15PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC003307705 2015-11-13"

Transcript

1 5PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Πληρ. Mπαντής Αθ. ΤΗΛ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη:.τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. και 0, 4 παρ. 6 και 23 παρ. 4, 5 & 6 της Υπουργικής Απόφασης 389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων, 2 παρ. 2, του Ν.2286/95, και την Π/3305/ (ΦΕΚ 789 Β/2..200) Απόφαση Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που αναπροσαρµόζει τα ποσά του πρόχειρου διαγωνισµού σε ,00 χωρίς Φ.Π.Α., κατά κωδικό είδους, και τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/ Τις διατάξεις του άρθρου 57 εγγυήσεις του Ν.428/204 όπως ισχύει από 8/8/ Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4320/9.3.5 ΦΕΚ 29/ Την υπ' αριθ. 878/ Απόφαση ηµάρχου σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Αντιδηµάρχου Οικονοµικών ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη σε τιµή προσφορά για την προµήθεια βιβλίων και περιοδικών των Υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισµού δαπάνης ,60 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Άρθρο : Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό ηµοτικό Κατάστηµα, Βασιλέως Γεωργίου A, γραφείο 020 κτίριο Ε ηµιώροφος, τηλ , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 της Υπουργικής Απόφασης 389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής η οποία ορίστηκε µε την υπ αριθµ. 444/205 Α.Ο.Ε., την 25//205 ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 0.00 και ώρα λήξης 0.30 Άρθρο 2: Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση Προµήθειας Η προϋπολογισθείσα δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των 43269,60 µε το Φ.Π.Α. περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του έτους 205, θα χρηµατοδοτηθεί α) από πόρους του ήµου Θεσσαλονίκης και β) από το πρόγραµµα ΕΣΠΑ «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής και θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. Κ.Α. ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α /νση Προµήθεια βιβλίων και λοιπών ,00 Βιβλ. Και Μουσείων εκδόσεων Κ.Α /νση «Προµήθεια βιβλίων και λοιπών 2.498,6 Βαφ. και Πνευµ. Ιδρυµάτων εκδόσεων Κ.Α /νση «Προµήθεια βιβλίων, περιοδικών 978,44 Νοµ. Υποστήριξης ΚΑ /νση Παιδ. Σταθµών και λοιπών εκδόσεων» «Εναρµόνιση οικογενειακής 3793,00 επαγγελµατικής ζωής, ΕΣΠΑ» ΣΥΝΟΛΟ µε Φ.Π.Α ,60

2 Άρθρο 3 : εκτοί στο διαγωνισµό εκτοί 5PROC στο διαγωνισµό γίνονται : Α) όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την εµπορία ή την παραγωγή των υπό προµήθεια ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. Β) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν απασχολούν ούτε κατά τον χρόνο κατάθεσης των προσφορών ούτε καθ όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης, ανασφάλιστο προσωπικό. Άρθρο 4 : Συµβατικά στοιχεία Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: ) Η παρούσα διακήρυξη 2) Η συγγραφή υποχρεώσεων 3) Ειδικοί όροι 4) Συγκεντρωτικοί Πίνακες αγορών βιβλίων και περιοδικών - ενδεικτικός προϋπολογισµός 5) Η προσφορά του µειοδότη Άρθρο 5 : Προσφορές ) Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων, θα πρέπει να δοθούν : Α) Όσον αφορά την Συγκεντρωτική κατάσταση Βιβλίων και περιοδικών της /νσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων θα πρέπει να καλύπτουν το 98% των βιβλίων και το 90% των περιοδικών (σύµφωνα µε τους όρους που συνέταξε η Υπηρεσία αυτή) Β) Για τις υπόλοιπες υπηρεσίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους είτε για το σύνολο των ειδών που αναγράφονται στους Συγκεντρωτικούς πίνακες βιβλίων, είτε για µέρος αυτών. 2) Προσφορές που για οποιονδήποτε λόγο υποβάλλονται µετά την ηµεροµηνία και ώρα λήξης του διαγωνισµού δεν λαµβάνονται υπόψη. 3) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 4) Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 5) Η ισχύς των προσφορών θα είναι εξάµηνη. 6) Οικονοµικοί όροι των διαγωνιζοµένων δεν γίνονται δεκτοί. Άρθρο 6 : ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, σαφείς, πλήρεις σε όλα τα σηµεία και µόνο στην Ελληνική γλώσσα. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, άρθρο. Κατά τον διαγωνισµό οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπα φωτοαντίγραφα), στον οποίο αναγράφονται : α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα β) ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια γ) ο τίτλος της προµήθειας δ) η ηµεροµηνία διαγωνισµού ε) τα στοιχεία του αποστολέα Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και µε τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς λόγω όγκου δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα µε την ένδειξη «Παράρτηµα Προσφοράς». Α. Φάκελος κυρίως προσφοράς ( ικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς). 2

3 - Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζοµένου (άρθρο 8 του Ν.599/986) µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής, 5PROC ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων, των ειδικών όρων και των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισµού, τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι ο χρόνος παράδοσης των ειδών θα είναι σύµφωνος µε τις υποδείξεις των υπηρεσιών. - Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ. - Υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων (άρθρο 8 του Ν.599/986) µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής,, όπου να αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών και ότι δεν απασχολούν ούτε πρόκειται να απασχολήσουν καθ όλη την διάρκεια της σύµβασης ανασφάλιστο προσωπικό. - Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από την αρµόδια αρχή που θα έχει ισχύ την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. - Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης από την υπηρεσία προ Φ.Π.Α. για τα προσφερόµενα είδη ισχύος επτά (7) µηνών, συνταγµένη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ 4 του άρθρου 57 εγγυήσεις του Ν. 428/204 (ΦΕΚ 60/Α) όπως ισχύουν από 8/8/4. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής για το σύνολο των ειδών ανέρχεται στο ποσό των 703,57 (επτακόσια τρία ευρώ και πενήντα επτά λεπτά). - Φορολογική ενηµερότητα του διαγωνιζοµένου από την αρµόδια Εφορία. - Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ήµου Θεσσαλονίκης περί µη οφειλής ή περί διακανονισµού των χρεών. - Τα τεχνικά στοιχεία των προσφεροµένων ειδών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Τα δηµόσια έγγραφα µπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που έχουν προηγουµένως µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρµόδια δηµόσια αρχή (άρθ. του Ν. 4250/4). Β. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς - Με ποινή αποκλεισµού οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται σε χωριστό φάκελο καλά σφραγισµένο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και µε τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, και σ αυτόν θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τα συγκεκριµένα και µόνο υλικά σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα, η τιµή µονάδος, ποσό δαπάνης και η συνολική δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α., σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπα φωτοαντίγραφα). - Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. - Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Άρθρο 7: Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού Α. Παραλαβή προσφορών. Οι προσφορές είναι δυνατό: α. να υποβάλλονται στην Επιτροπή ιαγωνισµού κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη (άρθρο ο ). 3

4 β. να αποστέλλονται στον ήµο Θεσσαλονίκης (Γραφείο Πρωτοκόλλου) µε οποιονδήποτε 5PROC τρόπο, όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον ήµο Θεσσαλονίκης µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, µε ευθύνη του προσφέροντος. Ο ήµος Θεσσαλονίκης δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στον ήµο Θεσσαλονίκης, θα επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της. 3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από την Επιτροπή η λήξη της παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός εάν η εµπρόθεσµη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη. Β. ) Καταγραφή δικαιολογητικών Αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται από την Επιτροπή ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται από την Επιτροπή ιαγωνισµού (προκειµένου να αποσφραγιστεί την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί µε την πρόσκληση που θα αποστείλει η Επιτροπή ιαγωνισµού σε όσους γίνουν δεκτοί στο στάδιο της αξιολόγησης των δικαιολογητικών) και παραµένει σε αυτήν καθώς είναι αρµόδια και για την αξιολόγηση. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή ιαγωνισµού προβαίνει στην καταχώρηση των δικαιολογητικών αυτών που υπέβαλλαν προσφορές και υπογράφει το πρακτικό. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, έτσι ώστε αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό. 2) Έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικής προσφοράς. Η Επιτροπή ιαγωνισµού ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και στη συνέχεια την τεχνική προσφορά των συµµετεχόντων και συντάσσει τα αντίστοιχα πρακτικά. Τα παραπάνω πρακτικά διαβιβάζονται στο Τµήµα Προκηρύξεων και ηµοπρασιών προκειµένου να κοινοποιηθούν στους συµµετέχοντες, οι οποίοι µπορούν µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από της κοινοποιήσεως να υποβάλλουν ενστάσεις. Γ. Άνοιγµα οικονοµικών προσφορών Προκειµένου να αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές µόνον όσων έγιναν δεκτοί στο παραπάνω στάδιο, αποστέλλεται πρόσκληση προς αυτούς από την επιτροπή διαγωνισµού που ορίζει την ηµέρα και ώρα ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών, ώστε να προσέλθουν εάν το επιθυµούν στην δηµόσια ανακοίνωση των τιµών της οικονοµικής προσφοράς. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό από την επιτροπή διαγωνισµού που θεωρείται ως συνέχεια των παραπάνω και οφείλει µετά από λεπτοµερή έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών να προτείνει µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της την κατακύρωση του αποτελέσµατος. Το πρακτικό αυτό επίσης διαβιβάζεται στο Τµήµα Προκηρύξεων και ηµοπρασιών προκειµένου να κοινοποιηθεί στους συµµετέχοντες. Άρθρο 8 : Ενστάσεις κατά του διαγωνισµού Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν, υποβάλλονται εγγράφως ως εξής : Α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 4

5 Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή. Β) 5PROC Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν µόνο από προµηθευτή που έχει συµµετοχή στο διαγωνισµό µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την επίσηµη ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου του διαγωνισµού. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την Επιτροπή ιαγωνισµού, η οποία υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. Άρθρο 9 : Αξιολόγηση προσφορών ) Η αξιολόγηση των προσφορών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20,2 του ΕΚΠΟΤΑ γίνεται από τριµελή επιτροπή που έχει ορισθεί µε την υπ αριθµό../205 Α.Ο.Ε. 2) Ο προµηθευτής θα επιλεγεί βάσει της χαµηλότερης σε τιµή προσφορά είτε για το σύνολο των βιβλίων και περιοδικών, είτε για το σύνολο µόνο των βιβλίων ή των περιοδικών σύµφωνα µε τους όρους που συνέταξε η /νση Βιβλιοθηκών και Μουσείων τα χαρακτηριστικά της οποίας είναι κατά σειρά κριτηρίων τα εξής: α) Συµφωνία προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης β) Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε γ) Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο υλικό. 3) Προσφορά, που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου, για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, οργάνου. 4) Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτεται προσφορά, εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 5) Προσφορά, που θέτει όρο αναπροσαρµογής των προσφερόµενων τιµών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 5 της Υπ. Απ. 389/93. 6) Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Άρθρο 0 : Τιµές προσφορών α) Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται µόνο σε ΕΥΡΩ. β) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών. Άρθρο : Γλώσσα σύνταξης προσφορών Οι προσφορές, τεχνικές και οικονοµικές, θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. Άρθρο 2 : Χρόνος και τόπος παράδοσης των ειδών Ο χρόνος παράδοσης των βιβλίων και περιοδικών θα εκτελεστεί τµηµατικά σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες υπηρεσίες. H παραπάνω προµήθεια θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάδειξη του µειοδότη είναι η γραπτή δέσµευσή του για πιστή τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και ειδικών όρων που ορίζονται µε την παρούσα διακήρυξη. Μη συµµόρφωση προς οποιονδήποτε από αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς ή διακοπή της συνεργασίας. 5

6 5PROC Άρθρο 3 : Ισχύουσες διατάξεις Η προκείµενη προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ 6 & 23 της 389/93 Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν. 2286/95. Άρθρο 4 : Χρονική ισχύς προσφορών Όλες οι προσφορές όσων έχουν λάβει µέρος και δεν αποκλείσθηκαν από το διαγωνισµό, θεωρούνται ότι ισχύουν για ένα εξάµηνο από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Κατά το διάστηµα που ισχύουν οι προσφορές ο ήµος µπορεί να καλέσει τον προκριθέντα διαγωνιζόµενο µε βάση το πρακτικό αξιολόγησης, για να υπογράψει σύµβαση προµήθειας µε τους όρους της παρούσης διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων. Ο διαγωνιζόµενος δεν δύναται κατά το διάστηµα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε µεταβολή των όρων προερχόµενη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Ο ήµος Θεσσαλονίκης µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζοµένους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου παράτασης ισχύος των προσφορών µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. Άρθρο 5: απάνες που θα βαρύνουν τον προµηθευτή Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς των ειδών, την κράτηση 0,0% υπέρ της ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.403/20), τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος και κάθε νόµιµη κράτηση. Τα έξοδα δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης βαρύνουν τον προµηθευτή (γνωµοδότηση τµήµατος Ν.Σ.Κ. 204/200 Ν.380/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 63 Α - Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α ). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ήµο Θεσσαλονίκης Άρθρο 6 : ιακηρύξεις, συµβατικοί όροι δηµοπρασίας Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισµού, οι ενδιαφερόµενοι θα λαµβάνουν από το Κεντρικό ηµοτικό Κατάστηµα, Βασιλέως Γεωργίου Α, Τµήµα Προκηρύξεων και ηµοπρασιών, γραφείο 09Β ος όροφος, κο Μπαντή Αθανάσιο, τηλ και από την αρµόδια /νση Βιβλιοθηκών και Μουσείων που συνέταξε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό, πληροφορίες κα. Ελισάβετ Οικονοµίδου , κα Τριχά Βασιλική τηλ που συνέταξε τις τεχνικές προδιαγραφές της /νσης Νοµικής Υποστήριξης, την κα Ε. Τσιοµπανούδη τηλ του Βαφοπουλείου Πνευµ. Κέντρου και Μ. Σταµούδη τηλ , κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Τα τεύχη του διαγωνισµού είναι αναρτηµένα στο διαδικτυακό τόπο του ήµου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση Σύµφωνα µε την ν υπ αριθµ. 878/205 Απόφαση ηµάρχου Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ Ο Συντάξας Η αναπλ. Προϊσταµένη του Τµήµατος Προκηρύξεων και ηµοπρασιών Με εντολή ηµάρχου Η αναπλ. Προϊσταµένη /νσης Οικονοµικής & Ταµειακής ιαχείρισης Μπαντής Αθ. Κ. Πουρσανίδου Π. Λακερίδου 6

7 5PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια βιβλίων και περιοδικών, π.δ ,60 µε ΦΠΑ. Άρθρο 2 Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα υποβάλλουν πλήρη τεχνική περιγραφή των προσφεροµένων ειδών. Άρθρο 3: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Ο διαγωνιζόµενος, στο όνοµα του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια, υποχρεούται να προσκοµίσει ή να αντικαταστήσει την εγγυητική συµµετοχής µε εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 2. Η εγγύηση της καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύµβασης. 3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών. Άρθρο 4: Άρνηση υπογραφής της σύµβασης. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση εντός δέκα (0) ηµερών από τη γνωστοποίηση και δεν καταθέσει την κατά το προηγούµενο άρθρο εγγύηση, η εγγύηση συµµετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ήµου. 2. Ο ήµος δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενοµένης σ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας από τον αρνηθέντα την υπογραφή της σύµβασης. Άρθρο 5: Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία, που ορίζεται για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση, που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο, της παρούσης διακήρυξης.. Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ αυτόν οι κυρώσεις, που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της Υπ. Απόφασης 389/93. Άρθρο 6: Ευθύνη πωλητού και εγγύηση Ο ανάδοχος προµηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συµφωνηµένων ιδιοτήτων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυµµένου ελαττώµατος. Τα είδη θα ελέγξει το αρµόδιο όργανο παραλαβής και σε περίπτωση διαπίστωσης ελαττώµατος, ο ανάδοχος υποχρεούται σε αντικατάσταση αυτών. Άρθρο 7: Παραλαβή ειδών. Η παραλαβή των ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 της 389/93 της Υπουργικής Απόφασης, από τις αρµόδια τριµελή επιτροπή, σύµφωνα µε την./205 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου. 7

8 2. Οι παραδόσεις των ειδών γίνονται µε δελτίο αποστολής ή µε δελτίο αποστολής τιµολόγιο στο 5PROC οποίο ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στις υπηρεσίες το πρωτότυπο τιµολόγιο, όπου θα αναγράφεται ο τίτλος του βιβλίου ή περιοδικού, η τιµή χρέωσης από τον εκδότη χωρίς την τυχόν έκπτωση που παρέχει ο εκδότης στον ανάδοχο και σε δεύτερη στήλη θα γράφεται η τιµή χρέωσης του αναδόχου για κάθε τεύχος ή τόµο µειωµένη µε το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς του στο ήµο Θεσσαλονίκης. 3. Σε περίπτωση, που για την παραλαβή δεν χρειάζεται χρόνος για να διαπιστωθούν τυχόν ατέλειες, θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής (ή απόρριψης) της προµήθειας. Άρθρο 8:Υπέρβαση χρόνου παράδοσης. Σε περίπτωση, που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί εκπρόθεσµα, ο ήµος έχει δικαίωµα να επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιµο, που υπολογίζεται ως εξής: α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα, που δεν υπερβαίνει το µισό του προβλεπόµενου χρόνου παράδοσης, 2,5 % επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει τον παραπάνω χρόνο, 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 2. Παράταση στο χρόνο παράδοσης µπορεί να δοθεί µε απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου (πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης) και σχετική εισήγηση του αρµοδίου οργάνου. Άρθρο 9 : Τρόπος πληρωµής Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών µετά την υποβολή του σχετικού τιµολογίου πώλησης που θα εκδίδεται τµηµατικά µε κάθε παράδοση καθ υπόδειξη της υπηρεσίας και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο (παραγρ. Α, υποπαράγρ. Ζ.5) του Ν.452/203 (ΦΕΚ 07/Α/ ) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 20/7 άρθ.4, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». Άρθρο 0: Επίλυση διαφορών Οι διαφορές, που θα εµφανισθούν από την εφαρµογή της παρούσης προµήθειας, επιλύονται σύµφωνα µε το άρθρο 40 της 389/93 Υπουργικής Απόφασης. Άρθρο : Αναθεώρηση τιµών προσφοράς Οι τιµές της προσφοράς σε καµία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες µέχρι το τέλος της συµβατικής χρονικής περιόδου. Θεσσαλονίκη./../205 Ο Συντάξας Η αναπληρώτρια Προϊσταµένη του Τµήµατος Προκηρύξεων και ηµοπρασιών Με εντολή ηµάρχου Η αναπληρώτρια Προϊσταµένη /νσης Οικονοµικής και Ταµειακής ιαχείρισης Μπαντής Αθ. Κ. Πουρσανίδου Π. Λακερίδου 8

9 5PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη 27/08/205 Αρ. Πρωτ. : 28 ΠΡΟΣ /νση Οικονοµικής & Ταµειακής ιαχείρισης Τµήµα Προκηρύξεων & ηµοπρασιών Ταχ. /νση: Εθνικής Αµύνης 27 Ταχ. Κώδικας: 5462 Πληροφορίες: Ελισάβετ Οικονοµίδου Τηλ.: Fax: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προµήθειας βιβλίων και περιοδικών για το έτος 205 Κ. Α. ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ 5.005/ Νέοι τίτλοι βιβλίων & περιοδικών Στο παραπάνω ποσό συµπεριλαµβάνεται και ο Φ. Π. Α. 6 % ,00 9

10 Ειδικοί όροι προµήθειας βιβλίων & περιοδικών 5PROC Α. Βιβλία. Τα βιβλία, που θα συνοδεύονται από το αντίστοιχο δελτίο αποστολής, θα παραδίδονται τµηµατικά στην Κεντρική ηµοτική Βιβλιοθήκη, στο Τµήµα Βιβλιοθηκονοµικής Υποστήριξης & Βιβλιοδεσίας (6 ος όροφος), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, κατόπιν συνεννόησης. 2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύπτει το 98% των τίτλων της ενιαίας κατάστασης. 3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στη ηµοτική Βιβλιοθήκη το πρωτότυπο τιµολόγιο, όπου θα αναγράφονται οι τίτλοι των βιβλίων και η ποσότητα. 4. ε γίνονται δεκτά, άλλα βιβλία του ίδιου συγγραφέα, άλλοι τίτλοι του ίδιου εκδότη ή ίδιοι τίτλοι άλλου εκδότη, παρά µόνο οι συγγραφείς, οι τίτλοι, οι τόµοι και οι εκδότες που αναγράφονται στην ενιαία κατάσταση. 5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως το Τµήµα Βιβλιοθηκονοµικής Υποστήριξης & Βιβλιοδεσίας (6ος όροφος), για τους τίτλους των βιβλίων, που δεν µπορεί να καλύψει (εξαντληµένα κ.λ.π.) 6. Βιβλία ελαττωµατικά (κακέκτυπα, µε ελλιπείς σελίδες, φθαρµένα, λερωµένα κ.λ.π.) επιστρέφονται στον ανάδοχο µε δαπάνη δική του και αντικαθίστανται εντός δεκαπέντε (5) ηµερών. 7. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάδειξη του µειοδότη είναι η γραπτή δέσµευσή του για πιστή τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και ειδικών όρων που ορίζονται µε την παρούσα διακήρυξη. Μη συµµόρφωση προς οποιονδήποτε από αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς ή διακοπή της συνεργασίας. Β. Περιοδικά. Τα περιοδικά, που θα συνοδεύονται από το αντίστοιχο δελτίο αποστολής, θα παραδίδονται τµηµατικά στην Κεντρική ηµοτική Βιβλιοθήκη, στο Τµήµα Βιβλιοθηκονοµικής Υποστήριξης & Βιβλιοδεσίας (6 ος όροφος), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, κατόπιν συνεννόησης. 2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στη ηµοτική Βιβλιοθήκη το πρωτότυπο τιµολόγιο, όπου θα αναγράφονται οι τίτλοι των περιοδικών και τα τεύχη. 3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύπτει το 90% των τίτλων, καθώς και των τευχών ή των τόµων του κάθε τίτλου περιοδικού και να ενηµερώνει εγγράφως για την αιτία της αδυναµίας προµήθειάς των παραπάνω. 4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει τους αρµόδιους υπαλλήλους για την πορεία της παραγγελίας (αποστολές, εξαντληµένα τεύχη ή τόµοι κ.λ.π.). 5. Τεύχη ή τόµοι περιοδικών (κακέκτυπα, µε ελλιπείς σελίδες, φθαρµένα, λερωµένα κ.λ.π.) επιστρέφονται στον ανάδοχο µε δαπάνη δική του και αντικαθίστανται εντός δεκαπέντε (5) ηµερών. 6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάδειξη του µειοδότη είναι η γραπτή δέσµευσή του για πιστή τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και ειδικών όρων που ορίζονται µε την παρούσα διακήρυξη. Μη συµµόρφωση προς οποιονδήποτε από αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς ή διακοπή της συνεργασίας. Εσωτερική διανοµή - /νση Βιβλιοθηκών & Μουσείων - Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης Με εντολή ηµάρχου Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη της /νσης Βιβλιοθηκών & Μουσείων Παρασκευή Μανάκου 0

11 Α) 5PROC ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 205 Α/Α ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚ ΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ KANE, BEN Η ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΛΕΓΕΩΝΑ ANUBIS 23,33 22,0 2 KANE, BEN Ο ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΑΕΤΟΣ ANUBIS 25,24 23,8 3 HILLENMBRAND,LAURA ΑΛΥΓΙΣΤΟΣ BELL 6,92 5,96 4 FOLLETT, KEN Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΣ BELL 3,93 3,4 5 KING, STEPHEN Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ BELL 8,36 7,89 6 FOLLETT, KEN Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ BELL 3,93 3,4 7 ΚΑΙ ΟΓΛΟΥ ΘΕ Α ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥ BOOKSTARS ΓΙΩΓΓΑΡΑΣ 0,95 0,33 8 LINDSEY, JOANNA ΑΓΑΠΑΣ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ELXIS 3,24 2,49 9 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΝΑΣ ΑΣΤΑΚΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ Ο ΧΙΩΤΗΣ FYLATOS PUBLISCHING 3,58 2,8 0 DJIAN, PHILIPPE ΑΣΥΓΧΩΡΗΤΟΙ GEMA,94,26 WATKINS, MARY ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥΣ GEMA 23,09 2, ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ GUTENBERG 9,9 8,78 ΓΡΑΦΕ, ΜΙΛΑ ΟΡΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ GUTENBERG 7,76 6,75 4 SCHULTZ, W. ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ, ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΖΩΗ T.- ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ GUTENBERG 3,93 3,4 5 ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ-ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ GUTENBERG 24,88 23,47 6 ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, ΓΙΑΝΗΣ Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ GUTENBERG 8,9 7,84 7 CERVONE, DANIEL ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ GUTENBERG 84,60 79,8 8 NORBURY, COURTNEY ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ GUTENBERG 34,84 32,87 FRAZIER 9 BOWLES, SAMUEL ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ τ.2 GUTENBERG 24,88 23,47 20 NORRIS, FRANK ΜΑΚΤΙΓΚ GUTENBERG 2,90 20,66 2 ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, ΓΙΑΝΗΣ ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ GUTENBERG 0,75 0,4 22 ΓΑΛΑΝΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΝΑΞΙΑ, ΤΟ ΠΑΡΑ ΟΞΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΥΣΗΣ GUTENBERG 29,86 28,7 23 MATTHEW, LEWIS Ο ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ GUTENBERG 25,37 23,93 24 HAWTHORNE, NATHANIEL Ο ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΦΑΥΝΟΣ GUTENBERG 24,88 23,47 25 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ GUTENBERG 5,28 4, PESSOA, FERNARDO ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΚΑΕΙΡΟ GUTENBERG 2,94 2,2 ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ GUTENBERG 24,88 23,47 28 KRING, A. M. ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ GUTENBERG 5,29 42,73 29 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΛΕΥΚΗ ΧΑΜΣΙΝ HISTORICAL QUEST 6,57 5,63 30 ALTES, MARTA Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΑΤΟΣ KEY BOOKS,84,7 3 ALTES, MARTA Ο ΠΑΠΠΟΥΚΑΣ KEY BOOKS 0,45 9,86 32 ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ, MODERN Η ΚΑΜΗΛΟΠΑΡ ΑΛΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΦΤΑ ΟΥΡΕΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗ TIMES,0 0,39 33 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, MODERN ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ. TIMES 5,83 4,93 34 ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 35 BARBEL SPATHELF ΤΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΒΑΛΙ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΩΝ ΒΕ ΟΥΙΝΩΝ -2ο ΒΙΒΛΙΟ ΤΟ ΑΓΓΕΛΑΚΙ ΜΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΩ ΙΚΕΣ Ο ΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ MODERN TIMES 6,92 5,96 MODERNTIMES,94,26

12 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,ΚΩ MYSTIS 36 Η ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΑΧ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 645 5,92 5,02 ΣΤΗΣ Μ EDITIONS 5PROC BUCAY JORGE ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΓΩΙΣΜΟ OPERA 4,84 4,00 38 BUCAY, JORGE ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΓΩΙΣΜΟ OPERA 4,83 3,99 39 SEPULVEDA LUIS ΕΝΑΣ ΓΕΡΟΣ ΠΟΥ ΙΑΒΑΖΕ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΓΑΠΗΣ OPERA,66,00 40 SEPULVEDA LUIS Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΣΑΛΙΓΓΑΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΡΑ ΥΤΗΤΑΣ OPERA 0,60 0,00 4 BUCAY,JORGE Ο ΑΛΥΣΟ ΕΜΕΝΟΣ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ OPERA 9, ,6 42 BUCAY JORGE Ο ΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΞΑΡΤΗΣΗΣ OPERA 4,84 4,00 43 BUCAY JORGE Ο ΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ OPERA 9,08 8,00 44 BUCAY JORGE Ο ΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ OPERA 2,20 20,00 45 FRABBETI, CARLO ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΛΑΣΗ OPERA 9,54 9,00 46 SEPULVEDA LUIS ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ KILLER OPERA 7,42 7,00 47 CLARKE, CASSANOVA ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ PLATYPUS 22, 20,86 48 TRANSTROMER, TOMAS ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ PRINTA 8,02 7,00 49 DEAKINS, DAVID ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ROSILI 57,23 53,99 50 MORAN,JOSE Ο ΤΙΓΡΗΣ ΚΑΙ Η ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ SUSAETA 7,66 7,23 5 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ,ΓΙΩΤΑ ΟΙ ΝΤΑΗ ΕΣ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ SUSAETA 2,93 2,20 52 ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ SUSAETA 2,98 2,8 53 CRIPPA, MARIA ANTONIETTA ΓΚΑΟΥΝΤΙ TASCHEN 7,96 7,5 54 UNIVERSITY ΤΣΟΥΚΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ STUDIO ΛΑΖΑΡΟΣ PRESS 29,86 28,7 55 ΚΟΛΩΝΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ Σ. Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ 56 ΜΟΤΣΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ OSMANLI, TOMISLAV ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ, ΜΕΝΗ LINDSAY- SAYlBAIRE, DAVID ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΜΥΣΤΙΚΑ, ΨΕΜΑΤΑ, ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΙΑΟΛΟΣ ΜΕΣΑ ΤΟΥ UNIVERSITY STUDIO PRESS UNIVERSITY STUDIO PRESS UNIVERSITY STUDIO PRESS UNIVERSITY STUDIO PRESS UNIVERSITY STUDIO PRESS 49,77 46,95 4,93 4,08 7,07 6,67 6,92 5,96 0,09 9,52 60 ΓΑΛΙΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑ ΡΑ ΙΚΙΑ ΑΝΑΠΟ Α VAKXIKON.GR 0,60 0, PUJOL I PONS ESTEVE 20 ΑΞΙΕΣ ΖΩΗΣ ΑΓΚΥΡΑ 9,9 8,78 ΒΑΚΑΛΗ- ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΝΣΤΑΙΝ ΑΓΚΥΡΑ 3,88 3,66 ΦΙΛ. 63 ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ, ΕΥΑ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΑΓΚΥΡΑ 3,48 3, ΖΑΜΠΕΤΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΡΚΟΥ ΕΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ, ΓΙΩΤΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΜΠΕΤΑΣ ΑΓΚΥΡΑ 8,8 7,75 Η ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΣΒΟΥΡΑ ΑΓΚΥΡΑ 9,75 9,20 Η ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙ Α ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΑΝ ΤΗ ΒΙ Α! ΑΓΚΥΡΑ 7,86 7,42 67 LOU,VIRGINIE ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΣΤΗ ΒΙΑ ΑΓΚΥΡΑ 7,87 7,42 68 ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΟΣ ΜΙΑ ΑΛΛΟΚΟΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΑΓΚΥΡΑ 7,86 7,42 69 ΓΙΟΒΑΝΝΑ Ο ΚΟΜΠΟΣ ΑΓΚΥΡΑ 3,83 3,05 70 ΚΥΡΙΜΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ Ο ΛΥΚΟΣ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΚΥΡΑ 7,7 6,76 7 ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ- ΓΙΑΛΟΥΣΗ,ΕΙΡΗΝΗ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΑΓΚΥΡΑ 5,87 5,54 72 COX, ROXBEE PHIL ΟΛΑ ΜΗΝ ΤΑ ΤΡΩΣ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΠΑΧΟΥΛΟΣ ΑΓΚΥΡΑ,60 0,94 2

13 73 KORMAN GORDON ΤΑ 39 ΣΤΟΙΧΕΙΑ:ΚΕΙΧΙΛ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΒΕΣΠΕΡ ΑΓΚΥΡΑ 5,43 4,56 74 ΚΕΖΑ, ΛΩΡΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΑ 7,96 7,5 75 ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΑ ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ; ΑΓΚΥΡΑ 8,96 8, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΩΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟ ΜΠΛΟΚΑΚΙ ΕΝΟΣ UFO ΑΓΚΥΡΑ 0,75 0,4 ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΙ; ΑΓΚΥΡΑ 7,76 7,32 78 COX, ROXBEE PHIL ΨΕΜΑΤΑ ΜΗ ΛΕΣ, ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑ... ΘΑ ΚΛΑΙΣ ΑΓΚΥΡΑ,60 0,94 79 ROTH, JOSEPH Η ΚΡΥΠΤΗ ΤΩΝ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΩΝ ΑΓΡΑ 5,43 4,56 80 FEREY, CARYL ΜΑΠΟΥΤΣΕ ΑΓΡΑ 9,4 8,3 8 ROTH, JOSHEPH ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΦΟΝΟΥ ΑΓΡΑ 4,93 4,08 82 ΚΟΡΟΒΙΝΗΣ, ΘΩΜΑΣ ΤΙ ΠΑΘΟΣ ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ ΑΓΡΑ 3, ,28 83 ELLIOT,JANE ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ Σ' ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ ΣΤΟ ΜΑΤΙ 84 ΠΑΛΙΑΚΗ ΜΠΟΚΗ, ΜΑΡΙΝΑ Α ΕΛΦΟΙ ΒΛΑΣΣΗ 0,4 9,57 Η ΚΥΡΑ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΑΘΩΣ 5,37 5,07 85 FO, DARIO ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 7,43 7,0 86 ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 0,60 0,00 87 ΡΟΜΠΙΝΣ ΤΟΜ ΘΙΒΕΤΙΑΝΗ ΡΟ ΑΚΙΝΟΠΙΤΑ ΑΙΟΛΟΣ 7, , GROTHUSEN, KATRIN ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΒΑΨΕΙ ΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΥΓΑ ΑΙΣΩΠΟΣ,45 0,80 Ο ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΕ ΝΑ ΦΟΒΗΘΕΙ ΑΙΩΡΑ 2,74 2,02 90 ΖΟΥΡΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΚΡΙΤΑΣ 2,94 2,2 9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ BIA TΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ 3,85 30,05 92 ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΕΣ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ 26,48 24,98 93 MAZOWER, MARK (ΕΠΙΜ.) ΙΚΤΥΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑ Α ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ 23,39 22,07 94 ΒΟΓΛΗΣ, ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ Η Α ΥΝΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ 23,39 22,07 95 BOOKCHIN, MURRAY Η ΤΡΙΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Τ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ 35,03 33,05 96 BOOKCHIN, MURRAY Η ΤΡΙΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Τ. 2 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ 29,86 28,7 97 MAZOWER, MARK ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ 3,80 30, SOLOMON, ANDREW CLARK, CHRISTOPHER MOCZARSKI, KAZIMIERZ Ο ΑΙΜΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ 3,85 30,05 ΟΙ ΥΠΝΟΒΑΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ 37,2 35,02 ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΗΜΙΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ 9, 8,03 0 EVANS, RICHARD J. ΤO Γ ΡAIX ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ 44,79 42,25 02 DUNHAM, WILLIAM ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ 2,20 20,00 03 HARTLEY, GREGORY Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΚΥΩΝ 9,92 8,79 04 FOX, BRONWYN ΝΙΚΗΣΤΕ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ΑΛΚΥΩΝ 2,90 20,66 05 ΣΑΝΙ ΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΑΝΑΤΥΠΟ 5,92 5, ΛΙΑΣΚΑ-ΜΑΥΡΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ, ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΕΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ 5,37 4,50 ΓΚΙΑΚ ΑΝΤΙΠΟ ΕΣ 9,6 8,64 08 ΕΓΩ ΚΙ ΕΣΥ..ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΡΜΟΣ 7,92 6,9 09 ΒΑΪΤΣΑΡΑΣ,ΓΙΑΝΝΗΣ Η ΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΑΡΜΟΣ 5,92 5,02 0 ΓΙΩΣΑΦΑΤ,ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΕΙ ΚΑΝΕΙΣ Η ΝΑ ΜΗ ΠΑΝΤΡΕΥΤΕΙ ΑΡΜΟΣ 7, ,72 ΚΟΡ ΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 2 3 5PROC ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΜΕΩΝΙ ΗΣ, ΘΩΜΑΣ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΦΑΓΙΟΥΜ ΚΑΙ Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΡΜΟΣ 5,23 4,37 ΟΙ ΨΥΧΟΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΑΡΜΟΣ 3,93 3,4 ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΗ ΑΡΜΟΣ 7,92 6,9 3

14 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΖΑΝΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΖΑΧΑΡΙΑ ΗΣ, ΤΡΥΦΩΝ AGAZARIAN, YBONNE M. ΜΑΡΤΙ ΗΣ, ΙΑΚΩΒΟΣ Θ. ORTON, JOE KINGSLEY ΡΩΓΜΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΙΓΜΑΤΑ ΑΡΜΟΣ 5,3 4,27 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΣ 4,93 4,08 ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΣ 2,94 2,2 ΣΥΣΤΗΜΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΑ ΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΡΜΟΣ 29,86 28,7 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΡΜΟΣ 3,93 3,4 ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙ Ε Ο ΜΠΑΤΛΕΡ ΑΣΤΑΡΤΗ 2,72 2,00 20 ΑΝ ΡΙΑΝΟΥ, ΑΝΝΑ ΟΙ ΠΙΟ ΥΝΑΤΕΣ ΑΣΤΑΡΤΗ 0,60 0,00 2 ΜΟΥΜΟΥΖΙΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ Η ΧΗΝΑ Η ΠΙΠΙΝΑ ΒΑΡΦΗΣ 4,3 3,50 22 ΣΕΧΙ ΟΥ, ΟΛΓΑ Β Ο ΑΧΙΝΟΣ ΚΑΙ Η ΣΑΡ ΕΛΑ ΒΑΡΦΗΣ 3,25 2, ΚΑΝΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΝΕΣΤΟΡΙ ΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΚΙΑ, ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΜΑΡΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ ΗΣ, ΦΙΛ. ΜΑΡΚΑΡΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΑΡΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ ZMIJANJAC, KSENIJA 32 FIORE, FRANK Η ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΕΡΕΤΤΑΣ 2,72 2,00 ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ 3,85 30,05 24,88 23,47 46,78 44,3 Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ -ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΗΣ 5,90 5,00 ΣΑΝ ΣΚΥΛΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΗΣ 9,54 9,00 ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΗΣ 5, ,00 ΨΩΜΙ, ΠΑΙ ΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΗΣ 9,08 8,00 Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 2,90 20,66 E-MARKETING ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΚΙΟΥΡ ΑΣ 25,8 23,75 33 BEEVOR, ANTONY D-DAY ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΟΡΜΑΝ ΙΑ ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ 38,22 36,06 34 STRACHAN, HEW Α ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ 29,86 28,7 35 DOSTOYEVSKY, FYODOR Ο ΗΛΙΘΙΟΣ ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ 22,89 2,59 36 AΝDELMAN, DAVID Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΒΕΡΣΑΛΛΙΩΝ ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ 24,88 23,47 37 ANOUILH, JEAN SCHOPENHAUER, ARTHUR ΚΟΣΜΑΣ, ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΤΟ ΑΓΡΙΜΙ, Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ) ΓΚΟΝΗΣ 2,20 20,00 Η ΤΕΧΝΗ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΝΕΙΣ ΓΝΩΣΗ 5,47 5,6 ΤΟ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗ 4,93 4,08 40 VILAR, ESTEL Η ΕΚΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΛΑΜΨΗ ΤΗΣ ΒΛΑΚΕΙΑΣ ΓΝΩΣΗ 0,95 0,33 4 SCHWEITZER, FRANK ΠΩΣ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΓΝΩΣΗ 4,33 3,52 42 ΑΡΚΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 8,46 7,98 43 ΑΡΚΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 2,94 2,2 44 TYPEX ΡΕΜΠΡΑΝΤ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 6,42 5, PROC ΠΑΙ ΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ SERTA ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΗ 7,92 6,9 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗ 7,96 7,5 47 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 7,92 6,9 48 TOMLINSON, CAROL ANN ΠΏΣ ΝΑ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗ 3,93 3,4 4

15 49 ΚΡΟΚΟΥ, ΖΩΗ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗ,94,26 50 BRECHT, BERTOLT ΕΚΛΕΚΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΑΜΙΑΝΟΣ 8,03 7,0 5 ΠΑΛΑΤΣΙ ΟΥ, ΜΑΡΙΑ Η ΒΕΡΒΕΡΙΤΣΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΚΟΡΟΥΛΗΣ ΑΡ ΑΝΟΣ 9,95 9,39 52 ΚΕΚΕΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΑ ΡΑΣΗ 23,89 22,54 53 ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗ ΚΕΛΛΥ ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΙΑΠΛΑΣΗ 4,93 4,08 54 ΠΑΠΑΘΩΜΑ, ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΑΜΑΛΑΣΟΥΝΘΑ ΙΑΠΛΑΣΗ 4,93 4,08 55 ΡΟΥΓΓΕΡΗ,ΚΑΡΜΕΝ ΈΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΙΑΠΛΑΣΗ 4, ,7 56 ΚΑΤΣΑΡΗ,ΜΑΡΙΑ ΕΝΑΣ ΛΥΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΙΑΠΛΑΣΗ 8,86 8,36 57 ΕΝΑΣ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΣ ΣΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ ΙΑΠΛΑΣΗ,94,26 58 ΑΝ ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ Η ΓΟΡΓΟΝΑ ΤΟΥ ΟΡΦΕΑ ΙΑΠΛΑΣΗ 3,93 3,4 59 ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ,ΧΡΥΣΑ ΝΘΗ Η ΚΥΡΑ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΟΙ Ω ΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΙΑΠΛΑΣΗ 2,2,43 60 ΡΟΥΓΓΕΡΗ ΚΑΡΜΕΝ Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΤΑ ΨΗΛΟΙ ΝΑΝΟΙ ΙΑΠΛΑΣΗ 4, ,7 6 ΠΑΠΑΘΩΜΑ,ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΗΡΘΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΙΑΠΛΑΣΗ 2,05,37 62 ΚΡΑΛΛΗ,ΣΟΦΙΑ Ο ΡΑΚΟΣ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΙΑΠΛΑΣΗ 0,09 9,52 63 ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ Ο ΛΑΓΟΣ ΠΟΥ ΜΙΣΟΥΣΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΑΥΓΑ ΙΑΠΛΑΣΗ,94,26 64 ΣΕΝΕΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝ Ο ΨΑΡΑΣ ΚΙ Ο ΚΟΡΜΟΡΑΝΟΣ ΙΑΠΛΑΣΗ,94,26 65 ΠΑΠΑ ΑΚΗ, ΓΕΥΣΩ ΟΜΑ ΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΠΛΑΣΗ 9,59 9,05 66 ΣΚΑΛΙ Η,ΖΩΗ ΟΜΑ ΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΑΠΛΑΣΗ, 0,48 67 ΜΠΟΥΣΑΡ,ΑΝΤΡΕ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΕΝ ΤΡΩΝΕ ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΙΑΠΛΑΣΗ 2,94 2,2 68 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΙΑΠΛΑΣΗ 2, ,62 69 ΤΡΙΒΙΖΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΟ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΚΥΚΝΑΚΙ ΙΑΠΛΑΣΗ 4, ,5 70 ΤΡΙΒΙΖΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΟ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΑ ΙΑΠΛΑΣΗ 4, ,59 7 ΑΡΤΖΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟ ΤΑΞΙ Ι ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ ΙΑΠΛΑΣΗ 8,04 7, ΧΟΝΤΡΗ ΣΑΝ ΜΠΑΛΟΝΙ ΙΑΠΛΑΣΗ 2,2,43 ΕΧΩ ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΙΑΠΛΟΥΣ 5,90 5,00 74 ΛΑΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΑΣΤΕΡΑΚΙ ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΑ ΜΟΥ ΙΑΠΛΟΥΣ,84,7 75 ΚΑΒΒΑ Α, ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΟ ΚΡΥΦΤΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΙΑΠΛΟΥΣ,87,20 76 ΤΖΑΒΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΚΑΠΕΛΟ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΜΟΥ ΙΑΠΛΟΥΣ,84,7 77 ΤΖΑΒΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΑΠΛΟΥΣ, ,5 78 AMMANN, MARGRET ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΥΛΟΣ 7,40 6,98 79 BJORK, SAMUEL ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΟΠΤΡΑ 7,62 6,62 80 ΓΑΛΑΝΟΥ, ΑΝΝΑ ΣΜΑΡΑΓ Ι ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ ΙΟΠΤΡΑ 7,62 6,62 8 BACCALARIO, PIERDOMENICO EMPORIOU: ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΓΡΙΦΟΙ ΙΟΠΤΡΑ 3,24 2,49 82 FREEMAN,KIMBERLEY ΑΓΡΙΟ ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ ΙΟΠΤΡΑ 6,52 5,58 83 HISLOP, VICTORIA ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΟΠΤΡΑ 8,6 7, ΑΡ Α- ΙΟΡ ΑΝΙ ΟΥ,ΑΝΝΑ ΤΖΑΒΑΡΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟ- ΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ ΟΜΗΡΟΣ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΗΜΙ ΙΟΠΤΡΑ 6,52 5,58 ΓΥΡΙΣΕ ΣΕΛΙ Α ΙΟΠΤΡΑ 6,47 6,0 86 HISLOP, VICTORIA Η ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΟΠΤΡΑ 8,6 5 87, PROC ΚΟΡΤΩ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΙΑΣ ΣΚΥΛΑΣ ΙΟΠΤΡΑ 6,2 5,2 88 ΚΑΖΑΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Η ΚΑΤΥ ΕΙΧ' ΕΝΑΝ ΚΗΠΟ ΙΟΠΤΡΑ 0,95 0,33 89 ΓΟΥΒΕΛΗ,ΓΙΩΤΑ Ν. Η ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑ ΙΟΠΤΡΑ 5,83 4,93 90 ΓΙΩΤΗ, ΜΑΡΙΝΑ Η ΣΤΙΓΜΟΥΛΑ ΕΊΝΑΙ ΥΝΑΤΗ ΙΟΠΤΡΑ 9,85 9,29 9 FROMM, ERICH Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΟΠΤΡΑ 5,43 4,56 5

16 92 OLIVER,JAMIE ΜΑΓΕΙΡΕΨΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ JAMIE ΙΟΠΤΡΑ 24,38 23,00 93 ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ Α ΑΜΙ ΟΥ ΕΙΡΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΙΟΠΤΡΑ 6,52 5,58 94 ΚΡΟΜΜΥ ΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΜΗ ΜΕ ΛΗΣΜΟΝΕΙ ΙΟΠΤΡΑ 7,62 6,62 95 SEHLBERG, DAN ΜΟΝΑ ΙΟΠΤΡΑ 6,52 5,58 96 RAYAN, WILLIAM Ο ΙΕΡΟΣΥΛΟΣ ΙΟΠΤΡΑ 3,83 3,05 97 BACCALARIO, PIERDOMENICO Ο Ο ΥΣΣΕΑΣ ΜΟΥΡ: ΟΙ ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΙΟΠΤΡΑ 4,33 3,52 98 ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΝΝΑ Ο ΛΟΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΓΑΤΕΣ ΙΟΠΤΡΑ 7,66 7,23 99 ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΝΝΑ Ο ΛΟΚΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΟΠΤΡΑ 7, ,3 200 ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΝΝΑ Ο ΛΟΚΟ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ ΙΟΠΤΡΑ 7,66 2 4,45 20 HAYES TERRY Ο ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ ΙΟΠΤΡΑ 9,8 8, ΠΑΠΑΚΟΥ ΒΑΣΩ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ ΙΟΠΤΡΑ 6, , ΚΡΟΜΜΥ ΑΣ,ΚΩΣΤΑΣ ΟΓΚΡΕΣΑ ΙΟΠΤΡΑ 5,53 4, BACCALARIO, PIERDOMENICO Ο ΥΣΣΕΑΣ ΜΟΥΡ: ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΚΑΘΡΈΦΤΕΣ ΙΟΠΤΡΑ 4,33 3, RILEY, LUCINDA ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΙΟΠΤΡΑ 8,7 7, ΑΝΝΑ, ΓΑΛΑΝΟΥ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΦΩΤΙΕΣ ΙΟΠΤΡΑ 4,93 4, BJOORK SAMUEL ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΟΠΤΡΑ 7,62 6, FRENCH, NICCI ΣΗΜΑ ΕΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗ ΙΟΠΤΡΑ 6,52 5, ΓΑΛΑΝΟΥ, ΑΝΝΑ ΣΜΑΡΑΓ Ι ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ ΙΟΠΤΡΑ 7, ,53 20 AHERN, CECELIA ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ ΙΟΠΤΡΑ 0,95 0,33 2 REID,BRENDA ΤΟ ΠΑΙ Ι ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΙΟΠΤΡΑ 6,2 5,2 22 BELINDA,ALEXANDRA ΤΟ ΡΟ Ο ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ ΙΟΠΤΡΑ 8,7 7,65 23 ΑΝΝΑ, ΓΑΛΑΝΟΥ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΟΥΣΑΝ ΟΙ ΘΕΟΙ ΙΟΠΤΡΑ 4,93 4, ΑΜΙΑΝΟΥ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 26 ΜΑΝΩΛΑ ΝΙΤΣΑ ΙΣΟΒΙΑ ΕΣΜΑ 27 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΑΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΑΡΓΟΣ ΧΟΡΟΣ ΙΟΠΤΡΑ 7,42 6,43 ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΒΕΒΑΙΟ ΜΕΛΛΟΝ ΙΣΙΓΜΑ 9,9 8,78 28 ΜΠΡΙΛΗ,ΘΕΩΝΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΡΩΤΑΣ ΖΗΤΑΣ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ 29 DE FILIPPO, EDUARDO ΥΑΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΥΑΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΥΑΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ 4,93 4,08 7,62 6,62 6, ,98 ΑΧ, ΑΥΤΑ ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ Ω ΩΝΗ 6,36 6, STRINBERG AUGUST ΕΣΠΟΙΝΙΣ ΤΖΟΥΛΙΑ. Η ΠΙΟ ΥΝΑΤΗ Ω ΩΝΗ 8,48 8, PUSKIN, ALEKSANDR ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΟΝΕΓΚΙΝ Ω ΩΝΗ 2,72 2,00 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ ΥΜΑΣΙΑ Ω ΩΝΗ 3,85 30, BRECHT, BERTOLT Η ΜΑΝΑ ΚΟΥΡΑΓΙΟ Ω ΩΝΗ 2,72 2, BRECHT, BERTOLT Η ΟΠΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ Ω ΩΝΗ 0,60 0, PROC ΒΑΒΛΙ ΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΦΟΒΙΑ Ω ΩΝΗ 3,7 2, ANOUILH, JEAN ΜΗ ΕΙΑ; ΙΕΖΑΒΕΛ Ω ΩΝΗ,66, MOLIERE, JEAN BAPTISTE ΤΑΡΤΟΥΦΟΣ Ω ΩΝΗ 7,42 7, HEGEL, GEORGE W. F. ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Τ.2 Ω ΩΝΗ 27,57 26,0 229 MURPHY JILL ΜΙΑ ΙΑΙΤΑ ΓΙΑ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ Ε.ΡΩΣΣΗ 5,97 5, ΜΙΛΑ ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ Ε.Ψ.Υ.Π.Ε 5, ,00 23 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ DELETE ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. 5,92 5, ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ: ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 2,72 2, ΠΑΤΛΑΚΟΥΤΖΑ,ΜΑΡΘΑ ΜΕΡΤΑΝΙ:ΤΟ ΑΚΡΥ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΞΗ 4,33 3, ΕΞΕΡΤΖΟΓΛΟΥ, ΧΑΡΗΣ ΕΚ ΥΣΜΩΝ ΤΟ ΦΩΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 2ΟΥ 9, 8,03 6

17 235 HODDER, IAN ΣΥΝΥΦΑΝΣΗ 236 TRAVERSO, ENZO ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΚΥΡΤΑΤΑΣ, ΗΜΗΤΡΗΣ Ι. SANTIAGO-RAMON CAJAL ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΗΣ ΒΡΙΣΗΙ ΑΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 2ΟΥ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 2ΟΥ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 2ΟΥ 24,38 23,00 2,94 2,2 2,74 2,02 ΟΚΙΜΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΚΡΕΜΕΣ 4,93 4, LACAN, JACQUES Ο ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΩΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΣ 4,93 4, ΤΡΙΒΙΖΑΣ, ΕΥΓΕΝΙΟΣ 24 ΨΥΛΛΟΥ,ΡΙΤΣΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ: ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΜΑΘΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΜΑΘΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΜΑΤΑ, Η ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΑ ΜΑΥΡΗ ΓΑΤΑ 245 ΚΩΤΣΑΛΙ ΟΥ ΟΞΑ ΤΟ ΧΕΛΙ ΟΝΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΤΟΥΡΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΑΤΖΟΛΕΤΑΚΗ ΓΩΓΩ ΚΕΡ ΙΣΤΑΝΟΙ ΚΑΙ ΧΑΝΙΣΤΑΝΟΙ ΚΑΙ... ΜΙΑ ΧΑ ΙΑΡΑ ΦΑΛΑΙΝΑ ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΚΑΚΙ ΤΟ Ζ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΟΕΚ Ο ΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟΕΚ Ο ΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟΕΚ Ο ΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟΕΚ Ο ΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟΕΚ Ο ΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ 4,33 3,52 28,27 26,67 2,39 20,8 24,88 23,47 3,44 2,68,94,26 2,9,50 5,83 4,93 7,4 6,7 249 ΧΑΙΝΤΝ, ΛΟΥΚΑΣ ΑΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΓΙΟΥΡΒΕ ΑΣ ΕΝΑΛΙΟΣ 2,94 2,2 250 KINGSLEY, KIMBERLY ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΕΝΑΛΙΟΣ,74,08 25 WELSΗ, FRANK Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗ ΕΝΑΛΙΟΣ 5,83 4, HAUCK, PAUL ΚΡΑΤΑ ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΕΝΑΛΙΟΣ 9,75 9, ΑΡΓΥΡΙΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΜΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΝΑΛΙΟΣ 2,74 2, FILLIOZAT ISABELLE ΤΑ ΟΚΙΜΑΣΑ ΟΛΑ ΕΝΑΛΙΟΣ 2,74 2, CROFTON, IAN ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΝΑΛΙΟΣ 7,82 6, ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΙΡΗ ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ, ΗΜΗΤΡΗΣ PESSOA, FERNARDO ΤΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΝΑΛΙΟΣ 8, 7,08 Η ΜΑΓΙΚΗ ΤΡΕΛΑ ΤΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟΙΣ,94,26 ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ Ω Η ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΕΞΑΝΤΑΣ 20,28 9,3 259 ELIOT. T.S. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ ΕΞΑΝΤΑΣ 3,9 2, ΠΑΤΛΑΚΟΥΤΖΑ ΜΑΡΘΑ ΜΕΡΤΖΑΝΗ. ΤΟ ΑΚΡΥ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗ 4,33 3,52 26 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΑΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΕΞΗ 5,53 4, SHAKESPEARE, WILLIAM ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΕΛΟΣ ΚΑΛΟ, ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 0,6 0,0 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΑΚΡΟ ΕΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 6,92 5, Η ΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 2,90 20, ΧΟΥΖΟΥΡΗ, ΕΛΕΝΑ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 3,93 3,4 266 ΑΝ ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝ ΡΕΑΣ Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ,94, ΠΑΛΑΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΗ ΜΕΘΟΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 4,93 4, SIGMUND, FREUD ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΣ, ΜΑΖΟΧΙΣΜΟΣ, ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 9,46 8, ΒΑΜΒΑΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΑΝΑ- ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΦΡΟΥΝΤ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 25,28 23, FREUD, SIGMUND ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 8,9 7,84 27 ΜΠΡΟΥΣΚΟΥ ΑΙΓΛΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΣΑΣ ΧΑΡΙΖΩ ΤΟ ΠΑΙ Ι ΜΟΥ 272 5PROC ΓΚΙΡΓΚΙΝΟΥ Η ΕΛΕΝΗ Η ΧΕΛΙ ΟΝΑ Η ΦΕΝΕΛΗ ΚΑΙ Ο ΑΛΗΤΗΣ Ο ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙ ΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 6,92 5,96 3,74 2,96 7

18 273 ΜΠΑΣΛΑΜ, ΗΜΗΤΡΗΣ Ο ΑΓΗΣΙΛΑΓΟΣ 274 ΚΑΡΓΑ,ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΕΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΥ, ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΑΠΑ ΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΑΛΕΞ. ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 4,84 4,00 3,25 2,50 ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΜΕ ΤΗ ΡΟΚΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ 4,93 4,08 Η ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΕΡΑΤΩ 8,48 8, ΤΣΙΦΟΡΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΕΡΜΗΣ 5,90 5, ΜΑΚΡΙ ΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΙ ΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΜΙΣΗΣ ΝΤΕΝΕΚΕΣ ΕΣΤΙΑ 2,68,96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 7,92 6,9 Η ΕΞΙΑ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥ ΡΑΣΟΥ ΕΣΤΙΑ 0,4 9,57 28 ΠΙΖΑΝΙΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΣΤΙΑ 28,86 27, ΛΑΖΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΕΣΤΙΑ 6,75 5, ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ, Μ. Ο ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΣΤΙΑ 4,7 3, ΠΟΛΙΤΗΣ, ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΟΥ ΧΑΤΖΗΦΡΑΓΚΟΥ ΕΣΤΙΑ 6,74 5, KUNDERA, MILAN ΤΟ ΒΑΛΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑ 8,25 7, OKTEM, KEREM ΟΡΓΙΣΜΕΝΟ ΕΘΝΟΣ ΕΥΡΑΣΙΑ 22,39 2,2 287 EBELRE, HANNELORE ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΥΜΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚ. 0,65 0, CAMUS, ALBERT Η ΠΑΝΟΥΚΛΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 2,72 2,00 ΜΠΕΑΖΙ ΟΥ, Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 289 ΖΗΤΗ 2,72 2,00 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΑΞΗ 290 ΤΣΟΥΡΗΣ, ΝΙΚΟΣ Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΖΗΤΗ 0,65 0,05 29 ΝΕΑ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΧΝΗ ΖΗΤΗ 3,85 30, ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΖΗΤΗ 0,6 0,0 293 ΚΟΥΦΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΠΟΝ ΥΛΩΤΩΝ ΖΗΤΗ 25,48 24, ΤΣΟΥΚΑΠΑΣ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΖΗΤΗ,94, HOBBES, THOMAS ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΖΗΤΡΟΣ 5,92 5, WHITMAN, WALT ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ; ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΟΜΑΝΟΚ ΗΡΙ ΑΝΟΣ 2,72 2, WILLIAMS, TENNESSEE ΛΥΣΣΑΣΜΕΝΗ ΓΑΤΑ ΗΡΙ ΑΝΟΣ 4,84 4, PINTER, HAROLD ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΑ ΗΡΙ ΑΝΟΣ 5,90 5, WILLIAMS, TENNESSEE MOLIERE, JEAN BAPTISTE STRINBERG, AUGUST ΞΑΦΝΙΚΑ ΠΕΡΣΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΗΡΙ ΑΝΟΣ,66,00 Ο ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΣ ΗΡΙ ΑΝΟΣ 2,72 2,00 Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΗΡΙ ΑΝΟΣ 5,37 4, PIRANDELLO, LUIGI ΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΗΡΙ ΑΝΟΣ 2,72 2, NIETZSCHE, FRIEDRICH WILHELM ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ, ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΝΙΧΩΡΙΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟ ΕΠΩΦΕΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΗΡΙ ΑΝΟΣ 5,43 4,56 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΟ ΟΤΟΣ 3,80 30,00 ΜΑΘΑΙΝΩ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΗΡΟ ΟΤΟΣ 26,50 25, HARRIS, VINCENT ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΑ ΟΧΙ ΘΕΣΙΣ 0,95 0, BAUM,HELKE ΜΑΜΑ, ΑΥΤΟΣ ΟΛΟ ΜΕ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΘΥΜΩΝΩ ΘΥΜΑΡΙ 9,55 9, NUSSBAUM, MARTHA ΣΙΟΥΣΙΟΥΡΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΘΥΡΑΘΕΝ 35,03 33,05 ΗΜΟΣΙΟ ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΑΙΟ Ι.ΣΙ ΕΡΗΣ 29,86 28,7 30 ΓΡΙΒΑΣ, ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΟΠΙΟΥΧΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΙΑΝΟΣ 2,44, PROC ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΠΙΝΤΕΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΚΡΙΤΖΕΝΤΟ Ι ΕΟΓΡΑΜΜΑ 20,4 9,00 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΙΒΙΣΚΟΣ 2,94 2,2 8

19 33 REBECCA HARRY ΑΙ ΒΑΣΙΛΗ ΘΕΛΩ..ΕΝΑΝ ΦΙΛΟ ΙΚΑΡΟΣ 2,84 2, 34 KENT, HANNA ΕΘΙΜΑ ΤΑΦΗΣ ΙΚΑΡΟΣ 6, ,47 35 SIF, BERGITTA Η ΕΥΗ ΟΛΟ ΧΟΡΕΥΕΙ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΕΙ ΙΚΑΡΟΣ 2,84 2, 36 ΤΡΙΒΙΖΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΚΑΜΗΛΑ ΙΚΑΡΟΣ 6,82 2 3,74 37 PAZ, OCTAVIO Η ΠΕΤΡΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΙΚΑΡΟΣ 0,4 9,57 38 HART, CARYL Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΩΡΑ ΙΚΑΡΟΣ 2, ,25 39 HART, CARYL Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΙΖΕΛΙΑ ΙΚΑΡΟΣ 2,84 2, 320 ΗΜΟΥΛΑ, ΚΙΚΗ ΗΧΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΩΝ ΙΚΑΡΟΣ 4,20 3,40 32 ΗΜΟΥΛΑ, ΚΙΚΗ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΜΕ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΙΚΑΡΟΣ,94, DAVIES BENJI Ο ΑΡΚΟΥ ΑΚΟΣ ΒΟΥΤΑΕΙ ΣΤΑ ΒΑΘΙΑ ΙΚΑΡΟΣ 6,87 2 2, DAVIES BENJI Ο ΑΡΚΟΥ ΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΝΟΣΑΥΡΟΥΣ ΙΚΑΡΟΣ 6,87 2 2, DONALDSON JULIA Ο ΓΑΜΟΣ ΤΩΝ ΥΟ ΣΚΙΑΧΤΡΩΝ ΙΚΑΡΟΣ 2, , ΜΑΚΡΗΣ-ΣΤΑΙΚΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ GABRIEL VASQUEZ, JUAN Ο ΕΚΕΜΒΡΗΣ ΤΟΥ 944 ΙΚΑΡΟΣ 0,95 0,33 Ο ΗΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΤΑΝ ΠΕΦΤΟΥΝ ΙΚΑΡΟΣ 4, ,7 327 HO JANNIE Ο ΜΠΟΥ ΛΟΥΚΟΣ ΨΑΧΝΕΙ ΤΟ ΕΛΕΦΑΝΤΑΚΙ ΤΟΥ ΙΚΑΡΟΣ 6,87 6, JEFFERS, OLIVER ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΣ ΧΑΘΗΚΕ, ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΙΚΑΡΟΣ 2,84 2, 329 DI PAOLO, PAOLO ΠΟΥ ΗΣΑΣΤΑΝ ΟΛΟΙ ΙΚΑΡΟΣ 4,93 4, ΝΟΛΛΑΣ, ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΚΑΡΟΣ 3,93 3,4 33 SCHEFFLER AXEL ΤΙΚ ΚΑΙ ΤΕΛΑ : Ο ΒΑΤΡΑΧΑΚΟΣ ΙΚΑΡΟΣ 9,85 9, SCHEFFLER, AXEL ΤΙΚ ΚΑΙ ΤΕΛΑ ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 9,85 9, ΠΑΠΑΛΙΟΥ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΝΟΛΛΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΦΩΣ ΙΚΑΡΟΣ 8,8 7,75 ΤΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΚΑΡΟΣ 3, , KUSHNER, RACHEL ΦΛΟΓΟΒΟΛΑ ΙΚΑΡΟΣ 7,42 6, HO JANNIE Η ΜΠΕΜΠΑ ΜΠΛΟΜ ΠΑΙΖΕΙ ΚΡΥΦΤΟ ΙΚΑΡΟΣ 6,87 6, TAYLOR, CHARLES ΜΙΑ ΚΟΣΜΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΙΝ ΙΚΤΟΣ 42,80 40, D ORTENZIO, ALFRED ΗΜΙΖΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΟ ΑΣ ΙΩΝ 5,23 4,37 ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΩΝ 26,57 25, OWEN, MARK ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΩΝ 8, 7,08 34 ΣΟΥΡΑΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΑ ΚΑΚΤΟΣ 5,3 5,0 342 ΠΛΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ : ΠΕΡΙ ΙΚΑΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ- ΕΥΤΕΡΟ ΚΑΚΤΟΣ,94, ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΥΡΤΩ 0 ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥ ΙΑ ORIGAMI ΚΑΛΕΙ ΟΣΚΟΠΙΟ 5,09 4, CARLE ERIC 0 ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΙΑ ΚΑΛΕΙ ΟΣΚΟΠΙΟ 9,85 9, ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΥΡΤΩ ΚΟΥΚΟΥΛΗ- ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ, ΧΑΙ Ω LETRIA,JOSE JORGE ORIGAMI ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΚΑΛΕΙ ΟΣΚΟΠΙΟ 9,95 9,39 ΑΜΦΙΠΟΛΗ: MIA ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΕΙ ΟΣΚΟΠΙΟ 4,93 4,08 ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΛΕΙ ΟΣΚΟΠΙΟ 4, ,7 348 CARLE,ERIC ΜΙΑ ΚΑΜΠΙΑ ΠΟΛΥ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΗ ΚΑΛΕΙ ΟΣΚΟΠΙΟ 5,52 2 0, ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ,ΛΙΛΑ Ο ΛΑΜΠΗΣ: ΕΝΑ ΛΥΚΑΚΙ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΙΝ Ο ΚΑΛΕΙ ΟΣΚΟΠΙΟ, , ΠΕΤΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΛΕΙ ΟΣΚΟΠΙΟ,94,26 35 CARLE,ERIC ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΠΑΜΠΑ ΦΕΡΕ ΜΟΥ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΚΑΛΕΙ ΟΣΚΟΠΙΟ 4,93 4, ΚΑΤΣΙΚΑ. ΜΑΡΩ PROC OLDLAND NICHOLAS ΤΡΙΒΙΖΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΚΙ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΨΕΙ ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΛΕΙ ΟΣΚΟΠΙΟ 9,75 9,20 ΤΡΕΙΣ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΛΕΙΣΟΣΚΟΠΙΟ,94,26 ΟΝΑ ΤΕΡΗ ΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΑΜΗΛΙΑΣ ΤΟΥΡΤΑΣ ΚΑΛΕΝΤΗΣ 4,00 3,2 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 19/10/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088716 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π. /τος του 28/80 «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ» ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

122 / 2015, για την ανάθεση σε εργολάβο καθαρισµού της καθαριότητας των

122 / 2015, για την ανάθεση σε εργολάβο καθαρισµού της καθαριότητας των 1 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Πίνακα Αποδεκτών 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/ 122 / 17363 Σ. 5362 Θεσσαλονίκη, 6 Νοε 2015 ΘΕΜΑ: ηµοσιεύσεις - Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002700746 2015-04-08

15PROC002700746 2015-04-08 Α Α: 6Σ127Λ7-ΙΩ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 08/04/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Οικ.:74596 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Οµάδα ερευνητικής εργασίας 1.. ΒούρτσηςΗλίας 2.. ΒράκαςΓεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1 Του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1 Του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/04/2012 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ Αριθ. διακήρυξης: 6/2012 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθ.πρωτ: 42925/9-04-2012 Ε.Τ.Α.Α.- ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Α..Α. Β4ΩΗΟΡΕ1-ΖΦ5 ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το Σύνταγµα προβλέπει το δικαίωµα κάθε πολίτη ακρόασής του ενώπιον του αρµόδιου ικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση ηµοτικών Κτιρίων 2014-2015 και εργασίες Μυοκτονίας και Απολύµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» 1. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Νόµο 3133/2003, οι διατάξεις τυπικών νόµων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας όπου υπηρετεί µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων όλης της χώρας.» (Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) Για έργα προµηθειών που δηµοπρατούνται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού 1

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) Για έργα προµηθειών που δηµοπρατούνται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιωλκού & Αναλήψεως Πληροφορίες : Κ.Χριστοδούλου Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σελίδα 1 από 10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Στην Αθήνα σήµερα την οι παραπάνω συµβαλλόµενοι: Α. Το Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Σύγχρονου ιεπιστηµονικού Τεχνικού Πανεπιστηµίου. H Παιδεία ως θεµελιακής σηµασίας πρωτογενής αναπτυξιακή διαδικασία * 1991

Ο ρόλος του Σύγχρονου ιεπιστηµονικού Τεχνικού Πανεπιστηµίου. H Παιδεία ως θεµελιακής σηµασίας πρωτογενής αναπτυξιακή διαδικασία * 1991 Ο ρόλος του Σύγχρονου ιεπιστηµονικού Τεχνικού Πανεπιστηµίου. H Παιδεία ως θεµελιακής σηµασίας πρωτογενής αναπτυξιακή διαδικασία * 1991 Προλεγόµενα Συνηθίζεται, στις ειδικές επιστηµονικές εκδόσεις των Πανεπιστηµίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Επανοµή, 9-12-2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 210 /νση :Πλατεία Ι.Μεταξά- Επανοµή Τ.Κ. 57500,Επανοµή Θεσ/νίκης Τηλ.:2392045371 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 6/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αθήνα 8 Φεβρουαρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 3319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 215 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-215 Αριθ. Απόφασης: 82/215 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02 Στην Ιθάκη, σήμερα, Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις

ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις Μιλένα Koleva, Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Γκάµπροβο (Βουλγαρία) kolevamilena@hotmail.com Αφηρηµένο Τα τελευταία χρόνια έχουν δει το ενδιαφέρον υποχωρούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800) δεσμίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης. 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης. 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ( Δ.Π.Χ.Α.) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003246057 2015-11-03

15PROC003246057 2015-11-03 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 03/11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 6472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023 Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τον τίτλο παραµονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθροµετανάστευση, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 12 /10/2009 Αριθ. Πρωτ.: 18384 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πάτρα, 12 /10/2009 Αριθ. Πρωτ.: 18384 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 12 /10/2009 Αριθ. Πρωτ.: 18384 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα ιοικητικού Προσωπικού Αρµόδιος Υπάλληλος κα Kωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 02/10/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:31830/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση 1

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση 1 Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί µια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης, όπου η πολιτική και η πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 90920000-2

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 90920000-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Τ.Κ. Πόλη: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Mερέτη Ευαγγελία 25313

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είµαστε καλά, µε υγεία πάνω απ όλα, προσωπική για τον καθένα µας, συλλογική για τη χώρα µας και να

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είµαστε καλά, µε υγεία πάνω απ όλα, προσωπική για τον καθένα µας, συλλογική για τη χώρα µας και να ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είµαστε καλά, µε υγεία πάνω απ όλα, προσωπική για τον καθένα µας, συλλογική για τη χώρα µας και να έχουµε δύναµη για τις προσπάθειές µας. Θα ήθελα ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα εργασίας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Οµάδα εργασίας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οµάδα εργασίας από τους: Γιάννη Νικολέτα, ιπλωµατούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Θανάση Σαµαρίνα, ιπλωµατούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Στέργιο Χριστοφάνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 398/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΕ 0439 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ CPV 92512100-4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κομοτηνή Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος Προς τη Βουλή των Ελλήνων To παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού, επικαιροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηθικός προβληµατισµός και η χριστιανική θεώρηση της ηθικής

Ο ηθικός προβληµατισµός και η χριστιανική θεώρηση της ηθικής Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ο ηθικός προβληµατισµός και η χριστιανική θεώρηση της ηθικής 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Είναι ο ηθικός προβληµατισµός αποτέλεσµα της φυσικής ροής

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 3η του μήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 23 Σεπτεµβρίου 2004

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 23 Σεπτεµβρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 23 Σεπτεµβρίου 2004 Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται ο τρόπος εισαγωγής των µαθητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 4/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ Ο Ο ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 4/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ Ο Ο ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 4/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ Ο Ο ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ Στην Αθήνα σήµερα ευτέρα 03/06/2013 µεταξύ: Α) Του Ν.Π... µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ» ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ» ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τηλ.: 213.201.8748-751, Fax: 210.9902046-45 Δ/νση: Υπηρεσίες νεκροταφείου Τηλ.:2109622077 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 20-03-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ» ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΚΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜ 7344 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Από τον Ιανουάριο ξεκινάνε στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης προγράμματα για παιδιά και γονείς. Με αυστηρά επιλεγμένα κριτήρια φιλοδοξούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ορισµοί «Ασφαλιστές»: οι Ασφαλιστές των Lloyd s που έχουν υπογράψει το παρόν Ασφαλιστήριο στο οποίο προσαρτώνται οι παρόντες γενικοί όροι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΑΘΗΜΑ 11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα απορροφά µεγάλο µέρος και του προγράµµατος δηµοσίων δαπανών: το 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.132790/3276

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.132790/3276 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 29 / 10 /2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 24 / Φεβρουάριος 2014. Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ. www.pim.

Τεύχος 24 / Φεβρουάριος 2014. Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ. www.pim. Τεύχος 24 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ Επιχειρησιακές Συμβάσεις www.pim.gr ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ άρθρα Το νέο βιβλίο τροποποίησης ωραρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 111 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Παρασκευή 2 ΜΑΪΟΥ 2014 & ώρα

Διαβάστε περισσότερα

4. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και

4. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα:5-11-2014 Ι Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:15515 ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 239 ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου και όρων εκτέλεσης, έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ- 540490 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.05.2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ- 540490 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.05.2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ- 540490 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.05.2015 1. Με το παρόν Συµπλήρωµα Νο 2 της παραπάνω ιακήρυξης, αντικαθίσταται το αντικείµενο του 1 ου Συµπληρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Συντονιστικής Επιτροπής ( Σ) ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ --- Αγαπητοί Πρόεδροι των ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ, Αγαπητοί συνάδελφοι µέλη των ΛΕΑ που συµµετέχετε στην 14 η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ της Νάξου και τυπικά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων (άρθρα 1 11) του ν.3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων (άρθρα 1 11) του ν.3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ. /νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδ.: 10184 Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Μπαξεβάνη Κ. Λιάκος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΑΙΟΣ 2014 Συνάδελφοι το.σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. θα ήθελε να σας ενηµερώσει για τα ζητήµατα τα οποία προσπάθησε να αντιµετωπίσει την προηγούµενη περίοδο καθώς και για τον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 16/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Οκτωβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 16/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Οκτωβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 16/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Οκτωβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 334/2013 Θέμα 2 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση 2 ου Ανακεφαλαιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2013 για την προµήθεια δύο βαλβίδων αντεπιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αριθµός Απόφασης Πρωτ. Αθηνών 5251/3-10-2004

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αριθµός Απόφασης Πρωτ. Αθηνών 5251/3-10-2004 ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αριθµός Απόφασης Πρωτ. Αθηνών 5251/3-10-2004 Άρθρο 1 Ο Σύλλογος µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» και µε έδρα την Αθήνα λειτουργεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 24 / 01-08-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 1 η Αυγούστου 2011 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 26/7/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./399/2011 Προς: Κυρία Χρυσή Αράπογλου, Πρόεδρο της ιαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Θέµα: Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ:

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ: ΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ: 3 Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: «Συνθετική έκθεση - µελέτη αναφορικά µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σεπτέμβριος 2013 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΥΓΕΙΙΑΣ Αγαπητοί φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ.ΑΡ. 119 /2012 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Για την προµήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) για δύο µήνες

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ.ΑΡ. 119 /2012 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Για την προµήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) για δύο µήνες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤ.ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ /νση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος Έργου Έρευνα στην συμβολή του κτηματολογίου,της φωτογραμμετρίας, της χαρτογραφίας και της γεωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΛΙΑΚΟΥ ΑΚΗ ΕΣΠΟΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : 253430122, 6974726352. e-mail: dikedi@iasmos.gr, xbouka@gmail.com

Τηλ. : 253430122, 6974726352. e-mail: dikedi@iasmos.gr, xbouka@gmail.com ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος 13.03.2014 Αρ. Πρωτ. 23 Πληρ.: Μπούκα Χριστίνα Τηλ. : 253430122, 6974726352 Φαξ : 2534350119 /νση: Εθν.Άµυνας 4 Τ.Κ. : 69200 ΙΑΣΜΟΣ e-mail: dikedi@iasmos.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 1 ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. Για τον πειθαρχικό έλεγχο και την επίλυση των αθλητικών διαφορών, αρµόδιο όργανο είναι η ικαστική

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-53

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-53 www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-53 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Αµοιβή για πρόσθετη εργασία Αριθµός απόφασης: 18 Έτος: 2011 - Αµοιβή για πρόσθετη εργασία. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προµηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τηλ.: 213 2072469 Fax: 213 2072369 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρίθµ. Πρωτ. 21602 Αχαρνές,14/03/2014

Διαβάστε περισσότερα

η Πανελλήνια Οµοσπονδία Καταστηµαταρχών Κρεοπωλών νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον ΗΜΗΤΡΙΟ ΓΑΛΑΝΑΚΗ

η Πανελλήνια Οµοσπονδία Καταστηµαταρχών Κρεοπωλών νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον ΗΜΗΤΡΙΟ ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 125/29-9-08) Σήµερα, την 1.9.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 (01 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011) Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Τ.Ε.2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.7 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»

ΙΕΘΝΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΘΝΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΦΑΣΗ ΕΠΑΝΟ ΟΥ ΙΙΙ. 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα συµφωνία επιχορήγησης ισχύουν οι ακόλουθοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4857719 ΦΑΞ: E mail:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4857719 ΦΑΞ: E mail: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 20-10-2015 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 13194 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Πρόγραμμα «Σκαπανέας» «ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ΑΘΗΝΑ 2012 Το σχέδιο στο εξώφυλλο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΔΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σεπτέμβριος 2015 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επισηµαίνουµε ως ιδιαίτερου συµβολαιογραφικού ενδιαφέροντος τις παρακάτω διατάξεις:

Επισηµαίνουµε ως ιδιαίτερου συµβολαιογραφικού ενδιαφέροντος τις παρακάτω διατάξεις: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 11 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 20 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΓΓ. ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ..33 ΑΡΘΡΟ 29 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.37

ΑΡΘΡΟ 20 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΓΓ. ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ..33 ΑΡΘΡΟ 29 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΩ.ΟΠΣ 352393 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117

Διαβάστε περισσότερα

Ο ιευθυντής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υτικής Θεσ/νίκης

Ο ιευθυντής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υτικής Θεσ/νίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ. /νση : Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΡΙΚΝΩΣΗ & ΙΟΓΚΩΣΗ. ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΡΙΚΝΩΣΗ & ΙΟΓΚΩΣΗ. ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΡΙΚΝΩΣΗ & ΙΟΓΚΩΣΗ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΡΙΚΝΩΣΗ ΙΟΓΚΩΣΗ: ΟΡΙΣΜΟΙ & ΕΝΝΟΙΕΣ ΡΙΚΝΩΣΗ: Η ελάττωση (µείωση)

Διαβάστε περισσότερα

Ρέθυµνο, 18/09/2015. Αριθ. Πρωτ.: 4851 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ρέθυµνο, 18/09/2015. Αριθ. Πρωτ.: 4851 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 : Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί 2 : Εκπροσώπηση Εταιρείας 3 : Τοπογραφικά στοιχεία 4 : Εργοτάξιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: ρ. Αθανασάκης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 47 /2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε.Κ.Α.Β. (περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) Ημερομηνία Αποστολής στην εφημερίδα Ε.Ε.

ΕΙΔΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε.Κ.Α.Β. (περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) Ημερομηνία Αποστολής στην εφημερίδα Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αθήνα, 13/5/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕIAΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γιώργος Κακούρης Μυτιλήνη, Φεβρουάριος 2005 1 1. Η Βιολογική ποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο δικαστικός προληπτικός έλεγχος των δαπανών»

«Ο δικαστικός προληπτικός έλεγχος των δαπανών» «Ο δικαστικός προληπτικός έλεγχος των δαπανών» Ιωάνννης Κάρκαλης, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, ρ. ηµ. ικαίου ιάγραµµα: 1.Εισαγωγή. 2.Το ισχύον νοµικό πλαίσιο και η διαδικασία του ελέγχου 2.1 Η διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ ΟΥ Υποψήφια ιδάκτορας του ΑΠΘ Η εκπαιδευτική πολιτική του Ελληνικού κράτους απέναντι στην Μουσουλµανική Μειονότητα Οι ανισότητες στον εκπαιδευτικό χώρο, πολύ συχνά δεν προέρχονται µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Καταστήµατα Πώλησης Προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Καταστήµατα Πώλησης Προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Καταστήµατα Πώλησης Προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέχεια παρατίθεται το κείµενο της σύµβασης όπως αυτό διαβιβάστηκε στο δήµο µας από την Ανακύκλωση Συσκευών Ανώνυµη Εταιρία.

Στην συνέχεια παρατίθεται το κείµενο της σύµβασης όπως αυτό διαβιβάστηκε στο δήµο µας από την Ανακύκλωση Συσκευών Ανώνυµη Εταιρία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:21/05/2013 ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 15222 ΠΡΟΣ Τον κ. ήµαρχο για τον κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ιονύσου Θέµα: Λήψη Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016 Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 13 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 1444 - ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ (Ο.Τ. 807) ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 4 6)

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 4 6) ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 4 6) ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:134604 ΘΕΜΑ: «Καταβολή, σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & AΠΟΘΗΚΗΣ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Α ΕΛΕ Τ.Κ. 74 100 Ρέθυµνο Κρήτης Τηλ.: 2831341038

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Ί ΡΥΣΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/04

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Ί ΡΥΣΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/04 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Ί ΡΥΣΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/04 Γενική περιγραφή συγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου Ίδρυση νέας Ξενοδοχειακής µονάδας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ. Α1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Λάθος δ. Σωστό ε. Σωστό

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ. Α1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Λάθος δ. Σωστό ε. Σωστό ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΧΑΙΡΗ ΤΡΙΠΑΜΠΟΥΚΗ ΑΜΑΛΙΑ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ, ΖΟΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα