ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ 2012"

Transcript

1 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ 212 Η παρούσα περιβαλλοντική δήλωση είναι διαθέσιµη στο κοινό και θα δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Νηλέα, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στον αναγνώστη να αξιολογήσει την περιβαλλοντική επίδοση του διαχρονικά. Τα στοιχεία επίδοσης που παρουσιάζονται αφορούν την καλλιεργητική περίοδο από Μάρτιο 211 έως και Μάρτιο 212. Η επόµενη επικυρωµένη, επικαιροποιηµένη περιβαλλοντική δήλωση εκτιµάται ότι θα κοινοποιηθεί το Μάιο του 213, συµπεριλαµβάνοντας τα στοιχεία της περιβαλλοντικής επίδοσης του Οργανισµού για το έτος Σύνταξη: επιβλέποντες γεωπόνοι, Σπύρος Ρέππας και Ευσταθία Ζωντανού (ηµεροµηνία και υπογραφές) Έγκριση: επικεφαλήςοµάδας, ΓιώργοςΚόκκινος (ηµεροµηνία, υπογραφή και σφραγίδα) 1

2 Ο Συνεταιρισµός Πιστοποιηµένων Αγροτικών Προϊόντων ΝΗΛΕΑΣ, µε διακριτικό τίτλο «Οµάδα Παραγωγών Νηλέας» αποτελείται από ελαιοπαραγωγούς του Νοµού Μεσσηνίας, που ξεκίνησαν το 24 για να συνδυάσουν την επιχειρηµατικότητα της γεωργίας µε την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα. Από το 24 η <<Οµάδα Παραγωγών Νηλέας>> εφαρµόζει σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το 28 αποφάσισαν να δηµοσιοποιήσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις στα πλαίσια του Κανονισµού 1221ΕΚ/ 29 για την εκούσια συµµετοχή σε κοινοτικό σύστηµαοικολογικήςδιαχείρισηςκαιοικολογικούελέγχου (EMAS). ΤοόραµατουΝΗΛΕΑσυνοψίζεταιστοδίπτυχο: «Βελτίωση του οικονοµικού αποτελέσµατος της ελαιοκαλλιέργειας για τον παραγωγό, µε τη µέγιστη δυνατή µέριµνα για το περιβάλλον». Η οικονοµική βιωσιµότητα της ελαιοκαλλιέργειας είναι η ουσιώδης προϋπόθεση για τη διατήρηση της ευεργετικής επίδρασης των ελαιώνων στο περιβάλλον, για τη αποτροπή της εγκατάλειψης της υπαίθρου και της ερηµοποίησηςτηςγης. Το 21, 9 παραγωγοί-µέλη του Νηλέα (µαζί µε ακόµη δύο οµάδες παραγωγών από την Κρήτη) πρωτοπόρησαν και διεύρυναν έξω από τα πλαίσια του EMAS την επικοινωνιακή τους δραστηριότητα σχετικά µε την φιλική προς το περιβάλλον πολιτική τους, σχεδιάζοντας µία δήλωση η οποία συµπεριλήφθηκε στην σήµανση των προϊόντων. Η Περιβαλλοντική αυτή δήλωση συντάχθηκε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Product Category Rules (PRC) του EPD International System*. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, διενήργησαν µια πλήρη ανάλυση κύκλου ζωής του προϊόντος LCA (Life Cycle Analysis). Η ανάλυση αυτή ανέδειξε κάποιες σπουδαίες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον τοµέα της παραγωγής του ελαιολάδου. Αυτή η Περιβαλλοντική ήλωση Προϊόντος (EPD) ήταν η πρώτη που καταχωρήθηκε παγκοσµίως και αφορά στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. *Το EPD International System είναι µια πιστοποιηµένη περιβαλλοντική δήλωση σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 1425 (για περισσότερες πληροφορίες επισκευφτείτε την ιστοσελίδα Χάρτης της περιοχής Πελοποννήσου 2 Στοιχεία επικοινωνίας οργανισµού Όνοµα: «Οµάδα Παραγωγών Νηλέας» ιεύθυνση: Αντωναροπούλου 9, ΧώραΜεσσηνίας, 246 Τηλέφωνο: Φαξ: Ιστοσελίδα: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γιώργος Κόκκινος Κωδικός : NACE 1.26 ΑριθµόςΕργαζοµένων:1 (8παραγωγοί & 2γεωπόνοι) τα αγροτεµάχια του Νηλέα α/α Πίνακας Παραγωγών & αγροτεµαχίων στο EMAS 212 Όνοµα Παραγωγού Αριθµός Αγροτεµαχίων Εκτάρια 1 Ηλιοπούλου Πολυξένη 3 1,8 2 Στυλιανόπουλος Κων/νος 5 9,12 3 Γεωργιοπούλου Αθηνά 1,3 4 Κόκκινος Γεώργιος 1 2,2 5 6 ηµητρακόπουλος Παναγιώτης Κοντοβασιλάκου Ζαχαρούλα 2,85 7 2,54 7 Σουρέλης Γιάννης 3 3,6 8 Θεοδωρακοπούλου Χριστίνα 3 2,76 ΣΥΝΟΛΟ 25 23,17 ιεύθυνση ήµος Τριφυλίας TK 244 ήµος Πύλου Νέστορος ΤΚ 246 EPD-Περιβαλλοντική ήλωση Προϊόντος και σήµα που αναρτήθηκαν πάνω στα µπουκάλια λαδιού που πιστοποιήθηκαν σύµφωνα µε το EPD International System Αυτό το αριθµηµένο µπουκάλι περιλαµβάνεταιστα 21,39 µπουκάλια εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που Παρήγαγαν 68 Έλληνες Παραγωγοί, οι οποίοι έχουν δεσµευτεί να προστατεύουν το περιβάλλον. Για κάθε συσκευασία αυτού του προϊόντος που έχει παραχθεί, συσκευαστεί και µεταφερθεί στις αγορές της βόρειας Ευρώπης και λαµβανοµένου υπόψη ότι το CO 2 πουπροέρχεται απότηνφωτοσύνθεσηαπότην µία και από τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου από τηνάλλη,τουλάχιστον 37 γραµµάριατου CO 2 ανά έτος αφαιρούνται από την ατµόσφαιρα και αποθηκεύονται στους Ελληνικούς ελαιώνες. Οπότε αυτό το προϊόν µπορεί να θεωρηθεί ως <<αρνητικό2 ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα>> εφόσον αφαιρείται από τον αέρα περισσότερο CO2 απ,ότι εκπέµπεται για να φτιαχτεί.

3 : 3 Το Περιβαλλοντικό Σύστηµα ιαχείρισης του Νηλέα Ο Νηλέας, εφαρµόζοντας το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης. εστιάζει στις διαδικασίες που γίνονται στο χωράφι. Οι επιπτώσεις από την ελαιοκαλλιέργεια προς το περιβάλλον αξιολογούνται βάση του κινδύνου που συνδέεται µε τις επικρατούσες πρακτικές που εφαρµόζουνοιπαραγωγοίτουνηλέα ( λίπανση, κλάδεµα, φυτοπροστασία, άρδευση, ζιζανιοκτονία και συγκοµιδή).ο έλεγχος και η επίβλεψη όλων των διαδικασιών που αφορούν την παραγωγή όπως καιηεκπαίδευση τωνπαραγωγώνοργανώνονταιαπόδύογεωπόνους. Το 21 και για πρώτη φορά διενεργήθηκε η διαδικασία της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής. Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής ανέδειξε τις κύριες Περιβαλλοντικές πλευρές ολόκληρου του Κύκλου Ζωής του Προϊόντος, κοµµάτι του οποίου σχετίζεται µε την πρωτογενή παραγωγή, δηλαδή µετοχωράφι. Για την Εκτίµηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, χρησιµοποιήθηκαν τρειςµέθοδοιεκτίµησης:κυρίωςτο EPD (28) v 1.3, αλλάκαι CML 2 Baseline 2 v 2.5 για την εξάντληση των αβιοτικών πόρων και της οικοτοξικότητας και τέλος η µέθοδος Ecological footprint v 1.1. Οι υπολογισµοίβασίστηκανστηνανάλυσηκύκλουζωής Life Cycle Assessment µε την βοήθεια του λογισµικού 9SIMAPRO v software. Περιβαλλοντική Πολιτική του Νηλέα Οι παραγωγοί εγγράφονται στον ΝΗΛΕΑ εφόσον δεσµεύονται για την παρακάτω πολιτική Στην προσπάθειά µου για αριστοποίηση των αποδόσεων να λαµβάνω ατοµικά και συλλογικά µέτρα πρόληψης ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι από κάθε δραστηριότητά µου που σχετίζεται µε το περιβάλλον, όπως ρύπανση από τη χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων, πυρκαγιά, εξάντληση φυσικών πόρων (υπεράντληση) διάβρωση του εδάφους καιοποιαδήποτεποιοτικήυποβάθµισητουπροϊόντος. Να παίρνω επαρκή µέτρα για τη συνεχή βελτίωση του περιβάλλοντος και του προϊόντος και να χρησιµοποιώ τις εισροές (αγροχηµικά, ενέργεια και νερό άρδευσης) µε ορθολογικό τρόπο, στο ελάχιστο δυνατό προκειµένου να διασφαλίσω το µέγιστο της παραγωγής µου στο συγκεκριµένο περιβάλλον. Να τηρώ τη σχετική νοµοθεσία και τις συµβατικές µου υποχρεώσεις σε ότι σχετίζεται µε το περιβάλλον και την ποιότητα του προϊόντος που θα διαθέτω στον καταναλωτή. Να συµµορφώνοµαι µε τις υποδείξεις των επιβλεπόντων γεωπόνων όσον αφορά τη συγκοµιδή, µεταφορά και έκθλιψη του ελαιοκάρπου, ώστε να επιτυγχάνεται το µέγιστο των οργανοληπτικών ιδιοτήτων στο παραγόµενο ελαιόλαδο. Να ανταποκρίνοµαι στις προσδοκίες των αγοραστών για αξιόπιστη προσφορά προϊόντος σταθερής ποιότητας που έχει παραχθεί µε τον µέγιστο δυνατό σεβασµό στο περιβάλλον Γιώργος Κόκκινος, 3

4 4 ΟΝηλέαςκαιοιάλλοι: Η Οµάδα παραγωγών Νηλέας δίνει µεγάλη έµφαση στην επικοινωνία, στην συνεχιζόµενη εκπαίδευση του προσωπικού της, στην ανάληψη πρωτοβουλιών για συνεργασίες καθώς και στην δηµοσιοποίηση του φιλο-περιβαλλοντικού της προφίλ αλλά και του προϊόντος της. Κάθε χρόνο διοργανώνονται εκπαιδεύσεις για τους παραγωγούς που συµµετέχουν µε διάφορα αντικείµενα του ενδιαφέροντος τους, συµµετέχει σε ηµερίδες και εκθέσεις, σε διαγωνισµούς, προωθεί την συνεργασία µε άλλου είδους επιχειρήσεις µε περιβαλλοντικές ανησυχίες και συµµετέχει σε προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ που αφορούν την εκτίµηση επικινδυνότητας για το περιβάλλον από την ελαιοκαλλιέργεια. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται συνοπτικά η επικοινωνιακή δραστηριότητα του Νηλέα για το Συµµετοχές: Η οµάδα παραγωγών ΝΗΛΕΑΣ συνεχίζει να συµµετέχει άτυπα (ως µη δικαιούχος) µε 48 από τα µέλη της στο πρόγραµµα LIFE9 ENV/GR/32 SAGE1, στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη µεθόδου εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ελαιοκαλλιέργεια µε τεκµηριωµένη ιεράρχηση αυτών. Συµµετέχει επίσης ως υποψήφιος δικαιούχος στην πρόταση του προγράµµατος LIFE+ ΟLIVE-CLIMA, µε στόχο τη βελτίωση του αποτυπώµατος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια και την αύξηση της περιεκτικότητας τουεδάφουςσεοργανικήύλη. Τέλος, ο Νηλέας επιλέχθηκε ως διαχειριστής στο Πρόγραµµα «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑ ΩΝ, Α.Σ. ΠΑΛΑΙΠΥΛΟΣ» του ήµου Πύλου-Νέστορος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενική Γραµµατεία ιαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων, µε βαθµολογία 31,2, την υψηλότερη της περιφέρειας Πελοποννήσου. Εκδηλώσεις/ Βραβεία:Συµµετοχήστην 5 η ΈκθεσηΤροφίµωνκαιποτών, Ιανουαρίου 212, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό στο Σύνταγµα Αθηνών Στις 5 Ιουνίου 212, η Οµάδα Παραγωγών Νηλέας βραβεύτηκε από το περιοδικό Γαστρονόµος της εφηµερίδας «Καθηµερινή» για την ποιότητα του ελαιολάδου στην ετήσια απονοµή βραβείων ποιότητας, σε εκδήλωση που έγινε στο νέο Μουσείο Μπενάκη της Αθήνας. Συνεργασίες: Η φιλική προς το περιβάλλον πολιτική του ΝΗΛΕΑ έχει ως τώρα προσελκύσει το ενδιαφέρον του ξενοδοχείου Costa Navarino, το οποίο έχει πλέον εντάξει 17 από τους ελαιώνες του στο Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης του ΝΗΛΕΑ. Ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένο σε περιβαλλοντικά ζητήµατα, το Costa Navarino έχει εγκαταστήσει παρατηρητήριο κλιµατικών αλλαγών στους χώρους του. ηµοσιότητα: Προβολή της δραστηριότητας του Νηλέα στο περιοδικό Γαστρονόµος της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ (τεύχος 69, Ιανουάριος 212) και ηµοσίευση στο περιοδικό ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ενηµερωτικού άρθρου τουγεωπόνουτηςο.πνηλεασρέππασπύρουσχετικόµετοέντοµο Palpita unionalis (Μαργαρόνια), τεύχος 78 Νοέµβριος/ εκέµβριος 211. Εκπαίδευση προσωπικού: Συµµετοχή της επιβλέπουσας γεωπόνου Ευσταθίας Ζωντανού και του Αντιπροέδρου και παραγωγού του Νηλέα Παναγιώτη ηµητρακόπουλου σε σεµινάριο γευσιγνωσίας ελαιολάδου µε σκοπό την διαπίστευση του panel από τον ΕΣΥ. Πρόκειται για το πρώτο ανεξάρτητο panel γευσιγνωσίας ελαιολάδου στην Ελλάδα Τακτική εκπαίδευση του γεωπόνου Ρέππα Σπύρου από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο σε θέµατα φυτοπροστασίας, το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων σε θέµατα λιπάνσεων και διαχείρισης υδάτινων πόρων, το Ελληνικ;o Κέντρο Βιοτόπων και Υγροτόπων σε θέµατα καταγραφής βιοποικιλότητας, και την εταιρεία ΡόδαξΑγρο, στα πλαίσια του προγράµµατος LIFE9 ENV/GR/32 SAGE1. Εκπαίδευση παραγωγών: Στο πλαίσιο του προγράµµατος LIFE+ SAGE1, 7 παραγωγοί της οµάδας EMAS τουνηλεαεκπαιδεύτηκανκατάτηδιάρκειατουέτουςσεοµαδικέςαλλάκαιατοµικέςεκπαιδεύσεις/ καταρτίσειςσταπαρακάτωαντικείµενα: -Επίκαιροι εχθροί της ελιάς, στις 17/6/211 (εκπαιδευτής Ρέππας Σπύρος) -Εχθροί της ελιάς και αντιµετώπιση, 1/3/212 (εκπαιδευτής ρ..περδίκης -Ζιζανιολογία και καταπολέµηση 1/3/212 (εκπαιδευτής ρ. Η.Τραυλός) -Το κλάδεµα των ελαιοδένδρων 2-3/3/212 εκπαιδευτής( ρ. Ν. Βολακάκης) -Έλεγχοςψεκαστικώνµηχανηµάτωνκαιορθήεφαρµογήφυτοπροστατευτικών, 29/3/212 (εκπαιδευτής ρ. Μ.Βλαχογιάννης) 4

5 5 Οι σηµαντικότερες Περιβαλλοντικές Πλευρές καθώς και οι κύριες Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις βάση της Ανάλυσης Κύκλου Ζώης που διενεργήθηκε το 21 Οι δραστηριότητες που εφαρµόζονται από την Οµάδα Παραγωγών Νηλέας για την παραγωγή του ελαιοκάρπουείναι: η λίπανση, το κλάδεµα, η µηχανική διαχείριση του εδάφους, η χηµική ζιζανιοκτονία, η φυτοπροστασία, η άρδευσηκαιησυγκοµιδήτουελαιοκάρπου. Με βάση την ανάλυση του κύκλου ζωής που διενεργήθηκε, οι δραστηριότητες και οι αντίστοιχες περιβαλλοντικές πλευρές που συµµετέχουν περισσότερο στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις για την παραγωγή του ελαιοκάρπου είναι: 1) ηλίπανση, µεκυριότερεςπλευρέςτηνπαραγωγήτωνλιπασµάτωνκαιτηνχρήσητωνλιπασµάτων, 2) το κλάδεµα µε κυριότερη πλευρά την διαχείριση των κοµµένων κλαδιών µε καύση στο ύπαιθρο και 3) η µηχανική διαχείριση του εδάφους. 4) Η συγκοµιδή για την οποία αξιολογήθηκε ως σηµαντική έµµεση πλευρά η επιλογή του τύπου του ελαιοτριβείου για την έκθλιψη του ελαιοκάρπου. Η επιλογή ελαιοτριβείων τριών φάσεων έναντι των ελαιοτριβείων δύο φάσεων κρίθηκε δυσµενέστερη περίπτωση λόγω της φύσης των απόβλητων των ελαιοτριβείωντριώνφάσεων (κατσίγαρος). 5) Όσον αφορά τις δραστηριότητες φυτοπροστασία και χηµική ζιζανιοκτονία, δεν εντοπίστηκαν σηµαντικές περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις µε βάση την ανάλυση κύκλου ζωής που διενεργήθηκε το 21. Ωστόσο η οµάδα, µέσω του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχων που εφαρµόζει, εξασφαλίζει ότι στο 1% των εφαρµογών φυτοπροστατευτικών προϊόντων χρησιµοποιούνται εγκεκριµένα για την ελαιοκαλλιέργεια σκευάσµατα, ότι τηρούνται οι Κανόνες Ορθής ΓεωργικήςΠρακτικής (Απόφαση / 24) κατάτηνεφαρµογήτουςκαιδιασφαλίζεταιστο 1% τουπαραγόµενουπροϊόντος, ηαπουσίαυπολειµµάτωνφυτοφαρµάκων (ΚανονισµόςΕΕ 396/25), ενώ δίνεται µεγάλη έµφαση στην προσπάθεια σταδιακής µεταστροφής προς την βιολογική γεωργία. 6) Τέλος όσον αφορά τη δραστηριότητα Άρδευση, επειδή όλοι οι ελαιώνες που συµµετέχουν στο πεδίο εφαρµογής του είναι ξηρικοί, οι πλευρές που αφορούν που αφορούν την κατανάλωση µη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια) και φυσικών πόρων (νερό) δεν έχουν πλέον επίπτωση. Στο σύνολο των δραστηριοτήτων της Οµάδας, τηρούνται οι απαιτήσεις της νοµοθεσίας για την Πολλαπλή Συµµόρφωση (ικανοποίηση ελάχιστων περιβαλλοντικών απαιτήσεων κατά την καλλιέργεια της ελιάς προκειµένου να δικαιούνται οι παραγωγοί να εισπράξουν την κοινοτική επιδότηση που τους αναλογεί (Υ.Α 32432/24). Παράλληλα η Οµάδα δίνει έµφαση και στην σταθεροποίηση ή/και αύξηση των αποδόσεων σε καρπό και λάδι ούτως ώστε να διασφαλιστεί το εισόδηµα των παραγωγών που συµµετέχουν αλλά και στην παραγωγή ποιοτικού έξτρα παρθένου ελαιολάδου µε σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1989/23 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αναλυτικά στον πίνακα της σελίδας 1). Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι δραστηριότητες που αξιολογήθηκαν ως σηµαντικότερες καθώς και κύριες επιπτώσεις και οι αντίστοιχες άµεσες και έµµεσες περιβαλλοντικές πλευρές που εντοπίστηκαν ανά δραστηριότητα καθώς και οι κύριοι περιβαλλοντικοί στόχοι και ενέργειες που έχουν επιλεγεί για την επίτευξή τους, οι αντίστοιχοι περιβαλλοντικοί δείκτες που επιλέχτηκαν για την παρακολούθηση τους Τέλος παρουσιάζονται οι Βασικοί είκτες Συνολικής Επίδοσης που αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων τουοργανισµού (συνολικήκατανάλωσηενέργειας, παραγωγήαποβλήτων, δείκτεςβιοποικιλότητας, αποδοτικής χρήσης υλικών, παραγωγής αερίων του θερµοκηπίου και αερίων εκποµπών, καθώς και δείκτες που αφορούν στη σταθεροποίηση αποδόσεων και την ποιότητα του παραγόµενου ελαιολάδου. 5

6 6 ραστηριότητα Λίπανση Οι κυριότερες επιπτώσεις και περιβαλλοντικές πλευρές που σχετίζονται µε την λίπανση, σύµφωνα µε την ανάλυση κύκλου ζωής που διενεργήθηκε, είναι: 1) Η κατανάλωση µη ανανεώσιµων πρώτων υλών και οι εκποµπές αερίων ρύπων που σχετίζονται µε την φάση της παραγωγής των ανόργανων λιπασµάτων (έµµεση πλευρά καθότι η παραγωγή των λιπασµάτων δεν περιλαµβάνεται στο πεδίο εφαρµογής της παραγωγής του ελαιοκάρπου) 2) Η οξίνιση των εδαφών και το φαινόµενο του ευτροφισµού των υδάτων που επιδεινώνονται από την έκπλυση των θρεπτικών στοιχείων κυρίως του Αζώτου- από τη χρήση των λιπασµάτων. Σκοποί, στόχοι, µέσα και δείκτες για την βελτίωση του περιβάλλοντος: Προκειµένου να επιτευχθεί µείωση των επιπτώσεων που σχετίζονται µε τη χρήση των λιπασµάτων και έµµεσα µε την παραγωγή τους, επικεντρώνεται η προσπάθεια της οµάδας στη µείωση χρήσης ανόργανωνλιπασµάτωνκαικυρίωςτωναζωτούχωνλιπασµάτωνµέσω: 1) της µεταστροφής σε βιολογική καλλιέργεια αλλά και 2) αντικατάστασης της χρήσης ανόργανων λιπασµάτων µέσω της ενσωµάτωσης των κλαδεµάτων αλλά και των ζιζανίων στο έδαφος για εµπλουτισµό των εδαφών σε θρεπτικά στοιχεία και οργανική ουσία (για τους σχετικούς δείκτες δείτε δραστηριότητα µηχανική διαχείριση εδάφους). Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι επιδόσεις της Οµάδας Παραγωγών Νηλέας στους δείκτες που έχουν επιλεχθεί: είκτες λίπανσης : Στόχος-213 Κιλά ανόργανων λιπασµάτων ανά εκτάριο Ποσοστό % των εκτάσεων βιολογικής καλλιέργειας επί της συνολικής έκτασης % 67% 68% 7% 68% 7% Τήρηση σχετικής Νοµοθεσίας: Το 1% των παραγωγών της Οµάδας παραγωγών Νηλέας τηρεί την σχετική µε τα λιπάσµατα νοµοθεσία: Οι ενέργειες ενσωµάτωσης των ανόργανων λιπασµάτων-όταν χρησιµοποιούνται ανόργανα λιπάσµατα γίνονται πάντα σύµφωνα µε τους Κανόνες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Απόφαση / 24) ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος έκπλυσής τους στο περιβάλλον. Κλαδιά µετά από θρυµµατισµό µε προορισµό την ενσωµάτωση στο έδαφος 6

7 7 ραστηριότητα Κλάδεµα Οι κυριότερες επιπτώσεις και περιβαλλοντικές πλευρές της δραστηριότητας τουκλαδέµατος, σύµφωναµετηνανάλυσηκύκλουζωήςπουδιενεργήθηκε, είναι: 1) Η φωτοχηµική οξείδωση, η εκποµπή αερίων τοξικών για τον στον άνθρωπο και η κλιµατική αλλαγή που επιδεινώνονται από τα αέρια που εκλύονται στην ατµόσφαιρά όταν καίγεται το ξύλο κλαδέµατος στην ύπαιθρο. 2) Παράλληλα εντοπίστηκε και µια θετική επίπτωση από την χρήση του ξύλου των κλαδεµάτων ως καύσιµο στα οικιακά τζάκια ή ξυλόσοµπες: Η χρήση του ξύλου των κλαδεµάτων στα τζάκια και στις οικιακές ξυλόσοµπες, ως καύσιµο αντικατάστασης του πετρελαίου, «ανακουφίζει» από τις επιπτώσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, της οξίνισης και της χρήση των µη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας από ορυκτά καύσιµα. Σκοποί, στόχοι, µέσα και δείκτες για την βελτίωση του περιβάλλοντος: Προκειµένου να επιτευχθεί µείωση των αρνητικών και την αύξηση των θετικών επιπτώσεων που σχετίζονται µε το κλάδεµα, η προσπάθεια της Οµάδας επικεντρώνεται στην µείωση των κλαδεµάτων που καίγονται στην ύπαιθρο µε παράλληλη αύξηση των κλαδεµάτων που χρησιµοποιούνται για οικιακή θέρµανση. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι επιδόσεις της Οµάδας Παραγωγών Νηλέας στους δείκτες που έχουν επιλεχθεί: είκτες κλαδέµατος : 212 Στόχος 213 Κιλά ξύλου που καίγονται στην ύπαιθρο/ εκτάριο Κιλά ξύλου που χρησιµοποιούνται για οικιακή θέρµανση/ εκτάριο Σηµείωση: ουπολογισµόςέγινελαµβάνονταςυπόψινότιτοσύνολοτωνδέντρωνείναι 427 δέντρα και την παραδοχή ότι από κάθε δέντρο τα 25 kgr ξύλου κλαδέµατος πάνε για οικιακή θέρµανση ενώ τα 12,5 kgr κλαδιών/δέντρο καίγονται στο χωράφι. ΤήρησησχετικήςΝοµοθεσίας: Το 1% των παραγωγών της Οµάδας Παραγωγών Νηλέας τηρεί την σχετική µε την καύση στην ύπαιθρο νοµοθεσία: α) Τηρούνται πάντα οι Κανόνες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής σχετικά µε την καύση στην ύπαιθρο (Απόφαση / 24) καθώςκαι β) η Πυροσβεστική ιάταξη 9/2 (ΦΕΚ Β 1459/ που αφορά τα µέτρα για την πρόληψη και αντιµετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις Κλαδιά κοµµένα σε τεµάχια για χρήση σε οικιακές εστίες θέρµανσης (τζάκια, ξυλόσοµπες) 7

8 8 ραστηριότητα Μηχανική διαχείριση του εδάφους Οι κυριότερες επιπτώσεις και περιβαλλοντικές πλευρές που σχετίζονται µε την µηχανική διαχείριση του εδάφους, σύµφωνα µε την ανάλυση κύκλου ζωής που διενεργήθηκε, είναι: 1) Η διάβρωση των εδαφών που επιδεινώνεται από την µηχανική διαχείριση του εδάφους (σκάψιµο) και 2) Παράλληλα εντοπίστηκε και µια θετική επίπτωση από την ενσωµάτωση των κοµµένων κλαδιών στο έδαφος µετά από θρυµµατισµό τους. Η ενσωµάτωση αυτή, ως θρεπτικό στοιχείο αντικατάστασης των χηµικών λιπασµάτων, ανακουφίζει από τις επιπτώσεις που σχετίζονται µε την χρήση και την παραγωγή των λιπασµάτων, ενώ παράλληλα ευνοεί την αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους. Σκοποί, στόχοι, µέσα και δείκτες για την βελτίωση του περιβάλλοντος: Προκειµένου να επιτευχθεί µείωση των αρνητικών και την αύξηση των θετικών επιπτώσεων που σχετίζονται µε τη διαχείριση του εδάφους, η προσπάθεια της Οµάδας επικεντρώνεται 1) στη ελαχιστοποίηση της µηχανικής κατεργασίας και 2) στην αύξηση των ενεργειών ενσωµάτωσης κλαδεµάτων και ζιζανίων στο έδαφος µετά από θρυµµατισµό τους. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι επιδόσεις της Οµάδας Παραγωγών Νηλέας στους δείκτες που έχουν επιλεχθεί: είκτες διαχείρισης εδάφους : Στόχος 213 Ποσοστόστρεµµατοεφαρµογών % των µηχανικά καλλιεργούµενων εκτάσεων Ποσοστόστρεµµατοεφαρµογών % της έκτασης όπου γίνονται ενέργειες ενσωµάτωσης κλαδεµάτων ή/και ζιζανίων , ,8 15 ΤήρησησχετικήςΝοµοθεσίας : το 1% των παραγωγών της Οµάδας παραγωγών Νηλέας τηρεί την Νοµοθεσία της Πολλαπλής Συµµόρφωσης σχετικά µε την κατεργασία εδάφους (Υπουργική Απόφαση 32432/24) αναµόχλευση εδάφους µε φρέζα 8

9 9 ραστηριότητα Συγκοµιδή Η κυριότερη επίπτωση που σχετίζεται µε την επιλογή ελαιοτριβείου δυο ή τριώνφάσεων, σύµφωναµετηνανάλυσηκύκλουζωήςπουδιενεργήθηκε, είναι η αύξηση του φαινοµένου του ευτροφισµού των υδάτων εξαιτίας της έκπλυσηςτωναποβλήτωντωνελαιοτριβείωντριώνφάσεων (κατσίγαρου) στα υπόγεια ύδατα από τις δεξαµενές εξάτµισής του. Σκοποί, στόχοι, µέσα και δείκτες για την βελτίωση του περιβάλλοντος: Προκειµένου να επιτευχθεί µείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, η προσπάθεια της Οµάδας επικεντρώνεται στην επιλογή ελαιοτριβείων δύο φάσεων που δεν αποβάλουν κατσίγαρο. είκτες συγκοµιδής και σταθεροποίησης αποδόσεων: ποσοστό ελαιοκάρπου που οδηγείται σε ελαιοτριβείο 2 φάσεων Ελαιοπεριεκτικότητα % (Kgελαιόλαδου / 1 Kgκαρπού) Στόχος 213 % 8% 1% 1% Τήρηση σχετικής Νοµοθεσίας : α) Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αποτελέσµατα των αναλύσεων λαδιούσεσύγκρισηµεαντίστοιχεςτιµέςπουορίζονταιαπότηννοµοθεσία (Κανονισµός 1989/23/EE), ώστεναµπορείτολάδιναχαρακτηριστείτολάδιωςέξτραπαρθένο είκτες ποιότητας παραγόµενου ελαιολάδου όριο Κριτήρια Ποιότητας Οξύτητα,8,3,3,2 είκτης Υπεροξειδίων 2, Κ27,22,12,12,13 έλτα-κ,1,,, Κ232 2,5 1,78 1,72 1,67 Μακροσκοπική εξέταση = κανονικό κανονικό κανονικό κανονικό Οργανοληπτική εξέταση (κώδικας τροφίµων, µέρος Β) = κανονικό κανονικό κανονικό κανονικό Κριτήρια Καθαρότητας Trans ισοµερή ελαϊκού οξέος %,5,17,17 loq (,17) Τrans ισοµερή λινελαϊκού και λινολενικού οξέος %,5,1,2 loq (,7) Ελαϊκό οξύ 55,-83, 78,9 77,3 79,5 Ερυθροδυόλη και Ουβαόλη % 4,5 3,8 3,52 3,5 Συνολικές Στερόλες , Κηροί 25, β) Το 1% των ελαιοτριβείων τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους που περιλαµβάνονται στην άδεια λειτουργίαςπουεκδίδεταιαπότηννοµαρχίαμεσσηνίας. γ) Τηρείται στο 1% o Κανονισµός 178/22 της Ε.Ε. για την ιχνηλασιµότητα των τροφίµων. 9

10 1 EMAS Core indicators είκτες Συνολικής Επίδοσης του Οργανισµού για το * 1.Παραγωγή αποβλήτων: Με βάση την ανάλυση κύκλου ζωής που διενεργήθηκε, εντοπίστηκαν τα κυριότερα κοινά αλλά και επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου: 1.1 Κοινάαπόβλητα: Τα κοινά απόβλητα είναι κατά κύριο λόγο οι κενές συσκευασίες λιπασµάτων και οι κενές συσκευασίες Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Ζιζανιοκτόνων. Αυτά οδηγούνται σε κοινούς κάδους απορριµµάτων από τους παραγωγούς έλλειψη συστήµατος ανακύκλωσης συσκευασιών στο δήµο. Ειδικά οι κενές συσκευασίες ΦΠΠ και ζιζανιοκτόνων, αµέσως µετά το άδειασµα του περιεχοµένου τους ξεπλένονται από τους ψεκαστές τρεις φορές µε νερό. Μετά από αυτόν τον χειρισµό είναι αποδεκτό ότι ανήκουν στην κατηγορία των κοινών αποβλήτων, αφού πρακτικά µετά το τριπλό ξέπλυµα µηδενίζεται η ποσότητα δραστικών ουσιών που περιέχεται σε αυτές. Για την πρακτική αυτή εκπαιδεύονται όλοι οι παραγωγοί της οµάδας και ελέγχονται από τους επιβλέποντες γεωπόνους. Οι ποσότητες των αποβλήτων των κενών συσκευασιών λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων και ζιζανιοκτόνων υπολογίστηκαν µε βάση τις καταγραφές των παραγωγών (καταγράφουν τις ποσότητες ΦΠΠ, λιπασµάτων καιζιζανιοκτόνωνπουχρησιµοποιούν) ωςεξής: Κενά σακιά λιπασµάτων: Κιλά λιπασµάτων στο σύνολο δια 4 (κιλά περιεχοµένου ανά σακκί) = αριθµός συσκευασιώνσεσύνολο x.175 κιλάανάσακκί = σύνολοκιλώνκενήςπλαστικήςσυσκευασίας. Υλικό = Plastic (γενικήκατηγορία). Κενάζιζανιοκτόνων:Κιλάσύνολο / 5 λίτραανάσυσκευασία = σύνολοσυσκευασιών x.96 κιλά / συσκευασία = σύνολο βάρους κενών συσκευασιών ζιζανιοκτόνων (Υλικό HDPE: High Density Polyethylene. Λήφθηκε υπόψιν η παραγωγή του granulate). ΚενάΦΠΠ:Κιλάσύνολο /.5 λίτραήκιλάανάσυσκευασία = σύνολοσυσκευασιών x.65 κιλά / συσκευασία (65 γραµµάρια) = σύνολο βάρους κενών συσκευασιών ΦΠΠ. Υλικό: Plastic (γενική κατηγορία). Αναλυτικά οι ποσότητες των κοινών αποβλήτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 1.1 Βασικοί είκτες που αφορούν την παραγωγή κοινών αποβλήτων 212 Απόλυτη τιµή (σε tn) Σε tn/tn ελαιόκαρπου ΣΥΝΟΛΟΚΟΙΝΩΝΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 289*1-4 2*1-4 κενές συσκευασίες Φυτοπροστατευτικών και ζιζανιοκτόνων (Υλικό Plasticκαι HDPE-High Density Polyethylene) 56*1-4,39*1-4 κενές συσκευασίες λιπασµάτων (Υλικό-Plastic) 233*1-4 1,6*1-4 Σηµειώσεις: ηπαραγωγήσεελαιόκαρπογιατο ήταν 143 µετρικοίτόννοι. εν είναι δυνατή η άµεση σύγκριση µε τους βασικούς δείκτες του 211, καθότι το 211 ως εκροή (παρανοµαστής) σε κάποιους από τους δείκτες δεν είχε εκληφθεί η παραγωγή καρπού αλλά ο ίδιος ο δείκτης, ενώ ως δείκτες είχαν χρησιµοποιηθεί οι τιµές ανά εκτάριο. Με σχετική µελέτη που έγινε φέτος µετατρέποντας ενδεικτικά κάποια από τα φετινά στοιχεία σε ανά εκτάριο, αλλά και το αντίστροφο ώστε να µπορεί για να γίνει σχετική σύγκριση, διαπιστώθηκε ότι η µεταβολή που παρατηρείται από το 211 στο 212 είναι αµελητέα ως προς την περιβαλλοντική επιβάρυνση ανά εκτάριο. Αναλυτικότερα, δείτε πίνακα στον παρακάτω πίνακα Πολύ εντονότερη είναι η µεταβολή ως προς την ανά κιλό προϊόντος έκφραση της επίδοσης, όπου π.χ. η εκποµπή αερίων θερµοκηπίου από.253 γραµµάρια CO2- eq το µειώθηκε σε.146 γραµµάρια CO2-eq το λόγω αύξησης των αποδόσεων. Η συστηµατική προσέγγιση για την µεθοδική βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων θα αναπτυχθεί µέσω του προγράµµατος olive CLIMA του οποίου ακριβώς ο σκοπός είναι η µείωση των επιπτώσεων παράλληλα µε την αύξηση της δέσµευσης του CO2 από την ατµόσφαιρα και την αύξηση των αποδόσεων, ώστε να µειωθεί αποτελεσµατικά η ανά κιλό προϊόντος περιβαλλοντική επιβάρυνση. Ενδεικτική σύγκριση βασικών δεικτών ανά εκτάριο Συνολική ετήσια εκποµπή αερίων του θερµοκηπίου, σε τόννους ισοδύναµων CO2 (κιλά ανά εκτάριο) Αέριες εκποµπές, σε Κιλά ανά εκτάριο) ΣΥΝΟΛΟ Ενέργειας σε MWh ανά εκτάριο)

11 EMAS Core indicators είκτες Συνολικής Επίδοσης του Οργανισµού για το Επικίνδυνααπόβλητα: Τα επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται κατά την καλλιεργητική περίοδο είναι κυρίως οι χρησιµοποιηµένες µπαταρίες, τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια αλλά και τα χρησιµοποιηµένα ελαστικά των γεωργικών µηχανηµάτων και οχηµάτων, τα οποία και οδηγούνται σε εξουσιοδοτηµένα σηµεία συλλογής σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. Οι ποσότητες ορυκτελαίων, ελαστικών και µπαταριών υπολογίστηκε µε βάση τις καταγραφές των παραγωγών (καταγράφουν τις συντηρήσεις των γεωργικών µηχανηµάτων καθώς και τις αντίστοιχες αλλαγές σε λάστιχα, µπαταρίες και ορυκτέλαια). Αναλυτικά οι ποσότητες των επικίνδυνων αποβλήτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 1.2 Βασικοί είκτες που αφορούν την παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων 212 Απόλυτη τιµή (σε tn) Σε tn/tn ελαιόκαρπου ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 19*1-4 13,3*1-4 χρησιµοποιηµένες µπαταρίες * χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια 19*1-4 13,3*1-4 χρησιµοποιηµένα ελαστικά γεωργικών µηχανηµάτων * Σηµειώσεις: ηπαραγωγήσεελαιόκαρπογιατο ήταν 143 µετρικοίτόννοι. * εν άλλαξε κανένας παραγωγός λάστιχα και µπαταρίες στα γεωργικά του µηχανήµατα το ΤήρησησχετικήςµετααπόβληταΝοµοθεσίας : Το 1% των παραγωγών της οµάδας παραγωγών Νηλέας τηρεί την νοµοθεσία σχετικά µε την ανακύκλωση ελαστικών, µπαταριών και ορυκτελαίων που χρησιµοποιούνται για την συντήρηση των µηχανηµάτων κατεργασίας (Προεδρ. ιάταγµα 19/24, Προεδρ. ιάταγµα 82/24, Προεδρ. ιάταγµα 115/24) 11

12 12 EMAS Core indicators είκτες Συνολικής Επίδοσης του Οργανισµού για το Ενεργειακήαπόδοση Η κατανάλωση ενέργειας κατά την καλλιεργητική περίοδο, σχετίζεται µε τη χρήση των αγροτικών µηχανηµάτων: τρακτερ κίνησης, τρακτέρ και µηχανήµατα κατεργασίας εδάφους, αλυσοπρίονα (για κλάδεµα) και ελαιοραβδιστικά (για τη συγκοµιδή καρπού). Η µεταφορά του ελαιοκάρπου γίνεται µε οχήµατα των ελαιοτριβείων οπότε είναι εκτός πεδίου εφαρµογής. Η ενέργεια που καταναλώθηκε/ είδος ενέργειας, υπολογίστηκε µε βάση τις καταγραφές των παραγωγών (καταγράφουν σε κάθε εφαρµογή πχ λίπανση, κατεργασία κλπ-την αντίστοιχη κατανάλωση ενέργειας). Ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνεται µόνον για άρδευση αλλά επειδή όλα τα αγροτεµάχια του πεδίου εφαρµογής για το είναι ξηρικά, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας µηδενίστηκε. Αναλυτικά οι βασικοί δείκτες που αφορούν την κατανάλωση καυσίµων παρουσιάζεται ανά είδος καυσίµου στον παρακάτω πίνακα Βασικοί είκτες Ενεργειακής Απόδοσης 212 Απόλυτη τιµή σε ΜWh Ενέργεια σε ΜWh /tnελαιόκαρπου ΣΥΝΟΛΟ 13,6,95 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (σε kwh) Κατανάλωσηπετρελαίου 922κιλά 1,95 MWh,77 Κατανάλωση βενζίνης 222 κιλά 2,65 MWh,19 Σηµειώσεις: ενγίνεταιαπότηνοµάδαάµεσηχρήσηανανεώσιµωνπηγώνενέργειας, Η παραγωγή σε ελαιόκαρπο για το ήταν 143 µετρικοί τόννοι. Υπολογισµοί: Βενζίνη = 43.1 MJ/KgκαιΠετρέλαιο 42.8 MJ/Kg, 1 kwh = 3.6 MJ, Άρα 1 κιλόβενζίνη = 43.1/3.6 = 11,972 KWh Και 1 κιλόπετρέλαιο=42.8/3.6 = 11,888 KWh Είδος Ενέργειας σε κιλά / ραστηριότητα Βενζίνη Πετρέλαιο Κλάδεµα-Αλυσοπρίονo 16,22 Έδαφος-Μεσινέζα 4,37 Στο διπλανό πίνακα φαίνονται οι καταναλώσεις πετρελαίου και βενζίνης ανά δραστηριότητα και είδος γεωργικού µηχανήµατος. Έδαφος-Φρέζα Έδαφος-Καταστροφέας Έδαφος-Χορτοκοπτικό Χηµική ζιζανιοκτονία (τρακτέρ) 238,8 27,4 455,9 23,5 Φυτοπροστασία (τρακτερ) 43,6 Συγκοµιδή-ραβδιστικό ΣΥΝΟΛΟ 164,38 22,97 132,3 921,5 12

13 13 EMAS Core indicators είκτες Συνολικής Επίδοσης του Οργανισµού για το Χρήσηυλικών: Τα υλικά που κυρίως χρησιµοποιούνται ως εισροές για την παραγωγή ελαιοκάρπου είναι τα λιπάσµατα, τα φυτοφάρµακα, τα ζιζανιοκτόνα αλλά και τα δίχτυα και οι υφασµάτινοι σάκοι για την συλλογή και µεταφορά του ελαιοκάρπου. Ταδίχτυακαιοισάκοιέχουνµέσοόροζωήςτα 5 χρόνιαοπότε επαναχρησιµοποιούνται και κατόπιν αντικαθίστανται από καινούργια. Οι σάκοι είναι κατασκευσµένοι από το υλικό Yuta (υφάνσιµο, φυτικής προέλευσης) ενώ ο τα δύχτια συλλογής ελαιοκάρπου από HDPE=High Density Polyethylene. Αναλυτικότερα ο υπολογισµός των αποβλήτων των δυχτιών και των σάκων έγινε ως εξής: ίχτυα συλλογής ελαιοκάρπου Σακκιά συγκοµιδής: Χρειάζονται 13 σακκιά / χρόνο ανά εκτάριο. ιάρκεια ζωής 5 χρόνια (άρα κάθε χρόνοτο 2% = 2.6 σακιάείναιαπόβλητα). Βάροςσακιού =.822 κιλά. Άρα, απόβλητα = 2.6 x.822 = Κιλά / εκτάριο/χρόνο. Υλικό Yuta (υφάνσιµο, φυτικήςπροέλευσης). Ελαιόπανα:Χρειάζονταιπερίπου 5 τ.µέτραελαιόπανωνανάεκτάριο. Μέσηδιάρκειαζωής 5 χρόνια, άρα 1 τ.µέτρατονχρόνοείναιαπόβλητα. Μέσοβάροςτ. µέτρου =.133 κιλά, συνεπώςαπόβλητα = 1.33 κιλά (Υλικό HDPE=High Density Polyethylene. Λήφθηκε υπόψιν η παραγωγή του granulate). Τα κιλά λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών υπολογίστηκαν µε βάση τις καταγραφές των ενεργειών των παραγωγών. Αναλυτικά η χρήση υλικών παρουσιάζεται ανά είδος υλικού στο παρακάτω πίνακα: 3.1 Βασικοί είκτες αποδοτικής χρήσης υλικών 212 Απόλυτη τιµή (σε tn) Υλικά σε tn/tn ελαιόκαρπου ΣΥΝΟΛΟ 6,83 5*1-4 Λιπάσµατα 5, *1-4 Φυτοπροστατευτικά προϊόντα και ζιζανιοκτόνα,35.242*1-4 Σάκοιµεταφοράςελαιοκάρπου, *1-4 ίχτυασυλλογήςελαιοκάρπου 1,158 81*1-4 Σηµείωση: Η παραγωγή σε ελαιόκαρπο για το ήταν 143 µετρικοί τόννοι ΤήρησησχετικήςµεταυλικάΝοµοθεσίας : Η οµάδα, µέσω του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχων που εφαρµόζει, εξασφαλίζει ότι στο 1% των εφαρµογών φυτοπροστατευτικών προϊόντων α) χρησιµοποιούνταιεγκεκριµέναγιατηνελαιοκαλλιέργειασκευάσµατα, β) ότι τηρούνται οι Κανόνες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Απόφαση / 24) και οι οδηγίες τις ετικέτας κατά την εφαρµογή τους και γ) διασφαλίζεται στο 1% του παραγόµενου προϊόντος, η απουσία υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων (Κανονισµός ΕΕ 396/25) 13

14 14 EMAS Core indicators είκτες Συνολικής Επίδοσης του Οργανισµού για το Αέριοιρύποι Οι αέριοι ρύποι σύµφωνα µε την ανάλυση κύκλου ζωής παράγονται κυρίως από την καύση των κλαδεµάτων στην ύπαιθρο και δευτερευόντως από την χρήση των γεωργικών µηχανηµάτων και οχηµάτων. Παράλληλα όµως ειδικά όσον αφορά το CO2, µέσω της φωτοσύνθεσης και της αναπνοήςτωνελαιοδέντρωνγίνεταικαιδέσµευση CO2 απόταφυτά. Παρακάτω εµφανίζεται το ισοζύγιο CO2, δηλαδή αυτό που µενει µετά την αφαίρεση αυτού που αποθηκεύεται από αυτό που παράγεται. Ο στόχος της οµάδας είναι τελικά να καταλήξει σε αρνητικό ισοζύγιο, δηλαδή να αποθηκεύεται περισσότερο από αυτό που παράγεται, µειώνοντας σταδιακά την πρακτική της καύσης των κλαδεµάτων στο ύπαιθρο Αναλυτικά η εκποµπή αερίων ρύπων παρουσιάζεται αναλυτικά ανά είδος Καύση κλαδιών στην ύπαιθρο ρύπου στον παρακάτω πίνακα: 4.1.Βασικοί είκτες αερίων εκποµπών και αερίων θερµοκηπίου 212 Απόλυτη τιµή Εκποµπές ανά τόνο καρπού Συνολική ετήσια εκποµπή αερίων του θερµοκηπίου, σε τόννους ισοδύναµων CO2 2,9,146 tn/tnκαρπού Αέριες εκποµπές, σε Κιλά 75,5,528 Kg/tn καρπού Σηµειώσεις: Στααέριατουθερµοκηπίουπεριλαµβάνονταιτα CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCsκαι SF6 ενώ στις αέριες εκποµπές περιλαµβάνονται τα SO2, τα NOx και PM Η παραγωγή σε ελαιόκαρπο για το ήταν 143 µετρικοί τόννοι 5. Βιοποκιλότητα Επειδή πρόκειται για καλλιέργεια ελαιοδέντρων, ο βασικός δείκτης βιοποικιλότηταςπουσύµφωναµετονκανονισµότου EMAS εκφράζεται σε χρήση γης σε τετραγωνικά µέτρα, στην περίπτωση της ελαιοκαλλιέργειας είναι µηδενική. Γίνονται προσπάθειες από την Οµάδα, σε συνεργασία µε το ΕΚΒΥ στα πλαίσιατουπρογράµµατος LIFE SAGE1πουσυµµετέχειοΝηλέας, να µετρηθούν άλλοι δείκτες βιοποικιλότητας που θα αποδίδουν καλύτερα την βιοποικιλότητα στους ελαιώνες. Ένα τέτοιο παράδειγµα δείκτη που έχει πιλοτικά ξεκινήσει να µετριέται είναι το µήκος και το ύψος των φυτοφρακτών (δηλαδή της αυτοφυούς βλάστησης) στα όρια των αγροτεµαχίων. Χαµαιλέοντας 14

LIFE09 ENV/GR/000302 SAGE10 «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΗ

LIFE09 ENV/GR/000302 SAGE10 «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΗ LIFE09 ENV/GR/000302 SAGE10 «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα

Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα AGROSTRAT Ημερίδα, 20 Σεπτεμβρίου 2014, Αίγινα Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα Καθ. Κ. Κομνίτσας Δρ. Γ. Μπάρτζας

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος Σεπτεμβρίου Subtitle. Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ

Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος Σεπτεμβρίου Subtitle. Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος 23 25 Σεπτεμβρίου 2016 Subtitle Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Γεωργικές πρακτικές και αειφορία Ορθές γεωργικές πρακτικές Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Δρ. Γεώργιος Κουμπούρης

Προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Δρ. Γεώργιος Κουμπούρης ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου Προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΜΘΠΜ /ΑΠΘ COLUMBIA UNIVERSITY

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΜΘΠΜ /ΑΠΘ COLUMBIA UNIVERSITY ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΜΘΠΜ /ΑΠΘ COLUMBIA UNIVERSITY ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Η Ολοκληρωμένη Πολιτική για τα Προϊόντα (ΟΠΠ) Η στρατηγική της ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

CASE STUDY: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ CASE STUDY: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Απρίλιος 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Close the Loop πρόσφατα ολοκλήρωσε μελέτη υπολογισμού του Ανθρακικού Αποτυπώματος ελαιόλαδου, το οποίο διατίθεται από την εταιρεία Σελλάς

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφικοί Θεµατικοί Χάρτες

Εδαφικοί Θεµατικοί Χάρτες Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2014 AgroStrat Αειφόρες Στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθµισµένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγµα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού Οι εταίροι του

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

thepowerofgreen Πράσινο marketing Η νέα προϊοντική τάση Στέλιος Δρυς Δ/νων Σύµβουλος foodstandard

thepowerofgreen Πράσινο marketing Η νέα προϊοντική τάση Στέλιος Δρυς Δ/νων Σύµβουλος foodstandard Πράσινο marketing Η νέα προϊοντική τάση Στέλιος Δρυς Δ/νων Σύµβουλος foodstandard κλιµατική αλλαγή αέρια θερµοκηπίου αύξηση θερµοκρασίας CO2 CH4 N2O PFCS HFCS SF6 = CO2 meq Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ...3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...5 ΕΙΚΤΕΣ...8 i) ενεργειακή απόδοση...8

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Όπως είναι γνωστό η χώρα μας πρέπει να συμμορφωθεί με διεθνείς συμβάσεις που την υποχρεώνουν να επιτύχει μέχρι το 2020

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΕΦ. ΑΣ Κριτσάς. Σύμβουλος Διαχείρισης του Προγράμματος Εργασίας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΕΦ. ΑΣ Κριτσάς. Σύμβουλος Διαχείρισης του Προγράμματος Εργασίας 2015-2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΕΦ ΑΣ Κριτσάς Σύμβουλος Διαχείρισης του Προγράμματος Εργασίας 2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2016 // ΑΣ ΚΡΙΤΣΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΑΣ ΚΡΙΤΣΑΣ με βάση την απόφαση 993/12-02-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΟΕ-02) ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΟΕ-02) ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΟΕ-02) Ελεγχόμενο Αντίτυπο : ΝΑΙ ΟΧΙ 1 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΟΕ-02) 1.1. Λίπανση Την περίοδο που ξεκινάει η λίπανση ο Επιβλέπων Γεωπόνος κοινοποιεί στον κάθε παραγωγό συμπληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ φυτική παραγωγή ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ φυτική παραγωγή ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ φυτική παραγωγή ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Στην ενότητα αυτή αναλυθούν τα πρότυπα ΑGRO του AGROCERT καθώς και οι κανονισμοί πιστοποίησης του EUREP GAP. Οι συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ Γεωργία Νέα ΚΑΠ: -εφαρμογή υποχρεωτικών μέτρων «Πολλαπλή Συμμόρφωση»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ-01) ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ-01) ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ-01) 1.1. Λίπανση Την περίοδο που ξεκινάει η λίπανση ο Επιβλέπων Γεωπόνος κοινοποιεί στον κάθε παραγωγό συμπληρωμένο το Έντυπο Ε-02: «Εντολή Λίπανσης», όπου καταγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ευαισθητοποίηση της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου,

Η ευαισθητοποίηση της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου, Ζιζανιολογία, Ν. 4036/12 & Ν. 4036/12 / & Εθνικό Σχέδιο Δράσης Δρ. Σ. Βυζαντινόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας Κοινοτική Οδηγία 2009/128/ΕΚ Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων Η ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριβαλλοντικέςΣηµάνσεις

ΠεριβαλλοντικέςΣηµάνσεις ΠεριβαλλοντικέςΣηµάνσεις ΓεωργικώνΠροϊόντων -Τροφίµων Γ. Μιχαλόπουλος ΡοδαξΑγροΕΠΕ Ηµερίδα 22.07.2010 -Αγροτύπος Ερώτηµα: Μπορεί η µεγάλη διεθνής δηµοσιότητα γιατο περιβάλλον / κλίµα να αξιοποιηθεί για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ/ΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ. Εισαγωγή. Δραστηριότητες ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2009-2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ/ΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ. Εισαγωγή. Δραστηριότητες ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2009-2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ/ΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2009-2012 Εισαγωγή Βασικό χαρακτηριστικό του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ/ΕΑΣ Εύβοιας είναι ότι δίνει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο. από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης

Ελαιόλαδο. από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης Ελαιόλαδο από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης Γιατί Ελαιόλαδο και γιατί από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης; Δεν υποβαθμίζει: - το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους - τη βιολογική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής μιας φιάλης κρασιού

Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής μιας φιάλης κρασιού Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής μιας φιάλης κρασιού Κων/νος νος Αμπελιώτης Επικ. Καθηγητής, Τμ. Οικιακής Οικονομίας Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Περιεχόμενα Η έννοια του κύκλου ζωής Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ AGRO 2-1, AGRO 2-2

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Ποιά είναι τα αέρια του θερμοκηπίου?

Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Ποιά είναι τα αέρια του θερμοκηπίου? Ενημερωτικό Υλικό Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως επηρεάζουν το Περιβάλλον και πως μπορούν να μετρούν το Ανθρακικό τους Αποτύπωμα? Τ ι είναι? Τι είναι η κλιματική αλλαγή?

Διαβάστε περισσότερα

διαχείρισης από Αγροτικό Συνεταιρισµό Πρόεδρος Συνεταιρισµού Κουτσουρά, «ΦΟΙΝΙΚΑΣ»

διαχείρισης από Αγροτικό Συνεταιρισµό Πρόεδρος Συνεταιρισµού Κουτσουρά, «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» Πρώιµα κηπευτικά και ελαιόλαδο ολοκληρωµένης διαχείρισης από Αγροτικό Συνεταιρισµό Μάνος ασενάκης Πρόεδρος Συνεταιρισµού Κουτσουρά, «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Κουτσουρά Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η παραγωγή τροφής Καλύπτει τη βασικότερη ανθρώπινη ανάγκη Ιστορικά, η πρώτη αιτία ανθρώπινης παρέµβασης στο φυσικό περιβάλλον Σχετίζεται άµεσα µε τον υπερπληθυσµό

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES. Στα ελληνικά: Στα αγγλικά:

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES. Στα ελληνικά: Στα αγγλικά: INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ AGRO 2-1, AGRO 2-2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 103 στ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 103 στ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ε. Μπουσίου /νση: Αχαρνών 2 Τηλέφωνο: 210-2124208 Fax: 210-5246258 E

Διαβάστε περισσότερα

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα CARBONTOUR ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1: Προσδιορισμός και αξιολόγηση των πηγών εκπομπών ισοδύναμου CO 2 των τουριστικών καταλυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ''

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' Από το 1950 και µετά αρχίζει η εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής εστιάζοντας το ενδιαφέρον της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

To 1 ο Κλιματικά Ουδέτερο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο στον κόσμο και η Οικολογική Σήμανση

To 1 ο Κλιματικά Ουδέτερο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο στον κόσμο και η Οικολογική Σήμανση To 1 ο Κλιματικά Ουδέτερο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο στον κόσμο και η Οικολογική Σήμανση ποια είναι η GAEA Η GAEA είναι μια Ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1995 προκειμένου να καλύψει το κενό που υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων. Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων. Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ OΜΩΣ, Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (όπως όλες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις και Προβλήματα της Ελαιοκαλλιέργειας. Αντώνης Παρασκευόπουλος,Γεωπόνος, Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας

Προκλήσεις και Προβλήματα της Ελαιοκαλλιέργειας. Αντώνης Παρασκευόπουλος,Γεωπόνος, Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας Προκλήσεις και Προβλήματα της Ελαιοκαλλιέργειας Αντώνης Παρασκευόπουλος,Γεωπόνος, Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας Ο Ευριπίδης ονομάζει την Μεσσηνία «Καλλίκαρπο» λόγω της μορφιάς

Διαβάστε περισσότερα

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως.

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. THE Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. powered by To Green Mission...αποτελεί µία «πράσινη αποστολή» δεκάδων επιχειρήσεων από διάφορους επιχειρηµατικούς κλάδους, που

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κορινθίας

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κορινθίας Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κορινθίας ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝ. [ΕΚ] 867/08 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του τριετούς προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ

Διαβάστε περισσότερα

E. Καµπουράκης. Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr

E. Καµπουράκης. Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr ΛίπανσηστηνΒιολογικήΓεωργία E. Καµπουράκης Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ταχ. Θυρ.. 2229, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Ελλάδα Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr Λίπανσηστηνβιολογικήγεωργία

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων 26-27 Απριλίου 2007 Λίµνη Πλαστήρα Σ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Α.1 Το φαινόµενο του θερµοκηπίου. του (Agriculture and climate, Eurostat).

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Α.1 Το φαινόµενο του θερµοκηπίου. του (Agriculture and climate, Eurostat). Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α.1 Το φαινόµενο του θερµοκηπίου Ένα από τα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ανθρωπότητα και για το οποίο γίνεται προσπάθεια επίλυσης είναι το φαινόµενο του θερµοκηπίου.

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η αντιμετώπιση των ζιζανίων στα καλλιεργούμενα φυτά είναι απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. Νίκος Περδικάρης Χηµικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. ιεύθυνση Περιβάλλοντος Παραγωγής ιηµερίδα TEE TKM: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. από το 1957 με γνώση και μεράκι Βασικές Αγορές Βιομηχανία Οικίες Βιομάζα Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας,

Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Η ΕΕ και η χώρα μας δεν διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 5ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu "Οικονομικά κίνητρα για την υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης νερού και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδικασίας για την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων µε ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών και παραγωγή οργανικού λιπάσµατος

Ανάπτυξη διαδικασίας για την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων µε ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών και παραγωγή οργανικού λιπάσµατος LIFE Project Number LIFE ENV/GR/000671 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ MINOS Ανάπτυξη διαδικασίας για την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων µε ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών και παραγωγή οργανικού λιπάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

επικινδυνότητας των γεωργικών φαρμάκων Tο νέο νομοθετικό πλαίσιο

επικινδυνότητας των γεωργικών φαρμάκων Tο νέο νομοθετικό πλαίσιο ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΠΔΔ Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της επικινδυνότητας των γεωργικών φαρμάκων Tο νέο νομοθετικό πλαίσιο Δρ Κυριακή Μαχαίρα, e mail: k.machera@bpi.gr Ιστορική αναδρομή:

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά. ζητήματα λιγνιτικών ΑΗΣ Νομών Κοζάνης και Φλώρινας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Περιβαλλοντικά. ζητήματα λιγνιτικών ΑΗΣ Νομών Κοζάνης και Φλώρινας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Περιβαλλοντικά ζητήματα λιγνιτικών ΑΗΣ Νομών Κοζάνης και Φλώρινας Β.ΤΣΑ ΑΡΗ, /ντρια ΠΠ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, Ν.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ & ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ ΒΟΤΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ Η ελαιοκράµβη (Brassica spp.) είναι ετήσιο φυτό

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. [ΕΚ] 867/08

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. [ΕΚ] 867/08 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Για την ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. [ΕΚ] 867/08 ΠΡΩΤΟ & ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ by Στο πλαίσιο υλοποίησης του τριετούς προγράμματος εργασίας [ΠΕ] που

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική αξία της ελιάς για την Ελλάδα. Σταύρος Βέμμος Αναπληρωτής Καθηγητής Διευθυντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η διαχρονική αξία της ελιάς για την Ελλάδα. Σταύρος Βέμμος Αναπληρωτής Καθηγητής Διευθυντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Η διαχρονική αξία της ελιάς για την Ελλάδα Σταύρος Βέμμος Αναπληρωτής Καθηγητής Διευθυντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ελιά στη σύγχρονη εποχή Η Ελαιοκαλλιέργεια στην σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Άξιον Αγροτική. Γνωρίζουμε το χθες Καινοτομούμε σήμερα Οργανώνουμε το αύριο

Άξιον Αγροτική. Γνωρίζουμε το χθες Καινοτομούμε σήμερα Οργανώνουμε το αύριο Άξιον Αγροτική Γνωρίζουμε το χθες Καινοτομούμε σήμερα Οργανώνουμε το αύριο Γνωρίζουμε το χθες Καινοτομούμε σήμερα Οργανώνουμε το αύριο Στην Άξιον Αγροτική, μια εταιρεία παροχής συμβουλών στον αγροτοδιατροφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 1 Περιβαλλοντική Πολιτική 2 2 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO14001:2004 & EMAS 761/2001) 2 3 Μετρήσεις 4 4 Στόχοι του Σ.Π.Δ. 5 5 Ανασκόπηση Σ.Π.Δ. 6 6 Επικύρωση Δήλωσης 8 7 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

µε παράλληλη προσοχή στο περιβάλλον» που αρχικά

µε παράλληλη προσοχή στο περιβάλλον» που αρχικά ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΡΕΠ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η πρόταση της ΡόδαξΑγρο ΕΠΕ για ένα µοντέλο οργανωµένης γεωργίας - Κορωνέϊκη Ελιά για λάδι Γ. Μιχαλόπουλος www.rodaxagro.gr και για διάλογο...www.rodaxagro.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45% Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα Εισαγωγική γ εισήγηση η της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ορυκτά καύσιμα που μετέχουν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Στάδια εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας 1 ο στάδιο: 1920 Ξεκινούν οι πρώτοι προβληματισμοί από τον Αυστριακό Steiner που αγωνίζεται για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΚ. ΣΥΝΟΛΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 01/07/2014 15:00-21:00 Γενική Γεωργία Τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα κατάρτισης της

Διαβάστε περισσότερα

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης «Φυσικό Αέριο στο Μεγάλο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Τοµέα της Αττικής: Ανάπτυξη και ιαχείριση Μεγάλων Πελατών περιόδου 2004-2009» 2009» ΕΠΑ Αττικής Νοέµβριος 2010 Αναστάσιος Τόσιος ιευθυντής Τεχνικής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Οι ελιές και το ελαιόλαδο αποτελούν βασικό στοιχείο της διατροφής των Ελλήνων από την αρχαιότητα ακόμη. Επίσης αποτελούν ουσιαστικό μέρος της Μεσογειακής δίαιτας για την οποία τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων Καρδίτσα 26-27 Απριλίου,,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΛ-ΟΕΦ-1-010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2009-2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 867/2008 Επιλέξιμες δραστηριότητες για χρηματοδότηση Τομέας Α: Παρακολούθηση & ιοικητική διαχείριση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Χρήση βιομάζας δηλαδή χρήση βιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. [ΕΚ] 867/08

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. [ΕΚ] 867/08 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Για την ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. [ΕΚ] 867/08 ΠΡΩΤΟ & ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ by Στο πλαίσιο υλοποίησης του τριετούς προγράμματος εργασίας [ΠΕ] που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ενός στοιχείου είναι, η επαναλαμβανόμενη κυκλική πορεία του στοιχείου στο οικοσύστημα. Οι βιογεωχημικοί κύκλοι, πραγματοποιούνται με την βοήθεια, βιολογικών, γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Να καθιερώνεται πολιτική που να ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους της γεωργικής εκμετάλλευσης, στις νομικές υποχρεώσεις που αφορούν το περιβάλλον

Να καθιερώνεται πολιτική που να ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους της γεωργικής εκμετάλλευσης, στις νομικές υποχρεώσεις που αφορούν το περιβάλλον AGRO 2.1 & 2.2 Ο σκοπός του προτύπου AGRO 2 1 είναι η καθιέρωση ενός συστήματος διαχείρισης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες επιθυμούν να διαμορφώνουν πολιτική και να θέτουν συγκεκριμένους στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική και Υδατικοί Πόροι

Κοινή Αγροτική Πολιτική και Υδατικοί Πόροι Κοινή Αγροτική Πολιτική και Υδατικοί Πόροι Παύλος. Πέζαρος, Σωτήρης Κουτσοµήτρος ιεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Θέµατα 1. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η εξέλιξή

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κίττας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος. Οδός Φυτόκου Ν. Ιωνία Μαγνησίας, 38334 Βόλος

Κωνσταντίνος Κίττας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος. Οδός Φυτόκου Ν. Ιωνία Μαγνησίας, 38334 Βόλος 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων, 26-27 Απριλίου 2007, Λίµνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσας Κωνσταντίνος Κίττας 1 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφικές συνθήκες - θρέψη καλλιέργειας ελιάς (περίπτωση ΝΗΛΕΑΣ, 2011 και 2013)

Εδαφικές συνθήκες - θρέψη καλλιέργειας ελιάς (περίπτωση ΝΗΛΕΑΣ, 2011 και 2013) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ SAGE10 Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας. Τσόγκας Βασίλης

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας. Τσόγκας Βασίλης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας Τσόγκας Βασίλης ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, η κοινωνική και τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες 2003/87/ΕΚ & 2004/101/ΕΚ: Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας (ΕΣΕ) εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου & ευέλικτοι μηχανισμοί του πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ

Οδηγίες 2003/87/ΕΚ & 2004/101/ΕΚ: Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας (ΕΣΕ) εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου & ευέλικτοι μηχανισμοί του πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. - ΚΥΚΛΑΔΕΣ Βασιλική Τσάδαρη Χημικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. Διευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Βιολογικά προϊόντα και Επιχειρηµατικότητα: Ευκαιρίες και απειλές Μουρτζιόπουλος Χρήστος ιευθυντής ιασφάλισης Ποιότητας Vivartia ABEE Detrop 9 Μαρτίου 2007 Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελαιοκαλλιέργεια στην Κρήτη Προβλήματα και Προοπτικές

Η Ελαιοκαλλιέργεια στην Κρήτη Προβλήματα και Προοπτικές Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Η Ελαιοκαλλιέργεια στην Κρήτη Προβλήματα και Προοπτικές Εισηγητής: Νικόλαος Μαυράκης (Δ/ντης Αγροτικής Οικονομίας) Γενικές Πληροφορίες Η συνολική έκταση της Κρήτης είναι 8.336

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα