ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, ΙΟΥΝΙΟΣ

2 Περιεχόµενα: Σελίδα Κεφ. 1: Μελέτη Σκοπιµότητας 1.1 Λόγοι που υπαγορεύουν την αλλαγή ονοµασίας Συνάφεια του προγράµµατος σπουδών µε τη νέα ονοµασία Συσχέτιση της νέας ονοµασίας µε επαγγελµατικά δικαιώµατα 1.4 Σύγκριση του προγράµµατος σπουδών µε εκείνα των τµηµάτων που φέρουν ήδη την προτεινόµενη ονοµασία 1.5 Απαιτούµενες προσαρµογές του προγράµµατος σπουδών οµή του Τµήµατος σε τοµείς ιαδικασίες εξοµοίωσης των αποφοίτων προηγουµένων 14 ετών µε τους αποφοίτους του µετονοµασµένου Τµήµατος 1.8 Αριθµός εισακτέων Επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων 13 Κεφ. 2: Οικονοµοτεχνική Μελέτη 2.1 Ανάλυση των υποδοµών του Τµήµατος Ανάλυση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος Συσχέτιση των υποδοµών µε το νέο πρόγραµµα σπουδών Ανάλυση των απαιτουµένων πρόσθετων υποδοµών: κόστος υλοποίησης και λειτουργίας 2.5 Απαιτούµενο επιπρόσθετο επιστηµονικό και τεχνικόδιοικητικό προσωπικό και απαιτούµενη δαπάνη Επιπρόσθετη δαπάνη για φοιτητική µέριµνα 30 Κεφ. 3: Μελέτη Βιωσιµότητας 3.1 Έρευνα αγοράς στο αντικείµενο του Τµήµατος Μορφές υποστήριξης στο προτεινόµενο πρόγραµµα ιεθνής εµπειρία Ενίσχυση της ελκυστικότητας 33 Παράρτηµα Α: Πρόγραµµα σπουδών 46 Παράρτηµα Β: Πρόταση προεδρικού διαταγµατος

3 Κεφ.1 : Μελέτη Σκοπιµότητας 1.1 Λόγοι που υπαγορεύουν την αλλαγή ονοµασίας Ο Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του Τµήµατος ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, όπως ορίζεται από το Π.. ίδρυσης του (Π.. 96/1998), ήταν η προαγωγή της επιστήµης του περιβάλλοντος, µε ιδιαίτερη έµφαση στη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, την κατάρτιση επιστηµόνων ικανών να µελετούν, να ερευνούν (ακαδηµαϊκή και εφαρµοσµένη διδασκαλία και έρευνα), να κατανοούν και να εφαρµόζουν σύγχρονες µεθόδους για τη βελτίωση, την προστασία και διαχείριση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τη γνώση χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Το Τµήµα µας είχε εξαρχής χαρακτήρα Τµήµατος Μηχανικών, όπως είναι εµφανές από τα διδασκόµενα µαθήµατα (βλέπε κατωτέρω) και την πενατετή διάρκεια των σπουδών. Ο τρέχων τίτλος ( ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων) επελέγη λόγω δυσκολιών ακριβούς απόδοσης στα Ελληνικά ενός τίτλου που θα συνδυάζε τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και των αποβλήτων. υστυχώς, το όνοµα «Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» δηµιούργησε στο τµήµα µας προβλήµατα αναγνωρισιµότητας διότι: (α) είναι το µόνο ελληνικό τµήµα (ή σχολή) ΑΕΙ που δεν φέρει τον όρο Μηχανικός/-ων στον τίτλο, ενώ το πρόγραµµα και η διάρκεια σπουδών είναι χαρακτηριστικά σχολής Μηχανικών µε αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων, ακόµη και σε εξειδικευµένα άρθρα των ελληνικού τύπου να µην αναφέρεται ως τµήµα που προσφέρει σπουδές της οικογενείας των Τµηµάτων Μηχανικών, (β) οι αποφοίτοι του Τµήµατος εξοµοιώνονται στο θέµα των επαγγελµατικών δικαιωµάτων µε τους αποφοίτους του Τµήµατος Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, το οποίο είναι τεταρτοετούς φοίτησης και όχι µε τους απόφοιυτους των Τµηµάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος, όπου η φοίτηση είναι πανταετής, µε αποτέλεσµα να υπάρχει περαιτέρω σύγχυση όσον αφορά την ταυτότητα του τµήµατός µας. Το προσωπικό του Τµήµατός µας περιλαµβάνει 20 διορισµένα µέλη ΕΠ, 2 ακόµη υπό διορισµό, 1 µέλος ΕΕ ΙΠ, 1 µέλος ΕΤΕΠ και 4 µέλη ιοικητικού προσωπικού. Η επιλογή των µελών ΕΠ έγινε µε προσοχή ώστε το διδακτικό προσωπικό του Τµήµατος να αντιπροσωπεύσει τον διεπιστηµονικό του χαρακτήρα. Από τα 22 µέλη ΕΠ του ΠΦΠ (διορισµένα και υπό διορισµό) τα 4 έχουν βασικό πτυχίο κλάδου µηχανικού (χηµικοί µηχανικοί, µηχανικοί περιβάλλοντος), 4 ακόµη µέλη ΕΠ δραστηροποιούνται ερευνητικώς κυρίως σε αντικείµενα τεχνολογίας/µηχανικού, ενώ και για αρκετά από τα λοιπά µέλη ΕΠ τα σχετικά συνιστούν συµπληρωµατικό ερευνητικό αντικείµενο. Το Ιδρυτικό Π του Τµήµατος αναφέρει ρητά ότι το Τµήµα έχει µεταξύ άλλων ως αποστολή «την ορθολογική αντιµετώπιση µεθόδων σχεδιασµού και χρήσεων φυσικών πόρων, την ανάπτυξη συστηµάτων αειφόρου διαχείρισης, την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων και την αξιολόγηση και διαχείριση γης σε αστικές και αγροτικές περιοχές». Είναι µάλλον προφανές πως τα αντικείµενα αυτά κατ εξοχήν αφορούν την επιστήµη του µηχανικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, βασική προϋπόθεση για άµεση ένταξη των αποφοίτων του ΠΦΠ του ΠΙ στο ΤΕΕ µε προσδιορισµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα στον τοµέα των Υλικών είναι η µετονοµασία του Τµήµατος µε τρόπο ώστε να περιλαµβάνει τον όρο «Μηχανικός» στον τίτλο του. 3

4 Επειδή υπάρχουν ακόµη δυο συναφή πολυτεχνικά τµήµατα στην Ελλάδα µε τίτλο «Μηχανικοί Περιβάλλοντος», επιλέξαµε και προωθούµε προς έγκριση ως πλέον δόκιµο νέο τίτλο τον «Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος» µεταξύ των πιθανών εναλλακτικών ονοµασιών. 1.2 Συνάφεια του προγράµµατος σπουδών µε τη νέα ονοµασία Η συνάφεια του προγράµµατος σπουδών µε την νέα ονοµασία είναι προφανής αν εξετάσουµε τα υποχρεωτικά µαθήµατα του τµήµατος τα οποία δικαιολογούν τον όρο Μηχανικών στον τίτλο του: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήµες (3 µαθήµατα): Περιβαλλοντική Ηθική και Εκπαίδευση, ιδακτική των Περιβαλλοντικών Επιστηµών, ιοίκηση Επιχειρήσεων Βασικές επιστήµες (23 µαθήµατα): Μαθηµατικά Ι, Μαθηµατικά ΙI, ιαφορικές Εξισώσεις, Στατιστική Στατιστικά Πακέτα Η/Υ, Αριθµητική Ανάλυση, Περιβαλλοντική Οργανική Χηµεία, Γενική και Ανόργανη Χηµεία, Ενόργανη Περιβαλλοντική Ανάλυση, Γεωχηµεία, Γενική Φυσική, Φυσική Περιβάλλοντος, Φυσικοχηµεία, Φυσικοχηµεία Περιβάλλοντος, Γενική Μετεωρολογία, Κλιµατολογία, Εισαγωγή στη Βιολογία, Περιβαλλοντική Βιοχηµεία, Μοριακή και Γενετική Μηχανική, Μικροβιολογία, Οικολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική Γεωλογία, Μέθοδοι Πολυµετάβλητης Στατιστικής Μαθήµατα Επιστήµης Μηχανικού (13 µαθήµατα): Τεχνικό Σχέδιο AUTOCAD, Πληροφορική Fortran, Τεχνική Μηχανική, Ρευστοµηχανικη, Φυσικές ιεργασίες, Χηµικές & Βιοχηµικές ιεργασίες, Ισοζύγια µάζας και ενέργειας, Υλικά Κατασκευών, Φαινόµενα Μεταφοράς, Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Εφαρµοσµένη Γεωπληροφορική, Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης, Τηλεπισκόπηση, Τεχνικοοικονοµικές µελέτες Μαθήµατα Επιστήµης Μηχανικού Περιβάλλοντος (46 µαθήµατα): Εφαρµοσµένη Υδραυλική, Εγγειοβελτιωτικά Έργα, Εισαγωγή στην Επιστήµη του Μηχανικού Περιβάλλοντος, Υδρογεωλογία, Ατµοσφαιρική Ρύπανση, Φαινόµενο Θερµοκηπίου και Κλιµατικές Μεταβολές, Τεχνική Υδρολογία, Περιβάλλον και Ενέργεια, Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, Εξοικονόµηση Ενέργειας και Ορθολογική Χρήση, Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων, ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Σχεδιασµός Συστηµάτων ιαχείρισης Απορριµµάτων, ιαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων, Αποκατάσταση Εδαφών και Υπογείων Νερών, ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων, Τεχνικές Περιβαλλοντικής Κατάλυσης, Περιβάλλον και Υλικά, Φυσικά Συστήµατα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, Τεχνολογία Πόσιµου Νερού, ιαχείριση και Αποκατάσταση Χερσαίων Οικοσυστηµάτων, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, Περιβαλλοντική Επίδοση Επιχειρήσεων, Ασφάλεια ιεργασιών και Υγιεινή στην Εργασία, ιαχείριση Υδατικών Πόρων, Οικονοµικά Περιβάλλοντος, Υδάτινα Οικοσυστήµατα και ιαχείρισή τους, Υδατική Ρύπανση, Λιµνολογία,, Παρακολούθηση Οικοσυστηµάτων και Τοπιών, ιαχείριση Πανίδας, ιαχείριση Εδαφικών Πόρων, Οικολογική Χαρτογράφηση, Μεσογειακά Οικοσυστήµατα, ιαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών, ιαχείριση Χλωρίδας, ιατήρηση Βιοποικιλότητας, Αγρο-οικοσυστήµατα και ιαχείρισή τους, Περιβαλλοντική Τοξικολογία και Μεταλλαξιγένεση, Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός και Αειφόρος Ανάπτυξη, Πράσινη Επιχειρηµατικότητα και Ανάπτυξη, Περιβαλλοντική Γονιδιωµατική και Μεταγονιδιοµατική, Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία, Ωκεανογραφία, Βιογεωγραφία, Χωροταξία 4

5 Επίσης, οι φοιτητές ολοκληρώνουν τις σπουδές τους µε το 10 ο εξάµηνο αφιερωµένο αποκλειστικά στην εκπόνηση ιπλωµατικής Εργασίας, ακριβώς υπό τους όρους Ελληνικών Σχολών Μηχανικών. Το Τµήµα µας οικοδόµησε το πρόγραµµά του µε βάση τα εθνικά και διεθνή πρότυπα εγκρίτων Τµηµάτων Μηχανικών, ενώ στελεχώθηκε και συνεχίζει να στελεχώνεται µετά από κρίσεις επιτροπών στις οποίες συµµετείχαν ενεργά πολλοί Τακτικοί και Αναπληρωτές Καθηγητές ελληνικών Πολυτεχνικών Τµηµάτων και Σχολών. 1.3 Συσχέτιση της νέας ονοµασίας µε επαγγελµατικά δικαιώµατα Η αλλαγή του ονόµατος κρίθηκε απαραίτητη ώστε να γίνει δυνατό οι απόφοιτοι του τµήµατος να αποκτήσουν επαγγελµατικά δικαιώµατα ως Μηχανικοί. Σύµφωνα µε το ΤΕΕ, η ένταξη των αποφοίτων στο Τεχνικό Επιµελητήριο είναι δυνατόν να επιτευχθεί µόνο µε την προϋπόθεση να προέρχονται από Τµήµα ΑΕΙ που έχει στον τίτλο του τον όρο «Μηχανικός». Στην πράξη, οι απόφοιτοι του τµήµατος διεκδικούν θέσεις στην αγορά εργασίας ως µηχανικοί περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρονται ότι από τις απαντήσεις που έδωσαν οι απόφοιτοι του Τµήµατος σχετικά µε τις µεταπτυχιακές σπουδές και την επαγγελµατική αποκατάσταση προκύπτουν ότι οι λόγοι για τις µεταπτυχιακές σπουδές είναι κυρίως για να βοηθήσει στην ανεύρεση εργασίας που να αντιστοιχεί στο επίπεδο των σπουδών τους, όπως απάντησε το 80% των Μεταπτυχιακών ιπλωµατούχων Ειδίκευσης (Μ Ε) και 60% των διδακτόρων. εύτερη αιτία για τους Μ Ε είναι η ανάγκη για µεγαλύτερη εξειδίκευση για την άσκηση του επαγγέλµατος τους (46.1%), ενώ αυτή είναι η τελευταία αιτία για τους διδάκτορες (33.3%). Ακόµη, 18 άτοµα δήλωσαν ότι παρακολούθησαν προγράµµατα κατάρτισης διάρκειας από 16 ώρες ως 12 µήνες. Τα προγράµµατα κατάρτισης αφορούσαν: Υπολογιστές Συστήµατα πιστοποίησης ISO & EMAS Συστήµατα διαχείρισης αποβλήτων ΜΠΕ Όσο αφορά στην επαγγελµατική αποκατάσταση, 13 (46%) δήλωσαν ιδιωτικοί υπάλληλοι, κανένας (0%) δηµόσιος υπάλληλος, 3 (11%) συµβασιούχοι έργου στον ιδιωτικό τοµέα και 5 (18%) στο δηµόσιο ενώ 4 (14%) δήλωσαν ελεύθεροι επαγγελµατίες. Τέλος, 17 (61%) δήλωσαν ότι το επάγγελµα τους είναι σχετικό µε το πτυχίο τους, 4 (14%) δήλωσαν πολύ ευχαριστηµένοι από την εργασία τους (οι 3 από αυτούς δήλωσαν ότι η δουλειά τους είναι σχετική µε το πτυχίο τους). 1.4 Σύγκριση του προγράµµατος σπουδών µε εκείνα των τµηµάτων που φέρουν ήδη την προτεινόµενη ονοµασία Η µετονοµασία του ΠΦΠ σε Τµήµα «Μηχανικών Περιβάλλοντος» που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ένταξή του στο ΤΕΕ και αναγνώρισή του ως Τµήµα Μηχανικών που µπορεί να ενταχθεί σε Πολυτεχνική Σχολή είναι πλήρως εναρµονισµένη µε τα ήδη προγράµµατα σπουδών των δύο ήδη υπαρχόντων Τµηµάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος στην Ελλάδα, αυτό του Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) και αυτό του ηµοκρίτειου Παν/µίου (Ξάνθη). Στους παρακάτω Πίνακες παρουσιάζεται η σύγκριση των προγραµµάτων σπουδών των τριών Τµηµάτων ανά κατηγορία µαθηµάτων. 5

6 Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήµες Α/Α Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) ΠΦΠ (Αγρίνιο) ίκαιο Περιβάλλοντος και Τεχνικές ιοίκηση Επιχειρήσεων 1 Περιβαλλοντική και Τεχνική Νοµοθεσία Εφαρµογές 2 Πολιτική Οικονοµία (E) Πολιτική Οικονοµία (Ε) Περιβαλλοντική Ηθική και Εκπαίδευση ιδακτική των Περιβαλλοντικών Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Αποφάσεων 3 Επιχειρησιακή Οικονοµία (E) Επιστηµών (Ε) 4 Αστικό ηµόσιο ίκαιο (E) Εισαγωγή στη Φιλοσοφία (Ε) 5 ιοίκηση Προσωπικού Επικοινωνιολογία Φιλοσοφία και Ιστορία της Επιστήµης (Ε) 6 Περιβαλλοντική Κοινωνική Ψυχολογία (E) Ιστορία Πολιτισµού (Ε) 7 Άνθρωπος - Περιβάλλον Τεχνολογία (E) Βιοµηχανική Κοινωνιολογία (Ε) 8 Κοινωνιολογία (E) Κοινωνιολογία (Ε) 9 Θεµελίωση Θετικών Επιστηµών (E) Τέχνη και Τεχνολογία (Ε)

7 Βασικές Επιστήµες Α/Α Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) ΠΦΠ (Αγρίνιο) 1 Μαθηµατικός Λογισµός Γραµµική Άλγεβρα ιαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισµός Ι και ΙΙ Μαθηµατικά Ι 2 Λογισµός Πολλών Μεταβλητών Αριθµητική και Γραµµική Άλγεβρα Μαθηµατικά IΙ 3 ιαφορικές Εξισώσεις Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις ιαφορικές Εξισώσεις 4 Πιθανότητες και Στατιστική Πιθανότητες & Στατιστική Στατιστική Στατιστικά Πακέτα Η/Υ 5 6 Αριθµητική Ανάλυση Χηµεία για Μηχανικούς Υδατική Χηµεία Ατµοσφαιρική Χηµεία Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης Αριθµητικές Μέθοδοι στην Περιβαλλοντική Μηχανική Περιβαλλοντική Χηµεία Αναλυτική Χηµεία Υδατική Χηµεία Αριθµητική Ανάλυση Περιβαλλοντική Οργανική Χηµεία Γενική και Ανόργανη Χηµεία Ενόργανη Περιβαλλοντική Ανάλυση 7 Παγκόσµια Βιογεωχηµεία Γεωχηµεία 8 Φυσική 9 Φυσική της Ατµόσφαιρας Κλιµατολογία Μετεωρολογία 10 Βιολογία Φυσική Ι Φυσικοχηµεία Γενική Φυσική Φυσική Περιβάλλοντος Φυσικοχηµεία Φυσικοχηµεία Περιβάλλοντος Γενική Μετεωρολογία Κλιµατολογία Εισαγωγή στη Βιολογία Περιβαλλοντική Βιοχηµεία Μοριακή και Γενετική Μηχανική Μικροβιολογία 11 Oικολογία Οικολογία Οικολογία Ι και ΙΙ 12 Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Περιβαλλοντική Μικροβιολογία ι και ΙΙ 13 Περιβαλλοντική Γεωλογία Περιβαλλοντική Γεωλογία Περιβαλλοντική Γεωλογία 14 Εισαγωγή στην Ασαφή Λογική (E) Μέθοδοι Πολυµεταβλητής Στατιστικής 15 Πολύπλοκα Συστήµατα (E) 7

8 Μαθήµατα επιστήµης µηχανικού Α/Α Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) ΠΦΠ (Αγρίνιο) 1 Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών 2 Tεχνικές Σχεδιάσεις / CAD CAD/CAM 3 Τεχνική Φυσικών ιεργασιών Σχεδίαση Περιβαλλοντικών Συστηµάτων µε Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Φυσικές ιεργασίες στην Επεξεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων Τεχνικό Σχέδιο - AUTOCAD Φυσικές ιεργασίες 4 Τεχνική Χηµικών & Βιοχηµικών ιεργασιών Τεχνική Χηµικών & Βιοχηµικών ιεργασιών Χηµικές & Βιοχηµικές ιεργασιών 5 Προγραµµατισµός Η/Υ σε Γλώσσα FORTRAN Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Πληροφορική Fortran 6 Μηχανική του Στερεού Σώµατος Τεχνική Μηχανική - Στατική Τεχνική Μηχανική 7 Ρευστοµηχανική Ρευστοµηχανικη Ρευστοµηχανικη 8 Αντοχή Υλικών Αντοχή Υλικών 9 Εφαρµοσµένη Θερµοδυναµική Περιβαλλοντική Θερµοδυναµική Ισοζύγια µάζας και ενέργειας 10 Επιχειρησιακή Έρευνα Βελτιστοποίηση Περιβαλλοντικών Συστηµάτων 11 οµικά Υλικά Ιδιότητες & Συµπεριφορά Υλικά Κατασκευών 12 Στατική των Κατασκευών 13 Φαινόµενα Μεταφοράς Μεταφορά Θερµότητας και Μάζας Φαινόµενα Μεταφοράς 14 Γεωδαισία Γεωδαισία 15 Τεχνολογία Μετρήσεων 16 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών Εφαρµοσµένη Γεωπληροφορική Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης 17 Οργάνωση και Προγραµµατισµός Τεχνικών Έργων 18 Τεχνική Ακουστική Έλεγχος Θορύβου 19 Εδαφοµηχανική και Θεµελιώσεις Εδαφοµηχανική και Θεµελιώσεις 20 Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ανάλυση Κατασκευών Και Οπλισµένο Σκυρόδεµα Σεισµολογία και Αντισεισµικός Κώδικας 21 Τηλεπισκόπιση Τηλεπισκόπηση 22 Συγκοινωνιακά Συστήµατα Ανάλυση Αστικών Συγκοινωνιακών Συστηµάτων 8

9 23 Ειδικά Κεφάλαια Υπολογιστών (MATLAB) Επιστηµονικός Προγραµµατισµός Μαθήµατα Επιστήµης Μηχανικού Περιβάλλοντος Α/Α Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) ΠΦΠ (Αγρίνιο) 1 Εφαρµοσµένη Υδραυλική 2 Εισαγωγή στην Επιστήµη του Μηχανικού Περιβάλλοντος Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών Περιβαλλοντική Υδραυλική Υδρεύσεις & Αποχετεύσεις Εισαγωγή στην Επιστήµη του Μηχανικού Περιβάλλοντος Εφαρµοσµένη Υδραυλική Εγγειοβελτιωτικά Έργα Εισαγωγή στην Επιστήµη του Μηχανικού Περιβάλλοντος 3 Υδρογεωλογία Υδρογεωλογία 4 Ατµοσφαιρική Ρύπανση (K) Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Ατµοσφαιρικών Ρύπων (K) Εφαρµοσµένα Θέµατα Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης (E) Εφαρµογές Η/Υ στην Αέρια Ρύπανση (E) ιαχείριση Ποιότητας της Αστικής Ατµόσφαιρας (E) Μετρήσεις Ατµοσφαιρικής Σύστασης από Αεροσκάφος (E) Κατασκευή Συσκευών και ιατάξεων (E) Αυτοκίνητο και Ρύπανση (E) Ποιότητα της Ατµόσφαιρας Εσωτερικών Χώρων (Ε) Τεχνολογία Καύσης - Οικολογικά Καύσιµα (Ε) 5 Τεχνολογία Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Ρύπανση & Έλεγχος Ρύπανσης Αέρα Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αεριών Εκποµπών ιαχείριση Αεριών Εκποµπών Περιβαλλοντική Μετεωρολογία και Μοντέλα Ποιότητας Αέρα Μοντελα Ποιοτητας Αερα Ποιότητα της Ατµόσφαιρας Εσωτερικών Χώρων Ατµοσφαιρική Ρύπανση Φαινόµενο Θερµοκηπίου και Κλιµατικές Μεταβολές 6 Τεχνική Υδρολογία Υδρολογία Τεχνική Υδρολογία 7 8 Τεχνολογία Μη Συµβατικών Πηγών Ενέργειας I Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας Τεχνολογία και ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ι Τεχνολογία και ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων ΙΙ Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ιαχείριση και Επεξεργασία Αστικών Απορριµµάτων Περιβάλλον και Ενέργεια Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Εξοικονόµηση Ενέργειας και Ορθολογική Χρήση Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων 9

10 Τεχνολογία & ιαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων (E) Εξυγίανση Εδαφών και Υπογείων Υδάτων από Επικίνδυνα Απόβλητα (E) Εργαστήριο Ανάλυσης και Χαρακτηρισµού Στερεών Αποβλήτων (E) Εργαστήριο Στερεών Αποβλήτων (E) Σχεδιασµός Σταθµών Μεταφόρτωσης και Χωρών Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων Επεξεργασία & ιαχείριση Τοξικών και Επικινδύνων Αποβλήτων Τεχνολογίες Εξυγίανσης Εδάφους & Υπογείων Υδάτων Θερµική ιεργασία Στερεών Απορριµµάτων Σχεδιασµός Συστηµάτων ιαχείρισης Απορριµµάτων ιαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων Αποκατάσταση Εδαφών και Υπογείων Νερών 9 Τεχνολογία και ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι (Κ) Τεχνολογία και ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων ΙΙ (Κ) Επεξεργασία Βιοµηχανικών Υγρών Αποβλήτων (Ε) Προχωρηµένες ιεργασίες και Αυτόµατος Έλεγχος σε ΜΕΥΑ (Ε) Επεξεργασία Βιοµηχανικών Αποβλήτων (Ε) Χηµικές ιεργασίες στην Επεξεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων Βιολογικές ιεργασίες στην Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων Βιολογικές Μέθοδοι Εξυγίανσης Περιβάλλοντος Αποκεντρωµένα Συστήµατα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αγροβιοµηχανικών Αποβλήτων ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων Τεχνικές Περιβαλλοντικής Κατάλυσης Περιβάλλον και Υλικά 10 Οικολογική Μηχανική και Τεχνολογία Ι 11 Οικολογική Μηχανική και Τεχνολογία ΙΙ Φυσικά Συστήµατα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων 12 Ακτινοβολίες και Περιβάλλον 13 Τεχνολογία Πόσιµου Νερού Τεχνολογία Πόσιµου Νερού 14 ασικά Οικοσυστήµατα και Τεχνικά Έργα ιαχείριση και Αποκατάσταση Χερσαίων Οικοσυστηµάτων 10

11 15 Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική 16 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 17 Περιβαλλοντική Επίδοση Επιχειρήσεων / Συστήµατα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης 18 ηµόσια Υγιεινή - Ασφάλεια Εργασίας Σχεδιασµός Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων και Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αειφόρος Ανάπτυξη (ISO & Lca) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες Περιβαλλοντική Επίδοση Επιχειρήσεων Ασφάλεια ιεργασιών και Υγιεινή στην Εργασία 19 ιαχείριση Υδατικών Πόρων ιαχείριση Υδατικών Πόρων 20 Βιώσιµο Αστικό Περιβάλλον (Ε) 21 Οικονοµική της Βιώσιµης Ανάπτυξης Οικονοµικά Περιβάλλοντος 22 Περιβαλλοντική Ρευστοµηχανική (E) 23 Εφαρµογές Σε Περιβαλλοντικά Μοντέλα Υπόγεια Υδραυλική (Ε) Ροή Υπογείων Υδάτων και Μεταφορά Υπολογιστική Υδραυλική και Μεταφορά Ρύπων (Ε) Ρυπών 24 Περιβαλλοντική Ακτοµηχανική (Ε) Παράκτια Μηχανική 35 Πειραµατικός Σχεδιασµός για Μ.Π. (Ε) 25 Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Προτιµήσεων (Ε) 26 Περιβαλλοντική ιαχείριση Εσωτερικών & Παράκτιων Οικοσυστηµάτων Ι (Ε) Περιβαλλοντική ιαχείριση Εσωτερικών & Παράκτιων Οικοσυστηµάτων ΙΙ (Ε) Ρύπανση & Έλεγχος Ρύπανσης Νερών Μοντέλα Ποιότητας Επιφανειακών Υδάτων Υδάτινα Οικοσυστήµατα και ιαχείρισή τους Υδατική Ρύπανση Λιµνολογία Παρακολούθηση Οικοσυστηµάτων και Τοπιών ιαχείριση Πανίδας ιαχείριση Εδαφικών Πόρων Οικολογική Χαρτογράφηση Μεσογειακά Οικοσυστήµατα ιαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών ιαχείριση Χλωρίδας ιατήρηση Βιοποικιλότητας Αγρο-οικοσυστήµατα και 11

12 27 Συστήµατα Εξοικονόµησης Ενέργειας στα Κτίρια (Ε) ιαχείρισή τους 28 Οικολογικά οµικά Υλικά (Ε) Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός και Αειφόρος Ανάπτυξη 29 Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων (Ε) 30 Μαθηµατική Μοντελοποίηση Περιβαλλοντικών Συστηµάτων και ιεργασιών (Ε) Μαθηµατικές Μέθοδοι στη Περιβαλλοντική Μηχανική Πράσινη Επιχειρηµατικότητα και Ανάπτυξη Περιβαλλοντική Γονιδιωµατική και Μεταγονιδιοµατική 31 Βιοµηχανική Υγιεινή (Ε) Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία 32 Φυσική Ωκεανογραφία (Ε) Ωκεανογραφία 33 Ασκήσεις Πεδίου Ι Και ΙΙ Βιογεωγραφία 34 Βελτιστοποίηση Περιβαλλοντικών Συστηµάτων 35 Γεωργική Μηχανική Περιβαλλοντική Τοξικολογία και Μεταλλαξιγένεση 36 Ανάλυση Επικινδυνότητας Τεχνικοοικονοµικές µελέτες 37 υναµική Συστηµάτων και Αυτόµατος Έλεγχος Χωροταξία 12

13 Συνοπτικά η σύγκριση των τριών Τµηµάτων µε βάση το πρόγραµµα σπουδών παρουσιάζεται στον επόµενο Πίνακα: Μαθήµατα που αφορούν σε Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήµες Μαθήµατα που αφορούν σε Βασικές επιστήµες Μαθήµατα που αφορούν στην Επιστήµη Μηχανικού Μαθήµατα που αφορούν στην Επιστήµη Μηχανικού Περιβάλλοντος Μαθήµατα που απαιτούνται για την λήψη διπλώµατος Μέσος όρος µαθηµάτων ανά εξάµηνο ιδάσκοντες ( ΕΠ & Π 407/80) Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) 9 Υ:2, Ε:7 19 Υ:16, Ε:3 25 Υ:24, Ε:1 55 Υ:23, Ε:32 83 Υ:71, Ε:12 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) 9 Υ:1, Ε:8 13 Υ:12, Ε:1 18 Υ:17, Ε:1 36 Υ:23, Ε:13 58 Υ: 49, Ε:9 ΠΦΠ (Αγρίνιο) 3 Υ:1, Ε:2 23 Υ:20, Ε:3 13 Υ:10, Ε:3 48 Υ:28, Ε:18 71 Υ:62, Ε:9 Τυπικό Τµήµα Μηχανικών (Χηµικών Μηχανικών Πάτρας) 10 Υ:0, Ε:10 20 Υ:19, Ε:0 20 Υ:14, Ε: Υ:14, Ε:28 62 Υ:46, Ε:16 9 6,5 7,9 6,2 36 (25+9) (20+11) 28 Στην κατηγορία των µαθηµάτων που αφορούν στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήµες, το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος ΠΦΠ περιέχει όλα τα βασικά µαθήµατα, συνεπώς δεν χρειάζεται η πρόσθεση κάποιου µαθήµατος. Στην κατηγορία των Βασικών Επιστηµών, το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος.Π.Φ.Π. υπερέχει των άλλων δύο Τµηµάτων σε πλήθος προσφερόµενων µαθηµάτων, καθώς µε τα υπάρχοντα µαθήµατα παρέχει στους φοιτητές του πολύ καλύτερο υπόβαθρο γνώσεων. Όσο αφόρα στην κατηγορία των µαθηµάτων της Επιστήµης Μηχανικού, το πρόγραµµα του Τµήµατος.Π.Φ.Π. εµφανίζει να έχει όλα τα βασικά µαθήµατα των προγραµµάτων σπουδών των άλλων δύο Τµηµάτων, οπότε και πάλι δεν χρειάζεται να προστεθεί κάποιο µάθηµα. Στην κατηγορία των µαθηµάτων της επιστήµης του Μηχανικού Περιβάλλοντος, όσο αφορά τα υποχρεωτικά µαθήµατα των προγραµµάτων σπουδών των τριών Τµηµάτων, υπάρχει πλήρης σύµπτωση στα γνωστικά περιεχόµενα, ενώ το Τµήµα ΠΦΠ προσφέρει περισσότερα από τα άλλα αντίστοιχα Τµήµατα. ιαφοροποιήσεις κυρίως εµφανίζονται στα κατ επιλογήν µαθήµατα. Σε αυτήν την κατηγορία το 1 Αναφέρεται σε µαθήµατα που αφορούν στην Επιστήµη του Χηµικού Μηχανικού. 14

14 πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος ΠΦΠ δίνει περισσότερη έµφαση στα µαθήµατα που αφορούν την διαχείριση των αποβλήτων και των ρύπων και στα µαθήµατα που αφορούν την διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, εξειδικεύοντας έτσι τους αποφοίτους του στην ολοκληρωµένη διαχείριση περιβάλλοντος, ενώ στα άλλα δύο Τµήµατα τα σχετικά µαθήµατα έχουν µικρή συµµετοχή στο πρόγραµµα σπουδών. 1.5 Απαιτούµενες προσαρµογές του προγράµµατος σπουδών Από την παραπάνω σύγκριση των προγραµµάτων σπουδών του Τµήµατος ΠΦΠ µε των Τµηµάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι εµφανές ότι υπάρχει σύµπτωση των τριών προγραµµάτων σπουδών σε µεγάλο ποσοστό στα βασικά µαθήµατα που αφορούν τις Βασικές Επιστήµες, τις επιστήµες του Μηχανικού και τις επιστήµες του Μηχανικού Περιβάλλοντος. ιαφορές παρατηρούνται µόνο στα µαθήµατα επιλογής, όπου το κάθε Τµήµα διαφοροποιείται ανάλογα µε τα αντικείµενα εξειδίκευσης που παρέχει στους αποφοίτους του. Τα µαθήµατα επιλογής στο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος ΠΦΠ διατηρούν τον έως τώρα χαρακτήρα του Τµήµατος, ως προς την διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, αντικείµενο που δεν θεραπεύεται ικανοποιητικά από τα άλλα δύο Τµήµατα. Είναι σηµαντικό ότι το υφιστάµενο πρόγραµµα σπουδών παρέχει εξειδίκευση η οποία δεν δηµιουργεί επικαλύψεις µε άλλες ειδικότητες Μηχανικού. Συµπερασµατικά, δεν απαιτείται καµία προσαρµογή ή αναµόρφωση του υφιστάµενου προγράµµατος σπουδών. 1.6 οµή του Τµήµατος σε τοµείς Το Τµήµα δεν έχει θεσµοθετηµένους τοµείς. Αυτοί θα υλοποιηθούν στο Τµήµα όταν θα συντρέχουν οι νοµικές προϋποθέσεις γι αυτό. 1.7 ιαδικασίες εξοµοίωσης των αποφοίτων προηγουµένων ετών µε τους αποφοίτους του µετονοµασµένου Τµήµατος Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του προτεινόµενου Προεδρικού ιατάγµατος «το κατά τις διατάξεις του Π.. 96/1998 Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µετονοµάζεται σε Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, χωρίς µεταβολή της αποστολής και του γνωστικού αντικειµένου του». Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 2 ορίζεται ότι «όπου στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας αναφέρεται το Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων εννοείται εφεξής το Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων». Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 3 ορίζεται ότι «το ενιαίο πτυχίο που χορηγείται από το Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι αντίστοιχο, ως προς όλες τις συνέπειες µε το χορηγούµενο από το υφιστάµενο κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Τµήµατος ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων». 1.8 Αριθµός εισακτέων Ο αριθµός των κατ έτος εισακτέων στο Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και τα του τρόπου εισαγωγής τους ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Ο συνολικός αριθµός των φοιτητών κατά το ακαδηµαϊκό έτος ήταν περίπου 1441, ενώ εισήχθησαν την τελευταία χρονιά 140. Ο βέλτιστος αριθµός φοιτητών για την οµαλή λειτουργία του τµήµατος είναι σύµφωνα µε απόφαση της Γ.Σ. ( πρόσφατης αλλά και παλαιοτέρων) 50 φοιτητές ανά έτος. 15

15 1.9 Επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων Στα επαγγελαµτικά δικαιώµατα του διπλωµατούχου Μηχανικού Περιβάλολοντος, οπώς αυτά ορίζονται στο Π.. ίδρυσης του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος του.π.θ. (Π.. 365/93) περιλαµβάνονται: α) Η διοίκηση και στελέχωση υπηρεσιών του ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, καθώς και ιεθνών Οργανισµών που σχετίζονται µε σχεδιασµό και εφαρµογή προγραµµάτων προστασίας, ανάπτυξης και εν γένει διαχείρισης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την παραγωγή δηµοσίων και ιδιωτικών τεχνικών και βιοµηχανικών έργων που αφορούν στο περιβάλλον. β) Η εκπόνηση και / ή ο έλεγχος µελετών διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τεχνικά ή άλλα έργα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία γ) Εκπαιδευτικά και συµβουλευτικά καθήκοντα σε θέµατα περιβάλλοντος στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση του ηµοσίου ή του Ιδιωτικού Τοµέα. 16

16 Κεφ.2 : Οικονοµοτεχνική Μελέτη 2.1 Ανάλυση των υποδοµών του Τµήµατος Το Τµήµα στεγάζεται στο κτίριο της Πανεπιστηµιακής Σχολή Αγρινίου στην oδό Γ. Σεφέρη 2, ενώ αναµένεται στις ήδη υπάρχουσες υποδοµές να προστεθούν και νέοι χώροι, από το πρόσφατα ενοικιαζόµενο κτίριο παραπλήσια στο ήδη υπάρχoν. Αναλυτικά οι διαθέσιµοι χώροι του Τµήµατος παρουσιάζονται στους παρακάτω Πίνακες. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣ ΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΦΠ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΜΒΑ ΟΝ (m 2 ) ΑΝΑΛΟΓΙΑ m 2 / ΜΕΛΟΣ ΕΠ ΑΝΑΛΟΓΙΑ m 2 / ΦΟΙΤΗΤΗ Γραφεία Ερευνητικά Εργαστήρια Φοιτητικά ~ εργαστήρια Αίθουσες ~0.7 διδασκαλίας (ΣΥΝ. ΘΕΣΕΩΝ: 270) Βιβλιοθήκη ~0.3 ΑΝΑΛΟΓΙΑ m 2 / ΥΠΑΛΛΗΛΟ Γραφεία διοικητικού προσωπικού- ΕΕ ΙΠ Αµφιθέατρο Αίθουσα συνεδριάσεων Γραφεία µεταπτυχιακών φοιτητών (216 ΘΕΣΕΩΝ) (35 ΘΕΣΕΩΝ) - - ΑΝΑΛΟΓΙΑ m 2 / ΜΕΤ.ΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ

17 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΦΠ Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΒΑ ΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ-ΧΡΗΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ- ΧΩΡΟΥ m 2 ΧΩΡΟΥ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ι ΙΟΤΗΤΑ 1 Α ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΠ 2 Α ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ Β. ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ ΒΙΒΛΙΑ/ΦΩΤ 3 Α 1 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ Ι. ΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΠ 4 Α 1 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ Μ. ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΕΠ 5 Α 1 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ. ΒΛΑΣΤΟΣ ΕΠ 6 Α 1 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΠ 7 Β 1 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ Σ. ΚΟΝ ΥΛΗ, Α. ΓΡΑΜΜ ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ 8 Β 1 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ Ε. ΤΣΙΜΠΟΥΡΑΚΗ, Π. ΓΡΑΜΜ ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, Ε. ΧΡΗΣΤΟΥ 9 Β 1 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ. ΒΑΓΕΝΑΣ ΕΠ 10 Β 1 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ Π. ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠ 11 Β 1 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠ 12 Β 1 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ Κ. ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ ΕΠ 13 Β 1 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ S. COLES ΕΠΕΑΕΚ 14 Β 1 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ Ι. ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΕΠ 15 Β 1 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ Γ. ΤΣΙΑΜΗΣ, Α. ΓΑΛΑΝΗ ΕΠ, ΕΕ ΙΠ 16 Β 2 ος 10α ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ ΜΕΤ/ΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 17 Β 2 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ Γ. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ,. ΕΠ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ, Α. ΦΩΤΙΑ Η 18 Β 2 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΕΠ 19 Β 2 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ Μ. ΠΑΝΙΤΣΑ ΕΠ 20 Γ ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ Β. ΚΑΤΗ, Α. ΕΠ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ, Ν. ΚΟΥΤΣΙΑΣ 21 Γ ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ, Φ. ΕΠ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ, Χ. ΑΚΡΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 18

18 ΑΙΘΟΥΣΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΒΑ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ-ΧΡΗΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ m 2 ΧΩΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ι ΙΟΤΗΤΑ 1 Α 1 ος ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΦΠ- ΕΑΠΤ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ 35 ΘΕΣΕΩΝ 2 Α 1 ος ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΦΠ 91 ΘΕΣΕΩΝ 3 Α 1 ος ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΦΠ 85 ΘΕΣΕΩΝ 4 Β ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΦΠ- ΕΑΠΤ 216 ΘΕΣΕΩΝ 5 Β 1 ος ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΦΠ 94 ΘΕΣΕΩΝ 6 Β 1 ος ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΦΠ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΦΠ- ΕΑΠΤ Ι. ΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ- Α. ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΦΠ- ΕΑΠΤ Ι. ΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ- ΧΗΜΕΙΑΣ Α. ΛΑΝΤΑΒΟΣ Α ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΦΠ- ΕΑΠΤ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ Α 1 ος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΦΠ Γ. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ άλλος τίτλος παρακάτω Β ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΦΠ Ι. ΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Β ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΦΠ Ι. ΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ. ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ Σ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ Σ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ Σ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ Β 2 ος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΦΠ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 19

19 Σ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β 2 ος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΦΠ Κ. ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ B 2 ος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΦΠ Π. ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤ ΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ ΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ B 2 ος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΦΠ. ΒΑΓΕΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ ΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 20

20 Τα εργαστήρια του τµήµατος είναι εξοπλισµένα µε τον κατάλληλο εξοπλισµό για την διδασκαλία προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων αλλά και για τους ερευνητικούς σκοπούς του προσωπικού του τµήµατος. Αναλυτικά Ο εξοπλισµός που περιλαµβάνεται στα εργαστήρια αυτά περιγράφεται παρακάτω: 1. Εξοπλισµός Εργαστηρίου Ελέγχου Ρύπανσης και Τεχνολογιών Προστασίας Περιβάλλοντος Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Επ. Καθηγητής Ι. Κωνσταντίνου ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΣΗ/ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Πλήρες σύστηµα αέριας χρωµατογραφίας δίδυµης φασµατοµετρίας µάζας µε ανιχνευτή παγίδας ιόντων (GC-IT-MS/MS) Φωτο-αντιδραστήρας Συσκευή υγρής-στερεής εκχύλισης µικροστηλών ιάφορα Μίκρο-όργανα Thermo ITQ 1100 Philips HPK Hg lamp Supelco Visiprep 12 port Vortex, Αναδευτήρες, κτλ 2. Εξοπλισµός Εργαστηρίου Χηµείας (Φοιτητικό) Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Αν. Καθηγητής Ι. εληγιαννάκης Προσδιορισµός και ταυτοποίηση οργανικών ενώσεων σε περιβαλλοντικά υποστρώµατα Ακτινοβόληση υγρών δειγµάτων σε συνθήκες τεχνητής ηλιακής ακτινοβολίας για την µελέτη φωτοχηµικών αντιδράσεων και τεχνολογιών Εκχύλιση υγρών δειγµάτων Προπαρασκευής και επεξεργασίας δειγµάτων ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΣΗ/ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Φορητά πεχάµετρα (x12) Hanna υνατότητες µέτρησης ph υγρών δειγµάτων Μαγνητικοί αναδευτήρες (x8) Velp/ Falc Προπαρασκευή και επεξεργασία δειγµάτων Ηχόµετρο (x2) HGL Μέτρηση έντασης ήχου Θερµιδόµετρο Parr Μέτρηση ενέργειας φυσικοχηµικών διεργασιών 3. Εξοπλισµός Εργαστηρίου Ενόργανης Περιβαλλοντικής Ανάλυσης Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Αν. Καθηγητής Ι. εληγιαννάκης ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΣΗ/ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Ανάλυση µετάλλων µε τεχνικές φλόγας AAS 700 και φούρνο γραφίτη Φασµατόµετρο Ατοµικής Perkin Elmer Αυτόµατο δειγµατολήπτη για GFAAS Απορρόφησης FAAS Πολλαπλές κεφαλές GFAAS Πολυστοιχειακές Λυχνίες HCL Aέριος xρωµατογράφος GC-FID Aέριος xρωµατογράφος GC-ECD Υγρή χρωµατογραφία HPLC Αναλυτής ολικού άνθρακα TOC Σύστηµα Εκλεκτικών Ηλεκτροδίων Shimadzu Shimadzu Dionex P680 Shimadzu TOC VCSH Jenway Προσδιορισµός και ταυτοποίηση οργανικών ενώσεων σε περιβαλλοντικά υποστρώµατα Προσδιορισµός και ταυτοποίηση οργανικών ενώσεων σε περιβαλλοντικά υποστρώµατα Diode array detector 1024, φούρνος στηλών, αντλία 7200psi Προσδιορισµός Ολικού οργανικού άνθρακα Ολικού ανόργανου άνθρακα, πτητικού άνθρακα Προσδιορισµός Ιόντων Cu, K, Na, Pb, Cd, Zn 32

ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 1 ο ΕΤΟΣ ευτέρα 3/6/2013 9:00-11:30 ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ- ΦΩΤΙΑ Η Τετάρτη 5/6/2013 9:00-11:30 Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΚΡΑΤΟΣ Παρασκευή 7/6/2013 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΚΕΡΛΕΚΟΠΟΥΛΟΥ ευτέρα 10/6/2013 Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΦΩΤΙΑΔΗ

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΦΩΤΙΑΔΗ 1 ο ΕΤΟΣ Δευτέρα 8/6/2015 9:00-11:30 ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 5 Τρίτη 9/6/2015 Τετάρτη 10/6/2015 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 9:00-11:30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Πέμπτη 11/6/2015 9:00-11:30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΦΩΤΙΑΔΗ ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΑΚΡΑΤΟΣ- ΦΩΤΙΑΔΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΓΑΛΑΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΦΩΤΙΑΔΗ ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΑΚΡΑΤΟΣ- ΦΩΤΙΑΔΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΓΑΛΑΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 1 ο ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Δευτέρα 29/8/2016 9:00-11:30 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΣΙΑΜΗΣ - ΒΛΑΣΤΟΣ Τετάρτη 31/8/2016 14:00-16:30 ΑΓΓΛΙΚΑ Ι ΚΑΤΣΑΡΑ 11:30-14:00 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ ΚΑΤΣΑΡΑ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ Σύμφωνα με το ιδρυτικό Π.Δ, 365/93, αποστολή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, του πρώτου τέτοιου Τμήματος στην Ελλάδα, είναι: 1. Να καλλιεργεί και

Διαβάστε περισσότερα

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο)

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) 271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, θεσμοθετήθηκε το 1998 (Π.Δ. 96/98) και άρχισε να λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό Έτος

ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό Έτος 1 ο Εξάμηνο Προγραμματισμός & Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Βασικά Εργαλεία Λογισμικού 3-3 Ανόργανη Χημεία 3-5 Τεχνικές Σχεδιάσεις Χρήση Η/Υ (Διαγράμματα Ροής, CAD/CAM) 3 - - Φυσική Ι 3-2 Μαθηματικά Ι

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας

205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας 205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας Το Τμήμα άρχισε να λειτουργεί το ακ. έτος 1972-1973. Μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει περίπου 2.300 διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ενώ ο αριθμός των εγγεγραμμένων στο Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη)

250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη) Σκοπός Βασικός εκπαιδευτικός στόχος του Τμήματος είναι η παραγωγή επιστημονικού δυναμικού που θα διαθέτει : ολοκληρωμένη αντίληψη των θαλασσίων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8:15-9:00 ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 9:15 10:00 Προγραμματισμός Η/Υ Γκεμιτζή- Συλαίος (Ομάδα 1: Β-2, Ομάδα 2: B-6) 10:15-11:00

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ 235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν εξετάσεων. Οι πτυχιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ανακοινώνεται ότι κατόπιν. διόρθωσης τυπογραφικού λάθους. το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ανακοινώνεται ότι κατόπιν. διόρθωσης τυπογραφικού λάθους. το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων Ε.Μ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αθήνα, 29/08/2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνεται ότι κατόπιν διόρθωσης τυπογραφικού λάθους το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων Περιόδου Σεπτεμβρίου 2011-2012 διαμορφώνεται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήµης & Τεχνολογίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήµης & Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήµης & Τεχνολογίας Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15773 Αθήνα E-mail: mloiz@chemeng.ntua.gr Web site: «Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. www.enveng.tuc.gr

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. www.enveng.tuc.gr ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ www.enveng.tuc.gr ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος ιδρύθηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης με αποστολή αφενός μεν

Διαβάστε περισσότερα

327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας

327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας 327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας Σκοπός Οποιαδήποτε προσπάθεια για την ορθολογική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου απαιτεί τη δημιουργία και τη φροντίδα μιας αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ακαδημαϊκού Έτους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ακαδημαϊκού Έτους 09:00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι Α Α. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ Δ2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤ Α. ΚΑΜΠΙΩΤΗ Δ2 ΔΕΥΤΕΡΑ 1/02/2016 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Ε Α. ΜΑΡΤΙΝΗΣ Δ2 ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ και ΕΔΑΦΟΥΣ Ζ Δ. ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ Δ2

Διαβάστε περισσότερα

208 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)

208 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) 208 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ιδρύθηκε το 1993 με το Προεδρικό Διάταγμα 177/93 και εντάχθηκε στην τότε Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραµµα Σπουδών Χηµικού Μηχανικού Στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο

Το Πρόγραµµα Σπουδών Χηµικού Μηχανικού Στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο Υποδοχή Πρωτοετών ΧΜ ΕΜΠ 3 Οκτωβρίου 200 Το Πρόγραµµα Σπουδών Χηµικού Μηχανικού Στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο Εµµ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος Σχολής ΧΜ Στόχοι Προγράµµατος Σπουδών ΧΜ Παροχή γνώσεων, µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (06/06/2012)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (06/06/2012) Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ Αρ ιθμ.πρω τ.: 333 0 Αθήνα, 06/06 /2012 Προς τους Διδάσκοντες του Ιδρύματος ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (06/06/2012) ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Προγραμμάτων Τελικών Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2015 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Στην υπ αριθµ. 361/30-11-2009 Γ.Σ. το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων υιοθέτησε, σε εναρµόνιση µε το

Διαβάστε περισσότερα

203 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης

203 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης 203 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι το αρχαιότερο της Πολυτεχνικής Σχολής. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1955 με το διάταγμα 3422 και άρχισε αμέσως να λειτουργεί από την

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Βόλος, Απρίλιος 2009 Y σ xy σ yy σ yy σ xy X Τι είναι ο Μηχανολόγος Μηχανικός; Οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2013 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2013 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2013 2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΡΙΤΗ 17/06/2014 9:00 ΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠ: Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα

ΙΠ: Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ΙΠ: Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος. (Επιστήµη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος) Συντονιστής Προγράµµατος: Καθ. Κωνσταντίνος Βαρώτσης c.varotsis@cut.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Γενικά Στόχος των μεταπτυχιακών σπουδών είναι η απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 Το πρόγραμμα... 3 Σε ποιους απευθύνεται... 3 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης:

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης: ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σκοπός: εκπαίδευση - Βιοτεχνολογία - Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων συστατικά τροφίµων διεργασίες επεξεργασίας/συντήρησης τροφίµων ποιότητα, υγιεινή και συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2016 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Μιχάλης Βαΐτης Λέκτορας ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΥΡΟΣ ΡΟ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΑΡΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΑΡΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/1/2017 ΤΡΙΤΗ 24/1/2017 1η 1ο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ, 4 3ο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, 4 Γαλλικά (9.00 11.00)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επιτροπή Σπουδών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΟΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΜ ΕΜΠ Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής

Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ - Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ Από την Σκοπιά της Αειφορίας Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος Σχολής ΧΜ Ένα Παράδειγμα:

Διαβάστε περισσότερα

1 ο εξάμηνο. Το υποχρεωτικό μάθημα «ΧΗΜ 101 Ανόργανη Χημεία», (1 ου εξαμήνου), μετονομάζεται σε

1 ο εξάμηνο. Το υποχρεωτικό μάθημα «ΧΗΜ 101 Ανόργανη Χημεία», (1 ου εξαμήνου), μετονομάζεται σε Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (συνεδρία 2 η /07.10.2015) Μεταβατικές Διατάξεις Προγραμμάτων Σπουδών Σχολής ΜΗΧΟΠ (βάσει του ΠΣ 2014-15) 1 ο εξάμηνο Το υποχρεωτικό μάθημα «ΧΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38 Ειδικότητα : 99 Βασική ειδικότητα Εξάµηνο : 1 44 ΑΓΓΛΙΚΑ I 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 3010 ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι Εργ.:ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ 3030 ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πάτρας. Πρόγραμμα Εξετάσεων. Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016

Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πάτρας. Πρόγραμμα Εξετάσεων. Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πάτρας Πρόγραμμα Εξετάσεων Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 18.11.2015 1 ΚΤΗΡΙΟ Β ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι εξετάσεις των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όπως τροποποιήθηκε από την 41 η Γ.Σ.Ε.Σ. 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 2 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Π Τ Υ Χ Ι Ω Σ Π Ο Υ Δ Α Σ Τ Ω Ν Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2014 2015

Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Π Τ Υ Χ Ι Ω Σ Π Ο Υ Δ Α Σ Τ Ω Ν Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2014 2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CAD (Θ) Γ ΤΖ. ΠΟΜΟΝΗΣ ΤΖ. ΠΟΜΟΝΗΣ Δ2 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (Θ) ΣΤ Α. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ Α. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ Δ2 ΔΕΥΤΕΡΑ 29/06/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (Θ) Α Δ. ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ Δ. ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ Δ2 ΦΥΣΙΚΗ Ι (Θ)

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΚ41110 Λάρισα Τηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3.

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που Παρουσίαση από την Πρόεδρο της ιοικούσας Επιτροπής Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού ΟΡΑΜΑ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών

Ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ενημέρωση φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 Ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών Με βάση μελέτη του ΤΕΕ και τις κατηγορίες πτυχίων μελετητών και πτυχίων

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013

Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (TETY) Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013 Παρουσίαση Τμήματος Παρουσίαση συμβουλευτικού κέντρου φοιτητών Παρουσίαση ΟΦΕΑΚ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Γ.Κ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ &ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) Α! ΕΤΟΣ Α! ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθηματικά Ι ΠΜ0 Μαθηματικά Ι (Δ0) Υ Τ ΜΓΥ 0 8,, Μαθηματικά Ι (Υ0)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης 0του χώρου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ

E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ Αριθ. Πρωτ. 1531 Αθήνα 14-5-2013 ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Π.Σ.) ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

360 Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος)

360 Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) 360 Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) Ίδρυση και Φυσιογνωμία του Τμήματος Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ιδρύθηκε το 1984. Η εκπαιδευτική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ)

ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) Α1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Tο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι ένα από τα πρώτα οργανωµένα µεταπτυχιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007.

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 20/5/2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα κάτωθι στους αποφοίτους των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕ 8/6 Μαθηματικά ΙΙ /ΑΒΓΔΕ Πειραματική Αντοχή Υλικών /Γ Σελίδα 1 από 5 Διάβρωση και προστασία υλικών /A Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής /Γ Καύση /BΓ Μελέτη και σχεδιασμός οχημάτων /ΔΕ ΤΡ 9/6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάζοντας Χημεία στο Α.Π.Θ. Ευαγγελία Α. Βαρέλλα

Σπουδάζοντας Χημεία στο Α.Π.Θ. Ευαγγελία Α. Βαρέλλα Σπουδάζοντας Χημεία στο Α.Π.Θ. Ευαγγελία Α. Βαρέλλα Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Τμήματα Χημείας διαθέτουν τα πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Πατρών, Ιωαννίνων και

Διαβάστε περισσότερα

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Α Εξάμηνο Σπουδών α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 3 Χημική Τεχνολογία (103) MΓY Υ 2 0 2 4 8

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1) Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ο Ι Α.Ε.Ι. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 22-6-2015 Αρ. Πρωτ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1) Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ο Ι Α.Ε.Ι. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 22-6-2015 Αρ. Πρωτ. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 22-6-2015 Αρ. Πρωτ. 1860 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα κάτωθι στους αποφοίτους των Ανωτάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 3-4 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΗΜ/ΝΙΑ 1ο-2ο Φυσική Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης

273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης 273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Το Τμήμα έχει σκοπό την ανάδειξη επιστημόνων ικανών στο σχεδιασμό, στην κατάρτιση και την εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων, με απώτερο στόχο την αύξηση της γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV:

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Γιώργος Ανδρέου Λέκτορας Θεσσαλονίκη, 14-16/12/2010 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Εξοπλισμός Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει χώρους

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Δ. Δήμου Μυτιλήνη, 8.12.2011 Τηλ.: 22510 36862 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ

Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Υπεύθυνος Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38 Εξάµηνο : 1 2790 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Εργ.:ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 3310 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μονάδες Θεωρίας : 3 Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικών ΑΔΑ: ΒΙΕ7469Β7Λ-Υ35 Α.Π : 730 HMEPOMHNIA : 20.02.2014 Θέμα : Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΤΜ* 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Ι. Υποχρεωτικά A/A Κωδ. Μαθήματα ECTS

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΤΜ* 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Ι. Υποχρεωτικά A/A Κωδ. Μαθήματα ECTS ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΤΜ* 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 1. 6209 Γραμμική Άλγεβρα & 4,0 Αναλυτική Γεωμετρία 2. 6210 Μαθηματική Ανάλυση 4,5 3. 6211 Εισαγωγή στην Πληροφορική 4,0 4. 6003 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ. Επαμεινώνδας Βουτσάς. Λέκτορας Ε.Μ.Π.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ. Επαμεινώνδας Βουτσάς. Λέκτορας Ε.Μ.Π. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Επαμεινώνδας Βουτσάς Λέκτορας Ε.Μ.Π. Στον ιδρυτικό νόμο 980 του 1917 γράφεται: "Το Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, σκοπούν τον καταρτισμόν επιστημόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος)

274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) 274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) Ίδρυση και Φυσιογνωμία του Τμήματος Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ιδρύθηκε το 1984. Η εκπαιδευτική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μονάδα: 2 ο ΤΕΕ Σταυρούπολης 2 ο ΣΕΚ Σταυρούπολης Λαγκαδά 197, Θέµα Προγράµµατος: Στόχος Προγράµµατος

Σχολική Μονάδα: 2 ο ΤΕΕ Σταυρούπολης 2 ο ΣΕΚ Σταυρούπολης Λαγκαδά 197, Θέµα Προγράµµατος: Στόχος Προγράµµατος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Σχολική Μονάδα: 2 ο ΤΕΕ Σταυρούπολης 2 ο ΣΕΚ Σταυρούπολης Λαγκαδά 197, 564 30 Παιδαγωγική Οµάδα Προγράµµατος: Γιαννουλάκης Θεολόγος Τεχνολόγος Τροφίµων (ΠΕ 18) Σπανοµήτσιος

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Μάιος 2010 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικά 4-5 Ξάνθη 6 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 7 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τι καλείται τρόφιμο; Τρόφιμο ονομάζουμε οποιαδήποτε ουσία ή προϊόν, είτε αυτό έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΓΕΩΔΕΣΙΑ Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Παγοκάλυψη El-Nino

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Ιουνίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ με Ένταξη της Πληροφορικής ως Συνιστώσας στα Παρεχόμενα Μαθήματα

Αναβάθμιση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ με Ένταξη της Πληροφορικής ως Συνιστώσας στα Παρεχόμενα Μαθήματα Αναβάθμιση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ με Ένταξη της Πληροφορικής ως Συνιστώσας στα Παρεχόμενα Μαθήματα Γεώργιος Ανδρουτσόπουλος (androuts@chemeng.ntua.gr), Καθηγητής, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι 1. Σχεδιασμός υψηλού επιπέδου προγραμμάτων σπουδών 2. Η προαγωγή των Μαθηματικών επιστημών μέσω της επιστημονικής έρευνας 3.

Στόχοι 1. Σχεδιασμός υψηλού επιπέδου προγραμμάτων σπουδών 2. Η προαγωγή των Μαθηματικών επιστημών μέσω της επιστημονικής έρευνας 3. Στόχοι 1. Σχεδιασμός υψηλού επιπέδου προγραμμάτων σπουδών 2. Η προαγωγή των Μαθηματικών επιστημών μέσω της επιστημονικής έρευνας 3. Η δημιουργία ικανών και άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων Γιατί Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 9/16-06-2015

Π Ρ Α Ξ Η 9/16-06-2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 9/16-06-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 16-06-2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

739 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα)

739 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα) 739 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα) http://www.food.teilar.gr/ Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων θα καλύψει ευρύ φάσμα εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

DANAHER. DANAHER το 1999.

DANAHER. DANAHER το 1999. HACH LANGE Η συνεργασία δύο κορυφαίων οικογενειακών επιχειρήσεων που ακόµη µεγαλώνει!!! Ιδρύθηκε το 1942 από τους Clifford και Kathryn Hach στην Αϊόβα, στις Η.Π.Α. Ιδρύθηκε το 1933 από τον Dr Bruno Lange

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ΧΩΡΟΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: Αµφιθέατρο Κουτσοµητόπουλου 8.30-9.15 Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών 1 (Σιδερίδης/ Τσιλιγκιρίδης/ Κωστοπούλου)

Διαβάστε περισσότερα