Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ"

Transcript

1 Τζίνα Καλογήπος Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ναπαξίλνπ 13α , Αζήλα Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ Ειζαγωγή ζηην έννοια ηης διακειμενικόηηηας Δίλαη αιήζεηα όηη δνύκε θαη θαηά ην θνηλώο θαη ζπρλά ιεγόκελνλ ζηελ «θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο» θαη όηη δηαλύνπκε εδώ θαη πνιιά ρξόληα ηε κεηακνληέξλα επνρή, ε νπνία δηακνξθώλεηαη θάησ από ηελ ηζρπξή επίδξαζε ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηεο Σειεκαηηθήο, ησλ media θαη ελ γέλεη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. ύκθσλα κε ηνλ J.-F. Lyotard 1 ε γλώζε (ε παξαγσγή θαη ε κεηάδνζε ηεο γλώζεο) άιιαμε θαηαζηαηηθή ζέζε θαη κεηαζρεκαηίζηεθε από ηε ζηηγκή πνπ νη πνιηηηζκνί εηζήιζαλ ζηελ απνθαινύκελε κεηακνληέξλα θαηάζηαζε. Ζ επηζηεκνληθή γλώζε παξάγεηαη θαη θαηαλαιώλεηαη, αληαιιάζζεηαη θαη κεηαθηλείηαη κε κεγάιε ηαρύηεηα, κεηαζρεκαηηζκέλε ζε πνζόηεηεο (bits) πιεξνθόξεζεο. Οη ειεθηξνληθνί δίαπινη επηθνηλσλίαο, κε θνξπθαίν αλάκεζά ηνπο ηνλ Παγθόζκην Ηζηό (World Wide Web), επηηξέπνπλ ηε κεηαθνξά, ηελ αληαιιαγή θαη ηε δηαξθή δηαθίλεζε ελόο ρανηηθνύ όγθνπ θεηκέλσλ, εηθόλσλ, ήρσλ, video θ.ιπ. Όκσο, θαη θαηά ηελ αλάγλσζε ηνπ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ ν αλαγλώζηεο, θαζώο δηαβάδεη, θαηαζθεπάδεη ην δηθό ηνπ λνεξό «ηζηό» θεηκέλσλ αλαγλσξίδνληαο θαη αθνινπζώληαο, αιιά θαη ππεξβαίλνληαο, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, ηηο εκθαλείο ή ιαλζάλνπζεο δηαθεηκεληθέο αλαθνξέο 2 ηνπ θεηκέλνπ θάησ από ην νπνίν ππάξρεη πάληνηε πιήζνο άιισλ θεηκέλσλ, άιισλ θσλώλ ή θσδίθσλ πνπ ζπγθξνύνληαη θαη ζπλππάξρνπλ ζπλζέηνληαο έλα ππθλό πθάδη ή έλα παιίκςεζην. Σν θείκελν πξνζθέξεηαη ζηνλ αλαγλώζηε σο πνιπδηάζηαηνο ηόπνο κέζα ζηνλ νπνίν ελεξγνπνηείηαη ην αηειεύηεην δηαθεηκεληθό παηρλίδη 3. Οη αθνκνησκέλεο αλαγλσζηηθέο θαη εηθαζηηθέο αλακλήζεηο ηξνθνδνηνύλ ηελ πνξεία ηεο ζθέςεο θαη ηελ εθηύιημε ηεο ζπγγξαθηθήο δηαδηθαζίαο. Έηζη, δεκηνπξγείηαη έλαο εκθαλήο δηαθεηκεληθόο ηζηόο πνπ ζπλέρεη ην θείκελν από ηελ αξρή έσο ην ηέινο, θάλνληάο ην λα κνηάδεη κε «ύθαζκα όπνπ νη θόκπνη θαη νη ξαθέο θαίλνληαη» 4 (ζύκθσλα κε κηα ζεκειηώδε κεηαθνξά πνπ εηζήγαγε ζηε ζεσξία ηεο δηαθεηκεληθόηεηαο ν Montaigne). 1 J.-F. Lyotard, Η Μεηακνληέξλα Καηάζηαζε, κεηάθξαζε Κ. Παπαγηώξγεο, πξνιεγόκελα Θ. Γεσξγίνπ, Αζήλα: εθδ. «Γλώζε» 1988, ζ. 31 θ.εμ. Βι. επίζεο, J.-F. Lyotard, Defining the Postmodern, ζηνλ ηόκν Postmodernism ICA Documents, edited by L. Appignanesi, London: Free Association Books 1989, ζζ Γεληθόηεξα γηα ην κεηακνληέξλν, βι. ελδεηθηηθά θαη ηελ αλζνινγία From Modernism to Postmodernism, edited by L.E. Cahoone, Blackwell Publishers Ζ βηβιηνγξαθία γηα ηε δηαθεηκεληθόηεηα (intertextuality) είλαη ηεξάζηηα. Θα ππελζπκίζνπκε εδώ ελδεηθηηθά ηνλ νξηζκό ηνπ G. Genette γηα ηε δηαθεηκεληθόηεηα σο «ν,ηηδήπνηε ζέηεη ζε ζρέζε, αλνηρηή ή κπζηηθή, ην θείκελν κε άιια θείκελα». G. Genette, Palimpsestes. La Litterature au Second Degré, Paris: Seuil 1982, ζ Γηα ην θείκελν σο πνιπεπίπεδν δηαθεηκεληθό ηόπν, βι. R. Barthes, Δηθόλα Μνπζηθή Κείκελν, κεηάθξαζε Γ. παλόο, πξό-ινγνο Γ. Βέιηζνο, Αζήλα: Πιέζξνλ 1988, ζζ , M. de Montaigne, Γνθίκηα, κεηάθξαζε Θ. Νάθαο, Αζήλα: Κάιβνο 1979, ζ

2 Ζ δηαθεηκεληθόηεηα είλαη κηα ηδηόηεηα ηνπ θεηκέλνπ 5, αιιά ηαπηόρξνλα θαη έλα θαηλόκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία 6. Πξώηνλ, ν ζπγγξαθέαο, σο αλαγλώζηεο θεηκέλσλ (κε ηελ επξύηεξε έλλνηα), ελζσκαηώλεη ζην έξγν ηνπ παξαζέκαηα, αλαθνξέο θαη παξαπνκπέο ζε πξνγελέζηεξα θείκελα. Όκσο, ην απνηέιεζκα απηό επηηπγράλεηαη θαη κέζσ ηεο αλάγλσζεο, θαζώο ν αλαγλώζηεο όρη κόλν αλαγλσξίδεη ηα δηαθείκελα, αιιά ηαπηόρξνλα κεηαθέξεη ζην θείκελν θαη ηηο δηθέο ηνπ γλώζεηο, εκπεηξίεο θαη αλαγλσζηηθέο αλακλήζεηο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν εκπινπηίδεη ην ζπγθξνηεκέλν θεηκεληθό πιηθό θαη δηακνξθώλεη κε ην δηθό ηνπ πξνζσπηθό ηξόπν ην λόεκα. έλα ινγνηερληθό θείκελν ηα δηαθείκελα παίξλνπλ ζπλήζσο ηε κνξθή παξαζεκάησλ, ππαηληγκώλ, πξόδεισλ θαη έκκεζσλ αλαθνξώλ θαη παξαπνκπώλ ζε άιια θείκελα, πνηήκαηα, εηθαζηηθά έξγα, θαιιηηέρλεο, ζπγγξαθείο. Οη πνηθίινη ιεθηηθνί θαη εηθνληζηηθνί θώδηθεο, πνπ ελζσκαηώλνληαη ζηα θείκελα απνδεζκεύνπλ κηα πιεζώξα ζεκαζηώλ. Σαπηόρξνλα ελεξγνπνηνύλ θπγόθεληξεο αιιά θαη θεληξνκόιεο δπλάκεηο θαηά ηελ αλάγλσζε 7. Φπγόθεληξεο, δηόηη ηα μέλα θεηκεληθά ζώκαηα αλαθόπνπλ ηε γξακκηθόηεηα ηεο αλάγλσζεο θαη ηελ νξγαληθή ελόηεηα ηνπ θεηκέλνπ, αιιά θαη θεληξνκόιεο, θαζώο ηα λέα θείκελα ελζσκαηώλνληαη θαη επαλαιεηηνπξγνύλ κέζα ζηα λέα ζπκθξαδόκελα. Όπσο αλαθέξεη ν L. Jenny: «Κάζε δηαθεηκεληθή αλαθνξά πξνζθέξεη κηα ελαιιαθηηθή επηινγή: ή λα ζπλερίζεη θαλείο ηελ αλάγλσζε βιέπνληαο εθεί απιώο έλα απόζπαζκα, όπσο νπνηνδήπνηε άιιν, έλα αλαπόζπαζην δειαδή ηκήκα ηεο ζπληαγκαηηθήο δνκήο ηνπ θεηκέλνπ, ή αιιηώο λα επηζηξέςεη κε έλα είδνο δηαλνεηηθήο αλάκλεζεο ζην αξρηθό θείκελν» 8. Απηόο ν ηειεπηαίνο ηξόπνο αλάγλσζεο αλαθόπηεη ηε γξακκηθόηεηα ηεο αλαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο. Ο ζπγγξαθέαο, όπσο ζα δνύκε θαη ζην αθόινπζν θείκελν ηνπ Η.Μ.Παλαγησηόπνπινπ, ρξεζηκνπνηώληαο ζπρλόηαηα ηηο δηαθεηκεληθέο ηερληθέο, ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλώζηε ζην γίγλεζζαη ηεο γξαθήο ηνπ, ζε απηή ηε δσληαλή θαη «αλνηρηή» δηαδηθαζία πνπ δηακνξθώλεηαη κέζα από ην δπλακηθό δηάινγν κε άιια θαιιηηερλήκαηα. Ο αλαγλώζηεο ινμνδξνκεί δηαξθώο από ην θπξίσο θείκελν γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα λνεξό «ηζηό» δηαθεηκέλσλ, πινύζην ζε δηαθιαδώζεηο. ην θείκελν ηνπ Η.Μ. Παλαγησηόπνπινπ κε ηίηιν «Σν ηξαγνύδη ηνπ ρεηκώλα» 9, ν ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη όηη ν ειιεληθόο ρεηκώλαο, αλ θαη ζύληνκνο, ραξαθηεξίδεηαη από δξηκύηεηα, αγξηόηεηα θαη κεγαινπξέπεηα. Όκσο, παξ όιε ηε δξηκύηεηά ηνπ, ν ειιεληθόο ρεηκώλαο (εληειώο δηαθνξεηηθόο άιισζηε από ην ρεηκώλα ησλ Βόξεησλ ρσξώλ) δελ απνηειεί ηε θπζηθή ή ηελ αξκνδηόηεξε έθθξαζε ηνπ ειιεληθνύ ηνπίνπ. Γη απηό, ηόζν ζηελ αξραία όζν θαη ζηε λενειιεληθή 5 Γηα ηελ αθξίβεηα, ν Riffaterre νξίδεη ηε δηαθεηκεληθόηεηα σο «ην δίθηπν ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ ζπγθξνηεί θαη ξπζκίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ θεηκέλνπ θαη δηαθεηκέλνπ», M. Riffaterre, Compulsory Reader Response: the Intertextual Drive, ζηνλ ηόκν Intertextuality: Theories and Practices, edited by M. Worton and J. Still, Manchester and New York: Manchester University Press 1990, ζ Βι. ηελ εηζαγσγή ησλ M. Worton J. Still, ζηνλ ηόκν Intertextuality: Theories and Practices, ό.π., ζζ Βι. R. Scholes, Protocols of Reading, Yale University Press 1989, ζζ Βι. L. Jenny, «Ζ ζηξαηεγηθή ηεο κνξθήο», κεηάθξαζε Π. Καξπνύδνπ, πεξ. ε Άιωο, ηεύρ. 3-4, Φζηλόπσξν 1996, ζ Πεξ. Φηινινγηθή Πξωηνρξνληά, ηόκ. 15 νο, 1958, ζζ Βι. επίζεο, Σδ. Καινγήξνπ, «Τπεξ- Κεηκεληθέο θαη Γηα-Κεηκεληθέο Αλαγλσζηηθέο Πεξηπιαλήζεηο κε Οδεγό ην Έξγν ηνπ Η.Μ.Παλαγησηόπνπινπ», ζηνλ ηόκν Γωδέθαην Γηήκεξν Δθπαηδεπηηθνύ Πξνβιεκαηηζκνύ. Γηαζεκαηηθέο Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο θαη Πνιπκέζα, ύιινγνο Δθπαηδεπηηθώλ Λεηηνπξγώλ Κνιιεγίνπ Αζελώλ, Αζήλα Φεβξνπαξίνπ 2003, Αζήλα: 2004, ζζ

3 ινγνηερλία, δελ ζα ζπλαληήζνπκε πνιιέο ζειίδεο αθηεξσκέλεο απνθιεηζηηθά ζην ρεηκώλα. Ο ρεηκώλαο ιεηηνπξγεί σο πιαίζην ή σο επηθνπξηθό ή κεηαβαηηθό ζέκα ηνπ ιπξηθνύ ιόγνπ. Οη θιαζηθνί ζρεδόλ αγλννύλ ηνπο άγξηνπο θαηξνύο, ελώ νη λενέιιελεο πνηεηέο πκλνύλ πεξηζζόηεξν ην αλαζηάζηκν έαξ. ηελ αξραία ειιεληθή ηξαγσδία, ε θπζηθή ζθελνγξαθία, εθεί όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ιεηηνπξγεί σο αλαςπρή, σο αλαθνύθηζε αλάκεζα ζε πνιιά δεηλά. Ο Η.Μ. Παλαγησηόπνπινο ζεκεηώλεη εύζηνρα όηη ε θύζε γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο ήηαλ «αιιηώηηθε», άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ύπαξμε ησλ ζεώλ, ελώ ε θπζηνιαηξεία, έηζη πεξίπνπ όπσο ηελ ελλννύκε ζήκεξα, αξρίδεη από ην ξνκαληηζκό θαη ζπγθεθξηκέλα από ηνλ Ρνπζζώ. Γηα ηνλ θιαζηθό πνηεηή «ε θύζε είλαη ν Θεόο. Ο Εεύο ζηέιλεη ηνλ θεξαπλό ηνπ, όηαλ νξγίδεηαη. Αζηξάθηεη, βξνληά, ρηνλίδεη, βξέρεη, παγώλεη ηε γε. Ο Απόιισλ θσηίδεη κε ην θινγηζκέλν ππξζό ηνπ ηηο λύρηεο Δίλαη κηα αιιηώηηθε θύζε εθείλε». Γηα ηνλ Η.Μ. Παλαγησηόπνπιν, ν γλεζηόηεξνο ειιεληθόο ρεηκώλαο είλαη ν ρεηκώλαο ηνπ Παπαδηακάληε ν ηξαγηθόηεξνο βξίζθεηαη ζηε «ηαρνκαδώρηξα» ή ζηνλ «Έξσηα ζηα ρηόληα», ν γξαθηθόηεξνο ζην «Υξηζηό ζην θάζηξν». Σα εύζηνρα επηιεγκέλα απνζπάζκαηα, πνπ παξαζέηεη ν ζπγγξαθέαο, αλαδεηθλύνπλ ηελ πνίεζε θαη ην ιπξηζκό ηνπ παπαδηακαληηθνύ ρεηκώλα. Άιισζηε, νιόθιεξν ην θείκελν ραξαθηεξίδεηαη από παξάζεζε πνηεηηθώλ απνζπαζκάησλ (Αιθαίνπ, Παιακά, Εαινθώζηα) θαη πάκπνιιεο αλαθνξέο ζηνλ Shakespeare (Βαζηιηά Λεξ), ζηελ αξραία ειιεληθή ηξαγσδία, ζηελ Οδύζζεηα, ζηε κπζνινγία, ζηνλ νισκό θ.ιπ. Οη κλείεο ηίηισλ θαη νλνκάησλ αλαγθάδνπλ δηαξθώο ηνλ αλαγλώζηε λα αλαθαιέζεη ζρεηηθέο αλαγλσζηηθέο κλήκεο: ζηίρνπο, θεηκεληθά ζπαξάγκαηα ή θαη νιόθιεξα έξγα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην θείκελν ζε θαηάζηαζε in absentia. Αλ ζειήζνπκε λα γίλνπκε πην αθξηβείο, σο πξνο ηελ ηαμηλόκεζε ησλ δηαθεηκεληθώλ ηερληθώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Η.Μ. Παλαγησηόπνπινο ζηα θείκελα πνπ εμεηάζακε, ζα ιέγακε όηη απηέο ιακβάλνπλ ηξεηο θύξηεο κνξθέο 10 : ηνπ παξαζέκαηνο (δει. ηεο θαηά ιέμεο αλαπαξαγσγήο ελόο ρσξίνπ), ηεο «ινγνθινπήο» (δει. ηεο ιηγόηεξν αθξηβνύο παξάζεζεο ή παξάθξαζεο ελόο ρσξίνπ) θαη ηνπ ππαηληγκνύ (πνπ είλαη θαη ε πιένλ άδειε κνξθή δηαθεηκεληθόηεηαο). Δίδακε όηη ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί πνιιά παξαζέκαηα (π.ρ. από θείκελα ηνπ Παιακά, ηνπ Παπαδηακάληε θ.ιπ.) θαη άθζνλνπο ππαηληγκνύο (π.ρ. ζπιιήβδελ ζην κπζηζηόξεκα ηνπ 19 νπ αη. κέζσ ηεο αλαθνξάο ζηα γξαθηθά ηαρπδξνκηθά ακάμηα). Ωο «ινγνθινπή» κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε ηελ από κλήκεο ειεύζεξε παξάζεζε ή παξάθξαζε ηεο ξήζεο ηνπ Βαιεξύ γηα ηνλ Ρνπζζώ («Η θπζηνιαηξεία ηνπ Ρνπζζώ δελ είλαη παξά κηα έθθξαζε ηνπ πόζνπ πνπ έληωζε λα θάλεη κηα εθδξνκή»). Δπίζεο, παξαηεξνύκε όηη ηα δηαθείκελα ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Η.Μ. Παλαγησηόπνπινπ αληινύληαη ηόζν από ην ρώξν ηεο ειιεληθήο ή μέλεο ινγνηερλίαο, όζν θαη από ηελ ηέρλε θαη ηε κπζνινγία, πξάγκα πνπ επηηξέπεη ζε δηαθνξεηηθνύο θώδηθεο λα εκπιέθνληαη ζε ελδηαθέξνληα θαη γόληκν δηάινγν. Ζ αλαγλώξηζε ησλ δηαθεηκέλσλ είλαη, όπσο είπακε, βαζηθή πιεπξά ηεο αλάγλσζεο, ηεο παξαγσγήο θαη ηεο νινθιήξσζεο ηνπ λνήκαηνο εθ κέξνπο ηνπ αλαγλώζηε. ύκθσλα κε ηνλ Μ. Riffaterre, ην δηαθείκελν κπνξεί λα νξηζηεί σο ην ζύλνιν ησλ θεηκέλσλ, πνπ ν αλαγλώζηεο βξίζθεη ζηε κλήκε ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο. Σν ζύλνιν απηό είλαη κε πεπεξαζκέλν, έρεη ραιαξά θαη επθίλεηα όξηα. Θεσξεηηθά κπνξεί λα αλαπηύζζεηαη γηα πάληα καδί κε ην πλεπκαηηθό επίπεδν ηνπ αλαγλώζηε 11. Δπνκέλσο, επάιιειεο αλαγλώζεηο ησλ θεηκέλσλ ηνπ Η.Μ. 10 Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηαμηλόκεζε ησλ δηαθεηκεληθώλ ζρέζεσλ, βι. G. Genette, Palimpsestes, La Litterature au Second Degré,ό.π.,passim. 11 M. Riffaterre, Syllepsis, πεξ. Critical Inquiry, ηόκ. 6, αξ. 4, Καινθαίξη 1980, ζ

4 Παλαγησηόπνπινπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ αλαθάιπςε λέσλ δηαθεηκεληθώλ επηζηξώζεσλ: γηα παξάδεηγκα, ε «ρηώλ» ηνπ Παπαδηακάληε πνπ «έγηλε ζηλδώλ, ζάββαλνλ» κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ζθελή ηεο ρηνλνζύειιαο από ηελ Eroica ηνπ Κνζκά Πνιίηε (πνπ θη απηή κε ηε ζεηξά ηεο απερεί ηε λνπβέια ηνπ J. Joyce, Οη Νεθξνί, ζην ηέινο ηεο νπνίαο ην ρηόλη, άθζνλν, πέθηεη ζε νιόθιεξε ηελ Ηξιαλδία) 12 αιιά θαη ζην Μαγηθό Βνπλό ηνπ Thomas Mann Σν άινγν θνηηόηαλε θαξδύ-πιαηύ, αθέξαην, δεκέλν αθόκα ζ έλα ζρίλν από ην ραιηλάξη. Πιάη ηνπ ν Αλδξόληθνο πεζκέλνο κε ηα κνύηξα θαη θάηω απ απηόλ ε Θεαλώ. Κνθθαιηαζκέλνη, άιηωηνη θαη νη ηξεηο 13. I.M.Παλαγηωηόπνπινο «Σν ηξαγνύδη ηνπ ρεηκώλα»(o δηαθεηκεληθόο ηζηόο ηνπ θεηκέλνπ) Διακειμενικόηηηα και διαλογικόηηηα ζηη διδαζκαλία ηοσ λογοηετνικού κειμένοσ Με ηελ αλαγλώξηζε ή ηελ αλαθάιπςε δηαθεηκέλσλ ν αλαγλώζηεο θαζίζηαηαη ζπλδεκηνπξγόο ηνπ θεηκέλνπ, δεκηνπξγώληαο έλα είδνο λνεξνύ ηζηνύ κε δπζδηάθξηηα όξηα θαζώο ελεξγνπνηεί κέζσ ηεο αλαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο έλα παηρλίδη δηαινγηθώλ δηαζηαπξώζεσλ θαη αληηζηίμεσλ κεηαμύ δηάθνξσλ θαιιηηερληθώλ κνξθώλ. Ο αλαγλώζηεο θαιείηαη λα πξνζιάβεη ηα ινγνηερληθά θείκελα σο κέξε ελόο επξύηεξνπ αζηεξηζκνύ έξγσλ πνπ βξίζθνληαη κεηαμύ ηνπο ζε δηαξθή δηαινγηθή δηαπξαγκάηεπζε. Όκσο, ε έλλνηα ηνπ δηαιόγνπ είλαη γεληθόηεξα πνιιαπιώο ρξήζηκε θαη ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο. Μέζσ ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζήο ηνπ θάζε έξγν είλαη ζαλ λα ζπκκεηέρεη ζε δηάινγν κε ην λα πξνθαιεί ηελ αληαπόθξηζε ηνπ καζεηή-αλαγλώζηε, αιιά θαη ηε γόληκε δηαινγηθή επηθνηλσλία κεηαμύ 12 J. Joyce, Οη Νεθξνί, κεηάθξαζε Α. Μπεξιήο, Αζήλα: Κξύζηαιιν Κ. Πνιίηε, Eroica, Αζήλα: Δξκήο 1989, ζ

5 ζπλαλαγλσζηώλ ή ηελ επξύηεξε δηαινγηθή επηθνηλσλία κε ηνλ θόζκν ησλ ηδεώλ ηνπ θεηκέλνπ. Ζ δηαθεηκεληθόηεηα αλαδεηθλύεη ηελ αλάγλσζε σο γίγλεζζαη, σο αλνηρηή, κε παγησκέλε δηαδηθαζία, πνπ αλαλεώλεηαη δηαξθώο κέζα από ηελ ελαιιαγή ησλ ππνθεηκέλσλ, ησλ ζπλζεθώλ επηθνηλσλίαο, ησλ ηζηνξηθώλ θαη θνηλσληθώλ ζπκθξαδνκέλσλ. Ζ έλλνηα ηνπ δηαιόγνπ θαη ηεο δηαινγηθόηεηαο είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλεο κε ην έξγν ηνπ Ρώζνπ ζεσξεηηθνύ Μ.Μ. Bakhtin.Αλαδεηθλύνληαο ηε δηαινγηθόηεηα ηεο γιώζζαο, ηελ πνιπθσληθή θύζε ηεο ινγνηερλίαο θαη ηε δηαβξσηηθή θαζνιηθόηεηα ηνπ θαξλαβαιηθνύ πλεύκαηνο, ν Bakhtin κπνξεί, επίζεο, λα ζεσξεζεί ν αληηπξνζσπεπηηθόηεξνο ζηνραζηήο ηεο ζύγρξνλεο επνρήο, ε νπνία νύησο ή άιισο ραξαθηεξίδεηαη από πνιππνιηηηζκηθόηεηα θαη ηδενινγηθό πινπξαιηζκό: «Ζ λέα πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε [ ] αλζίδεη κέζα ζε έλαλ θόζκν ν νπνίνο έρεη γίλεη ελεξγά πνιπγισζζηθόο κηα γηα πάληα. Ζ επνρή όπνπ νη εζληθέο γιώζζεο ζπλππάξρνπλ ρσξίο λα επηθνηλσλνύλ ε κηα κε ηελ άιιε έρεη ηεξκαηηζηεί. Οη γιώζζεο θσηίδνληαη ακνηβαία, γηαηί κηα γιώζζα δελ κπνξεί λα έρεη ζπλείδεζε ηνπ εαπηνύ ηεο παξά κνλάρα ζην θσο κηαο άιιεο [ ]. Όια έρνπλ ηεζεί ζε θίλεζε, όια έρνπλ κπεη ζε κηα δηαδηθαζία δπλακηθήο αιιειεπίδξαζεο, όια θσηίδνληαη ακνηβαία» 14. Ζ ζεσξία ηεο δηαινγηθόηεηαο ζέηεη ζην πξνζθήλην ηελ αληίιεςε όηη ην λόεκα ηνπ ιόγνπ καο, αιιά θαη ην λόεκα πνπ δηακνξθώλεη ν αλαγλώζηεο θάζε θνξά πνπ δηεμέξρεηαη ηηο ζειίδεο ελόο βηβιίνπ, ηξέθεηαη θαη αλαλεώλεηαη δηαξθώο κόλν κέζα από ην δηάινγν. Σν λόεκα ππάξρεη κόλν όηαλ έξρεηαη ζε επαθή κε έλα άιιν λόεκα ην λόεκα ελόο άιινπ. Ο δηάινγνο ελεξγνπνηεί έλα αηειεύηεην παηρλίδη αλαζεκαζηνδνηήζεσλ θαη επαλεξκελεηώλ, λνεκαηηθώλ κεηαζέζεσλ θαη ελαιιαγώλ. Ζ δηαινγηθή παξαγσγή ηνπ λνήκαηνο όπσο θαη ε δηαινγηθή ζρέζε θεηκέλνπαλαγλώζηε εγείξνπλ ελδηαθέξνληεο δηδαθηηθνύο πξνβιεκαηηζκνύο γηα ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο 15 άιισζηε θαη νη ζεσξίεο αλαγλσζηηθήο αληαπόθξηζεο (πνπ έρνπλ πνιιαπιώο επεξεάζεη ηε ζύγρξνλε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο) πξεζβεύνπλ ηε δηαινγηθή επηθνηλσλία θεηκέλνπ-αλαγλώζηε σο πνιπδύλακε δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζηε λνεκαηνδόηεζε. Σν θείκελν είλαη έλαο πνιπδηάζηαηνο «ηόπνο» επί ηνπ νπνίνπ ζπληειείηαη θαη αλαλεώλεηαη δηαξθώο ε παξαγσγή ηνπ λνήκαηνο. Απηό ζεκαίλεη όηη έλα θείκελν λνεκαηνδνηείηαη κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο όρη κόλν από δηαθνξεηηθνύο αλαγλώζηεο αιιά θαη από ηνλ ίδην αλαγλώζηε ζε δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο. Ο καζεηήο σο αλαγλώζηεο θάλεη νπζηαζηηθά ην θείκελν «λα ππάξμεη», θαζώο ηξνθνδνηεί ηα ζεκεία ηεο θεηκεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο κε κλήκεο, εηθόλεο, ζπλεηξκνύο, ςπρηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο πξνβνιέο. ην λέν δηδαθηηθό πιηθό γηα ην ζρνιείν ζα ζπλαληήζνπκε δηάθνξεο κνξθέο δηαιόγνπ, δηαινγηθήο επηθνηλσλίαο ή αληηπαξάζεζεο, πνπ επηηπγράλνληαη κέζα από ηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο ησλ θεηκέλσλ θαη κέζα από ηηο πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. Αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά ηηο θπξηόηεξεο θαηεγνξίεο: α) Γηάινγνο κεηαμύ ησλ αλζνινγνύκελσλ θεηκέλσλ. Σα θείκελα ζπλνκηινύλ κεηαμύ ηνπο, αθόκε θαη αληηζηηθηηθά, θαζώο παξαηίζεληαη ζην βηβιίν ρσξηζκέλα ζε επξύηεξεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο (π.ρ. «Δκείο θαη ε θύζε», «Κνηλσληθή δσή», «Ζ 14 Βι. M.M. Bakhtin, Έπνο θαη Μπζηζηόξεκα, κεηάθξαζε Γ. Κηνπξηζάθεο, Αζήλα: Πόιηο 1995, ζζ Βι. Δπ. Φξπδάθε, Η Θεωξία ηεο Λνγνηερλίαο ζηελ Πξάμε ηεο Γηδαζθαιίαο, Αζήλα: Κξηηηθή, 2003, ζζ θαη Σδ. Καινγήξνπ, «Γηάινγνη Κεηκέλσλ / Γηάινγνη Αλαγλσζηώλ: Γηδαθηηθνί Πξνβιεκαηηζκνί γηα ην Μάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο ζην ρνιείν ηνπ 21 νπ Αηώλα», ζηνλ ηόκν Μάζεζε θαη Γηδαζθαιία ζηελ Κνηλωλία ηεο Γλώζεο, Πξαθηηθά Δ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ, ηόκ. Β, επηκέιεηα Αζ. Σξηιηαλόο, Η. Καξάκελαο, Αζήλα Ννεκβξίνπ2004,Αζήλα,2005,ζζ

6 νηθνγέλεηά κνπ» θ.ά.). Ο αλαγλώζηεο θαιείηαη λα θάλεη ζπγθξίζεηο κεηαμύ ησλ θεηκέλσλ, λα δηαπηζηώζεη νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο, λα αληρλεύζεη ηα κπζηηθά κνλνπάηηα πνπ ελώλνπλ ηα θείκελα κεηαμύ ηνπο π.ρ. ην θηλέδηθν πνίεκα «Ο ζθαληδόρνηξνο» κε ην αθήγεκα ηνπ Γ. Μπόληε [Ο αζεκέληνο δξόκνο], ζην νπνίν πξσηαγσληζηεί έλαο ζθαληδόρνηξνο(αλζνιόγην Δ -Σ Γεκ.). Με ζηελνύο όξνπο δηαθεηκεληθόηεηαο ηα θείκελα απηά δελ ζπλδένληαη. πλνκηινύλ, όκσο, κεηαμύ ηνπο, θαζώο εθθξάδνπλ θνηλέο αληηιήςεηο γηα ην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη γηα ηε ζηάζε ηνπ αλζξώπνπ απέλαληη ζηε θύζε. Σν [Δίκαζηε εηο ην εκείο], απόζπαζκα από ηα Απνκλεκνλεύκαηα ηνπ Μαθξπγηάλλε, κπνξεί λα δηαβαζηεί αληηζηηθηηθά πξνο ην πνίεκα ηνπ Ν. Γθάηζνπ «Μπαξκπαγηάλλε Μαθξπγηάλλε» (Αλζνιόγην Δ -Σ Γεκ.). Ο εηεξνγισζζηθόο ιόγνο ηνπ Γθάηζνπ αλαπηύζζεη κε δήζελ παηγληώδεο θαη αλάιαθξν ύθνο δηάινγν κε ην καθξπγηαλληθό έξγν, ηνπνζεηώληαο ην ζηα ζύγρξνλα θνηλσληθά ζπκθξαδόκελα. Ο πνηεηήο δηαπηζηώλεη όηη ν Μαθξπγηάλλεο σο ζύκβνιν ηεο αγλήο, απζόξκεηεο θαη αδνύισηεο ςπρήο ηνπ Έιιελα έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ ηδηνηέιεηα θαη ηελ ππνθξηζία ησλ ζύγρξνλσλ λενειιήλσλ. β) Γηάινγνο κεηαμύ ησλ αλζνινγνύκελσλ θεηκέλσλ θαη ησλ «παξάιιεισλ θεηκέλσλ» πνπ πξνηείλνληαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ή ζην παξάξηεκα κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο. πλήζσο ηα «παξάιιεια θείκελα» επηιέγνληαη κε βάζε ηελ πξόδειε δηαθεηκεληθή ζύλδεζή ηνπο κε ην αξρηθό θείκλν. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ε «αθνξάθα» ηνπ Άληεξζελ ζπλδέεηαη κε ην παξακύζη ηνπ Όζθαξ Οπάηιλη «Ζ αμηνζαύκαζηε ξνπθέηα», ην απόζπαζκα από ηα Απνκλεκνλεύκαηα ηνπ Μαθξπγηάλλε κε ην πνίεκα «Μαθξπγηάλλεο» ηνπ ηθειηαλνύ θ.ά. (Αλζνιόγην Δ -Σ Γεκ.). Ζ ζπλεμέηαζε θαη ε ζύγθξηζε παξάιιεισλ θεηκέλσλ θαζηζηά ηελ αλάγλσζε πεξηζζόηεξν πινπξαιηζηηθή δηαδηθαζία θαη ηνπο καζεηέο πεξηζζόηεξν θξηηηθνύο θαη ζπζηεκαηηθνύο αλαγλώζηεο. γ) Γηάινγνο κεηαμύ ησλ αλζνινγνύκελσλ θεηκέλσλ θαη ησλ εηθόλσλ πνπ ηα ζπλνδεύνπλ. Δλεξγνπνηείηαη έλα παηρλίδη πνηθίισλ αληαπνθξίζεσλ κεηαμύ θεηκεληθώλ θαη εηθνληζηηθώλ θσδίθσλ, από ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ νη εηθόλεο ησλ Αλζνινγίωλ δελ είλαη δηαθνζκεηηθέο αιιά παξνπζηάδνπλ ζεκαζηνινγηθή-ζεκαηηθή ζπλάθεηα κε ηα θείκελα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ην «Παξακύζη ηεο γηαγηάο» ηνπ Ν. Γύδε πνπ ζπλνδεύεη ην νκώλπκν πνίεκα ηνπ Η. Πνιέκε (Αλζνιόγην Δ -Σ Γεκ.) ή ν πίλαθαο ηνπ Μπ.Δ.Μνπξίγην «Υσξηαηόπαηδν ζην κπαιθόλη» ζε ζρέζε κε ην πνίεκα ηνπ Σ.Άγξα «Ξαλζό παηδί»(κείκελα Ν.Λ. Α Γπκλαζίνπ) Τα παράλληλα κείμενα Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ θεηκέλνπ κέζα ζε έλαλ ηζηό από «παξάιιεια θείκελα», δειαδή ε έληαμε ηνπ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ ζε έλα επξύηεξν δίθηπν έξγσλ κε ηα νπνία βξίζθεηαη ζε ζρέζε άκεζνπ ή έκκεζνπ δηαιόγνπ, ζπλνκηιίαο, ζπκθσλίαο ή αληίζηημεο, δηαθσηίδεη ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία πξόζιεςεο ηνπ θεηκέλνπ κέζα ζην ρξόλν. Ζ ζπλνιηθή ζεκαζία ελόο έξγνπ δελ κπνξεί λα νξηζηεί κόλν κε ηνπο όξνπο ηεο ζεκαζίαο πνπ είρε γηα ην ζπγγξαθέα θαη ηνπ ζπγρξόλνπο ηνπ. Σν ινγνηερληθό έξγν δεη ηε δσή ηνπ, θαζώο είλαη δηαξθώο αλνηρηό ζε κηα δηαδηθαζία επάιιεισλ αλαγλώζεσλ θαη εξκελεηώλ, παιίκςεζησλ λνεκαηηθώλ επηζηξώζεσλ. Ο άθακπηνο ηζηνξηθηζκόο δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζε έλαλ «λέν ηζηνξηθηζκό», 16 ελώ ε εξκελεία ηνπ 16 Βι.ζρεηηθά,J. H.Johnson and L.Freedman,Developing Critical Awareness at the Middle Level. Using Texts as Tools for Critique and Pleasure.Newark,DE:International Reading Association , ζζ

7 έξγνπ ηέρλεο έρεη σο αθεηεξία ηα ζύγρξνλα εξσηήκαηα ηνπ παξόληνο θαη όρη ηελ απιή έληαμε ηνπ έξγνπ ζηελ επνρή ηνπ. Σν έξγν δηαβάδεηαη, μεθεύγεη δηαξθώο από ηα αξρηθά ηνπ ζπκθξαδόκελα θαη πξνεθηείλεηαη αηέξκνλα ζηνλ θόζκν ησλ ζεκαζηώλ, δηαηεξώληαο παξάιιεια αθέξαην ην αίληγκά ηνπ. Κάζε έξγν ηέρλεο πνπ ππάξρεη ήδε γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα ζηελ Ηζηνξία, όπσο ζπκβαίλεη άιισζηε κε ηα πεξηζζόηεξα έξγα ηέρλεο, αλακεηγλύεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο, ηξεηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθόηεηεο πνπ πξνζηίζεληαη ε κία πάλσ ζηελ άιιε θαη πεξηπιέθνληαη. Πξώηα ην ρξόλν ηεο δηθήο καο επνρήο αιιά θαη αληηζηξόθσο ηνλ παξειζόληα ρξόλν ηεο παξαγσγήο ηνπ έξγνπ, ν ηξίηνο ρξόλνο, όκσο, ηνλ νπνίν δελ πξέπεη λα μερλάκε, είλαη ν ελδηάκεζνο ρξόλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ην έξγν πθίζηαηαη πνιιαπιέο αλαγλώζεηο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ζπκβάιινπλ ζηε δηακόξθσζε θαη ηε ζθπξειάηεζε ησλ αλαγλώζεσλ θαη ησλ εξκελεηώλ ηνπ παξόληνο. Καζώο ην ινγνηερληθό θείκελν είλαη αλνηρηό ζηελ εηεξνγέλεηα θαη ηελ πνιιαπιόηεηα, ηελ πνιπείδηα θαη ηηο δηαθεηκεληθέο αλαγλώζεηο κέζα ζε κηα ζρεδόλ απεξηόξηζηε πνηθηιία ζπκθξαδνκέλσλ, αλάινγε νθείιεη λα είλαη θαη ε δηδαθηηθή ηνπ πξνζέγγηζε, ηέηνηα πνπ λα επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο-αλαγλώζηεο λα θαηαλνήζνπλ όηη ην ζθνηεηλό αληηθείκελν ηνπ πόζνπ, δει. ην «λόεκα» ηνπ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ,δελ είλαη ακεηάιιαθην θαη δηαρξνληθό, αιιά αλνηρηό ζε ηνικεξέο αλαγλώζεηο κε βάζε πάληνηε ηνλ ηζηνξηθό νξίδνληα ηνπ παξόληνο, ηα εξσηήκαηα θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ ζήκεξα. Σα παξάιιεια θείκελα είλαη έλα ηζρπξό παηδαγσγηθό εξγαιείν πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζθνπόο απηόο θαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ όηη ην λόεκα ηνπ θεηκέλνπ θαηαζθεπάδεηαη από έλα αέλαα κεηαηνπηδόκελν παξόλ πνπ παξάγεη εηεξνγελείο εξκελείεο. Σα παξάιιεια θείκελα πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε δηδαζθαιία γηα λα θσηίζνπλ πνιύπιεπξα ηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο λνεκαηνδόηεζεο ηνπ ινγνηερληθνύ έξγνπ αλήθνπλ ελδεηθηηθά ζηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο: α) ηα παξάιιεια θείκελα κπνξνύλ λα είλαη ηα άκεζα θαη εκθαλή δηαθείκελα ηνπ ινγνηερληθνύ έξγνπ (άιια θείκελα, έξγα ηέρλεο, πίλαθεο δσγξαθηθήο, κνπζηθέο ζπλζέζεηο, θ.ά. ) Σα ηζηνξηθά πνηήκαηα ηνπ Κ.Π. Καβάθε,γηα παξάδεηγκα, δελ κπνξνύλ λα δηδαρζνύλ ηθαλνπνηεηηθά αλ νη καζεηέο δελ έρνπλ πξόζβαζε ζηηο ηζηνξηθέο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πνηεηήο γηα λα δξακαηνπνηήζεη ειάζζνλα ηζηνξηθά πξόζσπα θαη ηζηνξηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο ειιεληζηηθήο επνρήο. Αλ νη καζεηέο δελ γλσξίδνπλ ην ηζηνξηθό δηαθείκελν ηόηε ελδερνκέλσο δελ κπνξνύλ λα θηάζνπλ ζε κία πξσηνβάζκηα θαηαλόεζε ηνπ πνηήκαηνο. Ζ άκεζε, πξόδειε δηαθεηκεληθόηεηα ηνπ θεηκέλνπ κπνξεί λα εκπιέθεη επίζεο έξγα ηέρλεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζπγθεθξηκέλνπο πίλαθεο ηνπ P. Bruegel ηνπ Πξεζβύηεξνπ ζε πνηήκαηαεθθξάζεηο ησλ πνηεηώλ W. Carlos Williams, W.H. Auden, W. Szymborska, θ.ά. β) Μία άιιε κνξθή «παξάιιεισλ θεηκέλσλ» κε ηα νπνία κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη ν εθπαηδεπηηθόο ηνπο καζεηέο ηνπ είλαη ηα άξξεηα, ιαλζάλνληα δηαθείκελα ηνπ θεηκέλνπ γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ νξνινγία ηνπ Riffaterre, ην «ππόγξακκα» ηνπ πνηήκαηνο, απηό πνπ ζεκεηνδνηείηαη κέζα από ηε καθξαίσλε ινγνηερληθή παξάδνζε, ηνπο παλάξραηνπο ζπκβνιηζκνύο θαη ηα αξρέηππα ησλ αηώλσλ. ην αθόινπζν ρατθνύ ηνπ Ζιία Κεθάια ιαλζάλεη ε πξναηώληα ζπκβνιηθή ζύλδεζε ηνπ δέληξνπ ηεο «θιαίνπζαο» ηηηάο κε ην ζξήλν, ηνλ νδπξκό, αιιά θαη κε ην πγξό ζηνηρείν θαη κε ηνλ πξόσξν ζάλαην (πληγκό) κηαο παξζέλαο θόξεο. Να κελ θνηκεζώ. ηνλ ύπλν κνπ θιωλάξηα ηηηάο 7

8 πνπ ζηάδνπλ. Έηζη, δεκηνπξγείηαη δπλεηηθά έλαο ηζηόο από παξάιιεια θείκελα πνπ καο νδεγεί από ηελ Οδύζζεηα (θ, 510, ηηέαη ωιεζίθαξπνη) ώο ηνλ πεξίθεκν ςαικό 137 (Δπί ηωλ πνηακώλ Βαβπιώλνο, εθεί εθαζίζακελ θαη εθιαύζακελ ελ ηω κλεζζήλαη εκάο ηεο ηώλ. Δπί ηαηο ηηέαηο ελ κέζω απηήο εθξεκάζακελ ηα όξγαλα εκώλ ), ηνλ Shakespeare (ζάλαηνο ηεο Οθειίαο ζηνλ Άκιεη, ην ηξαγνύδη ηεο ηηηάο πνπ ηξαγνπδά ε Γπζδαηκόλα ιίγν πξηλ ην ζάλαηό ηεο- Οζέιινο), αιιά θαη ηηο πνιπάξηζκεο εηθαζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο. γ) Μία άιιε θαηεγνξία παξάιιεισλ θεηκέλσλ είλαη απηά πνπ ζπλδένληαη κε έθδειν ηξόπν κε ην αξρηθό θείκελν θαη ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ: έξγα από ηα νπνία ν ζπγγξαθέαο έρεη επεξεαζηεί ή έρεη κεηαθξάζεη (π.ρ. ηα πνηήκαηα ηεο Γεύηεξεο Γξαθήο ηνπ Διύηε σο παξάιιεια θείκελα ησλ ίδησλ ησλ πνηεκάησλ ηνπ), θείκελα ηεο ίδηαο επνρήο ή παξόκνηαο ζεκαηηθήο κε ην αξρηθό θείκελν, παξάιιεια ρσξία θ.ά. δ) Μία εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα θαηεγνξία «παξάιιεισλ θεηκέλσλ» είλαη απηά πνπ ζπλδένληαη ραιαξά κε ην αξρηθό θείκελν, δηαιέγνληαη καδί ηνπ αληηζηηθηηθά, αλήθνπλ ζε κηα άιιε επνρή θαη εθθξάδνπλ κηα δηαθνξεηηθή θνηλσληόιεθην ή πξνζζέηνπλ άιιεο ηδενινγηθέο απνρξώζεηο ζην ππό πξαγκάησζε ζέκα. Σα παξάιιεια απηά θείκελα πξνθύπηνπλ ελ κέξεη θαζώο ν αλαγλώζηεο πξνβάιιεη ζην αξρηθό θείκελν ην πξνζσπηθό ηνπ ινγνηερληθό ξεπεξηόξην έλα ζύλνιν από πξνεγνύκελεο αλαγλσζηηθέο εκπεηξίεο, πνιηηηζκηθά θαζνξηζκέλεο πεπνηζήζεηο, γλώζεηο θαη παξαδνρέο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, νη επηινγέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κπνξεί λα είλαη πην ηληξηγθαδόξηθεο, ηνικεξέο ή πξνθιεηηθέο είλαη νη επηινγέο ηνπ αλαγλώζηε πνπ απνιακβάλεη λα ρξεζηκνπνηεί αλαγλσζηηθέο ζηξαγεγηθέο αλνηρηέο ζε πνιιαπιά λνήκαηα θαη ν νπνίνο δηαβάδεη έλα θείκελν ρσξίο λα ην πεξηνξίδεη ζε έλα θπξίαξρν λόεκα. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ε δηδαθηηθή πξόηαζε ησλ Allen Webb & Brandon Guisgand 17 γηα ηελ παξάιιειε δηδαζθαιία ηνπ Oliver Twist ηνπ Dickens κε ην πξσηνπνξηαθό graphic κπζηζηόξεκα ηνπ Will Eisner Fagin the Jew (2003), έλα έξγν ην νπνίν επαλαδηαπξαγκαηεύεηαη ηε ινγνηερληθή αλαπαξάζηαζε ηνπ Δβξαίνπ ηνπνζεηώληαο ηελ ζην ηδενινγηθό πιαίζην ηνπ αληηζεκηηηζκνύ ηεο επνρήο ηνπ Dickens αιιά θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ Οινθαπηώκαηνο ζηνλ 20 ό αηώλα. Όηαλ δεηάκε από ηνπο θνηηεηέο καο λα ζρεδηάζνπλ δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζπγθεθξηκέλσλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ, θαη λα επηιέμνπλ ην ζρεηηθό ππνζηεξηθηηθό δηδαθηηθό πιηθό αιιά θαη ηα «παξάιιεια θείκελα» πνπ ζα πιαηζηώζνπλ ηε δηαδαζθαιία ηνπο, παξαηεξνύκε πνιύ ζπρλά, όηη επηδεηθλύνπλ κηα ζρεηηθή ηνικεξόηεηα ζην δηδαθηηθό ζρεδηαζκό πνπ πξνηείλνπλ. Ζ ηνικεξόηεηα απηή πξνθύπηεη από ην γεγνλόο όηη δηαβάδνπλ κε «ηζρπξό» ηξόπν ην ινγνηερληθό θείκελν. Ζ ηζρπξή αλάγλσζε δελ είλαη νύηε παξαλάγλσζε νύηε πεξεξκελεία. Ωο αλαγλώζηεο πξνζδηνξίδνπλ ζπλεηδεηά κηα ζπγθεθξηκέλε νπηηθή γηα λα δηαβάζνπλ ην πξνο δηδαζθαιία θείκελν, ηελ αλαπηύζζνπλ κε πεηζηηθό ηξόπν θαη δηαξζξώλνπλ κε ζπλέπεηα έλα ζύλνιν ζρεηηθώλ δηδαθηηθνκαζεζηαθώλ ζηξαηεγηθώλ. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ε παξάιιειε αλάγλσζε-δηδαζθαιία ηνπ ζαπκάζηνπ ζπκβνιηζηηθνύ πνηήκαηνο ηνπ Κ. Παιακά «Σν αίκα» από ηνπο Καεκνύο ηεο Ληκλνζάιαζζαο θαη ηεο λνπβέιαο ηνπ Paul Gallico Η Αγξηόρελα,(The Snow Goose[α έθδ.1941],κε εηθνλνγξάθεζε ηεο Angela Barrett,Hutchinson 2007)κηαο 17 A.Webb and B. Guisgand,«A multimodal approach to addressing Antisemitism: Charles Dickens s Oliver Twist and Will Eisner s Fagin the Jew»,ζηνλ ηόκν J.B.Carter,(ed.), Building Literacy Connections with Graphic Novels,U-Illinois: NCTE 2007,ζζ

9 αμεπέξαζηεο ηζηνξίαο άδνιεο αγάπεο, αθνζίσζεο θαη απηνζπζίαο κε θόλην ην Β Παγθόζκην Πόιεκν. ΤΟ ΑΙΜΑ Σπαπάζεηε, αγπιόπαπιερ και μαύπερ θαλαπίδερ, ζαρ ξάνοιξε o κςνηγηηήρ και σάπορ έσει γίνει, πεθαίνεηε, να και οι ζηεπνέρ ηος ηλιού μ' εζάρ ασηίδερ, παίπνει κι από ηο αίμα ζαρ ηηρ δύζηρ ηο ποςμπίνι. Κ' εζείρ, και ποιος κςνηγηηή ζαρ σηύπηζε καπηέπι, πόθοι κι αγάπερ, όνειπα κ' ελπίδερ και θπονηίδερ; Κόκκινο κι απ' ηο αίμα ζαρ ηο πλαγιαζμένο αζηέπι. Πεθαίνεηε, αγπιόπαπιερ και μαύπερ θαλαπίδερ. Κσζηήο Παιακάο, Οη Καεκνί ηεο Ληκλνζάιαζζαο ηε δηδαζθαιία επίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην DVD ηεο ηαηλίαο Σαμηδηάξηθα πνπιηά(le Peuple Migrateur,2001) θαζώο θαη ην αξηζηνπξγεκαηηθό soundrack ηεο ηαηλίαο κε ζπλζέζεηο ηνπ Bruno Coulais(Virgin). Ο παξαιιειηζκόο αλάκεζα ζηηο αγηόπαπηεο ηνπ παιακηθνύ πνηήκαηνο, ηελ πιεγσκέλε αγξηόρελα ηεο λνπβέιαο θαη ηα κεηαλαζηεπηηθά αγξηνπνύιηα ηνπ ληνθηκαληέξ, δεκηνπξγεί λέεο αλαγλώζεηο, νη νπνίεο πξνθαινύλ ελδηαθέξνλεο ζθέςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνύο. Παξαηεξνύκε όηη πνιύ ζπρλά νη αλαγλώζηεο, δηαβάδνληαο έλα θείκελν (εηδηθά θάπνην παιαηόηεξν) ηπραίλεη λα δνπλ ζε απηό ζύγρξνλεο ζεκαζίεο, γηα ηηο νπνίεο γλσξίδνπλ κελ όηη δελ ζα κπνξνύζαλ λα απνηεινύλ κέξνο ηνπ ξεπεξηνξίνπ ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηνπ θεηκέλνπ, αιιά λα είλαη ηόζν ηζρπξέο θαη ζπλαθείο κε ηε δηθή ηνπο θνπιηνύξα πνπ αηζζάλνληαη όηη πξέπεη λα ηηο δηαηππώζνπλ. Δηθνλνγξάθεζε: Angela Barrett 9

10 Ζ ρξήζε δηαθόξσλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ σο «παξάιιεισλ» θαηά ηε δηδαζθαιία, όπσο ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα, αλαδεηθλύεη ην ξόιν πνπ παίδεη ε ηζηνξηθή απόζηαζε ζηελ αλάγλσζε. Σν θείκελν πξηκνδνηεί κία ζπγθεθξηκέλε αλάγλσζε αιιά επεηδή νη αλαγλώζεηο είλαη ππνθείκελα ηεο δηθήο ηνπο ηζηνξίαο, κπνξεί λα κελ παξάγνπλ (κόλν) απηή ηελ, θαηά ηα θαηλόκελα, πξηκνδνηεκέλε αλάγλσζε. ε ηειηθή αλάιπζε, δηαβάδνπκε θάζε θείκελν ζηελ επνρή καο, όρη ηελ επνρή πνπ γξάθηεθε. Έηζη, αλαγθαζηηθά, ην δηαβάδνπκε κε εξσηήκαηα, αλεζπρίεο θαη ελδηαθέξνληα, πνπ γελληνύληαη εμαηηίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο καο ζηελ ηζηνξία. Ζ αλάγλσζε σο θαηεμνρήλ αιιειεπηδξαζηηθή δηαδηθαζία, νδεγεί ηνπο αλαγλώζηεο λα ζπγθεθξηκελνπνηνύλ ηα λνήκαηα ησλ θεηκέλσλ κέζα ζην πιαίζην πνπ ηνπο παξέρνπλ ηα δηθά ηνπο ξεπεξηόξηα. Φέξνπλ καδί ηνπο ηνπο δηθνύο ηνπο ζπλεηξκνύο, θαηαζθεπάδνπλ ηνλ πξνζσπηθό ηνπο δηαθεηκεληθό ηζηό πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα πξαγκαηώζνπλ ην λόεκα. Κάζε αλαγλσζηηθή ζηξαηεγηθή, όπσο ελ πξνθεηκέλσ ε δηαθεηκεληθή αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ, είλαη ζεκαληηθή θαη εππξόζδεθηε, είηε πξνέξρεηαη από ην ίδην ην ινγνηερληθό θείκελν (ην ξεπεξηόξην ηνπ θεηκέλνπ) είηε πξνέξρεηαη από ην ξεπεξηόξην ηνπ αλαγλώζηε. πρλά ιέγεηαη όηη ε δσή είλαη όκνξθε, γηαηί είλαη απξνζδόθεηε, μεηπιίγεηαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ αγλώζηνπ. Να δεηο ζεκαίλεη λα πξνζδνθάο ην απξνζδόθεην, ηελ αηθλίδηα ελαιιαγή, ηελ αλαηξνπή, ηελ έθπιεμε ηνπ ζαύκαηνο. Πνιύ ζπρλά ε ίδηα ε ινγνηερλία κάο θαιεί λα αλαγλσξίζνπκε ηελ νκνξθηά ηεο απόθαλζεο όηη ην κέιινλ είλαη θαη παξακέλεη αλνηρηό θαη απξόβιεπην θαη όηη ε δσή είλαη έλα ζρέδην αλνηρηό ζηελ εμέιημε θαη ηε δηακόξθσζε. Όκσο, κε απηήλ ηελ νπηηθή θνηηαγκέλε, ε δσή κπνξεί λα παξαιιειηζηεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο, κέζσ ηεο νπνίαο, ν αλαγλώζηεο αλαθαιύπηεη θαη λνεκαηνδνηεί, εμεξεπλά ηα ζεκεία, ινμνδξνκεί θαη κεηαθηλείηαη, αλακέλνληαο ηελ αλάδπζε λέσλ δηαθεηκεληθώλ θαη εξκελεπηηθώλ πξνεθηάζεσλ. Γηαβάδνληαο έλα βηβιίν «νη αλαγλώζηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δηαιέμνπλ έλα από ηα ππάξρνληα κνλνπάηηα ή λα ραξάμνπλ έλα λέν κνλνπάηη δηακέζνπ ηνπ αλαγλσζηηθνύ πιηθνύ». 18 Πνξεία, εμεξεύλεζε, αλαθάιπςε: Ζ αλάγλσζε, όπσο θαη ε δσή, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη κνηάδεη κε ην «καθξύ, θαζηαλόρξσκν κνλνπάηη» ηνπ Walt Whitman: A foot and light-hearted I take to the open road, Healthy, free, the world before me/ The long brown path before me leading wherever I choose G.Allen, Intertextuality, London and New York: Routledge 2000,ζ Leaves of Grass, Random House 1944, ζ

11 11.

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα