Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού"

Transcript

1 Κυβερνχώρς, Ανιχτή Εκπαίδευση και Κινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµύ Άννα ΧΡΟΝΑΚΗ Επίκυρς Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ, Σχλή Επιστηµών τυ Ανθρώπυ Πανεπιστήµι Θεσσαλίας, Βόλς, Ελλάδα Βασίλης ΜΠΟΥΡ ΑΚΗΣ Επίκυρς Καθηγητής, ΤΜΧΠΠΑ, Πλυτεχνική Σχλή Πανεπιστήµι Θεσσαλίας, Βόλς, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παιδαγωγική αξιπίηση τυ κυβερνχώρυ, και συγκεκριµένα η χρήση υπηρεσιών και εργαλείων (π.χ. internet, , web, videoconferencing, discussion fora, chatrooms) γίνεται λένα και πι ελκυστική τόσ στην εξ απστάσεως εκπαίδευση όσ και στις παραδσιακές µρφές διδασκαλίας τάξης. Στόχς είναι ι χρήστες σε παραδσιακές τάξεις ή σε εξ απστάσεως πργράµµατα µπρύν να έρχνται σε επαφή µε µαθητές και εκπαιδευτικύς άλλων ιδρυµάτων και χωρών, να συνεργάζνται σε κινά θέµατα, να ανταλλάσσυν απόψεις και να διευρύνυν τυς ρίζντες τυς. Θεωρείται ότι έτσι δηµιυργύνται εικνικές κινότητες µάθησης όπυ η κινωνική και γνωστική επαφή των µαθητευόµενων απτελεί µχλό για την επίδση, την καλλιέργεια και την ανάπτυξη µάθησης. Πως όµως δηµιυργύνται τέτιες κινότητες µάθησης και πως δµύνται παραµένει ένα ερώτηµα τ πί απασχλεί παιδαγωγύς, ερευνητές και σχεδιαστές. Τ παρόν άρθρ στχεύει να παρυσιάσει ένα µντέλ βασικών αρχών παιδαγωγικύ σχεδιασµύ ενός περιβάλλντς τ πί βασίζεται στην έννια της δηµιυργίας µιας κινότητας µάθησης, λαµβάνντας υπόψη παραµέτρυς επιστηµλγικής, γνωστικής, διδακτικής και κινωνικής φύσης. Η παρυσίαση αυτύ τυ µντέλυ γίνεται µέσα από τ παράδειγµα τυ µαθησιακύ περιβάλλντς ίρις 1 τ πί παρόλ πυ έχει σχεδιαστεί για τις ανάγκες της διαθεµατικής πρσέγγισης δύ γνωστικών αντικειµένων στ γυµνάσι, η πλατφόρµα σχεδιασµύ τυ είναι γενικεύσιµη. ABSTRACT The pedagogic exploitation of cyberspace (e.g. internet, , web, videoconferencing, discussion fora, chatrooms) has become very attractive not only for distance education but also for the traditional 1 Τ πρόγραµµα Ίρις ( έχει χρηµατδτηθεί από τ Υπυργεί Παιδείας και Θρησκευµάτων στα πλαίσια της ενέργειας Ναυσικά, και απτελεί ένα διαδικτυακό περιβάλλν µάθησης). Πρσφέρει την δυνατότητα για επικινωνία, δηµιυργική επεξεργασία πληρφρίας και διερεύνησης εννιών µέσα από την επίλυση πρβληµάτων, την εκπόνηση σχετικών εργασιών και την ενεργή ενασχόληση µε ειδικά σχεδιασµένα εργαλεία πυ επιτρέπυν κατασκευή, πειραµατισµό, γραµµική και ελεύθερη σχεδίαση. Οι παραπάνω διεργασίες µπρύν να επιτευχθύν µέσα από τρεις αλληλσυνδεόµενυς χώρυς; τν χώρ της ηµιυργίας, της Πληρφρίας και της Επικινωνίας. Στν χώρ ηµιυργία ι µαθητές και ι µαθήτριες καλύνται να ασχληθύν µε την επίλυση πρβληµάτων και την εκπόνηση εργασιών. Επίσης εδώ βρίσκνται και τα τρία εργαλεία τυ τπικύ λγισµικύ; ηµιυργός Μνάδων, Σχεδιαστής Μωσαϊκών και ηµιυργός Μτίβων. Με αυτά τα εργαλεία µπρύµε να κατασκευάσυµε ελεύθερα και γραµµικά σχέδια και να πειραµατιστύµε µε την γεωµετρία των σχηµάτων, τη χρήση χρωµάτων και την φόρµα. Στν χώρ Πληρφρία µπρύµε να αναζητήσυµε πληρφρία αλλά και να καταχωρήσυµε νέα στιχεία σε µρφή εικόνας, κειµένυ και ήχυ. Και τέλς στν χώρ Επικινωνία µπρύµε να πάρυµε µέρς σε µια σειρά συζητήσεων για θέµατα πυ αφρύν τις δραστηριότητες αλλά και γενικότερης φύσης.

2 face-to-face courses. The ultimate goal is that users in all types of programmes can contact learners and educationists who work in different institutions and spaces and they can collaborate, exchange ideas and expand their views. And it is argued that, in this way, virtual learning communities are constructed where learners social interaction and cognitive work affects growth of learning and competences. How such learning communities are being structured remains an open question for educationists, researchers and designers. This paper aims to present a model of basic pedagogical principles for the design of a learning context based on the idea of a learning community, taking into account epistemological, cognitive, didactic and social issues. The discussion of these principles is facilitated through the example of the iris project which, although designed for addressing the needs of particular subjects in the secondary level, can be used as a generic model. 1. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ Ο κυβερνχώρς, και ιδιαίτερα τ διαδίκτυ, υπόσχνται αλλαγές στην δµή των σχέσεων µεταξύ ανθρώπων, τόπων και πηγών. ραστηριότητες όπως ψώνια, σχεδιασµός ταξιδιών, ικνµικές συναλλαγές και διασκέδαση συµβαίνυν λένα και πι συχνά στ διαδίκτυ (Mitchell, 1995). Τι ακριβώς, όµως, είναι κυβερνχώρς, τι µπρεί να σηµαίνει για τα εκπαιδευτικά δρώµενα και τι είδυς νέα παιδαγωγική µπρεί να πρκύψει µέσα από την συναλλαγή µε αυτά τα νέα περιβάλλντα και εργαλεία είναι θέµα διαπραγµάτευσης και πρσδιρισµύ από ερευνητές, σχεδιαστές, παιδαγωγύς και σπυδαστές (Chronaki, 2000). Τα πλενεκτήµατα της χρήσης εκπαιδευτικύ λγισµικύ, πιτικύ και διερευνητικύ χαρακτήρα, αναφέρνται στην πρώθηση της γνωστικής ανάπτυξης σε τµείς όπως διερεύνηση ιδεών στα µαθηµατικά και στις φυσικές επιστήµες, πειραµατισµός, µντελπίηση, πργραµµατισµός, πστική επιχειρηµατλγία, κλπ. Ο συνδυασµός τέτιυ λγισµικύ µε τ διαδίκτυ δηµιυργεί νέα περιβάλλντα τα πία υπόσχνται γρήγρη πρόσβαση στην πληρφρία και νέυς τρόπυς επικινωνίας, διασύνδεσης, διδασκαλίας, µάθησης και έρευνας. Τ διαδίκτυ µπρεί να γίνει πλατφόρµα για την ανάπτυξη εργασιών και συνεργατικών δραστηριτήτων µεταξύ σχλείων και τάξεων διεθνώς. Υπστηρίζεται ότι η χρήση τυ κυβερνχώρυ µπρεί µέσα από κατάλληλες συνθήκες να πράγει µια νέα παιδαγωγική αντίληψη πυ βασίζεται σε καινύργιυς τρόπυς έκφρασης και µάθησης (π.χ. διερεύνηση, πειραµατισµό, συνεργασία, ενεργή ενασχόληση). Στόχς είναι να δηµιυργηθύν µαθησιακά περιβάλλντα όπυ ι εξ απστάσεως χρήστες (µαθητές και εκπαιδευτικί), ι πίι δυλεύυν απµνωµένι στν δικό τυς χρόν και τόπ, θα µπρύν να συνευρίσκνται, να επικινωνύν και να µαθαίνυν. Παράλληλα, η παραδσιακή διδασκαλία φιλδξεί να επεκτείνει την τάξη πέρα από τα χρνικά και χωρικά περιθώρια µιας αίθυσας, ενός αµφιθέατρυ ή ενός εργαστηρίυ κατασκευών. Ένα παράδειγµα απτελεί η εξ απστάσεως συνεργασία και επαφή µαθητών από Γαλλία και Αµερική µε στόχ την επίλυση µια σειράς πρβληµάτων φυσικής (π.χ. η εκτίµηση ταχύτητας, επιτάχυνσης, απόστασης, διανυσµάτων µέσα από την δήγηση αυτκινήτων) µέσα από δραστηριότητες πυ έχυν την µρφή παιχνιδιών (Kaput, 1993). Παρόλα αυτά, τα διαδικτυακά περιβάλλντα έχυν κατηγρηθεί για την φυσική αιχµαλωσία των µαθητευµένων, επειδή τ άτµ χρειάζεται να δυλεύει περισσότερ µπρστά στην θόνη µειώνντας έτσι την πρσωπική και κινωνική επαφή. Υπάρχυν ακόµη ανιχτά ερωτήµατα για την πιότητα της επικινωνίας πυ αναπτύσσεται µεταξύ των ατόµων, την ικανότητα να χρησιµπιείται η πληθώρα αδόµητης πληρφρίας καθώς και η απυσία αξιών και ηθικής πυ επικρατεί στις εικνικές συναντήσεις. Συνήθως ι επισκέπτες ή ι θαµώνες σε ρισµένυς ισττόπυς δανείζνται και υιθετύν νέες ταυτότητες, υπδυόµενι άλλα πρόσωπα. Για παράδειγµα, ι ντρπαλί µπρύν να εκφραστύν καλύτερα αλλά και να κρύψυν την πραγµατική τυς ταυτότητα παίρνντας έτσι την άδεια να συνµιλύν µε πιδήπτε και για τιδήπτε (Τurkle, 1995). Ένα από τα πι σηµαντικά θέµατα σχεδιασµύ τέτιων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων είναι η διασφάλιση της πιότητας µάθησης µέσα από την συµµετχή, την δραστηριότητα, την ηθική και την υπευθυνότητα των

3 ατόµων. Η δηµιυργία κιντήτων µάθησης έρχεται, κατά κάπιν τρόπ, να δώσει απάντηση σε θέµατα σχεδιασµύ γεφυρώνντας τ χάσµα µεταξύ τεχνφίλων πυ αναφέρνται σε πλενεκτήµατα και τεχνφόβων πυ εστιάζυν κυρίως σε µεινεκτήµατα (δες Wegner, 1998). Επαναπρσδιρίζντας τν όρ κινότητα µάθησης στν κυβερνχώρ, ι Palloff και Pratt (1999) αναφέρνται σε µια περιγραφή τυ κυβερνχώρυ ως κινότητα δσµένη από τν Rheingold, πίς εξηγεί ότι.. κυβερνχώρς απτελεί τν εννιλγικό χώρ όπυ λέξεις και ανθρώπινες σχέσεις, γνώση, πλύτς και δύναµη κυριαρχύν από ανθρώπυς πυ χρησιµπιύν την τεχνλγία σαν µέσ επικινωνίας. Οι εικνικές κινότητες είναι πλιτισµικά σύνλα πυ αναδύνται όταν ένας αριθµός ατόµων συναντιύνται συχνά στν κυβερνχώρ. Από τα παραπάνω καταλήγυµε στα εξής: α) κυβερνχώρς δηµιυργεί µια κινωνική δυναµική όπυ ι άνθρωπι µπρύν να συναντιύνται, να συνεργάζνται ή ακόµη και να πρσπερνύν ένας τν άλλ, β) χρειάζεται να διαχωρίσυµε ανάµεσα στις απλές συναθρίσεις ατόµων και στις δµηµένες κινότητες µάθησης, γ) ι κινότητες µάθησης δεν δηµιυργύνται αυθόρµητα αλλά τείνυν να ργανώννται γύρω από σαφή πλαίσια λειτυργίας, κανόνων συµπεριφράς, στόχων και υλικύ, δ) ι κινότητες αυτές είναι βασισµένες σε αξίες και έχυν πιτικά χαρακτηριστικά, και συνεπώς ε) η επιτυχία µιας κινότητας µάθησης βασίζεται σε µια ξεκάθαρη αντίληψη για τ είδς της κινότητας πυ θέλυµε να ικδµήσυµε. 2. ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγκεκριµένα περιβάλλντα πυ µπρύν να χρησιµπιηθύν για την εξ απστάσεως επικινωνία και εκπαίδευση είναι, για παράδειγµα, τα εξής: webct, blackboard, firstclass, learning community profiler κ.α. Απτελύν εκπαιδευτικές πλατφόρµες για την διανµή µαθηµάτων στ διαδίκτυ, και εξυπηρετύν τυς χρήστες µε µια σειρά άλλων υπηρεσιών όπως την χρήση ηλεκτρνικύ ταχυδρµείυ, τυ ίντερνετ, των χώρων συζητήσεων κλπ. Τ περιβάλλν διεπαφής είναι φιλικό ως πρς τν χρήστη, αλλά συνήθως παιδαγωγικά υδέτερ. Με άλλα λόγια, δεν δίνεται έµφαση σε συγκεκριµένες διαδικασίες ανάπτυξης µάθησης ύτε στην πιότητα της κινότητας πυ µπρεί δυνητικά να δηµιυργηθεί. Η κινότητα µάθησης µπρεί να παραµείνει µια υτπία αν δεν αντιµετωπιστύν υσιαστικά ζητήµατα πυ εµπλέκυν τυς χρήστες ενεργά σε διάλγ και συνεργασία. Η έννια της αλληλεπίδρασης και η ζωντανή αίσθηση της συλλγικότητας και τυ ανήκειν παίζυν σηµαντικό ρόλ. Οι βασικές αρχές σχεδιασµύ πυ συζητύνται εδώ στχεύυν στην παιδαγωγική αξιπίηση τέτιων περιβαλλόντων και δίνυν έµφαση στην διαδικασία µάθησης σαν ένα πρϊόν όχι µόν πρσωπικής εργασίας αλλά και κινωνικής επαφής. Αυτές ι παιδαγωγικές αρχές είναι: σύµπραξη, αλληλεπίδραση, επιστηµνικός συλλγισµός, µεταγνωστικές δεξιότητες, κριτική και πλιτική σκέψη, αισθητική και δηµιυργικότητα (δες εικόνα 1). Επιστηµνικός Συλλγισµός Κριτική & Πλιτική Σκέψη Σύµπραξη Αλληλεπίδραση Μεταγνωστικές εξιότητες Αισθητική & ηµιυργικότητα Εικόνα 1. Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές για την ηµιυργία µιας Κινότητας Μάθησης

4 Οι αρχές αυτές δηλώννται όχι µόν στ περιβάλλν διεπαφής τυ λγισµικύ πυ δηµιυργείται αλλά διαχένται σε όλ τ υλικό και στη δµή των αλληλεπιδράσεων πυ πρτείννται στην πλατφόρµα συνλικά (π.χ. η επιλγή χρήσης πιτικύ και διερευνητικύ λγισµικύ, η δηµιυργία µιας τπικής βάσης δεδµένων, η πιότητα των φυλλαδίων εργασίας κ.α.). Όλα αυτά δηµιυργύν µια συγκεκριµένη φιλσφία για τις λειτυργίες της εν δυνάµει εικνικής κινότητας. Στα παρακάτω, η καθεµιά απ αυτές τις αρχές θα αναλυθεί κάνντας χρήση παραδειγµάτων από τ περιβάλλν της ίριδας. 2.1 ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ Οι Palloff και Pratt (1999) σε µια πρόσφατη εργασία τυς σχετικά µε την ανάπτυξη και την διατήρηση κιντήτων µάθησης επισηµαίνυν ότι ένα από τα βασικά σηµεία πυ διαφρπιεί µια κινότητα µάθησης από µια απλή συνάθριση ατόµων σε ένα διαδικτυακό τόπ είναι η διαµόρφωση κινών στόχων µέσα από την πρσπάθεια επίλυσης κινά απδεκτών πρβληµάτων και η εστίαση σε συγκεκριµένα απτελέσµατα. O Wegner (1998) χρησιµπιεί µεταφρικά τν όρ ανήκω για να περιγράψει την συµµετχή των σπυδαστών σε κινότητες µάθησης. εν αρκεί δηλαδή να συµµετέχει κάπις σε µια µάδα εργασίας αλλά χρειάζεται να αισθάνεται ότι ανήκει στην διαµρφύµενη µάδα και ότι συνεισφέρει ενεργά στην καθιέρωση στόχων, κανόνων και αξιών πυ χρειάζνται για την λειτυργία της. Κάτι τέτι γίνεται εφικτό µε την σύµπραξη των ατόµων µέσα από συλλγική δυλειά και ξεκάθαρυς στόχυς. Η σύµπραξη πρϋπθέτει αφσίωση και σχετίζεται µε δράση, αλληλεπίδραση, δηµιυργία µιας κινής ιστρίας ζωής, στόχων, διαπραγµατεύσεων, κανόνων ηθικής, πρκλήσεις και υπευθυνότητες. Εικόνα 2. Μια Πραγµατική Πρβληµατική Κατάσταση Απτελεί την Βάση Εργασίας Τα παραπάνω αντιµετωπίζνται στ περιβάλλν της ίριδας ως εξής. Πρώτν, η επιλγή των θεµάτων εργασίας δεν απαρτίζεται από αφηρηµένες ασκήσεις, αλλά αντικατπτρίζει πρβλήµατα της πραγµατικής ζωής (δες Εικόνα 2). Για παράδειγµα, τ θέµα η διαµόρφωση της πλατείας µυ αγγίζει τα ενδιαφέρντα των µαθητών (αλλά και των εκπαιδευτικών) πυ κατανύν την ανάγκη κινόχρηστων χώρων µε πράσιν και ελεύθερ χώρ για παιχνίδι και συνειδητπιύν την ανάγκη συλλγικής εργασίας. Βασική πρϋπόθεση για την επίτευξη συλλγικής εργασίας απτελεί η επιλγή των θεµάτων πρς επεξεργασία να αφρά τις πραγµατικές ζωές των µαθητών και των εκπαιδευτικών τυς και να ανταπκρίννται στ γνωστικό αντικείµεν πυ διδάσκεται. Η θεµατλγία πυ είναι κντά σε πραγµατικές εµπειρίες και κάνει χρήση ρεαλιστικών καταστάσεων δίδει την δυνατότητα σύνδεσης της αφηρηµένης σκέψης µε την εµπειρική (Wegner, 1999). εύτερν, ι εργασίες έχυν διαθεµατικό χαρακτήρα και γίννται συνεργατικά. Τ θέµα της κατασκευής και

5 διαµόρφωσης της πλατείας απτέλεσε ένα παράδειγµα συνεργασίας µαθηµατικών και εικαστικών. Για παράδειγµα δραστηριότητες όπως: Απτύπωση και Αναπαράσταση επιφάνειας, ιαµρφώνντας την Πλατεία: Σύνθεση στ χαρτί, ιαµόρφωση Πλατείας: χώρς πράσινυ χρειάζνται την παράλληλη επεξεργασία µαθηµατικών και καλλιτεχνικών ερωτηµάτων και επιζητύν συνεργασία µε επιστήµνες και από τις δύ περιχές. Τρίτν, η συνεργασία και η εργασία σε µάδες πρτείνεται ως τρόπς εργασίας. Τέλς, κατάλληλες πρτρπές στα φυλλάδια εργασίας τνίζυν τα παραπάνω σηµεία µέσα από τις δραστηριότητες πυ πρτείνυν. 2.2 ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Είναι πλέν απδεκτό στν χώρ της γνωστικής ψυχλγίας αλλά και της διδακτικής των επιστηµών ότι η µάθηση βασίζεται στην δυνατότητα αλληλεπίδρασης µε άλλα άτµα και µε γνωστικά εργαλεία (Vygotsky, 1978). Η αλληλεπίδραση σε ένα διδακτικό περιβάλλν, σύµφωνα µε τν Vygotsky, χαρακτηρίζεται από συνεργασία και διαµεσλάβηση γνωστικά ωριµότερων ατόµων (π.χ. συµµαθητής, εκπαιδευτικός ή κάπι έµπειρ άτµ της ευρύτερης κινότητας). ιάλγς, επικινωνία, διαπραγµάτευση νηµάτων, επιµέρυς βήθεια, επιβράβευση είναι όλα χαρακτηριστικά της διαδικασίας αυτής και συνηγρύν στην ανάπτυξη µάθησης και κάθε σχεδιασµός ενός παιδαγωγικύ περιβάλλντς πρέπει να τα λαµβάνει υπόψη. Η διαµεσλάβηση αναπτύσσεται µε διάφρες µρφές. ιαχωρίζυµε ανάµεσα σε δύ κατηγρίες: α) µεταξύ ατόµων και εργαλείων, και β) µεταξύ ατόµων. Σχετικά µε την πρώτη, τα εργαλεία µπρύν να είναι εννιλγικά (π.χ. µια µέθδς ή ερωτήσεις πρτεινόµενες από τν δάσκαλ ή κάπιν έµπειρ), υλικές πηγές (π.χ. ένας πίνακας σχεδίυ, µια µνάδα µέτρησης, τ αριθµητήρι, ένας υπλγιστής) ή ακόµα και συνδυασµός των δύ (π.χ. ένα λγισµικό). Στ πλαίσι της ίριδας, µαθητής µπρεί να αλληλεπιδράσει µε εργαλεία λγισµικύ (βλ. τπικό λγισµικό όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.3) αλλά και µε εργαλεία της φύσης τυ γνωστικύ αντικειµένυ (π.χ. ένας αλγόριθµς για την µέτρηση τυ εµβαδύ ενός συγκεκριµένυ σχεδίυ), τα πία βρίσκνται σε µια βάση δεδµένων στν χώρ ραστηριότητας. Σε σχέση µε τη δεύτερη κατηγρία, ι µαθητές µπρύν να αλληλεπιδρύν µε τυς συµµαθητές τυς η µε τν δάσκαλ τυς καθώς δυλεύυν σε δραστηριότητες µέσω ργανωµένων συζητήσεων, διδασκαλιών ή µεµνωµένων παρεµβάσεων. Στ πλαίσι της ίριδας, η αλληλεπίδραση αυτή µε τυς εκπαιδευτικύς εµπεριέχει την χρήση ερωτήσεων ι πίες βρίσκνται στα φυλλάδια εργασίας και στν χώρ επικινωνίας σε εστιασµένη θεµατλγία συζήτησης. Συγκεκριµένα, αλληλεπίδραση µε κάπι έµπειρ άτµ (π.χ. ένα αρχιτέκτνα) βήθησε στ να δύνε ι µαθητές πως ι αρχιτέκτνες τπγράφι υπλγίζυν τ εµβαδόν περίπλκων επιφανειών (π.χ. επιφανειών πυ δεν απτελύν τα κλασσικά τέλεια σχήµατα όπως παραλληλόγραµµ ή τετράγων) ή να συζητήσυν θέµατα σύνθεσης και διακόσµησης. Μια τέτια εµπειρία τπθετεί τ γνωστικό αντικείµεν (µαθηµατικά ή καλλιτεχνικά) σε µια λκληρωτικά καινύργια πρπτική και βηθάει την κριτική σκέψη σχετικά µε την ευρεία χρήση αλγρίθµων ή µντέλων στα πλαίσια επίλυσης µιας πρβληµατικής κατάστασης. Στ περιβάλλν ίρις η συνεργατική µάθηση και διδασκαλία απτελεί κεντρικό άξνα. Οι µαθητές χρειάζεται και µπρύν να συνεργάζνται σε διάφρα επίπεδα: πρσωπικά µε συµµαθητές µέσα στην τάξη ή εξ απστάσεως µε µαθητές άλλων σχλείων, ή ακόµη και µε µαθητές άλλων τάξεων και άλλων γνωστικών αντικειµένων στ ίδι σχλεί. Γι αυτό τ σκπό αξιπιύνται τα εργαλεία πυ υπάρχυν στν χώρ Επικινωνία (δηλ. Συζητήσεις, Συζήτηση Τώρα!), τα πία διευκλύνυν την επικινωνία µαθητών και εκπαιδευτικών πυ βρίσκνται σε απόσταση. Έτσι µπρεί να γίνει ανταλλαγή απόψεων πάνω σε θέµατα πυ αφρύν διαφρετικύς πληθυσµύς. Για παράδειγµα, τ θέµα της διαµόρφωσης της

6 πλατείας είναι ένα θέµα για τ πί ι άνθρωπι βυνίσιων περιχών θα έχυν διαφρετικές εικόνες και απαιτήσεις από τυς νησιώτες, και ι άνθρωπι των πόλεων διαφρετικές από αυτές των µικρών χωριών. Η δυνατότητα επικινωνίας µεταξύ απµακρυσµένων σχλείων ανίγει κανάλια για κριτική ανασκόπηση των αντιλήψεων πυ επικρατύν για ρισµένες έννιες. Βασικό σηµεί είναι ότι τα εργαλεία αυτά παίρνυν νόηµα µέσα από τις εργασίες τις πίες ι µαθητές καλύνται να διεκπεραιώσυν. 2.3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ένας κεντρικός στόχς σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι η ανάπτυξη γνώσης και αλφαβητισµύ. Σε συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα αυτό µεταφράζεται σε θέµατα πυ αφρύν όχι µόν την γλώσσα και την γραµµατική τυ εν λόγω αντικειµένυ (π.χ. εικνική γλώσσα, µαθηµατικό λεξιλόγι) αλλά και την κατάκτηση δεξιτήτων (π.χ. ικανότητα σύνθεσης, γενίκευσης, συµβλισµύ, κλπ). Η ανάπτυξη επιστηµνικύ συλλγισµύ (και αλφαβητισµύ) διασφαλίζεται από την υπστήριξη ενός µντέλυ µάθησης τ πί πρωθεί νέυς ρόλυς για τν µαθητευόµεν. Αυτί ι νέι ρόλι διαφρπιύνται από την παθητική παρυσία στην τάξη ή την απµόνωση της εξ απστάσεως διδασκαλίας. Αντίθετα, µια ενεργή, διερευνητική, πειραµατική και συνεργατική πρσέγγιση υιθετείται. Αυτή η πρσέγγιση γίνεται εφικτή µέσα από κατάλληλα εργαλεία τα πία ενισχύυν την κατασκευή, τν πειραµατισµό, και την πτικπίηση ιδεών, εννιών και λύσεων µέσα από την χρήση πλλαπλών αναπαραστάσεων. Πρς τύτ τα εργαλεία λγισµικύ (σχεδιαστής µωσαϊκών, δηµιυργός µνάδων, και γεννήτρια µτίβων) πυ υπάρχυν στν χώρ ηµιυργία της ίριδας έχυν σχεδιαστεί κατάλληλα για να διευκλύνυν τυς χρήστες στις λειτυργίες της κατασκευής, τυ πειραµατισµύ και της διερεύνησης (δες Eικόνα 3). Και τα τρία αυτά εργαλεία δηµιυργύν πλαίσια για την κατασκευή δισδιάστατων γραµµικών ή ελεύθερων σχηµάτων. ιαφρπιύνται όµως στα εξής: δηµιυργός µνάδων είναι ένα εργαλεί για κατεξχήν γραµµικό σχεδιασµό σχηµάτων και δηµιυργεί καλές συνθήκες για κατασκευή δισδιάστατων σχηµάτων τα πία µπρύµε να τα επεξεργαστύµε µαθηµατικά (δηλ. να κάνυµε διάφρες µετρήσεις και µετασχηµατισµύς). Ο σχεδιαστής µωσαϊκών είναι ένα εργαλεί τ πί ευνεί την ελεύθερη σχεδίαση και δίνει την δυνατότητα χρήσης γραµµών σε διάφρες διαστάσεις και πάχη καθώς και χρήση χρωµάτων και απχρώσεων. Η γεννήτρια µτίβων εστιάζει στην παραγωγή επαναλαµβανόµενων µτίβων κάνντας χρήση µιας µνάδας (την πία επιλέγει και ρίζει χρήστης) και κάπιων κανόνων µετασχηµατισµύ και τπθέτησης πάνω στν κάναββ.

7 Εικόνα 3. Βασικά Εργαλεία Λγισµικύ Τα τρία εργαλεία συνεργάζνται µεταξύ τυς και ι χρήστες έχυν ανεξάντλητες δυνατότητες να εξασκηθύν στην κατασκευή σχηµάτων και στν πειραµατισµό αλλάζντας διάφρες παραµέτρυς. Για παράδειγµα, µε την χρήση τυ ηµιυργύ Μνάδων και τυ Σχεδιαστή Μωσαικών ι χρήστες µπρύν να αντιληφθύν την διαφρπίηση και συνέργια µεταξύ γραµµικής και ελεύθερης σχεδίασης και της µαθηµατικής και καλλιτεχνικής επεξεργασίας ενός σχήµατς ή σειράς σχηµάτων. Μπρύν ακόµη να τρππιήσυν τα σχήµατα πυ έχυν κατασκευάσει και να πειραµατιστύν σε σχέση µε βασικά ερωτήµατα: όπως για παράδειγµα την σχέση µεταξύ ίσων και ισδύναµων σχηµάτων, την έννια της µέτρησης σε διάφρες επιφάνειες, την σχέση χρήσης των βασικών χρωµάτων ή απχρώσεων ενός χρώµατς σε µια επιφάνεια, ή την αρµνική συσχέτιση σχηµάτων για την σύνθεση ενός χώρυ. 2.4 ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ, ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΣ Η κατανόηση βασικών µαθηµατικών και εικαστικών εννιών δεν βασίζεται απλά και µόν στην ενεργή γνωστική ενασχόληση των µαθητών µε συγκεκριµένα πρόβληµατα. Είναι επίσης θέµα µεταγνωστικών δεξιτήτων πυ χρειάζεται να αναπτύξυν τα άτµα παράλληλα. Ως µεταγνωστικές ρίζυµε εκείνες τις δεξιότητες ι πίες ρυθµίζυν και ελέγχυν την χρήση γνώσης και δηµιυργύν τ κατάλληλ υπόβαθρ για την γνωστική επεξεργασία. Οι µεταγνωστικές δεξιότητες πυ σχετίζνται και µε την χρήση νέων τεχνλγικών περιβαλλόντων έχυν ριστεί από ρισµένυς ως νέι, αυτόνµι αλφαβητισµί. Περιλαµβάνυν ανάµεσα σε άλλα, την δεξιότητα αναλγισµύ (reflection) και ανάλυσης πληρφρίας, τις στρατηγικές διερεύνησης και πλήγησης στ διαδίκτυ ή σε βάσεις δεδµένων καθώς και τη δυνατότητα διαπραγµάτευσης, ερµηνείας και αναδόµησης πληρφρίας και εννιών σε εικνικό και συµβλικό λόγ (Lemke, 1995). Η εκπαίδευση και η εξάσκηση των µαθητών στην κατάκτηση τέτιων δεξιτήτων απτελεί κεντρική µέριµνα στ περιβάλλν της ίριδας. Έτσι, στ πρόγραµµα ίρις έχει δθεί έµφαση στην σύνδεση µεταξύ των τριών χώρων της Πληρφρίας, της Επικινωνίας και της ραστηριότητας µε στόχ ι µαθητές να συνειδητπιύν ότι η γνωστική επεξεργασία δραστηριτήτων έχει ανάγκη την στρατηγική χρήση πληρφρίας και επικινωνίας. Η στρατηγική διαχείριση πληρφρίας γίνεται αρχικά µε πλήγηση σε µια τπική βάση δεδµένων όπυ τ ψάξιµ γίνεται µε λέξεις-κλειδιά (δες Εικόνα 4). Στη βάση δεδµένων υπάρχει καταχωρηµέν υλικό σε µρφή εικόνας, ήχυ και κειµένων τ πί σχετίζεται µε τις δραστηριότητες στα φύλλα εργασίας. ίδεται η δυνατότητα εµπλυτισµύ µε νέ υλικό τ πί µπρύν να δηµιυργήσυν ι εκπαιδευτικί και ι µαθητές. Ο αναλγισµός πρωθείται µέσα από κατάλληλα ερωτήµατα στα φυλλάδια εργασίας και επιβηθείται από την χρήση σηµειωµατάριυ για την ργανωµένη καταχώρηση παρατηρήσεων, ερωτηµάτων

8 και σκέψεων σε µρφή σηµειώσεων καθώς και από την δηµόσια συζήτηση σε επιµέρυς θέµατα στν χώρ επικινωνία (δες Εικόνα 4). Εικόνα 4- Πλήγηση στην Πληρφρία και Εστιασµένες Συζητήσεις στην Επικινωνία 2.5 ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Οι Apple (2000) και Freire ( 1972) υπστηρίζυν ότι πέρα από τν λειτυργικό αλφαβητισµό, απαραίτητς στην εκµάθηση γνωστικών αντικειµένων, ένα εκπαιδευτικό πλαίσι πρέπει να πρωθεί την κριτική και πλιτική σκέψη (critical literacy) και να δηµιυργεί πρδευτικές πιθανότητες για µάθηση. Η κριτική σκέψη παίζει σηµαντικό ρόλ για την συνλική συµµετχή των ατόµων στα δρώµενα αλλά και για να µπρύν να εξασκύν έλεγχ στην εργασία και στη ζωή τυς. Κάτι τέτι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στην χρήση τεχνλγικών περιβαλλόντων τα πία πλύ γρήγρα και εύκλα µπρύν να µυθπιηθύν ως εκφραστές της µιας και µναδικής αλήθειας και να µετατρέψυν τυς χρήστες σε παθητικύς απδέκτες της. Τ περιβάλλν της ίριδας πέρα από την αντιµετώπιση της γνωστικής επεξεργασίας εννιών, δίδει την δυνατότητα στυς χρήστες να δυν και να επεξεργαστύν κριτικά την πληρφρία και την δράση µε την πία εµπλέκνται. Τα θέµατα και ιδιαίτερα τα ερωτήµατα πυ θέτνται στις δραστηριότητες απσκπύν στην όξυνση της κριτικής και πλιτικής σκέψης των µαθητών. Για παράδειγµα, ερωτήµατα σχετικά µε την ικνµία χώρυ και υλικών πυ χρησιµπιύνται για την διάπλαση ενός χώρυ καθώς και ερωτήµατα σχετικά µε την απτελεσµατικότητα διάφρων απφάσεων σε θέµατα σχεδιασµύ και διαµόρφωσης ενός κιντικύ χώρυ έχυν άµεση σχέση µε την πλιτική και την κριτική σκέψη των ανθρώπων πυ ζυν και µιράζνται την ζωή τυς σε µια κινότητα. Η επιλγή µιας λύσης σε αντίθεση ή σε βάρς µιας άλλης είναι πλιτική πράξη και απαιτεί κριτική σκέψη. Ακόµη, και τα δύ γνωστικά αντικείµενα, τα µαθηµατικά και τα καλλιτεχνικά, παρέχυν νητικά εργαλεία µέσα από την ανάλυση σχετικών εννιών όπως για παράδειγµα ι αλγόριθµι υπλγισµύ εµβαδών, ι µνάδες µετρήσεις, ι πίνακες συµβλισµύ µαθηµατικών σχέσεων. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τα µαθηµατικά παρέχυν εργαλεία πυ µας επιτρέπυν την ανάπτυξη επιχειρηµατλγίας και την επιλγή απφάσεων. Οι απφάσεις όµως έχυν βασικά σχέση µε τ πρόβληµα υπό έρευνα και συζήτηση και όχι µε τα µαθηµατικά per se. Σ αυτό τ πλύ κρίσιµ σηµεί τ γεγνός ότι δυλεύυµε χρησιµπιώντας µια θεµατλγία πυ ανταπκρίνεται σε πραγµατικές πρβληµατικές καταστάσεις βηθάει στην κριτική και πλιτική ανασκόπηση της χρήσης των µαθηµατικών εργαλείων. Συγκεκριµένα, αυτό γίνεται επειδή τ θέµα δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να επαναφέρυν την αφηρηµένη (ή νητική) σκέψη στις διαστάσεις ενός πραγµατικύ κόσµυ. Έτσι έχυν την δυνατότητα να κάνυν ερωτήσεις µε κριτικό πνεύµα και αναλγισµύς πυ έχυν νόηµα µέσα στ πλαίσι πυ δυλεύυν (δηλ. µπρύν να ελέγξυν αν ι συλλγισµί τυς έχυν νόηµα για ένα συγκεκριµέν πρόβληµα και θέµα). Ανάλγα συµβαίνει και στα καλλιτεχνικά. Ιστρικά η χρήση συγκεκριµένων υλικών και τεχντρπιών έχει να κάνει µε την κινωνική, ικνµική και πλιτική δµή µιας κινωνίας. Για παράδειγµα, ι κνστρυκτιβιστές στην Ρωσία έχτιζαν και σχεδίαζαν για ένα συγκεκριµέν πλιτικό καθεστώς, είχαν συνείδηση γι αυτό, και η τέχνη τυς αντιπρσωπεύει αυτό τ συγκεκριµέν ρεύµα; τ ίδι και για την ισλαµική, την αρχαία ελληνική και την ρωµαϊκή τέχνη.

9 2.6. Αισθητική και ηµιυργικότητα Η ανάγκη για την εκτίµηση αισθητικών και κµψών λύσεων τόσ στα καλλιτεχνικά όσ και στα µαθηµατικά απτελεί τν κεντρικό πυρήνα της φιλσφίας των δύ γνωστικών περιχών. Τα µαθηµατικά και τα καλλιτεχνικά περισσότερ από κάθε άλλ γνωστικό αντικείµεν έχυν σαν στόχ την διερεύνηση αισθητικών λύσεων σε διάφρα θέµατα πυ απασχλύν την φιλσφική σκέψη η πία πρσπαθεί να περιγράψει πρβλήµατα τυ χώρυ στν πί ζύµε, κινύµαστε και δρύµε. Βέβαια η σηµασία και τ νόηµα της αισθητικής σκέψης διαφρπιείται µεταξύ των δύ γνωστικών αντικειµένων. Για παράδειγµα, αισθητική σκέψη στα καλλιτεχνικά έχει τ νόηµα διερεύνησης για την βέλτιστη ή την καλή φόρµα. Ενώ στα µαθηµατικά έχει κυρίως την έννια της ευρέσεως καλής µεθδλγίας για την επίλυση ενός πρβλήµατς. Εικόνα 5: ιερεύνηση Αισθητικής Φόρµας Όλα τα εργαλεία τυ λγισµικύ πρωθύν την δηµιυργικότητα σε θέµατα µαθηµατικών και εικαστικών µέσα από την δυνατότητα πυ παρέχυν για κατασκευή, πειραµατισµό και πτικπίηση (δες ενότητα 3.3). Η διερεύνηση αισθητικών λύσεων µπρεί ακόµη να επιτευχθεί µέσα από την χρήση αυτών των εργαλείων (δες εικόνα 5). Οι χρήστες µπρύν κάνντας αλλαγές στην µνάδα να δυν τις αλλαγές πυ πρκύπτυν στην συνλική φόρµα, να πειραµατιστύν µε ακραίες περιπτώσεις σχηµάτων, µε αντιθέσεις χρωµάτων κλπ και έτσι να διερευνήσυν διάφρες παραµέτρυς σχετικά µε τ αισθητικό απτέλεσµα. 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι παιδαγωγικές αρχές πυ συζητήσαµε παραπάνω απτελύν διεύρυνση µιας πρωθύστερης ταξινόµησης σε τρεiς βασικές παραµέτρυς: α) γνώση, β) κινωνική αλληλεπίδραση, και γ) ταυτότητα. Συγκεκριµένα, επιστηµνικός συλλγισµός και ι µεταγνωστικές δεξιότητες απτελύν αναπόσπαστα µέρη της γνώσης, η σύµπραξη και η αλληλεπίδραση µέρη της κινωνικής αλληλεπίδρασης και η κριτική και πλιτική σκέψη καθώς και η αισθητική και δηµιυργικότητα σκιαγραφύν την ταυτότητα τυ µαθητευόµενυ (δες Chronaki, 2003). Οι αρχές αυτές δεν θεωρύνται αναπόσπαστα τµήµατα αλλά αλληλσυνδεόµενα, εννώντας ότι η ανάπτυξη σε κάθε µια από αυτές επηρεάζει την ανάπτυξη στην άλλη. Θα µπρύσαµε να πύµε ότι συνλικά απτελύν ένα µντέλ σχεδιασµύ όπως αυτό διαµρφώθηκε µέσα από τ συγκεκριµέν πρόγραµµα της ίριδας. Και παρόλ πυ απευθύνεται κυρίως στ αναλυτικό πρόγραµµα της δευτερβάθµιας

10 εκπαίδευσης, θεωρύµε ότι είναι εφαρµόσιµ και σε περισσότερ ώριµες ηλικίες (π.χ. πργράµµατα πανεπιστηµιακών τµηµάτων) κάτι πυ βέβαια χρειάζεται παραπάνω διερεύνηση και πειραµατισµό. Τι µπρεί να σηµαίνυν, όµως, τα παραπάνω για την ανιχτή και εξ απστάσεως εκπαίδευση; Εδώ θα πρέπει να τνίσυµε ότι η δηµιυργία κιντήτων µάθησης είναι ένα όραµα καλής πρακτικής όχι µόν για την αύξηση της κινωνικπίησης των µαθητών, αλλά παράλληλα και για την αύξηση της επίδσης τυς. Οι παραπάνω αρχές διασφαλίζυν ότι η κινότητα µάθησης θα έχει συγκεκριµένη δµή και αξίες πυ πράγυν τα άτµα πλιτισµικά και µαθησιακά και έτσι η κινότητα µάθησης δεν θα παραµείνει µια απλή συνάθριση ατόµων. Καταλήγντας, θα θέλαµε να τνίσυµε ότι πέρα από τν σχεδιασµό, η πρακτική εφαρµγή στις πραγµατικές συνθήκες ενός διδακτικύ πργράµµατς είναι αυτή πυ εξασφαλίζει την δηµιυργία µιας επιτυχύς κινότητας µάθησης. Πρς τύτ χρειάζεται συνεχής εγρήγρση των εµπλεκµένων όσ αφρά στις παραπάνω αρχές ι πίες πρέπει να διαχένται στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών πυ καλύνται να χρησιµπιήσυν τέτια περιβάλλντα, στις δµές πυ υπστηρίζυν ένα τέτι µντέλ, αλλά και στην συνείδηση, υπευθυνότητα και ενεργή συµµετχή των µαθητευµένων. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Apple, M. W. (2000), Official Knowledge: DemocraticEducation in a Conservative Age. Routledge. Chronaki, A. (2000), Computers in classrooms: learners and teachers in new roles. In B. Routledge International Companion to Education, Editors: Moon, M. Ben-Peretz and S. Brown. Routledge, London. Chronaki, A. (2003), Mathematical Learning as Social Practice: Basic Dimensions for the Design of an Online Context. Paper presented at the Third Meditterannean Congress on Mathematics Education. Athens. 3-5 January Cobb, P. Yackel, E., Wood, T. (1995). The Teaching Experiment Classroom. In The Emergence of Mathematical Meaning: Interaction in Classroom Cultures, Editors: P.Cobb and H. Bauersfeld, Lawrence Erlbaum Associates, Hove pp Freire, P. (1972), Pedagogy of the Oppressed. Penguin, New York. Kaput, J. (1993), MathCars University of Massachusetts, Dartmouth. (computer animation video available from the author) Lemke, J. (1993), Education, cyberspace and change. The Arachnet Electronic Journal on Virtual Culture, vol. 1, no. 1. Palloff, R.M. and Pratt, K. (1999), Building Learning Communities in Cyberspace: Effective strategies for the online classroom. Jossey-Bass Publishers, San Francisco Turkle, S. (1995), Life on the Screen: Identity in the Age of Information. Phoenix. Vygotsky, L.S. (1978) Mind and Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press, Cambridge. MA Wegner, E. (1998) Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity. Cambridge University Press.

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών P6_TA-PROV(2007)0010 Ολκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στ πλαίσι των εργασιών των επιτρπών Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ σχετικά με την λκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο).

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο). 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (η τεχνική τυ αρκεί να απδείξυµε ότι... ) Παναγιώτης Λ. Θεδωρόπυλς Σχλικός Σύµβυλς κλάδυ ΠΕ03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν µε σκπό να βηθήσυν τυς µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα Ο ΠΛAΙΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2007-2013) ΣΩΤΗΡΗΣ ΞΥΔΗΣ: Σύμβυλς μεταφράς τεχνλγίας, ΔIKTYOY ΠΡΑΞΗ Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Τ Δίκτυ ΠΡΑΞΗ απτελεί μια στρατηγική συμμαχία τυ Συνδέσμυ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών:

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών: τμικάενεργειακάδιαγράμματα: Χωρικές διαστάσεις ενεργειακές απστάσεις χρνική κλίμακα Καταστάσεις ydg Θεώρημα μεταβλών: Εφαρμγή σε πρόβλημα της ατμικής Πρσέγγιση on- Opnhm: Εφαρμγή στ Η Θεωρία μριακών τρχιακών:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέυ 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρύσι Ιστσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr, 6 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 2 υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ Δυνατότητες της Τεχνλγίας και τυ Αυτματισμύ στην ανατλή τυ 21υ α ιώ να 2 & 3 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 1 9 9 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η Ε I.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιυργία λκληρωμένων αρχείων μετεωρλγικών δεδμένων από μετρήσεις Συνπτικών Μετεωρλγικών Σταθμών στν ελληνικό χώρ με τη χρήση Τεχνητών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Λάζαρς Κυρίζγλυ Υπψήφις Δήμαρχς Μιλάμε με τ έργ μας! Μαζί συνεχίζυμε! 2011-2014 Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Πραγματπιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σκοπιμότητας. «Δημιουργίας διαδικτυακής πύλης» για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

Μελέτη σκοπιμότητας. «Δημιουργίας διαδικτυακής πύλης» για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας Μελέτη σκπιμότητας «Δημιυργίας διαδικτυακής πύλης» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική, τυ Πανεπιστημίυ Στερεάς Ελλάδας Επιστημνικός Υπεύθυνς: Σφηκόπυλς Θωμάς Καθηγητής Τμήματς Πληρφρικής

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Πρόλγς...8 1.2 Η έννια και η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης... 9 1.2.1 Ο ρόλς τυ Χρηματικνμικύ Υπεύθυνυ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ τυ Prem Rawat ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ πυ είχε μια μικρή επιχείρηση. Όπως ήταν φυσικό, ως, επιθυμύσε να απκτήσει όσ τ δυνατόν περισσότερα χρήματα. Μια μέρα, κάπις

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλές λύσεις Δημιουργικότητα σε Προβλήματα Μαθηματικών

Πολλαπλές λύσεις Δημιουργικότητα σε Προβλήματα Μαθηματικών ΠΡΥ025: Διακτική Μαθηματικών Ι Ερασία Πλλαπλές λύσεις Δημιυρικότητα σε Πρβλήματα Μαθηματικών Διάσκων: Αθανάσις αάτσης Εκπαιευτικός: Άωνις Κυριάκυ, ΑΤ 802638 ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2008 2009 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16 User-Pc Θ έ μ ι δ ς 9, Π α λ α ι ό Φ ά λ η ρ e - m a i l : b o r g i a s - @ o t e n e t. g r w w w. b o r g i a s - a r t. g r w w w. f a c e b o o k. c o m / b o r g i a s a r t 2 1

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης

Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δεκέµβρης 2015 Η Πλατφόρµα

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 Διάγνωση Δυσλειτυργιών και βλαβών σύγχρνυ

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία Τεχνλγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών Τμήμα Μηχανλγίας Τμέας Ενεργειακός Πτυχιακή Εργασία ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Εφαρμγές, συγκριτικά στιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εθνική Οδό Παλ/τσα Αλυκέ Πταμύ (κτίρια Μαρκεζίνη), 491 00 Κέρκυρα Τηλ.: 26613 60000 Fax : 26613 60060 e-mail: ionia@mou.gr Πρ : ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού Εγχειρίδι λειτυργίας az AMATRON 3 Τερματικό χειρισμύ MG4822 BAG0094.6 02.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας πριν θέσετε τη μηχανή για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982)

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΥ ΦΙΜΕΡΕΛΗ Δ!ΠΛ. ΜΗΧ/ΓΥ - ΗΛ/ΓΥ ΜΗΧ/ΚΥ Ε.Μ.Π. - ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΣΗ ΠΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΣΥΧΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO Τ ΜΕΓΙΣΤ ΤΥ 21υ ΗΛΙΑΚΥ ΚΥΚΛΥ (1978-1982) ΔΙΔΑΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες HPøMENO TE O OΔIKA PI PI ΔEΣ ΠE AÚÈıÌfi Õ ÂÈ 1439/99 MHNIAIA E Φ H M E P I Δ A γ ι α τ η ν T O Π Ι Κ Η A Y T O Δ I O I K H Σ H (X+) EKΔOTΩN EΦHME T. Ú ÊÂ Ô KEM A KAPOΛOY 24 1043 AΘHNA ETOΣ 13 ΦYΛΛO 145

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περίληψη 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περίληψη 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη 2 1. Directories: έννιες και ρισµί 4 1.1 Directories & Directory Services 4 1.2 Η ανάγκη δηµιυργίας ενός καθλικύ Directory 5 1.3 Λειτυργίες και λύσεις µιας καθλικής Directory Service

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Μοντέλο Περιεχόµενα ρ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου Εποικοδοµισµός E-learning - Ορισµός Ανάλυση Αναγκών Μαθητή

ιδακτικό Μοντέλο Περιεχόµενα ρ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου Εποικοδοµισµός E-learning - Ορισµός Ανάλυση Αναγκών Μαθητή ιδακτικό Μοντέλο ρ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου Περιεχόµενα Εποικοδοµισµός E-learning - Ορισµός ιδακτικό Μοντέλο Ανάλυση Αναγκών Μαθητή Εποικοδοµισµός Construct ή construction: Κατασκεύασµα ή

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Εισαγωγή στη Διδακτική Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Θ Ε Μ Α 1 Α. Για τις ερωτήσεις A1 A3 να γράψετε στην κόλλα σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπλα τ γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Dimitris Balios 18/12/2012

Dimitris Balios 18/12/2012 18/12/2012 Κστλόγηση εξατμικευμένης και συνεχύς Δρ. Δημήτρης Μπάλις Συστήματα κστλόγησης ανάλγα με τη μρφή της παραγωγικής διαδικασίας Κστλόγηση συνεχύς Κστλόγηση εξατμικευμένης ή κστλόγηση κατά φάση ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης»

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης» ΕΘΝΙΚ ΚΑΙ ΚΑΠΔΙΣΤΡΙΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΓΡΑΜΜΑ: «Εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης για μαθητές με πρβλήματα λόγυ

Διαβάστε περισσότερα

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5 TESIS Κατάλγς πρϊόντων 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΖΩΗΣ! Τηλ.: 6973 054 096 site: www.tesias.gr mail: info@tesias.gr Διεύθυνση γραφείων: Μ. Ζαύση 25 Τ.Κ. 44200 - ΜΕΤΣΟΒΟ Η ε τ α ι ρ ε ί

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες Η σειρά Polaris σας πρσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πι ακραίες κλιματλγικές συνθήκες Οι αντλίες θερμότητας αέρα νερύ της σειράς Polaris απτελεί σημεί αναφράς στην παγκόσμια αγρά αντλιών θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 Κριτήρια: Διδακτική διαδικασία Μαθητοκεντρικά Δασκαλοκεντρικά Αλληλεπίδρασης διδάσκοντα διδασκόµενου Είδος δεξιοτήτων που θέλουν να αναπτύξουν Επεξεργασίας Πληροφοριών Οργάνωση-ανάλυση πληροφοριών, λύση

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου 470 ~IΔ Α/2001 Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση τυ ΟΟΣΑ για τ/ απφυγή της διπλής φρλγίας τυ εισδήματς και κεφαλαίυ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΕΡΡΟΥ Δικηγόρυ Αθηνών, Υπτρόφυ ΙΚΥ Ε1ΣΑΓΩΓΗ Α Η ΕΝΝΟ/Α ΤΩΝ ΔιΚAJΩMATΩfII

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.500,00 Ευρώ Περιεχόμενα: α)τεχνική Έκθεση β)πρϋπλγισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική και ηλεκτρονιακή δομή των στερεών

Ατομική και ηλεκτρονιακή δομή των στερεών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ατμική και ηλεκτρνιακή δμή τν στερεών Μντέλ συζευγμένν εκκρεμών Διδάσκν : Επίκυρη Καθηγήτρια Χριστίνα Λέκκα Άδειες Χρήσης Τ παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινότητες πρακτικής. Θανάσης Καραλής. πρακτικής.

Κοινότητες πρακτικής. Θανάσης Καραλής. πρακτικής. Κοινότητες πρακτικής Θανάσης Καραλής Μια κοινότητα πρακτικής είναι µια οµάδα ανθρώπων η οποία µοιράζεται ένα κοινό ενδιαφέρον σε ένα πεδίο ανθρώπινης δραστηριότητας και δεσµεύεται σε µια διαδικασία συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΥ ΑΔΑ: 457ΒΩΛΞ-6Φ4 Λάρισα 10-11-2011 ΑΠΦΑΣΗ ΙΚΝΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΠΗΣ ΑΡΙΘΜΣ ΑΠΦΑΣΗΣ 423 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών επιτρπή για την κατακύρωση διαγωνισμύ

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Διδακτικές τεχνικές/ μέθοδοι Εκπαίδευση για το Περιβάλλον & την Αειφορία Μεθοδολογικές προσεγγίσεις προσανατολισμένη στη ΔΡΑΣΗ με κεντρικό άξονα την ΟΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η 29 Τ.Κ. 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

βαθμοημέρες ψύξης και θέρμανσης για 27 πόλεις (τρείς

βαθμοημέρες ψύξης και θέρμανσης για 27 πόλεις (τρείς Πρόλγς Σκπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι υπλγισμός των βαθμημερών ψύξης και θέρμανσης με στόχ τη δημιυργία κατάλληλης βάσης δεδμένων, έτσι ώστε να απτιμηθύν ι ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων στν ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίου Θαλής

Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίου Θαλής Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίυ Θαλής 1995-1996 Κ, 3cm. Με κέντρ τ σημεί Λ τυ κύκλυ να χαράξετε δεύτερ κύκλ Λ, 3cm. Η διάκεντρς ΚΛ τέμνει τν Κ στ Α και τν Λ στ Β, αν πρεκταθεί. Να κατασκευάσετε

Διαβάστε περισσότερα

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης»

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Διδακτρική διατριβή της Αθηνάς Σαλωνίδυ «Νανκρυσταλλικό πυρίτι για εφαρμγές σε νανηλεκτρνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου P.Chatzipanagiotou@euc.ac.cy Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Σωµάτι α (πυρήνας 4 He ) µε µάζα m a και φρτί q a =e και πυρήνας ασβεστίυ 40 Ca 0 µε µάζα mπυρ = 10m a και φρτί Q = 0 e πυρ, βρίσκνται αρχικά σε πλύ µεγάλη απόσταση µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Απόψεις EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy Γιατίοιορισμοίενόςκλάδουείναισημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2.1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 5 Ο ΜΑΘΗΜΑ 2.1.1. Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών, είναι γνωστό και με τα στιχεία τυ δυλέψαμε όλες τις πρηγύμενες τάζεις.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

ΧΟΡΗΓΟΙ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: Πρσωρινό Πρόγραμμα Πρσωρινό Πρόγραμμα ΧΟΡΗΓΟΙ: Ιωάννης Τσαπράζης ΑΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αξιότιμε Γιατρέ, Με απόλυτ αίσθημα ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Θεωρίες μάθησης για τις ΤΠΕ Συμπεριφορισμός (behaviorism) Γνωστικές Γνωστικής Ψυχολογίας (cognitive psychology) Εποικοδομητισμός (constructivism)

Διαβάστε περισσότερα

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Εργαστήριο Εκπαιδευτικής & Γλωσσικής Τεχνολογίας http://hermes.di.uoa.gr/ S.C.A.L.E. Μαρία Γρηγοριάδου A.L.M.A. Οµότιµη Καθηγήτρια SemanDix Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Σταµάτης ηµοσθένης Τµήµα Πληροφορικής Α.ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Πολλαπλές

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 495 H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ Τσιπουριάρη Βάσω Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα