Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών"

Transcript

1 Κεθάλαιο 4 Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών 4.1 Ειζαγωγή Μεηά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν παξνπζηάδεηαη ε κειέηε πνπ έγηλε πάλσ ζε κία εηαηξία γξαθηθψλ ηερλψλ θαη ζηελ πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο ERP απφ απηή. Καηά ηε δηάξθεηα ελφο ηξηκήλνπ παξεπξηζθφκνπλ κία θνξά ηε βδνκάδα ζηελ εηαηξία «BEL Computer Systems», εηαηξία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα εηαηξίεο γξαθηθψλ ηερλψλ, ε νπνία εηαηξία αλέπηπμε έλα ζχζηεκα ERP πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο κηαο εηαηξίαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Μέζα απφ ηηο ζπλαληήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ έγηλε κηα εθηελήο αλαθνξά ζην ζχζηεκα πνπ αλέπηπμε, ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ην εμειίμεη θαη λα ην εθαξκφζεη ζε κία εηαηξία ηνπ θιάδνπ. Σηελ πνξεία κε έθεξε ζε επαθή κε ηελ «ARTION Σνπιάθνο Γξαθηθέο Τέρλεο ΑΒΔΔΔ», εηαηξία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ, ε νπνία ήηαλ θαη ε πξψηε εηαηξία κε ηελ νπνία ζπλεξγάζηεθε ζηελά θαη καδί αλέπηπμαλ ην «Overprint 2», φπσο νλνκάδεηαη ην αλαθεξφκελν ζχζηεκα. Σε απηή ηελ εηαηξία δφζεθε ε 73

2 δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ, ε νπνία θαη παξνπζηάδεηαη εθηελψο ζηε ζπλέρεηα, ελψ κέζα απφ ηελ επαθή κε ην αληηθείκελν κπφξεζαλ λα γίλνπλ πην θαηαλνεηά ηα νθέιε πνπ επσκίζηεθε ε εηαηξία. Σην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί, κεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, γίλεηαη κλεία ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε ε εηαηξία ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ, ζηε δηαδηθαζία ζχλζεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ «Overprint 2», ζηα νθέιε πνπ απνθφκηζε ε «ARTION» απφ απηφ θαη αλαθέξνληαη νη ζθέςεηο γηα πεξαηηέξσ επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Τέινο έρεη πξνζαξηεζεί κία παξάγξαθνο πνπ κειεηάεη ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ζε ππεξεζίεο Νέθνπο ηνπ «Overprint 2» γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζή ηνπ θαη γηα πεξαηηέξσ φθεινο ηεο «ARTION» - θαη θαη επέθηαζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ - απφ απηή, κηαο θαη δεηήζεθε απφ ηε «BEL» λα γίλεη κηα ζρεηηθή παξνπζίαζε ζηα γξαθεία ηεο αλαθνξηθά κε απηφ. 4.2 Παποςζίαζη παπαγωγικήρ διαδικαζίαρ ηηρ «ARTION» Οη γξαθηθέο ηέρλεο θαη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπο θαιχπηνπλ έλα πνιχ επξχ θάζκα πξντφλησλ θαζεκεξηλήο ρξήζεο. Τέηνηα είλαη νη ζπζθεπαζίεο θαξκάθσλ, νη γηγαληναθίζεο, ηα βηβιία, νη ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο, νη ράξηεο, θάθεινη θαη ληνζηέ θαη γεληθά νηηδήπνηε κπνξεί λα ηππσζεί ζε ραξηί θαη ζε πιαζηηθφ. Φπζηθά ε θάζε παξαγσγηθή κνλάδα δελ παξάγεη φια ηα πξντφληα. Υπάξρνπλ κνλάδεο πνπ παξάγνπλ κφλν θνχηεο θαη γεληθά πξντφληα κε ρακειήο πνηφηεηαο ραξηί, ππάξρνπλ κνλάδεο πνπ παξάγνπλ κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο πξντφληα θαη ππάξρνπλ κνλάδεο πνπ παξάγνπλ κφλν πξντφληα πνπ έρνπλ ζηαζεξή δήηεζε θαη θαη επέθηαζε πην απηνκαηνπνηεκέλε παξαγσγηθή δηαδηθαζία (π.ρ. ληνζηέ, θάθεινη θαη ζηνηρεία αιιεινγξαθίαο). Γεληθά δελ ππάξρεη θάπνηνο θαλφλαο γηα ην θάζκα παξαγσγήο πνπ ζα θαιχπηεη κηα κνλάδα. Απηφ εμαξηάηαη απφιπηα απφ ηνλ επηρεηξεκαηία, ηελ πίηα ηεο αγνξάο θαη πψο απηή είλαη κνηξαζκέλε, ηε δήηεζε ησλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο ε επηρείξεζε είλαη αλνηρηή θαη ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη, ν νπνίνο είλαη θαη ν θχξηνο πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο αλαθνξηθά κε ην θάζκα ησλ πξντφλησλ πνπ κπνξεί λα θαιχςεη ε επηρείξεζε. Απφ ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ γξαθηθψλ ηερλψλ, ε πιεηνλφηεηα απηψλ ιεηηνπξγεί κε πξντφληα θαηά παξαγγειία, θαζψο απηφο είλαη ν θχξηνο φγθνο παξαγγειηψλ θαη ειάρηζηεο ιεηηνπξγνχλ κε απηνκαηνπνηεκέλε παξαγσγή. Καηά ηελ ηαθηηθή κνπ επίζθεςε ζηελ «ARTION» κπφξεζα θαη είδα κε πιήξε ιεπηνκέξεηα κηα ηππηθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ε νπνία απνηειεί ζην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο ηνλ θνξκφ ηεο παξαγσγήο πνπ δηαζέηεη ζρεδφλ θάζε κεζαίνπ κεγέζνπο επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ 74

3 θαη παξνπζηάδεηαη ζηελ πνξεία αλαιπηηθά. Η παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο «ARTION» αθνινπζεί ηνπο εμήο ζηαζκνχο εξγαζίαο: 1. Δκπνξηθφ θνκκάηη ηεο επηρείξεζεο Σην πξψην ζηάδην ηεο παξαγσγήο πθίζηαηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ πειάηε κε ην εκπνξηθφ θνκκάηη ηεο επηρείξεζεο. Αλαθνξηθά κε ην πξντφλ, ν πειάηεο ελδερνκέλσο ζα έρεη ππφςε ηνπ ην πξντφλ πιήξσο ή κεξηθψο ή θαη θαζφινπ. Ο πειάηεο ην κφλν πνπ γλσξίδεη είλαη ηη αλάγθεο ζέιεη λα θαιχςεη. Πνιιέο θνξέο ν πειάηεο πεξηκέλεη λα αθνχζεη ηελ άπνςε ελφο εηδηθνχ ζην ρψξν γηα λα θαηαζθεπάζεη θάηη πνπ αληαπνθξίλεηαη ζε απηέο, είηε απηφ πξφθεηηαη γηα έλα ελεκεξσηηθφ θπιιάδην, είηε γηα κηα ζπζθεπαζία. Υπάξρεη ε πεξίπησζε ν πειάηεο λα επηζπκεί κηα πνιπέμνδε θαηαζθεπή ε νπνία κε θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο λα ηνπ εμνηθνλνκεί ρξεκαηηθνχο πφξνπο θαη λα αληαπνθξίλεηαη εμίζνπ επαξθψο ζηηο αλάγθεο ηνπ. Σ απηφ ην ζεκείν ε επηρείξεζε αλαιακβάλεη έλα ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν λα βειηηζηνπνηήζεη ην πξντφλ απφ θαηαζθεπαζηηθή άπνςε θαη απφ άπνςε θφζηνπο. Αλαθνξηθά κε ηελ θνζηνιφγεζε, ε επηρείξεζε ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ παξέρεη ζηνλ πειάηε κηα πξνθνζηνιφγεζε ηεο παξαγγειίαο ηνπ, ε νπνία ιεηηνπξγεί κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ν πξνυπνινγηζκφο, δειαδή ζαλ έλα κέγεζνο φρη απνιχησο αθξηβέο, αιιά θαηά πξνζέγγηζε επαξθέο γηα λα γλσξίδεη ν πειάηεο ηη ζα ηνπ ζηνηρήζεη ε παξαγγειία ζπλνιηθά. Αθνχ ν πειάηεο απνθαζίζεη φηη, απφ φιεο ηηο πξνζθνξέο πνπ ηνπ έγηλαλ, απηή είλαη ε πην ζπκθέξνπζα αθνινπζεί ε έλαξμε ηεο παξαγσγήο. 2. Πξν-εθηχπσζε Σε απηφ ην ζηάδην πθίζηαηαη ν θαζνξηζκφο φισλ ησλ παξακέηξσλ ηεο εθηχπσζεο. Μεηαθέξνληαη ηα ειεθηξνληθά αξρεία κε φια ηα ζηνηρεία ηεο επηζπκεηήο παξαγγειίαο ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα ηεο επηρείξεζεο θαη θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα εθηππσζνχλ κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεπηνκέξεηεο ζέζεο, επηινγήο ρξσκάησλ, είδνο ραξηηνχ, είδνο ζπξξαθήο θαη νηηδήπνηε άιιν κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα γλσξίδεη ην θνκκάηη ηεο παξαγσγήο πνπ αθνινπζεί ηελ πξν-εθηχπσζε. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην δεηνχκελν πξντφλ είλαη ε ζπζθεπαζία ελφο θαξκάθνπ ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ ηφηε νη ζεκαληηθφηεξεο παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα νξηζηνχλ: Πφζεο ζπζθεπαζίεο ζα ηππσζνχλ ζε έλα ραξηί κεγέζνπο Α1. Πνχ ζα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ ζην ραξηί κε αθξηβείο δηαζηάζεηο θαη απνζηάζεηο. Πνην ην είδνο ηνπ ραξηηνχ πνπ ζα εθηππσζεί, κε επηινγέο αλάκεζα απφ ραξηφλη, ιεπηφ ραξηφλη, welle (δηπιφ ραξηφλη κε «θπζαξκφληθα» αλάκεζα), microwelle, gloss (γπαιηζηεξφ) θαη πνιιέο άιιεο. 75

4 Τη ρξψκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Πψο ζα θνπεί. Πνχ ζα κπεη ε έλδεημε ζε ζχζηεκα Braille. Πψο ζα δηπισζεί. Πψο ζα θνιιεζεί. Οη παξάκεηξνη γηα έλα δηαθνξεηηθφ πξντφλ κπνξεί λα έρνπλ έλα θιάζκα ησλ πξναλαθεξζέλησλ ή λα έρνπλ επηπιένλ. Γηα παξάδεηγκα κηα αθίζα δε ζα πξνρσξήζεη ζην ζηαζκφ ηεο θφιιαο, ελψ έλα θπιιάδην ζα πξνρσξήζεη ζην ζηαζκφ ηεο θαξθίηζαο γηα λα ζπξξαθηεί θαη θαλέλα απφ ηα δχν δε ζα έρεη έλδεημε ζε ζχζηεκα Braille. Αθνχ δηέιζνπλ ηα ειεθηξνληθά αξρεία εθηχπσζεο απφ απηφ ην ζηάδην, ζπλήζσο δηελεξγείηαη θαη έλαο έιεγρνο πξν-εθηχπσζεο ζε ςεθηαθή εθηχπσζε (εθηππσηήο Xerox, plotter) γηα λα επηβεβαησζεί θαη νπηηθά φηη ε πξν-εθηχπσζε έιεμε επηηπρψο. 3. Τζίγθνο Ο ζηαζκφο ηνπ ηζίγθνπ απνηειεί έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ζηε ζχγρξνλε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ θαη ηελ εθηχπσζε offset, πεξηγξαθή ηεο νπνίαο αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα. Σε απηφ ην θνκκάηη γίλεηαη νπζηαζηηθά ην κνληάξηζκα ηεο ζειίδαο πνπ ζα εθηππσζεί πάλσ ζην κεγάιν θχιιν ραξηί θαη ζηελ πνξεία ζα θνπεί ζε κηθξφηεξα. Ο ζηαζκφο απηφο ηξνθνδνηείηαη κε θχιια ηζίγθνπ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κνλαδηθφ θχιιν εθηχπσζεο έθαζην, αλεμαξηήησλ βέβαηα ηνπ αξηζκνχ αληηηχπσλ απηνχ. Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε κέζνδνο CTP (Computer to Plate), ε νπνία απνηειεί κηα κέζνδν εθηχπσζεο απφ ηνλ ππνινγηζηή ζην θχιιν ηνπ ηζίγθνπ. Ο ππνινγηζηήο, κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ, εθηππψλεη ην αξλεηηθφ κηαο εηθφλαο επάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηζίγθνπ, ε νπνία ζα ιεηηνπξγήζεη κε ηξφπν παξεκθεξή κε απηφλ πνπ ιεηηνπξγεί ην αξλεηηθφ θηικ ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο. Οπζηαζηηθά ε επηθάλεηα ηνπ ηζίγθνπ «γξάθεηαη» κε laser θαη ηξππηέηαη ζηα άθξα, νπφηε θαη είλαη έηνηκε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζα ζθξαγίδα πάλσ ζην ραξηί, ελψ ην ηξχπεκα εμππεξεηεί ηε δπλαηφηεηα λα καγθψζεη ην θχιιν πάλσ ζην ηχκπαλν ηεο εθηχπσζεο. 4. Δθηχπσζε offset Η εθηχπσζε offset είλαη ε πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο εθηχπσζεο καδηθήο παξαγσγήο δηεζλψο. Έλα εθηππσηηθφ κεράλεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα απηή ηε κέζνδν εθηχπσζεο απνηειείηαη ζπλήζσο απφ 4 πχξγνπο, νη νπνίνη ηππψλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ρξψκα ν θαζέλαο. Τα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη θίηξηλν (yellow), γαιάδην (cyan), θφθθηλν (magenta) 76

5 θαη καχξν (black). Φπζηθά κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη επηπιένλ πχξγνη γηα εμηξά ρξψκαηα πνπ δελ ζπληίζεληαη απφ απηά ηα 4 βαζηθά, φπσο είλαη ην ρξπζφ θαη ην αζεκί ή κπνξνχλ λα κπνπλ θαη επηπιένλ πχξγνη γηα λα πξνζηεζνχλ βεξλίθηα ζηελ εθηχπσζε, δίλνληαο ηελ πθή mat ή ηε γπαιηζηεξή πθή ζηε ζειίδα. Μεηά ηελ εθηχπσζε CTP ησλ θχιισλ ηζίγθνπ, απηά ηνπνζεηνχληαη ζηα ηχκπαλα εθηχπσζεο ζε θάζε πχξγν ηα νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλα φπσο θαίλνληαη ζηελ εηθφλα 4.1. Εικόνα 4.1 Πύπγορ εκηύπωζηρ offset (πηγή: Kipphan, 2001) Τα ηχκπαλα πνπ απεηθνλίδνληαη ζε πξφνςε είλαη αλαιπηηθά: Τν ηχκπαλν, ην επνλνκαδφκελν «plate cylinder», πνπ είλαη ηπιηγκέλν κε ηελ «blanket», ηε ιεγφκελε επηθάλεηα θανπηζνχθ ζηελ νξνινγία ησλ ηερληηψλ, ε νπνία απνηειείηαη απφ έλα πιηθφ πνιπεζηεξηθφ θαη πάλσ ηεο πξνζθνιιψληαη λεξφ θαη κειάλε. Τα ξνιά ηνπ λεξνχ κεηαθέξνπλ λεξφ πάλσ ζηε blanket, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλν ph γηα λα θαηαιήμεη ζε επηηπρή εθηχπσζε. Τα ξνιά ηεο κειάλεο, ηα νπνία ζπλήζσο είλαη πνιιά πεξηζζφηεξα απφ φζα απεηθνλίδνληαη, πέξαλ ηνπ φηη κεηαθέξνπλ ηε κειάλε πάλσ ζηε blanket, κεηαηξέπνπλ ηε κειάλε ζε κία κνξθή αινηθήο κέζα απφ ηηο ζπλερηδφκελεο κεηαγγίζεηο απφ ξνιφ ζε ξνιφ, επηηξέπνληαο κηα θαιχηεξε πνηφηεηα εθηχπσζεο. Σεκεησηένλ φηη ζε θάζε πχξγν εθηχπσζεο ππάξρεη έλα ρξψκα κειάλεο, ην νπνίν επηθάζεηαη ζην πξνεγνχκελν θαη έηζη θαηαιήγεη ε επηζπκεηή απφρξσζε ζην ηέινο. Ο επνλνκαδφκελνο «offset cylinder» απνηειεί ηνλ θχιηλδξν πάλσ ζηνλ νπνίν καγθψλεη ην θχιιν ηνπ ηζίγθνπ θαη εθηππψλεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα πάλσ ζηελ 77

6 επηθάλεηα ηνπ ραξηηνχ πνπ δηέξρεηαη απφ ηελ θάησ κεξηά ηνπ. Η CTP εθηχπσζε πνπ έρεη πξνεγεζεί ζηελ επηθάλεηά ηνπ εμαζθαιίδεη δχν εηδψλ πεξηνρψλ πάλσ ηνπ, ηηο πδξφθηιεο θαη ηηο πδξφθνβεο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηα θελά θαη ην θείκελν/εηθφλεο αληίζηνηρα ζηελ εθηχπσζε. Καζψο ν ηζίγθνο πεξηζηξέθεηαη πξνζθνιιάηαη επάλσ ηνπ ην λεξφ θαη ε κειάλε απφ ηε blanket, ηα νπνία δηαρσξίδνληαη πάλσ ζηελ επηθάλεηά ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα πεξλάεη ε εηθφλα πνπ ζρεκαηίδεηαη πάλσ ζην δηεξρφκελν ραξηί. Ο ηειεπηαίν θχιηλδξνο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε ζηήιε ηνπ πχξγνπ απνηειεί ηελ πξέζα πνπ πηέδεη ην θχιιν ηνπ ραξηηνχ λα θνιιήζεη πάλσ ζηνλ ηζίγθν γηα λα πεξάζεη ε κειάλε επάλσ ηνπ. Αθνχ ην ραξηί, ην νπνίν μεηπιίγεηαη απφ έλα ηεξάζηην ξνιφ θαη ξέεη ζαλ έλα εληαίν θχιιν κέζα απφ φινπο ηνπο θπιίλδξνπο ηεο εθηχπσζεο, πεξάζεη απφ φινπο ηνπο πχξγνπο θαη γξαθηεί ζηηο επηζπκεηέο απνρξψζεηο κε θείκελν ή κε εηθφλα ζπλερίδεη πξνο ην ζηεγλσηήξα. 5. Σηεγλσηήξαο Καζψο ην ραξηί ξέεη αλάκεζα ζηνπο πχξγνπο ηεο κειάλεο, ε κειάλε θαη ην λεξφ πνπ πξνζθνιιψληαη πάλσ ηνπ απμάλνπλ ηελ πγξαζία ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα ζηεγλψζεη ην ραξηί ρξεζηκνπνηείηαη ν ζηαζκφο ηνπ ζηεγλσηήξα, ν νπνίνο ζπλήζσο ζπλαληάηαη ζαλ ζπλέρεηα ηνπ ηππνγξαθείνπ ζε έλαλ εληαίν ζηαζκφ εξγαζίαο. Ο ζηεγλσηήξαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί είηε ππέξπζξε αθηηλνβνιία, είηε ππεξηψδε, αιιά πνηέ αέξα, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμνπλ αλεπηζχκεηεο αλακίμεηο ησλ ρξσκάησλ. 6. Σάξσζε γηα ιάζε (Scanner) Αθνινχζσο ζηε δηαδηθαζία είλαη ηνπνζεηεκέλνο ν ζηαζκφο ηνπ scanner, φπνπ γίλεηαη ςεθηαθή εθηχπσζε ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληαο θαη ζχγθξηζε απηνχ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα κέζσ ελφο ππνινγηζηή θαη κηαο κεραλήο ζάξσζεο ηεο εηθφλαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν εθηειείηαη ν έιεγρνο πνηφηεηαο θαη δχλαηαη ε παξαγσγή λα απνξξίςεη νπνηνδήπνηε κε επηζπκεηφ πξντφλ. 7. Κνπή (Σηάληδα) Δθφζνλ γίλεη θαη ν έιεγρνο κεηά ην πέξαο ηεο εθηχπσζεο αθνινπζεί ν ζηαζκφο ηεο θνπήο, ε επνλνκαδφκελε ζηάληδα. Πξφθεηηαη γηα κεραλήκαηα κε πξέζεο θαη καραίξηα, ηα νπνία αζθνχλ εγθάξζηεο πςειέο δπλάκεηο γηα λα θνπνχλ ηα ηεκάρηα ζην επηζπκεηφ ζρήκα. Βέβαηα ηα καραίξηα ζην κεράλεκα έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ηνπνζέηεζε ε νπνία αιιάδεη ζε θάζε πξντφλ, αλάινγα ην ζρήκα πνπ ζα θνπεί. Σην ίδην κεράλεκα γίλεηαη θαη ε δηαδηθαζία ηνπ πίθκαζε, 78

7 δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία κία ξνδέια δηέξρεηαη κε πίεζε απφ ηηο γξακκέο πνπ ζα δηπισζνχλ ζηελ πνξεία, δεκηνπξγψληαο έλα απιάθη γηα εχθνιν δίπισκα. Αλ ην ηεκάρην έρεη επάλσ ζήκαλζε ζε ζχζηεκα Braille, ηφηε ζε απηφ ην ζηαζκφ ηνπνζεηείηαη θαη απηφ. 8. Γίπισκα θαη θαξθίηζα Τειεπηαίνο ζηαζκφο πξηλ ηελ παξαιαβή θαηά ηνλ νπνίν κεραλήκαηα ξπζκίδνληαη γηα ην πψο ζα πηάζνπλ θαη ζα δηπιψζνπλ ην δηεξρφκελν ηεκάρην, ελψ έρεη κπεη θαη θφιια ζηηο επηθάλεηεο πνπ ζα ελψζνπλ θαη ζα θνιιεζνχλ. Σε πεξίπησζε πνπ ην δηεξρφκελν ηεκάρην είλαη θάπνην θπιιάδην ή βηβιίν, ηφηε, αθνχ ζηνηβαρζνχλ ηα επηζπκεηά θχιια, ηνπνζεηείηαη ε θαξθίηζα, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζαλ έλα κεγάιν ζπξξαπηηθφ. 9. Παξαιαβή Σε απηφ ην ζηαζκφ φια ηα παξαγφκελα ηεκάρηα κπαίλνπλ έηνηκα πιένλ ζε θνχηεο, πξνθεηκέλνπ λα παξαιεθζνχλ απφ ηνλ πειάηε. Πνιιέο θνξέο ππάξρεη ζηαζκφο λσξίηεξα ηεο παξαιαβήο, θαηά ηνλ νπνίν, αλ πξφθεηηαη γηα ζπζθεπαζίεο, έξρεηαη ην πξντφλ πνπ ζα ζπζθεπαζηεί, κπαίλεη ζηηο ζπζθεπαζίεο θαη ν πειάηεο ην παξαιακβάλεη ζπζθεπαζκέλν θαη έηνηκν πξνο πψιεζε. Να ζεκεησζεί φηη απηνί είλαη νη θχξηνη ζηαζκνί εξγαζίαο γηα κία κεγάιε γθάκα επηρεηξήζεσλ γξαθηθψλ ηερλψλ. Φπζηθά είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ εθάζηνηε επηρεηξεκαηία λα πξνζζέζεη επηπιένλ ζηαζκνχο εξγαζίαο, θαηά ηνπο νπνίνπο ζα εθηεινχληαη επηπιένλ εξγαζίεο. Φαξαθηεξηζηηθφο ηέηνηνο ζηαζκφο είλαη ν ζηαζκφο πνπ γίλεηαη ην ιακηλάξηζκα (εθ ηνπ laminate). Αληί γηα επηπιένλ πχξγν ζηελ εθηχπσζε κε βεξλίθη, κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί κεράλεκα πνπ λα ηνπνζεηεί κηα πνιχ ιεπηή ζηξψζε θφιιαο πάλσ ζην θχιιν θαη απφ πάλσ λα πεξλάεη έλα ιεπηφ θχιιν πιαζηηθφ. Σηε ζπλέρεηα απηφ ην ηεκάρην πεξλάεη είηε απφ πξέζα, είηε απφ ρψξν έθζεζεο ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία γηα λα θνιιήζεη ζηέξεα ην θχιιν ηνπ πιαζηηθνχ. Η ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζε ζπζθεπαζίεο ηξνθψλ πνπ δηαηεξνχληαη ζην ςπγείν ή ζηελ θαηάςπμε ή γηα εμψθπιια βηβιίσλ κε καιαθφ εμψθπιιν. 4.3 Ανάπηςξη και εθαπμογή ERP ζςζηήμαηορ από ηη «BEL» Μεηά ηε κειέηε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο επηζθέθηεθα ηα γξαθεία ηεο «BEL», ε νπνία είλαη ε επηρείξεζε πνπ αλέπηπμε ην ινγηζκηθφ ERP ηεο «ARTION», ην επνλνκαδφκελν «Overprint 2». Σηηο πξνθαηαξθηηθέο ζπδεηήζεηο έγηλε θαηαλνεηφ φηη ην θχξην νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή απηνχ ζηελ παξαγσγή είλαη ε νηθνλνκηθή κεηάθξαζε ηνπ εμνηθνλνκνχκελνπ ρξφλνπ παξαγσγήο. Σηελ πνξεία γίλεηαη εθηεηακέλε 79

8 αλάιπζε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ θπζηθνχ πξνβιήκαηνο, ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλζεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ «Overprint 2», ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ κεηά ην «go-live» θαη ζηηο δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ επέθηαζεο ηνπ. Κχξην κέιεκα ηνπ «Overprint 2» ήηαλ ε επίηεπμε ελφο γεληθνχ πιαηζίνπ βειηίσζεο, θαζνιηθά εθαξκνδφκελν ζε φιε ηελ παξαγσγή, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμεη ε νπνηαδήπνηε απνκφλσζε εξγαζίαο. Μέζα απφ ηελ νινθιεξσκέλε βειηίσζε φισλ ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο επηηπγράλεηαη κηα θαζεηνπνίεζε ζε φιεο ηηο παξαγγειίεο θαη φρη ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο. Απηφ θπζηθά είλαη θαη ην δεηνχκελν, αθνχ κέζα απφ ηελ πιήξε θαζεηνπνίεζε ππάξρεη θαη πιήξεο έιεγρνο ηεο παξαγσγήο, νπφηε αλαδχεηαη θαη ε δπλαηφηεηα βειηηζηνπνίεζεο απηήο, δεδνκέλνπ φηη φιεο νη παξαγγειίεο θαηαγξάθνληαη επαξθψο απφ ηελ έλαξμή ηνπο σο ηε ιήμε ηνπο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε κνξθή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο «ARTION» πξνζηδηάδεη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ πεξηζζφηεξσλ εηαηξηψλ γξαθηθψλ ηερλψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά. Δμαίξεζε ζε απηφ απνηειεί ε εηαηξία «Σθαγηάο ΑΒΔΔ», γλσζηή απφ ηελ επσλπκία «SKAG», θαη θάπνηεο κηθξφηεξεο ηνπ ίδηνπ αληηθεηκέλνπ, νη νπνίεο παξάγνπλ ζπγθεθξηκέλα πξντφληα, ηα νπνία δε δηαθνξνπνηνχληαη αλά παξαγγειία. Απηέο νη εηαηξίεο ιεηηνπξγνχλ εμίζνπ θαιά θαη κε ρακειφ επίπεδν κεραλνγξάθεζεο, αθνχ νη παξαγσγηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλεο θαη δελ απαηηνχλ ηξνπνπνηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Οη ζπγθεθξηκέλεο φκσο απνηεινχλ επηρεηξήζεηο πνπ θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 5-7% ηεο εγρψξηαο δήηεζεο ζε πξντφληα γξαθηθψλ ηερλψλ, ελ αληηζέζεη κε ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο, φπσο ε «ARTION» πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο γηα πξντφληα θαηά παξαγγειία, ηα νπνία απνηεινχλ θαη ην 93-95% ηεο εγρψξηαο δήηεζεο Παποςζίαζη θςζικού πποβλήμαηορ Σηελ πνξεία παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαλ ζηελ παξαγσγή ηεο «ARTION» πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ «Overprint 2» θαη απνηεινχλ θαη επέθηαζε πξνβιήκαηα ζε επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο. Όηαλ θιήζεθε ε «BEL» λα ζπλζέζεη ην ζχζηεκα ERP παξαηήξεζε έμη βαζηθά πξνβιήκαηα. 1. Μεγάινο φγθνο ξνήο δηαθηλνχκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη έιιεηςε ηππνπνηεκέλεο ξνήο απηψλ (pipeline). Ίζσο ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ ν ηδηαίηεξα απμεκέλνο φγθνο δηαθηλνχκελσλ πιεξνθνξηψλ εληφο ηεο επηρείξεζεο θαη ζηα φξηα απηήο κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ε έιιεηςε ηππνπνίεζεο κηαο ξνήο απηψλ. 80

9 Σε κηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία γξαθηθψλ ηερλψλ παξαηεξείηαη ε δηαθίλεζε ελφο κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ, αθφκε θαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε κηθξνχ φγθνπ παξαγγειηψλ. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ εηζέξρεηαη κηα παξαγγειία, πξφθεηηαη γηα κηα λέα πιεξνθνξία ζην ζχζηεκα. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε πξν-θνζηνιφγεζε, γηα λα δνκεζεί ε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αληιεζνχλ νη πιεξνθνξίεο θφζηνπο ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξαγσγή, νη νπνίεο ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη ζηαζεξέο, θαη λα ζπλππνινγηζηνχλ ηα εξγαηηθά θφζηε, ηα νπνία, ρσξίο ηελ χπαξμε ηνπ ζπζηήκαηνο ERP εθηηκνχληαη εκπεηξηθά. Αθνχ δνκεζεί ε πξνζθνξά απνζηέιιεηαη ζηνλ πειάηε. Αλ ηελ εγθξίλεη ηφηε απηή αλαηίζεηαη ζηελ παξαγσγή. Σε απηφ ην ζεκείν ε παξαγγειία «ζπάεη» ζε πιεξνθνξίεο δηαθνξεηηθέο γηα ηνλ θάζε ζηαζκφ εξγαζίαο. Σην ζηαζκφ ηεο πξν-εθηχπσζεο θηάλνπλ νη πιεξνθνξίεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ζην ζηαζκφ ηεο εθηχπσζεο θηάλνπλ νη πιεξνθνξίεο ηνπ αξηζκνχ ησλ θχιισλ θαη ηνπ είδνπο ησλ απνρξψζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ (ζεκεησηένλ φηη ζε έλα θχιιν εθηππψλνληαη πνιιαπιέο ζειίδεο), ζην ζηαζκφ ηεο ζηάληδαο θηάλνπλ νη πιεξνθνξίεο ηνπνζέηεζεο ησλ καραηξηψλ θνθ. Όινη απηνί νη ζηαζκνί θπζηθά ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα λα γλσξίδνπλ πφηε εηζέξρεηαη πνηα παξαγγειία, ελψ πξέπεη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα ελεκεξψλνπλ ηε δηνίθεζε πνηα παξαγγειία δηεθπεξαηψλεηαη, πνηεο είλαη έηνηκεο θαη πνηεο αλακέλνληαη λα εηζέιζνπλ ζην ζχζηεκα. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ ν φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα κία παξαγγειία είλαη αξθεηά δχζθνια δηαρεηξίζηκνο. Αλ ππνζέζνπκε φηη ππάξρνπλ ήδε δχν παξαγγειίεο ζην ζχζηεκα έηνηκεο λα εηζέιζνπλ, κία είλαη ζην ζηάδην ηεο παξαγσγήο θαη αλακέλνληαη άιιεο ηξεηο παξαγγειίεο εληφο ηεο εκέξαο, ην πξφβιεκα παίξλεη αθφκα κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο. Καη αλ θάπνηεο απφ απηέο δηαξθνχλ παξαπάλσ απφ κία κέξα ε δηαρείξηζε γίλεηαη πξαθηηθά αδχλαηε απφ κεξηθά άηνκα. Σε φιν απηφ ηνλ φγθν πιεξνθνξηψλ βέβαηα δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηνπο λεθξνχο ρξφλνπο θαη κε ηηο επηδφζεηο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, νη ελεκεξψζεηο ησλ απνζεθψλ γηα ηα απνζέκαηα, ηνπ ινγηζηεξίνπ γηα ηα θνζηνιφγηα θαη ηηο κηζζνδνζίεο θαη ε ξχζκηζε ησλ βαξδηψλ. Απηά φια απνηεινχλ ην θχξην πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδε αξρηθά ε παξαγσγή ηεο «ARTION». Δπηπξνζζέησο ε «BEL» παξαηήξεζε έλα επηπιένλ πξφζθνκκα ζηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο αλαθνξηθά κε ην θνκκάηη ησλ πιεξνθνξηψλ θαη απηφ ήηαλ ε έιιεηςε ηππνπνηεκέλεο ξνήο πιεξνθνξηψλ. Σηε ινγηθή θάζε πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ηεο θαζεηνπνίεζεο κηαο δηαδηθαζίαο απαηηείηαη ε ηππνπνίεζε φζσλ ησλ δπλαηψλ κεγαιχηεξεο έθηαζεο θνκκαηηψλ. Δλψ έλα ηππνπνηεκέλν «pipeline», φπσο απνθαιείηαη, ζα ήηαλ εηζαγσγή παξαγγειίαο πξν-θνζηνιφγεζε απνδνρή παξαγγειίαο αλάζεζε δηακνίξαζε πιεξνθνξηψλ, απηφ δελ ηεξνχληαλ, αιιά αλά πάζα ζηηγκή ε παξαγσγή επηθνηλσλνχζε κε ηε δηνίθεζε λα ξσηήζεη γηα ην ηη ζα θάλεη κε ηε λενεηζεξρφκελε παξαγγειία, ε νπνία ήηαλ ε 81

10 παξαγγειία Α ζηελ πξν-εθηχπσζε, ε Β ζηελ εθηχπσζε θαη ε Γ ζην δίπισκα, θαζπζηεξψληαο πνιχ ηελ παξαγσγή. 2. Παξαθνινχζεζε παξαγσγήο Δπηπξνζζέησο ζην θχξην πξφβιεκα αθνινπζνχλ θαη άιια πξνβιήκαηα. Έλα εμ απηψλ είλαη ε αδπλακία παξαθνινχζεζεο ηεο παξαγσγήο. Η δηνίθεζε δελ έρεη γλψζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο θάζε παξαγγειίαο, νχηε γλσξίδεη πνηνη ζηαζκνί απαζρνινχληαη ή ζα έπξεπε λα είλαη πξνγξακκαηηζκέλνη λα απαζρνινχληαη βάζεη ησλ παξαγγειηψλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην ζχζηεκα. Άκεζε ζπλεπαγσγή απηνχ είλαη ε αδπλακία θαζνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ δηεθπεξαίσζεο ηεο λενεηζεξρφκελεο παξαγγειίαο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηνλ πειάηε, αιιά θαη πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ παξαγσγή ειαρηζηνπνηψληαο ηνπο λεθξνχο ρξφλνπο. Δπηπιένλ δε γλσξίδεη ηελ αθξηβή δπλακηθφηεηά ηεο, αιιά θαη ηελ απφδνζε ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ πνπ απαζρνιεί, αθνχ δελ έρεη αθξηβή ελεκέξσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη απφ ηνλ θαζέλα γηα λα θέξεη εηο πέξαο ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. Αξρηθά αληηκεησπίδεη απηφ ην πξφβιεκα ε ίδηα ε εηαηξία κε θχιια θαηαγξαθήο φισλ ησλ ρξφλσλ, ηα νπνία φκσο δελ είλαη αξθεηά αθξηβή, αιιά θαη απαηηνχλ πνιχ ρξφλν γηα ηελ απνδειηίσζή ηνπο. Απηφ είλαη έλα επηπιένλ ζεκείν ζην νπνίν εζηηάδεη ε «BEL» θαηά ηε ζχλζεζε ηνπ «Overprint 2». 3. Απνζήθεο θαη θνζηνιφγεζε Πέξα απφ ην θνκκάηη ηεο παξαγσγήο εγείξνληαη θαη δεηήκαηα ζχλδεζεο ηεο δηνίθεζεο κε ην ινγηζηήξην, αιιά θαη κε ηηο απνζήθεο. Σην ζηάδην πξηλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ERP ππάξρεη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο ζα κεζάδνληαο αλάκεζα ζηε δηνίθεζε θαη ζηα ηκήκαηα ηνπ ινγηζηεξίνπ θαη ησλ απνζεθψλ κε απνηέιεζκα λα παξαηεξνχληαη θαζπζηεξήζεηο αιιά θαη ζθάικαηα ζηελ ελεκέξσζε ηεο πξψηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί ηηο παξαγγειίεο λέσλ πξψησλ πιψλ ή λα δηαρεηξηζηεί ην θνκκάηη ηεο πξν-θνζηνιφγεζεο. Τν κεγαιχηεξν πξφβιεκα ηεο απνζήθεο είλαη ε αδπλακία παξαθνινχζεζήο ηεο βάζεη ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο, θαζψο ην εηζεξρφκελν πξντφλ ζηηο απνζήθεο είλαη θχιια ραξηηνχ, ελψ ην εμαγφκελν πξντφλ ηεο παξαγσγήο είλαη ηεκάρηα. Πξνο επεμήγεζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο δίλεηαη ην αθφινπζν παξάδεηγκα: Σε κηα παξαγσγή απηνθηλήησλ ζηηο απνζήθεο ζα είρακε αληαιιαθηηθά θαη εκη-έηνηκα πξντφληα. Παξαθνινπζψληαο ηελ έμνδν ηεο παξαγσγήο ζα γλσξίδακε ηελ αθξηβή θαηαλάισζε ησλ απνζεκάησλ. Γειαδή γηα θάζε απηνθίλεην ζα γλσξίδακε φηη ρξεηάδεηαη λα θαηαλαισζνχλ ηέζζεξηο ξφδεο, έλα θηβψηην ηαρπηήησλ θιπ. Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απηφ είλαη αδχλαηνλ, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ απνζεκάησλ. 82

11 Τα απνζέκαηα θχιισλ ραξηηνχ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηξεηο θχξηεο ηδηφηεηεο: ηηο δηαζηάζεηο, ην βάξνο θαη ηελ πνηφηεηα. Οη πην ζπλήζεηο εμ απηψλ είλαη γηα ηηο δηαζηάζεηο νη: 58x86, 63x96, 70x100, 61x86 θαη ηα κηζά απηψλ, γηα ην βάξνο, ην νπνίν θαζνξίδεη ην πάρνο αιιά θαη ηε ζηηβαξφηεηα, είλαη πνι/ζηα ησλ 25 gr/cm 2 θαη γηα ηελ πνηφηεηα είλαη ην είδνο επίρξπζεο, φπσο mat, gloss ή κε ζρέδηα. Όηαλ πξφθεηηαη λα παξαρζεί κηα ζπζθεπαζία, θαηαζθεπάδεηαη ην αλάπηπγκα απηήο ζηελ πξν-εθηχπσζε, ην νπνίν φκσο, ζε πνιιαπιά αληίηππα, ηαηξηάδεη ζε φια ηα κεγέζε θχιισλ κε δηαθνξεηηθή θχξα ζηελ θάζε πεξίπησζε. Αθφκα θαη αλ είλαη γλσζηφ απφ ην παξαγφκελν ηεκάρην ην βάξνο ηνπ ραξηηνχ πνπ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε πνηφηεηά ηνπ, είλαη αδχλαηνλ λα πξνζδηνξηζηεί ην κέγεζφο ηνπ. Απηφ είλαη θάηη πνπ ζα έπξεπε λα γλσζηνπνηείηαη κέζα απφ ηελ παξαγσγή, ε νπνία, έσο ηψξα, έθξηλε εκπεηξηθά ηελ θαιχηεξε ιχζε, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηα ε ζσζηή, δεκηνπξγψληαο φκσο πξφβιεκα ζηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ. Απαηηνχληαλ ε εληνιή απφ ηε δηνίθεζε γηα ην πνην θχιιν ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ε νπνία φκσο ζα έπξεπε λα γλσξίδεη ηη ππάξρεη θάζε ζηηγκή ζηελ απνζήθε, πφζν ζα θνζηίζεη ε αγνξά επηπιένλ ραξηηνχ θαη αλ είλαη πην ζπκθέξνπζα ε παξαγγειία λέσλ θχιισλ ή ρξήζε ησλ ήδε ππάξρνλησλ, έζησ θη αλ παξαρζεί πεξίζζεηα θχξα. Δγείξεηαη έηζη ην πξφβιεκα ηεο αθξηβήο θνζηνιφγεζεο, κε ζεκαληηθφ παξάγνληα απηήο ην θνκκάηη ησλ απνζεθψλ. Η δηνίθεζε δελ είρε ηελ επρέξεηα σο ηψξα λα ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ πειάηε γηα ην αλ είλαη δπλαηφλ λα παξαρζεί άκεζα ε παξαγγειία ηνπ ή ηη ζα ηνπ θνζηίζεη επηπιένλ λα αιιάμεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ραξηηνχ ηνπ πξντφληνο ηνπ ζε αληάιιαγκα κε ηελ άκεζε δηεθπεξαίσζε ηεο παξαγγειίαο. Δπίζεο δηαθαίλεηαη ην θφζηνο έιιεηςεο κηαο πνηφηεηαο ραξηηνχ, ην νπνίν είλαη αξθεηά δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ρσξίο ηε ρξήζε ελφο ινγηζκηθνχ ERP, ην νπνίν δχλαηαη λα ζπλππνινγίζεη φινπο ηνπο παξάγνληεο άκεζα γηα λα ελεκεξψζεη ηε δηνίθεζε πνηα είλαη ε πην ζπκθέξνπζα γηα απηή ηαθηηθή λα αθνινπζήζεη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, δειαδή αλ ζα αιιάμεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ραξηηνχ ρξεψλνληαο επηπιένλ ή αλ ζα πεξηκέλεη λα έξζεη ε θαηλνχξηα παξηίδα. 4. Παξακεηξνπνίεζε Έλα επηπιένλ δήηεκα πνπ πξνέθπςε, αλ θαη ήηαλ πεξηζζφηεξν πξνο ην ελδηαθέξνλ ηεο «BEL», παξά πξνο ην ελδηαθέξνλ ηεο «ARTION» ήηαλ ε παξακεηξνπνίεζε ηνπ ελ δπλάκεη λένπ ζπζηήκαηνο ERP. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία γξαθηθψλ ηερλψλ ραξαθηεξίδεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ φγθνπ παξαγφκελσλ πξντφλησλ απφ πξντφληα θαηά παξαγγειία, ελψ ε θάζε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί δηαθνξεηηθά ην θνκκάηη ηεο παξαγσγήο ηεο γηα ην ίδην απνηέιεζκα. Γηα παξάδεηγκα, πξνο επεμήγεζε ηεο ηειεπηαίαο αλαθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί έλα καιαθφ εμψθπιιν βηβιίνπ, κπνξεί θάπνηνο λα εθηππψζεη πάλσ ζε ραξηί πνηφηεηαο gloss, κπνξεί λα εθηππψζεη πάλσ ζε πνηφηεηα mat θαη λα 83

12 πεξάζεη κηα ζηξψζε βεξλίθη θαηά ηελ εθηχπσζε ή κπνξεί, αλ δηαζέηεη ζηαζκφ γηα ιακηλάξηζκα, λα ην εθηππψζεη ζε πνηφηεηα mat θαη λα ην ιακηλάξεη ζηελ πνξεία. Φπζηθά, φπσο δηαθέξνπλ νη κέζνδνη παξαγσγήο απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε, έηζη κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ απφ ρξνληθή πεξίνδν ζε ρξνληθή πεξίνδν θαη εληφο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο αιιά θαη ην κεηαβιεηφ θφζηνο ηεο θάζε δηαδηθαζίαο, ηεο εληνιήο ηνπ πειάηε θαη ηεο επέθηαζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Αληίζηνηρα κε απηφ ην παξάδεηγκα ππάξρνπλ θαη άιιεο δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ λα δηεθπεξαησζνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη λα νδεγήζνπλ ζην ίδην απνηέιεζκα. Δγείξεηαη ινηπφλ ην δήηεκα ηεο παξακεηξνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα λα αληαπνθξηζεί ζε φια απηά ηα ζελάξηα, νπφηε απαηηείηαη θαη ε θαηαγξαθή φισλ απηψλ Διαδικαζίερ ζύνθεζηρ και εθαπμογήρ Μεηά ηελ θαηαγξαθή ηνπ θπζηθνχ πξνβιήκαηνο αθνινχζεζε κηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ζηειερψλ ηεο «ARTION» θαη ηεο «BEL» πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ε ζχλζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ERP, ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα πξναλαθεξζέληα δεηνχκελα. Αξρηθά ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία θφζηνπο θαη φ,ηη πιεξνθνξίεο ρξφλσλ είρε ζηε δηάζεζή ηεο ε «ARTIOΝ» πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο επηρείξεζεο ζηε «BEL», ε νπνία εθηεηλφηαλ απφ ην πειαηνιφγην, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηηο πνιηηηθέο ηεο εηαηξίαο, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχζε ζηελ παξαγσγή θιπ. Φξεζηκνπνηψληαο φια απηά ηα ζηνηρεία θαη κε εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ησλ δχν εηαηξηψλ αξρίδεη ε δφκεζε ηνπ θψδηθα ηνπ ινγηζκηθνχ, ε νπνία πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη κηα αξρηθή κνξθή, ζα ρξεηαζηνχλ πεξίπνπ 2 ρξφληα, ελψ ν ηξίηνο ρξφλνο ζα απαζρνιήζεη ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ «Overprint 2» ζηηο αλάγθεο ηεο «ARTION» θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ. Σην ηειεπηαίν έηνο γίλεηαη θαη ε εζηίαζε ηνπ θεθαιαίνπ. Όπσο έγηλε αλαθνξά θαη λσξίηεξα ην θπξηφηεξν πξφβιεκα αθνξνχζε ηε ξνή πιεξνθνξηψλ εληφο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ ηππνπνίεζε απηήο ηεο ξνήο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα ζηξσηή ξνή πιεξνθνξηψλ απνθαζίδεηαη ε εγθαηάζηαζε ηεξκαηηθψλ ζε θάζε ζηαζκφ εξγαζίαο θαη ε δφκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί πίζσ απφ φιε ηε δνκή ηνπ ERP θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο δηαθηλνχκελεο πιεξνθνξίεο. Τν πξφγξακκα πνπ έρεη δνκεζεί ιεηηνπξγεί κε θψδηθα, ν νπνίνο ιακβάλεη αιιά θαη ζηέιλεη πιεξνθνξίεο, ελψ ηα ηεξκαηηθά ιεηηνπξγνχλ κε ηξφπν ψζηε επίζεο λα ιακβάλνπλ, αιιά θαη λα ζηέιλνπλ πιεξνθνξίεο. Πην αλαιπηηθά, κηα εηζεξρφκελε παξαγγειία «ζπάεη» ζε πιεξνθνξίεο αλάινγα κε ην ζηαζκφ πνπ πξέπεη λα απνζηαινχλ, νη νπνίεο απνζηέιινληαη ζηα ηεξκαηηθά. Δπεηδή πιένλ ην ζχζηεκα, κέζσ ηνπ module πνπ επηηεξεί ηελ παξαγσγή κε ηξφπν πνπ εμεγείηαη παξαθάησ, γλσξίδεη ζε ηη ζηάδην 84

13 βξίζθεηαη ε παξαγσγή, ελεκεξψλεη απηφκαηα ηνλ θάζε ζηαζκφ γηα ηελ εηζεξρφκελε παξαγγειία ζε απηφλ θαη ηηο ξπζκίζεηο πνπ πξέπεη λα θάλεη ν εξγαδφκελνο ζε απηφλ. Πξηλ μεθηλήζεη ν εξγαδφκελνο ηηο ξπζκίζεηο παηάεη έλα θνπκπί ην νπνίν ελεξγνπνηεί έλαλ κεηξεηή πνπ θαηαγξάθεη ην ρξφλν ησλ ξπζκίζεσλ θαη ν νπνίνο κεηξεηήο ζηακαηάεη ηε ρξνλνκέηξεζε κε ην πνπ ηειεηψζεη ν εξγαδφκελνο ηηο ξπζκίζεηο θαη ην μαλαπαηήζεη. Παξφκνηα θξαηάεη ρξφλν ην ηεξκαηηθφ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο, κε ηνλ εξγαδφκελν λα ελεκεξψλεη ην κεράλεκα γηα ηελ ψξα έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο δηαδηθαζίαο. Σε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο θάπνηαο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ νπνηνδήπνηε ιφγν θαηαγξάθεη ν εξγαδφκελνο ζηελ νζφλε ηελ αηηία. Απηφκαηα ζηέιλνληαη ηα δεδνκέλα ζε κία θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ε δηνίθεζε πιένλ έρεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα λα κπνξέζεη λα πάξεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηνπο εξγαδφκελνπο, κε ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο, κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ λεθξψλ ρξφλσλ, ελψ παξάιιεια γλσξίδεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηελ θαηάζηαζε ηεο παξαγσγήο. Έηζη κε ηελ έιεπζε κηαο λέαο παξαγγειίαο πνπ πξέπεη λα εμππεξεηεζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη θαηαιιήισο ην πξφγξακκα παξαγσγήο ζε πνιχ κηθξφηεξν ρξφλν, απφ φηη αλ έπξεπε λα ην θάλεη απηφ κε ηνλ ηξφπν πνπ ην έθαλε σο ηψξα. Αλαθνξηθά κε ηηο απνζήθεο, ην πξφβιεκα ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ απνζεκάησλ ιχλεηαη κέζα απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ηεξκαηηθψλ. Γεδνκέλνπ φηη δε γίλεηαη ν εληνπηζκφο ηεο πξψηεο χιεο πνπ θαηαλαιψζεθε ζηελ έμνδν ηεο παξαγσγήο εληνπίδεηαη ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο απφ ην νπνίν κπνξεί λα θαηαγξαθεί ε αθξηβήο θαηαλάισζε πξψησλ πιψλ. Τν ζηάδην απηφ είλαη ε εθηχπσζε. Ο εξγαδφκελνο ζην ζηάδην ηεο εθηχπσζεο, κε ηε ρξήζε ηνπ ηεξκαηηθνχ, ελεκεξψλεη ην ζχζηεκα αλά πάζα ζηηγκή ηελ πξψηε χιε πνπ πξφθεηηαη λα θαηαλαισζεί ακέζσο κεηά, νπφηε επηηπγράλεηαη κηα εηθνληθή νπηηθνπνίεζε ηεο απνζήθεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Απηφ επλνεί ηνλ επηρεηξεκαηία ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε απνζεκάησλ, ελψ ην ζχζηεκα κπνξεί λα «θξίλεη», βάζεη ζηνηρείσλ θφζηνπο, πξφβιεςεο ηεο δήηεζεο θαη ρξφλσλ ηθαλνπνίεζεο ησλ παξαγγειηψλ, αλ πξέπεη ή φρη θαη πφηε λα παξαγγείιεη ε επηρείξεζε απφζεκα απφ θάπνηα πξψηε χιε. Σηηο απνζήθεο, πέξα απφ ηελ πξψηε χιε, ε νπνία ζηελ «ARTION» είλαη απνθιεηζηηθά θχιια ραξηηνχ, ελψ ζε θάπνηεο άιιεο επηρεηξήζεηο ελδερνκέλσο λα είλαη θαη ξνιά ραξηηνχ θαη θχιια πιαζηηθνχ, ππάξρνπλ νη βνεζεηηθέο χιεο, ελψ δελ ππάξρνπλ θαζφινπ απνζήθεο εκη-έηνηκσλ πξντφλησλ. Οη βνεζεηηθέο χιεο είλαη κειάληα, θφιιεο, θαινχπηα ζηάληδαο (καραίξηα), θνχηεο θαη θχιια ηζίγθσλ. Απηέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξψηεο χιεο, παξαθνινπζνχληαη επίζεο απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, βάζεη ηεο θαηαλάισζήο ηνπο, ελψ ην ζχζηεκα ηηο δηαρεηξίδεηαη κέζσ ηνπ module ησλ απνζεθψλ. 85

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πτστιακής εργασίας: Σςγκπιηικά πλεονεκηήμαηα ηηρ μησανοπγάνωζηρ. Η πεπίπηωζη εθαπμογήρ ηηρ ζε λογιζηικό γπαθείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Πηπρηαθή εξγαζία ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΧΗ ΠΑΛΑΙΧΝ ΑΡΥΔΙΧΝ ΗΥΟΤ Κσλζηαληίλνο Παδαξνχιαο Δηζεγεηήο: Καζεγεηήο Γηψξγνο Σζηξηγψηεο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Δηζαγσγή 2 Κεθάιαην 1 «Ήρνο» 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο αμηνιόγεζεο πιεξνθνξηαθνύ δηθηύνπ δηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ Αθανασίοσ Α. Μαρία Πειραιάς, 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Always Best Connected Τινπνίεζε κεραληζκψλ επηινγήο δηθηχνπ πξφζβαζεο ζε πεξηβάιινληα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 4 εο Γεληάο Καλτςάσ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα