Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών"

Transcript

1 Κεθάλαιο 4 Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών 4.1 Ειζαγωγή Μεηά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν παξνπζηάδεηαη ε κειέηε πνπ έγηλε πάλσ ζε κία εηαηξία γξαθηθψλ ηερλψλ θαη ζηελ πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο ERP απφ απηή. Καηά ηε δηάξθεηα ελφο ηξηκήλνπ παξεπξηζθφκνπλ κία θνξά ηε βδνκάδα ζηελ εηαηξία «BEL Computer Systems», εηαηξία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα εηαηξίεο γξαθηθψλ ηερλψλ, ε νπνία εηαηξία αλέπηπμε έλα ζχζηεκα ERP πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο κηαο εηαηξίαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Μέζα απφ ηηο ζπλαληήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ έγηλε κηα εθηελήο αλαθνξά ζην ζχζηεκα πνπ αλέπηπμε, ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ην εμειίμεη θαη λα ην εθαξκφζεη ζε κία εηαηξία ηνπ θιάδνπ. Σηελ πνξεία κε έθεξε ζε επαθή κε ηελ «ARTION Σνπιάθνο Γξαθηθέο Τέρλεο ΑΒΔΔΔ», εηαηξία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ, ε νπνία ήηαλ θαη ε πξψηε εηαηξία κε ηελ νπνία ζπλεξγάζηεθε ζηελά θαη καδί αλέπηπμαλ ην «Overprint 2», φπσο νλνκάδεηαη ην αλαθεξφκελν ζχζηεκα. Σε απηή ηελ εηαηξία δφζεθε ε 73

2 δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ, ε νπνία θαη παξνπζηάδεηαη εθηελψο ζηε ζπλέρεηα, ελψ κέζα απφ ηελ επαθή κε ην αληηθείκελν κπφξεζαλ λα γίλνπλ πην θαηαλνεηά ηα νθέιε πνπ επσκίζηεθε ε εηαηξία. Σην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί, κεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, γίλεηαη κλεία ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε ε εηαηξία ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ, ζηε δηαδηθαζία ζχλζεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ «Overprint 2», ζηα νθέιε πνπ απνθφκηζε ε «ARTION» απφ απηφ θαη αλαθέξνληαη νη ζθέςεηο γηα πεξαηηέξσ επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Τέινο έρεη πξνζαξηεζεί κία παξάγξαθνο πνπ κειεηάεη ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ζε ππεξεζίεο Νέθνπο ηνπ «Overprint 2» γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζή ηνπ θαη γηα πεξαηηέξσ φθεινο ηεο «ARTION» - θαη θαη επέθηαζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ - απφ απηή, κηαο θαη δεηήζεθε απφ ηε «BEL» λα γίλεη κηα ζρεηηθή παξνπζίαζε ζηα γξαθεία ηεο αλαθνξηθά κε απηφ. 4.2 Παποςζίαζη παπαγωγικήρ διαδικαζίαρ ηηρ «ARTION» Οη γξαθηθέο ηέρλεο θαη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπο θαιχπηνπλ έλα πνιχ επξχ θάζκα πξντφλησλ θαζεκεξηλήο ρξήζεο. Τέηνηα είλαη νη ζπζθεπαζίεο θαξκάθσλ, νη γηγαληναθίζεο, ηα βηβιία, νη ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο, νη ράξηεο, θάθεινη θαη ληνζηέ θαη γεληθά νηηδήπνηε κπνξεί λα ηππσζεί ζε ραξηί θαη ζε πιαζηηθφ. Φπζηθά ε θάζε παξαγσγηθή κνλάδα δελ παξάγεη φια ηα πξντφληα. Υπάξρνπλ κνλάδεο πνπ παξάγνπλ κφλν θνχηεο θαη γεληθά πξντφληα κε ρακειήο πνηφηεηαο ραξηί, ππάξρνπλ κνλάδεο πνπ παξάγνπλ κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο πξντφληα θαη ππάξρνπλ κνλάδεο πνπ παξάγνπλ κφλν πξντφληα πνπ έρνπλ ζηαζεξή δήηεζε θαη θαη επέθηαζε πην απηνκαηνπνηεκέλε παξαγσγηθή δηαδηθαζία (π.ρ. ληνζηέ, θάθεινη θαη ζηνηρεία αιιεινγξαθίαο). Γεληθά δελ ππάξρεη θάπνηνο θαλφλαο γηα ην θάζκα παξαγσγήο πνπ ζα θαιχπηεη κηα κνλάδα. Απηφ εμαξηάηαη απφιπηα απφ ηνλ επηρεηξεκαηία, ηελ πίηα ηεο αγνξάο θαη πψο απηή είλαη κνηξαζκέλε, ηε δήηεζε ησλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο ε επηρείξεζε είλαη αλνηρηή θαη ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη, ν νπνίνο είλαη θαη ν θχξηνο πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο αλαθνξηθά κε ην θάζκα ησλ πξντφλησλ πνπ κπνξεί λα θαιχςεη ε επηρείξεζε. Απφ ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ γξαθηθψλ ηερλψλ, ε πιεηνλφηεηα απηψλ ιεηηνπξγεί κε πξντφληα θαηά παξαγγειία, θαζψο απηφο είλαη ν θχξηνο φγθνο παξαγγειηψλ θαη ειάρηζηεο ιεηηνπξγνχλ κε απηνκαηνπνηεκέλε παξαγσγή. Καηά ηελ ηαθηηθή κνπ επίζθεςε ζηελ «ARTION» κπφξεζα θαη είδα κε πιήξε ιεπηνκέξεηα κηα ηππηθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ε νπνία απνηειεί ζην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο ηνλ θνξκφ ηεο παξαγσγήο πνπ δηαζέηεη ζρεδφλ θάζε κεζαίνπ κεγέζνπο επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ 74

3 θαη παξνπζηάδεηαη ζηελ πνξεία αλαιπηηθά. Η παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο «ARTION» αθνινπζεί ηνπο εμήο ζηαζκνχο εξγαζίαο: 1. Δκπνξηθφ θνκκάηη ηεο επηρείξεζεο Σην πξψην ζηάδην ηεο παξαγσγήο πθίζηαηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ πειάηε κε ην εκπνξηθφ θνκκάηη ηεο επηρείξεζεο. Αλαθνξηθά κε ην πξντφλ, ν πειάηεο ελδερνκέλσο ζα έρεη ππφςε ηνπ ην πξντφλ πιήξσο ή κεξηθψο ή θαη θαζφινπ. Ο πειάηεο ην κφλν πνπ γλσξίδεη είλαη ηη αλάγθεο ζέιεη λα θαιχςεη. Πνιιέο θνξέο ν πειάηεο πεξηκέλεη λα αθνχζεη ηελ άπνςε ελφο εηδηθνχ ζην ρψξν γηα λα θαηαζθεπάζεη θάηη πνπ αληαπνθξίλεηαη ζε απηέο, είηε απηφ πξφθεηηαη γηα έλα ελεκεξσηηθφ θπιιάδην, είηε γηα κηα ζπζθεπαζία. Υπάξρεη ε πεξίπησζε ν πειάηεο λα επηζπκεί κηα πνιπέμνδε θαηαζθεπή ε νπνία κε θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο λα ηνπ εμνηθνλνκεί ρξεκαηηθνχο πφξνπο θαη λα αληαπνθξίλεηαη εμίζνπ επαξθψο ζηηο αλάγθεο ηνπ. Σ απηφ ην ζεκείν ε επηρείξεζε αλαιακβάλεη έλα ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν λα βειηηζηνπνηήζεη ην πξντφλ απφ θαηαζθεπαζηηθή άπνςε θαη απφ άπνςε θφζηνπο. Αλαθνξηθά κε ηελ θνζηνιφγεζε, ε επηρείξεζε ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ παξέρεη ζηνλ πειάηε κηα πξνθνζηνιφγεζε ηεο παξαγγειίαο ηνπ, ε νπνία ιεηηνπξγεί κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ν πξνυπνινγηζκφο, δειαδή ζαλ έλα κέγεζνο φρη απνιχησο αθξηβέο, αιιά θαηά πξνζέγγηζε επαξθέο γηα λα γλσξίδεη ν πειάηεο ηη ζα ηνπ ζηνηρήζεη ε παξαγγειία ζπλνιηθά. Αθνχ ν πειάηεο απνθαζίζεη φηη, απφ φιεο ηηο πξνζθνξέο πνπ ηνπ έγηλαλ, απηή είλαη ε πην ζπκθέξνπζα αθνινπζεί ε έλαξμε ηεο παξαγσγήο. 2. Πξν-εθηχπσζε Σε απηφ ην ζηάδην πθίζηαηαη ν θαζνξηζκφο φισλ ησλ παξακέηξσλ ηεο εθηχπσζεο. Μεηαθέξνληαη ηα ειεθηξνληθά αξρεία κε φια ηα ζηνηρεία ηεο επηζπκεηήο παξαγγειίαο ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα ηεο επηρείξεζεο θαη θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα εθηππσζνχλ κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεπηνκέξεηεο ζέζεο, επηινγήο ρξσκάησλ, είδνο ραξηηνχ, είδνο ζπξξαθήο θαη νηηδήπνηε άιιν κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα γλσξίδεη ην θνκκάηη ηεο παξαγσγήο πνπ αθνινπζεί ηελ πξν-εθηχπσζε. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην δεηνχκελν πξντφλ είλαη ε ζπζθεπαζία ελφο θαξκάθνπ ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ ηφηε νη ζεκαληηθφηεξεο παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα νξηζηνχλ: Πφζεο ζπζθεπαζίεο ζα ηππσζνχλ ζε έλα ραξηί κεγέζνπο Α1. Πνχ ζα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ ζην ραξηί κε αθξηβείο δηαζηάζεηο θαη απνζηάζεηο. Πνην ην είδνο ηνπ ραξηηνχ πνπ ζα εθηππσζεί, κε επηινγέο αλάκεζα απφ ραξηφλη, ιεπηφ ραξηφλη, welle (δηπιφ ραξηφλη κε «θπζαξκφληθα» αλάκεζα), microwelle, gloss (γπαιηζηεξφ) θαη πνιιέο άιιεο. 75

4 Τη ρξψκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Πψο ζα θνπεί. Πνχ ζα κπεη ε έλδεημε ζε ζχζηεκα Braille. Πψο ζα δηπισζεί. Πψο ζα θνιιεζεί. Οη παξάκεηξνη γηα έλα δηαθνξεηηθφ πξντφλ κπνξεί λα έρνπλ έλα θιάζκα ησλ πξναλαθεξζέλησλ ή λα έρνπλ επηπιένλ. Γηα παξάδεηγκα κηα αθίζα δε ζα πξνρσξήζεη ζην ζηαζκφ ηεο θφιιαο, ελψ έλα θπιιάδην ζα πξνρσξήζεη ζην ζηαζκφ ηεο θαξθίηζαο γηα λα ζπξξαθηεί θαη θαλέλα απφ ηα δχν δε ζα έρεη έλδεημε ζε ζχζηεκα Braille. Αθνχ δηέιζνπλ ηα ειεθηξνληθά αξρεία εθηχπσζεο απφ απηφ ην ζηάδην, ζπλήζσο δηελεξγείηαη θαη έλαο έιεγρνο πξν-εθηχπσζεο ζε ςεθηαθή εθηχπσζε (εθηππσηήο Xerox, plotter) γηα λα επηβεβαησζεί θαη νπηηθά φηη ε πξν-εθηχπσζε έιεμε επηηπρψο. 3. Τζίγθνο Ο ζηαζκφο ηνπ ηζίγθνπ απνηειεί έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ζηε ζχγρξνλε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ θαη ηελ εθηχπσζε offset, πεξηγξαθή ηεο νπνίαο αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα. Σε απηφ ην θνκκάηη γίλεηαη νπζηαζηηθά ην κνληάξηζκα ηεο ζειίδαο πνπ ζα εθηππσζεί πάλσ ζην κεγάιν θχιιν ραξηί θαη ζηελ πνξεία ζα θνπεί ζε κηθξφηεξα. Ο ζηαζκφο απηφο ηξνθνδνηείηαη κε θχιια ηζίγθνπ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κνλαδηθφ θχιιν εθηχπσζεο έθαζην, αλεμαξηήησλ βέβαηα ηνπ αξηζκνχ αληηηχπσλ απηνχ. Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε κέζνδνο CTP (Computer to Plate), ε νπνία απνηειεί κηα κέζνδν εθηχπσζεο απφ ηνλ ππνινγηζηή ζην θχιιν ηνπ ηζίγθνπ. Ο ππνινγηζηήο, κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ, εθηππψλεη ην αξλεηηθφ κηαο εηθφλαο επάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηζίγθνπ, ε νπνία ζα ιεηηνπξγήζεη κε ηξφπν παξεκθεξή κε απηφλ πνπ ιεηηνπξγεί ην αξλεηηθφ θηικ ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο. Οπζηαζηηθά ε επηθάλεηα ηνπ ηζίγθνπ «γξάθεηαη» κε laser θαη ηξππηέηαη ζηα άθξα, νπφηε θαη είλαη έηνηκε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζα ζθξαγίδα πάλσ ζην ραξηί, ελψ ην ηξχπεκα εμππεξεηεί ηε δπλαηφηεηα λα καγθψζεη ην θχιιν πάλσ ζην ηχκπαλν ηεο εθηχπσζεο. 4. Δθηχπσζε offset Η εθηχπσζε offset είλαη ε πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο εθηχπσζεο καδηθήο παξαγσγήο δηεζλψο. Έλα εθηππσηηθφ κεράλεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα απηή ηε κέζνδν εθηχπσζεο απνηειείηαη ζπλήζσο απφ 4 πχξγνπο, νη νπνίνη ηππψλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ρξψκα ν θαζέλαο. Τα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη θίηξηλν (yellow), γαιάδην (cyan), θφθθηλν (magenta) 76

5 θαη καχξν (black). Φπζηθά κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη επηπιένλ πχξγνη γηα εμηξά ρξψκαηα πνπ δελ ζπληίζεληαη απφ απηά ηα 4 βαζηθά, φπσο είλαη ην ρξπζφ θαη ην αζεκί ή κπνξνχλ λα κπνπλ θαη επηπιένλ πχξγνη γηα λα πξνζηεζνχλ βεξλίθηα ζηελ εθηχπσζε, δίλνληαο ηελ πθή mat ή ηε γπαιηζηεξή πθή ζηε ζειίδα. Μεηά ηελ εθηχπσζε CTP ησλ θχιισλ ηζίγθνπ, απηά ηνπνζεηνχληαη ζηα ηχκπαλα εθηχπσζεο ζε θάζε πχξγν ηα νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλα φπσο θαίλνληαη ζηελ εηθφλα 4.1. Εικόνα 4.1 Πύπγορ εκηύπωζηρ offset (πηγή: Kipphan, 2001) Τα ηχκπαλα πνπ απεηθνλίδνληαη ζε πξφνςε είλαη αλαιπηηθά: Τν ηχκπαλν, ην επνλνκαδφκελν «plate cylinder», πνπ είλαη ηπιηγκέλν κε ηελ «blanket», ηε ιεγφκελε επηθάλεηα θανπηζνχθ ζηελ νξνινγία ησλ ηερληηψλ, ε νπνία απνηειείηαη απφ έλα πιηθφ πνιπεζηεξηθφ θαη πάλσ ηεο πξνζθνιιψληαη λεξφ θαη κειάλε. Τα ξνιά ηνπ λεξνχ κεηαθέξνπλ λεξφ πάλσ ζηε blanket, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλν ph γηα λα θαηαιήμεη ζε επηηπρή εθηχπσζε. Τα ξνιά ηεο κειάλεο, ηα νπνία ζπλήζσο είλαη πνιιά πεξηζζφηεξα απφ φζα απεηθνλίδνληαη, πέξαλ ηνπ φηη κεηαθέξνπλ ηε κειάλε πάλσ ζηε blanket, κεηαηξέπνπλ ηε κειάλε ζε κία κνξθή αινηθήο κέζα απφ ηηο ζπλερηδφκελεο κεηαγγίζεηο απφ ξνιφ ζε ξνιφ, επηηξέπνληαο κηα θαιχηεξε πνηφηεηα εθηχπσζεο. Σεκεησηένλ φηη ζε θάζε πχξγν εθηχπσζεο ππάξρεη έλα ρξψκα κειάλεο, ην νπνίν επηθάζεηαη ζην πξνεγνχκελν θαη έηζη θαηαιήγεη ε επηζπκεηή απφρξσζε ζην ηέινο. Ο επνλνκαδφκελνο «offset cylinder» απνηειεί ηνλ θχιηλδξν πάλσ ζηνλ νπνίν καγθψλεη ην θχιιν ηνπ ηζίγθνπ θαη εθηππψλεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα πάλσ ζηελ 77

6 επηθάλεηα ηνπ ραξηηνχ πνπ δηέξρεηαη απφ ηελ θάησ κεξηά ηνπ. Η CTP εθηχπσζε πνπ έρεη πξνεγεζεί ζηελ επηθάλεηά ηνπ εμαζθαιίδεη δχν εηδψλ πεξηνρψλ πάλσ ηνπ, ηηο πδξφθηιεο θαη ηηο πδξφθνβεο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηα θελά θαη ην θείκελν/εηθφλεο αληίζηνηρα ζηελ εθηχπσζε. Καζψο ν ηζίγθνο πεξηζηξέθεηαη πξνζθνιιάηαη επάλσ ηνπ ην λεξφ θαη ε κειάλε απφ ηε blanket, ηα νπνία δηαρσξίδνληαη πάλσ ζηελ επηθάλεηά ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα πεξλάεη ε εηθφλα πνπ ζρεκαηίδεηαη πάλσ ζην δηεξρφκελν ραξηί. Ο ηειεπηαίν θχιηλδξνο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε ζηήιε ηνπ πχξγνπ απνηειεί ηελ πξέζα πνπ πηέδεη ην θχιιν ηνπ ραξηηνχ λα θνιιήζεη πάλσ ζηνλ ηζίγθν γηα λα πεξάζεη ε κειάλε επάλσ ηνπ. Αθνχ ην ραξηί, ην νπνίν μεηπιίγεηαη απφ έλα ηεξάζηην ξνιφ θαη ξέεη ζαλ έλα εληαίν θχιιν κέζα απφ φινπο ηνπο θπιίλδξνπο ηεο εθηχπσζεο, πεξάζεη απφ φινπο ηνπο πχξγνπο θαη γξαθηεί ζηηο επηζπκεηέο απνρξψζεηο κε θείκελν ή κε εηθφλα ζπλερίδεη πξνο ην ζηεγλσηήξα. 5. Σηεγλσηήξαο Καζψο ην ραξηί ξέεη αλάκεζα ζηνπο πχξγνπο ηεο κειάλεο, ε κειάλε θαη ην λεξφ πνπ πξνζθνιιψληαη πάλσ ηνπ απμάλνπλ ηελ πγξαζία ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα ζηεγλψζεη ην ραξηί ρξεζηκνπνηείηαη ν ζηαζκφο ηνπ ζηεγλσηήξα, ν νπνίνο ζπλήζσο ζπλαληάηαη ζαλ ζπλέρεηα ηνπ ηππνγξαθείνπ ζε έλαλ εληαίν ζηαζκφ εξγαζίαο. Ο ζηεγλσηήξαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί είηε ππέξπζξε αθηηλνβνιία, είηε ππεξηψδε, αιιά πνηέ αέξα, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμνπλ αλεπηζχκεηεο αλακίμεηο ησλ ρξσκάησλ. 6. Σάξσζε γηα ιάζε (Scanner) Αθνινχζσο ζηε δηαδηθαζία είλαη ηνπνζεηεκέλνο ν ζηαζκφο ηνπ scanner, φπνπ γίλεηαη ςεθηαθή εθηχπσζε ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληαο θαη ζχγθξηζε απηνχ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα κέζσ ελφο ππνινγηζηή θαη κηαο κεραλήο ζάξσζεο ηεο εηθφλαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν εθηειείηαη ν έιεγρνο πνηφηεηαο θαη δχλαηαη ε παξαγσγή λα απνξξίςεη νπνηνδήπνηε κε επηζπκεηφ πξντφλ. 7. Κνπή (Σηάληδα) Δθφζνλ γίλεη θαη ν έιεγρνο κεηά ην πέξαο ηεο εθηχπσζεο αθνινπζεί ν ζηαζκφο ηεο θνπήο, ε επνλνκαδφκελε ζηάληδα. Πξφθεηηαη γηα κεραλήκαηα κε πξέζεο θαη καραίξηα, ηα νπνία αζθνχλ εγθάξζηεο πςειέο δπλάκεηο γηα λα θνπνχλ ηα ηεκάρηα ζην επηζπκεηφ ζρήκα. Βέβαηα ηα καραίξηα ζην κεράλεκα έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ηνπνζέηεζε ε νπνία αιιάδεη ζε θάζε πξντφλ, αλάινγα ην ζρήκα πνπ ζα θνπεί. Σην ίδην κεράλεκα γίλεηαη θαη ε δηαδηθαζία ηνπ πίθκαζε, 78

7 δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία κία ξνδέια δηέξρεηαη κε πίεζε απφ ηηο γξακκέο πνπ ζα δηπισζνχλ ζηελ πνξεία, δεκηνπξγψληαο έλα απιάθη γηα εχθνιν δίπισκα. Αλ ην ηεκάρην έρεη επάλσ ζήκαλζε ζε ζχζηεκα Braille, ηφηε ζε απηφ ην ζηαζκφ ηνπνζεηείηαη θαη απηφ. 8. Γίπισκα θαη θαξθίηζα Τειεπηαίνο ζηαζκφο πξηλ ηελ παξαιαβή θαηά ηνλ νπνίν κεραλήκαηα ξπζκίδνληαη γηα ην πψο ζα πηάζνπλ θαη ζα δηπιψζνπλ ην δηεξρφκελν ηεκάρην, ελψ έρεη κπεη θαη θφιια ζηηο επηθάλεηεο πνπ ζα ελψζνπλ θαη ζα θνιιεζνχλ. Σε πεξίπησζε πνπ ην δηεξρφκελν ηεκάρην είλαη θάπνην θπιιάδην ή βηβιίν, ηφηε, αθνχ ζηνηβαρζνχλ ηα επηζπκεηά θχιια, ηνπνζεηείηαη ε θαξθίηζα, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζαλ έλα κεγάιν ζπξξαπηηθφ. 9. Παξαιαβή Σε απηφ ην ζηαζκφ φια ηα παξαγφκελα ηεκάρηα κπαίλνπλ έηνηκα πιένλ ζε θνχηεο, πξνθεηκέλνπ λα παξαιεθζνχλ απφ ηνλ πειάηε. Πνιιέο θνξέο ππάξρεη ζηαζκφο λσξίηεξα ηεο παξαιαβήο, θαηά ηνλ νπνίν, αλ πξφθεηηαη γηα ζπζθεπαζίεο, έξρεηαη ην πξντφλ πνπ ζα ζπζθεπαζηεί, κπαίλεη ζηηο ζπζθεπαζίεο θαη ν πειάηεο ην παξαιακβάλεη ζπζθεπαζκέλν θαη έηνηκν πξνο πψιεζε. Να ζεκεησζεί φηη απηνί είλαη νη θχξηνη ζηαζκνί εξγαζίαο γηα κία κεγάιε γθάκα επηρεηξήζεσλ γξαθηθψλ ηερλψλ. Φπζηθά είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ εθάζηνηε επηρεηξεκαηία λα πξνζζέζεη επηπιένλ ζηαζκνχο εξγαζίαο, θαηά ηνπο νπνίνπο ζα εθηεινχληαη επηπιένλ εξγαζίεο. Φαξαθηεξηζηηθφο ηέηνηνο ζηαζκφο είλαη ν ζηαζκφο πνπ γίλεηαη ην ιακηλάξηζκα (εθ ηνπ laminate). Αληί γηα επηπιένλ πχξγν ζηελ εθηχπσζε κε βεξλίθη, κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί κεράλεκα πνπ λα ηνπνζεηεί κηα πνιχ ιεπηή ζηξψζε θφιιαο πάλσ ζην θχιιν θαη απφ πάλσ λα πεξλάεη έλα ιεπηφ θχιιν πιαζηηθφ. Σηε ζπλέρεηα απηφ ην ηεκάρην πεξλάεη είηε απφ πξέζα, είηε απφ ρψξν έθζεζεο ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία γηα λα θνιιήζεη ζηέξεα ην θχιιν ηνπ πιαζηηθνχ. Η ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζε ζπζθεπαζίεο ηξνθψλ πνπ δηαηεξνχληαη ζην ςπγείν ή ζηελ θαηάςπμε ή γηα εμψθπιια βηβιίσλ κε καιαθφ εμψθπιιν. 4.3 Ανάπηςξη και εθαπμογή ERP ζςζηήμαηορ από ηη «BEL» Μεηά ηε κειέηε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο επηζθέθηεθα ηα γξαθεία ηεο «BEL», ε νπνία είλαη ε επηρείξεζε πνπ αλέπηπμε ην ινγηζκηθφ ERP ηεο «ARTION», ην επνλνκαδφκελν «Overprint 2». Σηηο πξνθαηαξθηηθέο ζπδεηήζεηο έγηλε θαηαλνεηφ φηη ην θχξην νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή απηνχ ζηελ παξαγσγή είλαη ε νηθνλνκηθή κεηάθξαζε ηνπ εμνηθνλνκνχκελνπ ρξφλνπ παξαγσγήο. Σηελ πνξεία γίλεηαη εθηεηακέλε 79

8 αλάιπζε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ θπζηθνχ πξνβιήκαηνο, ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλζεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ «Overprint 2», ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ κεηά ην «go-live» θαη ζηηο δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ επέθηαζεο ηνπ. Κχξην κέιεκα ηνπ «Overprint 2» ήηαλ ε επίηεπμε ελφο γεληθνχ πιαηζίνπ βειηίσζεο, θαζνιηθά εθαξκνδφκελν ζε φιε ηελ παξαγσγή, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμεη ε νπνηαδήπνηε απνκφλσζε εξγαζίαο. Μέζα απφ ηελ νινθιεξσκέλε βειηίσζε φισλ ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο επηηπγράλεηαη κηα θαζεηνπνίεζε ζε φιεο ηηο παξαγγειίεο θαη φρη ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο. Απηφ θπζηθά είλαη θαη ην δεηνχκελν, αθνχ κέζα απφ ηελ πιήξε θαζεηνπνίεζε ππάξρεη θαη πιήξεο έιεγρνο ηεο παξαγσγήο, νπφηε αλαδχεηαη θαη ε δπλαηφηεηα βειηηζηνπνίεζεο απηήο, δεδνκέλνπ φηη φιεο νη παξαγγειίεο θαηαγξάθνληαη επαξθψο απφ ηελ έλαξμή ηνπο σο ηε ιήμε ηνπο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε κνξθή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο «ARTION» πξνζηδηάδεη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ πεξηζζφηεξσλ εηαηξηψλ γξαθηθψλ ηερλψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά. Δμαίξεζε ζε απηφ απνηειεί ε εηαηξία «Σθαγηάο ΑΒΔΔ», γλσζηή απφ ηελ επσλπκία «SKAG», θαη θάπνηεο κηθξφηεξεο ηνπ ίδηνπ αληηθεηκέλνπ, νη νπνίεο παξάγνπλ ζπγθεθξηκέλα πξντφληα, ηα νπνία δε δηαθνξνπνηνχληαη αλά παξαγγειία. Απηέο νη εηαηξίεο ιεηηνπξγνχλ εμίζνπ θαιά θαη κε ρακειφ επίπεδν κεραλνγξάθεζεο, αθνχ νη παξαγσγηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλεο θαη δελ απαηηνχλ ηξνπνπνηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Οη ζπγθεθξηκέλεο φκσο απνηεινχλ επηρεηξήζεηο πνπ θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 5-7% ηεο εγρψξηαο δήηεζεο ζε πξντφληα γξαθηθψλ ηερλψλ, ελ αληηζέζεη κε ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο, φπσο ε «ARTION» πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο γηα πξντφληα θαηά παξαγγειία, ηα νπνία απνηεινχλ θαη ην 93-95% ηεο εγρψξηαο δήηεζεο Παποςζίαζη θςζικού πποβλήμαηορ Σηελ πνξεία παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαλ ζηελ παξαγσγή ηεο «ARTION» πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ «Overprint 2» θαη απνηεινχλ θαη επέθηαζε πξνβιήκαηα ζε επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο. Όηαλ θιήζεθε ε «BEL» λα ζπλζέζεη ην ζχζηεκα ERP παξαηήξεζε έμη βαζηθά πξνβιήκαηα. 1. Μεγάινο φγθνο ξνήο δηαθηλνχκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη έιιεηςε ηππνπνηεκέλεο ξνήο απηψλ (pipeline). Ίζσο ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ ν ηδηαίηεξα απμεκέλνο φγθνο δηαθηλνχκελσλ πιεξνθνξηψλ εληφο ηεο επηρείξεζεο θαη ζηα φξηα απηήο κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ε έιιεηςε ηππνπνίεζεο κηαο ξνήο απηψλ. 80

9 Σε κηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία γξαθηθψλ ηερλψλ παξαηεξείηαη ε δηαθίλεζε ελφο κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ, αθφκε θαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε κηθξνχ φγθνπ παξαγγειηψλ. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ εηζέξρεηαη κηα παξαγγειία, πξφθεηηαη γηα κηα λέα πιεξνθνξία ζην ζχζηεκα. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε πξν-θνζηνιφγεζε, γηα λα δνκεζεί ε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αληιεζνχλ νη πιεξνθνξίεο θφζηνπο ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξαγσγή, νη νπνίεο ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη ζηαζεξέο, θαη λα ζπλππνινγηζηνχλ ηα εξγαηηθά θφζηε, ηα νπνία, ρσξίο ηελ χπαξμε ηνπ ζπζηήκαηνο ERP εθηηκνχληαη εκπεηξηθά. Αθνχ δνκεζεί ε πξνζθνξά απνζηέιιεηαη ζηνλ πειάηε. Αλ ηελ εγθξίλεη ηφηε απηή αλαηίζεηαη ζηελ παξαγσγή. Σε απηφ ην ζεκείν ε παξαγγειία «ζπάεη» ζε πιεξνθνξίεο δηαθνξεηηθέο γηα ηνλ θάζε ζηαζκφ εξγαζίαο. Σην ζηαζκφ ηεο πξν-εθηχπσζεο θηάλνπλ νη πιεξνθνξίεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ζην ζηαζκφ ηεο εθηχπσζεο θηάλνπλ νη πιεξνθνξίεο ηνπ αξηζκνχ ησλ θχιισλ θαη ηνπ είδνπο ησλ απνρξψζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ (ζεκεησηένλ φηη ζε έλα θχιιν εθηππψλνληαη πνιιαπιέο ζειίδεο), ζην ζηαζκφ ηεο ζηάληδαο θηάλνπλ νη πιεξνθνξίεο ηνπνζέηεζεο ησλ καραηξηψλ θνθ. Όινη απηνί νη ζηαζκνί θπζηθά ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα λα γλσξίδνπλ πφηε εηζέξρεηαη πνηα παξαγγειία, ελψ πξέπεη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα ελεκεξψλνπλ ηε δηνίθεζε πνηα παξαγγειία δηεθπεξαηψλεηαη, πνηεο είλαη έηνηκεο θαη πνηεο αλακέλνληαη λα εηζέιζνπλ ζην ζχζηεκα. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ ν φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα κία παξαγγειία είλαη αξθεηά δχζθνια δηαρεηξίζηκνο. Αλ ππνζέζνπκε φηη ππάξρνπλ ήδε δχν παξαγγειίεο ζην ζχζηεκα έηνηκεο λα εηζέιζνπλ, κία είλαη ζην ζηάδην ηεο παξαγσγήο θαη αλακέλνληαη άιιεο ηξεηο παξαγγειίεο εληφο ηεο εκέξαο, ην πξφβιεκα παίξλεη αθφκα κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο. Καη αλ θάπνηεο απφ απηέο δηαξθνχλ παξαπάλσ απφ κία κέξα ε δηαρείξηζε γίλεηαη πξαθηηθά αδχλαηε απφ κεξηθά άηνκα. Σε φιν απηφ ηνλ φγθν πιεξνθνξηψλ βέβαηα δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηνπο λεθξνχο ρξφλνπο θαη κε ηηο επηδφζεηο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, νη ελεκεξψζεηο ησλ απνζεθψλ γηα ηα απνζέκαηα, ηνπ ινγηζηεξίνπ γηα ηα θνζηνιφγηα θαη ηηο κηζζνδνζίεο θαη ε ξχζκηζε ησλ βαξδηψλ. Απηά φια απνηεινχλ ην θχξην πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδε αξρηθά ε παξαγσγή ηεο «ARTION». Δπηπξνζζέησο ε «BEL» παξαηήξεζε έλα επηπιένλ πξφζθνκκα ζηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο αλαθνξηθά κε ην θνκκάηη ησλ πιεξνθνξηψλ θαη απηφ ήηαλ ε έιιεηςε ηππνπνηεκέλεο ξνήο πιεξνθνξηψλ. Σηε ινγηθή θάζε πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ηεο θαζεηνπνίεζεο κηαο δηαδηθαζίαο απαηηείηαη ε ηππνπνίεζε φζσλ ησλ δπλαηψλ κεγαιχηεξεο έθηαζεο θνκκαηηψλ. Δλψ έλα ηππνπνηεκέλν «pipeline», φπσο απνθαιείηαη, ζα ήηαλ εηζαγσγή παξαγγειίαο πξν-θνζηνιφγεζε απνδνρή παξαγγειίαο αλάζεζε δηακνίξαζε πιεξνθνξηψλ, απηφ δελ ηεξνχληαλ, αιιά αλά πάζα ζηηγκή ε παξαγσγή επηθνηλσλνχζε κε ηε δηνίθεζε λα ξσηήζεη γηα ην ηη ζα θάλεη κε ηε λενεηζεξρφκελε παξαγγειία, ε νπνία ήηαλ ε 81

10 παξαγγειία Α ζηελ πξν-εθηχπσζε, ε Β ζηελ εθηχπσζε θαη ε Γ ζην δίπισκα, θαζπζηεξψληαο πνιχ ηελ παξαγσγή. 2. Παξαθνινχζεζε παξαγσγήο Δπηπξνζζέησο ζην θχξην πξφβιεκα αθνινπζνχλ θαη άιια πξνβιήκαηα. Έλα εμ απηψλ είλαη ε αδπλακία παξαθνινχζεζεο ηεο παξαγσγήο. Η δηνίθεζε δελ έρεη γλψζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο θάζε παξαγγειίαο, νχηε γλσξίδεη πνηνη ζηαζκνί απαζρνινχληαη ή ζα έπξεπε λα είλαη πξνγξακκαηηζκέλνη λα απαζρνινχληαη βάζεη ησλ παξαγγειηψλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην ζχζηεκα. Άκεζε ζπλεπαγσγή απηνχ είλαη ε αδπλακία θαζνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ δηεθπεξαίσζεο ηεο λενεηζεξρφκελεο παξαγγειίαο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηνλ πειάηε, αιιά θαη πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ παξαγσγή ειαρηζηνπνηψληαο ηνπο λεθξνχο ρξφλνπο. Δπηπιένλ δε γλσξίδεη ηελ αθξηβή δπλακηθφηεηά ηεο, αιιά θαη ηελ απφδνζε ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ πνπ απαζρνιεί, αθνχ δελ έρεη αθξηβή ελεκέξσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη απφ ηνλ θαζέλα γηα λα θέξεη εηο πέξαο ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. Αξρηθά αληηκεησπίδεη απηφ ην πξφβιεκα ε ίδηα ε εηαηξία κε θχιια θαηαγξαθήο φισλ ησλ ρξφλσλ, ηα νπνία φκσο δελ είλαη αξθεηά αθξηβή, αιιά θαη απαηηνχλ πνιχ ρξφλν γηα ηελ απνδειηίσζή ηνπο. Απηφ είλαη έλα επηπιένλ ζεκείν ζην νπνίν εζηηάδεη ε «BEL» θαηά ηε ζχλζεζε ηνπ «Overprint 2». 3. Απνζήθεο θαη θνζηνιφγεζε Πέξα απφ ην θνκκάηη ηεο παξαγσγήο εγείξνληαη θαη δεηήκαηα ζχλδεζεο ηεο δηνίθεζεο κε ην ινγηζηήξην, αιιά θαη κε ηηο απνζήθεο. Σην ζηάδην πξηλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ERP ππάξρεη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο ζα κεζάδνληαο αλάκεζα ζηε δηνίθεζε θαη ζηα ηκήκαηα ηνπ ινγηζηεξίνπ θαη ησλ απνζεθψλ κε απνηέιεζκα λα παξαηεξνχληαη θαζπζηεξήζεηο αιιά θαη ζθάικαηα ζηελ ελεκέξσζε ηεο πξψηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί ηηο παξαγγειίεο λέσλ πξψησλ πιψλ ή λα δηαρεηξηζηεί ην θνκκάηη ηεο πξν-θνζηνιφγεζεο. Τν κεγαιχηεξν πξφβιεκα ηεο απνζήθεο είλαη ε αδπλακία παξαθνινχζεζήο ηεο βάζεη ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο, θαζψο ην εηζεξρφκελν πξντφλ ζηηο απνζήθεο είλαη θχιια ραξηηνχ, ελψ ην εμαγφκελν πξντφλ ηεο παξαγσγήο είλαη ηεκάρηα. Πξνο επεμήγεζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο δίλεηαη ην αθφινπζν παξάδεηγκα: Σε κηα παξαγσγή απηνθηλήησλ ζηηο απνζήθεο ζα είρακε αληαιιαθηηθά θαη εκη-έηνηκα πξντφληα. Παξαθνινπζψληαο ηελ έμνδν ηεο παξαγσγήο ζα γλσξίδακε ηελ αθξηβή θαηαλάισζε ησλ απνζεκάησλ. Γειαδή γηα θάζε απηνθίλεην ζα γλσξίδακε φηη ρξεηάδεηαη λα θαηαλαισζνχλ ηέζζεξηο ξφδεο, έλα θηβψηην ηαρπηήησλ θιπ. Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απηφ είλαη αδχλαηνλ, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ απνζεκάησλ. 82

11 Τα απνζέκαηα θχιισλ ραξηηνχ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηξεηο θχξηεο ηδηφηεηεο: ηηο δηαζηάζεηο, ην βάξνο θαη ηελ πνηφηεηα. Οη πην ζπλήζεηο εμ απηψλ είλαη γηα ηηο δηαζηάζεηο νη: 58x86, 63x96, 70x100, 61x86 θαη ηα κηζά απηψλ, γηα ην βάξνο, ην νπνίν θαζνξίδεη ην πάρνο αιιά θαη ηε ζηηβαξφηεηα, είλαη πνι/ζηα ησλ 25 gr/cm 2 θαη γηα ηελ πνηφηεηα είλαη ην είδνο επίρξπζεο, φπσο mat, gloss ή κε ζρέδηα. Όηαλ πξφθεηηαη λα παξαρζεί κηα ζπζθεπαζία, θαηαζθεπάδεηαη ην αλάπηπγκα απηήο ζηελ πξν-εθηχπσζε, ην νπνίν φκσο, ζε πνιιαπιά αληίηππα, ηαηξηάδεη ζε φια ηα κεγέζε θχιισλ κε δηαθνξεηηθή θχξα ζηελ θάζε πεξίπησζε. Αθφκα θαη αλ είλαη γλσζηφ απφ ην παξαγφκελν ηεκάρην ην βάξνο ηνπ ραξηηνχ πνπ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε πνηφηεηά ηνπ, είλαη αδχλαηνλ λα πξνζδηνξηζηεί ην κέγεζφο ηνπ. Απηφ είλαη θάηη πνπ ζα έπξεπε λα γλσζηνπνηείηαη κέζα απφ ηελ παξαγσγή, ε νπνία, έσο ηψξα, έθξηλε εκπεηξηθά ηελ θαιχηεξε ιχζε, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηα ε ζσζηή, δεκηνπξγψληαο φκσο πξφβιεκα ζηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ. Απαηηνχληαλ ε εληνιή απφ ηε δηνίθεζε γηα ην πνην θχιιν ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ε νπνία φκσο ζα έπξεπε λα γλσξίδεη ηη ππάξρεη θάζε ζηηγκή ζηελ απνζήθε, πφζν ζα θνζηίζεη ε αγνξά επηπιένλ ραξηηνχ θαη αλ είλαη πην ζπκθέξνπζα ε παξαγγειία λέσλ θχιισλ ή ρξήζε ησλ ήδε ππάξρνλησλ, έζησ θη αλ παξαρζεί πεξίζζεηα θχξα. Δγείξεηαη έηζη ην πξφβιεκα ηεο αθξηβήο θνζηνιφγεζεο, κε ζεκαληηθφ παξάγνληα απηήο ην θνκκάηη ησλ απνζεθψλ. Η δηνίθεζε δελ είρε ηελ επρέξεηα σο ηψξα λα ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ πειάηε γηα ην αλ είλαη δπλαηφλ λα παξαρζεί άκεζα ε παξαγγειία ηνπ ή ηη ζα ηνπ θνζηίζεη επηπιένλ λα αιιάμεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ραξηηνχ ηνπ πξντφληνο ηνπ ζε αληάιιαγκα κε ηελ άκεζε δηεθπεξαίσζε ηεο παξαγγειίαο. Δπίζεο δηαθαίλεηαη ην θφζηνο έιιεηςεο κηαο πνηφηεηαο ραξηηνχ, ην νπνίν είλαη αξθεηά δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ρσξίο ηε ρξήζε ελφο ινγηζκηθνχ ERP, ην νπνίν δχλαηαη λα ζπλππνινγίζεη φινπο ηνπο παξάγνληεο άκεζα γηα λα ελεκεξψζεη ηε δηνίθεζε πνηα είλαη ε πην ζπκθέξνπζα γηα απηή ηαθηηθή λα αθνινπζήζεη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, δειαδή αλ ζα αιιάμεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ραξηηνχ ρξεψλνληαο επηπιένλ ή αλ ζα πεξηκέλεη λα έξζεη ε θαηλνχξηα παξηίδα. 4. Παξακεηξνπνίεζε Έλα επηπιένλ δήηεκα πνπ πξνέθπςε, αλ θαη ήηαλ πεξηζζφηεξν πξνο ην ελδηαθέξνλ ηεο «BEL», παξά πξνο ην ελδηαθέξνλ ηεο «ARTION» ήηαλ ε παξακεηξνπνίεζε ηνπ ελ δπλάκεη λένπ ζπζηήκαηνο ERP. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία γξαθηθψλ ηερλψλ ραξαθηεξίδεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ φγθνπ παξαγφκελσλ πξντφλησλ απφ πξντφληα θαηά παξαγγειία, ελψ ε θάζε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί δηαθνξεηηθά ην θνκκάηη ηεο παξαγσγήο ηεο γηα ην ίδην απνηέιεζκα. Γηα παξάδεηγκα, πξνο επεμήγεζε ηεο ηειεπηαίαο αλαθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί έλα καιαθφ εμψθπιιν βηβιίνπ, κπνξεί θάπνηνο λα εθηππψζεη πάλσ ζε ραξηί πνηφηεηαο gloss, κπνξεί λα εθηππψζεη πάλσ ζε πνηφηεηα mat θαη λα 83

12 πεξάζεη κηα ζηξψζε βεξλίθη θαηά ηελ εθηχπσζε ή κπνξεί, αλ δηαζέηεη ζηαζκφ γηα ιακηλάξηζκα, λα ην εθηππψζεη ζε πνηφηεηα mat θαη λα ην ιακηλάξεη ζηελ πνξεία. Φπζηθά, φπσο δηαθέξνπλ νη κέζνδνη παξαγσγήο απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε, έηζη κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ απφ ρξνληθή πεξίνδν ζε ρξνληθή πεξίνδν θαη εληφο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο αιιά θαη ην κεηαβιεηφ θφζηνο ηεο θάζε δηαδηθαζίαο, ηεο εληνιήο ηνπ πειάηε θαη ηεο επέθηαζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Αληίζηνηρα κε απηφ ην παξάδεηγκα ππάξρνπλ θαη άιιεο δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ λα δηεθπεξαησζνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη λα νδεγήζνπλ ζην ίδην απνηέιεζκα. Δγείξεηαη ινηπφλ ην δήηεκα ηεο παξακεηξνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα λα αληαπνθξηζεί ζε φια απηά ηα ζελάξηα, νπφηε απαηηείηαη θαη ε θαηαγξαθή φισλ απηψλ Διαδικαζίερ ζύνθεζηρ και εθαπμογήρ Μεηά ηελ θαηαγξαθή ηνπ θπζηθνχ πξνβιήκαηνο αθνινχζεζε κηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ζηειερψλ ηεο «ARTION» θαη ηεο «BEL» πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ε ζχλζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ERP, ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα πξναλαθεξζέληα δεηνχκελα. Αξρηθά ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία θφζηνπο θαη φ,ηη πιεξνθνξίεο ρξφλσλ είρε ζηε δηάζεζή ηεο ε «ARTIOΝ» πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο επηρείξεζεο ζηε «BEL», ε νπνία εθηεηλφηαλ απφ ην πειαηνιφγην, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηηο πνιηηηθέο ηεο εηαηξίαο, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχζε ζηελ παξαγσγή θιπ. Φξεζηκνπνηψληαο φια απηά ηα ζηνηρεία θαη κε εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ησλ δχν εηαηξηψλ αξρίδεη ε δφκεζε ηνπ θψδηθα ηνπ ινγηζκηθνχ, ε νπνία πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη κηα αξρηθή κνξθή, ζα ρξεηαζηνχλ πεξίπνπ 2 ρξφληα, ελψ ν ηξίηνο ρξφλνο ζα απαζρνιήζεη ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ «Overprint 2» ζηηο αλάγθεο ηεο «ARTION» θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ. Σην ηειεπηαίν έηνο γίλεηαη θαη ε εζηίαζε ηνπ θεθαιαίνπ. Όπσο έγηλε αλαθνξά θαη λσξίηεξα ην θπξηφηεξν πξφβιεκα αθνξνχζε ηε ξνή πιεξνθνξηψλ εληφο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ ηππνπνίεζε απηήο ηεο ξνήο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα ζηξσηή ξνή πιεξνθνξηψλ απνθαζίδεηαη ε εγθαηάζηαζε ηεξκαηηθψλ ζε θάζε ζηαζκφ εξγαζίαο θαη ε δφκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί πίζσ απφ φιε ηε δνκή ηνπ ERP θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο δηαθηλνχκελεο πιεξνθνξίεο. Τν πξφγξακκα πνπ έρεη δνκεζεί ιεηηνπξγεί κε θψδηθα, ν νπνίνο ιακβάλεη αιιά θαη ζηέιλεη πιεξνθνξίεο, ελψ ηα ηεξκαηηθά ιεηηνπξγνχλ κε ηξφπν ψζηε επίζεο λα ιακβάλνπλ, αιιά θαη λα ζηέιλνπλ πιεξνθνξίεο. Πην αλαιπηηθά, κηα εηζεξρφκελε παξαγγειία «ζπάεη» ζε πιεξνθνξίεο αλάινγα κε ην ζηαζκφ πνπ πξέπεη λα απνζηαινχλ, νη νπνίεο απνζηέιινληαη ζηα ηεξκαηηθά. Δπεηδή πιένλ ην ζχζηεκα, κέζσ ηνπ module πνπ επηηεξεί ηελ παξαγσγή κε ηξφπν πνπ εμεγείηαη παξαθάησ, γλσξίδεη ζε ηη ζηάδην 84

13 βξίζθεηαη ε παξαγσγή, ελεκεξψλεη απηφκαηα ηνλ θάζε ζηαζκφ γηα ηελ εηζεξρφκελε παξαγγειία ζε απηφλ θαη ηηο ξπζκίζεηο πνπ πξέπεη λα θάλεη ν εξγαδφκελνο ζε απηφλ. Πξηλ μεθηλήζεη ν εξγαδφκελνο ηηο ξπζκίζεηο παηάεη έλα θνπκπί ην νπνίν ελεξγνπνηεί έλαλ κεηξεηή πνπ θαηαγξάθεη ην ρξφλν ησλ ξπζκίζεσλ θαη ν νπνίνο κεηξεηήο ζηακαηάεη ηε ρξνλνκέηξεζε κε ην πνπ ηειεηψζεη ν εξγαδφκελνο ηηο ξπζκίζεηο θαη ην μαλαπαηήζεη. Παξφκνηα θξαηάεη ρξφλν ην ηεξκαηηθφ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο, κε ηνλ εξγαδφκελν λα ελεκεξψλεη ην κεράλεκα γηα ηελ ψξα έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο δηαδηθαζίαο. Σε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο θάπνηαο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ νπνηνδήπνηε ιφγν θαηαγξάθεη ν εξγαδφκελνο ζηελ νζφλε ηελ αηηία. Απηφκαηα ζηέιλνληαη ηα δεδνκέλα ζε κία θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ε δηνίθεζε πιένλ έρεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα λα κπνξέζεη λα πάξεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηνπο εξγαδφκελνπο, κε ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο, κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ λεθξψλ ρξφλσλ, ελψ παξάιιεια γλσξίδεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηελ θαηάζηαζε ηεο παξαγσγήο. Έηζη κε ηελ έιεπζε κηαο λέαο παξαγγειίαο πνπ πξέπεη λα εμππεξεηεζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη θαηαιιήισο ην πξφγξακκα παξαγσγήο ζε πνιχ κηθξφηεξν ρξφλν, απφ φηη αλ έπξεπε λα ην θάλεη απηφ κε ηνλ ηξφπν πνπ ην έθαλε σο ηψξα. Αλαθνξηθά κε ηηο απνζήθεο, ην πξφβιεκα ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ απνζεκάησλ ιχλεηαη κέζα απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ηεξκαηηθψλ. Γεδνκέλνπ φηη δε γίλεηαη ν εληνπηζκφο ηεο πξψηεο χιεο πνπ θαηαλαιψζεθε ζηελ έμνδν ηεο παξαγσγήο εληνπίδεηαη ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο απφ ην νπνίν κπνξεί λα θαηαγξαθεί ε αθξηβήο θαηαλάισζε πξψησλ πιψλ. Τν ζηάδην απηφ είλαη ε εθηχπσζε. Ο εξγαδφκελνο ζην ζηάδην ηεο εθηχπσζεο, κε ηε ρξήζε ηνπ ηεξκαηηθνχ, ελεκεξψλεη ην ζχζηεκα αλά πάζα ζηηγκή ηελ πξψηε χιε πνπ πξφθεηηαη λα θαηαλαισζεί ακέζσο κεηά, νπφηε επηηπγράλεηαη κηα εηθνληθή νπηηθνπνίεζε ηεο απνζήθεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Απηφ επλνεί ηνλ επηρεηξεκαηία ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε απνζεκάησλ, ελψ ην ζχζηεκα κπνξεί λα «θξίλεη», βάζεη ζηνηρείσλ θφζηνπο, πξφβιεςεο ηεο δήηεζεο θαη ρξφλσλ ηθαλνπνίεζεο ησλ παξαγγειηψλ, αλ πξέπεη ή φρη θαη πφηε λα παξαγγείιεη ε επηρείξεζε απφζεκα απφ θάπνηα πξψηε χιε. Σηηο απνζήθεο, πέξα απφ ηελ πξψηε χιε, ε νπνία ζηελ «ARTION» είλαη απνθιεηζηηθά θχιια ραξηηνχ, ελψ ζε θάπνηεο άιιεο επηρεηξήζεηο ελδερνκέλσο λα είλαη θαη ξνιά ραξηηνχ θαη θχιια πιαζηηθνχ, ππάξρνπλ νη βνεζεηηθέο χιεο, ελψ δελ ππάξρνπλ θαζφινπ απνζήθεο εκη-έηνηκσλ πξντφλησλ. Οη βνεζεηηθέο χιεο είλαη κειάληα, θφιιεο, θαινχπηα ζηάληδαο (καραίξηα), θνχηεο θαη θχιια ηζίγθσλ. Απηέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξψηεο χιεο, παξαθνινπζνχληαη επίζεο απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, βάζεη ηεο θαηαλάισζήο ηνπο, ελψ ην ζχζηεκα ηηο δηαρεηξίδεηαη κέζσ ηνπ module ησλ απνζεθψλ. 85

14 Η ζπλεξγαζία απηψλ ησλ δχν modules, δειαδή ηεο παξαγσγήο θαη ησλ απνζεθψλ, δε ζπλεξγάδνληαη κφλν κε ζθνπφ ηελ αθξηβή νπηηθνπνίεζε ηεο απνζήθεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Η δηνίθεζε γλσξίδνληαο αθξηβψο ηα δηαζέζηκα απνζέκαηα πξψησλ πιψλ ηεο, αιιά θαη ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο, θάλνληαο παξάιιεια ρξήζε θαη ησλ αλάινγσλ εξγαιείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, κπνξεί λα ππνινγίζεη πνιχ γξήγνξα αλ κπνξεί λα βάιεη εκβφιηκε κηα επηπιένλ παξαγγειία, ε νπνία πξνέθπςε έμσ απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο παξαγσγήο (θαηλφκελν αξθεηά ζπρλφ) θαη λα γλσξίδεη πφζν ζα ηεο ζηνηρήζεη απηφ, ψζηε λα κπνξέζεη λα θαηαζέζεη κηα ζσζηά πξν-θνζηνινγεκέλε πξνζθνξά θαη λα γλσξίδεη αλ θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ, βάζεη απνζεκάησλ θαη πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο. Δπίζεο, αλαθνξηθά κε θάπνηεο πην ηαθηηθέο παξαγγειίεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο «ARTION» νη παξαγγειίεο ηεο απφ ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηε «Γηψηεο», δηαηεξείηαη αξρείν απφ ην ζχζηεκα ψζηε λα έρεη πξνγξακκαηηζηεί εγθαίξσο ε παξαγγειία θαηάιιεινπ απνζέκαηνο γηα απηέο. Τέινο ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο παξακεηξνπνίεζεο. Απηφ αληηκεησπίδεηαη επίζεο κε ηε ρξήζε ησλ ηεξκαηηθψλ, αιιά απαηηείηαη ζπιινγή θάπνησλ εκπεηξηθψλ αξρηθά θαη κεηξήζηκσλ ρξφλσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ζηελ πνξεία, ηα νπνία ζπιιέγνληαη ειεθηξνληθά. Έλα παξάδεηγκα παξακεηξνπνίεζεο είλαη ην βάξνο ηνπ ραξηηνχ πνπ επεξεάδεη ηελ ηαρχηεηα ηεο εθηχπσζεο, θαζψο έλα ραξηί κηθξνχ βάξνπο αλά κνλάδα επηθαλείαο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί πην γξήγνξα, ελ αληηζέζεη κε έλα πην βαξχ πνπ νη πςειέο ηαρχηεηεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο ζην εθηππσηηθφ κεράλεκα. Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη κεηά ηελ εθηχπσζε, αλαθνξηθά κε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπο. Δίλαη ζαθψο πην απιή δηαδηθαζία ε θαξθίηζα (ζπξξαθή) ελφο 10ζέιηδνπ θπιιαδίνπ, απφ ηελ θαξθίηζα ελφο βηβιίνπ πνπ πεξηιακβάλεη ζηνίβαγκα, ζπξξαθή θαη θφιια ζηε κέζε ηνπ εμσθχιινπ, άξα θαη ιηγφηεξν ρξνλνβφξα. Βέβαηα ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξν γηα φιεο απηέο ηηο δπλαηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα δχλαηαη λα βειηηζηνπνηεί θαη απφ άπνςε θφζηνπο, αιιά θαη απφ άπνςε ρξφλνπ ηελ παξαγσγή. Μαδί κε φιεο απηέο ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο αθνινχζεζε θαη κηα ζρεηηθή εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ πάλσ ζην κειινληηθά εθαξκφζηκν ζχζηεκα. Τνπο δφζεθε ε θαηάιιειε ελεκέξσζε αξρηθά γηα ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηνπο ηξφπνπο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ απφ απηνχο θαη ηα βαζηθά νθέιε πνπ αλακέλνληαη λα έξζνπλ απφ απηφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ήξζαλ ζε κηα πξψηε επαθή κε απηφ, πξνθεηκέλνπ λα κε ην αληηκεησπίδνπλ θαρχπνπηα, αιιά θαη λα εξεκήζνπλ νη αλεζπρίεο γηα ελδερφκελεο απνιχζεηο πνπ είραλ πξνθιεζεί απφ ηελ εκέξα αλαθνίλσζήο ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Αιιά ε θπξηφηεξε εθπαίδεπζή ηνπο ζα ιάβεη ρψξα αθνχ ηεζεί ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία, ε επνλνκαδφκελε θαη σο «go-live». 86

15 4.3.3 Διαδικαζίερ μεηά ηο «go-live» Σπλνιηθά, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζηηο δχν εηαηξίεο πήξε πεξίπνπ 3 ρξφληα γηα λα ζπλζέζνπλ νιφθιεξν ην ζχζηεκα ERP, ελψ ρξεηάζηεθαλ πεξίπνπ άιια ηφζα, κέρξη λα αλαδεηρζνχλ μεθάζαξα ηα νθέιε ηνπ. Σεκεησηένλ φηη ε «ARTION» ιεηηνπξγεί ηα ηειεπηαία 7 ρξφληα ην «Overprint 2». Αλάκεζα ζε απηέο ηηο πξψηεο ηξηεηίεο, ππήξμε κηα πεξίνδνο εμάκελε, θαηά ηελ νπνία ην «Overprint» έηξερε ζε δνθηκαζηηθή θάζε, ην επνλνκαδφκελν θαη «go-live». Καηά ηε δηάξθεηα απηνχ άξρηζε λα δεκηνπξγείηαη κία βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία ζπλέιεγε ζηνηρεία απφ φιε ηελ παξαγσγή θαη ηηο ινηπέο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο, φπσο ην ινγηζηήξην, ηηο απνζήθεο, ηηο παξαγγειίεο θνθ. Σε απηή ηελ πξψηε θάζε εθαξκνγήο ηνπ «Overprint 2» ε βάζε δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα γίλεη ζχγθιηζε ηηκψλ ζην ζηάδην ηεο θνζηνιφγεζεο. Φπζηθά είρε εηζαρζεί έλα πξψηνο ηηκνθαηάινγνο πιηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ζην ζχζηεκα, ν νπνίν ζπληέζεθε βάζεη θάπνησλ ζηαζεξψλ ηηκψλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ θαη θάπνησλ εκπεηξηθψλ εθηηκήζεσλ θφζηνπο λεθξψλ ρξφλσλ θαη ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο απφ ηελ εξγαζία ησλ ππαιιήισλ. Αιιά, πξνθεηκέλνπ ην ζχζηεκα λα ηξέρεη κε ηηκέο αθξηβείαο ρξεηαδφηαλ θάπνηα επηπιένλ ζηνηρεία γηα λα ζπγθξίλεη απηέο ηηο ηηκέο κε ηηο πξαγκαηηθέο. Η βάζε δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε αξρηθά απνζήθεπε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηα ηεξκαηηθά, ππνινγίδνληαο έηζη ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε πιηθψλ θαη εξγαηνσξψλ αλά παξαγγειία, αιιά θαη αλά κνλάδα πξντφληνο. Σπλδπάδνληαο ηηο αξρηθέο εκπεηξηθέο ηηκέο θαη θάλνληαο ζχγθιηζε πξνο απηέο πνπ πξνέθππηαλ σο πην αθξηβείο ην ζχζηεκα έζεζε απηφκαηα ηηο λέεο ηηκέο ζηνπο θαηαιφγνπο ηεο θνζηνιφγεζεο. Μία άιιε ζχγθιηζε ηηκψλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ελφο θφζηνπο πνπ θαζνξηδφηαλ απνιχησο εκπεηξηθά θαη ήηαλ αδχλαηε ε απφιπηε αθξίβεηα πξνζέγγηζήο ηνπ, ην θφζηνο έιιεηςεο πξν-εθηχπσζεο. Έλα κεγάιν πνζνζηφ παξαγγειηψλ ηίζεηαη ζε παξαγσγή ρσξίο λα πεξλάεη απφ ην ζηάδην ηεο πξν-εθηχπσζεο (πεξίπνπ ην 80%). Απηφ απνθεχγεηαη γηαηί πνιιέο θνξέο ην θφζηνο ηεο πξν-εθηχπσζεο είλαη αξθεηά πςειφ ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή παξαγγειία θαη ν πειάηεο επηιέγεη λα κε γίλεη θαη λα αθνινπζεζεί ε καθέηα ηνπ πξντφληνο πνπ παξέρεη ν ίδηνο ζηελ επηρείξεζε. Απηή ε καθέηα φκσο κπνξεί λα είλαη ειιηπήο ή λα έρεη ζθάικαηα πνπ θαίλνληαη αθνχ έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ε εθηχπσζε offset. Αλ ην απνηέιεζκα δελ είλαη επηζπκεηφ ηφηε αθπξψλεηαη ε εθηχπσζε πξνθαιψληαο πξφβιεκα ζηε ξνή ησλ παξαγγειηψλ πξνο εθηχπσζε, έρνληαο ήδε δεκηψζεη ηελ επηρείξεζε γηα ηα πιηθά θαη ηηο εξγαηνψξεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή. Τα πιηθά είλαη ηα φζα θχιια ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέρξη λα θαλεί ην ηειηθφ πξντφλ (ρξεηάδεηαη αξρηθά λα πεξάζνπλ κεξηθά θχιια απφ ηελ εθηχπσζε γηα λα «ζηξψζεη» ην ρξψκα) θαη ηα θχιια ηνπ ηζίγθνπ, ελψ ηα εξγαηηθά αθνξνχζαλ ηε ξχζκηζε ησλ κεραλψλ θαη ηελ δηαδηθαζία CTP (εθηχπσζε αξλεηηθνχ 87

16 πάλσ ζηνλ ηζίγθν). Παιαηφηεξα απηφ ην θφζηνο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ππνινγηζηεί αθξηβψο, ψζηε λα γίλεη γλσζηφ ην λεθξφ ζεκείν πνπ απφ θεη θαη πέξα ζπκθέξεη ε πξν-εθηχπσζε, αλεμαξηήησο επηζπκίαο ηνπ πειάηε, ελψ πιένλ ππνινγίδεηαη πνιχ εχθνια, αλάινγα ην είδνο ηεο παξαγγειίαο, απεπζείαο απφ ην ζχζηεκα, βειηηψλνληαο έηζη ηελ παξαγσγή θαη κεηψλνληαο ην θφζηνο απηήο. Απηφ ην θφζηνο θαζνξίζηεθε ηελ πεξίνδν ηνπ «go-live». Τέινο θαηά ηελ πεξίνδν απηή ήηαλ δπλαηφλ λα εθπαηδεπηεί ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο πάλσ ζην «Overprint 2» θαη λα εληνπηζηνχλ νπνηεζδήπνηε δπζθνιίεο πνπ δελ είραλ ππνινγηζηεί πξηλ ηελ νινθιήξσζή ηνπ. Σπγθεθξηκέλα εληνπίζηεθε έλα ειάηησκα. Απνδείρζεθε φηη ην ηεξκαηηθφ ήηαλ αξθεηά ζχλζεην γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο ππαιιήινπο, νη νπνίνη ήηαλ καζεκέλνη ζε κηα πην απηνκαηνπνηεκέλε εξγαζία, κε άζθεζε ειάρηζηνπ θξηηηθνχ πλεχκαηνο. Αξρηθά είρε πάξα πνιιέο επηινγέο πάλσ ζηελ νζφλε, φπσο γηα παξάδεηγκα επηινγή «έλαξμε δηαδηθαζίαο», «ιήμε δηαδηθαζίαο», «θαηαγξαθή πξνβιήκαηνο», «ηεκάρηα πνπ παξαιήθζεθαλ» θνθ, πξνθαιψληαο ζχγρπζε ζηνπο εξγαδφκελνπο σο πξνο ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ, νη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ δελ είλαη γεληθά εμνηθεησκέλνη κε έλα ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Απνθαζίζηεθε ηξνπνπνίεζε απηνχ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αληηθαηαζηάζεθαλ φιεο νη επηινγέο κε έλα εηθνληθφ θνπκπί ζηελ νζφλε αθήο. Τν θνπκπί απηφ παηηφηαλ φπνηε μεθηλνχζε ε δηαδηθαζία κηα θνξά θαη άιιε κία φηαλ ηειείσλε ε δηαδηθαζία. Πάλσ απφ ην θνπκπί ππήξρε έλα πιαίζην πνπ εκθαλίδνληαλ νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ππαιιήινπ γηα ηελ παξαγγειία πνπ κφιηο έκπαηλε ζην ζηαζκφ ηνπ. Απηφ επίζεο αληηθαηαζηάζεθε απφ έλα πιαίζην πνπ παξνπζίαδε βήκα βήκα ηηο ελέξγεηεο πνπ έπξεπε λα γίλνπλ, ψζηε λα κελ ιακβάλεη πνιιέο πιεξνθνξίεο ν εξγαδφκελνο θαη θάλεη θάπνην ιάζνο. 4.4 Οθέλη πος αποκομίζηηκαν Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθά νθέιε ζηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηάξζξσζε ηεο επηρείξεζεο, αλάκεζα ζηα ζεκαληηθφηεξα ησλ νπνίσλ είλαη: 1. Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ. Μέζα απφ ηα ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο ησλ θηλήζεσλ ησλ εξγαηψλ θαη ηεο θαηαγξαθήο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ κεηαθηλνχληαη εληφο ηεο παξαγσγήο, πιένλ ππάξρεη κηα πιήξεο θαηαγξαθή ησλ ρξφλσλ εξγαζίαο θαη ησλ απνζεκάησλ πξψησλ πιψλ, βνεζεηηθψλ πιψλ θαη έηνηκσλ πξντφλησλ. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη ε θαηαγξαθή ηνπο ζε αξρεία θαη ε δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε. 88

17 Οη βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κπνξνχλ πιένλ λα δψζνπλ ζηε δηνίθεζε κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο παξαγσγήο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη ηα ζεκεία πνπ ρξήδνπλ πξνζνρήο θαη έρνπλ δπλαηφηεηεο βειηίσζεο. Γηα παξάδεηγκα, κέρξη πξφηηλνο, ε δηνίθεζε δε κπνξνχζε λα έρεη πιήξε εηθφλα ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, παξά κφλν λα θάλεη θάπνηεο εθηηκήζεηο γηα απηέο. Πιένλ έρεη νιφθιεξεο βάζεηο, νη νπνίεο ηελ ελεκεξψλνπλ γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα ζπλνιηθά ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ηνπ θαζελφο μερσξηζηά, θαηά πφζνλ απηέο βειηηψλνληαη, κέλνπλ ζηαζεξέο ή θζίλνπλ. Δπίζεο δείρλνπλ αλ ππάξρεη θάπνηα ζπζρέηηζε ηεο απφδνζεο ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ κε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγγειίεο ή είλαη αλεπεξέαζηε απφ απηέο, αλ ν εξγαδφκελνο παξάγεη ζηαζεξά ή θπκαηλφκελα κέζα ζηε κέξα θαη ηη κπνξεί λα είλαη απηφ πνπ δεκηνπξγεί απηή ηε δηαθχκαλζε θαη παξέρνπλ ζηνηρεία γηα ην αλ ν ζπγθεθξηκέλνο εξγαδφκελνο πξέπεη λα ζπλερίζεη ζην πφζην ηνπ, λα κεηαθεξζεί αιινχ, λα πάξεη πξναγσγή ή λα απνιπζεί. Αλαθνξηθά κε ην θνκκάηη ησλ παξαγγειηψλ, νη βάζεηο δεδνκέλσλ παξέρνπλ δχν ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν πξν ηεο εθαξκνγήο ηνπ ERP, ηα νπνία αθνξνχλ θπξίσο ηα πξντφληα κε επαλαιακβαλφκελε δήηεζε φπσο είλαη ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ θαη θαξκάθσλ. Καη αξράο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηε δηνίθεζε, ζε ζπλάξηεζε κε άιια εξγαιεία ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, λα θάλεη πην αμηφπηζηεο πξνβιέςεηο κειινληηθήο δήηεζεο. Δλδερνκέλσο κε έλα κνληέιν εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο θαηά Holt ή ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην κνληέιν επνρηθφηεηαο λα κπνξέζνπλ λα πξνζδηνξηζηνχλ κε αξθεηή αθξίβεηα νη κειινληηθέο παξαγγειίεο. Δλ δεπηέξνηο, νη βάζεηο δεδνκέλσλ δηεπθνιχλνπλ ηελ επηρείξεζε ζηε ζχζηαζε πξνζθνξάο θαη ζηηο ξπζκίζεηο ηεο παξαγσγήο. Αλ γίλεηαη αλαθνξά ζε έλα πξντφλ πνπ έρεη παξαρζεί θαη ζην παξειζφλ, είλαη πνιχ πην εχθνιν θαη πην γξήγνξν λα γίλεη ε δηαδηθαζία ηεο πξν-θνζηνιφγεζεο, ελψ νη ξπζκίζεηο γηα ηνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο ππάξρνπλ ήδε ζηε κλήκε, νπφηε θαη επηηαρχλεηαη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο. Τέινο, ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ αλζξψπηλσλ θαη ησλ πιηθψλ πφξσλ, κε ηε ρξήζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ε δηνίθεζε απνθηά κηα πην θαζνιηθή εηθφλα ηεο ρξήζεο απηψλ ησλ πφξσλ, βνεζψληαο έηζη ην θνκκάηη ηεο θνζηνιφγεζεο. Έρνληαο έλα ηζηνξηθφ, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη θαη πνζνηηθά θαη απφ άπνςε θφζηνπο φια ηα ζηνηρεία πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο, κπνξεί πιένλ ε δηνίθεζε λα γλσξίζεη κε απφιπηε αθξίβεηα ην κνλαδηαίν θφζηνο παξαγσγήο, δίλνληαο ηεο ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέηεη ην πεξηζψξην θέξδνπο ηεο, ρσξίο θφβν φηη ζα δεκησζεί απφ ηελ νξηδφκελε ηηκή, ελψ παξάιιεια ζα παξακέλεη αληαγσληζηηθή. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε δηνίθεζε γλσξίδεη φηη αλά ηεκάρην ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αθξηβψο 10 γξακκάξηα κειάλεο, 4 θχιια ηζίγθνπ, 1 εξγαηνιεπηφ ξχζκηζεο ησλ κεραλψλ θαη ην 40% ελφο θχιινπ ραξηηνχ κε 5% θχξα ζπγθεθξηκέλεο πνηφηεηαο θαη ηηκήο, κπνξεί λα βγάιεη ην αθξηβέο θφζηνο ζε ειάρηζην ρξφλν θαη λα νξίζεη ηελ ηειηθή θαη 89

18 παξάιιεια αληαγσληζηηθή - ηηκή ηνπ πξντφληνο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ηεο γηα ηελ παξαγγειία. 2. Διαρηζηνπνίεζε πξνβιεκάησλ θαηά ηε δηαλνκή πιεξνθνξηψλ. Τν πξνηέξεκα ηεο ειαρηζηνπνίεζεο πξνβιεκάησλ είλαη θάηη πνπ αθνξά θπξίσο ηηο κεγάιεο παξαγγειίεο. Οη παξαγγειίεο κεγάινπ ηηξάδ απαηηνχλ κία πνιχ θαιχηεξε ελνξρήζηξσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πξνο επίηεπμε ελφο επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο θαη ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ λεθξψλ ρξφλσλ. Απηφ πνπ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ERP είλαη κία ψζεζε θαη ζσζηή δηαλνκή ησλ πιεξνθνξηψλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα γλσξίδεη ν θαζέλαο αλά πάζα ζηηγκή ηη πξέπεη λα θάλεη θαη λα ζπληνλίδεηαη κε ην βέιηηζην ηξφπν κε ηελ παξαγσγή. Φπζηθά ε ειαρηζηνπνίεζε πξνβιεκάησλ έρεη νθέιε θαη ζε βάζνο ρξφλνπ, εηδηθά αλ πξφθεηηαη γηα κηα παξαγγειία πνπ απαηηεί πνιπήκεξε παξαγσγή. Παξαδείγκαηφο ράξε, αλ ζα ζέιακε λα δνχκε κηα πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζπάλε νη πιεξνθνξίεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξαγσγήο αο ζθεθηνχκε ην εμήο: ζην θνκκάηη ηεο θνζηνιφγεζεο θηάλεη ε παξαγγειία γηα έλα θπιιάδην ζπλνιηθψλ 84 ζειίδσλ (καδί κε εμψθπιιν, νπηζζφθπιιν). Απηφ κεηαθξάδεηαη ζην θνκκάηη ηεο ζρεδίαζεο ζε 42 ζειίδεο, θαζψο νη ζρεδηάδνληαη νη ζειίδεο ζε δηπιά θχιια, ελψ ζην ζηάδην ηεο offset εθηχπσζεο απηφ εξκελεχεηαη ζε 11 εθηππψζεηο, αθνχ έλα θχιιν εθηχπσζεο ρσξάεη 8 ζειίδεο. Αληίζηνηρα κε απηή ηελ πιεξνθνξία, ε νπνία «ζπάεη» θαη κεηαηξέπεηαη πξηλ θηάζεη ζην θάζε ζηάδην ηεο παξαγσγήο, ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ρξψκαηα, ηα καραίξηα θνπήο, ηηο βάξδηεο θνθ. Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ φηη ππάξρεη κηα ηεξάζηηα ξνή πιεξνθνξηψλ γηα θάζε παξαγγειία, αθφκε θαη γηα κία κηθξνχ κεγέζνπο, ελψ είλαη ηδηαίηεξα ζχλζεηε ε κεηαηξνπή απηψλ θαη ε παξάδνζή ηνπο ζην θάζε ηκήκα ηεο παξαγσγήο ρσξίο ηε δεκηνπξγία θάπνηνπ ζθάικαηνο, ή έζησ ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ERP. Τν ζχζηεκα ERP δίλεη ηελ επρέξεηα νξζήο θαη γξήγνξεο δηαλνκήο πιεξνθνξηψλ εληφο ηεο επηρείξεζεο, ελψ δίλεη ηε δπλαηφηεηα αλάιεςεο επηπιένλ παξαγγειηψλ, άξα θαη επέθηαζεο ηεο παξαγσγήο, ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε θαηά ηε δηαλνκή απηή, ε νπνία απνηειεί θαίξην κέιεκα ηεο δηνίθεζεο. 3. Οπηηθνπνίεζε (visualization) ηεο απνζήθεο. Έλα ζχζηεκα ERP δηαζέηεη έλα module δηαρείξηζεο απνζεκάησλ ην νπνίν επηηξέπεη ζηε δηνίθεζε λα γλσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή ηελ θαηάζηαζε ηεο απνζήθεο ηεο. Απηφ απνηειεί κέγα πξνηέξεκα γηα ηξεηο θπξίσο ιφγνπο, νη νπνίνη είλαη αιιειεμαξηψκελνη. Ο πξψηνο είλαη ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ απνγξαθήο ηεο απνζήθεο, ν δεχηεξνο είλαη ε άκεζε αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ηεο παξαγσγήο θαη ν ηξίηνο είλαη ε κείσζε ηεο θχξαο. 90

19 Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ERP θαη ηνπ module ηνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεθψλ, ε δηνίθεζε ήηαλ αλαγθαζκέλε λα εμνπζηνδνηεί θάπνην άηνκν λα θάλεη ηελ απνγξαθή ηεο απνζήθεο. Βέβαηα απηφ ζπλεπαγφηαλ φιεο ηηο ζπλέπεηεο πνπ αθνινπζνχλ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ζηελ παξαγσγή, νη νπνίεο ήηαλ ρακειή ηαρχηεηα θαηά ηελ απνγξαθή, ζθάικαηα ζηα πιαίζηα ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο θαη κηζζνδνζία ελφο επηπιένλ αηφκνπ, ελδερνκέλσο πην ρξήζηκνπ ζε θάπνην άιιν θνκκάηη ηεο παξαγσγήο. Η εθαξκνγή ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ αλαιακβάλεη λα δηεθπεξαηψζεη απηή ηε δηαδηθαζία εμαιείθεη απηέο ηηο ζπλέπεηεο, παξέρνληαο θαιχηεξε ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σαλ άκεζε ζπλέπεηα ηεο εθκεδέληζεο ηνπ ρξφλνπ απνγξαθήο ε επηρείξεζε κπνξεί πιένλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην ζχζηεκα MIS πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παθέην ηνπ ERP, λα ιακβάλεη πην γξήγνξεο απνθάζεηο γηα κία ελδερφκελε παξαγγειία πξψησλ ή βνεζεηηθψλ πιψλ, απμάλνληαο έηζη ην επίπεδν εμππεξέηεζεο θαη κεηψλνληαο ηελ πηζαλφηεηα έιιεηςεο απηψλ. Έλα επηπιένλ ζηνηρείν, ην νπνίν απνηειεί ίδηνλ ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ είλαη ηα δηαθνξεηηθά ζρήκαηα ησλ θχιισλ πνπ είλαη δηαζέζηκα (π.ρ. 58x86, 70x100, θιπ) γηα εθηχπσζε offset. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, επεηδή κηα ζπζθεπαζία ή έλα θπιιάδην πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζε έλα ζρήκα, ελψ ζηα ππφινηπα δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξε θχξα, ε δηνίθεζε γλσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή αλ δηαζέηεη ην θαηάιιειν ζρήκα γηα ην ελ δπλάκεη παξαγφκελν πξντφλ ή αλ ηα ζρήκαηα ησλ θχιισλ πνπ έρεη ζηελ απνζήθε ζα δεκηνπξγήζνπλ πεξηζζφηεξε θχξα απφ ηε βέιηηζηε ιχζε. Απηφ, ζε ζπλάξηεζε κε ηνπ ρξφλνπο ηθαλνπνίεζεο ηεο παξαγγειίαο λέσλ θχιισλ θαη ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο πνπ επηζπκεί λα δηαηεξεί ε επηρείξεζε, έρνληαο ζηε δηάζεζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ visualization ηεο απνζήθεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε γξήγνξεο απνθάζεηο, ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε κε χπαξμεο ηνπ visualization ζα απαηηνχζε κία ad hoc απνγξαθή απνζήθεο, πξάγκα αδχλαην ή αξθεηά πςεινχ θφζηνπο, αλ είλαη εθηφο πξνγξάκκαηνο, θαη αξθεηά ρξνλνβφξνπ. 4. Δπαγγεικαηηζκφο. Έλα επηπιένλ θνκκάηη πνπ ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε αλάδεημε ελφο πην επαγγεικαηηθνχ πξνθίι πξνο ηνπο πειάηεο. Απηφο ν παξάγνληαο ίζσο λα κελ απνηειεί ζπλήζσο επίθεληξν πξνζνρήο, αιιά ηνλίζηεθε ηδηαίηεξα απφ ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, κε ηελ νπνία ζπλεξγάζηεθα. Καη ν θχξηνο ιφγνο πνπ ρξήδεη πξνζνρήο είλαη ν εμήο: Μέρξη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ERP ε επηρείξεζε απέζηειιε ηηο πξνζθνξέο ηεο κέζα απφ κία εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξν-θνζηνιφγεζεο κέζσ e- mail. Πέξαλ ηνπ φηη πιένλ νη πξνζθνξά νινθιεξψλεηαη απηφκαηα ζε έλα επίζεκν θχιιν 91

20 πξνζθνξάο, δίλνληαο κηα πην επαγγεικαηηθή φςε θαη εληζρχνληαο έηζη κέζα απφ ηηο ηερληθέο ηνπ κάξθεηηλγθ ην εηαηξηθφ πξνθίι, δίλεη ηε δπλαηφηεηα εθκεδέληζεο ηεο έθζεζεο ηεο επηρείξεζεο ζε ιάζε. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε δηαδηθαζία ηεο πξν-θνζηνιφγεζεο δίλεη κηα αξθεηά θαιή πξνζέγγηζε ηνπ θφζηνπο κε ειάρηζηε απφθιηζε. Οη δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξαγκαησζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηχπσζεο φκσο πιένλ θαηαγξάθνληαη ζην θχιιν ηεο πξνζθνξάο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν πειάηεο ελεκεξψλεηαη γηα ηελ παξαγσγή θαη γλσξίδεη ζε ηη ζπκθσλεί, ελψ κέρξη πξφηηλνο έλα ιάζνο θαηά ηελ παξαγγειία ην θνξησλφηαλ ε επηρείξεζε. Γηα παξάδεηγκα, ην αλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί βεξλίθη ζην εμψθπιιν ελφο θπιιαδίνπ ή ιακηλάξηζκα είλαη θάηη πνπ πνιιέο θνξέο παξαβιεπφηαλ θαηά ηε ζπκθσλία ξχζκηζεο φισλ ησλ παξακέηξσλ ηεο εθηχπσζεο, ελψ πιένλ δελ ππάξρεη απηή ε πεξίπησζε. Δπηπιένλ, επεηδή ρσξίο ηε ρξήζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ε δηαδηθαζία ηεο πξν-θνζηνιφγεζεο γηλφηαλ εκπεηξηθά, ππήξρε ην ελδερφκελν θαηά ηελ αλάιεςε ίδηαο παξαγγειίαο απφ ηνλ ίδην πειάηε λα γηλφηαλ δηαθνξεηηθή εθηίκεζε θφζηνπο, εθηίζνληαο ηνηνπηνηξφπσο ηελ επηρείξεζε ζε απηφλ ηνλ πειάηε. Παξφια απηά, κε ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ERP, πέξαλ ηνπ φηη δηαηεξείηαη αξρείν πξφηεξσλ παξαγγειηψλ, ε εθαξκνγή θνζηνιφγεζεο κε ίδηεο παξακέηξνπο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ίδηα εθηίκεζε θφζηνπο. Τέινο, θαηά ην ζηήζηκν ηεο πξνζθνξάο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ιεηηνπξγεί ζην πξνζθήλην ην ζηήζηκν ηεο παξαγσγήο, κε ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ην πψο απηέο ζα δηαλεκεζνχλ. Έηζη, κε ην πνπ έξζεη ε επηβεβαίσζε ηεο πξνζθνξάο, γίλεηαη απεπζείαο αλάζεζε ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ελψ έσο ηψξα ρξεηαδφηαλ εμ αξρήο ην ζηήζηκν ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο πξνζθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα παξαδνζεί ζηελ παξαγσγή. 4.5 Πεπαιηέπω επέκηαζη ηος «Overprint 2» Ύζηεξα απφ ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ «Overprint 2» θαη ηε δηαξθή ππνζηήξημή ηνπ απφ ηε «BEL», νη δχν εηαηξίεο ζπδεηνχλ ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζή ηνπ. Η επέθηαζή ηνπ ζπδεηηέηαη ζην πιαίζην ρξεζηκνπνίεζεο δηαγξακκάησλ Gantt ηα νπνία ζα ελεκεξψλνληαη απηφκαηα απφ θάζε αιιαγή ζηελ παξαγσγή θαη ε απνκφλσζε ησλ ηεξκαηηθψλ γηα ηνλ θχξην φγθν ηεο δνπιεηάο κε ηε ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ «jdf» (job description format). Πην αλαιπηηθά: Οη δχν εηαηξίεο ζε ζπλεξγαζία θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ αλάπηπμε ελφο module γηα ην «Overprint 2» ην νπνίν ζα νπηηθνπνηεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηελ παξαγσγή ζε έλα δηάγξακκα Gantt. Βέβαηα ε νπηηθνπνίεζε δελ απνηειεί ην κνλαδηθφ φθεινο απηνχ ηνπ module. Τν δηάγξακκα Gantt κπνξεί λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ παξαγσγή, εμηζνξξνπψληαο ηελ, κεηψλνληαο ηνπο λεθξνχο ρξφλνπο, κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο ηεο «απηφκαηεο εμηζνξξφπεζεο». Απηφ πνπ 92

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα