ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 1

2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ Κοτυαίου ΑΘΗΝΑ Σθλ ΠΟΤΔΕ Ph.D., History, University College London (1997). Σίτλοσ διδακτορικοφ: Educational Policy and Educational Content: The Teaching of European History in Secondary Schools in England and Wales, Επιβλζπων Κακθγθτισ: Professor Martin J. Daunton, Churchill College, University of Cambridge. Master of Arts, History, University College London (1990). Σίτλοσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ Master s: Educational Reforms and Educational Opportunity - A Comparison of the Development of the English and French Educational Systems during Πτυχίο Αγγλικήσ Φιλολογίασ, Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθηνών (1987). ΓΛΩΕ Ελλθνικά, Αγγλικά, Ιταλικά. ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ Ερευνθτικι Τποτροφία του Georg Eckert Institute for International Textbook Examination,

3 ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ Σμήμα Ιςτορίασ και Εθνολογίασ, Δημοκρίτειο Πανεπιςτήμιο Θράκησ διδάςκω από το 2007 ωσ λζκτορασ και από το 2013 ωσ επίκουρθ κακθγιτρια με γνωςτικό αντικείμενο τθν Νεότερη και φγχρονη Ευρωπαϊκή Ιςτορία. Διδάςκω τα μακιματα: Ειςαγωγι ςτθ Νεότερθ και φγχρονθ Ευρωπαϊκι Ιςτορία 16 οσ ζωσ 18 οσ αιώνασ Ευρωπαϊκι Ιςτορία του 19 ου αιώνα Ευρωπαϊκι Ιςτορία του 20 ου αιώνα Ιςτορία των Γυναικών ςτθν Ευρώπθ 18 οσ ζωσ 20 οσ αιώνασ ε κάκε ζνα από αυτά τα μακιματα αυτά επιβλζπω τριάντα ζωσ ςαράντα ατομικζσ και ομαδικζσ εργαςίεσ. Επιβλζπω επίςθσ πτυχιακζσ εργαςίεσ. Η πιο πρόςφατθ εκπονικθκε τον Μάιο του 2013 με βακμό άριςτα. υνεργάηομαι με το Εκνικό Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνών, Μεταπτυχιακό Σμιμα τθσ Ευρωπαϊκισ Ιςτορίασ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών Σμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ, Κατεφκυνςθ Ευρωπαϊκισ Ιςτορίασ για τθν αξιολόγθςθ μεταπτυχιακών εργαςιών από το υνεργάηομαι επίςθσ με τθν Ανωτάτθ χολι Καλών Σεχνών από το 2008 ζωσ ςιμερα ωσ βακμολογθτισ κατατακτθρίων εξετάςεων για το μάκθμα τθσ Νεότερθσ Ευρωπαϊκισ Ιςτορίασ. Διδάςκω ςτο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιςτήμιο, υνεργαηόμενο Εκπαιδευτικό Προςωπικό από το 2000 ΕΠ, ΕΠΟ 10, Γενική Ιςτορία τησ Ευρώπησ από τον 6 ο ζωσ και τον 20 ο αιώνα. Διδαςκαλία ςε μεταπτυχιακό ςεμινάριο υμμετοχι ςτο μεταπτυχιακό ςεμινάριο του Hagen Fleischer Η Μνιμθ του Β Παγκοςμίου Πολζμου, με κζμα Η Μνιμθ του Δευτζρου Παγκοςμίου Πολζμου ςτθν Βρετανία Περιςςότερο ειρωνεία παρά τραγωδία, Πανεπιςτιμιο Ακθνών. 3

4 Έχω διδάξει με Σύμβαςη του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 ςτο αντικείμενο τησ Ευρωπαΰκήσ και Βρετανικήσ Ιςτορίασ ςτα εξήσ πανεπιςτήμια: εαρινό εξάμηνο - Δημοκρίτειο Πανεπιςτήμιο Θράκησ Σμήμα Ιςτορίασ και Εθνολογίασ χειμερινό εξάμθνο - Πανεπιςτήμιο Κρήτησ, Σμήμα Ιςτορίασ Αρχαιολογίασ εαπινό εξάμηνο και χειμεπινό εξάμηνο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πολιτικήρ Επιστήμηρ και Δημόσιαρ Διοίκηση εαπινό εξάμηνο Πανεπιστήμιο Κπήτηρ, Τμήμα Ιστοπίαρ Απχαιολογίαρ χειμεπινό εξάμηνο Πανεπιστήμιο Κπήτηρ, Τμήμα Ιστοπίαρ Απχαιολογίαρ Birkbeck College, Extra-Mural Studies 1998 University College London, Department of Modern European Studies. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Μάρτιοσ Μάρτιοσ Αρχειακι ζρευνα για τθν ζκκεςθ Arena of Memories The Trauma of the Second World War in European Societies, (Οκτώβριοσ 2004-Φεβρουάριοσ 2005) που οργανώκθκε από το Γερμανικό Ιςτορικό Μουςείο, Βερολίνο. Ιοφνιοσ Ιανουάριοσ Ανάλυςθ περιεχομζνου εγχειριδίων ςτο ερευνθτικό πρόγραμμα Project for the Improvement of History Textbooks in the Balkans, που οργανώκθκε από το History Foundation. Απρίλιοσ 2000-Ιοφλιοσ Αρχειακι ζρευνα για τθν Ιςτορία των Ελλήνων Συπογράφων του 20ου αιώνα, οργανώκθκε από το Σμιμα Ερευνών Πανεπιςτθμίου Κριτθσ. Αφγουςτοσ 1996-Δεκζμβριοσ

5 Αρχειακι ζρευνα για τθν ζκκεςθ Mythen der Nationen, (Μάρτιοσ-Ιοφνιοσ 1998). που οργανώκθκε από το Γερμανικό Ιςτορικό Μουςείο, Βερολίνο. ΤΝΑΦΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΗ Επιμζλειεσ: Επιςτθμονικι επιμζλεια του βιβλίου Norman Davies, Europe a History Oxford University Press London 1996, για τθν ελλθνικι ζκδοςθ από τισ εκδόςεισ Νεφζλθ Επιςτθμονικι επιμζλεια του βιβλίου του John Stevenson (επ.), Η Ιςτορία τθσ Ευρώπθσ, εκδ. Κωςτόπουλοσ, Ακινα Επιμζλειεσ βιβλιοκριςιών για επιςτημονικά περιοδικά: Επιμζλεια των βιβλιοκριςιών για το περιοδικό Historein από το Επιμζλεια βιβλιοκριςιών για το περιοδικό Synthesis: Review of Modern Greek Studies, του Ελλθνικοφ Παρατθρθτθρίου του Ευρωπαϊκοφ Ινςτιτοφτου του London School of Economics and Political Sciences Είμαι μζλοσ τησ επιςτημονικήσ ςυντακτικήσ επιτροπήσ του περιοδικοφ Historein Άλλεσ επιςτημονικζσ δραςτηριότητεσ: υμμετοχή ωσ μζλοσ ςτισ ακόλουθεσ επιςτημονικζσ εταιρείεσ: Centre of Contemporary British History. Εταιρεία Μελζτθσ Νζου Ελλθνιςμοφ. Historein ΔΗΜΟΙΕΤΜΑΣΑ Βιβλία: Η Βρετανία από τουσ ιςτορικοφσ τθσ: Συηθτιςεισ ιςτοριογραφίασ για τθν ιςτορία τθσ Βρετανίασ ςτον 20ο αιώνα, Ε.Μ.Ν.Ε. ΜΝΗΜΩΝ, υπό ζκδοςη 2014 (υπoβολι - βεβαίωςθ δθμοςίευςθσ: Ιανουάριοσ 2013). 5

6 Ιςτορία και Εκπαίδευςθ ςτθν Ευρώπθ από τον 6ο ωσ τον 20ο αιώνα, ςελ εγχειρίδιο για το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιςτήμιο, μαηί με το κείμενο του Γ.Γκοτςθ για τθν Εκκλθςία και το μοναχιςμό αποτελοφν τον τόμο Γ.Γκότςησ Α. υριάτου, Δφο Θεςμοί Διαμορφωτζσ του Ευρωπαϊκοφ Πολιτιςμοφ, Εγχειρίδιο Μελζτθσ, ΕΑΠ, Πάτρα Άρκρα και κεφάλαια ςε βιβλία: National, Imperial, Colonial and the Political: British Imperial Histories and their Descendants, Historein volume 12, British Education and the Defamation of the Sixties, Historein, volume 9, 2009 Nefeli Publications, pp «Η εκπαίδευςη και η εκπαιδευτική πολιτική ςτην Ελλάδα 19 οσ και 20 οσ αιώνασ» ςτο Α. Λιάκοσ (επιμζλεια), Σφντομθ Ιςτορία τθσ Νεοελλθνικισ Κοινωνίασ , Νεφζλθ Ακινα 2013 (υπό ζκδοςθ). «Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ζνωςη» ςτθν ελλθνικι ζκδοςθ του βιβλίου του John Stevenson (επ.) Η Ιςτορία τθσ Ευρώπθσ, εκδ. Κωςτόπουλοσ, Ακινα 2005, ςελ «Η Αρζνα τησ μνήμησ», περιοδικό ο Πολίτθσ Απρίλιοσ 2005, τεφχοσ 132, ςελ Der Krieg wird uns zusammenhalten, ςτο M. Flacke (επιμ.), Mythen der Nationen II, 1945-Arena der Erinnerrungen, Γερμανικό Ιςτορικό Μουςείο, Βερολίνο, 2004 ςελ «Η Βιομηχανία τησ Κληρονομιάσ», ςτο CD ROM «Η Ιςτορία ωσ Διακφβευμα, Μορφζσ ςφγχρονθσ Ιςτορικισ Κουλτοφρασ», περιοδικό Historein, Nefeli Publishers volume 4, «Καθήκον και ζνςτικτο», η ιςτορία ςτο ςχολείο ςτη μεταπολεμική Βρετανία», Μνιμων, 21, 1999, ςελ Für Konig und Freiheit, ςτο M. Flacke (επιμ.) Mythen der Nationen ein Europäisches Panorama, Γερμανικό Ιςτορικό Μουςείο, Βερολίνο, 1998, ςελ Teaching European History in English Secondary Schools, , ςτο B. Brivati & H. Jones, (επιμ.) From Reconstruction to Integration, Britain and Europe since 1945, Leicester University Press, Λζςτερ, 1993, ςελ

7 Λοιπά δημοςιεφματα: Νεότερθ και Σφγχρονθ Ιςτορία Από τα μζςα του 18 ου αιώνα ωσ τισ αρχζσ του 21 ου αιώνα ςυγγραφζασ (ςυλλογικόσ τόμοσ) και ςφμβουλοσ φλθσ βιβλίο Γ Γυμναςίου του Προγράμματοσ Επιμόρφωςθσ Μουςουλμανοπαίδων, (ΤΠΕΠΘ-ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνών), Οργανιςμόσ Εκδόςεων χολικών Βιβλίων, Ακινα, Μεςαιωνικι και Νεότερθ Ιςτορία Από τθν Κδρυςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ (330 μ.χ.) ωσ τισ αρχζσ του 18 ου αιώνα, φμβουλοσ φλθσ ςτο βιβλίο Β Γυμναςίου του Προγράμματοσ Επιμόρφωςθσ Μουςουλμανοπαίδων, (ΤΠΕΠΘ-ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνών), Οργανιςμόσ Εκδόςεων χολικών Βιβλίων, Ακινα, National Report of Greece ςτο Improvement of Balkan History Textbooks Project Reports, 2002, μαηί με τουσ Χ. Κουλοφρθ, Δ. Γιαννακόπουλου, Β. ακκά, The Economic and Social History Foundation of Turkey, ςελ υμμετοχι ςτθ ςυγγραφι του εγχειριδίου του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου, Γ.Κόκκινοσ, Ε.Αλεξάκθ, Ζ.Μπατοφγιου, Π.Γατςώτθσ, Θ.Κάββουρα, Ε.Κοντογιώργθ, Α.Ο. Κώςτογλου,.Μαρκζτοσ, Γ.Παπακεοδώρου, Κ.Ράπτθσ, Ε.Προφςαλθ, Α.υριάτου, Ιςτορία Γ Λυκείου Γενικισ Παιδείασ Νεώτεροσ και Σφγχρονοσ Κόςμοσ, Εκδόςεισ Μεταίχμιο, Ακινα, Βιβλιοκριςίεσ «Σο βιβλίο που ςυνεχίηει να γράφει ο αναγνώςτθσ», βιβλιοκριςία για το βιβλίο του Hagen Fleischer, Οι Πόλεμοι τθσ Μνιμθσ, Ο Δεφτεροσ Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ ςτθ Δθμόςια Ιςτορία, Νεφζλθ 2011 (δ ζκδοςθ), ςτο περιοδικό Σφγχρονα Θζματα τεφχοσ 115 Οκτώβριοσ-Δεκζμβριοσ Βιβλιοκριςία του βιβλίου των Martin Daunton, Matthew Hilton (eds.), The Politics of Consumption: Material Culture and Citizenship in Europe and America, δθμοςιεφτθκε ςτο περιοδικό Historein, Ακινα «Μια Ιςτορία για την Ευρώπη», κριτικι παρουςίαςθ του βιβλίου του Norman Davies, Europe a History, (Λονδίνο, 1996), ςτο περιοδικό Ο Πολίτθσ, Δεκζμβριοσ The Idea of European Unity From Saint Pierre to Spaak, κριτικι του βιβλίου του D. Heater, Τhe Idea of Εuropean Unity, δθμοςιεφτθκε ςτο UCL Newsletter, Λονδίνο, 1993, ςελ Συνζντευξθ: 7

8 An Interview with Norman Davies, δθμοςιεφτθκε ςτο περιοδικό European Review of History, Volume 4, Number 2, υνζδρια και Ομιλίεσ: «Βρετανική ιςτορία και βρετανική ιςτοριογραφία του 20 ου αιώνα. Μια ακόμα εθνική ιςτορία ή πεδίο ζρευνασ;» ανακοίνωςθ ςτο διεκνζσ ςυνζδριο Αναηθτιςεισ και προςανατολιςμοί ςτθν κεωρία τθσ ιςτορίασ και των κοινωνικών επιςτθμών τα τελευταία 20 χρόνια, Ιςτορικό Αρχείο του Πανεπιςτθμίου Ακθνών, Ακινα Δεκεμβρίου 2011 «Η Ιςτορία ςτα ςχολεία ςτη μεταπολεμική Βρετανία», ανακοίνωςθ ςτα ςεμινάρια τθσ Ερμοφπολθσ με κζμα Ιςτορία και Ιςτορικι Εκπαίδευςθ, Ερμοφπολθ, φορζασ: Εκνικό Κδρυμα Ερευνών, Ιοφλιοσ British Education in the sixties and beyond: Great Expectations and Disillusionment ανακοίνωςθ ςτο ςυνζδριο Τα Χρόνια τθσ Ουτοπίασ, Κοινωνικά κινιματα και κεωρθτικζσ αναηθτιςεισ ςαράντα χρόνια μετά το 1968, Πανεπιςτιμιο Ακθνών, φορζασ: περιοδικό Historein, Ιοφνιοσ Looking down at the canon: School History and British post-war perceptions of European History, ανακοίνωςθ ςτο ςυνζδριο The European Canon, Πανεπιςτιμιο Ακθνών, φορζασ: περιοδικό Historein, επτζμβριοσ History Teaching and the Cold War in Britain, , ανακοίνωςη ςτο διεθνέσ ςυνέδριο Britain and the culture of the Cold War, Senate House, University of London, Λονδίνο, φορέασ: Centre for the study of Contemporary British History, Σεπτέμβριοσ «Η Βιομηχανία τησ Κληρονομιάσ», ανακοίνωςθ ςτο επιςτθμονικό ςυνζδριο: Η Ιςτορία ωσ Διακφβευμα, Μορφζσ ςφγχρονθσ Ιςτορικισ Κουλτοφρασ, φορζασ: περιοδικό Historein Ακινα, Δεκζμβριοσ 2001, (βλζπε υπόμνθμα ςελ.20). Treacherous and Unreliable : Race and ethnicity in British History Textbooks in the Twentieth Century, ανακοίνωςθ ςτο ςυνζδριο Race 68 ο Anglo-American Conference, Λονδίνο, φορζασ: Institute of Historical Research, Ιοφλιοσ «Καθήκον και ζνςτικτο», η ιςτορία ςτο ςχολείο ςτη μεταπολεμική Βρετανία», ανακοίνωςθ ςτα ςεμινάρια τθσ Εταιρεία Μελζτθσ Νζου Ελλθνιςμοφ, Ακινα, φορζασ: περιοδικό Μνιμων, Ιοφνιοσ 1999, (βλζπε υπόμνθμα ςελ.21). 8

9 «Επειδή ήταν Άγγλοι», Η ελευκερία και τα Βρετανικά ςχολικά βιβλία ιςτορίασ ςτον εικοςτό αιώνα», ανακοίνωςθ ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ςτθ φγχρονθ Ελλθνικι και Ευρωπαϊκι Ιςτορία, Πανεπιςτιμιο Κριτθσ, Ρζκυμνο, Μάϊοσ The past by the book. Διεκνζσ υνζδριο: Consuming the Past, ςτο York, 29 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 1996, φορζασ: University of York. Cyprus in British Textbooks. Ανακοίνωςθ ςτο Διεκνζσ υνζδριο: Cyprus in Textbooks - Textbooks in Cyprus, φορζασ: Georg Eckert Institute for International Textbook Examination, Brunswick, Γερμανία, Απρίλιοσ, Images of Others, Europe and the British Textbooks. Ανακοίνωςθ ςτο υνζδριο Images of Others, φορζασ: European Association of Young Historians, Λονδίνο, Φεβρουάριοσ Images of Europe through British Textbooks Παρουςίαςθ ςτα ςεμινάρια του Institute of Historical Research, Twentieth Century British History Seminar, ςτο Λονδίνο τον Ιοφλιο του Teaching European History in English Schools. Ανακοίνωςθ ςτο Senate House, για το 5th Annual Summer School, Λονδίνο, φορζασ: Institute of Contemporary British History, τον Ιοφλιο του Images of Europe in the Examination Syllabuses in Britain, Παρουςίαςθ ςτο μεταπτυχιακό ςεμινάριο ςτο University College London, History Department, Δεκζμβριοσ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΑ Νεότερθ και φγχρονθ Ευρωπαϊκι και ειδικότερα Βρετανικι Ιςτορία 19οσ και 20όσ αιώνασ. Ζθτιματα που αφοροφν τθν κοινωνικι και πολιτιςμικι ιςτορία τθσ Ευρώπθσ και ιδιαίτερα τθσ Βρετανίασ, όπωσ ο ρόλοσ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν διαμόρφωςθ τθσ εκνικισ και κοινωνικισ ςυνείδθςθσ, θ μνιμθ και θ δθμόςια ιςτορία, θ ιςτορία και ιςτοριογραφία ςχετικά με τθν Βρετανικι αυτοκρατορία, τθν πολυ-πολιτιςμικότθτα ςτθν μεταπολεμικι Βρετανία και τισ μετααποικιακζσ ςπουδζσ. 9

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ (Μ. ΠΕΣΜΕΗΙΔΟΤ) 5

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ (Μ. ΠΕΣΜΕΗΙΔΟΤ) 5 ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΜΕΖΙΔΟΤ Καθηγήτρια Κοινωνικήσ Πολιτικήσ, Τμήμα Κοινωνικήσ Διοίκηςησ & Πολιτικήσ Επιςτήμησ Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκησ (Διπλ. Α.Π.Θ., Dipl. University College London, Ph.D. Oxford University)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΑΣΡΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 1 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Ημερομθνία Γζννθςθσ : 19 Οκτωβρίου 1960 Σόποσ Γζννθςθσ : Πάτρα Οικογενειακι κατάςταςθ : Ζγγαμοσ με ζνα παιδί Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Πρόκου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Πολιτικών Επιστημών Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διεύθυνση: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Σακελλαριάδη Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης, UCL Institute of Archaeology

Αναστασία Σακελλαριάδη Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης, UCL Institute of Archaeology Αναστασία Σακελλαριάδη Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης, UCL Institute of Archaeology 60 Keeling House, Claredale Street E2 6PG Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία +4479 6781 6768 a.sakellariadi@ucl.ac.uk Αναξιμάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Α Φ Ι Κ Ο Σ Θ Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Α Φ Ι Κ Ο Σ Θ Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Α Φ Ι Κ Ο Σ Θ Μ Ε Ι Ω Μ Α Σ Ω Κ Α Τ Θ Σ Γ Ι Α Ν Ν Ο Υ Δ Θ Σ Διδάκτωρ Αρχιτζκτων Μθχανικόσ Λζκτορασ Αρχιτεκτονικοφ Σχεδιαςμοφ Σχολι Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν Ρολυτεχνείο Κριτθσ Θμερομθνία γζννθςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ Διπλ. Αρχιτζκτων-Μθχανικόσ ΑΡΘ Visiting Research Associate, Harvard GSD Διδάκτωρ ΑΡΘ Επίκουροσ Κακθγθτισ Τμ. Αρχιτεκτόνων, Ρολυτεχνείο Κριτθσ Διεφκυνςθ:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.1. ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.1. ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: e-mail: Παναγιώτα (Γιούλη) Παπαδιαμαντάκη Λέκτορας Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Γνωστικό Αντικείμενο: Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Πτυχίο (1976): Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (βαθμός 9 και 2/7 Άριστα ). 2. Master of Arts στα Οικονομικά της Δημόσιας Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

1) Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τμήμα Μέσων και Νέων Ελληνικών Σπουδών) (1983).

1) Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τμήμα Μέσων και Νέων Ελληνικών Σπουδών) (1983). Αμαλία Υφαντή Καθηγήτρια 1) Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τμήμα Μέσων και Νέων Ελληνικών Σπουδών) (1983). 2) Μεταπτυχιακές Σπουδές: α) Diploma in Education, Institute οf Education

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ [1]

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ [1] ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Φεφές Όνομα: Μιχαήλ Όνομα πατρός: Βασίλειος Τόπος γέννησης: Πάτρα Ημερομηνία γέννησης: 01/01/1965 Διεύθυνση γραφείου: Αθηναΐδος 27, Βούλα Τηλέφωνο γραφείου: 2109706880 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομα βιογραφικά εισηγητών

Σύντομα βιογραφικά εισηγητών Σύντομα βιογραφικά εισηγητών 1. Γιάννα Αθανασάτου Η Γιάννα Αθανασάτου γεννήθηκε στη Ραφήνα. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια ξεκίνησε έναν κύκλο σπουδών σκηνοθεσίας του κινηματογράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απόκτηση του τίτλου: Msc in Sociology with Special Reference to Education (Διάκριση στη διπλωματική εργασία)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απόκτηση του τίτλου: Msc in Sociology with Special Reference to Education (Διάκριση στη διπλωματική εργασία) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Τσατσαρώνη Ονομα: Αννα Ετος Γέννησης: 1950 Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 74 Νέο Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Τηλέφωνο +30-210-6722856 e-mail: tsatsaro@uop.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη

ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 2 Σπουδές... 2 Επαγγελματική δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων... 3 Α. Διδακτική εμπειρία... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (2008-2012)

Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (2008-2012) Βιογραφικό Σηµείωµα Δηµήτρης Καιρίδης Οικία: Πασχαλιάς 4, 15452 Ψυχικό Τηλ. (30) 210 6756468, (30) 6944 917456 Γραφείο: Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήµιο Συγγρού 136, 17671 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση Εργασίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Τ.Θ. 1591, 54006, Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνα 2310 891479 Φάξ 2310891331

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση Εργασίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Τ.Θ. 1591, 54006, Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνα 2310 891479 Φάξ 2310891331 BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διεύθυνση Εργασίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Τ.Θ. 1591, 54006, Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνα 2310 891479 Φάξ 2310891331 Ηλ. Ταχυδρομείο fbellou@uom.gr και fbellou@uom.edu.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΠ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΠ Λίλα Λεοντίδου Βιογραφικό σημείωμα Διπλ.Αρχιτ., Ε.Μ.Πολυτεχνείο (1971), e-mail: leontidou@eap.gr, leonti@aegean.gr London School of Economics & Political Science (1973) URL: http://eap.academia.edu/lilaleontidou/

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αρετή Αδαμοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αρετή Αδαμοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αρετή Αδαμοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΣΠΟΥ ΕΣ 1993-97 ιδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία. Γέννησης : 12/5/1967 Τόπος Γέννησης Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Έγγαμος (2 παιδιά) Τηλ. 694 7310868 e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτεινή Παπουδάκη ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτεινή Παπουδάκη ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Επάγγελμα: Φωτεινή Παπουδάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΤΕΙ Πελοποννήσου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών Τηλ. : 27210-45221, E - mail: helion@hol.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, PhD. Ημερομηνία γέννησης: 5/4/1975 ioannidis.yiorgos@gmail.com https://independent.academia.edu/yiorgosioannidis

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, PhD. Ημερομηνία γέννησης: 5/4/1975 ioannidis.yiorgos@gmail.com https://independent.academia.edu/yiorgosioannidis ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, PhD Ημερομηνία γέννησης: 5/4/1975 e-mail: ioannidis.yiorgos@gmail.com web page: https://independent.academia.edu/yiorgosioannidis http://www.linkedin.com/profile/view?id=238823590&

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας της Ελένης Φουρναράκη Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2013 2 Περιεχόμενα ΣΕΛΙΔΑ Προσωπικά στοιχεία... 3 Ανώτατες σπουδές.. 3 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα. επιστημονικών εργασιών-επιστημονικής δράσης. Δρ. Κωνσταντίνου Ι. Χαζάκη. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα. επιστημονικών εργασιών-επιστημονικής δράσης. Δρ. Κωνσταντίνου Ι. Χαζάκη. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών εργασιών-επιστημονικής δράσης Δρ. Κωνσταντίνου Ι. Χαζάκη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1A.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210-8203419 karagkou@aueb.gr, kellykar@hol.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210-8203419 karagkou@aueb.gr, kellykar@hol.gr Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α.1 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΟΝΟΜΑ: ΚΛΕΟΝΙΚΗ-ΚΕΛΛΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210-8203419 E-mail karagkou@aueb.gr, kellykar@hol.gr Α.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Δεκέμβριος 2012 Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑ: Δημήτριος Μ. Μιχαήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σκουφά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Νευροψυχολογίασ Τμιμα Ψυχολογίασ Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Νευροψυχολογίασ Τμιμα Ψυχολογίασ Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Νευροψυχολογίασ Τμιμα Ψυχολογίασ Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν Τθλ: 210-7277589 (Ρανεπιςτιμιο), 210-6524569 (οικία) e-mail: aoikono@psych.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ε. ΜΠΟΤΣΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ε. ΜΠΟΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ε. ΜΠΟΤΣΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας και Διεθνούς Πολιτικής Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Δερβενακίων 47 και Αδειμάντου, Κόρινθος

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae

Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae 1. Ατομικά Στοιχεία Επίθετο: Βολονάκη Όνομα: Ελένη Όνομα Πατρός: Ηλίας Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο Κρήτης Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με 3 παιδιά Διεύθυνση: Θερμοπυλών 9

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΑΓΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΑΓΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΑΓΑΚΗ 2 Περιεχόμενα Α. Γενικά Στοιχεία Β. Σπουδές Γ. Ξένες Γλώσσες Δ. Eπιστημονικό Έργο 2 3 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Γεώργιος Επώνυμο: Μπαγάκης Διεύθυνση Κατοικίας: Αγίου

Διαβάστε περισσότερα