(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να"

Transcript

1 Κεεφάάλλααι ιοο:: 3Β ο Τίττλλοοςς Κεεφααλλααί ίοουυ: : Αρχιτεκτονική Ηλ/κου Τµήµατος των Υπολ. Συστηµάτων (Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να αναφέρετε τις τιµές των σηµάτων RD/WR (Read/Write), ΙΟ/Μ (InputOutput/Memory) και τον λόγο για τον οποίο αυτές εµφανίζονται, όταν σε ένα υπολογιστικό σύστηµα συµβαίνουν τα εξής: α. Εισάγονται δεδοµένα από το πληκτρολόγιο. Μονάδες 7 β. Εκτυπώνονται δεδοµένα στον εκτυπωτή. Μονάδες 6 γ. Ο µικροεπεξεργαστής πραγµατοποιεί ανάγνωση δεδοµένων από την µνήµη (RAM ή ROM). Μονάδες 6 δ. Ο µικροεπεξεργαστής πραγµατοποιεί εγγραφή δεδοµένων στη µνήµη(ram). Μονάδες 6 (Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο & ΟΕΦΕ 2011) Σε ένα µικροεπεξεργαστή, οι καταχωρητές Α και Β των 8 bit έχουν περιεχόµενο τους δυαδικούς αριθµούς και αντίστοιχα. Πραγµατοποιείται πρόσθεση των περιεχοµένων των παραπάνω καταχωρητών και το αποτέλεσµα αποθηκεύεται στον καταχωρητή Α. Να υπολογίσετε το νέο περιεχόµενο του καταχωρητή Α και να αναφέρετε τις τιµές που έχουν τώρα, η σηµαία µηδενισµού Ζ (Zero) και η σηµαία κρατουµένου C (Carry), ( η σηµαία ισοτιµίας P και η σηµαία προσήµου S) του καταχωρητή κατάστασης. Μονάδες 15 (Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Τι γνωρίζετε για τον απαριθµητή προγράµµατος (Program Counter), ενός τυπικού µικροεπεξεργαστή. Μονάδες 10 (Ιούνιος 2002 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Να περιγράψετε τη δοµή και λειτουργία της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας. Μονάδες 10 (Ιούνιος 2004 ΤΕΕ Ηµερήσιο) α. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα βασικά χαρακτηριστικά της κύριας µνήµης. Μονάδες 3 β. Τι ονοµάζεται, γλώσσα µηχανής, συµβολική γλώσσα και τι συµβολοµεταφραστής. Μονάδες 7 γ. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι εντολές ενός µικροεπεξεργαστή και ποιο είναι το αποτέλεσµα της εκτέλεσης των εντολών κάθε κατηγορίας. Μονάδες 12 δ. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κυριότερα χαρακτηριστικά των µικροεπεξεργαστών. Μονάδες 3 (Ιούνιος 2005 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Να περιγράψετε τη λειτουργία του καταχωρητή κατάστασης (Status Register, SR) ενός τυπικού µικροεπεξεργαστή. Μονάδες 10

2 (Ιούνιος 2005 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Ένας µικροεπεξεργαστής µπορεί να αναγνωρίσει 32 διαφορετικές εντολές. Μια εντολή του µικροεπεξεργαστή σε γλώσσα µηχανής έχει την δυαδική µορφή ( ) 2. Ζητείται: 1. Να γράψετε το τµήµα εντολής που αντιστοιχεί στον κώδικα εντολής (opcode). Μονάδες 4 2. Να αναφέρετε τι παριστάνει το υπόλοιπο τµήµα της εντολής. Μονάδες 3 (Ιούνιος 2005 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Να αναφέρετε ονοµαστικά τους τρόπους αναφοράς στη µνήµη ενός µικροεπεξεργαστή. Μονάδες 4 (Ιούνιος 2005 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Εάν η περίοδος του ρολογιού ενός µικροεπεξεργαστή είναι 1 nsec, να βρεθεί η συχνότητα λειτουργίας του. Μονάδες 4 (Ιούνιος 2006 ΤΕΕ Ηµερήσιο) α. Ποιες συνηθισµένες πράξεις εκτελούνται στην αριθµητική και λογική µονάδα (ALU) του µικροεπεξεργαστή. Μονάδες 5 β. Ποιους καταχωρητές συναντάµε στην πλειοψηφία των µικροεπεξεργαστών. Μονάδες 4 γ. Να αναφέρετε ονοµαστικά τους πιο συνηθισµένους κύκλους µηχανής που µπορούµε να συναντήσουµε σε ένα µικροεπεξεργαστή. Μονάδες 7 δ. Μία εντολή πρόσθεσης σε ένα µικροεπεξεργαστή χρειάζεται 5 κύκλους µηχανής για να ανακληθεί και να εκτελεστεί. Η συχνότητα λειτουργίας του µικροεπεξεργαστή είναι f = 1GHz. Πόσες πράξεις πρόσθεσης είναι δυνατό να εκτελούνται το δευτερόλεπτο (sec); Μονάδες 9 (Ιούνιος 2008 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Να περιγράψετε το δείκτη στοίβας (stack pointer) και τον καταχωρητή εντολών (instruction register) ενός µικροεπεξεργαστή. Μονάδες 10 (Ιούνιος 2008 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Να περιγράψετε τις τρεις (3) φάσεις που περιλαµβάνει η εκτέλεση µιας εντολής στους µικροεπεξεργαστές. Μονάδες 6 (ΟΕΦΕ 2009 ΕΠΑΛ) Ποιοι είναι οι βασικοί καταχωρητές σε έναν µε; Μονάδες 5 (ΟΕΦΕ 2009 ΕΠΑΛ) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να αναφέρετε τις τιµές των σηµάτων RD/WR (Read/Write), IO/M (Input Output / Memory) και το λόγο για τον οποίο αυτές εµφανίζονται όταν σε ένα υπολογιστικό σύστηµα συµβαίνουν τα εξής: (α) Εισάγονται δεδοµένα από το πληκτρολόγιο. (β) Εκτυπώνονται δεδοµένα στον εκτυπωτή. (γ) Ο µικροεπεξεργαστής πραγµατοποιεί ανάγνωση δεδοµένων από τη µνήµη (RAM ή ROM). (δ) Ο µικροεπεξεργαστής πραγµατοποιεί εγγραφή δεδοµένων στη µνήµη (RAM). Μονάδες 12 (Ιούνιος 2009 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Α. Το µήκος εντολής ενός µικροεπεξεργαστή είναι 14 δυαδικά ψηφία, από τα οποία τα 9 χρησιµοποιούνται για το τµήµα διεύθυνσης της εντολής.

3 Πόσες διαφορετικές εντολές µπορεί να αναγνωρίσει ο συγκεκριµένος µικροεπεξεργαστής; Μονάδες 9 Β. Να δώσετε τον ορισµό του χρόνου προσπέλασης της κεντρικής µνήµης. Μονάδες 4 Γ. Ο καταχωρητής κατάστασης (SR) ενός µικροεπεξεργαστή περιλαµβάνει κάποιες σηµαίες συνθήκης. Ποιες είναι οι πιο γνωστές και πώς επηρεάζονται από την εκτέλεση των εντολών; Μονάδες 12 (Ιούνιος 2009 ΕΠΑΛ Ηµερήσιο) Τι είναι ο δείκτης στοίβας; Μονάδες 6 (Ιούνιος 2009 ΕΠΑΛ Ηµερήσιο) Να αναφέρετε, ονοµαστικά, τα κυριότερα χαρακτηριστικά των µικροεπεξεργαστών. Μονάδες 9 (ΟΕΦΕ 2010 ΕΠΑΛ) Ένας µικροεπεξεργαστής µπορεί να αναγνωρίσει 32 διαφορετικές εντολές. Μια εντολή του µ/ε σε γλώσσα µηχανής έχει την µορφή ( ) 1. Να υπολογίσετε από πόσα και από ποια bits αποτελείται ο κώδικας της (opcode). 2. Να αναφέρετε τι συµβολίζει το υπόλοιπο της εντολής. Μονάδες 11 (Ιούνιος 2010 ΕΠΑΛ Ηµερήσιο) Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1,2,3,4,5, από τη στήλη Α και δίπλα το γράµµα α, β, γ, δ, ε, της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Μονάδες 10 (Ιούνιος 2010 ΕΠΑΛ Ηµερήσιο) α. Τι είναι ο διάδροµος σε ένα υπολογιστικό σύστηµα και σε ποια µέρη χωρίζεται; Μονάδες 13 β. Από ποια βασικά τµήµατα αποτελείται ένας µικροεπεξεργαστής; Μονάδες 6 γ. Ποιες είναι οι τρεις φάσεις για την εκτέλεση µιας εντολής από τον µικροεπεξεργαστή; Μονάδες 6 (ΟΕΦΕ 2011 ΕΠΑΛ) Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι εντολές ενός µικροεπεξεργαστή; Μονάδες 5 (ΟΕΦΕ 2011 ΕΠΑΛ) Ποιοι είναι οι κυριότεροι ακροδέκτες ενός τυπικού µικροεπεξεργαστή και ποια η σηµασία τους. Μονάδες 10

4 (Ιούνιος 2011 ΕΠΑΛ Ηµερήσιο) α. Να αναφέρετε, ονοµαστικά, τα βασικά χαρακτηριστικά της κύριας µνήµης. Μονάδες 9 β. Να αναφέρετε, ονοµαστικά, τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται γενικά οι εντολές ενός µικροεπεξεργαστή. Μονάδες 8 (Ιούνιος 2012 ΕΠΑΛ Ηµερήσιο) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. Εγγραφή είναι η διαδικασία µε την οποία τα δεδοµένα µιας λέξης µνήµης, τα οποία είναι αποθηκευµένα σε µια συγκεκριµένη διεύθυνση, µεταφέρονται στις εξόδους της µνήµης. Μονάδες 3 (Ιούνιος 2012 ΕΠΑΛ Ηµερήσιο) Να αναφέρετε, ονοµαστικά, τους τέσσερις (4) καταχωρητές που χρησιµοποιούνται στους περισσότερους µικροεπεξεργαστές. Μονάδες 12 (Ιούνιος 2012 ΕΠΑΛ Ηµερήσιο) Μια εντολή πρόσθεσης ενός µικροεπεξεργαστή χρειάζεται τέσσερις (4) κύκλους µηχανής για να ανακληθεί και να εκτελεστεί. Η συχνότητα λειτουργίας του (f) είναι 2 GHz. Πόσες προσθέσεις εκτελούνται το δευτερόλεπτο; Μονάδες 9 (ΟΕΦΕ 2011 ΕΠΑΛ) Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1, 2, 3, 4, 5 από την στήλη Α και δίπλα το γράµµα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β που δίνει την σωστή αντιστοίχηση. Μονάδες 8 ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Τι είναι ο κύκλος εντολής και τι ο κύκλος µηχανής; Ποια τα είδη εντολών ενός τυπικού µικροεπεξεργαστή; Από τα είδη των εντολών ενός µικροεπεξεργαστή να αναπτύξετε τις εντολές άλµατος. Ένας µικροεπεξεργαστής εκτελεί πράξεις πρόσθεσης το δευτερόλεπτο. Η συχνότητα αυτού του µικροεπεξεργαστή είναι 10GHz. Να βρείτε πόσους κύκλους

5 µηχανής χρειάζεται µια εντολή πρόσθεσης για να ανακληθεί και να εκτελεστεί από το συγκεκριµένο µικροεπεξεργαστή. Ένα από τα χαρακτηριστικά των µικροεπεξεργαστών είναι και το ρεπερτόριο εντολών: Τι είναι το ρεπερτόριο εντολών; Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι µικροεπεξεργαστές µε κριτήριο το µέγεθος του ρεπερτοτίου εντολών; Ποια συµπεράσµατα προέκυψαν µε την πάροδο του χρόνου και ύστερα από µελέτες για τις πιο πάνω κατηγορίες µικροεπεξεργαστών; Αναφέρατε τους τρόπους διευθυνσιοδότησης της µνήµης. Αναφέρατε ονοµαστικά τα χαρακτηριστικά ως προς τα οποία διακρίνουµε τους µικροεπεξεργαστές;

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α2. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

Α2. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å.

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å. 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1: Α. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Τρόπων Λειτουργίας Χαµηλής Κατανάλωσης σε Ενσωµατωµένους Μικροελεγκτές (MCUs) σε Υψηλό Επίπεδο / Χαµηλό Επίπεδο

Χρήση Τρόπων Λειτουργίας Χαµηλής Κατανάλωσης σε Ενσωµατωµένους Μικροελεγκτές (MCUs) σε Υψηλό Επίπεδο / Χαµηλό Επίπεδο Χρήση Τρόπων Λειτουργίας Χαµηλής Κατανάλωσης σε Ενσωµατωµένους Μικροελεγκτές (MCUs) σε Υψηλό Επίπεδο / Χαµηλό Επίπεδο Στο σηµερινό κόσµο των συσκευών που λειτουργούν µε µπαταρία, η ορθή χρήση των τρόπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Βασικές έννοιες Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2006-2007 Βασικές έννοιες Α Λυκείου Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου Εποπτεία: Μάριος Μιλτιάδου ΕΜΕ Πληροφορικής Μιχάλης Τορτούρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών...1 Κεφάλαιο 1 ο...3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής...3 Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

DATAPROCESS SATURNO ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

DATAPROCESS SATURNO ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ DATAPROCESS SATURNO ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝ 15 ΨΕ 396/15-05-08 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 3

Διαβάστε περισσότερα

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα:

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: 1 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα 2007 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε RTOS μπορείτε να βρείτε (και να προσομειώσετε ή να εκτελέσετε) και να εκτελέσετε σε αυτό μια εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων (κείμενο, ήχος και εικόνα στον υπολογιστή) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γλώσσες προγραµµατισµού έκαναν την εµφάνιση τους κατά την διάρκεια του ου παγκόσµιου πολέµου σε αριθµητικά προβλήµατα του πυροβολικού (υπολογισµό καµπυλών βολών). Εκείνες τις µέρες χρησιµοποιούνταν

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Ανάπτυξη Εφαρμογών ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα