ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, ΙΟΥΝΙΟΣ

2 Περιεχόµενα: Σελίδα Κεφ. 1: Μελέτη Σκοπιµότητας 1.1 Λόγοι που υπαγορεύουν την αλλαγή ονοµασίας Συνάφεια του προγράµµατος σπουδών µε τη νέα ονοµασία Συσχέτιση της νέας ονοµασίας µε επαγγελµατικά δικαιώµατα 1.4 Σύγκριση του προγράµµατος σπουδών µε εκείνα των τµηµάτων που φέρουν ήδη την προτεινόµενη ονοµασία 1.5 Απαιτούµενες προσαρµογές του προγράµµατος σπουδών οµή του Τµήµατος σε τοµείς ιαδικασίες εξοµοίωσης των αποφοίτων προηγουµένων 14 ετών µε τους αποφοίτους του µετονοµασµένου Τµήµατος 1.8 Αριθµός εισακτέων Επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων 13 Κεφ. 2: Οικονοµοτεχνική Μελέτη 2.1 Ανάλυση των υποδοµών του Τµήµατος Ανάλυση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος Συσχέτιση των υποδοµών µε το νέο πρόγραµµα σπουδών Ανάλυση των απαιτουµένων πρόσθετων υποδοµών: κόστος υλοποίησης και λειτουργίας 2.5 Απαιτούµενο επιπρόσθετο επιστηµονικό και τεχνικόδιοικητικό προσωπικό και απαιτούµενη δαπάνη Επιπρόσθετη δαπάνη για φοιτητική µέριµνα 30 Κεφ. 3: Μελέτη Βιωσιµότητας 3.1 Έρευνα αγοράς στο αντικείµενο του Τµήµατος Μορφές υποστήριξης στο προτεινόµενο πρόγραµµα ιεθνής εµπειρία Ενίσχυση της ελκυστικότητας 33 Παράρτηµα Α: Πρόγραµµα σπουδών 46 Παράρτηµα Β: Πρόταση προεδρικού διαταγµατος

3 Κεφ.1 : Μελέτη Σκοπιµότητας 1.1 Λόγοι που υπαγορεύουν την αλλαγή ονοµασίας Ο Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του Τµήµατος ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, όπως ορίζεται από το Π.. ίδρυσης του (Π.. 96/1998), ήταν η προαγωγή της επιστήµης του περιβάλλοντος, µε ιδιαίτερη έµφαση στη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, την κατάρτιση επιστηµόνων ικανών να µελετούν, να ερευνούν (ακαδηµαϊκή και εφαρµοσµένη διδασκαλία και έρευνα), να κατανοούν και να εφαρµόζουν σύγχρονες µεθόδους για τη βελτίωση, την προστασία και διαχείριση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τη γνώση χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Το Τµήµα µας είχε εξαρχής χαρακτήρα Τµήµατος Μηχανικών, όπως είναι εµφανές από τα διδασκόµενα µαθήµατα (βλέπε κατωτέρω) και την πενατετή διάρκεια των σπουδών. Ο τρέχων τίτλος ( ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων) επελέγη λόγω δυσκολιών ακριβούς απόδοσης στα Ελληνικά ενός τίτλου που θα συνδυάζε τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και των αποβλήτων. υστυχώς, το όνοµα «Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» δηµιούργησε στο τµήµα µας προβλήµατα αναγνωρισιµότητας διότι: (α) είναι το µόνο ελληνικό τµήµα (ή σχολή) ΑΕΙ που δεν φέρει τον όρο Μηχανικός/-ων στον τίτλο, ενώ το πρόγραµµα και η διάρκεια σπουδών είναι χαρακτηριστικά σχολής Μηχανικών µε αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων, ακόµη και σε εξειδικευµένα άρθρα των ελληνικού τύπου να µην αναφέρεται ως τµήµα που προσφέρει σπουδές της οικογενείας των Τµηµάτων Μηχανικών, (β) οι αποφοίτοι του Τµήµατος εξοµοιώνονται στο θέµα των επαγγελµατικών δικαιωµάτων µε τους αποφοίτους του Τµήµατος Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, το οποίο είναι τεταρτοετούς φοίτησης και όχι µε τους απόφοιυτους των Τµηµάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος, όπου η φοίτηση είναι πανταετής, µε αποτέλεσµα να υπάρχει περαιτέρω σύγχυση όσον αφορά την ταυτότητα του τµήµατός µας. Το προσωπικό του Τµήµατός µας περιλαµβάνει 20 διορισµένα µέλη ΕΠ, 2 ακόµη υπό διορισµό, 1 µέλος ΕΕ ΙΠ, 1 µέλος ΕΤΕΠ και 4 µέλη ιοικητικού προσωπικού. Η επιλογή των µελών ΕΠ έγινε µε προσοχή ώστε το διδακτικό προσωπικό του Τµήµατος να αντιπροσωπεύσει τον διεπιστηµονικό του χαρακτήρα. Από τα 22 µέλη ΕΠ του ΠΦΠ (διορισµένα και υπό διορισµό) τα 4 έχουν βασικό πτυχίο κλάδου µηχανικού (χηµικοί µηχανικοί, µηχανικοί περιβάλλοντος), 4 ακόµη µέλη ΕΠ δραστηροποιούνται ερευνητικώς κυρίως σε αντικείµενα τεχνολογίας/µηχανικού, ενώ και για αρκετά από τα λοιπά µέλη ΕΠ τα σχετικά συνιστούν συµπληρωµατικό ερευνητικό αντικείµενο. Το Ιδρυτικό Π του Τµήµατος αναφέρει ρητά ότι το Τµήµα έχει µεταξύ άλλων ως αποστολή «την ορθολογική αντιµετώπιση µεθόδων σχεδιασµού και χρήσεων φυσικών πόρων, την ανάπτυξη συστηµάτων αειφόρου διαχείρισης, την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων και την αξιολόγηση και διαχείριση γης σε αστικές και αγροτικές περιοχές». Είναι µάλλον προφανές πως τα αντικείµενα αυτά κατ εξοχήν αφορούν την επιστήµη του µηχανικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, βασική προϋπόθεση για άµεση ένταξη των αποφοίτων του ΠΦΠ του ΠΙ στο ΤΕΕ µε προσδιορισµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα στον τοµέα των Υλικών είναι η µετονοµασία του Τµήµατος µε τρόπο ώστε να περιλαµβάνει τον όρο «Μηχανικός» στον τίτλο του. 3

4 Επειδή υπάρχουν ακόµη δυο συναφή πολυτεχνικά τµήµατα στην Ελλάδα µε τίτλο «Μηχανικοί Περιβάλλοντος», επιλέξαµε και προωθούµε προς έγκριση ως πλέον δόκιµο νέο τίτλο τον «Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος» µεταξύ των πιθανών εναλλακτικών ονοµασιών. 1.2 Συνάφεια του προγράµµατος σπουδών µε τη νέα ονοµασία Η συνάφεια του προγράµµατος σπουδών µε την νέα ονοµασία είναι προφανής αν εξετάσουµε τα υποχρεωτικά µαθήµατα του τµήµατος τα οποία δικαιολογούν τον όρο Μηχανικών στον τίτλο του: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήµες (3 µαθήµατα): Περιβαλλοντική Ηθική και Εκπαίδευση, ιδακτική των Περιβαλλοντικών Επιστηµών, ιοίκηση Επιχειρήσεων Βασικές επιστήµες (23 µαθήµατα): Μαθηµατικά Ι, Μαθηµατικά ΙI, ιαφορικές Εξισώσεις, Στατιστική Στατιστικά Πακέτα Η/Υ, Αριθµητική Ανάλυση, Περιβαλλοντική Οργανική Χηµεία, Γενική και Ανόργανη Χηµεία, Ενόργανη Περιβαλλοντική Ανάλυση, Γεωχηµεία, Γενική Φυσική, Φυσική Περιβάλλοντος, Φυσικοχηµεία, Φυσικοχηµεία Περιβάλλοντος, Γενική Μετεωρολογία, Κλιµατολογία, Εισαγωγή στη Βιολογία, Περιβαλλοντική Βιοχηµεία, Μοριακή και Γενετική Μηχανική, Μικροβιολογία, Οικολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική Γεωλογία, Μέθοδοι Πολυµετάβλητης Στατιστικής Μαθήµατα Επιστήµης Μηχανικού (13 µαθήµατα): Τεχνικό Σχέδιο AUTOCAD, Πληροφορική Fortran, Τεχνική Μηχανική, Ρευστοµηχανικη, Φυσικές ιεργασίες, Χηµικές & Βιοχηµικές ιεργασίες, Ισοζύγια µάζας και ενέργειας, Υλικά Κατασκευών, Φαινόµενα Μεταφοράς, Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Εφαρµοσµένη Γεωπληροφορική, Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης, Τηλεπισκόπηση, Τεχνικοοικονοµικές µελέτες Μαθήµατα Επιστήµης Μηχανικού Περιβάλλοντος (46 µαθήµατα): Εφαρµοσµένη Υδραυλική, Εγγειοβελτιωτικά Έργα, Εισαγωγή στην Επιστήµη του Μηχανικού Περιβάλλοντος, Υδρογεωλογία, Ατµοσφαιρική Ρύπανση, Φαινόµενο Θερµοκηπίου και Κλιµατικές Μεταβολές, Τεχνική Υδρολογία, Περιβάλλον και Ενέργεια, Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, Εξοικονόµηση Ενέργειας και Ορθολογική Χρήση, Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων, ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Σχεδιασµός Συστηµάτων ιαχείρισης Απορριµµάτων, ιαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων, Αποκατάσταση Εδαφών και Υπογείων Νερών, ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων, Τεχνικές Περιβαλλοντικής Κατάλυσης, Περιβάλλον και Υλικά, Φυσικά Συστήµατα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, Τεχνολογία Πόσιµου Νερού, ιαχείριση και Αποκατάσταση Χερσαίων Οικοσυστηµάτων, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, Περιβαλλοντική Επίδοση Επιχειρήσεων, Ασφάλεια ιεργασιών και Υγιεινή στην Εργασία, ιαχείριση Υδατικών Πόρων, Οικονοµικά Περιβάλλοντος, Υδάτινα Οικοσυστήµατα και ιαχείρισή τους, Υδατική Ρύπανση, Λιµνολογία,, Παρακολούθηση Οικοσυστηµάτων και Τοπιών, ιαχείριση Πανίδας, ιαχείριση Εδαφικών Πόρων, Οικολογική Χαρτογράφηση, Μεσογειακά Οικοσυστήµατα, ιαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών, ιαχείριση Χλωρίδας, ιατήρηση Βιοποικιλότητας, Αγρο-οικοσυστήµατα και ιαχείρισή τους, Περιβαλλοντική Τοξικολογία και Μεταλλαξιγένεση, Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός και Αειφόρος Ανάπτυξη, Πράσινη Επιχειρηµατικότητα και Ανάπτυξη, Περιβαλλοντική Γονιδιωµατική και Μεταγονιδιοµατική, Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία, Ωκεανογραφία, Βιογεωγραφία, Χωροταξία 4

5 Επίσης, οι φοιτητές ολοκληρώνουν τις σπουδές τους µε το 10 ο εξάµηνο αφιερωµένο αποκλειστικά στην εκπόνηση ιπλωµατικής Εργασίας, ακριβώς υπό τους όρους Ελληνικών Σχολών Μηχανικών. Το Τµήµα µας οικοδόµησε το πρόγραµµά του µε βάση τα εθνικά και διεθνή πρότυπα εγκρίτων Τµηµάτων Μηχανικών, ενώ στελεχώθηκε και συνεχίζει να στελεχώνεται µετά από κρίσεις επιτροπών στις οποίες συµµετείχαν ενεργά πολλοί Τακτικοί και Αναπληρωτές Καθηγητές ελληνικών Πολυτεχνικών Τµηµάτων και Σχολών. 1.3 Συσχέτιση της νέας ονοµασίας µε επαγγελµατικά δικαιώµατα Η αλλαγή του ονόµατος κρίθηκε απαραίτητη ώστε να γίνει δυνατό οι απόφοιτοι του τµήµατος να αποκτήσουν επαγγελµατικά δικαιώµατα ως Μηχανικοί. Σύµφωνα µε το ΤΕΕ, η ένταξη των αποφοίτων στο Τεχνικό Επιµελητήριο είναι δυνατόν να επιτευχθεί µόνο µε την προϋπόθεση να προέρχονται από Τµήµα ΑΕΙ που έχει στον τίτλο του τον όρο «Μηχανικός». Στην πράξη, οι απόφοιτοι του τµήµατος διεκδικούν θέσεις στην αγορά εργασίας ως µηχανικοί περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρονται ότι από τις απαντήσεις που έδωσαν οι απόφοιτοι του Τµήµατος σχετικά µε τις µεταπτυχιακές σπουδές και την επαγγελµατική αποκατάσταση προκύπτουν ότι οι λόγοι για τις µεταπτυχιακές σπουδές είναι κυρίως για να βοηθήσει στην ανεύρεση εργασίας που να αντιστοιχεί στο επίπεδο των σπουδών τους, όπως απάντησε το 80% των Μεταπτυχιακών ιπλωµατούχων Ειδίκευσης (Μ Ε) και 60% των διδακτόρων. εύτερη αιτία για τους Μ Ε είναι η ανάγκη για µεγαλύτερη εξειδίκευση για την άσκηση του επαγγέλµατος τους (46.1%), ενώ αυτή είναι η τελευταία αιτία για τους διδάκτορες (33.3%). Ακόµη, 18 άτοµα δήλωσαν ότι παρακολούθησαν προγράµµατα κατάρτισης διάρκειας από 16 ώρες ως 12 µήνες. Τα προγράµµατα κατάρτισης αφορούσαν: Υπολογιστές Συστήµατα πιστοποίησης ISO & EMAS Συστήµατα διαχείρισης αποβλήτων ΜΠΕ Όσο αφορά στην επαγγελµατική αποκατάσταση, 13 (46%) δήλωσαν ιδιωτικοί υπάλληλοι, κανένας (0%) δηµόσιος υπάλληλος, 3 (11%) συµβασιούχοι έργου στον ιδιωτικό τοµέα και 5 (18%) στο δηµόσιο ενώ 4 (14%) δήλωσαν ελεύθεροι επαγγελµατίες. Τέλος, 17 (61%) δήλωσαν ότι το επάγγελµα τους είναι σχετικό µε το πτυχίο τους, 4 (14%) δήλωσαν πολύ ευχαριστηµένοι από την εργασία τους (οι 3 από αυτούς δήλωσαν ότι η δουλειά τους είναι σχετική µε το πτυχίο τους). 1.4 Σύγκριση του προγράµµατος σπουδών µε εκείνα των τµηµάτων που φέρουν ήδη την προτεινόµενη ονοµασία Η µετονοµασία του ΠΦΠ σε Τµήµα «Μηχανικών Περιβάλλοντος» που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ένταξή του στο ΤΕΕ και αναγνώρισή του ως Τµήµα Μηχανικών που µπορεί να ενταχθεί σε Πολυτεχνική Σχολή είναι πλήρως εναρµονισµένη µε τα ήδη προγράµµατα σπουδών των δύο ήδη υπαρχόντων Τµηµάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος στην Ελλάδα, αυτό του Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) και αυτό του ηµοκρίτειου Παν/µίου (Ξάνθη). Στους παρακάτω Πίνακες παρουσιάζεται η σύγκριση των προγραµµάτων σπουδών των τριών Τµηµάτων ανά κατηγορία µαθηµάτων. 5

6 Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήµες Α/Α Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) ΠΦΠ (Αγρίνιο) ίκαιο Περιβάλλοντος και Τεχνικές ιοίκηση Επιχειρήσεων 1 Περιβαλλοντική και Τεχνική Νοµοθεσία Εφαρµογές 2 Πολιτική Οικονοµία (E) Πολιτική Οικονοµία (Ε) Περιβαλλοντική Ηθική και Εκπαίδευση ιδακτική των Περιβαλλοντικών Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Αποφάσεων 3 Επιχειρησιακή Οικονοµία (E) Επιστηµών (Ε) 4 Αστικό ηµόσιο ίκαιο (E) Εισαγωγή στη Φιλοσοφία (Ε) 5 ιοίκηση Προσωπικού Επικοινωνιολογία Φιλοσοφία και Ιστορία της Επιστήµης (Ε) 6 Περιβαλλοντική Κοινωνική Ψυχολογία (E) Ιστορία Πολιτισµού (Ε) 7 Άνθρωπος - Περιβάλλον Τεχνολογία (E) Βιοµηχανική Κοινωνιολογία (Ε) 8 Κοινωνιολογία (E) Κοινωνιολογία (Ε) 9 Θεµελίωση Θετικών Επιστηµών (E) Τέχνη και Τεχνολογία (Ε)

7 Βασικές Επιστήµες Α/Α Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) ΠΦΠ (Αγρίνιο) 1 Μαθηµατικός Λογισµός Γραµµική Άλγεβρα ιαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισµός Ι και ΙΙ Μαθηµατικά Ι 2 Λογισµός Πολλών Μεταβλητών Αριθµητική και Γραµµική Άλγεβρα Μαθηµατικά IΙ 3 ιαφορικές Εξισώσεις Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις ιαφορικές Εξισώσεις 4 Πιθανότητες και Στατιστική Πιθανότητες & Στατιστική Στατιστική Στατιστικά Πακέτα Η/Υ 5 6 Αριθµητική Ανάλυση Χηµεία για Μηχανικούς Υδατική Χηµεία Ατµοσφαιρική Χηµεία Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης Αριθµητικές Μέθοδοι στην Περιβαλλοντική Μηχανική Περιβαλλοντική Χηµεία Αναλυτική Χηµεία Υδατική Χηµεία Αριθµητική Ανάλυση Περιβαλλοντική Οργανική Χηµεία Γενική και Ανόργανη Χηµεία Ενόργανη Περιβαλλοντική Ανάλυση 7 Παγκόσµια Βιογεωχηµεία Γεωχηµεία 8 Φυσική 9 Φυσική της Ατµόσφαιρας Κλιµατολογία Μετεωρολογία 10 Βιολογία Φυσική Ι Φυσικοχηµεία Γενική Φυσική Φυσική Περιβάλλοντος Φυσικοχηµεία Φυσικοχηµεία Περιβάλλοντος Γενική Μετεωρολογία Κλιµατολογία Εισαγωγή στη Βιολογία Περιβαλλοντική Βιοχηµεία Μοριακή και Γενετική Μηχανική Μικροβιολογία 11 Oικολογία Οικολογία Οικολογία Ι και ΙΙ 12 Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Περιβαλλοντική Μικροβιολογία ι και ΙΙ 13 Περιβαλλοντική Γεωλογία Περιβαλλοντική Γεωλογία Περιβαλλοντική Γεωλογία 14 Εισαγωγή στην Ασαφή Λογική (E) Μέθοδοι Πολυµεταβλητής Στατιστικής 15 Πολύπλοκα Συστήµατα (E) 7

8 Μαθήµατα επιστήµης µηχανικού Α/Α Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) ΠΦΠ (Αγρίνιο) 1 Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών 2 Tεχνικές Σχεδιάσεις / CAD CAD/CAM 3 Τεχνική Φυσικών ιεργασιών Σχεδίαση Περιβαλλοντικών Συστηµάτων µε Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Φυσικές ιεργασίες στην Επεξεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων Τεχνικό Σχέδιο - AUTOCAD Φυσικές ιεργασίες 4 Τεχνική Χηµικών & Βιοχηµικών ιεργασιών Τεχνική Χηµικών & Βιοχηµικών ιεργασιών Χηµικές & Βιοχηµικές ιεργασιών 5 Προγραµµατισµός Η/Υ σε Γλώσσα FORTRAN Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Πληροφορική Fortran 6 Μηχανική του Στερεού Σώµατος Τεχνική Μηχανική - Στατική Τεχνική Μηχανική 7 Ρευστοµηχανική Ρευστοµηχανικη Ρευστοµηχανικη 8 Αντοχή Υλικών Αντοχή Υλικών 9 Εφαρµοσµένη Θερµοδυναµική Περιβαλλοντική Θερµοδυναµική Ισοζύγια µάζας και ενέργειας 10 Επιχειρησιακή Έρευνα Βελτιστοποίηση Περιβαλλοντικών Συστηµάτων 11 οµικά Υλικά Ιδιότητες & Συµπεριφορά Υλικά Κατασκευών 12 Στατική των Κατασκευών 13 Φαινόµενα Μεταφοράς Μεταφορά Θερµότητας και Μάζας Φαινόµενα Μεταφοράς 14 Γεωδαισία Γεωδαισία 15 Τεχνολογία Μετρήσεων 16 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών Εφαρµοσµένη Γεωπληροφορική Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης 17 Οργάνωση και Προγραµµατισµός Τεχνικών Έργων 18 Τεχνική Ακουστική Έλεγχος Θορύβου 19 Εδαφοµηχανική και Θεµελιώσεις Εδαφοµηχανική και Θεµελιώσεις 20 Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ανάλυση Κατασκευών Και Οπλισµένο Σκυρόδεµα Σεισµολογία και Αντισεισµικός Κώδικας 21 Τηλεπισκόπιση Τηλεπισκόπηση 22 Συγκοινωνιακά Συστήµατα Ανάλυση Αστικών Συγκοινωνιακών Συστηµάτων 8

9 23 Ειδικά Κεφάλαια Υπολογιστών (MATLAB) Επιστηµονικός Προγραµµατισµός Μαθήµατα Επιστήµης Μηχανικού Περιβάλλοντος Α/Α Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) ΠΦΠ (Αγρίνιο) 1 Εφαρµοσµένη Υδραυλική 2 Εισαγωγή στην Επιστήµη του Μηχανικού Περιβάλλοντος Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών Περιβαλλοντική Υδραυλική Υδρεύσεις & Αποχετεύσεις Εισαγωγή στην Επιστήµη του Μηχανικού Περιβάλλοντος Εφαρµοσµένη Υδραυλική Εγγειοβελτιωτικά Έργα Εισαγωγή στην Επιστήµη του Μηχανικού Περιβάλλοντος 3 Υδρογεωλογία Υδρογεωλογία 4 Ατµοσφαιρική Ρύπανση (K) Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Ατµοσφαιρικών Ρύπων (K) Εφαρµοσµένα Θέµατα Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης (E) Εφαρµογές Η/Υ στην Αέρια Ρύπανση (E) ιαχείριση Ποιότητας της Αστικής Ατµόσφαιρας (E) Μετρήσεις Ατµοσφαιρικής Σύστασης από Αεροσκάφος (E) Κατασκευή Συσκευών και ιατάξεων (E) Αυτοκίνητο και Ρύπανση (E) Ποιότητα της Ατµόσφαιρας Εσωτερικών Χώρων (Ε) Τεχνολογία Καύσης - Οικολογικά Καύσιµα (Ε) 5 Τεχνολογία Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Ρύπανση & Έλεγχος Ρύπανσης Αέρα Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αεριών Εκποµπών ιαχείριση Αεριών Εκποµπών Περιβαλλοντική Μετεωρολογία και Μοντέλα Ποιότητας Αέρα Μοντελα Ποιοτητας Αερα Ποιότητα της Ατµόσφαιρας Εσωτερικών Χώρων Ατµοσφαιρική Ρύπανση Φαινόµενο Θερµοκηπίου και Κλιµατικές Μεταβολές 6 Τεχνική Υδρολογία Υδρολογία Τεχνική Υδρολογία 7 8 Τεχνολογία Μη Συµβατικών Πηγών Ενέργειας I Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας Τεχνολογία και ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ι Τεχνολογία και ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων ΙΙ Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ιαχείριση και Επεξεργασία Αστικών Απορριµµάτων Περιβάλλον και Ενέργεια Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Εξοικονόµηση Ενέργειας και Ορθολογική Χρήση Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων 9

10 Τεχνολογία & ιαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων (E) Εξυγίανση Εδαφών και Υπογείων Υδάτων από Επικίνδυνα Απόβλητα (E) Εργαστήριο Ανάλυσης και Χαρακτηρισµού Στερεών Αποβλήτων (E) Εργαστήριο Στερεών Αποβλήτων (E) Σχεδιασµός Σταθµών Μεταφόρτωσης και Χωρών Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων Επεξεργασία & ιαχείριση Τοξικών και Επικινδύνων Αποβλήτων Τεχνολογίες Εξυγίανσης Εδάφους & Υπογείων Υδάτων Θερµική ιεργασία Στερεών Απορριµµάτων Σχεδιασµός Συστηµάτων ιαχείρισης Απορριµµάτων ιαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων Αποκατάσταση Εδαφών και Υπογείων Νερών 9 Τεχνολογία και ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι (Κ) Τεχνολογία και ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων ΙΙ (Κ) Επεξεργασία Βιοµηχανικών Υγρών Αποβλήτων (Ε) Προχωρηµένες ιεργασίες και Αυτόµατος Έλεγχος σε ΜΕΥΑ (Ε) Επεξεργασία Βιοµηχανικών Αποβλήτων (Ε) Χηµικές ιεργασίες στην Επεξεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων Βιολογικές ιεργασίες στην Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων Βιολογικές Μέθοδοι Εξυγίανσης Περιβάλλοντος Αποκεντρωµένα Συστήµατα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αγροβιοµηχανικών Αποβλήτων ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων Τεχνικές Περιβαλλοντικής Κατάλυσης Περιβάλλον και Υλικά 10 Οικολογική Μηχανική και Τεχνολογία Ι 11 Οικολογική Μηχανική και Τεχνολογία ΙΙ Φυσικά Συστήµατα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων 12 Ακτινοβολίες και Περιβάλλον 13 Τεχνολογία Πόσιµου Νερού Τεχνολογία Πόσιµου Νερού 14 ασικά Οικοσυστήµατα και Τεχνικά Έργα ιαχείριση και Αποκατάσταση Χερσαίων Οικοσυστηµάτων 10

11 15 Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική 16 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 17 Περιβαλλοντική Επίδοση Επιχειρήσεων / Συστήµατα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης 18 ηµόσια Υγιεινή - Ασφάλεια Εργασίας Σχεδιασµός Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων και Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αειφόρος Ανάπτυξη (ISO & Lca) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες Περιβαλλοντική Επίδοση Επιχειρήσεων Ασφάλεια ιεργασιών και Υγιεινή στην Εργασία 19 ιαχείριση Υδατικών Πόρων ιαχείριση Υδατικών Πόρων 20 Βιώσιµο Αστικό Περιβάλλον (Ε) 21 Οικονοµική της Βιώσιµης Ανάπτυξης Οικονοµικά Περιβάλλοντος 22 Περιβαλλοντική Ρευστοµηχανική (E) 23 Εφαρµογές Σε Περιβαλλοντικά Μοντέλα Υπόγεια Υδραυλική (Ε) Ροή Υπογείων Υδάτων και Μεταφορά Υπολογιστική Υδραυλική και Μεταφορά Ρύπων (Ε) Ρυπών 24 Περιβαλλοντική Ακτοµηχανική (Ε) Παράκτια Μηχανική 35 Πειραµατικός Σχεδιασµός για Μ.Π. (Ε) 25 Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Προτιµήσεων (Ε) 26 Περιβαλλοντική ιαχείριση Εσωτερικών & Παράκτιων Οικοσυστηµάτων Ι (Ε) Περιβαλλοντική ιαχείριση Εσωτερικών & Παράκτιων Οικοσυστηµάτων ΙΙ (Ε) Ρύπανση & Έλεγχος Ρύπανσης Νερών Μοντέλα Ποιότητας Επιφανειακών Υδάτων Υδάτινα Οικοσυστήµατα και ιαχείρισή τους Υδατική Ρύπανση Λιµνολογία Παρακολούθηση Οικοσυστηµάτων και Τοπιών ιαχείριση Πανίδας ιαχείριση Εδαφικών Πόρων Οικολογική Χαρτογράφηση Μεσογειακά Οικοσυστήµατα ιαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών ιαχείριση Χλωρίδας ιατήρηση Βιοποικιλότητας Αγρο-οικοσυστήµατα και 11

12 27 Συστήµατα Εξοικονόµησης Ενέργειας στα Κτίρια (Ε) ιαχείρισή τους 28 Οικολογικά οµικά Υλικά (Ε) Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός και Αειφόρος Ανάπτυξη 29 Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων (Ε) 30 Μαθηµατική Μοντελοποίηση Περιβαλλοντικών Συστηµάτων και ιεργασιών (Ε) Μαθηµατικές Μέθοδοι στη Περιβαλλοντική Μηχανική Πράσινη Επιχειρηµατικότητα και Ανάπτυξη Περιβαλλοντική Γονιδιωµατική και Μεταγονιδιοµατική 31 Βιοµηχανική Υγιεινή (Ε) Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία 32 Φυσική Ωκεανογραφία (Ε) Ωκεανογραφία 33 Ασκήσεις Πεδίου Ι Και ΙΙ Βιογεωγραφία 34 Βελτιστοποίηση Περιβαλλοντικών Συστηµάτων 35 Γεωργική Μηχανική Περιβαλλοντική Τοξικολογία και Μεταλλαξιγένεση 36 Ανάλυση Επικινδυνότητας Τεχνικοοικονοµικές µελέτες 37 υναµική Συστηµάτων και Αυτόµατος Έλεγχος Χωροταξία 12

13 Συνοπτικά η σύγκριση των τριών Τµηµάτων µε βάση το πρόγραµµα σπουδών παρουσιάζεται στον επόµενο Πίνακα: Μαθήµατα που αφορούν σε Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήµες Μαθήµατα που αφορούν σε Βασικές επιστήµες Μαθήµατα που αφορούν στην Επιστήµη Μηχανικού Μαθήµατα που αφορούν στην Επιστήµη Μηχανικού Περιβάλλοντος Μαθήµατα που απαιτούνται για την λήψη διπλώµατος Μέσος όρος µαθηµάτων ανά εξάµηνο ιδάσκοντες ( ΕΠ & Π 407/80) Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) 9 Υ:2, Ε:7 19 Υ:16, Ε:3 25 Υ:24, Ε:1 55 Υ:23, Ε:32 83 Υ:71, Ε:12 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) 9 Υ:1, Ε:8 13 Υ:12, Ε:1 18 Υ:17, Ε:1 36 Υ:23, Ε:13 58 Υ: 49, Ε:9 ΠΦΠ (Αγρίνιο) 3 Υ:1, Ε:2 23 Υ:20, Ε:3 13 Υ:10, Ε:3 48 Υ:28, Ε:18 71 Υ:62, Ε:9 Τυπικό Τµήµα Μηχανικών (Χηµικών Μηχανικών Πάτρας) 10 Υ:0, Ε:10 20 Υ:19, Ε:0 20 Υ:14, Ε: Υ:14, Ε:28 62 Υ:46, Ε:16 9 6,5 7,9 6,2 36 (25+9) (20+11) 28 Στην κατηγορία των µαθηµάτων που αφορούν στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήµες, το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος ΠΦΠ περιέχει όλα τα βασικά µαθήµατα, συνεπώς δεν χρειάζεται η πρόσθεση κάποιου µαθήµατος. Στην κατηγορία των Βασικών Επιστηµών, το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος.Π.Φ.Π. υπερέχει των άλλων δύο Τµηµάτων σε πλήθος προσφερόµενων µαθηµάτων, καθώς µε τα υπάρχοντα µαθήµατα παρέχει στους φοιτητές του πολύ καλύτερο υπόβαθρο γνώσεων. Όσο αφόρα στην κατηγορία των µαθηµάτων της Επιστήµης Μηχανικού, το πρόγραµµα του Τµήµατος.Π.Φ.Π. εµφανίζει να έχει όλα τα βασικά µαθήµατα των προγραµµάτων σπουδών των άλλων δύο Τµηµάτων, οπότε και πάλι δεν χρειάζεται να προστεθεί κάποιο µάθηµα. Στην κατηγορία των µαθηµάτων της επιστήµης του Μηχανικού Περιβάλλοντος, όσο αφορά τα υποχρεωτικά µαθήµατα των προγραµµάτων σπουδών των τριών Τµηµάτων, υπάρχει πλήρης σύµπτωση στα γνωστικά περιεχόµενα, ενώ το Τµήµα ΠΦΠ προσφέρει περισσότερα από τα άλλα αντίστοιχα Τµήµατα. ιαφοροποιήσεις κυρίως εµφανίζονται στα κατ επιλογήν µαθήµατα. Σε αυτήν την κατηγορία το 1 Αναφέρεται σε µαθήµατα που αφορούν στην Επιστήµη του Χηµικού Μηχανικού. 14

14 πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος ΠΦΠ δίνει περισσότερη έµφαση στα µαθήµατα που αφορούν την διαχείριση των αποβλήτων και των ρύπων και στα µαθήµατα που αφορούν την διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, εξειδικεύοντας έτσι τους αποφοίτους του στην ολοκληρωµένη διαχείριση περιβάλλοντος, ενώ στα άλλα δύο Τµήµατα τα σχετικά µαθήµατα έχουν µικρή συµµετοχή στο πρόγραµµα σπουδών. 1.5 Απαιτούµενες προσαρµογές του προγράµµατος σπουδών Από την παραπάνω σύγκριση των προγραµµάτων σπουδών του Τµήµατος ΠΦΠ µε των Τµηµάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι εµφανές ότι υπάρχει σύµπτωση των τριών προγραµµάτων σπουδών σε µεγάλο ποσοστό στα βασικά µαθήµατα που αφορούν τις Βασικές Επιστήµες, τις επιστήµες του Μηχανικού και τις επιστήµες του Μηχανικού Περιβάλλοντος. ιαφορές παρατηρούνται µόνο στα µαθήµατα επιλογής, όπου το κάθε Τµήµα διαφοροποιείται ανάλογα µε τα αντικείµενα εξειδίκευσης που παρέχει στους αποφοίτους του. Τα µαθήµατα επιλογής στο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος ΠΦΠ διατηρούν τον έως τώρα χαρακτήρα του Τµήµατος, ως προς την διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, αντικείµενο που δεν θεραπεύεται ικανοποιητικά από τα άλλα δύο Τµήµατα. Είναι σηµαντικό ότι το υφιστάµενο πρόγραµµα σπουδών παρέχει εξειδίκευση η οποία δεν δηµιουργεί επικαλύψεις µε άλλες ειδικότητες Μηχανικού. Συµπερασµατικά, δεν απαιτείται καµία προσαρµογή ή αναµόρφωση του υφιστάµενου προγράµµατος σπουδών. 1.6 οµή του Τµήµατος σε τοµείς Το Τµήµα δεν έχει θεσµοθετηµένους τοµείς. Αυτοί θα υλοποιηθούν στο Τµήµα όταν θα συντρέχουν οι νοµικές προϋποθέσεις γι αυτό. 1.7 ιαδικασίες εξοµοίωσης των αποφοίτων προηγουµένων ετών µε τους αποφοίτους του µετονοµασµένου Τµήµατος Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του προτεινόµενου Προεδρικού ιατάγµατος «το κατά τις διατάξεις του Π.. 96/1998 Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µετονοµάζεται σε Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, χωρίς µεταβολή της αποστολής και του γνωστικού αντικειµένου του». Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 2 ορίζεται ότι «όπου στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας αναφέρεται το Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων εννοείται εφεξής το Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων». Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 3 ορίζεται ότι «το ενιαίο πτυχίο που χορηγείται από το Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι αντίστοιχο, ως προς όλες τις συνέπειες µε το χορηγούµενο από το υφιστάµενο κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Τµήµατος ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων». 1.8 Αριθµός εισακτέων Ο αριθµός των κατ έτος εισακτέων στο Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και τα του τρόπου εισαγωγής τους ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Ο συνολικός αριθµός των φοιτητών κατά το ακαδηµαϊκό έτος ήταν περίπου 1441, ενώ εισήχθησαν την τελευταία χρονιά 140. Ο βέλτιστος αριθµός φοιτητών για την οµαλή λειτουργία του τµήµατος είναι σύµφωνα µε απόφαση της Γ.Σ. ( πρόσφατης αλλά και παλαιοτέρων) 50 φοιτητές ανά έτος. 15

15 1.9 Επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων Στα επαγγελαµτικά δικαιώµατα του διπλωµατούχου Μηχανικού Περιβάλολοντος, οπώς αυτά ορίζονται στο Π.. ίδρυσης του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος του.π.θ. (Π.. 365/93) περιλαµβάνονται: α) Η διοίκηση και στελέχωση υπηρεσιών του ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, καθώς και ιεθνών Οργανισµών που σχετίζονται µε σχεδιασµό και εφαρµογή προγραµµάτων προστασίας, ανάπτυξης και εν γένει διαχείρισης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την παραγωγή δηµοσίων και ιδιωτικών τεχνικών και βιοµηχανικών έργων που αφορούν στο περιβάλλον. β) Η εκπόνηση και / ή ο έλεγχος µελετών διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τεχνικά ή άλλα έργα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία γ) Εκπαιδευτικά και συµβουλευτικά καθήκοντα σε θέµατα περιβάλλοντος στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση του ηµοσίου ή του Ιδιωτικού Τοµέα. 16

16 Κεφ.2 : Οικονοµοτεχνική Μελέτη 2.1 Ανάλυση των υποδοµών του Τµήµατος Το Τµήµα στεγάζεται στο κτίριο της Πανεπιστηµιακής Σχολή Αγρινίου στην oδό Γ. Σεφέρη 2, ενώ αναµένεται στις ήδη υπάρχουσες υποδοµές να προστεθούν και νέοι χώροι, από το πρόσφατα ενοικιαζόµενο κτίριο παραπλήσια στο ήδη υπάρχoν. Αναλυτικά οι διαθέσιµοι χώροι του Τµήµατος παρουσιάζονται στους παρακάτω Πίνακες. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣ ΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΦΠ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΜΒΑ ΟΝ (m 2 ) ΑΝΑΛΟΓΙΑ m 2 / ΜΕΛΟΣ ΕΠ ΑΝΑΛΟΓΙΑ m 2 / ΦΟΙΤΗΤΗ Γραφεία Ερευνητικά Εργαστήρια Φοιτητικά ~ εργαστήρια Αίθουσες ~0.7 διδασκαλίας (ΣΥΝ. ΘΕΣΕΩΝ: 270) Βιβλιοθήκη ~0.3 ΑΝΑΛΟΓΙΑ m 2 / ΥΠΑΛΛΗΛΟ Γραφεία διοικητικού προσωπικού- ΕΕ ΙΠ Αµφιθέατρο Αίθουσα συνεδριάσεων Γραφεία µεταπτυχιακών φοιτητών (216 ΘΕΣΕΩΝ) (35 ΘΕΣΕΩΝ) - - ΑΝΑΛΟΓΙΑ m 2 / ΜΕΤ.ΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ

17 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΦΠ Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΒΑ ΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ-ΧΡΗΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ- ΧΩΡΟΥ m 2 ΧΩΡΟΥ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ι ΙΟΤΗΤΑ 1 Α ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΠ 2 Α ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ Β. ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ ΒΙΒΛΙΑ/ΦΩΤ 3 Α 1 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ Ι. ΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΠ 4 Α 1 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ Μ. ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΕΠ 5 Α 1 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ. ΒΛΑΣΤΟΣ ΕΠ 6 Α 1 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΠ 7 Β 1 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ Σ. ΚΟΝ ΥΛΗ, Α. ΓΡΑΜΜ ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ 8 Β 1 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ Ε. ΤΣΙΜΠΟΥΡΑΚΗ, Π. ΓΡΑΜΜ ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, Ε. ΧΡΗΣΤΟΥ 9 Β 1 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ. ΒΑΓΕΝΑΣ ΕΠ 10 Β 1 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ Π. ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠ 11 Β 1 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠ 12 Β 1 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ Κ. ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ ΕΠ 13 Β 1 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ S. COLES ΕΠΕΑΕΚ 14 Β 1 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ Ι. ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΕΠ 15 Β 1 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ Γ. ΤΣΙΑΜΗΣ, Α. ΓΑΛΑΝΗ ΕΠ, ΕΕ ΙΠ 16 Β 2 ος 10α ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ ΜΕΤ/ΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 17 Β 2 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ Γ. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ,. ΕΠ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ, Α. ΦΩΤΙΑ Η 18 Β 2 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΕΠ 19 Β 2 ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ Μ. ΠΑΝΙΤΣΑ ΕΠ 20 Γ ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΦΠ Β. ΚΑΤΗ, Α. ΕΠ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ, Ν. ΚΟΥΤΣΙΑΣ 21 Γ ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ, Φ. ΕΠ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ, Χ. ΑΚΡΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 18

18 ΑΙΘΟΥΣΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΒΑ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ-ΧΡΗΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ m 2 ΧΩΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ι ΙΟΤΗΤΑ 1 Α 1 ος ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΦΠ- ΕΑΠΤ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ 35 ΘΕΣΕΩΝ 2 Α 1 ος ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΦΠ 91 ΘΕΣΕΩΝ 3 Α 1 ος ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΦΠ 85 ΘΕΣΕΩΝ 4 Β ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΦΠ- ΕΑΠΤ 216 ΘΕΣΕΩΝ 5 Β 1 ος ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΦΠ 94 ΘΕΣΕΩΝ 6 Β 1 ος ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΦΠ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΦΠ- ΕΑΠΤ Ι. ΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ- Α. ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΦΠ- ΕΑΠΤ Ι. ΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ- ΧΗΜΕΙΑΣ Α. ΛΑΝΤΑΒΟΣ Α ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΦΠ- ΕΑΠΤ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ Α 1 ος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΦΠ Γ. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ άλλος τίτλος παρακάτω Β ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΦΠ Ι. ΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Β ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΦΠ Ι. ΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ. ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ Σ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ Σ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ Σ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ Β 2 ος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΦΠ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 19

19 Σ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β 2 ος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΦΠ Κ. ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ B 2 ος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΦΠ Π. ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤ ΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ ΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ B 2 ος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΦΠ. ΒΑΓΕΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ ΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 20

20 Τα εργαστήρια του τµήµατος είναι εξοπλισµένα µε τον κατάλληλο εξοπλισµό για την διδασκαλία προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων αλλά και για τους ερευνητικούς σκοπούς του προσωπικού του τµήµατος. Αναλυτικά Ο εξοπλισµός που περιλαµβάνεται στα εργαστήρια αυτά περιγράφεται παρακάτω: 1. Εξοπλισµός Εργαστηρίου Ελέγχου Ρύπανσης και Τεχνολογιών Προστασίας Περιβάλλοντος Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Επ. Καθηγητής Ι. Κωνσταντίνου ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΣΗ/ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Πλήρες σύστηµα αέριας χρωµατογραφίας δίδυµης φασµατοµετρίας µάζας µε ανιχνευτή παγίδας ιόντων (GC-IT-MS/MS) Φωτο-αντιδραστήρας Συσκευή υγρής-στερεής εκχύλισης µικροστηλών ιάφορα Μίκρο-όργανα Thermo ITQ 1100 Philips HPK Hg lamp Supelco Visiprep 12 port Vortex, Αναδευτήρες, κτλ 2. Εξοπλισµός Εργαστηρίου Χηµείας (Φοιτητικό) Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Αν. Καθηγητής Ι. εληγιαννάκης Προσδιορισµός και ταυτοποίηση οργανικών ενώσεων σε περιβαλλοντικά υποστρώµατα Ακτινοβόληση υγρών δειγµάτων σε συνθήκες τεχνητής ηλιακής ακτινοβολίας για την µελέτη φωτοχηµικών αντιδράσεων και τεχνολογιών Εκχύλιση υγρών δειγµάτων Προπαρασκευής και επεξεργασίας δειγµάτων ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΣΗ/ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Φορητά πεχάµετρα (x12) Hanna υνατότητες µέτρησης ph υγρών δειγµάτων Μαγνητικοί αναδευτήρες (x8) Velp/ Falc Προπαρασκευή και επεξεργασία δειγµάτων Ηχόµετρο (x2) HGL Μέτρηση έντασης ήχου Θερµιδόµετρο Parr Μέτρηση ενέργειας φυσικοχηµικών διεργασιών 3. Εξοπλισµός Εργαστηρίου Ενόργανης Περιβαλλοντικής Ανάλυσης Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Αν. Καθηγητής Ι. εληγιαννάκης ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΣΗ/ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Ανάλυση µετάλλων µε τεχνικές φλόγας AAS 700 και φούρνο γραφίτη Φασµατόµετρο Ατοµικής Perkin Elmer Αυτόµατο δειγµατολήπτη για GFAAS Απορρόφησης FAAS Πολλαπλές κεφαλές GFAAS Πολυστοιχειακές Λυχνίες HCL Aέριος xρωµατογράφος GC-FID Aέριος xρωµατογράφος GC-ECD Υγρή χρωµατογραφία HPLC Αναλυτής ολικού άνθρακα TOC Σύστηµα Εκλεκτικών Ηλεκτροδίων Shimadzu Shimadzu Dionex P680 Shimadzu TOC VCSH Jenway Προσδιορισµός και ταυτοποίηση οργανικών ενώσεων σε περιβαλλοντικά υποστρώµατα Προσδιορισµός και ταυτοποίηση οργανικών ενώσεων σε περιβαλλοντικά υποστρώµατα Diode array detector 1024, φούρνος στηλών, αντλία 7200psi Προσδιορισµός Ολικού οργανικού άνθρακα Ολικού ανόργανου άνθρακα, πτητικού άνθρακα Προσδιορισµός Ιόντων Cu, K, Na, Pb, Cd, Zn 32

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Ημερίδα για την παγκόσμια ημέρα του νερού Περιεχόμενα Σελίδα 2 Πέτρος Κερκίδης, Διευθυντής Τομέα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 12-15

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης http://aidromon.gr/ Αγαπητοί μαθητές και γονείς, Λόγω της σύνθετης και ρευστής κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης η εκπαίδευση αλλάζει συνεχώς και αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις με αποτέλεσμα να βρίσκεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011» ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Η πείνα στην εποχη του Cern. Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail

Η πείνα στην εποχη του Cern. Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Η πείνα στην εποχη του Cern Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρούσα απόφαση τροποποιείται από την Κ.Υ.Α. 30557/96, ΦΕΚ- 136 Β' καθώς επίσης και από την Κ.Υ.Α. 84230/96, ΦΕΚ- 906 Β').

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρούσα απόφαση τροποποιείται από την Κ.Υ.Α. 30557/96, ΦΕΚ- 136 Β' καθώς επίσης και από την Κ.Υ.Α. 84230/96, ΦΕΚ- 906 Β'). ΥΠ.Π. 69269/5387/90 (ΦΕΚ-678 Β') : "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1945-2003 Ελληνικό Υδροβιολογικό Ινστιτούτο Ακαδημίας Αθηνών (1945-1965) Ακαδ. Καθ. Κ. Ζέγγελης Ακαδ. Καθ. Κ. Βέης Καθ. Γ. Πανταζής Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα