Γξ. ΚΑΡΣΑΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γξ. ΚΑΡΣΑΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΜΔΗΩΔΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Γξ. ΚΑΡΣΑΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ

2 «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΑΔ» 1.1 Πνηεο επηρεηξήζεηο ειέγρνληαη Αλακθίβνια είλαη αδχλαην νη θνξνινγηθέο αξρέο λα ειέγμνπλ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο δηφηη δελ ππάξρεη επάξθεηα ειεγθηηθνχ πξνζσπηθνχ αιιά θαη απαξαίηεηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. Έηζη ειέγρεηαη έλα κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ κε βάζεη θξηηήξηα φπσο: Οπζηαζηηθέο παξαβάζεηο Κ.Β. Γειηία πιεξνθνξηψλ ή άιια ζηνηρεία θνξνδηαθπγήο Δπηζηξνθέο Φ.Π,Α. κεγάισλ πνζψλ Ζ κε πξαγκαηνπνίεζε απηνπεξαίσζεο Δθπξφζεζκεο δηαθνπέο Απψιεηα Βηβιίσλ ζηνηρείσλ ΦΣΜ ή θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ Αδηθαηνιφγεηεο κεγάιεο δηαθνξέο ζηα ζηνηρεία δειψζεσλ θπξίσο ΦΠΑ Δηζνδήκαηνο αιιά θαη θαηαζηάζεσλ αξ. 20 Π.Γ. 186/92. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο ΠΟΛ 1178/2011 θαζνξίζηεθαλ ηα θξηηήξηα θαη νη θαλφλεο επηινγήο ππνζέζεσλ γηα έιεγρν φπσο επίζεο θαη ζεζκνζεηήζεθε έλα ζχζηεκα κνξηνδφηεζεο απηψλ. Ζ επηινγή ησλ ππνζέζεσλ πιένλ πξαγκαηνπνηείηαη απηνπνηεκέλα κε ηελ πηνζέηεζε 85 θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ ππνζέζεσλ γηα έιεγρν πνπ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: Οπζηαζηηθέο παξαβάζεηο ζηελ ηήξεζε βηβιίσλ Οπζηαζηηθέο παξαβάζεηο ζηελ έθδνζε ή ιήςε ζηνηρείσλ Γειηία πιεξνθνξηψλ ππεξεζηψλ γηα θνξνδηαθπγή Παξαβάζεηο Ν2859/00 ΦΠΑ Με ππνβνιή δειψζεσλ Δηζνδήκαηνο ΦΠΑ θαη παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ πλαιιαγέο κέζσ δηαδηθηχνπ Δθαξκνγή δηαηάμεσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ πζζσξεπκέλεο δεκίεο Αγνξαπσιεζίεο αθηλήησλ Όια ηα αλσηέξσ επεμεξγάδνληαη απφ ην λέν ζχζηεκα Elenxis απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε ζηφρεπζε θαη ε επηινγή ηεο ππφζεζεο βάζε πάληα ηε κνξηνδφηεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ θξηηήξηα.

3 1.2. Σχπνο δηελέξγεηαο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ Πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο (Ν.4174/2013) νη θνξνινγηθνί έιεγρνη ηαμηλνκνχληαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο Πξνιεπηηθφ Έιεγρνο κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο αλεμαξηήηνπ θνξνινγηθνχ αληηθεηκέλνπ θαζψο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηελ άπνςε ηεο πιεξσκήο ηνπο. Ο έιεγρνο απηφο πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ρσξίο θακία γλσζηνπνίεζε ζην θνξνινγνχκελν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο ή ζηε δηαθίλεζε κε ζηφρν λα απνηξέςεη ηηο παξαβάζεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Πξνζσξηλφ Πξνζσξηλφο έιεγρνο δηελεξγνχληαλ απφ ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο ζπλήζσο γηα έλα θνξνινγηθφ αληηθείκελν φπσο πρ ΦΠΑ (θπξίσο). Αθνξνχζε γξήγνξε θαη επέιηθηε δηαδηθαζία κε έθδνζε πξνζσξηλήο πξάμεο ζηα δεδνκέλα ηεο νπνίαο θαινχληαλ λα ζπκθσλήζεηο ν θνξνινγνχκελνο κεηά ηελ επίδνζή ηεο θαη κε ην δηθαίσκα ηεο θιήζεο ζε αθξφαζε. Σαθηηθφ Ο ηαθηηθφο έιεγρνο δηελεξγνχληαλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο άξζξνπ 66 ηνπ Ν2238/94 ΚΦΔ θαη ζα ήηαλ νξηζηηθφο ελψ αθνξνχζε φια ηηο θνξνινγίεο θαη φια ηα θνξνινγηθά αληηθείκελα θαζψο θαη ηέιε θαη εηζθνξέο. Με ην λέν θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο Ν.4174/2013 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα ε θνξνινγηθή δηνίθεζε πνπ δηελεξγεί ε θνξνινγηθή δηνίθεζε κπνξεί λα είλαη επηηφπηνο (ζηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο) ή λα δηεμάγεηαη απφ ην γξαθείν ηεο θνξνινγηθήο αξρήο επίζεο κπνξεί λα είλαη πιήξεο ή κεξηθφο. Έιεγρνο γξαθείνπ Σα αξκφδηα φξγαλα δηελεξγνχλ έιεγρν γξαθείνπ κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ έρεη ε θνξνινγηθή αξρή ζηε δηάζεζή ηεο κε άιια ιφγηα κε βάζε ηηο δειψζεηο ηα αξρεία δηαζηαπξψζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο TAXIS ηα έγγξαθα πνπ ππέβαιε ν θνξνινγνχκελνο θαη φηη Δπηηφπηνο έιεγρνο Ο επηηφπηνο έιεγρνο δηελεξγείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο θαηά ην επίζεκν σξάξην ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο ή εθηφο σξαξίνπ εάλ έηζη πξνθχπηεη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο κε κλεία εηδηθή πνπ ζα αλαγξάθεηαη ζηελ εληνιή ειέγρνπ. Πιήξεο θαη κεξηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν4174/13 (ΚΦΓ) έρνπκε δχν θαηεγνξίεο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ κε βάζε ηα θνξνινγηθά αληηθείκελα πνπ ειέγρνπκε. Σνλ πιήξε θαη ηνλ κεξηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν. Οπσζδήπνηε ην είδνο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ αλαγξάθεηαη ζηελ εθδνζείζα εληνιή ειέγρνπ.

4 Μεξηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο Ο κεξηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο δελ αλαθέξεηαη ζε φια ηα θνξνινγηθά αληηθείκελα αληίζεηα αθνξά θάπνηα ή έλα απφ απηά. ΠΥ : ΦΠΑ ή Δηζφδεκα. Πιήξεο θνξνινγηθφο έιεγρνο Ο πιήξεο θνξνινγηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη γηα φιεο ηηο θνξνινγίεο θαη φια ηα θνξνινγηθά αληηθείκελα φπσο θαη γηα ηηο εηζθνξέο θαη ηέιε θαη λνείηαη σο νξηζηηθφο. ε πεξίπησζε πνπ έρνπκε πιήξε θνξνινγηθφ έιεγρν (αλάιπζε ζηελ επφκελε ελφηεηα) ππάξρεη έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ζηελ επηρείξεζε ζε πξνεγνχκελν δηάζηεκα πξηλ ηελ έλαξμε δει. ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο πξαγκάησζεο ησλ επαιεζεχζεσλ. 1.3 Φνξνινγηθφο Έιεγρνο Α.Δ.. Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη εηδηθά ησλ Α.Δ. αλαθέξεηαη ζηε ζπιινγή φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ έηζη ψζηε λα ππάξμεη ε πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη εηθφλα ηεο νληφηεηαο. Αξρηθφ ζηάδην είλαη ε δεκηνπξγία θαθέινπ ηνπ ειέγρνπ ηεο νληφηεηαο κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ φηη ζρεηίδεηαη κε απηή (θαηαζηαηηθά δεκνζηεχζεηο δειψζεηο βηβιία ζηνηρεία παξαζηαηηθά πιεξνθνξίεο δηαζηαπξψζεηο πιεξνθνξηθά δειηία θιπ) έηζη ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ εθ λένπ ηα απνηειέζκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απηήο Πξνεηνηκαζία ειέγρνπ Α.Δ. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο εληνιήο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο θνξνινγηθήο αξρήο ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη φπσο ήδε αλαθέξζεθε ν αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο εληνιήο, ην είδνο ηνπ ειέγρνπ, ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ ε ειεγρφκελε πεξίνδνο (ρξήζε) ην θξηηήξην ηεο επηινγήο ε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ ν ειεγθηήο ιακβάλεη απηήλ θαη αζθαιψο ηελ εληνιή λα ηε δηεθπεξαηψζεη. ην πξψην ζηάδην κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο εληνιήο ν ειεγθηήο πξνεηνηκάδεη ην θάθειν ηεο ππφζεζήο ηνπ κε φια ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα ζπιιέμεη. Σα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ είλαη ηα εμήο : Τπνβιεζείζεο δειψζεηο, δεκνζηεπκέλνη ηζνινγηζκνί, απνηειέζκαηα ρξήζεσο, γεληθή εθκεηάιιεπζε Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία

5 Γηαζηαπξσηηθά ζηνηρεία ηνηρεία κεηξψνπ Πιεξνθνξηθά δειηία Απαληεηηθά έγγξαθα δηαζηαπξψζεσλ κε άιιεο ππεξεζίεο πρ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο απφ ΗΚΑ θιπ ηνηρεία ζεψξεζεο ηεο νληφηεηαο απφ ειεθηξνληθά αξρεία ΚΒ Δθζέζεηο πξνγελέζηεξσλ ειέγρσλ Τπνινγηζκφο βαζηθψλ αξηζκνδεηθηψλ θαη κειέηε απηψλ Μεηά ηε κειέηε φισλ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θαθέινπ ηεο επηρείξεζεο ζπληάζζεηαη εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν απεπζχλεηαη ζηνπο εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο θαη ππνβάιιεηαη θαηά ηελ πξψηε κέξα ηνπ ειέγρνπ. Οη εξσηήζεηο κπνξεί λα αθνξνχλ ηα πάληα γηα ηελ επηρείξεζε θαη είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηε θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο αιιά θαη ζηα δεδνκέλα ηνπ ήδε ζπγθξνηεζέληνο θαθέινπ Γηαδηθαζία ειέγρνπ Μεηά ηε ζπγθξφηεζε ηνπ θαθέινπ ηεο επηρείξεζεο ν ππάιιεινο πνπ αλέιαβε ηελ επζχλε ηεο δηεθπεξαίσζεο ηεο εληνιήο ειέγρνπ είλαη ππνρξεσκέλνο φηαλ κεηαβεί ζηελ έδξα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο λα επηδείμεη ην δειηίν ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο αιιά θαη ηελ εληνιή ειέγρνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ειέγρνπ. Σελ πξψηε κέξα ηνπ ειέγρνπ ν ππάιιεινο είλαη ππνρξεσκέλνο Να ζεσξήζεη φια ηα ηεξνχκελα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο λα ειέγμεη θαη λα ζπληάμεη Πξσηφθνιιν ηακείνπ ηεο ΑΔ λα ειέγμεη θαη λα ζπληάμεη Πξσηφθνιιν ρξενγξάθσλ ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο.. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο Κ.Φ.Γ. ν ειεγθηήο έρεη ην δηθαίσκα Να δεηήζεη απφ ην θνξνινγνχκελν θάζε βηβιίν ζηνηρείν ή πιεξνθνξία ηεο επηρείξεζεο Να δεηήζεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία απφ θάζε δεκφζηα αξρή ή ηδησηηθή επηρείξεζε πνπ είλαη ρξήζηκε ζην ειεγθηηθφ ηνπ έξγν Να θαιέζεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν θαη λα δεηήζεη απφ απηφ πιεξνθνξίεο εάλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ειεγείνπ.

6 Να ελεξγήζεη ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία θνξνινγνπκέλσλ δηαθνξεηηθήο θνξνινγηθήο αξκνδηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ αθξίβεηα ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο ειεγρφκελεο εηαηξεηαο Διεγθηηθέο επαιεζεχζεηο Οη αλέιεγθηεο Α.Δ. δίλαηε λα ειεγρηνχλ βάζεη θαησηέξσ: ησλ επαιεζεχζεσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ ΠΟΛ 1037/2005 ΠΟΛ 1072/2011 ΠΟΛ1159/2011 Γηα ηηο ρξήζεηο κεηά ην 2009 εθαξκφδνληαη νη ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο ηεο ΠΟΛ 1037/2005 θαη ζηε ζπλέρεηα επίζεο εθαξκφδνληαη νη δηαδηθαζίεο Κ.Φ.Γ. (λφκνο 4174/2013) Με ηηο δηαηάμεηο ηεο ΠΟΛ 1072/11 ειέγρνληαη νη ΑΔ κέρξη ηε ρξήζε 2009 θαη γηα φξην αθαζαξίζησλ εζφδσλ κέρξη 20 εθ επξψ θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4174/2013 Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Γηα ηηο ΑΔ πνπ έρνπλ θιείζεη ηζνινγηζκφ έσο 30/06/20011 εθαξκφδνληαη γηα θνξνινγηθφ έιεγρν νη δηαηάμεηο ΠΟΛ 1159/ Διεγθηηθέο επαιεζεχζεηο ΠΟΛ 1072/ Διεγθηηθέο επαιεζεχζεηο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ΠΟΛ 1072/11 Γεληθέο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο αξ 3 πνι1072/11 Α. επαιεζεχζεηο βάζεη ζηνηρεηψλ ηνπ επηηεδεπκαηία Όπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΟΛ. 1072/11 Α.Τ.Ο. δηελεξγνχληαη ηηο ππφ έιεγρν ρξήζεηο νη εμήο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο : 1. Τεξήζεθαλ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Κ.Β.Σ., θαηά πεξίπησζε, γηα θεληξηθό θαη ππνθαηαζηήκαηα; 2. Τεξήζεθαλ ηα βηβιία ηνπ θεληξηθνύ θαη ππνθαηαζηεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξόζζεησλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.Σ., θαηά πεξίπησζε; 3. Πξνζδηνξίζηεθαλ νξζά ηα θαζαξά θέξδε ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο; 4. Πξνζδηνξίζηεθαλ ηα θαζαξά θέξδε ηερληθώλ επηρεηξήζεσλ ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο; Σε εηήζηα βάζε (επηρεηξήζεηο κε εηήζην θύθιν εξγαζηώλ έσο ,00 ) ηα αθαζάξηζηα έζνδα πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο Φ.Τ.Μ. ζπκθσλνύλ κε ηηο αληίζηνηρεο θαηαρσξήζεηο ζηα ηεξνύκελα βηβιία;

7 6. Γηα ηηο επηζηξνθέο θαη εθπηώζεηο άλσ ησλ γηα θάζε θνξνινγηθό ζηνηρείν ππάξρνπλ λόκηκα δηθαηνινγεηηθά; 7. Γηα ηηο παξαγσγηθέο επελδύζεηο θαη αθνξνιόγεηεο θξαηήζεηο ησλ αλαπηπμηαθώλ λόκσλ, εθόζνλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, εθαξκόζηεθαλ νη θείκελεο δηαηάμεηο; 8. Από έιεγρν ζηα αξρεία ηεο Υπεξεζίαο καο γηα ύπαξμε βεβαησκέλσλ θαη ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ δηαπηζηώζεθε όηη: 9. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δαπάλεο (αλεμαξηήησο πνζνύ) γηα αγνξά αγαζώλ ή ιήςε ππεξεζηώλ από εμσρώξηεο εηαηξίεο; 10. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηαβνιέο δηθαησκάησλ ή απνδεκηώζεηο (αλεμαξηήησο πνζνύ) ζε εμσρώξηεο εηαηξίεο: Β. Δπαιεζεχζεηο βάζεη ππεξεζηαθψλ ζηνηρεηψλ 1. Υθίζηαληαη Παξαβάζεηο Κ.Β.Σ. ζην αξρείν ηεο Υπεξεζίαο θαζώο θαη άιια έγγξαθα από ηα νπνία πξνθύπηεη θνξνδηαθπγή ή επεξεάδεηαη ην θύξνο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ;. 2. Υθίζηαληαη ειεγθηηθέο επαιεζεύζεηο ή δηαζηαπξώζεηο από πξνεγνύκελνπο ειέγρνπο, Γειηία Πιεξνθνξηώλ, θαηαζηάζεηο ΚΔΠΥΟ, έγγξαθα θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεγρόκελε επηρείξεζε από Οξγαληζκνύο, ηξάπεδεο, Σπλεηαηξηζηηθέο νξγαλώζεηο θαη ινηπέο ππεξεζίεο ή αξρέο; Γ. Έιεγρνο έθδνζεο πιαζηψλ ή εηθνληθψλ θαη ιήςεηο εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεηψλ. Απφ ηελ αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ, θαηαζηάζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ, γηα εθδφηεο πιαζηψλ ή εηθνληθψλ θαζψο θαη ιήπηεο εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ηνλ έιεγρν κέζσ ησλ ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ΚΒ κεκνλσκέλσλ αγνξψλ ή δαπαλψλ ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο απφ πξνκεζεπηέο κε ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρνπλ ζπζηεκαηηθέο ζπλαιιαγέο, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ηδηαίηεξα απηψλ κε κεγάιε αμία, γηα ηπρφλ πιαζηφηεηα, εηθνληθφηεηα ή λφζεπζή ηνπο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ έιεγρν ηεο ζεψξεζήο ηνπο θαη ηεο νξζήο έθδνζήο ηνπο θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ ειέγρεηαη ε έθδνζε πιαζηψλ ή εηθνληθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ ειεγρφκελε ρξήζε. Απφ ηελ ζπζρέηηζε ησλ δαπαλψλ κε ηηο αγνξέο θαη ηα αθαζάξηζηα έζνδα ειέγρεηαη ε πεξίπησζε αλχπαξθησλ ζπλαιιαγψλ, ή ε εηθνληθφηεηα δαπαλψλ. Απφ ηνλ έιεγρν ηνπ ηξφπνπ δηαθίλεζεο ησλ αγαζψλ θαη έθδνζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνηρείσλ δηαθίλεζεο θαη κεηαθνξάο, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν δπλαηφηεηαο απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο αγαζψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα κεγάιεο ηδίσο αμίαο θνξνινγηθά ζηνηρεία δελ δηαπηζηψζεθαλ παξαηππίεο θαη παξαιείςεηο ζρεηηθά κε ηα εθδνζέληα ζηνηρεία δηαθίλεζεο, θαη πθίζηαληαη νη αλαγθαίεο εγθαηαζηάζεηο θαη ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο γηα ηελ δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηα κέζα κεηαθνξάο ησλ δηαθηλεζέλησλ αγαζψλ πξνο ηνπο πειάηεο ηεο. Γ. Δηδηθέο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο (ΑΡ. 4 πνι 1072/11)

8 Όπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο Δ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΠΟΛ. 1072/11 Α.Τ.Ο. γηα ηηο Α.Δ. δηελεξγνχληαη νη παξαθάησ ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο: 1. Τα θνξνινγηθά ζηνηρεία εθδόζεθαλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.Σ., θαηά ηηο ηειεπηαίεο δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο ηνπ κήλα κε ηα κεγαιύηεξα αθαζάξηζηα έζνδα. 2. Από ηνλ έιεγρν ησλ θαηαρσξήζεσλ πνπ έγηλαλ ζηα ηπρόλ ηεξνύκελα πξόζζεηα βηβιία, εθδόζεθαλ αληίζηνηρα θνξνινγηθά ζηνηρεία, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.Σ., θαηά πεξίπησζε, όπνπ πθίζηαηαη ηέηνηα ππνρξέσζε, θαηά ηηο ηειεπηαίεο πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο ηνπ κήλα κε ηα κεγαιύηεξα αθαζάξηζηα έζνδα, δηαπηζηώζεθαλ δηαθνξέο ; 3. Από ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο θαηαρώξεζεο ζηα ηεξνύκελα βηβιία, ηεο αμίαο,ησλ δηθαηνινγεηηθώλ εζόδσλ, αγνξώλ γηα ηηο δύν (2) πξώηεο εξγάζηκεο εκέξεο ηνπ δεύηεξνπ δεθαπελζήκεξνπ ηνπ κήλα κε ηα κεγαιύηεξα αθαζάξηζηα έζνδα, δηαπηζηώζεθαλ δηαθνξέο ; 4. Γηα ηα δειηία απνζηνιήο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαηά ηηο δχν (2) ηειεπηαίεο εξγάζηκεο εκέξεο ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ, γηα θάζε έηνο, έρνπλ εθδνζεί αληίζηνηρα θνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο, ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β..; 5. Πξαγκαηνπνηήζεθε θιεηζηή απνζήθε ζε έλα ηνπιάρηζηνλ είδνο (ππνρξεσηηθά ζ όζνπο πσινύλ απνθιεηζηηθά ρνλδξηθώο θαη όπνπ είλαη εθηθηό ζ όζνπο πσινύλ ρνλδξηθώο θαη ιηαληθώο ή απνθιεηζηηθά ιηαληθώο) κε βάζε ηελ ηηκή κνλάδνο ή ηελ πνζόηεηα ή ηε ζπλνιηθή αμία ; (Σε επηρεηξήζεηο πνπ δελ ηεξνύλ βηβιίν απνζήθεο) 6. Γηα ηα παξαθάησ δύν (2) (έλα εθόζνλ δελ ηεξείηαη πιήξεο απνζήθε) επηιεγέληα αλά ρξήζε είδε απνζεκάησλ (ίδηα γηα θάζε απνζεθεπηηθό) κε βάζε ηελ ηηκή κνλάδνο ή ηελ πνζόηεηα ή ηε ζπλνιηθή αμία, δηαπηζηώζεθαλ δηαθνξέο σο πξνο ηελ νξζή απνηίκεζή ηνπο ζηελ απνγξαθή ηέινπο ρξήζεο ; 7. Έγηλε έιεγρνο θάζε δαπάλεο πνπ ππεξβαίλεη ηα επξώ. Όζεο από ηηο δαπάλεο απηέο δελ αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε από ηα αθαζάξηζηα έζνδα, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, πξνζηέζεθαλ σο ινγηζηηθέο δηαθνξέο. Δμαηξεηηθά, ειέγρζεθαλ αλεμαξηήησο πνζνύ, ηα έμνδα ηαμηδηώλ, ππνδνρήο θαη θηινμελίαο, νη δαπάλεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαζώο θαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνύλ επηβαηηθά απηνθίλεηα θαη αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 2238/94. Δπίζεο ειέγρνληαη αλεμαξηήησο πνζνύ έμνδα θαη δαπάλεο ησλ ινγαξηαζκώλ 60, 66, 68, ηνπ Διιεληθνύ Γεληθνύ Λνγηζηηθνύ Σρεδίνπ θαη νη θόξνη, ηέιε, εηζθνξέο, θνξνινγηθά θαη ινηπά πξόζηηκα, πξόζζεηνη θόξνη θαη πξνζαπμήζεηο πνπ δελ εθπίπηνπλ θνξνινγηθά ; ηε ζπλέρεηα ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ επαιήζεπζεο εκθαλίδνληαη ζε πίλαθεο σο ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ. 8. Υθίζηαληαη παξαηεξήζεηο ζε πθηζηάκελα πηζηνπνηεηηθά ή ηπρόλ εθζέζεηο νξθσηώλ ειεγθηώλ ή ειεγθηηθώλ εηαηξηώλ ; 9. Από ηνλ έιεγρν αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 39 Κ.Φ.Δ. πεξί ππεξηηκνινγήζεσλ- ππνηηκνινγήζεσλ,, δηαπηζηώζεθαλ δηαθνξέο ;

9 10. Από ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο θνξνινγηθήο αλακόξθσζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ «Απνηειεζκάησλ Φξήζεσο» ή νξζνύ πξνζδηνξηζκνύ ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδώλ, δηαπηζηώζεθαλ δηαθνξέο ; 11. Από ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ, όπνπ απηό πξνβιέπεηαη, δηαπηζηώζεθαλ δηαθνξέο ; Δ. Πξφζζεηεο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο αξ.5 πνι 1072/11 Πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπεξίπησζεο αα ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 2238/1994 (φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3842/2010 ΦΔΚ 58 Α / Πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα ηπρφλ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο Δ. Έιεγρνο θαηαζρεζέλησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ αξ 5 πνι 1072/11 ην αξρείν ηεο ππεξεζίαο καο θαζψο θαη ζηα αξρεία άιισλ ππεξεζηψλ (Έγγξαθα ΓΟΔ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θιπ), πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα ην εάλ πθίζηαληαη θαηαζρεζέληα βηβιία θαη ζηνηρεία γηα ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε Διεγθηηθέο επαιεζεχζεηο Φ.Π.Α. θαη ινηπψλ θνξνινγηψλ βάζεη δηαηάμεσλ ΠΟΛ 1072/11 Α. Διεγθηηθέο επαιεζεχζεηο άξζξ. 8 παξ. 3 πνι 1072/2011. ειέγρεηαη εάλ: 1. Μεηαθέξζεθαλ ζσζηά ηα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ ζηηο ππνβιεζείζεο δειψζεηο Φ.Π.Α. ; 2. Σεξήζεθαλ νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο θαη πξνυπνζέζεηο ζηηο πεξηπηψζεηο έθπησζεο επί ηνπ ηδίξνπ θαη ζηα εηδηθά θαζεζηψηα Φ.Π.Α. δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο ; 3. Αλ γηα δαπάλεο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, εθπέζζεθε ν αλαινγψλ ΦΠΑ ρσξίο λα ππάξρεη ηέηνην δηθαίσκα, δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο ; 4. Γηα πνηεο δαπάλεο αμίαο κεγαιχηεξεο ησλ ηνλ 2000 επξψ έρεη εθπεζζεί Φ.Π.Α. ρσξίο λα ππάξρεη ηέηνην δηθαίσκα ; 5. Μεηαθέξζεθε γηα ζπκςεθηζκφ πηζησηηθφ ππφινηπν Φ.Π.Α. ρσξίο λα ππάξρεη δηθαίσκα ιφγσ παξαγξαθήο ηνπ θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ; 6. Γηελεξγήζεθε δηαθαλνληζκφο παγίσλ ζηνηρείσλ εθφζνλ ππήξρε ππνρξέσζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ ; 7. Γηελεξγήζεθε επηκεξηζκφο ηνπ θφξνπ ησλ θνηλψλ εηζξνψλ (pro rata) εθφζνλ ππήξρε ππνρξέσζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ 1642/1986 (άξζξν 31 Ν.2859/2000); 8. Δπί απαιιαζζνκέλσλ πσιήζεσλ έρνπλ ηεξεζεί νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο θαη ππάξρνπλ αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά ;

10 9. Δλδνθνηλνηηθέο Παξαδφζεηο, κε αλαινγνχληα Φ.Π.Α. ζηνπο ζπληειεζηέο 19%. (άξζξα 24, 28 1 θαη 34 1 ηνπ 2859/2000). 10. Δπί πσιήζεσλ αγαζψλ ζε πεξηνρέο κε κεησκέλνπο ζπληειεζηέο πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο γηα θνξνινγηθά ζηνηρεία θαζαξήο αμίαο άλσ ησλ 3.000,00 ; Β. Λνηπέο θνξνινγίεο. Διεγθηηθέο επαιεζεχζεηο γηα ηηο ινηπέο θνξνινγίεο (άξζξν 8 παξ. 4 ΠΟΛ. 1072/2011). Διέγρεηαη εάλ: 1 Απφ ηνλ έιεγρν ησλ δνζνιεπηηθψλ ινγαξηαζκψλ 33.07, 33.08, 33.09, θαη (Δπί βηβιίσλ Γ θαηεγνξίαο), δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο ; 2 Απφ ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ησλ θαηά πεξίπησζε παξαθξαηνχκελσλ θαη επηξξηπηφκελσλ θφξσλ ηειψλ θαη εηζθνξψλ, δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο ; 3 Απφ ηνλ έιεγρν ηνπ ραξηνζήκνπ θαη εηζθνξάο ΟΓΑ επί ηεο αμίαο ησλ εξγνιαβηθψλ πξνζχκθσλσλ γηα αλέγεξζε νηθνδνκψλ κε ην ζχζηεκα ηεο αληηπαξνρήο, ησλ νπνίσλ ε ζρεηηθή άδεηα είρε εθδνζεί κέρξη 31/12/2005 (άξζξν 26 Ν. 3522/2006), δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο ; 4 Απφ ηνλ έιεγρν ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο δειψζεσλ Φφξνπ Μεγάιεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (Φ.Μ.Α.Π.) θαη Δληαίνπ Σέινπο Αθηλήησλ (Δ.Σ.ΑΚ.), θαζψο θαη ηελ νξζή ππνβνιή απηψλ, δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο ; Δθιεθηηθέο επαιεζεχζεηο ΠΟΛ 1037/05 γηα Α.Δ. Α. Πξαγκαηνπνηνχληαη ππνρξεσηηθέο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο κε βάζε ην άξζξν 28 2 ηνπ Ν. 3296/04 (ΦΔΚ Α 253/ ) θαη ηα άξζξα 2 θαη 3 ηεο Α.Τ.Ο /1120/ΓΔ-Α/ΠΟΛ.1037/ (ΦΔΚ Β 302/ ) θαζψο θαη ηηο 1 θαη 2 ηεο Α.Τ.Ο /1782/ΓΔ-Α /ΠΟΛ.1081/ (ΦΔΚ Β 706/ ), σο εμήο: Έιεγρνο πξψηεο εκέξαο Θεψξεζε ησλ ηεξνπκέλσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ζεψξεζε ησλ ηεξνπκέλσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε, ηα νπνία θαηά ηελ πξψηε εκέξα ηνπ ειέγρνπ (δελ) βξέζεθαλ εκπξφζεζκα ελεκεξσκέλα. Έιεγρνο Σακείνπ έιεγρνο Σακείνπ ηεο ηξέρνπζαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, απφ ηνλ νπνίν:

11 - Γελ δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα έθζεζε Πξσηφθνιιν Καηακέηξεζεο Σακείνπ. - Γηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα έθζεζε θσηναληίγξαθν ηνπ Πξσηνθφιινπ Καηακέηξεζεο Σακείνπ. Έιεγρνο Αμηφγξαθσλ Έιεγρνο Αμηφγξαθσλ ηεο ηξέρνπζαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, απφ ηνλ νπνίν: -Γελ δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα έθζεζε Πξσηφθνιιν Καηαγξαθήο Αμηφγξαθσλ. - Γηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα έθζεζε θσηναληίγξαθν ηνπ Πξσηνθφιινπ Καηαγξαθήο Αμηφγξαθσλ. Πνζνηηθή θαηακέηξεζε Πνζνηηθή θαηακέηξεζε θαη πεξαηηέξσ αληηπαξαβνιή κε ηα εκθαληδφκελα ππφινηπα ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο, ζηα παξαθάησ βαζηθά είδε: Δίδνο Α.. Δίδνο Β... Β. Γεληθέο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο (ΑΡΘ.ΑΤΟ ΠΟΛ.1037/05 Κ ΠΟΛ.1081/05) Δπαιεζεχζεηο βάζεη ηνηρείσλ Δπηηεδεπκαηία Έλεγτος τήρησης των βιβλίων και των στοιτείων ποσ προβλέπονται από τον ΚΒΣ Απφ ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε, γηα ηελ εμαθξίβσζε εθαξκνγήο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1,2,3,4,7 έσο θαη 16 ηνπ ΠΓ 186/92 (ΚΒ), θαζψο θαη απφ νηθείεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, δηαπηζηψζεθε φηη: 1. Έιεγρνο ηήξεζεο βηβιίσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒΣ Απφ ηνλ έιεγρν απηφ δηαπηζηψλεηαη φηη ηα πην πάλσ βηβιία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξφζζεησλ, θαηά ηηο ειεγρφκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο: - Σεξήζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ. - Γελ ηεξήζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ. 2. Έιεγρνο λνκίκνπ ζύζηαζεο θαη κεηαβνιώλ ηεο επηρείξεζεο Διέγρζεθε, εάλ ε ιφγσ επηρείξεζε ζπζηάζεθε λφκηκα θαη εάλ νη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο θαιχπηνληαη λνκφηππα θαη επίζεο εάλ ηεξήζεθαλ νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.. (Π.Γ. 186/92 Δπαιήζεπζε χςνπο Αθαζαξίζησλ Δζφδσλ Δπαιήζεπζε νξζήο θαηαρψξεζεο εζφδσλ Πξαγκαηνπνηείηαη επαιήζεπζε ηεο νξζήο θαηαρψξεζεο ζηα βηβιία, ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ απφ ηα αζξνίζκαηα «Ε» ησλ θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ κεραλψλ, ησλ απνδείμεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, ησλ ρνλδξηθψλ πσιήζεσλ απφ ηα νηθεία ηηκνιφγηα πψιεζεο θαη γεληθά ησλ πάζεο θχζεσο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ εζφδσλ, αλά δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, σο εμήο:

12 α) Γηα ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν απφ.έσο..(π.ρ. 1/1/2003 έσο 31/12/2003), δηάζηεκα απφ..έσο.ηνπ κήλα (π.ρ. απφ 1 Μαξηίνπ έσο θαη 15 Μαξηίνπ). Δπαιήζεπζε έθδνζεο ζηνηρείσλ εζφδσλ κε βάζε ηα δειηία απνζηνιήο Έγηλε έιεγρνο ηεο έθδνζεο αληίζηνηρσλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο ή απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο θαη γεληθψο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ αμίαο γηα ηα εθδνζέληα δειηία απνζηνιήο σο θαη γηα ηπρφλ έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ππάξρνληα ζπκθσλεηηθά, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα: α) Γηα ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν απφ.έσο..(π.ρ. 1/1/2003 έσο 31/12/2003), δηάζηεκα απφ..έσο.ηνπ κήλα (π.ρ. απφ 1 Μαξηίνπ έσο θαη 15 Μαξηίνπ). Δπαιήζεπζε επηζηξνθψλ - εθπηψζεσλ Έγηλε έιεγρνο χπαξμεο λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ επηζηξνθψλ θαη εθπηψζεσλ, σο εμήο: α) Γηα ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν απφ.έσο..(π.ρ. 1/1/2003 έσο 31/12/2003), δηάζηεκα απφ..έσο.ηνπ κήλα (π.ρ. απφ 1 Μαξηίνπ έσο θαη 15 Μαξηίνπ). Δπαιήζεπζε έθδνζεο ζηνηρείσλ εζφδσλ απφ πξφζζεηα βηβιία Έγηλε έιεγρνο ηεο έθδνζεο αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ εζφδσλ ζε ζρέζε κε ηηο θαηαρσξήζεηο ζηα πξφζζεηα βηβιία πνπ ηεξνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ ΚΒ ή κε Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, σο εμήο: α) Γηα ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν απφ.έσο..(π.ρ. 1/1/2003 έσο 31/12/2003), δηάζηεκα απφ..έσο.ηνπ κήλα (π.ρ. απφ 1 Μαξηίνπ έσο θαη 15 Μαξηίνπ).

13 - Απφ ηνλ παξαπάλσ έιεγρν δελ δηαπηζηψζεθαλ παξαηππίεο ή παξαιείςεηο 1. Δπαιήζεπζε αζξνίζεσλ εζφδσλ Γελ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο ΑΔ κε κεραλνγξαθηθά βηβιία Δπαιήζεπζε ησλ αγνξψλ κε βάζε ηηο πνζφηεηεο Πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ησλ αγνξψλ κε βάζε ηηο πνζφηεηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηα νηθεία δειηία απνζηνιήο ή θαη ηπρφλ θνξησηηθέο, σο εμήο: α) Γηα ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν απφ.έσο..(π.ρ. 1/1/2003 έσο 31/12/2003), δηάζηεκα απφ..έσο.ηνπ κήλα (π.ρ. απφ 1 Μαξηίνπ έσο θαη 15 Μαξηίνπ). Δπαιήζεπζε ησλ αζξνίζεσλ αγνξψλ Γελ πξαγκαηνπνηείηαη ε επαιήζεπζε γηα κεραλνγξαθηθά βηβιία. Έιεγρνο παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ θαη αθνξνιφγεησλ θξαηήζεσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. - Πξαγκαηνπνηείηαη επαιήζεπζε εάλ ειεγρφκελε Αλψλπκε Δηαηξεία θαηά ηηο ειεγρφκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο δελ έθαλε ρξήζε δηαηάμεσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. - Δάλ ε ειεγρφκελε Αλψλπκε Δηαηξεία αλά ειεγρφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, έθαλε ρξήζε δηαηάμεσλ ηνπ αλαπηπμηαθψλ λφκνπ, ηφηε ειέγρεηαη Γηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο απφ. έσο. Πνζφ Νφκνο Δπηπιένλ ειέγρεηαη εάλ ν ζρεκαηηζκφο ησλ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ, θαζψο θαη νη παξαγσγηθέο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, έγηλαλ ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. Έιεγρνο ππεξηηκνινγήζεσλ ππνηηκνινγήζεσλ (άξζξν 39 ηνπ λ.2238/1994) - Απφ ηνλ έιεγρν δηεξεπλψληαη πεξηπηψζεηο ππεξηηκνινγήζεσλ ή ππνηηκνινγήζεσλ. Έιεγρνο αλαπξνζαξκνγήο αμίαο αθηλήησλ. - Πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο εάλ ε ειεγρφκελε Αλψλπκε Δηαηξεία γηα ηα ηδηφθηεηα αθίλεηα, ππέβαιε δήισζε αλαπξνζαξκνγήο αμίαο αθηλήησλ, θαη εάλ πξνέθπςαλ δηαθνξέο. Δπαιεζεχζεηο βάζεη Τπεξεζηαθψλ ηνηρείσλ Τθηζηάκελεο παξαβάζεηο ηνπ Κ.Β.. Γειηία Πιεξνθνξηψλ Λνηπά Πιεξνθνξηαθά ηνηρεία Πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο χπαξμεο γηα ζηνηρεία ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ, δηαζηαπξψζεσλ, δειηίσλ πιεξνθνξηψλ ή θαηαζηάζεσλ ηεο Γ.Γ.Π.. ή ινηπά ζηνηρεία απφ Οξγαληζκνχο, Σξάπεδεο, πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο θαη ινηπέο ππεξεζίεο.ζ χπαξμε ηνπο αμηνπνηείηαη αλάινγα. 1 ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο παξαβάζεηο ή παξαιείςεηο, απηέο αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά αλά δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν.

14 Έιεγρνο Έθδνζεο Πιαζηψλ ή Δηθνληθψλ θαη Λήςεο Δηθνληθψλ Φνξ/θψλ ηνηρείσλ Αμηνπνίεζε πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηψλ Αμηνπνίεζε Γειηίσλ Πιεξνθνξηψλ ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο χπαξμεο πθηζηακέλσλ δειηίσλ πιεξνθνξηψλ έθδνζεο πιαζηψλ ή/θαη εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ή/θαη λφζεπζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ή/θαη ιήςεο εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, πξαγκαηνπνηείηαη αμηνπνίεζε ηνπο θαη εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο ηεο πεξίπησζεο δηαηάμεηο Αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ πγθεληξσηηθψλ Καηαζηάζεσλ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.. Αμηνπνίεζε Φνξνινγηθψλ ηνηρείσλ ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο. Διέγρεηαη ε ππνβνιή δήισζεο ε αθξίβεηα ηεο αιιά θαη ε πεξίπησζε έθδνζε ή ιήςεο πιαζηψλ ή εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ. Γηαζηαπξψζεηο Γεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη. Έιεγρνο ηνπ ηξφπνπ δηαθίλεζεο ησλ αγαζψλ. Έιεγρνο έθδνζεο ζηνηρείσλ δηαθίλεζεο θαη κεηαθνξάο αγαζψλ. Πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο έθδνζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνηρείσλ δηαθίλεζεο θαη κεηαθνξάο (δειηία απνζηνιήο, θνξησηηθέο), γηα λα δηαπηζησζεί εάλ απηά εθδφζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.. θαη λα δηεξεπλεζνχλ ηπρφλ παξαηππίεο ή παξαιχςεηο. Γηαζηαπξσηηθέο επαιεζεχζεηο Πξαγκαηνπνηνχληαη δηαζηαπξσηηθέο επαιεζεχζεηο ησλ πξσηφηππσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κε ηα αληίζηνηρα ζηειέρε δεηγκαηνιεπηηθά ζε θνξνινγηθά ζηνηρεία. Έιεγρνο δπλαηφηεηαο παξαγσγήο, απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο αγαζψλ, θαζψο θαη χπαξμεο εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ. Αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ Έιεγρνο ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ Αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ πνπ δεηήζεθαλ απφ ην V.I.E.S ζρεηηθά κε ηελ εγθπξφηεηα ησλ ΑΦΜ/ΦΠΑ ησλ θνηλνηηθψλ εκπφξσλ θαη ηηο αμίεο ησλ ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ δελ δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο. Έιεγρνο ελδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ. Πξαγκαηνπνηείηαη δηαζηαχξσζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ ππνβιεζέλησλ Αλαθεθαιαησηηθψλ Πηλάθσλ Δλδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ (LISTING) κε ηα δεδνκέλα ησλ ηεξεζέλησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαη ησλ νηθείσλ δειψζεσλ ΦΠΑ θαη Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο θαη απφ ηελ αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ πνπ πθίζηαληαη ζηελ ππεξεζία καο θαη χζηεξα απφ ηελ επηβεβαίσζε εγθπξφηεηαο θνηλνηηθψλ ΑΦΜ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επσλπκίαο ηνπο απφ ηε Γ/λζε ΦΠΑ Σκήκα V.I.E.S ή απφ πθηζηάκελε επηβεβαίσζε ζην πιαίζην εμέηαζεο ππνβιεζέληνο αηηήκαηνο επηζηξνθήο ΦΠΑ.

15 Γ. Δηδηθέο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο (ΑΡΘΡΟ 3 ΑΤΟ ΠΟΛ. 1037/05) Έιεγρνο Σακείνπ θαη Αμηφγξαθσλ ησλ Δθθξεκψλ Γηαρ/θψλ Πεξηφδσλ Έιεγρνο Σακείνπ Πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο Σακείνπ γηα δηαπίζησζε ηπρφλ πηζησηηθψλ ππνινίπσλ ή δηαθνξψλ γηα θάζε ειεγρφκελε εθθξεκή δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Έιεγρνο Αμηφγξαθσλ Πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο Αμηφγξαθσλ γηα δηαπίζησζε ηπρφλ πηζησηηθψλ ππνινίπσλ ή δηαθνξψλ γηα θάζε ειεγρφκελε εθθξεκή δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ.. Δπαιήζεπζε Πνζνηηθψλ Τπφινηπσλ ησλ Μεξίδσλ ηνπ Βηβιίνπ Απνζήθεο Πξαγκαηνπνηείηαη επαιήζεπζε αλ ηα ινγηζηηθά πνζνηηθά ππφινηπα ησλ κεξίδσλ ηνπ βηβιίνπ Απνζήθεο, ησλ πην θάησ εηδψλ, ζπκθσλνχλ κε ηηο πνζφηεηεο πνπ απνγξάθεθαλ ζην ηέινο θάζε εθθξεκνχο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Έιεγρνο Κιεηζηήο Απνζήθεο -Δάλ ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο θιεηζηήο απνζήθεο. Με βάζε ηελ ηηκή κνλάδαο, ηελ πνζφηεηα θαη ηε ζπλνιηθή αμία, επηιέγνληαη 2 ηνπιάρηζηνλ είδε ζηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο θιεηζηήο απνζήθεο, Έιεγρνο Οξζήο Απνηίκεζεο Απνγξαθέλησλ Απνζεκάησλ Δάλ ε ειεγρφκελε Αλψλπκε Δηαηξεία ηεξεί βηβιίν Απνζήθεο, επηιέγνληαη γηα έιεγρν δχν είδε, κε βάζε ηελ ηηκή κνλάδαο, ηελ πνζφηεηα θαη ηε ζπλνιηθή αμία, αλά δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν θαη αλά απνζεθεπηηθφ ρψξν θαη δηαπηζηψλεηαη εάλ απνηηκήζεθαλ νξζά. ηα αλσηέξσ είδε Έιεγρνο Βηβιίνπ Παξαγσγήο Κνζηνινγίνπ. Πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα λα δηαπηζησζεί αλ πθίζηαληαη αδηθαηνιφγεηεο απνθιίζεηο κεηαμχ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη παξαγσγήο, θαζψο θαη αλ ππάξρεη αδηθαηνιφγεηα κεγάιε θχξα γηα δχν είδε. Έιεγρνο Οξζήο Μεηαθνξάο Απνηειεζκαηηθψλ Λνγαξηαζκψλ Πξαγκαηνπνηείηαη επαιήζεπζε ζηνπο ινγαξηαζκνχο "Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο" θαη "Απνηειεζκάησλ Υξήζεο" ηεο νξζήο θαηαρψξεζεο ησλ ππνινίπσλ ησλ απνηειεζκαηηθψλ ινγαξηαζκψλ απφ ην Γεληθφ Καζνιηθφ θαη ηα Αλαιπηηθά Καζνιηθά, θαζψο θαη δηαπίζησζε ηπρφλ θαηαρψξεζεο ζ' απηνχο πνζψλ απφ κε απνηειεζκαηηθνχο ινγαξηαζκνχο ή πξνβιέςεσλ κε εθπεζηέσλ ή αληηινγηζκψλ. Αμηνπνίεζε Πηζηνπνηεηηθψλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ. εαλ ε ειεγρφκελε επηρείξεζε εκπίπηεη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη ειέγρεηαη απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο ή απφ ηελ αλαγλσξηζκέλε Διεγθηηθή Δηαηξία αμηνπνηνχκε ηη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ πξνθχπηεη φηη:

16 Έιεγρνο γηα ηνλ Πξνζδηνξηζκφ Καζαξψλ Κεξδψλ Σερληθψλ Δπηρεηξήζεσλ. Πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο θαη δηαπηζηψλνπκε εάλ ηα θαζαξά θέξδε έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Έιεγρνο Γαπαλψλ Γεληθά Πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο θάζε δαπάλεο πνπ ππεξβαίλεη ηηο δξαρκέο ή ηα 881 επξψ, θαηά πεξίπησζε. Δπίζεο ειέγρνληαη αλεμαξηήησο πνζνχ, ηα έμνδα ηαμηδηψλ, ππνδνρήο θαη θηινμελίαο, θαζψο θαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ επηβαηηθά απηνθίλεηα θαη αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.2238/1994. Σέινο ειέγρνληαη αλεμαξηήησο πνζνχ ηα έμνδα θαη νη δαπάλεο ησλ ινγαξηαζκψλ 60 «ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ», 63 «θφξνη-ηέιε» θαη 68 «πξνβιέςεηο εθκεηαιιεχζεσο» ηνπ Δ.Γ.Λ.. θαη νη απνζβέζεηο παγίσλ θαη επηζθαιψλ απαηηήζεσλ. Γ. Πξφζζεηεο δηαπηζηψζεηο ειέγρνπ. Γηα ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε κε βάζε ηα άξζξν 4 ηεο Α.Τ.Ο /1120/ΓΔ- Α/ΠΟΛ.1037/ , πέξαλ ησλ πην πάλσ ππνρξεσηηθψλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ πξνβιέπνληαη πξφζζεηεο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο γηα θάζε πεξίπησζε κε βάζεη ηα επξήκαηα ησλ αλσηέξσ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ. Γηα ην αληηθείκελν εξγαζηψλ. [Αλαγξάθεηαη ην πξαγκαηηθφ αληηθείκελν εξγαζηψλ κε ην νπνίν αζρνιήζεθε ε Αλψλπκε Δηαηξεία ηηο ειεγρφκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο. Οη θιάδνη ζηνπο νπνίνπο δαζηεξηνπνηήζεθε (εκπνξηθφο, βηνκεραληθφο, ηερληθφο ή παξνρήο ππεξεζηψλ θ.ι.π.) θαη φηηδήπνηε άιιν ραξαθηεξίδεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Αλ πξφθεηηαη γηα βηνηερλία ή βηνκεραλία αλαθέξεηαη ππνρξεσηηθά ε αθνινπζνχκελε παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαζψο θαη ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ηερληθφο εμνπιηζκφο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο]. Γηα ηα αθαζάξηζηα έζνδα [Αλαγξάθεηαη ν ηφπνο πσιήζεσλ (εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ), ν ηξφπνο (ρνλδξηθά ιηαληθά) θ.ι.π.] Γηα ηηο αγνξέο. [Αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε ησλ αγνξψλ (εζσηεξηθφ, Δπξσπατθή Έλσζε, ηξίηεο ρψξεο ) θαη νπνηαδήπνηε άιιε παξαηήξεζε αθνξά ηηο αγνξέο θαη δελ αλαθέξζεθε πην πάλσ ζην θεθάιαην ησλ επαιεζεχζεσλ]. Γηα ηηο δαπάλεο. (Αλαγξάθεηαη νπνηαδήπνηε άιιε παξαηήξεζε αθνξά ηηο δαπάλεο θαη δελ αλαθέξζεθε πην πάλσ ζην θεθάιαην ησλ επαιεζεχζεσλ ή ζην πφξηζκα). Γηα ηηο απνγξαθέο. (Αλαγξάθεηαη ε κέζνδνο απνηίκεζεο ηεο απνγξαθήο,, εάλ απηή αθνινπζείηαη πάγηα θαη νπνηαδήπνηε άιιε παξαηήξεζε π.ρ. σο πξνο ην είδνο θ.ι.π.).

17 Γηα ην κεηθηφ θέξδνο. (Γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζχγθξηζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε θαηάζηξσζε απνηειεζκάησλ κε απηφ πνπ πξάγκαηη επηηπγράλεη ζηηο επί κέξνπο πσιήζεηο ηεο ε ειεγρφκελε επηρείξεζε. Σπρφλ απνθιίζεηο αηηηνινγνχληαη. Δπίζεο εάλ ππάξρνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γίλεηαη ζχγθξηζε κε ηνλ.μ.κ. νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ. Δπί πιένλ γίλεηαη ζχγθξηζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο κε ην κηθηφ θέξδνο πξνεγνχκελσλ νξηζηηθψλ εηψλ). Γηα ηα θαζαξά θέξδε. (Αλαγξάθεηαη νπνηαδήπνηε άιιε παξαηήξεζε αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ή ηδηαίηεξν θαζεζηψο πξνζηνξηζκνχ ησλ θεξδψλ αλ ππάξρεη, νη νηθείνη ΜΚΚ θ.ι.π.). Γηα ηηο κεηαηξνπέο-απνξξνθήζεηο ζπγγελεχζεηο. (Αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε ηεο επηρείξεζεο θαη νπνηαδήπνηε άιιε παξαηήξεζε ζρεηηθά κε κεηαηξνπή ηεο, απνξξφθεζε, ζπγρψλεπζε, θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ινηπά ζέκαηα ζρεηηθά κε απηή). Δηζφδεκα α πεγήο απφ ηδηφρξεζε αθηλήησλ. (ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε έρεη αθίλεηα πνπ ηδηνρξεζηκνπνηεί ή παξαρσξεί δσξεάλ ηε ρξήζε ηνπο θαη γηα ηα νπνία ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο επηβνιήο ζπκπιεξσκαηηθνχ θφξνπ, πξνζδηνξίδεηαη ε ηεθκαξηή αμία κηζζψκαηνο ή ηδηνρξεζηκνπνίεζεο θαη ζπγθξίλεηαη κε ηα δεισζέληα). Δηζφδεκα απφ ζπκκεηνρέο. (ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε έρεη εηζνδήκαηα απφ ζπκκεηνρέο αλαθέξνληαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρεη θαζψο θαη γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη). πλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. (ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ζπκκεηέρεη άκεζα ή έκκεζα ζε άιιεο εηαηξίεο, ζπγγελείο, ζπκκεηνρηθνχ ελδηαθέξνληνο, ή έρνπλ εληαία δηεχζπλζε ή θνηλή δηνίθεζε ή έρνπλ δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο αλαγξάθεηαη αλάινγα). θνξνινγία θεξδψλ θαη κεξηζκάησλ. [ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε, εηδηθά πνιπκεηνρηθή, δηαλέκεη θέξδε κε ηε κνξθή κεξηζκάησλ, κπνξεί λα εμεηάδεηαη αλ ηα κεξίζκαηα πνπ δελ δεηήζεθαλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο κεηά ηελ πάξνδν πεληαεηίαο απφ ηφηε πνπ θαηέζηεζαλ απαηηεηά (εκεξνκελία έγθξηζεο ηζνινγηζκνχ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε), παξαγξάθεθαλ κεηά ηελ πάξνδν ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ θαη απνδφζεθαλ ζ απηφ]. Λνηπέο παξαηεξήζεηο ηνπ ειέγρνπ. [Αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά παξαηεξήζεηο ηνπ ειέγρνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ ηζνινγηζκψλ, ηελ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη απφ ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ ηεξνχλ ηα βηβιία ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Γ.Λ.Π.). Δπί πιένλ αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ην κέγεζνο, ηελ νξγάλσζε, ην ρξφλν ίδξπζεο θαη ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο. Δπί πιένλ πξναηξεηηθά αλαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο ηνπ ειέγρνπ γηα νπνηαδήπνηε ινηπά ζέκαηα].

18 Έιεγρνο βεβαησκέλσλ ε θαη ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιψλ. Έπεηηα απφ ηνλ έιεγρν πνπ έγηλε κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, αθνινπζήζεθαλ νη ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο εγθπθιίνπ /652/0016/1.2.05, ζπκπιεξψζεθε ν ζρεηηθφο Πίλαθαο ηνπ νηθείνπ Δηδηθνχ Δληχπνπ Πιεξνθνξηψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ (Δ505, Δ506 αλάινγα) κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ νθεηιέηε-ειεγρφκελνπ πξνο ηξίηα πξφζσπα ή πξνο ην Γεκφζην ή πξνο Δπηρεηξήζεηο ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα ή Πξφζσπα ζηα νπνία έρεη ρνξεγήζεη δάλεηα θαη παξαδφζεθε ζηνλ Δπφπηε Διέγρνπ ΔΛΔΚΣΗΚΔ ΔΠΑΛΖΘΔΤΔΗ ΠΟΛ. 1159/ Διεγθηηθέο επαιεζεχζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (ΠΟΛ. 1159/2011). 1. Γαπάλεο Μηζζνδνζίαο (α) Να ειεγρζεί φηη νη εηζθνξέο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία έρνπλ θαηαβιεζεί ή βεβαησζεί ή ππάξρεη λφκηκε απαιιαγή, αιιηψο ε αληίζηνηρε δαπάλε ηεο κηζζνδνζίαο δελ είλαη εθπεζηέα (ππνπ. αα' πεξ. α 1 άξζξ. 31 Ν.2238/1994). (β) Να ειεγρζεί φηη νη δαπάλεο κηζζνδνζίαο έρνπλ εμνθιεζεί κέζσ επαγγεικαηηθψλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ή επηηαγψλ πνπ εμνθινχληαη κέζσ ησλ ίδησλ ινγαξηαζκψλ. Αιιηψο νη δαπάλεο κηζζνδνζίαο δελ αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε (ππνπ. αα' πεξ. α 1 άξζξ. 31 Ν.2238/1994). (γ) Να ειεγρζεί ζε εηήζηα βάζε ν νξζφο ππνινγηζκφο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα δχν ηνπιάρηζηνλ ππαιιήινπο θαη δχν εξγάηεο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο. 2. Γσξεέο α. Γεκφζην β. ΟΣΑ γ. Δζληθφ Σακείν Κνηλσληθήο πλνρήο δ. Ζκεδαπά Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ε. Κξαηηθά θαη δεκνηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαη λνζνθνκεία πνπ είλαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ Κξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζη. Σακείν αξραηνινγηθψλ πφξσλ δ. Κνηλσθειή ηδξχκαηα ε. σκαηεία κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη ρνξεγνχλ ππνηξνθίεο ζ. Ηεξνχο Νανχο η. Ηεξέο Μνλέο ηνπ Αγίνπ Όξνπο

19 θ. Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνππφιεσο, Παηξηαξρείν Αιεμαλδξείαο θαη Ηεξνζνιχκσλ, Ηεξά Μνλή ηλά, Οξζφδνμε Δθθιεζία ηεο Αιβαλίαο. ι. Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ κ. Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ λφκηκα έρνπλ ζπζηαζεί ε ζπληζηψληαη θαη ηα νπνία επηδηψθνπλ θνηλσθειείο ζθνπνχο. λ. Δξεπλεηηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο θνξείο πνπ δηέπνληαη απφ ηνπο λφκνπο 1514/1985 θαη 3653/2008. μ. Δξεπλεηηθά θέληξα πνπ απνηεινχλ εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζπζηαζεί λφκηκα. (I) Να ειεγρζεί φηη ρξεκαηηθά πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ιφγσ ρνξεγίαο ζε δηθαηνχρνπο ηνπ Ν. 3525/2007 θαη πξνο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ λφκηκα ππάξρνπλ ή ζπληζηψληαη, εθφζνλ επηδηψθνπλ ζθνπνχο πνιηηηζηηθνχο δελ κπνξνχλ λα μεπεξλνχλ ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ή ησλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηζνινγηζκνχο. Να ειεγρζεί γηα φιεο ηηο αλψηεξεο δσξεέο θαη ρνξεγίεο φηη δελ έρνπλ εθπέζεη κε βάζε άιιε δηάηαμε. Να ειεγρζεί φηη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δσξεψλ πνπ εθπίπηνπλ δελ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ πξηλ απφ ηελ αθαίξεζε απηψλ ησλ πνζψλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο νηθείαο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο. Γελ θαηαβάιιεη ρξεκαηηθά πνζά ππφ κνξθή ρνξεγηψλ ή δσξεψλ ζε δηθαηνχρνπο ηνπ Ν. 3525/2007 θαη πξνο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα εκεδαπά ΝΠΗΓ, πνπ επηδηψθνπλ ζθνπνχο πνιηηηζηηθνχο. / Γηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο ζηα θαηαβαιιφκελα απφ ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε ρξεκαηηθά πνζά ππφ κνξθή ρνξεγηψλ ή δσξεψλ ζε δηθαηνχρνπο ηνπ Ν. 3525/2007 θαη πξνο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα εκεδαπά ΝΠΗΓ, πνπ επηδηψθνπλ ζθνπνχο πνιηηηζηηθνχο θαη πξνζηέζεθαλ ζηηο ινγηζηηθέο δηαθνξέο ηεο δειψζεσο θαη ηνπ ειέγρνπ.. (ηη) Να ειεγρζεί αλ ε δσξεά θηλεηψλ κλεκείσλ ζην Γεκφζην θαιχπηεηαη κε απνδνρή πνπ γίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ χζηεξα απφ γλψκε ηνπ γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. Δπίζεο εάλ ε απνηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ κλεκείνπ έγηλε απφ εηδηθή εθηηκεηηθή επηηξνπή θαη απνδνρή ηεο αμίαο απφ ην δσξεηή. Δάλ ε δσξεά γίλεηαη ζε κλεκεία πνπ δελ αλήθνπλ ζην Γεκφζην λα ειεγρζεί αλ ε απνδνρή γίλεηαη κεηά απφ ρξεκαηηθή απνηίκεζε απφ ηελ εηδηθή εθηηκεηηθή επηηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. Δπίζεο λα ειεγρζνχλ εάλ ην πνζφ πνπ αθαηξείηαη δελ ππεξβαίλεη ην 15% ηνπ ζπλφινπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ή θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο νπνίαο εθπίπηεη θαη ππάξρεη θαη ε γλσκνδφηεζε ηεο πην πάλσ επηηξνπήο. (ηηη) Να ειεγρζεί εάλ ε αμία ησλ εηδψλ δηαηξνθήο πνπ δσξίδνληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ ή εκπνξεχνληαη ηέηνηα αγαζά πξνο ηελ Σξάπεδα Σξνθίκσλ - Ίδξπκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πείλαο ηζνχηαη πξνο ην θφζηνο απφθηεζεο ή παξαγσγήο ησλ ελ ιφγσ αγαζψλ θαη έρεη εθδνζεί ην πξνβιεπφκελν παξαζηαηηθφ απφ ην άξζξν 14 ηνπ ΚΒ.

20 (ηλ) Να ειεγρζεί ε αμία ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ θαη ησλ αζζελνθφξσλ απηνθηλήησλ πνπ κεηαβηβάδνληαη ιφγσ δσξεάο ζηα Κξαηηθά θαη Γεκνηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαη λνζνθνκεία πνπ απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 3. Έιεγρνο χςνπο δσξεψλ Να ειεγρζεί φηη ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζηα αλσηέξσ ζη, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, δελ ππεξβαίλνπλ πνζνζηφ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ή ησλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηζνινγηζκνχο. Όηαλ ηα πνζά ησλ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ, κε εμαίξεζε ηηο δσξεέο πξνο ην Γεκφζην θ.ιπ. (αλσηέξσ α-ε) ππεξβαίλνπλ ηα 290 εηεζίσο, δελ αλαγλσξίδνληαη ζαλ εθπεζηέα δαπάλε αλ δελ έρνπλ θαηαηεζεί ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή ζε ηξάπεδα πνπ λφκηκα ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα. 4. Αζθάιηζηξα Να ειεγρζεί αλ ηα αζθάιηζηξα πνπ θαηαβάιινπλ νη επηρεηξήζεηο γηα νκαδηθή αζθάιηζε δσήο ηνπ εξγαηνυπαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπο, δελ ππεξβαίλνπλ, γηα θαζέλα απφ ηνπο αζθαιηδφκελνπο, ηα 1.500,θαζψο ην επηπιένλ πνζφ δελ εθπίπηεη. 5. Γαπάλεο απηνθίλεησλ Να ειεγρζεί φηη νη δαπάλεο απηνθηλήησλ (ζπληήξεζε, ιεηηνπξγία, επηζθεπή, θπθινθνξία, απνζβέζεηο θαη κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζε εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ή νπνηνλδήπνηε ηξίην) έρνπλ εθπεζηεί θαηά ηα αθφινπζα: α. θαηά 70% γηα επηβαηηθά έσο cc β. θαηά 35% γηα επηβαηηθά κεγαιχηεξα ησλ cc (πεξ. β 1 άξζξνπ 31 Ν. 2238/1994). 6. Γεδνπιεπκέλνη ηφθνη Δθπίπηνπλ νη δεδνπιεπκέλνη, θάζε είδνπο, ηφθνη δαλείσλ ή πηζηψζεσλ. Δμαηξνχληαη (i) ηφθνη ππεξεκεξίαο γηα νθεηιφκελνπο θφξνπο, ηέιε, εηζθνξέο θαη πξφζηηκα πξνο ην δεκφζην θαη ΝΠΓΓ. (πεξ. δ 1 άξζξνπ 31 Ν. 2238/1994). (ii) ηφθνη δαλείσλ γηα αγνξά κεηνρψλ εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ εηαηξεηψλ αλ ε ζπκκεηνρή κεηαβηβάζηεθε εληφο 2 εηψλ απφ ηνλ ρξφλν απφθηεζεο. (ηηη) ηφθνη δαλείσλ γηα αγνξά κεηνρψλ ζε λνκηθφ πξφζσπν πνπ είλαη θάηνηθνο ή έρεη ηελ θαηαζηαηηθή ή πξαγκαηηθή ηνπ έδξα ζε θξάηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ηνπ άξζξνπ 51 Α ηνπ Ν. 2238/1994 ή ζε θξάηνο κε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο θαζψο θαη νη ηφθνη δαλείσλ πνπ θαηαβάιινληαη ζηηο εηαηξείεο απηέο. (ηλ) νη δεδνπιεπκέλνη ηφθνη δαλείσλ πνπ θαηαβάιινληαη ή πηζηψλνληαη ζε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε ηνπ άξζξνπ 39 παξ3 ηνπ Ν. 2238/1994 θαηά ην κέξνο πνπ ην ζπλνιηθφ χςνο δαλείσλ απφ ηηο ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο ππεξβαίλεη θαηά κέζν φξν θαη θαηά

21 δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ην ηξηπιάζην ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο. Γελ ηίζεηαη πεξηνξηζκφο έθπησζεο ιφγσ ζρέζεο κε ηα ίδηα θεθάιαηα γηα αλψλπκεο εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, εηαηξείεο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ, εηαηξείεο εηδηθνχ ζθνπνχ, ηνπ Ν. 3156/2003 θαη 3601/2007 κε έδξα ηελ Διιάδα, ζηηο εηαηξείεο παξνρήο πηζηψζεσλ ηνπ Ν.2937/2001 π.ρ αλψλπκεο εηαηξείεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Ν.3606/2007 θαζψο θαη γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα. Να ειεγρζεί φηη ε επηρείξεζε δελ εμέπεζε ηφθνπο ησλ πεξηπηψζεσλ η - ηλ. 7. Αμία πξψησλ πιψλ Να ειεγρζεί εάλ ε αμία ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ, θαζψο θαη ησλ άιισλ εκπνξεχζηκσλ πξντφλησλ, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη εηδηθέο δαπάλεο επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο θαη αζθάιεηαο (πεξ. γ 1 άξζξνπ 31 Ν. 2238/1994) θαηαβάιινληαη ή νθείινληαη ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα ησλ νπνίσλ ε δξαζηεξηφηεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή εμαληιήζεθε ζηελ ηηκνιφγεζή ηεο θαη ε παξάδνζε ησλ αγαζψλ ή ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ δηελεξγήζεθε απφ ηξίην πξφζσπν. 8. Φφξνη - Σέιε Να ειεγρζεί φηη ε επηρείξεζε δελ έρεη εθπέζεη θφξνπο πνπ βαξχλνπλ ηξίηνπο (π.ρ. κεηφρνπο, πξνζσπηθφ, θηι) (πεξ. ε 1 άξζξνπ 31). 9. Απνζβέζεηο Να ειεγρζεί φηη ηα πνζνζηά απνζβέζεσλ δελ μεπεξλνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Π.Γ. 299/2003. Σπρφλ επηπιένλ απνζβέζεηο δελ εθπίπηνπλ θνξνινγηθά. 10. Γαπάλεο βειηηψζεσλ / πξνζζεθψλ ζε κηζζσκέλα αθίλεηα Να ειεγρζεί φηη νη δαπάλεο γηα βειηηψζεηο θαη πξνζζήθεο ζε κηζζσκέλα αθίλεηα εθπίπηνπλ ηζφπνζα απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ ρξήζεσλ πνπ δηαξθεί ε κίζζσζε. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν εηήζηνο ζπληειεζηήο απφζβεζεο πνπ πξνθχπηεη κε απηφ ηνλ ηξφπν είλαη κηθξφηεξνο απφ ην ζπληειεζηή πνπ νξίδεηαη απφ ην Π.Γ. 299/2003 γηα ην ίδην πάγην ζηνηρείν, φηαλ απηφ είλαη ηδηφθηεην, εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα απφ ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα. 11. Μαζεκαηηθά απνζέκαηα Δθπίπηνπλ ηα καζεκαηηθά απνζέκαηα ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ θαη ηα απνζέκαηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ, κε βάζε ζχκβαζε, ζα πεξηέιζνπλ ζην Γεκφζην ή ζε ηξίηνπο (πεξ. δ 1 άξζξνπ 31). Να ειεγρζεί ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο. 12. Εεκηά απφ πψιεζε / θαηεδάθηζε αθηλήηνπ

22 (α) Να ειεγρζεί φηη ε ηηκή πψιεζεο πνπ ιήθζεθε ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δεκηάο απφ πψιεζε αθηλήηνπ δελ είλαη κηθξφηεξε, απφ απηή πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί θνξνινγίαο κεηαβηβάζεσο αθηλήησλ (πεξ. ε 1 άξζξνπ 31). Σπρφλ δηαθνξά δελ εθπίπηεη θνξνινγηθά. (β) Να ειεγρζεί φηη δελ εμέπεζε ε αλαπφζβεζηε αμία ησλ θαηεδαθηζζέλησλ θηηξίσλ (πεξ. ε 2 άξζξνπ 31). 13. Πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ Να ειεγρζεί φηη ε πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ζρεκαηίδεηαη κε πνζνζηφ 0.5% επί ηεο αλαγξαθφκελεο αμίαο ζηα ηηκνιφγηα πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ. Σπρφλ ππεξβάιινλ πνζφ δελ εθπίπηεη θνξνινγηθά. α) Να ειεγρζεί φηη απφ ηηο κηθηέο πσιήζεηο έρνπλ αθαηξεζεί νη επηζηξνθέο, νη εθπηψζεηο θαη νη εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο (πεηξειαηνεηδψλ, θαπλνχ θαη αιθννινχρσλ πνηψλ). β) Να ειεγρζεί φηη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο δελ ειήθζεζαλ ππφςε νη πσιήζεηο ή ε παξνρή ππεξεζηψλ ζην δεκφζην, δήκνπο, θνηλφηεηεο, δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο ή επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο θαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ. γ) Να ειεγρζεί φηη ε ζσξεπκέλε πξφβιεςε γηα επηζθαιείο πειάηεο δελ μεπεξλά ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ πειαηψλ θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ ην ππφινηπν ησλ πειαηψλ δελ πεξηιακβάλνληαη ππφινηπα πνπ αθνξνχλ ην δεκφζην, δήκνπο ή θνηλφηεηεο, δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο ή επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο θαη ΝΠΓΓ. Να ειεγρζεί ν νξζφο ππνινγηζκφο ηνπ πνζνχ ηεο πξφβιεςεο ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ φπσο πρ. ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξείεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, επηρεηξήζεηο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, επηρεηξήζεηο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, επηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο ζπλδξνκεηηθψλ ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ, επηρεηξήζεηο δηαλνκήο θαη παξνρήο θπζηθνχ αεξίνπ, εθκεηάιιεπζεο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ δεκνζίαο ρξήζεο. Γηα ηνπο πειάηεο πνπ δηαγξάθνληαη θαη γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ αζθεζεί εηδηθά κέηξα λα ειεγρζεί εάλ ε επηρείξεζε γλσζηνπνίεζε ζε απηνχο ηε δηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα Δπξψ. Δπίζεο λα ειεγρζεί φηη έρεη ππνβιεζεί ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε κε πιήξε ζηνηρεία γηα ηνλ θαζέλα πειάηε ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηεο επηρείξεζεο κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ΚΒ. δ) Να ειεγρζεί εάλ ε πξφβιεςε ε νπνία ζρεκαηίζζεθε ηελ πεξίνδν , πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξήζεσλ πνπ θιείλνπλ κε 30/06/2011 θαη εθεμήο, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηαγξαθέο απαηηήζεσλ απφ επηζθαιείο πειάηεο ή εάλ έρεη κεηαθεξζεί ζηα έζνδα ηεο ρξήζεο 2010.

23 14. Γηθαηψκαηα / Έμνδα δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο Δθπίπηνπλ ηα δηθαηψκαηα ή απνδεκηψζεηο πνπ θαηαβάιινληαη ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηερληθήο βνήζεηαο, επξεζηηερληψλ, κπζηηθψλ βηνκεραληθψλ κεζφδσλ θαη ηχπσλ, ζεκάησλ ζρεδίσλ, πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ζπλαθψλ δηθαησκάησλ. Να ειεγρζεί εάλ ηα δηθαηψκαηα ή νη απνδεκηψζεηο θαηαβάιινληαη πξνο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα πνπ είλαη θάηνηθνο ή έρεη ηελ έδξα ηνπ ή είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε θξάηνο κε ζπλεξγάζηκα ζην θνξνινγηθφ ηνκέα, φπσο ζα θαζνξίδνληαη απφ απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθνχ ηνλ Ηαλνπάξην θάζε έηνπο ή ζε θξάηνο πνπ ππφθεηηαη ζε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 51Α ηνπ Ν.2238/1994 θαζψο ζηελ πεξίπησζε απηή δελ αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε εθηφο θαη αλ ν ελδηαθεξφκελνο απνδείμεη φηη νη δαπάλεο απηέο αθνξνχλ πξαγκαηηθέο θαη ζπλήζεηο ζπλαιιαγέο θαη δελ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ κεηαθνξά θεξδψλ ή εηζνδεκάησλ ή θεθαιαίσλ κε ζθνπφ ηελ θνξναπνθπγή ή θνξνδηαθπγή. Να ειεγρζεί εάλ γηα ηα δηθαηψκαηα ε νη απνδεκηψζεηο ζπληξέρνπλ θαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο έθπησζεο: Έγγξαθε ζχκβαζε θαη ηηκνιφγην Απφδνζε ηνπ νηθείνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ Πίζησζε ή θαηαβνιή εληφο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο πνπ αθνξνχλ Με ελζσκάησζε ζηελ ηηκή πψιεζεο Πνζνζηφ θαηαβνιήο λα κελ ππεξβαίλεη ηνλ κέζν φξν ησλ πνζνζηψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ επηρεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ νκίινπ άιισλ ρσξψλ Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο δαπάλεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, νξγάλσζεο θαη αλαδηνξγάλσζεο. 16. Γαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο Δθπίπηνπλ νη δαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο θαηά ην ρξφλν ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, κε εμαίξεζε απηέο πνπ αθνξνχλ πάγην εμνπιηζκφ νη νπνίεο απνζβέλνληαη ηζφπνζα ζε ηξία (3) έηε. Να ειεγρζεί ε ζπκκφξθσζε ηεο επηρείξεζεο κε ηα αλσηέξσ. 17. Έμνδα πξψηεο εγθαηάζηαζεο Δθπίπηνπλ ηα έμνδα πξψηεο εγθαηάζηαζεο θαη θηήζεο αθηλήησλ είηε εθάπαμ θαηά ην έηνο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο είηε ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα κέζα ζε κία (1) πεληαεηία. Να ειεγρζεί ε ζπκκφξθσζε ηεο επηρείξεζεο κε ηα αλσηέξσ. 18. Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ Να ειεγρζεί φηη έγηλε αλακφξθσζε ηεο πξφβιεςεο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ, ψζηε ε εθπεζηέα δαπάλε λα κε μεπεξλά ην πνζφ πνπ αθνξά κφλν ην πξνζσπηθφ πνπ πξφθεηηαη λα ζπληαμηνδνηεζεί θαηά ηελ επφκελε ρξήζε (πεξ. ηε 1 άξζξνπ 31).

24 19. Γαπάλεο δηαθήκηζεο Να ειεγρζεί φηη νη δαπάλεο δηαθήκηζεο έρνπλ εθπεζζεί κέζα ζηε ρξήζε πνπ εθδφζεθε ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν. Να ειεγρζεί φηη γηα ηηο δαπάλεο δηαθήκηζεο πνπ ππφθεηληαη ζε δεκνηηθφ ηέινο 2%, απηφ έρεη θαηαβιεζεί, αιιηψο δελ εθπίπηνληαη. Σν δεκνηηθφ ηέινο πξέπεη λα πιεξσζεί κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη δηθαίσκα έθπησζεο ησλ αληίζηνηρσλ δαπαλψλ.. Να ειεγρζεί φηη γηα ηηο δαπάλεο δηαθήκηζεο πνπ ππφθεηληαη ζε αγγειηφζεκν (λ.2328/95), απηφ έρεη θαηαβιεζεί, αιιηψο νη ζρεηηθέο δαπάλεο δελ εθπίπηνληαη. 20. Μηζζψκαηα ζε εηαηξείεο leasing Δθπίπηνπλ ηα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιιεη ν κηζζσηήο ζηηο εηαηξίεο ηνπ Ν. 1665/1986 ή ζε αιινδαπέο εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Δμαηξνχληαη ηα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη γηα αθίλεηα θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγνχλ ζηελ αμία ηνπ νηθνπέδνπ. Να ειεγρζεί ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο. 21. Εεκηέο απφ παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα Δθπίπηνπλ νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβάζεηο ή πξάμεηο επί παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα θάιπςε θηλδχλσλ. Να ειεγρζεί ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο. 22. Γαπάλεο επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ Δθπίπηνπλ ηα πνζά πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε γηα επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επηκφξθσζε έρεη ζρέζε κε ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ή ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ κέζα ζηελ επηρείξεζε ή ηέινο, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ή ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 23. Αγνξά Ζ/Τ ληα ηειεξγαζία Δθπίπηνπλ ηα πνζά γηα αγνξά Ζ/Τ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηειεξγαζία ησλ ππαιιήισλ Να ειεγρζεί ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο. 24. Γαπάλεο ηαμηδηψλ Να ειεγρζεί φηη νη δαπάλεο ηαμηδηψλ ζπλνδεχνληαη φρη κφλν απφ ηα παξαζηαηηθά ηνπ γξαθείνπ ηαμηδηψλ, αιιά θαη απφ ηα εηζηηήξηα ή απφ ηηο απνδείμεηο πψιεζεο ησλ εηζηηεξίσλ. Οη ελ ιφγσ δαπάλεο πεξηιακβάλνπλ ηε κεηάβαζε, δηακνλή θαη δηαηξνθή

25 ζηελ αιινδαπή κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηα έμνδα δηαηξνθήο λα κελ είλαη κεγαιχηεξα απφ ην θφζηνο δηακνλήο. 25. Γαπάλεο μελνδνρείσλ (α) Δθπίπηνπλ ηα πνζά πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε γηα ηε δηακνλή εξγαδνκέλσλ ηεο ζε μελνδνρεία, ελνηθηαδφκελα δσκάηηα ή νηθίεο πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθφ κέξνο απφ ηε κφληκε θαηνηθία ηνπο, ιφγσ εθηφο έδξαο εξγαζίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε απφζηαζε ηνπ ηφπνπ εξγαζίαο θαη ηεο πξνζσξηλήο δηακνλήο απέρεη απφ ηε έδξα ηνπο 100 ρικ θαη άλσ θαη επηπιένλ ηα δηθαηνινγεηηθά έρνπλ εθδνζεί ζην φλνκα ηεο εηαηξίαο. (β) Δθπίπηνπλ ηα έμνδα δηαλπθηέξεπζεο ζε μελνδνρείν, αιινδαπψλ πειαηψλ, αληηπξνζψπσλ θαη δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα εθδνζέληα θνξνινγηθά ζηνηρεία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην μελνδνρείν βξίζθεηαη εληφο ηνπ λνκνχ ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε έδξα ή ππνθαηάζηεκα ηεο επηρείξεζεο πνπ βαξχλεηαη κε ηα πην πάλσ έμνδα. Δθπίπηεη επίζεο ε αμία ησλ δψξσλ πξνο ηα αλσηέξσ πξφζσπα θαη κέρξη 20 Δπξψ γηα θάζε δσξενδφρν Αληαπνδνηηθφ ηέινο ζπκκέηνρεο ζε ζπιινγηθφ ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Δθπίπηεη ην αληαπνδνηηθφ ηέινο πνπ θαηαβάιιεη κηα επηρείξεζε ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζε ζπιινγηθφ ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. 27. Γψξα Δθπίπηνπλ ηα δψξα πνπ θαηαβάιιεη κηα εηαηξία ζε πειάηεο ηεο εθφζνλ θέξνπλ ηελ επσλπκία ηεο θαη έρεη θαηαβάιιεη ην αλαινγνχλ δεκνηηθφ ηέινο. Σν πνζφ ηεο δαπάλεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 15 γηα θάζε δψξν ρσξηζηά. Να ειεγρζεί ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο. 28. Παξνρέο επηβξάβεπζεο απφδνζεο Δθπίπηνπλ νη ζε είδνο ή ζε ρξήκα παξνρέο πνπ παξέρεη ε επηρείξεζε ζε εξγαδνκέλνπο ηεο γηα επηβξάβεπζε ηεο απφδνζήο ηνπο, θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ θαηαβιεζεί νη αλαινγνχζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 29. Γαπάλεο δηνξγάλσζεο ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ Δθπίπηνπλ ηα πνζά πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε γηα ηελ νξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ θαη ζπλαληήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ή ησλ πειαηψλ ηεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη εθδειψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην λνκφ πνπ εδξεχεη ε επηρείξεζε ή ζε άιιν λνκφ πνπ έρεη ππνθαηάζηεκα ε επηρείξεζε. 30. Έμνδα θηλεηήο ηειεθσλίαο

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Θέματα. Έζησ όηη ζε δείγκα 35 θαηνηθηώλ πνπ ελνηθηάδνληαη ζε θνηηεηέο ζηελ Κνδάλε βξέζεθε ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζηα 5 επξώ, ελώ ζην Ζξάθιεην ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία 8.3.2016 A8-0046/319 319 Άρθρο 34 παράγραθος 1 ζηοιχείο δ (δ) 14 έηε γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα άιια είδε δώωλ από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρεία α) θαη γ). (δ) 10 έηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπηπηφκελεο δαπάλεο επηρεηξήζεσλ βάζεη ηνπ Ν.2238/94 θαη ηνπ Ν.4172/13 Γηαθνξέο απηψλ Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Γεσξγαιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III. Πξφγξακκα Διέγρνπ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III. Πξφγξακκα Διέγρνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III Πξφγξακκα Διέγρνπ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ Α. Πξνυπνζέζεηο Πεξηνξηζκνί δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ Β. Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ειεγρφκελεο εηαηξείαο Γ. Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Γ. Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοζη /10/2014. Νέα λειηοσργικόηηηα - Βεληιώζεις

Έκδοζη /10/2014. Νέα λειηοσργικόηηηα - Βεληιώζεις Έκδοζη 2.89.31 08/10/2014 Η έκδοζη 2.89.31, περιλαμβάνει : Βεληιώζεις Καηάζηαζη Υπερφριών (Ε8) Αναγγελία πρόζληυης (Ε3) 08/10/2014 1 Βεληιώζεις Καηάζηαζη Υπερφριών (Ε8) Επεηδή ζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. ΘΕΜΑ: Έκηακηη ειζθοπά ζηα κέπδη ηων νομικών πποζώπων, με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος πέμπηος άπθπος ηος ν. 3845/2010.

ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. ΘΕΜΑ: Έκηακηη ειζθοπά ζηα κέπδη ηων νομικών πποζώπων, με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος πέμπηος άπθπος ηος ν. 3845/2010. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Γεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.: 11891/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΚΑΗ Ζ ΑΜΤΝΑ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΟΤΜΔΝΟΤ

Ο ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΚΑΗ Ζ ΑΜΤΝΑ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΟΤΜΔΝΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ο ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΚΑΗ Ζ ΑΜΤΝΑ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΟΤΜΔΝΟΤ ηνπ ΘΔΟΓΟΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΓΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣAIΡΙΑ ΔΘΝΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 01/01/ /12/2015

ΗΛΙΑΓΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣAIΡΙΑ ΔΘΝΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 01/01/ /12/2015 2015 2014 εκεηώζεηο Μη κσκλουορούντα περιοσσιακά στοιτεία ΗΛΙΑΓΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣAIΡΙΑ ΔΘΝΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 01/01/201531/12/2015 Δνεργητικό Δλζώκαηα πάγηα Αθίλεηα 0,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής:

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής: Αθήνα, 16 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ', Α' Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Υπνρξέσζε ζχληαμεο απνγξαθήο Τξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.Σ.... 2 ΘΔΜΑ: Αιιαγή ηεο κνλάδαο κέηξεζεο ησλ εκπνξεπνκέλσλ αγαζψλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Υπνρξέσζε κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ησλ βηβιίσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηα βηβιία ηεο έδξαο.... 2 ΘΔΜΑ: Δπίδξαζε ηεο εθπξφζεζκεο πνζνηηθήο θαηαρψξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ρεδηαζκφο βηβιίσλ Β θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Β.. θαη θνξνινγία εηζνδήκαηνο Τπνβιεζείζα ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress.

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress. Αιγόξηζκνη 2.2.7.3 Γνκή επηινγήο Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ 1 Πνιιαπιή Δληνιή Δπηινγήο Αν ζπλζήθε_1 ηόηε εληνιέο_1 αλλιώς_αν ζπλζήθε_2 ηόηε εληνιέο_2...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καιιηζέα 21/09/2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 3876 Σαρ. Γ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σαρ. Κώδηθαο : 176 71 - Καιιηζέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ (Δλδεηθηηθέο Απαληήζεηο) ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σωζηό β. Λάζνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σχπνο θαη πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ. ππνθεηκέλσλ ζε θφξν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.2238/1994,

ΘΕΜΑ: Σχπνο θαη πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ. ππνθεηκέλσλ ζε θφξν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.2238/1994, ΕΞΑΘΡΕΣΘΚΑ ΕΠΕΘΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.ΓΔΝ. ΓΡ/ΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Αζήλα, 24 Μαξηίνπ 2011 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ Α - Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/92. Τροπολογία. Sylvie Goddyn εμ νλόκαηνο ηεο νκάδαο ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/92. Τροπολογία. Sylvie Goddyn εμ νλόκαηνο ηεο νκάδαο ENF 21.10.2015 A8-0046/92 92 Σημείο 8 (8) Οη βηηακίλεο, ηα αλόξγαλα ζπζηαηηθά θαη άιιεο νπζίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο ή γηα πξνζζήθε ζε ηξόθηκα φπσο ηα παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 1 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β 1084349 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Αθήνα, 1 Ιοςλίος 2019 Απιθ. Ππωη: Ε.2121

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Αθήνα, 1 Ιοςλίος 2019 Απιθ. Ππωη: Ε.2121 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΕΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ, Α Αθήνα, 1 Ιοςλίος 2019 Απιθ. Ππωη: Ε.2121 Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 ΠΡΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ζ Φοπολογική Παπακολούθηζη Δπισειπήζεων με Βιβλία Β Καηηγοπίαρ ςποβληθείζα ζηον: Καθηγηηή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ -ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΥΟΤ ΣΜΗΜA B -ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ14 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ14 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ14 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Δθαξκνγή δηαηάμεσλ Φ.Π.Α. θαη Κ.Β.Σ. ζε ππεξεζίεο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ πνπ παξέρνληαη δσξεάλ.... 2 ΘΔΜΑ: Έθδνζε ζηνηρείνπ απηνπαξάδνζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: «Κέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα βάζεη ηνπ λφκνπ 4172/2013 άξζξα 21-29» ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΑΠΟΣΟΛΟ Α.Μ 8499 ΣΡΤΠΗΣΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ ΚΕΦ..3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ Οπιζμόρ απόλςηηρ ηιμήρ: Σηνλ άμνλα ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ ζεσξνύκε έλαλ αξηζκό α πνπ ζπκβνιίδεηαη κε ην ζεκείν Α. Η απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ Α από ηελ αξρή Ο, δειαδή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόθαζης ηης Γενικής Συνέλευζης Θέμα 1ο:

Σχέδιο απόθαζης ηης Γενικής Συνέλευζης Θέμα 1ο: Σχέδιο απόθαζης ηης Γενικής Συνέλευζης ησλ κεηόρσλ ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ''Δ. ΠΑΙΡΗ Αλώλπκνο Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Πιαζηηθώλ''. ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 8106/06/Β/86/47 Θέμα 1ο: Τπνβνιή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΛ 1097/09-04-2014 Καζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ζην Βαζηθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ηνλ Διιεληθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη ην πλνπηηθφ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

x-1 x (x-1) x 5x 2. Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ξηδηθά ζηνπο 22, 55, 15, 42, 93, 10 5, 12

x-1 x (x-1) x 5x 2. Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ξηδηθά ζηνπο 22, 55, 15, 42, 93, 10 5, 12 ΑΚΖΔΗ ΤΜΝΑΗΟΤ - ΚΤΚΛΟ ΠΡΩΣΟ - - ηα πνηεο ηηκέο ηνπ ηα παξαθάησ θιάζκαηα δελ νξίδνληαη ; (Τπόδεημε : έλα θιάζκα νξίδεηαη αλ ν παξνλνκαζηήο είλαη δηάθνξνο ηνπ κεδελόο) - (-) - (-) - Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα