ΕΡΓΟ : Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ : Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του K. Μ. : Π156/2014 ΠΡΟΫΠ.: ,15 με το Φ. Π. Α.

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του έτους Οι ηχητικές καλύψεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις : Του Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α / «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.». Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». Το N. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/ ) : «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του άρθρου 20. Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163 Α/ ): «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». Το N.2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') : Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Της Υπουργικής Απόφασης 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. Το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/ ) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/ ) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). Tον Ν (ΦΕΚ204 Α/ ) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση. Του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. Του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. Του Ν.4281/2014: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε πενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια πέντε ευρώ (58.305,00 ) επί πλέον Φ.Π.Α. 23% σε δέκα τρεις χιλιάδες τετρακόσια δέκα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (13.410,15 ). Σελίδα 2 από 27

3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή Μονάδας ( ) Ενδεικτική Συνολική Τιμή ( ) 1 η Ομάδα Υπηρεσιών: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Ηχητική κάλυψη εκδήλωσης του Δήμου για τους εργαζομένους του Ηχητική κάλυψη εκδήλωσης στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχείου Εκδηλώσεις για ευαισθητοποίηση των δημοτών σε κοινωνικά - περιβαλλοντικά θέματα και την ενημέρωση τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ενημερωτικές εκδηλώσεις συγκεντρώσεις με κατοίκους για την αντιμετώπιση προβλημάτων - Απολογιστικές συγκεντρώσεις για το έργο της διοίκησης του Δήμου Ηχητική κάλυψη εκδήλωσης στις κατασκηνώσεις Μητρόπολης Ιλίου, εκτός Αττικής Ηχητική κάλυψη εορταστικής εκδήλωσης για την 25η Μαρτίου Ηχητική κάλυψη εορταστικής εκδήλωσης για την 28η Οκτωβρίου Τοποθέτηση ηχητικών συστημάτων για τις εορτές Ηχητική κάλυψη (διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού ) εκδηλώσεων της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ηχητική κάλυψη (διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού ) εκδηλώσεων της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής Ηχητική & φωτιστική κάλυψη για το φεστιβάλ των βρεφονηπιακών σταθμών τεμ ,00 400,00 τεμ ,00 960,00 τεμ ,00 720,00 τεμ ,00 800,00 τεμ , ,00 τεμ ,00 900,00 τεμ ,00 900,00 τεμ , ,00 τεμ , ,00 τεμ ,00 800,00 τεμ ,00 400,00 Σύνολο ,00 Φ. Π. Α. 23 % 2.410,40 Γενικό Σύνολο 1 ης Ομάδας ,40 Σελίδα 3 από 27

4 2 η Ομάδα Υπηρεσιών: ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θεατρική παράσταση (σε σκεπασμένο χώρο) Θεατρική παράσταση (σε ασκεπή χώρο) Μουσική εκδήλωση (σε σκεπασμένο χώρο) τεμ , ,00 τεμ , ,00 τεμ , ,00 15 Μουσική εκδήλωση (σε ασκεπή χώρο) τεμ , , Χορευτική παράσταση σκεπασμένο χώρο) Χορευτική παράσταση χώρο) (σε (σε ασκεπή Χορωδιακή παράσταση (σε σκεπασμένο χώρο) Χορωδιακή παράσταση (σε ασκεπή χώρο) Ομιλία- διάλεξη (σε σκεπασμένο χώρο) τεμ , ,00 τεμ , ,00 τεμ ,00 540,00 τεμ ,00 930,00 τεμ , ,00 21 Ομιλία- διάλεξη (σε ασκεπή χώρο) τεμ ,00 750,00 22 Χειρ. μηχανημάτων τεμ , ,00 23 Πρόβες θεατρικές τεμ , ,00 24 Πρόβες μουσικές τεμ , ,00 25 Ενοικίαση μουσικών οργάνων τεμ , ,00 26 Εξέδρες τεμ , , Εκδηλώσεις για τα ΙΛΙΑ σε συνεργασία με συλλόγους και σχολεία Ενοικίαση μεγάλης οθόνης για παρουσιάσεις Θεατρικές παραστάσεις σε συνεργασία με συλλόγους και σχολεία τεμ , ,00 τεμ ,00 650,00 τεμ , ,00 30 Πρόβες για διαδημοτικές παραστάσεις τεμ , ,00 31 Διαδημοτικές παραστάσεις σε Δήμους τεμ , ,00 Σύνολο ,00 Φ. Π. Α. 23 % ,65 Γενικό Σύνολο 2 ης Ομάδας ,65 Σελίδα 4 από 27

5 3 η Ομάδα Υπηρεσιών: ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 32 Κολυμβητική ημερίδα μαζικού αθλητισμού τεμ ,00 170,00 33 Ποδηλατικός αγώνας Ιλίου τεμ ,00 140,00 34 Σχολικοί αγώνες ποδοσφαίρου-τένις τεμ ,00 260,00 35 Εκδήλωση ρυθμικής γυμναστικής τεμ ,00 180,00 36 Τελική εκδήλωση «ΙΛΙΑ 2015» τεμ ,00 350,00 37 Βραβεύσεις αθλητικών συλλόγων Ιλίου τεμ ,00 120,00 38 Διαδημοτικοί κολυμβητικοί αγώνες τεμ ,00 270,00 39 Ηχητική κάλυψη (διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού ) εκδηλώσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Δια βίου Μάθησης τεμ ,00 600,00 40 Αθλητικές ημερίδες τεμ ,00 280,00 Σύνολο 2.370,00 Φ. Π. Α. 23 % 545,10 Γενικό Σύνολο 3 ης Ομάδας 2.915,10 Γενικό Σύνολο 1 ης, 2 ης και 3 ης Ομάδας ,15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 O «Ηχητική κάλυψη εκδήλωσης του Δήμου για τους εργαζομένους του», ήτοι ηχητική κάλυψη και άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 200,00 Διακόσια Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 2 O «Ηχητική κάλυψη εκδήλωσης στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχείου», ήτοι ηχητική κάλυψη και άριστη προσφορά των παρεχόμενων εργασιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 240,00 Διακόσια σαράντα Euro (καθαρή αξία) Σελίδα 5 από 27

6 ΑΡΘΡΟ 3 O «Εκδηλώσεις για ευαισθητοποίηση των δημοτών σε περιβαλλοντικά θέματα και την ενημέρωση τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος», ήτοι ηχητική κάλυψη και άριστη προσφορά των παρεχόμενων εργασιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 240,00 Διακόσια σαράντα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 4 O «Ενημερωτικές εκδηλώσεις συγκεντρώσεις με κατοίκους για την αντιμετώπιση προβλημάτων - Απολογιστικές συγκεντρώσεις για το έργο της διοίκησης του Δήμου», ήτοι ηχητική κάλυψη και άριστη προσφορά των παρεχόμενων εργασιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 200,00 Διακόσια Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 5 O «Ηχητική κάλυψη εκδήλωσης στις κατασκηνώσεις Μητρόπολης Ιλίου, εκτός Αττικής», ήτοι ηχητική κάλυψη και άριστη προσφορά των παρεχόμενων εργασιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 500,00 Πεντακόσια Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 6 O «Ηχητική κάλυψη εορταστικής εκδήλωσης για την 25η Μαρτίου», ήτοι ηχητική κάλυψη και άριστη προσφορά των παρεχόμενων εργασιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 900,00 Εννιακόσια Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 7 O «Ηχητική κάλυψη εορταστικής εκδήλωσης για την 28η Οκτωβρίου», ήτοι ηχητική κάλυψη και άριστη προσφορά των παρεχόμενων εργασιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 900,00 Εννιακόσια Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 8 O «Τοποθέτηση ηχητικών συστημάτων για τις εορτές», ήτοι ηχητική κάλυψη και άριστη προσφορά των παρεχόμενων εργασιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 2.000,00 Δύο χιλιάδες Euro (καθαρή αξία) Σελίδα 6 από 27

7 ΑΡΘΡΟ 9 O «Ηχητική κάλυψη (διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού) εκδηλώσεων της Κοινωνικής Υπηρεσίας», ήτοι ηχητική κάλυψη, διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 320,00 Τρακόσια είκοσι Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 10 ο «Ηχητική κάλυψη (διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού ) εκδηλώσεων της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής», ήτοι ηχητική κάλυψη, διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 200,00 Διακόσια Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 11 ο «Ηχητική & φωτιστική κάλυψη για το φεστιβάλ των βρεφονηπιακών σταθμών», ήτοι ηχητική κάλυψη, διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 400,00 Τετρακόσια Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 12 ο «Θεατρική παράσταση (σε σκεπασμένο χώρο)» ήτοι ηχητική κάλυψη, διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 140,00 Εκατόν σαράντα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 13 ο «Θεατρική παράσταση (σε ασκεπή χώρο)» ήτοι ηχητική κάλυψη, διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 285,00 Διακόσια ογδόντα πέντε Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 14 ο «Μουσική εκδήλωση (σε σκεπασμένο χώρο)» ήτοι ηχητική κάλυψη, διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 280,00 Διακόσια ογδόντα Euro (καθαρή αξία) Σελίδα 7 από 27

8 ΑΡΘΡΟ 15 ο «Μουσική εκδήλωση (σε ασκεπή χώρο)», ήτοι ηχητική κάλυψη, διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 480,00 Τετρακόσια ογδόντα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 16 ο «Χορευτική παράσταση (σε σκεπασμένο χώρο)», ήτοι ηχητική κάλυψη, διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 180,00 Εκατόν ογδόντα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 17 ο «Χορευτική παράσταση (σε ασκεπή χώρο)», ήτοι ηχητική κάλυψη, διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 330,00 Τριακόσια τριάντα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 18 ο «Χορωδιακή παράσταση (σε σκεπασμένο χώρο)», ήτοι ηχητική κάλυψη, διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 180,00 Εκατόν ογδόντα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 19 ο «Χορωδιακή παράσταση (σε ασκεπή χώρο)», ήτοι ηχητική κάλυψη, διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 310,00 Τριακόσια δέκα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 20 ο «Ομιλία- διάλεξη (σε σκεπασμένο χώρο)», ήτοι ηχητική κάλυψη, διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 180,00 Εκατόν ογδόντα Euro (καθαρή αξία) Σελίδα 8 από 27

9 ΑΡΘΡΟ 21 ο «Ομιλία- διάλεξη (σε ασκεπή χώρο)», ήτοι ηχητική κάλυψη, διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 250,00 Διακόσια είκοσι Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 22 ο «Χειρ. Μηχανημάτων», ήτοι ηχητική κάλυψη, διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 70,00 Εβδομήντα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 23 ο «Πρόβες θεατρικές», ήτοι ηχητική κάλυψη, διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 120,00 Εκατόν είκοσι Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 24 ο «Πρόβες μουσικές», ήτοι ηχητική κάλυψη, διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 230,00 Διακόσια τριάντα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 25 ο «Ενοικίαση μουσικών οργάνων», ήτοι ηχητική κάλυψη, διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 150,00 Εκατόν πενήντα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 26 ο «Εξέδρες», ήτοι διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 350,00 Τριακόσια πενήντα Euro (καθαρή αξία) Σελίδα 9 από 27

10 ΑΡΘΡΟ 27 ο «Εκδηλώσεις για τα ΙΛΙΑ σε συνεργασία με συλλόγους και σχολεία», ήτοι διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 140,00 Εκατόν σαράντα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 28 ο «Ενοικίαση μεγάλης οθόνης για παρουσιάσεις», ήτοι διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 130,00 Εκατόν τριάντα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 29 ο «Θεατρικές παραστάσεις σε συνεργασία με συλλόγους και σχολεία», ήτοι διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 140,00 Εκατόν σαράντα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 30 ο «Πρόβες για διαδημοτικές παραστάσεις», ήτοι διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 140,00 Εκατόν σαράντα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 31 ο «Διαδημοτικές παραστάσεις σε Δήμους», ήτοι διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 160,00 Εκατόν εξήντα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 32 ο «Κολυμβητική ημερίδα μαζικού αθλητισμού», ήτοι διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 170,00 Εκατόν εβδομήντα Euro (καθαρή αξία) Σελίδα 10 από 27

11 ΑΡΘΡΟ 33 ο «Ποδηλατικός αγώνας Ιλίου», ήτοι διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 140,00 Εκατόν σαράντα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 34 ο «Σχολικοί αγώνες ποδοσφαίρου-τένις», ήτοι διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 130,00 Εκατόν τριάντα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 35 ο «Εκδήλωση ρυθμικής γυμναστικής», ήτοι διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 180,00 Εκατόν ογδόντα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 36 ο «Τελική εκδήλωση «ΙΛΙΑ 2015», ήτοι διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 350,00 Τριακόσια πενήντα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 37 ο «Βραβεύσεις αθλητικών συλλόγων Ιλίου», ήτοι διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 120,00 Εκατόν είκοσι Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 38 ο «Διαδημοτικοί κολυμβητικοί αγώνες», ήτοι διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 270,00 Διακόσια εβδομήντα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 39 ο «Ηχητική κάλυψη (διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού ) εκδηλώσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Δια βίου Μάθησης», ήτοι διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Σελίδα 11 από 27

12 Τιμή ενός τεμαχίου 200,00 Διακόσια Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 40 ο «Αθλητικές ημερίδες», ήτοι διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και άριστη παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 140,00 Εκατόν σαράντα Euro (καθαρή αξία) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του έτους Συγκεκριμένα, ο ελάχιστος απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός για την ηχητική κάλυψη της κάθε εκδήλωσης περιγράφεται αναλυτικά ως εξής : 1. Εκδηλώσεις του Δήμου για τους εργαζομένους του. Μία (1) κονσόλα δώδεκα (12) εισόδων. Έξι (6) ηχεία ισχύος 250 W, μαζί με τις αντίστοιχες βάσεις τους. Δύο (2) ενισχυτές ισχύος 400 W. Εννέα (9) δυναμικά μικρόφωνα, μαζί με τις αντίστοιχες βάσεις τους. Τρεις (3) προσαρμοστές οργάνων (DI). Σετ καλωδίων, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής καλώδια : Δέκα (10) μικροφωνικά καλώδια. Πέντε (5) καλώδια οργάνων. Έξι (6) καλώδια ηχείων. Τέσσερις (4) μπαλαντέζες. 2. Εκδήλωση στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχείου. Μία (1) κονσόλα δώδεκα (12) εισόδων. Τέσσερα (4) ηχεία ισχύος 250 W, μαζί με τις αντίστοιχες βάσεις τους. Δύο (2) ενισχυτές ισχύος 400 W. Έξι (6) δυναμικά μικρόφωνα, μαζί με τις αντίστοιχες βάσεις τους. Σετ καλωδίων, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής καλώδια : Επτά (7) μικροφωνικά καλώδια. Τρία (3) καλώδια οργάνων. Τέσσερα (4) καλώδια ηχείων. Τέσσερις (4) μπαλαντέζες. 3. Εκδηλώσεις για ευαισθητοποίηση των δημοτών σε περιβαλλοντικά θέματα. Μία (1) κονσόλα δώδεκα (12) εισόδων. Δύο (2) ηχεία ισχύος 600 W, μαζί με τις αντίστοιχες βάσεις τους. Τέσσερα (4) ηχεία ισχύος 250 W, μαζί με τις αντίστοιχες βάσεις τους. Δύο (2) ενισχυτές ισχύος 600 W. Τέσσερα (4) δυναμικά μικρόφωνα, μαζί με τις αντίστοιχες βάσεις τους. Σετ καλωδίων, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής καλώδια : Πέντε (5) μικροφωνικά καλώδια. Σελίδα 12 από 27

13 Έξι (6) καλώδια ηχείων. Έξι (6) μπαλαντέζες. 4. Ενημερωτικές εκδηλώσεις - συγκεντρώσεις με κατοίκους για την ενημέρωση και επίλυση προβλημάτων - Απολογιστικές συγκεντρώσεις για το έργο της διοίκησης του Δήμου. Μία (1) κονσόλα δώδεκα (12) εισόδων. Ένας (1) βιντεοπροτζέκτορας Τέσσερα (4) ηχεία ισχύος 250 W, μαζί με τις αντίστοιχες βάσεις τους. Δύο (2) ενισχυτές ισχύος 400 W. Έξι (6) δυναμικά μικρόφωνα, μαζί με τις αντίστοιχες βάσεις τους. Σετ καλωδίων, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής καλώδια : Επτά (7) μικροφωνικά καλώδια. Τέσσερα (4) καλώδια ηχείων. Έξι (6) μπαλαντέζες. 5. Ηχητική κάλυψη εκδήλωσης στις κατασκηνώσεις Μητρόπολης Ιλίου, εκτός Αττικής. 1 Κονσόλα 48 εισόδων 1 Σύστημα ηχείων line array συνολικής ισχύς 8 KW που θα τοποθετηθεί ground Stack. 2 Rack με του ενισχυτές και τον προτζέκτορα του συστήματος 4 Ενισχυτές 2Χ600 W 7 Μόνιτορ ηχεία 600W 8 Μικρόφωνα πυκνωτικά με τις αντίστοιχες βάσεις 4 Μικρόφωνα δυναμικά 1 CD 2 Ενισχυτές Κιθάρας 1 Ενισχυτή Μπάσου 1 Σέτ Ντράμς 2 Effe 8 Αναλόγια με τα Φωτάκια τους 16 Προβολείς PAR 1000 W με τις αντίστοιχες βάσεις 2 Ντίμερ 6Χ25 1 Κονσόλα φωτισμού 48 εισόδων 4 Ρομποτικές κεφαλές Inno Color Beam LEDColor Beam LED 8 LED RAR Με τα σετ καλώδια σύνδεσης 6. Εορταστική εκδήλωση για την 25η Μαρτίου. Μία (1) κονσόλα δώδεκα (12) εισόδων. Μία (1) κονσόλα οκτώ (8) εισόδων. Οκτώ (8) ηχεία ισχύος 600 W, μαζί με τις αντίστοιχες βάσεις τους. Τέσσερα (4) ηχεία ισχύος 250 W, μαζί με τις αντίστοιχες βάσεις τους. Τέσσερις (4) ενισχυτές ισχύος 600 W. Δύο (2) ενισχυτές ισχύος 250 W. Τέσσερα (4) δυναμικά μικρόφωνα, μαζί με τις αντίστοιχες βάσεις τους. Έξι (6) πυκνωτικά μικρόφωνα, μαζί με τις αντίστοιχες βάσεις τους. Είκοσι έξι (26) κόρνες (χωνιά) ισχύος 80 W. Τέσσερις (4) μετασχηματιστές γραμμής. Σελίδα 13 από 27

14 Σετ καλωδίων, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής καλώδια : Εναέρια καλώδια για τις κόρνες συνολικού μήκους τουλάχιστον 1500 m. Δώδεκα (12) μικροφωνικά καλώδια. Έξι (6) καλώδια οργάνων. Δέκα τέσσερα (14) καλώδια ηχείων. Δέκα (10) μπαλαντέζες. 1 Εξέδρα 4x5 m = 20 τ.μ. 7. Εορταστική εκδήλωση για την 28 η Οκτωβρίου. Εδώ, ο ελάχιστος απαραίτητος ηχητικός και λοιπός εξοπλισμός είναι ο ίδιος όπως και για την κάλυψη της εορταστικής εκδήλωσης για την 25 η Μαρτίου. 8. Τοποθέτηση ηχητικών συστημάτων για τις εορτές Μία (1) κονσόλα οκτώ (8) εισόδων. Δύο ενισχυτές ισχύος 2 Χ 400 W. Δέκα έξι (16) κόρνες (χωνιά) ισχύος 80 W. Τέσσερις (4) μετασχηματιστές γραμμής. Δύο (2) Compact Disk. Ένας (1) ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ένα (1) δυναμικό μικρόφωνο, μαζί με την αντίστοιχη βάση του. Ο παραπάνω εξοπλισμός θα τοποθετηθεί στους πεζόδρομους Πάριδος, Νέστορος, Αίαντος και στην πλατεία Γεννηματά για μετάδοση επίκαιρης εορταστικής μουσικής για την τέρψη των δημοτών και την ενίσχυση της τοπικής αγοράς. Η μετάδοση θα γίνεται για δέκα πέντε (15) ημέρες στο χρονικό διάστημα των εορτών των Χριστουγέννων και ως το τέλος του Εκδηλώσεις της Δ/νσης Προσχολικής αγωγής Μία (1) κονσόλα δώδεκα (12) εισόδων. Ένας (1) βιντεοπροτζέκτορας 1 CD Πέντε (5) ηχεία ισχύος 250 W, μαζί με τις αντίστοιχες βάσεις τους. Δύο (2) ενισχυτές ισχύος 400 W. Εννέα (9) δυναμικά μικρόφωνα, τα οκτώ (8) εκ των οποίων μαζί με τις αντίστοιχες βάσεις τους, εκ των οποίων τα επτά (7) θα τοποθετηθούν σε τραπέζια του πάνελ, το ένα (1) στο αναλόγιο, στο βήμα του ομιλητή και το ένα (1) θα είναι φορητό, χωρίς βάση. Σετ καλωδίων, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής καλώδια : Επτά (7) μικροφωνικά καλώδια. Τρία (3) καλώδια οργάνων. Τέσσερα (4) καλώδια ηχείων. Τέσσερις (4) μπαλαντέζες. Δύο (2) πολυκαλώδια ρεύματος. Ένα (1) ντίμερ έξι (6) γραμμών, μαζί με το χειριστήριό του. Μία (1) παροχή τριφασικού ρεύματος. Τέσσερις (4) προβολείς W (PAR). 10. Εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας Μία (1) κονσόλα δώδεκα (12) εισόδων. Πέντε (5) ηχεία ισχύος 250 W, μαζί με τις αντίστοιχες βάσεις τους. Σελίδα 14 από 27

15 Δύο (2) ενισχυτές ισχύος 400 W. Εννέα (9) δυναμικά μικρόφωνα, τα οκτώ (8) εκ των οποίων μαζί με τις αντίστοιχες βάσεις τους, εκ των οποίων τα επτά (7) θα τοποθετηθούν σε τραπέζια του πάνελ, το ένα (1) στο αναλόγιο, στο βήμα του ομιλητή και το ένα (1) θα είναι φορητό, χωρίς βάση. Σετ καλωδίων, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής καλώδια : Επτά (7) μικροφωνικά καλώδια. Τρία (3) καλώδια οργάνων. Τέσσερα (4) καλώδια ηχείων. Τέσσερις (4) μπαλαντέζες. Δύο (2) πολυκαλώδια ρεύματος. Ένα (1) ντίμερ έξι (6) γραμμών, μαζί με το χειριστήριό του. Μία (1) παροχή τριφασικού ρεύματος. Τέσσερις (4) προβολείς W (PAR). Δύο (2) φωτιστικά γραφείων. 11.Ηχητική & φωτιστική κάλυψη για το φεστιβάλ των βρεφονηπιακών σταθμών» Μία κονσόλα ήχου 16 εσόδων Τέσσερα ηχεία 600w Δύο ηχεία 250w Δύο μόνιτορ 250w Δύο ενισχυτές 2Χ600w Δύο ενισχυτές 2Χ250w Οχτώ μικρόφωνα πυκνωτικά Έξι μικρόφωνα ασύρματα ψείρες Δύο μικρόφωνα ασύρματα χειρός Δύο cd Μία κονσόλα φωτισμού Τρία ντίμερ Χ6 Δεκαέξι προβολείς par 100 w Δέκα ζελατίνες (χρώματα) 12.Θεατρική παράσταση (σε σκεπασμένο χώρο) 1 Κονσόλα 12 εισόδων 4 Ηχεία 250W με τις αντίστοιχες βάσεις 2 Ενισχυτές 2Χ400 W 5 Μικρόφωνα πυκνωτικά με τις αντίστοιχες βάσεις 1 CD 8 Προβολείς 1000 W με τις αντίστοιχες βάσεις 1 Ντίμερ 6Χ25 1 Κονσόλα φωτισμού Με τα σετ καλώδια σύνδεσης 13.Θεατρική παράσταση (σε ασκεπή χώρο) 1 Κονσόλα 12 εισόδων 6 Ηχεία 250W με τις αντίστοιχες βάσεις 3 Ενισχυτές 2Χ400 W 2 Μόνιτορ ηχεία 250W 8 Μικρόφωνα πυκνωτικά με τις αντίστοιχες βάσεις Σελίδα 15 από 27

16 1 CD 16 Προβολείς PAR 1000 W με τις αντίστοιχες βάσεις Προβολείς PC 1000 W με τις αντίστοιχες βάσεις 4 Προβολείς profile 3 Ντίμερ 6Χ25 1 Κονσόλα φωτισμού 48 εισόδων Με τα σετ καλώδια σύνδεσης 14.Μουσική εκδήλωση (σε σκεπασμένο χώρο) 1 Κονσόλα 24 εισόδων 1 Σύστημα ηχείων line array συνολικής ισχύς 4 KW που θα τοποθετηθεί ground Stack. 2 Ενισχυτές 2Χ2000 W 3 Ενισχυτές 2Χ400 W 4 Μόνιτορ ηχεία 400W 8 Μικρόφωνα πυκνωτικά με τις αντίστοιχες βάσεις 4 Μικρόφωνα δυναμικά 1 CD 1 Ενισχυτή Κιθάρας 1 Ενισχυτή Μπάσου 1 Effe 8 Αναλόγια με τα Φωτάκια τους 16 Προβολείς PAR 1000 W με τις αντίστοιχες βάσεις 2 Ντίμερ 6Χ25 1 Κονσόλα φωτισμού 48 εισόδων 4 Ρομποτικές κεφαλές Inno Color Beam LEDColor Beam LED 8 LED RAR Με τα σετ καλώδια σύνδεσης 15.Μουσική εκδήλωση (σε ασκεπή χώρο) 1 Κονσόλα 48 εισόδων 1 Σύστημα ηχείων line array συνολικής ισχύς 8 KW που θα τοποθετηθεί ground Stack. 2 Rack με του ενισχυτές και τον προτζέκτορα του συστήματος 4 Ενισχυτές 2Χ600 W 7 Μόνιτορ ηχεία 600W 8 Μικρόφωνα πυκνωτικά με τις αντίστοιχες βάσεις 4 Μικρόφωνα δυναμικά 1 CD 2 Ενισχυτές Κιθάρας 1 Ενισχυτή Μπάσου 1 Σέτ Ντράμς 2 Effe 8 Αναλόγια με τα Φωτάκια τους 16 Προβολείς PAR 1000 W με τις αντίστοιχες βάσεις 2 Ντίμερ 6Χ25 1 Κονσόλα φωτισμού 48 εισόδων 4 Ρομποτικές κεφαλές Inno Color Beam LEDColor Beam LED Σελίδα 16 από 27

17 8 LED RAR Με τα σετ καλώδια σύνδεσης 16.Χορευτική παράσταση (σε σκεπασμένο χώρο) 1 Κονσόλα 12 εισόδων 4 Ηχεία 400W με τις αντίστοιχες βάσεις 2 Ενισχυτές 2Χ400 W 5 Μικρόφωνα πυκνωτικά με τις αντίστοιχες βάσεις 1 CD 12 Προβολείς 1000 W με τις αντίστοιχες βάσεις 12 Φίλτρα (Χρώματα) 2 Ντίμερ 6Χ25 1 Κονσόλα φωτισμού Με τα σετ καλώδια σύνδεσης 17.Χορευτική παράσταση (σε ασκεπή χώρο) 1 Κονσόλα 12 εισόδων 6 Ηχεία 600W με τις αντίστοιχες βάσεις 2 Rack με του ενισχυτές και τον προσσέσορα του συστήματος 4 Ενισχυτές 2Χ600 4 Μόνιτορ ηχεία W 600W 6 Μικρόφωνα πυκνωτικά με τις αντίστοιχες βάσεις 4 Μικρόφωνα δυναμικά 2 CD 16 Προβολείς PAR 1000 W με τις αντίστοιχες βάσεις Προβολείς PC 1000 W με τις αντίστοιχες βάσεις 3 Ντίμερ 6Χ25 1 Κονσόλα φωτισμού 48 εισόδων 4 Ρομποτικές κεφαλές Inno Color Beam LEDColor Beam LED 8 LED RAR Με τα σετ καλώδια σύνδεσης 18.Χορωδιακή παράσταση (σε σκεπασμένο χώρο) 1 Κονσόλα 12 εισόδων 4 Ηχεία 400W με τις αντίστοιχες βάσεις 2 Μόνιτορ ηχεία W 400W 3 Ενισχυτές 2Χ400 W 1 Effe 8 Μικρόφωνα πυκνωτικά με τις αντίστοιχες βάσεις 8 Αναλόγια με τα Φωτάκια τους 1 CD 8 Προβολείς 1000 W με τις αντίστοιχες βάσεις 1 Ντίμερ 6Χ25 1 Κονσόλα φωτισμού Με τα σετ καλώδια σύνδεσης Σελίδα 17 από 27

18 19.Χορωδιακή παράσταση (σε ασκεπή χώρο) 1 Κονσόλα 16 εισόδων 4 Ηχεία 600W με τις αντίστοιχες βάσεις 4 Μόνιτορ ηχεία W 400W 3 Ενισχυτές 2Χ600 W 1 Effe 10 Μικρόφωνα πυκνωτικά με τις αντίστοιχες βάσεις 8 Αναλόγια με τα Φωτάκια τους 1 CD 12 Προβολείς 1000 W με τις αντίστοιχες βάσεις 2 Ντίμερ 6Χ25 1 Κονσόλα φωτισμού Με τα σετ καλώδια σύνδεσης 20.Ομιλία- διάλεξη (σε σκεπασμένο χώρο) 1 Κονσόλα 12 εισόδων 4 Ηχεία 400W με τις αντίστοιχες βάσεις 2 Ενισχυτές 2Χ400 W 8 Μικρόφωνα συνεδριακά 1 Μικρόφωνο ασύρματο 1 CD 1 Προτζέκτορα 1 Laptop 1 Οθόνη2Χ2 8 Προβολείς 1000 W με τις αντίστοιχες βάσεις 1 Ντίμερ 6Χ25 1 Κονσόλα φωτισμού Με τα σετ καλώδια σύνδεσης 21.Ομιλία- διάλεξη (σε ασκεπή χώρο) 1 Κονσόλα 16 εισόδων 6 Ηχεία 600W με τις αντίστοιχες βάσεις 3 Ενισχυτές 2Χ600 W 10 Μικρόφωνα συνεδριακά 1 CD 1 Προτζέκτορα 1 Laptop 1 Οθόνη 2Χ2 12 Προβολείς 1000 W με τις αντίστοιχες βάσεις 2 Ντίμερ 6Χ25 1 Κονσόλα φωτισμού Με τα σετ καλώδια σύνδεσης 22.Χειρ.μηχανημάτων 4 Μικρόφωνα πυκνωτικά Σελίδα 18 από 27

19 23.Πρόβες θεατρικές 1 Κονσόλα 12 εισόδων 4 Ηχεία 250W με τις αντίστοιχες βάσεις 2 Ενισχυτές 2Χ400 W 8 Μικρόφωνα πυκνωτικά με τις αντίστοιχες βάσεις 1 CD 16 Προβολείς PAR 1000 W με τις αντίστοιχες βάσεις Προβολείς PC 1000 W με τις αντίστοιχες βάσει 3 Ντίμερ 6Χ25 1 Κονσόλα φωτισμού 48 εισόδων Με τα σετ καλώδια σύνδεσης 24.Πρόβες μουσικές 1 Κονσόλα 24 εισόδων 1 Σύστημα ηχείων line array συνολικής ισχύς 4 KW που θα τοποθετηθεί ground Stack. 2 Ενισχυτές 2Χ2000 W 3 Ενισχυτές 2Χ400 W 4 Μόνιτορ ηχεία 400W 8 Μικρόφωνα πυκνωτικά με τις αντίστοιχες βάσεις 4 Μικρόφωνα δυναμικά 1 CD 1 Ενισχυτή Κιθάρας 1 Ενισχυτή Μπάσου 1 Effe 8 Αναλόγια με τα Φωτάκια τουcolor Beam L Με τα σετ καλώδια σύνδεσης 25.Ενοικίαση μουσικών οργάνων 1 Σετ Ντάμς 1 Ηλεκτρικό πιάνο 26.Εξέδρες 5Χ6 =3 0 τετραγωνικά 27. Εκδηλώσεις για τα ΙΛΙΑ σε συνεργασία με συλλόγους και σχολεία 1 κονσόλα 12 εισόδων 2 ηχεία 400w 1 ενισχυτή 2Χ400w 4 μικρόφωνα πυκνωτικά 1 μικρόφωνο δυναμικό 1 cd 2 Di 28. Ενοικίαση μεγάλης οθόνης για παρουσιάσεις Οθόνη 3 Χ 4 μέτρα με πλαίσιο αλουμινίου και με πόδια Σελίδα 19 από 27

20 29. Θεατρικές παραστάσεις σε συνεργασία με συλλόγους και σχολεία 1 κονσόλα 12 εισόδων 2 ηχεία 400w 1 ενισχυτή 2Χ400w 3 μικρόφωνα πυκνωτικά 1 μικρόφωνο δυναμικό 1 cd 2 Di 30. Πρόβες για διαδημοτικές παραστάσεις 1 κονσόλα Φωτισμού 24 καναλιών DMX 4 Προβολείς PC 1000W 1 Άτομο Φωτιστής 31. Διαδημοτικές παραστάσεις σε Δήμους 1 κονσόλα Φωτισμού 24 καναλιών DMX 4 Προβολείς PC 1000W 1 Άτομο Φωτιστής 32.Κολυμβητική ημερίδα μαζικού αθλητισμού 1 κονσόλα 12 εισόδων 6 ηχεια 400w 3 ενισχυτές 2Χ400w 4 μικρόφωνα δυναμικά 1 ασύρματο μικρόφωνο 1 cd 1 σετ βάσεις 33.Ποδηλατικός αγώνας Ιλίου 1 κονσόλα 12 εισόδων 4 ηχεία 400w 2 ενισχυτές 2X 400 w 3 μικρόφωνα 1 ασύρματο μικρόφωνο 1 cd 1 σετ βάσεις 34.Σχολικοι αγώνες ποδοσφαίρου-τένις 1 κονσόλα 12 εισόδων 4 ηχεία 400w 2 ενισχυτές 2Χ400w 3 μικρόφωνα 1 ασύρματο μικρόφωνο 1 cd 1 σετ βάσεις Σελίδα 20 από 27

21 35. Εκδήλωση ρυθμικής γυμναστικής 1 κονσόλα 12 εισόδων 6 ηχεία 400w 2 ηχεία-μόνιτορ 250w 3 ενισχυτές 2Χ 400w 1 ενισχυτής 1Χ250 w 2 μικρόφωνα 1 ασύρματο 2cd 1 σετ βάσεις 36. Τελική εκδήλωση «ΙΛΙΑ 2014» 1 Κονσόλα 24 εισόδων 1 Σύστημα ηχείων line array συνολικής ισχύς 4 KW που θα τοποθετηθεί ground Stack. 2 Ενισχυτές 2Χ2000 W 3 Ενισχυτές 2Χ400 W 4 Μόνιτορ ηχεία 400W 2 cd 2 ασύρματα μικρόφωνα 37. Βραβεύσεις αθλητικών συλλόγων Ιλίου 1 κονσόλα 12 εισόδων 4 ηχεία 400w 2 ενισχυτές 2X 400 w 3 μικρόφωνα 1 ασύρματο μικρόφωνο 1 cd 1 σετ βάσεις 38. Διαδημοτικοί κολυμβητικοί αγώνες (Πρωϊ-απόγευμα) 1 κονσόλα 12 εισόδων 6 ηχεια 400w 3 ενισχυτές 2Χ400w 4 μικρόφωνα δυναμικά 1 ασύρματο μικρόφωνο 1 cd 1 σετ βάσεις 39. ΔιαδημΗχητική κάλυψη (διάθεση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού ) εκδηλώσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Δια βίου Μάθησης) Μία (1) κονσόλα δώδεκα (12) εισόδων. Ένας (1) βιντεοπροτζέκτορας 1 CD Πέντε (5) ηχεία ισχύος 250 W, μαζί με τις αντίστοιχες βάσεις τους. Δύο (2) ενισχυτές ισχύος 400 W. Εννέα (9) δυναμικά μικρόφωνα, τα οκτώ (8) εκ των οποίων μαζί με τις αντίστοιχες βάσεις τους, εκ των οποίων τα επτά (7) θα τοποθετηθούν σε τραπέζια του πάνελ, το ένα (1) στο αναλόγιο, στο βήμα του ομιλητή και το ένα (1) θα είναι φορητό, χωρίς βάση. Σελίδα 21 από 27

22 Σετ καλωδίων, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής καλώδια : Επτά (7) μικροφωνικά καλώδια. Τρία (3) καλώδια οργάνων. Τέσσερα (4) καλώδια ηχείων. Τέσσερις (4) μπαλαντέζες. Δύο (2) πολυκαλώδια ρεύματος. Ένα (1) ντίμερ έξι (6) γραμμών, μαζί με το χειριστήριό του. Μία (1) παροχή τριφασικού ρεύματος. Τέσσερις (4) προβολείς W (PAR). 40. Αθλητικές ημερίδες 1 κονσόλα 12 εισόδων 4 ηχεία 400w 2 ενισχυτές 2Χ400w 3 μικρόφωνα 1 ασύρματο μικρόφωνο 1 cd 1 σετ βάσεις Οι εκδηλώσεις ημερίδες που διοργανώνονται από την Κοινωνική Υπηρεσία θα διεξάγονται στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου του και οι παρευρισκόμενοι αναμένονται να είναι περίπου διακόσιοι (200). Οι προς ανάθεση εργασίες συνίστανται στην ηχητική και φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων που πρόκειται να πραγματοποιήσουν το τμήμα αθλητισμού και η διεύθυνση Πολιτισμού ενδεικτικά συνίστανται σε : Διαλέξεις Θεατρικές & χορευτικές παραστάσεις Αθλητικούς αγώνες Συναυλίες Παρουσιάσεις - εκθέσεις Οι χώροι στους οποίους θα πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις είναι στεγασμένοι και ασκεπείς και ενδεικτικά, είναι οι ακόλουθοι : Το πολιτιστικό κέντρο «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» Ο υπαίθριος χώρος του πάρκου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Τα ανοιχτά θέατρα του Τα ανοιχτά γήπεδα ποδοσφαίρου του δήμου Ιλίου Τα κλειστά γήπεδα μπάσκετ του Οι πλατείες του δήμου Ιλίου Όπου απαιτείται θα γίνεται άμεση κάλυψη από τον ανάδοχο κάποιων γεγονότων. Υποχρεώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών: Στο προσωπικό του αναδόχου θα επιτρέπεται η είσοδος στον χώρο των εκδηλώσεων για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τον σχεδιασμό της κάλυψης, το στήσιμο του εξοπλισμού, την κάλυψη της εκδήλωσης και την αποξήλωση του εξοπλισμού Σελίδα 22 από 27

23 Οι υπηρεσίες υποχρεούται να ενημερώνουν εγκαίρως τον ανάδοχο για τυχόν αλλαγές στην ώρα, στην ημερομηνία και στον χώρο πραγματοποίησης των εκδηλώσεων καθώς επίσης και σε ενδεχόμενο ματαίωσής τους. Η φύλαξη των μηχανημάτων σε εξωτερικούς χώρους, τις νυχτερινές ώρες (σε ενδεχόμενο που επιβάλλεται η παραμονή τους) κατά τις οποίες δεν παρίσταται το προσωπικό ή οι συνεργάτες του αναδόχου, δεν είναι ευθύνη του Δήμου Υποχρεώσεις του αναδόχου : Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει πριν από κάθε εκδήλωση για την τροφοδοσία των μηχανημάτων του με ρεύμα. Ο ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφώνεται απόλυτα με τις υποδείξεις του προσωπικού και της διοίκησης του Δήμου, των καλλιτεχνών και γενικά των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις αναφορικά με το είδος, το ύφος, την ποιότητα του ήχου και του φωτισμού, τον χώρο τοποθέτησης και οποιοδήποτε άλλη υπόδειξη αφορά την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της κάθε εκδήλωσης, με εξαίρεση υπόδειξης που μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα και γενικά που μπορεί να προκαλέσουν πρόκληση ατυχημάτων και κινδύνους για την υγεία των θεατών και των συμμετεχόντων. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με τον καλλιτεχνικό υπεύθυνο της κάθε εκδήλωσης τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν το «στήσιμο» του εξοπλισμού Ο ανάδοχος θα πρέπει να συντηρεί και γενικά να διατηρεί τον εξοπλισμό του σε άριστη κατάσταση. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τον εξοπλισμό του για τυχόν φθορές, απώλειες, κλοπές κ.α. για τις οποίες δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει οποιαδήποτε αδυναμία κάλυψης κάποιας εκδήλωσης επικαλούμενος οποιονδήποτε λόγο (με εξαίρεση λόγους ανωτέρω βίας όπως π.χ. ακραία καιρικά ή φυσικά φαινόμενα) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί πιστά όλους τους κανόνες ασφαλείας που προβλέπονται απο την κείμενη νομοθεσία Το κόστος κάθε εκδήλωσης περιλαμβάνει : 1. Την ενοικίαση του τεχνικού εξοπλισμού που χρειάζεται ανάλογα με τις ανάγκες των συγκροτημάτων ή των θιάσων (ηχεία, μόνιτορ, μικρόφωνα, κονσόλα, ενισχυτές, μουσικά όργανα (π.χ. κρουστά, ηλεκτρικό πιάνο), φώτα, καλωδιώσεις κ.λ.π.) 2. Την μεταφορά του παραπάνω εξοπλισμού. 3. Την εγκατάσταση του παραπάνω εξοπλισμού εγκαίρως πριν από πρόβα ή εκδήλωση. 4. Την απεγκατάσταση του παραπάνω εξοπλισμού μετά το πέρας της κάθε εκδήλωσης. 5. Την ρύθμιση της ηχητικής & φωτιστικής εγκατάστασης. 6. Την παρακολούθηση κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ή της πρόβας από έμπειρο προσωπικό της ηχητικής & φωτιστικής εγκατάστασης. 7. Τις αμοιβές και ασφαλιστικές καλύψεις του σχετικού προσωπικού (τεχνικών, ηχοληπτών κ.λ.π.) 8. Κάθε τι άλλο προκύψει από τη σχετική σύμβαση. Σελίδα 23 από 27

24 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 O : Αντικείμενο της εργασίας Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του έτους ΑΡΘΡΟ 2 O : Ισχύουσες διατάξεις Οι υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις : Του Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α / «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.». Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». Το N. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/ ) : «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του άρθρου 20. Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163 Α/ ): «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». Το N.2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') : Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Της Υπουργικής Απόφασης 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. Το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/ ) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/ ) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). Tον Ν (ΦΕΚ204 Α/ ) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση. Του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. Του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. Του Ν.4281/2014: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Σελίδα 24 από 27

25 ΑΡΘΡΟ 3 O : Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : α) Συγγραφή Υποχρεώσεων β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Τεχνική Έκθεση δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ε) Τιμολόγιο Τιμές Εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 4 O : Προσφορές Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία ώστε να μην αποκλειστεί από αυτήν, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος του θα αναγράφει «ΠΡΟΣ Δήμο Ιλίου (Οικονομική Επιτροπή)» και «Προσφορά για την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του». Στο τέλος της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση που δεν υπάρχει, η ημερομηνία σύνταξης της προσφοράς, υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου. Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση οι τιμές μονάδας της προσφοράς του κάθε υποψήφιου αναδόχου για την αντίστοιχη παρεχόμενη υπηρεσία θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η αντίστοιχη σύμβαση για τη συγκεκριμένη παρεχόμενη υπηρεσία, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της παροχής των συνολικών αντίστοιχων ποσοτήτων της υπηρεσίας που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο ανάδοχο θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος θα μπορεί προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του. Επίσης, σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά έκαστου υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια εργασιών, με ποινή αποκλεισμού από τη διεκδίκηση κάθε εργασίας για όσους υποψήφιους προμηθευτές δεν συμμετέχουν στο σύνολο των προς προμήθεια εργασιών για το σύνολο των ομάδων καθώς η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει για το σύνολο των προς προμήθεια εργασιών. Επισημαίνεται, τέλος, ότι ενώ παρέχεται η δυνατότητα σε κάποια είδη η προσφερόμενη τιμή να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή, όμως δεν μπορεί η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο μίας από τις τρεις ομάδες ειδών να υπερβαίνει την συνολική ενδεικτική τιμή της αντίστοιχης ομάδας που προκύπτει από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης ΑΡΘΡΟ 5 O : Εγγύηση συμμετοχής Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2 % της προεκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ, δηλαδή 1.166,10, σύμφωνα με την 1 η παράγραφο εδάφιο α του 157 ου άρθρου του Ν.4281/2014. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής ΑΡΘΡΟ 6 O Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται από το Δήμο τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από κάθε προγραμματισμένη εκδήλωση για την ηχητική κάλυψή της και θα είναι υποχρεωμένος εντός αυτών των τριών (3) ημερών να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Επίσης, ο Δήμος θα ειδοποιεί Σελίδα 25 από 27

26 έγκαιρα τον ανάδοχο τόσο για το χώρο πραγματοποίησης της κάθε εκδήλωσης, ιδίως δε σε περίπτωση αλλαγής του, όσο και για ενδεχόμενες αναβολές ή και ματαιώσεις εκδηλώσεων. ΑΡΘΡΟ 7 O : Σύμβαση Ο ανάδοχος των παρεχόμενων υπηρεσιών, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 8 ο άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Ο ανάδοχος της εργασίας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης. Σημειώνεται εδώ ότι, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2/59649/0026/2001 (ΦΕΚ Β 1427/2001): «Αναπροσαρμογή χρηματικού ποσού του άρθρου 80 του Ν.2362/95» Απόφαση του Υπ. Οικονομικών, απαιτείται η κατάρτιση γραπτού συμφωνητικού μόνο για ύψος προμήθειας μεγαλύτερο των 2.500,00. ΑΡΘΡΟ 8 O : Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωμή Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5 % της συμβατικής αξίας της προμήθειας εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τη 1 η παράγραφο εδάφιο β του 157 ου άρθρου του Ν.4281/2014. και παρέχεται με εγγυητική επιστολή, ισχύος τουλάχιστον μέχρι την 15/1/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της εργασίας μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης των εργασιών και με τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και εντός δύο (2) μηνών από την προσκόμιση των τιμολογίων. ΑΡΘΡΟ 9 O : Ποινικές ρήτρες Έκπτωση του αναδόχου Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση και τις διατάξεις του Π. Δ. 28/1980 ή ειδικότερα εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας, ειδική πρόσκληση του Δημάρχου καλεί τον ανάδοχο να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα ημερών. Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της εργασίας. Επίσης, η ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ως την παραλαβή των εργασιών. Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 10 O : Πλημμελής παροχή υπηρεσιών Εφ όσον οι παρούσες εργασίες δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή πραγματοποιούνται κατά ελαττωματικό τρόπο, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 11 O : Φόροι - τέλη κρατήσεις Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες διενέργειας της διαδικασίας. ΑΡΘΡΟ 12 O : Εξοφλητικός λογαριασμός Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την παραλαβή των ηχητικών καλύψεων. ΑΡΘΡΟ 13 O : Παραλαβή των ηχητικών καλύψεων Η παραλαβή των ηχητικών καλύψεων ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας Σελίδα 26 από 27

27 οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Ιλίου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Η παραλαβή των παραπάνω ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων. ΑΡΘΡΟ 14 O Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος των εργασιών που απαιτούνται για την άρτια οργάνωση κάθε εκδήλωσης όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης. ΙΛΙΟΝ 11/12/2014 ΙΛΙΟΝ 12/12/2014 ΙΛΙΟΝ 12/12/2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεώργιος Ζουμπουλίδης Άννα Δασκαλάκη Γεωργία Πέτρη Σελίδα 27 από 27

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη: 31-7-2014 Αριθ. Πρωτ.: 11.2/5330 Ταχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια φιαλών υγραερίου, για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, έτους 2015»

«Προμήθεια φιαλών υγραερίου, για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, έτους 2015» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, έτους 2015» ΠΡΟΫΠ. : 996,30 με Φ. Π. Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών, για κάλυψη αναγκών των οχημάτων.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών, για κάλυψη αναγκών των οχημάτων.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λέρος 03 / 06 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 5662 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΙΘ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της /νσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας έτους 2014

Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της /νσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της /νσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας έτους 2014 Κ. Μ. : Π 138 /2013 ΠΡ/ΣΜΟΣ:6.901,38

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 8 Οκτωβρίου 2015. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 158301/Ε1

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 8 Οκτωβρίου 2015. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 158301/Ε1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Ν-ΡΔ5. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: Β464Ν-ΡΔ5. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος για την ψηφοφορία των Ετεροδημοτών Νομού Τρικάλων στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 6 ης Μαΐου 2012»

ΘΕΜΑ: «Σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος για την ψηφοφορία των Ετεροδημοτών Νομού Τρικάλων στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 6 ης Μαΐου 2012» ΕΚΛΟΓΙΚΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18.04.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 1538/61274 Δ/νση ΔIOIKHTIKOY-ΟIKONOMIKOY Ταχ. Δ/νση :Β. Τσιτσάνη 31 Τ.Κ : 42100

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 03 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 26691 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Σ Πρέβεζα: 21/04/2012 Αριθμ. Πρωτ.:35394/1292 Ταχ. Δ/νση : Σπηλιάδου 8 Ταχ. Κώδικα : 48100

Διαβάστε περισσότερα

νημάτων για κατεδαφίσεις διαμορφώσεις χώρων» «Καθαρισμός Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη πυρκαγιών»

νημάτων για κατεδαφίσεις διαμορφώσεις χώρων» «Καθαρισμός Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη πυρκαγιών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ νημάτων για κατεδαφίσεις διαμορφώσεις χώρων» «Καθαρισμός Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη πυρκαγιών»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ. 1038

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ. 1038 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1) Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α ΤΜΗΜΑ Α 2) Δ/ΝΣΗ 13 η ΦΟΡΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 9 Μαρτίου 2006 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Νοεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. πρωτ.: 38737 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του.

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Δ12 Α 446 ΕΞ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια, εκτύπωση και βιβλιοδέτηση διαφόρων εντύπων και εγγράφων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου Κ. Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Aθήνα, 24/12/2014 Α.Π: 27095 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ KOINOΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Aθήνα, 24/12/2014 Α.Π: 27095 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ KOINOΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aθήνα, 24/12/2014 Α.Π: 27095 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ KOINOΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Β4 Ταχ. /νση: Λ. Αθηνών 58 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216 Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Σας διαβιβάζουμε τις με αριθμ.πρωτ. 1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ / ΠΟΛ.1033/27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: 27934 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου

Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Κ. Μ. : Π02/205 ΠΡΟΫΠ. : 40.344,00 με το Φ. Π. Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Μελέτης: 4 / 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Μελέτης: 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Μελέτης: 4 / 2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. (ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 16/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 253/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 16/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 253/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 16/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 253/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας Στη Σιάτιστα και στο ηµοτικό Κατάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 22138 ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΙΕΥ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

θέλοντας να προσφέρουμε και στον άνθρωπο της πόλης ξεχασμένες γεύσεις από την περίφημη Κρητική διατροφή, εγκαινιάσαμε το πρώτο μας κατάστημα στη Βάρη Αττικής. Εκεί θα βρίσκετε πλέον εκλεκτά Κρητικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 8 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 7205/354 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Στις 20 Ιουνίου ψηφίζουμε ΔΑΚΕ, για το 16ο συνέδριο τής ΟΛΜΕ

Στις 20 Ιουνίου ψηφίζουμε ΔΑΚΕ, για το 16ο συνέδριο τής ΟΛΜΕ Στις 20 Ιουνίου ψηφίζουμε ΔΑΚΕ, για το 16ο συνέδριο τής ΟΛΜΕ Αγαπητοί Συνάδελφοι, 17 Ιουνίου 2013 Την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στο 1ο Λύκειο Παλλήνης, καλούμαστε να

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.602,17 με ΦΠΑ & 8.497,5 χωρίς ΦΠΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ : ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 Αρ. Μελέτης: 9/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015. Αριθμός Απόφασης 275/2015 Θέμα 13 ο : Τροποποίηση της σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 17-06-2015 Διεκπεραίωση: μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας

H Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Την 30.1.2010, η επιχείρηση εξόφλησε με μετρητά την υποχρέωσή της προς τον προμηθευτή Λ αξίας 15.000 ως το Ενταλμα Πληρωμής 1/30.1.2010.

Την 30.1.2010, η επιχείρηση εξόφλησε με μετρητά την υποχρέωσή της προς τον προμηθευτή Λ αξίας 15.000 ως το Ενταλμα Πληρωμής 1/30.1.2010. Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Χρήστος Αλεξάκης Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ»

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α και τις Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Ε Σ Α Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Ιανουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. 1914 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ.πρωτ.Β3γ/οικ.79666 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχετ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Α Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΠΟΛ.:1228 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος : 5-8-2011 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 846971/ΓΠ22817 Πληροφορίες : Φώτου Κωνσταντία Τηλέφωνο: : 2421350103 FAX : : 2421097610 Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ»

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ» Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΒ-Θ68 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΒ-Θ68 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 Τ.Κ. : 10441 Αθήνα Πληροφ.: Κ. Βακάκη e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Ανάλυση εισφορών και συντάξεων του Ταμείου Βενζινοπωλών

Άρθρο. Ανάλυση εισφορών και συντάξεων του Ταμείου Βενζινοπωλών Άρθρο. Ανάλυση εισφορών και συντάξεων του Ταμείου Βενζινοπωλών Υπογράφηκε και πήρε το δρόμο για δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, η νέα Υπουργική Απόφαση για τις εισφορές και τις συντάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 883/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 883/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 883/2014 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης. Άννα Σιγανίδου ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ. aε αποδεικτικό παράδσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης. Άννα Σιγανίδου ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ. aε αποδεικτικό παράδσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ aε αποδεικτικό παράδσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21-06-2011 Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/59319/1144 Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ : Ερμού 17 : 101.86, Αθήνα : Λ. Χριστάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ :

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : «Τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : «Τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 27-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΟΣ Αρ. Πρωτ. : 174480/Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα : «Τοποθέτηση προϊσταμένων

Διαβάστε περισσότερα

- 45 - * Φ.Π.Α. * Νο. ΠΟΛ.: 1262. Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014

- 45 - * Φ.Π.Α. * Νο. ΠΟΛ.: 1262. Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014 - 45 - * Φ.Π.Α. * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014 ΠΟΛ.: 1262 ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΑΨΙΣΤΑΣ»

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΑΨΙΣΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Αριθμός Μελέτης:4/15 Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Ρ Γ Ο Υ : Ελεούσα, 2014 «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη. ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ λυση τατουλη. πολιτών. Εκδηλώσεις στο πνεύμα των Χριστουγέννων

Γνώμη. ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ λυση τατουλη. πολιτών. Εκδηλώσεις στο πνεύμα των Χριστουγέννων Γνώμη Φ. 95 ΠΕΜΠΤΗ 17 ΔΕκΕΜΒΡΙΟΥ 2015 διανεμεται δωρεαν 15νθήμερη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ www.gnomipoliton.wordpress.com ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ λυση τατουλη για τα σκουπιδια Ο ένας μετά τον άλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 2 Πίνακας περιεχοµένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισµού... 5 Νοµικό Πλαίσιο... 7 ΜΕΡΟΣ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νικητη, 22-07- 2011 ΔHMOΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 11709. Αρ.Αποφ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νικητη, 22-07- 2011 ΔHMOΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 11709. Αρ.Αποφ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νικητη, 22-07- 2011 ΔHMOΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 11709 Αρ.Αποφ. Δημαρχου 166/2011 Θέμα: Κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια (Ν. 3205/2003),υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΩΓΡ. ΠΟΛ. & ΕΚΠΣΗΣ ΥΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 16 Ιουλίου 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 13673, Αχαρνές Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 43445 / 24-09 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 Γ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aποφαση 256276: Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης των δράσεων: Ι.Γ.α: Διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων Ι.Γ.β: Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 1/2012

Αριθμός Απόφασης : 1/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Ταχ. Δ/νση: Ερμιόνη Ταχ. Κώδικας: 21051 Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι. Τηλ.: 27540-31239-31822 Fax: 27540-31300 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε «ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΕΙΓΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ Πολύγυρος 9-1-2015 Αρ. Πρωτ: 9069/161 ΤΜΗΜΑ : Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ.

ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ. ΑΘΗΝΑ, 12-01-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 622 ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) κ. Δ. ΡΕΠΠΑ τον ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ κ. Γ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ τον Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. : 12577 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 91/2014 Από το Πρακτικό της 6ης/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1065/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1065/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1065/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: 4324/257064 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθ. πρωτ.: 4324/257064 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 13-12 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. πρωτ.: 4324/257064 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (σχετ. 2930/151109, 4318/256960) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ --- Ανδρέα Παπανδρέου 37 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012»

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγρινίου. Αριθ. Απόφασης 466/2011 ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΦΛΩΡΙΝΑ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου Τίτλος: «Ας µιλήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α. ΝΟΜΟΙ 1. Ν. 679/77 (Α 245) «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». Περιλαμβάνονται διατάξεις για τη σύσταση των Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Π.. 146/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 225/Α /27.12.2010).

1. Το Π.. 146/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 225/Α /27.12.2010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : ιοικητήριο Γρεβενών, Τέρµα Κ. Ταλιαδούρη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3375890, 878, 879 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3375890, 878, 879 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov. EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: 74 Β Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζάκυνθος 03 Σεπτεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζάκυνθος 03 Σεπτεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζάκυνθος 03 Σεπτεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 78583/15922 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Σ Ταχ.Δνση : Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού εισακτέων κατά τις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού εισακτέων κατά τις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΠΑΞ/ΚΩΝ & ΠΥΡ/ΣΤΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μουρούζη 4 Τ.Κ. 101 72 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 26/2/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας- Η οικονομία» Στόχοι διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας

Η διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας- Η οικονομία» Στόχοι διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας Διδακτική πρόταση H διδασκαλία της ενότητας «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας Η οικονομία» με τη βοήθεια του Eκπαιδευτικού Λογισμικού «Το 21 εν πλω» Τάξη Γ Γυμνασίου Διδακτικό υλικό Το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6859, 6893 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο ηµοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Απόσπασμα)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Απόσπασμα) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την προμήθεια ειδών πρόσθετης περίθαλψης (ηλεκτροκινήτων αμαξιδίων και λοιπών βοηθημάτων) υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΩΝ ΩΝ Α ΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 18 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04-03 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04-03 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04-03 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ.πρωτ.Β3γ/12490 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχετ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 3226/6-8-2013. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 3226/6-8-2013. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: Β44ΡΝ-ΗΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 138 Καρλόβασι, 05/05/2015. Προς: Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης {όπως ο πίνακας αποδεκτών}

Α.Π.: 138 Καρλόβασι, 05/05/2015. Προς: Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης {όπως ο πίνακας αποδεκτών} ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ Πληρ.: Α. Κατσιάνη Τηλ.: 2273082010 Προς: Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης {όπως ο πίνακας αποδεκτών} Α.Π.: 138 Καρλόβασι, 05/05/2015 Σας διαβιβάζουμε πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Μαΐου 2010 Α.Π. : 358. Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Αθήνα, 4 Μαΐου 2010 Α.Π. : 358. Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Φ125 10 1,60 16,00 ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Φ125 100 1,32 132,00 ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ Φ125 80 1,91 152,80

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Φ125 10 1,60 16,00 ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Φ125 100 1,32 132,00 ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ Φ125 80 1,91 152,80 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24289/19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 721 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα