ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας / των πιο κάτω πιστωτικών καρτών (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην παρούσα) που εκδίδονται από την ALPHA BANK CYPRUS LTD (ΗΕ923) εκ Γωνίας Χείλωνος & Γλάδστωνος, Πλατεία Στυλιανού Λένα, 1101, Λευκωσία θα διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, οι οποίοι αποτελούν σύμβαση μεταξύ της Τραπέζης, του Κατόχου Κάρτας και του Εξουσιοδοτημένου Κατόχου Κάρτας (εάν υπάρχει) και οι οποίοι από τώρα και στο εξής θα καλούνται ως οι «Όροι Χρήσης». ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ/ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΡΤΑ/ΚΑΡΤΕΣ ΟΝΟΜΑ ΚΑΡΤΑΣ: Πιστωτικό Όριο Συνολικό ποσό της πίστωσης: Συνολικό Πληρωτέο Ποσό: Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο: (υπολογιζόμενο σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6.5). 1 Ερμηνεία - Στους όρους αυτούς οι ακόλουθες λέξεις έχουν το ακόλουθο νόημα: Alpha SMS Banking σημαίνει την υπηρεσία αποστολής, από την Τράπεζα γραπτών μηνυμάτων (γνωστών ως SMS Messages) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου (mobile telephone) που καθορίζει ο Κάτοχος Κάρτας, και με τα οποία παρέχονται πληροφορίες για συναλλαγές μεγαλύτερες από ένα συγκεκριμένο ποσό που θα καθορίζεται από την Τράπεζα από καιρού εις καιρόν, πληροφορίες που αφορούν πιθανή απάτη, καθυστέρηση πληρωμής δόσεων, υπέρβαση ορίου και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες προστεθούν μελλοντικά από την Τράπεζα στην υπηρεσία Alpha SMS Banking. Ανάληψη Μετρητών σημαίνει την ανάληψη μετρητών με τη χρήση της Κάρτας από ΑΤΜ ή από οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών άλλων ιδρυμάτων στην Κύπρο ή το εξωτερικό. ATM σημαίνει τις Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές της Τραπέζης μέσω των οποίων ο Χρήστης Κάρτας μπορεί να έχει πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες με τη χρησιμοποίηση της Κάρτας και του PIN. Εξουσιοδοτημένος Κάτοχος Κάρτας σημαίνει το πρόσωπο προς το οποίο η Τράπεζα εκδίδει Kάρτα και έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την Κάρτα, μετά από αίτηση του Κατόχου Κάρτας. Εργάσιμη Ημέρα σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα πλην των τραπεζικών αργιών. Εταιρεία Αποδοχής και Επεξεργασίας Συναλλαγών Καρτών σημαίνει τον/τους οργανισμό/ούς ο/οι οποίος/οι αποδέχεται/ονται και επεξεργάζεται/ονται τη Συναλλαγή Κάρτας η οποία ακολούθως αποστέλλεται στην Τράπεζα. Κάρτα σημαίνει την/τις πιστωτική/ές κάρτα/ες που εκδίδεται/ονται από την Τράπεζα προς τον Kάτοχο Kάρτας. Καταναλωτής σημαίνει φυσικό πρόσωπο το οποίο για σκοπούς των παρόντων Όρων Χρήσης και αναφορικά με τη χρήση της Κάρτας ενεργεί για σκοπούς άσχετους με την εμπορική ή επαγγελματική του δραστηριότητα. Κάτοχος Κάρτας σημαίνει το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει υπογράψει την αίτηση για την έκδοση Κάρτας στο όνομά του και στο όνομα του οποίου τηρείται ο Λογαριασμός Κάρτας, ή εάν πρόκειται για εταιρεία ή συνεταιρισμό, την εταιρεία ή τον συνεταιρισμό που έχει υπογράψει την αίτηση για την έκδοση κάρτας σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας, και στο όνομα του οποίου (δηλ. του Κατόχου Κάρτας) τηρείται ο Λογαριασμός Κάρτας. Λογαριασμός Κάρτας σημαίνει τον/τους λογαριασμό/ους που τηρείται/ούνται στην Τράπεζα και στον οποίο καταχωρούνται όλες οι συναλλαγές της Κάρτας. Νόμος σημαίνει τον Περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμο του 2009, Ν.128(Ι)/2009. Πολύ Μικρή Επιχείρηση : σημαίνει επιχείρηση που κατά τον χρόνο σύστασης της παρούσας είναι επιχείρηση κατά την έννοια του Άρθρου 1 και του Άρθρου 2, παράγραφοι 1 και 3, του παραρτήματος της Σύστασης 2003/361/ΕΚ. PIN σημαίνει τον προσωπικό μυστικό αριθμό (personal identification number) που εκδίδεται από την Τράπεζα και γνωστοποιείται μόνο στον Kάτοχο Kάρτας ή τον προσωπικό μυστικό αριθμό τον οποίο ο Χρήστης της Κάρτας έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί μαζί με την Κάρτα. Συναλλαγές Κάρτας σημαίνει τη χρησιμοποίηση της Κάρτας ή του αριθμού της για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών ή την ανάληψη μετρητών καθώς και τη χρησιμοποίηση της Κάρτας για οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες τις οποίες παρέχει και/ή θα εισάξει στο μέλλον η Τράπεζα, είτε μέσω των ΑΤΜ είτε με τη χρήση της Kάρτας ή του αριθμού της ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Τράπεζα σημαίνει την ALPHA BANK CYPRUS LTD συμπεριλαμβανομένων των διαδόχων και εκδοχέων της. Χρήστης Κάρτας σημαίνει τον Κάτοχο Κάρτας και/ή τον Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας. 2 Η Κάρτα 2.1 Οι παρόντες Όροι Χρήσης αφορούν τη χρήση από τον Χρήστη Κάρτας της Κάρτας η οποία του έχει παραχωρηθεί από την Τράπεζα. Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα ισχύουν για Κάρτες που εκδίδονται σε αντικατάσταση των υφιστάμενων εκτός αν ο Κάτοχος Κάρτας ειδοποιηθεί για το αντίθετο. 2.2 Η Κάρτα είναι έγκυρη μόνο για τη χρονική περίοδο η οποία αναγράφεται σε αυτήν. Ο Χρήστης Κάρτας δικαιούται να χρησιμοποιεί την Κάρτα μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος που αναγράφεται σε αυτήν. Σε περίπτωση που η Τράπεζα ζητήσει επιστροφή της Κάρτας ή ανακαλέσει τη χρήση της, ο Χρήστης Κάρτας δεν έχει δικαίωμα να την χρησιμοποιεί μετά τη λήψη τέτοιας ειδοποίησης από την Τράπεζα. 2.3 Η Κάρτα είναι και παραμένει για όλο τον ουσιώδη χρόνο, περιουσία της Τράπεζας και ο Χρήστης Κάρτας είναι υποχρεωμένος να την παραδώσει στην Τράπεζα, κομμένη σε τουλάχιστον έξι κομμάτια, αμέσως μόλις του ζητηθεί. 2.4 Κατά τη χρήση της Κάρτας ο Χρήστης Κάρτας, θα συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. 2.5 Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να εκδίδει επιπρόσθετες Κάρτες σε οποιοδήποτε πρόσωπο ζητήσει ο Κάτοχος Κάρτας, με πλήρη ευθύνη του Κατόχου Κάρτας. Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα ισχύουν και για Κάρτα που εκδίδεται σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας με αυτό τον τρόπο. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να ακυρώνει Κάρτα που δόθηκε σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας κατόπιν γραπτής αίτησης του Κατόχου Κάρτας και να ζητήσει από τον Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας την παράδοση της ακυρωθείσας Κάρτας στην Τράπεζα. 2.6 Η Τράπεζα δικαιούται κατά την απόλυτο κρίση της, να εκδίδει νέες Κάρτες σε αντικατάσταση των υφιστάμενων. 2.7 Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Χρήστη Κάρτας να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες με σκοπό την ενεργοποίηση της νέας Κάρτας ή της Κάρτας την οποία έχει παραλάβει σε αντικατάσταση της υφιστάμενης Κάρτας του, πριν του δοθεί η δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσει. 2.8 Η Τράπεζα θα χρεώνει τον Χρήστη Κάρτας για τη χρήση της Κάρτας σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης και σύμφωνα με το Τιμολόγιο Προμηθειών της Τραπέζης. Ο Κάτοχος Κάρτας εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χρεώνει το Λογαριασμό Κάρτας με το ποσό τέτοιων χρεώσεων. 3 Χρήση της Κάρτας 3.1 Οι Κάρτες της Τραπέζης μπορούν να χρησιμοποιούνται από τον Χρήστη Κάρτας ως ακολούθως: σε ΑΤΜ: για την ανάληψη και κατάθεση μετρητών και για πρόσβαση στις καταστάσεις λογαριασμού του Κατόχου Κάρτας με την Τράπεζα. Για τις συναλλαγές αυτές, ο Χρήστης Κάρτας πρέπει να καταχωρεί το PIN του σε μηχανήματα αυτόματης ανάληψης άλλων ιδρυμάτων στην Κύπρο και στο εξωτερικό τα οποία έχουν τα σήματα MASTERCARD και VISA, ανάλογα με το είδος της Κάρτας, για την ανάληψη μετρητών. Για τις συναλλαγές αυτές, ο Χρήστης Κάρτας πρέπει να βεβαιωθεί ότι το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης επιδεικνύει το σήμα της Κάρτας του και να καταχωρήσει το PIN του για πληρωμή αγαθών και υπηρεσιών στην Κύπρο και στο εξωτερικό, τα οποία παρέχονται από προμηθευτές οι οποίοι επιδεικνύουν τα σήματα MASTERCARD και VISA ανάλογα με το είδος της Κάρτας. Για τις συναλλαγές αυτές, ο Χρήστης Κάρτας πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο προμηθευτής επιδεικνύει το σήμα της Κάρτας του και πρέπει να καταχωρήσει το PIN του ή να θέσει την υπογραφή του. AB810G 12/2013 1

2 3.2 Τα στοιχεία της Κάρτας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για Συναλλαγές Κάρτας για πληρωμή για αγαθά και υπηρεσίες μέσω διαφόρων καναλιών (π.χ. μέσω διαδικτύου, τηλεφώνου ή ταχυδρομείου). 3.3 Τα στοιχεία που είναι απαραίτητο να παρασχεθούν από τον Χρήστη Κάρτας ούτως ώστε η Συναλλαγή Κάρτας να θεωρηθεί από την Τράπεζα ότι είναι δεόντως εξουσιοδοτημένη και να εκτελεστεί, είναι τα ακόλουθα: σε περίπτωση που ζητηθεί από τον Χρήστη Κάρτας να πληκτρολογήσει το PIN σε σημείο πώλησης POS (electronic payment system at the point of sale) στο οποίο έχει τεθεί η Κάρτα, ο κωδικός ΡΙΝ σε περίπτωση που ζητηθεί από τον Χρήστη Κάρτας να υπογράψει δελτίο πώλησης/συναλλαγής στο οποίο φαίνονται τα στοιχεία της Κάρτας, η υπογραφή του δελτίου πώλησης/συναλλαγής, σε περίπτωση αγοράς υπηρεσιών και/ή αγαθών μέσω άλλων καναλιών (π.χ. μέσω διαδικτύου, τηλεφώνου ή ταχυδρομείου), με την καταχώρηση/παροχή όλων ή ορισμένων από τα ακόλουθα στοιχεία της Κάρτας: αριθμό Κάρτας, ημερομηνία λήξης Κάρτας, όνομα του Χρήστη Κάρτας, τον αριθμό αναγνώρισης της Κάρτας [(CVV/CVC)] ο οποίος αποτελείται από τους τρεις τελευταίους αριθμούς που αναγράφονται στο πίσω μέρος της Κάρτας, Διεύθυνση του Κατόχου Κάρτας ή λέξεις κλειδιά. 3.4 Η εξουσιοδότηση για τη διενέργεια Συναλλαγής Κάρτας κοινοποιείται στην Τράπεζα με τη λήψη από την Τράπεζα της εντολής για την διενέργεια της Συναλλαγής Κάρτας η οποία είτε αποστέλλεται απευθείας στην Τράπεζα από τον Χρήστη Κάρτας, είτε από την Εταιρεία Αποδοχής και Επεξεργασίας Συναλλαγών Καρτών. 3.5 Ως χρόνος λήψης της εντολής για Συναλλαγή Κάρτας θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο η Τράπεζα λαμβάνει την εντολή για διενέργεια της Συναλλαγής Κάρτας, η οποία διαβιβάστηκε στην Τράπεζα είτε απευθείας από τον Χρήστη Κάρτας είτε μέσω του δικαιούχου μέσω της Εταιρείας Αποδοχής και Επεξεργασίας Συναλλαγών Καρτών. Εάν ο χρόνος λήψης εντολής για Συναλλαγή Κάρτας δεν είναι εντός Εργάσιμης Ημέρας της Τραπέζης, η εντολή για διενέργεια της Συναλλαγής Κάρτας θα θεωρείται ως να έχει ληφθεί την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα. 3.6 Το χρονικό σημείο πριν το τέλος της Εργάσιμης Ημέρας, αναλόγως της Συναλλαγής Κάρτας, πέραν του οποίου κάθε λαμβανόμενη εντολή για την διενέργεια Συναλλαγής Κάρτας θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα είναι η 23: Για καταθέσεις μετρητών σε ΑΤΜ, το χρονικό σημείο πριν το τέλος της Εργάσιμης Ημέρας πέραν του οποίου κάθε λαμβανόμενη κατάθεση θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα είναι η ώρα 13:30 από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Εάν η κατάθεση μετρητών διενεργηθεί οποιαδήποτε Δευτέρα μετά την 1 η Οκτωβρίου και πριν την 30 η Απριλίου εκάστου έτους, η οποία είναι Εργάσιμη Ημέρα, το χρονικό σημείο πέραν του οποίου κάθε λαμβανόμενη κατάθεση θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα είναι η ώρα 16: Εάν ο Χρήστης Κάρτας και η Τράπεζα συμφωνήσουν ότι η εκτέλεση της Συναλλαγής Κάρτας αρχίζει σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή στο τέλος συγκεκριμένης περιόδου ή την ημέρα που ο Κάτοχος Κάρτας θα έχει διαθέσιμα χρηματικά ποσά στην Τράπεζα, ο χρόνος ο οποίος θα έχει συμφωνηθεί θεωρείται ως χρόνος λήψης της εντολής. Εάν συμφωνηθεί μη Εργάσιμη Ημέρα, η εντολή πληρωμής θα λογίζεται ως να έχει ληφθεί την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα. 3.9 Η Κάρτα μπορεί να χρησιμοποιείται για Συναλλαγές Κάρτας επί 24ώρου βάσεως Συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι η Κάρτα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον Χρήστη Κάρτας πάντοτε μέσα στο ανώτατο πιστωτικό όριο του Λογαριασμού Κάρτας το οποίο έχει εγκριθεί από την Τράπεζα ή οποιοδήποτε άλλο ανώτατο πιστωτικό όριο εγκρίνει η Τράπεζα από καιρό σε καιρό και το οποίο συμφωνείται ότι η Τράπεζα θα κοινοποιεί στον Κάτοχο Κάρτας. Σε περίπτωση όμως που για οποιοδήποτε λόγο ο Κάτοχος Κάρτας υπερβεί το ανώτατο πιστωτικό όριο, είναι υποχρεωμένος, άμεσα, είτε η Τράπεζα το απαιτήσει είτε όχι, και, τηρουμένων των προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας, να εξοφλήσει την υπέρβαση πλέον τόκων και/ή άλλων εξόδων και επιβαρύνσεων όπως προνοούνται στους παρόντες Όρους Χρήσης Ο Χρήστης Κάρτας συμφωνεί ότι η Τράπεζα δύναται να και έχει καθορίσει ανώτατα ημερήσια όρια Συναλλαγών Κάρτας και ανώτατα όρια ανά Συναλλαγή Κάρτας τα οποία μπορεί να τροποποιεί είτε αυξάνοντας είτε μειώνοντας αυτά, είτε μόνιμα είτε προσωρινά, για λόγους ασφαλείας ή οποιουσδήποτε άλλους λόγους. Ο Κάτοχος Κάρτας και ο Εξουσιοδοτημένος Κάτοχος Κάρτας μπορούν να ενημερώνονται για τα ημερήσια όρια των Συναλλαγών Κάρτας και/ή για τα όρια ανά Συναλλαγή Κάρτας από το Τμήμα Υποστήριξης Καρτών της Τραπέζης στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο τέλος των Όρων Χρήσης Ανάκληση εντολής για διενέργεια Συναλλαγής Κάρτας Ο Χρήστης Κάρτας έχει δικαίωμα να ανακαλέσει εντολή για διενέργεια Συναλλαγής Κάρτας αλλά όχι αργότερα από το χρόνο κατά τον οποίο η εντολή κατέστη ανέκκλητη. Σε περίπτωση που η εντολή δίνεται στην Τράπεζα απευθείας από τον Χρήστη Κάρτας, αυτή καθίσταται ανέκκλητη μόλις ληφθεί από την Τράπεζα. Σε περίπτωση που εντολή για τη διενέργεια Συναλλαγής Κάρτας κινείται από τον δικαιούχο ή μέσω αυτού, τότε αυτή καθίσταται ανέκκλητη μόλις ο Χρήστης Κάρτας διαβιβάσει στον δικαιούχο την εντολή για τη διενέργεια της Συναλλαγής Κάρτας και/ή την εξουσιοδότηση του για τη διενέργεια της Συναλλαγής Κάρτας Στην περίπτωση της παραγράφου 3.8 πιο πάνω, ο Χρήστης Κάρτας μπορεί να ανακαλέσει εντολή για τη διενέργεια Συναλλαγής Κάρτας το αργότερο έως το τέλος της Εργάσιμης Ημέρας που προηγείται του συμφωνηθέντος χρόνου Εάν ο Κάτοχος Κάρτας είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση, τότε έχει δικαίωμα, σε οποιαδήποτε στιγμή, να ανακαλέσει εξουσιοδότηση που έδωσε στην Τράπεζα για την εκτέλεση σειράς Συναλλαγών Κάρτας ως προς τις μελλοντικές πράξεις πληρωμής. Συμφωνείται ότι το Άρθρο 53(4) του Νόμου δεν ισχύει εάν ο Κάτοχος Κάρτας δεν είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση. Συμφωνείται ότι εξουσιοδότηση για την αγορά αγαθών μέσω σχεδίων άτοκων δόσεων δεν αποτελεί εξουσιοδότηση για την εκτέλεση μελλοντικών πράξεων πληρωμής Μετά τα χρονικά όρια που ορίζονται στις παραγράφους ανωτέρω, εντολή για τη διενέργεια Συναλλαγής Κάρτας μπορεί να ανακληθεί μόνο με συμφωνία μεταξύ του Κατόχου Κάρτας, της Τραπέζης και του δικαιούχου (στην περίπτωση που η εντολή για τη διενέργεια Συναλλαγής Κάρτας κινείται μέσω του δικαιούχου ή από τον δικαιούχο) Σε περίπτωση αποδοχής της ανάκλησης από την Τράπεζα, ως αναφέρεται ανωτέρω, η Τράπεζα δύναται να χρεώσει τον Κάτοχο Κάρτας σύμφωνα με το Τιμολόγιο Προμηθειών της Τραπέζης Συμφωνείται ότι το Άρθρο 60 του Νόμου και όσα αναφέρονται στις παραγράφους και πιο πάνω δεν ισχύουν σε περίπτωση που ο Κάτοχος Κάρτας δεν είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση. Σε τέτοια περίπτωση, Συναλλαγή Κάρτας δύναται να ανακληθεί μόνο με συμφωνία της Τραπέζης, του Κατόχου Κάρτας και του δικαιούχου (στην περίπτωση που η εντολή για τη διενέργεια Συναλλαγής Κάρτας κινείται μέσω του δικαιούχου ή από τον δικαιούχο) Εντολές για τη χρέωση της Κάρτας στα πλαίσια σχεδίων άτοκων δόσεων δεν δύνανται να ανακληθούν Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους στις Συναλλαγές Κάρτας ως μέρος των μέτρων πρόληψης απάτης τα οποία λαμβάνει. Η Τράπεζα και/ή η JCC PAYMENT SYSTEMS LTD έχουν δικαίωμα να επικοινωνούν με τον Χρήστη Κάρτας για να του αναφέρουν το γεγονός ότι έχουν εντοπισθεί ύποπτες Συναλλαγές Κάρτας Εάν η Τράπεζα αρνηθεί να εκτελέσει Συναλλαγή Κάρτα και όπου η άρνηση είναι αντικειμενικώς αιτιολογημένη, συμφωνείται ότι η Τράπεζα μπορεί να επιβάλλει χρέωση για τη γνωστοποίηση της άρνησης της στον Κάτοχο Κάρτας σύμφωνα με το Τιμολόγιο Προμηθειών της Τραπέζης Ο Χρήστης Κάρτας δεν πρέπει να χρησιμοποιεί την Κάρτα για παράνομο σκοπό Η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη εάν ο Χρήστης Κάρτας δεν μπορέσει να χρησιμοποιήσει την Κάρτα του σε μηχανή αυτόματης ανάληψης άλλου ιδρύματος στην Κύπρο ή στο εξωτερικό Η Τράπεζα δεν θα φέρει ευθύνη εάν η Κάρτα δεν γίνει αποδεκτή και/ή απορριφθεί από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή εάν ο Χρήστης Κάρτας δεν μπορέσει να τη χρησιμοποιήσει για τη διενέργεια Συναλλαγής Κάρτας για οποιοδήποτε λόγο Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του Κατόχου Κάρτας και οποιοδήποτε τρίτου προσώπου σχετικά με τις Συναλλαγές Κάρτας, δεν μπορεί με κανένα τρόπο να επηρεάσει την υποχρέωση του Κατόχου Κάρτας να πληρώσει στην Τράπεζα οποιαδήποτε οφειλή που έχει προκύψει ή είναι συνδεδεμένη με τη χρήση της Κάρτας και καμία απαίτηση ή ανταπαίτηση του Κατόχου Κάρτας έναντι τρίτου προσώπου δεν θα αποτελεί υπεράσπιση ή ανταπαίτηση εναντίον της Τραπέζης Συμφωνείται περαιτέρω, ότι σε περίπτωση εξουσιοδότησης από τον Χρήστη Κάρτας για τη χρέωση της Κάρτας στα πλαίσια σχεδίων άτοκων δόσεων, η Τράπεζα θα προβαίνει μέσω της Εταιρείας Αποδοχής και Επεξεργασίας Συναλλαγών Καρτών στην πληρωμή στον AB810G 12/2013 2

3 δικαιούχο του ποσού που συμφωνήθηκε μεταξύ του δικαιούχου και του Χρήστη Κάρτας αφαιρώντας από το ποσό αυτό τα δικαιώματα της. Ο Κάτοχος Κάρτας αποδέχεται ότι το ποσό που θα καταβάλει η Τράπεζα αποτελεί χρέος του προς την Τράπεζα και θα αποπληρωθεί με την χρέωση της Κάρτας με τα ποσά των άτοκων δόσεων και σύμφωνα με τα στοιχεία που θα κοινοποιηθούν στην Τράπεζα από τον δικαιούχο μέσω της Εταιρείας Αποδοχής και Επεξεργασίας Συναλλαγών Καρτών. 4 Κατάσταση Λογαριασμού 4.1 Ο Κάτοχος Κάρτας έχει υποχρέωση να πληρώνει στην Τράπεζα την ελάχιστη δόση που θα αναφέρεται στην μηνιαία κατάσταση Λογαριασμού Κάρτας μέσα στην τακτή προθεσμία που θα αναγράφεται στην κατάσταση Λογαριασμού Κάρτας. Ο Κάτοχος Κάρτας μπορεί αν το επιθυμεί, να πληρώσει μεγαλύτερο ποσό από την ελάχιστη δόση ή και ολόκληρο το υπόλοιπο του Λογαριασμού Κάρτας. Σε αυτή την περίπτωση, ο Κάτοχος Κάρτας δεν θα βαρύνεται με οποιοδήποτε τέλος. Σε περίπτωση που υπάρχουν οποιεσδήποτε καθυστερημένες δόσεις, ο Κάτοχος Κάρτας πρέπει να αποπληρώσει αμέσως όλες τις καθυστερημένες δόσεις και τα ποσά όλων των Συναλλαγών Κάρτας που έχουν γίνει κατά παράβαση των Όρων Χρήσης. 4.2 Εάν o Κάτοχος Κάρτας είναι Καταναλωτής και προβαίνει σε κατάθεση μετρητών στον Λογαριασμό Κάρτας, η Τράπεζα έχει υποχρέωση να καθιστά το ποσό της κατάθεσης άμεσα διαθέσιμο. Εάν ο Κάτοχος Κάρτας δεν είναι Καταναλωτής, η Τράπεζα έχει υποχρέωση να καθιστά διαθέσιμο το ποσό της κατάθεσης την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα μετά την παραλαβή του. Συμφωνείται ότι οι προαναφερόμενες υποχρεώσεις της Τραπέζης δεν ισχύουν όπου η κατάθεση γίνεται σε οποιοδήποτε νόμισμα άλλο από το Ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση το ποσό της κατάθεσης θα είναι διαθέσιμο εντός τεσσάρων Εργάσιμων Ημερών από το χρόνο που καθορίζεται στην παράγραφο 3.5 πιο πάνω. 4.3 Συμφωνείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που ο Κάτοχος Κάρτας δεν είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση, η Τράπεζα έχει δικαίωμα να καθορίζει το νόμισμα στο οποίο θα γίνει η Συναλλαγή Κάρτας. 5 Λειτουργία Λογαριασμού Κάρτας 5.1 Η Τράπεζα θα χρεώνει το Λογαριασμό Κάρτας με τα ποσά όλων των Συναλλαγών Κάρτας οι οποίες έχουν γίνει με τη χρήση της Κάρτας από τον Χρήστη Κάρτας. 5.2 Η Τράπεζα έχει το απόλυτο δικαίωμα να συμψηφίσει, οποτεδήποτε αποφασίσει, χωρίς να έχει υποχρέωση να προειδοποιήσει τον Κάτοχο Κάρτας, όλες τις οφειλές που προέκυψαν από τη χρήση της Κάρτας καθώς και οποιεσδήποτε χρεώσεις, επιβαρύνσεις και/ή δικηγορικά και άλλα συναφή έξοδα, με οποιοδήποτε λογαριασμό διατηρεί ο Κάτοχος Κάρτας με την Τράπεζα. 5.3 Η Τράπεζα θα χρεώνει το Λογαριασμό Κάρτας με το ποσό οποιωνδήποτε Συναλλαγών Κάρτας οι οποίες γίνονται στην Κύπρο, εντός 1 Εργάσιμης Ημέρας από την ημερομηνία κοινοποίησης των Συναλλαγών Κάρτας στην Τράπεζα. 5.4 Οι πληρωμές στον Λογαριασμό Κάρτας θα λογίζονται πρώτα έναντι των τόκων και άλλων επιβαρύνσεων ή εξόδων και μετά έναντι άλλων ποσών με τη σειρά που έχουν καταχωρηθεί στον Λογαριασμό Κάρτας. 6 Τόκοι, Δικαιώματα, Επιβαρύνσεις και Έξοδα 6.1 Εάν ολόκληρο το υπόλοιπο που φαίνεται στη μηνιαία κατάσταση Λογαριασμού Κάρτας εξοφληθεί μέσα στην τακτή προθεσμία που αναφέρεται στην μηνιαία κατάσταση του Λογαριασμού Κάρτας, δεν θα χρεωθεί τόκος επί των Συναλλαγών Κάρτας οι οποίες έχουν γίνει κατά τον μήνα για τον οποίο έχει εκδοθεί η κατάσταση του Λογαριασμού Κάρτας. 6.2 Τηρούμενης της προηγούμενης παραγράφου, θα χρεώνεται τόκος στο εκάστοτε υπόλοιπο που θα φαίνεται στη μηνιαία κατάσταση του Λογαριασμού Κάρτας, σε ημερήσια βάση, με μεταβλητό επιτόκιο, το ύψος του οποίου κατά το χρόνο ετοιμασίας της παρούσας συμφωνίας είναι...% ετησίως. Για τον υπολογισμό του τόκου, οι μήνες θα λογαριάζονται προς όσες ημέρες έχει ο καθένας, αλλά για να βρεθεί ο τόκος θα λαμβάνεται ως διαιρέτης το εμπορικό έτος που αποτελείται από 360 ημέρες. Ο τόκος και το δικαίωμα υπερημερίας θα κεφαλαιοποιούνται κάθε έξι μήνες, κατά την 30 η Ιουνίου και 31 η Δεκεμβρίου εκάστου έτους και θα ισχύουν τόσο πριν όσο και μετά οποιαδήποτε απαίτηση και/ή Δικαστική απόφαση. 6.3 Αν δεν γίνει πληρωμή μέσα στην τακτή προθεσμία όπως καθορίζεται στη μηνιαία κατάσταση του Λογαριασμού Κάρτας ή αν οποιαδήποτε πληρωμή είναι για ποσό μικρότερο από την ελάχιστη δόση η οποία αναγράφεται στην κατάσταση του Λογαριασμού Κάρτας, η Τράπεζα θα χρεώνει επιπρόσθετα από το επιτόκιο το οποίο αναφέρεται πιο πάνω, δικαίωμα υπερημερίας προς 0,15% πάνω στο οφειλόμενο υπόλοιπο, για κάθε μήνα που το υπόλοιπο παραμένει απλήρωτο μετά από τη λήξη της τακτής προθεσμίας η οποία αναφέρεται στην κατάσταση του Λογαριασμού Κάρτας. 6.4 Η Τράπεζα δικαιούται να μεταβάλλει κατά την κρίση της και οποτεδήποτε, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας, των νομισματικών και πιστωτικών κανόνων που ισχύουν κάθε φορά, των συνθηκών της αγοράς και της αξίας του χρήματος, το ποσοστό του τόκου, το δικαίωμα υπερημερίας, την ετήσια συνδρομή και τα λοιπά έξοδα ή επιβαρύνσεις. Τέτοια αλλαγή θα είναι δεσμευτική για τον Κάτοχο Κάρτας που θα λαμβάνει γνώση με ανακοίνωση στον ημερήσιο τύπο ή γραπτή ειδοποίηση και θα ισχύει από την ημερομηνία που θα καθορίζεται στην ανακοίνωση ή ειδοποίηση. 6.5 Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ) έχει υπολογιστεί επί του συνολικού κόστους της πίστωσης για τον Κάτοχο Κάρτας και του τεκμηρίου ότι η πίστωση παρέχεται για χρονικό διάστημα ενός έτους. Το ΣΕΠΕ περιλαμβάνει το σύνολο των χρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, των προμηθειών, των φόρων, των εξόδων, δαπανών και χρεώσεων της Τραπέζης για την εξέταση της αίτησης του Χρήστη Κάρτας ή τη λήψη οποιωνδήποτε πληροφοριών και στοιχείων ή διενέργεια οποιασδήποτε έρευνας και μελέτης σχετικά με την περιουσιακή και οικονομική κατάσταση του Χρήστη Κάρτας, των τόκων, των προμηθειών, των φόρων, των τελών, των εξόδων, των εξόδων συνομολόγησης και ετοιμασίας των αναγκαίων εγγράφων, οποιωνδήποτε τυχόν ασφαλίστρων και των κάθε άλλου είδους αμοιβών που καλείται να πληρώσει ο Χρήστης Κάρτας για την παρούσα συμφωνία και τα οποία γνωρίζει η Τράπεζα. Στον υπολογισμό του ΣΕΠΕ δεν συνυπολογίζονται οποιαδήποτε έξοδα με τα οποία θα επιβαρύνεται ο Χρήστης Κάρτας εφόσον έχει παραβεί οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις των παρόντων Όρων Χρήσης. Κατά τον υπολογισμό του ΣΕΠΕ ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ των ημερομηνιών που λαμβάνονται υπόψη εκφράζεται σε έτη ή κλάσματα έτους. Το έτος θεωρείται ότι έχει 365 ημέρες (για τα δίσεκτα έτη 366 ημέρες), 52 εβδομάδες ή 12 ισόχρονους μήνες. Ο ισόχρονος μήνας έχει 30,41666 ημέρες, δηλαδή 365/12 είτε ανήκει σε δίσεκτο έτος είτε όχι. Το ύψος του ΣΕΠΕ θα μεταβάλλεται σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή στο επιτόκιο, τους όρους αποπληρωμής, το ύψος και τη συχνότητα των καταβολών, την μεταβολή τυχόν ετήσιας συνδρομής και την τυχόν επιβολή νέων χρεώσεων ή μεταβολή οποιωνδήποτε από τις χρεώσεις οι οποίες αναφέρονται πιο πάνω ότι λαμβάνονται υπόψην κατά τον υπολογισμό του. 6.6 Αν οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα στην Κύπρο ή το εξωτερικό χρεώσει τον Χρήστη Κάρτας και/ή την Τράπεζα για τη χρήση της μηχανής αυτόματης ανάληψης του, ο Κάτοχος Κάρτας εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χρεώσει με το ανάλογο ποσό το Λογαριασμό Κάρτας. 6.7 Ο Λογαριασμός Κάρτας θα χρεώνεται, επιπλέον των υπόλοιπων χρεώσεων οι οποίες αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, με έξοδα και επιβαρύνσεις στις περιπτώσεις οι οποίες περιγράφονται πιο κάτω. Το ύψος των εξόδων και επιβαρύνσεων αναφέρεται στο Τιμολόγιο Προμηθειών της Τραπέζης (το οποίο και δύναται να τροποποιείται): ετήσια συνδρομή για την Κάρτα και για κάθε επιπρόσθετη Κάρτα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 2 πιο πάνω ανάληψη μετρητών με τη χρήση της Κάρτας έξοδα σχετικά με την επανέκδοση Κάρτας και/ή ΡΙΝ σε περιπτώσεις όπου εξ υπαιτιότητας του Χρήστη Κάρτας, έχει απολεσθεί, κλαπεί, καταστραφεί η Κάρτα ή έχει απολεσθεί, κλαπεί ή αποκαλυφθεί το PIN αν πληρωμή γίνει με επιταγή και η εν λόγω επιταγή δεν τιμηθεί στην πρώτη παρουσίαση κάθε φορά που ο Κάτοχος Κάρτας υπερβαίνει το πιστωτικό όριο του Λογαριασμού Κάρτας για κάθε επιστολή που αποστέλλει η Τράπεζα στον Κάτοχο Κάρτας, με την οποία τον καλεί να αποπληρώσει τις καθυστερημένες του δόσεις με την υπογραφή της συμφωνίας, τέλη χαρτοσήμων, έξοδα τερματισμού, σε περίπτωση που η Τράπεζα θα προβεί στον τερματισμό της Κάρτας. 6.8 Εάν Κάρτα σε ΕΥΡΩ χρησιμοποιηθεί για Συναλλαγή Κάρτας σε νόμισμα άλλο από το ΕΥΡΩ, τα ποσά των Συναλλαγών Κάρτας θα μετατρέπονται σε ΕΥΡΩ από την Visa Europe ή Mastercard (αναλόγως της περίπτωσης) χρησιμοποιώντας την τιμή συναλλάγματος την οποία η Visa Europe ή Mastercard θα καθορίσει την ημέρα μετατροπής. AB810G 12/2013 3

4 6.9 Εάν Κάρτα σε νόμισμα άλλο από το ΕΥΡΩ χρησιμοποιηθεί για Συναλλαγή Κάρτας σε νόμισμα άλλο από το ΕΥΡΩ, τα ποσά των Συναλλαγών Κάρτας θα μετατρέπονται σε ΕΥΡΩ από την Visa Europe ή Mastercard (αναλόγως της περίπτωσης) χρησιμοποιώντας την τιμή συναλλάγματος την οποία η Visa Europe ή Mastercard θα καθορίσει την ημέρα μετατροπής. Ακολούθως, η Τράπεζα θα τα μετατρέπει στο νόμισμα της Κάρτας, χρησιμοποιώντας τη συναλλαγματική ισοτιμία που καθορίζεται από την Τράπεζα η οποία θα ισχύει κατά την ημερομηνία χρέωσής τους στο Λογαριασμό Κάρτας και θα χρεώνει επιπλέον έξοδα μετατροπής και/ή προμήθειες. Το ποσό των εξόδων και προμηθειών καταγράφεται στο Τιμολόγιο Προμηθειών της Τραπέζης Πληροφορίες για τις ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορούν να ζητηθούν από οποιοδήποτε κατάστημα της Τραπέζης ή από το Τμήμα Υποστήριξης Καρτών στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο τέλος των παρόντων Όρων Χρήσης, είτε στην ιστοσελίδα της Τραπέζης Συμφωνείται ότι το Άρθρο 49 του Νόμου δεν ισχύει σε περίπτωση που ο Κάτοχος Κάρτας δεν είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση, και συνεπώς η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να χρεώνει τον Κάτοχο Κάρτας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενημέρωσης που υπέχει ή για τα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα που οφείλει να λαμβάνει δυνάμει του Νόμου Λεπτομέρειες όλων των δικαιωμάτων, χρεώσεων και επιβαρύνσεων που τώρα ισχύουν παρατίθενται στο Τιμολόγιο Προμηθειών της Τραπέζης, το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλα τα Καταστήματα της Τραπέζης και την ιστοσελίδα της Τραπέζης. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν ειδοποίησης δύο μηνών να αυξομειώνει το ποσό των δικαιωμάτων, προμηθειών και/ή επιβαρύνσεων που αναφέρονται ανωτέρω και/ή να επιβάλλει άλλα έξοδα, συνδρομές και/ή επιβαρύνσεις. 7 Φύλαξη Κάρτας και/ή ΡΙΝ, απώλεια Κάρτας και μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Κάρτας 7.1 Ο Χρήστης Κάρτας υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Κάρτα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης οι οποίοι διέπουν την έκδοση και τη χρήση της και, ειδικότερα να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη και την αποτροπή της δόλιας χρήσης της Κάρτας και/ή των στοιχείων της και/ή του ΡΙΝ. Ενδεικτικά, πρέπει: να καταστρέψει το έντυπο πάνω στο οποίο του έχει κοινοποιηθεί το PIN αμέσως μόλις το παραλάβει, να υπογράψει την Κάρτα με στυλό διαρκείας αμέσως μόλις την παραλάβει, να μην επιλέγει ΡΙΝ το οποίο είναι εύκολα προβλέψιμο, να μη σημειώνει το ΡΙΝ με οποιονδήποτε τρόπο που να επιτρέπει τη σύνδεσή του με την Κάρτα και να μην φυλάει οποιαδήποτε σημείωση που αφορά το ΡΙΝ μαζί με την Κάρτα του ή τις καταστάσεις των τραπεζικών του λογαριασμών και να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για την ασφαλή φύλαξη του ΡΙΝ να μην καταγράφει το ΡΙΝ ή άλλο κωδικό αριθμό σε ευχερώς αναγνωρίσιμη μορφή, ιδιαίτερα πάνω στην Κάρτα ή σε άλλο αντικείμενο που ο Χρήστης Κάρτας φυλάσσει ή μεταφέρει μαζί με την Κάρτα, να μην αφήνει οποιοδήποτε πρόσωπο να χρησιμοποιήσει την Κάρτα του και να μην αποκαλύπτει σε οποιοδήποτε πρόσωπο οποιεσδήποτε λεπτομέρειες που αφορούν την Κάρτα του, να μην αποκαλύπτει τον αριθμό της Κάρτας του σε οποιονδήποτε εκτός όταν χρησιμοποιεί την Κάρτα του όταν προβαίνει σε Συναλλαγή Κάρτας, να μην αποκαλύπτει και να φροντίζει όπως μην αποκαλυφθεί το ΡΙΝ του σε κανένα πρόσωπο, όποιο και αν είναι αυτό, ακόμη και αν του ζητηθεί, να καλύπτει το πληκτρολόγιο κατά τη χρήση της Κάρτας για την ανάληψη χρημάτων από μηχανήματα αυτόματης ανάληψης και το πληκτρολόγιο στο οποίο καταχωρεί το ΡΙΝ για τη διενέργεια οποιασδήποτε Συναλλαγής Κάρτας και να προβαίνει σε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για να φροντίσει ότι δεν είναι δυνατό να γίνει ορατό το ΡΙΝ του την ώρα που το χρησιμοποιεί, να συμμορφώνεται με όλες τις οδηγίες τις οποίες θα του κοινοποιεί η Τράπεζα από καιρού εις καιρόν σχετικά με την ασφαλή φύλαξη της Κάρτας του και/ή του ΡΙΝ, να επικοινωνεί με την Τράπεζα ή οποιοδήποτε πρόσωπο υποδειχθεί από την Τράπεζα ΑΜΕΣΩΣ μόλις συμβεί οποιοδήποτε από τα γεγονότα τα οποία περιγράφονται στην παράγραφο 7.2 πιο κάτω, να διατηρεί πάντοτε στην κατοχή του την Κάρτα, να μην αποκαλύπτει το ΡΙΝ σε περίπτωση διενέργειας οποιασδήποτε Συναλλαγής Κάρτας μέσω του διαδικτύου, μέσω τηλεφώνου ή ταχυδρομικά ή άλλως πως, να χρησιμοποιεί ασφαλείς ιστότοπους (websites) πληρωμών για την διενέργεια οποιωνδήποτε Συναλλαγών Κάρτας, σε περίπτωση χρήσης της Κάρτας στο διαδίκτυο να διατηρεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ασφαλή χρησιμοποιώντας αντιικά προγράμματα (antivirus) και προγράμματα προστασίας από προγράμματα spyware καθώς και προσωπικό τοίχο ασφαλείας (firewall), κατά την χρήση της Κάρτας στο διαδίκτυο, ο Χρήστης Κάρτας θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι εισέρχεται σε ιστοσελίδες οι οποίες διαθέτουν ψηφιακό πιστοποιητικό ασφαλείας (secure server certificate) για να διασφαλίσει με αυτό τον τρόπο ότι τα στοιχεία της Κάρτας δεν θα αντιγραφούν και/ή κλαπούν από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Στην περίπτωση που ιστοσελίδα δεν διαθέτει ψηφιακό πιστοποιητικό ασφαλείας (secure server certificate), ο Χρήστης Κάρτας θα αποφεύγει την πρόσβαση σε τέτοιες ιστοσελίδες και εάν εισέλθει το πράττει φέροντας ο ίδιος την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια τυχόν υποστεί ο Κάτοχος Λογαριασμού να τηρεί τα εκάστοτε μέτρα ασφαλείας που περιέχονται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Alpha Express Banking στην διεύθυνση να φροντίζει όπως διατηρεί τις καταστάσεις του Λογαριασμού Κάρτας και τις αποδείξεις συναλλαγών σε ασφαλισμένο μέρος και να φροντίζει όπως τις καταστρέφει πριν τις πετάξει, να ελέγχει τις καταστάσεις του Λογαριασμού Κάρτας με προσοχή για την εξακρίβωση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης Συναλλαγής Κάρτας, να διασφαλίζει ότι η Κάρτα δεν φεύγει από την οπτική του επαφή κατά την διαδικασία εξουσιοδότησης οποιασδήποτε Συναλλαγής Κάρτας. 7.2 Σε περίπτωση που ο Χρήστης Κάρτας αντιληφθεί ότι η Κάρτα έχει απολεσθεί, κλαπεί, ή παύσει να είναι στην κατοχή του Χρήστη Κάρτας ή σε περίπτωση υποψίας εκ μέρους του Χρήστη Κάρτας ότι πληροφορίες της Κάρτας έχουν υποκλαπεί ή πιθανόν να τύχουν αντικείμενο κατάχρησης, ή ότι πιθανόν να έχει γίνει μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Κάρτας, καταστροφή ή μη έγκαιρη παραλαβή της Κάρτας ή σε περίπτωση που το ΡΙΝ έγινε γνωστό σε τρίτο πρόσωπο ή ο Χρήστης Κάρτας υποπτεύεται ότι το ΡΙΝ έγινε γνωστό σε τρίτο πρόσωπο, ο Χρήστης Κάρτας πρέπει αμέσως να τηλεφωνήσει στο τηλέφωνο οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του 24ώρου, ή σε περίπτωση αλλαγής του αριθμού αυτού, ο Κάτοχος Κάρτας και/ή ο Εξουσιοδοτημένος Κάτοχος Κάρτας πρέπει να ειδοποιούν την Τράπεζα σε οποιοδήποτε νέο αριθμό τηλεφώνου τους κοινοποιηθεί από καιρού εις καιρόν από την Τράπεζα. Για λόγους ασφαλείας, οποιαδήποτε τηλεφωνήματα στον αριθμό αυτό θα καταγράφονται και θα ηχογραφούνται. 7.3 Ο Χρήστης Κάρτας πρέπει να ειδοποιεί άμεσα και χωρίς καθυστέρηση την Τράπεζα μόλις αντιληφθεί: την καταχώρηση στο Λογαριασμό Κάρτας οποιασδήποτε Συναλλαγής Κάρτας που έγινε χωρίς την εξουσιοδότηση του, ή τυχόν σφάλμα ή άλλη ανωμαλία στην τήρηση του Λογαριασμού Κάρτας από την Τράπεζα Δικαίωμα της Τραπέζης να αναστείλει τη χρήση της Κάρτας: Συμφωνείται ότι η Τράπεζα δύναται (τηρουμένων των προνοιών του περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμου του 2010, εάν εφαρμόζεται) να αναστείλει τη χρήση της Κάρτας για αντικειμενικώς αιτιολογημένους λόγους οι οποίοι αφορούν: την ασφάλεια της Κάρτας, την υπόνοια χρήσης χωρίς εξουσιοδότηση ή δόλιας χρήσης της Κάρτας, ή σημαντικά αυξημένο κίνδυνο αδυναμίας του Κατόχου Κάρτας να αποπληρώσει το χρέος του Σε περίπτωση άσκησης του εν λόγω δικαιώματος, η Τράπεζα είναι υπόχρεη να ενημερώσει τον Κάτοχο Κάρτας για την αναστολή της χρήσης της Κάρτας και για τους λόγους της αναστολής, εγγράφως ή επί άλλου σταθερού μέσου, εάν είναι δυνατόν πριν την αναστολή της χρήσης της Κάρτας ή το αργότερο αμέσως μετά. Νοείται ότι η Τράπεζα δεν έχει υποχρέωση για τέτοια ενημέρωση εάν η ενημέρωση θα αντέβαινε σε αντικειμενικούς λόγους ασφαλείας ή εάν η ενημέρωση απαγορεύεται από οποιοδήποτε νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας ή του Ευρωπαϊκού Δικαίου Η Τράπεζα υποχρεούται να άρει την αναστολή χρήσης της Κάρτας ή να την αντικαταστήσει με νέα Κάρτα μόλις πάψουν οι λόγοι αναστολής. AB810G 12/2013 4

5 7.5. Εάν, τηρουμένων των προνοιών των παραγράφων 7.6, 7.7, 7.8 και 7.11, αποδειχτεί ότι οποιαδήποτε Συναλλαγή Κάρτας πραγματοποιήθηκε χωρίς την εξουσιοδότηση του Χρήστη Κάρτας, η Τράπεζα υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως στον Κάτοχο Κάρτας το ποσό της Συναλλαγής Κάρτας και να επαναφέρει το Λογαριασμό Κάρτας στην κατάσταση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η Συναλλαγή Κάρτας Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 7.5 πιο πάνω, ο Κάτοχος Κάρτας θα έχει ευθύνη μέχρι το ποσό των ΕΥΡΩ150 για ζημιά που προκύπτει από Συναλλαγές Κάρτας οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χωρίς την εξουσιοδότηση του, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: η ζημιά προέρχεται από την χρήση απολεσθείσας ή κλαπείσας Κάρτας ή, εάν ο Χρήστης Κάρτας δεν φρόντισε να διατηρηθούν ασφαλή τα εξατομικευμένα στοιχεία ασφαλείας της Κάρτας η οποία υποκλάπηκε ή εκτέθηκε σε κατάχρηση από τρίτους, η Τράπεζα παρέσχε τα κατάλληλα μέσα που επιτρέπουν ανά πάσα στιγμή την ειδοποίηση για την απώλεια, κλοπή, υποκλοπή ή έκθεση σε κατάχρηση της Κάρτας, και η ζημιά επέρχεται από τη χρήση της Κάρτας μέχρι την χρονική στιγμή κατά την οποία ο Χρήστης Κάρτας ειδοποίησε την Τράπεζα σύμφωνα με την παράγραφο 7.2 ανωτέρω Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 7.5 και 7.6 πιο πάνω, ο Κάτοχος Κάρτας βαρύνεται για ολόκληρη τη ζημιά από Συναλλαγές Κάρτας που πραγματοποιήθηκαν χωρίς την εξουσιοδότηση του εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: η ζημιά οφείλεται στο γεγονός ότι ο Κάτοχος Κάρτας ενήργησε με δόλο ή η ζημιά επέρχεται κατόπιν παραβίασης από τον Κάτοχο Κάρτας μίας ή περισσοτέρων από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7.1 από πρόθεση ή βαριά αμέλεια, η Τράπεζα παρέχει τα κατάλληλα μέσα που επιτρέπουν ανά πάσα στιγμή την ειδοποίηση για την απώλεια, κλοπή, υποκλοπή ή έκθεση σε κατάχρηση της Κάρτας (παράγραφος 7.2), και η ζημιά επέρχεται από χρήση της Κάρτας μέχρι τη χρονική στιγμή κατά την οποία ο Χρήστης Κάρτας ειδοποίησε σχετικά την Τράπεζα Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 7.5 και 7.6, ο Κάτοχος Κάρτας βαρύνεται για ολόκληρη τη ζημιά από Συναλλαγές Κάρτας που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν δόλιας ενέργειας εκ μέρους του Η Τράπεζα υποχρεούται να παρέχει στον Χρήστη Κάρτας, κατόπιν αίτησης, μέσα απόδειξης της ειδοποίησης η οποία δίδεται δυνάμει της παραγράφου 7.2 πιο πάνω ή της αίτησης για άρση της αναστολής η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 7.4, για διάστημα 18 μηνών από την ειδοποίηση ή την αίτηση, αντίστοιχα Συμφωνείται ότι η ευθύνη της Τραπέζης η οποία προκύπτει από τα άρθρα πιο πάνω, περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου ο Κάτοχος Κάρτας είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση. Συνεπώς, οι υποπαράγραφοι (2) μέχρι (4) του Άρθρου 57 του Νόμου δεν ισχύουν αν ο Κάτοχος Κάρτας δεν είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση Ο Χρήστης Κάρτας έχει δικαίωμα να ζητήσει επανόρθωση από την Τράπεζα εφόσον πληροφορηθεί ότι οποιαδήποτε Συναλλαγή Κάρτας η οποία εκτελέστηκε εσφαλμένα ή χωρίς εξουσιοδότηση και η οποία θεμελιώνει σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με τα όσα προνοούνται στους παρόντες Όρους Χρήσης, και να ειδοποιήσει την Τράπεζα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 13 μηνών από την ημερομηνία χρέωσης ή πίστωσης, ανάλογα με την περίπτωση. Συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ο Κάτοχος Κάρτας δεν είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση, η προθεσμία η οποία θα ισχύει θα είναι το χρονικό διάστημα των 2 μηνών από τη Συναλλαγή Κάρτας. Νοείται ότι η παρούσα πρόνοια δεν επηρεάζει την υποχρέωση του Κατόχου Κάρτας βάσει της παραγράφου 7.3 ανωτέρω Ο Χρήστης Κάρτας θα συνεργάζεται με την Τράπεζα και θα δίδει στην Τράπεζα όλες τις πληροφορίες που γνωρίζει σχετικά με τις συνθήκες απώλειας, κλοπής ή κακής χρήσης και/ή υποψίας κακής χρήσης της Κάρτας ή αποκάλυψης του ΡΙΝ σε τρίτο πρόσωπο και ο Χρήστης Κάρτας θα πρέπει να πάρει όλα τα μέτρα τα οποία η Τράπεζα θεωρεί αναγκαία για να βοηθήσει στην ανάκτηση της απολεσθείσας Κάρτας. Σε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια απώλειας, κλοπής ή κακής χρήσης και/ή υποψία κακής χρήσης της Κάρτας ή διαρροής του ΡΙΝ σε τρίτο πρόσωπο, η Τράπεζα έχει δικαίωμα να εφοδιάζει την Αστυνομία με οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Χρήστη Κάρτας ή την Κάρτα θεωρεί αναγκαία Μετά που θα γίνει καταγγελία στην Τράπεζα ότι η Κάρτα έχει κλαπεί, απολεσθεί ή υπάρχει πιθανότητα κακής χρήσης της, ή ότι το PIN έχει διαρρεύσει σε τρίτο πρόσωπο, η Κάρτα (είτε είναι στην κατοχή του Χρήστη Κάρτας, είτε περιέλθει στην κατοχή του σε μεταγενέστερο χρόνο) δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά από τον Χρήστη Κάρτας αλλά πρέπει να κοπεί στα έξι και να επιστραφεί στην Τράπεζα άμεσα. 8. Ευθύνη για μη εκτέλεση ή εσφαλμένη εκτέλεση 8.1. Εάν ο Χρήστης Κάρτας αμφισβητεί την ορθή εκτέλεση Συναλλαγής Κάρτας ή την ύπαρξη σχετικής εξουσιοδότησης, η Τράπεζα φέρει το βάρος και θα πρέπει να αποδείξει ότι σε τέτοια περίπτωση εξακριβώθηκε η γνησιότητα της Συναλλαγής Κάρτας, ότι η Συναλλαγή Κάρτας καταγράφηκε επακριβώς, καταχωρήθηκε στους λογαριασμούς και δεν επηρεάστηκε από τεχνική βλάβη ή άλλη δυσλειτουργία. Συμφωνείται ότι το Άρθρο 51 του Νόμου δεν ισχύει εάν ο Κάτοχος Κάρτας δεν είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση και συνεπώς η Τράπεζα δεν ευθύνεται ως προαναφέρεται Η Τράπεζα, υποχρεούται να επιστρέψει στον Κάτοχο Κάρτας ολόκληρο το ποσό Συναλλαγής Κάρτας η οποία πραγματοποιήθηκε βάσει εξουσιοδότησης του Χρήστη Κάρτας, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: η Συναλλαγή Κάρτας κινήθηκε από δικαιούχο ή μέσω δικαιούχου και έχει ήδη εκτελεστεί ο Κάτοχος Κάρτας υποβάλει σχετικό αίτημα για επιστροφή εντός οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία χρέωσης κατά την εξουσιοδότηση δεν προσδιορίστηκε το ακριβές ποσό της Συναλλαγής Κάρτας, και το ποσό της Συναλλαγής Κάρτας υπερβαίνει το ποσό που θα ανέμενε εύλογα ο Κάτοχος Κάρτας, λαμβάνοντας υπόψη τα συνήθη έξοδά του Χρήστη Κάρτας, τις πρόνοιες των παρόντων Όρων Χρήσης και τις περιστάσεις της συγκεκριμένης Συναλλαγής Κάρτας Νοείται ότι ο Κάτοχος Κάρτας δεν δικαιούται να επικαλεσθεί λόγους που συνδέονται με μετατροπή συναλλάγματος, εφόσον εφαρμόστηκε η ισοτιμία αναφοράς που έχει συμφωνήσει με την Τράπεζα Κατόπιν αιτήματος της Τραπέζης, ο Κάτοχος Κάρτας υποχρεούται να παράσχει στοιχεία σχετικά με το αίτημα το οποίο υποβάλλει δυνάμει της παραγράφου πιο πάνω. Εντός δέκα Εργάσιμων Ημερών από την παραλαβή της αίτησης επιστροφής, η Τράπεζα είτε επιστρέφει το ποσό της Συναλλαγής Κάρτας είτε αιτιολογεί την άρνηση επιστροφής, υποδεικνύοντας στον Κάτοχο Κάρτας την αρχή στην οποία μπορεί να υποβάλει καταγγελία και το όργανο στο οποίο μπορεί να προσφύγει για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς Συμφωνείται μεταξύ της Τραπέζης και του Κατόχου Κάρτας ότι ο Κάτοχος Κάρτας δεν δικαιούται επιστροφής στην περίπτωση όπου πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: ο Χρήστης Κάρτας εξουσιοδότησε απευθείας την Τράπεζα για να εκτελεσθεί η Συναλλαγή Κάρτας και ανάλογα με την περίπτωση, οι πληροφορίες για τη μελλοντική Συναλλαγή Κάρτας παρασχέθηκαν ή τέθηκαν στη διάθεση του Κατόχου Κάρτας από την Τράπεζα ή από το δικαιούχο γραπτώς, τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν από την ημερομηνία χρέωσης Συμφωνείται ότι το Άρθρο 58 του Νόμου δεν εφαρμόζεται και συνεπώς η Τράπεζα δεν θα φέρει ευθύνη σύμφωνα με τις παραγράφους εάν ο Κάτοχος Κάρτας δεν είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση. 9. Επικοινωνία 9.1. Ο Χρήστης Κάρτας υποχρεούται να ενημερώνει την Τράπεζα σε περίπτωση αλλαγής οποιωνδήποτε στοιχείων επικοινωνίας του Ο Χρήστης Κάρτας, μπορεί να επικοινωνεί με την Τράπεζα στα στοιχεία επικοινωνίας της Τραπέζης τα οποία καταγράφονται στο τέλος των παρόντων Όρων Χρήσης Συμφωνείται ότι οι πληροφορίες τις οποίες η Τράπεζα είναι υπόχρεη να παρέχει ή να καθιστά διαθέσιμες στον Κάτοχο Κάρτας, θα παρέχονται ή θα καθίστανται διαθέσιμες τουλάχιστον μια φορά το μήνα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: (α) με την αποστολή ταχυδρομικώς έντυπης μηνιαίας κατάστασης του Λογαριασμού Κάρτας στον Κάτοχο Κάρτας στην οποία θα παρουσιάζονται οι Συναλλαγές Κάρτας που έγιναν με τη χρήση της Κάρτας κατά τον προηγούμενο μήνα, (β) ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας Alpha Express Banking στην περίπτωση όπου ο Κάτοχος Κάρτας απολαμβάνει τέτοια υπηρεσία και έχει συνδέσει τον Λογαριασμό Κάρτας με την εν λόγω υπηρεσία, (γ) γραπτώς ή προφορικώς από το Τμήμα Υποστήριξης Καρτών, (δ) θα καθίστανται διαθέσιμες σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τραπέζης ή (ε) με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που η Τράπεζα κρίνει κατάλληλο Σε περίπτωση που ο Κάτοχος Κάρτας ζητήσει από την Τράπεζα επιπλέον ή πιο συχνή ενημέρωση απ ότι προνοείται ανωτέρω ή ζητήσει την διαβίβαση των πιο πάνω πληροφοριών με άλλο τρόπο απ ότι αναφέρεται ανωτέρω, συμφωνείται ότι η Τράπεζα θα τον χρεώνει σύμφωνα με AB810G 12/2013 5

6 το Τιμολόγιο Προμηθειών της Τραπέζης το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Τραπέζης και μπορεί να ζητηθεί από οποιοδήποτε Κατάστημα της Τραπέζης Οι παρόντες Όροι Χρήσης γίνονται στην Ελληνική γλώσσα και οποιεσδήποτε γνωστοποιήσεις δυνάμει αυτών και/ή του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου του 2009 θα γίνονται στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά, ανάλογα με την γλώσσα που θα επιλέξει ο Κάτοχος Κάρτας Ο Κάτοχος Κάρτας, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια των Όρων Χρήσης έχει δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει, σε έντυπη μορφή ή άλλο ανθεκτικό στον χρόνο μέσο ως αυτό ορίζεται στον Νόμο, τους παρόντες Όρους Χρήσης. 10. Συναλλαγές Κάρτας μέσω ATM Σε περίπτωση που ο Χρήστης Κάρτας χρησιμοποιήσει την Κάρτα για ανάληψη μετρητών καθ υπέρβαση του διαθέσιμου υπολοίπου του Λογαριασμού Κάρτας που έχει καθοριστεί από την Τράπεζα με τη συγκατάθεση της, ο Κάτοχος Κάρτας θα πρέπει να καταθέσει το εν λόγω ποσό μέσα στα χρονικά όρια που έχει καθορίσει η Τράπεζα και σε περίπτωση που ο Χρήστης Κάρτας υπερβεί το διαθέσιμο υπόλοιπο του Λογαριασμού Κάρτας χωρίς τη συγκατάθεση της Τράπεζας, θα πρέπει να το διευθετήσει αμέσως Σε περίπτωση χρήσης της ειδικής θυρίδας της ΑΤΜ για διενέργεια κατάθεσης μετρητών ή πληρωμής λογαριασμού ή σε οποιανδήποτε άλλη περίπτωση όπου το ποσό της κατάθεσης ή πληρωμής όπως έχει ελεγχθεί από την Τράπεζα διαφέρει από το ποσό που φαίνεται να έχει δηλωθεί από τον Χρήστη Κάρτας κατά τη χρήση της Κάρτας, ο Κάτοχος Κάρτας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την καταμέτρηση/ έλεγχο του ποσού όπως έχει γίνει από το προσωπικό της Τράπεζας και θα είναι υποχρεωμένος να καλύψει την διαφορά ή να αναγνωρίσει τη Συναλλαγή Κάρτας Η Τράπεζα δεν θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη εάν για οποιοδήποτε λόγο οι ΑΤΜ είναι εκτός λειτουργίας. 11. Alpha SMS Banking Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha SMS Banking: Ο Κάτοχος Κάρτας αποδέχεται ότι θα λαμβάνει μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου (SMS) στο κινητό τηλέφωνο το οποίο θα κοινοποιήσει στην Τράπεζα. Ο Κάτοχος Κάρτας αποδέχεται ότι τέτοια μηνύματα θα διαβάζονται χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογηθεί ΡΙΝ ή οποιοσδήποτε άλλος αριθμός ταυτότητας Ο Κάτοχος Κάρτας αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι: Η Τράπεζα δεν είναι και δεν θα είναι υπεύθυνη για την διαγραφή, μερική διαγραφή ή αδυναμία στην μετάδοση οποιωνδήποτε μηνυμάτων Η Τράπεζα δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία θα είναι αδιάκοπη, χρονολογικά τυπική, ασφαλής ή αλάνθαστη ή ότι η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο χρόνο ή τόπο Η Τράπεζα δεν θα ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημιά οποιασδήποτε μορφής που θα υποστεί ο Κάτοχος Κάρτας συνεπεία των πληροφοριών που έχουν μεταδοθεί μέσω της υπηρεσίας Alpha SMS Banking ή συνεπεία οποιασδήποτε παράβασης απορρήτου που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από την χρήση της υπηρεσίας Τα μηνύματα θα μεταδίδονται στον αριθμό τηλεφώνου που προσδιορίζει ο Κάτοχος Κάρτας και στην περίπτωση που ο Κάτοχος Κάρτας προσδιορίσει αριθμό τηλεφώνου άλλο από τον δικό του, η Τράπεζα δεν θα ευθύνεται με οποιοδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή ταλαιπωρία που υπέστη και/ή θα υποστεί ο Κάτοχος Κάρτας και/ή το πρόσωπο στο οποίο μεταδόθηκαν τα μηνύματα Ο Κάτοχος Κάρτας θα πληροφορεί αμέσως την Τράπεζα σε περίπτωση που το κινητό του τηλέφωνο χαθεί ή κλαπεί ή ο αριθμός του έχει αλλαχθεί ή παύσει να ισχύει Ο Κάτοχος Κάρτας θα λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να εμποδίζει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες οι οποίες είναι αποθηκευμένες στο κινητό του τηλέφωνο Η υπηρεσία θα προσφέρεται από την Τράπεζα δωρεάν αλλά η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να εισαγάγει σε αργότερο στάδιο οποιαδήποτε χρέωση για την υπηρεσία αυτή δίδοντας ικανοποιητική προειδοποίηση στον Κάτοχο Κάρτας ο οποίος θα έχει το δικαίωμα αν το επιθυμεί να ζητήσει όπως διακοπεί η παροχή της υπηρεσίας σε αυτόν. 12. Επεξεργασία Ατομικών Στοιχείων Ο Χρήστης Κάρτας παρέχει στην Τράπεζα τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του και την εξουσιοδοτεί να τηρεί σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, ένα ή περισσότερα αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 [Ν. 138(Ι)/2001], (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, και δεδομένων που ενδεχομένως να καλύπτονται από το τραπεζικό απόρρητο) στα οποία θα καταχωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αφορούν τον Χρήστη Κάρτας και έχουν δηλωθεί ή θα δηλωθούν προς την Τράπεζα είτε από τον Χρήστη Κάρτας, είτε με τη συνδρομή του, είτε από άλλη πηγή καθώς και με όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκύψουν από την εξέλιξη της σχέσης του Κατόχου Κάρτας με την Τράπεζα Η συγκατάθεση του Χρήστη Κάρτας περιλαμβάνει την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων και τη νόμιμη διασύνδεση μεταξύ αρχείων που τηρεί ή θα τηρεί η Τράπεζα στο μέλλον και αρχείων που τηρούνται ή θα τηρούνται από θυγατρικές εταιρείες της Τράπεζας ή τρίτα πρόσωπα ή εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται ή θα συνεργάζεται η Τράπεζα στο μέλλον. Τα παραπάνω αρχεία θα τηρούνται από την Τράπεζα για ένα ή περισσότερους από τους πιο κάτω σκοπούς: (α) Την εξέταση οποιασδήποτε αίτησης του Χρήστη Κάρτας για την παροχή προς τον Χρήστη Κάρτας οποιασδήποτε μορφής τραπεζικών, χρηματοοικονομικών, χρηματοπιστωτικών, επενδυτικών ή ασφαλιστικών υπηρεσιών και/ή την παροχή από τον Χρήστη Κάρτας οποιασδήποτε εξασφάλισης προς όφελος της Τραπέζης. Νοείται ότι δεδομένα τα οποία έχουν συλλεχθεί για σκοπούς παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών δεν θα τυγχάνουν επεξεργασίας για άλλους μη ασφαλιστικούς σκοπούς. (β) Την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του Χρήστη Κάρτας και οποιωνδήποτε πιστωτικών ή άλλων κινδύνων και/ή την ανάκτηση / είσπραξη οποιωνδήποτε οφειλών του Χρήστη Κάρτας προς την Τράπεζα είτε είναι προσωπικές ή κοινές με οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα. (γ) Τη διεκπεραίωση ή τη διευκόλυνση με οποιοδήποτε τρόπο της παροχής προς τον Χρήστη Κάρτας οποιωνδήποτε υπηρεσιών που αναφέρονται στο (α) ανωτέρω. (δ) Την παρεμπόδιση απάτης ή αδικημάτων όπως είναι το ξέπλυμα παράνομου χρήματος. (ε) Τη διεκπεραίωση ή τη διευκόλυνση με οποιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε συναλλαγής του Χρήστη Κάρτας με την Τράπεζα. (στ) Την στατιστική ανάλυση από την Τράπεζα, την μητρική εταιρεία της Τραπέζης ALPHA BANΚ Α.Ε. και τις θυγατρικές της εταιρείες, καθώς και από οποιοδήποτε άλλο συνεργάτη ή αντιπρόσωπο της Τράπεζας στην Κύπρο ή στο εξωτερικό Η Τράπεζα οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Η Τράπεζα δεσμεύεται ότι θα περιορίζεται στη νόμιμη επεξεργασία μόνο των απολύτως αναγκαίων για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στα πιο πάνω αρχεία ή οποιοδήποτε μέρος τους, πληροφορίες που αφορούν την Κάρτα ή την κίνηση της Κάρτας και πληροφορίες σχετικά με τη συναλλακτική συμπεριφορά του Χρήστη Κάρτας, τηρουμένων των προνοιών του νόμου που αφορούν το τραπεζικό απόρρητο, θα ανακοινωθούν / διαβιβαστούν (ή είναι πιθανό να ανακοινωθούν / διαβιβαστούν) στους υπαλλήλους της Τραπέζης, στο εξωτερικό στους υπαλλήλους της μητρικής εταιρείας της Τραπέζης ALPHA BANΚ A.E. και/ή τους υπαλλήλους των θυγατρικών της εταιρειών, στην JCC Payment Systems Ltd, σε οποιουσδήποτε συνεργάτες της Τραπέζης που παρέχουν υπηρεσίες που αφορούν το μηχανογραφικό σύστημα της Τραπέζης ή άλλες υπηρεσίες υποστήριξης των εργασιών της Τραπέζης και/ή την αποστολή αλληλογραφίας και/ή σε οντότητες είσπραξης καθυστερημένων οφειλών (debt recovery agencies) είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό καθώς και σε αντιπροσώπους της Τραπέζης. Ο Χρήστης Κάρτας ρητά συμφωνεί και συγκατατίθεται σε οποιαδήποτε τέτοια ανακοίνωση / διαβίβαση. Περαιτέρω, ο Χρήστης Κάρτας συγκατατίθεται στη διαβίβαση από την Τράπεζα των προαναφερόμενων πληροφοριών στην εταιρεία «Άρτεμις Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Λτδ» (η Άρτεμις ) και/ή σε οποιαδήποτε άλλα γραφεία οικονομικής συμπεριφοράς (credit reference agencies) τα οποία δυνατόν να δημιουργηθούν στο μέλλον με σκοπό την προστασία της πίστης και την εξυγίανση των συναλλαγών. Περαιτέρω, ο Χρήστης Κάρτας αναγνωρίζει ότι σε περίπτωση που δεν αποπληρωθεί έγκαιρα οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό στην Τράπεζα η καθυστέρηση αυτή καθώς και τυχόν τερματισμός οποιουδήποτε λογαριασμού του Χρήστη Κάρτας από την Τράπεζα και/ή η έγερση αγωγής εναντίον του Χρήστη Κάρτας θα συνεπάγεται την διαβίβαση από την Τράπεζα των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών στην Άρτεμις. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να επηρεάσει τη δυνατότητα του Χρήστη Κάρτας να εξασφαλίσει πιστωτικές διευκολύνσεις από οποιοδήποτε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο μέλλον. Νοείται ότι στην περίπτωση διαβίβασης στο εξωτερικό προσωπικών δεδομένων που αφορούν τον Χρήστη Κάρτας, η Τράπεζα θα βεβαιώνεται ότι η χώρα στην οποία αυτά διαβιβάζονται παρέχει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας και η Τράπεζα θα συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 [Ν. 138(Ι)/2001], όπως ισχύει κάθε φορά, που αφορούν διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο εξωτερικό. AB810G 12/2013 6

7 12.5. Ο Χρήστης Κάρτας λαμβάνει γνώση ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 [Ν. 138(Ι)/2001], όπως ισχύει κάθε φορά, η Τράπεζα είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δηλαδή το πρόσωπο που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τον Χρήστη Κάρτας Ο Χρήστης Κάρτας περαιτέρω δηλώνει ότι γνωρίζει ότι έχει δικαίωμα πρόσβασης και δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν με την υποβολή αίτησης στην Τράπεζα και την καταβολή σχετικού τιμήματος (αν ισχύει) και ότι τα πιο πάνω δικαιώματα αναφέρονται ρητά στα άρθρα 12, 13 και 14 του προαναφερομένου νόμου. Όλα όσα περιέχονται στην παρούσα παράγραφο αποτελούν όλες τις πληροφορίες και στοιχεία που η Τράπεζα ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει υποχρέωση να δώσει στον Χρήστη Κάρτας και η Τράπεζα ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει ενημερώσει πλήρως τον Χρήστη Κάρτας για όσα οφείλει να τον ενημερώσει σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 11 του πιο πάνω νόμου. 13. Τροποποίηση Όρων Χρήσης Η Τράπεζα έχει τη δυνατότητα οποτεδήποτε να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, δίδοντας προειδοποίηση δύο μηνών στον Κάτοχο Κάρτας. Σε τέτοια περίπτωση, ο Κάτοχος Κάρτας δικαιούται να τερματίσει την παρούσα σύμβαση αμέσως και χωρίς επιβάρυνση, πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης Η ειδοποίηση θα δίδεται προσωπικά στον Κάτοχο Κάρτας με ένα από τους ακόλουθους τρόπους: ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασφαλές ηλεκτρονικό μήνυμα, με μήνυμα στην κατάσταση του Λογαριασμού Κάρτας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ούτως ώστε να διασφαλίζεται η προσωπική παραλαβή του μηνύματος από τον Κάτοχο Κάρτας Κάθε τροποποίηση που προτείνει η Τράπεζα θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή από τον Κάτοχο Κάρτας εάν αυτός δεν γνωστοποιήσει τη μη αποδοχή της τροποποίησης πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης Συμφωνείται ότι αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς (οι οποίες ορίζονται ως οι συναλλαγματικές ισοτιμίες της VISA ή της MASTERCARD ανάλογα με τον τύπο κάρτας) θα εφαρμόζονται άμεσα και χωρίς η Τράπεζα να έχει υποχρέωση να προειδοποιήσει τον Κάτοχο Κάρτας. Συμφωνείται ότι οι ισοτιμίες αυτές θα καθίστανται διαθέσιμες στα καταστήματα της Τραπέζης. 14. Δικαίωμα Τερματισμού Η διάρκεια των παρόντων Όρων Χρήσης είναι αορίστου χρόνου Εάν ο Κάτοχος Κάρτας επιθυμεί να τερματίσει την παρούσα συμφωνία τότε θα πρέπει να δώσει γραπτή προς τούτο προειδοποίηση στην Τράπεζα τουλάχιστον ενός μηνός. Μετά την έναρξη ισχύος του τερματισμού, ο Κάτοχος Κάρτας θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: Να επιστρέψει αμέσως στην Τράπεζα οποιεσδήποτε Κάρτες εκδόθηκαν στον ίδιο τον Κάτοχο Κάρτας και σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας, κομμένες σε έξι κομμάτια Να εξοφλήσει πλήρως το υπόλοιπο του Λογαριασμού Κάρτας περιλαμβανομένων τόκων, δικαιωμάτων, εξόδων και επιβαρύνσεων μέχρι την ημέρα αποπληρωμής Να βεβαιωθεί ότι δεν θα υπάρξουν Συναλλαγές Κάρτας μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τερματισμού και να ακυρώσει οποιεσδήποτε πάγιες οδηγίες για Συναλλαγές Κάρτας με ενδιαφερόμενους τρίτους Να διατηρήσει για περίοδο τουλάχιστον 6 (έξι) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τερματισμού και επιστροφής όλων των Καρτών στην Τράπεζα επαρκές υπόλοιπο στο Λογαριασμό Κάρτας για ικανοποίηση οποιωνδήποτε απαιτήσεων που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της Κάρτας οι οποίες δεν έχουν παρουσιαστεί στην Τράπεζα για πληρωμή πριν ή κατά το χρόνο επιστροφής της Κάρτας. Σε αντίθετη περίπτωση ο Κάτοχος Κάρτας υποχρεούται να αποπληρώσει ευθύς ως του ζητηθεί, οποιεσδήποτε Συναλλαγές Κάρτας χρεωθούν στο Λογαριασμό Κάρτας μετά τον τερματισμό, πλέον τόκους έπ αυτών Εάν ο Κάτοχος Κάρτας τερματίσει την παρούσα συμφωνία εντός 12 μηνών από την κατάρτιση της, θα πρέπει να πληρώσει στην Τράπεζα τη χρέωση τερματισμού κάρτας που φαίνεται στο Τιμολόγιο Προμηθειών της Τραπέζης. Εάν ο Κάτοχος Κάρτας τερματίσει την παρούσα σύμβαση μετά την πάροδο του πιο πάνω διαστήματος των 12 μηνών, δεν έχει καμία επιβάρυνση λόγω του τερματισμού. Αναφορικά με επιβαρύνσεις τις οποίες επιβάλλει η Τράπεζα σχετικά με τη χρήση της Κάρτας σε τακτική βάση, όπως για παράδειγμα την ετήσια συνδρομή, η Τράπεζα έχει υποχρέωση να επιστρέψει τυχόν προκαταβληθείσες επιβαρύνσεις οι οποίες αντιστοιχούν στον μετά τον τερματισμό χρόνο. Τηρουμένων των προνοιών του περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμου του 2010, εάν ο Κάτοχος Κάρτας είναι Καταναλωτής, έχει το δικαίωμα μέσα σε δεκατέσσερις ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία λήψης του πρωτοτύπου της παρούσας συμφωνίας ή αντιγράφου αυτής ή από την ημερομηνίας σύναψης της συμφωνίας, οποιαδήποτε είναι μεταγενέστερη, να υπαναχωρήσει από την παρούσα συμφωνία χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Το δικαίωμα αυτό εξασκείται με την αποστολή γραπτής ειδοποίησης για το σκοπό αυτό στην Τράπεζα εντός της προαναφερόμενης περιόδου. Νοείται ότι σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη συμφωνία ο Κάτοχος Κάρτας θα έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην Τράπεζα το υπόλοιπο του Λογαριασμού Κάρτας πλέον τους δεδουλευμένους τόκους μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης, πλέον οποιαδήποτε μη επιστρεφόμενα τέλη τα οποία κατέβαλε η Τράπεζα σε οποιοδήποτε κυβερνητικό τμήμα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της κοινοποίησης υπαναχώρησης στην Τράπεζα. Σε περίπτωση που το προαναφερόμενο ποσό δεν καταβληθεί από τον Κάτοχο Κάρτας εντός των 30 ημερολογιακών ημερών, η Τράπεζα δύναται να απαιτήσει δικαστικώς ή με άλλο τρόπο την πληρωμή κάθε οφειλόμενου ποσού πλέον τόκων, δικαστικών και άλλων εξόδων οποιασδήποτε φύσης μέχρι πλήρη και τελεία εξόφληση Τηρουμένων των προαναφερομένων οι παρόντες Όροι Χρήσης θα ισχύουν μέχρι πλήρους και τελείας εξόφλησης του Λογαριασμού Κάρτας Σε περίπτωση υπαναχώρησης Καταναλωτή από τη συμφωνία αυτή σύμφωνα με το σημείο , ο Καταναλωτής θα πρέπει εντός των 30 ημερολογιακών ημερών που προαναφέρονται να επιστρέψει τις Κάρτες που εκδόθηκαν σε αυτόν ή σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας κομμένες στα έξι Οποιοδήποτε από τα πιο κάτω αποτελεί γεγονός πταίσματος: (i) όταν ο Χρήστης Κάρτας ή οποιοσδήποτε εγγυητής παραβεί οποιοδήποτε όρο της παρούσας συμφωνίας ή της σχετικής συμφωνίας εγγύησης, (ii) η καθυστέρηση εξοφλήσεως οποιουδήποτε ποσού οφείλεται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας για χρονικό διάστημα 30 ημερών, (iii) όταν ο Κάτοχος Κάρτας ή οποιοσδήποτε εγγυητής παραλείψει να καταβάλει οποιαδήποτε ποσά προς την Τράπεζα βάσει της παρούσας ή άλλης συμφωνίας με την Τράπεζα, (iv) όταν οποιαδήποτε παράσταση, πληροφορία, δήλωση ή εγγύηση, γραπτή ή προφορική που έχει γίνει από τον Χρήστη Κάρτας ή οποιοδήποτε εγγυητή προς την Τράπεζα για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας είναι ή καθίσταται αναληθής ή έχει γίνει παράτυπα, (v) όταν ο Χρήστης Κάρτας ή οποιοσδήποτε εγγυητής αποκρύψει στοιχεία ή πληροφορίες τα οποία έχουν ζητηθεί από την Τράπεζα, (vi) αν ο Κάτοχος Κάρτας ή οποιοσδήποτε εγγυητής έχει πτωχεύσει ή διαλυθεί ή εκκρεμεί αίτηση εναντίον του για την κήρυξη του σε πτώχευση ή διάλυση ή δικαστική διαδικασία η οποία δύναται να επηρεάσει την ικανότητα αποπληρωμής των χρεών του σε οποιοδήποτε άλλον πιστωτή του, (vii) αν ο Χρήστης Κάρτας ή οποιοσδήποτε εγγυητής του αποβιώσει ή καταστεί διανοητικά ανίκανος, (viii) αν έχει εκδοθεί ένταλμα εκποίησης της κινητής περιουσίας ή ένταλμα ή Δικαστική απόφαση για την πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας του Κατόχου Κάρτας ή οποιουδήποτε εγγυητή, (ix) αν επισυμβεί οποιοδήποτε γεγονός το οποίο δυνατό να επηρεάσει τυχόν εξασφαλίσεις ή εγγυήσεις που δόθηκαν ή θα δοθούν υπέρ της Τράπεζας για τον εν λόγω Λογαριασμό Κάρτας. Μόλις συμβεί οποιοδήποτε από τα πιο πάνω γεγονότα πταίσματος, η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα μετά τη λήξη της προκαθορισμένης από το νόμο ειδοποίησης, να τερματίσει την παρούσα συμφωνία και να απαιτήσει άμεση αποπληρωμή του υπολοίπου του Λογαριασμού Κάρτας, οπότε κάθε οφειλόμενο ποσό από τον Κάτοχο Κάρτας δυνάμει της παρούσας συμφωνίας θα καθίσταται απαιτητό και πληρωτέο, και ο Κάτοχος Κάρτας θα οφείλει να πληρώσει αμέσως κάθε ποσό που οφείλεται στην Τράπεζα, πλέον τόκων, δικαιωμάτων, δαπανών και άλλων εξόδων. Παράλειψη του Κάτοχου Κάρτας να το πράξει αμέσως θα δίδει στην Τράπεζα το δικαίωμα να απαιτήσει δικαστικά ή με άλλο τρόπο την πληρωμή κάθε οφειλόμενου ποσού πλέον τόκων, πλέον δικαστικών και άλλων εξόδων οποιασδήποτε φύσης μέχρι πλήρη και τελεία εξόφληση Κατά τον τερματισμό του Λογαριασμού Κάρτας, όλες οι δόσεις που ο Κάτοχος Κάρτας δυνατόν να οφείλει σε αγορές που έγιναν με το σχέδιο πληρωμής με άτοκες δόσεις, θα προστίθενται στο υπόλοιπο του Λογαριασμού Κάρτας και θα αποτελούν οφειλή του Κατόχου Κάρτας με βάση τους παρόντες Όρους Χρήσης Εάν ο Χρήστης Κάρτας πρόκειται να επιστρέψει στην Τράπεζα την Κάρτα του, αυτή πρέπει να είναι κομμένη σε τουλάχιστον έξι κομμάτια Εάν η Τράπεζα επιθυμεί να τερματίσει την παρούσα συμφωνία θα πρέπει να αποστείλει δύο μηνών προειδοποίηση τερματισμού γραπτώς ή επί άλλου σταθερού μέσου στον Κάτοχο Κάρτας. Με τη λήξη της περιόδου προειδοποίησης ο Κάτοχος Κάρτας θα πρέπει να εξοφλήσει πλήρως το υπόλοιπο του Λογαριασμού Κάρτας περιλαμβανομένων τόκων, δικαιωμάτων, εξόδων και επιβαρύνσεων μέχρι την ημερομηνία αποπληρωμής. 15. Ρήτρα δικαιοδοσίας, Εφαρμοστέο Δίκαιο και διαδικασία Επίλυσης Παραπόνων και Διαφορών AB810G 12/2013 7

8 15.1. Η παρούσα συμφωνία θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Χρήστης Κάρτας και η Τράπεζα αμετάκλητα συμφωνούν να υπόκεινται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά αυτό δεν θα επηρεάζει το δικαίωμα της Τραπέζης να ενάγει τον Χρήστη Κάρτας σε οποιοδήποτε δικαστήριο άλλης χώρας Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είναι η αρμόδια εποπτική αρχή η οποία διερευνά καταγγελίες, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου. Ο Κάτοχος Κάρτας έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία δύναται να οργανώσει διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών σύμφωνα με τον Νόμο Αν ο Κάτοχος Κάρτας πιστεύει ότι η Τράπεζα δεν προσφέρει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών ή αν ο Κάτοχος Κάρτας πιστεύει ότι η Τράπεζα έχει κάνει λάθος, ο Κάτοχος Κάρτας θα πρέπει να ενημερώσει το Τμήμα Υποστήριξης Καρτών της Τραπέζης. Σε τέτοια περίπτωση η Τράπεζα θα διερευνήσει την υπόθεση και θα απαντήσει στον Κάτοχο Κάρτας το συντομότερο δυνατό. Αν ο Κάτοχος Κάρτας δεν είναι ικανοποιημένος, μπορεί να υποβάλει το παράπονό του στην Επιτροπή Παραπόνων της Τραπέζης. Στην περίπτωση που ο Κάτοχος Κάρτας και η Τράπεζα έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς με απευθείας επαφές και οι επαφές αυτές δεν έχουν αποφέρει οποιοδήποτε αποτέλεσμα, ο Κάτοχος Κάρτας μπορεί να απευθυνθεί είτε στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με επιστολή στην οποία θα πρέπει να αναφέρει όλα τα στοιχεία και λεπτομέρειες που αφορούν την υπόθεση είτε στον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης για εξωδικαστική επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών με την Τράπεζα. 16. Τελικοί Όροι Ο Κάτοχος Κάρτας και ο Εξουσιοδοτημένος Κάτοχος Κάρτας αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης Η παρούσα συμφωνία υπογράφεται από την Τράπεζα και τον Κάτοχο Κάρτας και νοουμένου ότι η αίτηση έχει εγκριθεί, ο καθένας εκ των συμβαλλομένων λαμβάνει ένα πρωτότυπο ή αντίγραφο της συμφωνίας πιστωτικής κάρτας για ιδία φύλαξη ή χρήση Η Τράπεζα δύναται να αποκαλύπτει πληροφορίες σε σχέση με το Λογαριασμό Κάρτας προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Οι απαιτούμενες εγγυήσεις και ασφάλειες για την έκδοση της Κάρτας είναι οι εξής: Στοιχεία Επικοινωνίας της Τραπέζης Για γενικές απορίες, ο Χρήστης Κάρτας μπορεί να επικοινωνήσει με την Τράπεζα γραπτώς στην ταχυδρομική διεύθυνση Μέγαρο Alpha Bank, Λεωφ. Λεμεσού 3, Τ.Θ , 1596 Λευκωσία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο τηλέφωνο Για απορίες σχετικά με τη χρήση της Κάρτας και τις σχετικές χρεώσεις, ο Χρήστης Κάρτας μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Υποστήριξης Καρτών γραπτώς στην ταχυδρομική διεύθυνση Πλατεία Στυλιανού Λένα αρ. 1, 1596 Λευκωσία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο τηλέφωνο Για αλλαγή των στοιχείων του Χρήστη Κάρτας, ο Χρήστης Κάρτας μπορεί να επισκεφτεί ένα από τα καταστήματα της Τραπέζης. Ημερομηνία:... ΚΑΤΟΧΟΣ ΚΑΡΤΑΣ Όνομα, Διεύθυνση, Αρ. Ταυτ. / Διαβ. / Εγγραφής ΜΑΡΤΥΡΕΣ: Φ/δι ALPHA BANK CYPRUS LTD, Φ/δι ALPHA BANK CYPRUS LTD,... ALPHA BANK CYPRUS LTD ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ: (1) Συγκατάθεση για την λήψη πληροφοριακού, διαφημιστικού ή άλλου υλικού από την Τράπεζα και όλες τις θυγατρικές της εταιρείες: Με την παρούσα δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην λήψη πληροφοριακού, διαφημιστικού ή άλλου υλικού σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας.(2) Δηλώνω ότι σήμερα παρέλαβα αντίγραφο / πρωτότυπο της πιο πάνω συμφωνίας πιστωτικής κάρτας. ΚΑΤΟΧΟΣ ΚΑΡΤΑΣ Όνομα, Διεύθυνση, Αρ. Ταυτότητας / Διαβατηρίου ΜΑΡΤΥΡΕΣ: Φ/δι ALPHA BANK CYPRUS LTD, Φ/δι ALPHA BANK CYPRUS LTD,... AB810G 12/2013 8

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας / των πιο κάτω πιστωτικών καρτών (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας / των πιο κάτω πιστωτικών καρτών (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA 1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Στους όρους αυτούς εκτός όπου στο κείμενο ρητά προνοείται άλλως «ΑΤΜ» σημαίνει την αυτόματη ταμειακή μηχανή που αποδέχεται την Κάρτα και που τυγχάνει χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΡΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΡΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΡΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η χρήση των Καρτών της Τράπεζας διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις, οποιουσδήποτε άλλους όρους που βρίσκονται σε σχετικά με τη xρήση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ALPHA BANK ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 3 η Έκδοση (Σε ισχύ από την 1 η Μαρτίου 2016 εκτός του Παραρτήματος Α και του Παραρτήματος Β που τίθενται σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2016) 1 Η συμφωνία σας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα πρέπει να διαβάζονται μαζί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμφωνιών και/ή όρων για το άνοιγμα και τη λειτουργία λογαριασμού που καλύπτεται από τους παρόντες Όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα πρέπει να διαβάζονται μαζί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμφωνιών και/ή όρων για το άνοιγμα και τη λειτουργία λογαριασμού που καλύπτεται από τους παρόντες Όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA Τα εμβάσματα που εμπίπτουν στο Σχέδιο SEPA (το «Σχέδιο» ή το «Σχέδιο Εμβασμάτων») αφορούν μεταφορές σε Ευρώ, μεταξύ λογαριασμών πελατών που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση Τραπεζικής Κάρτας

Σύµβαση Τραπεζικής Κάρτας Σύµβαση Τραπεζικής Κάρτας 2. Όροι και Προϋποθέσεις Τραπεζικής Κάρτας* Γρηγόρη Αυξεντίου 8, Τ.Θ. 24537, 1389 Λευκωσία Tηλ. 800-22000 και 22743200, Φαξ 22743232 cardcenter@ccb.coop.com.cy www.ccb.coop.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Η παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο διέπει την παροχή Υπηρεσιών Πληρωµών µεταξύ της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η Τράπεζα ) και οποιουδήποτε Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA Με τους παρόντες όρους η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Η διαδικασία άμεσων χρεώσεων στο SEPA (στο εξής Διαδικασία Βασικών Άμεσων Χρεώσεων SEPA ) επιτρέπει σε ένα Πελάτη να εξοφλεί χρηματικές οφειλές του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τράπεζα θα βρείτε στον τιμοκατάλογο και στις παροχές της Τράπεζας Πειραιώς Κατάστημα Φραγκφούρτης. 1. Εύρος παροχών Η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Περιεχόμενα Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες συναλλαγής για τα πακέτα και Λογαριασμοί Συναλλαγές Μετρητών

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κένεντυ 80, 1076 Λευκωσία.

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κένεντυ 80, 1076 Λευκωσία. «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ» ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) LIMITED --------------------------------------------------------------------------------------------------- Η παρούσα «Συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Περιεχόμενα Λογαριασμοί Πληρωμές/Εμβάσματα Συναλλαγές Μετρητών Έξοδα Επικοινωνίας Άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Η παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο διέπει την παροχή Υπηρεσιών Πληρωµών µεταξύ της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η Τράπεζα ) και οποιουδήποτε Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος 2016 1. Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill 1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις VIP») ισχύουν για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 146, 10.06.2009, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Σχεδίου «ανταμοιβή»

Όροι & Προϋποθέσεις Σχεδίου «ανταμοιβή» Όροι & Προϋποθέσεις Σχεδίου «ανταμοιβή» 1. Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο «ανταμοιβή» (στο εξής Σχέδιο ) αποτελεί πρόγραμμα επιβράβευσης Καρτών της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο επιστρέφει στους Κατόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 105(Ι)/2013 105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ CITIBANK VISA STUDENT

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ CITIBANK VISA STUDENT OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ CITIBANK VISA STUDENT Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xρήση Κάρτας 1. Η κάρτα εκδίδεται από την τράπεζα Citibank International plc Κατάστημα Ελλάδος (η «Τράπεζα»), υπό την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

Στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οι πιο κάτω όροι θα ερμηνεύονται ως ακολούθως:

Στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οι πιο κάτω όροι θα ερμηνεύονται ως ακολούθως: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ INTERNET BANKING Η χρήση της Υπηρεσίας Internet Banking διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις, τα δε στοιχεία που περιέχονται στην Αίτηση Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ημερ.: ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Νέα Αίτηση: Αλλαγή Αίτησης: Ακύρωση Υπηρεσίας: Οδηγίες συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ MASTERCARD

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ MASTERCARD ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ MASTERCARD CIF: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Αριθμός Κάρτας : ΥΠΟΚ/ΜΑ ( ) Αριθμός Λ/μού Κάρτας : Αριθμός Επιπρόσθετης Κάρτας : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Για εσωτερική χρήση I-Banking Αρ. Συνδρομητή: Ελέγχθηκε: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης: ιαβάστε προσεχτικά του Όρους και τις Προϋποθέσεις που επισυνάπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 5/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2473 της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 5 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Bank Prepaid MasterCard

Alpha Bank Prepaid MasterCard ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Alpha Bank Prepaid MasterCard H ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα») εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (στο εξής ο «Κάτοχος»), τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Ποσό παραχωρηθείσας πίστωσης: 2. Περίοδος Συµφωνίας: ΔΕΝ ΙΣΥΕΙ 3. Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας για μονομερές δικαίωμα αύξησης περιθωρίου επιτοκίου από πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας σε σύμβαση παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων ως προς το δικαίωμα πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση, από το Δ.Σ. της Τράπεζας, όταν αυτό κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 2) Το Δ.Σ. της Τράπεζας, παρέχει στον Γενικό Δ/ντή,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

AITHΣΗ. Γράφετε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και σημειώνετε ( ) όπου χρειάζεται. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ. Επίθετο Όνομα Όνομα πατρός. Ημ. Γεννήσεως: Χώρα Διαμονής:

AITHΣΗ. Γράφετε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και σημειώνετε ( ) όπου χρειάζεται. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ. Επίθετο Όνομα Όνομα πατρός. Ημ. Γεννήσεως: Χώρα Διαμονής: ΑΙΤΗΣΗ 4894 AEL VISA PREPAID Αίτηση ανηλίκου Αποκλειστικά προνόμια για τους φίλους της ΑΕΛ AITHΣΗ Γράφετε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και σημειώνετε ( ) όπου χρειάζεται. Όνομα: Ημ. Γεννήσεως: Αρ. Ταυτ.: Αρ. Διαβ.: Υπηκοότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι παρόντες όροι ρυθμίζουν; α) την παροχή από τον Οργανισμό με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στη συνέχεια ο «ΕΛΤΑ») σε κάθε πελάτη του, φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

10,00 (10 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία)

10,00 (10 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία) Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών Β. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1. Δάνεια

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Να συμπληρωθεί ιδιοχείρως από τον/την αιτητή/τρια (1) ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015 ΕΞΟ Α ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ: άνεια Τακτής Προθεσμίας: Με Υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη.

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη. Όροι χρήσης 1. Ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί ότι κάνοντας χρήση της κάρτας Priority Pass, συμφωνεί και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης. Οι όροι αυτοί θα υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων

Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΚΙΙD)

Διαβάστε περισσότερα

AITHΣΗ. Γράφετε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και σημειώνετε ( ) όπου χρειάζεται. ΑEL VISA ΕΤΑΙΡΙΚΗ. Αιτούμενο Όριο:...

AITHΣΗ. Γράφετε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και σημειώνετε ( ) όπου χρειάζεται. ΑEL VISA ΕΤΑΙΡΙΚΗ. Αιτούμενο Όριο:... ΑΙΤΗΣΗ AITHΣΗ Γράφετε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και σημειώνετε ( ) όπου χρειάζεται. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΡΤΑΣ AEL VISA ΑEL VISA ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ Επίθετο Όνομα Όνομα Πατρός Όνομα: Σχέση με

Διαβάστε περισσότερα