Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης για το µάθηµα «Στοιχεία Μηχανών» στη Δευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης για το µάθηµα «Στοιχεία Μηχανών» στη Δευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση"

Transcript

1 Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης για το µάθηµα «Στοιχεία Μηχανών» στη Δευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση Β. Σιάφης 1, Δ. Μαγγανά 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ17, MSc Πληροφορικής 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ17, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΕΑΠ Περίληψη Αυτό το έγγραφο αναφέρεται στην σχεδίαση και στην ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος ηλεκτρονικής µάθησης το οποίο επιδιώκει να συµβάλλει στη διευκόλυνση της διδασκαλίας του µαθήµατος «Στοιχεία Μηχανών» στη Δευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Το προτεινόµενο περιβάλλον ηλεκτρονικής µάθησης αποβλέπει αφενός στο να προάγει την ευελιξία σε ότι αφορά το χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής της διδασκαλίας του µαθήµατος και αφετέρου στο να αξιοποιήσει σύγχρονα εργαλεία της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και του διαδικτύου, προκειµένου να επιτύχει την ενεργό συµµετοχή των µαθητών, την απόκτηση γνώσεων και εκτός του σχολείου, την µεταξύ των µαθητών ανταλλαγή εµπειριών κ.ά. Το περιβάλλον ηλεκτρονικής µάθησης χρησιµοποιεί το σύστηµα διαχείρισης µάθησης Moodle για τη δηµιουργία ηλεκτρονικών µαθηµάτων, καθώς επίσης και µια σειρά από σύγχρονα εργαλεία συγγραφής και ανάπτυξης µαθησιακού υλικού για τη δηµιουργία αρχείων κειµένου, διαφανειών, πολυµέσων, διαφόρων τύπων τεστ κ.ά. Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονική Μάθηση, Τεχνική Εκπαίδευση, Στοιχεία Μηχανών 1. Εισαγωγή Ο όρος Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning) εµφανίστηκε το 1997, όταν ο Aldo Morri έγραψε ένα άρθρο µε τίτλο «A bright future for distance learning: one touch/ Hughes alliance promotes interactive e-learning service». Σύµφωνα µε τον επίσηµο ορισµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ηλεκτρονική µάθηση ορίζεται ως η χρήση των νέων τεχνολογιών πολυµέσων και του Διαδικτύου µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της µάθησης µε την παροχή δυνατοτήτων πρόσβασης σε εκπαιδευτικούς πόρους και υπηρεσίες καθώς επίσης και µε την εξ αποστάσεως επικοινωνία και συνεργασία (COM, 2001). Συνιστά εποµένως η ηλεκτρονική µάθηση ένα διαφοροποιηµένο τρόπο εκπαίδευσης όπου ο εκπαιδευτικός και οι εκπαιδευόµενοι δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο και το οποίο περιλαµβάνει τη χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή ή µιας ηλεκτρονικής συσκευής µέσω της οποίας γίνεται η διάθεση του κατάλληλου

2 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 εκπαιδευτικού υλικού και του απαραίτητου λογισµικού που δηµιουργείται, στους εκπαιδευόµενους στους οποίους απευθύνεται, µε απώτερο σκοπό τη µετάδοση της νέας γνώσης και της νέας δεξιότητας χρησιµοποιώντας την τεχνολογία και το διαδίκτυο (Βαζίµα & Δρυµαλίτη, 2006). Οι εφαρµογές µέσω των οποίων αναπτύσσονται σε κατάλληλα διαµορφωµένους δικτυακούς τόπους ηλεκτρονικά µαθήµατα, εικονικές τάξεις και εφαρµογές δηµιουργίας και διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού ονοµάζονται Συστήµατα Διαχείρισης Μάθησης. Εναλλακτικά χρησιµοποιούνται και οι όροι Συστήµατα Διαχείρισης Περιεχοµένου (CMS Content Management Systems), Συστήµατα Διαχείρισης Μαθησιακού Περιεχοµένου (LCMS Learning Content Management Systems), Συστήµατα Διαχείρισης Μαθηµάτων (CMS - Course Management Systems) κ.ά. (Κασσωτάκης & Φλούρης, 2006). Η σύνταξη ενός ηλεκτρονικού µαθήµατος περιλαµβάνει την οργάνωση των εννοιών και του περιεχοµένου του µαθήµατος σε επιµέρους οντότητες και την ανασύνταξη του σε ολοκληρωµένο σύνολο. Κάθε οντότητα αναπαριστά όλες τις βασικές έννοιες και δοµεί το µάθηµα µε τέτοιο τρόπο που να είναι προσβάσιµο από κάθε συµµετέχοντα έτσι ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και µεταγενέστερα. Ένα ηλεκτρονικό µάθηµα περιλαµβάνει γνώσεις και πληροφορίες σε διαφορετικές µορφές (βιβλία, εργασίες, σηµειώσεις, ιστοσελίδες, προσοµοιώσεις κ.ά.) και απαιτεί ένα βαθµό οργάνωσης. Η οργάνωση του µαθήµατος επιτυγχάνεται κάνοντας χρήση των οντοτήτων οι οποίες συνηθέστερα δοµούνται είτε θεµατικά (δόµηση περιεχόµενου και δραστηριοτήτων σε θέµατα), είτε ηµερολογιακά (δόµηση περιεχοµένου και δραστηριοτήτων µε βάση το χρόνο) (Κουτσουρίδης, 2008). Πρόσφατες έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν τόσο σε εθνικό (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία), όσο και σε διεθνές επίπεδο (Eurostat), ανέδειξαν σηµαντική µείωση του σχολικού πληθυσµού στην Δευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση, καθώς το πρόσφατο σχολικό έτος, ποσοστό 74,24% των µαθητών επέλεξαν την Γενική Εκπαίδευση και ποσοστό 25,76% επέλεξαν την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση (ΥΠΕΠΘ, 2011). Οι συχνές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις που πραγµατοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στο χώρο της Δευτεροβάθµιας Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, η σταδιακή µείωση των προγραµµάτων σε ειδικότητες όπου οι τεχνολογικές και επαγγελµατικές γνώσεις αλλάζουν ή/και µεταβάλλονται συνεχώς, η καθυστερηµένη ή και σε ορισµένες περιπτώσεις περιορισµένη ανάπτυξη και εφαρµογή προγραµµάτων ηλεκτρονικής µάθησης µε περιεχόµενο συναφές µε το αντικείµενο των τεχνολογικών µαθηµάτων κ.ά., αποτελούν ορισµένους µόνο από τους παράγοντες που συνέβαλλαν στη συρρίκνωση του µαθητικού δυναµικού. Στην κατεύθυνση αυτή και µε δεδοµένη την έλλειψη προγραµµάτων ηλεκτρονικής µάθησης µε συναφή τεχνολογικό χαρακτήρα, γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα και η σπουδαιότητα της ανάπτυξης και προώθησης νέων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων

3 Πρακτικά 5 th CIE σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση και για τους µαθητές που φοιτούν σε µονάδες της Δευτεροβάθµιας Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. 2. Σχεδίαση Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύριο κίνητρο για τη σχεδίαση και ανάπτυξη του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής µάθησης από τους συγγραφείς αποτέλεσε η επαγγελµατική υπόσταση των συγγραφέων ως καθηγητές τεχνικών επαγγελµατικών µαθηµάτων, δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Βασικός στόχος του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής µάθησης e-mechanic είναι η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης που αφορούν το µηχανολογικό τοµέα. Το περιβάλλον αυτό απευθύνεται σε µαθητές που χρήζουν περαιτέρω και συνεχούς υποστήριξης, προκειµένου αυτοί να είναι σε θέση να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν νέα προσόντα και επαγγελµατικές δραστηριότητες και το οποίο θα περιέχει εκπαιδευτικό υλικό, υποδειγµατικές ασκήσεις και λύσεις, τεστ αξιολόγησης, καθώς επίσης και πρόσθετο υποστηρικτικό υλικό ή/και περιεχόµενο, κατάλληλο για τον συγκεκριµένο τοµέα. Η µεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την σχεδίαση και ανάπτυξη του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής µάθησης στηρίχθηκε σε τρείς βάσεις. Αρχικά απορρέει από τη βιβλιογραφική µελέτη σε θέµατα που αφορούν στην ηλεκτρονική µάθηση, έπειτα επηρεάζεται από τη διαθέσιµη τεχνολογία και τέλος βασίζεται στην προσαρµογή του αναλυτικού προγράµµατος που έχει συνταχθεί για τη διδασκαλία του µαθήµατος «Στοιχεία Μηχανών» των εκπαιδευτικών φορέων παροχής Δευτεροβάθµιας Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης της χώρας. Σηµειώνεται ότι το µάθηµα «Στοιχεία Μηχανών» είναι πανελλαδικώς εξεταζόµενο για τις ειδικότητες: «Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου» του τοµέα Οχηµάτων και «Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών» του τοµέα Μηχανολογίας των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.). Τα βασικά µέρη από τα οποία αποτελείται ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής µάθησης συνοψίζονται στο περιβάλλον του διαχειριστή του συστήµατος ηλεκτρονικής µάθησης όπου ο διαχειριστής αναλαµβάνει την συνολική διαχείριση του συστήµατος, στο περιβάλλον του µαθητή στον οποίο απευθύνεται το αναπτυσσόµενο σύστηµα ηλεκτρονικής µάθησης και στο περιβάλλον του εκπαιδευτή ο οποίος φροντίζει για την ορθή επιλογή και οργάνωση του µαθησιακού υλικού του µαθήµατος. Η προσαρµογή και ο τρόπος δόµησης του περιεχοµένου για το µάθηµα «Στοιχεία Μηχανών» θα πρέπει αφενός να ανταποκρίνεται στο γνωστικό υπόβαθρο και στις ιδιαίτερες µαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευοµένων και αφετέρου να είναι σύµφωνο µε το περιεχόµενο και τη δοµή του αναλυτικού προγράµµατος, όπως αυτό έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων στην Ελλάδα. Στην κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο θα διαδραµατίσουν οι υφιστάµενες εµπειρίες, γνώσεις, προτιµήσεις και στόχοι των µαθητών και των εκπαιδευτικών οι

4 4 Conferrence on Informatics in Education 2013 οποίοι θα καθορίσουν σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο παρουσίασης, πλοήγησης και αξιολόγησης του µαθησιακού υλικού, µε σκοπό την επίτευξη των στόχων της µαθησιακής διαδικασίας (Ζάρδας, 2009). Το προτεινόµενο περιβάλλον ηλεκτρονικής µάθησης χρησιµοποιεί το σύστηµα διαχείρισης µάθησης Moodle για τη δηµιουργία ηλεκτρονικών µαθηµάτων, καθώς επίσης και µια σειρά από σύγχρονα εργαλεία συγγραφής και ανάπτυξης µαθησιακού υλικού, που έχουν βάση διεθνών προτύπων αναπτυχθεί για την ηλεκτρονική µάθηση (ΙΕΕΕ, 2001), για τη δηµιουργία αρχείων κειµένου, διαφανειών, πολυµέσων, διαφόρων τύπων τεστ κ.ά., ενώ παράλληλα για τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό αξιοποιεί µια σειρά από αξιόπιστες προσεγγίσεις που έχουν ευρύτατα χρησιµοποιηθεί (Gagne et al, 1992), και (Greany et al, 2005). Οι λειτουργικές απαιτήσεις του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής µάθησης προέκυψαν από την καταγραφή των απαιτήσεων και των ιδιαιτέρων αναγκών του πληθυσµού στον οποίο απευθύνεται, ο οποίος διακρίνεται σε διαχειριστές, εκπαιδευτικούς και µαθητές. Η ανάπτυξη του περιβάλλοντος αυτού υποστηρίζει µεταξύ των δυνατοτήτων που προσφέρει το λογισµικό Moodle και τις ακόλουθες λειτουργίες: Πρόσβαση σε µαθησιακά αντικείµενα τα οποία έχουν συνταχθεί από εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το συγκεκριµένο µάθηµα. Πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους που έχουν ανακτηθεί από το διαδίκτυο. Παρακολούθηση ηλεκτρονικών διαλέξεων που έχουν συνταχθεί για το µάθηµα. Συµµετοχή σε τεστ αξιολόγησης, ατοµικές ή/και οµαδικές εργασίες κ.ά. Δυνατότητες συνεργατικής µάθησης και υποστήριξης σε σύγχρονη και ασύγχρονη µορφή. 3. Παρουσίαση Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης Το περιβάλλον ηλεκτρονικής µάθησης e-mechanic, φιλοξενείται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: όπου εµφανίζεται η αρχική κεντρική οθόνη όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.

5 Πρακτικά 5 th CIE Εικόνα 1. Αρχική Οθόνη Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης Η αρχική οθόνη του συστήµατος που εµφανίζεται στο χρήστη, περιλαµβάνει τρείς περιοχές, οι οποίες ονοµάζονται δοµικές µονάδες (block). Οι δοµικές µονάδες καλύπτουν διάφορες λειτουργίες του δικτυακού τόπου του Moodle, ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες, και εκτείνονται στο δεξί και αριστερό τµήµα της οθόνης. Η σειρά των δοµικών µονάδων δύναται να τροποποιηθεί ενώ η προσθήκη νέων είναι εφικτή από το διαχειριστή. Το κεντρικό τµήµα προορίζεται για να φιλοξενήσει τη λίστα µε τις ενότητες των µαθηµάτων, στις οποίες είναι οργανωµένα τα µαθήµατα που θα διατεθούν από την πλατφόρµα. Στο επάνω δεξί µέρος της αρχικής οθόνης του Moodle και πριν εισέλθουµε στον δικτυακό τόπο, εµφανίζεται ένα αναδυόµενο µενού το οποίο περιλαµβάνει όλες τις διαθέσιµες γλώσσες στις οποίες µπορεί να προβληθεί το περιεχόµενο του δικτυακού τόπου του Moodle. Εικόνα 2. Οθόνη Εισόδου στο Δικτυακό Τόπο του Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης

6 6 Conferrence on Informatics in Education 2013 Στην περίπτωση όπου δεν έχουµε εγγραφεί στo µάθηµα, µπορούµε να συµπληρώσουµε την φόρµα εγγραφής νέου χρήστη και να επιδιώξουµε την εγγραφή µας σε αυτό βάσει των επιλογών εγγραφής που έχουν επιλεγεί από τον διαχειριστή του συστήµατος (Εικόνα 2). Εικόνα 3: Προβολή Οθόνης Διαχειριστή Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης Η οθόνη περιβάλλοντος του µαθητή χωρίζεται, παρόµοια µε αυτή του διαχειριστή ή/και του εκπαιδευτή του µαθήµατος σε τρία διακριτά µέρη που είναι: α) η κεντρική δοµική µονάδα του µαθήµατος, β) η αριστερή περιοχή δοµικών µονάδων και γ) η δεξιά περιοχή δοµικών µονάδων. Η δόµηση του περιεχοµένου του µαθήµατος είναι οργανωµένη σε δώδεκα θεµατικές ενότητες και ο µαθητής µπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό. Ο µαθητής δύναται να ανακτά τοπικά στον υπολογιστή του το περιεχόµενο του µαθήµατος και µετέπειτα να το µελετά. Παράλληλα έχει πρόσβαση σε µαθησιακές δραστηριότητες για κάθε θεµατική ενότητα χωριστά, ενώ µπορεί επιπρόσθετα να συµµετέχει ενεργά στις οµάδες συζήτησης που έχουν δηµιουργηθεί. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η διαδραστικότητα και η ενεργός συµµετοχή των µαθητών ενθαρρύνεται και ενισχύεται µε την προσθήκη των δραστηριοτήτων της συζήτησης, µε την παρακολούθηση ηλεκτρονικών διαλέξεων και αρχείων πολυµέσων, µε την συµµετοχή τους σε τεστ αξιολόγησης ή/και γραπτές εργασίες, µε τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορεία της επίδοσης τους κ.ά. Οι διαθέσιµες επιλογές για την επιλογή και τη σειρά τοποθέτησης των δοµικών µονάδων που εµφανίζονται στο µαθητή είναι αρκετές και ποικίλουν ανάλογα µε τις προτιµήσεις και τις εκάστοτε ανάγκες του διαχειριστή του µαθήµατος. Κατά συνέπεια στους µαθητές που εγγράφονται στο µάθηµα εµφανίζονται εκείνες οι δοµικές µονάδες που θεωρήθηκαν ως περισσότερο σηµαντικές από το διαχειριστή του συστήµατος για την υλοποίησή του.

7 Πρακτικά 5 th CIE Σύνοψη- Συµπεράσµατα Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η παρουσίαση της σχεδίασης και της ανάπτυξης ενός περιβάλλοντος ηλεκτρονικής µάθησης για την υποστήριξη της διδασκαλίας του µαθήµατος «Στοιχεία Μηχανών» στη Δευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Η αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών σε συνδυασµό µε τη συνδυασµένη χρήση επιλεγµένων µαθησιακών αντικειµένων, ψηφιακών πόρων, ηλεκτρονικών διαλέξεων, µαθησιακών δραστηριοτήτων και λοιπού υποστηρικτικού υλικού για το συγκεκριµένο µάθηµα, συνετέλεσε στην ανάπτυξη του υφιστάµενου περιβάλλοντος ηλεκτρονικής µάθησης. Η αναγκαιότητα της ανάπτυξης τέτοιων συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης, όχι µόνο για το συγκεκριµένο αντικείµενο, αλλά για άλλα συναφή τεχνολογικά αντικείµενα χρήζει περαιτέρω και συνεχούς υποστήριξης. Η βελτίωση και η αποτελεσµατικότητα του προτεινόµενου περιβάλλοντος ηλεκτρονικής µάθησης, αφενός µέσω της συστηµατικής βελτίωσης και επέκτασης των παρεχόµενων εκπαιδευτικών µεθόδων και υπηρεσιών και αφετέρου µέσω της ενσωµάτωσης συναφούς υλικού για το συγκεκριµένο µάθηµα δύναται να συµβάλει καταλυτικά στην ανάδειξη του µαθησιακού περιεχοµένου και στην υποστήριξη της µαθησιακής διαδικασίας. Αναφορές COM (2001). Σχέδιο Δράσης e-learning : Να σκεφτούµε την εκπαίδευση του αύριο. Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο & στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 172 τελικό. Βρυξέλλες, pp. 2. Διαθέσιµο από την ηλεκτρονική διεύθυνση : [August 27 th 2013]. Greaney, M. & Ellis, J. (2005). Using the ADDIE Model for Effective Pedagogical Interventions, pp Available at: [June 30 th 2013]. Gagne, R. M., Briggs L. J. & Wager, W. W. (1992). Principles of Instructional Design, 4th Edition. Fort Worth : Harcourt Brace Jovanovich. ΙΕΕΕ (2001). Reference Guide for Instructional Design & Development. Available at: [June 30th 2013].

8 8 Conferrence on Informatics in Education 2013 Learning Circuits Glossary (2010). Learning Circuits. ASTD Source for e-learning. [online]. Διαθέσιµο από την ηλεκτρονική διεύθυνση: [June 30th 2013]. Βαζίµα, Κ. & Δρυµαλίτη, Ε. (2006). Η Ηλεκτρονική Μάθηση ως Μέσο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προσωπικού στο Σύγχρονο Ψηφιακό Περιβάλλον. Διπλωµατική Εργασία Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ. ΕΜΠ, Αθήνα. Ζάρδας, Γ. (2009). Ανάπτυξη Προσαρµοστικών Υπερµεσικών Πληροφοριακών Συστηµάτων Εκπαίδευσης στο Διαδίκτυο. Διδακτορική Διατριβή Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, σ.1-3, 99. Κασσωτάκης, Μ. & Φλούρης, Γ. (2006). Μάθηση & Διδασκαλία. Θεωρία, Πράξη & Αξιολόγηση της Διδασκαλίας. Τόµος Β, Αθήνα: Ατραπός. Κουτσουρίδης, Ι. (2008). Συστήµατα Διαχείρισης Μάθησης (LMS). Παρουσίαση και Αξιολόγηση των Moodle, Blackboard, & e-class µε Κριτήριο τις Θεωρίες Μάθησης στις οποίες στηρίζονται. Διπλωµατική Εργασία Διατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήµη της Γλώσσας & της Επικοινωνίας στο Νέο Οικονοµικό Περιβάλλον. ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, σ.22, , ΥΠΕΠΘ (2011). Τεχνολογικό Λύκειο : Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων για την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Μάϊος Διαθέσιµη από την ηλεκτρονική διεύθυνση: [September 16th 2013]. Abstract This document refers to the design and development of an e-learning environment which aims to contribute to facilitating the teaching of the course "Machine Elements" in Secondary Technical Education. The recommended e-learning environment is designed both to promote flexibility in terms of when and how to conduct the teaching of the course and also to utilize modern tools of educational technology and the internet, in order to achieve the active participation of students, obtaining knowledge apart from the school environment, the exchange of experiences among the students etc. The e-learning environment uses the learning management system Moodle R for creating online courses, as well as a range of modern tools for writing and development of learning material for creating text files, slides, multimedia, different types of tests etc. Keywords: E-Learning, Technical Training, Machine Elements

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση Α. Γκίκας Διευθυντής ΓΕΛ Προαστίου, Υπ. Δρ. Θεολογικής σχολής Α.Π.Θ. alexgkikas@gmail.com Περίληψη Σήµερα, σε παγκόσµιο επίπεδο, υπάρχει η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Τοµέας Πολυµέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων» αµιανίδου Χαρίκλεια Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙ Κρήτης, Κεντρική Βιβλιοθήκη, nikit@lib.teicrete.gr Παμπουχίδου Αναστασία ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική μάθηση. Χρ. Ηλιούδης

Ηλεκτρονική μάθηση. Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική μάθηση Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική Μάθηση (E-Learning) Τι ονομάζουμε Χρήση του διαδικτύου κι άλλων σχετικών τεχνολογιών για τη δημιουργία, διανομή και βελτίωση μαθησιακού υλικού E-class Moodle

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιβλέπων: Μαλάµος Αθανάσιος Ηράκλειο, Οκτώβριος 2010 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Περίληψη

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Περίληψη «ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Σοφός Αλιβίζος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, lsofos@aegean.gr Σωτηρίου Ιωάννα. Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite 1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό αντικείμενο Σύγχρονα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας.

Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας. Ιωάννης Ε. Στάγιας Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Παιδαγωγικά Ρεύµατα Κατηγοριοποίηση δεδοµένων µε βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύµατα.

Νέες Τεχνολογίες και Παιδαγωγικά Ρεύµατα Κατηγοριοποίηση δεδοµένων µε βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύµατα. Νέες Τεχνολογίες και Παιδαγωγικά Ρεύµατα Κατηγοριοποίηση δεδοµένων µε βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύµατα. Ηλιάδη Αµαλία Κ., φιλόλογος-ιστορικός (Μεταπτυχιακό ίπλωµα Βυζαντινής Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» «Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» Νικόλαος Σκίκος 1, Βιργινία Λουκά 2, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 3, Άγγελος Μοσχούδης 4 1 Εκπαιδευτικός, 1 ο ΕΠΑΛ Αθηνών nskikos@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εξ Αποστάσεως ιαπολιτισµική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EarlyStatistics

Εξ Αποστάσεως ιαπολιτισµική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EarlyStatistics Εξ Αποστάσεως ιαπολιτισµική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EarlyStatistics Μαρία Μελετίου-Μαυροθέρη 1, Θεόδωρος Χατζηπαντελής 2, Ευστάθιος Μαυροθέρης 3 και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 1 Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Κατερίνα Γεωργούλη, Χρήστος Κοίλιας, Ιωάννα Καντζάβελου, Πένη Ζαχαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Έρευνα αγοράς αναφορικά με τις μεθόδους εφαρμογής και τις προοπτικές ανάπτυξης του e-learning σε ακαδημαϊκό και επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I-II. Προσδιορισμός περιεχομένου Δεικτών - Πηγές στοιχείων και καταγραφή τους 1. Εισαγωγή 1 1.1 Αντικειμενικοί στόχοι του Έργου 3 1.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του Παραδοτέου 4 1.3 Το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών

Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών Παπαβασιλείου Γεώργιος Εκπαιδευτικός ΠΕ09 Οικονομολόγος και ΠΕ04.02 Χημικός, ΓΕΛ Φερών

Διαβάστε περισσότερα

«Πάω Δημοτικό»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό - έκδοση Interactive Whiteboardγια τη διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων στην τάξη

«Πάω Δημοτικό»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό - έκδοση Interactive Whiteboardγια τη διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων στην τάξη «Πάω Δημοτικό»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό - έκδοση Interactive Whiteboardγια τη διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων στην τάξη Χ. Αποστολούμη 1, Μ. Καραβελάκη-Καπλάνη 2, Ε. Γρηγοριάδης 3 1 Εργαστήριο Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα