ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11"

Transcript

1 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε εζείο νη ίδηνη. Γενικές οδηγίες: Ζ εξγαζία ζαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 8 ζειίδεο (πεξίπνπ ιέμεηο). Οη πεξηζζόηεξνη θαζεγεηέο δεηνύλ κία ζύληνκε εηζαγσγή θη αληίζηνηρα έλαλ επίινγν ζηελ εξγαζία ζαο. Γεληθόηεξα, πξέπεη λα δώζεηε κεγάιε βάζε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πνπ ζαο δίλνπλ νη θαζεγεηέο ζαο θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο θάζε εξγαζίαο. Όινη νη θαζεγεηέο πεξηκέλνπλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ, αξίζκεζε ζειίδσλ θαη κία επηκειεκέλε εκθαληζηαθά εξγαζία. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηε ζηελ πιήξε αλαθνξά ησλ βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε, ε νπνία ζα πξέπεη λα παξαηίζεηαη κε ζσζηό ηξόπν. Γηα παξάδεηγκα, ην βαζηθό βηβιίν αλαθνξάο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαηαρώξεζεο βηβιηνγξαθίαο ηνπ ΔΑΠ: Α. Καηζάιεο, Ν. Μηραιόπνπινο, Φ. Μπαηδηάο, Ν. Μπιέζηνο, Υ. Ναμάθεο, Κ. Σεξδίδεο. (2008). Βαζηθέο Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο. Πάηξα: ΔΑΠ. Θα κπνξνύζε λα γίλεη δεθηό θαη σο: Α. Καηζάιεο, Ν. Μηραιόπνπινο, Φ. Μπαηδηάο, Ν. Μπιέζηνο, Υ. Ναμάθεο, Κ. Σεξδίδεο, Βαζηθέο Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο, ΔΑΠ, Πάηξα Με γξάθεηε πεξηζζόηεξα από απηά πνπ δεηνύληαη ζην ζέκα. Απαγνξεύεηαη ε ινγνθινπή. Κάζε βνήζεηα ηελ νπνία είραηε γηα ηελ πξνεηνηκαζία απηήο ηεο εξγαζίαο, ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο αλαγλσξηζκέλε θαη λα αλαθέξεηαη ζηελ εξγαζία. ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ! ε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεζηε πεξηζζόηεξεο δηεπθξηλήζεηο/νδεγίεο γηα ηελ εθπόλεζε ησλ γξαπηώλ εξγαζηώλ κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ην mmsc.

2 : : Πεξηερόκελα Θέκα 1 ν Θέκα 2 ν Θέκα 3ν

3 : : Θέμα 1 ο 1.1. Ζ κειέηε πεξίπησζεο ηεο εηαηξίαο VIVARTIA πξέπεη λα δηαβαζηεί πξνζεθηηθά, ώζηε ζε ζπλδπαζκό κε ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο ηζηνζειίδαο, λα απνδνζνύλ ζσζηά θαη νινθιεξσκέλα νη ζπληζηώζεο ηνπ εζσηεξηθνύ θη εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο εηαηξίαο. Γηα ηνλ ιόγν απηό, ζα πξέπεη επίζεο λα κειεηήζεηε ηηο ζειίδεο ηνπ Α Σόκνπ, νη νπνίεο αλαιύνπλ ηηο παξαπάλσ ζπληζηώζεο. Ζ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα θάζε δηάζηαζε ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ζα είλαη δύζθνιε θαη δελ είλαη ηόζν εθηθηή από ηελ ηζηνζειίδα ηεο VIVARTIA, όπσο πξνηείλεηαη ζηελ εθθώλεζε. Θεσξνύκε όηη ζεκαληηθή βνήζεηα παξέρνπλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο (π.ρ. google). Γηα παξάδεηγκα βάιηε σο ιέμε θιεηδί (keyword) εμσηεξηθό πεξηβάιινλ θιάδνπ ηξνθίκσλ. Ζ εηαηξία VIVARTIA απνηειεί ηε κεγαιύηεξε εηαηξία ηξνθίκσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά. Γηαζέηεη θνξπθαία πξντόληα πνπ θαιύπηνπλ ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο θαη ζπλήζεηεο εθαηνκκπξίσλ θαηαλαισηώλ ζε 30 ρώξεο ζηνλ θόζκν 1. Ηδξύζεθε ην επηέκβξην ηνπ 2006 κεηά ηελ απνξξόθεζε ησλ ΓΔΛΣΑ, CHIPITA, GOODY'S (θαη FLOCAFE) θαη ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΘΖ. Ζ εηαηξία δηαζέηεη δπλακηθή παξνπζία ζην εμσηεξηθό επσθεινύκελε ησλ πςειώλ ξπζκώλ αλάπηπμεο ησλ αγνξώλ ηεο Δπξώπεο, Μέζεο Αλαηνιήο θαη Αθξηθήο. Σν εζσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλεη: Τελ εξγαζία. ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηζηνζειίδαο ηεο εηαηξίαο, ε VIVARTIA αξηζµεί ζήµεξα ζπλνιηθά εξγαδνµέλνπο πνπ ζπµβάιινπλ ζεµαληηθά ζηε δηαξθή αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο εγεηηθήο ζέζεο ηεο ζηελ αγνξά. Τν θεθάιαην. Σν Μεηνρηθό Κεθάιαην ηεο VIVARTIA αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ ,26, ελώ ε κεηνρηθή ζύλζεζε ηεο εηαηξίαο δίλεηαη από ην αθόινπζν δηάγξακκα: Πεγή: 1 3

4 : : ηα θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο εληάζζνληαη νη 27 παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηα θηίξηα (εξγνζηάζηα, απνζήθεο, ηδηόθηεηα θαηαζηήκαηα Goody s ή Flocafe θιπ) ν εμνπιηζκόο, ηα κεραλήκαηα, ηα απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα πώιεζεο, ν κεηαθνξηθόο εμνπιηζκόο (235 θνξηεγά, ςπγεία θιπ) θαη όια ελ γέλεη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζηηο ινηπέο ιεηηνπξγίεο νξγάλσζήο ηεο (π.ρ. δηαλνκή). Τνπο θπζηθνύο πόξνπο.ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη πξώηεο ύιεο (π.ρ. γάια, αιεύξη, όζπξηα, ιαραληθά, θξνύηα θιπ) πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντόλησλ ηεο. Τελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία. Ζ VIVARTIA, κε ηελ επηζηεκνληθή ηεο νκάδα θαη ηε ζπλεξγαζία κεγάισλ εξεπλεηηθώλ θέληξσλ, ζεζπίδεη θαη ηεξεί πςειόηαηεο πξνδηαγξαθέο, κεζόδνπο θαη πξαθηηθέο ζε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα ζηάδηα ηνπ θύθινπ δσήο ησλ πξντόλησλ ηεο. Οη εξγνζηαζηαθέο δνκέο ηεο εηαηξίαο βξίζθνληαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηα δηεζλή πξόηππα δηαρείξηζεο ηεο πνηόηεηαο (ζεηξά ISO 9000), εζληθά θαη δηεζλή πξόηππα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ (ΔΛΟΣ 1416, ISO 22000), ην ζύζηεκα Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία (OHSAS 18001: ΔΛΟΣ 1801:2002) θαη ηα ζπζηήκαηα Οινθιεξσκέλεο Αγξνηηθήο Γηαρείξηζεο (AGRO 2-1 & AGRO 2-2, ISO 9001 & HACCP, ISO 14001) 2. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη ν θιάδνο Γαιαθηνθνκηθώλ & Πνηώλ κε ηελ επηζηεκνληθή ηνπ νκάδα, ηα εμειηγκέλα εξγαζηήξηα ειέγρνπ πνηόηεηαο θαη κε ηε ζπλεξγαζία κεγάισλ εξεπλεηηθώλ θέληξσλ, είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίδεη άκεζα ηελ πην αμηόπηζηε επηζηεκνληθή πιεξνθόξεζε, γηα ηηο ζύγρξνλεο εμειίμεηο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ησλ πξντόλησλ ηνπ θαη ηνπο πην αζθαιείο ηξόπνπο πξόβιεςεο θαη πξόιεςεο πηζαλώλ θηλδύλσλ. Καζεκεξηλά απνδεηθλύεη έκπξαθηα όηη επελδύεη ζηε κειέηε, αμηνιόγεζε θαη πξόιεςε ησλ θηλδύλσλ, ειαρηζηνπνηώληαο ή εθκεδελίδνληαο, θαηά πεξίπησζε, ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ δπλεηηθά ζα κπνξνύζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξόβιεκα (αξρέο ζπζηήκαηνο HACCP), αιιά θαη εθαξκόδνληαο απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα αληηκεηώπηζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδύλσλ. Γηα λα γίλεη απηό, ζεζπίδεη θαη ηεξεί πςειόηαηεο πξνδηαγξαθέο, κεζόδνπο θαη πξαθηηθέο ζε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ζηάδηα ηνπ θύθινπ δσήο ησλ πξντόλησλ ηνπ, γηα ηελ εμαζθάιηζε κίαο πξαγκαηηθά αζθαινύο ηξνθηθήο αιπζίδαο «από ην ρσξάθη θαη ηε θάξκα ζην πηάην ηνπ θαηαλαισηή» 3. Τηο εξγαζηαθέο νκάδεο. Πεξηιακβάλεη ηηο ηππηθέο νκάδεο πνπ δεκηνπξγνύληαη κε βάζε ην ζρεδηαζκό ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηόρσλ, ζπγθξνηνύληαη δειαδή από ηελ ηππηθή εμνπζία (π.ρ. νη δηεπζύλζεηο θαη ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο) 4. Ζ δηαίξεζε ησλ Α. Καηζάιεο, Ν. Μηραιόπνπινο, Φ. Μπαηδηάο, Ν. Μπιέζηνο, Υ. Ναμάθεο, Κ. Σεξδίδεο, Βαζηθέο Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο, ΔΑΠ, Πάηξα 2008, ζει

5 : : δξαζηεξηνηήησλ ηεο VIVARTIA ζε 4 βαζηθνύο επηρεηξεκαηηθνύο θιάδνπο (Γαιαθηνθνκηθώλ θαη Πνηώλ, Αξηνπνηίαο θαη Εαραξσδώλ, Τπεξεζηώλ Δζηίαζεο θαη Φπραγσγίαο θαη Καηεςπγκέλσλ Σξνθίκσλ) απνηειεί ηε βαζηθή δηάθξηζε ηεο επηρείξεζεο ζε εξγαζηαθέο νκάδεο. Δίλαη πξνθαλέο όηη κηα πνιπεζληθή επηρείξεζε κε εξγαδόκελνπο, όπσο ε VIVARTIA, δηαζέηεη πνιπάξηζκεο ηππηθέο θαη άηππεο εξγαζηαθέο νκάδεο ζην πιαίζην ηεο εμππεξέηεζεο ησλ ζηόρσλ ηεο. Τα ζηειέρε δηνίθεζεο. Ζ δηνηθεηηθή νκάδα ηεο VIVARTIA απνηειείηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (θ. Γ. Μαιακαηίλα), ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν (θ.. Θενδσξόπνπιν), ηε Γηεπζύληξηα Γξαθείνπ Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ, ηνλ Γηεπζπληή Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ, ηνπο Γεληθνύο Γηεπζπληέο ησλ ηεζζάξσλ θιάδσλ δξαζηεξηνπνίεζεο, ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή Κύπξνπ, ηε Γεληθή Οηθνλνκηθή Γηεπζύληξηα, ηε Γηεπζύληξηα Αλζξσπίλσλ Πόξσλ θαη ηε Γηεπζύληξηα Ννκηθνύ Σκήκαηνο 5. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο VIVARTIA κε ηελ αλαθνξά ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ζηνηρείσλ θάζε δηάζηαζεο: (α) Οικονομική διάζηαζη. ύκθσλα κε κειέηε ηνπ ΗΟΒΔ, 6 ε εγρώξηα παξαγσγή ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ πνηώλ εκθαλίδεη ην 2008 αύμεζε θαηά 1,2%, όηαλ ην ζύλνιν ηεο κεηαπνίεζεο εκθαλίδεη πηώζε ηεο ηάμεο ηνπ 4,2%, παξά ηελ επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ εμαηηίαο ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ επξσπατθή Βηνκεραλία Σξνθίκσλ-Πνηώλ δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ Δπξώπε, απνηειώληαο ην κεγαιύηεξν θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε όξνπο θύθινπ εξγαζηώλ (12,9% ηνπ ζπλόινπ ηεο κεηαπνίεζεο), πξνζθνξάο ζέζεσλ εξγαζίαο (4,6 εθαη. εξγαδόκελνη) θαη ζπλεηζθνξάο ζην ΑΔΠ (πεξίπνπ ην 1,8% ηνπ ΑΔΠ ηεο Δ.Δ.- 25). Έλα από ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επξσπατθνύ θιάδνπ ηξνθίκσλ είλαη ν δπτζκόο ηνπ, δειαδή ε δξαζηεξηνπνίεζε ζε απηόλ πιήζνπο πνιύ κηθξώλ θαη κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, κε ηαπηόρξνλε παξνπζία πνιπεζληθώλ θνινζζώλ. Αληίζηνηρε είλαη θαη ε εηθόλα ζηελ Διιάδα, κε πνιπάξηζκεο επηρεηξήζεηο λα ιεηηνπξγνύλ «δνξπθνξηθά» ζε κεγάιεο βηνκεραλίεο, ζπλεηζθέξνληαο ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπο. Ζ VIVARTIA δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα θιάδν πνπ ραξαθηεξίδεηαη από δξηκύ αληαγσληζκό ζε όιεο ηηο αγνξέο θαη ηα πεδία δξαζηεξηνηήησλ. Ο αληαγσληζκόο εληζρύεηαη πεξαηηέξσ από ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο, νη νπνίεο δηαθνξνπνηνύληαη ζηξαηεγηθά πξνβάιινληαο έλα πξνθίι παξαδνζηαθήο ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο (π.ρ. ζηνλ γαιαθηνθνκηθό θιάδν, ην Αγξόθηεκα

6 : : Βξαρηάο, ε ΔΒΟΛ, ην ΒΔΡΟ ΚΡΖΣΗΚΟ θιπ.), από ηα πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο (private label), ηα εηζαγόκελα θαη ηα βηνινγηθά πξντόληα. (β) Σετνολογική διάζηαζη. Οη επελδπηηθέο θηλήζεηο ησλ εηαηξεηώλ είλαη έληνλεο όζνλ αθνξά ηελ επέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ησλ παξαγσγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ησλ δηθηύσλ δηαλνκήο θαη ησλ θέληξσλ logistics, ηηο λέεο κεζόδνπο ηππνπνίεζεο, αιιά θαη ηελ επέθηαζε ηεο γθάκαο ησλ θσδηθώλ κε λέα πξντόληα, γεύζεηο θαη ζπζθεπαζίεο. Γελ πξέπεη λα παξαιεθζεί όηη ε αλαδηάξζξσζε θαη ν εθζπγρξνληζκόο ησλ παξαγσγηθώλ κνλάδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ πξνζαλαηνιίδεηαη θπξίσο ζηελ παξαγσγή πξντόλησλ πςεινύ επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη πνηόηεηαο. (γ) Κοινωνικο-πολιηιζμική διάζηαζη. Σα ηειεπηαία ρξόληα θαηαγξάθεηαη κηα ζπλερώο απμαλόκελε επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηξνθή πξνο πην πγηεηλέο κνξθέο δηαηξνθήο 7. Έηζη, νη πξνηηκήζεηο θαη νη ζπλαθόινπζεο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ γηα πνηόηεηα, επθνιία, πνηθηιία, αζθαιή θαη πγηεηλά πξντόληα κε ζηαζεξή παξαγσγή θαη παξάιιεια ζε πξνζηηή ηηκή- ππνγξακκίδνπλ ηηο θαηεπζύλζεηο ηεο έξεπλαο θαη ηηο επθαηξίεο γηα θαηλνηνκία θαη δηαθνξνπνίεζε από κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. (δ) Νομικο-πολιηική διάζηαζη. ύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ κειέηε θη αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ θιάδνπ, ν θιάδνο ηξνθίκσλ-πνηώλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηα γεσξγηθά πξντόληα, ηα νπνία απνηεινύλ ηηο βαζηθέο πξώηεο ύιεο πνπ ρξεζηκνπνηεί. πλεπώο, θάζε εμέιημε πνπ ζα επηθέξεη αιιαγή ζηελ πνηόηεηα, πνζόηεηα θαη ηηκή ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ, επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο. ην άκεζν κέιινλ νη εμειίμεηο ζηελ παγθόζκηα γεσξγία ζα επεξεαζζνύλ θαζνξηζηηθά από δπν ζεκαληηθά γεγνλόηα: ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Δκπνξίνπ θαη ηελ αλαζεώξεζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΑΠ). Σέινο, ε εμέιημε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ ππνρξέσζε πνπ ζέηεη ην επξσπατθό θαη εζληθό ζεζκηθό πιαίζην γηα δηάζεζε θαηεγνξηώλ πξντόλησλ ζηελ αγνξά κε ζπγθεθξηκέλα πξόηππα (γηα παξάδεηγκα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο (ζεηξά ISO 9000), εζληθά θαη δηεζλή πξόηππα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ (ΔΛΟΣ 1416, ISO 22000), ζύζηεκα Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία (OHSAS 18001: ΔΛΟΣ 1801:2002) θαη ηα ζπζηήκαηα Οινθιεξσκέλεο Αγξνηηθήο Γηαρείξηζεο (AGRO 2-1 & AGRO 2-2, ISO 9001 & HACCP, ISO 14001). ηα πξόηππα απηά πεξηιακβάλνληαη κεηαμύ άιισλ ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηππνπνίεζε θαη ηαμηλόκεζε ηνπο ζε δηάθνξεο πνηνηηθέο θαηεγνξίεο, ηε ζπζθεπαζία έηζη ώζηε λα δηαθπιάζζνληαη από θάζε είδνο θζνξά ή αιινίσζε, ηε ζήκαλζή ηνπο γηα ηελ θαιύηεξε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ. Ζ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκώλ απηώλ είλαη ππνρξεσηηθή, ηόζν γηα ηε δηαθίλεζε ησλ πξντόλησλ 7 6

7 : : ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, όζν θαη (θπξίσο) γηα ηελ δηάζεζε ηνπο ζηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη γεληθόηεξα ζηηο εμαγσγέο ζε ηξίηεο ρώξεο Σν ππν-εξώηεκα ηίζεηαη μεθάζαξα. Μέζα από ην/ηα παξάδεηγκα/ηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ζα πξέπεη λα αλαθέξεηε: (α) πσο ην πεξηβάιινλ επεξεάδεη κηα νξγάλσζε (π.ρ. ηε VIVARTIA) θαη (β)πσο απηή αληαπνθξίλεηαη. Γηα ηελ απάληεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππν-εξσηήκαηνο, ζα κπνξνύζαηε επίζεο λα δηαβάζεηε ηελ ελόηεηα 1.4.1, λα δηαιέμεηε κία πξόθιεζε ηνπ ζύγρξνλνπ κάλαηδκελη πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, λα αλαθέξεηε ηελ αληίδξαζε ηεο ηειεπηαίαο θαη λα θαηαιήμεηε ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ελόηεηαο ύκθσλα κε ηνπο Μπνπξαληά θαη Παπαιεμαλδξή 8, «ε επηρείξεζε δεκηνπξγείηαη, επηβηώλεη θη αλαπηύζζεηαη κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ, κε ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε. Οη πόξνη πνπ έρεη αλάγθε ε επηρείξεζε γηα ηελ επηβίσζε ηεο πξνέξρνληαη από ην πεξηβάιινλ ηεο. Ταπηόρξνλα, γηα ηελ απόθηεζε πόξσλ είλαη αλαγθαζκέλε λα πξνζθέξεη ζην πεξηβάιινλ εθξνέο πνπ απνηεινύλ επίζεο ρξήζηκνπο πόξνπο γη απηό. Η απνηειεζκαηηθόηεηα ζπλεπώο ηεο επηρείξεζεο εμαξηάηαη από ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζεη κε ην πεξηβάιινλ ηεο. Τίζεηαη ζπλεπώο ην δήηεκα ηεο πξνζαξκνγήο ηεο ή θαιύηεξα ηεο αληαπόθξηζήο ηεο ζηηο απαηηήζεηο, πεξηνξηζκνύο, επθαηξίεο θαη ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο.» ηελ πεξίπησζε ηεο εηαηξίαο VIVARTIA, είδακε πσο ην θαηαλαισηηθό πξόηππν κεηαβάιιεηαη, επεξεάδνληαο ηε δήηεζε γηα ζπγθεθξηκέλα είδε ηξνθίκσλ θαη πνηώλ. Έηζη, ε ζηξνθή ησλ ζύγρξνλσλ θαηαλαισηώλ ζε πην πγηεηλά πξόηππα δηαηξνθήο νδήγεζε ηε VIVARTIA, κεηαμύ άιισλ: (α) ζηελ πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ πνηόηεηαο θη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηνηηθήο ππεξνρήο ησλ πξντόλησλ ηεο. (β) ζην ιαλζάξηζκα ζεηξάο βηνινγηθώλ θαηεςπγκέλσλ ιαραληθώλ (Μπάξκπα ηάζεο Βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο) (γ) ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ειαηόιαδνπ ζην καγείξεκα ηνπ κελνύ ησλ εζηηαηνξίσλ Goody s, γεγνλόο πνπ απνηειεί κηα παλεπξσπατθή θαηλνηνκία ζην ρώξν ηεο γξήγνξεο εζηίαζεο. Παξαηεξείηαη ινηπόλ, πσο κία κόλν δηάζηαζε ηνπ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο, νδήγεζε ηελ ηειεπηαία, ζε αιιαγέο ηνπ ηξόπνπ 8 Γ. Κ. Μπνπξαληάο & Ν. Α. Παπαιεμαλδξή, Δηζαγσγή ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Δθδόζεηο Μπέλνπ, Αζήλα 2003, ζει

8 : : παξαζθεπήο ησλ πξντόλησλ ηεο, ζε ιαλζάξηζκα λέσλ ζεηξώλ πξντόλησλ θαη ζε πηνζέηεζε λέσλ πξνηύπσλ παξαγσγήο. Θέμα 2 ο 2.1. Οπσο θαη ζην πξώην ζέκα, πξηλ απαληήζεηε ζηελ εξώηεζε ζα πξέπεη λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηα δεδνκέλα ηεο εθθώλεζεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, θαζίζηαηαη ζαθέο όηη ε ππεύζπλε ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηεο Toshiba αλαθέξεηαη ζηε ζρνιή αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ (ζει ). Από ηελ επηζθόπεζε ησλ ζέζεσλ ηεο ππεύζπλεο ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηεο εηαηξίαο Toshiba, Susan Stevens, ζεσξνύκε όηη ζηελ εηαηξία εθαξκόδεηαη ην ζεσξεηηθό ξεύκα ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο πνπ είλαη γλσζηό σο ζεσξία ησλ αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ. Οη βαζηθέο ζέζεηο ηεο ζρνιήο ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ ζπλνςίδνληαη ζηηο αθόινπζεο: Ζ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκώλ. Πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ ππεπζπλόηεηα θαη ζηελ επηθνηλσλία κέζσ ηεο ηεξαξρίαο θαη όρη ζηνλ έιεγρν. Οη απνθάζεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη κε απνθεληξσκέλεο κεζόδνπο θαη όρη κόλν από πάλσ πξνο ηα θάησ. Ζ νξγάλσζε πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο νκάδεο θαη όρη κόλν ζηα άηνκα. Ο πξντζηάκελνο είλαη πεξηζζόηεξν παξάγνληαο επηθνηλσλίαο θαη ιηγόηεξν θαζνδήγεζεο. Αληίζηνηρα, ε Susan Stevens ππνζηεξίδεη όηη «όζν πεξηζζόηεξν αηζζάλνληαη νη ππάιιεινη όηη ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο εηαηξίαο, ηόζν κεγαιύηεξε ε αθνζίσζε πνπ ληώζνπλ γηα ηελ εηαηξία.» Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη ζηε κέζνδν ηεο «δηαζηαπξσκέλεο γνληκνπνίεζεο» (cross pollination) «πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εηαηξία, θαηά ηελ νπνία έλα δεκηνπξγηθό έξγν πξνθύπηεη ζπλδπάδνληαο ζηνηρεία δηαθνξεηηθώλ πξντόλησλ θαη ζπρλά δηαθνξεηηθώλ ηκεκάησλ κηαο εηαηξίαο. Η ηδέα είλαη όηη κεξηθέο από ηηο πην θαηλνηόκεο ππεξεζίεο κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ από πξντόληα θαη αλζξώπνπο πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ ιίγα θνηλά ζηνηρεία. Χξεζηκνπνηώληαο ηε «δηαζηαπξσκέλε γνληκνπνίεζε», ε Toshiba άξρηζε λα εμεηάδεη ηξόπνπο ελζσκάησζεο ησλ ππαξρόλησλ πξντόλησλ ζε λέα, γηα λα δεκηνπξγήζεη λέεο ππεξεζίεο θαη λα πξσηνπνξήζεη ζε λέεο αγνξέο.» Από ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο όηη νη αξρέο ηεο ζρνιήο ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ πνπ θάλνπλ ιόγν γηα απνθεληξσκέλεο κεζόδνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη γηα νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ 8

9 : : ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ βξίζθνπλ απόιπηε εθαξκνγή ζηελ εηαηξία Toshiba Ζ απάληεζε ζην ζπγθεθξηκέλν ππν-εξώηεκα βξίζθεηαη επίζεο ζηηο ζειίδεο ηνπ Α Σόκνπ ΔΑΠ. Δπηπιένλ, ζηελ ελόηεηα «Υξήζηκν Τιηθό» ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΔΑΠ κπνξείηε λα δηαβάζεηε ην αξρείν ergasia-1 πνπ βξίζθεηαη ζηηο «Βαζηθέο Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο». Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν παξέρεη πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο από ην βηβιίν γηα ηηο ζεσξίεο ππνθίλεζεο ησλ Maslow θαη Herzberg. ύκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, ε Susan Stevens ζεσξεί όηη ε αληακνηβή ελόο επηηεύγκαηνο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθίλεζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο. Υαξαθηεξηζηηθά ηνλίδεη: «Τν θίλεηξν είλαη αλακθηζβήηεηα βαζηθό γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ ππαιιήισλ λα θαηλνηνκήζνπλ. Ωζηόζν, ην θίλεηξν κπνξεί ζπρλά λα είλαη έλαο θηλνύκελνο ζηόρνο, όπσο πνιιά δηνηθεηηθά ζηειέρε ζα επηβεβαίσλαλ. Τα δηνηθεηηθά ζηειέρε πξέπεη λα θαηλνηνκνύλ ζηηο ηαθηηθέο παξαθίλεζήο ησλ εξγαδνκέλσλ». Οη παξαπάλσ ζέζεηο, πνπ θάλνπλ ιόγν γηα θηλνύκελνπο ζηόρνπο ζηελ παξνρή θηλήηξσλ θαη γηα θαηλνηνκίεο ζηηο ηαθηηθέο παξαθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ππνδειώλνπλ όηη ε εηαηξία Toshiba δελ ρξεζηκνπνηεί κόλν νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηελ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. Με βάζε ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθώλ θαηά Maslow, όπσο παξαηίζεληαη ακέζσο παξαθάησ, ε εηαηξία θαίλεηαη πσο δελ αξθείηαη κόλν ζηελ θάιπςε ησλ θπζηνινγηθώλ αλαγθώλ ησλ εξγαδόκελσλ (ηθαλνπνηεηηθόο κηζζόο, θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, επηδόκαηα θιπ.), ησλ αλαγθώλ αζθάιεηαο (ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, κνληκόηεηα ηεο ζέζεο, αζθάιηζε ζπληαμηνδόηεζεο θιπ), ησλ θνηλσληθώλ αλαγθώλ (γηα ηελ αλάπηπμε θηιηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ ζπλαδέιθσλ θαη ζπλεξγαηώλ), αιιά πξνρσξάεη ζηελ θάιπςε πην ζύλζεησλ αλαγθώλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, πνπ βξίζθνληαη ζηα δύν αλώηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα ηεο ππξακίδαο ηνπ Maslow, δει. ηηο αλάγθεο εθηίκεζεο, νινθιήξσζεο θαη απηνπξαγκάησζεο. Πεγή: 9

10 : : Οη αλάγθεο εθηίκεζεο θαιύπηνληαη κε πξναγσγέο, έπαηλνπο, εηδηθέο ηηκεηηθέο αλαθνξέο θη αλαγλώξηζε ηεο πξνζθνξάο ππεξεζηώλ θαη γλώζεσλ, πνπ θαίλεηαη λα ιακβάλνπλ όζνη ππάιιεινη ηεο εηαηξίαο θαηλνηνκνύλ, ελώ αληίζηνηρε βαξύηεηα θαίλεηαη πσο δίλεη ε εηαηξία Toshiba ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ νινθιήξσζεο θαη απηνπξαγκάησζεο (δπλαηόηεηα πξσηνβνπιηώλ, απηνλνκία, επθαηξίεο γηα επηηπρία, αλάπηπμε δεκηνπξγηθόηεηαο, αληηθείκελν εξγαζίαο κε ηδηαίηεξεο επζύλεο θαη απαηηήζεηο). ύκθσλα κε ηνλ Καηζαιή 9 ν Herzberg αλέπηπμε ηε ζεσξία ηνπ όηη ππάξρνπλ δύν δηαζηάζεηο ζηελ ηθαλνπνίεζε εξγαζίαο: ην θίλεηξν θαη ε "πγηεηλή". Σα δεηήκαηα πγηεηλήο, ζύκθσλα κε ηνλ Herzberg, δελ κπνξνύλ λα παξαθηλήζνπλ ηνπο ππαιιήινπο αιιά κπνξνύλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηε δπζαξέζθεηα, εάλ αληηκεησπίδνληαη θαηάιιεια. Με άιια ιόγηα, κπνξνύλ λα είλαη δπζαξεζηεκέλνη κόλν εάλ είλαη απόληεο ή θαθνκεηαρεηξηδόκελνη. Σα ζέκαηα πγηεηλήο πεξηιακβάλνπλ ηηο πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο, ηελ επίβιεςε, ην κηζζό, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Δίλαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ εξγαδνκέλνπ. Οη παξάγνληεο παξαθίλεζεο αθ' εηέξνπ, δεκηνπξγνύλ ηθαλνπνίεζε κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ησλ αηόκσλ γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε. Δίλαη δεηήκαηα όπσο ην επίηεπγκα, ε αλαγλώξηζε, ε ίδηα ε εξγαζία, ε επζύλε θαη ε πξόνδνο. Από ηε ζηηγκή πνπ εμεηαζηνύλ νη ηνκείο πγηεηλήο, ηζρπξίδεηαη ν Herzberg, νη παξάγνληεο παξαθίλεζεο ζα πξνσζήζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε εξγαζίαο θαη ζα ελζαξξύλνπλ ηελ παξαγσγή. Εηηήμαηα σγιεινής (dissatisfiers) Δπηρείξεζε θαη δηνηθεηηθέο πνιηηηθέο Δπίβιεςε Μηζζόο Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πλζήθεο εξγαζίαο Motivators (satisfiers) Ζ ίδηα εξγαζία Δπίηεπγκα Αλαγλώξηζε Δπζύλε Πξόνδνο Από ηελ παξαπάλσ ζύληνκε αλάιπζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Herzberg θαζίζηαηαη ζαθέο όηη ε ππεύζπλε ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηεο εηαηξίαο Toshiba, Susan Stevens, αλαθνξηθά κε ηα θίλεηξα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηελ εηαηξία, δίλεη έκθαζε ζηνπο παξάγνληεο παξαθίλεζεο πνπ πξνσζνύλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη ελζαξξύλνπλ ηελ παξαγσγή

11 : : Θέμα 3ο 3.1. Πξνθεηκέλνπ λα απαληεζεί ην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα πξέπεη λα κειεηήζεηε ηνπο βαζηθνύο ξόινπο ηνπ κάλαηδεξ θαηά Mintzberg, έηζη όπσο δίλνληαη ζηε ζει. 32 ηνπ Α Σόκνπ ηνπ ΔΑΠ. ηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα επηιέμεηε κία ζέζε πξντζηάκελνπ ζε έλα ηκήκα επηρείξεζεο γηα ην νπνίν δηαζέηεηε ζηνηρεία θαη λα πεξηγξάςεηε πνηνπο ξόινπο ζα αζθήζεηε σο κάλαηδεξ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο, ρξεζηκνπνηώληαο ζπγρξόλσο θη έλα παξάδεηγκα. Αθνινπζεί ε δηθή καο πξόηαζε. Αο ππνζέζνπκε όηη αλαιακβάλνπκε ηε ζέζε πξντζηακέλνπ ηνπ ηκήκαηνο κεραλνγξάθεζεο κίαο ηξάπεδαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζέζε αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ κεζαίσλ ζηελ ηεξαξρία ζηειερώλ, πνπ δηεπζύλνπλ ην έξγν ησλ θαηώηεξσλ θπξίσο ζηειερώλ θαη ησλ θαηώηεξσλ από απηά κεζαίσλ ζηειερώλ. Οη ξόινη πνπ ζα αζθήζνπκε σο κάλαηδεξ είλαη νη παξαθάησ: α) Ηγεηηθόο ξόινο : εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ηξάπεδαο ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο (π.ρ. λέα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνύ, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεί όιν ην πξνζσπηθό), επίβιεςε πξνζσπηθνύ ηκήκαηνο κεραλνγξάθεζεο, θαζνξηζκόο ζπζηεκάησλ απόδνζεο θαη ακνηβήο ηνπ παξαπάλσ ηκήκαηνο. β) Σπλδεηηθόο θξίθνο : επηθνηλσλία κε θνξείο ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο όπσο Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο (πξνκεζεπηέο) θιπ. γ) Δθπξόζσπνο : ζπκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο, ζπλέδξηα, εκεξίδεο θιπ. επί ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ζέζεο απηήο. δ) Γηαζπνξέαο : ελεκέξσζε γηα ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ πνπ απνθάζηζε λα πηνζεηήζεη ε ηξάπεδα, δηαζπνξά πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε ζρεδηαδόκελε ζηξαηεγηθή ηεο ηξάπεδαο πνπ πξνέξρεηαη από ζπλαληήζεηο κε αλώηεξα ζηειέρε. ε) Δπηρεηξεκαηίαο : θαζνξηζκόο πνιηηηθήο γηα ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ εθαξκνγώλ ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ηξάπεδαο (π.ρ. internet banking, phone banking), ζύληαμε πξνδηαγξαθώλ, πξνθεξύμεσλ θαη ζπκθσλεηηθώλ γηα ηηο πξνκήζεηεο ζρεηηθώλ πιηθώλ θαη ζπζηεκάησλ, δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε αξρείσλ backup ησλ αξρείσλ θαη ζπζηεκάησλ ηεο ηξάπεδαο. ζη) Ο ξόινο απηνύ πνπ επηιύεη πξνβιήκαηα : ζρεδηαζκόο ηεο online βνήζεηαο γηα ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα θαη ππεξεζίεο ηεο ηξάπεδαο, δηάγλσζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο ηξάπεδαο. δ) Γηαπξαγκαηεπηήο : δηαπξαγκαηεύεηαη ηηο ηηκέο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο θαηά ηελ αγνξά πιηθώλ, πξνγξακκάησλ θαη εμνπιηζκνύ πιεξνθνξηθήο από ηνπο πξνκεζεπηέο. 11

12 : : ε) Καηαλνκέαο ησλ κέζσλ : θαζνξηζκόο ηνπ αληηθεηκέλνπ απαζρόιεζεο θάζε ππαιιήινπ ηνπ ηκήκαηόο ηνπ Ζ ζεσξία γηα ηε δηνίθεζε κέζσ ζηόρσλ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ ΔΑΠ. Πνιύ ρξήζηκε είλαη ε επηζθόπεζε ηεο Γξαζηεξηόηεηαο 5, πνπ αλαθέξεηαη ζηα πιενλεθηήκαηα ηνπ MBO (Management by Objectives).Ζ επηζθόπεζε ηεο παξαπάλσ ελόηεηαο θαη ε αληίζηνηρε δξαζηεξηόηεηα θαιύπηνπλ ην ππν-εξώηεκα γηα ηα νθέιε ηεο δηνίθεζεο κέζσ ζηόρσλ (γεληθά νθέιε, νθέιε γηα ηελ επηρείξεζε, νθέιε γηα ηα ζηειέρε). Ζ επηζήκαλζε ησλ πξνβιεκάησλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ MBO δελ ππάξρεη απηνύζηα ζηελ ζεσξία θαη γίλεηαη κε βάζε δηθέο καο πξνηάζεηο. Πξνζνρή! ε όπνην πιενλέθηεκα ή πξόβιεκα αλαθεξζείηε πξνζπαζείζηε λα δώζεηε κία ζύληνκε επεμήγεζε (δει. πσο ην MBO νδεγεί ζε απηό ην πιενλέθηεκα ή πξόβιεκα;) ύκθσλα κε ηνλ Α Σόκν ΔΑΠ (ζει ), ν P. Drucker εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο δηνίθεζεο κε βάζε αληηθεηκεληθνύο ζηόρνπο σο ηε δηαδηθαζία εθείλε θαηά ηελ νπνία ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ελόο νξγαληζκνύ δηακνξθώλνπλ θαη ηεξαξρνύλ ηνπο ζηόρνπο από θνηλνύ κε ηνπο πθηζηάκελνπο ηνπο. Σα γεληθά νθέιε από ηελ εθαξκνγή ηεο δηνίθεζεο κε ζηόρνπο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: Ζ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, κέζα από ηε δηεπθόιπλζε πνπ πξνζθέξεη ν θαζνξηζκόο ησλ αληηθεηκεληθώλ ζηόρσλ ηνπ νξγαληζκνύ. Ζ βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο ζηνπο νξγαληζκνύο, κέζα από ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ πξντζηακέλσλ θαη πθηζηακέλσλ. Απνζαθελίδνληαη θαιύηεξα νη νξγαλσηηθέο δνκέο, νη αξκνδηόηεηεο θαη επζύλεο, κε απνηέιεζκα λα επηηπγράλεηαη θαιύηεξνο ζπληνληζκόο. Σα νθέιε γηα ηελ επηρείξεζε πεξηιακβάλνπλ: Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο δηνίθεζεο, ζην βαζκό πνπ θαζνξίδεη ηη αλακέλεηαη σο απόδνζε ηνπ εξγαδόκελνπ. Ζ όιε δηαδηθαζία θαζηζηά πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθέο ηηο ππόινηπεο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο, όπσο ν έιεγρνο, ν πξνγξακκαηηζκόο, ε αμηνιόγεζε θη αληακνηβή ηνπ πξνζσπηθνύ θιπ. Σέινο, ηα νθέιε γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζπλίζηαληαη ζε: Αύμεζε ηεο απόδνζήο ηνπο, κέζα από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ζηόρσλ. Καιύηεξε θαηαλόεζε ησλ θαζεθόλησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ζηα νπνία πξέπεη λα θζάζνπλ. 12

13 : : Καιύηεξν εζηθό θαη δηάζεζε λα θαηαβάινπλ πξνζπάζεηεο, αθνύ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηνλ θαζνξηζκό ησλ ζηόρσλ. Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ MBO είλαη ηα εμήο: Ζ πνζνηηθνπνίεζε ησλ ζηόρσλ νδεγεί ζε πνζνηηθή κέηξεζε ηεο απόδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε νπνία νδεγεί ζε κεραλνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη ησλ αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε επηθνηλσλία θαη ε επαθή ράλεηαη γεγνλόο πνπ καθξνπξόζεζκα θαιιηεξγεί έλα αξλεηηθό θιίκα ζηελ επηρείξεζε, κείσζε ηεο απνδνηηθόηεηαο θαη ζπλεπώο επηθέξεη ηε κε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηόρσλ. Αλεμάξηεηα από ηε κέηξεζε ηεο απόδνζεο, ε ππεξβνιηθή ρξήζε ησλ πνζνηηθώλ ζηόρσλ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πνηνηηθή πηπρή πνπ κπνξεί πην ζεκαληηθή από ηνλ πνζνηηθό πξνζδηνξηζκό ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο. Έλα από ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ MBO είλαη ε ζαθήλεηα ηνπ ζθνπνύ πνπ απνξξέεη από έλα ζύλνιν άξηηα δηαξζξσκέλνπο ζηόρνπο. Αιιά απηό κπνξεί λα απνηειέζεη παξεάιιεια πεγή αδπλακίαο. Οπσο παξαηεξήζεθε θαη ζηε κειέηε πεξίπησζεο ηεο VIVARTIA, ε ζύγρξνλε νξγάλσζε πξέπεη λα είλαη επέιηθηε γηα λα επηβηώζεη ζε έλα δηαξθώο κεηαβαιιόκελν πεξηβάιινλ, όκσο νη ζηόρνη, από ηε θύζε ηνπο, ηείλνπλ λα επηβάινπλ κηα θάπνηα αθακςία. 13

14 : : Βιβλιογραθία Α. Καηζάιεο, Ν. Μηραιόπνπινο, Φ. Μπαηδηάο, Ν. Μπιέζηνο, Υ. Ναμάθεο, Κ. Σεξδίδεο, Βαζηθέο Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο, ΔΑΠ, Πάηξα Γ. Κ. Μπνπξαληάο & Ν. Α. Παπαιεμαλδξή, Δηζαγσγή ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Δθδόζεηο Μπέλνπ, Αζήλα Πεγέο από ην δηαδίθηπν: 16: &catid=11:industrial-goods-and-services-&Itemid=27 14

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΕ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

ΑΡΥΕ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΑΡΥΕ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ - ΛΑΘΟΤ Να ραξαθηεξίζεηε θαζεκία από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο ωο ζωζηή () ή ιαλζαζκέλε (Λ). 1. Η δύλακε πξνθύπηεη από ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ην άηνκν ζηε δηνηθεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα