενισχύεται με τη χρήση μελέτης περιπτώσεων, με αξιοποίηση προσκεκλημένων ομιλητών αναγνωρισμένων για την πείρα και ειδικές γνώσεις τους ή με συνδυασμό των δύο. Σε καμιά όμως περίπτωση ο διδάσκων δεν επιτρέπεται να υποκαθιστά την ευθύνη για την προετοιμασία των δικών του παραδόσεων με προσκεκλημένους ομιλητές ή εργασίες βιβλιοθήκης. v. Να ανακοινώνει τουλάχιστον δύο ώρες / εβδομάδα ώρες γραφείου, που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη επικοινωνία των φοιτητών μαζί του για θέματα που άπτονται των σπουδών τους και του συγκεκριμένου μαθήματος. vi. Κατά την έναρξη του εξαμήνου, να υποβάλλει προς διανομή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. το αναλυτικό πρόγραμμα, που θα καλύπτει σε εβδομαδιαία βάση την ύλη για κάθε ενότητα του μαθήματος, μελέτες περιπτώσεων, και τη σχετική σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία. vii. Να σέβεται και να τηρεί τις αποφάσεις των οργάνων (Σ.Ε. & ιευθυντή του Π.Μ.Σ. καθώς και της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος) καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία. viii. Να εκδίδει τα αποτελέσματα των εξετάσεων το πολύ μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημέρα εξέτασης. 2. Οι επιβλέποντες καθηγητές των μεταπτυχιακών.ε. υποχρεούνται: i. Να ενημερώνουν τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.M.Σ. σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να αναλάβουν την επίβλεψη ενός Μ.Φ., ώστε η επίβλεψη να ανατίθεται σε άλλον διδάσκοντα ή σε ειδική συμβουλευτική επιτροπή. ii. Να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. την ειδική έκθεση με την αξιολόγηση και τη βαθμολογία της εργασίας για έγκριση στη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. 3. Η μη τήρηση όλων των παραπάνω, χωρίς σοβαρή και τεκμηριωμένη δικαιολογία, αποτελεί λόγο για παρακράτηση μέρους ή όλης της αποζημίωσης ως και αφαίρεση του δικαιώματος διδασκαλίας. ΑΡΘΡΟ 18ο: ΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ.11 περ.α του Ν.4009/2011(Α 195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν.4025/2011 (Α 228), του άρθρου 5 παρ.8 του Ν.4076/2012 (Α 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν.4115/2013 (Α 24), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει το ακαδημαϊκό έτος και για τα επόμενα οκτώ έτη, δηλαδή, μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του. ΑΡΘΡΟ 19ο: ΜΕΛΗ Ε.Π. & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. Με απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος που διοργανώνει το ΠΜΣ μπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο σε μέλη ΕΠ του ίδιου του Τμήματος, καθώς και σε μέλη ΕΠ άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, που πληρούν τις απαραίτητες τυπικές προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που η ανάθεση διδακτικού έργου στο ΠΜΣ είναι εντός Σελ. 17 από 37

18 του υποχρεωτικού ωραρίου μέλους ΕΠ άλλου Τμήματος του Ιδρύματος, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης του μέλους ΕΠ. 2. Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιούνται οι διαθέσιμοι χώροι και εξοπλισμός του Τμήματος που διοργανώνει το ΠΜΣ. ΑΡΘΡΟ 20ο: ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ 1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται σε και αναλύεται ως εξής: Α/Α Κατηγορία δαπάνης Ποσό Ποσοστό Α. Λειτουργικές δαπάνες % Β. Κρατήσεις υπέρ ΕΛΚΕ % Γ. Λειτουργικά έξοδα του ΤΕΙ % Σύνολο % Ενδεικτική κατανομή των λειτουργικών δαπανών σε επιμέρους υποκατηγορίες δαπανών είναι η ακόλουθη: Λειτουργικές δαπάνες Α/Α Υποκατηγορία δαπάνης Ποσό ( ) Ποσοστό (επί του συνολικού προϋπολογισμού) 1 Εκπαιδευτικό έργο % 2 ιοικητική και Τεχνική % Υποστήριξη 4 Λειτουργικά Έξοδα % 5 Λοιπά Έξοδα % Σύνολο % Η παραπάνω κατανομή θα εξειδικεύεται ανά έτος, σύμφωνα με τις ανάγκες του ΠΜΣ και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές κείμενες διατάξεις (βλ. άρθρο 8 του Ν. 3685/2008) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, η ανωτέρω κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση χορηγίας ή δωρεάς για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις, οι οποίες κατανέμονται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από ερευνητικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα (εθνικά ή διεθνή), κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα, προγράμματα χρηματοδότησης προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (εθνικά ή διεθνή), χορηγίες, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, διεξαγωγή σεμιναρίων και δίδακτρα. 3. Η διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. θα γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και θα κατανέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3685/ Ανάλογα με το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ., η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει κάθε χρόνο για το ύψος των διδάκτρων, ώστε να καλύπτονται οι λειτουργικές ανάγκες του Π.Μ.Σ. και να επιτυγχάνονται οι στόχοι του. Στην περίπτωση της πλήρους δημόσιας χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, δεν προβλέπονται δίδακτρα. Σε διαφορετική περίπτωση, τα δίδακτρα ορίζονται προς το παρόν σε 250 ευρώ ανά μάθημα και ευρώ για την διπλωματική Σελ. 18 από 37

19 εργασία. Το ποσό των 250 ευρώ αποδίδεται μία μόνο φορά για κάθε μάθημα, ανεξάρτητα από το εάν θα χρειαστεί επανεγγραφή του σπουδαστή στο μάθημα λόγω αποτυχίας στις εξετάσεις. Αντιστοίχως, το ποσό των 1000 ευρώ για τη διπλωματική εργασία αποδίδεται μία μόνο φορά, και ανεξάρτητα του αν τυχόν λάβει χώρα αλλαγή θέματος της διπλωματικής εργασίας ή επιβλέποντος καθηγητή, ή δοθεί παράταση του χρόνου ολοκλήρωσής της. Η απόφαση για αναπροσαρμογή των διδάκτρων εγκρίνεται από τη Σ.Ε.Σ. του Τ.Ε.Ι. ΑΡΘΡΟ 21ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1. Στην περίπτωση που καθορίζονται δίδακτρα, το Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί υποτροφίες σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές με σκοπό την επιβράβευση και υποκίνηση των φοιτητών του προγράμματος για την επίτευξη βελτιωμένων επιδόσεων. Προβλέπονται υποτροφίες που καλύπτουν το 100% των εξαμηνιαίων διδάκτρων, καθώς και υποτροφίες που καλύπτουν το 50% των εξαμηνιαίων διδάκτρων. 2. Η Σ.Ε., μετά από εισήγηση του ιευθυντή του Π.Μ.Σ, και ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του προγράμματος, αποφασίζει τον αριθμό των υποτρόφων ανά τύπο υποτροφίας, και ανά εξάμηνο σπουδών. Με την προϋπόθεση της χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. από ίδιους πόρους και χωρίς δημόσια χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, ο αριθμός των υποτρόφων ανά τύπο υποτροφίας προς το παρόν ορίζεται ανά εξάμηνο ως εξής: (α) μία πλήρης υποτροφία στο 100% των εξαμηνιαίων διδάκτρων και (β) δύο μερικής κάλυψης υποτροφίες που καθεμία αντιστοιχεί στο 50% των εξαμηνιαίων διδάκτρων. 3. Οι υποτροφίες χορηγούνται ανά εξάμηνο με κριτήρια την επίδοση των φοιτητών. Για τους νέους εισακτέους, κριτήριο είναι το σύνολο των αξιολογικών μονάδων που έχουν λάβει κατά την φάση της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων. Για κάθε επόμενο εξάμηνο λαμβάνεται υπόψη η συνολική επίδοση των φοιτητών σε όλα τα μαθήματα του προηγούμενου ή των προηγούμενων εξαμήνων, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων στα οποία ένας φοιτητής απέτυχε. Σε περίπτωση μη παρακολούθησης ενός μαθήματος και μη προσέλευσης στις εξετάσεις θεωρείται ότι ο βαθμός επίδοσης είναι μηδέν. 4. ικαιούχοι υποτροφίας είναι μόνο οι φοιτητές πλήρους φοίτησης. ΑΡΘΡΟ 22ο : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. 1. Το Π.Μ.Σ., το αργότερο εντός δύο (2) ετών από την έναρξη λειτουργίας του, αξιολογείται ως προς την ποιότητα του διδακτικού και ιδιαίτερα του ερευνητικού του έργου, του προγράμματος σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται, με διαδικασία ανάλογη με εκείνη που προβλέπεται για τις Προπτυχιακές Σπουδές στο Ν. 3374/2005 ή το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο αξιολόγησης. Κάθε έτος συντάσσεται ετήσια έκθεση απογραφής των παραπάνω παραμέτρων αξιολόγησης. Η αξιολόγηση θα πρέπει να επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε δεύτερο έτος από την έναρξη της προηγούμενης αξιολόγησης. ΑΡΘΡΟ 23ο : Ο ΗΓΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. 1. Κάθε χρόνο εκδίδεται Οδηγός Σπουδών του Π.Μ.Σ.. Ο Οδηγός Σπουδών περιλαμβάνει κυρίως το πρόγραμμα μαθημάτων, τα ονόματα των διδασκόντων, τα δικαιώματα των φοιτητών (κοινωνικές παροχές, υποτροφίες, δάνεια, διδακτικά βιβλία, βοηθήματα κ.ά.) πληροφορίες για τη λειτουργία των εργαστηρίων και των βιβλιοθηκών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, καθώς και κάθε άλλη πρόβλεψη του παρόντος Κανονισμού. Ο Οδηγός εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος που υλοποιεί το Π.Μ.Σ. Σελ. 19 από 37

20 ΑΡΘΡΟ 24ο: ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ Π.Μ.Σ. 1. Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος έχει την ιστοσελίδα του συνδεδεμένη με την ιστοσελίδα του Τμήματος. 2. Η επίσημη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ενημερώνεται διαρκώς και περιέχει όλες τις πληροφορίες και ανακοινώσεις του Προγράμματος και αποτελεί τον επίσημο χώρο ενημέρωσης των φοιτητών και φοιτητριών. ΑΡΘΡΟ 25ο: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (Μ..Ε.) 1. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν από την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ., απονέμεται Μ..Ε., το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και τον ιευθυντή του ΠΜΣ. Ο τύπος του Μ..Ε. παρουσιάζεται στο ΕΝΤΥΠΟ Ζ του Παραρτήματος του παρόντος κανονισμού (η χρησιμοποιούμενη γραμματοσειρά είναι «Mistral»). 2. Στον απόφοιτο του Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγείται, πριν από την τελετή απονομής του τίτλου, βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του Προγράμματος, σύμφωνα με το ΕΝΤΥΠΟ Η του Παραρτήματος του παρόντος κανονισμού. 3. Στους φοιτητές ή/και απόφοιτους του Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγείται βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας, σύμφωνα με το ΕΝΤΥΠΟ Θ του Παραρτήματος του παρόντος κανονισμού. 4. Πρωτότυπο ίπλωμα εκδίδεται μόνον ένα (1) και δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία. Τυπώνεται σε ειδικό ομοιόμορφο χαρτί (μεμβράνη) διαστάσεων 0,25Χ0,35 μέτρα και φέρει στο πάνω μέρος και στο κέντρο, κάτω από τον τίτλο του ιδρύματος, την ειδική ανάγλυφη σφραγίδα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 5. Ο κάτοχος του Μ..Ε. δικαιούται να λάβει όσα Πιστοποιητικά/Αντίγραφα ιπλώματος επιθυμεί, εφόσον καταβάλει παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 6. Η απονομή του Μ..Ε. γίνεται με καθομολόγηση σε δημόσια τελετή, η οποία μπορεί να γίνει συγχρόνως με την απονομή των πτυχίων Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Κατά την τελετή οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. προηγούνται των πτυχιούχων Προπτυχιακών Σπουδών. 7. Κατά την τελετή της απονομής του Μ..Ε. στον υποψήφιο αναγιγνώσκονται από τον ιευθυντή του ΠΜΣ τα παρακάτω: «Ο/Η...(Ονοματεπώνυμο) πτυχιούχος του (Τμήμα, Σχολή, Πανεπιστήμιο) συνέταξεν Μεταπτυχιακήν ιατριβήν (Μ..) ή επιγράφεται., ήπερ τοις αναγνούσι καθηγηταίς εμμελώς έχειν έδοξεν, ούτος (αύτη) δε την επί τω μεταπτυχιακώ τίτλω (Μ..Ε.) δοκιμασίαν ευδοκίμως υπέστη. Επειδή περ ου μόνον εν ταις ειωθόταις δοκιμασίαις της σής επιστήμης έλεγχον παρέσχες σαφέστατον, αλλά και εν τη μεταπτυχιακή διατριβή, ην φιλοπονήσας προσήνεγκες τω Τμήματι.., άξιον (αξίαν) του Μ..Ε. σεαυτόν (σεαυτήν) απέφηνας καπί τούτοις το μεν Τμήμα σε κατά τα νόμιμα εδοκίμασε, ο δε Πρόεδρος του Ιδρύματος ταύτην την δοκιμασίαν επήνεσε, δια ταύτα εγώ (Ονοματεπώνυμο).Καθηγητής του Τμήματος.., νυν ιευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδῶν «.». διατελών τε και χρώμενος τη δυνάμει, ην παρά των εν Ιδρύματι και Τμήματι νόμων είληφα, σε. (Ονοματεπώνυμο), υποψήφιον (υποψηφίαν) του Τμήματος. μεταπτυχιακού τίτλου δημοσία άξιον και κάτοχον του Μεταπτυχιακού ιπλώματος Ειδίκευσης (Μ..Ε.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο του. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας αναγορεύω και πάσας τας τω Ιδρύματι αξιώματι τούτω παρεπομένας προνομίας σοι δίδωμι, συνθιασώτην μεν και εταίρον της Σελ. 20 από 37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341 Fax : 23210 49128 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2016 2017 Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέρµα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η /

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Προηγµένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και ίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά Άρθρο 1 Αντικείμενο Κανονισμού 1. H λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Master of Science in Health and Social Care Management Ενημερωτικός Οδηγός 42 Χρόνια 1973-2015 Στα Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α. Εισαγωγή Οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

«Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»

«Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα» Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πρωτόκολλο συνεργασίας

Άρθρο 1 Πρωτόκολλο συνεργασίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1 Πρωτόκολλο συνεργασίας Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ Σεπτέμβριος 2016 Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» «PETROLEUM OIL AND GAS MANAGEMENT AND TRANSPORTATION» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

(μετονομάζεται) σε αριθμό μητρώου ΜΦ. Ο νεοεγγραφείς ΜΦ θεωρείται «ενεργός» και ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών.

(μετονομάζεται) σε αριθμό μητρώου ΜΦ. Ο νεοεγγραφείς ΜΦ θεωρείται «ενεργός» και ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών. Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΠΜΣ των Τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών «Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού» 1. Αποστολή To ΔΠΜΣ (Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο Κανονισμός Λειτουργίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού" Κατεύθυνση 1 η : Θετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του T.E.I ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. στα πλαίσια του Ν. 3685/2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του T.E.I ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. στα πλαίσια του Ν. 3685/2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του T.E.I ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στα πλαίσια του Ν. 3685/2008 Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Ιδρύματος στη συνεδρίαση 1/2009 της 23/12/09, θέμα 4ο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Η απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτεί την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε ένα προκαθορισμένο αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων από το σύνολο αυτών που προσφέρονται στα δύο πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα έχουν την κύρια ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.),

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος

Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος 1 Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος 1. Εγγραφή σπουδαστών 1 ου Εξαμήνου Σπουδαστές θεωρούνται όσοι εγγράφονται στο Τμήμα μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι Διδακτορικές Σπουδές (Δ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Απόφαση ΓΣΕΣ, συνεδρίαση 6 η )

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Απόφαση ΓΣΕΣ, συνεδρίαση 6 η ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές του τρίτου έως και εβδόμου ή ενάτου ή εντεκάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Άρθρο 1. Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Εγκρίθηκε από την Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος στην υπ αριθμ. 9/22.06.2015 συνεδρίασή της ) Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 2017 Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αρχική ψήφιση: Ιούλιος 2007 Αναθεώρηση: Ιανουάριος 2015 1. Δομή - Τίτλος Σπουδών 1.1 Στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανελλοπούλου 2, 60100 Κατερίνη Τηλέφωνο: 23510 20940, Fax: 23510 47860 ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού" Κατεύθυνση 1 η : Θετικές

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος. Άρθρο 2 Όργανα λειτουργίας του Π.Μ.Σ

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος. Άρθρο 2 Όργανα λειτουργίας του Π.Μ.Σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 73ΒΘ469Β7Γ-4ΦΖ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 73ΒΘ469Β7Γ-4ΦΖ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τα Τμήματα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» Ρόδος, 04.06.2015 Α.Π.: 623 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Σκοπός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη Άρθρο 2: Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2010 1 Άρθρο 1 Σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής

Διαβάστε περισσότερα

στην ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

στην ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ στην ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σεπτέμβριος 2013 1 ΛΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΘΡΟ 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΑΡΘΡΟ 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών 1. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες»

Κανονισµός του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες» Τµήµα Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κανονισµός του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες» Άρθρο 1 Αντικείµενο Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ των Τμημάτων Ιατρικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. 4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 4.1 Δομή και Οργάνωση Στο Τμήμα λειτουργεί αυτοτελώς ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με έξι Μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις ως ακολούθως: 1. Υπολογιστική Επιστήμη 2. Προηγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα