Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ"

Transcript

1 Τζίνα Καλογήπος Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ναπαξίλνπ 13α , Αζήλα Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ Ειζαγωγή ζηην έννοια ηης διακειμενικόηηηας Δίλαη αιήζεηα όηη δνύκε θαη θαηά ην θνηλώο θαη ζπρλά ιεγόκελνλ ζηελ «θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο» θαη όηη δηαλύνπκε εδώ θαη πνιιά ρξόληα ηε κεηακνληέξλα επνρή, ε νπνία δηακνξθώλεηαη θάησ από ηελ ηζρπξή επίδξαζε ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηεο Σειεκαηηθήο, ησλ media θαη ελ γέλεη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. ύκθσλα κε ηνλ J.-F. Lyotard 1 ε γλώζε (ε παξαγσγή θαη ε κεηάδνζε ηεο γλώζεο) άιιαμε θαηαζηαηηθή ζέζε θαη κεηαζρεκαηίζηεθε από ηε ζηηγκή πνπ νη πνιηηηζκνί εηζήιζαλ ζηελ απνθαινύκελε κεηακνληέξλα θαηάζηαζε. Ζ επηζηεκνληθή γλώζε παξάγεηαη θαη θαηαλαιώλεηαη, αληαιιάζζεηαη θαη κεηαθηλείηαη κε κεγάιε ηαρύηεηα, κεηαζρεκαηηζκέλε ζε πνζόηεηεο (bits) πιεξνθόξεζεο. Οη ειεθηξνληθνί δίαπινη επηθνηλσλίαο, κε θνξπθαίν αλάκεζά ηνπο ηνλ Παγθόζκην Ηζηό (World Wide Web), επηηξέπνπλ ηε κεηαθνξά, ηελ αληαιιαγή θαη ηε δηαξθή δηαθίλεζε ελόο ρανηηθνύ όγθνπ θεηκέλσλ, εηθόλσλ, ήρσλ, video θ.ιπ. Όκσο, θαη θαηά ηελ αλάγλσζε ηνπ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ ν αλαγλώζηεο, θαζώο δηαβάδεη, θαηαζθεπάδεη ην δηθό ηνπ λνεξό «ηζηό» θεηκέλσλ αλαγλσξίδνληαο θαη αθνινπζώληαο, αιιά θαη ππεξβαίλνληαο, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, ηηο εκθαλείο ή ιαλζάλνπζεο δηαθεηκεληθέο αλαθνξέο 2 ηνπ θεηκέλνπ θάησ από ην νπνίν ππάξρεη πάληνηε πιήζνο άιισλ θεηκέλσλ, άιισλ θσλώλ ή θσδίθσλ πνπ ζπγθξνύνληαη θαη ζπλππάξρνπλ ζπλζέηνληαο έλα ππθλό πθάδη ή έλα παιίκςεζην. Σν θείκελν πξνζθέξεηαη ζηνλ αλαγλώζηε σο πνιπδηάζηαηνο ηόπνο κέζα ζηνλ νπνίν ελεξγνπνηείηαη ην αηειεύηεην δηαθεηκεληθό παηρλίδη 3. Οη αθνκνησκέλεο αλαγλσζηηθέο θαη εηθαζηηθέο αλακλήζεηο ηξνθνδνηνύλ ηελ πνξεία ηεο ζθέςεο θαη ηελ εθηύιημε ηεο ζπγγξαθηθήο δηαδηθαζίαο. Έηζη, δεκηνπξγείηαη έλαο εκθαλήο δηαθεηκεληθόο ηζηόο πνπ ζπλέρεη ην θείκελν από ηελ αξρή έσο ην ηέινο, θάλνληάο ην λα κνηάδεη κε «ύθαζκα όπνπ νη θόκπνη θαη νη ξαθέο θαίλνληαη» 4 (ζύκθσλα κε κηα ζεκειηώδε κεηαθνξά πνπ εηζήγαγε ζηε ζεσξία ηεο δηαθεηκεληθόηεηαο ν Montaigne). 1 J.-F. Lyotard, Η Μεηακνληέξλα Καηάζηαζε, κεηάθξαζε Κ. Παπαγηώξγεο, πξνιεγόκελα Θ. Γεσξγίνπ, Αζήλα: εθδ. «Γλώζε» 1988, ζ. 31 θ.εμ. Βι. επίζεο, J.-F. Lyotard, Defining the Postmodern, ζηνλ ηόκν Postmodernism ICA Documents, edited by L. Appignanesi, London: Free Association Books 1989, ζζ Γεληθόηεξα γηα ην κεηακνληέξλν, βι. ελδεηθηηθά θαη ηελ αλζνινγία From Modernism to Postmodernism, edited by L.E. Cahoone, Blackwell Publishers Ζ βηβιηνγξαθία γηα ηε δηαθεηκεληθόηεηα (intertextuality) είλαη ηεξάζηηα. Θα ππελζπκίζνπκε εδώ ελδεηθηηθά ηνλ νξηζκό ηνπ G. Genette γηα ηε δηαθεηκεληθόηεηα σο «ν,ηηδήπνηε ζέηεη ζε ζρέζε, αλνηρηή ή κπζηηθή, ην θείκελν κε άιια θείκελα». G. Genette, Palimpsestes. La Litterature au Second Degré, Paris: Seuil 1982, ζ Γηα ην θείκελν σο πνιπεπίπεδν δηαθεηκεληθό ηόπν, βι. R. Barthes, Δηθόλα Μνπζηθή Κείκελν, κεηάθξαζε Γ. παλόο, πξό-ινγνο Γ. Βέιηζνο, Αζήλα: Πιέζξνλ 1988, ζζ , M. de Montaigne, Γνθίκηα, κεηάθξαζε Θ. Νάθαο, Αζήλα: Κάιβνο 1979, ζ

2 Ζ δηαθεηκεληθόηεηα είλαη κηα ηδηόηεηα ηνπ θεηκέλνπ 5, αιιά ηαπηόρξνλα θαη έλα θαηλόκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία 6. Πξώηνλ, ν ζπγγξαθέαο, σο αλαγλώζηεο θεηκέλσλ (κε ηελ επξύηεξε έλλνηα), ελζσκαηώλεη ζην έξγν ηνπ παξαζέκαηα, αλαθνξέο θαη παξαπνκπέο ζε πξνγελέζηεξα θείκελα. Όκσο, ην απνηέιεζκα απηό επηηπγράλεηαη θαη κέζσ ηεο αλάγλσζεο, θαζώο ν αλαγλώζηεο όρη κόλν αλαγλσξίδεη ηα δηαθείκελα, αιιά ηαπηόρξνλα κεηαθέξεη ζην θείκελν θαη ηηο δηθέο ηνπ γλώζεηο, εκπεηξίεο θαη αλαγλσζηηθέο αλακλήζεηο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν εκπινπηίδεη ην ζπγθξνηεκέλν θεηκεληθό πιηθό θαη δηακνξθώλεη κε ην δηθό ηνπ πξνζσπηθό ηξόπν ην λόεκα. έλα ινγνηερληθό θείκελν ηα δηαθείκελα παίξλνπλ ζπλήζσο ηε κνξθή παξαζεκάησλ, ππαηληγκώλ, πξόδεισλ θαη έκκεζσλ αλαθνξώλ θαη παξαπνκπώλ ζε άιια θείκελα, πνηήκαηα, εηθαζηηθά έξγα, θαιιηηέρλεο, ζπγγξαθείο. Οη πνηθίινη ιεθηηθνί θαη εηθνληζηηθνί θώδηθεο, πνπ ελζσκαηώλνληαη ζηα θείκελα απνδεζκεύνπλ κηα πιεζώξα ζεκαζηώλ. Σαπηόρξνλα ελεξγνπνηνύλ θπγόθεληξεο αιιά θαη θεληξνκόιεο δπλάκεηο θαηά ηελ αλάγλσζε 7. Φπγόθεληξεο, δηόηη ηα μέλα θεηκεληθά ζώκαηα αλαθόπνπλ ηε γξακκηθόηεηα ηεο αλάγλσζεο θαη ηελ νξγαληθή ελόηεηα ηνπ θεηκέλνπ, αιιά θαη θεληξνκόιεο, θαζώο ηα λέα θείκελα ελζσκαηώλνληαη θαη επαλαιεηηνπξγνύλ κέζα ζηα λέα ζπκθξαδόκελα. Όπσο αλαθέξεη ν L. Jenny: «Κάζε δηαθεηκεληθή αλαθνξά πξνζθέξεη κηα ελαιιαθηηθή επηινγή: ή λα ζπλερίζεη θαλείο ηελ αλάγλσζε βιέπνληαο εθεί απιώο έλα απόζπαζκα, όπσο νπνηνδήπνηε άιιν, έλα αλαπόζπαζην δειαδή ηκήκα ηεο ζπληαγκαηηθήο δνκήο ηνπ θεηκέλνπ, ή αιιηώο λα επηζηξέςεη κε έλα είδνο δηαλνεηηθήο αλάκλεζεο ζην αξρηθό θείκελν» 8. Απηόο ν ηειεπηαίνο ηξόπνο αλάγλσζεο αλαθόπηεη ηε γξακκηθόηεηα ηεο αλαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο. Ο ζπγγξαθέαο, όπσο ζα δνύκε θαη ζην αθόινπζν θείκελν ηνπ Η.Μ.Παλαγησηόπνπινπ, ρξεζηκνπνηώληαο ζπρλόηαηα ηηο δηαθεηκεληθέο ηερληθέο, ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλώζηε ζην γίγλεζζαη ηεο γξαθήο ηνπ, ζε απηή ηε δσληαλή θαη «αλνηρηή» δηαδηθαζία πνπ δηακνξθώλεηαη κέζα από ην δπλακηθό δηάινγν κε άιια θαιιηηερλήκαηα. Ο αλαγλώζηεο ινμνδξνκεί δηαξθώο από ην θπξίσο θείκελν γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα λνεξό «ηζηό» δηαθεηκέλσλ, πινύζην ζε δηαθιαδώζεηο. ην θείκελν ηνπ Η.Μ. Παλαγησηόπνπινπ κε ηίηιν «Σν ηξαγνύδη ηνπ ρεηκώλα» 9, ν ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη όηη ν ειιεληθόο ρεηκώλαο, αλ θαη ζύληνκνο, ραξαθηεξίδεηαη από δξηκύηεηα, αγξηόηεηα θαη κεγαινπξέπεηα. Όκσο, παξ όιε ηε δξηκύηεηά ηνπ, ν ειιεληθόο ρεηκώλαο (εληειώο δηαθνξεηηθόο άιισζηε από ην ρεηκώλα ησλ Βόξεησλ ρσξώλ) δελ απνηειεί ηε θπζηθή ή ηελ αξκνδηόηεξε έθθξαζε ηνπ ειιεληθνύ ηνπίνπ. Γη απηό, ηόζν ζηελ αξραία όζν θαη ζηε λενειιεληθή 5 Γηα ηελ αθξίβεηα, ν Riffaterre νξίδεη ηε δηαθεηκεληθόηεηα σο «ην δίθηπν ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ ζπγθξνηεί θαη ξπζκίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ θεηκέλνπ θαη δηαθεηκέλνπ», M. Riffaterre, Compulsory Reader Response: the Intertextual Drive, ζηνλ ηόκν Intertextuality: Theories and Practices, edited by M. Worton and J. Still, Manchester and New York: Manchester University Press 1990, ζ Βι. ηελ εηζαγσγή ησλ M. Worton J. Still, ζηνλ ηόκν Intertextuality: Theories and Practices, ό.π., ζζ Βι. R. Scholes, Protocols of Reading, Yale University Press 1989, ζζ Βι. L. Jenny, «Ζ ζηξαηεγηθή ηεο κνξθήο», κεηάθξαζε Π. Καξπνύδνπ, πεξ. ε Άιωο, ηεύρ. 3-4, Φζηλόπσξν 1996, ζ Πεξ. Φηινινγηθή Πξωηνρξνληά, ηόκ. 15 νο, 1958, ζζ Βι. επίζεο, Σδ. Καινγήξνπ, «Τπεξ- Κεηκεληθέο θαη Γηα-Κεηκεληθέο Αλαγλσζηηθέο Πεξηπιαλήζεηο κε Οδεγό ην Έξγν ηνπ Η.Μ.Παλαγησηόπνπινπ», ζηνλ ηόκν Γωδέθαην Γηήκεξν Δθπαηδεπηηθνύ Πξνβιεκαηηζκνύ. Γηαζεκαηηθέο Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο θαη Πνιπκέζα, ύιινγνο Δθπαηδεπηηθώλ Λεηηνπξγώλ Κνιιεγίνπ Αζελώλ, Αζήλα Φεβξνπαξίνπ 2003, Αζήλα: 2004, ζζ

3 ινγνηερλία, δελ ζα ζπλαληήζνπκε πνιιέο ζειίδεο αθηεξσκέλεο απνθιεηζηηθά ζην ρεηκώλα. Ο ρεηκώλαο ιεηηνπξγεί σο πιαίζην ή σο επηθνπξηθό ή κεηαβαηηθό ζέκα ηνπ ιπξηθνύ ιόγνπ. Οη θιαζηθνί ζρεδόλ αγλννύλ ηνπο άγξηνπο θαηξνύο, ελώ νη λενέιιελεο πνηεηέο πκλνύλ πεξηζζόηεξν ην αλαζηάζηκν έαξ. ηελ αξραία ειιεληθή ηξαγσδία, ε θπζηθή ζθελνγξαθία, εθεί όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ιεηηνπξγεί σο αλαςπρή, σο αλαθνύθηζε αλάκεζα ζε πνιιά δεηλά. Ο Η.Μ. Παλαγησηόπνπινο ζεκεηώλεη εύζηνρα όηη ε θύζε γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο ήηαλ «αιιηώηηθε», άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ύπαξμε ησλ ζεώλ, ελώ ε θπζηνιαηξεία, έηζη πεξίπνπ όπσο ηελ ελλννύκε ζήκεξα, αξρίδεη από ην ξνκαληηζκό θαη ζπγθεθξηκέλα από ηνλ Ρνπζζώ. Γηα ηνλ θιαζηθό πνηεηή «ε θύζε είλαη ν Θεόο. Ο Εεύο ζηέιλεη ηνλ θεξαπλό ηνπ, όηαλ νξγίδεηαη. Αζηξάθηεη, βξνληά, ρηνλίδεη, βξέρεη, παγώλεη ηε γε. Ο Απόιισλ θσηίδεη κε ην θινγηζκέλν ππξζό ηνπ ηηο λύρηεο Δίλαη κηα αιιηώηηθε θύζε εθείλε». Γηα ηνλ Η.Μ. Παλαγησηόπνπιν, ν γλεζηόηεξνο ειιεληθόο ρεηκώλαο είλαη ν ρεηκώλαο ηνπ Παπαδηακάληε ν ηξαγηθόηεξνο βξίζθεηαη ζηε «ηαρνκαδώρηξα» ή ζηνλ «Έξσηα ζηα ρηόληα», ν γξαθηθόηεξνο ζην «Υξηζηό ζην θάζηξν». Σα εύζηνρα επηιεγκέλα απνζπάζκαηα, πνπ παξαζέηεη ν ζπγγξαθέαο, αλαδεηθλύνπλ ηελ πνίεζε θαη ην ιπξηζκό ηνπ παπαδηακαληηθνύ ρεηκώλα. Άιισζηε, νιόθιεξν ην θείκελν ραξαθηεξίδεηαη από παξάζεζε πνηεηηθώλ απνζπαζκάησλ (Αιθαίνπ, Παιακά, Εαινθώζηα) θαη πάκπνιιεο αλαθνξέο ζηνλ Shakespeare (Βαζηιηά Λεξ), ζηελ αξραία ειιεληθή ηξαγσδία, ζηελ Οδύζζεηα, ζηε κπζνινγία, ζηνλ νισκό θ.ιπ. Οη κλείεο ηίηισλ θαη νλνκάησλ αλαγθάδνπλ δηαξθώο ηνλ αλαγλώζηε λα αλαθαιέζεη ζρεηηθέο αλαγλσζηηθέο κλήκεο: ζηίρνπο, θεηκεληθά ζπαξάγκαηα ή θαη νιόθιεξα έξγα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην θείκελν ζε θαηάζηαζε in absentia. Αλ ζειήζνπκε λα γίλνπκε πην αθξηβείο, σο πξνο ηελ ηαμηλόκεζε ησλ δηαθεηκεληθώλ ηερληθώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Η.Μ. Παλαγησηόπνπινο ζηα θείκελα πνπ εμεηάζακε, ζα ιέγακε όηη απηέο ιακβάλνπλ ηξεηο θύξηεο κνξθέο 10 : ηνπ παξαζέκαηνο (δει. ηεο θαηά ιέμεο αλαπαξαγσγήο ελόο ρσξίνπ), ηεο «ινγνθινπήο» (δει. ηεο ιηγόηεξν αθξηβνύο παξάζεζεο ή παξάθξαζεο ελόο ρσξίνπ) θαη ηνπ ππαηληγκνύ (πνπ είλαη θαη ε πιένλ άδειε κνξθή δηαθεηκεληθόηεηαο). Δίδακε όηη ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί πνιιά παξαζέκαηα (π.ρ. από θείκελα ηνπ Παιακά, ηνπ Παπαδηακάληε θ.ιπ.) θαη άθζνλνπο ππαηληγκνύο (π.ρ. ζπιιήβδελ ζην κπζηζηόξεκα ηνπ 19 νπ αη. κέζσ ηεο αλαθνξάο ζηα γξαθηθά ηαρπδξνκηθά ακάμηα). Ωο «ινγνθινπή» κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε ηελ από κλήκεο ειεύζεξε παξάζεζε ή παξάθξαζε ηεο ξήζεο ηνπ Βαιεξύ γηα ηνλ Ρνπζζώ («Η θπζηνιαηξεία ηνπ Ρνπζζώ δελ είλαη παξά κηα έθθξαζε ηνπ πόζνπ πνπ έληωζε λα θάλεη κηα εθδξνκή»). Δπίζεο, παξαηεξνύκε όηη ηα δηαθείκελα ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Η.Μ. Παλαγησηόπνπινπ αληινύληαη ηόζν από ην ρώξν ηεο ειιεληθήο ή μέλεο ινγνηερλίαο, όζν θαη από ηελ ηέρλε θαη ηε κπζνινγία, πξάγκα πνπ επηηξέπεη ζε δηαθνξεηηθνύο θώδηθεο λα εκπιέθνληαη ζε ελδηαθέξνληα θαη γόληκν δηάινγν. Ζ αλαγλώξηζε ησλ δηαθεηκέλσλ είλαη, όπσο είπακε, βαζηθή πιεπξά ηεο αλάγλσζεο, ηεο παξαγσγήο θαη ηεο νινθιήξσζεο ηνπ λνήκαηνο εθ κέξνπο ηνπ αλαγλώζηε. ύκθσλα κε ηνλ Μ. Riffaterre, ην δηαθείκελν κπνξεί λα νξηζηεί σο ην ζύλνιν ησλ θεηκέλσλ, πνπ ν αλαγλώζηεο βξίζθεη ζηε κλήκε ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο. Σν ζύλνιν απηό είλαη κε πεπεξαζκέλν, έρεη ραιαξά θαη επθίλεηα όξηα. Θεσξεηηθά κπνξεί λα αλαπηύζζεηαη γηα πάληα καδί κε ην πλεπκαηηθό επίπεδν ηνπ αλαγλώζηε 11. Δπνκέλσο, επάιιειεο αλαγλώζεηο ησλ θεηκέλσλ ηνπ Η.Μ. 10 Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηαμηλόκεζε ησλ δηαθεηκεληθώλ ζρέζεσλ, βι. G. Genette, Palimpsestes, La Litterature au Second Degré,ό.π.,passim. 11 M. Riffaterre, Syllepsis, πεξ. Critical Inquiry, ηόκ. 6, αξ. 4, Καινθαίξη 1980, ζ

4 Παλαγησηόπνπινπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ αλαθάιπςε λέσλ δηαθεηκεληθώλ επηζηξώζεσλ: γηα παξάδεηγκα, ε «ρηώλ» ηνπ Παπαδηακάληε πνπ «έγηλε ζηλδώλ, ζάββαλνλ» κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ζθελή ηεο ρηνλνζύειιαο από ηελ Eroica ηνπ Κνζκά Πνιίηε (πνπ θη απηή κε ηε ζεηξά ηεο απερεί ηε λνπβέια ηνπ J. Joyce, Οη Νεθξνί, ζην ηέινο ηεο νπνίαο ην ρηόλη, άθζνλν, πέθηεη ζε νιόθιεξε ηελ Ηξιαλδία) 12 αιιά θαη ζην Μαγηθό Βνπλό ηνπ Thomas Mann Σν άινγν θνηηόηαλε θαξδύ-πιαηύ, αθέξαην, δεκέλν αθόκα ζ έλα ζρίλν από ην ραιηλάξη. Πιάη ηνπ ν Αλδξόληθνο πεζκέλνο κε ηα κνύηξα θαη θάηω απ απηόλ ε Θεαλώ. Κνθθαιηαζκέλνη, άιηωηνη θαη νη ηξεηο 13. I.M.Παλαγηωηόπνπινο «Σν ηξαγνύδη ηνπ ρεηκώλα»(o δηαθεηκεληθόο ηζηόο ηνπ θεηκέλνπ) Διακειμενικόηηηα και διαλογικόηηηα ζηη διδαζκαλία ηοσ λογοηετνικού κειμένοσ Με ηελ αλαγλώξηζε ή ηελ αλαθάιπςε δηαθεηκέλσλ ν αλαγλώζηεο θαζίζηαηαη ζπλδεκηνπξγόο ηνπ θεηκέλνπ, δεκηνπξγώληαο έλα είδνο λνεξνύ ηζηνύ κε δπζδηάθξηηα όξηα θαζώο ελεξγνπνηεί κέζσ ηεο αλαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο έλα παηρλίδη δηαινγηθώλ δηαζηαπξώζεσλ θαη αληηζηίμεσλ κεηαμύ δηάθνξσλ θαιιηηερληθώλ κνξθώλ. Ο αλαγλώζηεο θαιείηαη λα πξνζιάβεη ηα ινγνηερληθά θείκελα σο κέξε ελόο επξύηεξνπ αζηεξηζκνύ έξγσλ πνπ βξίζθνληαη κεηαμύ ηνπο ζε δηαξθή δηαινγηθή δηαπξαγκάηεπζε. Όκσο, ε έλλνηα ηνπ δηαιόγνπ είλαη γεληθόηεξα πνιιαπιώο ρξήζηκε θαη ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο. Μέζσ ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζήο ηνπ θάζε έξγν είλαη ζαλ λα ζπκκεηέρεη ζε δηάινγν κε ην λα πξνθαιεί ηελ αληαπόθξηζε ηνπ καζεηή-αλαγλώζηε, αιιά θαη ηε γόληκε δηαινγηθή επηθνηλσλία κεηαμύ 12 J. Joyce, Οη Νεθξνί, κεηάθξαζε Α. Μπεξιήο, Αζήλα: Κξύζηαιιν Κ. Πνιίηε, Eroica, Αζήλα: Δξκήο 1989, ζ

5 ζπλαλαγλσζηώλ ή ηελ επξύηεξε δηαινγηθή επηθνηλσλία κε ηνλ θόζκν ησλ ηδεώλ ηνπ θεηκέλνπ. Ζ δηαθεηκεληθόηεηα αλαδεηθλύεη ηελ αλάγλσζε σο γίγλεζζαη, σο αλνηρηή, κε παγησκέλε δηαδηθαζία, πνπ αλαλεώλεηαη δηαξθώο κέζα από ηελ ελαιιαγή ησλ ππνθεηκέλσλ, ησλ ζπλζεθώλ επηθνηλσλίαο, ησλ ηζηνξηθώλ θαη θνηλσληθώλ ζπκθξαδνκέλσλ. Ζ έλλνηα ηνπ δηαιόγνπ θαη ηεο δηαινγηθόηεηαο είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλεο κε ην έξγν ηνπ Ρώζνπ ζεσξεηηθνύ Μ.Μ. Bakhtin.Αλαδεηθλύνληαο ηε δηαινγηθόηεηα ηεο γιώζζαο, ηελ πνιπθσληθή θύζε ηεο ινγνηερλίαο θαη ηε δηαβξσηηθή θαζνιηθόηεηα ηνπ θαξλαβαιηθνύ πλεύκαηνο, ν Bakhtin κπνξεί, επίζεο, λα ζεσξεζεί ν αληηπξνζσπεπηηθόηεξνο ζηνραζηήο ηεο ζύγρξνλεο επνρήο, ε νπνία νύησο ή άιισο ραξαθηεξίδεηαη από πνιππνιηηηζκηθόηεηα θαη ηδενινγηθό πινπξαιηζκό: «Ζ λέα πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε [ ] αλζίδεη κέζα ζε έλαλ θόζκν ν νπνίνο έρεη γίλεη ελεξγά πνιπγισζζηθόο κηα γηα πάληα. Ζ επνρή όπνπ νη εζληθέο γιώζζεο ζπλππάξρνπλ ρσξίο λα επηθνηλσλνύλ ε κηα κε ηελ άιιε έρεη ηεξκαηηζηεί. Οη γιώζζεο θσηίδνληαη ακνηβαία, γηαηί κηα γιώζζα δελ κπνξεί λα έρεη ζπλείδεζε ηνπ εαπηνύ ηεο παξά κνλάρα ζην θσο κηαο άιιεο [ ]. Όια έρνπλ ηεζεί ζε θίλεζε, όια έρνπλ κπεη ζε κηα δηαδηθαζία δπλακηθήο αιιειεπίδξαζεο, όια θσηίδνληαη ακνηβαία» 14. Ζ ζεσξία ηεο δηαινγηθόηεηαο ζέηεη ζην πξνζθήλην ηελ αληίιεςε όηη ην λόεκα ηνπ ιόγνπ καο, αιιά θαη ην λόεκα πνπ δηακνξθώλεη ν αλαγλώζηεο θάζε θνξά πνπ δηεμέξρεηαη ηηο ζειίδεο ελόο βηβιίνπ, ηξέθεηαη θαη αλαλεώλεηαη δηαξθώο κόλν κέζα από ην δηάινγν. Σν λόεκα ππάξρεη κόλν όηαλ έξρεηαη ζε επαθή κε έλα άιιν λόεκα ην λόεκα ελόο άιινπ. Ο δηάινγνο ελεξγνπνηεί έλα αηειεύηεην παηρλίδη αλαζεκαζηνδνηήζεσλ θαη επαλεξκελεηώλ, λνεκαηηθώλ κεηαζέζεσλ θαη ελαιιαγώλ. Ζ δηαινγηθή παξαγσγή ηνπ λνήκαηνο όπσο θαη ε δηαινγηθή ζρέζε θεηκέλνπαλαγλώζηε εγείξνπλ ελδηαθέξνληεο δηδαθηηθνύο πξνβιεκαηηζκνύο γηα ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο 15 άιισζηε θαη νη ζεσξίεο αλαγλσζηηθήο αληαπόθξηζεο (πνπ έρνπλ πνιιαπιώο επεξεάζεη ηε ζύγρξνλε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο) πξεζβεύνπλ ηε δηαινγηθή επηθνηλσλία θεηκέλνπ-αλαγλώζηε σο πνιπδύλακε δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζηε λνεκαηνδόηεζε. Σν θείκελν είλαη έλαο πνιπδηάζηαηνο «ηόπνο» επί ηνπ νπνίνπ ζπληειείηαη θαη αλαλεώλεηαη δηαξθώο ε παξαγσγή ηνπ λνήκαηνο. Απηό ζεκαίλεη όηη έλα θείκελν λνεκαηνδνηείηαη κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο όρη κόλν από δηαθνξεηηθνύο αλαγλώζηεο αιιά θαη από ηνλ ίδην αλαγλώζηε ζε δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο. Ο καζεηήο σο αλαγλώζηεο θάλεη νπζηαζηηθά ην θείκελν «λα ππάξμεη», θαζώο ηξνθνδνηεί ηα ζεκεία ηεο θεηκεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο κε κλήκεο, εηθόλεο, ζπλεηξκνύο, ςπρηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο πξνβνιέο. ην λέν δηδαθηηθό πιηθό γηα ην ζρνιείν ζα ζπλαληήζνπκε δηάθνξεο κνξθέο δηαιόγνπ, δηαινγηθήο επηθνηλσλίαο ή αληηπαξάζεζεο, πνπ επηηπγράλνληαη κέζα από ηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο ησλ θεηκέλσλ θαη κέζα από ηηο πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. Αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά ηηο θπξηόηεξεο θαηεγνξίεο: α) Γηάινγνο κεηαμύ ησλ αλζνινγνύκελσλ θεηκέλσλ. Σα θείκελα ζπλνκηινύλ κεηαμύ ηνπο, αθόκε θαη αληηζηηθηηθά, θαζώο παξαηίζεληαη ζην βηβιίν ρσξηζκέλα ζε επξύηεξεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο (π.ρ. «Δκείο θαη ε θύζε», «Κνηλσληθή δσή», «Ζ 14 Βι. M.M. Bakhtin, Έπνο θαη Μπζηζηόξεκα, κεηάθξαζε Γ. Κηνπξηζάθεο, Αζήλα: Πόιηο 1995, ζζ Βι. Δπ. Φξπδάθε, Η Θεωξία ηεο Λνγνηερλίαο ζηελ Πξάμε ηεο Γηδαζθαιίαο, Αζήλα: Κξηηηθή, 2003, ζζ θαη Σδ. Καινγήξνπ, «Γηάινγνη Κεηκέλσλ / Γηάινγνη Αλαγλσζηώλ: Γηδαθηηθνί Πξνβιεκαηηζκνί γηα ην Μάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο ζην ρνιείν ηνπ 21 νπ Αηώλα», ζηνλ ηόκν Μάζεζε θαη Γηδαζθαιία ζηελ Κνηλωλία ηεο Γλώζεο, Πξαθηηθά Δ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ, ηόκ. Β, επηκέιεηα Αζ. Σξηιηαλόο, Η. Καξάκελαο, Αζήλα Ννεκβξίνπ2004,Αζήλα,2005,ζζ

6 νηθνγέλεηά κνπ» θ.ά.). Ο αλαγλώζηεο θαιείηαη λα θάλεη ζπγθξίζεηο κεηαμύ ησλ θεηκέλσλ, λα δηαπηζηώζεη νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο, λα αληρλεύζεη ηα κπζηηθά κνλνπάηηα πνπ ελώλνπλ ηα θείκελα κεηαμύ ηνπο π.ρ. ην θηλέδηθν πνίεκα «Ο ζθαληδόρνηξνο» κε ην αθήγεκα ηνπ Γ. Μπόληε [Ο αζεκέληνο δξόκνο], ζην νπνίν πξσηαγσληζηεί έλαο ζθαληδόρνηξνο(αλζνιόγην Δ -Σ Γεκ.). Με ζηελνύο όξνπο δηαθεηκεληθόηεηαο ηα θείκελα απηά δελ ζπλδένληαη. πλνκηινύλ, όκσο, κεηαμύ ηνπο, θαζώο εθθξάδνπλ θνηλέο αληηιήςεηο γηα ην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη γηα ηε ζηάζε ηνπ αλζξώπνπ απέλαληη ζηε θύζε. Σν [Δίκαζηε εηο ην εκείο], απόζπαζκα από ηα Απνκλεκνλεύκαηα ηνπ Μαθξπγηάλλε, κπνξεί λα δηαβαζηεί αληηζηηθηηθά πξνο ην πνίεκα ηνπ Ν. Γθάηζνπ «Μπαξκπαγηάλλε Μαθξπγηάλλε» (Αλζνιόγην Δ -Σ Γεκ.). Ο εηεξνγισζζηθόο ιόγνο ηνπ Γθάηζνπ αλαπηύζζεη κε δήζελ παηγληώδεο θαη αλάιαθξν ύθνο δηάινγν κε ην καθξπγηαλληθό έξγν, ηνπνζεηώληαο ην ζηα ζύγρξνλα θνηλσληθά ζπκθξαδόκελα. Ο πνηεηήο δηαπηζηώλεη όηη ν Μαθξπγηάλλεο σο ζύκβνιν ηεο αγλήο, απζόξκεηεο θαη αδνύισηεο ςπρήο ηνπ Έιιελα έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ ηδηνηέιεηα θαη ηελ ππνθξηζία ησλ ζύγρξνλσλ λενειιήλσλ. β) Γηάινγνο κεηαμύ ησλ αλζνινγνύκελσλ θεηκέλσλ θαη ησλ «παξάιιεισλ θεηκέλσλ» πνπ πξνηείλνληαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ή ζην παξάξηεκα κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο. πλήζσο ηα «παξάιιεια θείκελα» επηιέγνληαη κε βάζε ηελ πξόδειε δηαθεηκεληθή ζύλδεζή ηνπο κε ην αξρηθό θείκλν. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ε «αθνξάθα» ηνπ Άληεξζελ ζπλδέεηαη κε ην παξακύζη ηνπ Όζθαξ Οπάηιλη «Ζ αμηνζαύκαζηε ξνπθέηα», ην απόζπαζκα από ηα Απνκλεκνλεύκαηα ηνπ Μαθξπγηάλλε κε ην πνίεκα «Μαθξπγηάλλεο» ηνπ ηθειηαλνύ θ.ά. (Αλζνιόγην Δ -Σ Γεκ.). Ζ ζπλεμέηαζε θαη ε ζύγθξηζε παξάιιεισλ θεηκέλσλ θαζηζηά ηελ αλάγλσζε πεξηζζόηεξν πινπξαιηζηηθή δηαδηθαζία θαη ηνπο καζεηέο πεξηζζόηεξν θξηηηθνύο θαη ζπζηεκαηηθνύο αλαγλώζηεο. γ) Γηάινγνο κεηαμύ ησλ αλζνινγνύκελσλ θεηκέλσλ θαη ησλ εηθόλσλ πνπ ηα ζπλνδεύνπλ. Δλεξγνπνηείηαη έλα παηρλίδη πνηθίισλ αληαπνθξίζεσλ κεηαμύ θεηκεληθώλ θαη εηθνληζηηθώλ θσδίθσλ, από ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ νη εηθόλεο ησλ Αλζνινγίωλ δελ είλαη δηαθνζκεηηθέο αιιά παξνπζηάδνπλ ζεκαζηνινγηθή-ζεκαηηθή ζπλάθεηα κε ηα θείκελα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ην «Παξακύζη ηεο γηαγηάο» ηνπ Ν. Γύδε πνπ ζπλνδεύεη ην νκώλπκν πνίεκα ηνπ Η. Πνιέκε (Αλζνιόγην Δ -Σ Γεκ.) ή ν πίλαθαο ηνπ Μπ.Δ.Μνπξίγην «Υσξηαηόπαηδν ζην κπαιθόλη» ζε ζρέζε κε ην πνίεκα ηνπ Σ.Άγξα «Ξαλζό παηδί»(κείκελα Ν.Λ. Α Γπκλαζίνπ) Τα παράλληλα κείμενα Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ θεηκέλνπ κέζα ζε έλαλ ηζηό από «παξάιιεια θείκελα», δειαδή ε έληαμε ηνπ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ ζε έλα επξύηεξν δίθηπν έξγσλ κε ηα νπνία βξίζθεηαη ζε ζρέζε άκεζνπ ή έκκεζνπ δηαιόγνπ, ζπλνκηιίαο, ζπκθσλίαο ή αληίζηημεο, δηαθσηίδεη ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία πξόζιεςεο ηνπ θεηκέλνπ κέζα ζην ρξόλν. Ζ ζπλνιηθή ζεκαζία ελόο έξγνπ δελ κπνξεί λα νξηζηεί κόλν κε ηνπο όξνπο ηεο ζεκαζίαο πνπ είρε γηα ην ζπγγξαθέα θαη ηνπ ζπγρξόλνπο ηνπ. Σν ινγνηερληθό έξγν δεη ηε δσή ηνπ, θαζώο είλαη δηαξθώο αλνηρηό ζε κηα δηαδηθαζία επάιιεισλ αλαγλώζεσλ θαη εξκελεηώλ, παιίκςεζησλ λνεκαηηθώλ επηζηξώζεσλ. Ο άθακπηνο ηζηνξηθηζκόο δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζε έλαλ «λέν ηζηνξηθηζκό», 16 ελώ ε εξκελεία ηνπ 16 Βι.ζρεηηθά,J. H.Johnson and L.Freedman,Developing Critical Awareness at the Middle Level. Using Texts as Tools for Critique and Pleasure.Newark,DE:International Reading Association , ζζ

7 έξγνπ ηέρλεο έρεη σο αθεηεξία ηα ζύγρξνλα εξσηήκαηα ηνπ παξόληνο θαη όρη ηελ απιή έληαμε ηνπ έξγνπ ζηελ επνρή ηνπ. Σν έξγν δηαβάδεηαη, μεθεύγεη δηαξθώο από ηα αξρηθά ηνπ ζπκθξαδόκελα θαη πξνεθηείλεηαη αηέξκνλα ζηνλ θόζκν ησλ ζεκαζηώλ, δηαηεξώληαο παξάιιεια αθέξαην ην αίληγκά ηνπ. Κάζε έξγν ηέρλεο πνπ ππάξρεη ήδε γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα ζηελ Ηζηνξία, όπσο ζπκβαίλεη άιισζηε κε ηα πεξηζζόηεξα έξγα ηέρλεο, αλακεηγλύεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο, ηξεηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθόηεηεο πνπ πξνζηίζεληαη ε κία πάλσ ζηελ άιιε θαη πεξηπιέθνληαη. Πξώηα ην ρξόλν ηεο δηθήο καο επνρήο αιιά θαη αληηζηξόθσο ηνλ παξειζόληα ρξόλν ηεο παξαγσγήο ηνπ έξγνπ, ν ηξίηνο ρξόλνο, όκσο, ηνλ νπνίν δελ πξέπεη λα μερλάκε, είλαη ν ελδηάκεζνο ρξόλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ην έξγν πθίζηαηαη πνιιαπιέο αλαγλώζεηο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ζπκβάιινπλ ζηε δηακόξθσζε θαη ηε ζθπξειάηεζε ησλ αλαγλώζεσλ θαη ησλ εξκελεηώλ ηνπ παξόληνο. Καζώο ην ινγνηερληθό θείκελν είλαη αλνηρηό ζηελ εηεξνγέλεηα θαη ηελ πνιιαπιόηεηα, ηελ πνιπείδηα θαη ηηο δηαθεηκεληθέο αλαγλώζεηο κέζα ζε κηα ζρεδόλ απεξηόξηζηε πνηθηιία ζπκθξαδνκέλσλ, αλάινγε νθείιεη λα είλαη θαη ε δηδαθηηθή ηνπ πξνζέγγηζε, ηέηνηα πνπ λα επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο-αλαγλώζηεο λα θαηαλνήζνπλ όηη ην ζθνηεηλό αληηθείκελν ηνπ πόζνπ, δει. ην «λόεκα» ηνπ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ,δελ είλαη ακεηάιιαθην θαη δηαρξνληθό, αιιά αλνηρηό ζε ηνικεξέο αλαγλώζεηο κε βάζε πάληνηε ηνλ ηζηνξηθό νξίδνληα ηνπ παξόληνο, ηα εξσηήκαηα θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ ζήκεξα. Σα παξάιιεια θείκελα είλαη έλα ηζρπξό παηδαγσγηθό εξγαιείν πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζθνπόο απηόο θαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ όηη ην λόεκα ηνπ θεηκέλνπ θαηαζθεπάδεηαη από έλα αέλαα κεηαηνπηδόκελν παξόλ πνπ παξάγεη εηεξνγελείο εξκελείεο. Σα παξάιιεια θείκελα πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε δηδαζθαιία γηα λα θσηίζνπλ πνιύπιεπξα ηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο λνεκαηνδόηεζεο ηνπ ινγνηερληθνύ έξγνπ αλήθνπλ ελδεηθηηθά ζηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο: α) ηα παξάιιεια θείκελα κπνξνύλ λα είλαη ηα άκεζα θαη εκθαλή δηαθείκελα ηνπ ινγνηερληθνύ έξγνπ (άιια θείκελα, έξγα ηέρλεο, πίλαθεο δσγξαθηθήο, κνπζηθέο ζπλζέζεηο, θ.ά. ) Σα ηζηνξηθά πνηήκαηα ηνπ Κ.Π. Καβάθε,γηα παξάδεηγκα, δελ κπνξνύλ λα δηδαρζνύλ ηθαλνπνηεηηθά αλ νη καζεηέο δελ έρνπλ πξόζβαζε ζηηο ηζηνξηθέο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πνηεηήο γηα λα δξακαηνπνηήζεη ειάζζνλα ηζηνξηθά πξόζσπα θαη ηζηνξηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο ειιεληζηηθήο επνρήο. Αλ νη καζεηέο δελ γλσξίδνπλ ην ηζηνξηθό δηαθείκελν ηόηε ελδερνκέλσο δελ κπνξνύλ λα θηάζνπλ ζε κία πξσηνβάζκηα θαηαλόεζε ηνπ πνηήκαηνο. Ζ άκεζε, πξόδειε δηαθεηκεληθόηεηα ηνπ θεηκέλνπ κπνξεί λα εκπιέθεη επίζεο έξγα ηέρλεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζπγθεθξηκέλνπο πίλαθεο ηνπ P. Bruegel ηνπ Πξεζβύηεξνπ ζε πνηήκαηαεθθξάζεηο ησλ πνηεηώλ W. Carlos Williams, W.H. Auden, W. Szymborska, θ.ά. β) Μία άιιε κνξθή «παξάιιεισλ θεηκέλσλ» κε ηα νπνία κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη ν εθπαηδεπηηθόο ηνπο καζεηέο ηνπ είλαη ηα άξξεηα, ιαλζάλνληα δηαθείκελα ηνπ θεηκέλνπ γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ νξνινγία ηνπ Riffaterre, ην «ππόγξακκα» ηνπ πνηήκαηνο, απηό πνπ ζεκεηνδνηείηαη κέζα από ηε καθξαίσλε ινγνηερληθή παξάδνζε, ηνπο παλάξραηνπο ζπκβνιηζκνύο θαη ηα αξρέηππα ησλ αηώλσλ. ην αθόινπζν ρατθνύ ηνπ Ζιία Κεθάια ιαλζάλεη ε πξναηώληα ζπκβνιηθή ζύλδεζε ηνπ δέληξνπ ηεο «θιαίνπζαο» ηηηάο κε ην ζξήλν, ηνλ νδπξκό, αιιά θαη κε ην πγξό ζηνηρείν θαη κε ηνλ πξόσξν ζάλαην (πληγκό) κηαο παξζέλαο θόξεο. Να κελ θνηκεζώ. ηνλ ύπλν κνπ θιωλάξηα ηηηάο 7

8 πνπ ζηάδνπλ. Έηζη, δεκηνπξγείηαη δπλεηηθά έλαο ηζηόο από παξάιιεια θείκελα πνπ καο νδεγεί από ηελ Οδύζζεηα (θ, 510, ηηέαη ωιεζίθαξπνη) ώο ηνλ πεξίθεκν ςαικό 137 (Δπί ηωλ πνηακώλ Βαβπιώλνο, εθεί εθαζίζακελ θαη εθιαύζακελ ελ ηω κλεζζήλαη εκάο ηεο ηώλ. Δπί ηαηο ηηέαηο ελ κέζω απηήο εθξεκάζακελ ηα όξγαλα εκώλ ), ηνλ Shakespeare (ζάλαηνο ηεο Οθειίαο ζηνλ Άκιεη, ην ηξαγνύδη ηεο ηηηάο πνπ ηξαγνπδά ε Γπζδαηκόλα ιίγν πξηλ ην ζάλαηό ηεο- Οζέιινο), αιιά θαη ηηο πνιπάξηζκεο εηθαζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο. γ) Μία άιιε θαηεγνξία παξάιιεισλ θεηκέλσλ είλαη απηά πνπ ζπλδένληαη κε έθδειν ηξόπν κε ην αξρηθό θείκελν θαη ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ: έξγα από ηα νπνία ν ζπγγξαθέαο έρεη επεξεαζηεί ή έρεη κεηαθξάζεη (π.ρ. ηα πνηήκαηα ηεο Γεύηεξεο Γξαθήο ηνπ Διύηε σο παξάιιεια θείκελα ησλ ίδησλ ησλ πνηεκάησλ ηνπ), θείκελα ηεο ίδηαο επνρήο ή παξόκνηαο ζεκαηηθήο κε ην αξρηθό θείκελν, παξάιιεια ρσξία θ.ά. δ) Μία εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα θαηεγνξία «παξάιιεισλ θεηκέλσλ» είλαη απηά πνπ ζπλδένληαη ραιαξά κε ην αξρηθό θείκελν, δηαιέγνληαη καδί ηνπ αληηζηηθηηθά, αλήθνπλ ζε κηα άιιε επνρή θαη εθθξάδνπλ κηα δηαθνξεηηθή θνηλσληόιεθην ή πξνζζέηνπλ άιιεο ηδενινγηθέο απνρξώζεηο ζην ππό πξαγκάησζε ζέκα. Σα παξάιιεια απηά θείκελα πξνθύπηνπλ ελ κέξεη θαζώο ν αλαγλώζηεο πξνβάιιεη ζην αξρηθό θείκελν ην πξνζσπηθό ηνπ ινγνηερληθό ξεπεξηόξην έλα ζύλνιν από πξνεγνύκελεο αλαγλσζηηθέο εκπεηξίεο, πνιηηηζκηθά θαζνξηζκέλεο πεπνηζήζεηο, γλώζεηο θαη παξαδνρέο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, νη επηινγέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κπνξεί λα είλαη πην ηληξηγθαδόξηθεο, ηνικεξέο ή πξνθιεηηθέο είλαη νη επηινγέο ηνπ αλαγλώζηε πνπ απνιακβάλεη λα ρξεζηκνπνηεί αλαγλσζηηθέο ζηξαγεγηθέο αλνηρηέο ζε πνιιαπιά λνήκαηα θαη ν νπνίνο δηαβάδεη έλα θείκελν ρσξίο λα ην πεξηνξίδεη ζε έλα θπξίαξρν λόεκα. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ε δηδαθηηθή πξόηαζε ησλ Allen Webb & Brandon Guisgand 17 γηα ηελ παξάιιειε δηδαζθαιία ηνπ Oliver Twist ηνπ Dickens κε ην πξσηνπνξηαθό graphic κπζηζηόξεκα ηνπ Will Eisner Fagin the Jew (2003), έλα έξγν ην νπνίν επαλαδηαπξαγκαηεύεηαη ηε ινγνηερληθή αλαπαξάζηαζε ηνπ Δβξαίνπ ηνπνζεηώληαο ηελ ζην ηδενινγηθό πιαίζην ηνπ αληηζεκηηηζκνύ ηεο επνρήο ηνπ Dickens αιιά θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ Οινθαπηώκαηνο ζηνλ 20 ό αηώλα. Όηαλ δεηάκε από ηνπο θνηηεηέο καο λα ζρεδηάζνπλ δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζπγθεθξηκέλσλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ, θαη λα επηιέμνπλ ην ζρεηηθό ππνζηεξηθηηθό δηδαθηηθό πιηθό αιιά θαη ηα «παξάιιεια θείκελα» πνπ ζα πιαηζηώζνπλ ηε δηαδαζθαιία ηνπο, παξαηεξνύκε πνιύ ζπρλά, όηη επηδεηθλύνπλ κηα ζρεηηθή ηνικεξόηεηα ζην δηδαθηηθό ζρεδηαζκό πνπ πξνηείλνπλ. Ζ ηνικεξόηεηα απηή πξνθύπηεη από ην γεγνλόο όηη δηαβάδνπλ κε «ηζρπξό» ηξόπν ην ινγνηερληθό θείκελν. Ζ ηζρπξή αλάγλσζε δελ είλαη νύηε παξαλάγλσζε νύηε πεξεξκελεία. Ωο αλαγλώζηεο πξνζδηνξίδνπλ ζπλεηδεηά κηα ζπγθεθξηκέλε νπηηθή γηα λα δηαβάζνπλ ην πξνο δηδαζθαιία θείκελν, ηελ αλαπηύζζνπλ κε πεηζηηθό ηξόπν θαη δηαξζξώλνπλ κε ζπλέπεηα έλα ζύλνιν ζρεηηθώλ δηδαθηηθνκαζεζηαθώλ ζηξαηεγηθώλ. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ε παξάιιειε αλάγλσζε-δηδαζθαιία ηνπ ζαπκάζηνπ ζπκβνιηζηηθνύ πνηήκαηνο ηνπ Κ. Παιακά «Σν αίκα» από ηνπο Καεκνύο ηεο Ληκλνζάιαζζαο θαη ηεο λνπβέιαο ηνπ Paul Gallico Η Αγξηόρελα,(The Snow Goose[α έθδ.1941],κε εηθνλνγξάθεζε ηεο Angela Barrett,Hutchinson 2007)κηαο 17 A.Webb and B. Guisgand,«A multimodal approach to addressing Antisemitism: Charles Dickens s Oliver Twist and Will Eisner s Fagin the Jew»,ζηνλ ηόκν J.B.Carter,(ed.), Building Literacy Connections with Graphic Novels,U-Illinois: NCTE 2007,ζζ

9 αμεπέξαζηεο ηζηνξίαο άδνιεο αγάπεο, αθνζίσζεο θαη απηνζπζίαο κε θόλην ην Β Παγθόζκην Πόιεκν. ΤΟ ΑΙΜΑ Σπαπάζεηε, αγπιόπαπιερ και μαύπερ θαλαπίδερ, ζαρ ξάνοιξε o κςνηγηηήρ και σάπορ έσει γίνει, πεθαίνεηε, να και οι ζηεπνέρ ηος ηλιού μ' εζάρ ασηίδερ, παίπνει κι από ηο αίμα ζαρ ηηρ δύζηρ ηο ποςμπίνι. Κ' εζείρ, και ποιος κςνηγηηή ζαρ σηύπηζε καπηέπι, πόθοι κι αγάπερ, όνειπα κ' ελπίδερ και θπονηίδερ; Κόκκινο κι απ' ηο αίμα ζαρ ηο πλαγιαζμένο αζηέπι. Πεθαίνεηε, αγπιόπαπιερ και μαύπερ θαλαπίδερ. Κσζηήο Παιακάο, Οη Καεκνί ηεο Ληκλνζάιαζζαο ηε δηδαζθαιία επίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην DVD ηεο ηαηλίαο Σαμηδηάξηθα πνπιηά(le Peuple Migrateur,2001) θαζώο θαη ην αξηζηνπξγεκαηηθό soundrack ηεο ηαηλίαο κε ζπλζέζεηο ηνπ Bruno Coulais(Virgin). Ο παξαιιειηζκόο αλάκεζα ζηηο αγηόπαπηεο ηνπ παιακηθνύ πνηήκαηνο, ηελ πιεγσκέλε αγξηόρελα ηεο λνπβέιαο θαη ηα κεηαλαζηεπηηθά αγξηνπνύιηα ηνπ ληνθηκαληέξ, δεκηνπξγεί λέεο αλαγλώζεηο, νη νπνίεο πξνθαινύλ ελδηαθέξνλεο ζθέςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνύο. Παξαηεξνύκε όηη πνιύ ζπρλά νη αλαγλώζηεο, δηαβάδνληαο έλα θείκελν (εηδηθά θάπνην παιαηόηεξν) ηπραίλεη λα δνπλ ζε απηό ζύγρξνλεο ζεκαζίεο, γηα ηηο νπνίεο γλσξίδνπλ κελ όηη δελ ζα κπνξνύζαλ λα απνηεινύλ κέξνο ηνπ ξεπεξηνξίνπ ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηνπ θεηκέλνπ, αιιά λα είλαη ηόζν ηζρπξέο θαη ζπλαθείο κε ηε δηθή ηνπο θνπιηνύξα πνπ αηζζάλνληαη όηη πξέπεη λα ηηο δηαηππώζνπλ. Δηθνλνγξάθεζε: Angela Barrett 9

10 Ζ ρξήζε δηαθόξσλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ σο «παξάιιεισλ» θαηά ηε δηδαζθαιία, όπσο ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα, αλαδεηθλύεη ην ξόιν πνπ παίδεη ε ηζηνξηθή απόζηαζε ζηελ αλάγλσζε. Σν θείκελν πξηκνδνηεί κία ζπγθεθξηκέλε αλάγλσζε αιιά επεηδή νη αλαγλώζεηο είλαη ππνθείκελα ηεο δηθήο ηνπο ηζηνξίαο, κπνξεί λα κελ παξάγνπλ (κόλν) απηή ηελ, θαηά ηα θαηλόκελα, πξηκνδνηεκέλε αλάγλσζε. ε ηειηθή αλάιπζε, δηαβάδνπκε θάζε θείκελν ζηελ επνρή καο, όρη ηελ επνρή πνπ γξάθηεθε. Έηζη, αλαγθαζηηθά, ην δηαβάδνπκε κε εξσηήκαηα, αλεζπρίεο θαη ελδηαθέξνληα, πνπ γελληνύληαη εμαηηίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο καο ζηελ ηζηνξία. Ζ αλάγλσζε σο θαηεμνρήλ αιιειεπηδξαζηηθή δηαδηθαζία, νδεγεί ηνπο αλαγλώζηεο λα ζπγθεθξηκελνπνηνύλ ηα λνήκαηα ησλ θεηκέλσλ κέζα ζην πιαίζην πνπ ηνπο παξέρνπλ ηα δηθά ηνπο ξεπεξηόξηα. Φέξνπλ καδί ηνπο ηνπο δηθνύο ηνπο ζπλεηξκνύο, θαηαζθεπάδνπλ ηνλ πξνζσπηθό ηνπο δηαθεηκεληθό ηζηό πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα πξαγκαηώζνπλ ην λόεκα. Κάζε αλαγλσζηηθή ζηξαηεγηθή, όπσο ελ πξνθεηκέλσ ε δηαθεηκεληθή αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ, είλαη ζεκαληηθή θαη εππξόζδεθηε, είηε πξνέξρεηαη από ην ίδην ην ινγνηερληθό θείκελν (ην ξεπεξηόξην ηνπ θεηκέλνπ) είηε πξνέξρεηαη από ην ξεπεξηόξην ηνπ αλαγλώζηε. πρλά ιέγεηαη όηη ε δσή είλαη όκνξθε, γηαηί είλαη απξνζδόθεηε, μεηπιίγεηαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ αγλώζηνπ. Να δεηο ζεκαίλεη λα πξνζδνθάο ην απξνζδόθεην, ηελ αηθλίδηα ελαιιαγή, ηελ αλαηξνπή, ηελ έθπιεμε ηνπ ζαύκαηνο. Πνιύ ζπρλά ε ίδηα ε ινγνηερλία κάο θαιεί λα αλαγλσξίζνπκε ηελ νκνξθηά ηεο απόθαλζεο όηη ην κέιινλ είλαη θαη παξακέλεη αλνηρηό θαη απξόβιεπην θαη όηη ε δσή είλαη έλα ζρέδην αλνηρηό ζηελ εμέιημε θαη ηε δηακόξθσζε. Όκσο, κε απηήλ ηελ νπηηθή θνηηαγκέλε, ε δσή κπνξεί λα παξαιιειηζηεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο, κέζσ ηεο νπνίαο, ν αλαγλώζηεο αλαθαιύπηεη θαη λνεκαηνδνηεί, εμεξεπλά ηα ζεκεία, ινμνδξνκεί θαη κεηαθηλείηαη, αλακέλνληαο ηελ αλάδπζε λέσλ δηαθεηκεληθώλ θαη εξκελεπηηθώλ πξνεθηάζεσλ. Γηαβάδνληαο έλα βηβιίν «νη αλαγλώζηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δηαιέμνπλ έλα από ηα ππάξρνληα κνλνπάηηα ή λα ραξάμνπλ έλα λέν κνλνπάηη δηακέζνπ ηνπ αλαγλσζηηθνύ πιηθνύ». 18 Πνξεία, εμεξεύλεζε, αλαθάιπςε: Ζ αλάγλσζε, όπσο θαη ε δσή, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη κνηάδεη κε ην «καθξύ, θαζηαλόρξσκν κνλνπάηη» ηνπ Walt Whitman: A foot and light-hearted I take to the open road, Healthy, free, the world before me/ The long brown path before me leading wherever I choose G.Allen, Intertextuality, London and New York: Routledge 2000,ζ Leaves of Grass, Random House 1944, ζ

11 11.

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σαηηάλα Μαξθάθε. δόθηκνη. 4 Απηή ε ηζηνζειίδα νδεγεί ζε δώδεθα μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο: ηξεηο γηα θαζέλα από ηα ηέζζεξα γλσζηηθά

Σαηηάλα Μαξθάθε. δόθηκνη. 4 Απηή ε ηζηνζειίδα νδεγεί ζε δώδεθα μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο: ηξεηο γηα θαζέλα από ηα ηέζζεξα γλσζηηθά Πολιηικές ζσγκρόηηζης μοσζικής ηασηόηηηας: ζύγτρονη ελληνική μοσζική και εκμάθηζη γλώζζας ζηο διαδικησακό ηόπο Webklas light Nieuwgrieks ηοσ Universiteit van Amsterdam 1 Σαηηάλα Μαξθάθε Ζ παξνύζα εηζήγεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Μνπιά Δπαγγειία 1 Φηιόινγνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε

Γξ. Μνπιά Δπαγγειία 1 Φηιόινγνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 1 Αλαδεηώληαο ηε δεκηνπξγηθόηεηα ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: Ο επαλαπξνζδηνξηζκόο ηεο δεκηνπξγηθήο «γξαθήο» ζηελ κεηακνληέξλα πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ «ςεθηαθή» εθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Νικόλαος Ματσατσίνης, Δελιάς Παύλος Επγαζηήπιο Σςζηημάηυν Υποζηήπιξηρ Αποθάζευν Τμήμα Μησανικών Παπαγυγήρ & Διοίκηζηρ Πολςηεσνείο Κπήηηρ e-mail: {nikos,

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα