2. Να δηλωθεί ότι το πρόθεμα για τη ζώνη gunet.gr είναι το «00».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Να δηλωθεί ότι το πρόθεμα για τη ζώνη gunet.gr είναι το «00»."

Transcript

1 Cisco gatekeeper Ο σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να παρουσιαστεί ένα παράδειγμα configuration Cisco gatekeeper ενός ιδρύματος που έχει συνδεθεί στην υπηρεσία του GUnet, στην οποία ο directory gatekeeper (gk.gunet.gr) διατηρεί το dial plan όλων των ιδρυμάτων. gatekeeper zone local gk.uoa.gr uoa.gr zone remote gk.gunet.gr gunet.gr no zone subnet gk.uoa.gr default enable zone subnet gk.uoa.gr /28 enable zone subnet gk.uoa.gr /26 enable zone subnet gk.uoa.gr /26 enable zone prefix gk.uoa.gr zone prefix gk.uoa.gr zone prefix gk.uoa.gr zone prefix gk.uoa.gr zone prefix gk.uoa.gr zone prefix gk.uoa.gr zone prefix gk.uoa.gr zone prefix gk.uoa.gr zone prefix gk.gunet.gr 00* zone prefix gk.uoa.gr zone prefix gk.uoa.gr zone prefix gk.uoa.gr zone prefix gk.uoa.gr zone prefix gk.uoa.gr zone prefix gk.uoa.gr zone prefix gk.uoa.gr zone prefix gk.uoa.gr zone prefix gk.gunet.gr 2... gw-type-prefix 1#* default-technology lrq forward-queries no use-proxy gk.uoa.gr default inbound-to terminal no use-proxy gk.uoa.gr default outbound-from terminal no shutdown Συνεπώς, όπως φαίνεται από το παράδειγμα, αν ένα Ίδρυμα ενδιαφέρεται να συμμετέχει στην υπηρεσία του GUnet όπου θα έχει τη δυνατότητα να καλεί τα Ιδρύματα που έχουν ήδη συνδεθεί στην υπηρεσία θα πρέπει στο configuration του gatekeeper του: 1. Να δηλωθεί ο gatekeeper του GUnet και η ζώνη gunet.gr. 2. Να δηλωθεί ότι το πρόθεμα για τη ζώνη gunet.gr είναι το «2». 3. Να δηλωθεί ως πρόθεμα της τοπικής ζώνης, το πρόθεμα του ιδρύματος σύμφωνα με τη δεκαψήφια αριθμοδότηση. Αν ένα Ίδρυμα ενδιαφέρεται να συμμετέχει στο διεθνές δίκτυο Global Dialling Scheme (GDS), θα πρέπει στο configuration του gatekeeper του: 1. Να δηλωθεί ο gatekeeper του GUnet και η ζώνη gunet.gr. 2. Να δηλωθεί ότι το πρόθεμα για τη ζώνη gunet.gr είναι το «00». 3. Να δηλωθεί ως πρόθεμα της τοπικής ζώνης, το πρόθεμα του ιδρύματος σε διεθνή μορφή.

2 Για την ενεργοποίηση και ρύθμιση gatekeeper σε Cisco δρομολογητή απαιτούνται οι παρακάτω εντολές: Εντολή Επεξήγηση Βήμα 1 Router(config)#gatekeeper Εισερχόμαστε σε gatekeeper configuration mode. Βήμα 2 Router(config-gk)#zone local gatekeeper-name domain-name [ras-ipaddress] Καθορίζει την H.323 ζώνη που ελέγχεται από τον gatekeeper. Αυτή η ζώνη ονομάζεται «τοπική ζώνη». Οι παράμετροι είναι οι εξής: gatekeeper-name: Καθορίζει το όνομα του gatekeeper. Συνήθως είναι το FQDN του gatekeeper. Αλλά αν ο gatekeeper ελέγχει πολλαπλές ζώνες, τότε το όνομα του gatekeeper για κάθε ζώνη πρέπει να είναι μοναδικό και να έχει ένα μνημονικό όνομα. domain-name: Καθορίζει το όνομα του domain / ζώνης που εξυπηρετείται από αυτόν τον gatekeeper. (Προαιρετικό) ras-ip-address: Καθορίζει την διεύθυνση IP ενός από τα interfaces του gatekeeper. Όταν ο gatekeeper απαντά σε gatekeeper discovery messages ενημερώνει το Η.323 τερματικό ή gateway να χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη διεύθυνση IP στο μέλλον. Αν χρησιμοποιηθεί αυτή η παράμετρος για μια τοπική ζώνη, χρησιμοποιείται αυτή η διεύθυνση για όλες τις τοπικές ζώνες. Βήμα 3 Router(config-gk)#zone prefix gatekeeper-name e164-prefix [blast seq] [gw-priority priority gw-alias [gw-alias,...]] Προσθέτει ένα πρόθεμα στη λίστα με τις ζώνες του gatekeeper. Οι παράμετροι είναι οι εξής: gatekeeper-name: Καθορίζει το όνομα του τοπικού ή του απομακρυσμένου gatekeeper, ο οποίος θα πρέπει να έχει προηγουμένως δηλωθεί με χρήση της εντολής zone local ή zone remote. e164-prefix: Καθορίζει το πρόθεμα Ε.164 ακολουθούμενο από τελείες (.). Κάθε τελεία παριστά ένα ψηφίο της διεύθυνσης Ε.164. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ο αστερίσκος (*) ο οποίος παριστά οποιοδήποτε πλήθος από ψηφία. (Προαιρετικό) blast: Αν δηλωθούν πολλαπλά hopoffs, αυτό δηλώνει ότι τα Location Requests (LRQ s) θα πρέπει να στέλνονται ταυτόχρονα προς τους gatekeepers. Η default τιμή είναι seq. (Προαιρετικό) seq: Αν δηλωθούν πολλαπλά hopoffs, αυτό δηλώνει ότι τα Location Requests (LRQ s) θα πρέπει να στέλνονται στους gatekeepers με τη σειρά, βάσει της σειράς με την οποία έχουν δηλωθεί. Αυτή η default τιμή/συμπεριφορά. (Προαιρετικό) gw-priority priority gw-alias: Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται για να καθοριστεί πώς ο gatekeeper επιλέγει

3 gateways στην τοπική του ζώνη για την προώθηση κλήσεων. Αυτή η επιλογή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απομακρυσμένες ζώνες. Η παράμετρος priority μπορεί να πάρει τιμές 0-10, όπου 10 είναι η υψηλότερη προτεραιότητα. Για να δηλωθούν πολλαπλοί gateways με την ίδια προτεραιότητα, οι gateways αυτοί δηλώνονται στη σειρά μετά την τιμή της παραμέτρου priority. Η παράμετρος gw-alias είναι το H.323 ID του gateway που έχει εγγραφεί ή που θα εγγραφεί στον gatekeeper. Θα πρέπει να είναι ταυτόσημο με το όνομα που έχει δοθεί στο configuration του gateway με την εντολή: h323-gateway voip h.323-id. Βήμα 4 Router(config-gk)#zone subnet local-gatekeeper-name [default subnetaddress {/bits-in-mask mask-address} enable] (Προαιρετικό) Καθορίζει το σύνολο των υποδικτύων που αποτελούν την τοπική ζώνη του gatekeeper. Με αυτό τον τρόπο ο gatekeeper μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τα συγκεκριμένα υποδίκτυα. Η εντολή μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές για τη δήλωση όλων των υποδικτύων. Οι παράμετροι της εντολής είναι οι εξής: local-gatekeeper-name: ηλώνει το όνομα του τοπικού gatekeeper. default: ηλώνει όλα τα υπόλοιπα υποδίκτυα που δεν έχουν δηλωθεί ρητά σε προηγούμενες εντολές zone subnet. subnet-address: Καθορίζει τη διεύθυνση του υποδικτύου. bits-in-mask: Καθορίζει το πλήθος των bits της μάσκας που θα εφαρμοστεί στη διεύθυνση του υποδικτύου. Εναλλακτικά μπορεί να δηλωθεί η μάσκα με την παράμετρο mask-address σε μορφή με τελείες ( dotted string format enable: Ορίζει ότι ο gatekeeper δέχεται discovery και registration requests από τα συγκεκριμένα δηλωμένα υποδίκτυα. Για να δηλώσουμε ότι η ζώνη αποτελείται από όλα τα υποδίκτυα εκτός ενός υποσυνόλου, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή no zone subnet enable. Για να επιστρέψουμε στην default συμπεριφορά, δηλαδή όλα τα subnets να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον gatekeeper, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η εντολή no zone subnet localgatekeeper-name default enable.

4 Βήμα 5 Router(config-gk)# gw-type-prefix type-prefix [[hopoff gkid1] [hopoff gkid2] [hopoff gkidn] [seq blast]] [default-technology] [[gw ipaddr ipaddr [port]]...] Ορίζουμε ότι ο gatekeeper θα εξυπηρετεί μια «ζώνη τεχνολογίας» ( technology zone ). Οι παράμετροι είναι οι εξής: type-prefix: Καθορίζει ότι ένα technology prefix αναγνωρίζεται και αφαιρείται πριν να ελεγχθεί το πρόθεμα ζώνης. Συνηθίζεται ο τελευταίος χαρακτήρας του προθέματος να είναι η δίεση (#) ώστε να μην υπάρχει σύγχυση με τα προθέματα των ζωνών. (Προαιρετικό) hopoff gkid: Καθορίζει τον gatekeeper στον οποίο θα προωθηθεί η κλήση, ανεξαρτήτως του προθέματος ζώνης του καλούμενου αριθμού. Τα gkid1-gkidn αναφέρονται στους gatekeepers που έχουν προηγουμένως δηλωθεί στις εντολές zone local και zone remote. Μπορούν να οριστούν περισσότεροι του ενός gatekeepers, όπως φαίνεται και από τη σύνταξη της εντολής, για λόγους ανοχής σε βλάβες. (Προαιρετικό) seq blast: Αν οριστούν περισσότεροι του ενός gatekeepers για το συγκεκριμένο technology prefix, οι λέξεις κλειδιά αυτές καθορίζουν αν τα LRQ s θα στέλνονται σειριακά ή ταυτόχρονα προς τους gatekeepers. Η default συμπεριφορά είναι η σειριακή αποστολή. (Προαιρετικό) default-technology: Καθορίζει ότι οι gateways που εγγράφονται στον gatekeeper με αυτό το technology prefix θα χρησιμοποιούνται ως default για την προώθηση των κλήσεων για της οποίες δεν μπορεί να γίνει κάποια άλλη δρομολόγηση. (Προαιρετικό) gw ipaddr ipaddr [port]: ηλώνει ότι ο συγκεκριμένος gateway είναι ανίκανος να εγγραφεί με technology prefices. Κατά την εγγραφή του, ο gatekeeper τον προσθέτει στην ομάδα αυτού του technology prefix type-prefix, σα να το είχε στείλει ο gateway. Η παράμετρος μπορεί να επαναληφθεί για να συνδεθούν πολλαπλοί gateways με το συγκεκριμένο technology prefix. Βήμα 6 Router(config-gk)#no shutdown Ενεργοποίηση του gatekeeper. Υπάρχουν 2 μέθοδοι για την εύρεση των gatekeepers των απομακρυσμένων ζωνών: 1. Με χρήση καταχωρήσεων DNS. 2. Με ρητή δήλωσή τους στο configuration του gatekeeper. Στην πρώτη περίπτωση, η παράμετρος local-gatekeeper-name των εντολών που περιγράφηκαν παραπάνω θα πρέπει να είναι το Domain Name System (DNS) host name, αν χρησιμοποιείται το DNS για τον εντοπισμό απομακρυσμένων ζωνών. Πάντως αυτή η λύση δε θα περιγραφεί αναλυτικότερα και δεν προτείνεται η χρήση της στο δίκτυο του GUnet. Παρακάτω θα χρησιμοποιηθεί η δεύτερη λύση. Για τη δήλωση των gatekeepers και των

5 απομακρυσμένων ζωνών θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι εξής εντολές στο gatekeeper configuration: Εντολή Επεξήγηση Βήμα 1 Router(config-gk)#zone remote other-gatekeeper-name other-domain-name other-gatekeeper-ip-address [port-number] Καθορίζει στατικά μια απομακρυσμένη ζώνη. Η εντολή πρέπει να επαναληφθεί για κάθε απομακρυσμένο gatekeeper. Οι παράμετροι της εντολής είναι: other-gatekeeper-name: Καθορίζει το όνομα του απομακρυσμένου gatekeeper. other-domain-name: Καθορίζει το όνομα του domain/ζώνης που εξυπηρετεί ο απομακρυσμένος gatekeeper. other-gatekeeper-ip-address: Καθορίζει την IP διεύθυνση του απομακρυσμένου gatekeeper. (Προαιρετικά) port-number: (Optional) Καθορίζει τον αριθμό θύρας (port number) που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη σηματοδοσία RAS. Έγκυρες τιμές είναι οι Η default τιμή είναι η well-known RAS port number Βήμα 2 Router(config-gk)#zone prefix other-gatekeeper-name e164-prefix [blast seq] Ομοίως με την εντολή zone prefix που περιγράφηκε παραπάνω. Ένας δρομολογητής Cisco με λειτουργίες gatekeeper μπορεί να ρυθμιστεί να λειτουργεί και ως proxy στις εφαρμογές H.323. Ο σχεδιασμός του δικτύου με proxy μπορεί να προσφέρει: 1. Ασφάλεια έναν εύκολο τρόπο για να διαπεράσουν οι εφαρμογές H.323 ένα firewall. 2. Παροχή ποιότητας υπηρεσίας στην κίνηση που παράγουν οι εφαρμογές H.323 με δεδομένο ότι οι ίδιες οι εφαρμογές (οι clients) δεν υποστηρίζουν την απαραίτητη σηματοδοσία. 3. Παροχή ποιότητας υπηρεσίας με εφαρμογή application specific routing.

Τηλεφωνία πάνω από το Διαδίκτυο

Τηλεφωνία πάνω από το Διαδίκτυο Τηλεφωνία πάνω από το Διαδίκτυο Μίνα Αγγελοπούλου Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Στόχοι Σεμιναρίου Ενημέρωση των τεχνικών των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

VG 121F Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η

VG 121F Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα T1 T Περιεχόμενα Συσκευασίας 4 2 VG 121F VoIP Gateway 5 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 5 Πλαίσιο Υποδοχών 6 Απαιτήσεις Συστήματος 7 3 Διαδικασία Εγκατάστασης Υλικού 8 3.1

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

IP communication module

IP communication module IP communication module 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Βασικό Διάγραμμα Σύνδεσης & Λειτουργιών...4 Τρόποι Λειτουργίας (modes)...6 Προκαθορισμένη IP Mode 0...6 Προκαθορισμένη IP με ακολουθία PSTN κλήσης Mode

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Υπηρεσίας ικτύου (QoS) για τηλεφωνία IP πάνω από το Ε ΕΤ

Ποιότητα Υπηρεσίας ικτύου (QoS) για τηλεφωνία IP πάνω από το Ε ΕΤ Ποιότητα Υπηρεσίας ικτύου (QoS) για τηλεφωνία IP πάνω από το Ε ΕΤ Έκδοση 1.0 Μάιος 2005 ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Άγγελος Βαρβιτσιώτης, Ε ΕΤ Μιχάλης Καλογήρου, Π. Κρήτης ( Ο VoIP Ε ΕΤ) ηµήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Τερµατική Συσκευή Δικτύου ADSL2/2+ µε Διεπαφές USB και Ethernet

Τερµατική Συσκευή Δικτύου ADSL2/2+ µε Διεπαφές USB και Ethernet Τερµατική Συσκευή Δικτύου ADSL2/2+ µε Διεπαφές USB και Ethernet INTRACOM-TELECOM - Documentation Section ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

1-Βήμα - βήμα ρύθμιση των παραμέτρων του DNS

1-Βήμα - βήμα ρύθμιση των παραμέτρων του DNS 1-Βήμα - βήμα ρύθμιση των παραμέτρων του DNS Αυτός ο οδηγός περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων του DNS (Domain Name System) για πρόσβαση μέσω Internet στα προϊόντα της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ Π.Σ..

ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ Π.Σ.. ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ Π.Σ.. Εγκατάσταση, επέκταση και λειτουργία τοπικού δικτύου Σχολικής Μονάδας καθώς και διασύνδεσή του µε το Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο...4 Αρχιτεκτονική LAN Σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία 2015 Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία Σταύρος Σύβακας Περιεχόμενα Αρχές Διαχείρισης δικτύων (NMS)... 3 Απομακρυσμένη διαχείριση... 4 Εξυπηρετητής... 6 Λειτουργικό σύστημα... 7 Δρομολόγηση... 8 Πρωτόκολλα διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ SIP USER AGENT ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ INTEL IXP 425

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP. Εισαγωγή. Διάρθρωση

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP. Εισαγωγή. Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 1 Η έννοια της διαδικτύωσης 2 3 4 ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk

Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παναγιωτόπουλος Ι. Ανδρέας Mάρτιος 2009 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ιδάσκων Αν. Καθηγητής Ι.Σ.Βενιέρης Αθήνα, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

υποστηρίζουν και υλοποιούν την πολιτική ασφάλειας

υποστηρίζουν και υλοποιούν την πολιτική ασφάλειας Firewalls Firewalls Τα firewalls (τοίχοι πυρασφάλειας ή πυρότοιχοι ή αναχώματα ασφαλείας ή φράγματα ασφαλείας) είναι ένα σύστημα το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ του ιδιωτικού δικτύου και του δημοσίου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΕΠΙΠΕ Α, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις θεµελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής δικτύων και τα κυριώτερα µοντέλλα αναφοράς. ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Firewalls. Firewalls

Κεφάλαιο 3: Firewalls. Firewalls 87 Firewalls 3 Πρίν 250 χρόνια, ο Sun Tzu, στρατηγός στην Κινέζικη Βσιλεία των Wu, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο Η Τέχνη του Πολέμου. Στην εισαγωγή του βιβλίου έγραφε: Η μόνη ασφαλής άμυνα είναι όταν κρατάς

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διακομιστών διαμεσολάβησης σε κατανεμημένα περιβάλλοντα ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαχείριση διακομιστών διαμεσολάβησης σε κατανεμημένα περιβάλλοντα ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) 1 Πρόλογος Το παρόν Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Data Tank Gateway Συγχαρητήρια Συγχαρητήρια για την αγορά του Freecom Data Tank

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ VOIP Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής Υποστήριξη Εφαρμογών Διαδικτύου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή.. 1 2. Τεχνολογικό υπόβαθρο.3 2.1 Υπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

11n Wireless 150Mbps ADSL2/2+ Modem Router

11n Wireless 150Mbps ADSL2/2+ Modem Router WF250 11n Wireless 150Mbps ADSL2/2+ Modem Router Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ η ς Version 1.0 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Χαρακτηριστικά Προϊόντος... 4 2. Εγκατάσταση Συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. 11 01 011 0 10111 0 0 1 1 0 010 0 10 00 110 10 00 01 1 00 00 000 1 00 1 0 01 0 0 10 0 11 0 11 00 0 01 1 01 0 01 01 0110101 0 1 1 10 0 011010 0 1 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29 51 1. Σχετικά με την συσκευή SafeMate...3 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Συσκευής...3 1.2 Περιεχόμενα Συσκευασίας...3 1.3 Πιστοποιητικά...4 2.0 Γενική Περιγραφή...4 2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM...6 2.2 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003. Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003. Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003 1 Γενική παρουσίαση της διαχείρισης συστήματος στα Microsoft Windows Server 2003... 31 Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Διαχειριστή. Ubuntu 6.06

Οδηγός Διαχειριστή. Ubuntu 6.06 Οδηγός Διαχειριστή Ubuntu 6.06 Copyright (c) Δαγκουλής Γιάννης, Κολλαλάς Σταύρος, Μελαδιανός Χρήστος. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δίκτυο : Δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών ή απλά δίκτυο ορίζεται ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, τερματικώνκτλ) συνδεδεμένων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ACTIVE DIRECTORY KAI OPENLDAP

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ACTIVE DIRECTORY KAI OPENLDAP ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ACTIVE DIRECTORY KAI OPENLDAP Επιβλέπων Καθηγητής: Κοντογιάννης Σωτήρης Εισηγητής: Αχμέτ

Διαβάστε περισσότερα