21 ο. Οι ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ακμή. Συνέδριο. Παγκόσμιο. Δερματολογίας. Ακμή. Βuenos Aires, Argentina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "21 ο. Οι ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ακμή. Συνέδριο. Παγκόσμιο. Δερματολογίας. Ακμή. Βuenos Aires, Argentina"

Transcript

1 ΣYNTAKTIKH EΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: , Fax: website: kafkas-publications.com ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ EΚΔΟΤΗΣ...Ηλίας Καυκάς, Δερματολόγος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:... Μαριάννα Δεληγιαννάκη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:... Νατάσσα Παπαθανασίου ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:... Μαρία Μηττά, Αναστάσιος Σέντρης, Χριστίνα Βάτσα, Κλαίλια Ρόκα ΔΙΕΥΘΥΝTHΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:...Ηλίας Καυκάς ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ:... Βάσω Χαλιώτη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:... Νίκος Τζουρμέτης ΠPOEΔPOΣ KATΣAMΠAΣ A... Kαθηγητής Δερματoλoγίας Πανεπιστημίoυ Aθηνών MEΛH AμαξOπOυλOς K...Eπιμελ. A, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη ANTΩNIOY X... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών AYΓEPINOY Γ... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών Bακaλη-MατθαiOυ Γ... Eπίκ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης ΒΕΡΡOΣ Κ... Δερματoλόγoς-Αφρoδισιoλόγoς, Tρίπoλη ΓEΩPΓAΛA Σ... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών ΓΟΥΛΕΣ Δ.... Ρευματολόγος, Αθήνα ΓOυργιωτOυ K... Δερματoλόγoς, Αθήνα ZAPAΦΩNITHΣ Γ.... Δερματoλόγoς, Aθήνα Iωαννιδησ Δ... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης ΚΑΛΟΓΕΡΟΜΗΤΡΟΣ Δ... Aν. Kαθηγ. Αλλεργιολογίας, Νοσ."Αττικόν", Αθήνα Kαπετησ E... Eπίκ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης KαρακατσαNησ Γ...Eπιμελ. A, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη ΚΑΤΣΑΡOY-KATΣΑΡΗ Α... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών KOντOχριστOπOυλOσ Γ... Aν. Δ/ντής, B Δερματoλoγικό Tμήμα, Noσ. A. Συγγρός ΚOΥΜΑΝΤΑΚΗ-ΜΑΘΙOΥΔΑΚΗ Ε... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών KOυσιδOυ Θ...Eπιμελ. A, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη ΚOυσΚΟΥΚΗΣ Κ.... Kαθηγ. Δερματoλoγίας Δημοκρίτειου Παν/μίoυ KΩΣTAKHΣ Π... Aν. Δ/ντής, Γ Δερματoλoγικό Tμήμα Noσ. A. Συγγρός ΛΑΣΚΑΡΗΣ Χ. Γ....Αν. Καθηγητής Στοματολογίας Ιατρικής Σχολής, Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Λονδίνου Λεφακη-MαντεκOυ I... Aν. Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη MHNAΣ A... Ομότ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης MOYΛOΠOYΛOY-KAPAKITΣOY K... Eπίκ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας MOυρελλOυ-TσατσOυ O... Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη MΠAΣΙOYKAΣ K... Αν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Iωαννίνων ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ Α... Aν. Δ/ντής ΔΘΚΑ Νοσ. «Υγεία» NAOYM X... Aν. Δ/ντής Δερματoλoγικής Kλινικής Noσ. O Eυαγγελισμός NOυτσησ K... Aν. Δ/ντής Δερματoλoγικής Kλινικής Noσ. O Eυαγγελισμός Ξενιδησ E... Eπιμελ. A, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη ΠαναγιωτιδOυ-ΔεβλιωτOυ Δ... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης ΠANAΓIΩTOΠOYΛOΣ A...Eπιμελ. A, Γ Δερματoλoγικό Tμήμα Noσ. A. Συγγρός ΠαπαγαρυφαλλOυ I... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης ΠαπαριζOσ B... Eπιμελ. A, Πανεπιστημιακή Kλινική Noσ. A. Συγγρός ΠETPIΔHΣ A... Δ/ντής, Γ Δερματoλoγικό Tμήμα Noσ. A. Συγγρός ΠΙΤΣΙΛΛOΣ Χ... Δερματoλόγoς, Λεμεσός, Κύπρoς ΠOτOυριδOυ E... Eπιμελ. A, B Δερματoλoγικό Tμήμα Noσ. A. Συγγρός PHΓOΠOYΛOΣ Δ... Αν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών ΣΠHΛIOΠOYΛOΣ Θ... Eπιμελ. A, Δερματoλoγική Kλινική Παν/μίoυ Πατρών ΣTAYPIANEAΣ N... Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών ΣTAYPOΠOYΛOΣ Π.Γ... Eπίκ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών Σωτηριαδησ Δ... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης XαΪδεμενOσ Γ... Aν. Δ/ντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη XατζηστυλιανOσ M...Eπιμελ. A, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη XρυσOμαλλησ Φ... Καθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO DERMA To INFO DERMA δέχεται για δημoσίευση: Aνασκoπήσεις δερματoλoγικών ή ιατρικών θεμάτων, στις oπoίες τoνίζoνται ιδιαίτερα oι σύγχρoνες απόψεις. Eπίκαιρα δερματoλoγικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της Δερματoλoγίας. Eνδιαφέρoυσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρoν. Aναφoρά σε συνέδρια, επιστημoνικές εκδηλώσεις πoυ έγιναν, με παρoυσίαση των απoτελεσμάτων των εργασιών τoυς και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρoνες θεραπευτικές πρoσεγγίσεις. Kλινικoεργαστηριακά ή επιδημιoλoγικά θέματα. Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Δερματoλoγία. Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα επιστημoνικών ιατρικών εταιρειών. Eιδικά άρθρα. Παρoυσίαση σύγχρoνης τεχνoλoγίας στη Δερματoλoγία. Eνημέρωση για τεχνικά θέματα πoυ αφoρoύν στoν τεχνικό εξoπλισμό τoυ δερματoλoγικoύ ιατρείoυ και των δερματoλoγικών κλινικών. Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκoλα δερματoλoγικά θέματα. Eπιστoλές πρoς τη Σύνταξη. Aνασκόπηση τoυ διεθνoύς Iατρικoύ Tύπoυ. Δερματoλoγικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Δερματoλoγία και Πληρoφoρική. Δερματoλoγία και Iστoρία. Bιβλιoπαρoυσιάσεις, βιβλιoκρισίες. Eρωτήσεις αυτoελέγχoυ δερματoλoγικών γνώσεων. Aφιερώματα σε συναδέλφoυς πoυ απεβίωσαν. Nέα ιατρoφαρμακευτικά πρoϊόντα. Aγγελίες με ιατρικό περιεχόμενo. Πρoαναγγελίες επιστημoνικών εκδηλώσεων. Eπίσης, τo INFO DERMA δέχεται για δημoσίευση εργασίες πoυ είναι σύντoμες μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών πoυ έχoυν δημoσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιoδικά. Οδηγίες για τη σύνταξη εργασιών για δημοσίευση στο INFO DERMA Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή: α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy) β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση με την ένδειξη «Για την εφημερίδα INFO DERMA». Το κείμενο που αποστέλλεται πρέπει να αποτελείται από τα εξής στοιχεία: α) Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτλο και στοιχεία των συγγραφέων: ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, ), β) Κείμενο, γ) Βιβλιογραφία, δ) Πίνακες Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα), ε) Υπότιτλοι των εικόνων. Προσοχή: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογραφίες, διαφάνειες και CD ή δισκέτες δεν επιστρέφονται. O συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς και για την εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια του κειμένου. Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω διεύθυνση: Προς INFO DERMA: Εκδόσεις Καυκάς, Μεσογείων 215, Αθήνα Τηλ.: , Fax: ή με στην ηλεκτρονική διεύθυνση 21 ο ΜΕΡΟΣ Α' 1-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007, BUENOS AIRES, ARGENTINA Παγκόσμιο Συνέδριο Βuenos Aires, Argentina ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Π.Γ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ, Π.Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ. ΜΠΑΡΚΑΣ, Χ. ΜΠΟΚΟΤΑΣ, Χ. ΣΤΑΜΟΥ, Μ. ΣΑΒΙΝ, Θ. ΣΓΟΝΤΖΟΥ, Ε. ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ Α', Β', Γ' Δερματολογική Κλινική, Nοσ. «Α. Συγγρός» Ακμή ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΕΛΙΔΑ 3 Οι ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ακμή απαιτούν συστηματική θεραπεία, ειδικά κατά την παρουσία ουλών. Οι παράγοντες επιλογής για τη θεραπεία της βλατιδοφλυκταινώδους ακμής περιλαμβάνουν αντιβιοτικά με αντιφλεγμονώδη δράση, όπως οι τετρακυκλίνες (οξυτετρακυκλίνη, χλωριούχος τετρακυκλίνη, δοξυκυκλίνη, μινοκυκλίνη και λυμεκυκλίνη) και μακρολιδικά αντιβιοτικά (αζιθρομυκίνη, ερυθρομυκίνη), αν και τα εμφανιζόμενα ανθεκτικά βακτηριακά στελέχη περιορίζουν την αποτελεσματικότητά τους, ειδικά στην περίπτωση της ερυθρομυκίνης. Τα συστηματικά αντιβιοτικά θα πρέπει να χορηγούνται για διάστημα 8 έως 12 εβδομάδων. Σε περιπτώσεις σοβαρής βλατιδοφλυκταινώδους ή βλατιοδοοζώδους/φαγεσωρικής ακμής, η θεραπεία επιλογής είναι η από του στόματος χορήγηση ισοτρετινοΐνης. Για την καταπολέμηση της γυναικείας ακμής υπάρχει και η ε- ναλλακτική επιλογή της ορμονικής θεραπείας, η οποία επιβάλλεται στις ανθεκτικές, σοβαρές, εφηβικές ή μετεφηβικές μορφές της νόσου. Τα σκευάσματα με αντιανδρογόνο δράση περιλαμβάνουν τα οιστρογόνα με ή χωρίς προγεστίνες (όπως η αιθινυλοιστραδιόλη με οξική κυπροτερόνη, οξική χλωρμαδινόνη, δεσογεστρέλη, δροσπιρενόνη, λεβονογεστρέλη, οξική νορεθιδρόνη, νοργεστιμάτη), άλλα αντιανδρογόνα που δρουν με άμεσο αποκλεισμό του υποδοχέα ανδρογόνου (φλουταμίδη) ή που αναστέλλουν τη δράση του ανδρογόνου σε διάφορα ε- πίπεδα, κορτικοστεροειδή, σπιρονολακτόνη, σιμετιδίνη και κετοκοναζόλη. Μετά από τρεις μήνες θεραπείας μπορεί να επιτευχθεί έλεγχος της σμηγματόρροιας και της ακμής. Τα κορτικοστεροειδή χαμηλών δόσεων (πρεδνιζολόνη, πρεδνιζόνη ή δεφμεθαζόνη) ενδείκνυνται για ασθενείς με υπερβολή επινεφριδιακή παραγωγή ανδρογόνων ή οξεία ακμή. Οι νέες εξελίξεις και οι μελλοντικές τάσεις περιλαμβάνουν μακροχρόνια θεραπευτικά προγράμματα με ισοτρετινοΐνη χαμηλών δόσεων, νέα σκευάσματα ισοτρετινοΐνης (μικρονισμένη ισοτρετινοΐνη), συνδυαστικές θεραπείες προς μείωση της τοξικότητας, ινσουλινοευαισθητοποιητικούς παράγοντες, αναστολείς της 5α-αναγωγάσης τύπου 1, αντιπληροφοριακά ολιγονουκλεϊκά μόρια και ειδικά νέους αντιφλεγμονώδεις παράγοντες, όπως οι α- ναστολείς λιποξυγενάσης.

2 Νέες πληροφορίες σχετικά με την παθογένεια της ακμής ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ Η ακμή είναι μία χρόνια ανθρώπινη νόσος της τριχοσμηγματογόνου μονάδας που επηρεάζει τους τριχικούς θύλακες και τους σμηγματογόνους αδένες του προσώπου, του θώρακα, των ώμων και της πλάτης, ό- που βρίσκονται συχνότερα. Η αιτιολογία της ακμής δεν έχει εξακριβωθεί πλήρως ακόμα, αλλά είναι ευρέως αποδεκτό ότι η παθογένειά της είναι πολυπαραγοντική, με τα κύρια αίτια να περιλαμβάνουν την παθολογική διαφοροποίηση των θυλάκων και την αυξημένη κερατινοποίηση, την αυξημένη δραστηριότητα του σμηγματογόνου αδένα και την υπερσμηγματόρροια, το βακτηριακό υπεραποικισμό, αλλά και τη φλεγμονή και την ανοσολογική αντίδραση του ξενιστή. Η πρόσφατη έρευνα έχει αρχίσει να αλλάζει την κλασική θεώρηση της παθογένειας της ακμής: Από τη μία ο προσδιορισμός της πλήρους γονιδιακής αλληλουχίας του P. acnes, η ετερογένεια των ανοσολογικών α- ντιδράσεων κατά διαφορετικών στελεχών του P. acnes και η αναγνώριση της αντίδρασης των ρυθμισμένων Toll-like υποδοχέων-2 (TLR-2) των μακροφάγων στο P. acnes προσφέρουν επιχειρήματα στους υποστηρικτές της βακτηριακής αιτιολογίας. Από την άλλη, ο πρόσφατα προσδιορισθείς ρόλος των συμβιούντων Gram-θετικών βακτηριδίων στην ανοσοπροστασία του δέρματος, η απουσία αποδείξεων περί της εμπλοκής του P. acnes στη διαδικασία έναρξης της δερματικής βλάβης και η αναγνώριση των σχετικών μηχανισμών που ο- δηγούν στα προαναφερθέντα φαινοτυπικά και εργαστηριακά ευρήματα υ- ποστηρίζουν τη θεωρία μίας αληθούς φλεγμονώδους νόσου. Κατά την τελευταία αυτή θεωρία, τα ανδρογόνα των υποκαταστατών PPAR, των ρυθμιστικών νευροπεπτιδίων και των περιβαλλοντικών παραγόντων εκπροσωπούν παράγοντες ικανούς να παρεμβληθούν στο φυσιολογικό κύκλο των τριχικών θυλάκων και οδηγούν στη δράση των διαμεσολαβητών οι οποίοι συντελούν στο σχηματισμό των στοιχειωδών βλαβών της ακμής (μικροφαγεσώρων). Παράλληλα, υπάρχουν ολοένα αυξανόμενες αποδείξεις ότι και οι κληρονομικοί παράγοντες διαδραματίζουν ένα σημαντικό, αν και έμμεσο ρόλο στην ακμή. Η νέα αυτή αντίληψη για την παθογένεια της ακμής οδηγεί στην καλύτερη κατανόηση του μηχανισμού δράσης των ισχυρών σκευασμάτων κατά της ακμής και σίγουρα αποτελούν κίνητρο για την εισαγωγή νέων ομάδων φαρμάκων στη θεραπεία της ακμής. Θεραπεία πολλαπλών εξανθηματικών χνοωδών τριχικών κύστεων με Erbium laser: YAG Ρ. DE LA SOTTA, M. SANDOVAI, R. LOUBIES, Ι. ZAZUNIC, ΧΙΛΗ Οι Εξανθηματικές Χνοώδεις Τριχικές Κύστεις (ΕΧΤΚ) αποτελούν ασυνήθιστες αναπτυξιακές ανωμαλίες των χνοωδών θυλάκων που παρατηρούνται σε νεαρούς ασθενείς. Συνήθως εμφανίζονται ως πολλαπλές ομαλές κωνικές βλατίδες με διάμετρο 1-2mm, στο χρώμα του δέρματος ή σε διάφορες αποχρώσεις, που επηρεάζουν το πρόσωπο, το λαιμό, τις μασχάλες, τους γλουτούς και τα άκρα. Αν και σπανίως παρατηρείται φλεγμονή και έξαρση των ΕΧΤΚ, οι ασθενείς συχνά ζητούν τη θεραπεία τους για κοσμητικούς λόγους. Οι ΕΧΤΚ είναι συχνά ανθεκτικές σε πολλές διαφορετικές μεθόδους θεραπείας, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του ρετινοϊκού οξέος, του γαλακτικού οξέος, της από του στόματος ισοτρετινοΐνης, της απόξεσης και του καυτηριασμού. Τα παλμικά laser CΟ 2 έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στις ΕΧΤΚ που εμφανίζονται στο πρόσωπο, αλλά ενέχουν μεγάλο κίνδυνο δημιουργίας υπερτροφικών βλαβών κατά τη χρήση τους στον κορμό. Το Erbium laser: YAG αναφέρθηκε προσφάτως ως αποτελεσματική μέθοδος για την αντιμετώπιση των ΕΧΤΚ. Κλινική περίπτωση Παρουσιάζουμε την περίπτωση μίας 23χρονης γυναίκας με πολλαπλές συμπαγείς κωνικές βλατίδες με διάμετρο 1-5mm, στο χρώμα του δέρματος και ε- λαφρώς κυανίζουσες, στο κεντρικό κοιλιακό τοίχωμα, την οσφυϊκή περιοχή και τους μηρούς. Οι βλάβες εμφανίστηκαν 6 μήνες πριν την επίσκεψή της. Ήταν ασυμπτωματικές, ενώ η ασθενής απέκλεισε την αυτόματη υποχώρησή τους. Δεν είχε γίνει οποιαδήποτε θεραπεία στο παρελθόν, ενώ το οικογενειακό ι- στορικό δεν αποκάλυψε παρόμοια προβλήματα. Τα διαγνωστικά δείγματα της βιοψίας του δέρματος αποκάλυψαν την παρουσία διεσταλμένων τριχικών κύστεων στο μεσόδερμα. Όλα τα χαρακτηριστικά τους συνηγορούσαν για τη διάγνωση ΕΧΤΚ. Η ασθενής δέχθηκε θεραπεία με παλμικό laser Er: YAG Derma Κ, ισχύος 1:0 J/p, ρυθμού 0,6PPs. Τα τοιχώματα όλων των κύστεων διαπεράστηκαν με 3 ή 4 κάθετους παλμούς. Το περιεχόμενο των κύστεων συμπιέστηκε χρησιμοποιώντας το βρόχο ενός α- ποστειρωμένου συνδετήρα. Στο τέλος χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον παλμοί για την αφαίρεση του οπισθίου (εν τω βάθει) τοιχώματος της κύστης. Τα σημεία της θεραπείας με laser ε- πουλώθηκαν χωρίς μόνιμο αποχρωματισμό ή υπερτροφικές βλάβες. Δεν παρατηρήθηκε επανεμφάνιση των βλαβών για διάστημα 6 μηνών. Συμπερασματικά, η αφαίρεση με laser Er: YAG είναι αποτελεσματικός και α- σφαλής τρόπος αντιμετώπισης των ΕΧΚΤ. ΣΕΛΙΔΑ 4

3 Φωτοδυναμική θεραπεία στη δερματολογία HERBERT HOENIGSMANN, ΑΥΣΤΡΙΑ Η φωτοδυναμική θεραπεία έχει ερευνηθεί εκτεταμένα κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες - τώρα αναδεικνύεται ως πολλά υποσχόμενη θεραπευτική επιλογή για την αντιμετώπιση των καρκίνων του δέρματος και διαφόρων φλεγμονωδών νοσημάτων. Το αυξημένο αυτό ενδιαφέρον οφείλεται στη διάθεση ενός νέου απλού, αποτελεσματικού και ασφαλούς σχήματος που βασίζεται στην τοπική εφαρμογή ενός προφαρμάκου, του 5-αμινολεβουλινικού οξέος, αλλά και στην ανάπτυξη νέων φωτοευαισθητοποιητών «δεύτερης γενιάς» και ειδικότερα των 5- αμινολεβουλινικών οξέων-εστέρων. Οι χρώσεις αυτές διατίθενται για τοπική εφαρμογή. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων έχει εγκρίνει ένα τοπικό σκεύασμα 5-αμινολεβουλινικού οξέος (ALA, Levulan Kerastick ) σε συνδυασμό με α- κτινοβολία κυανού φωτός (3 Δεκεμβρίου 1999) και 5-αμινολεβουλινικών οξέων-εστέρων (METVIX, 27 Ιουλίου 2004) σε συνδυασμό με ακτινοβολία ερυθρού φωτός για τη θεραπεία των ακτινικών κερατώσεων. Παράλληλα, πολλές κλινικές μελέτες Το αυξημένο ενδιαφέρον που παρατηρείται σχετικά με τις εφ α ρ μογές της φωτοδυναμικής θε ραπείας οφείλεται στη διάθεση ενός νέου απλού, αποτελεσματικού και ασφαλούς σχήματος που βασίζεται στην τοπική εφαρμογή ενός προφαρμάκου, του 5-αμινολεβουλινικού οξέος, αλλά και στην ανάπτυξη νέων φωτοευαισθητοποιητών «δεύτερης γενιάς» και ειδικότερα των 5-αμινολεβουλινικών οξέων-εστέρων σταδίου ΙΙ/ΙΙΙ ερευνούν τη χρήση του ALA στην α- ντιμετώπιση των μη-μελανωματικών καρκίνων του δέρματος, των σαρκωμάτων Kaposi και της ψωρίασης. Την ίδια στιγμή, πιλοτικές μελέτες αποκάλυψαν ότι η φωτοδυναμική θεραπεία με ALA είναι α- ποτελεσματική θεραπευτική επιλογή για μία μεγάλη ποικιλία νεοπλαστικών, φλεγμονωδών και λοιμωδών δερματικών νοσημάτων. Οι ενδείξεις αυτές περιλαμβάνουν πολύ ετερόκλητες νόσους, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων του λεμφώματος των δερματικών Τ-κυττάρων, της κοινής ακμής των παλαμοπελματικών σπίλων, των HPV οφειλόμενων κονδυλωμάτων. Εκτός της χρησιμότητάς του στη φωτοδυναμική θεραπεία, το 5-αμινολεβουλινικό οξύ επιδεικνύει παράλληλα ένα μοναδικό χαρακτηριστικό για διαγνωστικούς σκοπούς. Μετά από τοπική ή συστηματική εφαρμογή, η πρωτοπορφυρίνη IX επάγεται στους επιθηλιακούς όγκους μάλλον επιλεκτικά, με υψηλή αναλογία όγκου προς περιβάλλοντα ιστό. Ο φθορισμός της πρωτοπορφυρίνης στο σημείο του όγκου είναι ορατός κατόπιν ερεθισμού με κυανό φως. Η διαγνωστική αυτή διαδικασία παρέχει δομικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για βιοψία κατευθυνόμενη προς τη συγκεκριμένη περιοχή, είτε για προ-εγχειρητικό προγραμματισμό. Κοινή ακμή Αναθεωρημένες διεθνείς οδηγίες στην κλινική πράξη HARALD GOLLNICK, ΓΕΡΜΑΝΙΑ Η κοινή ακμή έχει πολυπαραγοντική παθογένεια, ενώ υ- πάρχουν εκτεταμένες αποδείξεις ότι η βέλτιστη θεραπεία επιτυγχάνεται όταν στοχεύονται παράλληλα πολλοί παθογενετικοί παράγοντες. Ιδανικά, η θεραπεία αρχίζει στα πρώιμα στάδια της ε- ξέλιξης της νόσου, επιτρέποντας την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων για τον α- σθενή, την ελαχιστοποίηση των ψυχολογικών επιπτώσεων, των πιθανών τραυμάτων και του συνολικού κόστους. Το 2003, μία διεθνής ομάδα ειδικών επί της ακμής, η Global Alliance to Improve Outcomes in Acne, προέβη σε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και χρησιμοποίησε τις ανεξάρτητες κλινικές εμπειρίες κάθε μέλους για την ανάπτυξη συνολικών ιατρικών οδηγιών για την αντιμετώπιση της ακμής. Η πρωταρχική σύσταση αφορούσε στη χρήση τοπικών ρετινοειδών σε συνδυασμό με αντιμικροβιακούς παράγοντες για όλες, πλην των σοβαρότερων, τις περιπτώσεις ακμής. Ο συνδυασμός αυτός στοχεύει σε τρεις από τους πρωτογενείς παθοφυσιολογικούς παράγοντες της ακμής, την παθολογική απολέπιση, τη φλεγμονή και την ακμή λόγω P. acnes. Ίσως ακόμα πιο σημαντικό είναι το ότι τα τοπικά ρετινοειδή αναστέλλουν τη δημιουργία φαγεσώρων και αποτελούν τους πλέον αποτελεσματικούς φαγεσωρολυτικούς παράγοντες. Είναι πλέον γνωστό ότι η πρωιμότερη μορφή της ακμής έγκειται στις προκλινικές μικροφαγεσωρικές βλάβες και ότι τα ρετινοειδή περιορίζουν το σχηματισμό των πρόδρομων αυτών βλαβών της ακμής. Με τον τρόπο αυτό, τα τοπικά ρετινοειδή βοηθούν στην πρόληψη της εμφάνισης φλεγμονωδών βλαβών. Από το 2003 και μετά έχουν παρουσιαστεί ακόμα περισσότερα στοιχεία που υποστηρίζουν τις συστάσεις αυτές για συνδυαστική θεραπεία. Κλινικές μελέτες με τη συμμετοχή περισσότερων από ασθενών έχουν δώσει ι- σχυρά στοιχεία που υποστηρίζουν τη χρήση τοπικών ρετινοειδών ως θεραπεία πρώτης γραμμής για την καταπολέμηση της ακμής, σε συνδυασμό με αντιμικροβιακούς παράγοντες. Για βέλτιστα αποτελέσματα, η θεραπεία με τοπικά ρετινοειδή θα πρέπει να αρχίζει κατά την πρώτη επίσκεψη, καθώς τα δεδομένα δείχνουν ότι ο συνδυασμός ενός τοπικού ρετινοειδούς με έναν α- ντιμικροβιακό παράγοντα δρα γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά στον καθαρισμό των βλαβών της ακμής, σε σύγκριση με όλα ουσιαστικά τα θεραπευτικά προγράμματα που δεν περιλαμβάνουν τοπικά ρετινοειδή (με εξαίρεση την από του στόματος χορήγηση ισοτρετινοΐνης). Αυτό σημαίνει ότι οι ι- ατροί μπορούν πλέον να βοηθήσουν τους ασθενείς να ξεπεράσουν τα δύσκολα χρόνια της ακμής με λιγότερα ανεπιθύμητα σημάδια και, πιθανώς, να προλάβουν τα μακροχρόνια προβλήματα που σχετίζονται με τα σημάδια της ακμής και τη μεταφλεγμονώδη υπέρχρωση. Παράλληλα, διεξάγονται ελεγχόμενες κλινικές μελέτες που υποστηρίζουν την αρχική σύσταση για τη χρήση τοπικών ρετινοειδών ως συντηρητική θεραπεία κατά της ακμής. ΣΕΛΙΔΑ 6

4 Η ατοπική δερματίτιδα στην παιδική ηλικία: Ποια είναι η εξέλιξη της δερματοπάθειας στα ατοπικά παιδιά L. MISERY, P. SCHOONEMAN, S. BOUSSETTA, C. TAIEB, ΓΑΛΛΙΑ Η ατοπική δερματίτιδα (AD) είναι ένα κοινό χρόνιο κνησμώδες φλεγμονώδες νόσημα το οποίο προσβάλλει παιδιά και νέους ενήλικες. Η AD εξαρτάται από κληρονομικούς παράγοντες, ενώ η αύξηση του επιπολασμού της την τελευταία δεκαετία οφείλεται κυρίως σε περιβαλλοντολογικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως έως σήμερα. Η πλειοψηφία (έως το 80%) των παιδιών με έκζεμα απαλλάσσονται από τις δερματικές βλάβες πριν την ηλικία των 10 ετών. Σε άλλους, η δερματική αυτή νόσος μπορεί να ε- πιμείνει καθ όλη τη διάρκεια της ενηλίκου ζωής. Στόχοι Η κατανόηση και πρόβλεψη της κλινικής εξέλιξης της ατοπικής δερματίτιδας στα ατοπικά παιδιά. Μεθοδολογία Σε κάθε μία από τις 8 ακόλουθες ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Ελβετία, Βέλγιο και Ελλάδα), δείγμα του πληθυσμού, αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού άνω των 15 ετών, εξετάσθηκε από το CSA. Ως εκ τούτου, άτομα ερωτήθηκαν τηλεφωνικώς, έχοντας επιλεγεί σύμφωνα με στατιστικές μεθόδους (φύλο, ηλικία, επάγγελμα του αρχηγού της οικογένειας, μέγεθος πόλης και περιοχής). Ένας συστηματικός έλεγχος των συνεντεύξεων έλαβε χώρα. 12,5% του δείγματός μας (54% των γυναικών) ανέφεραν ότι είχαν προσβληθεί από ατοπική δερματίτιδα. Αυτό το ποσοστό είναι σχετικά σταθερό σε κάθε χώρα με δύο ακραίες τιμές: Η χαμηλότερη τιμή βρέθηκε στην Πορτογαλία (6,5%) και το υψηλότερο ποσοστό στο Βέλγιο και τη Γαλλία με 14,8% και 14,4% αντίστοιχα. Αυτά τα άτομα με ιστορικό ατοπικής δερματίτιδας είναι νεότερης ηλικίας, 37,6% είναι μεταξύ 15 και 34 ετών, ενώ αποτελούν μόνο το 31% του συνολικού πληθυσμού. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να κατανοηθεί «το δερματικό μέλλον» των ατόμων που έπασχαν από ατοπική δερματίτιδα ως παιδιά. Ομοίως, 17,8% απάντησαν ότι δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ γιατρό, ενώ αποτελούν το 31% του συνολικού πληθυσμού. 51% ανέφεραν ότι είχαν ξηροδερμία την ημέρα της συνέντευξης (38% στο γενικό πληθυσμό) και 57% ανέφεραν ότι έχουν ευαίσθητο έως πολύ ευαίσθητο δέρμα. Στο εξεταζόμενο δείγμα μας με ιστορικό ατοπικής δερματίτιδας, 10,3% απάντησαν ότι πάσχουν από ατοπική δερματίτιδα την τρέχουσα χρονική περίοδο (2,3%) ή έκζεμα επαφής (8%), δηλαδή 3 φορές περισσότερο από το γενικό πληθυσμό (ατοπική δερματίτιδα 0,7% και έκζεμα επαφής 2,4%). Ομοίως, 27% α- νέφεραν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μια συνυπάρχουσα παθολογική οντότητα, ενώ είναι μόνο 12,3% στο γενικό πληθυσμό (ακμή: 5%, ψωρίαση 3,3%, σμηγματορροϊκή δερματίτιδα: 1,35%). Αυτές οι τιμές είναι διπλάσιες αυτών που αντιστοιχούν στο γενικό πληθυσμό. Όλες οι επιδημιολογικές μελέτες έδειξαν μία ταχεία αύξηση στην επίπτωση των συσχετιζόμενων με ατοπία νοσημάτων στην Ευρώπη. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ατοπική δερματίτιδα στο 10% έως 25% των παιδιών, ενώ μελέτες που έλαβαν χώρα στη δεκαετία του 60 είχαν δώσει ποσοστό επίπτωσης της τάξεως του 5%. Τα αποτελέσματα (στο 12%) συνεπώς επιβεβαιώνουν αυτά τα νούμερα. Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας, φαίνεται ότι άτομα με ιστορικό ατοπικής δερματίτιδας είναι περισσότερο εκτεθειμένα από το γενικό πληθυσμό σε ασθένειες όπως η ατοπική δερματίτιδα, το έκζεμα, η ψωρίαση, γεγονός το οποίο φανερώνει γιατί η υιοθέτηση προληπτικών προφυλακτικών μέτρων και η ατομικά προσαρμοζόμενη εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας. Pimecrolimus Ένας νέος τρόπος θεραπευτικής προσέγγισης στη λεύκη D. SECKIN, A. ERYILMAZ, M. BABA, TΟΥΡΚΙΑ Ιστορικό Τα τοπικά κορτικοστεροειδή, η φωτοθεραπεία, η φωτοχημειοθεραπεία είναι οι πιο συχνά επιλεγόμενες θεραπείες σε ασθενείς με λεύκη. Όμως, συχνά είναι μη αποτελεσματικές ή ασφαλείς. Το Pimecrolimus είναι ένας τοπικός ανοσορρυθμιστικός παράγοντας χρησιμοποιημένος κυρίως στην ατοπική δερματίτιδα. Μέχρι τώρα μόνο μία αναφορά και μια μελέτη έχουν δείξει την αποτελεσματικότητα του Pimecrolimus στη θεραπεία της λεύκης. Στόχοι Σε αυτήν την προοπτική κλινική μελέτη, στοχεύσαμε στη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της α- σφάλειας του τοπικού 1% Pimecrolimus με αυτή της τοπικής 0,05% Clobetasole Propionate στη θεραπεία της λεύκης. Μέθοδος 16 ασθενείς πήραν μέρος στη μελέτη. Σε κάθε ασθενή, σε δύο βλάβες όμοιες σε μέγεθος και χρόνο έναρξης, επιλέχθηκε να εφαρμοσθεί είτε 1% Pimecrolimus είτε 0,05% Clobetasole Propionate δύο φορές ημερησίως σε μία απλή τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη. Η επαναμελάγχρωση και οι παρενέργειες συγκρίθηκαν στο τέλος της μελέτης. 13 στους 14 ασθενείς (92,8%) που ολοκλήρωσαν την περίοδο της μελέτης παρουσίασαν μερική επαναμελάγχρωση λαμβάνοντας 0,05% Clobetasole Propionate και 9 στους 14 λαμβάνοντας Pimecrolimus. Tο μέσο ποσοστό επαναμελάγχρωσης ήταν 57,7% για την clobetasole proprionate και 32,1% για το Pimecrolimus (p <0,05). Δεν παρατηρήθηκαν παρενέργειες κατά τη χρήση του Pimecrolimus, ενώ αντίθετα η χρήση της Clobetasole Propionate οδήγησε στην εμφάνιση παρενεργειών σε 3 (21,4%) ασθενείς. Συγκεκριμένα, είχαμε ατροφία σε έναν ασθενή, ατροφία και τηλεαγγειεκτασία σε έναν ασθενή και ατροφία με ακμεοειδείς βλάβες σε έναν άλλο. Το Pimecrolimus είναι λιγότερο αποτελεσματικό από την Clobetasole Propionate στη θεραπεία της λεύκης. Όμως, μπορεί να αποτελέσει μία ασφαλή εναλλακτική λύση σε μια μακροχρόνια θεραπεία κατά της λεύκης. ΣΕΛΙΔΑ 8

5 Υπερτρίχωση και δασυτριχισμός ULRIKE BLUME-PEYTAVI, ΓΕΡΜΑΝΙΑ Για πολλές γυναίκες η παρουσία έντονης τριχοφυΐας στο πρόσωπο αποτελεί αρνητικό παράγοντα στην κοινωνικοσεξουαλική συμπεριφορά τους και στην αυτοεκτίμησή τους. Είναι μια κατάσταση που μπορεί να εμφανιστεί από την παιδική ηλικία έως την ενηλικίωση, στην εμμηνόπαυση ή και αργότερα. Οι εκλυτικοί παράγοντες μπορεί να είναι ποικίλοι και απαιτείται συνδυαστική αντιμετώπιση από έμπειρο δερματολόγο και γυναικολόγο ή και ενδοκρινολόγο για σωστή διάγνωση και θεραπεία. Η υπερτρίχωση αφορά συνήθως σε περιοχές του σώματος μη εξαρτώμενες από ανδρογόνα. Παρατηρείται μια γενικευμένη κατανομή (ιατρογενής υπερτρίχωση, συγγενής χνοώδης υπερτρίχωση κ.ά.) ή μπορεί να αφορά σε συγκεκριμένη περιοχή (αμάρτωμα, faun tail nevus, τριχωτός αγκώνας). Η υπερτρίχωση διακρίνεται σε συγγενή και επίκτητη. Κλινικά σημεία περιφερικού υπερανδρογονισμού αποτελούν πολύ συχνές διαταραχές και επηρεάζουν περίπου το 10% των ενηλίκων γυναικών πριν την εμμηνόπαυση. Οι περισσότερες από αυτές τις γυναίκες υποφέρουν από ακμή, σμηγματόρροια, α- λωπεκία, δασυτριχισμό, διαταραχές εμμήνου ρύσεως, ινσουλινοαντοχή και παχυσαρκία. Η αρρενοποίηση είναι συχνή μόνο σε ασθενείς με καρκίνο ωοθηκών ή επινεφριδίων. Περισσότερο από 90% του υπερανδρογονισμού οφείλεται σε σύνδρομο Οι εκλυτικοί παράγοντες τηςυπερτρίχωσης και του δασυτριχι σμού μπορεί να είναι ποικίλοι και απαιτείται συνδυαστική αντιμετώπιση από έμπειρο δερματολόγο και γυναικολόγο ή και ενδοκρινολόγο για σωστή διάγνωση και θεραπεία πολυκυστικών ωοθηκών και ιδιοπαθή δασυτριχισμό. Λιγότερο συχνά παρατηρείται καρκίνος ωοθηκών ή επινεφριδίων και υπερανδρογονισμός μετά από λήψη διαφόρων φαρμάκων (κορτικοστεροειδή, τεστοστερόνη, αναβολικά στεροειδή, προγεσταγόνα, κυκλοσπορίνη). Το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών αποτελεί ένα φαινοτυπικό σύμπλεγμα πρώιμων υπερανδρογονικών σημείων και συμπτωμάτων. Οι γυναίκες που υποφέρουν από δασυτριχισμό συχνά παρουσιάζουν στα τριχοθυλάκια αυξημένη δράση της 5 α-αναγωγάσης, ενζύμου που μετατρέπει την τεστοστερόνη σε ενεργή τεστοστερόνη. Ο μεταβολισμός των ανδρογόνων πραγματοποιείται στα πλαίσια της τριχοσμηγματογόνου μονάδας, όπως πρόσφατα α- ποδείχθηκε από την ποσοτική διαφοροποίηση στην παρουσία αρωματάσης 5 α-αναγωγάσης και υποδοχέα ανδρογόνου. Αυτά τα ένζυμα μετατρέπουν α- σθενή ανδρογόνα σε πιο ισχυρά, υπογραμμίζοντας ότι το δέρμα αποτελεί ενδοκρινή στόχο για τη δράση των ανδρογόνων, όπως ακριβώς και οι ωοθήκες, τα επινεφρίδια και οι όρχεις. Σήμερα, αυτή η νοσολογική οντότητα απαιτεί σχολαστικό έλεγχο για διαλεύκανση της αιτίας και επιτυχή θεραπεία. Αντιμετώπιση των ουλών ακμής GREGORY GOODMAN, AΥΣΤΡΑΛΙΑ Η ακμή είναι μια πολύμορφη ασθένεια με πολύμορφες ουλές ως επακόλουθο. Lasers που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση αγγειακών ή μελαγχρωματικών αλλοιώσεων μπορούν να βοηθήσουν στα κόκκινα ή καφέ κηλιδώδη στίγματα και στις ουλές. Οι άσπρες ουλές μπορούν να αντιμετωπιστούν με ποικίλες τεχνικές μεταφοράς χρωστικής. Αβαθείς ατροφικές ουλές μπορεί να ανταποκριθούν σε μη επεμβατικές μεθόδους, είτε με ραδιοσυχνότητες, είτε με lasers. Παραδείγματα περιλαμβάνουν lasers στα 1.540nm, 1.450nm, 1.320nm που εισχωρούν στο επίπεδο του ανώτερου δικτυωτού χορίου και απορροφώνται αρκετά καλά από το νερό. Η επιδερμίδα ψύχεται, για να εμποδιστεί η αλληλεπίδραση με την ακτίνα του laser. Για βαθύτερες ουλές μπορούν να χρησιμοποιηθούν τεχνικές όπως η δερμοαπόξεση ή το CO 2 laser ή το Erbium laser, καθώς και νεότερες επεμβατικές τεχνικές όπως η ανάπλαση του δέρματος με πλάσμα. Χρήσιμη και λιγότερο επώδυνη θεραπεία είναι η κλασματική φωτοθερμόλυση σε μήκη κύματος συνήθως γύρω στα 1.550nm (επίσης στα 2.940nm και στα nm) η οποία έχει ως αποτέλεσμα μια υποδειγματική εστιακή εξομάλυνση του σημείου τραυματισμού με πολλαπλά μικροτραύματα σε έδαφος μεγάλης έκτασης ανεπηρέαστου δέρματος. Ο ιατρικός βελονισμός του δέρματος λειτουργεί σε παρόμοια βάση και αυτές οι δύο τεχνικές βασίζονται στην αναδόμηση του κολλαγόνου και το remodelling. Όταν η ακμή είναι εντοπισμένη, μερικές φορές αρκεί η χρησιμοποίηση αυξητικών παραγόντων, είτε βιολογικών, είτε μη βιολογικών. Μεγάλες α- τροφικές ουλές μπορούν να αντιμετωπιστούν με χειρουργική εξαίρεση και συμπληρωματικές τεχνικές resurfacing για αποκατάσταση. Σε παραμελημένες ουλές συχνά απαιτούνται τεχνικές εμφύτευσης (απορροφήσιμα συνθετικά υλικά ή αυτόλογο λίπος), συνδυαστικά ή μη με μέτρια-βαθιά χημικά peelings (TCA). ΣΕΛΙΔΑ 10

6 Προβλήματα της κοινής ακμής στην παιδική ηλικία J. THOMAS, INΔΙΑ H κοινή ακμή είναι ένα συχνό δερματολογικό νόσημα, ειδικά της εφηβείας. Σκοπός Ανάλυση της ποιότητας ζωής παιδιών με κοινή ακμή ηλικίας χρόνων. Σύγκριση με άλλες χρόνιες δερματοπάθειες όπως το έκζεμα, η κνίδωση και η ψωρίαση. Προσδιορισμός της ποιότητας ζωής αυτών των παιδιών μετά τη θεραπεία. Μεθοδολογία Χρησιμοποιώντας ειδικά ερωτηματολόγια μελετήσαμε παιδιά με κοινή ακμή και τα συγκρίναμε με άλλα τόσα με έκζεμα, κνίδωση και ψωρίαση, καθώς και με ομάδα ελέγχου. Η ποιότητα ζωής προσδιορίστηκε στους 12 μήνες μετά θεραπεία. Παρατηρήθηκε σημαντική στατιστική διαφορά της ποιότητας ζωής (ψυχική υγεία, κοινωνική συμπεριφορά, ενεργητικότητα, αυτοεκτίμηση) στα παιδιά με κοινή ακμή, χωρίς αυτή να είναι απαραίτητα σε συνάρτηση με τη βαρύτητα της νόσου. Η κοινή ακμή δεν πρέπει να ερμηνεύεται σαν φυσιολογική διαταραχή του δέρματος. Τα παιδιά-ασθενείς δικαιούνται ιατρική βοήθεια και παρακολούθηση. Ο συγγραφέας του άρθρου παρέχει δωρεάν συμβουλευτικό έργο όσον αφορά στην παιδική ακμή και σας παροτρύνει να επισκεφτείτε το www. acneindia.com. Πρόκληση δερματολογικών παθήσεων από οξειδωτικό stress M. ISABEL HERANE, ΧΙΛΗ Έχει αποδειχθεί ότι οι ελεύθερες ρίζες (ROS) μπορούν να δράσουν ως δεύτεροι διαβιβαστές βιολογικών αντιδράσεων όπως η ενεργοποίηση των NF-Kb ή AP-1 και η παραγωγή κυτταροκινών. Γι αυτό λοιπόν μελετούνται οι πιθανές δράσεις των οξειδωτικών ουσιών σε παθολογικές δερματικές διεργασίες. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, οι ενεργοποιημένοι υποδοχείς πολλαπλασιαστών υπεροξειδιοσωμάτων, των οποίων οι φυσικοί προσδέτες είναι τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και τα προϊόντα οξείδωσης αυτών, κατέχουν κεντρικό ρόλο στην παθογένεια δερματικών παθήσεων όπως η ψωρίαση και η ακμή. Έχει επίσης επιβεβαιωθεί η συσχέτιση της αντιοξειδωτικής ανεπάρκειας και της διαταραχής της οξείδωσης των λιπαρών οξέων με όλες τις ακόλουθες δερματοπάθειες: λεύκη, σκληροδερμία, φωτογήρανση, φωτοκαρκινογένεση, μυρμηκιές, ομαλός λειχήνας, άτονα έλκη, κνίδωση, δερματίτιδα εξ επαφής, ν. Behcet, μη ανοσολογικές φαρμακευτικές αντιδράσεις κ.ά. Η επιλεκτική φωτοθερμόλυση και οι σμηγματογόνοι αδένες FH SAKAMOTO, AG DOUKAS, BA FARINELLI, RR ANDERSON, ΗΠΑ Ιστορικό και προοπτικές Η κοινή ακμή είναι μία συνηθισμένη δερματολογική διαταραχή των σμηγματογόνων θυλακίων και συχνά είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Η από του στόματος λήψη ισοτρετινοΐνης αποτελεί την πιο α- ποτελεσματική θεραπεία, αλλά παρουσιάζει πολλές παρενέργειες. Ως αποτέλεσμα αυτού χρειάζεται έρευνα για καινούριες θεραπείες. Το 30% περίπου του σμήγματος αποτελείται από λιπίδια που ε- μπεριέχουν δεσμούς με CH 2. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες η επιλεκτική φωτοθερμόλυση (SP) που χρησιμοποιεί υπέρυθρες παλμικές ζώνες απορρόφησης στοχεύει αποτελεσματικά σε δεσμούς χημικών δομών. Στο υποδόριο ανθρώπινο λίπος μετά από ενεργοποίηση-laser σε φάσμα απορρόφησης λίπους (1.210, nm) επιδεικνύεται επιλεκτική καταστροφή χωρίς εμφανή βλάβη στο υπερκείμενο δέρμα. Υποθέσαμε ότι οι οπτικοί παλμοί που είναι επιλεκτικοί για τα λιπίδια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την απενεργοποίηση των σμηγματογόνων θυλακίων, χρησιμοποιώντας ως χρωμοφόρο λιπίδια του σμήγματος. Μέθοδοι Χρησιμοποιήθηκε ένα laser ελευθέρων ηλεκτρονίων (FEL) για τη μέτρηση του φωτοθερμικού ερεθισμού σε υδατικό gel, τεχνητό σμήγμα, δέρμα χοίρου, ανθρώπινο τριχωτό κεφαλής και δέρμα μετωπιαίας χώρας (σμηγματογόνες ζώνες). Εξετάστηκαν νωπά παρασκευάσματα ιστών μετά από έκθεση σε FEL και συγκρίθηκαν με αντίστοιχα μη εκτεθειμένα παρασκευάσματα. Τα μισά δείγματα εξετάστηκαν στο μικροσκόπιο μετά από χρώση Α-Η ενώ τα άλλα μισά υπεβλήθησαν σε τεχνική χρώσεως NBTC για ανάδειξη της θερμικής βλάβης. Η απώλεια της ΝΒΤC χρώσης συνδέεται με κυτταρική νέκρωση. Κατά την έκθεση του παρασκευάσματος, η επιφάνεια του δέρματος προστατεύτηκε με ψύξη. Η αναπτυσσόμενη θερμοκρασία στην επιφάνεια των παρασκευασμάτων μετρήθηκε με φωτοθερμική ραδιομετρία με μηχανή διαμέτρου φακού 3-5μm.Το μήκος κύματος του FEL ρυθμίστηκε στα nm (αύξηση 20nm ανά έκθεση) και έ- γιναν έξι μετρήσεις ανά μήκος κύματος για στατιστική επιβεβαίωση. Η αναπτυσσόμενη από το laser θερμότητα στο τεχνητό σμήγμα ήταν 2,3 φορές μεγαλύτερη απ ό,τι στο υδατικό gel στα 1.710nm και περίπου 1,4 φορές μεγαλύτερη στους ανθρώπινους σμηγματογόνους αδένες σε σχέση με το ίδιο. Στα 1.720nm, η θερμότητα στο τεχνητό σμήγμα ήταν 2,1 φορές υ- ψηλότερη και στους ανθρώπινους σμηγματογόνους αδένες 1,6 φορές υψηλότερη πάντα σε σύγκριση με το υδατικό gel. Οι ψηφιακές ενδείξεις έδειξαν παροδική εστιακή αύξηση της θερμοκρασίας κοντά στους τριχοφόρους θύλακες. Τα δείγματα «σμηγματογόνου δέρματος», εκτεθειμένα σε μήκη κύματος περίπου 1.700nm για διάρκεια παλμών περίπου 100 msec, έδειξαν και με τις δύο ιστοπαθολογικές τεχνικές στοιχεία επιλεκτικής θερμικής βλάβης γύρω από τους σμηγματογόνους αδένες και εντός αυτών. Μεγαλύτερης διάρκειας παλμοί προκάλεσαν μη ε- πιλεκτική θερμική βλάβη. Η επιδερμίδα παρέμεινε ανέπαφη σε όλα τα δείγματα λόγω της προστασίας από την επιφανειακή ψύξη του δέρματος. Συμπεράσματα Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά. Περαιτέρω έρευνες απαιτούνται για καθορισμό των ιδανικών παραμέτρων θεραπείας και την καθιέρωση της ε- πιλεκτικής φωτοθερμόλυσης στην αντιμετώπιση της ακμής. ΣΕΛΙΔΑ 12

7 Lasers και άλλες μηχανικές θεραπευτικές προτάσεις για την αντιγήρανση CHEE LEOK GOH, ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ Τα τελευταία lasers και μηχανήματα φωτός χρησιμοποιούνται για ανάπλαση του δέρματος (διόρθωση των ρυτίδων, των ουλών της ακμής, αφαίρεση των αγγειακών και μελαγχρωματικών αλλοιώσεων). Η δερμοαπόξεση, τα χημικά peelings, τα lasers για τη λείανση της επιδερμίδας, όπως αυτά του διοξειδίου του άνθρακα και erbium: YAG lasers, αποτελούν παραδοσιακά πρότυπα για τη χειρουργική ανάπλαση του δέρματος. Τα τελευταία αποτελέσματα αφορούν σε επεμβατικά μηχανήματα με ή χωρίς βασική θερμική καταστροφή και αντίστοιχη επίδραση στο δέρμα. Η επαναεπιθηλιοποίηση ακολουθείται από «αναδόμηση του κολλαγόνου», έτσι για παράδειγμα η ίνωση στις ανώτερες στιβάδες της επιδερμίδας προκαλεί βελτίωση της κλινικής εικόνας των ρυτίδων και ουλών. Μειονεκτήματα αυτών των διαδικασιών είναι η περίοδος επούλωσης, το μετεγχειρητικό ερύθημα, οι μεταφλεγμονώδεις μελαγχρωματικές βλάβες και μερικές φορές οι ουλές. Τα μη επεμβατικά μηχανήματα για ανάπλαση του δέρματος χρησιμοποιούνται με το σκεπτικό του τραυματισμού του κολλαγόνου των ανώτερων στρωμάτων του δέρματος για πρόκληση ίνωσης χωρίς καταστροφή της επιδερμίδας κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Το διάστημα επούλωσης είναι μικρότερο και οι επιπλοκές λιγότερες. Παραδείγματα τέτοιων lasers α- ποτελούν το ND: YAG laser στα nm, το diode laser στα nm και το erbium glass laser στα nm. Υπάρχουν πολύ λίγες μεγάλες εργασίες για την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας των μη επεμβατικών laser στην ανάπλαση του δέρματος. Η κλασματική φωτοθερμόλυση (τεχνολογία fraxel) γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των επεμβατικών και μη επεμβατικών laser με το να παρέχει αξιοσημείωτη κλινική βελτίωση μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Το έντονο παλμικό φως φαίνεται από πολλές εργασίες ότι εξαλείφει τις επιφανειακές μελαγχρωματικές αλλοιώσεις όπως π.χ. φακίδες, εφηλίδες και επιφανειακές τηλεαγγειεκτασίες, αλλά όχι τις ρυτίδες και τις ουλές. Νέα μοντέλα θεραπειών για τη φωτογήρανση και ανάπλαση του δέρματος χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες και υπέρυθρη ακτινοβολία για τη θέρμανση του επιδερμικού και υ- ποδορίου λίπους, παρέχοντας έτσι ένα «μικρό» face lift (σύσφιξη του δέρματος). Άλλα νέα μηχανήματα περιλαμβάνουν φωτορυθμιστές που χρησιμοποιούν διοδικό LED. Όγκοι που παράγουν ανδρογόνα σε συνδυασμό με τριχόπτωση σε γυναίκες στην εμμηνόπαυση WENCHIEH CHEN, HC CHIU, SJ TSAI, ΤΑΪΒΑΝ Προτείνεται η ανάγκη ενδοκρινολογικού ελέγχου των ηλικιωμένων γυναικών με απότομη έξαρση της ανδρογενετικού τύπου αλωπεκίας, με σκοπό τη διαπίστωση της αιτιολογίας της Έξαρση της αλωπεκίας με την ηλικία δεν είναι ασυνήθιστη σε γυναίκες με ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία, ειδικά στην περι- και μετα- εμμηνοπαυσιακή περίοδο. Απώλεια τριχών που προκαλείται από πρόσθετες υποκλινικές παθολογικές καταστάσεις μπορεί κατά αυτόν τον τρόπο να καλυφθεί και να αγνοηθεί από τον ιατρό. Αναφέρουμε 4 γυναίκες, ηλικίας 39, 47, 48 και 69 ετών αντίστοιχα, που εμφανίστηκαν με επιτάχυνση απώλειας των τριχών που παρουσιάστηκε με λέπτυνση στην κορυφή και έντονη υποχώρηση της κροταφικής γραμμής. Σημειώθηκαν επίσης ακμή, δασυτριχισμός και βράγχος φωνής. Όλες παρουσίασαν πολύ αυξημένα επίπεδα ο- λικής τεστοστερόνης στην κυκλοφορία από 5,3 έως 6,4ng/ml. 2 όγκοι ωοθηκών (στεροειδή καρκινικά κύτταρα και Sertoli-Leydig καρκινικά κύτταρα) και 2 όγκοι που παράγουν αδρεναλίνη (αδρενοκορτικοειδές αδένωμα) βρέθηκαν και διαγνώστηκαν με απεικονιστικές και κλινικές εξετάσεις. Western-blotting εξέταση για στεροειδικά καρκινικά κύτταρα ανέδειξε μεγάλη αύξηση στεροειδογόνου ρυθμιστικής πρωτεΐνης και 17α υδροξυστεροειδούς δεϋδρογονάσης, αλλά με ελάχιστη αρωματάση σε σύγκριση με το ωχρό σωμάτιο, υποδεικνύοντας ανδρογενετική φύση του όγκου. Στις δύο πρώτες γυναίκες μία κανονική εμμηνορυσία επετεύχθη 3 μήνες μετά από τη χειρουργική επέμβαση. Υπήρχε χρονική διαφορά 6 ως 24 μηνών α- νάμεσα στην αντικειμενική παρατήρηση της ε- πιδείνωσης της αλωπεκίας και την ορθή κλινική διάγνωση. Από την εμπειρία μας προτείνεται η ανάγκη ενδοκρινολογικού ελέγχου των ηλικιωμένων γυναικών με απότομη έξαρση της ανδρογενετικού τύπου αλωπεκίας. ΣΕΛΙΔΑ 14

8 Κνησμώδης ακμή: έχουν οι ασθενείς με ακμή πρόβλημα με τον κνησμό; A. REICH, K. TRYBUCKA, A. TRACINSKA, D. SAMOTIJ, B. JASIUK, M. SRAMA, JC SZEPIETOWSKI, ΠΟΛΩΝΙΑ Ιστορικό Ο κνησμός συμφωνα με τον ορισμό του είναι το δυσάρεστο συναίσθημα που οδηγεί στην επιθυμία ξεσμού. Ανάμεσα σε ασθενείς με ακμή είναι συνηθισμένες οι ουλές από ξεσμό. Στόχοι Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να ε- κτιμήσει τη συχνότητα και ένταση του κνησμού ανάμεσα στους έφηβους που πάσχουν από ακμή και να προσδιορίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη βαρύτητα του κνησμού. Μέθοδοι Αυτή η μελέτη ήταν βασισμένη σε ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο που περιέχει δημογραφικά και κλινικά στοιχεία. Η ένταση του κνησμού ε- κτιμήθηκε σύμφωνα με μια οπτική α- ναλογική κλίμακα, ενώ 108 έφηβοι που έπασχαν από ακμή (49,1% αγόρια και 50,9% κορίτσια) συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. 53,3% από τους συμμετέχοντες έπασχαν από ήπια ακμή, 33,3% από μέτρια και 7,4% από σοβαρή ακμή. Η ηλικία των ασθενών ήταν 15,8±1,8 ετών και το θετικό οικογενειακό ιστορικό ήταν επιβεβαιωμένο σε 65,7% των περιπτώσεων. Κνησμός με βλάβες ακμής βρέθηκε στους μισούς ασθενείς (54 ασθενείς), συμπεριλαμβανομένων 15 εφήβων που ανέφεραν κνησμό κατά τη διάρκεια της εξέτασης και 39 που ανέφεραν κνησμό στο παρελθόν. Η ένταση του κνησμού κατά τη διάρκεια της εξέτασης ήταν 30,9±19,2 πόντους και η ανώτερη ένταση του κνησμού στο παρελθόν υπολογίστηκε στους 39,5±24,9 πόντους. Η βαρύτητα του κνησμού δεν επηρεάζεται από την ηλικία, το φύλο, τη διαμονή και τη βαρύτητα της ακμής. Παρόλα αυτά, ασθενείς με αρνητικό οικογενειακό ιστορικό για ακμή ανέφεραν σημαντικά εντονότερο κνησμό σε σύγκριση με τους ασθενείς με θετικό οικογενειακό ιστορικό για ακμή κατά τη διάρκεια της εξέτασης (43,7±14,1 έναντι 21,2± 7,2 αντίστοιχα, p= 0,02), ομοίως όταν συγκρίθηκε η πιο έντονη επιθυμία κνησμού στο παρελθόν (56,3±22,1 έναντι 31,6±22,4 αντίστοιχα, p < 0,001). Τα επεισόδια κνησμού σε ασθενείς με ακμή διαρκούν κατά κύριο λόγο για μικρό χρονικό διάστημα (<1 min -51,9%- έως 10 min -38,9%) και ήταν σχετικά σπάνια (λίγες φορές / εβδομάδα - 24,5%, τουλάχιστον 1 φορά/μήνα - 37,7%). Παρά ταύτα, 39,5% ασθενών δήλωσαν ότι χρησιμοποίησαν φαρμακευτική θεραπεία για να μειώσουν τον κνησμό των ακνεϊκών βλαβών. Παράγοντες που επιδείνωναν τον κνησμό ήταν ο ιδρώτας (61,1% των α- σθενών), το άγχος (33,3%), η φυσική προσπάθεια (31,5%), η ζέστη (27,8%), η κόπωση (20,4%) και ο ξηρός αέρας (16,7%). Παράγοντες που ανακούφιζαν από τον κνησμό ήταν το κρύο νερό (20,4%), το ζεστό νερό (16,7%) και το κρύο (16,7%). Ήπιος έως μέτριος κνησμός φαίνεται να είναι ένα κοινό σύμπτωμα των βλαβών της ακμής. Γαγγραινώδες πυόδερμα (PG) μετά από του στόματος χορήγηση ισοτρετινοΐνης Αναφορά περιστατικού E. RAMIRES, ΧΙΛΗ Η ισοτρετινοΐνη (13 cis ρετινοϊκό οξύ) έχει χρησιμοποιηθεί κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες στη θεραπεία μιας ποικιλίας δερματολογικών καταστάσεων, όπως η σοβαρή ακμή. Οι παρενέργειες απαιτούν προσεκτική παρακολούθηση από έμπειρους ι- ατρούς. Η πλειοψηφία αυτών των αντιδράσεων έχει ήδη περιγραφεί. Παρ όλα αυτά, πολύ λίγες περιπτώσεις γαγγραινώδους πυοδέρματος σχετιζόμενου με χρήση ισοτρετινοΐνης έχουν περιγραφεί. Αυτή η παρουσίαση έχει σκοπό την αναφορά μιας τέτοιας σπάνιας παρενέργειας. Περιγραφή περιστατικού Ένας άνδρας 21 ετών, με ακμή, χωρίς συνυπάρχοντα προβλήματα υγείας, ακολούθησε αγωγή με ισοτρετινοΐνη 20mg/ημέρα για 2 μήνες. Στο τέλος του δεύτερου μήνα παραπέμφθηκε στο τμήμα μας για διερεύνηση νεκρωτικού έλκους στο πρόσωπο. Η δερματολογική εξέταση αποκάλυψε επώδυνο έλκος με επηρμένο φλεγμαίνον όριο και χαλαρή νεκρωτική βάση με περιφερικές ερυθηματώδεις πλάκες στο πρόσωπό του. Οι βλάβες ανέπτυξαν ορώδεις και πυώδεις εκκρίσεις. Δεν ανέφερε άλλα συμπτώματα και σημεία και δεν έκανε χρήση άλλων φαρμάκων.οι εξετάσεις αίματος ήταν φυσιολογικές (γενική αίματος, AST, ALT, χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, ALP, ουρία και κρεατινίνη ορού). Λαμβάνοντας υπ οψιν την κλινική εικόνα και τα εργαστηριακά ευρήματα, τα χαρακτηριστικά αυτής της περίπτωσης ή- ταν σύμφωνα με την πιθανή διάγνωση του γαγγραινώδους πυοδέρματος. Η θεραπευτική επιλογή ήταν χορήγηση συστηματικά κορτικοστεροειδών και άμεση διακοπή της ισοτρετινοΐνης. Ο ασθενής ακολούθησε αγωγή με μη κολλητικά επιθέματα και συστηματικά πρεδνιζόνη 40 mg ημερησίως για μια εβδομάδα. Παρατηρήθηκε βελτίωση της βλάβης και ακολούθησε σταδιακή διακοπή της πρεδνιζόνης σε διάστημα τριών μηνών. Υπολειμματικές υπερτροφικές ουλές παρουσιάζονται μετά την αποδρομή του γαγγραινώδους πυοδέρματος. Έχει αναφερθεί θεραπευτικό σχήμα για PG με συνδυασμό σουλφασαλαζίνης και ισοτρετινοΐνης. Παρόλα αυτά, σε λίγες περιπτώσεις έχει αναφερθεί μια έκδηλα παράδοξη παρενέργεια: η πρόκληση γαγγραινώδους πυοδέρματος από ισοτρετινοΐνη. Ο ακριβής μηχανισμός της ανάπτυξης PG κατά τη διάρκεια θεραπείας με ισοτρετινοΐνη δεν είναι ακριβής. Οποιαδήποτε φλεγμονώδης αντίδραση μπορεί να επάγει νέες βλάβες PG. Αυτό το φαινόμενο καλείται παθέργεια. Σε αυτήν την περίπτωση της επιδείνωσης της αρχικής ακμής, μια σαφώς γνωστή παρενέργεια μπορεί να έχει προαγάγει την ανάπτυξη του PG. Γενετικό υπόβαθρο, όπως ο ισομορφισμός κυτοκινών, μπορεί να σχετίζεται με αυτή την ανεπιθύμητη δράση. ΣΕΛΙΔΑ 16

9 Πιλοτική μελέτη του Diacneal ως συμπληρωματική φροντίδα σε θεραπεία ισοτρετινοΐνης ή σαν follow up μετά από θεραπεία με ισοτρετινοΐνη L. FERNANDEZ, F. URIBE, ΚΟΛΟΜΒΙΑ Οι ασθενείς με ακμή συχνά λαμβάνουν από του στόματος ισοτρετινοΐνη σαν μονοθεραπεία. Παρόλα αυτά, κάποιες φαγεσωρικές βλάβες μπορεί να βελτιωθούν ε- λάχιστα ή καθόλου κατά τη θεραπεία με ισοτρετινοΐνη. Σύγχρονες διεθνείς συστάσεις υποδεικνύουν συνδυασμό της ισοτρετινοΐνης με μια θεραπευτική αγωγή παρακολούθησης (follow up). Η ρετιναλδεΰδη (RAL), η πρόδρομη ουσία του ρετινοϊκού οξέος, δρα σαν ρυθμιστής της διαφοροποίησης και του πολλαπλασιασμού των επιδερμιδικών κυττάρων και με μια αντιβακτηριδιακή δράση. Το γλυκολικό οξύ, ένα άλφα υδρόξυ οξύ, αυξάνει την α- ποφολίδωση των φαγεσώρων. Έτσι, η RAL, σε συνδυασμό με το γλυκολικό οξύ στο ίδιο προϊόν (Diacneal), έχουν συνεργικές δράσεις που μπορούν να τύχουν ε- φαρμογής στους ασθενείς με ακμή. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της σχέσης αποτελεσματικότητας ανοχής σε ασθενείς που χρησιμοποίησαν diacneal σαν συμπληρωματική θεραπεία και σαν θεραπευτική αγωγή παρακολούθησης (follow up). Μεθοδολογία Αυτή η ανοικτή πολυκεντρική πιλοτική μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο στην Mπογκοτά (Κολομβία) και σε ιδιωτικά ιατρεία και συμπεριέλαβε ασθενείς (n=20) μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2004 και 31ης Αυγούστου Όλοι οι ασθενείς είτε ελάμβαναν αγωγή με ισοτρετινοΐνη από το στόμα (δόσεις <0,5 mgr /kgr) ή είχαν περατώσει τη θεραπεία τους την προηγούμενη εβδομάδα. Έκαναν χρήση Diacneal σε μορφή κρέμας μια φορά την ημέρα. Όλοι οι ασθενείς αξιολογήθηκαν στην έναρξη (ημέρα 0), μετά από 4 και μετά από 12 εβδομάδες αγωγής. Η αποτελεσματικότητα αξιολογήθηκε από τη μέτρηση του αριθμού των βλαβών στο πρόσωπο (βλατίδες, φλύκταινες και φαγέσωρες). Κλινικά σημεία (ερύθημα, απολέπιση και ερεθισμός) αξιολογήθηκαν από τον ερευνητή με τη χρήση μια τεταρτοβάθμιας κλίμακας. Η ανοχή στη θεραπεία αξιολογήθηκε από τους ασθενείς με τη χρήση μιας κλίμακας τεσσάρων επιπέδων. Οι ασθενείς (μέση ηλικία: 21 έτη) είχαν ακολουθήσει αγωγή για 3,7 μήνες με από του στόματος ισοτρετινοΐνη (<0,5mgr/kgr) όταν ξεκίνησε η χορήγηση Diacneal. 85% και 75% των ασθενών δεν είχαν ερύθημα ή απολέπιση μετά από 12 εβδομάδες θεραπείας αντίστοιχα. Επειδή λίγοι ασθενείς είχαν συμπεριληφθεί στη μελέτη, δεν ήταν εφικτό να καταγραφούν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες. Παρ όλα αυτά, διαπιστώθηκε μια μείωση στον αριθμό των ανοιχτών φαγεσώρων, φλύκταινων και μεταφλεγμονωδών ερυθηματωδών κηλίδων στην ομάδα των α- σθενών που χορηγήθηκε ο συνδυασμός Diacneal/ισοτρετινοΐνης σε σύγκριση με την ομάδα της ισοτρετινοΐνης. Η συνολική ανοχή αξιολογήθηκε ως καλή ή πολύ καλή στο 90% των ασθενών. Αυτή η πιλοτική μελέτη έδειξε εξαιρετική συμμόρφωση (100%) των ασθενών για ένα χρονικό διάστημα 12 εβδομάδων. Θεραπεία με χαμηλές δόσεις ισοτρετινοΐνης επέτρεψε την αποφυγή παρενεργειών. Θεραπευτικά σχήματα συνδυασμών συστηματικού ρετινοειδούς (ισοτρετινοΐνης) και τοπικών ρετινοειδών (ρετιναλδεΰδη-diacneal) ήταν πολύ καλά ανεκτά από τους ασθενείς. Η αποτελεσματικότητα της ισοτρετινοΐνης στη θεραπεία της ακμής J. MICOVIC, D. STEVANOVIC, ΣΕΡΒΙΑ Τα τελευταία χρόνια η κοινή ακμή έχει μια υψηλή επίπτωση στο φοιτητικό πληθυσμό της Σερβίας. Σοβαρές μορφές κοινής ακμής ήταν πάντα το πρόβλημα. Χορηγήθηκε ισοτρετινοΐνη σε 23 ασθενείς -17 άντρες και 6 γυναίκες- με σοβαρές μορφές οζιδιοκυστικής ακμής. Οι ασθενείς ήταν φοιτητές από 19 έως 26 ετών. Όλες οι προηγούμενες θεραπείες δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Μετά την ολοκλήρωση δερματολογικής, γυναικολογικής και εργαστηριακής αξιολόγησης, χορηγήθηκε ισοτρετινοΐνη σε δόση 0,5-1 mg /Kgr/ημέρα σε δύο δόσεις με φαγητό. Η διάρκεια της θεραπείας κυμάνθηκε από 16 έως 20 εβδομάδες. Μόνο ένας ασθενής αναγκάστηκε να διακόψει τη θεραπεία μετά από την άνοδο των ηπατικών ενζύμων. Η ακμή είχε κατά κύριο λόγο ρυθμιστεί μετά 5-6 μήνες θεραπείας. Η πλήρης υποστροφή της οζιδιοκυστικής ακμής σε 18 ασθενείς παρατηρήθηκε μετά από 17 εβδομάδες θεραπείας. Μόνο δύο ασθενείς παρουσίαζαν σοβαρά προβλήματα μετά από 20 εβδομάδες θεραπείας και σχεδιάζαμε να επαναλάβουμε μια σύντομη θεραπεία μετά από 6 μήνες. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης σε διάστημα ε- νός χρόνου, σε τρεις ασθενείς εμφανίσθηκε ύφεση, ενώ άλλοι 11 παρουσίασαν μόνο βλατίδες που εξαφανίστηκαν μετά από την τοπική αγωγή. Η ισοτρετινοΐνη απεδείχθη αποτελεσματική και ικανοποιητική θεραπεία στη βαριά μορφή κοινής ακμής. ID ΣΕΛΙΔΑ 18

M.D.Maria A. Kardasi

M.D.Maria A. Kardasi Πρόκειται για φλεγμονώδη δερματοπάθεια η οποία χαρακτηρίζεται από δέρμα με σμηγματόρροια, φαγέσορες κλειστούς & ανοικτούς φλύκταινες, κύστες, βλατίδες και πιθανότατα ουλές. Αφορά το πρόσωπο, το λαιμό,

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική θεραπεία : Ποια & πότε

Τοπική θεραπεία : Ποια & πότε ΑΚΜΗ από το Α έως το Ω κλινικό φροντιστήριο Τοπική θεραπεία : Ποια & πότε Παντελής Παναγάκης Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» Η πιο κοινή δερματική πάθηση Μία φυσιολογική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : ποια και πότε ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : ποια και πότε ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : ποια και πότε ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Αξιολόγηση κλινικής εικόνας ακμής(μορφή και βαρύτητα) Γνώση του σκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ στην ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΑΛΙΝ ΤΑΝΤΡΟΣ Δερματολόγος Αφροδισιολόγος

ΑΚΜΗ στην ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΑΛΙΝ ΤΑΝΤΡΟΣ Δερματολόγος Αφροδισιολόγος ΑΚΜΗ στην ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΙΝ ΤΑΝΤΡΟΣ Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Δήλωση Σύγκρουσης Συμφερόντων Απόφαση Ε.Ο.Φ. 47558/4-7-2012 Στη διαμόρφωση του περιεχομένου της παρούσας εργασίας, δεν υπήρξε κάποια εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΑΚΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΚΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Κόγια Μαρία Δερματολόγος Αφροδισιολόγος H παρούσα διάλεξη δε σχετίζεται με κάποιο προσωπικό συμφέρον ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Νεογνική ακμή (1-28 ημέρες ζωής) Βρεφική ακμή (3-16 μηνών)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Πειράματα έδειξαν ότι εκείνα τα νεογέννητα που είχαν περισσότερα χάδια, αναπτύσσονταν και μάθαιναν γρηγορότερα.

Γενικά. Πειράματα έδειξαν ότι εκείνα τα νεογέννητα που είχαν περισσότερα χάδια, αναπτύσσονταν και μάθαιναν γρηγορότερα. Stress και Δέρμα Γενικά Το δέρμα, ως όργανο αισθητήριο της αφής, θερμοκρασίας, πόνου, ερωτογόνος ζώνης, έχει μεγάλη σημασία σε όλες τις ηλικίες. Είναι όργανο συναισθηματικής έκφρασης και τόπος αποφόρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 7 1.1 Γενικά 8 1.2 Στιβάδες του Δέρματος 10 1.2.1 Επιδερμίδα 10 1.2.2 Χόριο 14 1.2.3 Υπόδερμα ή Υποδόριο Λίπος 17 1.3 Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός

Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος και αποτελείται από τρεις στιβάδες: επιδερμίδα, χόριο και το υποδόριο λίπος. Τα εξαρτήματα του δέρματος είναι οι τρίχες,

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωη µου. µε την ψωριαση. Eνημερωτικό φυλλάδιο για τη νόσο της ψωρίασης

Η ζωη µου. µε την ψωριαση. Eνημερωτικό φυλλάδιο για τη νόσο της ψωρίασης Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών με Ψωρίαση και Ψωριασική Αρθρίτιδα Αριστοτέλους 21, Θεσσαλονίκη, τηλ 21315 553 780, email:epidermia.greece@gmail.com www.epidermia.gr Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Δερματολογική

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cy/intro Συνδρομο Papa Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PAPA 1.1 Τι είναι; Ο ακρωνύμιο PAPA προέρχεται από τις λέξεις Pyogenic Arthritis, Pyoderma gangrenosum and Acne

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Φ.Ν. Σκοπούλη Καθηγήτρια τον Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών συστηματικός ερυθηματώδης λύκος θεωρείται η κορωνίδα των αυτοάνοσων

Διαβάστε περισσότερα

PEELINGS Τα peelings ή απολέπιση µε χηµικά ή µηχανικά ( δερµοαπόξεση peelings µε κρυστάλλους )µέσα σηµαίνει την εφαρµογή στο δέρµα ενός ή περισσότερων αποφολιδωτικών παραγόντων µε αποτέλεσµα την καταστροφή

Διαβάστε περισσότερα

Σμηγματορροικές υπερκερατώσεις. Μιχαέλα Πλάκα Δερματολόγος Επιστημονικός συνεργάτης Nος. «Α. Συγγρός»

Σμηγματορροικές υπερκερατώσεις. Μιχαέλα Πλάκα Δερματολόγος Επιστημονικός συνεργάτης Nος. «Α. Συγγρός» Σμηγματορροικές υπερκερατώσεις Μιχαέλα Πλάκα Δερματολόγος Επιστημονικός συνεργάτης Nος. «Α. Συγγρός» Σμηγματορροική υπερκεράτωση (μυρκηκία) Εξαιρετικά συχνή, καλοήθης δερματική βλάβη Συνήθως αφορά τις

Διαβάστε περισσότερα

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini,

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, Κανένα για αυτήν την παρουσίαση Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, 2 Κυκλοσπορίνη-θεραπευτικές ενδείξεις 3 Θεραπεία σοβαρών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Πέννυ Εμμανουήλ. Δερματολόγος Αφροδισιολόγος. Διευθύντρια ΕΣΥ Γ.Ν.Παίδων Πεντέλης. (Δημοσίευση στο περιοδικό Υγεία και Παιδί.)

Πέννυ Εμμανουήλ. Δερματολόγος Αφροδισιολόγος. Διευθύντρια ΕΣΥ Γ.Ν.Παίδων Πεντέλης. (Δημοσίευση στο περιοδικό Υγεία και Παιδί.) Πέννυ Εμμανουήλ Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ Γ.Ν.Παίδων Πεντέλης. (Δημοσίευση στο περιοδικό Υγεία και Παιδί.) Η ατοπική δερματίτιδα ή έκζεμα είναι μια χρόνια κνησμώδης δερματοπάθεια κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα στο διαδικτυακό τόπο www.psorinfo.gr

Διαβάστε περισσότερα στο διαδικτυακό τόπο www.psorinfo.gr Αυτό το φυλλάδιο είναι μέρος του «Προγράμματος Ενημέρωσης για την Ψωρίαση», το οποίο δημιουργήθηκε για να παρέχει πληροφορίες για την πάθηση. Το φυλλάδιο κάνει μία εισαγωγή στην ψωρίαση και στις θεραπείες

Διαβάστε περισσότερα

1.Η αυτόλογη μεσοθεραπεία αποτελεί την επιτομή της μεσοθεραπείας στις μέρες μας και χρησιμοποιείται:

1.Η αυτόλογη μεσοθεραπεία αποτελεί την επιτομή της μεσοθεραπείας στις μέρες μας και χρησιμοποιείται: 1.Η αυτόλογη μεσοθεραπεία αποτελεί την επιτομή της μεσοθεραπείας στις μέρες μας και χρησιμοποιείται: Στο πρόσωπο: για σύσφιξη του χαλαρωμένου δέρματος, αντιμετώπιση μικρών ρυτίδων και ουλών (πχ. από ακμή),

Διαβάστε περισσότερα

Dectro International. Dectro International reserved.2010. www.dectro.com

Dectro International. Dectro International reserved.2010. www.dectro.com APILUX 2G APL Η Dectro,με την άριστη τεχνογνωσία στην αντιμετώπιση της τριχοφιύας,πιστεύοντας ότι η τεχνολογία της επιτρέπει πλέον να κατασκευάσει ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο μηχάνημα φωτόλυσης, χρηματοδότησε

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ Έκδοση από 2016 2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2.1 Πως μπαίνει η διάγνωση; Γενικά ακολουθείται η παρακάτω προσέγγιση: Κλινική υποψία:

Διαβάστε περισσότερα

'' Παιδο-δερματολογίας''

'' Παιδο-δερματολογίας'' ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ» Διευθύντρια: Καθηγήτρια Χ.Αντωνίου ΠΑΙΔΟ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Α. Κατσαρού

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα

Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Αντώνης Φανουριάκης Μονάδα Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Δ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» Αθήνα, 01/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Κατάκλιση ορίζεται η εξέλκωση του δέρματος εξαιτίας πίεσης σε διάφορες περιοχές του σώματος υπερκείμενες οστικών προεξοχών Συχνότητα εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική σπονδυλοαρθρίτιδα/αρθρίτιδα που σχετίζεται με ενθεσίτιδα (jspa/era)

Νεανική σπονδυλοαρθρίτιδα/αρθρίτιδα που σχετίζεται με ενθεσίτιδα (jspa/era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Νεανική σπονδυλοαρθρίτιδα/αρθρίτιδα που σχετίζεται με ενθεσίτιδα (jspa/era) Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ/ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματικός Πυρετός και Μεταστρεπτοκοκκική Αντιδραστική Αρθρίτιδα

Ρευματικός Πυρετός και Μεταστρεπτοκοκκική Αντιδραστική Αρθρίτιδα www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Ρευματικός Πυρετός και Μεταστρεπτοκοκκική Αντιδραστική Αρθρίτιδα Έκδοση από 2016 2. Διάγνωση και θεραπεία 2.1 Πώς μπαίνει η διάγνωση; Τα κλινικά ευρήματα και

Διαβάστε περισσότερα

ANTIMETΩΠΙΣΗ ΟΥΛΩΤΙΚΩΝ ΑΛΩΠΕΚΙΩΝ

ANTIMETΩΠΙΣΗ ΟΥΛΩΤΙΚΩΝ ΑΛΩΠΕΚΙΩΝ ANTIMETΩΠΙΣΗ ΟΥΛΩΤΙΚΩΝ ΑΛΩΠΕΚΙΩΝ Μιχάλης Κακέπης Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν ΟΡΙΣΜΟΣ Με τον όρο ουλωτική αλωπεκία, εννοούμε μία ομάδα σπανίων διαταραχών, που καταστρέφουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Ψευδοθυλακίτιδα Συνεδρίαση ΕΔΑΕ Καρπενήσι, 29/1/2011

Ψευδοθυλακίτιδα Συνεδρίαση ΕΔΑΕ Καρπενήσι, 29/1/2011 Ψευδοθυλακίτιδα Συνεδρίαση ΕΔΑΕ Καρπενήσι, 29/1/2011 Ελισάβετ Λαζαρίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας Α' Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ. Θυλακίτιδα -Περιθυλακίτιδα Ορισμός Θυλακίτιδα Παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθηγήτρια Ε. Λαμπρινουδάκη

Αν. Καθηγήτρια Ε. Λαμπρινουδάκη Αν. Καθηγήτρια Ε. Λαμπρινουδάκη upadate swfobject.embedswf('/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf','avreloaded0','400',' 320','7.0.14','/plugins/content/avreloaded/expressinstall.swf', {file:'http://www.aretaieio-obgyn.com/images/stories/videos/emino.flv',width:'400',height:'

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ 1.1 Τι είναι; Ο Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός (ΟΜΠ) είναι ένα γενετικά

Διαβάστε περισσότερα

Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα

Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα Journalist Handbook 1 Πληροφορίες για Δημοσιογράφους Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα Νοσος Cushing 3 TΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΣΟΣ CUSHING; Πριν μιλήσουμε για τη Νόσο Cushing, θα πρέπει να κατανοήσουμε την ασθένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΚΖΕΜΑ (ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΚΖΕΜΑ (ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΚΖΕΜΑ (ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ) Τι είναι το Έκζεμα (Ατοπική δερματίτιδα); Το έκζεμα ή ατοπική δερματίτιδα είναι μια χρόνια, υποτροπιάζουσα διαταραχή του δέρματος, που προκαλεί ξηροδερμία,

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος. Note: Σήμερα όμως πάνω από το 50% των διαφόρων καρκινικών τύπων είναι θεραπεύσιμοι

Καρκίνος. Note: Σήμερα όμως πάνω από το 50% των διαφόρων καρκινικών τύπων είναι θεραπεύσιμοι Ο πιο απλός ορισμός είναι ότι ο καρκίνος είναι μια ομάδα ασθενειών που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και διασπορά ανώμαλων κυττάρων. Αν η εξάπλωση δεν ελεγχθεί θα οδηγήσει στο θάνατο. Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΙΔΩΣΗ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ ΟΙΔΗΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΟΙΔΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΙΔΗΜΑ ΧΕΙΛΕΩΝ ΚΝΗΣΜΟΣ

ΚΝΙΔΩΣΗ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ ΟΙΔΗΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΟΙΔΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΙΔΗΜΑ ΧΕΙΛΕΩΝ ΚΝΗΣΜΟΣ ΚΝΙΔΩΣΗ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ ΟΙΔΗΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΟΙΔΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΙΔΗΜΑ ΧΕΙΛΕΩΝ ΚΝΗΣΜΟΣ Τι είναι κνίδωση; Κνίδωση είναι η αλλεργική αντίδραση που εμφανίζεται στο δέρμα, έναντι εξωγενών ή ενδογενών ερεθισμάτων. Εκδηλώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα.

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Μαρία Φωτουλάκη Επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκληρωμένη αγωγή για τη θεραπεία και αναζωογόνηση του δέρματος

Η ολοκληρωμένη αγωγή για τη θεραπεία και αναζωογόνηση του δέρματος Η ολοκληρωμένη αγωγή για τη θεραπεία και αναζωογόνηση του δέρματος AΠΟΚΛΕIΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑI ΚΥΠΡΟ: MIMI D.lux - SQOOM Concept HELLAS Εμπορικό Κέντρο Μεγ. Αλεξάνδρου 65302 Καβάλα, ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Τίτλος Μελέτης: Ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου και προκαρκινικές αλλοιώσεις /καρκίνος του τραχήλου της μήτρας. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΑ PEELINGS EASY TCA PEEL

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΑ PEELINGS EASY TCA PEEL ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΑ PEELINGS EASY TCA PEEL ΕΥΚΟΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ Χωρίς στερήσεις και υπερβολές, χαρίζει: ΛΑΜΨΗ, ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ, ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΟΨΗ Το Easy TCA peel είναι ένα απαλό peeling

Διαβάστε περισσότερα

Τα σπυράκια στο πρόσωπο, το λαιμό και την πλάτη σχηματίζονται ως εξής:

Τα σπυράκια στο πρόσωπο, το λαιμό και την πλάτη σχηματίζονται ως εξής: Περιοδικό: Vivere Τεύχος: 3, Μάρτιος 2004 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ Δρ. Des Fernandes (πλαστικός χειρουργός, ιδρυτής της Environ Skin Care και δημιουργός των φαρμακοκαλλυντικών Environ ) Η ακμή είναι μια ασθένεια

Διαβάστε περισσότερα

1) Τι είναι η Ορμονοθεραπεία;

1) Τι είναι η Ορμονοθεραπεία; Γράφει: Χρήστος Μαρκόπουλος, Αν. Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Διευθυντής Κλινικής Μαστού Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού 1) Τι είναι η Ορμονοθεραπεία;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ. Στη µη φλεγµονώδη ακµή παρατηρούνται µόνο οι φαγέσωρες, ανοιχτοί ή κλειστοί όπως προαναφέραµε, χωρίς εξέλιξη στις βλάβες της φλεγµονώδους ακµής

ΑΚΜΗ. Στη µη φλεγµονώδη ακµή παρατηρούνται µόνο οι φαγέσωρες, ανοιχτοί ή κλειστοί όπως προαναφέραµε, χωρίς εξέλιξη στις βλάβες της φλεγµονώδους ακµής ΑΚΜΗ Ορισµός Η ακµή είναι ίσως η πιο συχνή νόσος της εφηβικής ηλικίας αν και µερικές φορές εµφανίζεται και κατά την ενήλικo ζωή, και χαρακτηρίζεται από φλεγµονή των σµηγµατογόνων αδένων. Η κοινή ακµή,

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω;

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; MegalakriaBroshure.indd 1 17/11/2010 1:27:39 μμ Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα II. Επιστηµονικά πορίσµατα και λόγοι για την απόρριψη που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων

Παράρτηµα II. Επιστηµονικά πορίσµατα και λόγοι για την απόρριψη που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων Παράρτηµα II Επιστηµονικά πορίσµατα και λόγοι για την απόρριψη που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων 5 Επιστηµονικά πορίσµατα Γενική περίληψη της επιστηµονικής αξιολόγησης του Ethinylestradiol-Drospirenone

Διαβάστε περισσότερα

Αρχική εμπειρία από την χορήγηση anakinra σε δέκα ενήλικες ασθενείς με ανθεκτική ιδιοπαθή υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα

Αρχική εμπειρία από την χορήγηση anakinra σε δέκα ενήλικες ασθενείς με ανθεκτική ιδιοπαθή υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα Αρχική εμπειρία από την χορήγηση anakinra σε δέκα ενήλικες ασθενείς με ανθεκτική ιδιοπαθή υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα Γ. Λάζαρος, Π. Βασιλείου, Κ. Αντωνάτου, Χ. Κουτσιανάς, Γ. Γεωργιόπουλος, Δ. Βασιλόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική Δερματομυοσίτιδα

Νεανική Δερματομυοσίτιδα www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Νεανική Δερματομυοσίτιδα Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙΔΑ 1.1 Τι είδους νόσημα είναι; Η νεανική δερματομυοσίτιδα (ΝΔΜ) είναι ένα σπάνιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Αναπαραγωγικής Υγείας στην Προεφηβεία & Εφηβεία. Φλώρα Μπακοπούλου Παιδίατρος Εφηβικής Ιατρικής

Θέματα Αναπαραγωγικής Υγείας στην Προεφηβεία & Εφηβεία. Φλώρα Μπακοπούλου Παιδίατρος Εφηβικής Ιατρικής Θέματα Αναπαραγωγικής Υγείας στην Προεφηβεία & Εφηβεία Φλώρα Μπακοπούλου Παιδίατρος Εφηβικής Ιατρικής Ενήβωση - Εφηβεία Puberty - Adolescence Puberty vs. Adolescence Ενήβωση vs. Εφηβεία 12-15 y 12- >>15

Διαβάστε περισσότερα

Από: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών

Από: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών Από: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών Οι ρευματικές παθήσεις είναι συχνές στην αναπαραγωγική ηλικία των γυναικών. Στην πρόσφατη πανελλήνια επιδημιολογική έρευνα για τις ρευματικές παθήσεις στο γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση εξωγενών παραγόντων στο δέρμα

Επίδραση εξωγενών παραγόντων στο δέρμα Επίδραση εξωγενών παραγόντων στο δέρμα Επίδραση εξωγενών παραγόντων στο δέρμα Οι παράγοντες που ασκούν επίδραση στο δέρμα είναι: 1)Η τριβή και η πίεση 2)οι τραυματισμοί 3)η θερμότητα και το ψύχος 4)η ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω λέμφωμα; Πώς θα το καταλάβω;

Μήπως έχω λέμφωμα; Πώς θα το καταλάβω; Πώς θα το καταλάβω; Το λέμφωμα είναι δυνητικά ιάσιμη νόσος Μήπως έχω λέμφωμα; Η έγκαιρη διάγνωση, σώζει ζωές Ο οδηγός αυτός έχει γραφτεί για να σας εφοδιάσει με πληροφορίες και συμβουλές, ώστε να αξιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματολογία. Ψωριασική Αρθρίτιδα. Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας

Ρευματολογία. Ψωριασική Αρθρίτιδα. Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας Ρευματολογία Ψωριασική Αρθρίτιδα Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας Τι είναι η ψωριασική αρθρίτιδα; Η ψωριασική αρθρίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση που προσβάλλει τις αρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ Εισαγωγή Η πρόληψη των επεισοδίων οξείας απόρριψης και η μακροχρόνια διατήρηση του νεφρικού μοσχεύματος αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Πια είναι η καλύτερη μέθοδος θεραπείας; Κιρσοί είναι το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα η hyaluronan αναφέρεται ως υαλουρονικό οξύ.

Σήμερα η hyaluronan αναφέρεται ως υαλουρονικό οξύ. Μαρία Καρδάση Το 1934 ο Κάρλ Μάγιερ απομόνωσε από το υαλώδες υγρό του βόειου οφθαλμού μια άγνωστη μέχρι τότε μη θεϊκή γλυκοζαμινογλυκάνη και την ονόμασε hyaluronan. Σήμερα η hyaluronan αναφέρεται ως υαλουρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση

Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση 1 Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση Τα θεραπευτικά σχήματα τα οποία περιγράφονται παρακάτω είναι βασισμένα σε κλινικές μελέτες Φάσης ΙΙΙ και στις εγκρίσεις θεραπειών από τους Οργανισμό Φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

Ρετινόλη το μυστικό της αντιγήρανσης

Ρετινόλη το μυστικό της αντιγήρανσης Ρετινόλη το μυστικό της αντιγήρανσης Γήρανση Γήρανση είναι η φθίνουσα εξέλιξη των έμβιων όντων μέχρι το τέλος του βιολογικού τους κύκλου Οι αιτίες γήρανσης είναι πολλές. Πολύ περισσότερες σε ένα όργανο,

Διαβάστε περισσότερα

ρ Ελενα Κουλλαπή 2014

ρ Ελενα Κουλλαπή 2014 ρ Ελενα Κουλλαπή 2014 Κυρτέ κερατίνε πλάκε. Καλύπτουν τη ραχιαία επιφάνεια του τελευταίου τµήµατο των δακτύλων. Το χρώµα του είναι υπόλευκο ή ελαφρώ ρόδινο (οφείλεται στι αγκύλε των αγγείων του χορίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ Εκπόνηση: Δρ. Αναστάσιος Παππάς

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ Εκπόνηση: Δρ. Αναστάσιος Παππάς ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ Εκπόνηση: Δρ. Αναστάσιος Παππάς Νοσοκομείο. ερευνητής. Ημερομηνία συνέντευξης: α/α: Ονοματεπώνυμο ασθενούς:.φύλο: Ύψος: cm. Βάρος: Kgr. Μέγιστο βάρος:. Διάρκεια..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος»

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ Νικολούδη Μαρία Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» Ο όρος δυσλιπιδαιμία εκφράζει τις ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές των λιπιδίων του αίματος. Τα λιπίδια όπως η χοληστερόλη και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Αντωνίου Χαρά Διευθύντρια Β Χειρουργικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ΣΕ ΤΙ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΜΕ??? Πόσο συχνός είναι ο καρκίνος του μαστού? Ποια αίτια τον προκαλούν?

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος. www.rheuma,gr

Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος. www.rheuma,gr Πολλες από τις ρευματικες παθησεις των ενηλικων προσβαλουν και τα παιδια,αν και σε μικροτερη συχνοτητα. Επιπλεον καποιες παθησεις όπως είναι ο συστηματικης έναρξης ή ο ολιγοαρθρικος τυπος εναρξης της Νεανικης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ Α. ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ): ΗΛΙΚΙΑ < 50 ΕΤΩΝ: Κατάγματα χαμηλής βίας

Διαβάστε περισσότερα

είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα

είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα Χ.Μ. Μουτσόπουλος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ο ανοσολογικό (αμυντικό) σύστημα έχει σκοπό την προστασία του οργανισμού από ξένους εισβολείς, όπως είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

8 η. ρόλο στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση

8 η. ρόλο στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, 115 25 ΑΘΝΑ Τηλ.: 210-67.77.590, Fax: 210-67.56.352 e-mail: kafkas@otenet.gr website: kafkas-publications.com ΙΔΙΟΚΤΤΣ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ EΚΔΟΤΣ...λίας Καυκάς, Δερματολόγος ΔΙΕΥΘΥΝΣ & ΔΜΟΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Αλλεργία και άσθμα; Αν πάσχετε από αυτές τις παθήσεις, θα υποφέρετε για όλη σας τη ζωή ; ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΛΕΝΕ ΟΧΙ. Η Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ Ή ΕΚΖΕΜΑ

ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ Ή ΕΚΖΕΜΑ ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ Ή ΕΚΖΕΜΑ Click to edit Master subtitle style Η αλλεργικότερη ατοπική νόσος Τι είναι; Το έκζεμα ή ατοπική δερματίτιδα είναι μια χρόνια, υποτροπιάζουσα διαταραχή της ανώτερης στιβάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ Σχης (ΥΝ) ε.α. M.Sc.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ Σχης (ΥΝ) ε.α. M.Sc. ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ Σχης (ΥΝ) ε.α. M.Sc. Πρόλογος - Εισαγωγή Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρωπίνου σώματος και αποτελεί περίπου το 16% του συνολικού βάρους του. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπαρκεια Του Ανταγωνιστη Του Υποδοχεα Τησ L-1 (DIRA )

Ανεπαρκεια Του Ανταγωνιστη Του Υποδοχεα Τησ L-1 (DIRA ) www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Ανεπαρκεια Του Ανταγωνιστη Του Υποδοχεα Τησ L-1 (DIRA ) Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ DIRA 1.1 Τι είναι; Η ανεπάρκεια του ανταγωνιστή του υποδοχέα της IL-1

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοάνοσα νοσήματα. Χ.Μ. Μουτσόπουλος

Αυτοάνοσα νοσήματα. Χ.Μ. Μουτσόπουλος Αυτοάνοσα νοσήματα Χ.Μ. Μουτσόπουλος Καθηγητής Παθολογίας στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Η έγκαιρη αντιμετώπιση αποτελεί «κλειδί» για τον έλεγχο των αυτοάνοσων ασθενειών- της μεγάλης αυτής κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΙΑ ΜΗΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

AKMH. Aπό το α έως το ω Κλινικό Φροντιστήριο. Πρόγραμμα 7-8. Σεπτεμβρίου 2013. Eλληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία

AKMH. Aπό το α έως το ω Κλινικό Φροντιστήριο. Πρόγραμμα 7-8. Σεπτεμβρίου 2013. Eλληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία Eλληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία AKMH Aπό το α έως το ω Κλινικό Φροντιστήριο 7-8 Σεπτεμβρίου 2013 Ξενοδοχείο «Αμαλία» Ναύπλιο Πρόγραμμα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Kλινικές Mελέτες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1Τι είναι οι κλινικές μελέτες είναι σημαντικές; > Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό σας για οποιαδήποτε και άλλη γιατί πληροφορία ή διευκρίνηση χρειάζεστε

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας.

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας. CUMMULATINE SUCCESS SCORE % ΙΣΧΙΟ CUMMULATINE SUCCESS RATE % YΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 42 ΑΝΔΡΕΣ 16 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 26 ΗΛΙΚΙΑ 63.1 (42-92) ΥΨΟΣ 171 (162-191) Δ.Μ.Σ 36 (22-47) Το ποσοστό των ασθενών που αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι έκδοσης γνώμης για τον χαρακτηρισμό φαρμακευτικού προϊόντος ως ορφανού

Λόγοι έκδοσης γνώμης για τον χαρακτηρισμό φαρμακευτικού προϊόντος ως ορφανού Παράρτημα 1 Λόγοι έκδοσης γνώμης για τον χαρακτηρισμό φαρμακευτικού προϊόντος ως ορφανού Η Επιτροπή Ορφανών Φαρμάκων (COMP), έχοντας εξετάσει την αίτηση, κατέληξε στα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

histogenesis Dr.Stefanos Goudelas, Dermatologist

histogenesis Dr.Stefanos Goudelas, Dermatologist histogenesis Dr.Stefanos Goudelas, Dermatologist histogenesis αισθητική προσώπου Dr. Stefanos Goudelas, Dermatologist η πιο διαδεδομένη και αποτελεσματική αγωγή για τις ρυτίδες έκφρασης Dr. Stefanos Goudelas

Διαβάστε περισσότερα

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Χ. Μ. ΜουτσόπουΛος Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών α ρευματικά νοσήματα είναι ασθένειες που προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

13 η Δερματολογική Διημερίδα 10 11 ΜΑΪΟΥ 2013 Το δέρμα εξ απαλών ονύχων μέχρι την εφηβεία ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10 ΜΑΪΟΥ 2013

13 η Δερματολογική Διημερίδα 10 11 ΜΑΪΟΥ 2013 Το δέρμα εξ απαλών ονύχων μέχρι την εφηβεία ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10 ΜΑΪΟΥ 2013 15:00-16:45 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10 ΜΑΪΟΥ 2013 Διοργάνωση: Γ Δερματολογική Κλινική Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» σε συνεργασία με το Παιδοδερματολογικό Tμήμα του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» και την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Χρονια Μη Βακτηριακη Οστεομυελιτιδα/Οστεϊτιδα (Crmo)

Χρονια Μη Βακτηριακη Οστεομυελιτιδα/Οστεϊτιδα (Crmo) www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Χρονια Μη Βακτηριακη Οστεομυελιτιδα/Οστεϊτιδα (Crmo) Έκδοση από 2016 ΧΡΟΝΙΑ ΜΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ/ΟΣΤΕΪΤΙΔΑ (CRMO) 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ CRMO 1.1 Τι είναι;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Skinoren γέλη 15% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g γέλης Skinoren περιέχει 150 mg (15%) αζελαϊκού οξέος. Έκδοχα

Διαβάστε περισσότερα

13 o COSMODERM. K. Aalto Korte 1, K. Suuronen 2, O. Kuuliala 1, K. Alanko 1 1

13 o COSMODERM. K. Aalto Korte 1, K. Suuronen 2, O. Kuuliala 1, K. Alanko 1 1 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 25, 5 25 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 20-67.77.590, Fax: 20-67.56.352 e-mail: kafkas@otenet.gr website: kafkas-publications.com ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ EΚΔΟΤΗΣ...Ηλίας Καυκάς, Δερματολόγος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σπανια Νεανικη Πρωτοπαθης Συστηματικη Αγγειιτιδα

Σπανια Νεανικη Πρωτοπαθης Συστηματικη Αγγειιτιδα www.printo.it/pediatric-rheumatology/cy/intro Σπανια Νεανικη Πρωτοπαθης Συστηματικη Αγγειιτιδα Έκδοση από 2016 2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2.1 Ποιοί είναι οι τύποι της αγγειίτιδας? Πως γίνεται η κατάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 9 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Ταμίας: Ειδ. Γραμματέας:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικά θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι είναι η παχυσαρκία.

Αρχικά θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι είναι η παχυσαρκία. Αρχικά θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι είναι η παχυσαρκία. Παχυσαρκία είναι η παθολογική αύξηση του βάρους του σώματος, που οφείλεται σε υπερβολική συσσώρευση λίπους στον οργανισμό. Παρατηρείται γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Tοξικότητα. Αρτεμις Ντονά Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας. 6/3/2008 Αρτεμις Αγησ. Ντονά

Tοξικότητα. Αρτεμις Ντονά Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας. 6/3/2008 Αρτεμις Αγησ. Ντονά Tοξικότητα Αρτεμις Ντονά Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Αντικείμενα του μαθήματος Να εξοικειωθεί με την έννοια της τοξικότητας, όργανο στόχος Να μπορεί να ξεχωρίσει την οξεία

Διαβάστε περισσότερα

ενήλικες με ενεργή και εξελισσόμενη ψωριασική αρθρίτιδα (νόσος που προκαλεί ερυθρές, φολιδωτές κηλίδες στο δέρμα και φλεγμονή των αρθρώσεων)

ενήλικες με ενεργή και εξελισσόμενη ψωριασική αρθρίτιδα (νόσος που προκαλεί ερυθρές, φολιδωτές κηλίδες στο δέρμα και φλεγμονή των αρθρώσεων) EMA/178267/2015 EMEA/H/C/000481 Περίληψη EPAR για το κοινό αδαλιμουμάμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠ ΑΥΤΟΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠ ΑΥΤΟΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠ ΑΥΤΟΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Δρ Γεώργιος Ι Κούρτογλου Παθολόγος-Διαβητολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει πλέον ο σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

Aποµυελινωτικά νοσήµατα Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής

Aποµυελινωτικά νοσήµατα Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Aποµυελινωτικά νοσήµατα Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής ΑΠΘ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΣΗ καταστροφή µυελίνης αποκλείονται παθολογικές καταστάσεις από αποτυχία σχηµατισµού µυελίνης (δυσµυελίνωση) ή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. Μαντάς Αθανάσιος Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Επιστημονικός συνεργάτης

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. Μαντάς Αθανάσιος Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Επιστημονικός συνεργάτης ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΚΜΗΣ Μαντάς Αθανάσιος Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Επιστημονικός συνεργάτης B Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων Α.Π.Θ Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» ΑΚΜΗ:ΟΡΙΣΜΟΣ Πρόκειται για μία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Majeed Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MAJEED 1.1 Τι είναι; Το σύνδρομο Majeed είναι ένα σπάνιο γενετικό νόσημα. Τα προσβεβλημένα παιδιά πάσχουν από χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμικροβιακά πεπτίδια και ψωρίαση

Αντιμικροβιακά πεπτίδια και ψωρίαση Αντιμικροβιακά πεπτίδια και ψωρίαση Ψωρίαση: Πέρα από τα όρια Πορταριά, 18-20 Ιανουαρίου 2013 Ελισάβετ Λαζαρίδου Επικ. Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας Α Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ. Αντιμικροβιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

Καλοήθεις παθήσεις των μαστών

Καλοήθεις παθήσεις των μαστών Καλοήθεις παθήσεις των μαστών Dr. Παναγιώτης Παπαλάμπρος MD, DFFP, BMS, BSCCP, CCST Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος Εισαγωγή Ως γνωστόν, όπως όλα τα θηλαστικά ζώα, έτσι και ο άνθρωπος έχουν μαστούς.

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις :

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις : Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις : Οι όρχεις αποτελούν κομμάτι του αναπαραγωγικού συστήματος (παραγωγή σπερματοζωάριων) του άνδρα αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΑΥΚΩΜΑ. προληψη και θεραπεια. επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας

ΓΛΑΥΚΩΜΑ. προληψη και θεραπεια. επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας ΓΛΑΥΚΩΜΑ προληψη και θεραπεια επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας Τι είναι το γλαύκωµα; Το γλαύκωμα αποτελεί μια ομάδα από παθήσεις των οφθαλμών, οι οποίες έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Κωνσταντίνος Βέρρος, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος. Εισαγωγή

Γράφει: Κωνσταντίνος Βέρρος, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος. Εισαγωγή Γράφει: Κωνσταντίνος Βέρρος, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος Εισαγωγή Είναι μία νόσος που χαρακτηρίζεται από ερυθρότητα του προσώπου και μερικές φορές οίδημα. Συχνά, αλλά λανθασμένα λέγεται και "ακμή του

Διαβάστε περισσότερα

Νήπιο 18 μηνών με βλατιδώδες εξάνθημα προσώπου, άνω και κάτω άκρων

Νήπιο 18 μηνών με βλατιδώδες εξάνθημα προσώπου, άνω και κάτω άκρων Νήπιο 18 μηνών με βλατιδώδες εξάνθημα προσώπου, άνω και κάτω άκρων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 1, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2, ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ 1, ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΤΣΑΥΤΙΚΗ 1, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗΣ 1 1-Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ρ Έλενα Κουλλαπή 2013

ρ Έλενα Κουλλαπή 2013 ρ Έλενα Κουλλαπή 2013 Ορµονικά αίτια. Στην νόσο του Addison παρατηρείται µία βαθµιαία αύξηση τη µελάγχρωση που γίνεται εµφανή στι πτυχέ του δέρµατο των παλαµών και πελµάτων και στι πτυχέ του σώµατο, στι

Διαβάστε περισσότερα

ΗPV και Καρκίνος Δέρµατος. Ηλέκτρα Νικολαΐδου Επ. Καθηγήτρια Δερµατολογίας ΕΚΠΑ Νοσ. «Α. Συγγρός»

ΗPV και Καρκίνος Δέρµατος. Ηλέκτρα Νικολαΐδου Επ. Καθηγήτρια Δερµατολογίας ΕΚΠΑ Νοσ. «Α. Συγγρός» ΗPV και Καρκίνος Δέρµατος Ηλέκτρα Νικολαΐδου Επ. Καθηγήτρια Δερµατολογίας ΕΚΠΑ Νοσ. «Α. Συγγρός» ΓΕΝΗ HPV Α γένος: βλεννογόνοι αιτιολογική συσχέτιση µε καρκίνο τραχήλου µήτρας, πρωκτού, αιδοίου, πέους

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα Ρευματοειδής αρθρίτιδα Μ.Ν. Μανουσάκης En. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μία χρόνια φλεγμονή των αρθρώσεων (Πιν. 1). Με τον όρο χρόνια φλεγμονή των αρθρώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΣΗ Ασθένεια που προκαλείται από τα είδη του γένους Salmonella,, Salmonella Προσβάλλει όλα τα ζωικά είδη και Χαρακτηρίζεται από ένα ή συνδυασμό από τα ακόλουθα τρία συμπτώματα: σηψαιμία,, οξεία

Διαβάστε περισσότερα