ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ"

Transcript

1 ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Χριστίνα Μπαµπάτσου 1, Ευθύµιος Ζέρβας 2 1 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης, , Κοµοτηνή, Ελλάδα 2 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ρήγα Φεραίου 167, Πάτρα, Ελλάδα, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη παρούσα εργασία προσδιορίζεται ο δείκτης Τεχνικής Αποτελεσµατικότητας (ΤΕ) πέντε ευρωπαϊκών χωρών (Βέλγιο, Γερµανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ισπανία) για τη περίοδο των ετών µέσω ανάλυσης πάνελ δεδοµένων. Ο δείκτης ΤΕ εκφράζει την αποδοτικότητα των οικονοµικών συστηµάτων των χωρών, αναφορικά µε την ικανότητα που αυτά εµφανίζουν στην παραγωγή περισσότερου προϊόντος για δεδοµένα επίπεδα συνολικής ενεργειακής εισροής. Όπως αποδεικνύεται το ύψος του δείκτη καθορίζεται από τη σύσταση του ενεργειακού µείγµατος (ορυκτά, µη-ορυκτά καύσιµα, πυρηνική ενέργεια) της κάθε χώρας. Αποδεικνύεται ότι όταν µια οικονοµία πετυχαίνει σταδιακή αποδέσµευση από τη κατανάλωση ορυκτών καυσίµων και καλύτερη εκµετάλλευση των εναλλακτικών µορφών ενέργειας που αυτή διαθέτει, η ικανότητά της να παράγει περισσότερο προϊόν για δεδοµένα επίπεδα εισροών εµφανίζεται σαφώς βελτιωµένη. TECHNICAL EFFICIENCY INDEXES OF ECONOMIC SYSTEMS OF FIVE EUROPEAN COUNTRIES BASED ON ENERGY CONSUMPTION Christina Bampatsou 1, Efthimios Zervas 2 1 Democritus University of Thrace, Dept. of International Economic Relations & Development, , Komotini, Greece 2 Hellenic Open University, School of Science and Engineering Riga Feraiou 167, Patra, Greece, ABSTRACT In the present study, panel data from five European countries (Belgium, Germany, Switzerland, Greece, Spain) over a period of years (1990 to 2004) is used to determine the Technical Efficiency index (ΤΕ) of each country via panel data analysis. TΕ index represents the capacity of an economy to produce a higher level of GDP for a given level of total energy input. The index level is determined from the energy mix (fossil, non-fossil fuels, nuclear energy) used in each country. This analysis shows that when an economy achieves a gradual steady release of the dirty energy consumption and a better exploitation of alternative energy sources, its capacity to produce more output with the given levels of inputs is clearly improved. 1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το αυξανόµενο µερίδιο των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας στο ενεργειακό µείγµα µιας χώρας αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη βιωσιµότητα του οικονοµικού της συστήµατος όχι όµως και ικανή. Αυτό οφείλεται στη διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση ενέργειας που δε δύναται να καλυφθεί από τους ανανεώσιµους πόρους και µόνο. Προκειµένου να εξασφαλισθεί η ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών µιας χώρας, κρίνεται απαραίτητη η εξασφάλιση και διατήρηση, υψηλών επιπέδων ενεργειακής αποτελεσµατικότητας. Στην ανάλυση που ακολουθεί ως µέτρο αποτελεσµατικότητας ορίζεται ο δείκτης Τεχνικής Αποτελεσµατικότητας (Technical Efficiency index ΤΕ). Αν και ο όρος ενεργειακή αποτελεσµατικότητα χρησιµοποιείται ευρέως, δεν του έχει αποδοθεί ακριβής ορισµός. Πρόκειται για µια έννοια που µπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα µε τον επιστηµονικό κλάδο που εντάσσεται η έρευνα που διεξάγεται κάθε φορά. Στη συγκεκριµένη µελέτη η ενεργειακή αποτελεσµατικότητα αποδίδει τα επίπεδα παραγωγικότητας των οικονοµικών συστηµάτων. Εναλλακτικά θα λέγαµε ότι η έννοια της τεχνικής αποτελεσµατικότητας συµβαδίζει µε την έννοια της ενεργειακής αποτελεσµατικότητας καθώς ως εισροές στο οικονοµικό σύστηµα λαµβάνονται οι ενεργειακοί πόροι (ορυκτά, µη-ορυκτά καύσιµα, πυρηνική ενέργεια) και µόνο. Ωστόσο ο δείκτης ΤΕ µας δίνει µια πιο σύνθετη πληροφορία καθώς δε περιορίζεται στα επίπεδα ενεργειακής αποτελεσµατικότητας ενός µεµονωµένου πόρου ή της συνολικής ενεργειακής εισροής. Αντιθέτως ενσωµατώνει τις ιδιαιτερότητες που µπορούν να προκύψουν από τη διαφορετική σύνθεση του συνολικού ενεργειακού µείγµατος ανά χώρα. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για το προσδιορισµό του δείκτη ΤΕ, βασίζονται στην ανάλυση είτε διαστρωµατικών είτε διαχρονικών δεδοµένων και διακρίνονται στις µηπαραµετρικές όπως είναι η Περιβάλλουσα Ανάλυση εδοµένων (Data Envelopment Analysis DEA) και στις παραµετρικές όπως είναι η Ανάλυση Στοχαστικών Συνόρων (Stochastic Frontier Analysis, SFA) [1, 2]. Στη παρούσα µελέτη εφαρµόζεται µια ανάλυση πάνελ δεδοµένων [3], όπου αξιολογούνται ταυτόχρονα τόσο τα διαστρωµατικά, (Ευρωπαϊκές χώρες: Βέλγιο, Γερµανία, Ελβετία, Ελλάδα και Ισπανία) όσο και τα διαχρονικά στοιχεία (περίοδος 15 ετών: ). Σε αυτή τη περίπτωση η ΤΕ των οικονοµικών συστηµάτων των 5 Ευρωπαϊκών χωρών, υφίσταται όταν µεγιστοποιείται η παραγωγή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) χωρίς τη σπατάλη ενεργειακών πόρων. Η δοµή της συγκεκριµένης εργασίας, έχει ως ακολούθως: στην πρώτη παράγραφο περιγράφεται η διαδικασία που εφαρµόζεται προκειµένου να προσδιοριστεί ο δείκτης ΤΕ. Στην συνέχεια αναλύονται οι εµπειρικές εφαρµογές του υποδείγµατος για το δείγµα των 5 ευρωπαϊκών χωρών και γίνεται διερεύνηση της σχέσης που υφίσταται µεταξύ του δείκτη ΤΕ και της κατανάλωσης ορυκτών, µη ορυκτών καυσίµων και πυρηνικής ενέργειας. Τέλος διατυπώνονται τα συµπεράσµατα της εργασίας. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΕ Για τον προσδιορισµό του δείκτη ΤΕ µέσω του Στοχαστικού Υποδείγµατος Συνόρων (Stochastic Frontier model SFM) πάνελ δεδοµένων, γίνεται η υπόθεση ότι η τεχνολογία παραγωγής αντιπροσωπεύεται από µια συνάρτηση παραγωγής της µορφής Cobb-Douglas και χαρακτηρίζεται από σταθερές αποδόσεις κλίµακας. ηλαδή όσο αυξάνεται το x που αποτελεί τις εισροές ή αλλιώς τους συντελεστές παραγωγής που χρησιµοποιούνται στη παραγωγική διαδικασία, αυξάνεται και το y που αποτελεί το παραγόµενο προϊόν, κατά την ίδια αναλογία (πχ. αν διπλασιαστεί η ποσότητα των παραγωγικών συντελεστών, τότε θα διπλασιαστεί και η ποσότητα του προϊόντος). 2

3 Υπόδειγµα ορίζεται η οριοθέτηση µέσα σε µια συγκεκριµένη συναρτησιακή σχέση που πλαισιώνεται από συγκεκριµένους περιορισµούς και υποθέσεις, του προβλήµατος που εξετάζουµε. β v 1 β 2 β 1 β 2 Έστω : y = Ax x TEe ή y = Ax x e u e v (1) οπότε: ln y = lnα + β1 ln x1 + β 2 ln x2 + v u (2) Όπου: α,β: παράµετροι y: εκροή χ 1, χ 2 : εισροές v: εκφράζει το στατιστικό θόρυβο (πχ. σφάλµα µέτρησης) u ΤΕ: Τεχνική Αποτελεσµατικότητα, µε 0<TE 1 και TE= e u: εκφράζει την απόκλιση µεταξύ του παρατηρούµενου προϊόντος µιας Μονάδας Λήψης Αποφάσεων (Decision Making Unit DMU) και του µέγιστου δυνατού προϊόντος που θα µπορούσε η µονάδα αυτή να παράγει., µε u > 0 και επιπλέον u= ln TE 1 TE Η πάνελ έκδοση ενός Στοχαστικού Υποδείγµατος Συνόρων διαµορφώνει την ακόλουθη µορφή: ln yit = lnα + β1 ln x1 it+ β2 ln x2it+ vit ui (3) ln y ή it = lnα+ β1 ln x1 it+ β2 ln x2 it εit (4) Όπου: t: ο χρόνος i: οι παρατηρήσεις ε: ο διαταρακτικός όρος, µε ε = u v Για την επεξεργασία των δεδοµένων και ως εκ τούτου την ανάλυση της συνάρτησης παραγωγής των οικονοµικών συστηµάτων των πέντε ευρωπαϊκών χωρών για την περίοδο , εφαρµόζεται µια στοχαστική ανάλυση συνόρων πάνελ δεδοµένων που πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια ειδικού οικονοµετρικού προγράµµατος. Οι µεταβλητές που εισάγονται σε αυτό εµπεριέχουν το επίπεδο του ΑΕΠ, της κατανάλωσης ορυκτών, µηορυκτών καυσίµων και πυρηνικής ενέργειας ΠΗΓΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Οι εκτιµήσεις των δεικτών ΤΕ είναι αποτέλεσµα επεξεργασίας των δεδοµένων που παρέχονται από τους οργανισµούς IEA [4] και World Bank [5] και αφορούν τους δείκτες κατανάλωσης υδροηλεκτρικής ενέργειας, γεωθερµικής ενέργειας, ηλιακής ενέργειας, αιολικής ενέργειας, βιοµάζας (ξύλου και αποβλήτων), πυρηνικής ενέργειας, πετρελαίου, άνθρακα, φυσικού αερίου, τον δείκτη του ΑΕΠ και τον δείκτη της πληθυσµιακής αύξησης. 3. ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ Στη συγκεκριµένη παράγραφο προσδιορίζεται ο δείκτης ΤΕ για τις περιπτώσεις του Βελγίου, της Γερµανίας, της Ελβετίας, της Ελλάδας και της Ισπανίας, τη χρονική περίοδο Οι πέντε χώρες που επιλέχτηκαν είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα χωρών που ανήκουν στο ίδιο γεωγραφικό διαµέρισµα και στα υψηλά εισοδήµατα του ΟΟΣΑ. Τα σχήµατα 1 και 2 παρουσιάζουν σε κατά κεφαλήν όρους το ενεργειακό µείγµα (ορυκτά καύσιµα, µη ορυκτά καύσιµα, πυρηνική ενέργεια) και την εξέλιξη του δείκτη οικονοµικής µεγέθυνσης των πέντε χωρών διαχρονικά. Να σηµειωθεί πως τα ορυκτά καύσιµα είναι το άθροισµα των δεικτών πετρελαίου, άνθρακα και φυσικού αερίου ενώ τα µη ορυκτά καύσιµα είναι το άθροισµα των δεικτών υδροηλεκτρικής, γεωθερµικής, ηλιακής, αιολικής ενέργειας και βιοµάζας (ξύλου και αποβλήτων). Τα µη ορυκτά καύσιµα (ανανεώσιµες µορφές ενέργειας) έχουν ανώτατο όριο συµµετοχής στο ενεργειακό µείγµα των χωρών που καθορίζει και τα περιθώρια 2 3

4 υποκατάστασης µεταξύ ορυκτών και µη ορυκτών καυσίµων. Αυτό οφείλεται στην αστάθεια του συστήµατος καθώς η παραγωγή αυτού του είδους της ενέργειας δεν είναι ούτε συνεχής ούτε συµβαδίζει µε την στιγµή της κατανάλωσης. 0.3 ΜηΟρυκτάΚαύσιµα ΠυρηνικήΕνέργεια ΟρυκτάΚαύσιµα εί κτες κατά κεφαλήν ενεργει ακής κατανάλωσης ΒΕΛΓΙ Ο ΓΕΡΜΑΝΙ Α ΕΛΒΕΤΙ Α ΕΛΛΑ Α ΙΣΠΑΝΙΑ 0 Σχήµα 1:Ενεργειακό Μείγµα χωρών Σχήµα 2: είκτης κατά κεφαλήν ΑΕΠ Στην πάνελ ανάλυση που πραγµατοποιείται για το προσδιορισµό του δείκτη ΤΕ, εφαρµόζονται δυο υποδείγµατα µε α) Υπόδειγµα 1-µια εκροή και δυο εισροές (ΤΕ1) και β) Υπόδειγµα 2-µια εκροή και τρεις εισροές (ΤΕ2). Στη πρώτη περίπτωση ως εκροή χρησιµοποιείται ο δείκτης του ΑΕΠ ενώ ως εισροές χρησιµοποιούνται οι δείκτες ενεργειακής κατανάλωσης ορυκτών και µη ορυκτών καυσίµων (σχήµα 1, 2). Να σηµειωθεί πως η συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (ορυκτά, µη ορυκτά καύσιµα) περιλαµβάνει και τις καθαρές εισαγωγές ηλεκτρισµού κάθε χώρας. Αυτό συµβαίνει διότι τα δεδοµένα που αφορούν τη καθαρή κατανάλωση ενέργειας ανά ενεργειακό τύπο, περιλαµβάνουν την πραγµατική καθαρή ηλεκτροπαραγωγή που όµως τα δεδοµένα της δεν είναι προσαρµοσµένα ώστε να προσµετρούν τις εισροές και να αποκλείουν τις εκροές. Στη δεύτερη περίπτωση ως εκροή χρησιµοποιείται και πάλι ο δείκτης του ΑΕΠ ενώ ως εισροές χρησιµοποιούνται οι δείκτες ενεργειακής κατανάλωσης ορυκτών και µη ορυκτών καυσίµων και επιπλέον ο δείκτης κατανάλωσης πυρηνικής ενέργειας (σχήµα 1,2). Το σχήµα 3 παρουσιάζει την πορεία εξέλιξης των δεικτών ΤΕ1 και ΤΕ2 των επιµέρους χωρών. Ο τρόπος διαµόρφωσης των καµπυλών του σχήµατος 3, είναι αποτέλεσµα της ανοδικής πορείας που ακολουθούν οι δείκτες ΤΕ και στις πέντε χώρες που εξετάζονται. 4

5 Όπως προκύπτει από την εφαρµογή του πρώτου υποδείγµατος, η χώρα που διατηρεί τα υψηλότερα επίπεδα ΤΕ διαχρονικά σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες είναι η Ελβετία. Στη συνέχεια ακολουθούν η Γερµανία, το Βέλγιο, και τέλος η Ισπανία και η Ελλάδα, που σηµειώνουν τις χαµηλότερες τιµές του δείκτη ΤΕ. Η συγκεκριµένη ταξινόµηση είναι αποτέλεσµα του βαθµού αποδοτικότητας που επιφέρει στα οικονοµικά συστήµατα ο διαφορετικός τρόπος σύνθεσης του ενεργειακού µείγµατος των χωρών. Στη περίπτωση που εφαρµόζεται το δεύτερο υπόδειγµα, η ταξινόµηση των χωρών εξακολουθεί να είναι η ίδια για τις περιπτώσεις της Ελβετίας, της Γερµανίας και του Βελγίου. ιαφοροποιείται όµως στις περιπτώσεις της Ισπανίας και της Ελλάδας όπου πλέον η δεύτερη υπερέχει της πρώτης. Οι χώρες µε τους υψηλότερους δείκτες οικονοµικής µεγέθυνσης (σχήµα 2) όπως η Ελβετία, η Γερµανία και το Βέλγιο µπορούν να εξασφαλίσουν την κατάλληλη υποδοµή και τις απαιτούµενες τεχνολογίες (απορρύπανσης και εξοικονόµησης ενέργειας) για την εγκατάσταση πυρηνικών αντιδραστήρων χωρίς αυτό να λειτουργεί εις βάρος της αποτελεσµατικότητάς τους. Για τις χώρες µε χαµηλότερα επίπεδα οικονοµικής µεγέθυνσης και ως εκ τούτου περιορισµένη χρηµατοδότηση για έρευνα και τεχνολογία, µια επένδυση στη πυρηνική ενέργεια αποδεικνύεται λιγότερο αποτελεσµατική (Ισπανία) από µια επένδυση στις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας (Ελλάδα) που δίνει περεταίρω ώθηση. εί κτες Τεχνι κής Αποτελεσµατι κότ ητας ΒΕΛΓΙ Ο ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ ΕΛΛΑ Α ΙΣΠΑΝΙΑ Σχήµα 3: είκτες ΤΕ 1 και ΤΕ 4. ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η συµπεριφορά του δείκτη ΤΕ (σχήµα 3), που ουσιαστικά εκφράζει σε διαχρονική βάση την ικανότητα των επιµέρους χωρών στην παραγωγή ενός υψηλότερου επιπέδου του ΑΕΠ για δεδοµένα επίπεδα συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, είναι αποτέλεσµα της τεχνολογίας παραγωγής ή εναλλακτικά της διαδικασίας µετασχηµατισµού των εισροών σε εκροές που η κάθε χώρα εφαρµόζει. Στη συγκεκριµένη εργασία το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον τρόπο διαµόρφωσης των επιπέδων των εισροών που χρησιµοποιούνται στα υποδείγµατα που εφαρµόζονται. Στα σχεδιαγράµµατα που περιγράφονται στο σχήµα 4 απεικονίζεται για κάθε χώρα η εξέλιξη των δεικτών κατανάλωσης ορυκτών, µη ορυκτών καυσίµων, πυρηνικής ενέργειας και ΑΕΠ. Η τιµή αυτών των δεικτών για κάθε έτος, προκύπτει ως ο % λόγος της τιµής του εξεταζόµενου κάθε φορά µεγέθους κατά το έτος αυτό, προς τη τιµή που είχε στο έτος αναφοράς Μέσω µιας τέτοιας εξέτασης, γίνεται αντιληπτός τόσο ο βαθµός αποσύνδεσης των οικονοµιών, από την κατανάλωση ορυκτών καυσίµων όσο και η στροφή της κάθε χώρας προς την εκµετάλλευση των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας και της πυρηνικής. 5

6 ΕξέλιξηΜη-ΟρυκτώνΚαυσίµων ΕξέλιξηΠυρηνικήςΕνέργειας ΕξέλιξηΟρυκτώνΚαυσίµων ΕξέλιξηΑΕΠ ΒΕΛΓΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙ Α ΕΛΒΕΤΙ Α ΕΛΛΑ Α ΙΣΠΑΝΙΑ 300 Εξέλιξη εικτών Σχήµα 4: Εξέλιξη ενεργειακών δεικτών και ΑΕΠ 4.1 Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του πρώτου υποδείγµατος, όταν η οικονοµική µεγέθυνση µιας χώρας συνοδεύεται από µια σταθερή τάση αποδέσµευσης από τη κατανάλωση ορυκτών καυσίµων µε παράλληλη ενίσχυση της κατανάλωσης των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, τότε η χώρα αυτή εµφανίζει µια βελτιωµένη ικανότητα στη παραγωγή ενός υψηλότερου επιπέδου του ΑΕΠ για δεδοµένα επίπεδα εισροών. Στη περίπτωση αυτή γίνεται λόγος για ποιοτική βελτίωση του προϊόντος που µακροχρόνια µπορεί να εγγυηθεί τη βιώσιµη ανάπτυξη µιας χώρας. Αντίθετα η ικανότητα αυτή εµφανίζεται σαφώς περιορισµένη όταν η οικονοµική µεγέθυνση εξαρτάται κυρίως από την κατανάλωση ορυκτών καυσίµων και πολύ λιγότερο από τα µη ορυκτά καύσιµα. Στη περίπτωση αυτή κύριο µέληµα των χωρών εξακολουθεί να είναι η ποσοτική αύξηση του προϊόντος που όµως ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους για επιδείνωση της περιβαλλοντικής υποβάθµισης και εξάντληση των αποθεµάτων των ορυκτών καυσίµων. - Περιπτώσεις χωρών µε τους υψηλότερους δείκτες ΤΕ1 Όπως παρατηρούµε (σχήµα 3), οι χώρες µε τους υψηλότερους δείκτες ΤΕ1 διαχρονικά είναι η Ελβετία, η Γερµανία και ακολουθεί το Βέλγιο. Στις περιπτώσεις αυτές σηµειώνεται µια σταδιακή αποδέσµευση της οικονοµικής µεγέθυνσης, από την κατανάλωση ορυκτών καυσίµων. Η αποδέσµευση αυτή είναι σαφώς πιο ξεκάθαρη στην περίπτωση της Γερµανίας όπου ο δείκτης κατανάλωσης ορυκτών καυσίµων εµφανίζει µε τη πάροδο των ετών µια σταθεροποιητική τάση καθώς αυξάνεται το ΑΕΠ (σχήµα 4). Στη περίπτωση της Ελβετίας, της οποίας η οικονοµική µεγέθυνση είναι περισσότερο ήπια από αυτήν της Γερµανίας και του Βελγίου, η εξέλιξη του δείκτη κατανάλωσης ορυκτών καυσίµων είναι ανάλογη µε αυτή του ΑΕΠ για το διάστηµα Από εκεί και έπειτα η οικονοµική δραστηριότητα της χώρας σηµειώνει σηµαντική αποδέσµευση από την κατανάλωση ορυκτών καυσίµων (σχήµα 4). Στη περίπτωση του Βελγίου η εξέλιξη του δείκτη κατανάλωσης ορυκτών καυσίµων είναι ανάλογη µε αυτή του ΑΕΠ για το διάστηµα Για το διάστηµα είναι έντονη η εξάρτηση της χώρα για κατανάλωση ορυκτών καυσίµων. Το κλίµα αυτό αντιστρέφεται για τη περίοδο όπου ο δείκτης κατανάλωσης ορυκτών καυσίµων εµφανίζεται να υποχωρεί σταδιακά καθώς αυξάνεται το ΑΕΠ, δηλώνοντας τη σταδιακή αποδέσµευση της οικονοµικής δραστηριότητας της χώρας από τη κατανάλωση ορυκτών καυσίµων. Για τις περιπτώσεις των χωρών που ήδη εµφανίζουν µια διαχρονική ή πρόσφατη τάση αποσύνδεσης από τη κατανάλωση ορυκτών καυσίµων σε σχέση µε την εξέλιξη του ΑΕΠ (Ελβετία, Βέλγιο, Γερµανία), το συγκριτικό πλεονέκτηµα που καθορίζει και το ύψος της ΤΕ το έχει η χώρα που σηµειώνει διαχρονικά τα χαµηλότερα επίπεδα στον δείκτη ενεργειακής έντασης ορυκτών καυσίµων και τα υψηλότερα στον δείκτη ενεργειακής έντασης µη-ορυκτών 6

7 καυσίµων. Εποµένως όσο µεγαλύτερη είναι η σύγκλιση που επιτυγχάνεται µεταξύ της κατανάλωσης ορυκτών και µη-ορυκτών καυσίµων καθώς αυξάνεται το ΑΕΠ τόσο πιο βελτιωµένος θα εµφανίζεται και ο δείκτης ΤΕ. Όπως προκύπτει από το σχήµα 5, ο δείκτης ενεργειακής έντασης µη-ορυκτών καυσίµων είναι σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα στην περίπτωση της Γερµανίας και του Βελγίου σε αντίθεση µε τη περίπτωση της Ελβετίας όπου ο δείκτης βρίσκεται σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα. Επιπλέον ο δείκτης ενεργειακής έντασης ορυκτών καυσίµων σηµειώνει τα χαµηλότερα επίπεδα διαχρονικά στη περίπτωση της Ελβετίας κατατάσσοντάς τη στην πρώτη θέση όσον αφορά τον δείκτη ΤΕ. Στη δεύτερη θέση της κατάταξης βρίσκεται η Γερµανία µε αρκετά υψηλά επίπεδα στον δείκτη ενεργειακής έντασης ορυκτών καυσίµων και ακολουθεί το Βέλγιο µε ακόµη υψηλότερα επίπεδα στον ίδιο δείκτη από αυτά της Γερµανίας ΒΕΛΓΙ Ο ΓΕΡΜΑΝΙ Α ΕΛΒΕΤΙ Α ΕΛΛΑ Α ΙΣΠΑΝΙΑ εί κτες Ενεργει ακής Έντασης Σχήµα 5: Ενεργειακές Εντάσεις Χωρών - Περιπτώσεις Χωρών µε τους χαµηλότερους δείκτες ΤΕ1 Οι χώρες µε τους χαµηλότερους δείκτες ΤΕ είναι η Ισπανία και η Ελλάδα (σχήµα 3). Στις δυο αυτές περιπτώσεις η οικονοµική µεγέθυνση εξαρτάται σηµαντικά από τη κατανάλωση ορυκτών καυσίµων µε µια θετική εξέλιξη από το 2001 και έπειτα στη περίπτωση της Ελλάδας που τείνει να αποδεσµεύεται σταδιακά (σχήµα 4). Αν και η Ισπανία δε δείχνει σαφή στροφή προς τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας όπως συµβαίνει εν µέρει στην περίπτωση της Ελλάδας (σχήµα 4), παρ όλα αυτά εµφανίζει υψηλότερα επίπεδα αποτελεσµατικότητας ΤΕ1 διαχρονικά (σχήµα 3). Αυτό οφείλεται στο ότι η εξάρτηση της Ελλάδας από τη κατανάλωση ορυκτών καυσίµων καθώς αυξάνεται το ΑΕΠ (δηλ. ο δείκτης ενεργειακής έντασης ορυκτών καυσίµων) είναι σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε τη περίπτωση της Ισπανίας και αντίστοιχα ο δείκτης ενεργειακής έντασης µη-ορυκτών καυσίµων σε χαµηλότερα επίπεδα σε σχέση µε αυτά της Ισπανίας (σχήµα 5). - είκτες ΤΕ2 και κατανάλωση πυρηνικής ενέργειας Όταν στο ενεργειακό µείγµα των χωρών εισάγεται και η κατανάλωση πυρηνικής ενέργειας ως επιπλέον εισροή (Υπόδειγµα 2), οι χώρες µε τους υψηλότερους δείκτες αποτελεσµατικότητας ΤΕ2 εξακολουθούν να είναι η Ελβετία, η Γερµανία και το Βέλγιο (σχήµα 3). Στις τρεις αυτές περιπτώσεις σηµειώνεται µια πτωτική τάση του δείκτη ενεργειακής έντασης ορυκτών καυσίµων (σχήµα 5). Στη περίπτωση της Ελβετίας αυτή η τάση είναι αποτέλεσµα της κατανάλωσης κυρίως ανανεώσιµων µορφών ενέργειας και λιγότερο πυρηνικής. Από την άλλη η Γερµανία στηρίζεται περισσότερο στη πυρηνική ενέργεια από ότι στις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας. Το ίδιο ισχύει και για τη περίπτωση του Βελγίου και µάλιστα µε µεγαλύτερη ένταση γεγονός που το κατατάσσει στη τρίτη θέση αναφορικά µε το επίπεδο αποτελεσµατικότητάς του. Όσον αφορά τις περιπτώσεις των χωρών µε τους χαµηλότερους δείκτες αποτελεσµατικότητας (Ελλάδα, Ισπανία), η Ελλάδα εµφανίζει σαφή υπεροχή σε επίπεδο αποτελεσµατικότητας σε σχέση µε την Ισπανία που στο προηγούµενο υπόδειγµα βρισκόταν σε πλεονεκτικότερη θέση (σχήµα 3). Στη περίπτωση της 7

8 Ελλάδας που η κατανάλωση πυρηνικής ενέργειας είναι µηδενική, η πτωτική τάση του δείκτη ενεργειακής έντασης ορυκτών καυσίµων οφείλεται κυρίως στη στροφή προς τη κατανάλωση µη ορυκτών καυσίµων (σχήµα 5). Αντιθέτως η Ισπανία που επενδύει στη κατανάλωση πυρηνικής ενέργειας εµφανίζει ανοδική τάση στο δείκτη ενεργειακής έντασης ορυκτών καυσίµων και κατ επέκταση τα χαµηλότερα επίπεδα αποτελεσµατικότητας (σχήµα 5). 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο τρόπος µετασχηµατισµού των εισροών σε εκροές και κατ επέκταση ο βαθµός αποδοτικότητας των οικονοµικών συστηµάτων, είναι αποτέλεσµα του βαθµού εξάρτησης της οικονοµικής δραστηριότητας από την κατανάλωση ορυκτών, µη-ορυκτών καυσίµων και πυρηνικής ενέργειας. Όπως προκύπτει η αποδέσµευση των χωρών από την κατανάλωση ορυκτών καυσίµων και η παράλληλη ενίσχυση των επιπέδων κατανάλωσης ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, µπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη υψηλών δεικτών ΤΕ. Το ύψος του δείκτη ΤΕ των χωρών καθορίζεται από το κατά πόσο η οικονοµική µεγέθυνση, υπό την έννοια της αύξησης του ΑΕΠ, εξαρτάται από την κατανάλωση ορυκτών ή µη-ορυκτών καυσίµων και πυρηνικής ενέργειας. Οι χώρες που επενδύουν κατά κύριο λόγο στις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας και λιγότερο στη πυρηνική εξασφαλίζουν, µέσω της ενεργειακής πολιτικής που ακολουθούν, το συγκριτικό πλεονέκτηµα στην εξοικονόµηση και διατήρηση της ενέργειας. Μέσω εφαρµογής της καταλληλότερης τεχνολογίας παραγωγής που περιορίζει στο ελάχιστο τη σπατάλη ενέργειας όσο και µέσω της σταδιακής υποκατάστασης µεταξύ ορυκτών και µη ορυκτών καυσίµων οι χώρες µπορούν να εγγυηθούν υψηλότερα επίπεδα αποτελεσµατικότητας.. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ondrich J. and J. Ruggiero (2001) Efficiency measurement in the stochastic frontier model, European Journal of Operational Research 129: Ruggiero J. (2007) A comparison of DEA and the stochastic frontier model using panel data, International Transaction in Operational Research 14: Gong B. and R. Sickles (1992) Finite sample evidence on the performance of stochastic frontiers and data envelopment analysis using panel data, Journal of Econometrics 51: International Energy Annual (2004) Energy Information Administration, U.S. Department of Energy, Available online at the website accessed on 27 December World Bank (2006) World Development Indicators (GDP) adjusted to (2000) base and estimated and projected values developed by the Economic Research Service for Baseline Countries/Regions, Available online at the website: accessed on 27 December

ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ενότητα 8 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Καλύβας Θ., Ζέρβας Ε.¹ ¹ Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) Σειρά Πληροφοριακού και Εκπαιδευτικού Υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΠΑΤΡΑ, 2016 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η αποδοτικότητα στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: η περίπτωση των γενικών λυκείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η αποδοτικότητα στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: η περίπτωση των γενικών λυκείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Η αποδοτικότητα στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: η περίπτωση των γενικών λυκείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δημήτριος Σωτηριάδης jimsots@otenet.gr 1 Υποψήφιος PhD, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ήλιος Κίνηση και ελκτικό δυναμικό του ήλιου, της σελήνης και της γης Γεωθερμική ενέργεια εκλύεται από ψύξη του πυρήνα, χημικές αντιδράσεις και ραδιενεργό υποβάθμιση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.283-290 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 15 ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ KUZNETS ΣΤΙΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ KUZNETS ΣΤΙΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ KUZNETS ΣΤΙΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ Χαρά Τζαλονίκου, Ολιβία Κατρακάζη, Ευθύμιος Ζέρβας Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάροδος

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης Kozani GR 50100

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης Kozani GR 50100 Ποσοτικές Μέθοδοι Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR 50100 Απλή Παλινδρόμηση Η διερεύνηση του τρόπου συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος HELECO 05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Θεόδωρος Μαριόλης * 1. Εισαγωγή Ο λεγόμενος Λόγος Οικονομικής Εξάρτησης (Economic Dependency Ratio),

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ρωξάνη Καραγιάννη και Μιχάλης Χατζηπροκοπίου Τμήμα Οικονομικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας των πρωτογενών τομέων των χωρών μελών της ΕΕ με εφαρμογή της DEA

Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας των πρωτογενών τομέων των χωρών μελών της ΕΕ με εφαρμογή της DEA Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας των πρωτογενών τομέων των χωρών μελών της ΕΕ με εφαρμογή της DEA Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Β Λ Ο Ν Τ Ζ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ H Μ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Κεφάλαιο 24 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Ηευημερία(το βιοτικό επίπεδο)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ» ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ: ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ» ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ: ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 7 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (), σελ. 375-38 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ» ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Διεθνές εμπόριο: Μια επισκόπηση

Κεφάλαιο 2. Διεθνές εμπόριο: Μια επισκόπηση Κεφάλαιο 2 Διεθνές εμπόριο: Μια επισκόπηση Περίγραμμα Το υπόδειγμα της βαρύτητας: Επίδραση του μεγέθους μιας οικονομίας στο εμπόριο Απόσταση, φραγμοί, σύνορα και άλλα εμπορικά εμπόδια Παγκοσμιοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΥΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΥΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΥΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Αδαμαντία Γεωργιάδου Λεμεσός, Μάιος 2017 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ανταποδοτικότητα διαχειριστικών σχεδίων σε λεκάνες απορροής ποταµού. Least cost planning of water resources at the river basin

Οικονοµική ανταποδοτικότητα διαχειριστικών σχεδίων σε λεκάνες απορροής ποταµού. Least cost planning of water resources at the river basin Οικονοµική ανταποδοτικότητα διαχειριστικών σχεδίων σε λεκάνες απορροής ποταµού Μαρία Γκίνη ιπλ. γρ.-τοπογ. Μηχ.,MSc Υδρολογίας, Υπουργείο νάπτυξης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζεται η µεθοδολογία σχεδιασµού ελαχίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ρωξάνη Καραγιάννη, Μιχάλης Χατζηπροκοπίου Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

4.. Ενεργειακά Ισοζύγια

4.. Ενεργειακά Ισοζύγια ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 4.. Ενεργειακά Ισοζύγια Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο: 210-7723551,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ PASW 18 Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ΕΠΙΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας

Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας Σπύρος Ι. Κιαρτζής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πρόεδρος ΜΕ Ενέργειας ΤΕΕ / ΤΚΜ Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας οι µη ορυκτές ανανεώσιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕ ΚΕ Το Ι.Τ.Α. φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα διαχρονικό εργαλείο της Αυτοδιοίκησης για την παραγωγή των βα

Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕ ΚΕ Το Ι.Τ.Α. φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα διαχρονικό εργαλείο της Αυτοδιοίκησης για την παραγωγή των βα Ηµερίδα ΕΛΕΤΑΕΝ 9 Μαρτίου 2007 Τι θα έλεγε ένας ΑΠΕάνθρωπος στον ήµαρχο ηµήτρης Λάλας Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕ ΚΕ Το Ι.Τ.Α. φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα διαχρονικό εργαλείο της Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 1: Εισαγωγή Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 10000 9000 8000 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος Ιούνιος 2014 Αρχή της οικολογίας ως σκέψη Πρώτος οικολόγος Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

EET= Energy Eciency Technologies ECM= Error Component Model TEEM= Technical eciency Eects model

EET= Energy Eciency Technologies ECM= Error Component Model TEEM= Technical eciency Eects model Μάθημα: Είναι οι τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης αποτελεσματικές; Κανελλάκης Νικόλαος Μουρίκης Ιωάννης Μπιρμπίλη Κωνσταντίνα Ρηγοπούλου Ελένη Σκεύη Βασιλική Επιβλέπον Καθηγητής: Κουνετάς Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές προοπτικές

Επενδυτικές προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH 1 Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η 2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η παγκόσμια παραγωγή (= κατανάλωση + απώλειες) εκτιμάται σήμερα σε περίπου 10 Gtoe/a (10.000 Mtoe/a, 120.000.000 GWh/a ή 420 EJ/a), αν και οι εκτιμήσεις αποκλίνουν: 10.312

Διαβάστε περισσότερα

υπόδησης (-42,5%), την Κλωστοϋφαντουργία (-47,9%) και τα Τρόφιµα Ποτά Καπνός (-40,9%). Πτωτικά, αν και σε µικρότερη έκταση σε σχέση µε τους υπόλοιπους

υπόδησης (-42,5%), την Κλωστοϋφαντουργία (-47,9%) και τα Τρόφιµα Ποτά Καπνός (-40,9%). Πτωτικά, αν και σε µικρότερη έκταση σε σχέση µε τους υπόλοιπους Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Πρόγραμμα: «Κ. Καραθεοδωρή 2010-2013» Κωδικός έργου: D.160 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ντεμούσης Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Έρευνα Μαρτίου Απριλίου 2017 Μάιος 2017 Βάσει των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων, οι επενδυτικές τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ LOGO ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ Dr Maria Katharaki National and Kapodistrian University of Athens, Greece George Katharakis, Msc, PhD Candidate

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οι συντελεστές παραγωγής (κεφαλαιουχικά αγαθά, εργασία, γη, επιχειρηµατικότητα, κλπ), µετά από µια διαδικασία, µετασχηµατίζονται σε αγαθά και υπηρεσίες. Η συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση αντικτύπου του έργου Αποτελέσματα Ερευνών. Deloitte 26 Οκτωβρίου 2016 Λευκωσία

Μέτρηση αντικτύπου του έργου Αποτελέσματα Ερευνών. Deloitte 26 Οκτωβρίου 2016 Λευκωσία Αποτελέσματα Ερευνών Deloitte 26 Οκτωβρίου 2016 Λευκωσία Γιατί είναι σημαντικό; Αντίκτυπος του έργου στην κοινωνία Βιώσιμη ανάπτυξη Ποιότητα ζωής Θετική αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1) Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1) Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1) Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Ε και η σύνδεση τους με την Αειφορία. Δημήτρης Μαναγούδης Γενικός Διευθυντής ICON GROUP TEXNIKH E.Π.Ε. Adapt2Change LIFE 09 ENV/GR/000296

Α.Π.Ε και η σύνδεση τους με την Αειφορία. Δημήτρης Μαναγούδης Γενικός Διευθυντής ICON GROUP TEXNIKH E.Π.Ε. Adapt2Change LIFE 09 ENV/GR/000296 Α.Π.Ε και η σύνδεση τους με την Αειφορία Δημήτρης Μαναγούδης Γενικός Διευθυντής ICON GROUP TEXNIKH E.Π.Ε Ανανεώσιμη Ενέργεια & Αειφόρος Ανάπτυξη Αειφόρος Ενέργεια Ανανεώσιμη Ενέργεια Βιώσιμη / Αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Ενότητα : Η οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΕΕ 2020 Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4342/2015 για την Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4342/2015 για την Εξοικονόμηση Ενέργειας Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4342/2015 για την Εξοικονόμηση Ενέργειας Κων. Θεοφύλακτος Μηχανολόγος Μηχ., MSc SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ Η πολιτική της ΕΕ στην Ενέργεια και το Περιβάλλον ( 20-20-20 έως

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 14 Μαϊου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0265(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ/ΕΚΘΕΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Αιολική ενέργεια. climate.wwf.gr. αποφεύγοντας τους σκοπέλους και τις παγίδες. Αχιλλέας Πληθάρας Υπεύθυνος εκστρατειών WWF Ελλάς

Αιολική ενέργεια. climate.wwf.gr. αποφεύγοντας τους σκοπέλους και τις παγίδες. Αχιλλέας Πληθάρας Υπεύθυνος εκστρατειών WWF Ελλάς climate.wwf.gr Αχιλλέας Πληθάρας Υπεύθυνος εκστρατειών WWF Ελλάς Στοχεύοντας με ΑΠΕ σε μια οικονομία χαμηλής έντασης Αιολική ενέργεια άνθρακα Αποφεύγοντας τους σκοπέλους και τις παγίδες Προδημοσίευση 37.60

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Κρίστια Κυριάκου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Της Κρίστιας Κυριάκου ii Έντυπο έγκρισης Παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων

Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων 1. Αναζήτηση των κατάλληλων δεδοµένων. 2. Έλεγχος µεταβλητών και κωδικών για συµβατότητα. 3. Αποθήκευση σε ηλεκτρονική µορφή (αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Επίίδραση του τουριισµού

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα ΑΠΕ, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Οµάδα ΑΠΕ, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αφαλάτωση µε ΑΠΕ: εφαρµογές στη Μεσόγειο Καθ. Γιώργος ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ, ρ. ηµήτρης ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών AQUA 2010 22-23 Οκτωβρίου 2010 οµή Παρουσίασης 1. Εισαγωγή-Η αφαλάτωση παγκοσµίως 2.

Διαβάστε περισσότερα

24. Μελέτη Περίπτωσης: Έργο Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Εργοστάσιο Ζάχαρης

24. Μελέτη Περίπτωσης: Έργο Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Εργοστάσιο Ζάχαρης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 24. Μελέτη Περίπτωσης: Έργο Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Εργοστάσιο Ζάχαρης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7.

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ΕΙΕ σχετικά με τη ανάλυση ενεργειακών συστημάτων και τη μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών στοιχείων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ

Έργα ΕΙΕ σχετικά με τη ανάλυση ενεργειακών συστημάτων και τη μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών στοιχείων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ Έργα ΕΙΕ σχετικά με τη ανάλυση ενεργειακών συστημάτων και τη μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών στοιχείων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ Ενημερωτική Ημερίδα ΥΠΑΝ Αθήνα,, 22 Ιουνίου 2007 Δρ Γιώργος Γιαννακίδης

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 19 ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ DATA ENVELOPMENT ANALYSIS Δρ. Μαρία Καθαράκη Βαλάντης Πραχαλιάς Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) Η μελέτη έχει ως στόχο να εκτιμήσει το

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα Ανάπτυξης της Γεωθερµίας και Χρηµατοδοτικές Λύσεις Νικόλαος Σοφιανός (Mphil Development Studies) Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, IENE Ενέργεια Β2Β - 2010 Αθήνα, 27 Νοεµβρίου 2010 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ. C:\Documents and Settings\ioanna\Desktop\ioan_1\Skef_2.doc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ. C:\Documents and Settings\ioanna\Desktop\ioan_1\Skef_2.doc ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ C:\Documens and Seings\ioanna\Deskop\ioan_1\Skef_2doc ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ Στατικά Σχήµατα Αλληλεξαρτήσεων Σε ένα Στατικό Οικονοµετρικό Υπόδειγµα οι διαχρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Αεροµεταφορές του σήµερα και του αύριο

Αεροµεταφορές του σήµερα και του αύριο Αεροµεταφορές του σήµερα και του αύριο ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών 20-21 21 Απριλίου 2010 Αεροµεταφορές και Αερολιµένες στην Ελλάδα: Επενδυτική Πολιτική και Μακροοικονοµικές Επιδράσεις ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί. Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί. Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά Οικονοµία Βασικές έννοιες και ορισµοί Οικονοµική Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά των ανθρώπινων όντων αναφορικά µε την παραγωγή, κατανοµή και κατανάλωση υλικών αγαθών και υπηρεσιών σε έναν

Διαβάστε περισσότερα

& αντιµετώπισή τους. Aβραάµ Καραγιαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ

& αντιµετώπισή τους. Aβραάµ Καραγιαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Ζητήµατα εφοδιαστικής αλυσίδας βιοµάζας & αντιµετώπισή τους Aβραάµ Καραγιαννίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â.

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-02 þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Σάνδρα Κοέν, Εύη Νεοφύτου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μιχάλης Δούμπος, Κωσταντίνος Ζοπουνίδης Πολυτεχνείο Κρήτης S. Cohen, M. Doumpos,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Οι προοπτικές του Ενεργειακού & Πετρελαϊκού Κλάδου στην Ελλάδα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Οι προοπτικές του Ενεργειακού & Πετρελαϊκού Κλάδου στην Ελλάδα ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Οι προοπτικές του Ενεργειακού & Πετρελαϊκού Κλάδου στην Ελλάδα Ονοματεπώνυμο: Καρράς Πάτροκλος Σειρά: 12 Επιβλέπων Καθηγητής: Γ. Βάμβουκας Δεκέμβριος 2015 ΣΤΟΧΟΣ Η διερεύνηση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Η αυριανή ηµερίδα στόχο έχει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων δύο ερευνητικών προγραµµάτων: 1. «ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1960-2003 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύµφωνα µα τις διεθνείς και εθνικές στατιστικές σε ένα ενεργειακό σύστηµα διακρίνουµε τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Data Envelopment Analysis

Data Envelopment Analysis Data Envelopment Analysis Η μέθοδος των «Βέλτιστων Προτύπων Αποδοτικότητας», γνωστή στην διεθνή βιβλιογραφία ως «Data Envelopment Analysis», εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της σχετικής αποδοτικότητας και

Διαβάστε περισσότερα

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk ISO 50001 Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας Improving performance, reducing risk Ενέργεια... Όλες οι μορφές εμπορικώς διαθέσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου

Διαβάστε περισσότερα

M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology

M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology Ηαλυσίδατηςέρευνας Η έρευνα αποτελεί κινητήρια δύναµη και κύριο µοχλό ανατροφοδότησης της οικονοµίας. European Commission, European Research Area, 2010 Γιατίηέρευναείναισηµαντική;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Οι καµπύλες ζήτησης και προσφοράς είναι αναγκαίες για να προσδιορίσουν την τιµή στην αγορά. Η εξοµοίωσή τους καθορίζει την τιµή και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα