Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ"

Transcript

1 Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ i) Ειζαγωγή Ζ θαηαηνπηζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε ηζηνξηθν-ζενινγηθή εηζήγεζε ηνπ Αγίνπ Μεζζελίαο δηεπθνιύλεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ δηθνύ κνπ ζέκαηνο, ην νπνίν εζηηάδεηαη ζηε ζρέζε ηνπ ζειήκαηνο ηνπ Θενύ κε ην ζέιεκα ηνπ αλζξώπνπ. Αθνξκή γηα ηα όζα ζα πσ ζα απνηειέζνπλ νη δνγκαηηθέο έξηδεο ηνπ έθηνπ θαη εβδόκνπ αηώλα κε αθνξκή ηηο αηξέζεηο ηνπ σξηγεληζκνύ θαη ηνπ κνλνζειεηηζκνύ. ii) Ο ωπιγενιζμόρ και η θεολογία ηος Τνλ έθην αηώλα ε Δθθιεζία αλακεηξήζεθε κε ηελ αίξεζε ηνπ σξηγεληζκνύ, ν νπνίνο αλάγεηαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ Ωξηγέλε (3 νο αηώλαο), θαη ν νπνίνο θαηαδίθαζηεθε από ηελ Πέκπηε Οηθνπκεληθή Σύλνδν. Σύκθσλα κε ην κεηαθπζηθό ζύζηεκα ηνπ σξηγεληζκνύ, όιεο νη ςπρέο ήηαλ αξρηθά ελσκέλεο κε ηνλ Θεό. Κάπνηα όκσο ζηηγκή, εμαηηίαο ηνπ θόξνπ, ηνπ θνξεζκνύ δειαδή πνπ ηνπο πξνμέλεζε ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ Θεό, απνκαθξύλζεθαλ από απηόλ. Γηα ηνλ ιόγν απηό θαηαδηθάζηεθαλ λα εγθισβηζηνύλ ζε αλζξώπηλα ζώκαηα. Ζ ηαιαηπσξία πνπ ζπλεπάγεηαη ε ελ ζώκαηη δσή ζα είρε σο απνηέιεζκα έλα είδνο παηδαγσγίαο πνπ ζα επαλέθεξε ηηο αλζξώπηλεο ςπρέο θνληά ζηνλ Θεό. Γηα θάπνηεο ςπρέο, πην δύζηξνπεο, αλππόηαθηεο, θαη ακαξησιέο, ε παηδαγσγία απηή ζα ζπλερηδόηαλ θαη ζηελ άιιε δσή, ζηηο θιόγεο θαη ην καξηύξην ηεο θνιάζεσο. Τειηθά, κέζα από ηελ νδύλε θαη ηνλ πόλν, όιεο νη ςπρέο ζα θαηαλννύζαλ ην ζθάικα ηνπο θαη ζα επέζηξεθαλ ζηνλ Θεό, από ηνλ νπνίν αξρηθά θαη εμέπεζαλ (πξόθεηηαη γηα ηε γλσζηή ζεσξία ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ πάλησλ). Αθόκα θη ν δηάβνινο ηειηθά ζα ελσλόηαλ κε ηνλ Θεό. Τν θνζκηθό δξάκα ζα νινθιεξσλόηαλ κε έλα πξνδηθαζκέλν θαη αλαπόηξεπην happy end. Βέβαηα, δελ απνθιείεηαη νη ςπρέο πνπ επέζηξεςαλ ζηνλ Θεό λα έλησζαλ θόξν θαη πάιη, νπόηε ε ίδηα ηζηνξία ζα επαλαιακβαλόηαλ, ελδερνκέλσο μαλά θαη μαλά, ad infinitum. Τν ζενινγηθό θαη πλεπκαηηθό ζύζηεκα πνπ πεξηγξάςακε ραξαθηεξίδεηαη από πεζηκηζκό σο πξνο ην λόεκα θαη ηελ αμία απηήο εδώ ηεο δσήο ίζσο γη απηό ν σξηγεληζκόο λα ππήξμε ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζηνπο κνλαζηηθνύο θύθινπο. Ο πιηθόο θόζκνο κε ηνλ πινύην θαη ηελ νκνξθηά ηνπ πνπ ζπρλά καο θόβνπλε ηελ αλάζα δελ είλαη, γηα ηε ζενινγία ηνπ σξηγεληζκνύ, ηίπνηε πεξηζζόηεξν από ην ζέαηξν κηαο ζθιεξήο παηδαγσγίαο ηεο ςπρήο, ε νπνία ηεο επηβάιιεηαη άλσζελ εμαηηίαο κηαο πξντζηνξηθήο ακαξηίαο ηεο. Ο άλζξσπνο είλαη θαηά βάζηλ κηα πλεπκαηηθή ύπαξμε εγθισβηζκέλε ζην ζώκα, ην νπνίν δεκηνπξγείηαη μεηά ηελ ςπρή, κε ζθνπό ηελ επώδπλε παηδαγσγία ηεο. Σην ζύζηεκα απηό βιέπνπκε όιε εθείλε ηελ πιαησληθήο 1

2 πξνέιεπζεο ππνηίκεζε ηεο ύιεο, ηνπ θόζκνπ, θαη ηεο ηζηνξίαο. Βιέπνπκε επίζεο κηα δπαιηζηηθή αλζξσπνινγία. Ο άλζξσπνο είλαη ε ςπρή, πνπ θαηνηθεί ζε έλα ζώκα. Ζ ζσηεξία ηνπ αλζξώπνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζσηεξία από ην ζώκα ηνπ. Γηα ην ζύζηεκα ηνπ σξηγεληζκνύ ε αλζξώπηλε ελέξγεηα είλαη επηθίλδπλε. Ζ πξώηε άιισζηε θίλεζή ηεο, ε πξώηε πξάμε ζα ιέγακε ηεο αλζξώπηλεο ςπρήο, ηελ απνκάθξπλε από ηνλ Θεό, εγθαηληάδνληαο ην δξάκα ηεο αλζξώπηλεο ηζηνξίαο. Ζ αλζξώπηλε ειεπζεξία είλαη επίζεο επηθίλδπλε, δηόηη κπνξεί λα νδεγήζεη καθξηά από ηνλ Θεό αθόκα θαη όζνπο βξίζθνληαη ζε ζηελόηαηε ελόηεηα θαη θνηλσλία καδί ηνπ όπσο ζπλέβε αξρηθά κε ηηο ςπρέο. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα ε αλζξώπηλε ειεπζεξία απνηειεί δηαξθή θίλδπλν γηα ηελ αλζξώπηλε ζσηεξία, εθόζνλ, αθόκα θαη ζηελ βαζηιεία ησλ νπξαλώλ, ε ύπαξμή ηεο εγγπάηαη ηε δπλαηόηεηα ηνπ αλζξώπνπ, θάζε αλζξώπνπ, λα πεη, θαη πάιη, όρη ζηνλ Θεό. Υπό ηελ έλλνηα απηή, ε ειεπζεξία ζην ζύζηεκα ηνπ σξηγεληζκνύ ππεξηνλίδεηαη. Από ηελ άιιε όκσο κεξηά, ε ίδηα απηή ειεπζεξία ζην ίδην ζύζηεκα θαηαζηξαηεγείηαη, εθόζνλ όινη ηειηθά ζα ζσζνύλ. Ζ παηδαγσγία ηνπ Θενύ ζα νδεγήζεη ηνλ άλζξσπν, αλαπόθεπθηα, θαη πάιη θνληά ηνπ. Ζ αλαπόθεπθηε ζσηεξία όισλ ησλ αλζξώπσλ αλαηξεί ηελ ειεπζεξία ηνπο θαη ζρεηηθνπνηεί ηηο επηινγέο ηνπο. Τειηθά δελ θαίλεηαη λα έρεη θαη ηόζν κεγάιε ζεκαζία εάλ θαλείο επηιέγεη ην θαιό ή ην θαθό, εάλ θαλείο επηιέγεη ηελ αλεθνξηθή ζηελσπό ηεο αξεηήο ή ηνλ επξύρσξν δξόκν ηεο ακαξηίαο εθόζνλ ε θαηάιεμε ζα είλαη γηα όινπο ε ίδηα: ε ζσηεξία, ε απνθαηάζηαζε ησλ πάλησλ. Ζ αλζξώπηλε ειεπζεξία, ζύκθσλα κε ηε ζενινγία ηνπ σξηγεληζηηθνύ κύζνπ, ή είλαη αλύπαξθηε εθόζνλ ηειηθά όινη ζα επηζηξέςνπλ ππνρξεσηηθά ζηνλ Θεό, όινη, δειαδή, ππνρξεσηηθά ζα ζσζνύλ ή, όηαλ ππάξρεη, ζπληεξεί ζην δηελεθέο ηνλ θίλδπλν κηαο λέαο πηώζεο ηνπ αλζξώπνπ νπόηε κάιινλ ζα ήηαλ θαιύηεξν λα ηελ αλαηξέζνπκε. iii) ύγσπονερ παπενέπγειερ ηηρ ωπιγενιζηικήρ θεολογίαρ και πνεςμαηικόηηηαρ Όζν θη αλ ην ζύζηεκα ηνπ σξηγεληζκνύ πνπ ζπλνπηηθά πεξηγξάςακε θαληάδεη μέλν πξνο ην θνζκνείδσιν θαη ηελ απηνθαηαλόεζε ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ, εκθαλίδεη, σζηόζν, ζηνηρεία πνπ αληρλεύνληαη ηόζν ζηελ πλεπκαηηθή καο δσή, όζν θαη ζην ιόγν πνπ απεπζύλνπκε σο ηεξείο θαη πλεπκαηηθνί ζηνπο αλζξώπνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε πιαησληθήο πξνέιεπζεο ππνβάζκηζε ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο ράξηλ ηεο αζάλαηεο ςπρήο, πνπ ζπρλά πξπηαλεύεη ζηνλ εθθιεζηαζηηθό ρώξν, ππνλνκεύεη ηα θεληξηθά δόγκαηα ηεο δεκηνπξγίαο, ηεο ελζάξθσζεο, θαη ηεο αλάζηαζεο, δειαδή ηεο ζσηεξίαο ηνπ αλζξώπνπ σο ςπρνζσκαηηθήο ελόηεηαο. Αληίζεηα, κηα ανηι-σξηγεληζηηθή, δειαδή βηβιηθή, αλζξσπνινγία καο θαηεπζύλεη ζηελ πξνζπάζεηα λα θαιύςνπκε όρη κόλν ηηο ςπρηθέο θαη πλεπκαηηθέο, αιιά θαη ηηο ζσκαηηθέο αλάγθεο ηνπ ζπλαλζξώπνπ: λα δηαθνλήζνπκε ηνλ άξξσζην, λα ηατζνπκε ηνλ θησρό, θαη λα ληύζνπκε ηνλ γπκλό, όπσο κάο παξαγγέιιεη ε παξαβνιή ηεο ηειηθήο θξίζεο. Ζ αληίιεςε ηνπ αλζξώπνπ όρη κόλν σο πλεύκαηνο αιιά θαη σο ζώκαηνο ζπλδέεηαη επίζεο, γηα παξάδεηγκα, κε 2

3 ηε ζπκβνπιεπηηθή ηνπ γάκνπ: ηη ζα ζπκβνπιέςνπκε έλα λέν παηδί πνπ ζπκπαζεί κηα θνπέια γηα ηνλ θαιό ηεο ραξαθηήξα, ζεσξεί όκσο ηελ εκθάληζή ηεο απνθξνπζηηθή; Ζ αληίιεςε ηνπ αλζξώπνπ σο εληαίαο ςπρνζσκαηηθήο ελόηεηαο θαζνξίδεη θαη ην ζεβαζκό καο γηα ην ζώκα ηνπ κεηά ηνλ ζάλαην: ζεβόκαζηε θαη ηηκάκε ηα ζώκαηα ησλ λεθξώλ σο λανύο ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο αιιά θαη σο αλαπόζπαζηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθήο ηαπηόηεηαο ησλ αγαπεκέλσλ καο αλζξώπσλ. Αληίζεηα, ε πεξηθξόλεζε ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ ππεξηνληζκό θαη ηελ απνιπηνπνίεζε ηεο άζθεζεο κε αδηάθξηην ηξόπν. Αο αλαθέξσ ηέζζεξηο εθδνρέο κηαο ηέηνηαο αληίιεςεο. Μηα πξώηε κνξθή αδηάθξηηεο απνιπηνπνίεζεο ηεο άζθεζεο ζπλίζηαηαη ζηνλ ππεξηνληζκό ηεο αγακίαο θαη ηελ πεξηθξόλεζε ηνπ γάκνπ. Μηα δεύηεξε κνξθή αζθεηηθήο αδηαθξηζίαο εκθαλίδεηαη όηαλ ππεξηνλίδνπκε ηε ζσκαηηθή άζθεζε αιιά παξαζεσξνύκε ηα έξγα ηεο αγάπεο, ι.ρ. ηεο ειεεκνζύλεο θαη ηεο ηεξαπνζηνιήο. Αξθεί εδώ λα ζπκίζνπκε ηα ιόγηα ηνπ πξνθήηε Ζζατα, ζύκθσλα κε ηα νπνία ν Θεόο κηζεί ηηο λεζηείεο ηνπ άδηθνπ αλζξώπνπ. Μηα ηξίηε κνξθή αδηάθξηηεο άζθεζεο είλαη εθείλε ε άζθεζε πνπ μεπεξλά ηηο δπλάκεηο καο. Μηα κνξθή άζθεζεο πνπ βιάπηεη ηελ πγεία απνηειεί εμίζνπ θαθή επηινγή όζν θαη ε απνπζία ηεο άζθεζεο. Θπκίδνπκε ηε γλσζηή ηζηνξία από ην Γεξνληηθό: όηαλ είδαλ θάπνηνλ μαθνπζηό Γέξνληα λα μεθνπξάδεη ην ζώκα ηνπ κε ηξόπν πνπ εζεσξείην αθαηάιιεινο γηα ηε ζθιεξή δσή ηεο εξήκνπ, εθείλνο απάληεζε όηη δελ έρνπκε δηδαρζεί λα είκαζηε ζσκαηνθηόλνη, αιιά παζνθηόλνη. Γελ έρνπκε δηθαίσκα λα θζείξνπκε ηνλ λαό ηνπ Θενύ, δειαδή ην ζώκα καο. Αιιά πνιύ πεξηζζόηεξν δελ έρνπκε ην δηθαίσκα λα θζείξνπκε ηα ζώκαηα ησλ άιισλ αλζξώπσλ, επηβάιινληάο ηνπο εγθξάηεηεο θαη λεζηείεο πνπ μεπεξλνύλ ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη βιάπηνπλ ηελ πγεία ηνπο. Μηα ηέηαξηε κνξθή αδηάθξηηεο άζθεζεο έρεη λα θάλεη κε ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ άζθεζε ηνπ ζώκαηνο (ι.ρ. λεζηεία) ζε αληίζεζε κε ηελ άζθεζε ηεο ςπρήο (ι.ρ. ηνλ έιεγρν ηεο γιώζζαο, ηνπ ζπκνύ, ηεο ππεξεθάλεηαο θιπ.). Μηα πέκπηε θαη ηειεπηαία κνξθή ππεξηνληζκνύ ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζπλίζηαηαη ζηελ πξνβνιή ηεο σο θύξηαο νδνύ ζσηεξίαο θαη αληηπαξάζεζε πξνο ηε ιεηηνπξγηθή δσή θαη ην κπζηήξην ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο. Μηα ηέηνηα λννηξνπία αθελόο ππνβαζκίδεη ηε ζρέζε ησλ αλζξώπσλ κε ηε ιεηηνπξγηθή θαη κπζηεξηαθή δσή, θαη θαηά ζπλέπεηα ππνβαζκίδεη ηελ πλεπκαηηθή ηνπο αλάπηπμε, θαη αθεηέξνπ ππνλνκεύεη ηε ζπγθξόηεζε, ελόηεηα, θαη ιεηηνπξγία ηεο Δθθιεζίαο. Φαηλόκελα όπσο ε απνζηέξεζε ησλ αλζξώπσλ από ην πνηήξην ηεο δσήο επεηδή δελ κπνξνύλ λα εθαξκόζνπλ ηελ ππεξβνιηθή πνιιέο θνξέο άζθεζε πνπ ηνπο επηβάιινπκε σο πξνεηνηκαζία γηα ηε Θεία Κνηλσλία ή ε ζπκβνπιή πνπ ελίνηε δίλνπκε ζηνπο αλζξώπνπο λα θνηλσλάλε όρη ζηελ θεληξηθή επραξηζηηαθή ζύλαμε ηεο Κπξηαθήο αιιά ηα Σάββαηα, ή, ηελ πεξίνδν ηεο ζαξαθνζηήο, ζηηο Πξνεγηαζκέλεο, γηα λα κπνξνύλ ηελ πξνεγνύκελε κέξα λα λεζηέςνπλ ην ιάδη, απνηεινύλ εθθάλζεηο κηαο ηέηνηαο λννηξνπίαο. Έλα δεύηεξν αξλεηηθό ζηνηρείν από ηελ σξηγεληζηηθή θνζκνζεσξία πνπ αμίδεη λα επηζεκάλνπκε είλαη ε απαηζηόδνμε ζεώξεζε ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ αλζξώπηλσλ έξγσλ, ε νπνία όκσο ζπρλά εκπνηίδεη θαη δειεηεξηάδεη θαη ηηο δηθέο καο ζπλεηδήζεηο. 3

4 Ζ απαμίσζε απηήο εδώ ηεο δσήο θαη ε έκθαζε ζηελ καηαηόηεηα ησλ εγθνζκίσλ νδεγεί ζπρλά ηνπο ρξηζηηαλνύο ζην λα απνζύξνληαη κε εηηνπάζεηα ζην πεξηζώξην ηεο ηζηνξίαο, αθήλνληαο ην πξνζθήληό ηεο βνξά ζηνπο ερζξνύο ηνπ Θενύ θαη ηνπ αλζξώπνπ. Έλα από ηα ρεηξόηεξα πξάγκαηα πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε σο ηεξείο είλαη λα απνζαξξύλνπκε ηνπο αλζξώπνπο, θαη κάιηζηα ηνπο λένπο αλζξώπνπο, ππεξηνλίδνληαο είηε ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο, είηε ηελ καηαηόηεηα ησλ εγθνζκίσλ. Δμίζνπ πξνβιεκαηηθό είλαη ην λα θαζειώλνπκε ηνπο ρξηζηηαλνύο ζηνλ ηδησηηθό ρώξν, απνζησπώληαο ή θαη αξλνύκελνη αλνηρηά ηηο πνιηηηθέο ηνπο επζύλεο. Σε αληίζεζε κε ηελ αζηξνινγία, ηε new age, θαη δηάθνξεο ζξεζθεπηηθέο ζέθηεο, ν ρξηζηηαληζκόο είλαη δεκόζηα ζξεζθεία. Φώξνο δξάζεο ηεο είλαη όρη κόλν ν ηδησηηθόο αιιά θαη ν δεκόζηνο ρώξνο. Οη ρξηζηηαλνί έρνπλ θιεζεί λα αγαπνύλ ηνλ θόζκν θαη ηνλ ρξόλν σο δεκηνπξγήκαηα ηνπ αγαζνύ Θενύ. Σηέθνληαη ππεύζπλα απέλαληη ζηελ ηζηνξία, δηόηη απηή απνηειεί ηε δπλαηόηεηα πνπ καο έδσζε ν Θεόο γηα λα κεηακνξθώζνπκε ηνλ εαπηό καο θαη λα δηαθνλήζνπκε ηνπο αλζξώπνπο. Έλα ηξίην ζηνηρείν ηνπ σξηγεληζηηθνύ κύζνπ ζην νπνίν αμίδεη λα ζηαζνύκε θαη ην νπνίν ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ζέκα καο, είλαη ε ηόζν δεκνθηιήο ζηηο κέξεο καο ζεσξία ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ πάλησλ ε ζεσξία, δειαδή, ζύκθσλα κε ηελ νπνία όινη ηειηθά ζα ζσζνύλ, κηαο θαη ν Θεόο είλαη θαιόο. Απηόο ν ζύγρξνλνο καξθησληηηζκόο ζρεηηθνπνηεί ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζην θαιό θαη ην θαθό, αλνίγνληαο δηάπιαηα ηελ πόξηα ζε έλαλ αθξαίν θπληζκό πνπ επηηξέπεη ηα πάληα, εθόζνλ ν κάξηπξαο θαη ν βαζαληζηήο ηνπ ζα έρνπλ ηειηθά ηελ ίδηα κνίξα. Σην ζύκπαλ ηνπ σξηγεληζκνύ ν ζύηεο ζα ζξηακβεύεη αηώληα απέλαληη ζην ζύκα ηνπ. Τν ζύκπαλ ηνπ σξηγεληζκνύ είλαη έλα άδηθν ζύκπαλ. Απέλαληη ζ απηό, ε εθθιεζηαζηηθή παξάδνζε ηνλίδεη ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία ησλ επηινγώλ απηήο εδώ ηεο δσήο. Από απηέο εμαξηάηαη ε αηώληα ζσηεξία ή θαηαδίθε καο. Ζ ειεπζεξία καο είλαη έλα δώξν ηνπ Θενύ πνπ ζα πξέπεη λα ην πάξνπκε πνιύ ζνβαξά. Τν πώο ζα ηελ ρεηξηζηνύκε ζα θαζνξίζεη εάλ ζα ζπγθξνηήζνπκε έλαλ αγαπώληα εαπηό, πνπ ζα ραίξεηαη ηελ αγάπε ησλ αλζξώπσλ θαη ηνπ Θενύ ζηε βαζηιεία ηνπ, ή έλα ζθιεξό θαη εγσθεληξηθό εαπηό, πνπ ζα βνιεύεηαη κόλν ζηελ θόιαζε ηελ νπνία, ζπκίδσ, ν Νηνζηνγηέθζθε έρεη νξίζεη σο ην καξηύξην ηνπ λα κελ αγαπάεη θαλέλαο. iv) Η ππόνοια ηος Θεού και η ελεςθεπία ηος ανθπώπος Όηαλ ν Άγηνο Μάμηκνο ν Οκνινγεηήο, ν θαηεμνρήλ ππεξαζπηζηήο ηεο δπνζειεηηθήο Φξηζηνινγίαο, ήηαλ εμόξηζηνο ζηε Βηδύε, ηνλ επηζθέθηεθε ν κνλνζειήηεο επίζθνπνο Θενδόζηνο, γηα λα ηνλ πείζεη λα ζπκβηβαζηεί κε ην κνλνζειεηηζκό. Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλάληεζήο ηνπο δηεκείθζε κεηαμύ ηνπο ν εμήο δηάινγνο: 4

5 ΘΔΟΓ. Πώο είζαη αββά κνπ; ΜΑΞ. Όπσο πξνώξηζε ν Θεόο πξν ησλ αηώλσλ ηα ζρεηηθά κε ηε δσή κνπ, έηζη είκαη. ΘΔΟΓ. Τη δειαδή; Πξναησλίσο πξνόξηζε ν Θεόο ηα ζρεηηθά κε ηνλ θαζέλα καο; ΜΑΞ. Δάλ πξνγλώξηζε, νπσζδήπνηε θαη πξνώξηζε. ΘΔΟΓ. Τη ζεκαίλνπλ ηα πξνγλώξηζε θαη πξνώξηζε ; ΜΑΞ. Ζ πξόγλσζε αθνξά ηηο έλλνηεο, ηνπο ιόγνπο, θαη ηα έξγα πνπ εμαξηώληαη από εκάο, ελώ ν πξννξηζκόο αθνξά όζα κάο ζπκβαίλνπλ ρσξίο λα εμαξηώληαη από εκάο. ΘΔΟΓ. Πνηα είλαη απηά πνπ εμαξηώληαη από εκάο θαη πνηα είλαη απηά πνπ δελ εμαξηώληαη από εκάο; [ ] ΜΑΞ. Από εκάο εμαξηώληαη όια όζα είλαη εθνύζηα, δειαδή νη αξεηέο θαη νη θαθίεο. Γελ εμαξηώληαη από εκάο νη δηαθόξσλ ηύπσλ ηηκσξίεο πνπ καο βξίζθνπλ, ή ηα αληίζεηα από απηέο. Γελ εμαξηάηαη δειαδή από εκάο νύηε ε αξξώζηηα πνπ καο ηηκσξεί, νύηε ε πγεία πνπ καο επθξαίλεη παξόιν πνπ εμαξηώληαη από εκάο νη αηηίεο πνπ ηηο πξνμελνύλ. Γηα παξάδεηγκα, αηηία ηεο αξξώζηηαο είλαη ε αηαμία, ελώ ηεο πγείαο ε επηαμία. Καη αηηία ηεο βαζηιείαο ησλ νπξαλώλ είλαη ε ηήξεζε ησλ εληνιώλ, ελώ ε παξάβαζή ηνπο απνηειεί ηελ αηηία ηνπ αησλίνπ ππξόο. ΘΔΟΓ. Τη ινηπόλ; Γη απηό ζιίβεζαη ζ απηήλ εδώ ηελ εμνξία, επεηδή έπξαμεο θάηη άμην απηήο ηεο ζιίςεο; ΜΑΞ. Παξαθαιώ ράξε ζηε ζιίςε απηή ν Θεόο λα πεξηνξίζεη ηηο ηηκσξίεο πνπ ζα ππνζηώ γηα όζα ακαξηήκαηα δηέπξαμα απέλαληί ηνπ παξαβαίλνληαο ηηο εληνιέο ηνπ πνπ δηθαηώλνπλ ηνλ άλζξσπν. Ο Μάμηκνο εδώ επηζεκαίλεη ην απηνλόεην: ε αλζξώπηλε ειεπζεξία έρεη όξηα. Υπάξρνπλ πξάγκαηα, όπσο νη εμσηεξηθέο ζπλζήθεο ηεο δσήο καο, ηα νπνία δελ εμαξηώληαη από εκάο. Απηά ηα θαζνξίδεη ε πξόλνηα ηνπ Θενύ. Τν πώο όκσο εκείο ζα αληαπνθξηζνύκε ζε όζα δελ εμαξηώληαη από εκάο, ην εάλ ζα ππαθνύζνπκε ή ζα παξαβνύκε ηηο εληνιέο ηνπ Θενύ, θιπ. είλαη ζηελ εμνπζία καο, εμαξηάηαη από ηελ ειεύζεξε ζέιεζή καο. Ζ πίζηε ζηε ζεκαζία ηεο αλζξώπηλεο ζέιεζεο θαη ειεπζεξίαο δελ ήηαλ πάληνηε απηνλόεηε γηα ηνπο ρξηζηηαλνύο. Αληηζέησο, κηα βαζηά δπζπηζηία ηόζν γηα ηελ αλζξώπηλε ζέιεζε όζν θαη γηα ηελ αλζξώπηλε ελέξγεηα, ηε δπλαηόηεηα δειαδή ηνπ αλζξώπνπ λα απνθαζίδεη θαη λα πξάηηεη, επαλήιζε πνιιέο θνξέο ζην πξνζθήλην ηεο ρξηζηηαληθήο ηζηνξίαο. Θπκίδσ ηξεηο πεξηπηώζεηο. Τνλ ηέηαξην αηώλα είρακε ηελ αίξεζε ηνπ απνιιηλαξηζκνύ. Ζ αίξεζε απηή εθθηλνύζε από ηελ πεπνίζεζε όηη ε αλζξώπηλε ζέιεζε αληηκάρεηαη ηε ζεία ζέιεζε, δηόηη είλαη δήζελ ζρεδόλ εμ νξηζκνύ αζηαζήο θαη ακαξησιή, θαη θαηέιεγε ζην ζπκπέξαζκα όηη ν Φξηζηόο δελ είρε αλζξώπηλε ζέιεζε, δηόηη, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ζα ήηαλ θαη ν ίδηνο ακαξησιόο. 5

6 Μηα επαλέθδνζε ηεο αίξεζεο απηήο ζπλαληάκε ζηνλ κνλνζειεηηζκό ηνπ εβδόκνπ αηώλα. Σύκθσλα κε ηε δηδαζθαιία ηνπ, ν Φξηζηόο είρε κόλν κία ζέιεζε, δηόηη ε αλζξώπηλε ζέιεζή ηνπ είρε θαηά θάπνην ηξόπν αθαληζηεί από ηελ θπξηαξρία ηεο ζείαο ζέιεζεο. Αληίζηνηρε ππνβάζκηζε ηεο αλζξώπηλεο ζέιεζεο θαη ειεπζεξίαο ζπλαληάκε ζηνλ Άγην Απγνπζηίλν ηνλ πέκπην αηώλα θαη ζηνπο αθξαίνπο αθνινύζνπο ηνπ, ηνλ Λνύζεξν θαη ηνλ Καιβίλν, ηνλ δέθαην έθην αηώλα. Τν δόγκα ηνπ δηπινύ πξννξηζκνύ πνπ δηαηύπσζε ν Καιβίλνο απνηειεί ηελ πην αθξαία αλαίξεζε ηεο αλζξώπηλεο ειεπζεξίαο: ν Θεόο έρεη πξναησλίσο θαζνξίζεη πνηνη ζα ζσζνύλ θαη πνηνη ζα θνιαζηνύλ θαη ν άλζξσπνο δελ έρεη θακία δπλαηόηεηα λα κεηαβάιεη ηελ ακεηάθιεηε ζεία απόθαζε πνπ ηνλ αθνξά. Ο πξννξηζκόο πνπ πξεζβεύνπλ ν Λνύζεξνο θαη ν Καιβίλνο δηαθέξεη από εθείλνλ ηνπ Μαμίκνπ. Δίλαη απόιπηνο. v) Η θεολογία ηος εβδόμος αιώνα για ηην ανθπώπινη θέληζη και η ζημαζία ηηρ Αο κείλνπκε όκσο ιίγν πεξηζζόηεξν ζηνλ έβδνκν αηώλα. Τη έρεη άξαγε λα καο πεη ε ζενινγία ηνπ εβδόκνπ αηώλα γηα ηελ αλζξώπηλε ζέιεζε, ην νπνίν λα αθνξά εκάο ζήκεξα, θαη κάιηζηα ζην πνηκαληηθό καο έξγν; Έλα πξώην πξάγκα πνπ ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε είλαη όηη ε ζενινγία απηή ηνλίδεη ηελ ύπαπξη ηεο αλζξώπηλεο ζέιεζεο. Θπκίδσ όηη θάηη ηέηνην δελ ήηαλ θαζόινπ απηνλόεην γηα ηελ αξραία ειιεληθή θηινζνθία ε νπνία, όπσο γλσξίδνπκε, από ηελ Αλαγέλλεζε θαη κεηέπεηηα δηαηεξεί ακείσηε ηελ επηθαηξόηεηά ηεο. Ζ θηινζνθία απηή, ζε γεληθέο γξακκέο, ζεσξνύζε όηη ην ζεκειηώδεο πξόβιεκα ηνπ αλζξώπνπ είλαη γλσζηνινγηθήο θύζεσο. Ο άλζξσπνο είλαη θαθόο από άγλνηα. Οπδείο εθώλ θαθόο, έιεγε ν Σσθξάηεο, θαλέλαο δελ είλαη θαθόο κε ηε ζέιεζή ηνπ. Δάλ θαλείο γλσξίδεη ην θαιό, ηόηε θαη ζα ην πξάμεη. Ζ αλζξώπηλε ειεπζεξία ζρεηηθνπνηείηαη, εθόζνλ ζρεδόλ αλαπόθεπθηα ζα θάλεη θαλείο απηό πνπ γλσξίδεη όηη είλαη θαιό. Ζ ρξηζηηαληθή παξάδνζε ζην ζεκείν απηό δηαθνξνπνηείηαη από ηελ αξραία ειιεληθή θηινζνθία. Μπνξεί θαλείο λα γλσξίδεη ην θαιό θαη σζηόζν λα ελεξγεί αληίζεηα ζ απηό, όρη κόλν από αδπλακία, αιιά θαη από επηινγή. Ο Μαθηαβέιιη είρε θάπνην δίθην όηαλ ηζρπξηδόηαλ όηη νη άλζξσπνη είλαη θαινί κόλν όηαλ απηό εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Ζ αμία ηεο γλώζεο είλαη ζρεηηθή. Γηα παξάδεηγκα, ην λα γλσξίζεη θαλείο ηνλ εαπηό ηνπ είλαη πηζαλόλ αλαγθαία, αιιά ζίγνπξα όρη επαξθήο ζπλζήθε γηα λα ηνλ αιιάμεη. Ζ ζύγρξνλε ςπρνινγία κάο απνθαιύπηεη κπζηηθά ηεο αλζξώπηλεο ςπρήο, απηό όκσο δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα όηη θάλεη ηνλ άλζξσπν θαιύηεξν. Ζ γλώζε δελ ζπκβάιιεη απαξαίηεηα ζηελ εζηθνπνίεζε ηνπ αλζξώπνπ. Τν γλσζηνθεληξηθό ηδεώδεο ηνπ δηαθσηηζκνύ θαηέξξεπζε κε ηνπο δύν παγθνζκίνπο πνιέκνπο ηνπ 20 νπ αηώλα. Τν πην πνιηηηζκέλν θξάηνο ηεο επνρήο, ε Γεξκαλία, αηκαηνθύιηζε δύν θνξέο ηελ Δπξώπε, θαη κάιηζηα, δπζηπρώο, κε ηηο επινγίεο ησλ πεξηζζνηέξσλ Γεξκαλώλ ρξηζηηαλώλ. 6

7 Μηα ρξηζηηαληθή, επνκέλσο, παηδεία, θαηήρεζε, ή πνηκαληηθή, δελ κπνξεί πνηέ λα απνζθνπεί απνθιεηζηηθά ζην λα πιεξνθνξήζεη ή ζην λα πείζεη ηνλ λνπ. Θα πξέπεη επίζεο λα απνβιέπεη θαη ζην λα εκπλεύζεη θαη λα κεηακνξθώζεη ηε ζέιεζε. Τν θήξπγκα ηεο Δθθιεζίαο νθείιεη λα θαιεί ζε κεηάλνηα θαη κε ηηο δύν έλλνηεο ηνπ όξνπ: θαη ζηελ αιιαγή, δειαδή, ηνπ λνπ (κεηά-λνηα), αιιά θαη ζηε κεηαβνιή ηεο ζέιεζεο, ζηελ απόθαζε επηζηξνθήο ζηνλ Θεό. Ζ αλζξώπηλε ζέιεζε, όπσο είπακε, δελ απνηειεί δεπηεξεύνπζα ιεηηνπξγία ηνπ λνπ, δελ είλαη ππνπξντόλ ηεο γλώζεο. Απνηειεί απηόλνκε ιεηηνπξγία ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο. Απηόλνκε όκσο δελ ζεκαίλεη θαη αλεμάξηεηε. Ζ ζέιεζε, γηα ηνλ Άγην Μάμηκν, ζπλδέεηαη κε ηε ινγηθόηεηα, ηελ αλαδήηεζε, θαη ηε ζθέςε. Ζ γλώζε δηεπθνιύλεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο ζέιεζεο, ε άγλνηα, αληίζεηα, ηελ παξεκπνδίδεη. Γλσξίδνπκε θαη από ηελ απηνβηνγξαθία καο θαη από ηελ πνηκαληηθή καο εκπεηξία όηη πνιύ ζπρλά είλαη πην δύζθνιν ην λα δηαθξίλνπκε ην ζέιεκα ηνπ Θενύ από ό,ηη ην λα ην πξάμνπκε. Έλαο από ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην αλζξώπηλν ζέιεκα ηνπ Φξηζηνύ παξέκελε ζηαζεξά θαη αηαιάληεπηα πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ επηηέιεζε ηνπ ζείνπ ζειήκαηνο ήηαλ ην όηη ν Φξηζηόο γλώξηδε πνην ήηαλ απηό ην ζέιεκα. Δίλαη πξνθαλέο όηη νη θαιέο πξνζέζεηο δελ αξθνύλ. Απνηειεί πνιύ ζεκαληηθό ηκήκα ηεο πνηκαληηθήο καο δηαθνλίαο ην λα βνεζήζνπκε ηνπο αλζξώπνπο λα γλσξίζνπλ ην ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, λα δηαθξίλνπλ πώο ην ζέιεκα απηό εμεηδηθεύεηαη ζηε δηθή ηνπο δσή. Γηαθνξεηηθά, όζν θαη λα ζέινπλ λα ζπληνλίζνπλ ην ζέιεκά ηνπο κε ην ζείν ζέιεκα, δελ ζα ην πεηύρνπλ, εάλ δελ γλσξίδνπλ ην ζείν ζέιεκα. Γηα λα κπνξέζνπκε λα ηνπο βνεζήζνπκε ζα ρξεηαζηνύκε ηελ αξεηή ηεο διάκπιζηρ. Ωζηόζν, ην λα γλσξίδεη θαλείο ην ζέιεκα ηνπ Θενύ πξνθαλώο δελ αξθεί. Φξεηάδεηαη θαη λα ην εθαξκόδεη. Κάηη ηέηνην όκσο δελ είλαη πάληνηε εύθνιν. Όπσο ζπλόιε ε αλζξώπηλε ύπαξμε, έηζη θαη ε ζέιεζε είλαη ηξαπκαηηζκέλε από ηελ ακαξηία. Ο άλζξσπνο, όζν θαη λα ην ζέιεη, δπζθνιεύεηαη ή θαη αδπλαηεί λα επηιέμεη ην θαιό, θαη κάιηζηα λα παξακείλεη ζηαζεξόο θαη ζπλεπήο ζ απηή ηνπ ηελ επηινγή. Τε δπζθνιία, ή κάιινλ ηελ αδπλακία απηή ηνπ κεηαπησηηθνύ αλζξώπνπ ηελ επεζήκαλε κε θιαζζηθό ηξόπν ν Απόζηνινο Παύινο ζηελ Ππορ Ρωμαίοςρ: νπ γαξ ό ζέισ ηνύην πξάζζσ, αιι ό κηζώ, ηνύην πνηώ. Ζ ακαξηία ζπρλά θαζππνηάζζεη θαη θαζειώλεη ηελ αλζξώπηλε ζέιεζε, αθόκα θαη όηαλ ν άλζξσπνο βιέπεη όηη απηό ηνλ νδεγεί ζηελ θαηαζηξνθή. Ζ επίγλσζε απηήο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, ηεο αζζέλεηαο, δειαδή, ηεο αλζξσπίλεο θύζεσο κάο θάλεη ζπγθαηαβαηηθνύο απέλαληη ζηνλ ακαξησιό άλζξσπν, ηνλ νπνίν θαινύκαζηε λα πνηκάλνπκε θαη λα δηαθνλήζνπκε. Μαο θαηεπζύλεη επίζεο ζηελ επίθιεζε ηεο ράξηηνο ηνπ Θενύ, ε νπνία θαη κόλν κπνξεί λα ζεξαπεύζεη ηελ αλζξώπηλε ςπρή θαη λα ειεπζεξώζεη ηελ αλζξώπηλε ζέιεζε από ηελ θαηαδπλάζηεπζε ηεο ακαξηίαο. Ζ ζέιεζε, ινηπόλ, ηνπ αλζξώπνπ έρεη αλάγθε ζεξαπείαο. Θπκίδνπκε όηη ήδε ηνλ πέκπην αηώλα ε Δθθιεζία θαηαδίθαζε ηνλ Πειάγην θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ν άλζξσπνο κπνξεί λα ζσζεί κε ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο. Ζ ππεξαηζηόδνμε αληίιεςε ηνπ Πειαγίνπ θαζηζηά ηε ράξε ηνπ Θενύ πεξηηηή. Ζ 7

8 δηδαζθαιία, σζηόζν, ηεο Δθθιεζίαο κάο ζπκίδεη όηη ε ζεξαπεία θαη ν εμαγηαζκόο ηεο ζέιεζεο, θαη γεληθόηεξα ηνπ όινπ αλζξώπνπ, επηηπγράλνληαη από ηε ράξε, δειαδή ηε κεηνρή ζηε δσή ηνπ Θενύ, πνπ πξνζθέξεηαη ζηα κπζηήξηα. Οη νξζόδνμνη ζενιόγνη ηνπ εβδόκνπ αηώλα ηόληδαλ όηη ε αλζξώπηλε ζέιεζε ηνπ Φξηζηνύ ήηαλ εμαγηαζκέλε θαη ζεσκέλε αθξηβώο επεηδή ήηαλ ελσκέλε κε ηελ ζεόηεηα. Ζ έλσζε ηνπ θαζελόο από εκάο κε ηνλ Θεό έγηλε θαη γίλεηαη δηα ησλ κπζηεξίσλ. Ζ κεηνρή ζηα κπζηήξηα ηνπ βαπηίζκαηνο, ηνπ ρξίζκαηνο, θαη ηεο ζείαο επραξηζηίαο θαζαξίδεη ηνλ άλζξσπν θαη κεηακνξθώλεη ηε ζέιεζή ηνπ. Φσξίο απηό ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα ζσζεί. Extra Ecclesiam nulla salus. Ούηε απηό όκσο είλαη αξθεηό. Φξεηάδεηαη, ζηε ζπλέρεηα, ε άζθεζε ηεο ζέιεζεο, ε ππαθνή ζηηο εληνιέο ηνπ Θενύ. Ζ ππαθνή απηή, ζηελ νπνία ζπρλά σο ηεξείο θαινύκε ηνπο αλζξώπνπο, δελ απνζθνπεί ζηελ θαηαζηξνθή, ζηνλ αθαληζκό ηεο αλζξώπηλεο ζέιεζεο. Σε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζα γηλόκαζηαλ κνλνζειήηεο, ζα κεηαθέξακε δειαδή ηελ αίξεζε ηνπ κνλνζειεηηζκνύ από ην ρξηζηνινγηθό ζην αλζξσπνινγηθό επίπεδν. Δάλ θαηαζηξαθεί ε ζέιεζε, ηόηε ν άλζξσπνο αθελόο ζα πάςεη λα είλαη εηθόλα ηνπ Θενύ, θαη αθεηέξνπ δεν θα είναι ζε θέζη να θέλει ούηε ηο καλό. Σηόρνο, ινηπόλ, ηεο πνηκαληηθήο καο δελ κπνξεί λα είλαη ν επλνπρηζκόο ηεο αλζξώπηλεο ειεπζεξίαο αιιά ε ζεξαπεία, ν θσηηζκόο, θαη ε κεηακόξθσζή ηεο. Ζ εθθνπή ηνπ ηδίνπ ζειήκαηνο, γηα ηελ νπνία γίλεηαη ηόζνο ιόγνο ζηελ αζθεηηθή παξάδνζε, αθνξά ζην ακαξησιό, όρη ζην θπζηθό αλζξώπηλν ζέιεκα. Τν θπζηθό θαη πγηέο ζέιεκα ησλ αλζξώπσλ ζα πξέπεη λα αλαδεηρζεί θαη λα σξηκάζεη, κε ηε δηθή καο βνήζεηα. Γελ είλαη ζηόρνο ηεο ππαθνήο ην λα θξαηάκε ηνπο αλζξώπνπο δηα βίνπ ζε πλεπκαηηθή θαη ςπρνινγηθή λεπηόηεηα, νύηε ην λα ηνπο εμαξηάκε από ην πξόζσπό καο, νύηε θπζηθά ην λα ηνπο επηβάιινπκε ηα δηθά καο εκπαζή, εγσθεληξηθά ζειήκαηα. Σθνπόο ηεο ππαθνήο είλαη ε κύεζε ησλ αλζξώπσλ ζηελ ειεπζεξία πνπ καο ράξηζε ν Φξηζηόο. vi) Η ανθπώπινη ελεςθεπία Ζ άζθεζε ηεο Δθθιεζίαο ειεπζεξώλεη ηνλ άλζξσπν. Τνλ ειεπζεξώλεη θαηαξράο από ηα πάζε, πνπ ππνδνπιώλνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπ. Τνπ ραξίδεη απηό πνπ ν Μάμηκνο νλνκάδεη ε ησλ παζώλ παληειήο ειεπζεξία. Απηό δελ απνηειεί κόλν αξλεηηθή ( ειεπζεξία από ) αιιά θαη ζεηηθή ( ειεπζεξία γηα ) κνξθή ειεπζεξίαο. Ζ ππέξβαζε ηνπ θαθνύ εαπηνύ καο κάο πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα να κάνοςμε πξάγκαηα πνπ ηα πάζε καο δελ καο επέηξεπαλ. Πνιύ πεξηζζόηεξν καο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα να είμαζηε, λα ππάξρνπκε, λα δνύκε κε έλα ηξόπν πνπ ηα πάζε καο δελ καο επέηξεπαλ. Ζ ειεπζεξία από πάζε όπσο ν θζόλνο, ε κλεζηθαθία, ή ε απόγλσζε ζπκβαδίδνπλ κε ηελ απειεπζέξσζε ηεξάζηησλ ζεηηθώλ δπλάκεσλ ηεο αλζξώπηλεο ςπρήο. Δθηόο όκσο από ηελ ειεπζεξία από ηα πάζε, ππάξρεη θαη κηα αθόκα, αλώηεξε κνξθή ειεπζεξίαο, ε ειεπζεξία δειαδή αθόκα θαη από ηελ ίδηα ηε θύζε, ε αλύςσζε 8

9 ηνπ αλζξώπνπ ζηελ ςπέπ θύζιν θαηάζηαζε. Πώο όκσο επηηπγράλεηαη απηό; Τη είλαη απηό πνπ όρη απιώο δηαζθαιίδεη ηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αλζξώπηλνπ ζειήκαηνο αιιά θαη ην αλπςώλεη ζην επίπεδν ηεο ζείαο δσήο; Όζν θαη εάλ θαίλεηαη εθ πξώηεο όςεσο παξάδνμν, θάηη ηέηνην ζπκβαίλεη κέζα από ηελ ειεύζεξε ππνηαγή ηνπ αλζξώπηλνπ ζειήκαηνο ζην ζέιεκα ηνπ Θενύ. Δδώ θξύβεηαη ην κπζηήξην ηεο ππαθνήο ηνπ αλζξώπνπ, ην νπνίν αλάγεηαη ζηελ ππαθνή ηνπ ίδηνπ ηνπ Φξηζηνύ. Ζ ύςηζηε θαηαμίσζε ηεο αλζξώπηλεο ζέιεζεο πξαγκαηνπνηείηαη όηαλ ν άλζξσπνο δελ επηιέγεη απηό πνπ ζέιεη ν ίδηνο, αιιά απηό πνπ ζέιεη ν Θεόο. Τόηε ε αλζξώπηλε ειεπζεξία αλάγεηαη ζην επίπεδν ηεο ζείαο ειεπζεξίαο, θαηά θάπνην ηξόπν ηαπηίδεηαη θαηά ράξηλ καδί ηεο. Τν αξρεηππηθό ππόδεηγκα ππαθνήο ην ζπλαληάκε ζην πεξηζηαηηθό ηεο ελαγώληαο πξνζεπρήο ηνπ Φξηζηνύ ζηε Γεζζεκαλή. Ο Φξηζηόο ζέιεη σο άλζξσπνο λα απνθύγεη ην πηθξό πνηήξη ηνπ πόλνπ θαη ηνπ ζαλάηνπ θάηη πνπ είλαη απόιπηα θπζηθό θαη πγηέο. Δληνύηνηο, ππνηάζζεη ην αλζξώπηλν ζέιεκά ηνπ ζην ζείν ζέιεκα θαη έηζη ην ηαπηίδεη καδί ηνπ (σο πξνο ην θνηλό ηνπο ζειεηό, δειαδή αληηθείκελν ηεο ζέιεζεο). Αληίζηνηρα, ν άλζξσπνο πνπ ειεύζεξα ζπλαξκόδεη ην ζέιεκά ηνπ πξνο ην ζέιεκα ηνπ Θενύ βηώλεη ηελ ειεπζεξία ηνπ Θενύ. Υπεξβαίλεη ηα όξηα ηεο αλζξώπηλεο ειεπζεξίαο θαη κεηέρεη ζηνπο νξίδνληεο ηεο ζείαο ειεπζεξίαο. Ζ ειεύζεξε ππαθνή ζηνλ Θεό δελ δεζκεύεη αιιά ειεπζεξώλεη ηνλ άλζξσπν. Τνλ θάλεη λα είλαη ειεύζεξνο αθόκα θαη από ηηο ίδηεο ηνπ ηηο επηζπκίεο, αθόκα θαη από ηα ίδηα ηνπ ηα ζειήκαηα. Έλαο ηέηνηνο άλζξσπνο δελ ζηελνρσξείηαη βαζηά γηα ηίπνηα, δηόηη, έζησ θαη εάλ ηα πξάγκαηα έξρνληαη δηαθνξεηηθά από ό,ηη ελδερνκέλσο ζα ηα ήζειε, ζεσξεί όηη απηό είλαη ην θαη επδνθία ή θαηά παξαρώξεζε ζέιεκα ηνπ Θενύ, θαη απνδέρεηαη κε ραξά απηό ην ζέιεκα. Αλ έρεη θάπνηα αλάγθε ή επηζπκία, ή αλ δεηήζεη θάηη ζηελ πξνζεπρή ηνπ θαη δελ ηνπ δνζεί, δελ ηαξάδεηαη, γηαηί γλσξίδεη όηη απηό ην ζέιεζε ή ην επέηξεςε ν Θεόο. Αλ πάιη ηνπ δνζεί, θαη πάιη εηξελεύεη, ζαλ λα ην είρε ήδε. Έρνληαο παξαδνζεί ζην ζέιεκα ηνπ Θενύ δελ ζηελνρσξηέηαη, νύηε θνβάηαη, δηόηη ό,ηη επηηξέςεη ην ζέιεκα ηνπ Θενύ, ην απνδέρεηαη θαη ην ζέιεη θαη ν ίδηνο. vii) Ελεςθεπία και επιλογέρ Ενύκε ζ έλα θόζκν, ν νπνίνο έρεη ζενπνηήζεη ηε λνκηκνπνίεζε, ηε κεγηζηνπνίεζε, θαη ηελ ηθαλνπνίεζε θάζε είδνπο επηζπκίαο ζε έλαλ θιλελεύθεπο θόζκν, ν νπνίνο έρεη πάςεη λα πηζηεύεη όηη πξέπεη λα επηιέγνπκε θάηη επεηδή είλαη θαιό, θαη, αληίζεηα, ζεσξεί όηη θάηη είλαη θαιό, κόλν θαη κόλν επεηδή θάπνηνη ην επηιέγνπλ. Ζ επηινγή όκσο από κόλε ηεο δελ θαηαμηώλεη απηό πνπ επειέγε. Ο άλζξσπνο κπνξεί πνιύ εύθνια λα θαηαζηεί ππνρείξην ησλ εζθαικέλσλ επηινγώλ ηνπ λα ραιθεύζεη ν ίδηνο ηα δεζκά ηεο ειεπζεξίαο ηνπ λα γίλεη αλππόκνλνο θαη ζηελάρσξνο απέλαληη ζε νηηδήπνηε ελαληηώλεηαη ζην ζέιεκά ηνπ. 9

10 Ζ πνηόηεηα ηεο ειεπζεξίαο δελ ζπλαξηάηαη κε ηελ πιεζώξα ησλ επηινγώλ ηδίσο όηαλ νη επηινγέο απηέο δελ είλαη θαιέο. Απηό πνπ έρεη θπξίσο ζεκαζία δελ είλαη ην λα έρνπκε πνιιέο επηινγέο, αιιά ην λα κπνξνύκε λα θάλνπκε ηε ζσζηή επηινγή. Ο εμαγηαζκόο ηνπ αλζξώπνπ πεξηνξίδεη, θαηά θάπνην ηξόπν, ηηο ακαξησιέο επηινγέο ηνπ. Με ηνλ ηξόπν όκσο απηό ηνπ εμαζθαιίδεη κηα αλώηεξε κνξθή ειεπζεξίαο. Ο Απγνπζηίλνο είρε δίθην όηαλ ηζρπξηδόηαλ όηη ε αλώηεξε κνξθή ειεπζεξίαο είλαη εθείλε ε νπνία θαζηζηά ηελ επηινγή ηεο ακαξηίαο αδύλαηε. Απηή είλαη ε ειεπζεξία ηνπ Θενύ θαη ησλ αγίσλ ζηε βαζηιεία ηνπ. Ζ ρξηζηηαληθή πίζηε θαιιηεξγεί ηελ θπζηθή θαη αγαζή ζέιεζε ηνπ αλζξώπνπ. Απηή πνπ θάλεη ηνλ άλζξσπν λα ζέιεη θαη λα πξάηηεη ζηαζεξά θαη κε ζπλέπεηα ην θαιό, όπσο ν Φξηζηόο, από αγάπε ζηνλ Θεό θαη ζηνλ άλζξσπν. 10

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΘΚΑΘΑ 2012 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Μέζα από ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη κπζνινγία κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία

Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΑ ΦΙΛΟΟΦΙΚΑ 1.1 Έλαο λαόο πνπ είναι ηεξόο δεν θέλει

Διαβάστε περισσότερα

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Σεκαληηθόηαην ζηαζκό ζηελ Αξραία Διιεληθή θαη Παγθόζκηα Ιζηνξία απνηεινύλ νη αγώλεο ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. Οη ιακπξέο λίθεο θαηά ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη.

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Ο θζόλνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα θάηη πνπ ην άηνκν δελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες.

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. ηε δεκόζηα βηβιηνζήθε επηθξαηεί ε απαηηνύκελε εζπρία. Ζ Διέλε παίξλεη ηα βηβιία πνπ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1]

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Γ. Γ. Υξεζηάθεο Μέξνο Α Ζ αιήζεηα ηνπ παξακπζηνύ, δειαδή: Ο ΓΑΜΟ Ο Μύινο θαη ν Μύζνο ζην Λαζίζη ηελ ίδηα αιήζεηα ιέλε. Ο Μύζνο ιέεη πσο ν ρξόλνο γθξεκίζηεθε από ηε δσή, ν Κξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ 1 Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ Πόηε πόηε ζπκάκαη ηνλ θηιόινγό καο ζην Γπκλάζην. Πνιύ επέκελε, ν θαιόο καο ν θαζεγεηήο, ζηελ παξήρεζε ηνπ «Σαπ». Γελ ζηακαηνύζε λα ηε ιέεη θάζε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε.

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. FOODWAX Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. Ειζαγφγή. Τα εζπεξηδνεηδή, όπσο θαη ηα ππόινηπα θξνύηα θαη ιαραληθά, έρνπλ ζεκαληηθέο απώιεηεο πνηόηεηνο κεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Οη πξώηνη ησλ πξώησλ εμεγνύλ ηνλ ηξόπν πνπ θέξδηζαλ ηε κάρε Βγήθαλ ληθεηέο από ηελ πξώηε κεγάιε «κάρε» πνπ θιήζεθαλ λα δώζνπλ ζηε δσή ηνπο Ο ιόγνο γηα ηνπο αξηζηνύρνπο

Διαβάστε περισσότερα

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη...

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη... -... Η αγαλαθηεζε πξνρζεο κε ηελ εγθπκνζπλε ηεο αδειθεο κνπ... Σεκεξα κνπ εηλαη κηιηα καθξηα... Δγηλε κηα ιεμε... Γελ μεξσ πνπ αλεθεη, ζε πνην θνπηαθη λα ην βαισ, πνηνο ν ινγνο... - Τα ινγηα ζαο, πξεπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 12 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2015 ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γεηα ζαο θαη ζπγλψκε γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ Σηνπο Φαηξεηηζκνύο ηεο Παλαγίαο παξαηεξνύκε λα πεξηγξάθεηαη ν επαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ αιιά θαη νη επαγγειηζκνί άιισλ αηόκσλ. Σπλνιηθά ζηηο δύν πξώηεο ζηάζεηο ησλ Φαηξεηηζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο Μάηνο 2010 Πεξηερόκελα Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ εμόδνπ από ηελ θξίζε θαη δηαξζξσηηθήο κεηαξξύζκηζεο; Πώο νη ηδηάδνληεο ζε θάζε ρώξα παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε κάζεζε ζε ζέκαηα πνιηηηθήο; Πνηα δηαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Καιεκέξα, ζπγθεληξσζήθακε ζήκεξα εδώ γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη λα αληαιιάμνπκε απόςεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ ηεο ηνκενπνίεζεο, ηα πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων «Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων Τν πξόγξακκα «Εύδνμνο» αθνξά ζηε δηαλνκή Σπγγξακκάησλ ησλ Τερλνινγηθώλ θαη Παλεπηζηεκηαθώλ Ιδξπκάησλ ηεο Επηθξάηεηαο. Σηόρνο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο (ΠΣ) ηεο Δξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο 300.000 άηνκα θάλνπλ ζθη θάζε ρξόλν ζηα ειιεληθά ρηνλνδξνκηθά θέληξα. 80.000 από απηά δέρνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξλαζζνύ.

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ 2012-2013 ΛΣΘΞΚΞΓΘΑ Γθνπληή Βαζηιηθή Γθνπληή Καιίλα Μπαζδέθε Δύε Μπέιινπ Αιεμάλδξα Οη πάληα ρηνλνζθέπαζηεο, κεγαινπξεπείο θνξπθέο ηνπ Οιύκπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ

Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ Σκέψεις για ένα ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ Σεηάξηε 17/6/2015 20.00-20.30 Φώηεο Μσξόγηαλλεο ΓΦ-Ση δελ θάλνπκε ζσζηά θαη ελώ πεξηκέλνπκε ην θαινθαίξη

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε.

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε. ΔΝΔΔΠΗΘΔ ΟΜΗΛΗΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ 20 Ζο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2010 4 ν κέξνο «Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ καο» Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ Γεληθό Λύθεην Δπδήινπ Ηθαξίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σχολικό ζτοσ: 2012-2013, β τετράμθνο Ερευνθτικι Εργαςία: «Από το αμπέλι ςτο κραςί και ςτα προιόντα τουσ» Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ 0 Μαζεηέο: Άληα Γεκίλε Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7)

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7) ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΔ.Λ. Οξεζηηάδαο - Γεθέκβξηνο 2014 - Φύιιν 8 ν Σηκή 1 Χξηζηνύγελλα ζα πεη... αγάπε! «Η πξαγκαηηθή θηιαλζξσπία, ε κε πξνζπνηεηή, ε κε ππνθξηηηθή, αζθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Martin Heidegger, Σεκηλάξην ηεο 8εο Σεπηεκβξίνπ ζην κεγάιν ακθηζέαηξν ηνπ Burghoelzli, ηεο ςπρηαηξηθήο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ηεο Ζπξίρεο

Martin Heidegger, Σεκηλάξην ηεο 8εο Σεπηεκβξίνπ ζην κεγάιν ακθηζέαηξν ηνπ Burghoelzli, ηεο ςπρηαηξηθήο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ηεο Ζπξίρεο Martin Heidegger, Σεκηλάξην ηεο 8εο Σεπηεκβξίνπ ζην κεγάιν ακθηζέαηξν ηνπ Burghoelzli, ηεο ςπρηαηξηθήο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ηεο Ζπξίρεο Απηφ ην ζρέδην είλαη κφλν γηα λα θαηαζηήζεη ζαθέο φηη ε αλζξψπηλε

Διαβάστε περισσότερα

Απηό ην ζρέδην είλαη κόλν γηα λα θαηαζηήζεη ζαθέο όηη ε αλζξώπηλε ύπαξμε, Πνηα ε δηαθνξά αλάκεζα ζην "άλζξσπνο" θαη ζην "αλζξώπηλε ύπαξμε";

Απηό ην ζρέδην είλαη κόλν γηα λα θαηαζηήζεη ζαθέο όηη ε αλζξώπηλε ύπαξμε, Πνηα ε δηαθνξά αλάκεζα ζην άλζξσπνο θαη ζην αλζξώπηλε ύπαξμε; Κώζηαο Γεκελεηδήο Σεκηλάξην ζην Burghoelzli: Σρνιηαζκόο Απηό ην ζρέδην είλαη κόλν γηα λα θαηαζηήζεη ζαθέο όηη ε αλζξώπηλε ύπαξμε, Πνηα ε δηαθνξά αλάκεζα ζην "άλζξσπνο" θαη ζην "αλζξώπηλε ύπαξμε"; Όηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο (πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΔΔΔ)) Βεβαίσο, πξέπεη λα εθδίδνληαη απνδείμεηο, βεβαίσο πξέπεη λα θόβνληαη απνδείμεηο, δώζηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Παξαζέησ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα, πνπ ιέγνληαλ ζην γάκν ζην ρσξηό, θαη κάιηζηα κε ηε ζεηξά πνπ ηξαγνπδηόληαλ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο γακήιηαο πνκπήο θαη ην βξάδπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ Η Δηαηξία Πξνζηαζίαο Πξεζπώλ κε αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο πεξηόδνπ αιιά θαη ην μεθίλεκα ησλ θζηλνπσξηλώλ απνδξάζεσλ νξγαλώλεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν ΦΑΛΟΤΝ ΝΣΑΦΑ Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί 1 2 Λνπλ Γηνύ 1 Ο Νηάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνύ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο, απηό πάλσ ζην νπνίν είλαη ρηηζκέλνη νη

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ 11 Ο Athens Tax Forum Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και η Φορολογική του Επιτροπή Κπξίεο θαη θχξηνη, Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

Έλα πξόγξακκα Μνπζεηαθήο Αγσγήο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Παιαηνληνινγηθό θαη Ιζηνξηθό Μνπζείν Πηνιεκαΐδαο

Έλα πξόγξακκα Μνπζεηαθήο Αγσγήο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Παιαηνληνινγηθό θαη Ιζηνξηθό Μνπζείν Πηνιεκαΐδαο Έλα πξόγξακκα Μνπζεηαθήο Αγσγήο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Παιαηνληνινγηθό θαη Ιζηνξηθό Μνπζείν Πηνιεκαΐδαο Ελένη Μπαμπίλα 1, Χαπάλαμπορ Κεβπεκίδηρ 2 1. Σρνιηθή Σχκβνπινο 3εο Πεξηθέξεηαο

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003

Αλαζεώξεζε 8  Ιαλνπάξηνο 2003 Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή 3 ΜΔΡΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΤΓΙΔΙΝΖ 5 1. Πνηόηεηα ηξνθίκσλ 5 1.1 Αιινίσζε ηξνθίκσλ 5 1.2 Δπηκόιπλζε ηξνθίκσλ 6 1.3 Πώο πξνιακβάλεηαη ε αιινίσζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ ΚΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ θεληξηθή πιαηεία ηεο Άξηαο. Μπξνζηά θαη δεμηά ην αξρνληηθφ ηνπ Καζηέινπ. Φαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. Γίπαην. Ζ είζνδνο ηνπ ηζνγείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι.

Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι. 1 Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι. Τν 1932 ν Α. Ατλζηάηλ έγξαςε κηα επηζηνιή ζηνλ S. Freud, εθθξάδνληαο ηελ αγσλία θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ γηα ην αλ θαη πώο ζα κπνξνύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ Η εργαςία μου πάνω ςτο project που ςτόχο ζχει την παρουςίαςη τραγουδιών και ποιημάτων που ζχουν αναφορά ςτο φεγγάρι. Νικόλαοσ αββίδησ ΦΕΓΓΑΡΙ

ΑΠΟΠΑΜΑ Η εργαςία μου πάνω ςτο project που ςτόχο ζχει την παρουςίαςη τραγουδιών και ποιημάτων που ζχουν αναφορά ςτο φεγγάρι. Νικόλαοσ αββίδησ ΦΕΓΓΑΡΙ ΑΠΟΠΑΜΑ Η εργαςία μου πάνω ςτο project που ςτόχο ζχει την παρουςίαςη τραγουδιών και ποιημάτων που ζχουν αναφορά ςτο φεγγάρι Νικόλαοσ αββίδησ ΦΕΓΓΑΡΙ Φεγγάξη ηίρνη-μνπζηθή: Μίθεο Θενδσξάθεο Σν θεγγάξη θάλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού)

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Έρνπκε θηάζεη λα ιέκε ζηηο κέξεο καο, φηη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ζηελ δσή ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δελ είλαη θάηη πνπ έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ.

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ. Με κεγάιε ραξά βξίζθνκαη θαη πάιη ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Ζ παξνπζία κνπ εδψ είλαη νπζηαζηηθή. Βξίζθνκαη απέλαληί ζαο γηα λα πσ αιήζεηεο θαη λα δεζκεπηψ απέλαληί ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, ζ έλα ζρέδην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Επη ηελ απεηξνλ ζαιαζζαλ ησλ νλεηξσλ" Η εθπνκπε ηεο Μαξηαο Κπξηδαθε γηα ηα νλεηξα θαη ηνλ δηακεζνιαβεηηθν ηνπο ξνιν

Επη ηελ απεηξνλ ζαιαζζαλ ησλ νλεηξσλ Η εθπνκπε ηεο Μαξηαο Κπξηδαθε γηα ηα νλεηξα θαη ηνλ δηακεζνιαβεηηθν ηνπο ξνιν "Επη ηελ απεηξνλ ζαιαζζαλ ησλ νλεηξσλ" Η εθπνκπε ηεο Μαξηαο Κπξηδαθε γηα ηα νλεηξα θαη ηνλ δηακεζνιαβεηηθν ηνπο ξνιν ζηελ εμειημε ηεο ηζηνξηαο ηνπ αλζξωπνπ [...] Γηα ην νλεηξν ερεη γξαθηεη, γηα πξσηε θνξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη:

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΖ 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: Όρη, γηαηί κε ηελ παξακηθξή πηώζε ζα έρεηε ζνβαξέο ζσκαηηθέο θαθώζεηο. Λαη, αιιά κε πξνζνρή

Διαβάστε περισσότερα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα Τελειόθοιηη Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιαζμού ΤΕΙ Δυηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιαζμού Σελειόθοιηορ Μησανικόρ Βιομησανικού σεδιαζμού 1 Εηζαγσγή Τν γάια

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ. Πώρ ηποποποιείηαι ηο διαιηολόγιο ηος βπέθοςρ από ηον έκηο μήνα. Γάλα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ. Πώρ ηποποποιείηαι ηο διαιηολόγιο ηος βπέθοςρ από ηον έκηο μήνα. Γάλα ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ Τν γάια είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε θάζε παηδηνύ θαη απνηειεί ηδαληθή θαη απνθιεηζηηθή ηξνθή ηνπ κσξνύ ζαο από ηε γέλλεζε ηνπ έσο θαη ηνλ 6 ν κήλα. Αλακθηζβήηεηα ην κεηξηθό γάια

Διαβάστε περισσότερα

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΗΣΟΡΟΤΗ...ΑΡΗΣΟΓΖΜΟΝ ΣΟΝ ΖΛΔΗΟΝ, Ω ΑΠΟ ΔΗΚΟΣΖ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΟ ΖΡΞΑΝΣΟ ΟΗ ΑΘΛΖΣΑΗ ΑΝΑΓΡΑΦΔΘΑΗ ΝΗΚΖΦΟΡΟΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΖ...ΟΤΓΔΗ ΑΝΔΓΡΑΦΖ..ΣΖι ΓΔ 28η ΣΑΓΗΟΝ ΝΗΚΩΝ ΚΟΡΟΗΒΟ ΖΛΔΗΟ ΑΝΔΓΡΑΦΖ ΠΡΩΣΟ [Δπζέβηνο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΝΤΙΚΙ. Τν πξόγξακκα απεπζύλεηε ζε άηνκα κε παξαπιεγία ή ηεηξαπιεγία ηα νπνία επηζπκνύλ λα εμεξεπλήζνπλ ηνπο ππνινγηζηέο.

ΠΟΝΤΙΚΙ. Τν πξόγξακκα απεπζύλεηε ζε άηνκα κε παξαπιεγία ή ηεηξαπιεγία ηα νπνία επηζπκνύλ λα εμεξεπλήζνπλ ηνπο ππνινγηζηέο. ΠΟΝΤΙΚΙ 3)CAMERA MOUSE Εικόνα 1 Λογισμικό Camera mouse Σε πνηνύο απεπζύλεηε Τν πξόγξακκα απεπζύλεηε ζε άηνκα κε παξαπιεγία ή ηεηξαπιεγία ηα νπνία επηζπκνύλ λα εμεξεπλήζνπλ ηνπο ππνινγηζηέο. Τη επηηπγράλεη

Διαβάστε περισσότερα

ρσξηά καο! Συςχέτιςε το όνομα ςου με αξίεσ κοινωνικήσ ευαιςθηςίασ.

ρσξηά καο! Συςχέτιςε το όνομα ςου με αξίεσ κοινωνικήσ ευαιςθηςίασ. Τα δηακάληηα είλαη παληνηηλά. Βνήζεζε λα ηα απνθηήζνπλ πεξηζζόηεξα ρσξηά καο! Σπλεξγάζνπ κε ηελ Διιεληθή Λέζρε ηνπ Βηβιίνπ. Συςχέτιςε το όνομα ςου με αξίεσ κοινωνικήσ ευαιςθηςίασ. Γίλε θη εζύ ρνξεγόο βηβιίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 4519/4-06 -2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ρν Γεληθό Λνζνθνκείν Σίνπ «Πθπιίηζεην» έρνληαο ππόςε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Τα ππνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Υγείαο αλαθνηλψλνπλ ζήκεξα κηα ζεκαληηθή, νξηδφληηα παξέκβαζε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ άξζε εκπνδίσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

Pijwm ǹte `tta[ic ǹte pian]a]fǹni ` mkau \

Pijwm ǹte `tta[ic ǹte pian]a]fǹni ` mkau \ Ζ Αηγππηηαθή ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα بطسيسكية االقباط االزثوذوكس كنيسة القديسة العرزاء مسيم و القديس مازمسقس السسول باليونان تستيب اسبوع االالم Pijwm ǹte `tta[ic

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1945 Σν 1960 ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1998 Σν 2008 Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Μζχρι τθν απελευκζρωςθ,

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΛΓΕΒΡΑ L.B. Resnick, E. Cauzinille Marmeche, J. Mathieu 1985

Η ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΛΓΕΒΡΑ L.B. Resnick, E. Cauzinille Marmeche, J. Mathieu 1985 Η ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΛΓΕΒΡΑ L.B. Resnick, E. Cauzinille Marmeche, J. Mathieu 1985 Άξζξν από ην βηβιίν: H Χπρνινγία ησλ Μαζεκαηηθώλ Πξόινγνο Δπηκέιεηα: Σηέιια Βνζληάδνπ Φαξηηάθε Γαξπθαιηά Τδνύκα Γεσξγία Γ200828

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΗ ΘΕΡΜΑΣΡΑ ΥΑΛΑΖΘΑ UHQ-822

ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΗ ΘΕΡΜΑΣΡΑ ΥΑΛΑΖΘΑ UHQ-822 ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΗ ΘΕΡΜΑΣΡΑ ΥΑΛΑΖΘΑ UHQ-822 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Σάζε: 230V πρλόηεηα:50hz 2 ξπζκίζεηο ηζρύνο:1100w/2200w Θεξκαληηθό ζηνηρείν ραιαδία Με ζεξκνζηάηε Με δηαθόπηε πξνζηαζίαο πνπ δηαθόπηεη απηόκαηα ηελ ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΚ E.DIS.I.NET A.E.E ΣΟΙΥΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΡΕΤΜΑ

ΚΕΚ E.DIS.I.NET A.E.E ΣΟΙΥΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΡΕΤΜΑ ΚΕΚ E.DIS.I.NET A.E.E ΣΟΙΥΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΡΕΤΜΑ Όια ηα πιηθά ζώκαηα απνηεινύληαη από άηνκα. Κάζε άηνκν κε ηε ζεηξά ηνπ απνηειείηαη από έλαλ ππξήλα, γύξω από

Διαβάστε περισσότερα