ΔΝΟΣΗΣΑ 1η : ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΝΟΣΗΣΑ 1η : ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"

Transcript

1 ΔΝΟΣΗΣΑ 1η : ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1

2 Α. ΣΟ ΔΡΓΟ «THINK GREEN» Βαζικόρ ζκοπόρ ηνπ έξγνπ «think green» είλαη ε αληηκεηώπηζε (ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ) ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, πνπ πξνθαινύληαη από ηελ ιεηηνπξγία ησλ MME ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ EBEA. Βαζικόρ ζηόσορ είλαη ε ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη ηεο νηθνινγηθήο λννηξνπίαο ζηνπο κηθξνκεζαίνπο επηρεηξεκαηίεο (πάληνηε κε όξνπο ζύγρξνλεο επηρεηξεκαηηθήο πξαθηηθήο). Ομάδα ζηόσορ ηνπ έξγνπ είλαη νη θιάδνη: α) ρνλδξηθό ιηαληθό εκπόξην θαη β) θαηαζθεπέο, κε έκθαζε ζε όζεο εδξεύνπλ ζε ππνβαζκηζκέλεο αζηηθέο πεξηνρέο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε νκάδα ζηόρνο δηαθξίλεηαη από ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 1. Σνλδξηθό Ιηαληθό εκπόξην: Νη δξαζηεξηόηεηεο ησλ ΚΚΔ ηνπ θιάδνπ, πνπ πξνθαινύλ πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε είλαη: Κεηαθηλήζεηο (εξγαδνκέλσλ θαη εκπνξεπκάησλ) Δλέξγεηα (θσηηζκόο ζέξκαλζε ςύμε εμνπιηζκόο γξαθείνπ) Λεξό (γηα αζηηθή ρξήζε) Θαηαλαιώζεηο πξώησλ πιώλ (ραξηί πιηθά ζπζθεπαζίαο) Απόβιεηα (αζηηθά πιηθά ζπζθεπαζίαο απνκάθξπλζε πξντόλησλ κεηά ην πέξαο ηεο δσήο ηνπο) 2, Θιάδνο Θαηαζθεπώλ: Δθηόο από όιεο ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηεο, νη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ πξνθαινύλ επηπιένλ επηβαξύλζεηο: Θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηελ παξαγσγή Βηνκεραληθά απόβιεηα (ζηεξεά πγξά αέξηα, θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο) Δλδνκεηαθνξέο (πεξνλνθόξα νρήκαηα) Δηδηθόηεξα γηα ηηο θαηαζθεπέο:* Απνηειεί ηνλ κεγαιύηεξν θαηαλαισηή ελέξγεηαο κε ~ 40% ζηελ ΔΔ θαη ΖΞΑ : θύξηνο ζηόρνο γηα ηελ κείσζε ηεο θαηαλαισκέλεο ελέξγεηαο ζηνλ πιαλήηε Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ: Ξξάζηλα θηίξηα θαη Δλεξγεηαθή επηζεώξεζε ηνπο *4o ζπλέδξην enertech 09, 23-24/10/2009, Δηζήγεζε Γξ. Αγεξίδε, Α. Αλδξνπηζόπνπινπ θαη Ι. Ιακπξνπνύινπ (ΘΑΞΔ) 2

3 Νη θαηαζθεπέο είλαη έλαο από ηνπο 2 θιάδνπο ηεο νκάδαο ζηόρνπ θαη επεηδή νη πεξηβαιινληηθέο πηπρέο θαη επηπηώζεηο ηνπ ζην πεξηβάιινλ εκπεξηέρνπλ θαη ηηο επηπηώζεηο, πνπ πξνθαιεί ν δεύηεξνο θιάδνο (ρνλδξηθό & ιηαληθό εκπόξην) γίλεηαη κηα εθηελέζηεξε αλαθνξά ζηελ ζπλέρεηα θαη πξηλ παξνπζηαζζεί ην Ξξόγξακκα Think Green. Ζ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα απνηειεί επηηαθηηθό ζηόρν ηόζν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο όζν θαη θάζε θξάηνπο κέινπο ηεο θαη δίλεηαη ζαθήο πξνηεξαηόηεηα γηα ηελ επίηεπμή ηεο. Ρα ελεξγεηαθά απνδνηηθά θηίξηα ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηε κείσζε ησλ ελεξγεηαθώλ θαηαλαιώζεσλ πξνζθέξνληαο πνιιαπιά νθέιε ζηνπο ελνίθνπο ηνπο θαη ηελ εζληθή νηθνλνκία. Ρν κέγεζνο ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ελόο θηηξίνπ δηαπηζηώλεηαη κέζσ ηεο ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ειέγρεηαη πνζνηηθά ε επίηεπμε ησλ ελεξγεηαθώλ ζηόρσλ. 3

4 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΡΑΙΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ππλνπηηθά, νη ηερληθέο πεξηιακβάλνπλ: ΘΔΟΚΗΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΡΝ ΘΔΙΦΝΠ ΞΑΘΖΡΗΘΑ ΖΙΗΑΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΦΠΗΘΝΠ ΓΟΝΠΗΠΚΝΠ & ΦΩΡΗΠΚΝΠ ΠΚΞΑΟΑΓΩΓΖ ΖΙΔΘΡΟΗΠΚΝ & ΘΔΟΚΝΡΖΡΑΠ (ΠΖΘ) ΘΔΟΚΗΘΑ & ΖΙΗΑΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΦΩΡΝΒΝΙΡΑΪΘΑ ΓΔΩΘΔΟΚΗΘΔΠ ΑΛΡΙΗΔΠ (ΑΒΑΘΖΠ ΓΔΩΘΔΟΚΗΑ) Πηόρνο Βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ θηηξίσλ: Ζ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ εζσθιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ (ζεξκηθή, νπηηθή άλεζε, πνηόηεηα αέξα) κε ηελ ελάσιζηη δπλαηή καηανάλυζη ελέξγεηαο, αμηνπνηώληαο ηηο δηαζέζηκεο πεξηβαιινληηθέο πεγέο (ήιην, αέξα-άλεκν, λεξό, έδαθνο), ιακβάλνληαο ππόςε ην θιίκα θάζε πεξηνρήο. Ππλεηζθέξεη ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζε, ηελ ςύμε θαη ην θσηηζκό ησλ θηηξίσλ θαη πεξηιακβάλεη ηε ζπλύπαξμε θαη ζπλδπαζκέλε ιεηηνπξγία όισλ ησλ ζπζηεκάησλ, ώζηε λα πξνθύπηνπλ ζεξκηθά θα νπηηθά νθέιε ζε νιόθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Πηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ δνκηθώλ πιηθώλ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη: Βειηησκέλα ελεξγεηαθά ραξαθηεξηζηηθά Φπζηθά θαη αλαλεώζηκα Ρνπηθή δηαζεζηκόηεηα Απνδνηηθή δηαδηθαζία εθκεηάιιεπζεο (ζπιινγή, επεμεξγαζία, παξαγσγή έηνηκνπ πξντόληνο Γπλαηόηεηα επαλάρξεζεο Αλαθπθισζηκόηεηα Απμεκέλε δηάξθεηα δσήο 4

5 ΓΙΔΘΝΗ ΥΗΜΑΣΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΙΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ LEED (LEADERSHIP IN ENERGY & ENVIRONMENTAL DESIGN) ΡΝ GREEN BUILDING COUNCIL ΖΞΑ, ΘΑΛΑΓΑΠ, ΚΔΜΗΘΝ, ΗΛΓΗΑ, ΒΟΑΕΗΙΗΑ ENERGY STAR, ΓΗΑ ΘΡΗΟΗΑ ΖΞΑ Παπάμεηποι ελέγσος ηος ζσήμαηορ LEED: Βηώζηκε πεξηνρή: Δπηινγή ηνπνζεζίαο θηηξίνπ θαη δηαρείξηζή ηεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ώζηε λα κεηώλεηαη ε επίδξαζε ηνπ θηηξίνπ ζην νηθνζύζηεκα, ζηνπο πδάηηλνπο πόξνπο θαη ζην θαηλόκελν ηεο ζεξκηθήο αζηηθήο λεζίδαο Απνδνηηθή ρξήζε λεξνύ: εμνηθνλόκεζε λεξνύ-εθκεηάιιεπζε ηερλνινγηώλ, ζπζθεπώλ θαη βξόρηλνπ λεξνύ Δλέξγεηα & Αηκόζθαηξα: Ιεηηνπξγηθή παξαιαβή, ελεξγεηαθή δηαρείξηζε, ελεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή, ελεξγεηαθά απνδνηηθέο ζπζθεπέο & ζπζηήκαηα, ρξήζε ΑΞΔ ιηθά & πόξνη: Σξήζε θπζηθώλ πιηθώλ, έιεγρνο επηπηώζεσλ ζε όιν ηνλ θύθιν παξαγσγήο, επαλάρξεζε, αλαθύθισζε, παξαγσγή απνβιήησλ Ξνηόηεηα Δζσηεξηθνύ Ξεξηβάιινληνο: Πηξαηεγηθέο βειηίσζεο ζπλζεθώλ δηαβίσζεο, θπζηθνύ θσηηζκνύ, ζνξύβνπ Θέζε θηηξίνπ: Ξαξόηξπλζε θαηαζθεπήο ζε ζέζε πνπ έρεη ήδε αλαπηπρζεί κε δξόκνπο, απνρέηεπζε, ειεθηξηθό, ζπγθνηλσλίεο κε πξόζβαζε ζε αλνηθηνύο ρώξνπο Δλεκέξσζε & εθπαίδεπζε: Ξξνώζεζε ηεο ελεξγεηαθήο & πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζε θαηαζθεπαζηέο, παξαγσγνύο, κεζίηεο θαη ελνίθνπο Θαηλνηνκηθόο ζρεδηαζκόο: Ξξνώζεζε θαηλνηόκσλ ηερλνινγηώλ θαη ζηξαηεγηθώλ κε ζθνπό ηελ κέγηζηε ελεξγεηαθή & πεξηβαιινληηθή απόδνζε ηνπ θηηξίνπ Ηδηαηηεξόηεηεο ηνπηθνύ επηπέδνπ: Ξξνηεξαηόηεηα ζηα ηδηαίηεξα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο 5

6 ΓΙΔΘΝΗ ΥΗΜΑΣΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΙΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ BREEAM Κ. ΒΟΔΡΑΛΗΑ, ΝΙΙΑΛΓΗΑ CODE FOR SUSTAINABLE HOMES Κ. ΒΟΔΡΑΛΗΑ DGNB (GERMAN SUSTAINABLE BUILDING COUNCIL) ΓΔΟΚΑΛΗΑ HQE ΓΑΙΙΗΑ Παπάμεηποι ελέγσος ηος ζσήμαηορ πιζηοποίηζηρ BREEAM: Δλέξγεηα: Θαηαλάισζε, ρξήζε, κνξθέο ελέξγεηαο θαη εθπνκπέο CO2 Γηαρείξηζε: Ξνιηηηθή δηαρείξηζεο, δηαδηθαζία ιεηηνπξγηθήο παξαιαβήο γεία & επεκεξία: Ξνηόηεηα εζσηεξηθνύ αέξα, θσηηζκόο, ζόξπβνο Κεηαθνξέο: Δθπνκπέο CO2 θαη παξάγνληεο ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία Λεξό: Θαηαλάισζε θαη απνδνηηθή ρξήζε ηνπ ιηθά: Δλεξγεηαθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο (embodied impacts) Απόβιεηα: Γηαρείξηζε ρξήζεο θαη δξάζεηο ειαρηζηνπνίεζεο Σξήζε γεο: Ξεξηβαιινληηθό & ελεξγεηαθό απνηύπσκα θηηξίνπ Κόιπλζε: Ππκβνιή ζε κόιπλζε εμσηεξηθνύ αέξα θαη πδάηηλσλ πόξσλ Νηθνινγία: Δμνηθνλόκεζε θπζηθώλ πόξσλ & πξναγσγή ηεο πεξηνρήο 6

7 ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΚΣΙΡΙΟΤ Πθνπόο : Ζ ΑΞΝΘΡΖΠΖ ΝΙΝΘΙΖΟΩΚΔΛΖΠ ΘΑΗ ΑΘΟΗΒΝΠ ΔΗΘΝΛΑΠ ΡΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΝΗ ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ ΘΑΗ ΡΑ ΞΔΟΗΘΩΟΗΑ ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΖΠΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Ν ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΖΠ ΑΞΝΓΝΠΖΠ ΡΩΛ ΖΓΖ ΔΦΑΟΚΝΠΘΔΛΡΩΛ ΚΔΡΟΩΛ ΘΑΗ ΓΟΑΠΔΩΛ Ζ ΑΛΑΞΡΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΩΛ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΩΘΖΠΖ ΡΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖΠ ΠΛΔΗΓΖΠΖΠ Βήκαηα θαηά ηε δηελέξγεηα κηαο ενεπγειακήρ επιθεώπηζηρ: σεδιαζμόρ ηεο επηζεώξεζεο: αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θηηξίνπ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ςλλογή ζηοισείυν γηα ην θηίξην θαη ηηο ελεξγεηαθέο ηνπ θαηαλαιώζεηο Αςηοτία κηιπίος: Θαηαγξαθή γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, ζεξκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, εληνπηζκόο ζεξκνγεθπξώλ θαη ζηνηρείσλ δηείζδπζεο / απώιεηαο ζεξκόηεηαο Ανάλςζη ζηοισείυν Δνηοπιζμόρ επεμβάζευν εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ: δηαρεηξηζηηθόο εθζπγρξνληζκόο, επεκβάζεηο βξαρππξόζεζκεο / κεζνπξόζεζκεο / καθξνπξόζεζκεο απόδνζεο Έκθεζη: πιήξεο θαηαγξαθή ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο θηηξίνπ, πξνηάζεηο επεκβάζεσλ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη ηεξάξρεζή ηνπο, ζρέδην δξάζεο πξαγκαηνπνίεζεο ζηόρσλ Ζ οδηγία 2002/91/ΔΚ ζέηεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ζε λέα θαη πθηζηάκελα θηίξηα θαη πξνσζεί ηελ εθαξκνγή ηερλνινγηώλ, όπσο: Δλεξγεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα κε ελζσκαησκέλεο ηερλνινγίεο ΑΞΔ Ζιεθηξηθή ελεξγεία παξαγόκελε κε ΠΖΘ Ππζηήκαηα θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη ςύμεο ζε θιίκαθα πεξηνρήο ή νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ Αληιίεο ζεξκόηεηαο Φπζηθόο δξνζηζκόο θαη θσηηζκόο 7

8 Β. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΜΙΝΑΡΙΟΤ Βαζηθόο ζθνπόο ηνπ έξγνπ «think green» είλαη ε αληηκεηώπηζε (ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ) ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, πνπ πξνθαινύληαη από ηελ ιεηηνπξγία ησλ ΚΚΔ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ΔΒΔΑ Ζ επηηπρία ηνπ έξγνπ εμαξηάηαη από ηελ επίηεπμε ησλ επηκέξνπο ζθνπώλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ 4 δξάζεσλ: Γξάζε 1: πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο επηρεηξήζεσλ κειώλ ηνπ ΔΒΔΑ Γξαζε2: δεκηνπξγία δηθηύνπ πξαζίλσλ επηρεηξεκαηηθώλ αγγέισλ (green business angels) Γπάζη 3: πεπιβαλλονηικό mentoring Γξάζε 4: δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε δηαδηθηπαθήο πύιεο: «πξάζηλε πύιε ησλ ΚΚΔ» Πθνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ γλώζεσλ (ζρεηηθά κε ηελ ζύγρξνλε επηρεηξεκαηηθή πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή), ώζηε ν κέληνξαο λα θεξδίζεη ηνλ ζεβαζμό θαη ηελ εμπιζηοζύνη ηνπ ΚΚΔ επηρεηξεκαηία ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, ώζηε νη ηεθκεξησκέλεο ηνπ πξνηάζεηο λα γίλνπλ αληηθείκελν επηρεηξεκαηηθώλ απνθάζεσλ γηα ηελ εμέιημε ηεο ΚΚΔ 8

9 Γ. ΓΟΜΗ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 1. ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟ MENTORING ΡΗ ΔΗΛΑΗ ΡΝ MENTORING? ΡΗ ΔΗΛΑΗ Ν ΚΔΛΡΝΟΑΠ? ΓΛΩΠΔΗΠ ΓΔΜΗΝΡΖΡΔΠ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΝ ΚΔΛΡΝΟΑ Ζ ΝΚΑΓΑ ΠΡΝΣΝΠ ΘΑΗ ΝΗ MENTEES ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ ΘΑΗ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ ΚΔ ΡΝΠ MENTEES ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ ΘΗΛΓΛΝΗ ΑΞΝΡΣΗΑΠ Νη Δλόηεηεο, πνπ αθνινπζνύλ ηελ βαζηθή Δηζαγσγή είλαη 4. Νη 2 πξώηεο παξέρνπλ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηελ απαξαίηεηε θσδηθνπνηεκέλε ηερληθή γλώζε (ζρεηηθά κε ην mentoring, ην θαλνληζηηθό πεξηβάιινλ θαη εξγαιεία θαη δείθηεο ζύγρξνλεο επηρεηξεκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο πξαθηηθήο) γηα λα κπνξέζνπλ λα πξνζεγγίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηνπο mentees. Σσξίο λα παξαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ησλ 3 πξώησλ Δλνηήησλ, ηδηαίηεξε αμία έρεη ε 4ε. πνπ απνηειεί ηελ επιηομή όισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαη ζπλνςίδεηαη 2. ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν ΟΝΙΝΠ ΡΝ ΔΒΔΑ ΡΝ ΘΑΛΝΛΗΠΡΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΚΔΛΝΗ ΦΝΟΔΗΠ 3. ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΓΔΙΚΣΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ / ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ / ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝΠ ΘΘΙΝΠ ΕΩΖΠ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ ΗΠΝΕΓΗΝ ΚΑΕΑΠ (ECO BALANCE) ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΝ ΑΞΝΡΞΩΚΑ (CO2 FOOT PRINT) ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΔΞΗΘΔΩΟΖΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΚΖΡΟΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΔΞΗΞΡΩΠΖΠ? ΚΔΘΝΓΝΗ - ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝΠ ΘΘΙΝΠ ΕΩΖΠ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ ΗΠΝΕΓΗΝ ΚΑΕΑΠ (ECO BALANCE) ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΝ ΑΞΝΡΞΩΚΑ (CO2 FOOT PRINT) ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΔΞΗΘΔΩΟΖΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ 4. Η ΔΠΙΣΟΜΗ ΟΛΩΝ: ΤΣΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΡΝ ΞΟΝΡΞΝ ISO 14001:2004 ΚΔΙΔΡΖ ΞΔΟΗΞΡΩΠΖΠ (CASE STUDY) 9

10 Έλα Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ελζσκαηώλεη όιεο ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο επηρεηξεκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο πξαθηηθήο, ρσξίο λα ζέηεη ην παξακηθξό εκπόδην ζηελ απεξηόξηζηε εκβάζπλζε ηεο, αλάινγα κε ηελ βνύιεζε ηνπ επηρεηξεκαηία ΚΚΔ. Ξξαθηηθά κε ζεκείν έλαξμεο ηελ ζπκκόξθσζε ηεο ΚΚΔ ζηηο πεξηβαιινληηθέο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο και ηελ βνύιεζε λα θάλεη νξγαλσκέλα θάηη παξαπάλσ, ε ΚΚΔ κπνξεί λα εμαπιώζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο ηεο αλεζπρίεο ζε όια ηα επίπεδα, ηερλνινγηθά ή απιά δηαρεηξηζηηθά. Ζ ιέμε θιεηδί ζε ζπηή ηελ πξνζπάζεηα είλαη ηα «νξγαλσκέλα», δειαδή πνξεία κέζα από ζρεδηαζκό κε ελδηάκεζνπο θαη ηειηθνύο πνζνηηθνπνηεκέλνπο ζηόρνπο, κε ζπλερή αμηνιόγεζε. 10

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΙ ΜΜΔ ΚΑΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Καιώο ήιζαηε ζηελ επξσπατθή έξεπλα γηα ηηο ΜΜΔ θαη ην πεξηβάιινλ. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαηηνύληαη πεξίπνπ 5-10 ιεπηά. αο επραξηζηνύκε! Σερλνινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, 122 41 ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο madonda@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΕΘΝΕ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ / ΕΝ ISO 14001:2004

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΕΘΝΕ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ / ΕΝ ISO 14001:2004 ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΕΘΝΕ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ / ΕΝ ISO 14001:2004 Ζ παξνύζα δηαγλσζηηθή έθζεζε επέρεη ζέζε ππνδείγκαηνο γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Οηθνλνκνηερληθή κειέηε κεηαηξνπήο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο.

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο. Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο Πηπρηαθή εξγαζία ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η δηεξεύλεζε πιεπξώλ ηεο εζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Η διερεύνηση των συμπεριφορών και των στάσεων των ατόμων, των νοικοκυριών τριών δήμων τις δυτικής Θεσσαλονίκης, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα