ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11"

Transcript

1 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε εζείο νη ίδηνη. Γενικές οδηγίες: Ζ εξγαζία ζαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 8 ζειίδεο (πεξίπνπ ιέμεηο). Οη πεξηζζόηεξνη θαζεγεηέο δεηνύλ κία ζύληνκε εηζαγσγή θη αληίζηνηρα έλαλ επίινγν ζηελ εξγαζία ζαο. Γεληθόηεξα, πξέπεη λα δώζεηε κεγάιε βάζε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πνπ ζαο δίλνπλ νη θαζεγεηέο ζαο θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο θάζε εξγαζίαο. Όινη νη θαζεγεηέο πεξηκέλνπλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ, αξίζκεζε ζειίδσλ θαη κία επηκειεκέλε εκθαληζηαθά εξγαζία. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηε ζηελ πιήξε αλαθνξά ησλ βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε, ε νπνία ζα πξέπεη λα παξαηίζεηαη κε ζσζηό ηξόπν. Γηα παξάδεηγκα, ην βαζηθό βηβιίν αλαθνξάο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαηαρώξεζεο βηβιηνγξαθίαο ηνπ ΔΑΠ: Α. Καηζάιεο, Ν. Μηραιόπνπινο, Φ. Μπαηδηάο, Ν. Μπιέζηνο, Υ. Ναμάθεο, Κ. Σεξδίδεο. (2008). Βαζηθέο Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο. Πάηξα: ΔΑΠ. Θα κπνξνύζε λα γίλεη δεθηό θαη σο: Α. Καηζάιεο, Ν. Μηραιόπνπινο, Φ. Μπαηδηάο, Ν. Μπιέζηνο, Υ. Ναμάθεο, Κ. Σεξδίδεο, Βαζηθέο Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο, ΔΑΠ, Πάηξα Με γξάθεηε πεξηζζόηεξα από απηά πνπ δεηνύληαη ζην ζέκα. Απαγνξεύεηαη ε ινγνθινπή. Κάζε βνήζεηα ηελ νπνία είραηε γηα ηελ πξνεηνηκαζία απηήο ηεο εξγαζίαο, ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο αλαγλσξηζκέλε θαη λα αλαθέξεηαη ζηελ εξγαζία. ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ! ε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεζηε πεξηζζόηεξεο δηεπθξηλήζεηο/νδεγίεο γηα ηελ εθπόλεζε ησλ γξαπηώλ εξγαζηώλ κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ην mmsc.

2 : : Πεξηερόκελα Θέκα 1 ν Θέκα 2 ν Θέκα 3ν

3 : : Θέμα 1 ο 1.1. Ζ κειέηε πεξίπησζεο ηεο εηαηξίαο VIVARTIA πξέπεη λα δηαβαζηεί πξνζεθηηθά, ώζηε ζε ζπλδπαζκό κε ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο ηζηνζειίδαο, λα απνδνζνύλ ζσζηά θαη νινθιεξσκέλα νη ζπληζηώζεο ηνπ εζσηεξηθνύ θη εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο εηαηξίαο. Γηα ηνλ ιόγν απηό, ζα πξέπεη επίζεο λα κειεηήζεηε ηηο ζειίδεο ηνπ Α Σόκνπ, νη νπνίεο αλαιύνπλ ηηο παξαπάλσ ζπληζηώζεο. Ζ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα θάζε δηάζηαζε ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ζα είλαη δύζθνιε θαη δελ είλαη ηόζν εθηθηή από ηελ ηζηνζειίδα ηεο VIVARTIA, όπσο πξνηείλεηαη ζηελ εθθώλεζε. Θεσξνύκε όηη ζεκαληηθή βνήζεηα παξέρνπλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο (π.ρ. google). Γηα παξάδεηγκα βάιηε σο ιέμε θιεηδί (keyword) εμσηεξηθό πεξηβάιινλ θιάδνπ ηξνθίκσλ. Ζ εηαηξία VIVARTIA απνηειεί ηε κεγαιύηεξε εηαηξία ηξνθίκσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά. Γηαζέηεη θνξπθαία πξντόληα πνπ θαιύπηνπλ ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο θαη ζπλήζεηεο εθαηνκκπξίσλ θαηαλαισηώλ ζε 30 ρώξεο ζηνλ θόζκν 1. Ηδξύζεθε ην επηέκβξην ηνπ 2006 κεηά ηελ απνξξόθεζε ησλ ΓΔΛΣΑ, CHIPITA, GOODY'S (θαη FLOCAFE) θαη ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΘΖ. Ζ εηαηξία δηαζέηεη δπλακηθή παξνπζία ζην εμσηεξηθό επσθεινύκελε ησλ πςειώλ ξπζκώλ αλάπηπμεο ησλ αγνξώλ ηεο Δπξώπεο, Μέζεο Αλαηνιήο θαη Αθξηθήο. Σν εζσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλεη: Τελ εξγαζία. ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηζηνζειίδαο ηεο εηαηξίαο, ε VIVARTIA αξηζµεί ζήµεξα ζπλνιηθά εξγαδνµέλνπο πνπ ζπµβάιινπλ ζεµαληηθά ζηε δηαξθή αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο εγεηηθήο ζέζεο ηεο ζηελ αγνξά. Τν θεθάιαην. Σν Μεηνρηθό Κεθάιαην ηεο VIVARTIA αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ ,26, ελώ ε κεηνρηθή ζύλζεζε ηεο εηαηξίαο δίλεηαη από ην αθόινπζν δηάγξακκα: Πεγή: 1 3

4 : : ηα θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο εληάζζνληαη νη 27 παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηα θηίξηα (εξγνζηάζηα, απνζήθεο, ηδηόθηεηα θαηαζηήκαηα Goody s ή Flocafe θιπ) ν εμνπιηζκόο, ηα κεραλήκαηα, ηα απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα πώιεζεο, ν κεηαθνξηθόο εμνπιηζκόο (235 θνξηεγά, ςπγεία θιπ) θαη όια ελ γέλεη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζηηο ινηπέο ιεηηνπξγίεο νξγάλσζήο ηεο (π.ρ. δηαλνκή). Τνπο θπζηθνύο πόξνπο.ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη πξώηεο ύιεο (π.ρ. γάια, αιεύξη, όζπξηα, ιαραληθά, θξνύηα θιπ) πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντόλησλ ηεο. Τελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία. Ζ VIVARTIA, κε ηελ επηζηεκνληθή ηεο νκάδα θαη ηε ζπλεξγαζία κεγάισλ εξεπλεηηθώλ θέληξσλ, ζεζπίδεη θαη ηεξεί πςειόηαηεο πξνδηαγξαθέο, κεζόδνπο θαη πξαθηηθέο ζε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα ζηάδηα ηνπ θύθινπ δσήο ησλ πξντόλησλ ηεο. Οη εξγνζηαζηαθέο δνκέο ηεο εηαηξίαο βξίζθνληαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηα δηεζλή πξόηππα δηαρείξηζεο ηεο πνηόηεηαο (ζεηξά ISO 9000), εζληθά θαη δηεζλή πξόηππα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ (ΔΛΟΣ 1416, ISO 22000), ην ζύζηεκα Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία (OHSAS 18001: ΔΛΟΣ 1801:2002) θαη ηα ζπζηήκαηα Οινθιεξσκέλεο Αγξνηηθήο Γηαρείξηζεο (AGRO 2-1 & AGRO 2-2, ISO 9001 & HACCP, ISO 14001) 2. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη ν θιάδνο Γαιαθηνθνκηθώλ & Πνηώλ κε ηελ επηζηεκνληθή ηνπ νκάδα, ηα εμειηγκέλα εξγαζηήξηα ειέγρνπ πνηόηεηαο θαη κε ηε ζπλεξγαζία κεγάισλ εξεπλεηηθώλ θέληξσλ, είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίδεη άκεζα ηελ πην αμηόπηζηε επηζηεκνληθή πιεξνθόξεζε, γηα ηηο ζύγρξνλεο εμειίμεηο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ησλ πξντόλησλ ηνπ θαη ηνπο πην αζθαιείο ηξόπνπο πξόβιεςεο θαη πξόιεςεο πηζαλώλ θηλδύλσλ. Καζεκεξηλά απνδεηθλύεη έκπξαθηα όηη επελδύεη ζηε κειέηε, αμηνιόγεζε θαη πξόιεςε ησλ θηλδύλσλ, ειαρηζηνπνηώληαο ή εθκεδελίδνληαο, θαηά πεξίπησζε, ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ δπλεηηθά ζα κπνξνύζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξόβιεκα (αξρέο ζπζηήκαηνο HACCP), αιιά θαη εθαξκόδνληαο απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα αληηκεηώπηζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδύλσλ. Γηα λα γίλεη απηό, ζεζπίδεη θαη ηεξεί πςειόηαηεο πξνδηαγξαθέο, κεζόδνπο θαη πξαθηηθέο ζε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ζηάδηα ηνπ θύθινπ δσήο ησλ πξντόλησλ ηνπ, γηα ηελ εμαζθάιηζε κίαο πξαγκαηηθά αζθαινύο ηξνθηθήο αιπζίδαο «από ην ρσξάθη θαη ηε θάξκα ζην πηάην ηνπ θαηαλαισηή» 3. Τηο εξγαζηαθέο νκάδεο. Πεξηιακβάλεη ηηο ηππηθέο νκάδεο πνπ δεκηνπξγνύληαη κε βάζε ην ζρεδηαζκό ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηόρσλ, ζπγθξνηνύληαη δειαδή από ηελ ηππηθή εμνπζία (π.ρ. νη δηεπζύλζεηο θαη ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο) 4. Ζ δηαίξεζε ησλ Α. Καηζάιεο, Ν. Μηραιόπνπινο, Φ. Μπαηδηάο, Ν. Μπιέζηνο, Υ. Ναμάθεο, Κ. Σεξδίδεο, Βαζηθέο Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο, ΔΑΠ, Πάηξα 2008, ζει

5 : : δξαζηεξηνηήησλ ηεο VIVARTIA ζε 4 βαζηθνύο επηρεηξεκαηηθνύο θιάδνπο (Γαιαθηνθνκηθώλ θαη Πνηώλ, Αξηνπνηίαο θαη Εαραξσδώλ, Τπεξεζηώλ Δζηίαζεο θαη Φπραγσγίαο θαη Καηεςπγκέλσλ Σξνθίκσλ) απνηειεί ηε βαζηθή δηάθξηζε ηεο επηρείξεζεο ζε εξγαζηαθέο νκάδεο. Δίλαη πξνθαλέο όηη κηα πνιπεζληθή επηρείξεζε κε εξγαδόκελνπο, όπσο ε VIVARTIA, δηαζέηεη πνιπάξηζκεο ηππηθέο θαη άηππεο εξγαζηαθέο νκάδεο ζην πιαίζην ηεο εμππεξέηεζεο ησλ ζηόρσλ ηεο. Τα ζηειέρε δηνίθεζεο. Ζ δηνηθεηηθή νκάδα ηεο VIVARTIA απνηειείηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (θ. Γ. Μαιακαηίλα), ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν (θ.. Θενδσξόπνπιν), ηε Γηεπζύληξηα Γξαθείνπ Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ, ηνλ Γηεπζπληή Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ, ηνπο Γεληθνύο Γηεπζπληέο ησλ ηεζζάξσλ θιάδσλ δξαζηεξηνπνίεζεο, ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή Κύπξνπ, ηε Γεληθή Οηθνλνκηθή Γηεπζύληξηα, ηε Γηεπζύληξηα Αλζξσπίλσλ Πόξσλ θαη ηε Γηεπζύληξηα Ννκηθνύ Σκήκαηνο 5. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο VIVARTIA κε ηελ αλαθνξά ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ζηνηρείσλ θάζε δηάζηαζεο: (α) Οικονομική διάζηαζη. ύκθσλα κε κειέηε ηνπ ΗΟΒΔ, 6 ε εγρώξηα παξαγσγή ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ πνηώλ εκθαλίδεη ην 2008 αύμεζε θαηά 1,2%, όηαλ ην ζύλνιν ηεο κεηαπνίεζεο εκθαλίδεη πηώζε ηεο ηάμεο ηνπ 4,2%, παξά ηελ επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ εμαηηίαο ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ επξσπατθή Βηνκεραλία Σξνθίκσλ-Πνηώλ δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ Δπξώπε, απνηειώληαο ην κεγαιύηεξν θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε όξνπο θύθινπ εξγαζηώλ (12,9% ηνπ ζπλόινπ ηεο κεηαπνίεζεο), πξνζθνξάο ζέζεσλ εξγαζίαο (4,6 εθαη. εξγαδόκελνη) θαη ζπλεηζθνξάο ζην ΑΔΠ (πεξίπνπ ην 1,8% ηνπ ΑΔΠ ηεο Δ.Δ.- 25). Έλα από ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επξσπατθνύ θιάδνπ ηξνθίκσλ είλαη ν δπτζκόο ηνπ, δειαδή ε δξαζηεξηνπνίεζε ζε απηόλ πιήζνπο πνιύ κηθξώλ θαη κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, κε ηαπηόρξνλε παξνπζία πνιπεζληθώλ θνινζζώλ. Αληίζηνηρε είλαη θαη ε εηθόλα ζηελ Διιάδα, κε πνιπάξηζκεο επηρεηξήζεηο λα ιεηηνπξγνύλ «δνξπθνξηθά» ζε κεγάιεο βηνκεραλίεο, ζπλεηζθέξνληαο ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπο. Ζ VIVARTIA δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα θιάδν πνπ ραξαθηεξίδεηαη από δξηκύ αληαγσληζκό ζε όιεο ηηο αγνξέο θαη ηα πεδία δξαζηεξηνηήησλ. Ο αληαγσληζκόο εληζρύεηαη πεξαηηέξσ από ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο, νη νπνίεο δηαθνξνπνηνύληαη ζηξαηεγηθά πξνβάιινληαο έλα πξνθίι παξαδνζηαθήο ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο (π.ρ. ζηνλ γαιαθηνθνκηθό θιάδν, ην Αγξόθηεκα

6 : : Βξαρηάο, ε ΔΒΟΛ, ην ΒΔΡΟ ΚΡΖΣΗΚΟ θιπ.), από ηα πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο (private label), ηα εηζαγόκελα θαη ηα βηνινγηθά πξντόληα. (β) Σετνολογική διάζηαζη. Οη επελδπηηθέο θηλήζεηο ησλ εηαηξεηώλ είλαη έληνλεο όζνλ αθνξά ηελ επέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ησλ παξαγσγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ησλ δηθηύσλ δηαλνκήο θαη ησλ θέληξσλ logistics, ηηο λέεο κεζόδνπο ηππνπνίεζεο, αιιά θαη ηελ επέθηαζε ηεο γθάκαο ησλ θσδηθώλ κε λέα πξντόληα, γεύζεηο θαη ζπζθεπαζίεο. Γελ πξέπεη λα παξαιεθζεί όηη ε αλαδηάξζξσζε θαη ν εθζπγρξνληζκόο ησλ παξαγσγηθώλ κνλάδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ πξνζαλαηνιίδεηαη θπξίσο ζηελ παξαγσγή πξντόλησλ πςεινύ επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη πνηόηεηαο. (γ) Κοινωνικο-πολιηιζμική διάζηαζη. Σα ηειεπηαία ρξόληα θαηαγξάθεηαη κηα ζπλερώο απμαλόκελε επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηξνθή πξνο πην πγηεηλέο κνξθέο δηαηξνθήο 7. Έηζη, νη πξνηηκήζεηο θαη νη ζπλαθόινπζεο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ γηα πνηόηεηα, επθνιία, πνηθηιία, αζθαιή θαη πγηεηλά πξντόληα κε ζηαζεξή παξαγσγή θαη παξάιιεια ζε πξνζηηή ηηκή- ππνγξακκίδνπλ ηηο θαηεπζύλζεηο ηεο έξεπλαο θαη ηηο επθαηξίεο γηα θαηλνηνκία θαη δηαθνξνπνίεζε από κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. (δ) Νομικο-πολιηική διάζηαζη. ύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ κειέηε θη αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ θιάδνπ, ν θιάδνο ηξνθίκσλ-πνηώλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηα γεσξγηθά πξντόληα, ηα νπνία απνηεινύλ ηηο βαζηθέο πξώηεο ύιεο πνπ ρξεζηκνπνηεί. πλεπώο, θάζε εμέιημε πνπ ζα επηθέξεη αιιαγή ζηελ πνηόηεηα, πνζόηεηα θαη ηηκή ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ, επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο. ην άκεζν κέιινλ νη εμειίμεηο ζηελ παγθόζκηα γεσξγία ζα επεξεαζζνύλ θαζνξηζηηθά από δπν ζεκαληηθά γεγνλόηα: ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Δκπνξίνπ θαη ηελ αλαζεώξεζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΑΠ). Σέινο, ε εμέιημε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ ππνρξέσζε πνπ ζέηεη ην επξσπατθό θαη εζληθό ζεζκηθό πιαίζην γηα δηάζεζε θαηεγνξηώλ πξντόλησλ ζηελ αγνξά κε ζπγθεθξηκέλα πξόηππα (γηα παξάδεηγκα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο (ζεηξά ISO 9000), εζληθά θαη δηεζλή πξόηππα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ (ΔΛΟΣ 1416, ISO 22000), ζύζηεκα Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία (OHSAS 18001: ΔΛΟΣ 1801:2002) θαη ηα ζπζηήκαηα Οινθιεξσκέλεο Αγξνηηθήο Γηαρείξηζεο (AGRO 2-1 & AGRO 2-2, ISO 9001 & HACCP, ISO 14001). ηα πξόηππα απηά πεξηιακβάλνληαη κεηαμύ άιισλ ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηππνπνίεζε θαη ηαμηλόκεζε ηνπο ζε δηάθνξεο πνηνηηθέο θαηεγνξίεο, ηε ζπζθεπαζία έηζη ώζηε λα δηαθπιάζζνληαη από θάζε είδνο θζνξά ή αιινίσζε, ηε ζήκαλζή ηνπο γηα ηελ θαιύηεξε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ. Ζ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκώλ απηώλ είλαη ππνρξεσηηθή, ηόζν γηα ηε δηαθίλεζε ησλ πξντόλησλ 7 6

7 : : ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, όζν θαη (θπξίσο) γηα ηελ δηάζεζε ηνπο ζηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη γεληθόηεξα ζηηο εμαγσγέο ζε ηξίηεο ρώξεο Σν ππν-εξώηεκα ηίζεηαη μεθάζαξα. Μέζα από ην/ηα παξάδεηγκα/ηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ζα πξέπεη λα αλαθέξεηε: (α) πσο ην πεξηβάιινλ επεξεάδεη κηα νξγάλσζε (π.ρ. ηε VIVARTIA) θαη (β)πσο απηή αληαπνθξίλεηαη. Γηα ηελ απάληεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππν-εξσηήκαηνο, ζα κπνξνύζαηε επίζεο λα δηαβάζεηε ηελ ελόηεηα 1.4.1, λα δηαιέμεηε κία πξόθιεζε ηνπ ζύγρξνλνπ κάλαηδκελη πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, λα αλαθέξεηε ηελ αληίδξαζε ηεο ηειεπηαίαο θαη λα θαηαιήμεηε ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ελόηεηαο ύκθσλα κε ηνπο Μπνπξαληά θαη Παπαιεμαλδξή 8, «ε επηρείξεζε δεκηνπξγείηαη, επηβηώλεη θη αλαπηύζζεηαη κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ, κε ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε. Οη πόξνη πνπ έρεη αλάγθε ε επηρείξεζε γηα ηελ επηβίσζε ηεο πξνέξρνληαη από ην πεξηβάιινλ ηεο. Ταπηόρξνλα, γηα ηελ απόθηεζε πόξσλ είλαη αλαγθαζκέλε λα πξνζθέξεη ζην πεξηβάιινλ εθξνέο πνπ απνηεινύλ επίζεο ρξήζηκνπο πόξνπο γη απηό. Η απνηειεζκαηηθόηεηα ζπλεπώο ηεο επηρείξεζεο εμαξηάηαη από ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζεη κε ην πεξηβάιινλ ηεο. Τίζεηαη ζπλεπώο ην δήηεκα ηεο πξνζαξκνγήο ηεο ή θαιύηεξα ηεο αληαπόθξηζήο ηεο ζηηο απαηηήζεηο, πεξηνξηζκνύο, επθαηξίεο θαη ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο.» ηελ πεξίπησζε ηεο εηαηξίαο VIVARTIA, είδακε πσο ην θαηαλαισηηθό πξόηππν κεηαβάιιεηαη, επεξεάδνληαο ηε δήηεζε γηα ζπγθεθξηκέλα είδε ηξνθίκσλ θαη πνηώλ. Έηζη, ε ζηξνθή ησλ ζύγρξνλσλ θαηαλαισηώλ ζε πην πγηεηλά πξόηππα δηαηξνθήο νδήγεζε ηε VIVARTIA, κεηαμύ άιισλ: (α) ζηελ πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ πνηόηεηαο θη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηνηηθήο ππεξνρήο ησλ πξντόλησλ ηεο. (β) ζην ιαλζάξηζκα ζεηξάο βηνινγηθώλ θαηεςπγκέλσλ ιαραληθώλ (Μπάξκπα ηάζεο Βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο) (γ) ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ειαηόιαδνπ ζην καγείξεκα ηνπ κελνύ ησλ εζηηαηνξίσλ Goody s, γεγνλόο πνπ απνηειεί κηα παλεπξσπατθή θαηλνηνκία ζην ρώξν ηεο γξήγνξεο εζηίαζεο. Παξαηεξείηαη ινηπόλ, πσο κία κόλν δηάζηαζε ηνπ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο, νδήγεζε ηελ ηειεπηαία, ζε αιιαγέο ηνπ ηξόπνπ 8 Γ. Κ. Μπνπξαληάο & Ν. Α. Παπαιεμαλδξή, Δηζαγσγή ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Δθδόζεηο Μπέλνπ, Αζήλα 2003, ζει

8 : : παξαζθεπήο ησλ πξντόλησλ ηεο, ζε ιαλζάξηζκα λέσλ ζεηξώλ πξντόλησλ θαη ζε πηνζέηεζε λέσλ πξνηύπσλ παξαγσγήο. Θέμα 2 ο 2.1. Οπσο θαη ζην πξώην ζέκα, πξηλ απαληήζεηε ζηελ εξώηεζε ζα πξέπεη λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηα δεδνκέλα ηεο εθθώλεζεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, θαζίζηαηαη ζαθέο όηη ε ππεύζπλε ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηεο Toshiba αλαθέξεηαη ζηε ζρνιή αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ (ζει ). Από ηελ επηζθόπεζε ησλ ζέζεσλ ηεο ππεύζπλεο ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηεο εηαηξίαο Toshiba, Susan Stevens, ζεσξνύκε όηη ζηελ εηαηξία εθαξκόδεηαη ην ζεσξεηηθό ξεύκα ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο πνπ είλαη γλσζηό σο ζεσξία ησλ αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ. Οη βαζηθέο ζέζεηο ηεο ζρνιήο ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ ζπλνςίδνληαη ζηηο αθόινπζεο: Ζ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκώλ. Πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ ππεπζπλόηεηα θαη ζηελ επηθνηλσλία κέζσ ηεο ηεξαξρίαο θαη όρη ζηνλ έιεγρν. Οη απνθάζεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη κε απνθεληξσκέλεο κεζόδνπο θαη όρη κόλν από πάλσ πξνο ηα θάησ. Ζ νξγάλσζε πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο νκάδεο θαη όρη κόλν ζηα άηνκα. Ο πξντζηάκελνο είλαη πεξηζζόηεξν παξάγνληαο επηθνηλσλίαο θαη ιηγόηεξν θαζνδήγεζεο. Αληίζηνηρα, ε Susan Stevens ππνζηεξίδεη όηη «όζν πεξηζζόηεξν αηζζάλνληαη νη ππάιιεινη όηη ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο εηαηξίαο, ηόζν κεγαιύηεξε ε αθνζίσζε πνπ ληώζνπλ γηα ηελ εηαηξία.» Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη ζηε κέζνδν ηεο «δηαζηαπξσκέλεο γνληκνπνίεζεο» (cross pollination) «πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εηαηξία, θαηά ηελ νπνία έλα δεκηνπξγηθό έξγν πξνθύπηεη ζπλδπάδνληαο ζηνηρεία δηαθνξεηηθώλ πξντόλησλ θαη ζπρλά δηαθνξεηηθώλ ηκεκάησλ κηαο εηαηξίαο. Η ηδέα είλαη όηη κεξηθέο από ηηο πην θαηλνηόκεο ππεξεζίεο κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ από πξντόληα θαη αλζξώπνπο πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ ιίγα θνηλά ζηνηρεία. Χξεζηκνπνηώληαο ηε «δηαζηαπξσκέλε γνληκνπνίεζε», ε Toshiba άξρηζε λα εμεηάδεη ηξόπνπο ελζσκάησζεο ησλ ππαξρόλησλ πξντόλησλ ζε λέα, γηα λα δεκηνπξγήζεη λέεο ππεξεζίεο θαη λα πξσηνπνξήζεη ζε λέεο αγνξέο.» Από ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο όηη νη αξρέο ηεο ζρνιήο ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ πνπ θάλνπλ ιόγν γηα απνθεληξσκέλεο κεζόδνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη γηα νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ 8

9 : : ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ βξίζθνπλ απόιπηε εθαξκνγή ζηελ εηαηξία Toshiba Ζ απάληεζε ζην ζπγθεθξηκέλν ππν-εξώηεκα βξίζθεηαη επίζεο ζηηο ζειίδεο ηνπ Α Σόκνπ ΔΑΠ. Δπηπιένλ, ζηελ ελόηεηα «Υξήζηκν Τιηθό» ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΔΑΠ κπνξείηε λα δηαβάζεηε ην αξρείν ergasia-1 πνπ βξίζθεηαη ζηηο «Βαζηθέο Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο». Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν παξέρεη πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο από ην βηβιίν γηα ηηο ζεσξίεο ππνθίλεζεο ησλ Maslow θαη Herzberg. ύκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, ε Susan Stevens ζεσξεί όηη ε αληακνηβή ελόο επηηεύγκαηνο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθίλεζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο. Υαξαθηεξηζηηθά ηνλίδεη: «Τν θίλεηξν είλαη αλακθηζβήηεηα βαζηθό γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ ππαιιήισλ λα θαηλνηνκήζνπλ. Ωζηόζν, ην θίλεηξν κπνξεί ζπρλά λα είλαη έλαο θηλνύκελνο ζηόρνο, όπσο πνιιά δηνηθεηηθά ζηειέρε ζα επηβεβαίσλαλ. Τα δηνηθεηηθά ζηειέρε πξέπεη λα θαηλνηνκνύλ ζηηο ηαθηηθέο παξαθίλεζήο ησλ εξγαδνκέλσλ». Οη παξαπάλσ ζέζεηο, πνπ θάλνπλ ιόγν γηα θηλνύκελνπο ζηόρνπο ζηελ παξνρή θηλήηξσλ θαη γηα θαηλνηνκίεο ζηηο ηαθηηθέο παξαθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ππνδειώλνπλ όηη ε εηαηξία Toshiba δελ ρξεζηκνπνηεί κόλν νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηελ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. Με βάζε ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθώλ θαηά Maslow, όπσο παξαηίζεληαη ακέζσο παξαθάησ, ε εηαηξία θαίλεηαη πσο δελ αξθείηαη κόλν ζηελ θάιπςε ησλ θπζηνινγηθώλ αλαγθώλ ησλ εξγαδόκελσλ (ηθαλνπνηεηηθόο κηζζόο, θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, επηδόκαηα θιπ.), ησλ αλαγθώλ αζθάιεηαο (ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, κνληκόηεηα ηεο ζέζεο, αζθάιηζε ζπληαμηνδόηεζεο θιπ), ησλ θνηλσληθώλ αλαγθώλ (γηα ηελ αλάπηπμε θηιηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ ζπλαδέιθσλ θαη ζπλεξγαηώλ), αιιά πξνρσξάεη ζηελ θάιπςε πην ζύλζεησλ αλαγθώλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, πνπ βξίζθνληαη ζηα δύν αλώηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα ηεο ππξακίδαο ηνπ Maslow, δει. ηηο αλάγθεο εθηίκεζεο, νινθιήξσζεο θαη απηνπξαγκάησζεο. Πεγή: 9

10 : : Οη αλάγθεο εθηίκεζεο θαιύπηνληαη κε πξναγσγέο, έπαηλνπο, εηδηθέο ηηκεηηθέο αλαθνξέο θη αλαγλώξηζε ηεο πξνζθνξάο ππεξεζηώλ θαη γλώζεσλ, πνπ θαίλεηαη λα ιακβάλνπλ όζνη ππάιιεινη ηεο εηαηξίαο θαηλνηνκνύλ, ελώ αληίζηνηρε βαξύηεηα θαίλεηαη πσο δίλεη ε εηαηξία Toshiba ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ νινθιήξσζεο θαη απηνπξαγκάησζεο (δπλαηόηεηα πξσηνβνπιηώλ, απηνλνκία, επθαηξίεο γηα επηηπρία, αλάπηπμε δεκηνπξγηθόηεηαο, αληηθείκελν εξγαζίαο κε ηδηαίηεξεο επζύλεο θαη απαηηήζεηο). ύκθσλα κε ηνλ Καηζαιή 9 ν Herzberg αλέπηπμε ηε ζεσξία ηνπ όηη ππάξρνπλ δύν δηαζηάζεηο ζηελ ηθαλνπνίεζε εξγαζίαο: ην θίλεηξν θαη ε "πγηεηλή". Σα δεηήκαηα πγηεηλήο, ζύκθσλα κε ηνλ Herzberg, δελ κπνξνύλ λα παξαθηλήζνπλ ηνπο ππαιιήινπο αιιά κπνξνύλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηε δπζαξέζθεηα, εάλ αληηκεησπίδνληαη θαηάιιεια. Με άιια ιόγηα, κπνξνύλ λα είλαη δπζαξεζηεκέλνη κόλν εάλ είλαη απόληεο ή θαθνκεηαρεηξηδόκελνη. Σα ζέκαηα πγηεηλήο πεξηιακβάλνπλ ηηο πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο, ηελ επίβιεςε, ην κηζζό, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Δίλαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ εξγαδνκέλνπ. Οη παξάγνληεο παξαθίλεζεο αθ' εηέξνπ, δεκηνπξγνύλ ηθαλνπνίεζε κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ησλ αηόκσλ γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε. Δίλαη δεηήκαηα όπσο ην επίηεπγκα, ε αλαγλώξηζε, ε ίδηα ε εξγαζία, ε επζύλε θαη ε πξόνδνο. Από ηε ζηηγκή πνπ εμεηαζηνύλ νη ηνκείο πγηεηλήο, ηζρπξίδεηαη ν Herzberg, νη παξάγνληεο παξαθίλεζεο ζα πξνσζήζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε εξγαζίαο θαη ζα ελζαξξύλνπλ ηελ παξαγσγή. Εηηήμαηα σγιεινής (dissatisfiers) Δπηρείξεζε θαη δηνηθεηηθέο πνιηηηθέο Δπίβιεςε Μηζζόο Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πλζήθεο εξγαζίαο Motivators (satisfiers) Ζ ίδηα εξγαζία Δπίηεπγκα Αλαγλώξηζε Δπζύλε Πξόνδνο Από ηελ παξαπάλσ ζύληνκε αλάιπζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Herzberg θαζίζηαηαη ζαθέο όηη ε ππεύζπλε ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηεο εηαηξίαο Toshiba, Susan Stevens, αλαθνξηθά κε ηα θίλεηξα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηελ εηαηξία, δίλεη έκθαζε ζηνπο παξάγνληεο παξαθίλεζεο πνπ πξνσζνύλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη ελζαξξύλνπλ ηελ παξαγσγή

11 : : Θέμα 3ο 3.1. Πξνθεηκέλνπ λα απαληεζεί ην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα πξέπεη λα κειεηήζεηε ηνπο βαζηθνύο ξόινπο ηνπ κάλαηδεξ θαηά Mintzberg, έηζη όπσο δίλνληαη ζηε ζει. 32 ηνπ Α Σόκνπ ηνπ ΔΑΠ. ηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα επηιέμεηε κία ζέζε πξντζηάκελνπ ζε έλα ηκήκα επηρείξεζεο γηα ην νπνίν δηαζέηεηε ζηνηρεία θαη λα πεξηγξάςεηε πνηνπο ξόινπο ζα αζθήζεηε σο κάλαηδεξ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο, ρξεζηκνπνηώληαο ζπγρξόλσο θη έλα παξάδεηγκα. Αθνινπζεί ε δηθή καο πξόηαζε. Αο ππνζέζνπκε όηη αλαιακβάλνπκε ηε ζέζε πξντζηακέλνπ ηνπ ηκήκαηνο κεραλνγξάθεζεο κίαο ηξάπεδαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζέζε αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ κεζαίσλ ζηελ ηεξαξρία ζηειερώλ, πνπ δηεπζύλνπλ ην έξγν ησλ θαηώηεξσλ θπξίσο ζηειερώλ θαη ησλ θαηώηεξσλ από απηά κεζαίσλ ζηειερώλ. Οη ξόινη πνπ ζα αζθήζνπκε σο κάλαηδεξ είλαη νη παξαθάησ: α) Ηγεηηθόο ξόινο : εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ηξάπεδαο ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο (π.ρ. λέα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνύ, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεί όιν ην πξνζσπηθό), επίβιεςε πξνζσπηθνύ ηκήκαηνο κεραλνγξάθεζεο, θαζνξηζκόο ζπζηεκάησλ απόδνζεο θαη ακνηβήο ηνπ παξαπάλσ ηκήκαηνο. β) Σπλδεηηθόο θξίθνο : επηθνηλσλία κε θνξείο ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο όπσο Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο (πξνκεζεπηέο) θιπ. γ) Δθπξόζσπνο : ζπκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο, ζπλέδξηα, εκεξίδεο θιπ. επί ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ζέζεο απηήο. δ) Γηαζπνξέαο : ελεκέξσζε γηα ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ πνπ απνθάζηζε λα πηνζεηήζεη ε ηξάπεδα, δηαζπνξά πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε ζρεδηαδόκελε ζηξαηεγηθή ηεο ηξάπεδαο πνπ πξνέξρεηαη από ζπλαληήζεηο κε αλώηεξα ζηειέρε. ε) Δπηρεηξεκαηίαο : θαζνξηζκόο πνιηηηθήο γηα ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ εθαξκνγώλ ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ηξάπεδαο (π.ρ. internet banking, phone banking), ζύληαμε πξνδηαγξαθώλ, πξνθεξύμεσλ θαη ζπκθσλεηηθώλ γηα ηηο πξνκήζεηεο ζρεηηθώλ πιηθώλ θαη ζπζηεκάησλ, δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε αξρείσλ backup ησλ αξρείσλ θαη ζπζηεκάησλ ηεο ηξάπεδαο. ζη) Ο ξόινο απηνύ πνπ επηιύεη πξνβιήκαηα : ζρεδηαζκόο ηεο online βνήζεηαο γηα ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα θαη ππεξεζίεο ηεο ηξάπεδαο, δηάγλσζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο ηξάπεδαο. δ) Γηαπξαγκαηεπηήο : δηαπξαγκαηεύεηαη ηηο ηηκέο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο θαηά ηελ αγνξά πιηθώλ, πξνγξακκάησλ θαη εμνπιηζκνύ πιεξνθνξηθήο από ηνπο πξνκεζεπηέο. 11

12 : : ε) Καηαλνκέαο ησλ κέζσλ : θαζνξηζκόο ηνπ αληηθεηκέλνπ απαζρόιεζεο θάζε ππαιιήινπ ηνπ ηκήκαηόο ηνπ Ζ ζεσξία γηα ηε δηνίθεζε κέζσ ζηόρσλ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ ΔΑΠ. Πνιύ ρξήζηκε είλαη ε επηζθόπεζε ηεο Γξαζηεξηόηεηαο 5, πνπ αλαθέξεηαη ζηα πιενλεθηήκαηα ηνπ MBO (Management by Objectives).Ζ επηζθόπεζε ηεο παξαπάλσ ελόηεηαο θαη ε αληίζηνηρε δξαζηεξηόηεηα θαιύπηνπλ ην ππν-εξώηεκα γηα ηα νθέιε ηεο δηνίθεζεο κέζσ ζηόρσλ (γεληθά νθέιε, νθέιε γηα ηελ επηρείξεζε, νθέιε γηα ηα ζηειέρε). Ζ επηζήκαλζε ησλ πξνβιεκάησλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ MBO δελ ππάξρεη απηνύζηα ζηελ ζεσξία θαη γίλεηαη κε βάζε δηθέο καο πξνηάζεηο. Πξνζνρή! ε όπνην πιενλέθηεκα ή πξόβιεκα αλαθεξζείηε πξνζπαζείζηε λα δώζεηε κία ζύληνκε επεμήγεζε (δει. πσο ην MBO νδεγεί ζε απηό ην πιενλέθηεκα ή πξόβιεκα;) ύκθσλα κε ηνλ Α Σόκν ΔΑΠ (ζει ), ν P. Drucker εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο δηνίθεζεο κε βάζε αληηθεηκεληθνύο ζηόρνπο σο ηε δηαδηθαζία εθείλε θαηά ηελ νπνία ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ελόο νξγαληζκνύ δηακνξθώλνπλ θαη ηεξαξρνύλ ηνπο ζηόρνπο από θνηλνύ κε ηνπο πθηζηάκελνπο ηνπο. Σα γεληθά νθέιε από ηελ εθαξκνγή ηεο δηνίθεζεο κε ζηόρνπο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: Ζ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, κέζα από ηε δηεπθόιπλζε πνπ πξνζθέξεη ν θαζνξηζκόο ησλ αληηθεηκεληθώλ ζηόρσλ ηνπ νξγαληζκνύ. Ζ βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο ζηνπο νξγαληζκνύο, κέζα από ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ πξντζηακέλσλ θαη πθηζηακέλσλ. Απνζαθελίδνληαη θαιύηεξα νη νξγαλσηηθέο δνκέο, νη αξκνδηόηεηεο θαη επζύλεο, κε απνηέιεζκα λα επηηπγράλεηαη θαιύηεξνο ζπληνληζκόο. Σα νθέιε γηα ηελ επηρείξεζε πεξηιακβάλνπλ: Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο δηνίθεζεο, ζην βαζκό πνπ θαζνξίδεη ηη αλακέλεηαη σο απόδνζε ηνπ εξγαδόκελνπ. Ζ όιε δηαδηθαζία θαζηζηά πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθέο ηηο ππόινηπεο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο, όπσο ν έιεγρνο, ν πξνγξακκαηηζκόο, ε αμηνιόγεζε θη αληακνηβή ηνπ πξνζσπηθνύ θιπ. Σέινο, ηα νθέιε γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζπλίζηαληαη ζε: Αύμεζε ηεο απόδνζήο ηνπο, κέζα από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ζηόρσλ. Καιύηεξε θαηαλόεζε ησλ θαζεθόλησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ζηα νπνία πξέπεη λα θζάζνπλ. 12

13 : : Καιύηεξν εζηθό θαη δηάζεζε λα θαηαβάινπλ πξνζπάζεηεο, αθνύ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηνλ θαζνξηζκό ησλ ζηόρσλ. Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ MBO είλαη ηα εμήο: Ζ πνζνηηθνπνίεζε ησλ ζηόρσλ νδεγεί ζε πνζνηηθή κέηξεζε ηεο απόδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε νπνία νδεγεί ζε κεραλνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη ησλ αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε επηθνηλσλία θαη ε επαθή ράλεηαη γεγνλόο πνπ καθξνπξόζεζκα θαιιηεξγεί έλα αξλεηηθό θιίκα ζηελ επηρείξεζε, κείσζε ηεο απνδνηηθόηεηαο θαη ζπλεπώο επηθέξεη ηε κε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηόρσλ. Αλεμάξηεηα από ηε κέηξεζε ηεο απόδνζεο, ε ππεξβνιηθή ρξήζε ησλ πνζνηηθώλ ζηόρσλ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πνηνηηθή πηπρή πνπ κπνξεί πην ζεκαληηθή από ηνλ πνζνηηθό πξνζδηνξηζκό ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο. Έλα από ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ MBO είλαη ε ζαθήλεηα ηνπ ζθνπνύ πνπ απνξξέεη από έλα ζύλνιν άξηηα δηαξζξσκέλνπο ζηόρνπο. Αιιά απηό κπνξεί λα απνηειέζεη παξεάιιεια πεγή αδπλακίαο. Οπσο παξαηεξήζεθε θαη ζηε κειέηε πεξίπησζεο ηεο VIVARTIA, ε ζύγρξνλε νξγάλσζε πξέπεη λα είλαη επέιηθηε γηα λα επηβηώζεη ζε έλα δηαξθώο κεηαβαιιόκελν πεξηβάιινλ, όκσο νη ζηόρνη, από ηε θύζε ηνπο, ηείλνπλ λα επηβάινπλ κηα θάπνηα αθακςία. 13

14 : : Βιβλιογραθία Α. Καηζάιεο, Ν. Μηραιόπνπινο, Φ. Μπαηδηάο, Ν. Μπιέζηνο, Υ. Ναμάθεο, Κ. Σεξδίδεο, Βαζηθέο Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο, ΔΑΠ, Πάηξα Γ. Κ. Μπνπξαληάο & Ν. Α. Παπαιεμαλδξή, Δηζαγσγή ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Δθδόζεηο Μπέλνπ, Αζήλα Πεγέο από ην δηαδίθηπν: 16: &catid=11:industrial-goods-and-services-&Itemid=27 14

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα