ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, Αρ. πρωτ. Α. 65

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65"

Transcript

1 Αλεξανδρούπολη, Αρ. πρωτ. Α. 65 Ταχ. Διεφκυνςθ: Οψικίου 23 Ταχ. Κϊδικασ: Τθλζφωνο: & Τθλεομοιότυπο (fax): Θλεκτρ. Διευκ.( ): Ιςτοςελίδα:http//pek.evr.sch.gr Προσ: Όπωσ πίνακασ αποδεκτϊν Κοιν.: I. Υ.ΠΑΙ.Θ. / ΕΥΕ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων, Μονάδα Β3 II. Υ.ΠΑΙ.Θ./ Διεφκυνςθ Προςωπικοφ Ετζρων Κλάδων, Τμιμα Α ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για επικαιροποίηςη του Μητρϊου Επιμορφωτϊν του ΠΕΚ Αλεξανδροφπολησ ςτο πλαίςιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμζνησ εκπαιδευτικήσ υποςτήριξησ για ζνταξη μαθητϊν με αναπηρία ή/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ» των Αξόνων προτεραιότητασ 1, 2 και 3 του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ «Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη» ΧΕΣ.: 1. Ση με αριθμ. Πρωτ. 1293/ (ΦΕΚ 156/ ) Τ.Α. του Τ.ΠΑΙ.Θ. 2. Πράξη υπϋ αριθμ. 2/ /.. ΠΕΚ Αλεξανδροφπολησ (Επικαιροποίηςη Μητρϊου Επιμορφωτϊν) Το ΠΕΚ Αλεξανδροφπολθσ, ςφμφωνα με τθν ανωτζρω ςχετικι που τροποποιεί τθν υπϋ αρικμ / ΤΑ, (ΦΕΚ 3347/ , τεφχοσ Βϋ), ωσ φορζασ υλοποίθςθσ των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμζνησ εκπαιδευτικήσ υποςτήριξησ για ζνταξη μαθητϊν με αναπηρία ή/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ» των Αξόνων Προτεραιότθτασ 1, 2 και 3 του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» του ΕΣΠΑ, που ςυγχρθματοδοτοφνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελλθνικό Δθμόςιο, απευκφνει τθν παροφςα πρόςκλθςθ ςε Ειδικοφσ επιςτήμονεσ, μζλη Διδακτικοφ Ερευνητικοφ Προςωπικοφ (ΔΕΠ) ή Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (ΕΠ) των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ, εκπαιδευτικοφσ τησ δημόςιασ εκπαίδευςησ καθϊσ και ςε άλλουσ δημοςίουσ

2 υπαλλήλουσ και ιδιϊτεσ που ζχουν τα απαιτοφμενα επιςτημονικά και διδακτικά προςόντα προκειμζνου επικαιροποιθκεί το Μητρϊο Επιμορφωτϊν/τριϊν, το οποίο δθμιουργικθκε το ςχολικό ζτοσ για τθν υλοποίθςθ επιμορφωτικοφ προγράμματοσ που απευκφνεται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που ζχουν προςλθφκεί ςτο πλαίςιο τθσ παραπάνω Πράξθσ. Θ επικαιροποίθςθ του Μθτρϊου Επιμορφωτϊν κρίνεται ςκόπιμθ με βάςθ τισ διευκρινιςεισ του ΥΠΑΙΘ «..λόγω του γεγονότοσ ότι εφαρμόηεται 2θ χρονιά θ επιμόρφωςθ Αϋ και Βϋ φάςθσ με διαφοροποιθμζνο πρόγραμμα ( ζχουν αφαιρεκεί οι ενότθτεσ ΘΕ 8, ΘΕ 9, ΘΕ 10, ΘΕ 11, ΘΕ 12, θ Ειςαγωγικι ενθμζρωςθ για τθ φιλοςοφία, τουσ ςκοποφσ και τθν ανάπτυξθ του προγράμματοσ από τθ ΘΕ 1 και ςτισ ενότθτεσ ΘΕ 3, ΘΕ 4, ΘΕ 5, ΘΕ 6, ΘΕ 7 ζχει προςτεκεί θ μελζτθ περίπτωςθσ) ζτςι ϊςτε όςοι νζοι επιμορφωτζσ/τριεσ κελιςουν να ζχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτθςθ για ζνταξθ ςτο Μθτρϊο». Με βάςη τα ανωτζρω, μποροφν να υποβάλουν αίτηςη (α) όςοι κατά το προηγοφμενο ςχολικό ζτοσ δεν υπζβαλαν αίτηςη ζνταξησ ςτο εν λόγω Μητρϊο και δεν ζχουν ενταχθεί ςε αυτό, (β) όςοι ζχουν ενταχθεί ςτο Μητρϊο Επιμορφωτϊν κατά το ςχολικό ζτοσ , αλλά ζχουν αποκτήςει εν τω μεταξφ νζα ςτοιχεία για την αξιολόγηςη τησ αίτηςήσ τουσ και (γ) όςοι επιθυμοφν να τροποποιήςουν τισ επιλογζσ θεματικϊν ενοτήτων, ςφμφωνα με το νζο περιεχόμενο του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ που αναφζρεται πιο κάτω. Όςοι ζχουν ιδθ ενταχκεί ςτο Μθτρϊο Επιμορφωτϊν για να διδάξουν Θεματικζσ Ενότθτεσ που προβλζπονται ςτο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ςχολικοφ ζτουσ και δεν επικυμοφν καμία αλλαγι δεν χρειάηεται να υποβάλλουν νζα αίτθςθ ζνταξθσ. Α) ΣΟΧΟ ΣΟΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ. Στόχοσ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ είναι θ επιμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ που ζχει προςλθφκεί για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ τθσ εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ για ζνταξθ μακθτϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ (παράλλθλθ ςτιριξθ κ.ά.) ςε πρϊτθ (Α) φάςθ με γενικι επιμόρφωςθ ςε κζματα που κεωροφνται

3 βαςικά και απαραίτθτα για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ για τθν ζνταξθ μακθτϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και ςε δεφτερθ (Β) φάςθ με τθ ςυςτθματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ των επιμορφοφμενων για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων. Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Οι κεματικζσ ενότθτεσ για το επιμορφωτικό πρόγραμμα τθσ πρϊτθσ (Α) και τθσ δεφτερθσ (Β) φάςθσ κατά το ςχολικό ζτοσ είναι οι ακόλουκεσ: ΘΕ 1 ΘΕ 2 ΘΕ 3 ΘΕ 4 ΘΕ 5 ΘΕ 6 ΘΕ 7 Θεματικζσ Ενότητεσ 1. Ζνταξθ και ιςότιμθ εκπαίδευςθ 2. Ηθτιματα εκπαιδευτικισ πολιτικισ ςε κζματα Ζνταξθσ 1. Ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ατόμων με αναπθρία. Ιδιαιτερότθτεσ, αξιολόγθςθ (αρχικι, διαμορφωτικι, τελικι) υποςτθρικτικζσ παρεμβάςεισ 2. Νοθτικι Αναπθρία. Αξιολόγθςθ και παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ Διάχυτεσ Αναπτυξιακζσ Διαταραχζσ. Αξιολόγθςθ και παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ. Μελζτθ περίπτωςθσ Προβλιματα ςυμπεριφοράσ και θ διαχείριςι τουσ. Μελζτθ περίπτωςθσ Προβλιματα ακοισ Αξιολόγθςθ (αρχικι, διαμορφωτικι, τελικι) και παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ. Μελζτθ περίπτωςθσ Προβλιματα όραςθσ Αξιολόγθςθ (αρχικι, διαμορφωτικι, τελικι) και παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ. Μελζτθ περίπτωςθσ Διαταραχι Ελλειμματικισ Προςοχισ με Υπερκινθτικότθτα. Αξιολόγθςθ και εκπαιδευτικι αντιμετϊπιςθ. Μελζτθ περίπτωςθσ ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Διδακτικζσ ϊρεσ 1 ϊρα 1 ϊρα ΦΑΗ Α 2 ϊρεσ ΦΑΗ Β 5 ϊρεσ 5 ϊρεσ 11 ϊρεσ 11 ϊρεσ 4 ϊρεσ 4 ϊρεσ 3 ϊρεσ 3 ϊρεσ 3 ϊρεσ 3 ϊρεσ 7 ϊρεσ 7 ϊρεσ 35 ϊρεσ Γ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Το επιμορφωτικό πρόγραμμα τθσ πρϊτθσ (Α) και δεφτερθσ (Β) φάςθσ κα είναι διάρκειασ 5 ημερϊν - τριάντα πζντε (35) διδακτικϊν ωρϊν και κα πραγματοποιθκεί το ςχολικό ζτοσ ςτισ ζδρεσ των Π.Ε.Κ. και ςτα εξακτινωμζνα τμιματα των Π.Ε.Κ. Επίςθσ κα πραγματοποιθκεί κατά το ςχολικό ζτοσ με τθν προχπόκεςθ χρονικισ παράταςθσ των Πράξεων ««Πρόγραμμα

4 εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ για ζνταξθ μακθτϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ» των Αξόνων Προτεραιότθτασ 1, 2 και 3». Οι ακριβείσ θμερομθνίεσ διεξαγωγισ των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων κα οριςτοφν ζγκαιρα από το ΠΕΚ Αλεξανδροφπολθσ. Θ επιμόρφωςθ κα πραγματοποιθκεί ςτθν ζδρα του Π.Ε.Κ. Αλεξανδροφπολθσ: Οψικίου 23, Αλεξανδροφπολθ. Δ) ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΣΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ Για τθν ζνταξθ ςτο Μθτρϊο Επιμορφωτϊν/τριων με ςειρά προτεραιότθτασ για κάκε κεματικι ενότθτα ο κάκε ενδιαφερόμενοσ/νθ κα βακμολογείται με τα ακόλουκα κριτιρια τα οποία μοριοδοτοφνται ωσ εξισ: ΚΡΙΣΗΡΙΟ Σίτλοι ςπουδϊν ςτην ΕΑΕ και ςυναφϊν ειδικοτήτων* ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ Διδακτορικό Δίπλωμα 12 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ 7 5 για Α.Ε.Ι. Δεφτερο Πτυχίο Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι./Κ.Α.Τ.Ε.Ε. 3 για τριετζσ Σ.Ε.Ι. 2 για διετζσ Κ.Α.Σ.Ε.Ε. Πτυχίο Διδαςκαλείου 5 Άλλοι Σίτλοι ςπουδϊν* Διδακτορικό Δίπλωμα 8 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ 4 3 για Α.Ε.Ι. Δεφτερο Πτυχίο Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι./Κ.Α.Τ.Ε.Ε. 2 για τριετζσ Σ.Ε.Ι. 1 για διετζσ Κ.Α.Σ.Ε.Ε Πτυχίο Διδαςκαλείου 3 ΣΕΛΜΕ 0.5 ΣΕΛΔΕ 0.5 *Σε περίπτωςθ περιςςότερων τίτλων ςπουδϊν ςε διαφορετικό αντικείμενο μοριοδοτοφνται όλοι οι τίτλοι, ενϊ ςτο ίδιο αντικείμενο βακμολογείται ο ανϊτεροσ τίτλοσ. Πρόςθετα προςόντα: Ξζνεσ Γλϊςςεσ**(μζχρι 2 ξζνεσ γλϊςςεσ) 1. Κατθγορία/Επίπεδο Γ2/C2/Άριςτθ γνϊςθ 2 2. Κατθγορία/Επίπεδο Γ1/C1/Πολφ καλι γνϊςθ 1 3. Κατθγορία/Επίπεδο Β2/Καλι γνϊςθ 0,5 Σ.Π.Ε.** 1. Πιςτοποίθςθ Αϋ Επιπζδου 2 2. Πιςτοποίθςθ Βϋ Επιπζδου 3

5 **Τα παραπάνω δεν προςμετρϊνται ακροιςτικά αλλά λαμβάνεται υπόψθ θ μοριοδότθςθ του ανϊτερου προςόντοσ. Εμπειρία ωσ επιμορφωτήσ (ςε διδακτικζσ ϊρεσ) (ζωσ 20 μόρια) Από 1 ζωσ 20 ϊρεσ 2 Από 21 ζωσ 40 4 Από 41 ζωσ 60 6 Από 61 ζωσ 80 8 Από 81 ζωσ Από 101 ζωσ Από 200 και άνω 20 Εμπειρία ωσ επιμορφωτισ ςτθ Γϋ Φάςθ επιμόρφωςθσ του Προγράμματοσ τθσ Εξειδικευμζνθσ Εκπαιδευτικισ Υποςτιριξθσ για μακθτζσ με αναπθρία ι/ και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Εκπαιδευτική προχπηρεςία (ζωσ 21 μόρια) Από 1 ζωσ 5 ζτθ 3 Από 6 ζωσ 10 ζτθ 6 Από 11 ζωσ 15 9 Από 16 ζωσ Από 21 ζωσ Από 26 ζωσ Από 31 και άνω 21 υγγραφικό και επιςτημονικό ζργο ςυναφζσ με την ΕΑΕ (ζωσ 16 μόρια) Βιβλία (2 μόρια ανά βιβλίο και ποςοςτό αναλογικά λαμβάνοντασ Ζωσ 6 μόρια υπόψθ τον αρικμό των ςυγγραφζων) Άρκρα (0,5 μόρια ανά άρκρο) Συνζδρια (0,5 μόρια ανά ειςιγθςθ ςε ςυνζδριο δθμοςιευμζνθ ςτα πρακτικά του ςυνεδρίου) Ερευνθτικό ζργο (0,5 μόρια ανά ζρευνα) Άλλο υγγραφικό και επιςτημονικό ζργο (ζωσ 6 μόρια) Βιβλία (1 μόριο ανά βιβλίο και ποςοςτό αναλογικά λαμβάνοντασ υπόψθ τον αρικμό των ςυγγραφζων) Άρκρα (0,25 μόρια ανά άρκρο) Συνζδρια (0,25 μόρια ανά ειςιγθςθ ςε ςυνζδριο δθμοςιευμζνθ ςτα πρακτικά του ςυνεδρίου) Ερευνθτικό ζργο (0,25 μόρια ανά ζρευνα) 2 Ζωσ 4 μόρια Ζωσ 3 μόρια Ζωσ 3 μόρια Ζωσ 3 μόρια Ζωσ 1 μόριο Ζωσ 1 μόριο Ζωσ 1 μόριο Σε περίπτωςθ πτυχίων εξωτερικοφ, για τα παραπάνω προςόντα είναι απαραίτθτθ θ αναγνϊριςθ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ από τον ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ.

6 Οι υποψιφιοι/εσ κα πρζπει να δθλϊςουν ςτθν αίτθςι τουσ τισ κεματικζσ ενότθτεσ που ζχουν τα προςόντα να διδάξουν. Οι επιμορφωτζσ/τριεσ για κάκε κεματικι ενότθτα κα ορίηονται με τθ ςειρά κατάταξθσ που ζχουν λάβει ςτο Μθτρϊο. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ ςυμμετοχισ επιμορφωτι/τριασ ςε ςυγκεκριμζνθ κεματικι ενότθτα προςκαλείται ο/θ επόμενοσ/θ και ακολουκείται ςειριακά θ ίδια διαδικαςία. Ε) ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΙΣΗΕΩΝ Ι. Διαδικαςία υποβολήσ αιτήςεων -δηλϊςεων Οι ενδιαφερόμενοι/νεσ να ενταχκοφν ςτο Μθτρϊο Επιμορφωτϊν/τριϊν μποροφν να ςυμπλθρϊςουν και να αποςτείλουν θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ: α) τθν Αίτθςθ Διλωςθ Ατομικϊν Στοιχείων Επιμορφωτι/τριασ, τα Προςόντα του Επιςτθμονικά και Διδακτικά (αρχείο Excel με όνομα Αίτηςη Ζνταξησ ςτο Μητρϊο) β) τθν Υπεφκυνθ Διλωςθ (Ν. 1599/86) ςτθν οποία κα δθλϊνουν τθν ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλουν (αρχείο Word με όνομα Τπεφθυνη Δήλωςη). Θ Αίτθςθ Διλωςθ Ατομικϊν Στοιχείων, τα Προςόντα Επιςτθμονικά και Διδακτικά, και θ Υπεφκυνθ Διλωςθ των υποψθφίων Επιμορφωτϊν/τριων θα υποβληθοφν ηλεκτρονικά ζωσ τισ Παράλλθλα οι υποψιφιοι Επιμορφωτζσ/τριεσ οφείλουν να κατακζςουν ι να αποςτείλουν με ςφραγίδα ταχυδρομείου μζχρι και , φάκελο, ο οποίοσ κα περιζχει τθν Αίτθςθ Διλωςθ Ατομικϊν Στοιχείων και όλα τα επικυρωμζνα δικαιολογθτικά από τα οποία αποδεικνφονται τα Επιςτθμονικά και Διδακτικά Προςόντα που επικαλοφνται ςτθν αίτθςι κακϊσ και τθν Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςτθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ : Π.Ε.Κ. Αλεξανδροφπολησ Οψικίου 23, Αλεξανδροφπολη Το ςυγγραφικό ζργο μπορεί να περιλαμβάνεται ςτο φάκελο είτε ςε ζντυπθ είτε ςε θλεκτρονικι μορφι (cd, usb stik). 1. Οι υποψιφιοι Επιμορφωτζσ μποροφν να δθλϊςουν όςεσ κεματικζσ ενότθτεσ κρίνουν ότι ζχουν τα κατάλλθλα προςόντα να διδάξουν. 2. Μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ- διλωςθσ και των δικαιολογθτικϊν δεν παρζχεται θ δυνατότθτα διόρκωςθσ ι θ εκ νζου υποβολι τουσ. Για το λόγο αυτό, παρακαλοφμε τουσ ενδιαφερόμενουσ να είναι ιδιαίτερα προςεκτικοί κατά τθ ςυμπλιρωςι τουσ. 3. Αιτιςεισ που κα υποβλθκοφν αργότερα από τθν προαναφερκείςα θμερομθνία, κακϊσ και εκείνεσ που κα υποβλθκοφν με οποιονδιποτε άλλο τρόπο εκτόσ από αυτόν που περιγράφθκε, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν ςτθν θλεκτρονικι δ/νςθ: ι να τθλεφωνοφν ςτο και από τισ 09:30 ζωσ τισ 2:30 από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι. II. Διαδικαςία αξιολόγηςησ αιτήςεων και ζνταξη ςτο Μητρϊο Επιμορφωτϊν

7 Θ διαδικαςία επιλογισ των επιμορφωτϊν που κα ενταχκοφν ςτο Μθτρϊο Επιμορφωτϊν κα γίνει ωσ ακολοφκωσ: 1. Μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των θλεκτρονικϊν Αιτιςεων - Επιςτθμονικϊν και Διδακτικϊν Προςόντων, των Υπεφκυνων Δθλϊςεων και των αντίςτοιχων φακζλων των υποψθφίων Επιμορφωτϊν/τριων γίνεται εξζταςθ των υποψθφιοτιτων από το Συντονιςτικό Συμβοφλιο του ΠΕΚ Αλεξανδροφπολθσ. 2. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ περιλαμβάνει τα ακόλουκα ςτάδια: Παραλαβι και αποςφράγιςθ των φακζλων των υποψθφίων. Ζλεγχο τθσ πλθρότθτασ των φακζλων των υποψθφίων. Ζλεγχο των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων βάςει των δικαιολογθτικϊν που ζχουν υποβάλει οι υποψιφιοι. Αξιολόγθςθ και μοριοδότθςθ των προςόντων των υποψθφίων βάςει των δικαιολογθτικϊν που ζχουν υποβάλει οι υποψιφιοι. Κατάρτιςθ αξιολογικοφ πίνακα κατάταξθσ των υποψθφίων κατά φκίνουςα ςειρά κατάταξθσ. Υποβολι ενςτάςεων από τουσ υποψιφιουσ ςε αποκλειςτικι προκεςμία τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ των αποτελεςμάτων. Εξζταςθ τυχϊν ενςτάςεων και κατάρτιςθ οριςτικοφ πίνακα των επιμορφωτϊν με φκίνουςα ςειρά κατάταξθσ που εντάςςονται ςτο Μθτρϊο επιμορφωτϊν, με Απόφαςθ του Σ.Σ. του ΠΕΚ Αλεξανδροφπολθσ. 3. Θ κατάρτιςθ των πινάκων και θ ςειρά τθσ κατάταξθσ ανά κεματικι ενότθτα γίνεται με κριτιριο το ςφνολο των μορίων. Οι υποψιφιοι κα ενθμερωκοφν με δικι τουσ ευκφνθ για τθν κατάταξι τουσ ςτο Μθτρϊο Επιμορφωτϊν του ΠΕΚ Αλεξανδροφπολθ. Ο Διευθυντής Καρακατσάνης Παναγιώτης Καθηγητής Δ.Π.Θ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ: I. Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. II. Περιφερειακι Δ/νςθ Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Αν. Μακ.- Θράκθσ III. Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Π.Ε. & Δ.Ε. τθσ χϊρασ

8 IV. Δ/νεισ Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Νομϊν τθσ χϊρασ (δια των Περιφερειακϊν Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ) V. Γραφεία Σχολικϊν Συμβοφλων Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (δια των Περιφερειακϊν Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ) VI. Σχολικζσ μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Νομϊν τθσ χϊρασ (δια των Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ) VII. ΚΕΔΔΥ (δια των Περιφερειακϊν Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ Γϋ ----- Ταχ. Δ/νςθ:: Α.Ραπανδρζου 37

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 2/3308/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ Δ/νςεισ, Γραφεία Ρ.Ε.: Ο. Ιντηζ: 210 3442315, Εκπ/ςθσ,

1. Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ Δ/νςεισ, Γραφεία Ρ.Ε.: Ο. Ιντηζ: 210 3442315, Εκπ/ςθσ, Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : 2510232211 Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : 2510232217 E-mail: info@pnoi-kavala.com Http: www.pnoikavala.gr Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΑΣ & ΙΕΚ Ακινα, 22/8/2014 Α. Ρ. : 18019 ΡΟΣ: Αποδζκτεσ Ρ.Δ. Ταχ. Δ/νςθ: Λ. Αμαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΛΘΨΘ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ.4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα Άρκρο 1 ο Συνιςτάται επιςτθμονικό, μθ κερδοςκοπικό ςωματείο με τθν επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Α.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει (κατθγορία

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα