ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ οικ Aντικατάσταση υπουργικής απόφασης έγκρισης του θε τικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ 1 εδάφιο α του ν 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1 Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν 3816/2010 (ΦΕΚ Α 6), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 2 Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) 3 Το ΠΔ «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α /2000) 4 Το ΠΔ 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών, Υπουργών και Υφυπουργών» 5 Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν 3918/2011 (Α 31) 6 Τις διατάξεις των άρθρων 10, 16, 18 και 19 του ν 4052/ 2012 (ΦΕΚ Α 41) 7 Την υπ αριθμ ΔΥΓ3(α)/οικ /2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΒ Β 2912/2012), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ ΔΥΓ3(α)/οικ (ΦΕΚ Β 3356/ ) κατά την υπ αριθμ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 2219/ ) 8 Την υπ αριθμ ΔΥΓ1(Δ)/οικ88814 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ, 463/ ), «Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιο σκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες» 9 Τα υπ αριθμ Πρ / , / και 216/ , έγγραφα του Προέδρου της Επιτροπής κα τάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευ τικών ιδιοσκευασμάτων, για τη διαβίβαση των αρχείων της θετικής λίστας 10 Την υπ αριθμ ΓΠ/οικ/90281 (ΦΕΚ 2467/Β / ) υπουργική απόφαση «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ 1 εδάφιο α του ν 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» 11 Τα υπ αριθμ πρ Γ24/217, Γ24/218 από έγγραφα του Προέδρου του ΕΟΠΠΥ «Διαβίβαση ενημέ ρωσης σχετικά με το υπόλοιπο οφειλής rebate φαρμα κευτικών εταιρειών για τα έτη 2011, 2012 και τα πρώτα τρίμηνα 2013», «Διαβίβαση ενημέρωσης σχετικά με οφει λές claw back, έτους 2012, φαρμακευτικών εταιρειών μετά από την ολοκλήρωση των συμψηφισμών με τα νοσοκομεία» 12 Τα υπ αριθμ πρ Γ24/01/ , Γ24/06/ , Γ23/08/ , Γ24/10/ , Γ24/12/ , Γ24/14/ έγγραφα του ΕΟΠΠΥ, «Διαβίβαση ενη μέρωσης σχετικά με πληρωμή rebate εταιρειών» 13 Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο φασίζουμε: Εγκρίνεται ο θετικός κατάλογος συνταγογραφούμε νων φαρμάκων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν 3816/2010, ως αυτός καταρτίστηκε από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης του Θετικού καταλόγου, ο οποίος επισυνάπτεται εις την παρούσα

2 4280 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των H2-υποδοχέων A02BA01 CIMETIDINE A02BA TAGAMET FCTAB 200MG/TAB Φ ΒΤx50(ΣΕ BLISTERΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVIANEX AE 0,8 G 12,500 0,539 6,74 4,67 A02BA TAGAMET FCTAB 400MG/TAB Φ ΒΤx25 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVIANEX AE 0,8 G 12,500 0,539 6,74 4,67 A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE A02BA ALPHADINE FCTAB 150MG/TAB Φ BTX30(FOILS 3X10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚ 0,3 G 15,000 0,358 5,37 5,37 A02BA B-ALCERIN FCTAB 150MG/TAB Φ BTX20(FOIL2X10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓMEDICUS AE 0,3 G 10,000 0,426 4,26 3,74 A02BA BINDAZAC FCTAB 150MG/TAB Φ BTx20(2x10) σε AL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 0,3 G 10,000 0,426 4,26 3,74 A02BA LOMADRYL CTAB 300MG/TAB Φ BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSJA PHARM ΕΠΕ 0,3 G 30,000 0,332 9,96 9,96 A02BA LUMAREN FCTAB 150MG/TAB Φ BTX30(BLIST 3X10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓELPEN AE ΦΑΡΜΑ 0,3 G 15,000 0,358 5,37 5,37 A02BA NIPODUR FCTAB 150MG/TAB Φ BTx50 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α 0,3 G 25,000 0,356 8,91 8,91 A02BA NIPODUR FCTAB 300MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α 0,3 G 30,000 0,332 9,96 9,96 A02BA RANITIDINE/GENFCTAB 150MG/TAB Φ BTx20 (σε BLISTERΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGENERICS PHARM 0,3 G 10,000 0,426 4,26 3,74 A02BA VERLOST FCTAB 150MG/TAB Φ BTX30(STRIP3X10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓRAFARM AEBE 0,3 G 15,000 0,358 5,37 5,37 A02BA YARA FCTAB 150MG/TAB Φ BTX20(FOIST2X10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓMEDOCHEMIE HE 0,3 G 10,000 0,426 4,26 3,74 A02BA ZANTAC FCTAB 150MG/TAB Φ BTx20 (FOIL 2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGLAXOSMITHKLIN 0,3 G 10,000 0,506 5,06 3,74 A02BA ZANTAC FCTAB 300MG/TAB Φ BTx10(FOIL 2x5) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGLAXOSMITHKLIN 0,3 G 10,000 0,000 0,00 3,74 A02BA ZANTAC EFTAB 150MG/TAB Φ TUB x 10 TABS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGLAXOSMITHKLIN 0,3 G 5,000 0,672 3,36 1,87 A02BA ZOLIDEN EFFGRAN 300MG/SACHET Φ BTX10 σε FOISTS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓUNI-PHARMA ΚΛΕ 0,3 G 10,000 1,521 15,21 3,74 A02BA ZOLIDEN EFTAB 150 MG/TAB Φ BTX12 TABS(STRI ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓUNI-PHARMA ΚΛΕ 0,3 G 6,000 0,505 3,03 2,24 A02BA ZURFIX FCTAB 150MG/TAB Φ BTx60(FOIST 6x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ 0,3 G 30,000 0,337 10,12 10,12 A02BA ZOLIDEN FCTAB 150MG/TAB Φ BTX20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓUNI-PHARMA ΚΛΕ 0,3 G 10,000 0,426 4,26 3,74 A02BA NARIGEN FCTAB 300MG/TAB (Φ BTX20(FOIST2X10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVOCATE ΦΑΡΜΑΚ 0,3 G 20,000 0,350 6,99 6,99 A02BA NARIGEN FCTAB 300MG/TAB (Φ BTX30(FOIST3X10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVOCATE ΦΑΡΜΑΚ 0,3 G 30,000 0,332 9,96 9,96 A02BA ZURFIX FCTAB 300MG/TAB (Φ BTx10 (FOIST 1x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ 0,3 G 10,000 0,419 4,19 3,74 A02BA ZURFIX FCTAB 300MG/TAB (Φ BTx20 (FOIST 2x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ 0,3 G 20,000 0,350 6,99 6,99 A02BA LOMADRYL CTAB 150MG/TAB (Φ ΒΤΧ20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSJA PHARM ΕΠΕ 0,3 G 10,000 0,426 4,26 3,74 A02BA NARIGEN FCTAB 150MG/TAB (Φ BTX20(FOIST2X10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVOCATE ΦΑΡΜΑΚ 0,3 G 10,000 0,426 4,26 3,74 A02BA NARIGEN FCTAB 150MG/TAB (Φ BTX50(FOIST5X10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVOCATE ΦΑΡΜΑΚ 0,3 G 25,000 0,356 8,91 8,91 A02BA ZURFIX FCTAB 150MG/TAB (Φ BTx20(FOIST2x10)ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ 0,3 G 10,000 0,426 4,26 3,74 A02BA LUMAREN FCTAB 150MG/TAB (Φ BTx20 (BLIST 2x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓELPEN AE ΦΑΡΜΑ 0,3 G 10,000 0,426 4,26 3,74 A02BA03 FAMOTIDINE A02BA MOSTRELAN CTAB 40MG/TAB Φ BTX20(BLIST2X10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSANOPHARM AE 0,04 G 20,000 0,475 9,49 7,48 A02BA PEPTAN FCTAB 20MG/TAB Φ BTx20(ΣΕ BLISTERΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVIANEX AE 0,04 G 10,000 0,661 6,61 3,74 A02BA PEPTAN FCTAB 40MG/TAB Φ ΒΤx10(ΣΕ BLISTERΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVIANEX AE 0,04 G 10,000 0,674 6,74 3,74 A02BA IMPOSERGON CTAB 40MG/TAB Φ BTX10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓRAFARM AEBE 0,04 G 10,000 0,539 5,39 3,74 Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4281 Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A02BA EPADOREN SYR 75MG/5ML Φ FL x 300 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓDEMO ABEE 0,3 G 15,000 0,555 8,33 8,32 A02BA LOMADRYL SYR 75MG/5ML Φ FLX300ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSJA PHARM ΕΠΕ 0,3 g 15,000 0,424 6,36 6,36 A02BB -Προσταγλανδίνες A02BA01 CIMETIDINE A02BA TAGAMET INJSOL 200MG/2ML AMPΦ BTx10AMPSx2ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVIANEX AE 0,8 G 2,500 1,388 3,47 3,47 A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE A02BA EPADOREN INJSOL 50MG/2ML AMP Φ BTx5 AMPSx2 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓDEMO ABEE 0,3 G 0,833 4,166 3,47 3,47 A02BA LUMAREN INJSOL 50MG/2ML Φ BTX5AMPSX2ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓELPEN AE ΦΑΡΜΑ 0,3 G 0,833 4,166 3,47 3,47 A02BA ZANTAC INJSOL 50MG/2ML AMP Φ ΒΤΧ5AMPSX2ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGLAXOSMITHKLIN 0,3 G 0,833 5,198 4,33 3,47 A02BA YARA INJSOL 50MG/2ML AMP BTx 5 AMPS x 2MLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓMEDOCHEMIE HE 0,3 G 0, ,962 3,30 3,30 A02BB01 MISOPROSTOL A02BB CYTOTEC TAB 200MCG/TAB Φ ΒΤx42 (BLIST 3x14ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓPFIZER ΕΛΛΑΣ ΑΕ 0,0008 G 10,500 0,858 9,01 9,01 A02BC -Aναστολείς της αντλίας πρωτονίων Περιορισμός: Αποζημιώνονται για τη Θεραπεία πεπτικού έλκους, της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και της φαρμακευτικής γαστροπροστασίας σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης γαστροδωδεκαδακτυλικού έλκους Ειδικότερα όσον αφορά τη γαστροπροστασία σε χορήγηση κλοπιδογρέλης πρώτη επιλογή είναι η χορήγηση Η2 Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) A02BC01 OMEPRAZOLE A02BC ALEVIOR GRCAP 20MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓAURORA PHARMA 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC ALEVIOR GRCAP 40MG/CAP Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓAURORA PHARMA 0,02 G 56,000 0,541 30,27 30,27 A02BC ALEVIOR GRCAP 40MG/CAP Φ BTx28 (BLIST4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓAURORA PHARMA 0,02 G 56,000 0,541 30,27 30,27 A02BC ASSOPROL GRCAP 20MG/CAP Φ BTx28 (4BLISTx7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSJA PHARM ΕΠΕ 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC BELIFAX GRCAP 20MG/CAP Φ BT x 30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑ 0,02 G 30,000 0,546 16,38 16,38 A02BC BENZOL GRCAP 20MG/CAP Φ BTx28 (σε φιαλίδιο ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓBENNETT ΦΑΡΜΑ 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC COMOPRAZOL GRCAP 20MG/CAP Φ BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΟΥΡΙΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC DIORIUM GRCAP 20MG/CAP Φ BTx28 (BOTTLE) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,51 A02BC EFROZIN GRCAP 20MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜ 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC EFROZIN GRCAP 40MG/CAP Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜ 0,02 G 56,000 0,541 30,27 30,27 A02BC EFROZIN GRCAP 40MG/CAP Φ BTx28 (BLIST4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜ 0,02 G 56,000 0,541 30,27 30,27 A02BC ELKOSTOP GRCAP 20MG/CAP Φ BT x14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚ 0,02 G 14,000 0,656 9,18 7,76 A02BC ELKOSTOP GRCAP 20MG/CAP Φ ΒΤx14 (FOIL 2x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚ 0,02 G 14,000 0,656 9,18 7,76 A02BC ELKOSTOP GRCAP 20MG/CAP Φ ΒΤx28 (FOIL 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚ 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC ESELAN GRCAP 20MG/CAP Φ FLx14 +1 φακ αφυ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α 0,02 G 14,000 0,656 9,18 7,76 A02BC ESELAN GRCAP 20MG/CAP Φ FLx28 + 1φακ αφυ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC ESOPRAZ GRCAP 20MG/CAP Φ ΒΤ x 14 (ΒL2 x 7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ 0,02 G 14,000 0,656 9,18 7,76 A02BC ESOPRAZ GRCAP 20MG/CAP Φ ΒΤ x 28 (ΒL2 x 14)ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC FLUSAL GRCAP 40MG/CAP Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓPLUS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ 0,02 G 56,000 0,541 30,27 30,27 A02BC FLUSAL GRCAP 40MG/CAP Φ BTx28 (BLIST4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓPLUS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ 0,02 G 56,000 0,541 30,27 30,27 A02BC GERTALGIN ECCAPS 20MG/CAP Φ ΒΤx14(ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓANGELINI PHARM 0,02 G 14,000 0,656 9,18 7,76

4 4282 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A02BC GERTALGIN ECCAPS 20MG/CAP Φ ΒΤx28(ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓANGELINI PHARM 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC INHIPLEX GRCAP 20MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΑΔΗΦΑΡΜ ΜΕΠΕ 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC LENAR GRCAP 20MG/CAP Φ BTxFLx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓCHEMICA PHARMA 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC LEXIGOR GRCAP 20MG/CAP Φ BTx28 (σε φιαλίδιο ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVIVAX PHARMACE 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC LODREC GRCAP 20MG/CAP Φ BTx1 VIALx14 CAPΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓLABNEWMED ΦΑ 0,02 G 14,000 0,656 9,18 7,76 A02BC LODREC GRCAP 20MG/CAP Φ BTx1 VIALx28 CAPΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓLABNEWMED ΦΑ 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC LOPROC GRCAP 20MG/CAP Φ ΒΤx14(BLISTERS 2ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 0,02 G 14,000 0,656 9,18 7,76 A02BC LOPROC GRCAP 20MG/CAP Φ ΒΤx28(BLISTERS 4ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC LOSEC GRCAP 20mg/CAP Φ BTX14(σε φιαλίδιο)με ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓASTRAZENECA A 0,02 G 14,000 0,776 10,86 7,76 A02BC LOSEC GRCAP 10MG/CAP Φ BTX10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓASTRAZENECA A 0,02 G 5,000 1,006 5,03 2,77 A02BC LYOPRAZ GRCAP 20MG/CAP Φ BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓMEDICAL PHARMA 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC MALORTIL GRCAP 20MG/CAP Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓALET PHARMACEU 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC MEPROLEN GRCAP 20MG/CAP Φ BT x 14 (BLIST 2 x ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVOCATE ΦΑΡΜΑΚ 0,02 G 14,000 0,656 9,18 7,76 A02BC MEPROLEN GRCAP 20MG/CAP Φ BT x 28 (BLIST 4 x ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVOCATE ΦΑΡΜΑΚ 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC ODAMESOL GRCAP 20MG/CAP Φ BTx28(BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓIASIS PHARMACH 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC ODASOL/GENEPGRCAP 20MG/CAP Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGENEPHARM AE 0,02 G 14,000 0,621 8,69 7,76 A02BC ODASOL/GENEPGRCAP 20MG/CAP Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGENEPHARM AE 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC OMEPRAZOLE/GGRCAP 20 MG/CAP Φ BT x 28(BLIST 4 x ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGENERICS PHARM 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC OMEPRAZOLE/TGRCAP 20MG/CAP Φ BTx14 (BLISTER AΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓTEVA PHARMA BV 0,02 G 14,000 0,656 9,18 7,76 A02BC OMEPRAZOLE/TGRCAP 40MG/CAP Φ BTx14 (BLISTER AΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓTEVA PHARMA BV 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC OPRAZIUM GRCAP 40MG/CAP Φ BTx28 (σε πλαστικ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓFARMEDIA AE 0,02 G 56,000 0,541 30,27 30,27 A02BC ORTANOL GRCAP 20MG/CAP Φ BT x 28 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSANDOZ GMBH, K 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC ORTANOL GRCAP 40MG/CAP Φ BT x 28 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSANDOZ GMBH, K 0,02 G 56,000 0,541 30,27 30,27 A02BC PENRAZOL GRCAP 20MG/CAP Φ BT X 28(γυάλφιαλ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓELPEN AE ΦΑΡΜΑ 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC PIP-ACID GRCAP 20MG/CAP Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓIASIS PHARMACH 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC PRAZOLIN GRCAP 20MG/CAP Φ ΒΤ x 28 (σε BLIST) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓBOEHRINGER ING 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC RYTHMOGASTRGRCAP 20MG/CAP Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓRAFARM AEBE 0,02 G 14,000 0,656 9,18 7,76 A02BC RYTHMOGASTRGRCAP 20MG/CAP Φ BTx28 (ΠΛΑΣΤ ΦΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓRAFARM AEBE 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC RYTHMOGASTRGRCAP 20MG/CAP Φ BT x 14 (2 BLIST AΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓRAFARM AEBE 0,02 G 14,000 0,656 9,18 7,76 A02BC RYTHMOGASTRGRCAP 20MG/CAP Φ BT x 28 (4 BLIST AΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓRAFARM AEBE 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC SEDACID GRTAB 20MG/TAB Φ BTx1 BOTTLEx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓANABIOSIS LTD, G 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC SIERAL GRCAP 20MG/CAP Φ BTx28 (FOIST 2x14ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓFARMEDIA AE 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC SIERAL GRCAP 20MG/CAP Φ ΒΤx28 (HDPE BOTΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓFARMEDIA AE 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC SIERAL GRCAP 20MG/CAP Φ ΒΤx30 (HDPE BOTΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓFARMEDIA AE 0,02 G 30,000 0,546 16,38 16,38 A02BC SODEPROL GRCAP 20MG/CAP Φ BT x 4 BL (ALU-AL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟ 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC SPEZATO GRCAP 20MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓTARGET PHARMA 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC UFONITREN ECCAPS 20MG/CAP Φ BTX28(ΦΙΑΛ) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓNOVENDIA ΦΑΡΜΑ 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC VAMAC GRCAP 20MG/CAP Φ BTx14 (σε φιαλίδιο ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΑΡΜΕΞ ΑΕ 0,02 G 14,000 0,656 9,18 7,76 A02BC VAMAC GRCAP 20MG/CAP Φ BTx28 (σε φιαλίδιο ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΑΡΜΕΞ ΑΕ 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC VERALOX ECCAPS 20MG/CAP Φ BTX14(BLISTERS) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓDEMO ABEE 0,02 G 14,000 0,621 8,69 7,76 A02BC VERALOX ECCAPS 20MG/CAP Φ ΒΤ Χ 28 (σε BLIST ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓDEMO ABEE 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC ZOLANDIL GRCAP 20MG/CAP Φ ΒΤ x 28 (BLIST 4x7ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓDELEGANT HOLD 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC ZOLANDIL GRCAP 40MG/CAP Φ BT x 28(BLIST 4 x7με ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓDELEGANT HOLD 0,02 G 56,000 0,541 30,27 30,27

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4283 Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A02BC ZOLLDENOL GRCAP 20MG/CAP Φ ΒΤ x 28 (ΒL 4 x 7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓNOVIS PHARMACE 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC ZOLMACH GRCAP 20MG/CAP Φ ΒΤ x 28(σε φιαλίδιομε ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓRAFARM AEBE 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC ALEVIOR GRCAP 20MG/CAP Φ BTx14 (BLIST 2x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓAURORA PHARMA 0,02 G 14,000 0,656 9,18 7,76 A02BC EFROZIN GRCAP 20MG/CAP Φ BTx14 (BLIST 2x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟ 0,02 G 14,000 0,656 9,18 7,76 A02BC ZOLELCON GRCAP 20MG/CAP Φ BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓFARMEDIA AE 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC LORDIN GRCAP 20MG/CAP Φ BT x 28 (BLIST 4x7ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVIANEX AE 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC COMOPRAZOL GRCAP 20MG/CAP (Φ BT x 14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΟΥΡΙΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 0,02 G 14,000 0,656 9,18 7,76 A02BC COMOPRAZOL GRCAP 20MG/CAP (Φ BT x 14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΟΥΡΙΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 0,02 G 14,000 0,656 9,18 7,76 A02BC INHIPLEX GRCAP 20MG/CAP (Φ BTx14 (BLIST 2x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΑΔΗΦΑΡΜ ΜΕΠΕ 0,02 G 14,000 0,656 9,18 7,76 A02BC LORDIN GRCAP 20MG/CAP (Φ BT x 14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVIANEX AE 0,02 G 14,000 0,656 9,18 7,76 A02BC LORDIN GRCAP 20MG/CAP (Φ BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVIANEX AE 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC LORDIN GRCAP 20MG/CAP (Φ BT x 14 (BLIST 2x7ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVIANEX AE 0,02 G 14,000 0,656 9,18 7,76 A02BC MALORTIL GRCAP 20MG/CAP (Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓALET PHARMACEU 0,02 G 14,000 0,656 9,18 7,76 A02BC PIP-ACID GRCAP 20MG/CAP (Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓIASIS PHARMACH 0,02 G 14,000 0,656 9,18 7,76 A02BC ZOLANDIL GRCAP 20MG/CAP (Φ ΒΤ x 14 (BLIST 2 x ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓDELEGANT HOLD 0,02 G 14,000 0,656 9,18 7,76 A02BC ZOLANDIL GRCAP 40MG/CAP (Φ BT x 14(BLIST 2x 7ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓDELEGANT HOLD 0,02 G 28,000 0,546 15,30 15,30 A02BC OMEPRAZOLE/TGRCAP 20MG/CAP BTx1x14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓTEVA PHARMA BV 0,02 G 14,000 0,589 8,25 7,76 A02BC OMEPRAZOLE/TGRCAP 40MG/CAP BTx1x14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓTEVA PHARMA BV 0,02 G 28,000 0,519 14,52 14,52 A02BC GERXUS GRCAP 20MG/CAP BT x 30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVERISFIELD (UK) 0,02 G 30,000 0,546 16,38 16,38 A02BC RANOPRAL GRCAP 20MG/CAP BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΘ 0,02 G 14,000 0,589 8,25 7,76 A02BC EUROPRAZOL GRCAP 20MG/CAP BTx14 (BLISTERS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓDESANT ΤΕΧΝΟΛΟ 0,02 G 14,000 1,037 14,52 7,76 A02BC NOVEZOL GRCAP 20MG/CAP BTx1VIALx14CAPSΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓNOVERA TRADING 0,02 G 14,000 0,589 8,25 7,76 A02BC NOVEZOL GRCAP 20MG/CAP BTx1VIALx28CAPSΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓNOVERA TRADING 0,02 G 28,000 0,519 14,52 14,52 A02BC ELKOMED GRCAP 20MG/CAP BTx1VIALx28CAPSΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ 0,02 G 28,000 0,519 14,52 14,52 A02BC VEPAZOL GRCAP 20MG/CAP BTx2 Alu/Alu BLISTΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVERPAS ΦΑΡ/ΚΗ & 0,02 G 14,000 0,589 8,25 7,76 A02BC LENAR GRCAP 20MG/CAP BTx2 BLx7 caps ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓPLUS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ 0,02 G 14,000 0,621 8,69 7,76 A02BC NOVEZOL GRCAP 20MG/CAP BTx2 BLISTERSx7 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓNOVERA TRADING 0,02 G 14,000 0,589 8,25 7,76 A02BC RANOPRAL GRCAP 20MG/CAP BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΘ 0,02 G 28,000 0,519 14,52 14,52 A02BC EUROPRAZOL GRCAP 20MG/CAP BTx28 (BLISTERS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓDESANT ΤΕΧΝΟΛΟ 0,02 G 28,000 0,295 8,25 8,25 A02BC OMEPRAZOLE/MGRCAP 20MG/CAP BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGENERICS PHARM 0,02 G 30,000 0,519 15,57 15,57 A02BC OPRAZIUM GRCAP 20MG/CAP BTx30 (σε φιαλίδιο ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓFARMEDIA AE 0,02 G 30,000 0,546 16,38 16,38 A02BC LENAR GRCAP 20MG/CAP BTx4 BLx7caps ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓPLUS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ 0,02 G 28,000 0,546 15,29 15,29 A02BC NOVEZOL GRCAP 20MG/CAP BTx4 BLISTERSx7 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓNOVERA TRADING 0,02 G 28,000 0,519 14,52 14,52 A02BC ELKOMED GRCAP 20MG/CAP BTx4BLISTx7CAPSΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ 0,02 G 28,000 0,165 4,62 4,62 A02BC LYOPRAZ GRCAP 20MG/CAP ΒΤ x 14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓMEDICAL PHARMA 0,02 G 14,000 0,621 8,69 7,76 A02BC ESOPRAZ GRCAP 40MG/CAP BTx1 VIALX14 CAPΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ 0,02 G 28,000 0,519 14,52 14,52 A02BC ESOPRAZ GRCAP 40MG/CAP BTx1 VIALX28 CAPΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ 0,02 G 56,000 0,519 29,05 29,05 A02BC ESELAN GRCAP 40MG/CAP BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α 0,02 G 28,000 0,519 14,52 14,52 A02BC ESELAN GRCAP 40MG/CAP BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α 0,02 G 28,000 0,519 14,52 14,52 A02BC PENRAZOL GRCAP 40MG/CAP BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓELPEN AE ΦΑΡΜΑ 0,02 G 28,000 0,519 14,52 14,52

6 4284 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A02BC ESOPRAZ GRCAP 40MG/CAP BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ 0,02 G 28,000 0,519 14,52 14,52 A02BC SPEZATO GRCAP 40MG/CAP BTx14 (BLIST 2x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓTARGET PHARMA 0,02 G 28,000 0,519 14,52 14,52 A02BC LOPROC GRCAP 40MG/CAP BTx14 (BLISTERS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 0,02 G 28,000 0,519 14,52 14,52 A02BC PENRAZOL GRCAP 40MG/CAP BTx1VIAL HDPEx1 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓELPEN AE ΦΑΡΜΑ 0,02 G 28,000 0,519 14,52 14,52 A02BC PENRAZOL GRCAP 40MG/CAP BTx1VIAL HDPEx2 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓELPEN AE ΦΑΡΜΑ 0,02 G 56,000 0,519 29,05 29,05 A02BC ESELAN GRCAP 40MG/CAP BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α 0,02 G 56,000 0,519 29,05 29,05 A02BC ESELAN GRCAP 40MG/CAP BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α 0,02 G 56,000 0,519 29,05 29,05 A02BC PENRAZOL GRCAP 40MG/CAP BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓELPEN AE ΦΑΡΜΑ 0,02 G 56,000 0,519 29,05 29,05 A02BC ESOPRAZ GRCAP 40MG/CAP BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ 0,02 G 56,000 0,519 29,05 29,05 A02BC SPEZATO GRCAP 40MG/CAP BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓTARGET PHARMA 0,02 G 56,000 0,519 29,05 29,05 A02BC LOPROC GRCAP 40MG/CAP BTx28 (BLISTERS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 0,02 G 56,000 0,519 29,05 29,05 A02BC OPRAZIUM GRCAP 40MG/CAP BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓFARMEDIA AE 0,02 G 60,000 0,546 32,76 32,76 A02BC02 PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE A02BC CONTROLOC GRTAB 40MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSANOFI-AVENTIS 0,04 G 14,000 0,756 10,59 7,76 A02BC CONTROLOC GRTAB 40MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSANOFI-AVENTIS 0,04 G 28,000 0,737 20,63 15,51 A02BC NOXADIF GRTAB 40MG/TAB Φ BTx14 (BLIST 1x14ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΑΔΗΦΑΡΜ ΜΕΠΕ 0,04 G 14,000 0,639 8,94 7,76 A02BC NOXADIF GRTAB 40MG/TAB Φ BTx28 (BLIST 2x14ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΑΔΗΦΑΡΜ ΜΕΠΕ 0,04 G 28,000 0,589 16,50 15,51 A02BC OZEPRAN GRTAB 40MG/TAB Φ BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSANDOZ GMBH, K 0,04 G 30,000 0,571 17,12 16,62 A02BC PANTIUM GRTAB 40MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓWIN MEDICA ΦΑΡ 0,04 G 28,000 0,589 16,50 15,51 A02BC PANTOPRAZOLEGRTAB 40MG/TAB Φ BTx28(BLIST Alu/AΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGENERICS PHARM 0,04 G 28,000 0,589 16,50 15,51 A02BC ZURCAZOL GRTAB 40MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓTAKEDA ΕΛΛΑΣ Φ 0,04 G 14,000 0,756 10,59 7,76 A02BC ZURCAZOL GRTAB 40MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓTAKEDA ΕΛΛΑΣ Φ 0,04 G 28,000 0,737 20,63 15,51 A02BC OZEPRAN GRTAB 20MG/TAB Φ BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSANDOZ GMBH, K 0,04 G 15,000 0,332 4,98 4,98 A02BC PANTOPRAZOLEGRCAP 40MG/CAP (Φ BT x 14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓTEVA PHARMA BV 0,04 G 14,000 0,605 8,47 7,76 A02BC PANTOPRAZOLEGRCAP 40MG/CAP (Φ BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓTEVA PHARMA BV 0,04 G 28,000 0,589 16,50 15,51 A02BC PANTOPRAZOLEGRTAB 20MG/TAB BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSELMED LTD, CYP 0,04 G 14,000 0,660 9,24 7,76 A02BC PANTOGASTRILGRTAB 20MG/TAB BTx28 (σε blisters) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ 0,04 G 14,000 0,626 8,77 7,76 A02BC PANTOPRAZOLEGRTAB 40MG/TAB BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSELMED LTD, CYP 0,04 G 28,000 0,589 16,50 15,51 A02BC PANTOZOL-RAL GRTAB 40MG/TAB BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓRALDEX ENTERPR 0,04 G 14,000 0,605 8,47 7,76 A02BC PANTOPROL-MEGRTAB 40MG/TAB BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓRALDEX ENTERPR 0,04 G 14,000 0,605 8,47 7,76 A02BC PRONZEK GRTAB 40MG/TAB BTx14 (1 BOTTLE ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΟ 0,04 G 14,000 0,575 8,05 7,76 A02BC PRONZEK GRTAB 40MG/TAB BTx14 (2 BLIST x7 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΟ 0,04 G 14,000 0,575 8,05 7,76 A02BC PANTOZOL-RAL GRTAB 40MG/TAB BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓRALDEX ENTERPR 0,04 G 28,000 0,589 16,50 15,51 A02BC PANTOPROL-MEGRTAB 40MG/TAB BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓRALDEX ENTERPR 0,04 G 28,000 0,589 16,50 15,51 A02BC PRONZEK GRTAB 40MG/TAB BTx28 (1 BOTTLE ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΟ 0,04 G 28,000 0,560 15,68 15,51 A02BC PRONZEK GRTAB 40MG/TAB BTx28 (4 BLIST x7 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΟ 0,04 G 28,000 0,560 15,68 15,51 A02BC PANTOGASTRILGRTAB 40MG/TAB BTx28 (σε blisters) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ 0,04 G 28,000 0,560 15,68 15,51 A02BC PANTOPRAZOLEGRTAB 40MG/TAB BTx30 (σε BLISTERΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGENERICS PHARM 0,04 G 30,000 0,506 15,17 15,17 A02BC03 LANSOPRAZOLE A02BC APRADIL GRCAP 15MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓPROTON PHARMA 0,03 G 14,000 0,697 9,76 7,76 A02BC APRADIL GRCAP 30MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓPROTON PHARMA 0,03 G 28,000 0,639 17,89 15,51 A02BC LANCIPROL GRCAP 30 MG/CAP Φ BT x 28(σε BLISTEΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSJA PHARM ΕΠΕ 0,03 G 28,000 0,639 17,89 15,51 A02BC LANSO GRCAP 30MG/CAP Φ BTx28 (BLIST4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓIASIS PHARMACH 0,03 G 28,000 0,639 17,89 15,51

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4285 Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A02BC LANZOL GRCAP 30MG/CAP Φ BT x 28(BOTTLE HΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVERISFIELD (UK) 0,03 G 28,000 0,639 17,89 15,51 A02BC LAPRAZOL GRCAP 30MG/CAP Φ BTx14(BLISTERS) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVIANEX AE 0,03 G 14,000 0,907 12,70 7,76 A02BC LAPRAZOL GRCAP 15MG/CAP Φ BTX14 (BLIST 2X7 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVIANEX AE 0,03 G 7,000 1,046 7,32 3,88 A02BC ZOLETAD GRCAP 30MG/CAP Φ BTx28 (σε BLISTERΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓTAD PHARMA GMB 0,03 G 28,000 0,639 17,89 15,51 A02BC LANSO GRCAP 30MG/CAP (Φ BTx14 (BLIST2x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓIASIS PHARMACH 0,03 G 14,000 0,726 10,17 7,76 A02BC DIASOLON GRCAP 15MG/CAP BTx14 (BLIST 1x14ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α 0,03 G 7,000 0,794 5,56 3,88 A02BC DIASOLON GRCAP 15MG/CAP BTx28 (BLIST 2x14ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α 0,03 G 14,000 0,699 9,79 7,76 A02BC NOVOPRAZ GRCAP 15MG/CAP BTx28 (BLIST 2x14ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓLYOFIN LTD, GRE 0,03 G 14,000 0,699 9,79 7,76 A02BC DIASOLON GRCAP 30MG/CAP BTx14 (BLIST 1x14ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α 0,03 G 14,000 0,690 9,66 7,76 A02BC NOVOPRAZ GRCAP 30MG/CAP BTx14 (BLIST 1x14ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓLYOFIN LTD, GRE 0,03 G 14,000 0,690 9,66 7,76 A02BC DIASOLON GRCAP 30MG/CAP BTx28 (BLIST 2x14ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α 0,03 G 28,000 0,608 17,01 15,51 A02BC NOVOPRAZ GRCAP 30MG/CAP BTx28 (BLIST 2x14ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓLYOFIN LTD, GRE 0,03 G 28,000 0,608 17,01 15,51 A02BC04 RABEPRAZOLE SODIUM A02BC PARIET GRTAB 20MG/TAB Φ BTx14(BLIST2x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓJANSSEN-CILAG Φ 0,02 G 14,000 0,781 10,94 7,76 A02BC PARIET GRTAB 20MG/TAB Φ BTx28(BLIST2x14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓJANSSEN-CILAG Φ 0,02 G 28,000 0,675 18,90 15,51 A02BC AIRCODOS GRTAB 20MG/TAB (Φ BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSIEGER PHARMA 0,02 G 28,000 0,540 15,12 15,12 A02BC RABEPRAZOLE/ GRTAB 10MG/TAB (Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓACTAVIS GROUP 0,02 G 7,000 0,701 4,91 3,88 A02BC RABEPRAZOLE/ GRTAB 20MG/TAB (Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓACTAVIS GROUP 0,02 G 28,000 0,540 15,12 15,12 A02BC RABEPRAZOLE/ GRTAB 20MG/TAB (Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSANOFI-AVENTIS 0,02 G 14,000 0,626 8,76 7,76 A02BC RABEPRAZOLE/ GRTAB 20MG/TAB (Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSANOFI-AVENTIS 0,02 G 28,000 0,540 15,12 15,12 A02BC RABEPRAZOLE GRTAB 10MG/TAB (ΓΕΝ(Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓTEVA PHARMA BV 0,02 G 7,000 0,701 4,91 3,88 A02BC RABEPRAZOLE GRTAB 20MG/TAB (ΓΕΝ(Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓTEVA PHARMA BV 0,02 G 28,000 0,540 15,12 15,12 A02BC RABEREN/IASIS GRTAB 20MG/TAB BTX14 TABS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓIASIS PHARMACH 0,02 G 14,000 0,351 4,91 4,91 A02BC RABEREN/IASIS GRTAB 20MG/TAB BTX28TABS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓIASIS PHARMACH 0,02 G 28,000 0,540 15,12 15,12 A02BC RABEPRAZOLE/ GRTAB 20MG/TAB BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓACTAVIS GROUP 0,02 G 14,000 0,626 8,76 7,76 A02BC BEPRASYN GR TABS 20MG/TAB BTX14 TABS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΕ 0,02 G 14,000 0,626 8,76 7,76 A02BC BEPRASYN GR TABS 20MG/TAB BTX28 TABS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΕ 0,02 G 28,000 0,540 15,12 15,12 A02BC05 ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM A02BC NEXIUM GRTAB 20MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓASTRAZENECA A 0,03 G 9,333 0,588 5,49 5,17 A02BC NEXIUM GRTAB 20MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓASTRAZENECA A 0,03 G 18,667 0,572 10,67 10,34 A02BC NEXIUM GRTAB 40MG/TAB Φ BTx 14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓASTRAZENECA A 0,03 G 18,667 0,427 7,97 7,97 A02BC NEXIUM GRTAB 40MG/TAB Φ BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓASTRAZENECA A 0,03 G 37,333 0,429 16,02 16,02 A02BC ESACTIVE GRCAP 20MG/CAP (Φ BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓELPEN AE ΦΑΡΜΑ 0,03 G 18,667 0,457 8,54 8,54 A02BC ESACTIVE GRCAP 20MG/CAP (Φ BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓELPEN AE ΦΑΡΜΑ 0,03 G 18,667 0,457 8,54 8,54 A02BC ESACTIVE GRCAP 40MG/CAP (Φ BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓELPEN AE ΦΑΡΜΑ 0,03 G 37,333 0,343 12,82 12,82 A02BC ESACTIVE GRCAP 40MG/CAP (Φ BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓELPEN AE ΦΑΡΜΑ 0,03 G 37,333 0,343 12,82 12,82 A02BC ESODEC GRCAP 20MG/CAP (Φ BTx28 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSIEGER PHARMA 0,03 G 18,667 0,457 8,54 8,54 A02BC ESODEC GRCAP 40MG/CAP (Φ BTx28 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSIEGER PHARMA 0,03 G 37,333 0,343 12,82 12,82 A02BC ESOLIB GRCAP 20MG/CAP (Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓLIBYTEC ΦΑΡΜΑΚ 0,03 G 9,333 0,470 4,39 4,39 A02BC ESOLIB GRCAP 20MG/CAP (Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓLIBYTEC ΦΑΡΜΑΚ 0,03 G 18,667 0,457 8,54 8,54 A02BC ESOLIB GRCAP 40MG/CAP (Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓLIBYTEC ΦΑΡΜΑΚ 0,03 G 18,667 0,341 6,37 6,37 A02BC ESOLIB GRCAP 40MG/CAP (Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓLIBYTEC ΦΑΡΜΑΚ 0,03 G 37,333 0,343 12,82 12,82 A02BC HELIDES GRCAP 20MG/CAP (Φ BTx14 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSANOFI-AVENTIS 0,03 G 9,333 0,470 4,39 4,39 A02BC HELIDES GRCAP 20MG/CAP (Φ BTx28 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSANOFI-AVENTIS 0,03 G 18,667 0,457 8,54 8,54

8 4286 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A02BC HELIDES GRCAP 40MG/CAP (Φ BTx14 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSANOFI-AVENTIS 0,03 G 18,667 0,341 6,37 6,37 A02BC HELIDES GRCAP 40MG/CAP (Φ BTx28 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSANOFI-AVENTIS 0,03 G 37,333 0,343 12,82 12,82 A02BC ELCO-FREE GR GRTAB 20MG/TAB (Φ BTx28 (BLIST 2x14ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ 0,03 G 18,667 0,457 8,54 8,54 A02BC ELCO-FREE GR GRTAB 40MG/TAB (Φ BTx28 (BLIST 2x14ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΣΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ 0,03 G 37,333 0,343 12,82 12,82 A02BC ESACTIVE GRTAB 20MG/TAB (Φ BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓELPEN AE ΦΑΡΜΑ 0,03 G 18,667 0,457 8,54 8,54 A02BC ESACTIVE GRTAB 40MG/TAB (Φ BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓELPEN AE ΦΑΡΜΑ 0,03 G 37,333 0,343 12,82 12,82 A02BC ESOMEPRAZOL GRTAB 20MG/TAB BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓNOVIS PHARMACE 0,03 G 18,667 0,457 8,54 8,54 A02BC ESOMEPRAZOL GRTAB 40MG/TAB BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓNOVIS PHARMACE 0,03 G 37,333 0,343 12,82 12,82 A02BC PRAZONEX GRTAB 20MG/TAB (Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSPECIFAR ABEE 0,03 G 18,667 0,457 8,54 8,54 A02BC PRAZONEX GRTAB 40MG/TAB (Φ BTx28 (BLIST 4x7) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSPECIFAR ABEE 0,03 G 37,333 0,343 12,82 12,82 A02BC ESOMEPRAZOL GRCAP 20MG/CAP (Φ ΒΤx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGENERICS PHARM 0,03 G 20,000 0,443 8,86 8,86 A02BC ESOMEPRAZOL GRCAP 40MG/CAP (Φ ΒΤx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGENERICS PHARM 0,03 G 40,000 0,333 13,30 13,30 A02BC03 LANSOPRAZOLE A02BC LANSOPRAZOLEORDISPTA 15MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓTEVA PHARMA BV 0,03 G 7,000 0,907 6,35 5,21 A02BC LANSOPRAZOLEORDISPTA 30MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓTEVA PHARMA BV 0,03 G 14,000 0,599 8,39 8,39 A02BC LAPRAZOL FAS ORDISPTA 15MG/TAB Φ BT x 14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVIANEX AE 0,03 G 7,000 1,193 8,35 5,21 A02BC LAPRAZOL FASTORDISPTA 30MG/TAB Φ BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVIANEX AE 0,03 G 28,000 0,725 20,31 20,31 A02BC LANSOPRAZOLEORDISPTA 30MG/TAB BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓTEVA PHARMA BV 0,03 G 28,000 0,580 16,24 16,24 Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) A02BC05 ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE A02BC NEXIUM GRGRSUS 10MG/SACHET Φ ΒΤ x 28 sachets ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓASTRAZENECA A 0,03 G 9,333 1,904 17,77 17,77 A02BC01 OMEPRAZOLE A02BC ASSOPROL PDSOLINF 40 MG/VIAL Φ BTx1 VIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι SJA PHARM ΕΠΕ 0,02 G 2,000 2,855 5,71 5,71 A02BC ESELAN PSINJSOL 40MG/VIAL Φ BTX1VIAL+1AMP SΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α 0,02 G 2,000 2,855 5,71 5,71 A02BC ESOPRAZ PSINJSOL 40MG/VIAL Φ BT x 1 VIAL + 1 AMΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ 0,02 G 2,000 2,855 5,71 5,71 A02BC LOMEZEC PSINJSOL 40MG/VIAL Φ BTx1 VIAL + 1 AMPΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι HOSPITAL LINE A 0,02 G 2,000 2,855 5,71 5,71 A02BC LOPROC PSINJSOL 40MG/VIAL Φ BTX1VIAL+1AMPXΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 0,02 G 2,000 2,855 5,71 5,71 A02BC LORDIN PSINJSOL 40MG/VIAL Φ BTX1VIAL+1AMPXΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι VIANEX AE 0,02 G 2,000 2,855 5,71 5,71 A02BC LORDIN PDSOLINF 40MG/VIAL Ν BT X1VIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι VIANEX AE 0,02 G 2,000 2,855 5,71 5,71 A02BC LOSEC LYPDINJ 40MG/VIAL Φ BTx1VIAL+10ML S ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι ASTRAZENECA A 0,02 G 2,000 3,560 7,12 5,71 A02BC LYOPRAZ PSINJSOL 40MG/VIAL Φ BTx1 VIALx1 AMPxΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι MEDICAL PHARMA 0,02 G 2,000 2,855 5,71 5,71 A02BC MEPROLEN PSINJSOL 40MG/10ML VIALΦ BTx1VIAL+1AMPSΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι VOCATE ΦΑΡΜΑΚ 0,02 G 2,000 2,855 5,71 5,71 A02BC ODASOL/GENEPPSINJSOL 40MG/VIAL Φ BTx1 VIAL+1AMPXΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι GENEPHARM AE 0,02 G 2,000 2,855 5,71 5,71 A02BC OMEPRAZOLE SPDSOLINF 40 MG/VIAL Φ BT x 1 VIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι SPECIFAR ABEE 0,02 G 2,000 2,855 5,71 5,71 A02BC OMEPRAZOLE/GPDSOLINF 40MG/VIAL Φ BT x 5 GLASS VIA ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι GENERICS PHARM 0,02 G 10,000 2,050 20,50 20,50 A02BC OMEPRAZOLE/TPDSOLINF 40MG/VIAL Φ BTx1 VIAL/PACK ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι TEVA PHARMA BV 0,02 G 2,000 2,855 5,71 5,71 A02BC OMERANE PSINJSOL 40MG/VIAL Φ BTx1VIAL+1AMPx1ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι MEDICUS AE 0,02 G 2,000 2,855 5,71 5,71 A02BC PENRAZOL PSINJSOL 40MG/VIAL Φ BT X1VIAL+1AMP ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι ELPEN AE ΦΑΡΜΑ 0,02 G 2,000 2,855 5,71 5,71 A02BC UFONITREN PSINJSOL 40MG/10ML VIALΦ ΒΤx1 VIAL +(1AMPΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι NOVENDIA ΦΑΡΜΑ 0,02 G 2,000 2,855 5,71 5,71

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4287 Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A02BC VERALOX PSINJSOL 40MG/VIAL Φ 1VIAL+1AMPx10M ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι DEMO ABEE 0,02 G 2,000 2,855 5,71 5,71 A02BC ESELAN PSINJSOL 40MG/VIAL BTx5VIALS ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α 0,02 G 10 2,848 28,48 28,48 A02BC01 OMEPRAZOLE A02BC CONTROLOC PDINJSOL 40MG/VIAL Φ BT x 1 VIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι SANOFI-AVENTIS 0,04 G 1,000 7,280 7,28 2,87 A02BC ZURCAZOL IV PDINJSOL 40MG/VIAL Φ BTx1VIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι TAKEDA ΕΛΛΑΣ Φ 0,04 G 1,000 7,280 7,28 2,86 A02BC PORTORIN PDINJSOL 40MG/VIAL (Ν)BT x 1 VIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι DEMO ABEE 0,04 G 1,000 5,820 5,82 2,86 A02BC02 PANTOPRAZOLE SODIUM A02BC ULCERON PDINJSOL 40MG/VIAL Φ BTx5 VIALS ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α 0,04 G 5,000 4,850 24,25 14,28 A02BC PANTOPRAZOLEPDISINF 40MG/VIAL BTx1VIALx40MG ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι TEVA PHARMA BV 0,04 G 1,000 5,820 5,82 2,86 A02BC PANTOPRAZOLEPDISINF 40MG/VIAL BTx5VIALSx40MG ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι TEVA PHARMA BV 0,04 G 5,000 5,820 29,10 14,28 A02BC PANTAROL PDINJSOL 40MG/VIAL BTx1 VIAL x 40 MGΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ ΑΝΩΝ 0,04 G 1,000 5,530 5,53 2,86 A02BC PANTAROL PDINJSOL 40MG/VIAL BTx5 VIALS x 40 MΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ ΑΝΩΝ 0,04 G 5,000 5,530 27,65 14,28 A02BC05 ESOMEPRAZOLE SODIUM A02BC NEXIUM PDISINF 40MG/VIAL Ν BTx1 VIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι ASTRAZENECA A 0,03 G 1,333 3,376 4,50 3,81 A02BX -Άλλα φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BX02 SUCRALFATE A02BX PEPTONORM TAB 1000MG/TAB Φ BTX30 (BLIST3X10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓUNI-PHARMA ΚΛΕ 4 G 7,500 0,808 6,06 6,04 A02BX05 TRI-POTASSIUM DI-CITRATO BISMUTHATE Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) A02BX02 SUCRALFATE A02BX PEPTONORM GRAORSUS 1000MG/SACHETΦ ΒΤx30 SACHETS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓUNI-PHARMA ΚΛΕ 4 G 7,500 0,659 4,94 4,88 A02BX PEPTONORM ORALSUSP 1000MG/5ML Φ FLx150ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓUNI-PHARMA ΚΛΕ 4 G 7,500 0,645 4,84 4,84 A02BX PEPTONORM SUSSD 1000MG/5ML SA Φ BTx30 SACHETSx ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓUNI-PHARMA ΚΛΕ 4 G 7,500 0,669 5,02 4,88 A03 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ A03A -Φάρμακα για λειτουργικές διαταραχές του εντέρου A03AA -Συνθετικά αντιχολινεργικά, εστέρες με τριτοταγή αμινομάδα Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) A03AA04 MEBEVERINE HYDROCHLORIDE A03AA DUSPATALIN PRCAP 200MG/CAP Φ ΒΤx30 (BLIST 3x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓABBOTT LABORAT 0,3 G 20,000 0,270 5,40 5,40 A03AA05 TRIMEBUTINE MALEATE A03AA IBUTIN SRFCTA 300MG/TAB Φ BTx 20(BLIST 2 x 1ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGALENICA ΑΕ 0,6 G 10,000 1,404 14,04 12,20 A03AA05 TRIMEBUTINE MALEATE A03AB -Συνθετικά αντιχολινεργικά, ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου A03AB06 OTILONIUM BROMIDE A03AB DORALIN FCTAB 40MG/TAB Φ ΒΤΧ30 (BLIST 3Χ1 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓAMENARINI INDU 0,08 G 15,000 0,525 7,88 6,30 A03AB OTILAX FCTAB 40MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟ 0,08 G 15,000 0,420 6,30 6,30

10 4288 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A03AX -Άλλα φάρμακα για λειτουργικές διαταραχές του εντέρου A03AX04 PINAVERIUM BROMIDE A03AX DICETEL FCTAB 50MG/TAB Φ BTx50 (BLIST 2x25ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓABBOTT LABORAT 0,15 G 16,667 0,280 4,67 4,67 A03B -Ευθαλεία η άτροπος (Belladonna) και παράγωγα, αμιγή A03BB -Ημισυνθετικά αλκαλοειδή της ευθαλείας (Belladonna), ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) A03BB HOMATROPINE METHYLBROMIDE A03BB HO NOPAR ORSOD 4MG/ML Φ FLX15ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓUNI-PHARMA ΚΛΕ 0,019 G 3,158 0,389 1,23 1,23 A03BB01 HYOSCINE BUTYLBROMIDE A03BB BUSCOPAN INJSOL 20MG/1ML AMP Φ BTx6AMPSx1ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓBOEHRINGER ING 0,02 G 6,000 0,288 1,73 1,73 A03C -Σπασμολυτικά σε συνδυασμό με κατασταλτικά του ΚΝΣ A03CA -Συνθετικά αντιχολινεργικά σε συνδυασμό με κατασταλτικά του ΚΝΣ A03CA02 DIAZEPAM,CLIDINIUM BROMIDE A03CA DISTEDON CTAB (2+25)MG/TAB Φ ΒΤΧ30 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ADELCO AE ΧΡΩ 5,5 TE 5,455 0,176 0,96 0,96 A03CA02 CHLORDIAZEPOXIDE,CLIDINIUM BROMIDE A03CA LIBRAX CTAB (5+25)MG/TAB Φ ΒΤΧ30 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ MEDA PHARMACE 5 TE 6,000 0,268 1,61 1,06 A03D -Σπασμολυτικά σε συνδυασμό με αναλγητικά A03DB -Ευθαλεία (Belladonna) και παράγωγα σε συνδυασμό με αναλγητικά A03DB04 PARACETAMOL,HYOSCINE BUTYLBROMIDE A03DB SPASMO-APOTEINJSOL (600+20)MG/4MLΦ BTX3AMPS X4ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓUNI-PHARMA ΚΛΕ 1 TE 3,000 0,870 2,61 2,61 A03F -Προάγοντα την εντερική κινητικότητα A03FA -Προάγοντα την εντερική κινητικότητα A03FA01 METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE A03FA PRIMPERAN TAB 10MG/TAB Φ BTx20 (BLIST 1x20ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSANOFI-AVENTIS 0,03 G 6,667 0,142 0,95 0,95 A03FA03 DOMPERIDONE A03FA CILROTON FCTAB 10MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x1 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓJOHNSON & JOHN 0,03 G 10,000 0,262 2,62 2,62 A03FA OROPERIDYS ORDISPTA 10MG/TAB Φ BT x 30 TABS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓPIERRE FABRE FA 0,03 G 10,000 0,475 4,75 2,62 Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) A03FA01 METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE A03FA PRIMPERAN SYR 5MG/5ML Φ FLX125ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSANOFI-AVENTIS 0,03 G 4,167 0,250 1,04 1,04 A03FA03 DOMPERIDONE A03FA CILROTON ORALSOL 5MG/5ML Φ FLx200ML(ΓΥΑΛΦΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓJOHNSON & JOHN 0,03 G 6,667 0,400 2,67 1,66

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4289 Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ορθική χορήγηση (στερεές μορφές) A03FA01 METOCLOPRAMIDE A03FA PRIMPERAN SUPP 10 MG/SUP Φ ΒΤΧ5 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSANOFI-AVENTIS 0,03 G 1,667 0,432 0,72 0,55 A03FA PRIMPERAN SUPP 20MG/SUP Φ ΒΤΧ5 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSANOFI-AVENTIS 0,03 G 3,333 0,258 0,86 0,86 A03FA01 METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE A03FA PRIMPERAN INJSOL 10MG/2ML AMP Φ BTX6AMPSX2ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSANOFI-AVENTIS 0,03 G 2,000 0,585 1,17 1,17 A04 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ A04A -Φάρμακα αντιεμετικά και κατά της ναυτίας A04AA -Aνταγωνιστές της σεροτονίνης (5HT3) A04AA01 ONDANSETRON HYDROCHLORIDE A04AA BIOSETRON FCTAB 8MG/TAB Ν BTX15(BLIST 3X5) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡMEDICUS AE 0,016 G 7,500 4,536 34,02 34,02 A04AA ONDA FCTAB 8MG/TAB Ν BTx15 (BLIST 1x15ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡVIANEX AE 0,016 G 7,500 4,536 34,02 34,02 A04AA ONDA FCTAB 4MG/TAB Φ BTx15 (BLIST 1x15ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡVIANEX AE 0,016 G 3,750 7,803 29,26 17,01 A04AA ONDANSETRONFCTAB 4MG/TAB Ν BT x 15 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡGENERICS PHARM 0,016 G 3,750 7,803 29,26 17,01 A04AA ONDANSETRONFCTAB 8MG/TAB Ν BT x 15 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡGENERICS PHARM 0,016 G 7,500 4,536 34,02 34,02 A04AA SETRODAN FCTAB 4MG/TAB Ν BTx15 (BLIST 1x15ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡSJA PHARM ΕΠΕ 0,016 G 3,750 7,803 29,26 17,01 A04AA SETRODAN FCTAB 8MG/TAB Ν BTx15 (BLIST 1x15ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡSJA PHARM ΕΠΕ 0,016 G 7,500 4,536 34,02 34,02 A04AA VEFRON FCTAB 8MG/TAB Ν BTx15 (BLIST 1x15ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡOPUS MATERIA Ε 0,016 G 7,500 4,536 34,02 34,02 A04AA ZODATRON FCTAB 8MG/TAB Ν BTx15 (BLIST 1x1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡPROTON PHARMA 0,016 G 7,500 4,536 34,02 34,02 A04AA ZOFRON FCTAB 4MG/TAB Ν ΒΤΧ15 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡGLAXOSMITHKLIN 0,016 G 3,750 9,755 36,58 17,01 A04AA ZOFRON FCTAB 8MG/TAB Ν ΒΤΧ15 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡGLAXOSMITHKLIN 0,016 G 7,500 5,672 42,54 34,02 A04AA ZOFRON ZYDISLINGTAB 8MG/TAB Ν BTx10 (BLIST) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡGLAXOSMITHKLIN 0,016 G 5,000 6,150 30,75 22,68 A04AA ONDAREN FCTAB 4MG/TAB (Φ BTX15(1BLISTER ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜ 0,016 G 3,750 7,803 29,26 17,01 A04AA ONDAREN FCTAB 8MG/TAB (Φ BTx 15 (1 BLISTERΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜ 0,016 G 7,500 4,536 34,02 34,02 A04AA TRONDAMET FC TAB 8MG/TAB BTX15 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑ 0,016 G 7,500 4,536 34,02 34,02 A04AA02 GRANISETRON HYDROCHLORIDE A04AA GRANISETRON/ FCTAB 1MG/TAB Φ BTx5 σε BLISTER ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡACTAVIS GROUP 0,002 G 2,500 6,992 17,48 11,34 A04AA GRANISETRON/ FCTAB 2MG/TAB Φ BTx5 σε BLISTER ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡACTAVIS GROUP 0,002 G 5,000 6,996 34,98 22,68 A04AA GRANISETRON/ FCTAB 2MG/TAB Φ BTx5 (σε BLISTERΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡSPECIFAR ABEE 0,002 G 5,000 6,996 34,98 22,68 A04AA KYTRIL FCTAB 2mg/TAB Φ BTx5(BLIST 1x5) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡROCHE HELLAS A 0,002 G 5,000 8,746 43,73 22,68 A04AA03 TROPISETRON HYDROCHLORIDE A04AA NAVOBAN CAPS 5MG/CAP Φ BTX5CAPS ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡNOVARTIS (HELLA 0,005 G 5,000 0,000 0,00 22,68 A04AA NAVOBAN CAPS 5MG/CAP Φ BTX50CAPS ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡNOVARTIS (HELLA 0,005 G 50,000 0,000 0,00 226,80 Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) A04AA01 ONDANSETRON HYDROCHLORIDE A04AA ZOFRON SYR 4MG/5ML Φ FLX50ML ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡGLAXOSMITHKLIN 0,016 G 2,500 12,460 31,15 31,15 A04AA ONDA SYR 4MG/5ML Φ BOTTLE x 50 ML ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡVIANEX AE 0,016 G 2,500 9,968 24,92 24,92 A04AA ONDAREN SYR 4MG/5ML (Φ BTX1FLX50ML ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜ 0,016 G 2,500 9,968 24,92 24,92

12 4290 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A04AA ZETRON SYR 4MG/5ML (Φ BTx1 BOTTLEx50 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡVOCATE ΦΑΡΜΑΚ 0,016 G 2,500 9,988 24,97 24,97 A04AA02 GRANISETRON HYDROCHLORIDE A04AA GRANITRON ORALSOL 1MG/5ML Φ BTX30ML BOTTLEΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡVERISFIELD (UK) 0,002 G 3,000 5,373 16,12 16,12 Ορθική χορήγηση (στερεές μορφές) A04AA01 ONDANSETRON A04AA ZOFRON SUPP 16MG/SUP Φ BTx1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡGLAXOSMITHKLIN 0,016 G 1,000 12,060 12,06 12,06 A04AA01 ONDANSETRON HYDROCHLORIDE A04AA BIOSETRON INJSOL 4MG/2ML VIAL Ν BTX1 VIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι MEDICUS AE 0,016 G 0,250 22,680 5,67 3,15 A04AA BIOSETRON INJSOL 8MG/4ML VIAL Ν BTX1 VIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι MEDICUS AE 0,016 G 0,500 12,020 6,01 6,01 A04AA NOFAIL INJSOL 8MG/4ML AMP Ν BTx1 AMP x 4 ML ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι ΦΑΡΜΕΞ ΑΕ 0,016 G 0,500 12,020 6,01 6,01 A04AA ODASEN INJSOL 8MG/4ML AMP Φ BT x 5 (AMP x 4 M ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι LYOFIN LTD, GRE 0,016 G 2,500 11,372 28,43 28,43 A04AA ONDA INJSOL 8MG/4ML AMP Ν BTx1 (AMPx4 ML) ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι VIANEX AE 0,016 G 0,500 12,020 6,01 6,01 A04AA ONDA INJSOL 4MG/2ML AMP Φ BT x 1 ( AMPx 2MLΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι VIANEX AE 0,016 G 0,250 22,680 5,67 3,15 A04AA ONDA INJSOL 8MG/4ML AMP Ν BTx5 (AMPx4 ML) ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι VIANEX AE 0,016 G 2,500 11,372 28,43 28,43 A04AA ONDA INJSOL 4MG/2ML AMP Ν BT x 5 ( AMPx 2MLΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι VIANEX AE 0,016 G 1,250 18,904 23,63 15,74 A04AA ONDANSETRONINJSOL 4MG/2ML AMP Ν BTx5 AMPS x 2 MLΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι B BRAUN MELSUN 0,016 G 1,250 18,904 23,63 15,74 A04AA ONDANSETRONINJSOL 2MG/ML Ν BT x 1 AMP x 2 MLΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι GENERICS PHARM 0,016 G 0,250 22,680 5,67 3,15 A04AA ONDANSETRONINJSOL 2MG/ML Ν BT x 1 AMP x 4 MLΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι GENERICS PHARM 0,016 G 0,500 12,020 6,01 6,01 A04AA ONDASEPROL INJSOL 8MG/4ML AMP Φ BTx1AMPx4ML ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι NOVENDIA ΦΑΡΜΑ 0,016 G 0,500 12,020 6,01 6,01 A04AA SETRODAN INJSOL 4MG/2ML Ν BTx1AMPx2ML ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι SJA PHARM ΕΠΕ 0,016 G 0,250 22,680 5,67 3,15 A04AA SETRODAN INJSOL 8MG/4ML Ν BTx1AMPx4ML ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι SJA PHARM ΕΠΕ 0,016 G 0,500 12,020 6,01 6,01 A04AA TRONDAMET INJSOL 2MG/ML Ν BT x 5 (AMPS x 2 MΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑ 0,016 G 1,250 18,904 23,63 15,74 A04AA TRONDAMET INJSOL 2MG/ML Ν BT x 5 (AMPS x 4MΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑ 0,016 G 2,500 11,372 28,43 28,43 A04AA VEFRON INJSOL 8MG/4ML VIAL Ν BTx1VIAL x4ml ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι OPUS MATERIA Ε 0,016 G 0,500 12,020 6,01 6,01 A04AA ZETRON INJSOL 8MG/4ML Ν BTx5 AMPSx4 ML ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι VOCATE ΦΑΡΜΑΚ 0,016 G 2,500 11,372 28,43 28,43 A04AA ZODATRON INJSOL 8MG/4ML AMP Ν BTx1AMPx4ML ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι PROTON PHARMA 0,016 G 0,500 12,020 6,01 6,01 A04AA ZOFRON INJSOL 4MG/2ML AMP Φ BTX1AMPX2ML ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι GLAXOSMITHKLIN 0,016 G 0,250 28,360 7,09 3,15 A04AA ZOFRON INJSOL 8MG/4ML AMP Φ BTX1AMPX4ML ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι GLAXOSMITHKLIN 0,016 G 0,500 15,000 7,50 6,30 A04AA ZOPHRALEN INJSOL 4 MG/2ML AMP Ν BT x 1 AMP x 2 MLΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι DEMO ABEE 0,016 G 0,250 22,680 5,67 3,15 A04AA ZOPHRALEN INJSOL 8MG/4ML AMP Ν BT x 1 AMP x 4 MLΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι DEMO ABEE 0,016 G 0,500 12,020 6,01 6,01 A04AA ONDANSETRONINJSOL 2MG/ML Ν BT x 1 AMP x 2 MLΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι FRESENIUS KABI 0,016 G 0,250 22,680 5,67 3,15 A04AA ONDANSETRONINJSOL 2MG/ML Ν BT x 1 AMP x 4 MLΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι FRESENIUS KABI 0,016 G 0,500 12,020 6,01 6,01 A04AA ONDANSETRONINJSOL 8MG/4ML AMP Ν BTx5 AMPS x 4 MLΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι B BRAUN MELSUN 0,016 G 2,500 11,372 28,43 28,43 A04AA ONDAREN INJSOL 4MG/2ML AMP (Ν)BTx1AMPx2ML ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜ 0,016 G 0,250 22,680 5,67 3,15 A04AA ONDAREN INJSOL 4MG/2ML AMP (Ν)BTx5AMPSx2ML ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜ 0,016 G 1,250 21,480 26,85 15,74 A04AA ONDAREN INJSOL 8MG/4ML AMP (Ν)BTx1AMPx4ML ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜ 0,016 G 0,500 12,020 6,01 6,01 A04AA ONDAREN INJSOL 8MG/4ML AMP (Ν)BTx5AMPSx4ML ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜ 0,016 G 2,500 11,372 28,43 28,43 A04AA02 GRANISETRON HYDROCHLORIDE A04AA GRANISETRON/ C/SSOLIN 3MG/3ML Φ BT x 5 AMPS ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι TEVA PHARMA BV 0,003 G 5,000 14,408 72,04 62,95 A04AA GRANISETRON/ SCONINJF 1MG/ML Ν BTx 5AMPS x 3ML ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι B BRAUN MELSUN 0,003 G 5,000 14,408 72,04 62,95 A04AA VIATRINIL SOINJINF 1MG/ML ΒΤx1AMPx3ML ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ ΑΝΩΝ 0,003 G 1,000 5,260 5,26 5,26

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4291 Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A04AD -Άλλα αντιεμετικά A04AA VIATRINIL SOINJINF 1MG/ML ΒΤx5AMPSx3ML ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ ΑΝΩΝ 0,003 G 5,000 5,260 26,30 26,30 A04AA03 TROPISETRON HYDROCHLORIDE A04AA NAVOBAN INJSOL 5MG/5ML AMP Ν BTX1AMPX5ML ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι NOVARTIS (HELLA 0,005 G 1,000 A04AA NAVOBAN INJSOL 5MG/5ML AMP Ν BTX10AMPSX5ML ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι NOVARTIS (HELLA 0,005 G 10,000 A04AA05 PALONOSETRON A04AA ALOXI INJSOL 250MCG/VIAL Φ BTX1VIAL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓHELSINN BIREX P 0,00025 G 1,000 94,230 94,23 12,59 A04AD12 APREPITANT A04AD EMEND CAPS 125MG/CAP & 8 Φ BLISTER(ALU) 1CΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓMERCK SHARP&D 0,095 G 3,000 23,830 71,49 71,49 A04AD12 FOSAPREPITANT DIMEGLUMINE A04AD IVEMEND PDSOLINF 115MG/VIAL Φ BTx1 VIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ι MERCK SHARP&D 0,095 G 1,211 A05 -ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΗΠΑΤΟΣ A05A -Θεραπεία παθήσεων της χολής A05AA -Προϊόντα χολικού οξέος A05AA02 URSODEOXYCHOLIC ACID A05AA URSOFALK CAPS 250MG/CAP Φ ΒΤx30 (BLIST 3x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGALENICA ΑΕ 0,75 G 10,000 1,208 12,08 12,08 A06 -KΑΘΑΡΤΙΚΑ A06A -Kαθαρτικά A06AD -Ωσμωτικώς δρώντα καθαρτικά Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για την ένδειξη "Πρόληψη και θεραπεία της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας" A06AD11 LACTULOSE A06AD DUPHALAC SYR 3,335G/5ML Φ FLx300 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓABBOTT LABORAT 6,7 G 29,866 0,114 3,41 3,41 A06AD LACTULOSE/RE ORALSOL 3,3G/5ML (Φ BTx1BOTTLEx300 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓRESOLUTION CHE 6,7 G 29,552 0,092 2,73 2,73 A06AD12 LACTITOL MONOHYDRATE A06AD IMPORTAL ORALSOL 3,333G/5ML Φ FL x 500 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓANGELINI PHARM 10 G 33,350 0,196 6,54 4,56 A06AD IMPORTAL PDORSD 10G/SACHET Φ BTx20SACHETSx1ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓANGELINI PHARM 10 G 20,000 0,162 3,24 2,74 Από του στόματος χορήγηση (υγρές μορφές, για διαγνωστικούς σκοπούς) A06AD SODIUM PHOSPHATE DIBASIC DIHYDRATE,PHOSPHORIC ACID A06AD SODIUM PHOSPHATE DIBASIC,PHOSPHORIC ACID A06AD SO FLEELAXAT ORALSOL (24,4+10,8)G/45 Φ BTx2 BOTTLESx45ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΚΟΠΕΡ ΑΕ 2 TE 1,000 6,430 6,43 6,35 A06AD SO FLEET PHOSPH ORALSOL (24,4+10,8)G/45MΦ BTx2 FL x 45 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓNOVIS PHARMACE 2 TE 1,000 8,040 8,04 6,35 A06AD SO PHOSPHO-LAXAORALSOL (24,4+10,8)G/45MΦ BT x 2 FL x 45 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓHOSPITAL LINE A 2 TE 1,000 6,430 6,43 6,35 A06AD POTASSIUM SODIUM TARTRATE TETRAHYDRATE A06AD POΠεριορισμός: Αποζημιώνεται μόνο σε χορήγηση για προετοιμασία διαγνωστικής εξέτασης και χειρουργικής επέμβα A06AD65 MACROGOL 3350,POTASSIUM CHLORIDE,SODIUM CHLORIDE,SODIUM BICARBONATE,SODIUM SULFATE

14 4292 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A06AG -Ενέματα A06AD KLEAN-PREP PEORALPD Φ BTx4SACHETS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓKITE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 4 TE 1,000 8,250 8,25 6,35 A06AD65 MACROGOL 4000,SODIUM SULFATE ANHYDROUS,SODIUM BICARBONATE,SODIUM CHLORIDE,POTASSIU A06AD FORTRANS PDORASOL 74G/SACHET Φ BTX4SACHETS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓIPSEN ΕΠΕ 4 TE 1,000 9,170 9,17 6,35 A06AD65 POTASSIUM CHLORIDE,SODIUM CHLORIDE,SODIUM BICARBONATE,MACROGOL 3350 A06AD ENDOFALK PDORASOL Φ BTx 6 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓDR FALK PHARMA 6 TE 1,000 7,280 7,28 6,35 A06AD MONOBASIC SODIUM PHOSPHATE DIHYDRATE,SODIUM PHOSPHATE DIBASIC DODECAHYDRATE A06AD MO PHOSPHATES/BORALSOL (24,4+10,8)G/45MΦ BTx 2 FL x 45 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΒΟΤΑΝΙΑ ΑΕ 2 TE 1,000 6,430 6,43 6,35 A06AD SODIUM PHOSPHATE DIBASIC,PHOSPHORIC ACID,SODIUM PHOSPHATE DIBASIC DODECAHYDRATE,MONO A06AD SO DULOX ORALSOL (24,4+10,8)G/45MΦ BTx 2 BOTTLES x4με ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVERISFIELD (UK) 2 TE 1,000 6,430 6,43 6,35 Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο σε χορήγηση για προετοιμασία διαγνωστικής εξέτασης και χειρουργικής επέμβα Ορθική χορήγηση (υγρές μορφές, για διαγνωστικούς σκοπούς) A06AG01 SODIUM PHOSPHATE DIBASIC DIHYDRATE,PHOSPHORIC ACID A06AG01 SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE,SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC ΜΟΝΟHYDRATE A06AG ENEMA COOPERENEMA (7,5+20)G/FL Φ FLX125ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΚΟΠΕΡ ΑΕ 1 TE 1,000 1,930 1,93 1,93 A06AG01 SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC ΜΟΝΟHYDRATE,SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE A06AG KLYSMOL RECSOL (21,28+7,98)g/13 Φ FL X133ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓDEMO ABEE 1 TE 1,000 1,790 1,79 1,79 A06AG01 SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC ΜΟΝΟHYDRATE,SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE A06AG PHOSPHATES/ΒRECSOL (20,8+7,8)G/130MΦ BTxBOTTLEx80 M ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΒΟΤΑΝΙΑ ΑΕ 1 TE 1,000 2,640 2,64 1,98 A06AG PHOSPHATES/ΒRECSOL (20,8+7,8)G/130MΦ BTxBOTTLEx130 MΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΒΟΤΑΝΙΑ ΑΕ 1 TE 1,000 2,640 2,64 1,98 A07 -ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΟΪΚΑ, ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ / ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ A07A -Kατά των εντερικών λοιμώξεων A07AA -Aντιβιοτικά A07AA11 RIFAXIMIN A07AA LORMYX FCTAB 200MG/TAB Φ BTx12 (1BLISTx12ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓANGELINI PHARM 0,8 G 3,000 2,340 7,02 7,02 A07AA RIFACOL CTAB 200MG/TAB Φ BTX12(BLISTER) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVIANEX AE 0,8 G 3,000 2,443 7,33 7,30 Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) A07AA02 NYSTATIN A07AA NYSTAMYSYN/FORALSUSP IU/ML Φ BTx1 BOTTLEx50 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΕ 1,5 MU 3,333 0,978 3,26 3,26 A07AX -Άλλα φάρμακα κατά των εντερικών λοιμώξεων A07AX03 NIFUROXAZIDE A07AX ERCEFURYL CAPS 200MG/CAP Φ ΒΤx24(BLIST 2x12 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSANOFI-AVENTIS 0,6 G 8,000 0,294 2,35 2,35 Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) A07AX03 NIFUROXAZIDE A07AX ERCEFURYL ORALSUSP 220MG/5ML Φ FLx 100 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSANOFI-AVENTIS 0,6 G 7,333 0,267 1,96 1,96 A07C -Hλεκτρολύτες με υδατάνθρακες

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4293 Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A07CA -Άλατα ενυδάτωσης χορηγούμενα από το στόμα Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) A07CA SODIUM CHLORIDE,POTASSIUM CHLORIDE,SODIUM CITRATE,DEXTROSE (GLUCOSE) ANHYDROUS A07CA SO DEXTROLYTE GRAORSOL 0,875+0,375+0,7 Φ BTX20SACHETS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓUNI-PHARMA ΚΛΕ 2TE 10,000 0,388 3,88 3,88 A07E -Φάρμακα για τις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου A07EA -Kορτικοστεροειδή τοπικώς δρώντα Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) A07EA06 BUDESONIDE A07EA BUDECOL MODRCAH 3MG/CAP Φ BTx50 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓASTRAZENECA A 0,009 G 16,667 2,528 42,13 42,13 A07EA BUDENOFALK GRCAP 3MG/CAP Φ BTx20(BLIST2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGALENICA ΑΕ 0,009 G 6,667 3,373 22,49 16,85 Ορθική χορήγηση (υγρές μορφές) A07EA02 HYDROCORTISONE ACETATE A07EA COLIFOAM RECFOAM 10% Φ FLx20,8G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓMEDA PHARMACE 2 TE 7,000 1,621 11,35 11,35 A07EA06 BUDESONIDE A07EA BUDENOFALK 2 REC FOAM 2MG/ACT (BTx1SPRAY CAN ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGALENICA AE 1TE 14,000 5,941 83,18 83,18 A07EA06 BUDESONIDE A07EA BUDECOL TBSRSUS 2,3MG/SINGLE DΦ BTx7DISPTABS+7ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓASTRAZENECA A 1 TE 7,000 6,633 46,43 43,57 A07EC -Aμινοσαλικυλικό οξύ και παρόμοια φάρμακα Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) A07EC02 MESALAZINE A07EC ASACOL GRTAB 400MG/TAB Φ BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓANGELINI PHARM 4 TE 7,500 1,372 10,29 10,29 A07EC ASACOL GRTAB 800MG/TAB Φ BTx60(BLIST6x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓANGELINI PHARM 2TE 30,000 1,747 52,41 46,03 A07EC MEZAVANT GRPRRTA 1200MG/TAB Φ BT x 60 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSHIRE PHARMACE 2TE 30,000 2,655 79,64 46,03 A07EC SALOFALK GRTAB 250MG/TAB Φ ΒΤΧ100 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGALENICA ΑΕ 6TE 16,667 0,891 14,85 14,85 A07EC SALOFALK GRTAB 500MG/TAB Φ BTx50 (BLIST 5x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGALENICA ΑΕ 3TE 16,667 0,979 16,31 16,31 A07EC SALOFALK GRAGRPRGRA 1000MG/SACHETΦ BT x 50 SACHETSΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGALENICA ΑΕ 2TE 25,000 1,950 48,76 38,36 A07EC CRONEZIL GRTAB 400mg/TAB (Φ BTx30 (3 BLIST x1 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVIANEX AE 4 TE 7,500 0,785 5,89 5,89 A07EC PENTASA GRPRGRA 2G/SACHET BTX60 SACHETS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓFERRING ΕΛΛΑΣ 1TE 60,000 1, ,66 92,06 A07EC01 SULFASALAZINE A07EC SALOPYRINE TAB 500MG/TAB Φ ΒΤΧ50(BLIST 5X10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓADELCO AE ΧΡΩ 2G 12,500 0,653 8,16 8,16 Ορθική χορήγηση (στερεές μορφές) A07EC02 MESALAZINE A07EC ASACOL SUPP 500MG/SUP Φ BTx20 (FOIST 2x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓANGELINI PHARM 1,5 G 6,667 2,092 13,95 13,95 A07EC SALOFALK SUPP 250MG/SUP Φ ΒΤΧ30(FOIST 6X5 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGALENICA ΑΕ 1,5 G 5,000 2,504 12,52 11,39 A07EC SALOFALK SUPP 500MG/SUP Φ BTX20(FOIST4X5) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGALENICA ΑΕ 1,5 G 6,667 2,358 15,72 15,19 Ορθική χορήγηση (υγρές μορφές) A07EC02 MESALAZINE A07EC ASACOL RECSUS 4G/SINGLE DOS Φ BTx7FLx100ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓANGELINI PHARM 1,5 G 18,667 1,898 35,43 35,43

16 4294 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A07F -Προβιοτικά A07FA -Προβιοτικά A07EC CRONEZIL RECSUS 4g/100ML BOTTLΦ BTx7 (BOTTLEx10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVIANEX AE 1,5 G 18,667 1,207 22,53 22,53 A07EC SALOFALK RECSUS 4G/SINGLE DOS Φ BT X 7 FL X 60 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGALENICA ΑΕ 1,5 G 18,667 2,035 37,99 37,53 A07EC CRONEZIL RECSUS 4g/100ML BOTTL(Φ BTx1 (BOTTLEx10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVIANEX AE 1,5 G 2,667 1,522 4,06 4,06 Περιορισμός: Αποζημιώνονται μόνο για την ένδειξη: "Προφύλαξη και θεραπεία των ανεπιθυμήτων ενεργειών των α A07FA02 SACCHAROMYCES BOULARDII A07FA ULTRA-LEVURE CAPS 50 MG/CAP Φ ΒΤ x 20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Ν ΑΕ 1 G 1,000 2,490 2,49 1,68 A07FA ULTRA-LEVURE CAPS 250 MG/CAP (Φ ΒΤ x 10 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Ν ΑΕ 1 G 2,500 1,284 3,21 3,21 Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) Περιορισμός: Αποζημιώνονται μόνο για την ένδειξη: "Προφύλαξη και θεραπεία των ανεπιθυμήτων ενεργειών των α A07FA02 SACCHAROMYCES BOULARDII A07FA ULTRA-LEVURE PDORASUS 250MG/SACHET (Φ BTx10 SACHETS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Ν ΑΕ 1 G 2,500 1,304 3,26 3,26 A07X -Άλλα αντιδιαρροϊκά φάρμακα A07XA -Άλλα αντιδιαρροϊκά φάρμακα A07XA04 RACECADOTRIL A07XA HIDRASEC CAPS 100MG/CAP Φ BT x 20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓFERRER-GALENIC 0,3 G 6,667 1,425 9,50 9,50 Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση) A07XA04 RACECADOTRIL A07XA HIDRASEC (ΓΙΑ GRAORSUS 10MG/SACH(SDΦ ΒΤΧ30 ΦΑΚΕΛΛΙΣ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓFERRER-GALENIC 0,0351 G 8,547 1,271 10,86 10,10 A07XA HIDRASEC (ΓΙΑ GRAORSUS 30MG/SACH (S Φ ΒΤΧ30 ΦΑΚΕΛΛΙΣ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓFERRER-GALENIC 0,11025 G 8,163 1,106 9,03 9,03 A09 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΕΨΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ A09A -Φάρμακα πέψης συμπεριλαμβανομένων και των ενζύμων A09AA -Σκευάσματα ενζύμων Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) A09AA02 PANCREATIN A09AA CREON GRCAP 150MG/CAP Φ FL x 50 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓABBOTT LABORAT 6 TE 8,333 0,856 7,13 7,13 A09AA CREON (25,000) GRCAP 300MG/CAP Φ FL x 50 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓABBOTT LABORAT 4TE 12,500 1,282 16,02 13,90 A09AA PANZYTRAT GRCAP Φ BTx50 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVIANEX AE 4 TE 12,500 1,519 18,99 13,90 A10 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ A10A -Iνσουλίνες και ανάλογα A10AB -Ινσουλίνες και ανάλογα, ενέσιμα, βραχείας διάρκειας δράσης A10AB01 INSULIN HUMAN BIOSYNTHETIC A10AB ACTRAPID INJSOL 100IU/ML Φ 1ΓΥΑΛΦΙΑΛΧ10MΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓNOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, DENMARK A10AB ACTRAPID PENFINJSOL 100 IU/ML Φ 5ΓΥΑΛΦΙΑΛΧ3MLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓNOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, DENMARK

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4295 Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A10AB HUMULIN REGU INJSOL 100IU/ML Φ BTx1 VIAL x 10 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ A10AB HUMULIN(REGUINJSOL 100 IU/ML Φ BTX5CARTRX3MLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ A10AB04 INSULIN LISPRO A10AB HUMALOG INJSOL 100 U/ML Φ BTX1VIALX10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓELI-LILLY NEDERLAND BV, THE NEDERLANDS A10AB HUMALOG (KWI INJSOL 100 IU/ML Φ BTx 5 PF PEN x 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓELI-LILLY NEDERLAND BV, THE NEDERLANDS A10AB HUMALOG-CARTINJSOL 100 U/ML Φ BTX5 CARTRX3M ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓELI-LILLY NEDERLAND BV, THE NEDERLANDS A10AB05 INSULIN ASPART A10AB NOVORAPID INJSOL 100U/ML Φ 1VIALX10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓNOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, DENMARK A10AB NOVORAPID FLEINJSOL 100 U/ML Φ 5PFSYRX3ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓNOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, DENMARK A10AB NOVORAPID PE INJSOL 100U/ML Φ 5CARTRIDGESx3MΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓNOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, DENMARK A10AB06 INSULIN GLULISINE A10AB APIDRA INJSOL 100 U/ML Φ 1 VIAL x 10 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓAVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN A10AB APIDRA INJSOL 100 U/ML Φ 5 CARTRIDGESx 3ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓAVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN A10AB APIDRA INJSOL 100 IU/ML Φ BT x 5 PF PEN (SOΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN A10AC -Ινσουλίνες και ανάλογα, ενέσιμα, ενδιάμεσης διάρκειας δράσης A10AC01 INSULIN ISOPHANE HUMAN BIOSYNTHETIC A10AC HUMULIN NPH INJSUSP 100IU/ML Φ BTx1 VIAL x 10 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ A10AC HUMULIN(NPH)CINJSUSP 100IU/ML Φ BTX5CARTRX3MLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ A10AC PROTAPHANE PINJSUSP 100 IU/ML Φ BTX5ΦΥΣΙΓΓΙΑΧ3MΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓNOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, DENMARK A10AC PROTAPHANE-1INJSUSP 100 IU/ML Φ BTX1VIALX10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓNOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, DENMARK A10AD -Ινσουλίνες και ανάλογα, ενέσιμα, ενδιάμεσης διάρκειας δράσης σε συνδυασμό με βραχείας διάρκειας δράσης A10AD01 INSULIN HUMAN BIOSYNTHETIC,INSULIN ISOPHANE HUMAN BIOSYNTHETIC A10AD HUMULIN M3 (30INJSUSP 100 IU/ML Φ BT x 5 CARTRIDG ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ A10AD MIXTARD 30 PE INJSUSP 100 IU/ML Φ 5 ΓΥΑΛΦΥΣΙΓΧ3MΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓNOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, DENMARK A10AD MIXTARD INJSUSP 100 IU/ML Φ 1ΓΥΑΛΦΙΑΛΧ10MΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓNOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, DENMARK A10AD MIXTARD 40 PE INJSUSP 100 IU/ML Φ 5ΓΥΑΛΦΥΣΙΓΧ3MΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓNOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, DENMARK A10AD MIXTARD 50 PE INJSUSP 100 IU/ML Φ 5 ΓΥΑΛΦΥΣΙΓΧ3MΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓNOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, DENMARK A10AD HUMULIN M3 30 INJSUSP 100IU/ML Φ ΒΤx1VIALx10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ A10AD04 INSULIN LISPRO A10AD HUMALOG (MIX INJSUSP 100 U/ML Φ BTx 5 PF PEN x 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓELI-LILLY NEDERLAND BV, THE NEDERLANDS A10AD HUMALOG (MIX INJSUSP 100 U/ML Φ BTx 5 PF PEN x 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓELI-LILLY NEDERLAND BV, THE NEDERLANDS A10AD HUMALOG-MIX 2INJSUSP 100 U/ML Φ BTX5ΦΥΣΙΓΓΙΑ/CA ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓELI-LILLY NEDERLAND BV, THE NEDERLANDS A10AD HUMALOG-MIX 5INJSUSP 100 U/ML Φ BTX5 ΦΥΣΙΓΓΙΑ/CAΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓELI-LILLY NEDERLAND BV, THE NEDERLANDS A10AD05 INSULIN ASPART,INSULIN ASPART PROTAMINE A10AD NOVOMIX 30 FL INJSUSP 100 U/ML Φ 5 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΕΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓNOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, DENMARK A10AD NOVOMIX 30 PE INJSUSP 100 U/ML Φ 5 ΓΥΑΛΙΝΑ ΦΥΣΙΓ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓNOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, DENMARK A10AE -Ινσουλίνες και ανάλογα, ενέσιμα, μακράς διάρκειας δράσης A10AE04 INSULIN GLARGINE

18 4296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A10AE LANTUS INJSOL 100 IU/ML Φ 1ΥΑΛΙΝΟ VIAL X10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓAVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN A10AE LANTUS INJSOL 100 IU/ML Φ BTX5CARTRX3MLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓAVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN A10AE LANTUS INJSOL 100 IU/ML Φ BTx5 PF PENx3M ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN A10AE05 INSULIN DETEMIR A10AE LEVEMIR INSOPFP 100 U/ML FLEXPΦ 5 PFPEN X 3 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓNOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, DENMARK A10AE LEVEMIR INJSOL 100 U/ML PENFI Φ 5 CARTR X 3 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓNOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, DENMARK A10B -Φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου του αίματος, εξαιρουμένων των ινσουλινών A10BA -Διγουανίδια Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) A10BA01 PHENFORMIN HYDROCHLORIDE A10BA INFORMIN MODRCAH 50MG/CAP Φ BTX30(BLIST 3X10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGAP AE 0,1 G 15,000 0,103 1,55 1,55 A10BA02 METFORMIN HYDROCHLORIDE A10BA GLUCOFREE FCTAB 850MG/TAB Φ BT x 60 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΕ 2G 25,500 0,114 2,90 2,90 A10BA GLUCOPHAGE FCTAB 850MG/TAB Φ BTx30 (σε φιαλίδιο ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓMERCK AE 2 G 12,750 0,162 2,06 1,54 A10BA GLUCOPHAGE FCTAB 1000MG/TAB Φ BT x 30 TABS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓMERCK AE 2 G 15,000 0,159 2,38 1,81 A10BA GLUCOPLUS GEFCTAB 1000MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 2x15ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΕ 2G 15,000 0,127 1,90 1,81 A10BA METFORMIN/GEFCTAB 850MG/TAB (Φ BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGENERICS PHARM 2G 12,750 0,129 1,65 1,54 A10BA METFORMIN/GEFCTAB 1000MG/TAB (Φ BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGENERICS PHARM 2G 15,000 0,127 1,90 1,81 A10BA METFORMIN HCFCTAB 1000MG/TAB BTx40 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓAUROBINDO PHAR 2G 20,000 0,095 1,90 1,90 A10BA METFORMIN HCFCTAB 850MG/TAB BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓAUROBINDO PHAR 2G 12,750 0,129 1,65 1,54 Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) A10BA02 METFORMIN HYDROCHLORIDE A10BA METFORMIN HY ORALSOL 500MG/5ML BT x 150 ML/BOTTΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓRAFARM AEBE 2 G 7,500 0,488 3,66 3,44 A10BA GLUCOFORMIN ORALSOL 850MG/5ML BOTTLEx150 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVERISFIELD (UK) 2 G 12,750 0,428 5,46 5,46 A10BB -Σουλφοναμίδια, παράγωγα της ουρίας Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) A10BB01 GLIBENCLAMIDE A10BB DEROCTYL MODRCAH 75MG/CAP Φ ΒΤx20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGAP AE 0,007 G 21,429 0,250 5,36 5,36 A10BB09 GLICLAZIDE A10BB DIAMICRON MR CONRTAB 30MG/TAB Φ BT x28 (σε BLISTEΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑ 0,06 G 14,000 0,433 6,06 3,50 A10BB GLICLAZIDE/GE CONRTAB 30MG/TAB Φ BTx 28 (BLIST 2 x1με ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGENERICS PHARM 0,06 G 14,000 0,258 3,61 3,50 A10BB01 GLIBENCLAMIDE A10BB DAONIL TAB 5MG/TAB Φ ΒΤx30(BLISTER 2xΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSANOFI-AVENTIS 0,007 G 21,429 A10BB DEROCTYL TAB 5MG/TAB Φ BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGAP AE 0,007 G 21,429 0,077 1,65 1,65 A10BB08 GLIQUIDONE A10BB DEVOTAN TAB 30MG/TAB Φ BTx40(BLIST2x20) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓAMENARINI INDU 0,06 G 20,000 0,231 4,62 2,01 A10BB12 GLIMEPIRIDE

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4297 Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A10BB ADINSULIN-S TAB 3MG/TAB Φ BT x 30 TABS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSJA PHARM ΕΠΕ 0,002 G 45,000 0,157 7,08 4,53 A10BB ADINSULIN-S TAB 4MG/TAB Φ BT x 30 TABS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSJA PHARM ΕΠΕ 0,002 G 60,000 0,101 6,04 6,04 A10BB ANOVIS TAB 1MG/TAB Φ BTx30(BLISTERS 3ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓUNI-PHARMA ΚΛΕ 0,002 G 15,000 0,203 3,05 1,51 A10BB ANOVIS TAB 2MG/TAB Φ BTx30(BLISTERS 3ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓUNI-PHARMA ΚΛΕ 0,002 G 30,000 0,165 4,95 3,02 A10BB ANOVIS TAB 3MG/TAB Φ BTx30(BLISTERS 3ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓUNI-PHARMA ΚΛΕ 0,002 G 45,000 0,157 7,08 4,53 A10BB ANOVIS TAB 4MG/TAB Φ BTx30(BLISTERS 3ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓUNI-PHARMA ΚΛΕ 0,002 G 60,000 0,101 6,04 6,04 A10BB DIA-BAN TAB 1MG/TAB Φ BTx 30(σε BLISTEΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓIASIS PHARMACH 0,002 G 15,000 0,203 3,05 1,51 A10BB DIA-BAN TAB 2MG/TAB Φ BTx 30(σε BLISTEΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓIASIS PHARMACH 0,002 G 30,000 0,165 4,95 3,02 A10BB DIA-BAN TAB 3MG/TAB Φ BTx 30(σε BLISTEΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓIASIS PHARMACH 0,002 G 45,000 0,157 7,08 4,53 A10BB DIA-BAN TAB 4MG/TAB Φ BTx 30(σε BLISTEΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓIASIS PHARMACH 0,002 G 60,000 0,101 6,04 6,04 A10BB DIALOSA TAB 1MG/TAB Φ BTx 30 σε BLISTERΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSPECIFAR ABEE 0,002 G 15,000 0,203 3,05 1,51 A10BB DIALOSA TAB 2MG/TAB Φ BT x 30 σε BLISTEΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSPECIFAR ABEE 0,002 G 30,000 0,165 4,95 3,02 A10BB DIALOSA TAB 3MG/TAB Φ BTx 30 σε BLISTERΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSPECIFAR ABEE 0,002 G 45,000 0,157 7,08 4,53 A10BB DIALOSA TAB 4MG/TAB Φ BTx 30 σε BLISTE ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSPECIFAR ABEE 0,002 G 60,000 0,101 6,04 6,04 A10BB GLIMEPIRID/TEVTAB 1MG/TAB Φ BT x 30 (BLIST PV ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓTEVA PHARMA BV 0,002 G 15,000 0,203 3,05 1,51 A10BB GLIMEPIRID/TEVTAB 2MG/TAB Φ BT x 30 (BLIST PV ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓTEVA PHARMA BV 0,002 G 30,000 0,165 4,95 3,02 A10BB GLIMEPIRID/TEVTAB 3MG/TAB Φ BT x 30 (BLIST PV ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓTEVA PHARMA BV 0,002 G 45,000 0,157 7,08 4,53 A10BB GLIMEPIRID/TEVTAB 4MG/TAB Φ BT x 30 (BLIST PV ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓTEVA PHARMA BV 0,002 G 60,000 0,101 6,04 6,04 A10BB GLIMEPIRIDE/G TAB 1MG/TAB Φ BTx 30 (σε ΒLISTEΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGENERICS PHARM 0,002 G 15,000 0,203 3,05 1,51 A10BB GLIMEPIRIDE/G TAB 2MG/TAB Φ BTx 30(σε BLISTERΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGENERICS PHARM 0,002 G 30,000 0,165 4,95 3,02 A10BB GLIMEPIRIDE/G TAB 3MG/TAB Φ BTx 30 (σε BLISTEΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGENERICS PHARM 0,002 G 45,000 0,157 7,08 4,53 A10BB GLIMEPIRIDE/G TAB 4MG/TAB Φ BTx 30 (σε BLISTEΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGENERICS PHARM 0,002 G 60,000 0,101 6,04 6,04 A10BB GLIMEPIRON TAB 4MG/TAB Φ BTx 30 (3 BLx10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓALPHA GENERICS 0,002 G 60,000 0,101 6,04 6,04 A10BB GLIMERID TAB 2MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 2x15ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓMEDICAL PHARMA 0,002 G 30,000 0,165 4,95 3,02 A10BB GLIMERID TAB 3MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 2x15ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓMEDICAL PHARMA 0,002 G 45,000 0,157 7,08 4,53 A10BB GLIMERID TAB 4MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 2x15ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓMEDICAL PHARMA 0,002 G 60,000 0,101 6,04 6,04 A10BB GLIMERID TAB 4MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓMEDICAL PHARMA 0,002 G 60,000 0,101 6,04 6,04 A10BB GLIMEXIN TAB 2MG/TAB Φ BTx30 (BLISTER 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚ 0,002 G 30,000 0,165 4,95 3,02 A10BB GLIMEXIN TAB 3MG/TAB Φ BTx30 (BLISTER 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚ 0,002 G 45,000 0,157 7,08 4,53 A10BB GLIMEXIN TAB 4MG/TAB Φ BTx30 (BLISTER 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚ 0,002 G 60,000 0,101 6,04 6,04 A10BB GLINCIL TAB 3MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑ 0,002 G 45,000 0,157 7,08 4,53 A10BB GLINCIL TAB 4MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑ 0,002 G 60,000 0,101 6,04 6,04 A10BB GLIPERIN TAB 3MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓBENNETT ΦΑΡΜΑ 0,002 G 45,000 0,157 7,08 4,53 A10BB GLIPERIN TAB 4MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓBENNETT ΦΑΡΜΑ 0,002 G 60,000 0,101 6,04 6,04 A10BB GLIRID TAB 3MG/TAB Φ BT x 30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSANDOZ GMBH, K 0,002 G 45,000 0,157 7,08 4,53 A10BB GLIRID TAB 4MG/TAB Φ BT x 30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSANDOZ GMBH, K 0,002 G 60,000 0,101 6,04 6,04 A10BB MEPIRID TAB 3MG/TAB Φ BTx30 (3 BLIST x1 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVOCATE ΦΑΡΜΑΚ 0,002 G 45,000 0,157 7,08 4,53 A10BB MEPIRID TAB 4MG/TAB Φ BTx30 (3BLIST x10με ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVOCATE ΦΑΡΜΑΚ 0,002 G 60,000 0,101 6,04 6,04 A10BB RALTONE TAB 1MG/TAB Φ BTx 30 TABS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓMEDOCHEMIE HE 0,002 G 15,000 0,203 3,05 1,51 A10BB RALTONE TAB 2MG/TAB Φ BTx 30 TABS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓMEDOCHEMIE HE 0,002 G 30,000 0,165 4,95 3,02 A10BB RALTONE TAB 3MG/TAB Φ BTx 30 TABS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓMEDOCHEMIE HE 0,002 G 45,000 0,157 7,08 4,53 A10BB RALTONE TAB 4MG/TAB Φ BTx 30 TABS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓMEDOCHEMIE HE 0,002 G 60,000 0,101 6,04 6,04 A10BB SOLOSA TAB 1MG/TAB Φ BT x 30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSANOFI-AVENTIS 0,002 G 15,000 0,254 3,81 1,51 A10BB SOLOSA TAB 2MG/TAB Φ BT x 30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSANOFI-AVENTIS 0,002 G 30,000 0,196 5,88 3,02

20 4298 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΑΗΔ ΚΗΘ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A10BB SOLOSA TAB 3MG/TAB Φ BT x 30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSANOFI-AVENTIS 0,002 G 45,000 0,196 8,84 4,53 A10BB SOLOSA TAB 4MG/TAB Φ BT x 30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSANOFI-AVENTIS 0,002 G 60,000 0,126 7,53 6,04 A10BB SUCRYL TAB 1MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓRAFARM AEBE 0,002 G 15,000 0,203 3,05 1,51 A10BB SUCRYL TAB 2MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓRAFARM AEBE 0,002 G 30,000 0,165 4,95 3,02 A10BB SUCRYL TAB 3MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓRAFARM AEBE 0,002 G 45,000 0,157 7,08 4,53 A10BB SUCRYL TAB 4MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓRAFARM AEBE 0,002 G 60,000 0,101 6,04 6,04 A10BB TETIG TAB 3MG/TAB Φ BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓAURORA PHARMA 0,002 G 45,000 0,157 7,08 4,53 A10BB TETIG TAB 4MG/TAB Φ BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓAURORA PHARMA 0,002 G 60,000 0,101 6,04 6,04 A10BB GLIPERIN TAB 2MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓBENNETT ΦΑΡΜΑ 0,002 G 30,000 0,165 4,95 3,02 A10BB GLIDIL TAB 3MG/TAB Φ BTx30 (3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVIANEX AE 0,002 G 45,000 0,157 7,08 4,53 A10BB GLIDIL TAB 4MG/TAB Φ BTx30 (3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓVIANEX AE 0,002 G 60,000 0,101 6,04 6,04 A10BB TETIG TAB 1MG/TAB (Φ BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓAURORA PHARMA 0,002 G 15,000 0,203 3,05 1,51 A10BB TETIG TAB 2MG/TAB (Φ BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓAURORA PHARMA 0,002 G 30,000 0,165 4,95 3,02 A10BB GLIMEPIRIDE/ACTAB 1MG/TAB (Φ BTx30 σε BLISTERΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓACTAVIS GROUP 0,002 G 15,000 0,203 3,05 1,51 A10BB GLIMEPIRIDE/ACTAB 2MG/TAB (Φ BTx30 σε BLISTERΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓACTAVIS GROUP 0,002 G 30,000 0,157 4,71 3,02 A10BB GLIMEPIRIDE/ACTAB 3MG/TAB (Φ BTx30 σε BLISTERΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓACTAVIS GROUP 0,002 G 45,000 0,157 7,08 4,53 A10BB GLIMEPIRIDE/ACTAB 4MG/TAB (Φ BTx30 σε BLISTERΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓACTAVIS GROUP 0,002 G 60,000 0,100 6,02 6,02 A10BB NICORDILEN TAB 1MG/TAB BT x 30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGAP AE 0,002 G 15,000 0,203 3,05 1,51 A10BB NICORDILEN TAB 2MG/TAB BT x 30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGAP AE 0,002 G 30,000 0,157 4,71 3,02 A10BB NICORDILEN TAB 3MG/TAB BT x 30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGAP AE 0,002 G 45,000 0,157 7,08 4,53 A10BB NICORDILEN TAB 4MG/TAB BT x 30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓGAP AE 0,002 G 60,000 0,100 6,02 6,02 A10BD -Συνδυασμοί από του στόματος χορηγουμένων υπογλυκαιμικών φαρμάκων A10BD G1 -Συνδυασμοί από του στόματος χορηγουμένων υπογλυκαιμικών φαρμάκων / Σουλφοναμίδια, παράγωγα της ουρίας σε συ A10BD02 GLIBENCLAMIDE,METFORMIN HYDROCHLORIDE A10BD NORMELL CTAB (2,5+400)mg/tab Φ BTx40 (BLIST 4x10ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓSANOFI-AVENTIS 2 TE 20,000 0,190 3,79 3,79 A10BD G2 -Συνδυασμοί από του στόματος χορηγουμένων υπογλυκαιμικών φαρμάκων / Θειαζολιδινεδιόνες σε συνδυασμό με Διγουαν A10BD05 PIOGLITAZONE,METFORMIN HYDROCHLORIDE A10BD COMPETACT FCTAB (15+850)MG/TABΦ BT x 56 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓTAKEDA GLOBAL 2 TE 28,000 1,394 39,03 39,03 A10BD G3 -Συνδυασμοί από του στόματος χορηγουμένων υπογλυκαιμικών φαρμάκων / Αναστολείς της διπεπτιδυλικής πεπτιδάσης A10BD07 SITAGLIPTIN PHOSPHATE,METFORMIN HYDROCHLORIDE A10BD JANUMET FCTAB (50+850)MG/TABΦ BTx56 (4x14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓMERCK SHARP&D 2TE 28,000 1,809 50,65 47,37 A10BD JANUMET FCTAB ( )MG/TAΦ BTx56 (4x14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓMERCK SHARP&D 2TE 28,000 1,671 46,79 46,79 A10BD08 VILDAGLIPTIN,METFORMIN HYDROCHLORIDE A10BD EUCREAS FCTAB (50+850)MG/TABΦ BT x 60 σε BLIST ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓNOVARTIS EUROP 2TE 30,000 1,720 51,61 50,75 A10BD EUCREAS FCTAB ( )MG/TAΦ BT x 60 σε BLIST ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓNOVARTIS EUROP 2TE 30,000 1,619 48,58 48,58 A10BD ZOMARIST FCTAB (50+850)mg/tab Φ BTx 60 σε BLISTERΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓNOVARTIS EUROP 2TE 30,000 1,720 51,61 50,75 A10BD ZOMARIST FCTAB ( )mg/tab Φ BTx 60 σε BLISTERΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓNOVARTIS EUROP 2TE 30,000 1,619 48,58 48,58

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2477 3 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. oικ. 91173 «Τροποποίηση υπουργικής απόφασης έγκρισης του θε τικού καταλόγου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ5/οικ. 32194 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3376 16 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.108477 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

A02BA01 14019010 1 TAGAMET F.C.TAB 200MG/TAB Φ ΒΤx50(ΣΕ BLI ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VIANEX A.E. 0,000 G 12,50 0,512 6,40 4,88 4,88

A02BA01 14019010 1 TAGAMET F.C.TAB 200MG/TAB Φ ΒΤx50(ΣΕ BLI ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VIANEX A.E. 0,000 G 12,50 0,512 6,40 4,88 4,88 7986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σελίς: 1 A -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Απόσπασμα)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Απόσπασμα) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την προμήθεια ειδών πρόσθετης περίθαλψης (ηλεκτροκινήτων αμαξιδίων και λοιπών βοηθημάτων) υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ATC ΚΩ ΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 01-014 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 014 ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Π α ρ α μ έ ν ε ι. Από το 2007, τότε δηλαδή που έσκασε η Αμερικάνικη

Π α ρ α μ έ ν ε ι. Από το 2007, τότε δηλαδή που έσκασε η Αμερικάνικη ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 218 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Π α ρ α μ έ ν ε ι E-mail: ixo@nextnet.gr Ιστός: http://echo.nextnet.gr Γράμμα απ τον εκδότη...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16109 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1026 22 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για την χορήγηση αδειών ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2810 5 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ/Α.7/5/12390/928 Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Βιοτεχνικού Πάρκου Βόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ" με κωδικό MIS 380261 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ με κωδικό MIS 380261 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΘΟΥΡΗΣ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση έξι (6) πιστο ποιητικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτε ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7ΛΩ-ΡΤ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7ΛΩ-ΡΤ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 233 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4165, 6.6.2008 Ν. 31(Ι)/2008 Ο περί Αναγνώρισης των Επαγγελµατικών Προσόντων Νόµος του 2008 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ AYTOΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πλ. Κάνιγγος 20, ΑΘΗΝΑ 101 81 Τηλέφωνο: 210 3893678 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ11-8ΩΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑ11-8ΩΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΒΕΑ11-8ΩΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3/4/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Aριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ-ΚΕΦ. 38 ΘΕΜΑ: Η τρυφῶσα πόλις. Ψυχαγωγία και απολαύσεις. Καὶ μὴν καὶ τῶν πόνων πλείστας ἀναπαύλας τῇ γνώμῃ ἐπορισάμεθα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ-ΚΕΦ. 38 ΘΕΜΑ: Η τρυφῶσα πόλις. Ψυχαγωγία και απολαύσεις. Καὶ μὴν καὶ τῶν πόνων πλείστας ἀναπαύλας τῇ γνώμῃ ἐπορισάμεθα ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ-ΚΕΦ. 38 ΘΕΜΑ: Η τρυφῶσα πόλις. Ψυχαγωγία και απολαύσεις Καὶ μὴν καὶ τῶν πόνων πλείστας ἀναπαύλας τῇ γνώμῃ ἐπορισάμεθα πλείστας ἀναπαύλας Υλικές απολαύσεις Πνευματικές απολαύσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αν. Αργιθέας Β 1 Στάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αν. Αργιθέας Β 1 Στάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Π.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 5 Π.1.1. Ιστορικό του Α Σταδίου της μελέτης... 5 Π.1.2. Συνοπτική περιγραφή της περιοχής μελέτης... 6 Π.1.2.1. Γεωγραφικός

Διαβάστε περισσότερα

1.Σύντοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

1.Σύντοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑ Α ΡΙΑΝΗ Ν. ΡΑΜΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.26064/06/Β/92/15 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοποιηµένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) ιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΑΔΑ: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIKOY & XΩΡΙKOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53,

Διαβάστε περισσότερα

33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 43227/04-09-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 04-09-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Κραυγή. Δεν έχει μείνει τίποτε άλλο να πει κανείς για τη σήψη και τη διαφθορά. α γ ω ν ί α ς από τον Σύλλογο Νεφροπαθών Φλώρινας

Κραυγή. Δεν έχει μείνει τίποτε άλλο να πει κανείς για τη σήψη και τη διαφθορά. α γ ω ν ί α ς από τον Σύλλογο Νεφροπαθών Φλώρινας Θανάσιμος τραυματισμός 29χρονου εργαζόμενου στη Φλώρινα Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Κραυγή α γ ω ν ί α ς από τον Σύλλογο Νεφροπαθών Φλώρινας Συνάντηση εργασίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 11/2012 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου Θ έ μ α: Tροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΩΡΑΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ. ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Η ΩΡΑΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ. ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Κ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ Η ΩΡΑΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Ε Ρ Ω Τ Ι Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Μ ε τ ά φ ρ α σ η : Ρ ί τ α Κ ο λ α ΐ τ η ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Η Ω Ρ Α Ι Α Τ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002256720 2014-08-26

14PROC002256720 2014-08-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας 3, Λαµία ΤΚ 35100 Πληροφορίες : E. Kοµνηνού, Β.Καλώτας.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 26/2/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 82 Έγκριση Πρακτικού Διεξαγωγής Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004)

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδηµητρίου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Αθήνα, 03 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: 8947 ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικές Εταιρίες που έχουν άδεια λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 135 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΜΥΩ 5473/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΜΥΩ 5473/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5473/18-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 173 Από το πρακτικό 9 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τη έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε γ κ α ί ν ι α. Ολόγος για τον οποίο την περασμένη εβδομάδα η Γερμανίδα

Ε γ κ α ί ν ι α. Ολόγος για τον οποίο την περασμένη εβδομάδα η Γερμανίδα ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 270 ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Email: ixo@nextnet.gr Βlog: http://nextnet.gr/blog Site: http://echo.nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επέκταση και Τροποποίηση της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών»

Θέμα: «Επέκταση και Τροποποίηση της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Ε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002732847 2015-04-27

15PROC002732847 2015-04-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 27-04-2015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.οικ.: 23367/1856 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ34690ΒΑ-ΕΒ7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Β4Λ34690ΒΑ-ΕΒ7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51551-51351

Διαβάστε περισσότερα

Η συμπαραστάτης του Πολίτη Τάσα Σιώμου στον Δήμο Αμυνταίου σελ.3. Τα παράπονα στον Δήμαρχο από μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου

Η συμπαραστάτης του Πολίτη Τάσα Σιώμου στον Δήμο Αμυνταίου σελ.3. Τα παράπονα στον Δήμαρχο από μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Χ ά ν ο υ μ ε κ α ι τ ο 1 ο Σ ύ ν τ α γ μ α Π ε ζ ι κ ο ύ ; Συνέντευξη Τύπου του Αντιπεριφερειάρχη Στέφανου Μπίρου για τα τρέχοντα θέματα της

Διαβάστε περισσότερα

Α π ε τ ρ ά π η. ληστεία στο Μητροπολιτικό Μέγαρο στη Φλώρινα. Μία από τα ίδια η επίσκεψη του Γ.Γ. Δημοσίων Έργων στη Φλώρινα

Α π ε τ ρ ά π η. ληστεία στο Μητροπολιτικό Μέγαρο στη Φλώρινα. Μία από τα ίδια η επίσκεψη του Γ.Γ. Δημοσίων Έργων στη Φλώρινα ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 216 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς E-mail: ixo@nextnet.gr Ιστός: http://echo.nextnet.gr Α π ε τ ρ ά π η ληστεία στο Μητροπολιτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης 2013-1014» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης 2013-1014» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013»

«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΔΑ: 4Α12ΟΡ10-ΗΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12, Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τη διερεύνηση της νομιμότητας των οικονομικών ενισχύσεων/επιχορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31ης Δεκεμβρίου 2005 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2005) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 17238/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 17238/19-12-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 17238/19-12-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση ηµοτικών Κτιρίων 2014-2015 και εργασίες Μυοκτονίας και Απολύµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2124 12 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. 4115/26.03.2012 (ΦΕΚ 947/Β/2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ A Εξάµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 4 A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ... 5 Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 6 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

1 η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2015 ΤΡΙΤΗ 21, ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΔΕΥΤΕΡΑ 27 & ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 90920000-2

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 90920000-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Τ.Κ. Πόλη: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Mερέτη Ευαγγελία 25313

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 883/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 883/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 883/2014 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

MΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 14.760,00 με ΦΠΑ

MΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 14.760,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ. 1970/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 20/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. για το Έργο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 20/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 597/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

σελ.3 σελ.3 Πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων ο Γιάννης Αντωνιάδης σελ.4 Σ υ ν α υ λ ί α Κοινωνικής

σελ.3 σελ.3 Πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων ο Γιάννης Αντωνιάδης σελ.4 Σ υ ν α υ λ ί α Κοινωνικής ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 219 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς E-mail: ixo@nextnet.gr Ιστός: http://echo.nextnet.gr Α ί σ ι ο τ έ λ ο ς ε ί χ ε η κ ι ν η τ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..1η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 27ης-1-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..14/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία: 03-10-2014 Αρμόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213.1314576 www.inedivim.gr Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Αρ.πρωτ.: 620/65/03-10-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1957 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1202 Επέκταση και Τροποποίηση της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1694 26 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: ΖΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ον. πατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α "Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ" 35 ΧΡΟΝΙΑ Ι.Γ.Μ.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΗΠΕΙΡΟΥ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΗΜΕΡΙ Α Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 35 ΧΡΟΝΙΑ Ι.Γ.Μ.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΗΠΕΙΡΟΥ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 35 ΧΡΟΝΙΑ Ι.Γ.Μ.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΕΡΙ Α "Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ" ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 1/7/2011, 9:00 π.µ. Στην αίθουσα ΤΕΕ Ηπείρου ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους. Δυόμισι χρόνια μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης και την

ΘΕΜΑ: Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους. Δυόμισι χρόνια μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης και την Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : οικ. 22090 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2014 κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2014 κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2014 κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3 Νοεμβρίου 0 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ ΤΣΠΕΠΑΟ/3089/80/398/88 Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια σημαιών. Α.Μ. : Π 84/2013 ΠΡΟYΠ: 1.924,95 (με Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια σημαιών. Α.Μ. : Π 84/2013 ΠΡΟYΠ: 1.924,95 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια σημαιών Α.Μ. : Π 84/2013 ΠΡΟYΠ: 1.924,95 (με Φ.Π.Α. 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2711 15 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή λειτουργίας του Β Τμήματος Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Α Λάρισας και ανακαθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (1 / 8 / 2012)

Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (1 / 8 / 2012) Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (1 / 8 / 2012) Ειδικότερα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής: 1. ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ α) Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Πελοποννήσου: α1) Εκτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 13845/Α20/2326 Τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων 11627/4.5.2001 (ΦΕΚ 715/Β/8.6.2001) και οικ. 12521/ Α20/2014/4.8.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: W01/012014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: W01/012014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: W01/012014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΓΝ-6Φ9. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2012. Αριθ. Πρωτ. : οικ. 30037/12

ΑΔΑ: Β43ΓΝ-6Φ9. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2012. Αριθ. Πρωτ. : οικ. 30037/12 Ελληνική ΑΔΑ: Β43ΓΝ-6Φ9 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009)

Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009) Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009) Λίλα Θεοδωρίδου, Γλυκερία Καριώτου, Ελευθέριος Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος Καριώτης Μέλη ΕΠ- Τµήµα Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 9/12/2014 με αριθμ. 31 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Επτά Σοφοί της Αρχαιότητας. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2

Οι Επτά Σοφοί της Αρχαιότητας. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Οι Επτά Σοφοί της Αρχαιότητας Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Θαλής ο Μιλήσιος Ο Θαλής ο Μιλήσιος, (640 ή 624 π.χ. - 546 π.χ.) είναι ο αρχαιότερος προσωκρατικός φιλόσοφος, ο πρώτος των επτά σοφών της αρχαιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο 28(Ι) του 2014 ΕΠΕΙΔΗ η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου έχει κηρυχθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως φορέας υποκείμενος

Διαβάστε περισσότερα

Α Α :ΒΙΗΧΩΕ5-2Ρ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α :ΒΙΗΧΩΕ5-2Ρ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Α Α :ΒΙΗΧΩΕ5-2Ρ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19 ης ( τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 16 η Απριλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2012 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 353-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2832 22 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ. Προϋπολογισµού: 1.760,13 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ. Προϋπολογισµού: 1.760,13 σε ΕΥΡΩ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 77/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 239 ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου και όρων εκτέλεσης, έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα Πληροφορίες: Α. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Τηλέφωνο : 2103307622 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Σπηλιάδου 8 Ταχ. Κώδικας: 48 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 28-09-2006 29-09-2006

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 28-09-2006 29-09-2006 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 22/2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) 1744 15436 434203 1 468 Α1.1 - Η Πιτσιρικούπολη 02. Το συνολικό εισόδημα (33.059,68) υπερβαίνει το ανώτατο όριο (33.000,00) που αντιστοιχεί σε 4 παιδιά 1880 35365 437997 1 45766 Α1.2 - Α' Βρεφικός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 11/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 31 ης Μαρτίου 2014

Πρακτικό 11/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 31 ης Μαρτίου 2014 Πρακτικό 11/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 31 ης Μαρτίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 31 η Μαρτίου 2014, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο: 11(ΕΛΚΕ)/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο: 11(ΕΛΚΕ)/2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 13/02/2014 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 884 ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5539 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 429 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός του νέου οδικού τμήματος της Παρά καμψης Φαρσάλων, μήκους περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Λαμπρινή Μπλουγούρα Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4323, 23/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1992. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4323, 23/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1992. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1992 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 69(Ι) του 1992. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διεθνών Εμπιστευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Καβαλας Σ χ ο λ ή Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ώ ν Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν Τ μ ή μ α Τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς & Χ η μ ε ί α ς Π ε τ ρ ε λ α ί ο υ & Φ / ς ικ ο υ Α έ ρ ιο υ Π τ υ χ ι α κ ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ ΑΘΗΝΑ, 25-02-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ (Άρθρο 9, παρ. 2, εδάφ. α, περ. 1 η του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4524, 17.7.2015 122(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4524, 17.7.2015 122(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4524, 17.7.2015 Ν. 122(Ι)/2015 122(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

25η Μαρτίου. ιπλoγιορτή για την Ελλάδα. Πηνελόπη Μωραΐτου Μαρία Μωραΐτου. Με αυτοκόλλητα. Πέγκυ Φούρκα. Εικονογράφηση:

25η Μαρτίου. ιπλoγιορτή για την Ελλάδα. Πηνελόπη Μωραΐτου Μαρία Μωραΐτου. Με αυτοκόλλητα. Πέγκυ Φούρκα. Εικονογράφηση: Πηνελόπη Μωραΐτου Μαρία Μωραΐτου 25η Μαρτίου ιπλoγιορτή για την Ελλάδα Με αυτοκόλλητα Εικονογράφηση: Πέγκυ Φούρκα Πηνελόπη Μωραΐτου - Μαρία Μωραΐτου 25η ΜΑΡΤΙΟΥ- ΙΠΛΟΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Εικονογράφηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ4691ΩΓ-ΔΔΥ. Αθήνα 2 / 8 / 2013. Αριθμ. Πρωτ. Ε20/2

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ4691ΩΓ-ΔΔΥ. Αθήνα 2 / 8 / 2013. Αριθμ. Πρωτ. Ε20/2 Αθήνα 2 / 8 / 2013 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Καρρά Ξ. Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 . ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) 1/35 Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2137/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2137/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 54 η Απόφαση υπ αριθ. 2137/2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003586744 2015-12-29

15PROC003586744 2015-12-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Αρ. πρωτ. : 37515/17-12-2015 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 407 10 Απριλίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την αρ. 8079/5 4 2012 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα