ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗΣ"

Transcript

1 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗΣ Σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Πανεπιστημιόπολης, στο τέρμα Ιλισίων, βρίσκεται το Αρχαιολογικό Πάρκο. Εδώ έχουν μεταφερθεί από το 2004 μερικά από τα σημαντικότερα ευρήματα των ανασκαφών της Γ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων κατά την κατασκευή του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου στο Σύνταγμα. Ελάτε να γνωρίσετε το τμήμα ενός αρχαίου λουτρού, έναν κλίβανο χύτευσης χάλκινων έργων, την οδό που κατέληγε στα Μεσόγεια και άλλα πολλά Ξεναγήσεις ενηλίκων στο Αρχαιολογικό Πάρκο Πανεπιστημιόπολης (στο τέρμα Ιλισίων) Τρίτη, 6 Μαΐου 2014 και ώρα * Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014 και ώρα * Κυριακή, 11 Μαΐου 2014 και ώρες και * Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014 και ώρες * *οι ξεναγήσεις θα ξεκινούν στην αρχή κάθε ακέραιης ώρας Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, ΕΚΠΑ Φιλοσοφική Σχολή, 2 ος όροφος Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου, Αθήνα

2 Γ ετήςιοσ κγκλοσ διαλέξεων Όψεισ του Χρϐνου: απϐ τον μϑθο ςτον ϊνθρωπο και ςτο ϐραμα απβ 13 Μααου έωσ 4 Ιουνίου 2014 Τρίτη, 13 ΜαϏου 2014 και ώρα μ. «Αφετηρύα, ςυγκυρύεσ και ςταθμού ςτην αρχαιολογικό ϋρευνα τησ προώςτορικόσ Θόβασ» Ομιλητήσ: Βαςύλησ Αραβαντινϐσ, Επίτιμοσ Έφοροσ Αρχαιοτήτων Βοιωτίασ Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί ςτην Αίθουςα Πολυμέςων του Μουςείου Αρχαιολογίασ και Ιςτορίασ τησ Τέχνησ (ςτον 2 ο βροφο τησ Φιλοςοφικήσ Σχολήσ) Σφράγιςμα με εραλδική παράςταςη λιονταριών, που ςτηρίζονται ςε βουκράνιο. Κάτω από την κοιλιά τουσ φοινικιέσ και πάνω από τισ ράχεσ τουσ πουλιά. Από παράρτημα του μυκηναΰκού ανακτόρου τησ Θήβασ. 13οσ αι. π.χ. Η Θήβα, διαχρονικά ςπουδαία πβλη τησ ελληνικήσ ιςτορίασ, είναι η μβνη που ερευνάται πάνω απβ έναν αιώνα αποκλειςτικά απβ Έλληνεσ αρχαιολβγουσ. Οι πρώτεσ τοπογραφικέσ και αρχαιολογικέσ έρευνεσ ςτην ακρβπολή τησ, Καδμεία, είχαν ωσ κοινή αφετηρία και ςτβχο τουσ την επαλήθευςη τησ ιςτορικβτητασ του πλογςιου μυθικογ υπββαθρου τησ πβλησ και τη χρονολβγηςή του ςτην προΰςτορική περίοδο. Η πορεία των αρχαιολογικών ερευνών ακολογθηςε εξ αρχήσ και κατ ανάγκην την πορεία, τισ ςυγκυρίεσ και τισ ςυχνά αντίξοεσ ςυνθήκεσ τησ ελληνικήσ. πραγματικβτητασ. Η αναςκαφική δραςτηριβτητα ςτη Θήβα άρχιςε με την έρευνα και μελέτη του προΰςτορικογ, κυρίωσ μυκηναΰκογ, παρελθβντοσ τησ. Γνώριςε επιτυχίεσ αλλά και διακοπέσ ςτη διάρκεια του 20ογ αι. και έφερε ςτο φωσ πλήθοσ ευρημάτων. Οι ςυνεχιζβμενεσ αναςκαφέσ και η μελέτη των ευρημάτων και των ποριςμάτων τουσ φωτίζει διαρκώσ την πρώιμη ιςτορία και τέχνη τησ Θήβασ και ςυνεπώσ ολβκληρησ τησ Βοιωτίασ, καίριασ και κγριασ περιοχήσ του ελληνικογ πολιτιςμογ. Μουςεύο Αρχαιολογύασ και Ιςτορύασ τησ Τϋχνησ, ΕΚΠΑ Φιλοςοφική Σχολή, 2 οσ βροφοσ Πανεπιςτημιβπολη Ζωγράφου, Αθήνα

3 Γ ετόςιοσ κύκλοσ διαλϋξεων Όψεισ του Χρόνου: από τον μύθο ςτον ϊνθρωπο και ςτο όραμα από 13 Μαΐου ϋωσ 4 Ιουνύου 2014 Τετϊρτη, 14 Μαΐου 2014 και ώρα π.μ. «Άνθρωποσ και χρόνοσ ςτην κλαςικό τϋχνη» Ομιλητόσ: Δημότρησ Πλϊντζοσ, Επίκ. Καθηγητήσ Κλαςικήσ Αρχαιολογίασ ςτο Πανεπιςτήμιο Αθηνών Η διϊλεξη θα πραγματοποιηθεύ ςτην Αύθουςα Πολυμϋςων του Μουςεύου Αρχαιολογύασ και Ιςτορύασ τησ Τϋχνησ (2 οσ όροφοσ Φιλοςοφικόσ Σχολόσ) Η ϋννοια του χρόνου εύναι μια ακόμη ανακϊλυψη τησ αρχαιοελληνικόσ τϋχνησ του πϋμπτου αιώνα π.χ. Αν και τα κλαςικϊ γλυπτϊ, οι εικονιςτικϋσ παραςτϊςεισ των αγγεύων ό οι πύνακεσ τησ ελληνικόσ ζωγραφικόσ φτϊνουν ωσ εμϊσ «παγωμϋνα» ςτο εξιδανικευμϋνα ρεαλιςτικό ιδύωμα που τα χαρακτηρύζει, εν τούτοισ ο τρόποσ που επιλϋγουν να αναπαραςτόςουν την. ανθρώπινη μορφό δεύχνει πόςο ςημαντικό όταν η ϋννοια τησ χρονικόσ μετϊβαςησ, τησ ςτιγμόσ, τόςο για τουσ δημιουργούσ όςο και για τουσ θεατϋσ τουσ. Μϋςα από μια ςειρϊ παραδειγμϊτων θα επιχειρόςουμε την μελϋτη αυτού του ςυχνϊ αγνοημϋνου, αν και τόςο καύριου, ποιοτικού ςτοιχεύου τησ κλαςικόσ τϋχνησ. Μουςεύο Αρχαιολογύασ και Ιςτορύασ τησ Τϋχνησ, ΕΚΠΑ Φιλοςοφικό Σχολό, 2 οσ όροφοσ Πανεπιςτημιόπολη Ζωγρϊφου, Αθόνα

4 ΑΣΡΑΓΑΛΟ-ΛΟΓΙΕ Οι πολλαπλοί ςυμβολιςμοί και οι χρήςεισ ενόσ οςτοφ ςτην αρχαιότητα Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014 και ώρα Μουςεύο Αρχαιολογύασ και Ιςτορύασ τησ Τϋχνησ 2 οσ όροφοσ Φιλοςοφικόσ Σχολόσ Α Ν Α Θ Η Μ Α Κ Ι Ν Η Η Σ Α Λ Ω Σ Ρ Α ΓΟ Π Α Ι Φ Ν Ι Δ Ι ΕΡΓ Α Λ Ε Ι Ο Μ Α Ν Σ Ε Ι Α Ν Ε Ο Σ Η Σ Α Α Φ Ι Λ Λ Ε Α ΥΤΛ Α Κ Σ Ο Ο ΣΟ Αςκόσ αςτρϊγαλοσ ολόβαφοσ. Τϋλη 5 ου - αρχϋσ 4 ου αι. π.χ. Αρ. ευρ. Μουςεύου 33. Ελϊτε να ανακαλύψουμε πώσ ςυνδϋονται μυθολογικϊ πρόςωπα, καθημερινού ϊνθρωποι, ςυμβολιςμού, ϋννοιεσ και χρόςεισ με ϋνα μικρό οςτό. Δύοβιωματικϊ εργαςτόρια: Παίζουμε; και Μάντεψε! Η δράςη θα πραγματοποιηθεί με τη ςυμβολή τησ κ. Ευρυδίκησ Κεφαλίδου, Επύκουρησ καθηγότριασ Κλαςικόσ Αρχαιολογύασ Μουςείο Αρχαιολογίασ και Ιςτορίασ τησ Σέχνησ, ΕΚΠΑ Φιλοςοφικό Σχολό, 2 οσ όροφοσ Πανεπιςτημιόπολη Ζωγρϊφου, Αθόνα

5 ΜΕ ΣΟ ΜΗΝΟΛΟΓΙΟ ΣΟΤ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΑ ΒΑΙΛΕΙΟΤ Β ΑΝΑ ΧΕΙΡΑ Μελετώντας στοιχεία κατασκευθς και διακόσμησης ενός βυζαντινοφ χειρογράφου Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014 και ώρα Μουςείο Αρχαιολογίασ και Ιςτορίασ τησ Τέχνησ 2 οσ όροφοσ Φιλοςοφικήσ Σχολήσ Το πανομοιότυπο του πολυτελούσ Μηνολογίου του Βαςιλείου Β, του ςυναξαρίου που έγινε για τον αυτοκράτορα και διακοςμήθηκε με 430 μικρογραφίεσ, μάσ ειςάγει ςτον περίτεχνο κόςμο του βυζαντινού βιβλίου. Εργαςτήριο: Καταςκευάςτε το δικό ςασ βιβλιδάριον με βυζαντινή ραφή.* * Οι ςυμμετέχοντεσ μπορούν να έχουν προαιρετικά μαζί τουσ κλωςτή και 16 φύλλα χαρτιού μεγέθουσ Α4 και βάρουσ 80 gr ςτο χρώμα τησ αρεςκείασ τουσ. Η πρώτη διακοςμημένη ςελίδα από το πανομοιότυπο του Μηνολογίου του Βαςιλείου Β, π. 985 (Bibliotheca Apostolica Vaticana, κώδ. gr. 1613) Η δράςη θα πραγματοποιηθεί με τη ςυμβολή των: Βικτωρίασ Κέπετζη, Επίκ. καθ. Βυζαντινήσ Αρχαιολογίασ Γιάννη Σκορδύλη, ςυντηρητή βιβλιακού και αρχειακού υλικού ςτο Μουςείο Βαςιλικήσ Μάνεςη, ςυντηρήτριασ χαρτιού-βιβλίου ςτην Εθνική Πινακοθήκη Μουςείο Αρχαιολογίασ και Ιςτορίασ τησ Τέχνησ, ΕΚΠΑ Φιλοςοφική Σχολή, 2 οσ όροφοσ Πανεπιςτημιόπολη Ζωγράφου, Αθήνα

6 ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ από 5 έως 16 Μαΐου 2014 Το Μουσείο θυμάται Το Μουσείο δημιουργεί Το Μουσείο ενώνει Κάθε μέρα και μια άλλη δράση Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Μουσείου Ενημερωθείτε για τις καθημερινές δράσεις Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, ΕΚΠΑ Φιλοσοφική Σχολή, 2 ος όροφος Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου, Αθήνα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Έξι μήνες από την έναρξη λειτουργίας του Μουσείου. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Ά εξάμηνο 2013)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Έξι μήνες από την έναρξη λειτουργίας του Μουσείου. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Ά εξάμηνο 2013) Βρείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο: Τα νέα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Μουσείου για ενήλικες και παιδιά. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ιανουάριος 2013 Τεύχος 1 Έξι μήνες από την έναρξη λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ένας τουριστικός οδηγός της Αθήνας βασισμένος στους Σταθμούς του ΜΕΤΡΟ: Ακρόπολη Πανεπιστήμιο Ευαγγελισμός

Ένας τουριστικός οδηγός της Αθήνας βασισμένος στους Σταθμούς του ΜΕΤΡΟ: Ακρόπολη Πανεπιστήμιο Ευαγγελισμός Ένας τουριστικός οδηγός της Αθήνας βασισμένος στους Σταθμούς του ΜΕΤΡΟ: Ακρόπολη Πανεπιστήμιο Ευαγγελισμός 1 ο 12/θέσιο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο) Τμήμα Γ1 2015

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινες Πολιτιστικές ιαδροµές 2013. Πρόγραµµα εκδηλώσεων

Πράσινες Πολιτιστικές ιαδροµές 2013. Πρόγραµµα εκδηλώσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΝΟΥΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΪΟΥ 19:30 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΝΟΥΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΪΟΥ 19:30 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΪΟΥ 19:30 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Το φωνητικό σύνολο «έξη» υποδέχεται το κοινό στο μουσείο ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Πάνος Παναγιωτόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2009 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Περιεχόμενα. Σουζάνα Χούλια

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2009 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Περιεχόμενα. Σουζάνα Χούλια ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 6 Περιεχόμενα Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2009 1 Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2007 4 Συνέδρια και Ημερίδες 6 24η Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος Μουσειολόγος Ξεναγός 6976 478073, 25410 91973 nat.michailidou@yahoo.gr www.guideinthrace.gr

Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος Μουσειολόγος Ξεναγός 6976 478073, 25410 91973 nat.michailidou@yahoo.gr www.guideinthrace.gr www.guideinthrace.gr Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 2 2. Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης... 2 3. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Οι μικροί αρχαιολόγοι της Θράκης»... 4 4. Δραστηριότητες πριν από το Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η γιορτή του πολιτισμού στα μουσεία όλης της χώρας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η γιορτή του πολιτισμού στα μουσεία όλης της χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ------ Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η γιορτή του πολιτισμού στα μουσεία όλης της

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας θα πραγματοποιήσει σειρά εκδηλώσεων στους παρακάτω χώρους:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας θα πραγματοποιήσει σειρά εκδηλώσεων στους παρακάτω χώρους: ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Πρόγραμμα εκδηλώσεων Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας θα πραγματοποιήσει σειρά εκδηλώσεων στους παρακάτω χώρους: Την Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ. Πρόγραμμα εκδηλώσεων

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ. Πρόγραμμα εκδηλώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Πρόγραμμα εκδηλώσεων ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Η ΛΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Αγρινίου η ΛΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων θα πραγματοποιήσει: την Πέμπτη 11 και την Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μουσείο Ακρόπολης. Σύντοµος απολογισµός Ιούνιος 2012 - Μάιος 2013. τέταρτος χρόνος

Μουσείο Ακρόπολης. Σύντοµος απολογισµός Ιούνιος 2012 - Μάιος 2013. τέταρτος χρόνος Μουσείο Ακρόπολης Σύντοµος απολογισµός Ιούνιος 2012 - Μάιος 2013 τέταρτος χρόνος Μήνυμα προέδρου Όλο και περισσότεροι από τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες του Μουσείου Ακρόπολης ανακαλύπτουν ξανά τη

Διαβάστε περισσότερα

Ταφικά έθιμα των Μακεδόνων

Ταφικά έθιμα των Μακεδόνων ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ 1 Ταφικά έθιμα των Μακεδόνων Στη Μακεδονία, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ο τρόπος ταφής ήταν θέμα προσωπικής επιλογής και οικονομικών δυνατοτήτων. Ο ενταφιασμός χρησιμοποιούνταν παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1979 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΑΘΗΝΑΙ Tο Ίδρυμα Iωάννου Φ. Kωστοπούλου ευχαριστεί θερμά την εταιρία DDB για τον σχεδιασμό του Aπολογισμού Xρήσεως 2013. 2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ένας θεσμός που γιορτάζει την πολυμορφία της Ευρώπης Κάθε χρόνο, ένα Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη μνημεία και μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι

Διαβάστε περισσότερα

Η Α ΓΟ ΡΑ Τ Η Σ Α ΡΧ Α Ι Α Σ ΑΘ Η Ν Α Σ

Η Α ΓΟ ΡΑ Τ Η Σ Α ΡΧ Α Ι Α Σ ΑΘ Η Ν Α Σ Η Α ΓΟ ΡΑ Τ Η Σ Α ΡΧ Α Ι Α Σ ΑΘ Η Ν Α Σ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ JOHN McK. CAMP II Έγχρωμες φωτογραφίες CRAIG A. MAUZY Μετάφραση ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΑΘΑΚΗ Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, Αθήνα Packard Humanities Institute

Διαβάστε περισσότερα

Contents. Αρχαιολογικοί Χώροι της Κύπρου www.cyprushighlights.com

Contents. Αρχαιολογικοί Χώροι της Κύπρου www.cyprushighlights.com 2 3 Περιεχόμενα Χαιρετισμός Σταύρου Χατζησάββα...6 Τάφοι των Βασιλέων...10 Νέα Πάφος...12 Άγιος Γεώργιος...16 Παλαίπαφος...18 Χοιροκοιτία...22 Κουρίο...24 Ταμασσός...30 Κίτιο...32 Αμαθούντα...34 Καλαβασός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 19:00

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 19:00 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 19:00 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Νίκος Ξυδάκης Γιώργος Καμίνης Τέτη Χατζηνικολάου ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΘΕΜΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν.

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν. Η επϋμβαςισ των γεγονϐτων των όχων των παρατϊξεων η επϋμβαςισ των πλούων απϐ το ϊγριο πϋλαγοσ οι λαώκού ρότορεσ το ςτόθοσ μου οι φωνϋσ οι φϊμπρικεσ ο Οχτώβρησ του 17 το 1936 ο Δεκϋμβρησ του 44 Για τοϑτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο πολιτιστικός πλούτος της Κορίνθου και η συµβολή του στην πολιτισµική ανάπτυξη της περιοχής»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο πολιτιστικός πλούτος της Κορίνθου και η συµβολή του στην πολιτισµική ανάπτυξη της περιοχής» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο πολιτιστικός πλούτος της Κορίνθου και η συµβολή του στην πολιτισµική ανάπτυξη της περιοχής» Κανελλοπούλου Αλεξάνδρα Αριθµός Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΒ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Κύπρου 68, 46100 Ηγουμενίτσα τηλ. 26650 29177, 26650 29178 e-mail: lbepka@culture.gr Γενική Επιμέλεια Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΌΤΗΤΑ 3...94 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ, ΠΑΙΔΕΊΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΣ... 94 3.1 ΥΠΟΔΟΜΈΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΡΌΝΟΙΑΣ...94

ΕΝΌΤΗΤΑ 3...94 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ, ΠΑΙΔΕΊΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΣ... 94 3.1 ΥΠΟΔΟΜΈΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΡΌΝΟΙΑΣ...94 ΕΝΌΤΗΤΑ 3...94 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ, ΠΑΙΔΕΊΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΣ... 94 3.1 ΥΠΟΔΟΜΈΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΡΌΝΟΙΑΣ...94 3.1.1 Υποδομές Υγείας (Νοσοκομεία / Κέντρα υγείας, Δημοτικά Ιατρεία)... 94

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2015 «Μουσεία για μια κοινωνία με προοπτικές» Κατάλογος Εκδηλώσεων στα Δημόσια Αρχαιολογικά Μουσεία και τις Συλλογές

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2015 «Μουσεία για μια κοινωνία με προοπτικές» Κατάλογος Εκδηλώσεων στα Δημόσια Αρχαιολογικά Μουσεία και τις Συλλογές ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2015 «Μουσεία για μια κοινωνία με προοπτικές» Κατάλογος Εκδηλώσεων στα Δημόσια Αρχαιολογικά Μουσεία και τις Συλλογές 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα εισαγωγικά κείμενα των θεματικών ενοτήτων της μόνιμης έκθεσης

Τα εισαγωγικά κείμενα των θεματικών ενοτήτων της μόνιμης έκθεσης Τα εισαγωγικά κείμενα των θεματικών ενοτήτων της μόνιμης έκθεσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η Βυζαντινή αυτοκρατορία Α. Βυζαντινή αυτοκρατορία ονομάστηκε κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρχαιολογικός χώρος και το Μουσείο των Δελφών

Ο αρχαιολογικός χώρος και το Μουσείο των Δελφών ΔΕΛΦΟΙ Στον Ομφαλό της Γης Κάποτε, λέει ο μύθος, ο Δίας έστειλε δύο αετούς από τα άκρα του σύμπαντος για να βρει το κέντρο του κόσμου, και αυτοί έσμιξαν πάνω από τους Δελφούς, τον «ομφαλό της γης», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Περιεχόμενα Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Περιεχόμενα Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 9 Περιεχόμενα Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012 1 Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012 7 Συνέδρια & Ημερίδες 12 Νέα Μουσεία & Επανεκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Βόλου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Βόλου Βρείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Βόλου Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2013 2014. Τα νέα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΜΟΥ. Συγγραφή-Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Αρετάκη

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΜΟΥ. Συγγραφή-Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Αρετάκη ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΜΟΥ Επίίσκεψη στο σπήλαιιο του Μελιιδονίίου Τετράδιιο Δραστηριιοτήτων Συγγραφή-Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Αρετάκη Βάμος 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο μαγικός κόσμος των σπηλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού T Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ - Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 0 Α Ρ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 4 0 Ε Τ Ο Σ 3 8 Περιβάλλον και Πολιτισμός

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Πετσασ. το αρχαιολογικο του εργο στη Μακεδονια

Φ. Πετσασ. το αρχαιολογικο του εργο στη Μακεδονια 1 Φ. Πετσασ. το αρχαιολογικο του εργο στη Μακεδονια τον ιούνιο του 1957 προσλήφθηκα από τον Φ. Πέτσα για να εργαστώ ως ημερομίσθια εργάτρια αρχαιολόγος. Μαζί με τον Π. Θέμελη, τον δ. τάνη και την ε. γιούρη,

Διαβάστε περισσότερα

Μουσείο Ακρόπολης. Σύντοµος απολογισµός Ιούνιος 2013 - Μάιος 2014. πέµπτος χρόνος

Μουσείο Ακρόπολης. Σύντοµος απολογισµός Ιούνιος 2013 - Μάιος 2014. πέµπτος χρόνος Μουσείο Ακρόπολης Σύντοµος απολογισµός Ιούνιος 2013 - Μάιος 2014 πέµπτος χρόνος Μήνυμα προέδρου Στις 20 Ιουνίου 2014 κλείνουν τα πέντε πρώτα χρόνια λειτουργίας του νέου Μουσείου της Ακρόπολης. Η αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα