ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 Εισαγωγικά ΘΕ ΠΛΗ ONLINE ΕΡΓΑΣΙΑ E2- Η Online Εργασία Ε2- αποτελεί (όπως περιγράφεται αναλυτικότερα και στον Οδηγό Σπουδών της Θ.Ε. που σας έχει διατεθεί) συμπληρωματική άσκηση στα πλαίσια της Γραπτής Εργασίας ΓΕ2 (η εκφώνηση της οποίας θα αναρτηθεί στις 2//205) και ο βαθμός της θα συνυπολογιστεί προσθετικά στον πλήρη βαθμό της ΓΕ2 με συντελεστή 0%. Αποτελείται δε, από δέκα (0) ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiple choice) οι οποίες αναφέρονται στην ύλη που αντιστοιχεί στις εβδομάδες -5 της μελέτης σας, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα μελέτης που περιλαμβάνεται στον Οδηγό Σπουδών. Στόχος της εργασίας είναι να μελετήσετε και να αφομοιώσετε κατά τον πληρέστερο δυνατό τρόπο τις βασικές εισαγωγικές έννοιες που αναφέρονται κατά κύριο λόγο στα τέσσερα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου σας (γενικές έννοιες βάσεων δεδομένων, συστήματα διαχείρισης, οργάνωση σε φυσικό επίπεδο, δεικτοδότηση-κατάλογοι, εννοιολογική σχεδίαση βάσεων δεδομένων, διαγράμματα οντοτήτων-συσχετίσεων/δοσ, λογική σχεδίαση βάσεων δεδομένων, μετάβαση στο σχεσιακό μοντέλο, σχεσιακή άλγεβρα κ.λ.π.). Πιο συγκεκριμένα:. Σας δίνονται συνολικά δέκα (0) ερωτήσεις. 2. Σε κάθε ερώτηση σας δίνονται τέσσερις (4) δυνατές απαντήσεις. 3. Από αυτές, καλείστε να επιλέξετε όσες θεωρείτε σωστές (οι σωστές απαντήσεις δηλαδή σε κάποιες από τις ερωτήσεις μπορεί να είναι και περισσότερες από μία). 4. Κάθε ερώτηση αντιστοιχεί κατά μέγιστο σε μία () μονάδα (βαθμό) την οποία θα την κερδίσετε ολόκληρη, αν επιλέξετε όλες τις σωστές απαντήσεις και μόνο αυτές. Πιο συγκεκριμένα αν οι σωστές απαντήσεις στη συγκεκριμένη ερώτηση είναι συνολικά Χ, για κάθε μία από αυτές που επιλέγετε θα κερδίζετε /Χ μονάδες. Αντίθετα για κάθε λανθασμένη απάντηση που επιλέγετε θα βαθμολογείστε αρνητικά ως ακολούθως: αν οι λανθασμένες απαντήσεις στη συγκεκριμένη ερώτηση είναι συνολικά Υ, τότε για κάθε μία από αυτές που τυχόν θα επιλέξετε θα χάνετε /Υ μονάδες. [υπό τον περιορισμό ότι ο τελικός βαθμός σας στη ερώτηση δεν πέφτει κάτω από το 0 ο ελάχιστος δηλαδή βαθμός που μπορεί κάποιος να συγκεντρώσει σε μία ερώτηση είναι 0 ]. 5. Το σύνολο των μονάδων που θα συγκεντρώσετε σε όλες τις ερωτήσεις (ελάχιστο = 0 μονάδες, μέγιστο = 0 μονάδες θα αποτελέσει τον τελικό βαθμό της εργασίας σας αυτής. 6. Ο βαθμός αυτός θα συνυπολογιστεί προσθετικά στον πλήρη βαθμό που θα πάρετε στη Γραπτή Εργασία ΓΕ2 (ΒΓΕ2) με συντελεστή 0% (θα πολλαπλασιαστεί δηλαδή επί 0. και θα προστεθεί στο βαθμό που θα πάρετε στη ΓΕ2). Τις απαντήσεις σας (υποβολή εργασίας) θα κληθείτε να τις υποβάλετε στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαιδευτικής διαδικασίας του ΕΑΠ κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 5//205 ώρα 3.00 έως και Δευτέρα 2//205 ώρα 7.00, σύμφωνα με τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο τέλος του παρόντος κειμένου.

2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ. Έστω μία σχέση R μίας σχεσιακής βάσης δεδομένων που περιέχει n πλειάδες. Εάν εκτελέσουμε τη φυσική συνένωση R R, ποιο θα είναι το πλήθος των πλειάδων του αποτελέσματος; [ μονάδα] (α) n 2 (β) n (γ) 2 n (δ) 0 2. Έστω μία συσχέτιση R μεταξύ των οντοτήτων E και E2, όπως φαίνεται στο ακόλουθο Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων - ΔΟΣ (δείτε σχετικά το εναλλακτικό διδακτικό υλικό με τίτλο Εννοιολογική Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων, και συγκεκριμένα την παράγραφο.2. της σελ. 7). Εάν απεικονίσουμε τη συσχέτιση R σε μία σχέση της μορφής R(A,B,C) με κατηγορήματα A, B, και C στο σχεσιακό σχήμα, πόσες φορές μπορεί να εμφανιστεί στη σχέση αυτή κάθε συνδυασμός τιμών για τα κατηγορήματα A και B; [ μονάδα] A B E (,3) (2,5) R E2 C (α) 0 (β) (γ) 2 (δ) 3 2

3 3. Ένα σύνολο από πράξεις, που λέγονται εξωτερικές συνενώσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επεκτάσεις της σύνδεσης ή αλλιώς της συνένωσης (γνωστής και ως εσωτερικής συνένωσης) μεταξύ δύο σχέσεων, που γνωρίσαμε στην Ενότητα του βιβλίου των Βάσεων Δεδομένων. Οι εξωτερικές συνενώσεις χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να διατηρήσουμε στο αποτέλεσμα της συνένωσης, όλες τις πλειάδες της αριστερής σχέσης ή της δεξιάς σχέσης ή και των δύο σχέσεων που συμμετέχουν στη συνένωση, είτε αυτές έχουν αντίστοιχες πλειάδες στην άλλη σχέση είτε όχι. Με βάση τον παραπάνω ορισμό, το πλήθος των πλειάδων στο αποτέλεσμα μιας πράξης αριστερής εξωτερικής συνένωσης θα είναι πάντα: [ μονάδα] (α) Μεγαλύτερο από το πλήθος των πλειάδων στο αποτέλεσμα της αντίστοιχης πράξης εσωτερικής συνένωσης (β) Τουλάχιστον ίσο με το πλήθος των πλειάδων στο αποτέλεσμα της αντίστοιχης πράξης εσωτερικής συνένωσης (γ) Μικρότερο από το πλήθος των πλειάδων στο αποτέλεσμα της αντίστοιχης πράξης εσωτερικής συνένωσης (δ) Μεγαλύτερο από το πλήθος των πλειάδων στο αποτέλεσμα της αντίστοιχης πράξης δεξιάς εξωτερικής συνένωσης 4. Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός κλειδιών που μπορεί να έχει μία σχέση με n κατηγορήματα; [ μονάδα] (α) 0 (β) (γ) n (δ) 2 n 5. Έστω οι σχέσεις R, Q, και S. Ποια/ες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι αληθής/είς; [ μονάδα] (α) Η σχέση R Q έχει 4 πλειάδες (β) Η σχέση R S έχει 4 πλειάδες (γ) H σχέση Q S έχει 4 πλειάδες (δ) H σχέση (R Q) S έχει 4 πλειάδες 3

4 6. Έστω ότι ένα σύνολο κατηγορημάτων Κ, στο σχήμα της σχέσης R μιας βάσης δεδομένων, είναι ένα ξένο κλειδί της R. Σημειώστε ποια/ες από τις παρακάτω προτάσεις θεωρείτε ότι ισχύει/ουν. [ μονάδα] (α) Κάθε πλειάδα της R έχει μία διαφορετική τιμή για το Κ (β) Το Κ είναι κλειδί μιας σχέσης της βάσης δεδομένων (γ) Το Κ δε μπορεί να έχει τιμή null για κάποιες από τις πλειάδες της R (δ) Το Κ δε μπορεί να είναι κλειδί κάποιας σχέσης στη βάση δεδομένων 7. Θεωρείστε το ακόλουθο ΔΟΣ και απαντήστε ποια/ες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι αληθής/είς; [ μονάδα] ΚωδΟχημ. Τιμή ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜεγΤαχύτητα ΟΧΗΜΑ d ΦΟΡΤΗΓΟ Χωρητικότητα Ημερομηνία N ΑΓΟΡΑΖΕΙ-ΑΠΟ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ Μέγεθος ΠΕΛΑΤΗΣ Διεύθυνση ΠΩΛΗΤΗΣ Πόλη Περιφέρεια ΚωδΠωλ. Όνομα ΑΦΜ Όνομα Οδός (α) Υπάρχουν πελάτες που δεν έχουν αγοράσει κάποιο όχημα από κάποιον πωλητή (β) Ένα όχημα μπορεί να θεωρηθεί και σαν ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ και σαν ΦΟΡΤΗΓΟ ταυτόχρονα (γ) Ένας πελάτης αγοράζει ένα συγκεκριμένο όχημα από έναν πωλητή (δ) Ένα φορτηγό αναγνωρίζεται μονοσήμαντα από το κατηγόρημα ΚωδΟχημ. 4

5 8. Υποθέστε ότι a, b και c είναι ο αριθμός των οντοτήτων στα σύνολα οντοτήτων A, B και C αντίστοιχα. Υποθέστε επίσης ότι t είναι ο αριθμός των τριάδων στο σύνολο συσχετίσεων της R. Ποιος/οι από τους επόμενους συνδυασμούς είναι έγκυρος/οι συνδυασμός/οι τιμών για τα a, b, c και t; [ μονάδα] A N R B C (α) a=50, b=, c=, t=00 (β) a=0, b=5, c=0, t=5 (γ) a=50, b=4, c=2, t=3 (δ) a=000, b=, c=200, t= Θεωρήστε το παρακάτω σχεσιακό σχήμα: - ΒΙΒΛΙΟ (ISBN, Τίτλος, ΕπωνυμίαΕκδότη, ΗμερομηνίαΈκδοσης) - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ (ΟνοματεπώνυμοΣυγγραφέα, ΗμερομηνίαΓέννησης) - ΕΚΔΟΤΗΣ (ΕπωνυμίαΕκδότη, Διεύθυνση) - ΣΥΓΓΡΑΦΕΙ (ISBN, ΟνοματεπώνυμοΣυγγραφέα) Ποιο/α από τα παρακάτω αποτελέσματα είναι αποτέλεσμα που επιστρέφει η ακόλουθη έκφραση σχεσιακής άλγεβρας; [ μονάδα] π ΟνοματεπώνυμοΣυγγραφέα (ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ) π ΟνοματεπώνυμοΣυγγραφέα (σ ΕπωνυμίαΕκδότη="Ακάδημος" (ΒΙΒΛΙΟ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙ) (α) Τους τίτλους των βιβλίων που εκδόθηκαν από τον εκδοτικό οίκο Ακάδημος (β) Τους συγγραφείς του βιβλίου με ISBN (γ) Τους συγγραφείς που δημοσίευσαν τουλάχιστον ένα βιβλίο του εκδοτικού οίκου Ακάδημος (δ) Τους συγγραφείς που δε δημοσίευσαν κανένα βιβλίο στον εκδοτικό οίκο Ακάδημος 5

6 0. Έστω το ακόλουθο Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων (ΔΟΣ): ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΟ Ν ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν ΑΦΟΡΑ ΕΧΕΙ Μ ΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΦΜ ΠΕΛΑΤΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΣΟ Κατά τη μετάβαση από το δοθέν ΔΟΣ σε σχεσιακό σχήμα (εφαρμόζοντας όπου είναι εφικτό και τη διαδικασία της «απορρόφησης»), προκύπτουν: [ μονάδα] (α) 6 σχέσεις (β) 5 σχέσεις (γ) 4 σχέσεις (δ) 3 σχέσεις 6

7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τις απαντήσεις σας για την Online Εργασία Ε2- θα κληθείτε να τις υποβάλετε ηλεκτρονικά στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαιδευτικής διαδικασίας του ΕΑΠ από Δευτέρα 5//205 ώρα 3.00 έως και Δευτέρα 2//205 ώρα Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα (οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα):. Επισκέπτεστε τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαιδευτικής διαδικασίας του ΕΑΠ στη διεύθυνση και εισέρχεστε στην κεντρική σελίδα της ΠΛΗ ( Είσοδος με τα username και password που σας έχουν δοθεί και εν συνεχεία κάνετε επιλογή του συνδέσμου «ΠΛΗ Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού» στο μεσαίο πλαίσιο. 2. Στην κεντρική σελίδα της ΘΕ ΠΛΗ που εμφανίζεται, επιλέγετε στο αριστερό πλαίσιο την εβδομάδα #6 (2//5 8//5). 3. Στη συνέχεια στο χώρο της εβδομάδας αυτής, στο μεσαίο πλαίσιο, επιλέγετε το σύνδεσμο Online Εργασία Ε2- (Υποβολή). 4. Επιλέγετε το κουμπί (button) Προσπάθεια Quiz τώρα, και στην ερώτηση επιβεβαίωσης που θα σας τεθεί αμέσως μετά, συνεχίζετε κανονικά επιλέγοντας Start attempt. 5. Στη συνέχεια θα σας παρουσιαστούν οι δέκα (0) ερωτήσεις της εργασίας, η μία κάτω από την άλλη ΑΛΛΑ με τυχαία σειρά. 6. Για κάθε ερώτηση καλείστε να σημειώσετε (μαρκάρετε με το ποντίκι σας) όσες από τις απαντήσεις θεωρείτε κατά τη γνώμη σας σωστές. [Ο τρόπος βαθμολόγησης (θετική και αρνητική βαθμολογία) των σωστών ή λανθασμένων απαντήσεων που τυχόν θα επιλέξετε για κάθε ερώτηση, περιγράφεται αναλυτικά στην πρώτη σελίδα του κειμένου της εκφώνησης της εργασίας] [Αν κάνετε κάποιο εκ παραδρομής λάθος κατά τη σημείωση των απαντήσεών σας, θα έχετε τη δυνατότητα (οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς σας και πριν ολοκληρώσετε / πριν δηλαδή επιλέξετε τα κουμπιά Επόμενο και Υποβολή όλων και τέλος') να ανατρέξετε σε οποιαδήποτε ερώτηση (scroll στην οθόνη με το ποντίκι σας ή επιλογή Return to attempt ) και να αλλάξετε την απάντηση που είχατε αρχικά δώσει.] 7. Αφού σημειώσετε (μαρκάρετε με το ποντίκι σας) τις απαντήσεις σας σε όλες τις ερωτήσεις και εφόσον δεν επιθυμείτε να κάνετε καμία άλλη αλλαγή, επιλέγετε το κουμπί Επόμενο (στο κάτω μέρος της σελίδας) και με αυτόν τον τρόπο σώζεται αρχικά η προσπάθειά σας. Στη συνέχεια στην οθόνη που ακολουθεί σας εμφανίζεται ένας πίνακας όπου συνοψίζεται ποιες ερωτήσεις έχετε απαντήσει και ποιες ερωτήσεις τυχόν δεν έχετε απαντήσει ακόμα και ακριβώς από κάτω τα κουμπιά Επιστροφή στην προσπάθεια και Υποβολή όλων και τέλος'. Εάν έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και δεν επιθυμείτε να κάνετε κάποια άλλη αλλαγή, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Υποβολή όλων και τέλος' ολοκληρώνοντας έτσι οριστικά την υποβολή της εργασίας σας. Εάν επιθυμείτε να επιστρέψετε και να απαντήσετε κάποια ερώτηση που είχατε αφήσει αναπάντητη ή να αλλάξετε την απάντησή σας σε κάποια ερώτηση μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Επιστροφή στην προσπάθεια. Εάν απλά θέλετε να σωθεί προς το παρόν η μέχρι εκείνη τη στιγμή προσπάθειά σας και να ξαναμπείτε κάποια άλλη στιγμή να τη συνεχίσετε/ολοκληρώσετε, δεν θα πρέπει να πατήσετε κάποιο από τα παραπάνω κουμπιά αλλά απλά να πλοηγηθείτε σε κάποια άλλη σελίδα πατώντας π.χ. κάποια επιλογή στην μπάρα που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης που βρίσκεστε (π.χ. ΠΛΗ για να επανέλθετε στην αρχική οθόνη/σελίδα). Στη συνέχεια, όποια στιγμή επιθυμείτε (ή αμέσως μετά ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της εργασίας, Δευτέρα 2//5 ώρα 7.00), μπορείτε να συνεχίσετε την προσπάθειά σας με τον ίδιο τρόπο [πατώντας πάλι στο link Online Εργασία Ε2- (Υποβολή) στο χώρο της εβδομάδας #6 εκεί θα σας εμφανίσει την πληροφορία ότι η προσπάθειά σας είναι Σε εξέλιξη, και πατώντας το κουμπί Συνέχιση 7

8 της τελευταίας προσπάθειας μπορείτε να τη συνεχίσετε, να κάνετε τις αλλαγές που θέλετε και να την ολοκληρώσετε και υποβάλετε οριστικά - ή αν το επιθυμείτε να την αφήσετε πάλι σε εκκρεμότητα για αργότερα κ.ο.κ.]. ΠΡΟΣΟΧΗ:. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της εργασίας σας ( Υποβολή όλων και τέλος'), μπορείτε απλά να πατήσετε το κουμπί Back to the course και να βγείτε από το σύστημα (button Έξοδος πάνω δεξιά) [σσ. για ευνόητους λόγους, δεν θα μπορείτε να δείτε το βαθμό της προσπάθειάς σας καθώς επίσης και καμία άλλη πληροφορία σχετικά με τις σωστές απαντήσεις σε κάθε ερώτηση κλπ, ενόσω το quiz είναι ανοιχτό (δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα 2//5 ώρα 7.00)] Τον βαθμό της προσπάθειάς σας, καθώς και μια επισκόπηση της προσπάθειάς σας ώστε να δείτε ποια ερώτηση απαντήσατε σωστά και ποια λάθος, θα μπορείτε να δείτε μόνο αφού κλείσει το quiz (κλείνει τη Δευτέρα 2//5 ώρα 7.00) και πιο συγκεκριμένα από Τρίτη 3//5 πρωί και μετά. Ο ενδιάμεσος χρόνος απαιτείται από μέρους μας για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και της τελικής βαθμολόγησης των προσπαθειών σας. Για να δείτε τα παραπάνω στοιχεία (βαθμό κλπ) από την Τρίτη 3//5 πρωί και μετά, θα χρειαστεί απλά να ξαναμπείτε στον κόμβο (http://study.eap.gr) με την ίδια διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω, αλλά με τη διαφορά ότι αφού επιλέξετε το σχετικό σύνδεσμο στο χώρο της εβδομάδας #6 (ο οποίος θα έχει το όνομα Online Εργασία Ε2- (Αποτέλεσμα) πλέον), το σύστημα θα εμφανίσει επιπλέον το βαθμό σας (με άριστα το 0 ), καθώς και τη δυνατότητα επισκόπησης της προσπάθειάς σας (σύνδεσμος Αναθεώρηση ). 2. Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε μόνο μία () φορά (μία προσπάθεια) τις απαντήσεις σας για την παρούσα εργασία. Εφόσον δηλαδή ολοκληρώσετε την υποβολή της εργασίας σας (πατήσετε δηλαδή το button Υποβολή όλων και τέλος'), δεν θα έχετε το δικαίωμα να ξαναμπείτε και να υποβάλετε ξανά την εργασία ή να αλλάξετε κάποια απάντησή σας κλπ. 3. Για τους παραπάνω λόγους (δυνατότητα μίας μόνο προσπάθειας, τυχαία σειρά εμφάνισης ερωτήσεων, αρνητική βαθμολογία κ.λ.π.) καλό θα είναι πριν επισκεφτείτε τον ανωτέρω κόμβο για να υποβάλετε ηλεκτρονικά τις απαντήσεις σας: (α) να έχετε προετοιμάσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις απαντήσεις σας πριν συνδεθείτε (να έχετε δηλαδή καταλήξει με σιγουριά ποια απάντηση είναι κατά τη γνώμη σας η σωστή σε κάθε ερώτηση) και ακολούθως: (β) όταν συνδεθείτε και αρχίσετε τη διαδικασία υποβολής της εργασίας (QUIZ) πριν σημειώσετε/μαρκάρετε τις επιλογές σας σε κάθε ερώτηση να (ξανα)διαβάζετε προσεκτικά τόσο την εκφώνηση κάθε συγκεκριμένης ερώτησης που βλέπετε στην οθόνη σας όσο και τις παρατιθέμενες από κάτω πιθανές απαντήσεις. 4. Εάν κατά τη διάρκεια της σύνδεσής σας τυχόν (για οποιονδήποτε λόγο) διακοπεί η σύνδεσή σας με τον κόμβο (server) του ΕΑΠ πριν ολοκληρώσετε ομαλά την προσπάθειά σας (πριν δηλαδή πατήσετε το button Υποβολή όλων και τέλος'), μην ανησυχήσετε: θα μπορείτε να ξαναμπείτε και επαναλάβετε εξ αρχής την προσπάθειά σας. 5. Μετά τη Δευτέρα 2//5 ώρα 7.00 το σύστημα δεν θα δέχεται καμία υποβολή Online Εργασίας Ε2- (το quiz θα είναι κλειστό και δεν θα επιτρέπει τη δυνατότητα εισόδου/ προσπάθειας σε αυτό). Οι σωστές απαντήσεις επίσης για όλες τις ερωτήσεις της Online Εργασίας Ε2- θα ανακοινωθούν στις σελίδες του Portal [http://study.eap.gr ΠΛΗ Φετινές Εργασίες ) την Τρίτη 3//5 το πρωί. 8

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Έκδοση 1.1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητών 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 7 2. ΕΙΣΟΔΟΣ... 8 2.1. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις Κ. Σγάρμπας, Ν. Αβούρης, Π. Σταθοπούλου Πάτρα - Σεπτέμβριος 2010 (Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σκεφθείτε το περιβάλλον πριν τυπώσετε. Αν τυπώσετε, χρησιμοποιήσετε το ελάχιστο δυνατό μελάνι και χαρτί.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας

Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας Τίτλος έργου : ΝΕΑ ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ Κωδικός έργου : E/L 45 Ανάδοχος : ΚΕΤΕΠ/ΙΕΛ Δράση : 3.3.1- Δράσεις Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : «ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014 Σελίδα 2 Πίνακας περιεχομένων Α. Εισαγωγή... 3 Τι είναι η εκπαίδευση εξ αποστάσεως και πώς διεξάγεται... 3 Τι είναι η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση - Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia Εγχειρίδιο Copyright 2005 Profia Περιεχόμενα Ôßôëïò Σελίδα Γενικές παρατηρήσεις...3 Τιµολόγηση Αυτοκινήτου Ι...4-9 Ελεύθερη Τιµολόγηση...4-5 Τιµολόγηση Πακέτων...6 Συγκριτική Τιµολόγηση...7-8 Έκδοση Προσωρινού

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PCGUIDE Τηλ: 210 6841089, Κινητό: 6938676154-6944280906 Fax: 210 6841088 E-mail: thginis@acci.gr, support@pcguide.gr Web address: http://www.pcguide.gr CUSTOMS BROKERS 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MEDISTO

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MEDISTO ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MEDISTO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ............ 1 2. ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ........ 1 3. ΑΓΟΡΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ...........2 4. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.........3 5. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Περιεχόμενα Εγγραφή και αρχικές ρυθμίσεις Διαχείριση Ιστοσελίδας Δημιουργία Menu Δημιουργία σελίδας Δημιουργία Αρχικής Σελίδας Δημιουργία Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες... Σε αυτό το κεφάλαιο: 14.1 Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών 14.2 Λίστες 14.3 Παραδείγματα... «Το πιο απίθανο πράγμα με τη ζωή είναι ότι πάντα θα υπάρχουν μεταβλητές. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ερευνητικό πρόγραμμα: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ «Nέες Tεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα