«ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ"

Transcript

1 876 Πρακτικά Συνεδρίου - ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Σπαντιδάκης Γιάννης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Κρήτης Περίληψη Η διδακτική πράξη για πολλά χρόνια, στηριζόταν στην παρουσίαση των πληροφοριών µε λεκτικό (προφορικό, γραπτό) κυρίως τρόπο ενώ µε τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης παρουσίασής τους, εκτός του λεκτικού, και µε οπτικό/εικονικό. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί νέες δυνατότητες και προοπτικές αλλά και νέα ερωτήµατα και προβλήµατα για την εκπαιδευτική έρευνα και τη διδακτική πράξη. Η δηµιουργία εκπαιδευτικού λογισµικού που θα διευκολύνει τους οµογενείς µαθητές να µάθουν την ελληνική γλώσσα και ελληνικό πολιτισµό αποτελεί µια από τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες της ελληνικής πολιτείας σε σχέση µε τον ελληνισµό της διασποράς. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει το θεωρητικό πλαίσιο και τις επιστηµονικές και µεθοδολογικές αρχές στις οποίες βασίστηκε ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση του εκπαιδευτικού λογισµικού µε τίτλο «Καθώς µεγαλώνουµε στο κόσµο των ελληνικών». Το παραπάνω λογισµικό αναπτύχθηκε για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους οµογενείς µαθητές του γ επιπέδου. Λέξεις Κλειδιά ιδασκαλία γραπτού λόγου, εκπαιδευτικό λογισµικό, ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικός στόχος του σχεδιασµού και της ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµικού δεν είναι να παρουσιάζει απλά τις πληροφορίες αλλά να παρέχει κυρίως τις κατάλληλες νύξεις, υποστηρίξεις, παροτρύνσεις, διευκολύνσεις στο µαθητή για να επεξεργαστεί όσο γίνεται πιο αποτελεσµατικά το συγκεκριµένο θέµα - πρόβληµα. Με άλλα λόγια το εκπαιδευτικό λογισµικό διευκολύνει το µαθητή να συγκεντρώσει την προσοχή του, στον τρόπο συσχέτισης των νέων πληροφοριών µε την προγενέστερη γνώση και στον τρόπο δόµησης των κατάλληλων νοητικών αναπαραστάσεων. Παράλληλος στόχος είναι η δηµιουργία συνθηκών µεταφοράς των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων σε καινούργιες προβληµατικές καταστάσεις, ώστε να µπορέσει ο µαθητής να αναδοµήσει ή να αποδοµήσει τη νέα γνώση και να θέσει νέα ερωτήµατα που θα τον οδηγήσουν στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Όπως φαίνεται καθαρά ο στόχος του σχεδιασµού και της ανάπτυξης δεν είναι η παροχή στο µαθητή τεράστιων ποσοτήτων πληροφοριών (λεκτικών/ εικονικών) αλλά η παροχή βοήθειας κυρίως για την αποτελεσµατικότερη επεξεργασία των πληροφοριών που παρουσιάζονται. Επιδιώκεται, δηλαδή ο µα-

2 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 877 θητής να µη θυµάται απλά και να αναπαράγει πληροφορίες, αλλά να είναι ικανός να εντοπίζει τις πληροφορίες να τις κατανοεί, να τις ερµηνεύει και να τις χρησιµοποιεί. Η κατανόηση λαµβάνει χώρα όταν ο µαθητής κατασκευάζει νόηµα από τις παρουσιαζόµενες πληροφορίες και αντανακλάται όταν ο ίδιος έχει την ικανότητα να τη χρησιµοποεί σε νέες καταστάσεις και προβλή- µατα (Bereiter, & Scardamalia, 1987). Ο ρόλος και η σηµασία των γνωσιακών συγκρούσεων και ο ρόλος των έµπειρων συνεργατών στη διαδικασία δόµησης των πληροφοριών υπογραµµίζεται από πλήθος ερευνητικών δεδοµένων (Scardamalia, & Bereiter, 1994). Βασικό ρόλο όπως φαίνεται στην όλη διαδικασία παίζει και η µεταγνώση. Για τη δηµιουργία ενός τέτοιου µαθησιακού περιβάλλοντος επηρεάζεται από το ισχυρό πλαίσιο που δηµιουργούν τα επιστηµονικά δεδοµένα της Εφαρ- µοσµένης Γλωσσολογίας, της Ψυχογλωσσολογίας, της Γνωστικής Ψυχολογίας, της ιαπολιτισµικής Αγωγής, της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας και της Ψυχοπαιδαγωγικής της γλωσσικής µάθησης και της µάθησης του γραπτού λόγου. Έτσι, ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού µπορεί να εκληφθεί ως µια διαδικασία που ξεκινά είτε από θεωρητικό- ερευνητικό είτε από πρακτικό - εκπαιδευτικό επίπεδο και παίρνει τη µορφή παραδειγµάτων (Σπαντιδάκης, 2005). Από τα παραδείγµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµικού που αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία, η επιστηµονική οµάδα του Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ ακολούθησε το παράδειγµα της εκπαιδευτικής ανάπτυξης µέσω του σχεδιασµού των διδακτικών στόχων. Έτσι, προσδιόρισε πρώτα τις εκπαιδευτικές και διδακτικές ανάγκες του µαθητικού πληθυσµού στον οποίο απευθύνεται, σχεδίασε τους εκπαιδευτικούς και διδακτικούς στόχους, προχώρησε στον αρχικό σχεδιασµό του λογισµικού, ακολούθησε η φάση της διαµορφωτικής αξιολόγησης του λογισµικού και τέλος η παραγωγή του. Η οµάδα µελέτησε και προσδιόρισε τα δεδοµένα της επιστηµονικής έρευνας όσον αφορά : α)τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά των πολυµέσων ως διδακτικών εργαλείων, και τις βασικές αρχές σχεδιασµού και ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµικού, β)τις µαθησιακές ανάγκες και εµπειρίες του µαθητικού πληθυσµού στον οποίο απευθύνεται το συγκεκριµένο λογισµικό και το µαθησιακό περιβάλλον στο οποίο θα λάβει χώρα η χρήση του, γ) τους διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί, δ)τη µεθοδολογία που ακολουθείται στο εκάστοτε µάθηµα για την υλοποίηση των διδακτικών στόχων, και ε)τις δεξιότητες και τις γνώσεις που πρόκειται να διδαχθούν (δεξιότητες πληροφορίες -γνώσεις) (Mishra, & Sharma, 2005). Τα παραπάνω στοιχεία - παράγοντες δεν λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο αλλά αλληλεπιδρούν και αυτή η αλληλεπίδραση επηρεάζει δυναµικά και ουσιαστικά τη µαθησιακή εµπειρία και την αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας. ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τα πολυµέσα ως διδακτικά εργαλεία παρουσιάζουν κάποια παιδαγωγικά και τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία βοηθούν σηµαντικά στη δηµιουργία ενός ποιοτικότερου περιβάλλοντος µάθησης της ελληνικής γλώσσας και ενισχύουν τους µαθητές στην ανάπτυξη θετικών προσδοκιών ισχυρών κινήτρων για τη µάθηση της ελληνικής γλώσσας (Σπαντιδάκης, 2005). Τα χαρακτητριστικά

3 878 Πρακτικά Συνεδρίου - ΣΥΜΠΟΣΙΟ αυτά σχετίζονται µε τη δυνατότητα των πολυµέσων : α) να παρουσιάζουν τις πληροφορίες µε πολλαπλό τρόπο συνδυάζοντας ήχο, εικόνα και κείµενο, β) να υπογραµµίζουν τον ενεργητικό ρόλο του µαθητή στη µαθησιακή διαδικασία, γ) να µπορούν να εξατοµικεύουν τη διδασκαλία και να παρέχουν ανατροφοδότηση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, δ) να διαδραµατίζουν το ρόλο ενός «υποµονετικού» δασκάλου, ε) να παρέχουν τον έλεγχο της µαθησιακής διαδικασίας είτε στο δάσκαλο, είτε στο µαθητή, ή τον κρατούν τα ίδια, στ) να µπορούν σε συνδυασµό, µε τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, να συνδέουν τη µαθησιακή δραστηριότητα µε τη καθηµερινή ζωή, ζ) να υπογραµµίζουν το διευκολυντικό, παροτρυντικό ρόλο του εκπαιδευτικού στη µαθησιακή διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός παύει να θεωρείται ο «ταχυδρόµος» της γνώσης και οι µαθητές τα «άδεια δοχεία» που θα πρέπει να γεµίσουν. Ένα λογισµικό είναι περισσότερο αποτελεσµατικό όταν λαµβάνει υπόψη τον τρόπο µε τον οποίο ο µαθητής µαθαίνει. Ένα τέτοιο λογισµικό, που είναι συµβατό µε τον τρόπο λειτουργίας του γνωστικού συστήµατος επεξεργασίας πληροφοριών είναι πιθανό να αυξάνει την ενεργητική εµπλοκή του µαθητή και να µεγαλώνει τις πιθανότητες ουσιαστικότερων µαθησιακών αποτελεσµάτων. Σύµφωνα µε τoυς Mayer, (2001) και Mishra, & Sharma, (2005) oι αρχές που λαµβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασµό και την ανάπτυξη ενός λογισµικού µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι οι εξής: α) Παρουσίαση των πληροφοριών ταυτόχρονα µε λέξεις και εικόνες και όχι µε λέξεις ή εικόνες χωριστά, β) Παρουσίαση των πληροφοριών µε αφήγηση και γραφικά και όχι µε κείµενο και γραφικά, γ) Παρουσίαση των πληροφοριών µε αφήγηση και γραφικά και όχι µε αφήγηση, γραφικά και κείµενο, δ) Λιτότητα, δηλαδή απαλλαγή της παρουσίασης από περιττές λεκτικές και οπτικές πληροφορίες, ε) Παροχή των κατάλληλων νύξεων, οι οποίες κατευθύνουν την προσοχή του µαθητή στην ουσιαστικότερη επεξεργασία των πληροφοριών, στ) Ταυτόχρονη χρονική και χωρική παρουσίαση των οπτικών και λεκτικών οδηγιών, ζ) Σύντοµη παρουσίαση και έλεγχος της διαδικασίας όσο το δυνατό περισσότερο από τον µαθητή, η) Απώτερη επιδίωξη είναι η µαθησιακή και συγγραφική αυτονοµία του µαθητή µέσω της ανάπτυξης των µεταγνωσιακών δεξιοτήτων και γνώσεων του µαθητή, θ)ενίσχυση των δυνατότητων συνεργασίας µεταξύ των µαθητών και των µαθητών και του εκπαιδευτικού, και ι) υνατότητα εφαρµογής της νέας γνώσης σε νέες προβληµατικές καταστάσεις. ΜΑΘΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Οι συνθήκες κοινωνικοποίησης των ελληνοπαίδων του εξωτερικού είναι κατά κανόνα διπολιτισµικές και διγλωσσικές. Το γεγονός αυτό αποτελεί βασική παιδαγωγική αρχή για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την κατασκευή του διδακτικού υλικού και καθιστά επιτακτική την αξιοποίηση και τη καλλιέργεια του διπολιτισµικού διγλωσσικού µορφωτικού κεφαλαίου των παραπάνω µαθητών. Η αξιοποίησή του προυποθέτει την ισότιµη αντιµετώπιση των δύο πολιτισµών από τους οποίους προέρχονται οι µαθητές. Τα γλωσσικά ερεθίσµατα γενικότερα και οι ευκαιρίες χρήσης της ελληνικής γλώσσας που δέχονται οι µαθητές της οµογένειας περιορίζονται µέσα στην οικογένεια και στα Τµήµατα ιδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας, µε αποτέλεσµα να οδηγούνται στην αποσπασµατική της χρήση και στη σταδιακή της υποχώρηση. Οι µαθητές αυτοί συνθέτουν µια ανοµοιογενή οµάδα που διαφέρει σηµαντικά ως προς τη σχέση της µε την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισµό.

4 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 879 Παρατηρώντας την τυπολογία της ελληνικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό διαπιστώνεται ότι παρουσιάζεται µε µορφές, οι οποίες περιλαµβάνουν αµιγή ελληνικά σχολεία, δίγλωσσα σχολεία για ελληνόφωνους ή και αλλόφωνους µαθητές, τµήµατα Ελληνικής Γλώσσας για ελληνόφωνους µαθητές (απογευ- µατινά/σαββατιανά)καθώς και κανονικές τάξεις στα σχολεία της χώρας υποδοχής µε ελληνόφωνους ή και αλλόφωνους µαθητές και τέλος κανονικές τάξεις στα σχολεία της χώρας υποδοχής µόνο µε αλλόφωνους µαθητές. O σχεδιασµός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού σύµφωνα µε τον Mayer (2001) βασίζεται σε τρεις υποθέσεις : α) οι µαθητές διαθέτουν δύο κανάλια πρόσληψης και επεξεργασίας των πληροφοριών, το ακουστικό/λεκτικό και το εικονικό/οπτικό β) το καθένα έχει περιορισµένες δυνατότητες επεξεργασίας για τις παρουσιαζόµενες πληροφορίες (λεκτικές/οπτικές) γ) οι µαθητές πρέπει να εµπλέκονται ενεργητικά, µέσω µιας διαδικασίας η οποία περιλαµβάνει την επιλογή των εισερχόµενων πληροφοριών, την οργάνωσή τους, τη δηµιουργία νοηµατοφόρων νοητικών αναπαραστάσεων και την ενσωµάτωση των τελευταίων µε τη προγενέστερη γνώση. Με άλλα λόγια, οι µαθητές µέσω των διαδικασιών της επιλογής (επιλέγει τις σχετικές λέξεις και εικόνες από τα παρουσιαζόµενα κείµενα -προφορικά/γραπτά- και εικόνες), της οργάνωσης (οργανώνει τις λέξεις και τις εικόνες σε νοηµατοφόρες λεκτικές/ακουστικές ή εικονικές/οπτικές αναπαραστάσεις) και της ενσωµάτωσης (συσχετίζει τις λεκτικές και οπτικές αναπαραστάσεις µε την προγενέστερη γνώση) µπορούν και παράγουν νέα γνώση. ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ- ΠΟΛΥΜΕΣΑ Ο µαθητής, ως συγγραφέας ενός επικοινωνιακού κειµένου, θα πρέπει να συνδυάζει τους ρόλους του γραµµατέα και του δηµιουργού (Σπαντιδάκης, 2004). Ο συνδυασµός των δύο ρόλων του επιτρέπει να συγκεντρώνει την προσοχή του στην επίτευξη του ενός µόνο στόχου κάθε φορά. Ο µαθητής, δηλαδή, για να γράψει ένα επικοινωνιακό κείµενο είναι σε θέση να ενορχηστρώνει τις φάσεις της γέννησης, οργάνωσης, καταγραφής, βελτίωσης και έκδοσης του κειµένου. Ακολουθώντας τις φάσεις αυτές επιλέγει τους αναγνώστες του, το ακροατήριό του και το σκοπό για το οποίο θέλει να γράψει το κείµενό του στην αρχή, πριν ακόµα αρχίσει να γράφει. Ο µαθητής ως αναγνώστης ενός επικοινωνιακού κειµένου, θα πρέπει να συνδυάζει το ρόλο του αποκωδικοποιητή και το ρόλο του κατανοητή- κριτή. Ως αποκωδικοποιητής αναλαµβάνει να εκτελέσει τις µηχανιστικές δεξιότητες της αναγνωστικής δραστηριότητας και ως κατανοητής κριτής τις γνωσιακές και µεταγνωσιακές δεξιότητες, οι οποίες θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει το κείµενο που αποκωδικοποιεί, να προβεί σε κρίσεις και σε ερµηνείες και να δοµήσει νέα γνώση. Τα πολυµέσα µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε πολλούς τρόπους είτε ως γνωσιακά, είτε ως µηχανιστικά εργαλεία για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των παραπάνω δεξιοτήτων. Η χρήση των πολυµέσων ως γνωστικών εργαλείων βασίζεται σε µελέτες που προέρχονται από το χώρο των γνωστικών επιστηµών. Μελέτες που διεξάγονται από πολλούς Γνωστικούς Ψυχολόγους που ασχολούνται µε το γραπτό λόγο προσπαθούν να περιγράψουν τις νοητικές διεργασίες και τα µοντέλα βάσει των οποίων παράγεται και κατανοείται ο γραπτός λόγος.

5 880 Πρακτικά Συνεδρίου - ΣΥΜΠΟΣΙΟ Όσον αφορά την παραγωγή του γραπτού λόγου τα διάφορα µοντέλα γραφής πού περιγράφονται δηµιουργούν ένα ισχυρό πλαίσιο έρευνας, το οποίο επηρεάζει άµεσα τη διδακτική πράξη. Στο παραπάνω πλαίσιο η παραγωγή γραπτού λόγου θεωρείται από τους περισσότερους µια πολύπλοκη και πολυσύνθετη δραστηριότητα, που απαιτεί το συνδυασµό πολλών γνωστικών και µεταγνωστικών δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες αυτές διαφέρουν ριζικά από εκείνες που εµπλέκονται στην παραγωγή του προφορικού λόγου, όπου το άτοµο δέχεται και ανταλλάσσει συνεχώς γλωσσικά και παραγλωσσικά µηνύµατα µε το συνοµιλητή του. Βασικός σκοπός λοιπόν κάθε διδακτικής προσέγγισης θα µπορούσε να είναι να βοηθηθεί ο συγγραφέας να ελέγχει τις δεξιότητες αυτές και να τις συντονίζει έτσι, ώστε να µπορεί να παράγει κείµενα που θα είναι κατανοητά στους αναγνώστες του. Πολλοί ερευνητές τονίζουν την αναγκαιότητα να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση και προσοχή στις διαδικασίες της γραφής που εκτελεί ο συγγραφέας όταν γράφει µέσα σε όσο το δυνατόν επικοινωνιακά πλαίσια, και λιγότερη στο περιεχόµενο και στο τελικό προϊόν. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Το λογισµικό είναι δοµηµένο σε δύο τοµείς: Τον τοµέα του µαθητή και το τοµέα του εκπαιδευτικού. Ο τοµέας του µαθητή περιλαµβάνει: Το «Γράφω» (το λογισµικό παρέχει τις διαδικαστικές διευκολύνσεις για να µπορέσει ο µαθητής να ολοκληρώσει το δικό του κείµενο). Τα «Κείµενα και ασκήσεις» (κείµενα που παρουσιάζονται είτε οπτικά, είτε ακουστικά, είτε οτπικοακουστικά) τα οποία συνοδεύονται α) από τις «ραστηριότητες και ασκήσεις» για την κατανόηση και ερµηνεία του κειµένου, β)το «τι µάθαµε» (το λογισµικό βοηθά το µαθητή να αναπτύξει τις µεταγνωσιακές δεξιοτήτες κατανόησης κειµένων ), γ)τις «Γλωσσικές δραστηριότητες». Το «Φάκελο» επίδοσης του µαθητή και το «Χώρο δράσης και παιχνιδιού». Ο τοµέας του εκπαιδευτικού περιλαµβάνει: α) Την «Προσθήκη κειµένου», την «Επιµέλεια κειµένου» (κείµενα που έχει επιλέξει για να επεξεργαστούν οι µαθητές), β) την «Επιµέλεια ερωτήσεων κατανόησης» και την «Επιµέλεια γλωσσικών ασκήσεων» Πιο συγκεκριµένα ο τοµέας του µαθητή περιλαµβάνει : Το «ΓΡΑΦΩ» Το «Καθώς µεγαλώνουµε στο κόσµο των ελληνικών» είναι ένα λογισµικό, το οποίο βασιζόµενο στη θεωρία µάθησης του Vygotsky και στα γνωστικά µοντέλα γραφής των Γνωστικών ψυχολόγων Bereiter & Scardamalia, παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες για την ολοκλήρωση αφηγηµατικών και περιγραφικών κειµένων σε ατοµική βάση. Βασικός στόχος του λογισµικού είναι να βοηθηθούν οι µαθητές στη βαθµιαία µετάβαση από το µοντέλο της παράθεσης πληροφοριών στο µοντέλο της επεξεργασµένης γραφής ή του µετασχηµατισµού των πληροφοριών. Με άλλα λόγια, το πρόγραµµα στοχεύει στην ανάπτυξη των γνωστικών και µεταγνωστικών δεξιοτήτων των µαθητών, ώστε αυτοί να µπορούν να εκφράζονται µε επάρκεια και ακρίβεια κάτω από συγκεκριµένες επικοινωνιακές καταστάσεις. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου το λογισµικό παρέχει βοήθεια µε τρεις τρόπους:

6 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 881 α) µε υποστηρίξεις που αφορούν τη βραχύχρονη µνήµη, β) µε µεταγνωστικές οδηγίες για µια υψηλότερου επιπέδου αξιολόγηση, επανεξέταση και κατανόηση του κειµένου και της διαδικασίας της γραφής, και γ) µε µεταγνωστικές οδηγίες που αφορούν τις δοµές του κειµένου (π.χ. παράγραφοι, προτάσεις, ορθογραφία), το είδος του κειµένου, τους στόχους του συγγραφέα και το ακροατήριο για το οποίο γράφεται το κείµενο. Το πρόγραµµα, ως ένας έµπειρος συνεργάτης, βοηθά το µαθητή να περάσει από διάφορες φάσεις προσυγγραφικές, συγγραφικές και µετασυγγραφικές για να ολοκληρώσει το επικοινωνιακό κείµενο που ο ίδιος θέλει να γράψει. Σε κάθε φάση ο µαθητής µαθαίνει πολλές σχετικές στρατηγικές. Έτσι, στη φάση του σχεδιασµού επιλέγει το ακροατήριο για το οποίο θέλει να γράψει το κείµενό του, το σκοπό που θέλει να πετύχει και το είδος του κειµένου που θέλει να γράψει. Ανάλογα µε τις επιλογές που κάνει ο µαθητής στη φάση αυτή δέχεται στις επόµενες φάσεις την ανάλογη βοήθεια για να πετύχει τους στόχους του. Επιπλέον, ο µαθητής υποστηρίζεται στη φάση αυτή και ανάλογα µε το είδος του κειµένου που έχει επιλέξει δέχεται και την ανάλογη υποστήριξη και βοήθεια για να παράγει ιδέες. Στη φάση της καταγραφής ο µαθητής µπορεί υποστηρίζεται για να αναπτύξει µία µία τις ιδέες που παρήγαγε στη φάση του σχεδιασµού. Τον έλεγχο της όλης γραπτής δραστηριότητας έχει ο µαθητής ο οποίος µόλις διαπιστώνει κάποιο πρόβληµα ζητά την ανάλογη βοήθεια. Έτσι το πρόγραµµα βοηθά το µαθητή να δοµήσει τις παραγράφους και να αντιµετωπίσει προβλήµατα ορθογραφίας, λεξιλογίου και σύνταξης. Στη φάση της βελτίωσης ο µαθητής- συγγραφέας δέχεται τις κατάλληλες υποστηρίξεις για να µπορέσει να πετύχει τους στόχους που είχε θέσει στη φάση του σχεδιασµού. Οι βελτιώσεις που το πρόγραµµα βοηθά τον µαθητή να κάνει αφορούν στο επίπεδο πρότασης, παραγράφου, κειµένου. Έτσι, ο µαθητής µε την κατάλληλη υποστήριξη µπορεί να δοµεί σταδιακά το κείµενό του και να το προσαρµόζει στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του ακροατηρίου του. Τα «ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ» Τα κείµενα παρουσιάζονται είτε οπτικά, είτε ακουστικά, είτε οπτικοακουστικά και παρέχουν τη δυνατότητα στο µαθητή να τα διαβάζει ή να τα διαβάζει και να τα ακούει, να τα ακούει και να παρακολουθεί τα σχετικά γραφικά. Μέσα από τις ασκήσεις κατανόησης ο µαθητής αναγνώστης εντοπίζει τα δοµικά στοιχεία του κειµένου. Το πρόγραµµα θέτει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ο µαθητής καλείται να απαντήσει. Στη συνέχεια, ο µαθητής µέσω της διαδικασίας «τι µάθαµε»µπορεί : α)να επισηµάνει τα δοµικά στοιχεία του είδους του κειµένου, β)να καταλήξει σε συµπεράσµατα που αφορούν το είδος του κειµένου και τα δοµικά του στοιχεία, γ) να διατυπώσει κάποιο µνηµονικό κανόνα σχετικά µε το είδος του κειµένου που διάβασε και να δ) να δοµήσει το περιβάλλον µε τα δοµικά στοιχεία του είδους του κειµένου. Σηµειώνεται ότι το περιβάλλον αυτό είναι το ίδιο µε το περιβάλλον γέννησης ιδεών που θα χρησιµοποιεί ο µαθητής στην προσπάθειαν του να γράψει το συγκεκριµένο είδος κειµένου. Ο φάκελος του µαθητή δηµιουργεί έναν προσωπικό χώρο όπου ο µαθητής τοποθετεί τις καλύτερες εργασίες του, τις εργασίες που του άρεσαν ή εργασίες που γι αυτόν παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και έχει τη δυνατότητα να τις εκτυπώσει και να τις χρησιµοποιήσει ενδεχοµένως όπως θέλει.

7 882 Πρακτικά Συνεδρίου - ΣΥΜΠΟΣΙΟ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να προσθέσει το δικό του κείµενο και να το πλαισιώσει µε τις ασκήσεις και δραστηριότητες που ο ίδιος θέλει. Το κείµενο µπορεί να το επιµεληθεί όσον αφορά την εµφάνιση του και το περιεχόµενο του. Μπορεί, επίσης, να προσθέσει εικόνες, να το ηχογραφήσει και να το παρουσιάσει στους µαθητές του όπως νοµίζει αυτός ότι το έχουν περισσότερο ανάγκη, ανάλογα µε το µαθησιακό τους στυλ. Οι ασκήσεις και οι δραστηριότητες τις οποίες έχει τη δυνατότητα να προσθέσει µπορεί να είναι ασκήσεις κατανόησης του κειµένου και γλωσσικές ασκήσεις. Ο εκπαιδευτικός, ανάλογα µε το είδος του κειµένου, µπορεί να προσθέσει, να διαγράψει ή να επιµεληθεί τις ανάλογες ερωτήσεις που αφορούν τα δοµικά του στοιχεία γράφοντας την εκφώνηση της άσκησης, τη σωστή απάντηση και τις λανθασµένες απαντήσεις. Ο εκπαιδευτικός µπορεί παράλληλα να ετοιµάσει ασκήσεις γλωσσικές πολλαπλών επιλογών ή ασκήσεις αντιστοίχησης. Με αυτόν τον τρόπο µπορεί να δηµιουργήσει το περιβάλλον εργασίας για τους µαθητές του και να κάνει χρήση των δυνατοτήτων του προγράµµατος ανάλογα µε τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαιτερότητες των µαθητών του. Έτσι, και µε την υποστήριξη του προγράµµατος ο εκπαιδευτικός έχει περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες εξατοµίκευσης της διδασκαλίας του. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός έχει ακόµα τη δυνατότητα να δει το ιστορικό του κάθε µαθητή, τις εργασίες που έχει κάνει, το χρόνο που αφιέρωσε για να τις ολοκληρώσει, τις προσπάθειες για να λύσει την κάθε άσκηση και να πάρει πληροφορίες για το συγγραφικό και µαθησιακό προφίλ του. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού για την εκµάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, που θα απευθύνεται στους οµογενείς µαθητές, είναι µια εξαιρετικά δύσκολη και απαιτητική δραστηριότητα. Οι έρευνες που έχουν γίνει στο πεδίο µάθησης και διδασκαλίας του γραπτού λόγου καθώς και οι έρευνες για τη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας σε συνδυασµό µε αυτές που έχουν γίνει για τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού συνθέτουν ένα ισχυρό πλαίσιο, το οποίο επηρεάζει δυναµικά την κατασκευή και χρήση των πολυµεσικών εφαρµογών ως γνωστικών εργαλείων. Το εκπαιδευτικό λογισµικό «Καθώς µεγαλώνουµε στο κόσµο των ελληνικών» οδηγεί τον οµογενή µαθητή στο να δοµήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου. Ο µαθητής µπορεί να χρησιµοποιεί το πρόγραµµα ως ένα «έξυπνο» συνεργάτη, µε την βοήθειά του οποίου θα µπορεί να δοµήσει βήµα βήµα τις αναγκαίες και απαραίτητες δεξιότητες που θα τον οδηγήσουν σε συγγραφική και αναγνωστική αυτονοµία όσον αφορά τη χρήση και κατανόηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ αµανάκης, Μ. (2001). Εισαγωγή στη ιγλωσσία και τη ίγλωσση Εκπαίδευση. Αθήνα: εκδ. Gutenberg. Κατσιµαλή, Γ. (1999). Η Μεθοδολογική ιαφοροποίηση στη ιδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης, ως εύτερης και ως Μητρικής Γλώσσας. Στο Μ. αµανάκης (επιµ.), Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο Εξωτερικό. Ρέθυµνο : εκδ. Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ.

8 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 883 Κωστούλα- Μακράκη Ν., Μακράκης Β. (1999). Θεωρητικές Προσεγγίσεις στη ιδασκαλία της Ελληνικήςως εύτερης Γλώσσας σε Υπερµεσικό Περιβάλλον. Στο Μ. αµανάκης (επιµ.), Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο Εξωτερικό. Ρέθυµνο : εκδ. Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ. Σπαντιδάκης, Γ. (2004). Προβλήµατα Παραγωγής Γραπτού Λόγου Παιδιών Σχολικής Ηλικίας. Αθήνα: Εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. Σπαντιδάκης, Γ. (2005). Μεθοδολογία σχεδιασµού και χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού λογισµικού για τους µαθητές που µαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Στα πρακτικά του 3ου ιεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης `Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρµογές Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Ελληνικό, ίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Πάτρα. Bereiter, C., & Scardamalia, M. (1987). The psychology of written composition. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Mayer, R. (2001). Multimedia Learning. Santa Barbara:Cambrige University Press. Mishra, S. & Sharma R. (2005). Interactive Multimedia in Education and Training. London: Idea Group Inc. Sandholtz, J.H., Ringstaff, C. & Dwyer, D. (1996). Teaching with Techology: Creating Student Centered Classrooms. London & New York: Teachers College Press. Scardamalia, M. & Bereiter, C. (1994). Computer support for knowledge-building Communities. Journal of Learning Sciences, 3(3), Visseher-Voerman, I., Gustafson, K., & Plomp T. (1999). Educational Designand development: An Overview of Paradigms. In I. V. D. Akker, R.M. Branch, K. Gustafson, N,Nieveen, & Tjeerd Plomp (Eds)., Design Approaches and Tools in Education and Training (pp ). London: Kluwer Academic Publishers.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80

Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80 ιερεύνηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ ΤΠΕ και πρακτικών γνώσεων εκπαιδευτικών Α/θµιας εκπαίδευσης: µια µελέτη περίπτωσης στα πλαίσια µιας εικονικής κοινότητας Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES «Έργο συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο(ΕΚΤ)» ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

notaseferli@gmail.com

notaseferli@gmail.com Ψηφιακός γραµµατισµός σε περιβάλλον wiki: πειραµατικές εφαρµογές παραγωγής λόγου κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Μπαλτά Βενετία 1, Νέζη Μαρία 2, Σεφερλή Νότα 3 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού 1 Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού Αν το σύνθηµα στο 19 ο αιώνα ήταν «εκπαίδευση για τους µη έχοντες και µη γνωρίζοντες»,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών»

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» «Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» Αλεξάνδρα Νάκου 1, Δημήτρης Γκούσκος 2, Μεϊμάρης Μιχάλης 3, Άγης Παπαντωνίου 4 1 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μίχα Γεωργία Επιβλέπουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PAGE 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Γνώση στην ψηφιακή εποχή : Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά και οφέλη... 3 Εξατομίκευση... 6 Κίνητρο... 7 Υπευθυνότητα... 7 Διαδραστικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Εφαρμογή της μεθόδου δημιουργικής μάθησης «Τα Έξι Καπέλα Σκέψης» στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσω της διαδικτυακής εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Application of the creative learning method six

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Αναπαραστάσεις και Κατανόηση Συνόλων Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Ειρήνη Αριστοτέλους, Χρυστάλλα Περικλέους, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα