ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 L 161/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2009 για τον καθορισμό της θέσης της Κοινότητας ως προς απόφαση των διαχειριστικών φορέων, δυνάμει της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σχετικά με τον συντονισμό προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης γραφειακού εξοπλισμού, για την αναθεώρηση των προδιαγραφών για υπολογιστές που ορίζονται στο παράρτημα Γ μέρος VIII της συμφωνίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/489/ΕΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: αριθ. 106/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου ( 2 ). τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την απόφαση 2006/1005/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τον συντονισμό προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης για το γραφειακό εξοπλισμό ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η συμφωνία προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται, από κοινού με την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (ΕΡΑ) των Ηνωμένων Πολιτειών, τη βαθμίδα II των προδιαγραφών για υπολογιστές, τροποποιώντας επομένως το παράρτημα Γ της συμφωνίας. (4) Οι προδιαγραφές για υπολογιστές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Γ μέρος VIII είναι σκόπιμο να καταργηθούν και να αντικατασταθούν από τις συνημμένες στην παρούσα απόφαση προδιαγραφές, από 1ης Ιουλίου 2009, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Άρθρο μόνο Το συνημμένο σχέδιο απόφασης συνιστά τη βάση της θέσης που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως προς απόφαση των διαχειριστικών φορέων, δυνάμει της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τον συντονισμό προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του γραφειακού εξοπλισμού, για την αναθεώρηση των προδιαγραφών για υπολογιστές που ορίζονται στο παράρτημα Γ μέρος VIII της συμφωνίας. (2) Η θέση της Κοινότητας ως προς την τροποποίηση των προδιαγραφών καθορίζεται από την Επιτροπή. (3) Στα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση συνεκτιμάται η γνώμη που διατύπωσε το Γραφείο Energy Star της ΕΚ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου Για την Επιτροπή Antonio TAJANI Αντιπρόεδρος ( 1 ) ΕΕ L 381 της , σ. 24. ( 2 ) ΕΕ L 39 της , σ. 1.

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 161/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ της των διαχειριστικών φορέων, δυνάμει της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τον συντονισμό προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του γραφειακού εξοπλισμού, για την αναθεώρηση των προδιαγραφών για υπολογιστές που ορίζονται στο παράρτημα Γ μέρος VIII της συμφωνίας ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, Έχοντας υπόψη: τη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τον συντονισμό προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του γραφειακού εξοπλισμού, και ιδίως το άρθρο ΧΙΙ, τη σκοπιμότητα να καταργηθεί η πρώτη βαθμίδα προδιαγραφών για υπολογιστές που παρατίθενται στο παράρτημα Γ μέρος VIII που έχουν τεθεί σε ισχύ από τις 20 Ιουλίου 2007, και να αντικατασταθούν από δεύτερη βαθμίδα προδιαγραφών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ: Από την 1η Ιουλίου 2009, οι προδιαγραφές για υπολογιστές του παραρτήματος Γ μέρος VIII της συμφωνίας καταργούνται και αντικαθίστανται από τις προδιαγραφές που παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης,. Η παρούσα απόφαση, εις διπλούν, υπογράφεται από τους συμπροεδρεύοντες. Υπογράφηκε στην Washington DC στις [ ] Υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις [ ] [ ] εξ ονόματος της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ [ ] εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

3 L 161/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ μέρος VIII ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ VIII. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ A. Ηλεκτρονικός υπολογιστής: συσκευή η οποία εκτελεί λογικές πράξεις και επεξεργάζεται δεδομένα. Ένας υπολογιστής αποτελείται τουλάχιστον από τα εξής συστατικά μέρη: 1. κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) για την εκτέλεση των πράξεων, 2. διατάξεις εισόδου του χρήστη όπως πληκτρολόγιο, ποντίκι, ψηφιακοποιητή ή χειριστήριο για παιχνίδια, και 3. διάταξη απεικόνισης για τις εξερχόμενες πληροφορίες. Για τους σκοπούς των ανά χείρας προδιαγραφών, στους υπολογιστές περιλαμβάνονται τόσο οι σταθερές όσο και οι κινητές μονάδες, όπως οι επιτραπέζιοι υπολογιστές, οι ολοκληρωμένοι επιτραπέζιοι υπολογιστές, οι φορητοί υπολογιστές, οι εξυπηρετητές μικρής κλίμακας και οι σταθμοί εργασίας. Μολονότι οι υπολογιστές πρέπει να είναι δυνατόν να συνδέονται με διατάξεις εισόδου και με διατάξεις απεικόνισης όπως αναφέρεται στα σημεία 2 και 3 ανωτέρω, δεν είναι απαραίτητο τα συστήματα υπολογιστών να περιλαμβάνουν τις διατάξεις αυτές κατά τη διάθεσή τους στην αγορά για να πληρούν τον ορισμό. Συστατικά μέρη B. Διάταξη απεικόνισης υπολογιστή: οθόνη απεικόνισης και τα συναφή ηλεκτρονικά κυκλώματα τοποθετημένα σε ενιαίο περίβλημα ή εντός του περιβλήματος του υπολογιστή (π.χ. στην περίπτωση φορητών ή ολοκληρωμένων επιτραπέζιων υπολογιστών), ικανό να εμφανίζει οπτικά εξερχόμενες πληροφορίες ενός υπολογιστή μέσω μιας ή περισσότερων εισόδων, όπως VGA, DVI ή/και IEEE Παραδείγματα τεχνολογιών εμφάνισης αποτελούν οι καθοδικοί σωλήνες (CRT) και οι οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD). Γ. Διακριτή μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU): επεξεργαστής γραφικών με τοπική διεπαφή ελέγχου μνήμης και τοπική μνήμη για γραφικά. Δ. Εξωτερικό τροφοδοτικό: εξάρτημα περιεχόμενο σε περίβλημα χωριστό από εκείνο του υπολογιστή και σχεδιασμένο για μετατροπή της εισερχόμενης εναλλασσόμενης τάσης ρεύματος του δικτύου σε χαμηλότερη τάση συνεχούς ρεύματος για τροφοδότηση του υπολογιστή. Το εξωτερικό τροφοδοτικό πρέπει να συνδέεται με τον υπολογιστή μέσω αφαιρούμενης ή συρματωμένης αρσενικής/θηλυκής ηλεκτρικής επαφής, καλωδίου, σύρματος ή άλλης καλωδίωσης. E. Εσωτερικό τροφοδοτικό: συστατικό στο εσωτερικό του περιβλήματος του υπολογιστή σχεδιασμένο για μετατροπή της εναλλασσόμενης τάσης του δικτύου σε τάση συνεχούς ρεύματος για τροφοδότηση των συστατικών μερών του υπολογιστή. Για τους σκοπούς της ανά χείρας προδιαγραφής, το εσωτερικό τροφοδοτικό ισχύος πρέπει να περιέχεται εντός του περιβλήματος του υπολογιστή αλλά να είναι ξεχωριστό από την κύρια πλακέτα του. Το τροφοδοτικό πρέπει να συνδέεται με το ηλεκτρικό δίκτυο μέσω ενός και μόνο απλού καλωδίου χωρίς να παρεμβάλλονται μεταξύ τους ενδιάμεσα κυκλώματα. Επιπλέον, όλες οι συνδέσεις ισχύος από το τροφοδοτικό στα συστατικά στοιχεία του υπολογιστή, με εξαίρεση μια σύνδεση συνεχούς ρεύματος με διάταξη απεικόνισης υπολογιστή σε ολοκληρωμένο επιτραπέζιο υπολογιστή, πρέπει να βρίσκεται στο εσωτερικό του περιβλήματος του υπολογιστή (δηλαδή χωρίς εξωτερικά καλώδια από το τροφοδοτικό στον υπολογιστή ή σε μεμονωμένα συστατικά στοιχεία). Οι εσωτερικοί μεταλλάκτες συνεχούς ρεύματος για τη μετατροπή της συνεχούς τάσης εξόδου εξωτερικού τροφοδοτικού σε πολλαπλές τάσεις προς χρήση από τον υπολογιστή δεν θεωρούνται εσωτερικά τροφοδοτικά. Τύποι ηλεκτρονικών υπολογιστών ΣΤ. Επιτραπέζιος υπολογιστής: υπολογιστής, η κύρια μονάδα του οποίου προορίζεται να παραμένει σε σταθερή θέση, συνήθως πάνω σε γραφείο ή στο δάπεδο. Οι υπολογιστές αυτοί δεν έχουν σχεδιαστεί για να μεταφέρονται και χρσιμοποιούν εξωτερική διάταξη απεικόνισης, πληκτρολόγιο και ποντίκι. Οι επιτραπέζιοι υπολογιστές προβλέπονται για ευρύ φάσμα οικιακών και εφαρμογών γραφείου. Ζ. Εξυπηρετητής μικρής κλίμακας: υπολογιστής που χρησιμοποιεί συνήθως συστατικά επιτραπέζιου σε σχήμα επιτραπέζιου, αλλά που έχει σχεδιαστεί κατά κύριο λόγο ως υπολογιστής υπηρεσίας αποθήκευσης για άλλους υπολογιστές. Ένας υπολογιστής πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ώστε να θεωρείται εξυπηρετητής μικρής κλίμακας: α) να είναι σχεδιασμένος σε μορφή βάθρου, πύργου ή άλλη, παρόμοια με εκείνη των επιτραπέζιων υπολογιστών, κατά τρόπον ώστε η όλη επεξεργασία των δεδομένων, η αποθήκευση και η διεπαφή με το δίκτυο να περιέχονται σε ένα και μόνο περίβλημα/προϊόν β) προορίζεται να λειτουργεί επί 24 ώρες το 24ωρο και επί 7 ημέρες την εβδομάδα, ενώ έκτακτες διακοπές λειτουργίας να είναι ιδιαίτερα σύντομες (τάξης μεγέθους ωρών/έτος) γ) να είναι ικανός να λειτουργεί σε περιβάλλον πολλαπλών χρηστών ταυτοχρόνως, εξυπηρετώντας πολλούς χρήστες μέσω δικτυωμένων μονάδων πελατών, και δ) να είναι σχεδιασμένος για αναγνωρισμένο από τον κλάδο σύστημα λειτουργίας για οικιακές εφαρμογές ή για εφαρμογές κατώτερης κλάσης (π.χ., Windows Home Server, Mac OS X Server, Linux, UNIX, Solaris)

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 161/19 ε) εξυπηρετητές μικρής κλίμακας σχεδιάζονται για να εκτελούν λειτουργίες όπως παροχή υπηρεσιών υποδομής δικτύων (π.χ. αρχειοθέτηση), καθώς και φιλοξενία δεδομένων/μέσων μαζικής επικοινωνίας. Τα προϊόντα αυτά δεν έχουν σχεδιαστεί για να επεξεργάζονται πληροφορίες για άλλα συστήματα ή για λειτουργία εξυπηρετητών Ιστού ως κύρια λειτουργία στ) η παρούσα προδιαγραφή δεν καλύπτει εξυπηρετητές υπολογιστών, όπως ορίζεται στην προδιαγραφή εξυπηρετητών υπολογιστών ENERGY STAR, έκδοση 1.0. Εξυπηρετητές μικρής κλίμακας που καλύπτονται από την παρούσα προδιαγραφή περιορίζονται σε υπολογιστές που διατίθενται στο εμπόριο για λειτουργίες εκτός κέντρων δεδομένων (π.χ. για το σπίτι, για μικρά γραφεία). Η. Ολοκληρωμένος επιτραπέζιος υπολογιστής: το επιτραπέζιο σύστημα όπου ο υπολογιστής και η διάταξη απεικόνισης λειτουργούν ως ενιαία μονάδα που τροφοδοτείται με εναλλασσόμενο ρεύμα από ένα μόνο καλώδιο. Οι ολοκληρωμένοι επιτραπέζιοι υπολογιστές έχουν μία από τις δύο πιθανές μορφές: 1. σύστημα όπου η διάταξη απεικόνισης και ο υπολογιστής συνδυάζονται υλικά σε ενιαία μονάδα ή 2. σύστημα συσκευασμένο ως ενιαίο σύστημα, όπου η διάταξη απεικόνισης του υπολογιστή είναι ξεχωριστή αλλά συνδεδεμένη με το κύριο πλαίσιο με καλώδιο τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος και όπου τόσο ο υπολογιστής όσο και η διάταξη απεικόνισης του υπολογιστή τροφοδοτούνται από μία μόνο τροφοδοσία. Ως υποκατηγορία των επιτραπέζιων υπολογιστών, οι ολοκληρωμένοι είναι συνήθως σχεδιασμένοι ώστε να παρέχουν παρόμοιες λειτουργικότητες με τα επιτραπέζια συστήματα. Θ. Thin Client (ελαφρό τερματικό): ανεξάρτητα τροφοδοτούμενος υπολογιστής που, για τις κύριες λειτουργικές ικανότητές του, βασίζεται σε σύνδεση με απομακρυσμένους υπολογιστικούς πόρους. Οι κύριες υπολογιστικές λειτουργίες (π.χ. εκτέλεση του προγράμματος, αποθήκευση δεδομένων, αλληλεπίδραση με άλλους διαδικτυακούς πόρους κ.λπ.) γίνονται με χρήση απομακρυσμένων υπολογιστικών πόρων. Τα Thin Clients που καλύπτονται από την παρούσα προδιαγραφή περιορίζονται σε συσκευές χωρίς ενσωματωμένα στον υπολογιστή μέσα αποθήκευσης περιστροφής. Η κύρια μονάδα του Thin Client που καλύπτεται από την παρούσα προδιαγραφή πρέπει να προορίζεται για την εγκατάσταση σε μόνιμη θέση (π.χ. σε γραφείο), και όχι για φορητότητα. Ι. Φορητοί υπολογιστές (notebook): υπολογιστές σχεδιασμένοι ειδικά για να είναι φορητοί και να λειτουργούν επί παρατεταμένο διάστημα με ή χωρίς άμεση σύνδεση με πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος. Οι υπολογιστές αυτοί πρέπει να χρησιμοποιούν ενσωματωμένη διάταξη απεικόνισης και να μπορούν να λειτουργούν με ενσωματωμένη μπαταρία ή άλλη φορητή πηγή ισχύος. Επιπλέον, οι περισσότεροι φορητοί υπολογιστές χρησιμοποιούν εξωτερικό τροφοδοτικό και διαθέτουν ενσωματωμένο πληκτρολόγιο και συσκευή κατάδειξης. Οι φορητοί υπολογιστές είναι συνήθως σχεδιασμένοι ώστε να παρέχουν παρόμοιες λειτουργικές ικανότητες όπως οι επιτραπέζιοι υπολογιστές, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας λογισμικού παρεμφερών λειτουργικών ικανοτήτων με αυτήν που χρησιμοποιείται στους επιτραπέζιους υπολογιστές. Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής, οι σταθμοί σύνδεσης θεωρούνται εξαρτήματα και συνεπώς τα κατά το τμήμα 3 επίπεδα επιδόσεων των φορητών υπολογιστών δεν τους περιλαμβάνουν. Υπολογιστές Tablet PC, που μπορεί να χρησιμοποιούν οθόνες αφής μαζί με ή αντί για άλλες διατάξεις εισόδου, θεωρούνται κατά την παρούσα προδιαγραφή φορητοί υπολογιστές. ΙΑ. Σταθμός εργασίας: υπολογιστής υψηλών επιδόσεων ενός χρήστη, ο οποίος χρησιμοποιείται κατά κανόνα για γραφικά, CAD, ανάπτυξη λογισμικού, οικονομικές και επιστημονικές εφαρμογές, μεταξύ άλλων καθηκόντων έντασης υπολογισμού. Για να χαρακτηριστεί σταθμός εργασίας, ο υπολογιστής πρέπει: α) να διατίθεται στην αγορά ως σταθμός εργασίας β) να έχει μέσο χρόνο μεταξύ βλαβών (MTBF) τουλάχιστον ώρες, είτε βάσει των προδιαγραφών Bellcore TR-NWT , έκδοση 6, 12/97, είτε βάσει συλλεγέντων δεδομένων λειτουργίας και γ) να υποστηρίζει κώδικα διόρθωσης σφαλμάτων (ECC) ή/και προσωρινή μνήμη. Επιπροσθέτως, ο σταθμός εργασίας πρέπει να έχει τρία τουλάχιστον από τα ακόλουθα έξι προαιρετικά χαρακτηριστικά: δ) να έχει πρόσθετη ικανότητα τροφοδοσίας για υψηλής στάθμης γραφικά (δηλαδή κάρτες PCI-E, 6 ακροδεκτών με πρόσθετη τροφοδοσία 12V) ε) το σύστημα πρέπει να είναι συρματωμένο για περισσότερες από 4 κάρτες PCI-E στη μητρική πλακέτα πέραν της θυρίδας/των θυρίδων γραφικών ή/και της υποστήριξης κάρτας PCI-Χ στ) να μην υποστηρίζει γραφικά ενιαίας πρόσβασης μνήμης (UMA) ζ) να περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 θυρίδες για κάρτες PCI, PCIe ή PCI-Χ η) να υποστηρίζει ικανότητα πολυεπεξεργαστή για δύο ή περισσότερους επεξεργαστές (πρέπει να υποστηρίζει υλικά χωριστές δέσμες/υποδοχές επεξεργαστών, δηλαδή χωρίς υποστήριξη επεξεργαστή πολλαπλού πυρήνα), ή/και θ) να έχει πιστοποιηθεί με δύο τουλάχιστον πιστοποιήσεις προϊόντος ανεξάρτητων πωλητών λογισμικού (ISV). Οι πιστοποιήσεις αυτές μπορούν να είναι εν εξελίξει, αλλά πρέπει να ολοκληρώνονται σε τρεις μήνες από το χαρακτηρισμό του υπολογιστή ως σταθμού εργασίας.

5 L 161/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τρόποι λειτουργίας ΙΒ. Κατάσταση εκτός λειτουργίας: το κατώτερο δυνατό επίπεδο κατανάλωσης, στο οποίο δεν είναι δυνατόν να τεθεί εκτός λειτουργίας (να επηρεαστεί) από τον χρήστη και μπορεί να υφίσταται επ αόριστον όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σε συστήματα στα οποία εφαρμόζονται πρότυπα ACPI, η κατάσταση «εκτός λειτουργίας» αντιστοιχεί στην κατάσταση του επιπέδου συστήματος S5. ΙΓ. Κατάσταση νάρκης: κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, στην οποία μπορεί να μεταπίπτει αυτόματα ο υπολογιστής έπειτα από ορισμένη περίοδο αδράνειας ή κατόπιν επιλογής του χρήστη. Ένας υπολογιστής με δυνατότητα νάρκης μπορεί γρήγορα να «αφυπνίζεται» ανταποκρινόμενος σε συνδέσεις δικτύου ή διατάξεις διεπαφής χρήστη με καθυστέρηση 5 δευτερολέπτων από την έναρξη της αφύπνισης έως ότου το σύστημα καταστεί πλήρως ενεργό, συμπεριλαμβανομένης της απεικόνισης. Για συστήματα στα οποία εφαρμόζονται προδιαγραφές ACPI, η κατάσταση νάρκης συσχετίζεται κατά κανόνα με την κατάσταση του επιπέδου συστήματος S3 ACPI (αναστολή της μνήμης RAM). ΙΔ. Κατάσταση ηρεμίας: κατάσταση στην οποία το λειτουργικό σύστημα και άλλα λογισμικά έχουν ολοκληρώσει τη φόρτωση, έχει δημιουργηθεί προφίλ χρήστη, η συσκευή δεν είναι σε νάρκη, ενώ η δραστηριότητα περιορίζεται στις βασικές εφαρμογές που το σύστημα εκκινεί με προεπιλογή. ΙΕ. Κατάσταση ενέργειας: κατάσταση στην οποία ο υπολογιστής εκτελεί χρήσιμο έργο α) έπειτα ή ταυτόχρονα με εισαγωγή (εντολή) χρήστη ή β) πριν ή ταυτόχρονα με εντολή μέσω του δικτύου. Αυτή η κατάσταση περιλαμβάνει ενεργό επεξεργασία, αναζήτηση δεδομένων από τα αποθέματα, τη μνήμη, ή κρυφή μνήμη, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου σε κατάσταση ηρεμίας εν αναμονή περαιτέρω εισαγωγών (εντολών) χρηστών και πριν από τη μετάπτωση σε τρόπο χαμηλής ενέργειας. ΙΣΤ. Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC): μέθοδος δοκιμής και σύγκρισης των ενεργειακών επιδόσεων υπολογιστών, η οποία επικεντρώνεται στη συνήθη κατανάλωση ηλεκτρισμού ενός προϊόντος που βρίσκεται σε κανονική λειτουργία κατά τη διάρκεια αντιπροσωπευτικής χρονικής περιόδου. Για επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές, το βασικό κριτήριο της μεθόδου TEC είναι μια τιμή τυπικής ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, μετρούμενης σε κιλοβατώρες (kwh), με χρήση μετρήσεων του μέσου όρου επιπέδων ισχύος σε τρόπο λειτουργίας προσαρμοσμένες σε μια παραδεκτή τυπική χρήση του μοντέλου (κύκλος λειτουργίας). Για σταθμούς εργασίας, οι απαιτήσεις βασίζονται σε τιμή ισχύος TEC που υπολογίζεται από επίπεδα ισχύος σε τρόπο λειτουργίας, μέγιστη ισχύ, καθώς και έναν παραδεκτό κύκλο λειτουργίας. Δικτύωση και διαχείριση κατανάλωσης ΙΖ. Διεπαφή δικτύου: τα συστατικά μέρη (υλικό και λογισμικό) κύρια λειτουργία των οποίων είναι να καθιστούν δυνατή την επικοινωνία του υπολογιστή μέσω μιας ή περισσοτέρων τεχνολογιών δικτύου. Παραδείγματα διεπαφής δικτύου είναι τα IEEE (Ethernet) και IEEE (Wi-Fi). ΙΗ. Αφυπνιστικό συμβάν: κάθε ηθελημένο από το χρήστη, προγραμματισμένο, ή εξωτερικό γεγονός ή ερέθισμα που συνεπάγεται τη μετάπτωση του υπολογιστή από την κατάσταση νάρκης ή εκτός λειτουργίας σε ενεργό κατάσταση λειτουργίας του. Παραδείγματα αφυπνιστικών συμβάντων είναι, μεταξύ άλλων: κίνηση του ποντικιού, δραστηριότητα του πληκτρολογίου ή πίεση κουμπιού στο πλαίσιο, ή, προκειμένου περί εξωτερικών γεγονότων, ερέθισμα μέσω τηλεχειρισμού, δικτύου, μόντεμ κ.λπ. ΙΘ. Αφύπνιση μέσω τοπικού δικτύου (WOL): λειτουργική ικανότητα του υπολογιστή που του επιτρέπει να αφυπνίζεται από την κατάσταση νάρκης ή εκτός λειτουργίας μέσω εντολής δικτύου. Κ. Πλήρης συνδετικότητα δικτύου: η ικανότητα του υπολογιστή για διατήρηση παρουσίας στο δίκτυο, ενώ είναι σε κατάσταση νάρκης, και να αφυπνίζεται έξυπνα όταν απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της περιστασιακής επεξεργασίας που απαιτείται για τη διατήρηση της παρουσίας στο δίκτυο). Η διατήρηση της παρουσίας στο δίκτυο μπορεί να περιλαμβάνει απόκτηση ή/και υπεράσπιση καταλογισθείσας διεπαφής ή διεύθυνσης δικτύου, ικανοποίηση αιτημάτων από άλλους κόμβους του δικτύου, ή διατήρηση των υφιστάμενων συνδέσεων δικτύου, σε όλες τις περιπτώσεις ενώ βρίσκεται σε κατάσταση νάρκης. Με αυτόν τον τρόπο, η παρουσία του υπολογιστή, οι δικτυακές συνδέσεις και εφαρμογές του διατηρούνται ακόμη και αν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση νάρκης. Από τη σκοπιά του δικτύου, ένας υπολογιστής σε νάρκη με πλήρη συνδετικότητα δικτύου λειτουργικά είναι ισοδύναμος με έναν υπολογιστή σε κατάσταση ηρεμίας όσον αφορά κοινές εφαρμογές και μοντέλα χρήσης. Η πλήρης συνδεσιμότητα με το δίκτυο σε κατάσταση νάρκης δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο σύνολο πρωτοκόλλων, αλλά μπορεί να καλύψει εφαρμογές που εγκαθίστανται μετά την αρχική εγκατάσταση. Δίκτυα εμπορίας και διάθεσης ΚΑ. Επιχειρηματικά δίκτυα: δίκτυα πωλήσεων που κατά κανόνα χρησιμοποιούνται από μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, κυβερνητικούς οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα ή άλλους οργανισμούς που αγοράζουν υπολογιστές οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε διαχειριζόμενα περιβάλλοντα πελάτη/εξυπηρετητή. ΚΒ. Αριθμός μοντέλου: ένα μοναδικό όνομα εμπορίας που ισχύει για συγκεκριμένη διάρθρωση υλισμικού/λογισμικού (π.χ. λειτουργικό σύστημα, τύπους ή επεξεργαστές, μνήμη, GPU κ.λπ.) που είτε είναι προκαθορισμένο, ή πρόκειται για διάρθρωση που επιλέγεται από τον πελάτη.

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 161/21 ΚΓ. Όνομα μοντέλου: όνομα εμπορίας που περιλαμβάνει αναφορά στον αριθμό οικογένειας του μοντέλου PC και σύντομη περιγραφή του προϊόντος ή αναφορές σε εμπορικό σήμα. ΚΔ. Οικογένεια προϊόντων: υψηλού επιπέδου περιγραφή που αναφέρεται σε ομάδα υπολογιστών, οι οποίοι κατά κανόνα έχουν κοινό συνδυασμό πλαισίου/μητρικής πλακέτας που συχνά περιέχει εκατοντάδες πιθανές διαρθρώσεις υλισμικού και λογισμικού. 2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Για να λάβουν χαρακτηρισμό ENERGY STAR, οι υπολογιστές πρέπει να πληρούν τον ορισμό του υπολογιστή, καθώς και έναν από τους ορισμούς του τύπου προϊόντος του τμήματος 1 παραπάνω. Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει κατάλογο τύπων υπολογιστών που είναι (ή δεν είναι) επιλέξιμοι ως ENERGY STAR. Προϊόντα που καλύπτονται από την προδιαγραφή της παρούσας έκδοσης 5.0 Επιτραπέζιοι υπολογιστές: Ολοκληρωμένοι επιτραπέζιοι υπολογιστές Φορητοί υπολογιστές Προϊόντα που δεν καλύπτονται από την προδιαγραφή της παρούσας έκδοσης 5.0 Εξυπηρετητές υπολογιστών (όπως ορίζονται στην προδιαγραφή για εξυπηρετητές υπολογιστών, έκδοση 1.0) Χειρόφερτοι, PDA (προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί), και έξυπνα τηλέφωνα (Smartphones) Σταθμοί εργασίας Εξυπηρετητές μικρής κλίμακας Thin Clients (ελαφρά τερματικά) 3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Οι υπολογιστές πρέπει να πληρούν τις κατωτέρω απαιτήσεις για να λάβουν χαρακτηρισμό ENERGY STAR. Η ημερομηνία ισχύος της έκδοσης 5.0 καλύπτεται στο τμήμα 5 της παρούσας προδιαγραφής. A. Απαιτήσεις απόδοσης του τροφοδοτικού Οι απαιτήσεις ισχύουν για όλες τις κατηγορίες προϊόντων που καλύπτονται από την προδιαγραφή υπολογιστών ENERGY STAR: α) υπολογιστές με εσωτερικό τροφοδοτικό: ελάχιστη απόδοση 85 % στο 50 % της ονομαστικής ισχύος και ελάχιστη απόδοση 82 % στο 20 % και στο 100 % της ονομαστικής ισχύος, με συντελεστή ισχύος > 0,9 στο 100 % της ονομαστικής ισχύος β) υπολογιστές με εξωτερικό τροφοδοτικό: εξωτερικά τροφοδοτικά που πωλούνται με υπολογιστές ENERGY STAR πρέπει να έχουν λάβει χαρακτηρισμό ENERGY STAR ή να πληρούν τα επίπεδα απόδοσης χωρίς φορτίο και εν ενεργεία, τα οποία προβλέπονται στις απαιτήσεις προγράμματος ENERGY STAR για εξωτερικά τροφοδοτικά ενιαίας τάσης AC-AC και AC-DC, έκδοση 2.0. Η προδιαγραφή ENERGY STAR και ο κατάλογος των επιλέξιμων προϊόντων δημοσιεύονται στη δικτυακή διεύθυνση Σημείωση: Οι εν λόγω απαιτήσεις επιδόσεων ισχύουν επίσης για τα εξωτερικά τροφοδοτικά πολλαπλής τάσης που έχουν υποβληθεί σε δοκιμή σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής εσωτερικών τροφοδοτικών που αναφέρεται στο τμήμα 4 παρακάτω. B. Απαιτήσεις απόδοσης και επιδόσεων 1. Επίπεδα επιτραπέζιου, ολοκληρωμένου επιτραπέζιου και φορητού Κ α τ η γ ο ρ ί ε ς ε π ι τ ρ α π έ ζ ι ω ν υ π ο λ ο γ ι σ τ ώ ν γ ι α κ ρ ι τ ή ρ ι α T E C Για τον προσδιορισμό των επιπέδων TEC οι υπολογιστές και ολοκληρωμένοι υπολογιστές πρέπει να είναι επιλέξιμοι στις κατηγορίες Α, Β, Γ, ή Δ, όπως ορίζεται παρακάτω: α) κατηγορία A: οι επιτραπέζιοι υπολογιστές, οι οποίοι δεν πληρούν τον ορισμό της κατηγορίας Β ή Γ παρακάτω, θεωρούνται κατηγορίας Α προκειμένου να λάβουν χαρακτηρισμό ENERGY STAR β) κατηγορία Β: προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για την κατηγορία Β, οι επιτραπέζιοι υπολογιστές πρέπει να διαθέτουν: δύο φυσικούς πυρήνες και μνήμη συστήματος δύο gigabytes (GB)

7 L 161/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γ) κατηγορία Γ: προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για την κατηγορία Γ, οι επιτραπέζιοι υπολογιστές πρέπει να διαθέτουν: πάνω από δύο φυσικούς πυρήνες. Επιπλέον των παραπάνω προδιαγραφών, οι τύποι που είναι επιλέξιμοι για την κατηγορία Γ πρέπει να είναι διαρθρωμένοι με τουλάχιστον ένα από τα δύο ακόλουθα χαρακτηριστικά: μνήμη συστήματος τουλάχιστον δύο gigabytes (GB) ή/και διακριτό GPU δ) κατηγορία Δ: προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για την κατηγορία Δ, οι επιτραπέζιοι υπολογιστές πρέπει να διαθέτουν: τουλάχιστον τέσσερις φυσικούς πυρήνες. Επιπλέον των παραπάνω προδιαγραφών, οι τύποι που είναι επιλέξιμοι για την κατηγορία Δ πρέπει να είναι διαρθρωμένοι με τουλάχιστον ένα από τα δύο ακόλουθα χαρακτηριστικά: μνήμη συστήματος τουλάχιστον τεσσάρων gigabytes (GB) ή/και διακριτό GPU με περιοχή προσωρινής αποθήκευσης καρέ (frame buffer) εύρους πάνω από 128 δυφία. Κ α τ η γ ο ρ ί ε ς φ ο ρ η τ ώ ν υ π ο λ ο γ ι σ τ ώ ν γ ι α κ ρ ι τ ή ρ ι α T E C Για τον προσδιορισμό των επιπέδων TEC οι φορητοί υπολογιστές πρέπει να είναι επιλέξιμοι στις κατηγορίες Α, Β, ή Γ, όπως ορίζεται παρακάτω: α) κατηγορία A: οι φορητοί υπολογιστές που δεν πληρούν τον ορισμό της κατηγορίας Β ή Γ παρακάτω, θεωρούνται ως κατηγορίας Α προκειμένου να λάβουν χαρακτηρισμό ENERGY STAR β) κατηγορία Β: προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για την κατηγορία Β, οι φορητοί υπολογιστές πρέπει να διαθέτουν: διακριτό GPU γ) κατηγορία Γ: προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για την κατηγορία Γ, οι φορητοί υπολογιστές πρέπει να διαθέτουν: τουλάχιστον δύο φυσικούς πυρήνες, μνήμη συστήματος τουλάχιστον 2 gigabytes (GB) και διακριτό GPU με περιοχή προσωρινής αποθήκευσης καρέ (frame buffer) εύρους πάνω από 128 δυφία. T E C ( γ ι α τ ι ς κ α τ η γ ο ρ ί ε ς π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν ε π ι τ ρ α π έ ζ ι ο ι κ α ι φ ο ρ η τ ο ί υ π ο λ ο γ ι σ τ έ ς ) Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τα απαιτούμενα επίπεδα TEC για την προδιαγραφή 5.0. Στον πίνακα 1 παρακάτω αναφέρονται οι απαιτήσεις TEC για την έκδοση 5.0, ενώ στον πίνακα 2 οι σταθμίσεις για κάθε επιχειρησιακή λειτουργία ανά τύπο προϊόντος. Η TEC καθορίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: E TEC = (8 760/1 000) (P Ρεκτ.λειτ. T Τεκτ.λειτ + P νάρκ. T νάρκ. + P ηρεμ. T ηρεμ. ), όπου τα P x είναι τιμές ισχύος σε watt, τα T x είναι χρονικές τιμές σε % του έτους, και η TEC E TEC εκφράζεται σε μονάδες kwh και αντιστοιχεί στην ετήσια ενεργειακή κατανάλωση βάσει των σταθμίσεων του πίνακα 2.

8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 161/23 Πίνακας 1 Απαίτηση E TEC Επιτραπέζιοι και φορητοί υπολογιστές Επιτραπέζιοι και ολοκληρωμένοι υπολογιστές (kwh) TEC Κατηγορία A: 148,0 Κατηγορία Β: 175,0 Κατηγορία Γ: 209,0 Κατηγορία Δ: 234,0 Φορητοί υπολογιστές (kwh) Κατηγορία A: 40,0 Κατηγορία B: 53,0 Κατηγορία Γ: 88,5 Προσαρμογές λειτουργικών ικανοτήτων Μνήμη Βελτιωμένη κάρτα γραφικών [για διακριτούς GPU με καθορισμένο εύρος (Frame Buffer)] 1 kwh (ανά GB πάνω από τη βάση) Βασική μνήμη: Κατηγορίες A, B και Γ: 2 GB Κατηγορία Δ: 4 GB Κατηγορίες A και B: 35 kwh (εύρος FB 128 δυφία) 50 kwh (εύρος FB > 128 δυφία) Κατηγορίες Γ και Δ: 50 kwh (εύρος FB > 128 δυφία) 0,4 kwh (ανά GB πάνω από 4) Κατ. B: 3 kwh (εύρος FB > 64 δυφία) Συμπληρωματική αποθήκευση εσωτερική 25 kwh 3 kwh Πίνακας 2 Στάθμιση τρόπων λειτουργίας Επιτραπέζιοι και φορητοί υπολογιστές (σε %) Επιτραπέζιος υπολογιστής Φορητός υπολογιστής συμβατικός proxying (*) συμβατικός proxying (*) T εκτ.λειτ T νάρκ T ηρεμ (*) Η λειτουργία proxying αναφέρεται σε υπολογιστή με πλήρη συνδεσιμότητα δικτύου, όπως ορίζεται στο τμήμα 1 της παρούσας προδιαγραφής. Για να υπαχθεί ένα σύστημα στις ανωτέρω σταθμίσεις proxying, πρέπει να πληροί ένα μη ιδιοταγές πρότυπο proxying που έχουν αναγνωρίσει η ΕΡΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως σύμφωνο με τους στόχους του ENERGY STAR. Η έγκριση αυτή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί πριν από την υποβολή των δεδομένων προϊόντος για τον χαρακτηρισμό. Για περισσότερες πληροφορίες και απαιτήσεις δοκιμών βλέπε τμήμα 3.Γ «Χαρακτηρισμός υπολογιστών με δυνατότητες διαχείρισης κατανάλωσης». 2. Επίπεδα σταθμών εργασίας P T E C ( Κ α τ η γ ο ρ ί α π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν σ τ α θ μ ο ί ε ρ γ α σ ί α ς ) Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα απαιτούμενα επίπεδα P TEC για την προδιαγραφή 5.0. Στον πίνακα 3 παρακάτω απαριθμούνται οι απαιτήσεις P TEC για την έκδοση 5.0, ενώ στον πίνακα 4 αναφέρονται σταθμίσεις για κάθε κατάσταση λειτουργίας. Η P TEC καθορίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: P TEC = 0,35 P εκτ.λειτ. + 0,10 P νάρκ. + 0,55 P ηρεμ. Όπου όλα τα Px είναι τιμές ισχύος σε watt.

9 L 161/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πίνακας 3 Απαιτήσεις P TEC Σταθμοί εργασίας P TEC 0,28 [P max + (# HDD 5)] Πίνακας 4 Στάθμιση τρόπων λειτουργίας Σταθμοί εργασίας (σε %) T εκτ.λειτ. 35 T νάρκ. 10 T ηρεμ. 55 Σημείωση: Οι σταθμίσεις περιλαμβάνονται στον παραπάνω τύπο για την P TEC. Δ ι α τ ά ξ ε ι ς π ο λ λ α π λ ώ ν γ ρ α φ ι κ ώ ν ( Σ τ α θ μ ο ί ε ρ γ α σ ί α ς ) Οι σταθμοί εργασίας που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ENERGY STAR με μία μόνο διάταξη γραφικών μπορούν επίσης να επιλεγούν για διάρθρωση με περισσότερες από μία διατάξεις γραφικών, υπό τον όρο ότι η πρόσθετη διάρθρωση υλισμικού είναι ταυτόσημη, εξαιρουμένων των πρόσθετων διατάξεων γραφικών. Η χρήση πολλαπλών γραφικών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία πολλαπλών διατάξεων απεικόνισης και συσπείρωση για επίτευξη υψηλών επιδόσεων, διαρθρώσεις πολλαπλών GPU (π.χ. ATI Crossfire, NVIDIA SLI). Στις περιπτώσεις αυτές, και έως ότου το SPECviewperf είναι σε θέση να υποστηρίζει νήματα πολλαπλών γραφικών, οι κατασκευαστές μπορούν να υποβάλουν τα δεδομένα δοκιμών για το σταθμό εργασίας με ενιαία διάταξη γραφικών και για τις δύο διαρθρώσεις χωρίς το σύστημα να επανυποβληθεί σε δοκιμή. 3. Επίπεδα εξυπηρετητή μικρής κλίμακας Για τον καθορισμό των επιπέδων κατάστασης ηρεμίας οι εξυπηρετητές μικρής κλίμακας πρέπει να είναι επιλέξιμοι στις κατηγορίες Α ή Β όπως ορίζεται παρακάτω: α) κατηγορία A: οι εξυπηρετητές μικρής κλίμακας, οι οποίοι δεν πληρούν τον ορισμό της κατηγορίας Β παρακάτω, θεωρούνται κατηγορίας Α προκειμένου να λάβουν χαρακτηρισμό ENERGY STAR β) κατηγορία Β: προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για την κατηγορία Β, οι εξυπηρετητές μικρής κλίμακας πρέπει να διαθέτουν: επεξεργαστή(ές) με περισσότερους από έναν φυσικούς πυρήνες ή περισσότερους από έναν διακριτούς επεξεργαστές και μνήμη συστήματος τουλάχιστον 1 Gb. Κατάσταση εκτός λειτουργίας: 2,0 W Κατάσταση ηρεμίας: Κατηγορία A: 50,0 W Κατηγορία Β: 65,0 W Πίνακας 6 Απαιτήσεις απόδοσης εξυπηρετητών μικρής κλίμακας Απαιτήσεις ισχύος ανά τρόπο λειτουργίας για εξυπηρετητές μικρής κλίμακας Δυνατότητα Αφύπνιση μέσω τοπικού δικτύου (WOL) (ισχύει μόνο για ένα ο υπολογιστή που παραδίδεται με ενεργοποιημένη WOL) Πρόσθετη ανοχή ισχύος + 0,7 W για την κατάσταση εκτός λειτουργίας

10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 161/25 4. Επίπεδα Thin Client (ελαφρά τερματικά) Κατηγορίες Thin Client για κριτήρια κατάστασης ηρεμίας: για τον καθορισμό των επιπέδων ηρεμίας, τα Thin Client πρέπει να είναι επιλέξιμοι στις κατηγορίες Α ή Β όπως ορίζεται παρακάτω: α) κατηγορία A: τα Thin Client, τα οποία δεν πληρούν τον ορισμό της κατηγορίας Β παρακάτω, θεωρούνται κατηγορίας Α προκειμένου να λάβουν χαρακτηρισμό ENERGY STAR β) κατηγορία Β: προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για την κατηγορία Β, οι επιτραπέζιοι υπολογιστές πρέπει: να υποστηρίζουν κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση τοπικών πολυμέσων. Κατάσταση εκτός λειτουργίας: 2 W Κατάσταση νάρκης (εφόσον εφαρμόζεται): 2 W Κατάσταση ηρεμίας: Κατηγορία A: 12,0 W Κατηγορία Β: 15,0 W Πίνακας 7 Απαιτήσεις απόδοσης για Thin Client Απαιτήσεις ισχύος ανά τρόπο λειτουργίας για Thin Client Δυνατότητα Αφύπνιση μέσω τοπικού δικτύου (WOL) (ισχύει μόνο για ένα υπολογιστή που παραδίδεται με ενεργοποιημένη WOL) Πρόσθετη ανοχή ισχύος + 0,7 W για την κατάσταση νάρκης + 0,7 W για την κατάσταση εκτός λειτουργίας Γ. Απαιτήσεις διαχείρισης κατανάλωσης ΤΑ προϊόντα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις διαχείρισης κατανάλωσης του πίνακα 8 παρακάτω και να υποβάλλονται σε δοκιμή πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά. Πίνακας 8 Απαιτήσεις διαχείρισης κατανάλωσης Απαίτηση προδιαγραφής Τομέας εφαρμογής Κατάσταση νάρκης Απαιτήσεις διάθεσης στην αγορά Τα προϊόντα διατίθενται στην αγορά με την κατάσταση νάρκης ρυθμισμένη να ενεργοποιείται μετά από 30 λεπτά αδράνειας του χρήστη. Οι υπολογιστές μειώνουν την ταχύτητα όλων των τυχόν ενεργών ζεύξεων δικτύου Ethernet 1Gb/s όταν μεταπίπτουν σε κατάσταση νάρκης ή εκτός λειτουργίας. Επιτραπέζιοι υπολογιστές Ολοκληρωμένοι επιτραπέζιοι υπολογιστές Φορητοί υπολογιστές Σταθμοί εργασίας Εξυπηρετητές μικρής κλίμακας Thin Clients

11 L 161/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απαίτηση προδιαγραφής Κατάσταση νάρκης της διάταξης απεικόνισης Τα προϊόντα διατίθενται στην αγορά με την κατάσταση νάρκης της διάταξης απεικόνισης ρυθμισμένη να ενεργοποιείται μετά από 15 λεπτά αδράνειας του χρήστη. Τομέας εφαρμογής Επιτραπέζιοι υπολογιστές Ολοκληρωμένοι επιτραπέζιοι υπολογιστές Φορητοί υπολογιστές Σταθμοί εργασίας Εξυπηρετητές μικρής κλίμακας (εφόσον υπάρχει διάταξη απεικόνισης) Thin Clients Απαιτήσεις δικτύου για διαχείριση κατανάλωσης Αφύπνιση μέσω τοπικού δικτύου (WOL) Υπολογιστές με δυνατότητα Ethernet μπορούν να ενεργοποιήσουν και να απενεργοποιήσουν τη λειτουργία WOL για την κατάσταση νάρκης. Επιτραπέζιοι υπολογιστές Ολοκληρωμένοι επιτραπέζιοι υπολογιστές Φορητοί υπολογιστές Σταθμοί εργασίας Ισχύει μόνο για υπολογιστές που διατίθενται μέσω επιχειρηματικών δικτύων: Υπολογιστές με δυνατότητα Ethernet πρέπει να καλύπτουν μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις: να διατίθενται στην αγορά με τη λειτουργία αφύπνιση μέσω τοπικού δικτύου (WOL) ενεργοποιημένη για την κατάσταση νάρκης όταν λειτουργεί με εναλλασσόμενο ρεύμα (δηλαδή οι φορητοί υπολογιστές μπορούν αυτόματα να απενεργοποιούν τη WOL όταν αποσυνδέονται από το δίκτυο) ή να παρέχεται δυνατότητα χειρισμού ο έλεγχος για ενεργοποίηση της WOL, επαρκώς προσιτός, τόσο από τη διεπαφή χρήστη του λειτουργικού συστήματος του πελάτη όσο και μέσω του δικτύου εφόσον ο υπολογιστής διατίθεται στην αγορά χωρίς ενεργοποιημένη WOL. Εξυπηρετητές μικρής κλίμακας Thin Clients (Ισχύει μόνο εφόσον πραγματοποιείται επικαιροποίηση λογισμικού από την κεντρική διαχείριση του δικτύου ενώ η μονάδα είναι σε κατάσταση νάρκης ή εκτός λειτουργίας. Thin Clients των οποίων η αναβάθμιση λογισμικού πελάτη κατά κανόνα δεν πραγματοποιείται εκτός ωρών εργασίας εξαιρούνται από την υποχρέωση.) Επιτραπέζιοι υπολογιστές Ολοκληρωμένοι επιτραπέζιοι υπολογιστές Φορητοί υπολογιστές Σταθμοί εργασίας Εξυπηρετητές μικρής κλίμακας Thin Clients (Ισχύει μόνο εφόσον πραγματοποιείται επικαιροποίηση λογισμικού από την κεντρική διαχείριση του δικτύου ενώ η μονάδα είναι σε κατάσταση νάρκης ή εκτός λειτουργίας. Thin Clients, των οποίων η αναβάθμιση λογισμικού πελάτη κατά κανόνα δεν πραγματοποιείται εκτός ωρών εργασίας απαλλάσσονται από την υποχρέωση.)

12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 161/27 Απαίτηση προδιαγραφής Διαχείριση της αφύπνισης Ισχύει μόνο για υπολογιστές που διατίθενται μέσω επιχειρηματικών δικτύων: Υπολογιστές με δυνατότητα Ethernet Ethernet είναι ικανοί για απομακρυσμένα (μέσω δικτύου) και για προγραμματισμένα αφυπνιστικά συμβάντα από την κατάσταση νάρκης (π.χ. με ρολόι πραγματικού χρόνου). Οι κατασκευαστές πρέπει να διασφαλίζουν, εφόσον έχουν τον έλεγχο (δηλαδή σε περίπτωση διάρθρωσης με ρυθμίσεις υλισμικού και όχι λογισμικού), ότι οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να ελέγχονται κεντρικά, κατά τις επιθυμίες του πελάτη, με μέσα που παρέχει ο κατασκευαστής. Τομέας εφαρμογής Επιτραπέζιοι υπολογιστές Ολοκληρωμένοι επιτραπέζιοι υπολογιστές Φορητοί υπολογιστές Σταθμοί εργασίας Εξυπηρετητές μικρής κλίμακας Thin Clients Για όλους τους υπολογιστές με ενεργοποιημένη WOL, τα τυχόν φίλτρα κατευθυνόμενων πακέτων πρέπει να είναι ενεργοποιημένα και ρυθμισμένα σε προτερόθετη διάρθρωση σύμφωνα με βιομηχανικό πρότυπο. Έως ότου υπάρξει συμφωνία ως προς ένα ή περισσότερα πρότυπα, οι εταίροι οφείλουν να γνωστοποιούν στην ΕΡΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη διάρθρωση των φίλτρων κατευθυνόμενων πακέτων τους, ώστε να τα δημοσιεύουν σε ιστότοπο προς ενθάρρυνση της συζήτησης και της εξέλιξης πρότυπων διαρθρώσεων. Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ό ς υ π ο λ ο γ ι σ τ ώ ν μ ε δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς τ η ς κ α τ α ν ά λ ω σ η ς Κατά τον καθορισμό του χαρακτηρισμού των μοντέλων με ή χωρίς WOL, λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες απαιτήσεις: α) εκτός λειτουργίας: οι υπολογιστές υποβάλλονται σε δοκιμή και διατίθενται στην αγορά σε κατάσταση εκτός λειτουργίας. Τα μοντέλα που διατίθενται στην αγορά με ενεργοποιημένη την WOL για κατάσταση εκτός λειτουργίας, υποβάλλονται σε δοκιμή με την WOL ενεργοποιημένη. Παρομοίως, τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά με WOL απενεργοποιημένη για κατάσταση εκτός λειτουργίας, υποβάλλονται σε δοκιμή με την WOL απενεργοποιημένη β) κατάσταση νάρκης: οι υπολογιστές υποβάλλονται σε δοκιμή και διατίθενται στην αγορά σε κατάσταση νάρκης. Τα μοντέλα που πωλούνται μέσω επιχειρηματικών δικτύων, όπως ορίζεται στο τμήμα 1, ορισμός V, υποβάλλονται σε δοκιμή, λαμβάνουν χαρακτηρισμό και διατίθενται στην αγορά με ενεργοποιημένη/απενεργοποιημένη την WOL με βάση τις απαιτήσεις του πίνακα 8. Τα προϊόντα που απευθύνονται άμεσα στους καταναλωτές μόνο μέσω των συνηθισμένων δικτύων λιανικής πώλησης, δεν απαιτείται να διατίθενται στην αγορά με ενεργοποιημένη WOL για την κατάσταση νάρκης και μπορούν να υποβάλλονται σε δοκιμή, να λαμβάνουν χαρακτηρισμό και να διατίθενται στην αγορά με την WOL είτε ενεργοποιημένη είτε απενεργοποιημένη γ) λειτουργία proxying: οι επιτραπέζιοι, οι ολοκληρωμένοι επιτραπέζιοι και οι φορητοί υπολογιστές υποβάλλονται σε δοκιμή και αξιολογούνται ως προς την κατάσταση ηρεμίας, νάρκης και εκτός λειτουργίας με χαρακτηριστικά proxying ενεργοποιημένα ή απενεργοποιημένα, όπως διατίθενται στην αγορά. Για να είναι επιλέξιμο ένα σύστημα που χρησιμοποιεί σταθμίσεις TEC για λειτουργίες proxying, πρέπει να ικανοποιεί πρότυπο proxying που έχει εγκριθεί από την ΕΡΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ανταποκρινόμενο στους στόχους του ENERGY STAR. Η έγκριση αυτή πρέπει να έχει δοθεί πριν από την υποβολή των δεδομένων προϊόντος για χαρακτηρισμό. Π ρ ο ε γ κ α τ ά σ τ α σ η λ ο γ ι σ μ ι κ ο ύ π ε λ ά τ η κ α ι υ π η ρ ε σ ι ώ ν δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Ο εταίρος παραμένει υπεύθυνος για τη δοκιμή και τον χαρακτηρισμό προϊόντων κατά τη διάθεσή τους στην αγορά. Εάν το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις και είναι επιλέξιμο για το ENERGY STAR, μπορεί να επισημαίνεται αντίστοιχα. Αν πελάτης αναθέσει σε εταίρο να φορτώσει μια προσαρμοσμένη απεικόνιση, ο εταίρος οφείλει να λάβει τα ακόλουθα μέτρα: ο εταίρος πρέπει να γνωρίσει στον πελάτη ότι το προϊόν τους μπορεί να μην πληρούν τις απαιτήσεις ENERGY STAR μετά τη φόρτωση της προσαρμοσμένης απεικόνισης (προς χρήση των πελατών διατίθεται σχετικά δείγμα επιστολής από την ιστοσελίδα ENERGY STAR), ο εταίρος πρέπει να ενθαρρύνει τους πελάτες του να υποβάλουν το προϊόν σε δοκιμή ως προς συμμόρφωση με το ENERGY STAR.

13 L 161/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α π α ί τ η σ η π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς τ ο υ χ ρ ή σ τ η Για εξασφάλιση επαρκούς πληροφόρησης του αγοραστή/χρήστη ως προς τα πλεονεκτήματα της διαχείρισης κατανάλωσης, ο κατασκευαστής επισυνάπτει με κάθε υπολογιστή ένα από τα εξής: πληροφορίες για το ENERGY STAR και τα πλεονεκτήματα της διαχείρισης της κατανάλωσης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στις πρώτες σελίδες του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης ή ένθετο πακέτο ή συσκευασία σχετικά με το ENERGY STAR και τα πλεονεκτήματα της διαχείρισης κατανάλωσης. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες: κοινοποίηση ότι ο υπολογιστής διατίθεται στο εμπόριο ενεργοποιημένος για διαχείριση της κατανάλωσης και οι σχετικές ρυθμίσεις χρόνου (είτε οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για το σύστημα ή ανακοίνωση που αναφέρει ότι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τον υπολογιστή πληρούν τις απαιτήσεις ENERGY STAR περί αδράνειας του χρήστη μικρότερης από 15 λεπτά για τη διάταξη απεικόνισης και αδράνειας του υπολογιστή μικρότερης από 30 λεπτά, όπως συνιστάται από το πρόγραμμα ENERGY STAR για βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας) και πώς πρέπει να γίνεται η ορθή αφύπνιση του υπολογιστή από την κατάσταση νάρκης. Δ. Προαιρετικές απαιτήσεις Δ ι ε π α φ ή χ ρ ή σ τ η Μολονότι δεν είναι υποχρεωτικό, συνιστάται θερμά στους κατασκευαστές να σχεδιάζουν τα προϊόντα τους σύμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ 1621 Πρότυπο διεπαφής χρήστη για τον έλεγχο ισχύος (προηγουμένως γνωστό ως «Πρότυπο για στοιχεία διεπαφής χρήστη στον έλεγχο ισχύος ηλεκτρονικών συσκευών που χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα γραφείου/καταναλωτών»). Η συμβατότητα με το ΙΕΕΕ 1621 καθιστά τους ελέγχους ισχύος περισσότερο συνεπείς και με διαισθητικό τρόπο για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά, με το πρότυπο, βλέπε 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ Οι κατασκευαστές απαιτείται να εκτελούν δοκιμές και να πιστοποιούν οι ίδιοι τα μοντέλα που ανταποκρίνονται στις κατευθυντήριες γραμμές ENERGY STAR. Με την εκτέλεση των δοκιμών αυτών, ο κατασκευαστής συμφωνεί για την εφαρμογή των διαδικασιών δοκιμής του πίνακα 9 κατωτέρω. Τα αποτελέσματα των δοκιμών κοινοποιούνται στην ΕΡΑ ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιστοίχως. Παρακάτω παρουσιάζονται πρόσθετες απαιτήσεις δοκιμών και υποβολής στοιχείων. 1. Αριθμός απαιτούμενων μονάδων για τη δοκιμή TEC ή κατάστασης ηρεμίας Οι κατασκευαστές μπορούν αρχικά να υποβάλουν σε δοκιμή πιστοποίησης μόνο μία μονάδα. Εάν η αρχική μονάδα που υποβλήθηκε σε δοκιμή είναι μικρότερη ή ίση προς την απαίτηση που ισχύει για TEC ή κατάσταση αδράνειας, αλλά εμπίπτει στο 10 % του επιπέδου αυτού, πρέπει επίσης να υποβληθεί σε δοκιμή μια επιπλέον μονάδα του ίδιου μοντέλου με την ίδια ακριβώς διάρθρωση. Οι κατασκευαστές πρέπει να υποβάλουν τα αποτελέσματα των δοκιμών και για τις δύο μονάδες. Για να χαρακτηριστούν ως ENERGY STAR, πρέπει και οι δύο μονάδες να πληρούν το μέγιστο επίπεδο TEC ή κατάστασης ηρεμίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντος. Σημείωση: Η πρόσθετη αυτή δοκιμή αυτή απαιτείται μόνον για το πιστοποίηση TEC (επιτραπέζιοι, ολοκληρωμένοι επιτραπέζιοι, φορητοί υπολογιστές, σταθμοί εργασίας) και πιστοποίηση κατάστασης αδράνειας (εξυπηρετητές μικρής κλίμακας, Thin Clients) μόνο μία μονάδα απαιτείται να υποβληθεί σε δοκιμή όσον αφορά την κατάσταση νάρκης και εκτός λειτουργίας εφόσον ισχύουν τέτοιες απαιτήσεις. Τα παραδείγματα που ακολουθούν περιγράφουν περαιτέρω την προσέγγιση αυτή: Παράδειγμα 1 Επιτραπέζιος υπολογιστής κατηγορίας A πρέπει να καλύψει επίπεδο TEC 148,0 kwh το πολύ, επομένως το όριο του 10 % για πρόσθετες δοκιμές είναι 133,2 kwh. Εάν στην πρώτη μονάδα μετρηθούν 130 kwh, δεν απαιτείται περαιτέρω δοκιμή και το μοντέλο πιστοποιείται (130 kwh είναι κατά 12 % αποδοτικότερο από την προδιαγραφή και συνεπώς «έξω» από το όριο του 10 %). Εάν στην πρώτη μονάδα μετρηθούν 133,2 kwh, δεν απαιτείται περαιτέρω δοκιμή και το μοντέλο πιστοποιείται (133,2 kwh σημαίνει ότι είναι ακριβώς κατά 10 % αποδοτικότερο από την προδιαγεγραμμένη ισχύ). Εάν στην πρώτη μονάδα μετρηθούν 135 kwh, τότε πρέπει να μετρηθεί και άλλη μία μονάδα για να κριθεί η πιστοποίηση (135 kwh είναι μόνο κατά 9 % αποδοτικότερο από την προδιαγραφή και η τιμή είναι «εντός» του ορίου του 10 %).

14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 161/29 Εάν εν συνεχεία στις δύο μονάδες μετρηθούν 135 και 151 kwh, το μοντέλο δεν πιστοποιείται ως ENERGY STAR μολονότι η μέση τιμή είναι 143 kwh διότι η μια από τις δύο τιμές υπερβαίνει την προδιαγραφή ENERGY STAR. Εάν εν συνεχεία στις δύο μονάδες μετρηθούν 135 και 147 kwh, το μοντέλο πιστοποιείται ως ENERGY STAR, διότι και οι δύο τιμές πληρούν την προδιαγραφή ENERGY STAR των 148,0 kwh. Παράδειγμα 2 Εξυπηρετητής μικρής κλίμακας κατηγορίας Α πρέπει να καλύψει επίπεδο ηρεμίας 50 W το πολύ, επομένως το όριο του 10 % για πρόσθετες δοκιμές είναι 45W. Κατά τη δοκιμή μοντέλου για πιστοποίηση μπορούν να προκύψουν τα εξής: Εάν στην πρώτη μονάδα μετρηθούν 44 W, δεν απαιτείται περαιτέρω δοκιμή και το μοντέλο πιστοποιείται (44 W είναι κατά 12 % αποδοτικότερο από την προδιαγραφή και συνεπώς «έξω» από το όριο του 10 %). Εάν στην πρώτη μονάδα μετρηθούν 45 W, δεν απαιτείται περαιτέρω δοκιμή και το μοντέλο πιστοποιείται (45 W είναι ακριβώς κατά 10 % αποδοτικότερο από την προδιαγραφή). Εάν στην πρώτη μονάδα μετρηθούν 47 W, τότε πρέπει να μετρηθεί και άλλη μία μονάδα για να κριθεί η πιστοποίηση (47 W είναι μόνο κατά 6 % αποδοτικότερο από την προδιαγραφή και η τιμή είναι «εντός» του ορίου του 10 %). Εάν εν συνεχεία στις δύο μονάδες μετρηθούν 47 και 51 W, το μοντέλο δεν πιστοποιείται ως ENERGY STAR μολονότι η μέση τιμή είναι 49 W διότι η μία από τις δύο τιμές (51) υπερβαίνει τις προδιαγραφές ENERGY STAR. Εάν εν συνεχεία στις δύο μονάδες μετρηθούν 47 και 49 W, το μοντέλο πιστοποιείται ως ENERGY STAR, διότι και οι δύο τιμές πληρούν την προδιαγραφή ENERGY STAR των 50 W. 2. Μοντέλα ικανά να λειτουργούν με πολλαπλούς συνδυασμούς τάσης/συχνότητας Οι κατασκευαστές υποβάλλουν τα προϊόντα τους σε δοκιμές βάσει της αγοράς ή των αγορών στις οποίες θα διατεθούν και θα προωθηθούν τα μοντέλα τους ως χαρακτηρισμένα ENERGY STAR. Όσον αφορά τα προϊόντα που πωλούνται ως ENERGY STAR σε πολλές διεθνείς αγορές και, συνεπώς, έχουν ρυθμιστεί για ποικίλες τάσεις εισόδου, ο κατασκευαστής πρέπει να υποβάλει σε δοκιμή το προϊόν και να κοινοποιήσει την απαιτούμενη μετρημένη κατανάλωση ισχύος ή τις τιμές απόδοσης σε όλους τους σχετικούς συνδυασμούς τάσης/συχνότητας. Για παράδειγμα, ένας κατασκευαστής που διαθέτει το ίδιο μοντέλο στις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης, πρέπει να μετρήσει, να συμμορφωθεί προς την προδιαγραφή, και να κοινοποιήσει τις τιμές των δοκιμών τόσο στα 115V/60Hz όσο και στα 230V/50Hz προκειμένου το μοντέλο να λάβει χαρακτηρισμό ENERGY STAR και στις δύο αγορές. Αν ένα μοντέλο είναι επιλέξιμο για το ENERGY STAR σε ένα μόνο συνδυασμό τάσης/συχνότητας (π.χ. 115 Volts/60 Hz), τότε μπορεί να χαρακτηρίζεται και να διαφημίζεται ως ENERGY STAR στις περιοχές που χρησιμοποιούν το δοκιμασμένο συνδυασμό τάσης/συχνότητας (π.χ. Βόρεια Αμερική και Ταϊβάν). Πίνακας 9 Διαδικασίες δοκιμής Κατηγορία προϊόντος Απαίτηση προδιαγραφής Πρωτόκολλο δοκιμής Πηγή Όλοι οι υπολογιστές Απόδοση τροφοδοτικού IPS: Generalised Internal Power Supply Efficiency Test Protocol Rev (γενικό πρωτόκολλο δοκιμών απόδοσης για εσωτερικά τροφοδοτικά) EPS: Μέθοδος δοκιμής ENERGY STAR για εξωτερικά τροφοδοτικά Σημείωση: Εάν απαιτηθούν πληροφορίες και διαδικασίες, εκτός από τις προβλεπόμενες από το πρωτόκολλο απόδοσης εσωτερικών τροφοδοτικών, για τη δοκιμή εσωτερικού τροφοδοτικού, οι εταίροι πρέπει, κατόπιν αιτήματος, να διαθέσουν στην ΕΡΑ ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά περίπτωση, τη δομή της δοκιμής για πρόσβαση στα δεδομένα IPS που χρησιμοποιήθηκαν σε υποβολή προϊόντος. IPS: EPS: powersupplies

15 L 161/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατηγορία προϊόντος Απαίτηση προδιαγραφής Πρωτόκολλο δοκιμής Πηγή Επιτραπέζιοι, ολοκληρωμένοι επιτραπέζιοι και φορητοί υπολογιστές E TEC (από μετρήσεις κατάστασης εκτός λειτουργίας, κατάστασης νάρκης και κατάστασης ηρεμίας) Μέθοδος δοκιμής υπολογιστών ENERGY STAR (έκδοση 5.0), παράρτημα I τμήμα III Προσάρτημα A Σταθμοί εργασίας P TEC (από μετρήσεις κατάστασης εκτός λειτουργίας, κατάστασης νάρκης, κατάστασης ηρεμίας και μέγιστης ισχύος) Μέθοδος δοκιμής υπολογιστών ENERGY STAR (έκδοση 5.0), παράρτημα I τμήμα III-IV Εξυπηρετητές μικρής κλίμακας Κατάσταση εκτός λειτουργίας και κατάσταση ηρεμίας Μέθοδος δοκιμής υπολογιστών ENERGY STAR (έκδοση 5.0), παράρτημα I τμήμα III Thin Clients Κατάσταση εκτός λειτουργίας, κατάσταση νάρκης και κατάσταση ηρεμίας Μέθοδος δοκιμής υπολογιστών ENERGY STAR (έκδοση 5.0), παράρτημα I τμήμα III 3. Πιστοποίηση οικογενειών προϊόντων Τα μοντέλα που παραμένουν αμετάβλητα ή διαφέρουν μόνο στο τελείωμά τους από τα μοντέλα που πωλούνταν τα προηγούμενα έτη, μπορούν να διατηρήσουν τον χαρακτηρισμό χωρίς υποβολή νέων δεδομένων δοκιμής, με την παραδοχή ότι οι προδιαγραφές παραμένουν αμετάβλητες. Εάν ένα μοντέλο προϊόντος διατίθεται στην αγορά σε πολλές διαρθρώσεις ή τύπους ως «οικογένεια» ή σειρά προϊόντων, ο εταίρος μπορεί να κοινοποιεί και να πιστοποιεί το προϊόν με ενιαίο αριθμό μοντέλου, εφόσον όλα τα μοντέλα της οικογένειας ή της σειράς αυτής πληρούν μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις: οι υπολογιστές που συναρμολογούνται στο ίδιο υπόβαθρο και είναι όμοιοι από κάθε άποψη πλην του περιβλήματος και του χρώματος, μπορούν να λάβουν χαρακτηρισμό μέσω υποβολής των δεδομένων δοκιμής ενός μόνο αντιπροσωπευτικού μοντέλου, εάν ένα μοντέλο προϊόντος διατίθεται στην αγορά σε πολλές διαρθρώσεις, ο εταίρος μπορεί να κοινοποιεί και να πιστοποιεί το μοντέλο με ενιαίο αριθμό μοντέλου που αντιστοιχεί στη διάρθρωση με τη μεγαλύτερη ισχύ που διατίθεται ως μέρος της οικογένειας των μοντέλων, αντί να κοινοποιεί χωριστά κάθε μοντέλο της οικογένειας. Δεν πρέπει να υπάρχουν διαρθρώσεις του ίδιου προϊόντος με μεγαλύτερη κατανάλωση από ό,τι η αντιπροσωπευτική διάρθρωση. Στην προκειμένη περίπτωση, η μεγαλύτερη διάρθρωση αποτελείται από: τον επεξεργαστή με τη μεγαλύτερη ισχύ, τη μέγιστη διάρθρωση μνήμης, τη μονάδα ισχύος γραφικών, με τη μεγαλύτερη ισχύ κ.λπ. Για συστήματα που πληρούν τον ορισμό για πολλαπλές κατηγορίες (όπως ορίζονται στο τμήμα 3.Β) αναλόγως της συγκεκριμένης διάρθρωσης, οι κατασκευαστές οφείλουν να υποβάλουν τη διάρθρωση με τη μεγαλύτερη ισχύ για κάθε κατηγορία στα πλαίσια της οποίας επιθυμούν την πιστοποίηση του συστήματος. Παραδείγματος χάριν, για σύστημα που θα μπορούσε να διαρθρωθεί ως επιτραπέζιος υπολογιστής είτε κατηγορίας Α είτε κατηγορίας Β, θα ήταν απαραίτητη η υποβολή της διάρθρωσης με τη μεγαλύτερη ισχύ και για τις δύο κατηγορίες προκειμένου να λάβει χαρακτηρισμό ENERGY STAR. Εάν ένα προϊόν μπορεί να διαρθρωθεί ώστε να ανταποκριθεί και στις τρεις κατηγορίες, πρέπει να υποβληθούν δεδομένα για τη διάρθρωση με τη μεγαλύτερη ισχύ σε όλες τις κατηγορίες. Οι κατασκευαστές είναι υπεύθυνοι για κάθε δήλωση απόδοσης που αφορά όλα τα άλλα μοντέλα της οικογένειας, περιλαμβανομένων και εκείνων που δεν έχουν υποβληθεί σε δοκιμές ή για τα οποία δεν έχουν κοινοποιηθεί τα δεδομένα τους. Όλες οι μονάδες/διαρθρώσεις που συνδέονται με την ονομασία μοντέλου προϊόντος, για το οποίο ένας εταίρο επιζητεί χαρακτηρισμό ENERGY STAR, πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ENERGY STAR. Αν ένας εταίρος επιθυμεί να πιστοποιήσει διαρθρώσεις ενός μοντέλου για το οποίο υπάρχουν μη επιλέξιμες εναλλακτικές διαρθρώσεις, ο εταίρος πρέπει να ορίσει για τις επιλέξιμες διαρθρώσεις ένα αναγνωριστικό χρησιμοποιώντας το όνομα/αριθμό του μοντέλου που είναι μοναδικό για διαρθρώσεις που έχουν λάβει χαρακτηρισμό ENERGY STAR. Αυτό το αναγνωριστικό πρέπει να χρησιμοποιείται με συνέπεια σε σχέση με τις επιλέξιμες διαρθρώσεις στο μάρκετινγκ/τις πωλήσεις υλικών και στον κατάλογο επιλέξιμων προϊόντων ENERGY STAR (π.χ. μοντέλο A1234 για βασική διάρθρωση και A1234-ES για επιλέξιμες διαρθρώσεις ENERGY STAR). 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Η ημερομηνία από την οποία οι κατασκευαστές μπορούν να αρχίσουν να χαρακτηρίζουν προϊόντα ως ENERGY STAR ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας.

16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 161/31 Ε π ι τ ρ α π έ ζ ι ο ι, ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο ι ε π ι τ ρ α π έ ζ ι ο ι, φ ο ρ η τ ο ί υ π ο λ ο γ ι σ τ έ ς, σ τ α θ μ ο ί ε ρ γ α σ ί α ς, ε ξ υ π η ρ ε τ η τ έ ς μ ι κ ρ ή ς κ λ ί μ α κ α ς Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της έκδοσης 5.0 του ENERGY STAR για επιτραπέζιους, ολοκληρωμένους επιτραπέζιους, φορητούς υπολογιστές, σταθμούς εργασίας, εξυπηρετητές μικρής κλίμακας και Thin Client είναι η 1η Ιουλίου Όλα τα προϊόντα, περιλαμβανομένων των μοντέλων που είχαν αρχικά λάβει χαρακτηρισμό βάσει της έκδοσης 4.0, με ημερομηνία κατασκευής την 1η Ιουλίου 2009 ή μεταγενέστερα, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της νέας έκδοσης 5.0 ώστε να λάβουν χαρακτηρισμό ENERGY STAR. Κονσόλες παιχνιδιών με ημερομηνία κατασκευής την ή μετά την 1η Ιουλίου 2010 πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις αυτής της έκδοσης 5.0 ώστε να λάβουν χαρακτηρισμό ENERGY STAR. Κάθε προηγούμενη συμφωνία που έχει συναφθεί σχετικά με το χαρακτηρισμό υπολογιστών ως ENERGY STAR παύσει να ισχύει στις 30 Ιουνίου ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η ΕΡΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρούν το δικαίωμα να αναθεωρήσουν την προδιαγραφή, εφόσον τεχνολογικές μεταβολές ή/και αλλαγές της αγοράς επηρεάσουν τη χρησιμότητά της για τους καταναλωτές ή τον κλάδο ή τον αντίκτυπό της στο περιβάλλον. Σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική, οι αναθεωρήσεις των προδιαγραφών συνεξετάζονται με τους ενδιαφερόμενους. Σε περίπτωση αναθεώρησης προδιαγραφής, σημειώνεται ότι ο χαρακτηρισμός ENERGY STAR δεν χορηγείται αυτόματα για τη διάρκεια ζωής ενός μοντέλου προϊόντος. Για να λάβει χαρακτηρισμό ENERGY STAR, ένα μοντέλο προϊόντος πρέπει να πληροί την προδιαγραφή ENERGY STAR που ισχύει την ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος. Προσάρτημα A Διαδικασία δοκιμής ENERGY STAR για τον προσδιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε κατάσταση εκτός λειτουργίας, νάρκης και ηρεμίας Το ακόλουθο πρωτόκολλο πρέπει να ακολουθείται κατά τη μέτρηση των επιπέδων κατανάλωσης ενέργειας των υπολογιστών για τον έλεγχο συμμόρφωσης με τα επίπεδα εκτός λειτουργίας, νάρκης και ηρεμίας που προβλέπονται στην παρούσα έκδοση 5.0 της προδιαγραφής ENERGY STAR για υπολογιστές. Οι εταίροι πρέπει να μετρούν αντιπροσωπευτικό δείγμα της διάρθρωσης που παραδίδεται στον πελάτη. Εντούτοις, ο εταίρος δεν χρειάζεται να εξετάσει τις μεταβολές στην κατανάλωση ενέργειας που μπορεί να προκύψουν από πρόσθετα εξαρτήματα ή ρυθμίσεις του BIOS ή/και του λογισμικού που γίνονται από τον χρήστη του υπολογιστή μετά την πώληση του προϊόντος. Η εν λόγω διαδικασία πρέπει να ακολουθείται με τη σειρά που περιγράφεται και η εκάστοτε κατάσταση που υποβάλλεται σε δοκιμή επισημαίνεται κατά περίπτωση. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη διαδικασία δοκιμής στο παρόν προσάρτημα Α, οι υπολογιστές πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμή με τη διάρθρωση και ρυθμίσεις όπως έχουν παραδοθεί. Βήματα που απαιτούν διαφορετική διάρθρωση σημειώνονται με αστερίσκο («*»). I. Ορισμοί Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο συμβαδίζουν με τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στα κριτήρια επιλεξιμότητας ENERGY STAR για υπολογιστές, έκδοση UUT: (ΜΥΔ): αρχικά που σημαίνουν «μονάδα υπό δοκιμή», τα οποία στην προκειμένη περίπτωση αναφέρονται στον υπολογιστή που υποβάλλεται σε δοκιμή. 2. UPS: αρκτικόλεξο του «Uninterruptible Power Supply» που σημαίνει «τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής» και αναφέρεται σε συνδυασμό μετατροπέων, διακοπτών και μέσων αποθήκευσης ενέργειας, π.χ. συσσωρευτών, που συναποτελούν πηγή ηλεκτρισμού για τη διατήρηση αδιάλειπτης παροχής ισχύος σε περίπτωση διακοπής ή διαταραχής της εισερχόμενης παροχής ηλεκτρισμού. II. Απαιτήσεις δοκιμής 1. Εγκεκριμένοι μετρητές Οι εγκεκριμένοι μετρητές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ( 1 ): ανάλυση ισχύος 1 mw ή καλύτερη, συντελεστή κορυφής διαθέσιμου ρεύματος 3 ή περισσότερο στο ονομαστικό του πεδίο τιμών, και χαμηλότερο όριο του πεδίου έντασης του ρεύματος 10mA ή μικρότερο. ( 1 ) Χαρακτηριστικά εγκεκριμένοι μετρητών από IEC Ed 1.0: Measurement of Standby Power.

17 L 161/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκτός των ανωτέρω, προτείνονται και τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: απόκριση συχνότητας τουλάχιστον 3 khz, και βαθμονόμηση με πρότυπο που να ανάγεται στο National Institute of Standards and Technology (NIST) των ΗΠΑ. Επιθυμητό είναι επίσης τα όργανα μέτρησης να μπορούν να μετρούν με ακρίβεια τη μέση κατανάλωση ισχύος για οποιαδήποτε χρονική περίοδο επιλέξει ο χρήστης (αυτό συνήθως επιτυγχάνεται με εσωτερικό μαθηματικό υπολογισμό που διαιρεί τη συσσωρευμένη ενέργεια διά του χρόνου εντός του μετρητή, που αποτελεί και την ακριβέστερη προσέγγιση). Ως εναλλακτική λύση, το όργανο μέτρησης πρέπει να μπορεί να ολοκληρώνει το σύνολο της ενέργειας κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε χρονικού διαστήματος επιλέξει ο χρήστης με ανάλυση ενέργειας μκρότερη ή ίση με 0,1 mwh, καθώς και το σύνολο του απεικονιζόμενου χρόνου με ανάλυση 1 δευτερολέπτου ή μκρότερη. 2. Ακρίβεια Μετρήσεις ενέργειας 0,5 W και πάνω πραγματοποιούνται με αβεβαιότητα μικρότερη ή ίση με 2 % σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95 %. Μετρήσεις ενέργειας μικρότερης από 0,5 W πραγματοποιούνται με αβεβαιότητα μικρότερη ή ίση με 0,01 W σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95 %. Το όργανο μέτρησης ισχύος πρέπει να διαθέτει ανάλυση: 0,01 W ή καλύτερη για μετρήσεις ισχύος μέχρι 10 W, 0,1 W ή καλύτερη για μετρήσεις ισχύος μεγαλύτερης από 10 W μέχρι και 100 W, και 1 W ή καλύτερη για μετρήσεις ισχύος μεγαλύτερης των 100 W. Όλες οι τιμές ισχύος εκφράζονται σε watt και στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό. Για φορτία 10 W ή μεγαλύτερα, αναφέρονται τρία σημαντικά ψηφία. 3. Συνθήκες δοκιμής Τάση τροφοδοσίας Βόρεια Αμερική/Ταϊβάν: 115 (± 1 %) Volt AC, 60 Hz (± 1 %) Ευρώπη/Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία: 230 (± 1 %) Volt AC, 50 Hz (± 1 %) Ιαπωνία 100 (± 1 %) Volt AC, 50 Hz (± 1 %)/60 Hz (± 1 %) Σημείωση: για προϊόντα με ονομαστική μέγιστη ισχύ > 1,5 kw, το εύρος της τάσης είναι ± 4 % Ολική αρμονική παραμόρφωση (THD) (τάση) Θερμοκρασία περιβάλλοντος < 2 % THD (< 5 % για προϊόντα με ονομαστική μέγιστη ισχύ > 1,5 kw) 23 C ± 5 C Σχετική υγρασία % (Βλέπε IEC 62301: Household Electrical Appliances Measurement of Standby Power, Sections 4.2, 4.3, 4.4). 4. Διαμόρφωση δοκιμής Η κατανάλωση ενέργειας ενός υπολογιστή μετράται και υποβάλλεται σε δοκιμή από πηγή εναλλασσομένου ρεύματος προς την ΜΥΔ (μονάδα υπό δοκιμή). Εάν η ΜΥΔ υποστηρίζει Ethernet, πρέπει να είναι συνδεδεμένη με δικτυακό μεταγωγέα Ethernet, ικανό να λειτουργεί στην υψηλότερη και στη χαμηλότερη ταχύτητα δικτύου της ΜΥΔ. Η δικτυακή σύνδεση πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία κατά τη διάρκεια όλων των δοκιμών. III. Διαδικασία δοκιμής για τις καταστάσεις εκτός λειτουργίας, νάρκης και ηρεμίας για όλα τα προϊόντα υπολογιστών Η κατανάλωση εναλλασσόμενου ρεύματος ενός υπολογιστή μετράται ως εξής: Προετοιμασία της ΜΥΔ 1. Καταγράφεται το όνομα του κατασκευαστή και το μοντέλο της ΜΥΔ.

18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 161/33 2. Επιεβαιώνεται ότι η ΜΥΔ είναι συνδεμένη με τους πόρους του δικτύου όπως περιγράφεται παρακάτω, και ότι η ΜΥΔ διατηρεί την ενεργή αυτή σύνδεση καθ όλη τη διάρκεια της δοκιμής, έστω και με σύντομες διακοπές κατά τη μετάβαση από μία ταχύτητα σύνδεσης σε άλλη. α) Οι επιτραπέζιοι, ολοκληρωμένοι επιτραπέζιοι και φορητοί υπολογιστές συνδέονται με ενεργό διακόπτη δικτύου Ethernet (IEEE 802.3), όπως ορίζεται παραπάνω στο σημείο II. «Διαμόρφωση δοκιμής». Υπολογιστές χωρίς δυνατότητα Ethernet πρέπει να διατηρούν την ενεργή αυτή σύνδεση με το μεταγωγέα καθ όλη τη διάρκεια των δοκιμών, έστω και με σύντομες διακοπές κατά τη μετάβαση από μία ταχύτητα σύνδεσης σε άλλη. Υπολογιστές χωρίς δυνατότητα Ethernet πρέπει να διατηρούν ενεργή ασύρματη σύνδεση με ασύρματο δρομολογητή ή με σημείο πρόσβασης στο δίκτυο καθ όλη τη διάρκεια των δοκιμών. β) Οι εξυπηρετητές μικρής κλίμακας είναι συνδεδεμένοι με δικτυακό μεταγωγέα Ethernet (ΙΕΕΕ 802.3) σε λειτουργία, όπως ορίζεται παραπάνω στο τμήμα ΙΙ, «Διαμόρφωση δοκιμής» και η σύνδεση είναι ενεργή. γ) Τα Thin Clients είναι συνδεδεμένα με δικτυακό μεταγωγέα Ethernet (ΙΕΕΕ 802.3) σε λειτουργία και λειτουργούν με το προβλεπόμενο λογισμικό τερματικού/απομακρυσμένης σύνδεσης. 3. Συνδέεται εγκεκριμένος μετρητής, ικανός να μετρά την πραγματική ισχύ σε πηγή εναλλασσομένου ρεύματος ρυθμισμένη στον κατάλληλο συνδυασμό τάσης/συχνότητας για τη δοκιμή. 4. Συνδέεται η ΜΥΔ στην έξοδο μέτρησης ισχύος του μετρητή. Δεν πρέπει να υπάρχουν συνδεδεμένα πολύπριζα ή μονάδες UPS ανάμεσα στον μετρητή και την ΜΥΔ. Για να είναι έγκυρη η δοκιμή, ο μετρητής πρέπει να παραμένει συνδεδεμένος μέχρι να καταγραφούν όλα τα στοιχεία κατανάλωσης στις καταστάσεις εκτός λειτουργίας, νάρκης και ηρεμίας. 5. Καταγραφή ισχύος και συχνότητας εναλλασσόμενου ρεύματος. 6. Εκκίνηση του υπολογιστή και αναμονή μέχρι να φορτωθεί πλήρως το λειτουργικό σύστημα. Αν χρειάζεται, εκτελούνται οι αρχικές ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος και ολοκληρώνονται όλες οι προκαταρκτικές αποδελτιώσεις αρχείων και λοιπές εφάπαξ/περιοδικές διαδικασίες. 7. Καταγράφονται οι βασικές πληροφορίες για τη διάρθρωση του υπολογιστή τύπος υπολογιστή, ονομασία και έκδοση λειτουργικού συστήματος, τύπος και ταχύτητα επεξεργαστή, καθώς και συνολική και διαθέσιμη φυσική μνήμη κ.λπ. 8. Καταγράφονται οι βασικές πληροφορίες σχετικά με την κάρτα βίντεο ή την ομάδα τσιπ γραφικών (αν υπάρχει) κάρτα βίντεο/όνομα ομάδας τσιπ, πλάτος περιοχής προσωρινής αποθήκευσης καρέ, ανάλυση, ποσό ενσωματωμένης μνήμης και δυφία ανά εικονοστοιχείο. 9. * Διασφαλίζεται ότι η ΜΥΔ είναι διαρθρωμένη όπως διατίθεται στην αγορά, περιλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων, της ενεργοποίησης WOL και του λογισμικού που διατίθεται εξ ορισμού. Η ΜΥΔ διαρθρώνεται επίσης σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις για όλες τις δοκιμές: α) τα επιτραπέζια συστήματα που διατίθενται χωρίς εξαρτήματα είναι διαρθρωμένα με ένα συνηθισμένο ποντίκι, πληκτρολόγιο και εξωτερική διαάταξη απεικόνισης του υπολογιστή β) οι φορητοί υπολογιστές περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα που διατίθενται μαζί με το σύστημα, και δεν χρειάζεται να περιλαμβάνουν χωριστό πληκτρολόγιο ή ποντίκι όταν είναι εξοπλισμένοι με ενσωματωμένο μηχανισμό κατάδειξης ή ψηφιακοποιητή γ) οι ηλεκτρικές στήλες των φορητών υπολογιστών πρέπει να αφαιρούνται σε όλες τις δοκιμές. Για τα συστήματα που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς ηλεκτρική στήλη, η δοκιμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με εγκατεστημένη πλήρως φορτισμένη ηλεκτρική στήλη, μεριμνώντας ώστε η διάρθρωση αυτή να αναφέρεται στα αποτελέσματα των δοκιμών δ) οι εξυπηρετητές μικρής κλίμακας και τα Thin Clients που διατίθενται χωρίς εξαρτήματα διαρθρώνονται με ένα συνηθισμένο ποντίκι, πληκτρολόγιο και την εξωτερική διάταξη απεικόνισης (αν ο εξυπηρετητής διαθέτει έξοδο διάταξης απεικόνισης) ε) για υπολογιστές με δυνατότητα Ethernet, ο εξοπλισμός ασύρματης εκπομπής και λήψης πρέπει να τίθεται εκτός λειτουργίας σε όλες τις δοκιμές Αυτό ισχύει για προσαρμογείς ασύρματων δικτύων (π.χ ) ή τα ασύρματα πρωτόκολλα συσκευής προς συσκευή. Για υπολογιστές χωρίς δυνατότητα Ethernet, πρέπει να παραμένει ανοιχτή κατά τη διάρκεια της δοκιμής η τροφοδοσία ενός ασύρματου LAN (π.χ. IEEE ) και να διατηρείται ασύρματη σύνδεση με ασύρματο δρομολογητή ή με σημείο πρόσβασης στο δίκτυο, το οποίο υποστηρίζει την υψηλότερη και χαμηλότερη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων του ραδιοσυστήματος του πελάτη, καθ όλη τη διάρκεια των δοκιμών στ) δεν είναι υποχρεωτική η εξοικονόμηση ενέργειας σε πρωτογενείς σκληρούς δίσκους («spin-down») κατά τη διάρκεια δοκιμών σε κατάσταση ηρεμίας, εφόσον δεν περιέχουν πτητική κρυφή μνήμη ενσωματωμένη στο δίσκο (π.χ. «υβριδικούς» σκληρούς δίσκους). Εάν διατίθενται στο εμπόριο με περισσότερους από έναν εσωτερικούς σκληρούς δίσκους, οι μη πρωτογενείς εσωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου μπορούν να υποβληθούν σε δοκιμή με ενεργοποιημένη την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως διατίθεται στο εμπόριο. Εάν για αυτές τις πρόσθετες μονάδες δίσκου δεν προβλέπεται εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάθεσή τους στο εμπόριο, πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμή χωρίς τέτοιες λειτουργίες.

19 L 161/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης * Για τις διατάξεις απεικόνισης πρέπει να ακολουθούνται οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές για τη διάρθρωση των ρυθμίσεων ισχύος (χωρίς άλλη προσαρμογή ρυθμίσεων εξοικονόμησης ενέργειας): α) για υπολογιστές με εξωτερικές διατάξεις απεικόνισης (οι περισσότεροι επιτραπέζιοι υπολογιστές): χρησιμοποιούνται οι ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας της διάταξης απεικόνισης για να εμποδίζεται αυτόματο σβήσιμό της, ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα παραμένει ενεργή καθόλο το διάστημα της δοκιμής σε κατάσταση ηρεμίας όπως περιγράφεται κατωτέρω β) για υπολογιστές με ενσωματωμένη διάταξη απεικόνισης (φορητοί υπολογιστές και ολοκληρωμένα συστήματα): χρησιμοποιούνται οι ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας ώστε η διάταξη απεικόνισης να σβήνει μετά από 1 λεπτό. 11. Κλείσιμο (τερματισμός) της ΜΥΔ. Δοκιμή σε κατάσταση εκτός λειτουργίας 12. Με την ΜΥΔ κλεισμένη και σε κατάσταση εκτός λειτουργίας, ρυθμίζεται ο μετρητής ώστε να αρχίσει να καταγράφει τιμές πραγματικής ισχύος με συχνότητα τουλάχιστον 1 μέτρηση ανά δευτερόλεπτο. Καταγραφή τιμών ισχύος επί 5 επιπλέον λεπτά και καταγραφή της μέσης τιμής (αριθμητικός μέσος όρος) κατ αυτή την 5λεπτη περίοδο ( 1 ). Δοκιμή σε κατάσταση ηρεμίας 13. Θέση σε λειτουργία του υπολογιστή και έναρξη καταγραφής του διαρρεύσαντος χρόνου, είτε από τη στιγμή που τίθεται αρχικά ο υπολογιστής σε λειτουργία, είτε αμέσως μετά την περάτωση κάθε διαδικασίας εισόδου που είναι απαραίτητη για την πλήρη εκκίνηση του συστήματος. Μετά τη σύνδεση (επώνυμη είσοδο) με το σύστημα και με το λειτουργικό σύστημα πλήρως φορτωμένο και έτοιμο, κλείσιμο όλων των ανοικτών παραθύρων, ώστε να εμφανίζεται η τυπική επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή ή ισοδύναμη άλλη ένδειξη ετοιμότητας. Μεταξύ 5 και 15 λεπτών μετά την αρχική εκκίνηση του συστήματος ή τη σύνδεση με αυτό, ρυθμίζεται ο μετρητής ώστε να αρχίσει να καταγράφει τιμές πραγματικής ισχύος με συχνότητα τουλάχιστον μία μέτρηση ανά δευτερόλεπτο. Καταγράφονται τιμές ισχύος επί 5 επιπλέον λεπτά και καταγράφεται η μέση τιμή (αριθμητικός μέσος όρος) κατ αυτή την 5λεπτη περίοδο. Δοκιμή σε κατάσταση νάρκης 14. Μετά την περάτωση των δοκιμών σε κατάσταση ηρεμίας, ο υπολογιστής τίθεται σε κατάσταση νάρκης. Μηδενίζεται ο μετρητής (αν χρειάζεται) και αρχίζει καταγραφή τιμών πραγματικής ισχύος με συχνότητα τουλάχιστον μία μέτρηση ανά δευτερόλεπτο. Καταγράφονται τιμές ισχύος επί 5 επιπλέον λεπτά και καταγράφεται η μέση τιμή (αριθμητικός μέσος όρος) κατ αυτή την 5λεπτη περίοδο. 15. Εάν η δοκιμή πραγματοποιείται με τη λειτουργία WOL είτε ενεργοποιημένη είτε απενεργοποιημένη, ο υπολογιστής αφυπνίζεται και αλλάζει η ρύθμιση WOL από κατάσταση νάρκης μέσω των ρυθμίσεων του λειτουργικού συστήματος ή με άλλο τρόπο. Ο υπολογιστής τίθεται πάλι σε κατάσταση νάρκης και επαναλαμβάνεται το βήμα 14 και καταγράφεται η ισχύς σε κατάσταση νάρκης που είναι απαραίτητη για την εναλλακτική αυτή διάρθρωση. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των δοκιμών 16. Τα αποτελέσματα των δοκιμών πρέπει να ανακοινώνονται στην ΕΡΑ ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας μέριμνα να εξασφαλιστεί ότι έχουν συμπεριληφθεί όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των συχνότερων τιμών και των επιλέξιμων προσαρμογών λειτουργικής ικανότητας για επιτραπέζιους, ολοκληρωμένους επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές. IV. Δοκιμή μέγιστης κατανάλωσης ισχύος για σταθμούς εργασίας Η μέγιστη ισχύς για σταθμούς εργασίας βρίσκεται με την ταυτόχρονη εκτέλεση δύο προτύπων συγκριτικής αξιολόγησης του κλάδου: Linpack, για τη δοκιμή καταπόνησης του συστήματος πυρήνα (π.χ. επεξεργαστής, μνήμη κ.λπ.), και SPECviewperf (η πλέον πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση για τη ΜΥΔ), για τη δοκιμή καταπόνησης του συστήματος επεξεργασίας γραφικών. Επιπλέον πληροφορίες για αυτές τις δοκιμές συγκριτικής αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάν τηλεφόρτωσης προγραμμάτων, παρέχονται στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: Linpack SPECviewperf Η εν λόγω δοκιμή πρέπει να επαναληφθεί τρεις φορές στην ίδια ΜΥΔ, ενώ και οι τρεις μετρήσεις πρέπει να εμπίπτουν εντός πεδίου ανοχής ± 2 % σε σχέση με τον μέσο όρο των τριών μετρήσεων μέγιστης κατανάλωσης. Οι μετρήσεις της μέγιστης κατανάλωσης εναλλασσόμενου ρεύματος ενός σταθμού εργασίας διενεργούνται ως εξής: ( 1 ) Οι πλήρως λειτουργικοί εργαστηριακοί μετρητές μπορούν να ενοποιούν τιμές επί ορισμένο χρονικό διάστημα έκθεσης και να εμφανίζουν τη μέση τιμή αυτόματα. Σε άλλους μετρητές πρέπει ο χρήστης να καταγράφει σειρά μεταβαλλόμενων τιμών ανά 5 δευτερόλεπτα επί πεντάλεπτο και στη συνέχεια να υπολογίσει το μέσο όρο.

20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 161/35 Προετοιμασία της ΜΥΔ 1. Συνδέεται εγκεκριμένος μετρητής, ικανός να μετρά πραγματική ισχύ σε πηγή εναλλασσομένου ρεύματος ρυθμισμένη στον κατάλληλο συνδυασμό τάσης/συχνότητας για τη δοκιμή. Ο μετρητής πρέπει να μπορεί να αποθηκεύει και να εμφανίζει τη μέγιστη μέτρηση ισχύος που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της δοκιμής ή να διαθέτει άλλη μέθοδο για τον καθορισμό της μέγιστης ισχύος. 2. Συνδέεται η ΜΥΔ στην έξοδο μέτρησης ισχύος του μετρητή. Ανάμεσα στο μετρητή και την ΜΥΔ δεν υπάρχουν συνδεδεμένα πολύπριζα ή μονάδες UPS. 3. Καταγράφεται η τάση εναλλασσομένου ρεύματος. 4. * Εκκινείται ο υπολογιστής και, αν δεν είναι ήδη εγκατεστημένες, εγκαθίστανται οι εφαρμογές Linpack και SPECviewperf, όπως περιγράφεται στους παραπάνω ιστότοπους. 5. Ρυθμίζεται η εφαρμογή Linpack με όλες τις προτερόθετες ρυθμίσεις για τη δεδομένη αρχιτεκτονική της ΜΥΔ και ρυθμίζεται το κατάλληλο μέγεθος πίνακα (array) «n» για μεγιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τη διάρκεια της δοκιμής. 6. Εξασφαλίζεται η τήρηση όλων των κατευθυντήριων γραμμών που έχει ορίσει ο οργανισμός SPEC για τη λειτουργία της εφαρμογής SPECviewperf. Δοκιμή μέγιστης ισχύος 7. Ρυθμίζεται ο μετρητής να αρχίσει να καταγράφει τιμές πραγματικής ισχύος με συχνότητα τουλάχιστον 1 μέτρηση ανά δευτερόλεπτο και αρχίζει η λήψη των μετρήσεων. Εκτελείται η εφαρμογή SPECviewperf και όσες εφαρμογές Linpack χρειάζονται ταυτόχρονα για πλήρη καταπόνηση του συστήματος. 8. Καταγράφονται τιμές ισχύος έως ότου η εφαρμογή SPECviewperf και όλες οι εφαρμογές Linpack τερματίσουν τη λειτουργία τους. Καταγράφεται η τιμή της μέγιστης ισχύος που επετεύχθη κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Αναφορά των αποτελεσμάτων των δοκιμών 9. Τα αποτελέσματα των δοκιμών πρέπει να ανακοινώνονται στην ΕΡΑ ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά περίπτωση, αφού ληφθεί μέριμνα να συμπεριληφθούν όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες. 10. Κατά την υποβολή των δεδομένων, οι κατασκευαστές οφείλουν να περιλάβουν και τα εξής: α) τιμή «n» (μέγεθος πίνακα) που χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή Linpack β) αριθμός των αντιγράφων Linpack που λειτουργούσαν ταυτόχρονα κατά τη δοκιμή γ) έκδοση της εφαρμογής SPECviewperf που χρησιμοποιήθηκε για τη δοκιμή δ) όλες οι βελτιστοποιήσεις μεταγλωττιστή που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταγλώττιση των Linpack και SPECviewperf και ε) προμεταγλωττισμένος δυαδικός κώδικας ώστε οι τελικοί χρήστες να τηλεφορτώσουν και να εκτελέσουν τόσο το SPECviewperf όσο και το Linpack. Οι κώδικες αυτοί μπορούν να διανέμονται είτε μέσω κεντρικού οργανισμού τυποποίησης όπως ο SPEC, είτε από τον κατασκευαστή αρχικού εξοπλισμού, είτε από συναφή τρίτο. V. Διαρκής πιστοποίηση Η παρούσα διαδικασία δοκιμής περιγράφει τη μέθοδο με την οποία μπορεί να δοκιμαστεί μια μεμονωμένη μονάδα ως προς τη συμμόρφωση. Συνιστάται θερμά η ύπαρξη συνεχούς διαδικασίας δοκιμών ώστε να εξασφαλίζεται ότι προϊόντα από διαφορετικές σειρές κατασκευής πληρούν τις προϋποθέσεις του ENERGY STAR.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις

για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις 23. 6. 90 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 158/59 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις (90/314/EOK) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 322/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαρτίου 2014 για την επιβολή ειδικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3820/2010 (Μαρόκο) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦ.1 Γενική Εφορεία ΚΕΦ.2 Περιφερειακή Οργάνωση Επαρχιακές Εφορείες Τοπικές Εφορείες Καθήκοντα και υποχρεώσεις Επαρχιακών και Τοπικών Εφόρων ιαδικασία ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001L0080 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2001/80/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Καθίδρυση Αστυνομίας Κύπρου. 4. Εξουσίες Υπουργού. 5. Συγκρότηση Αστυνομίας. 6. Εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός, ειδικές χρήσεις νερού 7 Άρθρο 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά παροχής δικαιώματα..7 Άρθρο 3 Σχέση του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος προπονήσεως.

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος προπονήσεως. 1 Αθλητικό παράπτωµα Αθλητικός χώρος «Αθλητικό παράπτωµα» σηµαίνει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη αντικείµενη προς τους εν Κύπρο κρατούντες ή διεθνείς κανόνες ή κανονισµούς ή την διεθνή αθλητική δεοντολογία

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.2.2015 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/14 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/296 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Φεβρουαρίου 2015 για τη θέσπιση διαδικαστικών λεπτομερειών της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22/739 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας 1. Η Ελλάδα υπέγραψε το Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. Άρθρο 27 -Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων 1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2137/85 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.9.2005, σ.22. «Οδηγία 2005/36/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Κεφ. 350. 25 του 1972 31 του 1982 172 του 1988 9(Ι) του 1994 18(Ι) του 1996 24(Ι) του 2007 63(Ι) του 2007 9(Ι) του 2012 199(I) του 2012 105(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Oι κάτοχοι απολυτηρίου Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α )

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. Άρθρο1 Ίδρυση-Επωνυµία-Έδρα-Σκοπός-Μέσα 1. Ιδρύεται στα Ιωάννινα νόµιµα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ημερ. Ανάρτησης: 05/01/2015 ΠΟΛ. 1002 Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4135, 18.7.2007 Ν. 103(Ι)/2007 Ο περί των Αθέµιτων Εµπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ. Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ. Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών α) Η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών α.1. α.2. α.3. Ανταπόκριση του

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα"(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α).

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α). ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93). [ΙΣΧΥΕΙ από 13-7-93 ΠΡΟΣΟΧΗ βλ.σημ.συντ] (Προσοχή Βλέπε και Αρθ-4 παρ.8 του Ν-2508/97 ΦΕΚ-124/Α/13-6-97, και Αρθρα 326 έως 336 του ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99) 'Εχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚEΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΛΜΕ Αγαπητή/αγαπητέ Συνάδελφε, Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997 Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 26 και 27 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός σκοπός διαβάθμιση δραστηριότητες 1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4039 (ΦΕΚ Α 15/02/02/2012) Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων. (ΦΕΚ Α' 208/27-09-2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1. Η φύση

Διαβάστε περισσότερα

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα)

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Κεφάλαιο 3 4 (από µετάφραση) Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να γνωρίσουν το µέγεθος της αξιοπιστίας του Αγησιλάου και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ «Προξενικά Τέλη και Δικαιώματα» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 52, 53 και 60 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή.................. 29 2. Δικαιολογητική βάση επιβολής του φόρου μεταβίβασης πλοίων... 30 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Παραδείγµατα ολιγόλεπτου διαγωνίσµατος Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στη διδακτική ενότητα 3. Κύριος στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σκοπός του Εθνικού Πλαισίου Περιβαλλοντικών Δράσεων είναι να παρέχει μια κοινή πλατφόρμα για τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναλαμβάνονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούνιος 2011) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόγραμμα Αλφαβητισμός, που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 108(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ.

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 108(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 Ν. 108(Ι)/2014 108(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, ΑΡΙΘ.ΑΠ. : ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Κανονισμός διαδικασίας χορήγησης άδειας για την εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών, κατ'

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 Ταχ.Κώδικας : 106 74, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ.www.gsis.gr

Το παρόν φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ.www.gsis.gr Το παρόν φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ.www.gsis.gr 2 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. Με το ν. 2859/7.11.2000 (ΦΕΚ 248 Α ) έγινε κωδικοποίηση του νόμου του ΦΠΑ. Λόγω της αλλαγής που επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-34/2008

ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-34/2008 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-34/2008 ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθμός και Ημερ/νία Δγής Τροποποίησης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόµο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από το

Διαβάστε περισσότερα

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη:

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη: L 212/12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.8.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009 ΤΜΗΜΑ Α & Β Αρ.Πρωτ.Βαθμός Προτερ. Φ.251/ 154552 /B6 ΕΞ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.ΕΚ.Α.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.ΕΚ.Α.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.ΕΚ.Α.) Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ α) Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.ΕΚ.Α)», πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙ, 3-4 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι σήµαινε για τους Αθηναίους η αναγγελία της συντριβής της ναυτικής τους δύναµης στους Αιγός Ποταµούς;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015-2020

ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015-2020 9 ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015-2020 Πώληση αγροτικής γης σημαίνει μεταβίβαση δικαιωμάτων ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΔΙΠΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ

Α. ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ Εφαρμόζεται από 1.1.2007 αλλά και για προηγούμενα χρόνια εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι επιεικέστερες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007 2013» ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία. Περίληψη γραπτού Λόγου. Τι είναι η περίληψη;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία. Περίληψη γραπτού Λόγου. Τι είναι η περίληψη; ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία Περίληψη γραπτού Λόγου Τι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που, χωρίς να προδίδει το αρχικό,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ. Για το έργο: προμήθεια πολυπύρηνων εξυπηρετητών και παρελκόμενων. Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ. Για το έργο: προμήθεια πολυπύρηνων εξυπηρετητών και παρελκόμενων. Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης Ταχ. Κώδικας : 71013 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός-Πόροι ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Φίλων Τοιχοσφαίρισης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία 455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου Υπεύθυνες Καθηγήτριες κ. Λαγουτάρη Ελένη κ. Σούσου Άρτεμις Ομάδα Μαθητών Κάμτσιος Παναγιώτης Κασπάρης Δημήτριος Κατσαΐτης Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της υπό ίδρυση επιστηµονικής εταιρείας µε την επωνυµία ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΝΕ ΙΜ).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της υπό ίδρυση επιστηµονικής εταιρείας µε την επωνυµία ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΝΕ ΙΜ). ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της υπό ίδρυση επιστηµονικής εταιρείας µε την επωνυµία ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΝΕ ΙΜ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυµία - Έδρα - Σκοπός Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επιστηµονική ένωση µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/11 ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Άρθρο Ι-1 Ίδρυση της Ένωσης 1. Εκφράζοντας τη βούληση των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Ανατολικής Μάνης Σχολική Επιτροπή Β'/θμιας Εκπ/σης Ελευθερολακώνων 23200 - Γύθειο Πληρ.: Δρακουλάκου Ελένη Τηλ.: 2733360349, 6946558500 Φαξ: 2733360348 Γύθειο 06-03-2013 Αριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 2-6-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 14857 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 2-6-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 14857 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 2-6-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 14857 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Εγκρίθηκε στις 3.11.1999 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ α/α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Β.Ε. 6 8-9-2006 5 β Ειδικά θέματα Εκπαιδεύσεων Ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Μελ. 7/2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

11.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/15

11.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/15 11.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 234/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Κωνσταντινουπόλεως 8 66100 Δράμα ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ «ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0951 EL 09.11.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 951/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ης Ιουνίου 2006 για καθορισμό λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

" # $ % &' " # $ & ( &.186/92 ' 5,9,24,25 38 ).2523/97.1809/88 3301/04. * $ $' + ' www.gsis.gr/ / '!/,-.1043. ( $,.. $, * /. /

 # $ % &'  # $ & ( &.186/92 ' 5,9,24,25 38 ).2523/97.1809/88 3301/04. * $ $' + ' www.gsis.gr/ / '!/,-.1043. ( $,.. $, * /. / 8.4.2005..334 :! " # $ % &' " # $ & ( &.186/92 ' 5,9,24,25 38 ).2523/97.1809/88 3301/04. * $ $' + ' www.gsis.gr/ / '!/,-.1043. ( $,.. $, * /. / ( 0 1( 22, 546 23,.2310-221.127, 270.968 fax 2310-263.139,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 : Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Άρθρο - Τίτλος Άρθρου 0 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά 1 Πνευµατική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ:.. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η Οι ιστοί των οργάνων του πεπτικού συστήματος Α) Ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Ειδικοί Επιστήμονες 2. Επιστημονικοί Συνεργάτες Τηλέφωνο 210 3443338

1. Ειδικοί Επιστήμονες 2. Επιστημονικοί Συνεργάτες Τηλέφωνο 210 3443338 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Μαρούσι, 25/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις Αρ. 1 Ίδρυση Αποστολή 1. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ιδρύεται αυτοτελής Υπηρεσία με τον τίτλο «Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑι ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΟΥ ΑΝΑΓΉΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-

ΘΕΜΑι ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΟΥ ΑΝΑΓΉΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ- . i ΤΕΧΝΌΛΟΙΉνΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.! ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΠ^ίσα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η σύνταξη του παρόντος κανονισμού βασίζεται στις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και ιδίως του Νόμου 2725/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9 η -7-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Α

Διαβάστε περισσότερα