ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ"

Transcript

1 Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε Λήδα ΑΘΖΝΑ

2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ν ηνπξηζκφο γηα νηθνλνκηθή αλάθακςε. θνπφο ηεο κειέηεο είλαη λα δηαθαλεί ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ γηα ηε ρψξα καο θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ λα κεηαηξαπεί ε Διιάδα ζε θχξην παίθηε ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά νη ζεκαληηθφηεξεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο απφ πιεπξάο επηπηψζεσλ, μεθηλψληαο απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε ηνπ 1929 θαη θηάλνληαο έσο ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ζηηο κέξεο καο. ε απηή ηελ παξνπζίαζε γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα δηαθαλνχλ νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ βχζηζαλ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ζε θξίζε αλά πεξίπησζε θαζψο επίζεο θαη νη ζεκαληηθφηεξεο επηπηψζεηο απηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν. ην δεχηεξν θεθάιαην, αλαιχεηαη ε παξνχζα θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ε νπνία αλ θαη αξρηθά είρε πξνβιεθζεί φηη δελ ζα επεξεαζηεί ηδηαίηεξα απφ ηελ θξίζε, νη αξρηθέο απηέο εθηηκήζεηο δελ επαιεζεχηεθαλ. Ζ ρψξα καο, επηθνξηηζκέλε κε ηα ρξφληα δηαξζξσηηθά ηεο πξνβιήκαηα, δεκφζην ρξένο, δεκφζην έιιεηκκα, ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα, δελ θαηάθεξε λα αθνινπζήζεη εθείλν ην κείγκα θνηλσληθήο θαη αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο πνπ ζα ηεο επέηξεπε λα βγεη απφ ηελ θξίζε φζν ην δπλαηφλ πην αιψβεηε. Απνηέιεζκα ήηαλ λα βπζηζηεί ζε βαζηά χθεζε θαη λα ηεζεί ππφ ηελ επηηήξεζε ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ. ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη εηδηθφηεξα νη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ηνπ επηπηψζεηο ζηελ ηειεπηαία. Πην αλαιπηηθά, παξνπζηάδνληαη νη επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ απαζρφιεζε, ην ΑΔΠ, ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ηα θνξνινγηθά έζνδα, ηνλ πιεζσξηζκφ, ηελ θνηλσλία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ζην πεξηβάιινλ. Με απηή ηελ πεξηγξαθή γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα δηαθαλεί ε ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηε 1

3 ρψξα καο θαζψο ζπκπιέθεηαη θαη επεξεάδεη φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλαπνηεινχλ ηε δπλακηθή έλλνηα ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο αλάπηπμεο. ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο ψζεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κέζσ ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ε ψζεζε πνπ κπνξεί λα δνζεί ζηελ νηθνλνκία απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ απαζρφιεζε κηαο νινθιεξσκέλεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο πνπ πεξηιακβάλεη δξάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο, δεκνζηνλνκηθά κέηξα, λνκηζκαηηθά κέηξα, κέηξα γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, κέηξα γηα ην πεξηβάιινλ, πνιηηηθέο ζπκπξάμεσλ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, πνιηηηθέο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, πνιηηηθέο πξνψζεζεο θαη δηαθήκηζεο, αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ- ζηφρσλ, πνιηηηθέο βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ θ.α. Σέινο, ζην θεθάιαην πέληε (5) εθζέηνληαη ηα θχξηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε θαηάζηαζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζήκεξα θαη γίλνληαη θάπνηεο θχξηεο πξνηάζεηο γηα ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ ζεκεξηλνχ θιίκαηνο θαη ηελ αλάδεημε ηεο ρψξαο καο ζε εγέηε ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά. ηφρνο ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα είλαη ε επίηεπμε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο φρη κφλν ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα αιιά ζηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα. Λέμεηο θιεηδηά : νηθνλνκηθή θξίζε, νηθνλνκηθνί θχθινη, χθεζε, ηνπξηζκφο, ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, νινθιεξσκέλε ηνπξηζηηθή πνιηηηθή, αεηθφξνο αλάπηπμε Abstract This paper discusses the economic crisis and the opportunities that tourism can offer for economic recovery. The purpose of this study is to indicate the significance of the tourism industry of our country and the opportunities available to turn Greece into a major player in the tourist market. More specifically, the first chapter presents a historic overview and outlines the major economic crises, starting from the global recession of 1929 and extending to the global financial crisis today. This presentation is an attempt to conceal the main factors that have plunged the world economy into crisis as well as the most important impacts of these worldwide. 2

4 The second chapter discusses the current state of the Greek economy which, although originally intended that there will be very much affected by the crisis, these initial estimates are not verified. Our country, responsible for years of structural problems, debt, deficit, low competitiveness, failed to follow that blend social and development policy that would allow it to emerge from the crisis as possible intact. The result was plunged into deep recession and placed under the supervision of the EU and the International Monetary Fund. The third chapter describes the contribution of tourism to the Greek economy and in particular the positive and negative effects on the latter. More analytically, the impact of tourism on employment, GDP, regional development, tax revenues, inflation, society, culture and environment. With this description is an attempt to indicate the importance of tourism to our country and engages and influences all factors making up the dynamic concept of sustainability and development. The fourth chapter presents the potential momentum of the Greek economy through tourism and in particular the impetus can be given to the economy from the design and employment of an integrated tourism policy, including actions on employment, fiscal measures, monetary measures, measures for human resources, environmental measures, policies to develop alternative forms of tourism, promotion and advertising policies, search for new target markets, policies to improve the competitiveness of Greek tourism, etc. Finally, chapter five (5) presents the main conclusions of this paper, summarizes the state of tourism today and makes some major proposals for reshaping the current climate and introduce our country as a leader in the tourism market. The aim in each case must be the achievement of sustainable development not only in tourism but also in the wider economy. Keywords: economic crisis, economic cycles, depression, tourism, tourism development, integrated tourism policy and sustainable development 3

5 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ζει. Δπραξηζηίεο...6 Δηζαγσγή...7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή Ζ χθεζε ηνπ Σν θαηλφκελν ηεο ρηνλνζηηβάδαο Τπεξβνιηθφο Γαλεηζκφο Οη επηπηψζεηο ηνπ «Κξαρ» ηνπ 29 ζηηο ΖΠΑ ζε αξηζκνχο Οη πεηξειατθέο θξίζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ Ζ «Μαχξε Γεπηέξα» ηνπ : ε θξίζε ζηηο αζηαηηθέο «ηίγξεηο» : ε «θνχζθα» ησλ κεηνρψλ πςειήο ηερλνινγίαο : ε θξίζε ησλ subprimes 19 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Αλάιπζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία Γεληθά Λνηπνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκία ζηηο κέξεο καο Δπηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηε ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηψλ θαη επηρεηξήζεσλ...29 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 Ζ ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο Ο ηνπξηζκφο γεληθά Ζ ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ εζληθή νηθνλνκία Πνιιαπιαζηαζηηθέο επηδξάζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο

6 3.4 Ζ νηθνλνκηθή θαη παξανηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα Δπηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ απαζρφιεζεο Ζ απαζρφιεζε ζηα θαηαιχκαηα Σνπξηζκφο θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε Ζ επίδξαζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηα θνξνινγηθά έζνδα θαη ζηνλ πιεζσξηζκφ Δπηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ Δπηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζην πεξηβάιινλ 48 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 Γπλαηφηεηεο ψζεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κέζσ ηνπ ηνπξηζκνχ Δηζαγσγή Σνπξηζκφο θαη απαζρφιεζε Σνπξηζκφο θαη δεκνζηνλνκηθά κέηξα Σνπξηζκφο θαη δεκφζηεο δαπάλεο Σνπξηζκφο θαη θνξνινγία Σνπξηζκφο θαη λνκηζκαηηθά κέηξα Μέηξα γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθά πκπξάμεηο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκίαο κέζσ ηνπ ηνπξηζκνχ Πνιηηηθή Απαζρφιεζεο Αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ Νέεο αγνξέο ζηφρνη Καιχηεξε Γεσγξαθηθή Καηαλνκή Σνπξηζκφο θαη αληαγσληζηηθφηεηα 69 πκπεξάζκαηα..69 Βηβιηνγξαθία..74 Πεξηερφκελν Πηλάθσλ..77 Παξάξηεκα..79 5

7 Δπραξηζηίεο Ζ παξνχζα εξγαζία ζην πιαίζην ηεο νινθιήξσζεο ηεο θνίηεζήο κνπ ζην Σκήκα Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζα ήηαλ αδχλαηε ρσξίο ηελ θαηαιπηηθήο θχζεο θαζνδήγεζε αξκνδίσλ πξνζψπσλ. Έηζη ζην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ επηβιέπσλ θαζεγεηή κνπ θν. Νηνχβα Λνπθά γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ εθπφλεζε ηεο ηειηθήο κνπ εξγαζίαο, ηελ παξνρή ειεπζεξίαο θηλήζεσλ, ηελ άκεζε αληαπφθξηζε ζηηο δηάθνξεο εξσηήζεηο κνπ θαη ηέινο γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζίαο καο. 6

8 ΔΗΑΓΧΓΖ ηελ παξνχζα εξγαζία, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα απνηηκεζεί ε παξνχζα θξίζε, λα δηαθαλνχλ νη αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ζε κηα χθεζε ηφζν βαζηά θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ γηα φζν ην δπλαηφλ πην αιψβεηε έμνδν απφ ηελ θξίζε, κε έκθαζε ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο. Γεληθφηεξα, ελψ ε παγθφζκηα νηθνλνκία παξνπζηάδεη ζεκάδηα αλάθακςεο, ε ειιεληθή νηθνλνκία κφιηο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο εηζήιζε ζε χθεζε, παξά ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο πνπ ηελ ήζειαλ λα επεξεάδεηαη ιηγφηεξν. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη αλακθηζβήηεηα ζηα ρξφληα θαη δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ δελ είλαη άιια απφ ηα κεγάια ειιείκκαηα, ην πςειφ ρξένο, ηελ έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηε κεγάιε δηαθζνξά ζε νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν (απφ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ηεο Δπξψπεο). Δηδηθά ηα δπν πξψηα πξνβιήκαηα, απηά δειαδή ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, έζεζαλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ππφ ηε ζηελή επηηήξεζε ηεο Δ.Δ. θαη ππφ ηηο ζαθείο νδεγίεο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ. Πνην ζπγθεθξηκέλα, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα ( ) είρακε πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο (έθηαζαλ αθφκα θαη ην 4,3%), ε νηθνλνκηθή θξίζε αλέθνςε ηελ αλνδηθή απηή πνξεία θαη θηάζακε λα γίλεηαη ιφγνο γηα αξλεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη κάιηζηα ζπλερψο επηδεηλνχκελνπο. Βαζηθνί θιάδνη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ ππέζηεζαλ ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ήηαλ ν ηνπξηζκφο, ε λαπηηιία θαη ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ φκσο απνηεινχλ δνκηθνχο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. πλέπεηα ηεο παξαπάλσ ζπξξίθλσζεο ήηαλ θπζηθά ε δξακαηηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο πνπ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2009 άγγημε ην 9%. Αλαθνξηθά κε ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, ν παγθφζκηνο ηνπξηζκφο είλαη έλαο απφ ηνπο θιάδνπο πνπ επεξεάζηεθαλ άκεζα απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, θάηη πνπ απνηππψζεθε αθελφο ζηε κεησκέλε ηνπξηζηηθή δήηεζε θαη αθεηέξνπ ζηνπο κεησκέλνπο ξπζκνχο αλφδνπ ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ. Παξάιιεια, κέζα ζε θιίκα γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο επηζθάιεηαο, ηφζν νη ηνπξίζηεο φζν θαη 7

9 νη επηρεηξήζεηο αλαπξνζαξκφδνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα δεδνκέλα. Έηζη, απφ ηε κηα νη ηνπξίζηεο ζηξέθνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο πξνο εζσηεξηθνχο πξννξηζκνχο θαη πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε κεηψλνπλ ηηο απνζηάζεηο θαη ηεο δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζηνλ πξννξηζκφ ελψ παξάιιεια ε ηηκή απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα επηινγήο ή κε ελφο πξννξηζκνχ. Οη επηρεηξήζεηο απφ ηελ άιιε, αλαγθάδνληαη λα αιιάμνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ πξνέβε ζηε ιήςε κέηξσλ πνπ σο ζηφρν έρνπλ λα ζηεξίμνπλ ηνλ ηνπξηζκφ θαη λα βνεζήζνπλ ηελ νηθνλνκία λα μεπεξάζεη ηελ χθεζε πνπ αληηκεησπίδεη. Σα κέηξα απηά αθνξνχζαλ ηηο εμήο θαηεγνξίεο : δεκνζηνλνκηθά, λνκηζκαηηθά, πεξηβαιινληηθά, κέηξα γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ κέηξα γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ηαμηδηψλ, γηα ην κάξθεηηλγθ, γηα ηηο ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέο θαη ηέινο κέηξα γηα ηηο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε πξφηαζε πνπ ππνζηεξίδεηαη θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, είλαη φηη ζηε ρψξα καο, ν ηνπξηζκφο κπνξεί λα δψζεη ηελ ψζεζε πνπ ρξεηάδεηαη ε νηθνλνκία γηα λα βγεη απφ ηελ θξίζε θαη κπνξεί λα απνηειέζεη ην ελαξθηήξην βήκα γηα κηα αλνδηθή πνξεία. ε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο, νη θηλήζεηο θαη ε ιήςε κέηξσλ δελ κπνξεί λα γίλεηαη ζπαζκσδηθά θαη θαηαθεξκαηηζκέλα. Απαηηείηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε κηαο νινθιεξσκέλεο αλαπηπμηαθήο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο, κε θαηεχζπλζε ηε βειηίσζε ηεο νιηθήο πνηφηεηαο θαη πνηθηιίαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκίαο θαη ηε κείσζε ηεο επνρηθφηεηαο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, δξάζε θαιείηαη λα αλαιάβεη θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο κε ηε δεκηνπξγία κνλάδσλ θαηάιιεινπ κεγέζνπο θαη θαηεγνξίαο ψζηε ε πξνζθνξά λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο δήηεζεο, κε ηε αλάιεςε πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ, ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ θαη ηέινο, ηελ πξνζθνξά πξντφλησλ ησλ νπνίσλ ε ηηκή ζπλάδεη κε ηελ πνηφηεηα. Μηα νινθιεξσκέλε ηνπξηζηηθή πνιηηηθή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελεξγφ δξάζε ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, ζπληνληζκέλε πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, 8

10 απηήλ δειαδή ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, κπνξεί λα δψζεη αλάζα πλνήο ζηε ρψξα καο θαη λα απνηειέζεη ην ελαξθηήξην βήκα γηα κηα γεληθφηεξε αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 9

11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ηζηνξηθή αλαδξνκή 1.1Ζ χθεζε ηνπ 1929 Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε ηνπ 1929 ήηαλ κηα θαηάζηαζε δηεζλνχο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ δηήξθεζε απφ έλα κέρξη δέθα ρξφληα ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Δπξφθεηην γηα ηε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή χθεζε ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ηνλ 21ν αηψλα σο παξάδεηγκα γηα ην πφζν νδπλεξή κπνξεί λα είλαη κηα νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή. Ζ "Μεγάιε Όθεζε", φπσο ραξαθηεξίζηεθε ζηηο ΖΠΑ ζχκθσλα κε ηνπο αλαιπηέο πξνθιήζεθε κεηά απφ ην ρξεκαηηζηεξηαθφ θξαρ ζηηο 29 Οθησβξίνπ ηνπ 1929, γλσζηφ σο ε Μαχξε Σξίηε. Σν ηέξκα ηεο θξίζεο ζηηο ΖΠΑ ηαπηίζηεθε κε ην έλαπζκα ηεο πνιεκηθήο νηθνλνκίαο ηνπ 2 νπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, γχξσ ζην Ζ θξίζε είρε θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηνλ αλεπηπγκέλν, φζν θαη ζηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν. Δπεξεάζηεθε ην δηεζλέο εκπφξην, θαζψο επίζεο θαη ηα πξνζσπηθά εηζνδήκαηα, ηα έζνδα απφ θφξνπο, νη ηηκέο θαη ηα θέξδε. Ζ νηθνλνκία πφιεσλ αλά ηνλ θφζκν επιήγε, ηδίσο εθείλσλ πνπ εμαξηηφληαλ άκεζα απφ ηε βαξηά βηνκεραλία. Οη θαηαζθεπέο πάγσζαλ, νη αγξνηνθηελνηξνθηθέο εξγαζίεο ππνρψξεζαλ ιφγσ πηψζεο ησλ ηηκψλ ζηηο ζνδεηέο θαηά 40% κε 60%. Με ηε δήηεζε ζε δηαξθή ππνρψξεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε ελαιιαθηηθψλ εξγαζηψλ, πεξηνρέο πνπ εμαξηηφηαλ απφ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα φπσο εθκεηάιιεπζε γεο, νξπρείσλ θαη μχινπ ππέθεξαλ αθφκε πεξηζζφηεξν. Ζ κεγάιε θξίζε ηεξκαηίζηεθε ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν αλά ρψξα. Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο εθήξκνζαλ πξνγξάκκαηα αλαθνχθηζεο θαη ε πνιηηηθή ηνπο δσή πέξαζε αλαηαξαρέο, εμσζψληαο ηελ ηδενινγία ζηα άθξα. ε νξηζκέλα θξάηε, νη απειπηζκέλνη πνιίηεο ζηξάθεθαλ πξνο δεκαγσγνχο εζληθηζηέο, φπσο ηνλ Αδφιθν Υίηιεξ, κε απνηέιεζκα ηελ έλαξμε ηνπ 2νπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ. 1.2 Σν θαηλφκελν ηεο ρηνλνζηηβάδαο Ζ κεγάιε θξίζε δελ ήηαλ απνηέιεζκα κηαο απφηνκεο πηψζεο. Οη ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο θηλνχληαλ αλνδηθά ζηηο αξρέο ηνπ 1930, 10

12 επηζηξέθνληαο ζηα αξρηθά επίπεδα ησλ αξρψλ ηνπ 1929 ηνλ Απξίιην, αλ θαη αθφκε πεξίπνπ 30% θάησ απφ ηα κέγηζηα ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ Ζ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε θαη ε βηνκεραλία μφδεςαλ πεξηζζφηεξα ζην πξψην εμάκελν ηνπ 1930 απ' φηη ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ κσο, νη θαηαλαισηέο, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο είραλ ππνζηεί ζεκαληηθέο απψιεηεο ζηελ αγνξά ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν, είραλ πεξηθφςεη ηα έμνδά ηνπο θαηά 10%, ελψ κηα κεγάιε πεξίνδνο μεξαζίαο θαηέζηξεςε ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ησλ ΖΠΑ, κηα πεξίνδνο πνπ θξάηεζε κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ ηηο αξρέο ηνπ 1930, ε ηξαπεδηθή πίζηε ήηαλ δηάρπηε θαη δηαζέζηκε ζε ρακειά επηηφθηα, αιιά ν θφζκνο ήηαλ ζπληεξεηηθφο ζηε ιήςε δαλείσλ. Σν Μάην νη πσιήζεηο απηνθηλήησλ ζεκείσλαλ πηψζε θάησ απφ ηα επίπεδα ηνπ Οη ηηκέο άξρηζαλ λα πέθηνπλ, αιιά νη κηζζνί δηαηεξνχληαλ ζηαζεξνί κέρξη ην 1930, νπφηε θαη άξρηζε λα ππνρσξεί ε αγνξαζηηθή δχλακε. Ζ θαηάζηαζε ήηαλ αθφκα ρεηξφηεξε ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, φπνπ νη ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ έπεθηαλ απφηνκα, θαζψο επίζεο θαη ζε νξπρεία θαη δάζε, φπνπ ε αλεξγία αλέβαηλε θαη ππήξραλ ειάρηζηεο δνπιεηέο. Ζ ππνρψξεζε ηεο ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο ήηαλ ν παξάγνληαο πνπ ζπκπαξέζπξε θαη ηηο ππφινηπεο ρψξεο αξρηθά, ελψ αξγφηεξα, ε εζσηεξηθή θαηάζηαζε ζηηο νηθνλνκίεο ηεο θάζε ρψξαο θαζφξηζαλ ηηο ζπλζήθεο ζε εζληθφ επίπεδν. Απέιπηδεο πξνζπάζεηεο γηα έμνδν απφ ηελ θξίζε κέζα απφ πξνζηαηεπηηθέο πνιηηηθέο ζηηο ΖΠΑ θαη αληαπνδνηηθνί δαζκνί ζε άιιεο ρψξεο, θαηέζηεζαλ ηειηθά πην εχθνιε ηελ θαηαθξήκληζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Απφ ηα ηέιε ηνπ 1930 κέρξη θαη ην Μάξηην ηνπ 1933 ε νηθνλνκία αθνινπζνχζε κηα ζηαζεξή πηψζε. Τπήξμαλ πνιινί παξάγνληεο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ θξίζε, φπσο δνκηθέο αδπλακίεο θαη ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά ηα νπνία ηε κεηέηξεςαλ ζε κηα γεληθεπκέλε θαηάζιηςε, θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κεηαθέξζεθε απφ ρψξα ζε ρψξα. ρεηηθά κε ηελ πεξίνδν απηή, νη ηζηνξηθνί αλαθέξνπλ σο δνκηθνχο παξάγνληεο κεγάιεο θαηαζηξνθέο ηξαπεδψλ θαη ην ρξεκαηηζηεξηαθφ θξάρ, ελψ άιινη δίλνπλ έκθαζε ζηελ απφθαζε ηεο Βξεηαλίαο λα επηζηξέςεη ζηηο ηζνηηκίεο πνπ ππήξραλ πξηλ ην Gold Standard πξνηνχ μεζπάζεη ν 1νο παγθφζκηνο πφιεκνο. 11

13 Οη ελαιιαζζφκελνη θχθινη χθεζεο 1 ζεσξνχληαη έλα ζχλεζεο θνκκάηη ηεο δσήο ζε έλα θφζκν κε αβέβαηεο ηζνξξνπίεο κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Σν πνηφο παξάγνληαο κεηαηξέπεη κηα ζπλήζε ήπηα θαη ζχληνκε χθεζε ή νηθνλνκηθφ θχθιν ζε κηα γεληθεπκέλε θαηάπησζε απνηειεί αληηθείκελν ζπδήηεζεο. Άλζξσπνη ηεο δηαλφεζεο δελ έρνπλ ζπκθσλήζεη σο πξνο ηα αθξηβή αίηηα θαη ηε ζρεηηθή ηνπο ζπκβνιή ζηελ θξίζε. Ζ αλαδήηεζε ησλ επζπλψλ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ην εξψηεκα ηνπ πψο λα απνθεπρζεί κηα κειινληηθή θξίζε θαη σο εθ ηνχηνπ νη πνιηηηθέο απφςεηο ηνπο αλακηγλχνληαη ζε κηα αλάιπζε ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ νθηψ παξειζνπζψλ δεθαεηηψλ. Σν κεγαιχηεξν εξψηεκα εζηηάδεηαη ζην θαηά πφζν επξφθεηην γηα κηα απνηπρία ηεο ειεχζεξεο αγνξάο ή γηα κηα απνηπρία εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ λα πξνιάβνπλ ηελ θαηάξξεπζε ησλ ηξαπεδψλ, ηνλ επαθφινπζν παληθφ θαη πεξηθνπέο ζηα ρξεκαηηθά απνζέκαηα. Δθείλνη πνπ ππνζηεξίδνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία, πηζηεχνπλ φηη επξφθεηην θπξίσο γηα ηελ απνηπρία ησλ ειεχζεξσλ αγνξψλ, ελψ εθείλνη πνπ πηζηεχνπλ ζηελ ειεχζεξε αγνξά ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε πσο ε θξίζε νθεηιφηαλ ζηελ απνηπρία ηεο θπβέξλεζεο λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα. χγρξνλεο ζεσξίεο κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηξεηο ζρνιέο. Πξψηνλ, ππάξρνπλ νη ππνζηεξηθηέο ησλ θιαζηθψλ νηθνλνκηθψλ: κνλεηαξηζηέο, ε απζηξηαθή ζρνιή θαη ε λενθιαζηθή νηθνλνκηθή ζεσξία, φιεο εθ ησλ νπνίσλ επηθεληξψλνληαη ζηηο καθξννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζην ρξεκαηηθφ απφζεκα θαη ζηελ πξνζθνξά ρξπζνχ πνπ ζηήξηδε πνιιά λνκίζκαηα πξνηνχ γεληθεπζεί ε θξίζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο. Καηά δεχηεξνλ, ππάξρνπλ πνιιέο δνκηθέο ζεσξίεο, πην γλσζηή απφ ηηο νπνίεο ε Κευλζηαλή, αιιά θαη ε ζρνιή ησλ ζεζκηθψλ νηθνλνκηθψλ, πνπ ηνλίδνπλ ηελ ππνθαηαλάισζε θαη ηελ ππεξεπέλδπζε (νηθνλνκηθή θνχζθα), ηελ πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ηξαπεδηθψλ παξαγφλησλ θαη βηνκεράλσλ, ή ηνπο αλεπαξθείο θξαηηθνχο ιεηηνπξγνχο. ηαλ ν παληθφο μεθίλεζε θαη αθνινχζεζε ε χθεζε, πνιινί πίζηεςαλ φηη κπνξνχζαλ λα δηαζψζνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο παξακέλνληαο καθξηά απφ ηελ αγνξά, θαζψο νη ηηκέο ππνρσξνχζαλ έηζη ψζηε 1 O νηθνλνκηθφο θχθινο ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο θάζεηο, ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δελ είλαη 12

14 έλα δεδνκέλν πνζνζηφ ρξεκάησλ λα κπνξνχζε λα αγνξάζεη πεξηζζφηεξα αγαζά. ε ηξίην επίπεδν, ππάξρεη ε καξμηζηηθή θξηηηθή γηα ηελ πνιηηηθή νηθνλνκία. Ζ θξηηηθή απηή εζηηάδεηαη ζε αληηθάζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ θαπηηαιηζκνχ, κηα θνηλσληθή αληηπαιφηεηα σο πξνο ηελ νηθεηνπνίεζε ηεο ππεξαμίαο ηνπ θεθαιαίνπ, θαζψο πξναγφηαλ κηα έκθπηε αληζνξξνπία ζηε ζπζζψξεπζή ηνπ, κε ππεξβνιηθή ζπζζψξεπζε πνπ θιηκαθσλφηαλ κέρξη ηηο πεξηνδηθέο θξίζεηο πνπ ην απνκείσλαλ. Ζ πξνέιεπζε ηεο θξίζεο, σο εθ ηνχηνπ, εληνπίδεηαη ακηγψο ζηε ζθαίξα ηεο παξαγσγήο, αλ θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε δχλαηαη λα επηδεηλσζεί απφ πξνβιήκαηα δπζαλαινγίαο ζηελ ππεξπαξαγσγή ζηε βηνκεραλία θαη ζπλαθείο παξαγσγηθνχο ηνκείο, θαζψο θαη ζηελ ππνθαηαλάισζε ηνπ ιανχ. 1.3 Τπεξβνιηθφο Γαλεηζκφο Σν εχθνιν ρξήκα είλαη ε θχξηα αηηία ηνπ ππεξδαλεηζκνχ. ηαλ έλαο επελδπηήο πηζηεχεη πσο κπνξεί λα βγάιεη θέξδνο 100% εηεζίσο δαλεηδφκελνο κε επηηφθην 6%, ζα δειεαζζεί λα δαλεηζηεί, λα επελδχζεη θαη λα θεξδνζθνπήζεη κε ηα ρξήκαηα απηά. Απηφο ήηαλ θαη ν πξσηεχσλ παξάγνληαο πνπ νδήγεζε ζηελ ππεξρξέσζε ηνπ Δθεπξέζεηο θαη ηερλνινγηθέο βειηηψζεηο δεκηνχξγεζαλ ηεξάζηηεο επελδπηηθέο επθαηξίεο, νδεγψληαο ζε κεγάια ρξέε. Ο ππεξβνιηθφο δαλεηζκφο ζεσξείηαη κία απφ ηηο αηηίεο ηεο κεγάιεο θξίζεο. Μαθξννηθνλνκνιφγνη, φπσο ν Μπελ Μπεξλάθε, πξφεδξνο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ησλ ΖΠΑ, επαλέθεξαλ ηελ άπνςε ηεο ζρέζεο ρξένποχθεζεο πνπ πξσηνδηαηππψζεθε απφ ηνλ Ηξβηλγθ Φίζεξ. Ο ηειεπηαίνο ζπλέδεζε ηελ ραιαξή πίζησζε κε ηελ ππεξρξέσζε, θάηη πνπ πξνιείαλε ην έδαθνο γηα θεξδνζθνπηθά παηρλίδηα θαη επελδπηηθέο θνχζθεο. Δπηπιένλ, ν Μπεξλάλθε πξνρψξεζε ζηελ ελνρνπνίεζε ελλέα αιιεινζπζρεηηδφκελσλ παξαγφλησλ ππφ ζπλζήθεο ρξένπο θαη χθεζεο γηα λα δηεπθξηλίζεη ην κεραληζκφ ηεο απνηπρίαο. Τπνζέηνληαο πσο ζε θάπνην δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα παξνπζηάδεηαη κηα θαηάζηαζε ππεξρξέσζεο, ην γεγνλφο απηφ ζα νδεγήζεη ζε ξεπζηνπνίεζε, είηε ιφγσ ηεο αλεζπρίαο ησλ πηζησηψλ, είηε ησλ δαλεηνιεπηψλ ή θαη ησλ δχν. Σφηε κπνξνχκε λα εμαγάγνπκε ηελ αθφινπζε ζπκπεξαζκαηηθή 13

15 αιπζίδα πνπ απαξηίδεηαη απφ ελλέα θξίθνπο: (1) Ρεπζηνπνίεζε ησλ ρξεψλ πνπ νδεγεί ζε ελ ζεξκψ πσιήζεηο. (2) πζηνιή ησλ λνκηζκαηηθψλ απνζεκάησλ, θαζψο ηα ηξαπεδηθά δάλεηα απνπιεξψλνληαη θαη πεξηνξίδεηαη ε ηαρχηεηα δηαθίλεζεο. (3) Πηψζε ζηα επίπεδα ησλ ηηκψλ, κε άιια ιφγηα, κηα θνχζθα ηνπ δνιαξίνπ. πκπεξαίλνληαο, φπσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ, πσο απηή ε πηψζε δε ζρεηίδεηαη κε αλαηίκεζε, πξέπεη λα αθνινπζήζεη: (4) κηα αθφκε κεγαιχηεξε πηψζε ζηελ θαζαξή αμία ησλ επηρεηξήζεσλ πξνθαιψληαο πησρεχζεηο θαη (5) κηα παξφκνηα πηψζε ζηα θέξδε, ε νπνία ζε έλα θαπηηαιηζηηθφ κνληέιν κηαο θνηλσλίαο ησλ αηνκηθψλ εζφδσλ, νδεγεί ζε αλεζπρία ε νπνία νδεγεί ζε: (6) Μείσζε ηεο παξαγσγήο, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο εξγαζίαο. Απηέο νη απψιεηεο, νη πησρεχζεηο θαη ε αλεξγία, νδεγνχλ ζε: (7) Απαηζηνδνμία έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο, ε νπνία ελ ζπλερεία νδεγεί ζε (8) Απνηακίεπζε θαη ιηγφηεξε δηαθίλεζε ρξήκαηνο. Οη νθηψ αλαθεξζείζεο κεηαβνιέο πξνθαινχλ: (9) Πεξίπινθεο ζηξεβιψζεηο ζηα επηηφθηα δαλεηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα, κηα πηψζε ζηα νλνκαζηηθά επηηφθηα θαη ζηελ αμία ηνπ ρξήκαηνο, ζπλνδεπφκελε απφ κηα αχμεζε ζηα πξαγκαηηθά επηηφθηα θαη ηεο αγνξαζηηθήο αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ. Οη ηξάπεδεο πνπ είραλ ρξεκαηνδνηήζεη ηα ππεξρξέε άξρηζαλ λα θαηαξξένπλ θαζψο νη δαλεηνιήπηεο αδπλαηνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη θαηαζέηεο ζήθσλαλ ηα ρξήκαηά ηνπο καδηθά απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο, ζρεκαηίδνληαο ηξαπεδηθέο νπξέο. Κπβεξλεηηθέο εγγπήζεηο θαη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ηεο Fed πνπ είραλ ζθνπφ λα απνηξέςνπλ ηέηνηεο νπξέο παληθνχ απεδείρζεζαλ αλαπνηειεζκαηηθέο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απεθεχρζεζαλ. Σξαπεδηθέο θαηαζηξνθέο νδήγεζαλ ζηελ απψιεηα απνζεκάησλ εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Σα απιήξσηα ρξέε θαηέζηεζαλ αθφκε πην επηθίλδπλα, θαζψο νη ηηκέο θαη ηα εηζνδήκαηα έπεθηαλ 20-50%, αιιά ηα ρξέε παξέκελαλ ζηα ίδηα επίπεδα. Μεηά ηελ θξίζε ηνπ 1929 θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 10 πξψησλ κελψλ ηνπ 1930, 744 ακεξηθαληθέο ηξάπεδεο θαηέξξεπζαλ, ελψ κέρξη ηα ηέιε ηνπ έηνπο αλέξρνληαλ ζπλνιηθά ζηηο Σν 1933, νη θαηαζέηεο είραλ ζεκεηψζεη απψιεηεο $ 140 δηζεθαηνκκπξίσλ. Οη θαηαξξεχζεηο πήξαλ κνξθή ρηνλνζηηβάδαο θαζψο απειπηζκέλνη ηξαπεδίηεο απέζπξαλ δάλεηα, ηα νπνία δελ είραλ ρξφλν ή ρξήκαηα νη 14

16 δαλεηνιήπηεο λα απνπιεξψζνπλ. ληα ηα κειινληηθά θέξδε ρακειά, ε επέλδπζε θεθαιαίσλ θαη νη θαηαζθεπέο πεξηνξίζηεθαλ ή πάγσζαλ ηειείσο. Δλ φςεη πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ θαη ρεηξνηέξεπζεο κειινληηθψλ πξνγξακκάησλ, νη δηαζσζείζεο ηξάπεδεο θαηέζηεζαλ αθφκε πην ζπληεξεηηθέο ζηηο ρνξεγήζεηο δαλείσλ. Άξρηζαλ λα "θηίδνπλ" θεθαιαηαθά απνζέκαηα θαη λα πεξηθφπηνπλ ηα δάλεηα, εληείλνληαο ηελ ππνηίκεζε ηνπ ρξήκαηνο. Έλαο θαχινο θχθινο ζρεκαηίζηεθε, ελψ αθνινχζεζε θαη ε νηθνλνκηθή θαηξαθχια. Απηή ε απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία πξνθάιεζε κεηέηξεςε ηελ νηθνλνκηθή χθεζε ηνπ 1930 ζε κηα κεγάιε νηθνλνκηθή εμαζιίσζε κέρξη ην Δλδεηθηηθφ ηνπ αληίθηππνπ ηεο θξίζεο είλαη φηη ε ακεξηθαληθή νηθνλνκία ρξεηάζηεθε κηα δεθαεηία γηα λα ζπλέιζεη. Λπηξσηηθά ιεηηνχξγεζε ν Β' Παγθφζκηνο Πφιεκνο, θαζψο νη ηεξάζηηεο ζηξαηησηηθέο δαπάλεο εθκεδέληζαλ ηελ αλεξγία θαη εθηφμεπζαλ ηελ αλάπηπμε. Δλδεηθηηθφ ηνπ αληίθηππνπ ηεο θξίζεο είλαη φηη ε ακεξηθαληθή νηθνλνκία ρξεηάζηεθε κηα δεθαεηία γηα λα ζπλέιζεη. Λπηξσηηθά ιεηηνχξγεζε ν Β' Παγθφζκηνο Πφιεκνο, θαζψο νη ηεξάζηηεο ζηξαηησηηθέο δαπάλεο εθκεδέληζαλ ηελ αλεξγία θαη εθηφμεπζαλ ηελ αλάπηπμε. 1.4 Οη επηπηψζεηο ηνπ «Κξαρ» ηνπ 29 ζηηο ΖΠΑ ζε αξηζκνχο: έκεηλαλ άλεξγνη έραλαλ ηε δνπιεηά ηνπο θάζε κέξα επηρεηξήζεηο θήξπμαλ πηψρεπζε ηξάπεδεο πηψρεπζαλ. 1 ζηνπο 20 γεσξγνχο μεζπηηψζεθαλ απηνθηνλίεο ζεκεηψζεθαλ ζ' έλα ρξφλν, αξηζκφο ξεθφξ. 1.5 Οη πεηξειατθέο θξίζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 Μεηά ηνλ πφιεκν νη πεξηζζφηεξεο νηθνλνκίεο γεχηεθαλ ηε καθξχηεξε πεξίνδν αλάπηπμεο ζηελ ηζηνξία ησλ θνηλσληψλ ηεο αγνξάο. Απφ ην 1950 κέρξη θαη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 νη νηθνλνκίεο αλαπηχζζνληαλ κε ρακειά πνζνζηά αλεξγίαο θαη πιεζσξηζκνχ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο δχν πεηξειατθέο θξίζεηο. Απηέο έθεξαλ ζην πξνζθήλην ην θαηλφκελν ηνπ 15

17 ζηαζηκνπιεζσξηζκνχ, δειαδή ηε ζπλχπαξμε πιεζσξηζκνχ θαη απμεκέλεο αλεξγίαο. Ωο επίζεκε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξψηεο θξίζεο θαηαγξάθεηαη ε 17ε Οθησβξίνπ ηνπ 1973, φηαλ ηα κέιε ηνπ OAPEC (Οξγαληζκνχ Αξαβηθψλ Υσξψλ - Δμαγσγέσλ Πεηξειαίνπ Οξγαληζκνχ Αξαβηθψλ Πεηξειαηνπαξαγσγψλ Kξαηψλ) αλαθνίλσζαλ φηη δελ ζα πξνκήζεπαλ πιένλ κε πεηξέιαην ηηο ρψξεο πνπ ππνζηήξημαλ ην Ηζξαήι ζηε δηακάρε ηνπ κε ηε πξία θαη ηελ Αίγππην. ε απηέο ηηο ρψξεο ζπκπεξηιακβάλνληαλ νη ΖΠΑ, νη ζχκκαρνη ηνπο ζηε Γπηηθή Δπξψπε θαη ε Ηαπσλία. Παξάιιεια, ηα κέιε ηνπ OPEC (Οξγαληζκφο Πεηξειαηνπαξαγσγψλ ρσξψλ) ζπκθψλεζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ επηξξνή ηνπο ζην κεραληζκφ θαζνξηζκνχ ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, έηζη ψζηε λα απμεζεί ε ηηκή ηνπ παγθνζκίσο. Έηζη, ε εμάξηεζε ηνπ βηνκεραλνπνηεκέλνπ θφζκνπ απφ ην αξγφ πεηξέιαην θαη ν θπξίαξρνο ξφινο ηνπ OPEC σο παγθφζκηνπ πξνκεζεπηή, νδήγεζαλ ζε δξακαηηθά πιεζσξηζηηθέο απμήζεηο ηηκψλ, ελψ ήηαλ θαηαζηαιηηθέο γηα ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Παξφια απηά, νη ζηνρεπκέλεο ρψξεο αληαπνθξίζεθαλ βξίζθνληαο λέεο πξσηνβνπιίεο γηα λα πεξηνξίζνπλ ηελ εμάξηεζε ηνπο απφ ηηο παξαπάλσ ρψξεο. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ αξαβηθψλ θξαηψλ λα θαηαδείμνπλ ηελ ελεξγεηαθή εμάξηεζε ηεο Γχζεο, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ηειηθά δηαπξαγκαηεχνληαλ δηπισκαηηθά νθέιε γηα ηελ νινέλα θαη απμαλφκελε εμάξηεζε απφ ηε Γχζε γηα νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή αζθάιεηα. Ζ έληνλε αληίδξαζε απφ ηηο ΖΠΑ, ηε Γπηηθή Δπξψπε, ηελ Ηαπσλία θαη ηε νβηεηηθή Έλσζε, θαζψο θαη ε εηζξνή λένπ πεηξειατθνχ πινχηνπ, είραλ επηθίλδπλεο ζπλέπεηεο γηα ηα αξαβηθά θξάηε θαηά ηα έηε κεηά ην 1973 θαη ην εκπάξγθν ηνπ OPEC. Οη πςειέο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ άλνημαλ λένπο δξφκνπο πξνο αλαδήηεζε ελέξγεηαο, θηάλνληαο κέρξη ηελ Αιάζθα, ηε Βφξεην Θάιαζζα, ηελ Καζπία Θάιαζζα θαη ηνλ Καχθαζν. Έμη ρξφληα κεηά, ην 1979, αθνινχζεζε ε δεχηεξε πεηξειατθή θξίζε. Έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ζηηο ΖΠΑ, ζηνλ απφερν ηεο ηξαληθήο επαλάζηαζεο,. Μεηά ηελ πνιηηηθή θξίζε θαη ηνλ Ayatollah Khomeini λα αλαθηά ηνλ έιεγρν ηνπ Ηξάλ, νη δηακαξηπξίεο γθξέκηζαλ ηνλ πεηξειατθφ ηνκέα ηνπ Ηξάλ. Παξφιν πνπ ην 16

18 λέν θαζεζηψο επαλέιαβε ηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ, ήηαλ αζπλεπείο θαη ιηγφηεξεο νδεγψληαο ηηο ηηκέο λα εθηνμεπζνχλ ζηα χςε. Οη ρψξεο ηνπ OPEC γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζηαζε, αχμεζαλ ηελ παξαγσγή ηνπο θαη ε ζπλνιηθή απψιεηα έθηαζε ζην 4%. Ωζηφζν, επηθξάηεζε έλαο δηαδεδνκέλνο παληθφο πνπ αλέβαζε ηελ ηηκή πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φζν ζα αλακελφηαλ. Μεηά ην 1980 νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ έπεθηαλ γηα έμη ζπλερφκελα έηε θαη θνξπθψζεθαλ ην 1986 κε κία πηψζε 46%. Απηφ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο κεησκέλεο δήηεζεο θαη ηεο ππεξβνιηθήο παξαγσγήο, νδεγψληαο ηνλ OPEC ζην λα ράζεη ηελ ελφηεηα ηνπ. Δμαγσγείο πεηξειαίνπ, φπσο ην Μεμηθφ, ε Νηγεξία θαη ε Βελεδνπέια επεθηάζεθαλ ζεκαληηθά, ελψ νη ΖΠΑ θαη ε Δπξψπε πήξαλ πεξηζζφηεξν πεηξέιαην απφ ην Prudhoe Bay θαη ηε Βφξεην Θάιαζζα. 1.6 Ζ «Μαχξε Γεπηέξα» ηνπ 1987 Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 θαη ζρεδφλ κία δεθαεηία κεηά ηελ ηειεπηαία θξίζε παξαηεξήζεθε κία ζεκαληηθή νηθνλνκηθή αλάθακςε. Οη νηθνλνκίεο αλαπηχρζεθαλ θαη πάιη, ν πιεζσξηζκφο ππνρψξεζε θαη ηα ρξεκαηηζηήξηα έδεζαλ κεγάιεο δφμεο. Ζ ηαρχηαηε πηψζε ησλ κεηνρψλ πνπ αθνινχζεζε, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 87, έθεξε κλήκεο απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 29. Σε Γεπηέξα 19 Οθησβξίνπ ηνπ 1987 ν δείθηεο Dow Jones έραζε ην 22% ηεο αμίαο ηνπ κέζα ζε ιίγεο ψξεο, δίλνληαο ην έλαπζκα γηα έλα καδηθφ μεπνχιεκα κεηνρψλ ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Ηαπσλία. Σα αίηηα ηεο θξίζεο πξνθχπηεη φηη ήηαλ νηθνλνκηθνπνιηηηθά. Σα ζηνηρεία γηα ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ησλ ΖΠΑ ην επηέκβξην ήηαλ δπζκελή. Παξάιιεια, νη εμειίμεηο ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ ήηαλ αξλεηηθέο, θαζψο ν πξφεδξνο Reagan δελ ήηαλ ζε ζέζε, γηα ιφγνπο πγείαο, λα ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε ζηηο ΖΠΑ θαη ε θξίζε ζηνλ Πεξζηθφ Κφιπν θιηκαθσλφηαλ. ζνλ αθνξά ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ παξαηεξήζεθε πξσηνθαλήο πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ, ελψ έκεηλε θιεηζηφ απφ ηηο 20 Οθησβξίνπ έσο ηηο 23 Οθησβξίνπ ηνπ Ωζηφζν, αθφκα θαη φηαλ άλνημε, ε πηψζε εμαθνινχζεζε λα είλαη ζεκαληηθή θαη ε πξνζθνξά θαηαηγηζηηθή. Ζ απνγνήηεπζε 17

19 ήηαλ δηάρπηε ζηνπο επελδπηέο. Ο ηφηε πξσζππνπξγφο, Αλδξέαο Παπαλδξένπ, θαηεγνξνχζε ηηο ΖΠΑ γηα ηελ θξίζε θαη ζηε Βνπιή νη θαηεγνξίεο εθηνμεχνληαλ θαηά πάλησλ. Βέβαηα, απηή ηε θνξά ν αληίθηππνο ηεο θξίζεο δελ ήηαλ ηφζν δξακαηηθφο φζν ην Ζ ακεξηθαληθή νηθνλνκία ήηαλ πιένλ πην ηζρπξή θαη αλζεθηηθή ζε ηέηνηνπ είδνπο «ρηππήκαηα». Δπηπιένλ, ε επέκβαζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο ησλ ΖΠΑ, κε ηε δηάζεζε κεγάισλ πνζνηήησλ ξεπζηνχ ζηελ αγνξά, ππήξμε θαζνξηζηηθή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επσθειήζεθαλ νη ηξάπεδεο, κείσζαλ ηα επηηφθηα θαη έδσζαλ ζεκαληηθά δάλεηα ζηηο κεγαιχηεξεο εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο. Παξφια απηά, ζεσξείηαη φηη ε ελ ιφγσ θξίζε ζήκαλε ηε λέα κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ παξαηεξήζεθε ηελ πεξίνδν ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία : ε θξίζε ζηηο αζηαηηθέο «ηίγξεηο» Μέρξη ην 1997 ρψξεο ηεο Αζίαο, φπσο ε Σατιάλδε, ε Μαιαηζία, νη Φηιηππίλεο θαη ε Ηλδνλεζία γλψξηδαλ κηα ξαγδαία αλάπηπμε. Οη επελδχζεηο πνπ πξνζέιθπαλ έθηαλαλ ζην ήκηζπ ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Ηαπσληθέο ηξάπεδεο θαη ακεξηθαληθνί νξγαληζκνί επέλδπζαλ ζε απηέο, ρσξίο λα αλεζπρνχλ γηα ηα θέξδε ηνπο, θαζψο ηα ηνπηθά λνκίζκαηα ήηαλ πξνζθνιιεκέλα ζην δνιάξην. Ωζηφζν, ν μέθξελνο ξπζκφο ησλ επελδχζεσλ θαη ηα ειιείκκαηα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ αζηαηηθψλ ρσξψλ είραλ σο απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα ζπγθξαηήζνπλ ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία κε ην δνιάξην. Με ηελ εγθαηάιεηςε ηεο ελ ιφγσ ηζνηηκίαο αθνινχζεζε ξαγδαία πηψζε ζηα ρξεκαηηζηήξηα θαη ζηηο ηηκέο ησλ νηθνδνκηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλζνχζαλ κέρξη ηφηε. Δλδεηθηηθφ είλαη φηη ην ρξεκαηηζηήξην ηνπ Υνλγθ Κνλγθ ζεκείσζε πηψζε 64% θαηά ηελ πεξίνδν Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο παξέκεηλαλ κέρξη θαη ην ηηο Φηιηππίλεο ε αλάπηπμε άγγημε ην κεδέλ. Μφλν ε ηγθαπνχξε θαη ε Σατβάλ απέθπγαλ ηηο ζνβαξέο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ε θξίζε δελ ηηο 18

20 άγγημε. Ωζηφζν, κέρξη ην 1999 ηα ζεκάδηα αλάθακςεο ζηηο νηθνλνκίεο ηεο Αζίαο άξρηζαλ λα γίλνληαη εκθαλή : Ζ «θνχζθα» ησλ κεηνρψλ πςειήο ηερλνινγίαο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, νη εηαηξείεο ηνπ internet βξέζεθαλ ζην απφγεην ηνπο. Ζ ηάζε γηα επέλδπζε ζε κεηνρέο πςειήο ηερλνινγίαο ήηαλ γεληθεπκέλε. Σν θαηλφκελν θνξπθψζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2000, φηαλ ε AOL εμαγφξαζε κε ην αζηξνλνκηθφ πνζφ ησλ 200 δηζ. δνιαξίσλ ηνλ φκηιν Time Warner. Σν Μάξηην ηνπ 2000 ν δείθηεο κεηνρψλ πςειήο ηερλνινγίαο Nasdaq έθηαζε ην ηζηνξηθφ ηνπ πςειφ άλσ ησλ κνλάδσλ. Ζ θνχζθα έζθαζε, κε ην δείθηε Nasdaq λα ράλεη κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2002 ην 78% ηεο αμίαο ηνπ. Ωο θχξηα αίηηα απηήο ηεο πηψζεο ζεσξνχληαη νη ππεξηηκεκέλεο κεηνρέο ησλ εηαηξεηψλ πςειήο ηερλνινγίαο, αιιά θαη ε δηαθζνξά ησλ εηαηξεηψλ κηαο θαη πνιιέο απφ απηέο δήισλαλ θέξδε πςειφηεξα ηνπ πξαγκαηηθνχ. πρλά επίζεο, νη ρξεκαηηζηεξηαθνί αλαιπηέο έδηλαλ ζεηηθέο εηζεγήζεηο γηα κεηνρέο εηαηξεηψλ πνπ είραλ ζεκαληηθά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Οη ζπλέπεηεο γηα ηελ ακεξηθαληθή νηθνλνκία ήηαλ επξχηεξεο. Ζ πηψζε ήηαλ απφηνκε, νη επελδχζεηο «πάγσζαλ» θαη ε 11ε επηεκβξίνπ απνηέιεζε ηε ραξηζηηθή βνιή. Ζ Fed φκσο παξελέβε εγθαίξσο, κεηψλνληαο δηαδνρηθά ηα επηηφθηα θαη βνεζψληαο ηε κεγαιχηεξε νηθνλνκία ηνπ πιαλήηε λα αλαθάκςεη : Ζ θξίζε ησλ subprimes ηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 2007 νη ΖΠΑ είδαλ γηα άιιε κηα θνξά ηελ νηθνλνκία ηνπο λα ζπξξηθλψλεηαη. Μία λέα ιέμε άξρηζε λα απαζρνιεί φζνπο αζρνινχληαη κε ηα νηθνλνκηθά: ηα subprimes δάλεηα. Πξφθεηηαη γηα ζηεγαζηηθά δάλεηα πνπ ρξεκαηνδνηνχλ πέξαλ ηνπ 100% ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ, θαζψο επίζεο θαη δάλεηα κε πςειφηεξν επηηφθην ζε κε θεξέγγπνπο δαλεηνιήπηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ρνξεγνχληαλ ζε δαλεηνιήπηεο κε κεγάιε πηζαλφηεηα λα κελ κπνξέζνπλ λα ηα απνπιεξψζνπλ, είηε γηαηί έρνπλ ρακειφ εηζφδεκα, είηε γηαηί δελ έρνπλ κφληκε εξγαζία. Δπηπιένλ, νη ηφθνη είλαη εμαηξεηηθά πςεινί αιιά θαη θπκαηλφκελνη, δίλνληαο ην έλαπζκα δεκηνπξγίαο ελφο θεξδνζθνπηθνχ ζπζηήκαηνο γχξσ απφ απηά. Με κφλν ζηφρν ηελ επίηεπμε θέξδνπο, ηα δάλεηα 19

21 ρνξεγήζεθαλ ζηα ακεξηθαληθά λνηθνθπξηά, ρσξίο πξνεγνπκέλσο νη ηξάπεδεο λα ειέγμνπλ ηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ηνπο. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θξίζε ηεο αγνξάο αθηλήησλ θαη ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ επέθεξε κία γεληθεπκέλε θξίζε. Αθνινχζεζαλ θαηαζρέζεηο ζπηηηψλ θαη ρηιηάδεο εμψζεηο. Ζ πψιεζε απηψλ απιά επηδείλσζε ηελ θαηάζηαζε. Μέζα απφ αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο ε χθεζε ηεο ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο ζεσξήζεθε πιένλ δεδνκέλε. Οη αλεζπρίεο φκσο, έρνπλ εμαπισζεί θαη ζηηο επξσπατθέο θαη αζηαηηθέο αγνξέο. Σν απνηέιεζκα είλαη νη θεληξηθέο ηξάπεδεο λα δηνρεηεχνπλ δηζεθαηνκκχξηα επξψ ή δνιάξηα ζε απηέο. Σν ζπλνιηθφ χςνο ηεο δεκίαο γηα ην ζχλνιν ηεο παγθφζκηαο αγνξάο απνηηκάηαη ζε πάλσ απφ 400 δηζ. επξψ, απφ ηα νπνία πάλσ απφ 150 δηζ. επξψ εθηηκάηαη φηη ζα είλαη ε δεκία πνπ ζα επηβαξχλεη ηηο κεγάιεο μέλεο ηξάπεδεο. Ο αληίθηππνο ηεο θξίζεο είλαη πιένλ εκθαλήο θαη ζηελ Διιάδα. Δθηηκάηαη φηη δελ έρνπλ επεξεαζηεί κφλν νη ηξάπεδεο αιιά θαη ε αγνξά αθηλήησλ, δεκηνπξγψληαο ζαθείο πξνυπνζέζεηο γηα λα απμεζεί ην θφζηνο ηνπ ρξήκαηνο. Οη κεηνρέο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, ζηηο νπνίεο έρνπλ θάλεη ζεκαληηθέο επελδχζεηο νη μέλεο ηξάπεδεο έρνπλ πηεζηεί πνιχ. 20

22 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Αλάιπζε παξνχζαο θαηάζηαζεο ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία 2.1. Γεληθά Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ζε αληίζεζε κε ηελ πνξεία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο φπνπ έρνπλ αξρίζεη λα θαίλνληαη νη πξψηεο ελδείμεηο αλάθακςεο, ε ειιεληθή νηθνλνκία εηζήιζε ζε χθεζε θαη ν δξφκνο πνπ έρεη λα δηαλχζεη θαίλεηαη καθξχο αθφκα. Αξρηθά είρε εθηηκεζεί νηη ε ειιεληθή νηθνλνκία δελ ζα επεξεαζζεί ζεκαληηθά απφ ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε ή έζησ φηη νη επηπηψζεηο ηεο ηειεπηαίαο ζα ήηαλ βξαρχβηεο. Παξφια απηά νη αξρηθέο εθηηκήζεηο δελ επαιεζεχηεθαλ. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία αλίθαλε λα απαιιαγεί απφ ηα ρξφληα δηαξζξσηηθά ηεο πξνβιήκαηα θάλεθε αδχλακε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο πνπ δεκηνχξγεζε ε θξίζε. Βαζηθέο ηεο αδπλακίεο ήηαλ αθελφο ηα κεγάια ειιείκκαηα θαη ην πςειφ ρξένο, πνπ ρξφληα ηαιαλίδνπλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη αθεηέξνπ ε έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο έλαληη ησλ μέλσλ νηθνλνκηψλ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν παξαπάλσ δελ επηηξέπεη ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε λα αθνινπζήζεη εθείλν ην κείγκα θνηλσληθήο θαη αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο πνπ ζα ηεο επέηξεπε λα βγεη φζν ην δπλαηφλ πην αιψβεηε απφ ηελ θξίζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, κειεηψληαο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2009 ζπλάγνληαη ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα : εκαληηθέο απνθιίζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο - Μεησκέλα έζνδα θαηά 22% - Αχμεζε δεκνζίσλ δαπαλψλ απφ ηηο αξρηθά πξνβιεπφκελεο θαηά 8,2 % - Μεησκέλεο εηζπξάμεηο ΦΠΑ ιφγσ κεησκέλεο δήηεζεο Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ ήηαλ ην έιιεηκκα λα εθηηλαρζεί απφ 2% πνπ πξνβιεπφηαλ θαηά ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε 12,7% (!) ηνπ ΑΔΠ 21

23 Οη δπζκελείο δεκνζηνλνκηθέο εμειίμεηο εθηφμεπζαλ ην δεκφζην ρξένο ζην 125,3 % απαηηψληαο δαπάλεο γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπ πνπ άγγημαλ ην 5,1 % ηνπ ΑΔΠ. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, κειεηψληαο ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ην 2010 παξαηεξνχληαη ηα αθφινπζα : Σν έιιεηκκα αλακέλεηαη λα θπκαλζεί ζην 9,5 % ηνπ ΑΔΠ (κείσζε 3,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο) κέζα ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο πνπ επηηάζζεη ην έιιεηκκα λα είλαη θάησ ηνπ 3%. Σν δεκφζην ρξένο αλακέλεηαη λα απμεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν θαη λα αγγίμεη ην 133,6 % (απφξξνηα ηνπ κεγάινπ δαλεηζκνχ) γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ νπνίνπ ζα απαηηεζεί ην 24 % (!) ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Σν αλσηέξσ πνζφ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο (ηφθνη) ζα πεξηνξίζεη θπζηθά ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε γηα αλαπηπμηαθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή. ε έλαλ αγψλα δξφκνπ γηα αχμεζε ησλ εζφδσλ, ε Κπβέξλεζε πξνβαίλεη ζε κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηεο θνξνινγίαο ηφζν ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ θφξσλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ φζν θαη ηνπ ΦΠΑ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε Κπβέξλεζε εθηηκά φηη ηα θνξνινγηθά έζνδα ζα απμεζνχλ θαηά 7%. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ςαιίδη ζα κπεη ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο νη νπνίεο αλακέλεηαη λα κεησζνχλ θαηά 2,3 %. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα έρνπκε κείσζε ησλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ, ησλ επηρνξεγήζεσλ ζη αζθαιηζηηθά ηακεία, ησλ δαπαλψλ γηα θνηλσληθή πξνζηαζία ελψ παξάιιεια ζα απμεζνχλ νη δεκφζηεο δαπάλεο γηα κηζζνχο, ζπληάμεηο θαη επηδφκαηα πξφλνηαο θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. 22

24 Πίλαθαο 1. Ζ δεκνζηνλνκηθή ζέζε ηεο Διιάδαο (θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο, % ζην ΑΔΠ) Έζνδα 23,7 23,7 21,5 23,6 Γαπάλεο 28,3 29,8 33,7 32,8 Έιιεηκκα -4,6-6,1-12,2-9,2 Γεκφζην ρξένο 105,8 109,6 125,3 133,6 Σφθνη 4,3 4,7 5,1 5,3 Πεγή : Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, εηζεγεηηθέο Δθζέζεηο Πξνυπνινγηζκνχ ε κηα πξνζπάζεηα λα αλαιχζνπκε ηελ πνξεία θάπνησλ βαζηθψλ δεηθηψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζα παξαηεξήζνπκε φηη ελψ ε ηειεπηαία είρε ζεκεηψζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα κηα αμηνζεκείσηε αλνδηθή πνξεία κε πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη ηφλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο ζηηο δηεζλήο αγνξέο, ε πνξεία απηή δπζηπρψο αλεθφπε απφ ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε. Απφ εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο πνπ άγγημε αθφκα θαη ην 4,3 % ην 2006 θαη 2007 έθηαζε ζε αξλεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο (-1,5%) ην 2009 ελψ νη πξνβιέςεηο γηα ην 2010 εμίζνπ αξλεηηθέο, κε ηα πξψηα ζεκάδηα αλάθακςεο λα αλακέλνληαη απφ ην γ ηξίκελν θαη κεηά. ηα παξαπάλσ αλ πξνζηεζεί ην γεγνλφο φηη ζπλήζσο νη πξνβιέςεηο αθνξνχλ ππεξαηζηφδνμα ζελάξηα, κπνξεί θαλείο λα ζπκπεξάλεη φηη ν δξφκνο γηα ηελ αλάθακςε ίζσο λα είλαη καθξχηεξνο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη βαζηθνί θιάδνη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο φπσο ν ηνπξηζκφο, ε λαπηηιία θαη ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα ππέζηεζαλ ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, κε ζπλέπεηα ηε δξακαηηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία, επεξεαδφκελε απφ ηε δηεζλή νηθνλνκηθή χθεζε, άξρηζε ην 2008 λα εγθαηαιείπεη ηνπ πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ησλ ηξηψλ πξνεγνχκελσλ εηψλ θαη λα εηζέξρεηαη ζε πησηηθή πνξεία αλ θαη κε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. Σν αξλεηηθφ πξφζεκν κπαίλεη κπξνζηά απφ ηελ αλάπηπμε απφ ην 2009 θαη κεηά φπνπ νη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία γίλνληαη φιν θαη πην αηζζεηέο. Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αλ θαη ε Δπξσπατθή νηθνλνκία βγήθε απφ ηελ χθεζε κεηά απφ πέληε ζπλερφκελα ηξίκελα αξλεηηθήο αλάπηπμεο, ε ειιεληθή νηθνλνκία δελ θαηάθεξε λα θάλεη ην ίδην. Ζ ζπλερηδφκελε απηή πνξεία 23

25 ηεο ειιεληθήο πεξίπησζεο νθείιεηαη αθελφο ζηε ζηαζηκφηεηα ησλ επελδχζεσλ θαη ζηε κείσζε ησλ εμαγσγψλ θαη ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαη αθεηέξνπ ζηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ δελ είλαη άιινη απφ ηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηε λαπηηιία. Πίλαθαο 2. Γείθηεο Ύθεζεο Ρπζκφο αλάπηπμεο Γ ηξίκελν ,7% Βηνκεραληθή παξαγσγή Ηαλ. Οθη ,7% Όγθνο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ηδ. Καη δεκ. Σνκέα) Ηαλ. επη ,6% Όγθνο ιηαληθνχ εκπνξίνπ Ηαλ. επη ,3% Πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ πνπ θαζπζηεξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ηα δάλεηά ηνπο Ηνχιηνο 2008 Ηνχληνο ,6% Δμαγσγέο αγαζψλ (αμία) Ηαλ. Οθη ,3% Δηζαγσγέο αγαζψλ (αμία) Ηαλ. Οθη ,3% Αλεξγία επη ,1% Πιεζσξηζκφο Γεθ Ννέκ ,2% Σνπξηζηηθέο αθίμεηο Ηαλ. Ννεκ ,9% Σνπξηζηηθφ ζπλάιιαγκα Ηαλ. Οθη ,4% Δηζπξάμεηο απφ λαπηηιία Ηαλ. Οθη ,9% Πεγή : Δηήζηα Έθζεζε Διιεληθνχ Σνπξηζκνχ 2009 Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε επνκέλσο, απφ ηα κέζα ηνπ 2008 πέξαζε ην θαηψθιη θαη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο αθήλνληαο εκθαλή ζεκάδηα ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαη ζηνπο θιάδνπο ησλ νηθνδνκψλ, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο λαπηηιίαο. Σν δήηεκα πνπ πξνθχπηεη εδψ είλαη φηη έρεη αξρίζεη λα δηαθαίλεηαη κηα δηάρπηε αλαζθάιεηα γηα ηελ πνξεία θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, αθνχ απεηινχληαη κε εθηξνρηαζκφ νη πξνυπνινγηζκνί λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εμαγσγέο πξντφλησλ πνπ θαηά θχξην ιφγν ζηνρεχνπλ ζηελ αγνξά ηεο Δπξσδψλεο (θαηά 50%) αλακέλεηαη λα κεησζνχλ ζεκαληηθά ιφγσ ηεο θάκςεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ηειεπηαίαο θαηά 3% 24

26 Αλαθνξηθά κε ηηο εμαγσγέο ππεξεζηψλ, ν θχξηνο φγθνο ηνπο πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηε λαπηηιία, δχν θιάδνη πνπ αλ θαη επέδεημαλ ζεκαληηθή αληνρή ζηελ θξίζε, δελ θαηάθεξαλ λα απνθχγνπλ ζην ηέινο ηηο επηπηψζεηο ηεο. Έηζη, ε θξίζε πιήηηεη ηδηαίηεξα ηε λαπηηιία φπνπ νη λαχινη θπξηνιεθηηθά θαηέξξεπζαλ (60% θάκςε ζπγθξηηηθά κε ηνλ κέζν φξν ηεο ηειεπηαίαο 5 εηίαο) ιφγσ ηεο θάκςεο ηεο δηεζλνχο δήηεζεο θαη εκπνξίνπ, ηεο ζεακαηηθήο πηψζεο ησλ ηηκψλ ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηεο απμεκέλεο πξνζθνξάο λέσλ πινίσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην πιήγκα ζηνλ ηνπξηζκφ είλαη αλάινγν ηνπ πιήγκαηνο ζην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο ησλ ηνπξηζηψλ θαη αλακέλεηαη ην 2010 λα είλαη εληνλφηεξν απφ ηελ πεξπζηλή ρξνληά. Απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζε παγθφζκην επίπεδν είλαη ε ζπξξίθλσζε ησλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ζε αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη πξνθαιεί ηζρπξέο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο. Ζ κείσζε ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ππεξδαλεηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ νδεγεί ζε έλα ληφκηλν αξλεηηθψλ εμειίμεσλ θαη επηπηψζεσλ πξνθαιψληαο ζνβαξά ειιείκκαηα ξεπζηνχ. Έηζη κηα αξρηθή κείσζε ηεο θαηαλάισζεο νδεγεί ζε πνιιαπιάζηα κείσζε εηζνδήκαηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Οη ηειεπηαίεο, θαη δεδνκέλνπ ηνπ πιήζνπο κηθξν κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα, γηα λα επηβηψζνπλ νδεγνχληαη είηε ζε κείσζε ηεο παξαγσγήο ηνπο είηε ζε πεξηθνπή πξνζσπηθνχ ή θαη ζηα δχν καδί κε απνηέιεζκα ε αλεξγία λα απμάλεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. Ζ αχμεζε φκσο ηεο αλεξγίαο ζα νδεγήζεη ζε λέα κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαη άξα λέα κείσζε εηζνδήκαηνο θαη πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο αλεξγίαο θ.ν.θ. 2.2 Λνηπνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκία ζηηο κέξεο καο Δθηφο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε φκσο, νη αγνξέο πιήηηνληαη θαη απφ θάπνηνπο άιινπο παξάγνληεο πνπ εηδηθά ζηηο κέξεο καο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή έμαξζε. Έηζη, παξαηεξνχκε ηα αθφινπζα : Έμαξζε ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ, θπξίσο ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Απηφ νδεγεί ζε έλα θχκα αλαζθάιεηαο θπξίσο ην ηνπξηζηηθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ, ζηξέθνληάο ην πξνο εζσηεξηθνχο 25

27 πξννξηζκνχο ή έζησ πξνο ιηγφηεξν επηθίλδπλνπο πξννξηζκνχο. Σα παξαπάλσ κπνξεί λα είλαη κηθξήο ζεκαζίαο γηα κηα ρψξα κε κηθξή ηνπξηζηηθή θίλεζε αιιά γηα ρψξεο πνπ εμαξηψληαη ζε κεγάιν κέξνο απφ ηνλ ηνπξηζκφ, φπσο ε ρψξα καο, κηα κείσζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο κπνξεί λα έρεη θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία ηεο. Δθηφο φκσο απφ ηνλ ηνκέα ηεο ηξνκνθξαηίαο, ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηε κείσζε ησλ εζφδσλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ έρεη θαη ν ηνκέαο ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο. Ζ ιαζξνκεηαλάζηεπζε θαη νη άζιηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ή πνιηηηθψλ πξνζθχγσλ, ζπλζέηνπλ καδί κε ηα παξαπάλσ έλα αξλεηηθφ θιίκα γηα ηε ρψξα καο. Ο αιινδαπφο ηνπξίζηαο φκσο αλαδεηά πνηνηηθνχο πξννξηζκνχο. Παξάιιεια δελ ελδηαθέξεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ γεσκνξθνινγία ηνπ κέξνπο πνπ πξφθεηηαη λα επηζθεθηεί, νχηε κφλν γηα ηελ ηζηνξία ή ηα αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο. Ζ πξνβιεκαηηθή ηνπ έρεη πιένλ δηεπξπλζεί θαη πεξηιακβάλεη δεηήκαηα φπσο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηα δηθαηψκαηα ησλ δψσλ, ην πεξηβάιινλ θ.α. Δηδηθά σο πξνο ην πεξηβάιινλ ε ρψξα καο είλαη αθφκα ζε κεηνλεθηηθφ επίπεδν, ζπγθξηηηθά κε ηηο ινηπέο επξσπατθέο ρψξεο. Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο είλαη πιένλ αλακθηζβήηεηεο θαη απηφ εληζρχεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ γηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, απμάλνληαο ηε δήηεζε γηα «πξάζηλα» πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ελψ παξάιιεια φιν θαη πεξηζζφηεξνη παξαγσγνί εληάζζνληαη ζε θάπνηνλ θνξέα νηθνινγηθήο πηζηνπνίεζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε ρψξα καο κφιηο 11 θαηεγνξίεο πξντφλησλ έρνπλ πηζηνπνηεζεί κε ην Δπξσπατθφ Οηθνινγηθφ ήκα. 26

28 ε πξψην επίπεδν ινηπφλ νη πνιίηεο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ζε έλα βαζκφ θαη δηθή ηνπο ππφζεζε. Βάζεη ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ, ην 59% ησλ Δπξσπαίσλ δειψλεη φηη έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί αηνκηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθή αιιαγήο. Πηγή: Ευρωβαρόμετρο 27

29 Οινέλα θαη πεξηζζφηεξνη πνιίηεο θαηαλαιψλνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ είηε έρνπλ κηθξφηεξε επίπησζε ζην πεξηβάιινλ ή νη αληίζηνηρνη παξαγσγνί δηαθεξχηηνπλ φηη ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ. χκθσλα κε ηνλ λενεηζεξρφκελν «πξάζηλν θαηαλαισηηζκφ», ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη ηα πξντφληα, πνπ απνξξνθνχλ ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο ή πξνμελνχλ ξχπαλζε θαηά ηε βηνκεραληθή παξαγσγή ή απνθνκηδή ηνπο, παξάγνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο ιπκάησλ, ρξεζηκνπνηνχλ απεηινχκελα κε αθαληζκφ είδε, θάλνπλ βάλαπζε ρξήζε ησλ δψσλ θαη πξνμελνχλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζε άιιεο ρψξεο, ηδίσο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ. ζηα παξαπάλσ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη απξφζκελνη παξάγνληεο πνπ έρνπλ επεξεάζεη βαζηά ηηο νηθνλνκίεο ρσξίο απηή ηε θνξά λα γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ αλεπηπγκέλσλ, αλαπηπζζφκελσλ ή ππναλάπηπθησλ ρσξψλ. Απηνί νη παξάγνληεο αθνξνχλ ζεηζκνχο, ηζνπλάκη, ηπθψλεο θαη άιια παξφκνηα πεξηβαιινληηθά θαηλφκελα πνπ δεκηνπξγνχλ ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ θαηαζηξνθέο θαζψο επίζεο θαη παλδεκίεο θαη έρνπλ δξακαηηθή επίδξαζε ζηελ ςπρνινγία ησλ πνιηηψλ φινπ ηνπ θφζκνπ. Απηή ε αξλεηηθή ςπρνινγία επηδξά ζηελ θαηαλάισζε κε απίζηεπηε έληαζε θαη ηδηαίηεξα ζηελ θαηαλάισζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Γηα παξάδεηγκα θαηά ηελ πξφζθαηε εμάπισζε ηνπ ηνχ Ζ1Ν1 ε νπνία απφ πνιινχο ραξαθηεξίζηεθε σο παλδεκία, νιφθιεξεο ρψξεο απνθιείζηεθαλ σο ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί ιφγσ ηεο απμεκέλεο παξνπζίαζεο θξνπζκάησλ ηνπ ηνχ. ε θνηλσληθφ επίπεδν παξαηεξνχληαη έληνλεο δεκνγξαθηθέο αιιαγέο κε αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο απφ ηε κηα θαη αχμεζε ησλ νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο, ππνβάζκηζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη εξγαζηαθή επηζθάιεηα απφ ηελ άιιε. Ζ ςαιίδα κεηαμχ θησρψλ θαη πινπζίσλ κεγαιψλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν θαη κάιηζηα νη θησρνί γίλνληαη θησρφηεξνη θαη νη πινχζηνη πινπζηφηεξνη. Πνιηηηθά, ε εμνπζία θαη ε ηζρχο αλαθαηαλέκεηαη θαη λένη παίθηεο δηεθδηθνχλ δπλακηθά κεξίδην ηεο πίηαο. ηα επφκελα ρξφληα απηφ πνπ απνθαινχκε «δηεζλή θνηλφηεηα» σο ζχλζεζε ησλ εζλψλ- θξαηψλ ζα αιιάμεη κνξθή θαη ε ηζρχο ζα δηακνηξαζηεί κεηαμχ 28

30 «λέσλ παηθηψλ» πνπ ήδε έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπο θαη ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα ζα θάλνπλ πην αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο. Σέινο, ζε ηερλνινγηθφ επίπεδν, νη θαηλνηνκίεο ζα απνηειέζνπλ ην θιεηδί γηα αιιαγέο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Σν δηαδίθηπν κπαίλεη δπλακηθά ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ, απνηειψληαο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο, ε πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ςεθηνπνηείηαη θαη ν θάζε θαηαλαισηήο δηακνξθψλεη ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ επηζπκεί λα αγνξάζεη ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο, εμαλαγθάδνληαο ηελ πξνζθνξά λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο ζπλζήθεο δήηεζεο Δπηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηελ ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηψλ θαη επηρεηξήζεσλ πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ έρεη αλαδηακνξθψζεη ηεο ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηψλ θαη επηρεηξήζεσλ πξνο ηηο αθφινπζεο θαηεπζχλζεηο : - Οη θαηαλαισηέο έρνπλ ήδε ππνζηεί ζε κεγάιν πνζνζηφ κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ηνπο εηζνδήκαηνο, κε κηα θιηκάθσζε πνπ θπκαίλεηαη απφ 25% - 100% (ζε πεξηπηψζεηο απψιεηαο ηεο εξγαζίαο). Ο πεξηνξηζκφο ησλ δαπαλψλ είλαη αλαπφθεπθηνο θαη δελ πξνέξρεηαη κφλν απφ ηε ινγηζηηθή απψιεηα αιιά θαη απφ ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο, φπσο ην αίζζεκα ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο αλεζπρίαο πνπ δηαθαηέρεη φιν θαη πεξηζζφηεξα λνηθνθπξηά. Ζ κεηαβνιή ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο ππφ ην θξάηνο ηεο αλαζθάιεηαο αλαγθάδεη ηνλ θαηαλαισηή λα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε επηθπιαθήο θαη λα ελεξγεί κε γλψκνλα ηε ζπγθπξία, λα επαλαπξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θαη λα δηακνξθψλεη εληέιεη λέα πξφηππα θαηαλάισζεο κε γλψκνλα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ξίζθνπ. - Απφ ηελ άιιε, νη επηρεηξήζεηο αληηκεηψπηζαλ θαη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κεησκέλεο δήηεζεο θαη δπζθνιία ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο πνπ αθνινχζεζε δελ θαίλεηαη εχθνιν λα θαιπθζεί εμαηηίαο ηφζν ηεο ινγηθήο αδπλακίαο λα εηζπξάμνπλ 29

31 φζα ηνπο νθείινληαη αιιά θαη ιφγσ ηνπ πςειφηεξνπ θφζηνπο ηνπ ρξήκαηνο. Μέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ νη επηρεηξήζεηο αλαζεσξνχλ πξαθηηθέο θαη αληηιήςεηο ηνπ παξειζφληνο, πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα αλαδηνξγάλσζεο ησλ δνκψλ ηνπο, πξνβαίλνπλ ζε επηρεηξεκαηηθέο ζπκθσλίεο, αλαζεσξνχλ ηα επελδπηηθά ηνπο ζρέδηα θαη επαλεμεηάδνπλ ηε ζχλζεζε θαη ην κέγεζνο ησλ δαπαλψλ ηνπο 30

32 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 Ζ ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο 3.1. Ο ηνπξηζκφο γεληθά Δίλαη γεγνλφο φηη κέρξη ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν ν ηνπξηζκφο ήηαλ κηα δξαζηεξηφηεηα θπξίσο ζπλδεδεκέλε κε ηελ αξηζηνθξαηία θαη ηα εχπνξα αζηηθά ζηξψκαηα πνπ δηέζεηαλ ηφζν ην ρξφλν φζν θαη ην ρξήκα. Μεηαπνιεκηθά ε θαηάζηαζε απηή αιιάδεη θαη ν ηνπξηζκφο κεηαηξέπεηαη ζε καδηθφ θαηλφκελν ελψ ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα ν δηεζλήο ηνπξηζκφο παξνπζηάδεη ζεακαηηθή αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ. Αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ κεηαπνιεκηθά, ζεκαληηθφ ξφιν έπαημαλ : - Ζ κείσζε ησλ σξψλ εξγαζίαο - Ζ θαζηέξσζε (θαη ζηαδηαθή αχμεζε) ηεο άδεηαο κεη απνδνρψλ - Ζ γεληθφηεξε αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο - Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαθνξψλ πνπ επέηξεςε θζελφηεξεο, αζθαιέζηεξεο θαη ηαρχηεξεο κεηαθηλήζεηο - Ζ απινπνίεζε ησλ δηαηππψζεσλ ζηα ζχλνξα - Ζ παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ - Ζ ρξήζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ Πην αλαιπηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ, ηελ πεξίνδν ην θξάηνο αλαιακβάλεη θαηά ηελ πξψηε κεηαπνιεκηθή δεθαεηία ηνλ ξφιν ηνπ ηδηψηε επελδπηή επηδηψθνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα δψζεη ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα θαζψο νη ηδηψηεο επελδπηέο νπζηαζηηθά απέρνπλ απφ ηηο ηνπξηζηηθέο επελδχζεηο κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ Ο ζθεπηηθηζκφο ησλ ηδησηψλ επηρεηξεκαηηψλ απέλαληη ζηνλ ηνπξηζκφ δηαηεξείηαη κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 60 ελψ κεηά ην 1965 θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο ( ) ε θαηάζηαζε αιιάδεη αθνχ ηα επλντθά επελδπηηθά 31

ηελ αδεξθή κνπ, Εσή Δαλακούρα Γεωργία, ΑΕΜ: 235 Σελίδα 2

ηελ αδεξθή κνπ, Εσή Δαλακούρα Γεωργία, ΑΕΜ: 235 Σελίδα 2 ηελ αδεξθή κνπ, Εσή Δαλακούρα Γεωργία, ΑΕΜ: 235 Σελίδα 2 Περύληψη ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο δηεξεπλάηαη ε δπλαηφηεηα ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Πην ζπγθεθξηκέλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ FRIESLANDCAMPINA- ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ. Διπλωματική εργαςία των Δεληφώτη Ηαχαροφλα Κέντζου Δημθτρη

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ FRIESLANDCAMPINA- ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ. Διπλωματική εργαςία των Δεληφώτη Ηαχαροφλα Κέντζου Δημθτρη ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ FRIESLANDCAMPINA- ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ Διπλωματική εργαςία των Δεληφώτη Ηαχαροφλα Κέντζου Δημθτρη ΚΑΒΑΛΑ, 2014 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Θα θζλαμε ςτο ςημείο αυτό να ευχαριςτήςουμε τον επιβλζποντα

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ ζε κηθξνεπίπεδν.

Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ ζε κηθξνεπίπεδν. ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηύνπ «Web Science» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ

ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΓΚΟΓΚΗΓΟΤ ΗΧΑΝΝΑ Α.Μ:186/99 Δπηβιέπωλ θαζεγεηήο:παλασο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Μειέηε θαη θαηαζθεπή κεηαηξνπέα DC DC γηα ην εξγαζηήξην ειεθηξηθώλ κεραλώλ. ΠΟΤΓΑΣΔ :Βαιαβαλίδεο Υξήζηνο Δπζηαζίνπ Βαζίιεηνο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης»

Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης» Σχολή: Τµήµα: ιοίκησης και Οικονοµίας ιοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή εργασία: «Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης» Αντωνίου Γαρυφαλλιά Μαρία Α.Μ 3133 Ζερβός

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη (Executive Summary)

Περίληψη (Executive Summary) 1 Περίληψη (Executive Summary) Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την "Αγοραστική/ καταναλωτική συμπεριφορά. Η περίπτωση των Σπετσών" Κύριος σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΕΤ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΜΗΜΑ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ Επιβέπων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΙΤΣΙΩΤΑΚΙΣ πουδαστής: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΘΗΝΑ - 2007 «Ηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Οη πξώηνη ησλ πξώησλ εμεγνύλ ηνλ ηξόπν πνπ θέξδηζαλ ηε κάρε Βγήθαλ ληθεηέο από ηελ πξώηε κεγάιε «κάρε» πνπ θιήζεθαλ λα δώζνπλ ζηε δσή ηνπο Ο ιόγνο γηα ηνπο αξηζηνύρνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο: Κνηλ.: ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Γηα ηελ. Παγθόζκηα Ηκέξα Πεξηβάιινληνο

Πξνο: Κνηλ.: ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Γηα ηελ. Παγθόζκηα Ηκέξα Πεξηβάιινληνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Ο λειηοσργικός κίνδσνος ζηο ελληνικό τρημαηοπιζηωηικό ζύζηημα και η περίπηωζη ηοσ Ταμείοσ Παρακαηαθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού)

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Έρνπκε θηάζεη λα ιέκε ζηηο κέξεο καο, φηη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ζηελ δσή ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δελ είλαη θάηη πνπ έρεη

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΚΑΡΟΤΑΓΔ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟ ην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ιμπριξή Ελένη. Μαυροπάνου Σοφία (Α.Μ. 13858) Μπαλόπητας Βασίλειος (Α.Μ. 13890)

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ιμπριξή Ελένη. Μαυροπάνου Σοφία (Α.Μ. 13858) Μπαλόπητας Βασίλειος (Α.Μ. 13890) Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008 2012 THE INFLUENCE OF ECONOMIC CRISIS ON GREEK ENTERPRISES DURING THE TIME PERIOD OF 2008 2012 Επιβλέπουσα καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ Η Δηαηξία Πξνζηαζίαο Πξεζπώλ κε αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο πεξηόδνπ αιιά θαη ην μεθίλεκα ησλ θζηλνπσξηλώλ απνδξάζεσλ νξγαλώλεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ ΔΡΓΑΗΑ : ΣΟΤΜΑΚΟΤ ΟΦΗΑ-ΑΜ 7109 ΚΑΣΗΦΑΡΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Του ΚΩΣΤΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι.

Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι. 1 Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι. Τν 1932 ν Α. Ατλζηάηλ έγξαςε κηα επηζηνιή ζηνλ S. Freud, εθθξάδνληαο ηελ αγσλία θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ γηα ην αλ θαη πώο ζα κπνξνύζε

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθά Κίλεηξα ζην Ννκφ Ξάλζεο

Αλαπηπμηαθά Κίλεηξα ζην Ννκφ Ξάλζεο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλαπηπμηαθά Κίλεηξα ζην Ννκφ Ξάλζεο Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Κεβεληδίδε Θεφδσξν απφ ηελ ζπνπδάζηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Εςπωπαϊϊκή Εταιιπείία,, ο θεσμόρ καιι η ανάπτςξη τηρ. Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859 Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ.

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ. Με κεγάιε ραξά βξίζθνκαη θαη πάιη ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Ζ παξνπζία κνπ εδψ είλαη νπζηαζηηθή. Βξίζθνκαη απέλαληί ζαο γηα λα πσ αιήζεηεο θαη λα δεζκεπηψ απέλαληί ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, ζ έλα ζρέδην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ ΥΑΜΖΛΖ ΔΝΘΑΛΠΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ Ν. ΖΜΑΘΗΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Η. ΦΧΣΗΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο (πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΔΔΔ)) Βεβαίσο, πξέπεη λα εθδίδνληαη απνδείμεηο, βεβαίσο πξέπεη λα θόβνληαη απνδείμεηο, δώζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ. Πηπρηαθή εξγαζία ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ ΦΖΦΗΑΚΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΜΖΥΑΝΖ ΜΖ ΔΠΑΝΓΡΧΜΔΝΟΤ ΠΣΖΣΗΚΟΤ ΜΔΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ. Πηπρηαθή εξγαζία ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ ΦΖΦΗΑΚΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΜΖΥΑΝΖ ΜΖ ΔΠΑΝΓΡΧΜΔΝΟΤ ΠΣΖΣΗΚΟΤ ΜΔΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Πηπρηαθή εξγαζία ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ ΦΖΦΗΑΚΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΜΖΥΑΝΖ ΜΖ ΔΠΑΝΓΡΧΜΔΝΟΤ ΠΣΖΣΗΚΟΤ ΜΔΟΤ Αληψλεο Παλαγηψηνπ Λεκεζφο 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν ΦΑΛΟΤΝ ΝΣΑΦΑ Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί 1 2 Λνπλ Γηνύ 1 Ο Νηάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνύ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο, απηό πάλσ ζην νπνίν είλαη ρηηζκέλνη νη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ 2012-2013 ΛΣΘΞΚΞΓΘΑ Γθνπληή Βαζηιηθή Γθνπληή Καιίλα Μπαζδέθε Δύε Μπέιινπ Αιεμάλδξα Οη πάληα ρηνλνζθέπαζηεο, κεγαινπξεπείο θνξπθέο ηνπ Οιύκπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΩΝ ΑΝΟΗΓΜΑΣΩΝ ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΦΩΣΗΜΟ ΘΑΛΑΜΟΤ ΝΟΖΛΔΗΑ

Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΩΝ ΑΝΟΗΓΜΑΣΩΝ ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΦΩΣΗΜΟ ΘΑΛΑΜΟΤ ΝΟΖΛΔΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΩΝ ΑΝΟΗΓΜΑΣΩΝ ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΦΩΣΗΜΟ ΘΑΛΑΜΟΤ ΝΟΖΛΔΗΑ ΚΤΡΓΔΩΡΓΗΟΤ ΑΘΖΝΑ ΛΔΤΚΑΓΗΣΖ ΟΦΗΑ Επόπτης Διπλωματικής Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

G.E. 19, 10677 210 3818672, 210 3840730 210 3808985 E

G.E. 19, 10677 210 3818672, 210 3840730 210 3808985 E ΗΟΙΑΛΓΗΑ ΠΘΩΡΗΑ ζηα βήκαηα ησλ ζξπιηθώλ Θειηώλ 10 εκέξεο 1 ε κέξα : Διιάδα Γνπβιίλν ( Ρεκπι Κπαξ ) Ππγθέληξσζε ζην αεξνδξφκην θαη αλαρψξεζε ζηηο 14.00 γηα Γνπβιίλν κε απεπζείαο πηήζε ηεο Aer Lingus ΔΗ441.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Παξαζέησ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα, πνπ ιέγνληαλ ζην γάκν ζην ρσξηό, θαη κάιηζηα κε ηε ζεηξά πνπ ηξαγνπδηόληαλ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο γακήιηαο πνκπήο θαη ην βξάδπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ «ΚΑΙΝΟΣΟΜΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΔΓΑΦΩΝ ΜΟΛΤΜΔΝΩΝ ΑΠΟ ΓΙΑΥΤΗ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ»

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ «ΚΑΙΝΟΣΟΜΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΔΓΑΦΩΝ ΜΟΛΤΜΔΝΩΝ ΑΠΟ ΓΙΑΥΤΗ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΚΑΙΝΟΣΟΜΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΔΓΑΦΩΝ ΜΟΛΤΜΔΝΩΝ ΑΠΟ ΓΙΑΥΤΗ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ» «INNOVATIVE

Διαβάστε περισσότερα

AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΜΟΤΣΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ, ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΓΡΑΦΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η Γεσπνιηηηθή ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζηελ ςπρξνπνιεκηθή θαη κεηαςπρξνπνιεκηθή επνρή: Ο ξφινο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηεο Ρσζίαο»

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Σπουδαστές Μαραβελάκης Γρηγόριος Α.Μ. 3553 Μαυρομήτρος Δημήτριος Α.Μ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Σπουδαστές Μαραβελάκης Γρηγόριος Α.Μ. 3553 Μαυρομήτρος Δημήτριος Α.Μ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη.

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Ο θζόλνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα θάηη πνπ ην άηνκν δελ

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο, γεσγξαθηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πηπρέο, Δθδφζεηο Θεκέιην, 2003 3

Οηθνλνκηθέο, γεσγξαθηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πηπρέο, Δθδφζεηο Θεκέιην, 2003 3 1 1. Περί οικοηοσριζμού Οη νηθνηνπξηζκφο είλαη κηα κνξθή ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. Απνηειεί επί ηεο νπζίαο κηα ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ,

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηδαληθά θαη νη ζηόρνη δωήο ηωλ εξώωλ θαη ηωλ εξωίδωλ ζηα ζεαηξηθά έξγα γηα παηδηά. Μαξία Κιαδάθε. Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ mkladaki@rhodes.aegean.

Τα ηδαληθά θαη νη ζηόρνη δωήο ηωλ εξώωλ θαη ηωλ εξωίδωλ ζηα ζεαηξηθά έξγα γηα παηδηά. Μαξία Κιαδάθε. Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ mkladaki@rhodes.aegean. Τα ηδαληθά θαη νη ζηόρνη δωήο ηωλ εξώωλ θαη ηωλ εξωίδωλ ζηα ζεαηξηθά έξγα γηα παηδηά Μαξία Κιαδάθε Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ mkladaki@rhodes.aegean.gr Abstract This paper examines the ideals and life goals

Διαβάστε περισσότερα

þÿ õº ÍÁ±Â, ½ Á ±Â Neapolis University þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ õº ÍÁ±Â, ½ Á ±Â Neapolis University þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ÅÁÉÀ±Êº šµ½äṺ Á Àµ ± þÿ õº ÍÁ±Â, ½ Á ±Â þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹ ÅÁÉÀ±ÊºÌ

Διαβάστε περισσότερα