ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Critical illness insurance

2 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Εμείς οι Ασφαλιστές συμφωνούμε να καταβάλουμε στον Ασφαλισμένο τις παροχές του προβλέπονται στο παρόν ασφαλιστήριο, κατά τον προβλεπόμενο τρόπο και έκταση, πάντοτε με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παρόν ασφαλιστήριο. Το παρόν ασφαλιστήριο εκδίδεται αφού έχουν ληφθεί υπόψη και με βάση την αίτηση, την πρόταση ασφάλισης, τις ιατρικές εξετάσεις και με την προϋπόθεση της καταβολής του οριζόμενου ασφαλίστρου. Το ασφαλιστήριο, η αίτηση ασφάλισης, η πρόταση ασφάλισης, ο πίνακας ασφάλισης και οι πρόσθετες πράξεις, εφόσον υφίσταται, αποτελούν την όλη σύμβαση ασφάλισης. Προσαρτώνται αντίγραφα της αίτησης και της πρότασης ασφάλισης που αποτελούν μέρος του παρόντος ασφαλιστηρίου. Οι λέξεις με έντονους χαρακτήρες στο παρόν ασφαλιστήριο έχουν το ειδικό νόημα που ορίζεται στο ΜΕΡΟΣ ΔΥΟ ΟΡΙΣΜΟΙ του παρόντος ασφαλιστηρίου. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ : Η παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση εκδόθηκε με τις παρακάτω παρεκκλίσεις από την πρόταση ασφάλισης: καμία ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούται να εναντιωθεί: (α) Μέσα σε ένα (1) μήνα από την παράδοση του παρόντος Ασφαλιστηρίου για κάθε διάταξη του περιεχομένου της Ασφαλιστικής Σύμβασης, που ενδεχομένως θα μπορούσε να θεωρηθεί παρέκκλισή της από την Πρόταση Ασφάλισης, (β) Μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την παράδοση του παρόντος Ασφαλιστηρίου σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν παρέλαβε το έντυπο πληροφοριών του άρθρου 4 παρ. 2 περίπτ. Η του ΝΔ 400/70 κατά την υπογραφή της αίτησής του για ασφάλιση ή παρέλαβε αυτό ελλιπές ή σε περίπτωση που δεν παρέλαβε τους Γενικούς ή και τους Ειδικούς Όρους που διέπουν την παρούσα ασφάλιση. Τα πιο πάνω δικαιώματα εναντίωσης ασκούνται με την συμπλήρωση και αποστολή στην έδρα του Ασφαλιστική Εταιρία του αντίστοιχου κατά περίπτωση εντύπου υποδείγματος (Α) ή (Β) των δηλώσεων εναντίωσης που επισυνάπτονται στο παρόν, αποκλειστικά με συστημένη επιστολή ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Εάν η ασφαλιστική σύμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους, ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται, για λόγους ανεξάρτητους από τους ανωτέρω, να υπαναχωρήσει απ αυτήν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου σ αυτόν. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με έγγραφη δήλωση που στέλνεται αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της εταιρείας Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Ευρππίδου 12 Αθήνα ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ `Η ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα εναντίωσης ή υπαναχώρησης, η ασφαλιστική σύμβαση λύεται εξ αρχής, αμέσως και αυτόματα από την παραλαβή από την Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ της προαναφερόμενης συστημένης επιστολής ή του εντύπου εναντίωσης. Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από τηv αvαγραφόμεvη στo ασφαλιστήριο ημερoμηvία έvαρξης και διέπεται από τους ασφαλιστικούς όρους που ακολουθούν. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος πάσχει από μια κατονομαζόμενη στο παρόν σοβαρή ασθένεια, η οποία πρωτοεμφανίζεται κατά την περίοδο ασφάλισης και η οποία αποκλειστικά και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία εξελίσσεται σε σοβαρή ασθένεια, με την έννοια που ορίζεται παρακάτω στο δεύτερο μέρος του παρόντος με τίτλο «ορισμοί»,, εντός 365 ημερών από την ημερομηνία της πρώτης εμφάνισής της, τότε οι Ασφαλιστές συμφωνούν να καταβάλουν εφάπαξ το αναγρφόμενο ως Παροχή στον Πίνακα Ασφάλισης ποσό κεφαλαίου. Δεν καταβάλλονται παροχές λόγω θανάτου του Ασφαλισμένου. Καμία απαίτηση δεν γίνεται δεκτή λόγω εξαφάνισης του Ασφαλισμένου.. Το αναγραφόμενο στον Πίνακα ποσό της εφάπαξ καταβολής κεφαλαίου είναι το ανώτατο ποσό που καταβάλλεται βάσει του παρόντος ασφαλιστηρίου ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε περιστάσεων. σελ. 2

3 Επέκταση για την κάλυψη παιδιών Σε περίπτωση που το παιδί ενός Ασφαλισμένου πάσχει από κατονομαζόμενη σοβαρή ασθένεια η οποία εκδηλώνεται για πρώτη φορά κατά την περίοδο ασφάλισης και η οποία αποκλειστικά και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία εξελίσσεται σε σοβαρή ασθένεια, σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στο παρόν, εντός 365 ημερών από την ημερομηνία της πρώτης εκδήλωσης, τότε οι Ασφαλιστές συμφωνούν να καταβάλουν ποσό ευρώ. Με τον όρο παιδί νοείται παιδί του Ασφαλισμένου ηλικίας από 2 έως και 16 ετών, συμπεριλαμβανομένων των νομίμως υιοθετημένων παιδιών του Ασφαλισμένου. Δεν καταβάλλεται εφάπαξ ποσό λόγω θανάτου του παιδιού του Ασφαλισμένου. Καμία απαίτηση δεν γίνεται αποδεκτή λόγω εξαφάνισης του παιδιού του Ασφαλισμένου. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΟΡΙΣΜΟΙ Το παρόν τμήμα παρέχει τα πλήρη στοιχεία των σοβαρών ασθενειών που καλύπτονται με το παρόν και τους επίσημους- ειδικούς ορισμούς τους, οι οποίες είναι και οι μόνες σοβαρές ασθένειες που καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο. 1. Νόσος Alzheimer η οποία έχει ως αποτέλεσμα μόνιμα συμπτώματα Απαιτείται οριστική διάγνωση της νόσου του Alzheimer από τον θεράποντα νευρολόγο, ψυχίατρο ή ιατρό γηριατρικής. Πρέπει να υφίσταται μόνιμη κλινική απώλεια όλων των ακόλουθων λειτουργιών: μνήμης συλλογισμού και αντίληψης, κατανόησης, έκφρασης και υλοποίησης ιδεών. Βάσει του ανωτέρω ορισμού δεν καλύπτονται: άλλοι τύποι άνοιας. Μια απαίτηση είναι έγκυρη, εάν η νόσος του Alzheimer είναι διαγνωσμένη και έχει εξελιχθεί σε στάδιο με μόνιμα κλινικά συμπτώματα άνοιας. Άνοια Μείωση των διανοητικών ικανοτήτων, όπως η μνήμη, η συγκέντρωση και η κρίση, ως αποτέλεσμα νοσήματος ή διαταραχής του εγκεφάλου. Μόνιμος Ο αναμενόμενος να διαρκέσει καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του Ασφαλισμένου, ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης της ασφαλιστικής κάλυψης ή της συνταξιοδότησης του Ασφαλισμένου. 2. Χειρουργείο αορτικού μοσχεύματος για νόσημα Είναι η εκτέλεση χειρουργικής επέμβασης για νόσημα στην αορτή με εκτομή και χειρουργική αντικατάσταση τμήματος της πάσχουσας αορτής με μόσχευμα. Ο όρος αορτή περιλαμβάνει τη θωρακική και κοιλιακή αορτή, όχι όμως και τους κλάδους (διακλαδώσεις) αυτών. Ο ανωτέρω ορισμός δεν καλύπτει: καμία άλλη χειρουργική πράξη, παραδείγματος χάρη την εισαγωγή stents ή την ενδο-αγγειακή αποκατάσταση, χειρουργική επέμβαση ως επακόλουθο τραυματισμού της αορτής. Μια απαίτηση είναι έγκυρη, εάν η χειρουργική επέμβαση εκτελέστηκε προκειμένου να αποκατασταθεί η αορτή με μόσχευμα, μετά από βλάβη που υπέστη από νόσημα. Αυτός ο ορισμός δεν καλύπτει χειρουργική επέμβαση για αποκατάσταση της αορτής σε άλλες περιστάσεις, παραδείγματος χάρη για την αποκατάσταση βλάβης που προκλήθηκε από τραυματισμό. Αορτή Η κύρια αρτηρία του σώματος, η οποία εξορμάται από την καρδιά και εφοδιάζει το σώμα με οξυγονωμένο αίμα. Κλάδοι Όλες οι μικρότερες αρτηρίες οι οποίες διακλαδίζονται από κύριο στέλεχος της αορτής. Ενδοαγγειακή αποκατάσταση Η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος προσπέλασης και αποκατάστασης του πάσχοντος τμήματος της αορτής διαμέσου των αρτηριών του σώματος. Μόσχευμα Κάθε όργανο ή ιστός ο οποίος εμφυτεύεται για να αποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει ένα πάσχον ή έχον υποστεί βλάβη όργανο ή ιστό του σώματος. σελ. 3

4 Διατατήρας (stent) Μια κυλινδρική (σωληνοειδής) κατασκευή η οποία τοποθετείται μέσα σε αιμοφόρο αγγείο ή όργανο και η οποία χρησιμοποιείται για υποστήριξη κατά τη διάρκεια ή μετά από χειρουργικές επεμβάσεις. Θωρακική και κοιλιακή αορτή Τα τμήματα της αορτής τα οποία βρίσκονται μέσα στον θώρακα και την κοιλία. 3. Βαλβιδοπλαστική με αεροθάλαμο (Balloon Valvuloplasty) Η εκτέλεση βαλβιδοπλαστικής με αεροθάλαμο κατόπιν παραπομπής του θεράποντος καρδιολόγου, προκειμένου να θεραπευθούν πάσχουσες καρδιακές βαλβίδες. Όταν παρακωλύεται η αιματική ροή διαμέσου των καρδιακών βαλβίδων λόγω στένωσης, μπορεί να εφαρμοστεί βαλβιδοπλαστική με αεροθάλαμο. Αυτό συνίσταται στη διέλευση ενός καθετήρα δια της στενωμένης βαλβίδας και την πλήρωση με αέρα ενός μικροσκοπικού αεροθαλάμου (μπαλονάκι) ώστε να διευρυνθεί το άνοιγμα της προσβεβλημένης βαλβίδας. 4. Καλοήθεις όγκοι εγκεφάλου που έχουν ως αποτέλεσμα μόνιμα συμπτώματα Μη κακοήθης όγκος ή κύστη στον εγκέφαλο, στα κρανιακά νεύρα ή ενδοκρανιακές μήνιγγες τα οποία προκαλούν ανεπάρκεια νευρολογικών λειτουργιών με επίμονα κλινικά συμπτώματα. Ο ανωτέρω ορισμός δεν καλύπτει: Όγκους της υποφύσεως Αιμαγγειώματα (όγκους αιμοφόρων αγγείων) Οι καλοήθεις εγκεφαλικοί όγκοι καλύπτονται εφόσον προκαλούν υπάρχοντα κλινικά συμπτώματα τα οποία είναι αποτέλεσμα μόνιμης εγκεφαλικής βλάβης. Οι καλοήθεις όγκοι δεν καλύπτονται από αυτό τον ορισμό, εφόσον καλύπτονται από τους ορισμούς για τον καρκίνο, όπου εφαρμόζονται. Καλοήθεις όγκοι ή βλάβες στην υπόφυση δεν καλύπτονται. Αιμαγγείωμα Καλοήθης όγκος των αιμοφόρων αγγείων Καλοήθης Μη κακοήθης Κρανιακά νεύρα Νεύρα τα οποία εξορμώνται από τη βάση του κρανίου Κύστη Κοιλότητα ή σάκος που περιβάλλεται από μεμβράνη, η οποία συχνά περιέχει υγρό ή ημιστερεό υλικό. Μήνιγγες Μεμβράνες οι οποίες καλύπτουν και προστατεύουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Μόνιμη νευρολογική δυσλειτουργία με επιμένοντα νευρολογικά συμπτώματα Συμπτώματα της λειτουργίας του νευρικού συστήματος, τα οποία υφίστανται κατά την κλινική εξέταση και τα οποία αναμένεται να διαρκέσουν καθ όλη τη ζωή του Ασφαλισμένου. Στα καλυπτόμενα συμπτώματα περιλαμβάνονται οι αιμωδίες, η υπερευαισθησία (αυξημένη αισθητικότητα), παράλυση, εντοπισμένη αδυναμία, δυσαρθρία (δυσκολία στην ομιλία), αφασία (ανικανότητα ομιλίας), δυσφαγία (δυσκολία κατάποσης), οπτικές διαταραχές, δυσκολία στην βάδιση, έλλειψη συντονισμού, τρόμος, σπασμοί, λήθαργος, άνοια, παραλήρημα και κώμα. Δεν καλύπτονται τα κατωτέρω: Ανωμαλία εμφανής σε αξονική τομογραφία ή άλλη απεικόνιση του εγκεφάλου, η οποία δεν σχετίζεται σαφώς με τα κλινικά συμπτώματα Νευρολογικές διαταραχές, που συμβαίνουν χωρίς ανωμαλίες συμπτωμάτων, π.χ. ζωηρά αντανακλαστικά χωρίς άλλα συμπτώματα Συμπτώματα ψυχολογικής ή ψυχιατρικής προέλευσης Υπόφυση Μικρό όργανο, μεγέθους μπιζελιού, το οποίο συνδέεται με μίσχο στο μέσο της κάτω επιφάνειας του εγκεφάλου, πίσω από τη ρινική κοιλότητα. 5. Τύφλωση διαρκής και μη αναστρέψιμη Διαρκής και μη αναστρέψιμη απώλεια οράσεως, η οποία ακόμη και όταν εξετάζεται με τη χρήση βοηθημάτων οράσεως μετράται στο 1/20 ή λιγότερο στο υγιέστερο μάτι με τη χρήση του χάρτη Snellen. σελ. 4

5 Τύφλωση σημαίνει σημαντική απώλεια της οράσεως και στους δύο οφθαλμούς, μέχρι του σημείου όπου το άτομο μπορεί να δει ένα αντικείμενο μόνο σε απόσταση ενός μέτρου, το οποίο ένα άτομο με εξαιρετική όραση θα μπορούσε να διακρίνει σε απόσταση 20 μέτρων. Η κατάσταση πρέπει να είναι ανίατος και επομένως να αναμένεται να είναι μόνιμη. Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη ότι δεν αρκεί να είναι κάποιος καταγεγραμμένος ως τυφλός για να θεωρηθεί ότι έχει μια απαίτηση έγκυρη. 1/20 σημαίνει ότι ένα άτομο, κατά την οπτική εξέταση, μπορεί να δει ένα αντικείμενο σε απόσταση 1 μέτρου, το οποίο ένα άτομο με εξαιρετική όραση θα μπορούσε να δει σε απόσπαση 20 μέτρων. Μη αναστρέψιμη Δεν είναι λογικά δυνατό να βελτιωθεί με ιατρική θεραπεία ή χειρουργικές μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούνται από το εθνικό σύστημα υγείας της Ελλάδος κατά τον χρόνο υποβολής της απαίτησης. Διαρκής Αυτή η οποία αναμένεται να διαρκέσει καθ όλο το διάστημα της ζωής του Ασφαλισμένου, ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της ασφαλιστικής κάλυψης ή συνταξιοδότησης του Ασφαλισμένου. Οφθαλμικός χάρτης Snellen Χάρτης στον οποίο απεικονίζονται γράμματα σε σειρές φθίνοντος μεγέθους, τον οποίο χρησιμοποιούν οι οφθαλμίατροι και οπτικοί για να μετρήσουν την ικανότητα όρασης. Βοηθήματα οράσεως Κάθε μέσο το οποίο βοηθά στη βελτίωση της όρασης, όπως φακοί επαφής ή γυαλιά. 6. Καρκίνος εξαιρούνται περιπτώσεις λιγότερου προχωρημένου καρκίνου Κάθε κακοήθης όγκος ο οποίος έχει διαγνωσθεί θετικά βάσει ιστολογικής επιβεβαίωσης και ο οποίος χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη αύξηση κακοήθων κυττάρων και διήθηση ιστών. Ο όρος κακοήθης όγκος συμπεριλαμβάνει τη λευχαιμία, το λέμφωμα και το σάρκωμα. Στον ανωτέρω ορισμό δεν περιλαμβάνονται και εξαιρούνται: Όλοι οι καρκίνοι οι οποίοι ιστολογικά ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: προ κακοήθης μη διηθητικός καρκίνος in situ οριακής κακοήθειας, ή χαμηλής δυνατότητας κακοήθειας Όλοι οι όγκοι του προστάτη, εκτός εάν έχουν ταξινομηθεί ιστολογικά ότι έχουν δείκτη Gleason μεγαλύτερο του 6 ή ότι είναι προχωρημένοι τουλάχιστον στην κατηγορία T2NOMO, βάσει της κλινικής ταξινόμησης ΤΝΜ Η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, εκτός εάν έχει χαρακτηριστεί ιστολογικά ότι έχει εξελιχθεί τουλάχιστον στο στάδιο Α κατά Binet Κάθε καρκίνος δέρματος, εκτός από το κακόηθες μελάνωμα, ο οποίος ιστολογικά έχει χαρακτηριστεί ότι έχει προκαλέσει διήθηση πέραν της επιδερμίδας (επιφανειακής στοιβάδας του δέρματος) Ο ορισμός του καρκίνου είναι σύνθετος, διότι δεν είναι μια ενιαία ασθένεια. Υπάρχουν περίπου 200 τύποι καρκίνου και προσβάλλουν τον άνθρωπο με διαφορετικούς τρόπους. Καρκίνος είναι η ανεξέλεγκτη αύξηση ανώμαλων «κακοήθων» κυττάρων τα οποία, εάν αφεθούν χωρίς θεραπεία, μπορούν να διηθήσουν και να καταστρέψουν τους περιβάλλοντες υγιείς ιστούς. Στα επόμενα περισσότερο προχωρημένα στάδια, μπορεί να εξαπλωθεί από την αρχική θέση σε άλλα σημεία του σώματος. Πότε καταβάλλεται αποζημίωση για σοβαρό νόσημα; Γενικά, οι απαιτήσεις λόγω καρκίνου είναι έγκυρες εφόσον διαγνωστεί ένας κακοήθης καρκίνος, ο οποίος έχει φθάσει στο σημείο να έχει διηθήσει και να αρχίσει να καταστρέφει τους παρακείμενους περιβάλλοντες ιστούς. Εντούτοις, ορισμένοι τύποι καρκίνου δεν καλύπτονται. Ποιοι τύποι καρκίνου δεν καλύπτονται; Δεν καλύπτονται περιπτώσεις νόσου σε πολύ αρχικό στάδιο, η οποία δεν έχει αρχίσει ακόμη να εξαπλώνεται στους παρακείμενους περιβάλλοντες ιστούς του οργάνου. Οι ιατροί, ορισμένες φορές, ονομάζουν αυτές τις περιπτώσεις «προκακοήθεις», «μη διηθητικούς», «καρκίνο In situ», «οριακής κακοήθειας» ή «χαμηλής κακοήθους δυνατότητας» καρκίνους. Οι καρκίνοι οι οποίοι ανιχνεύονται έγκαιρα, όπως αυτοί, δεν καλύπτονται. Αυτό δεν εξαρτάται από την ακολουθούμενη θεραπεία. Παραδείγματος χάρη, εάν ο καρκίνος του μαστού ανακαλύπτεται σε αυτό το πολύ αρχικό στάδιο, κατά το οποίο ο όγκος δεν έχει αρχίσει να διηθεί τον υγιή μαζικό ιστό, δεν καλύπτεται, ακόμη και αν θεραπευτικά αντιμετωπίζεται με μαστεκτομή. Εντούτοις, αυτές οι περιπτώσεις μπορούν να καλυφθούν αργότερα, εάν π.χ. δεν ανταποκρίνονται στην θεραπεία. Παρομοίως, καρκίνοι του προστάτη σε πολύ αρχικό στάδιο δεν καλύπτονται, μπορεί όμως να καλυφθούν αργότερα, εάν αρχίσουν να εξαπλώνονται. σελ. 5

6 Ο μόνος τύπος καρκίνου δέρματος ο οποίος καλύπτεται είναι το κακόηθες μελάνωμα, όταν έχει αρχίσει να διηθεί τους υγιείς ιστούς του δέρματος αυτό μπορεί να είναι πολύ σοβαρό, εάν αφεθεί χωρίς θεραπευτική αντιμετώπιση. Άλλοι καρκίνοι του δέρματος κανονικά επηρεάζουν μόνο την επιφανειακή στοιβάδα του δέρματος και τυπικά δεν εξαπλώνονται σε άλλα σημεία του σώματος. Αυτό σημαίνει ότι συνήθως μπορούν να ιαθούν πλήρως με απλή και αποτελεσματική θεραπεία. Αυτοί οι άλλοι καρκίνοι του δέρματος δεν καλύπτονται. Στάδιο Binet Σύστημα σταδιοποίησης της χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας (ΧΛΛ). Η σταδιοποίηση Binet κατατάσσει την ΧΛΛ σε τρία στάδια (από «Α» έως «Γ») ανάλογα με τον αριθμό των περιοχών όπου συμμετέχει στη νόσο ο λεμφικός ιστός (οι τέσσερις πιθανές θέσεις είναι ο σπλήνας και οι λεμφαδένες του τραχήλου, της βουβωνικής χώρας και της μασχάλης), καθώς και με την εμφάνιση αναιμίας (χαμηλές τιμές ερυθρών αιμοσφαιρίων) ή θρομβοκυττοπενίας (χαμηλές τιμές αιμοπεταλίων). Οριακή κακοήθεια Προκακοήθη κύτταρα τα οποία σχηματίζονται στον ιστό που καλύπτει το όργανο και δεν έχουν διηθήσει τον παρακείμενο ιστό. Καρκίνος in-situ Η παρουσία κακοήθων/καρκινικών κυττάρων σε στάδιο ανάπτυξης τέτοιο που να μην έχουν εξαπλωθεί σε περιβάλλοντες υγιείς ιστούς ή κύτταρα. Στην ιατρική ορολογία, αυτό σημαίνει ότι τα καρκινικά κύτταρα περιορίζονται στο επιθήλιο (τον ιστό ο οποίος επιστρώνει τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του σώματος) και δεν έχουν ακόμα διηθήσει τους παρακείμενους ιστούς. Για το κακόηθες μελάνωμα του δέρματος, αυτό σημαίνει ότι τα καρκινικά κύτταρα περιορίζονται στην επιδερμίδα (εξώτατη στοιβάδα του δέρματος) και μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιπέδου 1 κατά Clark). Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία Η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ) είναι ο συνηθέστερος τύπος λευχαιμίας στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Σπανίως προσβάλλει άτομα ηλικίας κάτω των 50 ετών. Επιδερμίδα Η εξωτερική στοιβάδα του δέρματος. Δείκτης Gleason Σύστημα ταξινόμησης του καρκίνου του προστάτη. Το σύστημα ταξινόμησης Gleason θέτει ένα βαθμό σε κάθε μία από τις δύο μεγαλύτερες περιοχές με καρκίνο στα δείγματα ιστού. Οι βαθμοί κλιμακώνονται από το 1 έως το 5, όπου 1 είναι ο ελάχιστα επιθετικός και 5 ο πλέον επιθετικός. Οι δύο βαθμοί κατόπιν προστίθενται και δίνουν τον δείκτη Gleason. Δείκτης από 2 έως 4 θεωρείται χαμηλής ταξινόμησης, 5 έως 7 ενδιάμεσης ταξινόμησης και 8 έως 10 υψηλής ταξινόμησης. Ιστολογικά Η παρουσία καρκίνου στο μικροσκόπιο η οποία οδηγεί στη διάγνωσή του και, επιπροσθέτως, δίνει πληροφορίες για τη διαφοροποίησή του ή τον βαθμό επιθετικότητάς του (grading). Νόσος Hodgkin s Τύπος καρκίνου (λεμφώματος) ο οποίος προσβάλλει τον λεμφικό ιστό. Διήθηση Η ανεύρεση κακοήθων/καρκινικών κυττάρων τα οποία έχουν εξαπλωθεί μέσα στους περιβάλλοντες υγιείς ιστούς (δηλ ο καρκίνος είναι περισσότερο εξαπλωμένος σε σχέση με τον καρκίνο in - situ). διηθητικό κακόηθες μελάνωμα Ένα κακόηθες μελάνωμα, το οποίο έχει προχωρήσει πέρα από το σημείο που είναι περιορισμένο στην επιδερμίδα (η εξώτατη στοιβάδα του δέρματος). Αυτό ανήκει στην κατηγορία 2 κατά Clarsk s ή σε ανώτερη. Λευχαιμία Νόσημα του αίματος το οποίο δημιουργεί ιστούς, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από αυξημένους αριθμούς ανώριμων ή ανώμαλων κυττάρων του αίματος, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένη τάση για φλεγμονή, αναιμία και αιμορραγία. Χαμηλό δυναμικό κακοήθειας Προκακοήθη κύτταρα τα οποία σχηματίζονται στον ιστό που καλύπτει το όργανο και δεν έχουν διηθήσει τον παρακείμενο ιστό. Κακοήθης όγκος Ένας όγκος ο οποίος διηθεί τον ιστό από τον οποίο ξεκινά και μπορεί να εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος. Μη διηθητικός Κακοήθη / καρκινικά κύτταρα τα οποία δεν έχουν εξαπλωθεί στους περιβάλλοντες υγιείς ιστούς ή όργανα. Προ-κακοήθη Κύτταρα τα οποία μπορεί να εξελιχθούν σε κακοήθη όγκο, αλλά αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη. Ταξινόμηση ΤΝΜ Μια διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδος αναφοράς για την σταδιοποίηση των καρκίνων. Σε γενικές γραμμές, τα τρία μέρη του συστήματος έχουν σχέση με: T (Tumour) όγκος χρησιμοποιείται μια κλίμακα από 0 έως 4 για να καταγράψει λεπτομέρειες για τον πρωτογενή όγκο. Το Τ0 δηλώνει ότι δεν υπάρχει απόδειξη πρωτογενούς όγκου, Τ1 έως Τ4 δείχνουν το μέγεθος και την έκταση εξάπλωσης του πρωτογενούς όγκου («Tis» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καρκίνο in situ). σελ. 6

7 N (Nodes) λεμφαδένες χρησιμοποιείται μια κλίμακα από 0 έως 3 για να καταγράψει την έκταση εξάπλωσης στους επιχώριους λεμφαδένες. ΝΟ σημαίνει ότι οι λεμφαδένες δεν συμμετέχουν στη νόσο, Μ (Metastases) μεταστάσεις M0 ή M1, το δεύτερο δηλώνει μεταστάσεις (απομακρυσμένη εξάπλωση του καρκίνου). 7. Κώμα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα μόνιμα συμπτώματα Κατάσταση έλλειψης συνείδησης χωρίς αντίδραση σε εξωτερικά ερεθίσματα ή εσωτερικές ανάγκες, η οποία απαιτεί τη χρήση υποστηρικτικών συστημάτων της ζωής για διαρκή περίοδο τουλάχιστον 96 ωρών και έχει ως αποτέλεσμα μόνιμή νευρολογική δυσλειτουργία με εμμένοντα κλινικά συμπτώματα. Στον ανωτέρω ορισμό δεν περιλαμβάνονται και δεν καλύπτονται τα ακόλουθα: Κώμα που είναι αποτέλεσμα κατάχρησης οινοπνεύματος ή ναρκωτικών Η κατάσταση κώματος καλύπτεται στις ακόλουθες περιστάσεις: Το κώμα πρέπει να έχει διαρκέσει συνεχή χρονική περίοδο τουλάχιστον 96 ωρών Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το άτομο πρέπει να ήταν σε υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών Το συμβάν πρέπει να έχει προκαλέσει μόνιμη νευρολογική δυσλειτουργία Εντούτοις, δεν καλύπτονται κώματα τα οποία προκλήθηκαν εξαιτίας μίας από τις ακόλουθες αιτίες: Κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας οινοπνεύματος Λήψη υπερβολικής δόσης ναρκωτικών, με ή χωρίς συνταγή Λήψη ναρκωτικών ελεγχόμενης διάθεσης χωρίς νόμιμη συνταγή Εξωτερικά ερεθίσματα Εξωτερικά αισθητικά γεγονότα τα οποία κανονικά θα προκαλούσαν μια αντίδραση π.χ. όραση, ακοή, αφή, γεύση ή οσμή Εσωτερικά ερεθίσματα Οι ανάγκες του σώματος για να επιβιώσει, π.χ. τροφή, νερό, χρήση τουαλέτας κλπ. Συστήματα υποστηρικτικά της ζωής Εξοπλισμός (συσκευές) που χρησιμοποιούνται για να βοηθούν την αναπνοή, τη σίτιση, την κατάποση υγρών κλπ. Κατάχρηση οινοπνεύματος ή ναρκωτικών Μη ενδεδειγμένη χρήση οινοπνεύματος ή ναρκωτικών, που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στα ακόλουθα: Κατανάλωση πολύ μεγάλης ποσότητας οινοπνεύματος Λήψη υπερδοσολογίας ναρκωτικών, είτε έχουν νόμιμα συνταγογραφηθεί είτε με άλλον τρόπο Λήψη ναρκωτικών ελεγχόμενης διάθεσης (όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία) Λήψη με άλλο τρόπο πλην της νόμιμης συνταγογράφησης Μόνιμη νευρολογική δυσλειτουργία με επιμένοντα κλινικά συμπτώματα Συμπτώματα δυσλειτουργίας του νευρικού συστήματος τα οποία υπάρχουν κατά την κλινική εξέταση και αναμένεται να διαρκέσουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του Ασφαλισμένου. Στα καλυπτόμενα συμπτώματα περιλαμβάνονται αιμωδίες, υπερευαισθησία (αυξημένη αισθητικότητα), παράλυση, εντοπισμένη αδυναμία, δυσαρθρία (δυσκολία στην ομιλία), αφασία (ανικανότητα ομιλίας), δυσφαγία (δυσκολία στην κατάποση), επηρεασμός της όρασης, δυσκολία στην βάδιση, έλλειψη συντονισμού, τρόμος, σπασμοί, λήθαργος, άνοια, παραλήρημα και κώμα. Δεν καλύπτονται τα ακόλουθα: Ανωμαλία εμφανής σε αξονική εγκεφάλου ή σε άλλες απεικονιστικές εξετάσεις χωρίς σαφή σχέση με τα κλινικά συμπτώματα. Νευρολογικές ενδείξεις που συμβαίνουν χωρίς ανωμαλία συμπτωμάτων, π.χ. ζωηρά αντανακλαστικά χωρίς άλλα συμπτώματα. Συμπτώματα ψυχολογικής ή ψυχιατρικής αρχής. 8. Έλλειψη συνείδησης (αναισθησία) Η έλλειψη της φυσιολογικής αισθητηριακής ετοιμότητας προκαλούμενη από παροδική ή μόνιμη βλάβη της εγκεφαλικής λειτουργίας. 9. Αγγειοπλαστική στεφανιαίων σε 2 ή περισσότερες στεφανιαίες αρτηρίες Η εκτέλεση αγγειοπλαστικής με μπαλονάκι, αθηρεκτομής, θεραπείας με λέιζερ ή εισαγωγή stent κατόπιν παραπομπής από τον θεράποντα καρδιολόγο για να διορθωθεί στένωση τουλάχιστον κατά 70% ή απόφραξη δύο ή περισσότερων στεφανιαίων αρτηριών σε μία μόνο επέμβαση. Οι κάτωθι θεραπευτικές μέθοδοι συνιστούν τρόπους επίλυσης των προβλημάτων που προκαλούνται από στένωση των στεφανιαίων αρτηριών: Αγγειοπλαστική με αεροθάλαμο (μπαλονάκι): όταν ένας αεροθάλαμος (μπαλονάκι) εισάγεται μέσα στην πάσχουσα αρτηρία και διατείνεται για να τη διευρύνει. Θεραπεία με ακτίνες λέιζερ: όταν η απόφραξη στην αρτηρία καυτηριάζεται με ακτίνα λέιζερ η οποία εφαρμόζεται μέσα στην αρτηρία. σελ. 7

8 Αθηρεκτομή: είναι μια άλλη τεχνική για να αφαιρεθούν τα κωλύματα από τις στεφανιαίες αρτηρίες και απαιτεί την εισαγωγή καθετήρα στη σχετική αρτηρία. Εισαγωγή ενδοπρόθεσης (stent) όταν ένας μικρός δακτύλιος ή μεταλλικός βρόγχος εφαρμόζεται μέσα στην αρτηρία και διατείνεται για να τη διευρύνει. Περιστροφική αφαίρεση (Rotoblation): μια περιστρεφόμενη συσκευή εισάγεται διαμέσου της αποφραγμένης αρτηρίας η οποία ξύνει το αρτηριακό τοίχωμα για να αφαιρέσει κάθε εμπόδιο που προκαλεί απόφραξη. Δεδομένου ότι αυτές οι χειρουργικές τεχνικές είναι πολύ απλούστερες από την χειρουργική αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass), η οποία απαιτεί εγχείρηση ανοικτής καρδιάς, ο ορισμός απαιτεί να έχουν αντιμετωπιστεί θεραπευτικά δύο αντί της μίας στεφανιαίας αρτηρίας για να γίνει αποδεκτή η απαίτηση. Η χειρουργική επέμβαση για αορτοστεφανιαία παράκαμψη (by-pass) στεφανιαίας αρτηρίας συνίσταται στη σύνδεση μιας φλέβας μικρού μήκους ή στη χρησιμοποίηση μιας αρτηρίας της περιοχής του θώρακος για να παρακάμψει μια απόφραξη σε μία ή περισσότερες στεφανιαίες αρτηρίες οι οποίες τροφοδοτούν την καρδιά με αίμα. Αγγειοπλαστική με αεροθάλαμο (μπαλονάκι) Διαδικασία για τη διόρθωση μιας στένωσης σε αρτηρία και τη βελτίωση της ροής του αίματος. Ένας λεπτός καθετήρας (λεπτός σωλήνας), ο οποίος καταλήγει σε αεροθάλαμο (μπαλονάκι) προωθείται κατά μήκος του προσβεβλημένου αγγείου και κατόπιν διογκώνεται για να την διευρύνει. Στεφανιαία αρτηρία Αρτηρία η οποία τροφοδοτεί την καρδιά με αίμα. Μέση στερνοτομή Χειρουργική επέμβαση για τη διαίρεση του στέρνου σε δύο μέρη 10. Κώφωση διαρκής και μη αναστρέψιμη Διαρκής και μη αναστρέψιμη απώλεια της ακοής μέχρι του σημείου η απώλεια να είναι μεγαλύτερη από 95 ντεσιμπέλ σε όλες τις συχνότητες στο καλύτερο αυτί, με τη χρήση ακοογράμματος. Κώφωση σημαίνει βαριά απώλεια της ακοής και στα δύο αυτιά, όπου η κατάσταση δεν μπορεί να είναι ιάσιμη και αναμένεται να είναι μόνιμη. Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη ότι το να είναι κάποιος δηλωμένος ως κωφός δεν συνιστά πάντοτε αιτία έγκυρης απαίτησης. Ντεσιμπέλ Μέτρο της έντασης του ήχου Μη αναστρέψιμη Δεν είναι δυνατόν λογικά να βελτιωθεί με ιατρική θεραπεία ή/και χειρουργικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται από το εθνικό σύστημα υγείας της Ελλάδος κατά το χρόνο υποβολής της απαίτησης. Διαρκής Που αναμένεται να διαρκέσει σε όλη τη ζωή του Ασφαλισμένου, ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης της ασφαλιστικής κάλυψης ή της συνταξιοδότησης του Ασφαλισμένου. Ακοόγραμμα Συσκευή για τη μέτρηση της έκτασης της ακουστικής ικανότητας ενός προσώπου. 11. Καρδιακή προσβολή προσδιορισμένης σοβαρότητας Νέκρωση του καρδιακού μυός οφειλόμενη σε ανεπαρκή παροχή αίματος, η οποία έχει ως αποτέλεσμα όλες τις ακόλουθες αποδείξεις οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου: Τυπικά κλινικά συμπτώματα (π.χ. χαρακτηριστικός πόνος στο στέρνο). Πρόσφατες χαρακτηριστικές ηλεκτροκαρδιογραφικές μεταβολές Χαρακτηριστική άνοδος των καρδιακών ενζύμων ή τροπονινών οι οποίες μετρώνται στα ακόλουθα επίπεδα ή πάνω από αυτά: Τροπονίνη T > 1.0 ng/ml AccuTnl > 0.5 ng/ml ή ισοδύναμη ανώτερη φυσιολογική τιμή με άλλη μέθοδο μέτρησης τροπονίνης 1. Η απόδειξη πρέπει να παρουσιάζει βέβαιο οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου. Ο ανωτέρω ορισμός δεν καλύπτει: Άλλα οξέα στεφανιαία σύνδρομα που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στη στηθάγχη. Εάν η παροχή αίματος στην καρδιά διακοπεί, μπορεί να προκαλέσει νέκρωση ενός τμήματος του καρδιακού μυός. Οι ιατροί ονομάζουν αυτόν τον αιφνίδιο θάνατο του καρδιακού μυός οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, αλλά η κατάσταση αυτή είναι ευρέως γνωστή ως καρδιακή προσβολή. Μια καρδιακή προσβολή προκαλεί μόνιμη βλάβη στον καρδιακό μυ, η οποία μπορεί να ανιχνευθεί με τη χρήση του ηλεκτροκαρδιογράφου, ο οποίος καταγράφει τους καρδιακούς παλμούς. σελ. 8

9 Όταν κάποιος υφίσταται καρδιακή προσβολή, απελευθερώνονται στο σώμα χημικές ουσίες, όπως τα καρδιακά ένζυμα και οι τροπονίνες, που συνήθως εμφανίζονται επί αρκετές ημέρες μετά το συμβάν και μπορούν να ανιχνευθούν με εξέταση αίματος. Η παρουσία αυτών των χημικών ουσιών παρέχει σημαντική διαγνωστική πληροφορία, όμως αυτές μπορούν να υπάρχουν συνήθως σε χαμηλότερα επίπεδα και από αιτίες άλλες εκτός της καρδιακής προσβολής. Κατά τη στιγμή της καρδιακής προσβολής, οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται έναν ισχυρότατο θωρακικό πόνο ή/και άλλα συμπτώματα όπως εφίδρωση, εμετό, λιποθυμία και ναυτία. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να βοηθήσουν τους ιατρούς να προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο του επεισοδίου. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι ο όρος «καρδιακή προσβολή» χρησιμοποιείται ορισμένες φορές ελεύθερα για να περιγράψει ένα φάσμα άλλων καρδιολογικών καταστάσεων, όμως καμία από αυτές τις καταστάσεις, π.χ. η στηθάγχη, δεν καλύπτονται από τον παρόντα ορισμό. Επίσης, η ιατρική επιστήμη έχει περισσότερους του ενός ορισμούς για μία καρδιακή προσβολή, καθώς τα αποτελέσματα της προόδου της ιατρικής επιστήμης γίνονται αντικείμενα διαλόγου στον χώρο του ιατρικού επαγγέλματος. Εντούτοις, για να αποφασιστεί αν καλύπτεται μια καρδιακή προσβολή, θα χρησιμοποιηθεί μόνο ο ορισμός που παρέχεται στο παρόν ασφαλιστήριο. Οξύς Άμεσος ή/και αιφνίδιος στην έναρξη Στηθάγχη Ο συνήθως έντονος θωρακικός πόνος ή δυσφορία, ο οποίος είναι σύμπτωμα νόσου στεφανιαίου αγγείου. Καρδιακά ένζυμα ή τροπονίνες Χημικές ουσίες οι οποίες ανευρίσκονται στο αίμα και όταν είναι αυξημένες πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα μπορεί να υποδηλώνουν βλάβη του καρδιακού μυός. Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) Μια καμπύλη σε καταγραφικό χαρτί, η οποία αντιπροσωπεύει τα ηλεκτρικά γεγονότα τα οποία συνδέονται με τους καρδιακούς παλμούς (την καρδιακή λειτουργία). Οι μεταβολές στη μορφολογία της καταγραφής των καρδιακών παλμών μπορεί να βοηθήσουν στη διάγνωση καρδιακών ανωμαλιών, συμπεριλαμβανομένου του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου. Έμφραγμα μυοκαρδίου Νέκρωση ενός τμήματος του μυοκαρδίου (του καρδιακού μυός) η οποία οφείλεται σε αιφνίδια παρεμπόδιση της αιματικής στεφανιαίας ροής. Άλλα οξέα στεφανιαία σύνδρομα Περιληπτική ονομασία που αποδίδεται στις ποικίλες καταστάσεις οι οποίες συνδέονται με νόσο στεφανιαίων αρτηριών (π.χ. σταθερή και ασταθής στηθάγχη). 12. Καρδιοχειρουργική με χειρουργική επέμβαση στερνοτομής Η υποβολή σε χειρουργική επέμβαση, η οποία απαιτεί μέση στερνοτομή (χειρουργική επέμβαση για τη διατομή του στέρνου), κατόπιν παραπομπής του θεράποντος καρδιολόγου για να διορθωθεί μια δομική ανωμαλία της καρδιάς. Καρδιοχειρουργική επέμβαση όπου απαιτείται να εκτελεστεί «μέση στερνοτομή» (χειρουργική επέμβαση διατομής του στέρνου). 13. Αντικατάσταση ή διόρθωση καρδιακής βαλβίδας με χειρουργική επέμβαση στερνοτομής Η υποβολή σε χειρουργική επέμβαση η οποία απαιτεί μέση στερνοτομή (χειρουργική επέμβαση για τη διατομή του στέρνου) κατόπιν παραπομπής του θεράποντος καρδιολόγου για την αντικατάσταση ή διόρθωση μίας ή περισσότερων καρδιακών βαλβίδων. Η αντικατάσταση ή διόρθωση κατεστραμμένης καρδιακής βαλβίδας καλύπτεται, εάν η επέμβαση εκτελείται με καρδιοχειρουργική ανοικτής καρδιάς, η οποία περιλαμβάνει τη χειρουργική στερνοτομή. Αυτό αντανακλά τη σοβαρή φύση της επέμβασης και τον απαιτούμενο χρόνο ανάρρωσης των ασθενών. Μέση στερνοτομή Καρδιοχειρουργική επέμβαση η οποία απαιτεί χειρουργική επέμβαση διατομής του στέρνου. 14. Μόλυνση HIV: μόλυνση από τον ιό της επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας του ανθρώπου (HIV) ο οποίος μεταδόθηκε από μετάγγιση αίματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη νήσο Μαν, τα νησιά της Μάγχης ή ως αποτέλεσμα σωματικής επίθεσης ή στην εργασία κατά την άσκηση καλυπτόμενου επαγγέλματος. Μόλυνση από τον ιό της επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας του ανθρώπου η οποία προκλήθηκε από: μετάγγιση αίματος η οποία παρασχέθηκε στα πλαίσια ιατρικής θεραπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη νήσο Μαν ή τα νησιά της Μάγχης σωματική επίθεση; ή σελ. 9

10 ατύχημα κατά την άσκηση των συνήθων εργασιακών καθηκόντων στο πλαίσιο της νόμιμης άσκησης επαγγελμάτων που προσδιορίζονται κατωτέρω μετά την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και εφόσον ικανοποιούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Το συμβάν πρέπει να έχει αναφερθεί στις αρμόδιες αρχές και να έχει διερευνηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Εάν η λοίμωξη από HIV προκλήθηκε από σωματική επίθεση ή είναι αποτέλεσμα γεγονότος το οποίο συμβαίνει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των συνήθων καθηκόντων της εργασίας, το συμβάν πρέπει να υποστηρίζεται από αρνητική εργαστηριακή δοκιμή για αντισώματα HIV, η οποία πρέπει να έχει γίνει εντός 5 ημερών μετά το συμβάν. Πρέπει να υπάρχει δεύτερη δοκιμή ανίχνευσης HIV εντός 12 μηνών, που να επιβεβαιώνει την παρουσία HIV ή αντισωμάτων του ιού Το γεγονός της μετάγγισης αίματος που προκάλεσε τη λοίμωξη πρέπει να έχει συμβεί στην ΕΕ, τα νησιά της Μάγχης ή στη νήσο Μαν. Ο ανωτέρω ορισμός δεν καλύπτει: Λοίμωξη από HIV εξαιτίας οποιασδήποτε άλλης αιτίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής δραστηριότητας ή χρήσης ναρκωτικών. Υποσημείωση: καλυπτόμενα επαγγέλματα θεωρούνται αυτά που ασκούν οι: ιατρός, θεράπων ιατρός, ειδικός ή άλλο πρόσωπο με ιατρική εκπαίδευση το οποίο ασχολείται σε ιατρική υπηρεσία, υπάλληλος σωφρονιστικού καταστήματος, οδοντίατρος, πυροσβέστης, προσωπικό ασθενοφόρων ή αστυνομικών υπηρεσιών. Η λοίμωξη από τον HIV καλύπτεται εφόσον μεταδόθηκε από μετάγγιση αίματος στην ΕΕ, τη νήσο Μαν ή τα νησιά της Μάγχης ή ήταν αποτέλεσμα σωματικής επίθεσης ή επήλθε σε ώρα εργασίας κατά την νόμιμη άσκηση καλυπτόμενου επαγγέλματος. Λοίμωξη HIV προερχόμενη από οποιαδήποτε άλλη αιτία, π.χ. σεξουαλική δραστηριότητα ή χρήση ναρκωτικών, δεν καλύπτεται. Όταν το συμβάν σχετίζεται με σωματική επίθεση (τραυματισμό) το γεγονός πρέπει να δηλωθεί στην αστυνομία. Ομοίως, εάν το συμβάν συνέβη κατά την εργασία, πρέπει να δηλωθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται από τον εργοδότη. Πολλοί εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων προσώπων που εργάζονται σε υπηρεσίες υγείας ή σε υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, έχουν θεσπίσει διαδικασίες για τον χειρισμό συμβάντων τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν μόλυνση ενός ατόμου από τον ιό HIV. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνει εξέταση ανίχνευσης HIV εντός 5 ημερών μετά το συμβάν: αρνητικό αποτέλεσμα αποδεικνύει ότι το άτομο δεν είχε προσβληθεί από τον ιό HIV πριν το συμβάν. Μια δεύτερη εξέταση εντός ενός έτους με θετικό αποτέλεσμα επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η μόλυνση προήλθε από το αναφερθέν συμβάν. 15. Νεφρική ανεπάρκεια η οποία απαιτεί νεφροκάθαρση (τεχνητό νεφρό) Χρόνια ή τελικού σταδίου λειτουργική ανεπάρκεια και των δύο νεφρών, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη νεφροκάθαρσης σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι νεφροί καθαρίζουν το αίμα από απόβλητα που παράγει το σώμα. Απαίτηση που υποβάλλεται για λόγους νεφρικής ανεπάρκειας είναι έγκυρη εάν και οι δύο νεφροί έχουν οριστικά σταματήσει να λειτουργούν και το άτομο υποβάλλεται σε νεφροκάθαρση σε τακτά διαστήματα (μια διαδικασία όπου χρησιμοποιείται μηχάνημα για να εκτελέσει τη νεφρική λειτουργία). Χρόνιος Μακράς διάρκειας Τελικό στάδιο Η τελική φάση της πορείας μιας ασθένειας Νεφροκάθαρση Τα τεχνητά μέσα για την απομάκρυνση τοξικών ουσιών (ακαθαρσίες και απόβλητες ουσίες) από το αίμα, όταν οι νεφροί είναι ανίκανοι να το πράξουν. 16. Απώλεια χειρών ή ποδών μόνιμη φυσική αναπηρία Μόνιμη φυσική αναπηρία οποιουδήποτε συνδυασμού δύο ή περισσότερων χεριών ή ποδιών στο ύψος της άρθρωσης του καρπού ή της ποδοκνημικής άρθρωσης. Η απώλεια δύο ή περισσότερων μελών καλύπτεται όταν και τα δύο μέλη έχουν υποστεί μόνιμη αναπηρία στο ύψος του ή επάνω από τον καρπό, στην περίπτωση του χεριού, ή της ποδοκνημικής άρθρωσης, στην περίπτωση του ποδιού. Η απώλεια των μελών μπορεί να οφείλεται σε φυσικό τραυματισμό ή πιθανώς να είναι αποτέλεσμα ιατρικής ανάγκης για ακρωτηριασμό με χειρουργική επέμβαση. 17. Αφωνία μόνιμη και μη αναστρέψιμη Ολική μόνιμη και μη αναστρέψιμη απώλεια της ικανότητας της ομιλίας, λόγω φυσικού τραυματισμού ή ασθένειας. Αφωνία σημαίνει πλήρης απώλεια της δυνατότητας της ομιλίας λόγω φυσικού τραυματισμού ή ασθένειας, όταν η κατάσταση δεν είναι ιάσιμη και αναμένεται να είναι μόνιμη. Καλύπτονται επίσης περιστατικά που είναι αποτέλεσμα χειρουργικών επεμβάσεων ή ιατρικών θεραπειών για κάποια νόσο. σελ. 10

11 Μη αναστρέψιμη Δεν μπορεί λογικά να βελτιωθεί με ιατρική θεραπεία ή/και χειρουργικές επεμβάσεις που εφαρμόζονται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδος κατά τον χρόνο υποβολής της απαίτησης. Διαρκής Αυτός ο οποίος αναμένεται να διαρκέσει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του Ασφαλισμένου, ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της ασφαλιστικής κάλυψης ή συνταξιοδότησης του Ασφαλισμένου. 18. Μεταμόσχευση ζωτικών οργάνων Η υποβολή σε μεταμόσχευση ως δέκτης μυελού οστών ή ολόκληρης καρδιάς, νεφρού, ήπατος, πνεύμονα ή παγκρέατος ή η ένταξη σε επίσημη λίστα αναμονής γι αυτόν τον σκοπό. Ο ανωτέρω ορισμός δεν καλύπτει: Μεταμόσχευση οποιουδήποτε άλλου οργάνου, τμημάτων οργάνων, ιστών ή κυττάρων Απαίτηση που υποβάλλεται για μεταμόσχευση ζωτικών οργάνων είναι βάσιμη, εάν κάποιο από τα ακόλουθα όργανα χρειάζεται να αντικατασταθεί με μεταμόσχευση: μυελός οστών ολόκληρη καρδιά ολόκληρο ήπαρ ολόκληρος πνεύμονας ολόκληρο πάγκρεας ολόκληρος νεφρός Μια απαίτηση είναι βάσιμη από τη χρονική στιγμή κατά την οποία: είτε το πρόσωπο εγγράφεται σε κατάλογο αναμονής του ΗΒ μέχρι την ανεύρεση κατάλληλου μοσχεύματος, είτε όταν εκτελείται η μεταμόσχευση. 19. Νόσος κινητικών νεύρων η οποία προκαλεί μόνιμα συμπτώματα Οριστική διάγνωση νόσου κινητικών νεύρων από τον θεράποντα νευρολόγο. Πρέπει να υφίσταται μόνιμη κλινική επιδείνωση της κινητικής λειτουργίας. Η νόσος των κινητικών νεύρων είναι μια εκφυλιστική κατάσταση η οποία έχει ως αποτέλεσμα αδυναμία και φθορά μυών. Η κατάσταση καλύπτεται εφόσον υπάρχει οριστική διάγνωση από τον θεράποντα νευρολόγο και η νόσος έχει φθάσει στο σημείο να έχει προκαλέσει μόνιμη επιδείνωση της κινητικής ικανότητας. Κινητικός Σχετιζόμενος με την κίνηση 20. Σκλήρυνση κατά πλάκας με επιμένοντα συμπτώματα Οριστική διάγνωση ΚΠΣ από τον θεράποντα νευρολόγο. Πρέπει να υφίσταται κλινική επιδείνωση της κινητικής ή αισθητήριας λειτουργίας, η οποία πρέπει να υφίσταται για συνεχή χρονική περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών. Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι ασθένεια η οποία προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Ο ορισμός απαιτεί να υπάρχουν διαρκή συμπτώματα για χρονική περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών, τα οποία συμπεριλαμβάνουν περιορισμό της αισθητήριας λειτουργίας ή της ικανότητας ελέγχου της κινητικότητας. Κλινική επίπτωση Τα κλινικά συμπτώματα τα οποία συνδέονται με τη συνδρομή και διαπιστώνονται κατά την εξέταση. Κινητικός Σχετιζόμενος με την κίνηση Αισθητήριος Σχετιζόμενος με τις αισθήσεις (όραση, ακοή, αφή, γεύση ή όσφρηση). 21. Παράλυση μελών ολική και μη αναστρέψιμη Ολική και μη αναστρέψιμη απώλεια της μυϊκής λειτουργίας καθ ολοκληρία δύο οιωνδήποτε άνω ή κάτω άκρων. Η παράλυση και η παραπληγία καλύπτονται, εάν ο Ασφαλισμένος χάσει ολοκληρωτικά και μη αναστρέψιμα την ικανότητα να κινεί σελ. 11

12 ή να χρησιμοποιεί δύο ή περισσότερα μέλη (άκρα). Η αναπηρία πρέπει να θεωρείται μόνιμη. Η παράλυση του δεξιού ή αριστερού ημίσεως του σώματος ονομάζεται ημιπληγία. Εάν και τα τέσσερα άκρα είναι παράλυτα, αυτό ονομάζεται τετραπληγία. Μη αναστρέψιμη Δεν είναι δυνατό λογικά να βελτιωθεί με ιατρική θεραπεία ή/και χειρουργικές επεμβάσεις που χρησιμοποιούνται από το εθνικό σύστημα υγείας της Ελλάδος κατά το χρόνο υποβολής της απαίτησης. Παράλυση Παράλυση είναι η απώλεια της κινητικότητας ενός μέλους του σώματος. 22. Νόσος του Πάρκινσον η οποία έχει ως αποτέλεσμα μόνιμα συμπτώματα Οριστική διάγνωση της νόσου του Πάρκινσον από τον θεράποντα νευρολόγο. Πρέπει να υπάρχουν μόνιμα κλινικά συμπτώματα της κινητικής δυσλειτουργίας με συνοδό τρεμούλιασμα, αυξημένη διεγερσιμότητα της κίνησης και αστάθεια θέσεως. Ο ανωτέρω ορισμός δεν καλύπτει: Νόσο του Πάρκινσον δευτεροπαθή από χρήση ναρκωτικών. Η νόσος του Πάρκινσον είναι εκφυλιστική νόσος του εγκεφάλου, η οποία προκαλεί ακούσιο τρεμούλιασμα των χεριών, αυξημένη μυική διεγερσιμότητα και επιβράδυνση των κινήσεων του σώματος. Η κατάσταση καλύπτεται, εάν υπάρχει οριστική διάγνωση από θεράποντα νευρολόγο και η νόσος έχει φθάσει στο σημείο όπου υπάρχει μόνιμη επιδείνωση της κινητικής λειτουργίας με συνοδό τρεμούλιασμα, αυξημένη διεγερσιμότητα της κίνησης και αστάθεια θέσεως. Εντούτοις, δεν καλύπτεται η νόσος του Πάρκινσον η οποία έχει προκληθεί από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αιτίες: Λήψη υπερβολικής δόσης ναρκωτικών, με ή χωρίς συνταγή Λήψη ναρκωτικών που υπόκεινται σε έλεγχο, εκτός εάν έχουν συνταγογραφηθεί νόμιμα. Κλινικά συμπτώματα Τα κλινικά συμπτώματα τα οποία συνδέονται με την κατάσταση και τα οποία διαπιστώνονται κατά την εξέταση. Αστάθεια θέσεως Απώλεια της ικανότητας να αποφύγει κάποιος την πτώση διατηρώντας την ισορροπία του. Τρεμούλιασμα Ακούσια, ρυθμική κίνηση μέρους του σώματος, συνήθως των άκρων χειρών και άνω άκρων, συχνά της κεφαλής και της φωνής και σπανίως των σκελών. 23. Χειρουργική επέμβαση πνευμονικής αρτηρίας Η υποβολή σε χειρουργική επέμβαση για νόσο της πνευμονικής αρτηρίας με εκτομή και χειρουργική αντικατάσταση ενός τμήματος της νοσούσης πνευμονικής αρτηρίας με μόσχευμα. Ο ανωτέρω ορισμός δεν καλύπτει: Κάθε άλλη χειρουργική πράξη, όπως η εισαγωγή ενδοπροθέσεων (stents) ή ενδοαγγειακές επιδιορθώσεις. Η πνευμονική αρτηρία είναι η αρτηρία η οποία φέρει το αίμα από την καρδιά στους πνεύμονες. Εάν η πνευμονική αρτηρία νοσήσει, μπορεί να εκτελεστεί εγχείρηση για να αντικατασταθεί ο εξασθενισμένος ιστός με τεχνητό μόσχευμα. Στην ενήλικα ζωή αυτό είναι μία πολύ σπάνια κατάσταση η οποία συνήθως προέρχεται από συγγενείς ανωμαλίες και αφορά επίσης την πνευμονική βαλβίδα. 24. Αποπληξία (εγκεφαλικό αγγειακό επεισόδιο) με αποτέλεσμα μόνιμα συμπτώματα Νέκρωση εγκεφαλικού ιστού, οφειλόμενη σε ανεπαρκή μεταφορά αίματος ή ενδοκρανιακή αιμορραγία, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα νευρολογική δυσλειτουργία με επιμένοντα κλινικά συμπτώματα. Ο ανωτέρω ορισμός δεν καλύπτει τα ακόλουθα: παροδική ισχαιμική προσβολή τραυματική βλάβη εγκεφαλικής ουσίας ή αιμοφόρων αγγείων Η αποπληξία (ιατρικά ονομάζεται εγκεφαλικό αγγειακό επεισόδιο, ΕΑΕ), προκαλείται από διακοπή της ροής του αίματος στον εγκέφαλο. Αυτό μπορεί να οφείλεται ή σε αποφραγμένη αρτηρία η οποία εμποδίζει το αίμα να φθάσει στον εγκέφαλο, ή σε ρήξη αιμοφόρου αγγείου στον εγκέφαλο. Και στις δύο περιπτώσεις, υποβαλλόμενη απαίτηση είναι έγκυρη εάν υφίστανται κλινικά συμπτώματα αποπληξίας τα οποία αναμένεται να είναι μόνιμα. Οι παροδικές ισχαιμικές προσβολές δεν καλύπτονται. Αυτές είναι προσβολές οι οποίες προκαλούν προσωρινά συμπτώματα όμοια με αυτά μιας ελαφράς αποπληξίας, αλλά τυπικά οι ασθενείς συνέρχονται σε λιγότερο από 24 ώρες. σελ. 12

13 Αιμορραγία Εκροή αίματος από αγγείο που έχει υποστεί διάρρηξη. Διαρκής νευρολογική δυσλειτουργία με επιμένοντα κλινικά συμπτώματα Συμπτώματα δυσλειτουργίας στο νευρικό σύστημα, τα οποία υφίστανται κατά την κλινική εξέταση και αναμένεται να διαρκέσουν σε όλη τη ζωή του Ασφαλισμένου. Τα συμπτώματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν αιμωδίες, υπερευαισθησία (αυξημένη αισθητικότητα), παράλυση, εντοπισμένη αδυναμία, δυσαρθρία (δυσκολία στην ομιλία), αφασία (ανικανότητα ομιλίας), δυσφαγία (δυσκολία στην κατάποση), επηρεασμό της όρασης, δυσκολία στη βάδιση, έλλειψη συντονισμού, τρεμούλιασμα, σπασμούς, λήθαργο, άνοια, παραλήρημα και κώμα. Δεν καλύπτονται τα ακόλουθα: Ανωμαλία εμφανής σε αξονική εγκεφάλου ή άλλες απεικονιστικές εξετάσεις χωρίς σαφή σχέση με τα κλινικά συμπτώματα. Νευρολογικές διαταραχές, που εκδηλώνονται χωρίς σαφή συναφή συμπτώματα, π.χ. ζωηρά αντανακλαστικά χωρίς άλλα συμπτώματα. Συμπτώματα ψυχολογικής ή ψυχιατρικής φύσης παροδική ισχαιμική προσβολή Προσωρινή διαταραχή της αιματικής κυκλοφορίας σε μέρος του εγκεφάλου. Αρχικά τα συμπτώματα μπορεί να είναι όμοια με αυτά της αποπληξίας, αλλά οι ασθενείς επανέρχονται εντός 24 ωρών. 25. Εγκαύματα τρίτου βαθμού τα οποία καλύπτουν το 20% της επιφάνειας του σώματος Εγκαύματα τα οποία αφορούν βλάβη ή αποδόμηση του δέρματος σε όλο του το πάχος μέχρι τους υποκείμενους ιστούς και τα οποία καλύπτουν τουλάχιστον το 20% της επιφάνειας του σώματος. Τα εγκαύματα τρίτου βαθμού προκαλούν βλάβη ή καταστροφή του δέρματος σε όλο το πάχος και προκαλούν βλάβη στους υποκείμενους ιστούς. Αυτά καλύπτονται, εάν έχει επηρεαστεί η περιοχή τουλάχιστον 20% της επιφανείας του σώματος. 26. Ολική μόνιμη αναπηρία (ΟΜΑ) Μόνιμη ανικανότητα να εκτελεί ο ασθενής χωρίς βοήθεια τρεις ή περισσότερες ημερήσιες δραστηριότητες, όπως αυτές αναφέρονται λεπτομερώς κατωτέρω, με ή χωρίς τη χρήση μηχανικού εξοπλισμού, ειδικών συσκευών ή άλλων βοηθημάτων. Πρέπει να παρέχεται επιβεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό και να εγκρίνεται από τον ιατρό που ορίζουμε. Σκύψιμο Ανικανότητα να σκύψετε ή να λυγίσετε τα γόνατα, όπως αν να σηκώνετε βάρος ενός χιλιόγραμμου από το δάπεδο και να σηκωθείτε όρθιοι πάλι χωρίς τη βοήθεια άλλου προσώπου. Βάδιση Δεν μπορείτε να βαδίσετε απόσταση μεγαλύτερη των 200 μέτρων σε επίπεδο έδαφος χωρίς να σταματήσετε. Ανάβαση ή κατάβαση σε σκάλες Δεν μπορείτε να ανεβείτε ούτε να κατεβείτε μια σκάλα με 12 σκαλοπάτια χρησιμοποιώντας την χειρολαβή σε χρόνο 90 δευτερολέπτων. Σήκωμα από την καθιστή θέση Δεν είστε ικανός να σηκωθείτε από την καθιστή θέση σε πολυθρόνα τραπεζαρίας (με βραχίονες) για να σταθείτε όρθιος, χρησιμοποιώντας εάν χρειάζεται τους βραχίονες του καθίσματος χωρίς βοήθεια από άλλο πρόσωπο. Όρθια στάση Είστε ανίκανος να σταθείτε όρθιος, εάν χρειάζεται με τη βοήθεια μπαστουνιού, για διάστημα μεγαλύτερο των 10 λεπτών, πριν να έχετε ανάγκη να καθίσετε. Χειρονακτικές δεξιότητες Έλλειψη της φυσικής ικανότητας να χρησιμοποιήσετε στυλό, μολύβι ή πληκτρολόγιο με οποιοδήποτε χέρι (δηλαδή είτε με το δεξί είτε με το αριστερό) ή με οποιοδήποτε τεχνητό βοήθημα. Ανύψωση και μεταφορά Δεν μπορείτε να σηκώσετε από ύψος ενός τραπεζιού και να μεταφέρετε σε απόσταση πέντε μέτρων βάρος δύο χιλιόγραμμων με οποιοδήποτε χέρι. Με οποιοδήποτε χέρι σημαίνει ότι και τα δύο χέρια χωριστά πρέπει να αποτύχουν στη δοκιμασία εκτέλεσης αυτής της άσκησης. Η παρούσα παροχή έχει σχεδιαστεί ως γενική παροχή αναπηρίας. Ενώ ορισμένα νοσήματα που παρατηρούνται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, όπως η νόσος του Alzheimer και η νόσος των κινητικών νεύρων καλύπτονται χωριστά, υπάρχουν άλλες καταστάσεις που μπορεί να αποδειχθεί ότι επιφέρουν χρόνια αναπηρία. Σε αυτές θα μπορούσαν να περιληφθούν καταστάσεις όπως βαριά ρευματοειδής αρθρίτιδα η οποία είναι δυνατόν να εμποδίζει τον πάσχοντα να ζει χωρίς διαρκή βοήθεια και φροντίδα. σελ. 13

14 Τραυματική κάκωση κεφαλής η οποία έχει ως αποτέλεσμα μόνιμα συμπτώματα Νέκρωση εγκεφαλικού ιστού οφειλόμενη σε τραυματική κάκωση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μόνιμη νευρολογική δυσλειτουργία με επιμένοντα κλινικά συμπτώματα. Η τραυματική κάκωση της κεφαλής καλύπτεται εάν προκαλεί μόνιμη νευρολογική δυσλειτουργία,η οποία έχει ως αποτέλεσμα μόνιμη εγκεφαλική βλάβη. Μόνιμη νευρολογική δυσλειτουργία με επιμένοντα κλινικά συμπτώματα Συμπτώματα δυσλειτουργίας στο νευρικό σύστημα, τα οποία υφίστανται κατά την κλινική εξέταση και αναμένεται να διαρκέσουν σε όλη τη ζωή του Ασφαλισμένου. Στα συμπτώματα που καλύπτονται περιλαμβάνονται αιμωδίες, υπερευαισθησία (αυξημένη αισθητικότητα), παράλυση, εντοπισμένη αδυναμία, δυσαρθρία (δυσκολία στην ομιλία), αφασία (ανικανότητα ομιλίας), δυσφαγία (δυσκολία στην κατάποση), επηρεασμός της όρασης, δυσκολία στη βάδιση, έλλειψη συντονισμού, τρεμούλιασμα, σπασμοί, λήθαργος, άνοια, παραλήρημα και κώμα. Δεν καλύπτονται τα ακόλουθα: Ανωμαλία εμφανής σε αξονική εγκεφάλου ή άλλες απεικονιστικές εξετάσεις χωρίς σαφή σχέση με τα κλινικά συμπτώματα. Νευρολογικές διαταραχές, που συμβαίνουν χωρίς σαφή συναφή συμπτώματα, π.χ. ζωηρά αντανακλαστικά χωρίς άλλα συμπτώματα. Συμπτώματα ψυχολογικής ή ψυχιατρικής φύσης. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ Το παρόν ασφαλιστήριο καλύπτει τον Ασφαλισμένο σε όλα τα μέρη του κόσμου. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Το παρόν ασφαλιστήριο δεν καλύπτει αναπηρία, ούτε σοβαρή ασθένεια, που προκαλούνται από ή οφείλονται άμεσα ή έμμεσα στα ακόλουθα: 1) Πόλεμο ή εμπόλεμη πράξη, ανεξάρτητα εάν έχει ή δεν έχει κηρυχθεί πόλεμος, εισβολή, πολιτικές ταραχές, ή διαδηλώσεις κάθε είδους 2) Νόσηση από σοβαρή ασθένεια κατά τη θητεία στις ένοπλες δυνάμεις (στρατό ξηράς, ναυτικό ή αεροπορία) οποιασδήποτε χώρας ή διεθνούς αρχής 3) Εκ προθέσεως αυτοτραυματισμό ή απόπειρα αυτοκτονίας 4) Περιπτώσεις, που ο Ασφαλισμένος τελεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή φαρμάκων ή ναρκωτικών ουσιών που δεν έχουν συνταγογραφηθεί από νόμιμα ειδικευμένο ιατρό 5) Πρόκληση ή εκδήλωση σοβαρής ασθένειας ενόσω ο Ασφαλισμένος διαπράττει ή επιχειρεί τη διάπραξη αξιόποινης πράξης ή η αιτία της σοβαρής ασθένειας ήταν η εμπλοκή του Ασφαλισμένου σε παράνομη δραστηριότητα 6) Συμμετοχή σε ιπποδρομία ή αγώνα ταχύτητας κάθε είδους ή σε δοκιμή αντοχής 7) Κύηση, τοκετό, αποβολή ή έκτρωση 8) Σοβαρή ασθένεια, όπως ορίζεται στο παρόν ασφαλιστήριο, η οποία είναι αποτέλεσμα προϋπάρχουσας κατάστασης. Με τον όρο προϋπάρχουσα κατάσταση στο παρόν ασφαλιστήριο νοείται κατάσταση για την οποία δόθηκε στον ασθενή σύσταση να λάβει ή έλαβε ιατρική συμβουλή από ιατρό ή άλλο επαγγελματία του χώρου της υγείας οποιαδήποτε στιγμή πριν από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος ασφαλιστηρίου, ή της οποίας υπήρχαν συμπτώματα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος ασφαλιστηρίου, τα οποία συμπτώματα θα οδηγούσαν ένα εύλογα συνετό πρόσωπο να ζητήσει ιατρική συμβουλή ή θεραπεία από ιατρό ή επαγγελματία του κλάδου της υγειονομικής περίθαλψης 9) Νευρώσεις, ψυχονευρώσεις, ψυχοπάθειες ή ψυχώσεις η ψυχονοητικές νόσους ή διαταραχές οποιουδήποτε τύπου, εκτός εάν περιλαμβάνονται ρητά στο παρόν ασφαλιστήριο 10) Τον χειρισμό, τη λήψη μαθημάτων χειρισμού ή την εργασία του Ασφαλισμένου ως μέλος πληρώματος οποιουδήποτε αεροσκάφους σελ. 14

15 11) Τη μετακίνηση του Ασφαλισμένου με αεροσκάφος το οποίο χρησιμοποιείται για αεροψεκασμό καλλιεργειών, σπορά, αναγραφή συνθημάτων με καπνό, αγώνα ταχύτητας, διερεύνηση ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πλην της μεταφοράς 12) Κάθε αιτία που εξαιρείται ρητά από πρόσθετη πράξη του παρόντος Aασφαλιστηρίου. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1) Πλήρης σύμβαση, τροποποιήσεις : Το παρόν ασφαλιστήριο, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων πράξεων και τυχόν προσαρτώμενων σε αυτό εγγράφων, αποτελούν ολόκληρη τη σύμβαση ασφάλισης. Καμία τροποποίηση του παρόντος ασφαλιστηρίου δεν είναι έγκυρη πριν εγκριθεί από τους Ασφαλιστές και η εν λόγω έγκριση προσαρτηθεί στο παρόν ως πρόσθετη πράξη. Κανένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν έχει εξουσιοδότηση να τροποποιήσει το παρόν ασφαλιστήριο ή να χορηγήσει απαλλαγή από οποιαδήποτε διάταξή του. 2) Συνεργασία για τον διακανονισμό απαιτήσεων: Δεν καταβάλλεται καμία παροχή βάσει του παρόντος ασφαλιστηρίου, εάν ο Ασφαλισμένος αρνηθεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε εύλογη και όχι εγγενώς επικίνδυνη ιατρική θεραπεία για τη βελτίωση της κατάστασης που δηλώνεται ως ανικανότητα εκτέλεσης όλων των καθηκόντων που σχετίζονται με την αναφερόμενη στον πίνακα απασχόλησή του. 3) Αναγγελία απαίτησης: Γραπτή αναγγελία της απαίτησης πρέπει να υποβάλλεται στους Ασφαλιστές εντός είκοσι ημερών από την πρώτη εκδήλωση της κατονομαζόμενης σοβαρής ασθένειας, η οποία μπορεί να αποτελέσει αιτία υποβολής απαίτησης βάσει του παρόντος ασφαλιστηρίου, ή αμέσως μόλις ο Ασφαλισμένος λάβει γνώση της οριζόμενης σοβαρής ασθένειας. Θεωρείται ότι η αναγγελία έχει υποβληθεί στους Ασφαλιστές, όταν υποβάλλεται από τον ίδιο ή για λογαριασμό του Ασφαλισμένου, εάν περιέχει επαρκή στοιχεία για την ταυτοποίηση του Ασφαλισμένου, εφόσον αυτή υποβληθεί εγγράφως στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ο οποίος ορίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης και κάθε γραπτή ανακοίνωση που απευθύνεται στον Ασφαλισμένο από τον εν λόγω διαμεσολαβητή εξ ονόματος των Ασφαλιστών θεωρείται ότι έχει υποβληθεί από τους Ασφαλιστές. 4) Έντυπα απαίτησης: Οι Ασφαλιστές, μόλις λάβουν αναγγελία απαίτησης, παρέχουν στον δικαιούχο τα έντυπα που χρησιμοποιούνται συνήθως για την προσκόμιση αποδείξεων ύπαρξης σοβαρής ασθένειας. 5) Αποδείξεις σοβαρής ασθένειας: Γραπτή απόδειξη σοβαρής ασθένειας πρέπει να κοινοποιείται στους Ασφαλιστές εντός είκοσι ημερών από την πρώτη εκδήλωση σοβαρής ασθένειας. Στις αποδείξεις ύπαρξης σοβαρής ασθένειας πρέπει να περιλαμβάνεται βεβαίωση ανεξάρτητου ιατρού, εκτός από τον Ασφαλισμένο ή μέλος της οικογένειας του Ασφαλισμένου, που βεβαιώνει τη σοβαρή ασθένεια του Ασφαλισμένου. Η μη προσκόμιση παρόμοιων αποδείξεων εντός της ορισθείσας προθεσμίας δεν συνεπάγεται ακύρωση ούτε μείωση μιας απαίτησης, σε περίπτωση που ήταν αδύνατη η παροχή αυτών των αποδεικτικών στοιχείων εντός της εν λόγω προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία προσκομίζονται το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός ενός έτους από την προθεσμία υποβολής των αποδεικτικών στοιχείων. 6) Χρόνος καταβολής αποζημιώσεων: Οι οφειλόμενες βάσει του παρόντος ασφαλιστηρίου παροχές καταβάλλονται με την παραλαβή της δέουσας γραπτής απόδειξης της σοβαρής νόσου, αλλά όχι πριν ολοκληρώσουν οι Ασφαλιστές πλήρως τη διερεύνηση του γεγονότος ή της απαίτησης. 7) Καταβολή αποζημιώσεων: Όλες οι παροχές καταβάλλονται στον Ασφαλισμένο, εκτός εάν έχουν εκχωρηθεί, σύμφωνα με το ΣΤΟΙΧΕΙΟ 9 του ΠΕΜΠΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ. 8) Φυσικές εξετάσεις και αυτοψία: Οι Ασφαλιστές έχουν δικαίωμα και τους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν με δικά τους έξοδα σε εξετάσεις οποιονδήποτε Ασφαλισμένο υποβάλλει απαίτηση λόγω σοβαρής ασθένειας, όποτε και όσο συχνά θεωρούν εύλογο κατά το διάστημα που εκκρεμεί μια απαίτηση βάσει του παρόντος και να αναθέσουν τη διενέργεια νεκροψίας σε περίπτωση θανάτου, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από το νόμο. 9) Εκχώρηση: Καμία εκχώρηση απαιτήσεως βάσει του παρόντος ασφαλιστηρίου δεν δεσμεύει τους Ασφαλιστές, εκτός εάν και μέχρις ότου λάβουν ο Ασφαλιστές το πρωτότυπο ή αντίγραφο της εκχώρησης. Οι Ασφαλιστές δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη όσον αφορά την εγκυρότητα της εκχώρησης. σελ. 15

16 10) Δικαστικές διαδικασίες: Καμία αγωγή δεν ασκείται για την είσπραξη απαίτησης βάσει του παρόντος ασφαλιστηρίου πριν την παρέλευση εξήντα ημερών από την υποβολή γραπτής απόδειξης ύπαρξης σοβαρής ασθένειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος ασφαλιστηρίου. Αυτή η σύμβαση ασφάλισης διέπεται σύμφωνα με την παράγραφο 12 του 5ου μέρους των Γενικών Όρων, από τους νόμους της Ελλάδας τα δικαστήρια της οποίας είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που θα προκύψει από αυτή. 11) Καταγγελία: Οι Ασφαλιστές έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν αυτή την Ασφάλιση μόνο βάσει των διατάξεων των άρθρων 3, 4 & 6 του Νόμου 2496/97 και σε αυτή την περίπτωση ο Λήπτης της ασφάλισης έχει δικαίωμα επιστροφής ασφαλίστρων που αναλογούν στη μη δεδουλευμένη περίοδο ασφάλισης. Το παρόν ασφαλιστήριο μπορεί να καταγγελθεί από τον Ασφαλισμένο ανά πάσα στιγμή με γραπτή ειδοποίηση που προσκομίζεται ή ταχυδρομείται στους Ασφαλιστές και τίθεται σε ισχύ με την παραλαβή της επιστολής ή με την ημερομηνία που ορίζεται στην εν λόγω ειδοποίηση Σε περίπτωση καταγγελίας, οι Ασφαλιστές επιστρέφουν χωρίς καθυστέρηση το μη δεδουλευμένο πληρωθέν ασφάλιστρο. Εάν η καταγγελία γίνει από τον Ασφαλισμένο, το δεδουλευμένο ασφάλιστρο καταλογίζεται με τη χρησιμοποίηση του συνήθους αυξημένου ασφαλίστρου λόγω ακύρωσης (short rate). Εάν η ακύρωση οφείλεται στους Ασφαλιστές, το δεδουλευμένο ασφάλιστρο υπολογίζεται κατ αναλογία. Η καταγγελία πραγματοποιείται με την επιφύλαξη οποιασδήποτε απαίτησης υποβάλλεται πριν από την ημερομηνία ισχύος της καταγγελίας. Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης βάσει του παρόντος ασφαλιστηρίου, το ασφάλιστρο θα θεωρείται πλήρως δεδουλευμένο. 12) Συμμόρφωση με τους νόμους του κράτους: Κάθε διάταξη του παρόντος ασφαλιστηρίου, η οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του, είναι αντίθετη με κανονιστικές ή νομοθετικές διατάξεις του κράτους στο οποίο κατοικεί ο Ασφαλισμένος κατά την εν λόγω ημερομηνία, τροποποιείται κατά τρόπο ώστε να συμμορφωθεί με τις ελάχιστες απαιτήσεις αυτών των διατάξεων. 13) Μη απαλλαγή καταβολής ασφαλίστρου: Δεν παρέχεται απαλλαγή από την καταβολή ασφαλίστρων που οφείλονται βάσει του παρόντος ασφαλιστηρίου λόγω υποβολής ή πληρωμής απαίτησης βάσει του παρόντος. 14) Μη πληρωθέν ασφάλιστρο: Κατά την καταβολή αποζημίωσης βάσει του παρόντος, αφαιρείται από το ποσό της αποζημίωσης κάθε οφειλόμενο ποσό ασφαλίστρου που δεν έχει πληρωθεί ή καλύπτεται από γραμμάτιο ή γραπτή εντολή. 15) Επιστροφή παροχών: Σε περίπτωση που οι Ασφαλιστές καταβάλλουν αποζημίωση βάσει του παρόντος ασφαλιστηρίου και ο Ασφαλισμένος στη συνέχεια αναρρώνει επαρκώς ώστε να ξαναρχίσει την επαγγελματική δραστηριότητα η οποία αναγράφεται στον πίνακα, ο Ασφαλισμένος συμφωνεί να επιστρέψει αμέσως όλα τα ποσά που του έχουν καταβάλει οι Ασφαλιστές. 16) Ανώτατο ποσό παροχής: Η ανώτατη παροχή που καταβάλλεται βάσει της παρούσας ασφάλισης για κάθε μία ή περισσότερες απαιτήσεις δεν υπερβαίνει συνολικά την ανώτατη παροχή βάσει οποιουδήποτε τμήματος που περιλαμβάνεται στον πίνακα. ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ Τα αποδεικτικά στοιχεία της ύπαρξης σοβαρής ασθένειας που περιγράφονται λεπτομερώς στο ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ πρέπει να περιλαμβάνουν βεβαίωση ιατρού ότι ο Ασφαλισμένος πάσχει από σοβαρή ασθένεια, όπως ορίζεται στο ασφαλιστήριο. Σε περίπτωση που οι Ασφαλιστές κρίνουν ότι δεν έχει αποδειχθεί ότι ο Ασφαλισμένος πάσχει από συγκεκριμένη σοβαρή ασθένεια, τότε το ζήτημα της ύπαρξης ή μη σοβαρής ασθένειας υπόκειται στην κρίση δύο ανεξάρτητων διαιτητών. Ο ένας διαιτητής είναι ανεξάρτητος ιατρός με τους απαιτούμενους βάσει του νόμου τίτλους σπουδών, ο οποίος επιλέγεται από τους Ασφαλιστές, και ο δεύτερος διαιτητής είναι ανεξάρτητος ιατρός που διαθέτει τους απαιτούμενους από το νόμο τίτλους σπουδών και επιλέγεται από τον Ασφαλισμένο. Οι διαιτητές είναι εξουσιοδοτημένοι να αποφασίσουν αποκλειστικά αν ο Ασφαλισμένος πάσχει από σοβαρή ασθένεια, όπως ορίζεται στο παρόν ασφαλιστήριο. Οι διαιτητές δεν μπορούν να αποφασίσουν για κανένα άλλο στοιχείο σε σχέση με την βασιμότητα της απαίτησης. Η απόφαση των δύο διαιτητών είναι δεσμευτική για όλους τους συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που οι δύο διαιτητές δεν συμφωνήσουν, τότε ορίζουν επιδιαιτητή η απόφαση του οποίου είναι οριστική και δεσμευτική για όλα τα μέρη. σελ. 16

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 59 ExtraMed 7

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 59 ExtraMed 7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ EXTRAMED 7 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ LLOYD S CRITICAL ILLNESS INSURANCE (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ)

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ LLOYD S CRITICAL ILLNESS INSURANCE (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ LLOYD S CRITICAL ILLNESS INSURANCE (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ) Τι είναι το πρόγραµµα : CRITICAL ILLNESS Insurance ή C.I.Ins. ; Είναι το ΝΕΟ ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαθήτρια: Κ. Σοφία. Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαθήτρια: Κ. Σοφία. Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Μαθήτρια: Κ. Σοφία Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής Σχολ. Έτος: 2015-2016 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ-BYPASS Αορτοστεφανιαία παράκαμψη είναι η χειρουργική διαδικασία της παράκαμψης των θρομβώσεων ή των

Διαβάστε περισσότερα

Μέγιστο Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών

Μέγιστο Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Η MetLife εκδίδει αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο σε συνδυασμό με το Βασικό Ασφαλιστήριο στο οποίο είναι προσαρτημένο,

Διαβάστε περισσότερα

Mε την εγγύηση των LLOYD S

Mε την εγγύηση των LLOYD S Mε την εγγύηση των LLOYD S Τι είναι το πρόγραµµα : CRITICAL ILLNESS Insurance; Είναι το ασφαλιστικό πρόγραμμα των LLOYD S, ΝΕΟ ειδικά σχεδιασμένο από την Karavias & associates για την Ελλάδα. Είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 58 ExtraMed 7 3. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ 58 ExtraMed 7 3. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ EXTRAMED 7 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Η MetLife που στο εξής θα καλείται η Εταιρία ασφαλίζει με αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο τον Ασφαλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

διαταραχές και δυσκολία στη βάδιση άνοια επιδείνωση του ελέγχου της διούρησης- ακράτεια ούρων

διαταραχές και δυσκολία στη βάδιση άνοια επιδείνωση του ελέγχου της διούρησης- ακράτεια ούρων ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) είναι ένα υγρό το οποίο περιβάλλει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό και είναι υπεύθυνο για την προστασία και τη θρέψη τους. Ο υδροκέφαλος είναι μια παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου.

Επιπλέον, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ LIFE COVER PLUS 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife A.E.A.Z. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: d ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Email: Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2014 1 ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Κυκλοφορικό σύστημα Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Η καρδία Χτύπα 2 δισεκατομμύρια φορές σε όλη μας τη ζωή. Βρίσκεται στο θώρακα, κέντρο προς αριστερά. Έχει το μέγεθος μιας γροθιάς. Αλεξάνδρα, Αναστασία,

Διαβάστε περισσότερα

Στη δυστονία έχουμε ακούσια σύσπαση μυών

Στη δυστονία έχουμε ακούσια σύσπαση μυών Δυστονία Δυστονία Στη δυστονία έχουμε ακούσια σύσπαση μυών προκαλώντας ανεξέλεγκτες επαναλαμβανόμενες ή στροφικές κινήσεις του προσβεβλημένου τμήματος του σώματος. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι ήπια ή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Οµαδικές Ασφαλίσεις Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Α. Βασικά στοιχεία υποψηφίου πελάτη: Επωνυµία (επιχείρησης / συλλόγου / ένωσης κ.λ.π) ραστηριότητα επιχείρησης Ονοµατεπώνυµο & θέση αρµοδίου ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Ε.ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κωδικός: 12039 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ 60 Άνδρας Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ. Ετήσιος καθαρός συντελεστής ασφαλίστρου 221,57. Ετήσια καθαρά ασφάλιστρα 221,74 0, ,26 255,00 Β.

Α. ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ. Ετήσιος καθαρός συντελεστής ασφαλίστρου 221,57. Ετήσια καθαρά ασφάλιστρα 221,74 0, ,26 255,00 Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Λ.Ε.Α..... ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/6256/13 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Ανευρύσματα Εγκεφάλου

Ανευρύσματα Εγκεφάλου Ανευρύσματα Εγκεφάλου Το εγκεφαλικό ανεύρυσμα είναι μια παθολογική διάταση σε ένα μέρος του τοιχώματος ενός αγγείου του εγκεφάλου που οφείλεται σε ένα έλλειμμα του μέσου χιτώνα του τοιχώματος του αγγείου.

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Όπως συμβαίνει με κάθε ετησίως ανανεούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έτσι και το ασφαλιστήριο υγείας είναι σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στην Ιατρική

Η Τεχνολογία στην Ιατρική Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Η Τεχνολογία στην Ιατρική Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc27

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι MK1118 ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΛΤΣΑΤΟΥ, PHD ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Αθανάσιος Μανώλης Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ασκληπιείου Βούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Emory University, Ατλάντα, ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Σ. ΜΠΕΝΑΚΗ Επ. Καθηγητή Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση Έκδοση αναθεωρημένη ISBN 960-90471-0-6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3 Κυκλοφορικό Σύστημα Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα και των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των άχρηστων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Αιματολογικές παθήσεις

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Αιματολογικές παθήσεις ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αιματολογικές παθήσεις Αιμοσφαιρινοπάθειες Μεσογειακή αναιμία ή θαλασσαιμία ομόζυγη (νόσος Cooley) Δρεπανοκυτταρική αναιμία ομόζυγος με Π.Α. 67%

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Κωδικός: 03272 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ 34 Generali Medical Family

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ Έκδοση από 2016 2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2.1 Πως μπαίνει η διάγνωση; Γενικά ακολουθείται η παρακάτω προσέγγιση: Κλινική υποψία:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρκομανωλάκη Ελένη Α. Μ. : 9799 Επιβλέπων καθηγητής : Νάσιος Γρηγόριος

Μαρκομανωλάκη Ελένη Α. Μ. : 9799 Επιβλέπων καθηγητής : Νάσιος Γρηγόριος Μαρκομανωλάκη Ελένη Α. Μ. : 9799 Επιβλέπων καθηγητής : Νάσιος Γρηγόριος Είναι κακώσεις που συμβαίνουν στην περιοχή της κεφαλής Οι κακώσεις αυτές προκαλούνται, όταν : Α) ένα κινούμενο αντικείμενο χτυπήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Κύτταρα όμοια μορφολογικά και λειτουργικά αποτελούν α. ένα όργανο. β. ένα ιστό. γ. ένα οργανισμό. δ. ένα σύστημα οργάνων.

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Οι δυσλιπιδαιμίες είναι παθολογικές καταστάσεις με διαταραχές των λιπιδίων του αίματος ποσοτικές αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Μ αυτό το Παράρτημα, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω;

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; MegalakriaBroshure.indd 1 17/11/2010 1:27:39 μμ Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί πίνακας με τις 43 παθήσεις : Α/Α ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Σελ. Αναφοράς Ε.Π.Π.Π.Α. Υπουργική απόφαση για 43 παθήσεις με επ' αόριστον διάρκεια αναπηρίας

Ακολουθεί πίνακας με τις 43 παθήσεις : Α/Α ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Σελ. Αναφοράς Ε.Π.Π.Π.Α. Υπουργική απόφαση για 43 παθήσεις με επ' αόριστον διάρκεια αναπηρίας Υπογράφηκε Υπουργική απόφαση από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

e-cardio.gr e-cardio.gr Στεφανιαία Νόσος Γνώση Διάγνωση Θεραπεία Ελληνικό Ινστιτόύτό Καρδιαγγειακών Νόσηματών Ενημερωτικό Φυλλάδιο

e-cardio.gr e-cardio.gr Στεφανιαία Νόσος Γνώση Διάγνωση Θεραπεία Ελληνικό Ινστιτόύτό Καρδιαγγειακών Νόσηματών Ενημερωτικό Φυλλάδιο e-cardio.gr e-cardio.gr Ελληνικό Ινστιτόύτό Καρδιαγγειακών Νόσηματών Ενημερωτικό Φυλλάδιο Στεφανιαία Νόσος Γνώση Διάγνωση Θεραπεία Η καρδιά μας Η καρδιά μας H καρδιά είναι ένα μυώδες όργανο το οποίο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία.

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. ΓΡΑΙΔΗΣ Χ., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ., ΝΤΑΤΣΙΟΣ Α., ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Β., ΨΗΦΟΣ Β., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Πρώτες Βοήθειες Με τον όρο πρώτες βοήθειες εννοούμε τη βοήθεια που προσφέρει κάποιος σε ένα άρρωστο πριν φτάσει το ασθενοφόρο. Ποιοι είναι οι στόχοι του Πρώτου Βοηθού α. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση. Τι Είναι η Υπέρταση; Από Τι Προκαλείται η Υπέρταση; Ποιοι Είναι Οι Παράγοντες Κινδύνου Για Την Υπέρταση;

Υπέρταση. Τι Είναι η Υπέρταση; Από Τι Προκαλείται η Υπέρταση; Ποιοι Είναι Οι Παράγοντες Κινδύνου Για Την Υπέρταση; Υπέρταση Τι Είναι η Υπέρταση; Η πίεση του αίματος είναι η δύναμη που ασκεί το αίμα στις αρτηρίες όταν μεταφέρεται από την καρδιά στην κυκλοφορία. Η σταθερά αυξημένη πίεση, άνω των φυσιολογικών ορίων, αποκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ 2 ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ Κατά κανόνα, η διάγνωση µιας συγγενούς καρδιοπάθειας γίνεται στη βρεφική ηλικία, αν και αρκετές περιπτώσεις µπορούν να διαγνωσθούν σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

Οι 43 παθήσεις που παίρνουν οριστικά αναπηρική σύνταξη - Ολόκληρος ο πίνακας

Οι 43 παθήσεις που παίρνουν οριστικά αναπηρική σύνταξη - Ολόκληρος ο πίνακας Οριστικές αναπηρικές συντάξεις αποκτούν... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Οι 43 παθήσεις που παίρνουν οριστικά αναπηρική σύνταξη - Ολόκληρος ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση

Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση Τι είναι ο αρθρικός χόνδρος; Ο αρθρικός χόνδρος είναι ένας στιλπνός, ομαλός, λείος και ανάγγειος ιστός που καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας για τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (Κ.Α.Α) και βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Είναι γνωστό ότι η στεφανιαία νόσος οφείλεται σε στενώσεις των στεφανιαίων αρτηριών. Η εγχειρητική τεχνική παράκαμψης των στεφανιαίων στενώσεων ονομάζεται αορτοστεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης

Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Λεμφοϋπερπλασία με παραγωγή IgM ανοσοσφαιρίνης Ταξινόμηση στα λεμφώματα οριακής ζώνης Υβριδικά χαρακτηριστικά μεταξύ λεμφώματος μυελώματος

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι σχετικές παράγραφοι της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα 8 Μαρτίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους δυο θανάτους, ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο, οφείλεται σε καρδιαγγειακό επεισόδιο και όχι στη νόσο αυτή καθ αυτή!!! Αυτό ανέφερε

Διαβάστε περισσότερα

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Χ. Μ. ΜουτσόπουΛος Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών α ρευματικά νοσήματα είναι ασθένειες που προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Επιβλέπουσα Α.ΤΕΙ.Θ Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μέλη Επιτροπής Λαβδανίτη Μαρία Μινασίδου Ευγενία Αλεξιάδη Αθηνά Γεωργάκη Ελένη Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αιματολογικές παθήσεις

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αιματολογικές παθήσεις ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠ ΑΟΡΙΣΤΟΝ Α/Α ΠΑΘΗΣΕΙΣ Σελ. Αναφοράς Ε.Π.Π.Π.Α. ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αιματολογικές παθήσεις 1. Αιμοσφαιρινοπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Η φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Η φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η καρδιακή ανεπάρκεια προέρχεται από τη μειωμένη ικανότητα της καρδιάς να αντλεί αίμα, από και προς τον υπόλοιπο οργανισμό. Η σοβαρότητα της νόσου ποικίλει από ελαφριά, μέχρι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17 Απαντά ο κ. Θεμιστοκλής Ευκαρπίδης, Γενικός Χειρουργός Ίσως λίγοι από εμάς να είμαστε ενημερωμένοι για τη σπουδαία εργασία που εκτελεί στο σώμα μας, ένα από τα όργανα του, η χοληδόχος κύστη. Εκεί μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές του Σχεδίου για τις δικές σας ανάγκες: Σε ποιους απευθύνεται: Το σχέδιο απευθύνεται σε άτομα από 18 μέχρι 55 ετών.

Επιλογές του Σχεδίου για τις δικές σας ανάγκες: Σε ποιους απευθύνεται: Το σχέδιο απευθύνεται σε άτομα από 18 μέχρι 55 ετών. Σημαντικό κομμάτι για τη στήριξη κάθε ανθρώπου που μπορεί να προσβληθεί από μια σοβαρή ασθένεια είναι το οικονομικό. H ΕuroLife θέλοντας να βρίσκεται δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές και να σας στηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝ Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ϊ Σ ΤΑΜ Ε Ν Η ΟΥ Ρ ΟΛΟ Γ Ι ΚΟΥ- Ο Γ ΚΟΛΟ Γ Ι ΚΟΥ Τ Μ Η Μ ΑΤΟ Σ ΑΝ Θ «Θ Ε ΑΓ Ε Ν Ε Ι Ο» ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Η στυτική δυσλειτουργία είναι ένα από τα συχνότερα νοσήματα των ανδρών στην σημερινή εποχή.σε νεαρότερες ηλικίες το 30% οφείλεται σε οργανικές αιτίες και το 70 % σε ψυχολογικά αίτια

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική Δερματομυοσίτιδα

Νεανική Δερματομυοσίτιδα www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Νεανική Δερματομυοσίτιδα Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙΔΑ 1.1 Τι είδους νόσημα είναι; Η νεανική δερματομυοσίτιδα (ΝΔΜ) είναι ένα σπάνιο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά Καρδιακή Ανεπάρκεια Απόστολος Καραβίδας Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σοβαρή καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου του Προστάτη

Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου του Προστάτη Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου του Προστάτη Τηλεφωνικό Κέντρο 210 69 66 000 Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία μυελογενής λευχαιμία

Οξεία μυελογενής λευχαιμία Οξεία μυελογενής λευχαιμία Γενικά στοιχεία Ταξινόμηση και τύποι Ενδείξεις και συμπτώματα Αίτια πρόκλησης Διάγνωση Παρουσίαση και επαναστόχευση από Βικιπαίδεια Οξεία μυελογενής λευχαιμία : Ζήσου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος Στοιβάδες δέρματος Επιδερμίδα (τέσσερις στοιβάδες κυττάρων) Χόριο (άφθονα αγγεία και νεύρα) Υποδερμάτιο πέταλο (περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τι είναι αναζωογόνηση ; Για τη διατήρηση της ζωής χρειάζεται συνεχής τροφοδοσία όλων των οργάνων με

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο της συνείδησης

Επίπεδο της συνείδησης Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 20-25 Επίπεδο της συνείδησης Η µερική ή ολική απώλεια της συνείδησης του πάσχοντος είναι µια σοβαρή κατάσταση, κατά την οποία διαταράσσεται

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα Τμήμα: Εκπαίδευσης Χώρα: Ελλάδα Γιατί το Medical Easy είναι Μοναδικό! Εξαιρετικά Ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο. Αναδεικνύει τον ρόλο του Συνεργάτη ως Συμβούλου και όχι ως χειριστή διαδικασιών: Χωρίς ανάμειξή

Διαβάστε περισσότερα

Το μελάνωμα μπορεί επίσης να δώσει μεταστάσεις και μέσω του αίματος (αιματογενής διασπορά).

Το μελάνωμα μπορεί επίσης να δώσει μεταστάσεις και μέσω του αίματος (αιματογενής διασπορά). Γράφει: Κωνσταντίνος Βέρρος, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος Ο καρκίνος που αναπτύσσεται από τα μελανοκύτταρα (βλ. Καρκίνοι του δέρματος ), λέγεται μελάνωμα (άλλες ονομασίες: δερματικό μελάνωμα, κακόηθες

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα