Ερευνητική Εμπειρία Διπλωματικι Εργαςία ΕΓ: Οι καταβολζσ τθσ ΓΘ ςτθν Επικοφρεια Φιλοςοφία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερευνητική Εμπειρία Διπλωματικι Εργαςία ΕΓ: Οι καταβολζσ τθσ ΓΘ ςτθν Επικοφρεια Φιλοςοφία"

Transcript

1 ΙΟΤΛΙΑ Χ. ΜΑΪΜΑΡΗ Ψυχολόγοσ Γνωςιακή υμπεριφοριςτική Ψυχοθεραπεφτρια Πιςτοποιημζνη από την EABCT Αρ. Μητρώου Πτυχιοφχων Ψυχολόγων Κφπρου: 345 Αρ. Ελληνικήσ άδειασ αςκήςεωσ επαγγζλματοσ: Ημερομθνία Γζννθςθσ: 18/ 05/ 1984 Σηλζφωνο επικοινωνίασ: Διεφθυνςη: Κζρκυρασ 14, 8028 Πάφοσ Ηλεκτρονική διεφθυνςη: Ιςότοποσ: Ιςτοςελίδα: (under construction) Ακαδημαϊκή Εκπαίδευςη Εκπαίδευςη ςτην Γνωςιακή υμπεριφοριςτική Ψυχοθεραπεία, Ινςτιτοφτο Ζρευνασ και Θεραπείασ τθσ υμπεριφοράσ, Ακινα, Οκτώβριοσ , επτζμβριοσ 2012 Φεβρουάριοσ Cognitive Neuroscience Laboratory German Primate Center, Göttingen University, Research fellow, Αφγουςτοσ 2010 επτζμβριοσ Εκπαίδευςη ςτο υντονιςμό χολών Γονζων, Πανελλινιοσ φνδεςμοσ χολών Γονζων, Ακινα Δεκζμβριοσ 2009 Ιανουάριοσ MSc in Psychology, specialization: Clinical Psychology (extended), Leiden University, The Netherlands, επτζμβριοσ 2007 Ιοφλιοσ 2009 (GPA: 7, 9). Πτυχίο Ψυχολογίασ, Πάντειο Πανεπιςτθμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Σπουδών Τμθμα Ψυχολογίασ, Ακινα, Ελλάδα, επτζμβριοσ 2002 Ιοφλιοσ 2006 (GPA 7, 79). Ξζνεσ Γλώςςεσ Αγγλικά: London Examinations General Certificate of Education in English Language, (GCE O' Level, Edexcel International, 2000). Test of English as a Foreign Language (ETS, TOEFL, 2006). Γαλλικά: Diplome D Etudes En Langue Francaise A2 et B1 (DELF, Commission du DELF et du DALF National, 2007). Γερμανικά: Α1 Γνώςη Η/Τ Άριςτθ London Examinations General Certificate of Education in Computing Studies, (GCE O' Level, Edexcel International, 1999). Άριςτθ γνώςθ MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) και Internet Πολφ καλι γνώςθ E Prime και MWorks. Βαςικι γνώςθ Mat Lap Καλι γνώςθ SPSS. Άριςτθ χριςθ τυφλοφ ςυςτιματοσ δακτυλογράφθςθσ. 1

2 Κλινική Επαγγελματική Εμπειρία Ψυχολόγοσ Ψυχοθεραπεφτρια, Ακινα από 2009 & Κφπροσ από 10/ Τπουργείο Παιδείασ και πολιτιςμοφ: Εκπαιδεφτρια ςτο μάκθμα τθσ Ψυχολογίασ ςτα Επιμορφωτικά Κζντρα, Σακτικόσ ςυνεργάτησ τοπικήσ εφημερίδασ «Η Φωνή τησ Πάφου» Σμήμα Πολιτικών και Κοινωνικών Επιςτημών Πανεπιςτημίου Κφπρου, Ερευνιτρια, Μάιοσ 2012 Δεκζμβριοσ German Primate Center. Cognitive Neurosciences Laboratory. Ερευνιτρια (Αφγουςτοσ 2010 επτζμβριοσ 2012) ΑΝΣΙΚΑΠ (Διεκνι Κζντρα κατά των Εξαρτιςεων). Ψυχολογικι Τποςτιριξθ και Θεραπεία με ταυτόχρονθ Διοίκθςθ και Οργάνωςθ Κζντρου (Μάρτιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2010). υνκεραπεφτρια ςε Ομαδική Ψυχοθεραπεία, (με κφριο ςτόχο τθν ανάπτυξθ κοινωνικών δεξιοτιτων και τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ατόμων με διαταραχζσ άγχουσ και διάκεςθσ) ςτο ιδιωτικό Ιατρείο του Ψυχιάτρου κ. Ιερίδθ Γ. (Οκτώβριοσ 2009 Μάρτιοσ 2010). Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιςτημίου Αθηνών (Αιγινήτειο Νοςοκομείο). Κλινικι Πρακτικι ςτα Εξωτερικά Ιατρεία (επτζμβριοσ 2009 Φεβρουάριοσ 2010). Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιςτημίου Αθηνών (Αιγινήτειο Νοςοκομείο). Κλινικι Πρακτικι ςτα πλαίςια του MSc in Psychology Εξωτερικά Ιατρεία (επόπτθσ: Β. Μαςδράκθσ), Σμιμα Βραχείασ Νοςθλείασ (επόπτθσ: Π. Ουλισ), (επτζμβριοσ 2008 Ιοφλιοσ 2009). Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιςτημίου Αθηνών (Αιγινήτειο Νοςοκομείο). Εκελοντικι εργαςία Εξωτερικά Ιατρεία (επόπτθσ: Α. Πεχλιβανίδθσ), Σμιμα Βραχείασ Νοςθλείασ (επόπτθσ: Π. Ουλισ), Επείγοντα (Νοζμβριοσ 2006 Ιοφλιοσ 2007). ΕΛΕΠΑΠ (Ελλθνικι Εταιρία Προςταςίασ και Αποκαταςτάςεωσ Αναπιρων Παίδων). Πρακτικι και Εκελοντικι Εργαςία μζςω των Εκελοντών Κοινωνικισ Πρόνοιασ Ερυκροφ ταυροφ (Μάιοσ 2006 Μάιοσ 2007). Ψυχιατρείο Αθαλάςςασ Κφπροσ. Παρακολοφκθςθ/ Άςκθςθ ςτθν Κλινικι Ψυχολογία (Αφγουςτοσ 2006). χολείο Ειδικήσ Αγωγήσ Καιςαριανήσ. Πρακτικι Άςκθςθ ςτθν Ψυχολογία (Οκτώβριοσ 2005 Ιανουάριοσ 2006). Χρήςη Ψυχομετρικών Κλιμάκων: TLC Scale, Hamilton, PANSS, Mini Mental, SCID I, 3 words 3 shapes Memory Test, Ακθνά Σεςτ (Αρικμόσ Πιςτοποιθτικοφ Επάρκειασ: 786), WAIS (μεμονωμζνεσ κλίμακεσ), STAI, BDI, SCL 90, PDQ, CES D, BAI. Ερευνητική Εμπειρία Διπλωματικι Εργαςία ΕΓ: Οι καταβολζσ τθσ ΓΘ ςτθν Επικοφρεια Φιλοςοφία (επόπτρια: Ν. Χαρίλα, Ινςτιτοφτο Έρευνασ και Θεραπείασ τησ Συμπεριφοράσ). Η Θεραπευτικι υμμαχία ςτθν Θεραπεία χθμάτων (επόπτησ: Γιάννησ Μαλογίαννησ, ΙΕΘΣ) Social and Political Trust (supervisors: Antonis Ellinas & Iasonas Lamprianou, UCY) Psychophysics: Graded Attention in Color Discrimination Posner Task (supervisor: Professor. S. Treue, CNL, DPZ, Goettingen). Βιβλιογραφικι Ζρευνα: Γνωςιακι υμπεριφοριςτικι Θεραπεία και Ομοφυλοφιλία. (επόπτρια: Ν. Χαρίλα, Ινςτιτοφτο Έρευνασ και Θεραπείασ τησ Συμπεριφοράσ). Master thesis: Resting State Brain Oscillation and Emotional Inhibition Περιελάμβανε εκπαίδευςθ ςτθ διενζργεια θλεκτροεγκεφαλογραφιματοσ, αναγνώριςθ και 2

3 ταυτοποίθςθ των βαςικών ρυκμών του και ανάλυςθ τουσ με τθν βοικεια ειδικοφ λογιςμικοφ και ςτθν ςυνζχεια ςτατιςτικι επεξεργαςία με SPSS. (supervisor: J. Van Peer, PhD Student, Psychology Department, Leiden University, The Netherlands). Postgraduate Research Internship: NAP and Go/No Go task, Anxiety and Attentional Biases Περιελάμβανε, προετοιμαςία ερευνθτικών πρωτοκόλλων και πειραματικών δεδομζνων κακώσ και τθν ςυλλογι τουσ, τόςο τθν πιλοτικι όςο και τθν πειραματικι. Οργάνωςθ βάςεων δεδομζνων (excel) και ανάλυςθ τουσ. (supervisor: Dr. P. Putman, Psychology Department, Leiden University, The Netherlands). Review: Νευροαπεικονιςτικζσ Μελζτεσ Γνωςιακών υμπεριφοριςτικών Παρεμβάςεων ςε Διαταραχζσ Άγχουσ και Διάκεςθσ (επόπτησ: Θ. Καλπάκογλου, Ινςτιτοφτο Έρευνασ και Θεραπείασ τησ Συμπεριφοράσ, ομαδικθ εργαςία). Brain Wave Patterns and Steroids Administration (short review, supervisor: M. Mironidou Tzouveleki, Assistant Professor of Pharmacology, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki, Greece). Διπλωματικι Εργαςία: «Η Θεωρία τθσ Γνωςτικισ Αςυμφωνίασ και θ Θεωρία των Κινιτρων επίτευξθσ ςτθν Εκπαίδευςθ», (επόπτρια: A. Χαντζθ, Αναπληρώτρια Καιηγθτρια, Πάντειο Πανεπιςτθμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Σπουδών Τμθμα Ψυχολογίασ, Αιθνα, Ελλάδα ). Δημοςιεφςεισ Maimari, I., Chiona, P., Dokos, C., (2012) Insight Medical Unexplained Sypmptoms. Mind and Brain, (3):2, Putman, P., Van Peer, J., Maimari, I., & Van der Werff, S. (2010), EEG theta/beta ratio in relation to emotional traits, attentional control, and fear-modulated responseinhibition. Biological Psychology, 83, Maimari, I., Dokos C., Mironidou-Tzouveleki, M. (2008), Brain Wave Patterns and Steroids Administration. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, International Edition, Volume 22, Issue 2, Submissions Ιουλία Μαϊμάρθ & Ντιάνα Χαρίλα. Οι καταβολζσ τθσ ΓΘ ςτθν Επικοφρεια Φιλοςοφία. Γνωςιακθ Συμπεριφοριςτικθ Έρευνα και Θεραπεία (2015). Ioulia Maimari. The Psychological Symptoms of Stress (chapter 13). Stress in the Modern World. Publisher: ABC CLIO, California (2014) Ioulia Maimari. Stress Hormones (short and long term effects) (chapter 15). Stress in the Modern World. Publisher: ABC CLIO, California (2014) Peter Putman, Ioulia Maimari et al. Negative affective priming for emotional faces and trait worry. Anxiety, Stress, & Coping (2011). Peter Putman, Bart Verkuil, Ioulia Maimari & Chrysovergi Panagiota. Negative affective priming for happy and fearful faces: moderation by trait worry. Emotion & Cognition (2010) υμμετοχζσ I. Maimari. Neurofeedback applications in CBT treatment of ADHD. 3 o Πανελλινιο υνζδριο Γνωςιακών Ψυχοκεραπειών. Θεςςαλονίκθ, 2012 Ι. Μαϊμάρθ, E. Παππά, Ι. Κακολφρθ - Κλίτςθ, Κ. Μθλίγκου & Θ. Καλπάκογλου. Νευροαπεικονιςτικζσ Μελζτεσ Γνωςιακών υμπεριφοριςτικών Παρεμβάςεων & Μεκοδολογικοί Προβλθματιςμοί. 2 ο Πανελλινιο υνζδριο Γνωςιακών Ψυχοκεραπειών. Ακινα,

4 Maimari, I., Dokos C., Mironidou-Tzouveleki, M. (2008), Brain Wave Patterns and Steroids Administration. 5 th Panhellenic Congress of Pharmacology, Athens 2009 Διδακτική Εμπειρία Διεξαγωγι Ανοικτών Εργαςτηρίων Ψυχοεκπαίδευςησ, Πάφοσ, Νοζμβριοσ 2012 Τπουργείο Παιδείασ και πολιτιςμοφ: Εκπαιδεφτρια ςτο μάκθμα τθσ Ψυχολογίασ ςτα Επιμορφωτικά Κζντρα, Διδαςκαλία Κοινωνικισ Ψυχολογίασ για κατατακτιριεσ εξετάςεισ ςε Ιδιωτικό Φροντιςτιριο, Ακινα, Οκτώβριοσ Σεμιναριακή Εκπαίδευςη: εμινάριο διάρκειασ 10 ωρών, «Εκπαίδευςη ςτισ τεχνικζσ χαλάρωςησ». Ινςτιτοφτο Ζρευνασ και Θεραπείασ τθσ υμπεριφοράσ, Ακινα 13 & 14 Απριλίου υμμετοχή ςτισ Ομάδεσ Αυτογνωςίασ (80 ώρεσ) του ΙΕΘ, Ακινα, Γενάρθσ Φλεβάρθσ Μάρτθσ εμινάριο διάρκειασ 10 ωρών, «Ψυχοφαρμακολογία». Ινςτιτοφτο Ζρευνασ και Θεραπείασ τθσ υμπεριφοράσ, Ακινα 9 & 10 Μαρτίου εμινάριο διάρκειασ 10 ωρών, «Εκπαίδευςη ςτισ τεχνικζσ χαλάρωςησ». Ινςτιτοφτο Ζρευνασ και Θεραπείασ τθσ υμπεριφοράσ, Ακινα 13 & 14 Απριλίου εμινάριο διάρκειασ 10 ωρών, «Κλινική διαχείριςη περιςτατικϊν και διαδικαςίεσ του Τμήματοσ Θεραπειϊν Ενηλίκων του ΙΕΘΣ». Ινςτιτοφτο Ζρευνασ και Θεραπείασ τθσ υμπεριφοράσ, Ακινα 29 & 30 επτεμβρίου Εκπαίδευςθ για εργαςία και ζρευνα φυςιολογίασ με πικικουσ Ρζηουσ Μακάκουσ, Goettingen, Νοζμβριοσ 2010 Μάρτιοσ ειρά διαλζξεων From Vision to Action introduction to visual processing and action planning in the central nervous system of primates (12 two hours lecture), Goettingen University, Psychophysics Short Course (24 ώρεσ), GGNB Goettingen University, GGNB Mat Lab Course (24 ώρεσ), Goettingen University, εμινάριο Φιλοςοφία και Μεθοδολογία Ψυχιατρικήσ, Κλινικήσ Ψυχολογίασ και Ψυχοθεραπείασ, Ψυχιατρικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνών Ακινα, Οκτώβριοσ 2008 Ιοφλιοσ εμινάριο διάρκειασ 10 ωρών, «Η τεχνική τησ ζκθεςησ ςτην Θεραπεία τησ Συμπεριφορασ. Η εφαρμογή τησ ςτισ αγχϊδεισ διαταραχζσ». Ινςτιτοφτο Ζρευνασ και Θεραπείασ τθσ υμπεριφοράσ, Ακινα 28 & 29 Μαρτίου εμινάριο διάρκειασ 10 ωρών, «Ιδεοψυχαναγκαςτική Διαταραχή. Αξιολόγηςη, Διάγνωςη και Θεραπεία». Ινςτιτοφτο Ζρευνασ και Θεραπείασ τθσ υμπεριφοράσ, Ακινα 21 & 22 Φεβρουαρίου εμινάριο «Η Ψυχοκεραπεία Εφιβου ςτο Δθμόςιο Θεςμό», Γενικό Νοςοκομείο Γεννθματάσ, Ψυχιατρικι Κλινικι Εφιβων και Νζων Ακινα, Νοζμβριοσ 2006 Ιοφνιοσ εμινάριο Κλινικήσ Ψυχοπαθολογίασ (72 εκπαιδευτικζσ ώρεσ), Ψυχιατρικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνών Ακινα, Οκτώβριοσ 2006 Ιοφνιοσ εμινάριο Φιλοςοφία και Μεθοδολογία Ψυχιατρικήσ, Κλινικήσ Ψυχολογίασ και Ψυχοθεραπείασ (48 εκπαιδευτικζσ ώρεσ), Ψυχιατρικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνών Ακινα, Νοζμβριοσ 2006 Ιοφνιο Κφκλοσ Ευαιςκθτοποίθςθσ ςτθ Γνωςιακή Συμπεριφοριςτική Ψυχοθεραπεία (50 ώρεσ), Ινςτιτοφτο Ζρευνασ και Θεραπείασ τθσ υμπεριφοράσ Ακινα, Νοζμβριοσ 2006 Μάιοσ

5 Βαςικό εμινάριο ΜΑΚΑΤΟΝ (Ενότθτεσ 1,2,3 & 4), ΜΑΚΑΣΟΝ Ελλάσ Κδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριςτοσ» - Νζα Μάκρθ, 3 & 4 Μαρτίου Εκπαιδευτικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη και την Καταπολζμηςη τησ Τοξικομανίασ, Ελλθνικόσ Ερυκρόσ ταυρόσ Ακινα, Φεβρουάριοσ Ιοφνιοσ Σεμινάρια κατάρτιςησ Εθελοντϊν Κοινωνικήσ Πρόνοιασ Ελληνικοφ Ερυθροφ Σταυροφ, τα οποία ςυμπεριλαμβάνουν εμινάρια Πρώτων Βοθκειών Ακινα, Δεκζμβριοσ 2005 Απρίλιοσ 2006 (ορκωμοςία Μάιο 2007). Μζλοσ Πανελλθνίου υνδζςμου χολών Γονζων Μζλοσ ΕΨ Εκελόντρια (ανενεργι) Κοινωνικισ Πρόνοιασ Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ Εκελόντρια Ψυχολόγοσ ςτθν Λζςχθ Αλλθλεγγφθ, Πάφοσ υςτάςεισ: Iasonas Lamprianou University of Cyprus Peter Putman - Leiden University, the Netherlands Vasilis Masdrakis - University of Athens Medical School Department of Psychiatry Alexandra Hantzi - Panteion University of Political and Social Sciences Κωνςταντίνοσ Ευθυµίου, IBRT Thomas Kalpakoglou, IBRT 5

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γαλλικά: Βασικές γνώσεις. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών στην Κλασική

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γαλλικά: Βασικές γνώσεις. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών στην Κλασική ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΛΟΥΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του Δημητρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Καλαβρύτων 23, Λ. Αξιωματικών, Αθήνα,Τ.Κ.12136 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6942784768,210-5732756 E-mail efikaloudi@yahoo.gr ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 02-07-1986

Διαβάστε περισσότερα

Μάρα Ανδρουλιδάκη ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Μάρα Ανδρουλιδάκη ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Μάρα Ανδρουλιδάκη ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Κινητό: +30-693-8512167 E-mail: m.androuli@gmail.com Ημερομηνία Γέννησης: 22/11/1985 Eκπαίδευση 08/2009-07/2010 : Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ψυχολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Dr. ΧATZΗΣTAMATIOY ΜΑΡΙΖΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΜSc, PhD

Dr. ΧATZΗΣTAMATIOY ΜΑΡΙΖΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΜSc, PhD Dr. ΧATZΗΣTAMATIOY ΜΑΡΙΖΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΜSc, PhD ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: 13/5/1980 Τόπος Γέννησης: Aθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη Παιδιά: 1 αγόρι & 1 κορίτσι Διεύθυνση Εργασίας Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Νευροψυχολογίασ Τμιμα Ψυχολογίασ Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Νευροψυχολογίασ Τμιμα Ψυχολογίασ Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Νευροψυχολογίασ Τμιμα Ψυχολογίασ Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν Τθλ: 210-7277589 (Ρανεπιςτιμιο), 210-6524569 (οικία) e-mail: aoikono@psych.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Α. Παπανδρέου 85-87, 152 32 Χαλάνδρι. : gkalarritis@ath.forthnet.gr. : www.gkalarritis.gr

: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Α. Παπανδρέου 85-87, 152 32 Χαλάνδρι. : gkalarritis@ath.forthnet.gr. : www.gkalarritis.gr ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Γιώργος Καλαρρύτης MΜedSci,ICADC,CGP,CFT,ECP Ημερομηνία γέννησης : 17 Ιανουαρίου 1961 Επάγγελμα : Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής, Θεραπευτής Οικογένειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΑΣΡΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 1 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Ημερομθνία Γζννθςθσ : 19 Οκτωβρίου 1960 Σόποσ Γζννθςθσ : Πάτρα Οικογενειακι κατάςταςθ : Ζγγαμοσ με ζνα παιδί Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μαριέττα Μαλτά ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 2003-2008: Πτυχίο Ψυχολογίας- Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα

Μαριέττα Μαλτά ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 2003-2008: Πτυχίο Ψυχολογίας- Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα Μαριέττα Μαλτά ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: 12/05/1983 Τηλέφωνο: 698 1898 376-210 61 23 239 E- mail: malta.marietta@gmail.com Website: www.mariettamalta.gr Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ονοματεπώνυμο: Κυπριωτάκη Αθηνά Νεκταρία Ειδικότητα: Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Σύμβουλος Ανθρωπίνων Συστημάτων Ημερομηνία Γέννησης: 04/09/1976 Τόπος Γέννησης: Σπάρτη Ν. Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ Ευτυχία Διεύθυνση (-εις) Φρε 43, Λειβάδια, Χανιά Κρήτης, ΤΚ 73100 Τηλέφωνο (-α) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 2821094568

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση οικίας: Σπ. Λάμπρου 22 B 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ.: 265 10 78 693. Ημ/νία Γέννησης: 28.05.1967 Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση οικίας: Σπ. Λάμπρου 22 B 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ.: 265 10 78 693. Ημ/νία Γέννησης: 28.05.1967 Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Καραγιαννοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Φ.Π.Ψ. Τομέας Ψυχολογίας Πανεπιστημιούπολη 451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Καραμανίδου Χριστίνα Διεύθυνση: Δυοβουνιώτου 18, Κουκάκι, 11741, Αθήνα Τηλ.: 210 9241191 Email: ckaramanidou@gmail.com

Καραμανίδου Χριστίνα Διεύθυνση: Δυοβουνιώτου 18, Κουκάκι, 11741, Αθήνα Τηλ.: 210 9241191 Email: ckaramanidou@gmail.com Καραμανίδου Χριστίνα Διεύθυνση: Δυοβουνιώτου 18, Κουκάκι, 11741, Αθήνα Τηλ.: 210 9241191 Email: ckaramanidou@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11/2001-11/2005 (απονομή πτυχίου 09/2006) Institute of Psychiatry, King's

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβρης 2011 Ιούνιος 2012: Παράλληλη στήριξη σε παιδί με αυτισμό ως εξωτερικός συνεργάτης του κέντρου Εξέλιξη. Χαλάνδρι. Αθήνα

Σεπτέμβρης 2011 Ιούνιος 2012: Παράλληλη στήριξη σε παιδί με αυτισμό ως εξωτερικός συνεργάτης του κέντρου Εξέλιξη. Χαλάνδρι. Αθήνα Άννα Τζανάκου Ψ υ χ ο λ ό γ ο ς Π ρ ο σ ω π ι κ ά Σ τ ο ι χ ε ί α Ημερομηνία γέννησης: 11/01/1984 Τόπος γέννησης: Αθήνα Διεύθυνση επαγγελματικού χώρου: Φιλικής Εταιρείας 46, Χαλάνδρι, Αθήνα Tηλ.: 6972001995

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Κεσίσογλου. Εκπαίδευση: Δημοσιεύσεις (άρθρα & βιβλία):

Γεώργιος Κεσίσογλου. Εκπαίδευση: Δημοσιεύσεις (άρθρα & βιβλία): Γεώργιος Κεσίσογλου Ημερομηνία Γέννησης: 26/09/1980. Διεύθυνση: Νίκης 1, Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125, Αθήνα. Τηλέφωνο: +306981714143. e-mail: giorgos.kesisoglou@gmail.com Mέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Κικής Πετρουλάκη. Ατομικά Στοιχεία. Σπουδές. Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Βιογραφικό Σημείωμα Κικής Πετρουλάκη. Ατομικά Στοιχεία. Σπουδές. Επιμορφωτικά Σεμινάρια Βιογραφικό Σημείωμα Κικής Πετρουλάκη Ατομικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Κική Πετρουλάκη Τηλέφωνο: 210 9225491 e-mail: kiki@antiviolence-net.eu Σπουδές 1992-1997 Ph.D. στην Ψυχολογία Πειραματική Ψυχολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Πρωτόπαπα. Ημερομηνία γέννησης: 17/07/1985 Τόπος γέννησης: Αθήνα Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη

Σοφία Πρωτόπαπα. Ημερομηνία γέννησης: 17/07/1985 Τόπος γέννησης: Αθήνα Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 43 45, Καλλίπολη, Πειραιάς, Τ.Κ.: 18539 Σταθερό τηλέφωνο: (+30) 210 4520 927 Κινητό τηλέφωνο: (+30) 694 571 4321 E-mail: sofia.protopapa@gmail.com Σοφία Πρωτόπαπα Προσωπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α. ΚΟΛΑΪΤΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α. ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α. ΚΟΛΑΪΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Παιδοψυχιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ΓΠ Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών "Η Αγία Σοφία" ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ, PhD. elenkons@gmail.com

ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ, PhD. elenkons@gmail.com ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ, PhD. elenkons@gmail.com ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Οκτ 2013-σήμερα: Λέκτορας (Π.Δ. 407/80), Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Μαρτ 2009-Ιουλ 2013: Διδακτορική Διατριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ονοματεπώνυμο: Παρθένη Χαρίκλεια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ονοματεπώνυμο: Παρθένη Χαρίκλεια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Παρθένη Χαρίκλεια Πατρώνυμο: Παναγιώτης Ημερομηνία γεννήσεως: 21/03/1986 Διεύθυνση κατοικίας: Πρασίνου Λόφου 101 Β, 141 22, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνα: 210 2830221

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ/ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΙΙ)

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ/ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΙΙ) Μπενάκθ 14, Κάτω Πολεμίδια 4157 ΛΕΜΕΣΟΣ 18 Ιουνίου 2015 Τεχνολογικό Πανεπιςτιμιο Κφπρου Τομζασ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Τ.Θ. 50329, 3603 ΛΕΜΕΣΟΣ Αξιότιμε κφριε/κυρία, ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυµο: Μπρούµου Όνοµα: Γερασιµούλα (Μίνα) Ηµεροµηνία Γέννησης: 20/09/1979 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµη,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Βατάκη Όνοµα: Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: Αργυρώ argiro.vatakis@gmail.com 1.2 ΣΠΟΥ ΕΣ ιδακτορικό (Ph.D.) 2004- Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης, Ηνωµένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ Ονοµατεπώνυµο: Κωνσταντίνος Δ. Πόρποδας Ιδιότητα: Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών Ειδίκευση Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Γνωστική Ψυχολογία, Ψυχολογία της Ανάγνωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Π Ο Λ Υ Ξ Ε Ν Η

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Π Ο Λ Υ Ξ Ε Ν Η Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Π Ο Λ Υ Ξ Ε Ν Η Μυτιλήνης 8β, Μαρούσι 210.8103444-6955.183707 www.kentroinp.gr info@kentroinp.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης: 04/11/1978

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδάκτορας Νευροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με θέμα διατριβής «Η σχέση μητέρας νεογνού ως παράγοντας διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Όλγας Σολομώντος-Κουντούρη. Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, Λεωφόρος Δανάης 2, 8042, Πάφος, Κύπρος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Όλγας Σολομώντος-Κουντούρη. Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, Λεωφόρος Δανάης 2, 8042, Πάφος, Κύπρος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Όλγας Σολομώντος-Κουντούρη Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, Λεωφόρος Δανάης 2, 8042, Πάφος, Κύπρος E-mail: o.solomontos-kountouri@nup.ac.cy Τηλ: +357 26843602 Κιν: +357 99216190 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυµο: Μπρούµου Όνοµα: Γερασιµούλα (Μίνα) Ηµεροµηνία Γέννησης: 20/09/1979 Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015 Διεύθυνση: Γοργίου 6, 116 36 Αθήνα Τηλ: 210 9232347, 210 9222666, Fax: 210 9243137 www.doxiadis-unit.gr Η "Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί Σπύρος Δοξιάδης"

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλ. 2310 891384 E-mail: platsidu@uom.gr ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα