Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων (authorities) στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων (authorities) στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου."

Transcript

1 Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων (authorities) στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου. Αθηνά Παντή-Παντούδη, Σαράντος Καπιδάκης, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοϋηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης, Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοϋηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Περίληψη Οι εγγραφές καθιερωμένων όρων παίζουν σημαντικό ρόλο στην ακαδημαϊκή βιβλιοϋηκονομική κοινότητα. Εξετάσαμε αναλυτικά την κάθε ακαδημαϊκή βιβλιοϋήκη της Ελλάδας και Κύπρου, σε ότι έχει σχέση με το αντικείμενο της επεξεργασίας των εγγραφών καθιερωμένων όρων και παραθέτουμε τα αποτελέσματα της. Παρατηρήσαμε την διαφορετικότητα στην ποιότητα των εγγραφών σε κάϋε βιβλιοϋήκη και ο σημαντικότερος λόγος οφείλεται, στο ότι υφίστανται διαφορετικές ή καΰόλου πολιτικές, προκαλώντας έντονη ανομοιογένεια μεταξύ των εγγραφών και κατά συνέπεια δυσκολία στην ενιαία διαχείριση τους. Επιπλέον, επισημαίναμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την κάϋε βιβλιοϋήκη χωριστά, όπως είναι το μέγεϋος, το λογισμικό, η διάταξη, κλπ. Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας αναφέρονται στο ότι είναι σημαντική η εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού, η εφαρμογή των προτύπων, η δημιουργία δίγλωσσου ϋεματικού καταλόγου σε όλες τις βιβλιοϋήκες και η υποστήριξη των συστημάτων. Ακόμη, ϋεωρείται αναγκαία η συνεργασία των βιβλιοϋηκών και η συνέχιση των δράσεων του Συλλογικού Καταλόγου, η δημιουργία του Εϋνικού Αρχείου Καϋιερωμένων Όρων και η σύνταξη Κοινής Πολιτικής για τις εγγραφές καϋιερωμένων όρων. Διαπιστώσαμε ότι η υποστελέχωση των βιβλιοϋηκών επιτείνει την κατάσταση και ϋα πρέπει να ενδυναμωϋεί η υπηρεσία της εξειδικευμένης τήρησης των καϋιερωμένων όρων, καϋώς και να ενισχυϋεί η συνεργασία με προμηϋευτές για την απόκτηση έτοιμων εγγραφών καϋιερωμένων όρων. Λέξεις-κλειδιά: Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, Ελλάδα και Κύπρος, εγγραφές καϋιερωμένων όρων, επίπεδο ανάπτυξης των καϋιερωμένων, ποιοτική έρευνα [237]

2 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Abstract Authorities play an important role in the academic library community. We analyze each academic library in Greece and Cyprus, in regard to processing their authority records and report the results. We observed the difference in the quality of records in each library. The most important reason for creating authority records with high diversity in quality was the different policies, if any, and difficulty in their management. Moreover, we consider the factors that affect each library individually, such as its size, software, data format, etc. The main conclusions from the survey refer to the importance of training and specialization of the library staff, the adoption of standards, the creation of a bilingual subject catalog in all libraries and the support of the library systems. Furthermore, it is necessary to continue the collaboration among libraries and the activities of the Union Catalog, to create a national authority file and to agree on a common Policy for authority records. We found out the understaffing of library worsens the current situation and we should strengthen the service of keeping authorities and improve our cooperation with suppliers to obtain authority records. Keywords: Academic libraries, Greece and Cyprus, authority records, level development of authorities, qualitative research Εισαγωγή Στόχος της εργασίας είναι η αποτύπωση και βελτίωση της σημερινής κατάστασης στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και της Κύπρου, όσον αφορά στην ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων. Ειδικότερα, πραγματοποιούμε συγκριτική μελέτη, καταγράφοντας τα πρότυπα, τον τρόπο και το επίπεδο ανάπτυξης των εγγραφών καθιερωμένων όρων, καθώς και τα βήματα/διαδικασίες που ακολουθούνται ανά βιβλιοθήκη. Επιπλέον, μετράμε την ποιότητα των εγγραφών καθιερωμένων όρων. Αρχικά, παρουσιάζουμε τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση της έρευνας στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Ακόμη, αναφέραμε ενδεικτικά τις ενότητες που συμπεριλαμβάνουν τις σημαντικότερες πληροφορίες της αναλυτικής έκθεσης κάθε βιβλιοθήκης των ΑΕΙ και ΤΕΙ αντίστοιχα, σχετικά με την ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων. Στη συνέχεια, εξετάσαμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήσαμε αναλυτική έκθεση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από [238]

3 τις βιβλιοθήκες και παρουσιάσαμε τις ανάλογες συσχετίσεις, μέσα από την αναπαράσταση σε διαγράμματα. Έτσι, σε πίνακα καταγράψαμε το επίπεδο και τα πεδία που καταχωρούνται στις εγγραφές καθιερωμένων όρων ανά βιβλιοθήκη και παρουσιάσαμε το επίπεδο ανάπτυξης τους ανά κατηγορία. Η εργασία ολοκληρώνεται με συμπεράσματα και προτάσεις. Η παρούσα εργασία αποτελεί έκθεση των κυριότερων συμπερασμάτων από την διπλωματική εργασία 1, η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο για κάθε βιβλιοθήκη χωριστά. Ξεκινά με τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες των ΑΕΙ, συνεχίζει με τις βιβλιοθήκες των ΤΕΙ και ολοκληρώνει με τις βιβλιοθήκες που δεν αναπτύσσουν εγγραφές καθιερωμένων όρων. Σε κάθε βιβλιοθήκη, εξετάζονται σε χωριστές ενότητες το προσωπικό και οι τρόποι ανάπτυξης των εγγραφών καθιερωμένων όρων, οι θεματικές επικεφαλίδες, τα πεδία ανάπτυξης εγγραφών καθιερωμένων όρων και παραδείγματα αυτών, η διάταξη και το λογισμικό και κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες. Σχετική έρευνα, για τον έλεγχο των εγγραφών καθιερωμένων όρων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες του εξωτερικού, έχει σημειωθεί στη Νότια Αφρική και στις ΗΠΑ, ενώ έχουν γραφτεί αρκετές μεμονωμένες μελέτες που αντιστοιχούν στις Εθνικές βιβλιοθήκες των χωρών: Ρωσία, Κίνα, Ιαπωνία, Αυστραλία και Γερμανία. 1. Μεθοδολογία έρευνας Για τη δημιουργία και ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων συντάξαμε ένα ερωτηματολόγιο και στη συνέχεια το αποστείλαμε σε όλες τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου, προκειμένου να καταγράψουμε αναλυτικά την κατάσταση που επικρατεί σήμερα σε κάθε ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη Μεθοδολογία (Στόχος) Για την σύνταξη του ερωτηματολογίου απαιτείται πολύ καλή γνώση των βιβλιοθηκονομικών προτύπων, καθώς και πρακτική εφαρμογή πάνω στις εγγραφές καθιερωμένων όρων για την καλύτερη κατανόηση του θέματος. Με τα ερωτηματολόγια, συγκεντρώσαμε τα απαιτούμενα στοιχεία σχετικά με τις εγγραφές καθιερωμένων όρων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, επιτυγχάνοντας τα ακόλουθα αποτελέσματα: 1 Διπλωματική εργασία Διαθέσιμο στο: authorities,doc [239]

4 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1. Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με την ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες 2. Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων 3. Αξιολόγηση επιπέδου των εγγραφών καθιερωμένων όρων ανά βιβλιοθήκη 2 4. Δημιουργία επαφών και στοιχείων επικοινωνίας των ατόμων που είναι υπεύθυνοι για το συγκεκριμένο θέμα 5. Ανάπτυξη συνεργασίας με τον ΣΚΕΑΒ 3 για την καλύτερη απόδοση των εγγραφών καθιερωμένων όρων Τα στάδια της έρευνας με ερωτηματολόγιο Προ-έρευνα Για την καλύτερη κατανόηση των εγγραφών καθιερωμένων όρων ζητήσαμε αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αυτών από όλες τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Ακόμη, εξετάσαμε τις ιστοσελίδες των βιβλιοθηκών για πιθανή εύρεση πολιτικής και χρησιμοποιήσαμε τον δημόσιο κατάλογο Online Public Access Catalog' (OPAC) της κάθε βιβλιοθήκης. Επειδή δεν υπάρχει πρόσβαση στις εγγραφές καθιερωμένων όρων, παρά μόνο στη βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, χρειάστηκε να αποθηκευτούν ή να εκτυπωθούν παραδείγματα αυτών από ορισμένες βιβλιοθήκες που υπήρχε η δυνατότητα Σύνταξη του σχεδίου του ερωτηματολογίου Για ποιοτική αξιολόγηση έγιναν ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ωστόσο, δεν έλειψε και η δυνατότητα επιλογής «άλλο/α/'ες/όι» σε ορισμένες ερωτήσεις στην περίπτωση που δεν ίσχυαν οι ερωτήσεις που αποδόθηκαν. Οι ερωτήσεις χωρίστηκαν σε έξι (6) ενότητες. Η κάθε ενότητα αποτελείται από ερωτήσεις της ίδιας θεματικής κατηγορίας (π.χ. θεματικές επικεφαλίδες, επίπεδο των εγγραφών καθιερωμένων όρων, διάταξη, λογισμικό, κ.λπ.). Εκτιμήσαμε καταρχήν, το ανάλογο επίπεδο με δείκτες από το 1 έως το 5 (κατώτερο, κατώτερο-^ μεσαίο, μεσαίο, μεσαίο->πλήρες, πλήρες. Επιπλέον, δόθηκαν και παραδείγματα εγγραφών καθιερωμένων όρων σε διάταξη UNIMARC και MARC 2 Εκτίμηση με βάση τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου, τις συζητήσεις με τις βιβλιοθήκες και τις εγγραφές καθιερωμένων όρων που αποστείλανε. 3 ΣΚΕΑΒ, (Ημερομηνία πρόσβασης στις 14/5/2010). [240]

5 21. Όμως, για την καλύτερη αξιολόγηση του επιπέδου των εγγραφών καθιερωμένων όρων ζητήσαμε και αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αυτών Εγκυρότητα των απαντήσεων και ανάλυση αποτελεσμάτων Αρχικά, εντοπίσαμε το αρμόδιο πρόσωπο που ασχολείται με την εργασία των εγγραφών καθιερωμένων όρων και αποστείλαμε το ερωτηματολόγιο σε κάθε βιβλιοθήκη. Επακολούθησε η επεξεργασία των ερωτήσεων και απαντήσεων. Για το καθένα ερωτηματολόγιο δημιουργήσαμε μια συγκεντρωτική φόρμα με όλες τις ερωτήσεις και απαντήσεις, καθώς επίσης και διάφορες ερωτήσεις και σχόλια, με σκοπό να απαντηθούν από τον ερωτώμενο. Επικοινωνία υπήρξε ακόμη και με τις βιβλιοθήκες που δεν αναπτύσσουν εγγραφές καθιερωμένων όρων, για να συζητηθούν και να καταγραφούν οι λόγοι που δεν προχώρησαν στην εργασία αυτή. Ιδιαίτερη προσοχή δώσαμε στα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των εγγραφών καθιερωμένων όρων, ώστε να εκτιμηθεί το επίπεδο ανάπτυξης τους ανά βιβλιοθήκη. Στις βιβλιοθήκες που δεν έστειλαν αρκετά παραδείγματα εγγραφών δεν ήταν εύκολο να αξιολογηθεί το επίπεδο. Όμως, ζητήθηκαν και μετέπειτα δόθηκαν περισσότερες εγγραφές και συζητήθηκαν τα πεδία που χρησιμοποιούνται. Στη συνέχεια συντάξαμε την έκθεση της έρευνας. 2. Αποτελέσματα επιλεγμένων ερωτήσεων 2.1. Αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων Οι 43 ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου είναι: 43 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΕΙ ΤΕΙ ΑΛΛΕΣ Ελλάδα Κύπρος 2 1 Σύνολο Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε στις 43 ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδος και της Κύπρου, συμπεριλαμβάνοντας την ΕΒΕ και την Ακαδημία Αθηνών, τη χρονική περίοδο Απρίλιος-Μάιος Συγκεκριμένα, απαντήθηκαν όλα τα ερωτηματολόγια με παραδείγματα εγγραφών καθιερωμένων όρων για κάθε βιβλιοθήκη χωριστά. Από τις 43 βιβλιοθήκες, οι 24,

6 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 30 έδωσαν θετική απάντηση, ότι δηλαδή αναπτύσσουν εγγραφές καθιερωμένων όρων ενώ οι υπόλοιπες 13 δήλωσαν ότι δεν αναπτύσσουν. Από τις (13) οι δέκα (10) είναι βιβλιοθήκες των ΤΕΙ και οι τρεις (3) αντίστοιχα των ΑΕΙ. Οι βασικότεροι λόγοι μη ανάπτυξης των εγγραφών καθιερωμένων όρων είναι οι εξής: έλλειψη προσωπικού, τεχνικά προβλήματα ή αναβάθμιση του συστήματος, εισαγωγή μόνο βιβλιογραφικών εγγραφών και αναδρομική καταλογογράφηση. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι στα άμεσα σχέδια τους, ξεκινώντας με τις ξενόγλωσσες θεματικές επικεφαλίδες. 43 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΕΙ ΤΕΙ ΑΛΛΕΣ Άθροισμα Αναπτύσσουν ΕΚΟ Δεν αναπτύσσουν ΕΚΟ Σύνολο Συγκεντρωτική έκθεση στοιχείων Οι παρακάτω συσχετίσεις αναφέρονται στις 30 ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες που αναπτύσσουν εγγραφές καθιερωμένων όρων. Οι υπόλοιπες 13 βιβλιοθήκες (3 ΑΕΙ/10 ΤΕΙ) που δεν αναπτύσσουν, δεν συμπεριλαμβάνονται στη συγκεντρωτική έκθεση που ακολουθεί. Παρουσιάσαμε τα σημαντικότερα αποτελέσματα από τις ερώτησεις/απαντήσεις του ερωτηματολογίου με τους κυριότερους παράγοντες που τα επηρεάζουν. Απαντήσεις στην Ερώτηση 3 - Για την κατάρτιση προσωπικού 21 βιβλιοθήκες (70%) διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό για την ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων, ενώ 9 βιβλιοθήκες (30%) δεν διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό. Απαντήσεις στην Ερώτηση 4 - Για το μέγεθος προσωπικού στους καθιερωμένους όρους Α) 1 βιβλιοθήκη (3,3%) που διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για την ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων δηλώνει ότι το προσωπικό αυτό απασχολείται, μεταξύ άλλων βιβλιοθηκονομιών εργασιών, με την ανάπτυξη τους. Β) 14 βιβλιοθήκες (46,6%) δηλώνουν ότι το προσωπικό που αναπτύσσει εγγραφές καθιερωμένων όρων συμπεριλαμβάνει όλα τα άτομα που εργάζονται [242]

7 στο Τμήμα Βιβλιογραφικής Επεξεργασίας. Από τις 14, μόνο οι 7 βιβλιοθήκες (23,3%) διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ οι υπόλοιπες 7 (23,3%) όχι. Γ) 14 βιβλιοθήκες (46,6%) δηλώνουν ότι τα άτομα που αναπτύσσουν εγγραφές καθιερωμένων όρων εργάζονται στο Τμήμα Βιβλιογραφικής Επεξεργασίας, αλλά μόνο ένα μέρος του προσωπικού απασχολείται με την ανάπτυξη τους. Από τις 14, οι 12 (39,9%) διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ οι υπόλοιπες 2 (6,6%) όχι. Δ) 1 βιβλιοθήκη (3,3%) διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για την ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων και συγκεκριμένα 1 άτομο απασχολείται αποκλειστικά με την ανάπτυξη τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των βιβλιοθηκών που αναπτύσσουν εγγραφές καθιερωμένων όρων διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό. Εξειδικευμένο προσωπικό παρατηρείται κυρίως όταν μόνο ένα μέρος του απασχολείται με την ανάπτυξη τους, ενώ εργάζεται στο Τμήμα Βιβλ/κής Επεξεργασίας, καθώς επίσης και όταν το προσωπικό απασχολείται αποκλειστικά με την συγκεκριμένη εργασία. Επικρατούν δύο διαφορετικές απόψεις: > Η βιβλιοθήκη θεωρεί ότι όλα τα άτομα που εργάζονται στο Τμήμα Βιβλ/κής Επεξεργασίας είναι υπεύθυνα και για την ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων. Δηλαδή, μετά από την ολοκλήρωση κάθε βιβλιογραφικής εγγραφής δημιουργούν και τα αντίστοιχα 'authority records'. > Η βιβλιοθήκη θεωρεί ότι μόνο ένα μέρος του προσωπικού θα πρέπει να απασχολείται με την συγκεκριμένη βιβλιοθηκονομική εργασία. Το γεγονός ότι μόνο 1 άτομο απασχολείται αποκλειστικά με την ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων οφείλεται στο γεγονός ότι το μέγεθος της βιβλιοθήκης είναι μεγάλο, αλλά και το προσωπικό που διαθέτει είναι περισσότερο από άλλες βιβλιοθήκες και μπορεί να καλύπτει θέση εργασίας μόνο για την εργασία αυτή. Ο Πίνακας 1 αποτελείται από τη διάταξη και το λογισμικό της κάθε βιβλιοθήκης, το προσωπικό που απασχολείται με την ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων και το επίπεδο των εγγραφών καθιερωμένων όρων που αναπτύσσουν οι 30 βιβλιοθήκες,. Οι βιβλιοθήκες που αναπτύσσουν σε πλήρες επίπεδο τις εγγραφές τους είναι του ΑΠΟ, της ΕΒΕ και του ΠΑΜΑΚ. Παρατηρήσαμε ότι και οι 3 βιβλιοθήκες διαθέτουν λογισμικό Horizon και οι 2 από αυτές χρησιμοποιούν διάταξη MARC 21. [243]

8 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚ 0 ΜΕΓΕΘΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΗ Σ* ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ* ΕΞΕΙΔ/ΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α* Β" * ΑΚΑΔ. ΑΘΗΝΩΝ UNIMARC ADVANCE 1 ΑΤΟΜΟ χ 2 ΑΣΚΤ UNIMARC ADVANCE ΑΤΟΜΑ χ 3 ΑΠΘ MARC 21 HORIZON ΓΠΑ Γ** ** Δ» ** ΑΤΟΜΟ χ 5 UNIMARC/ MARC21 ALEPH ΑΤΟΜΑ Χ 4 ΔΠΟ UNIMARC ADVANCE ΑΤΟΜΑ χ 1 ΕΒΕ UNIMARC HORIZON ΑΤΟΜΑ χ 5 ΕΚΠΑ UNIMARC HORIZON ΌΧΙ Χ 1 ΕΜΠ UNIMARC ALEPH ΑΤΟΜΑ χ 4 ΕΑΠ UNIMARC ADVANCE ΝΑΙ χ 3 ΙΟΝΙΟ UNIMARC ADVANCE ΌΧΙ χ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ UNIMARC ADVANCE ΌΧΙ χ 1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ UNIMARC ADVANCE - 1 ΑΤΟΜΟ Χ 1 ΑΙΓΑΙΟΥ UNIMARC ADVANCE ΑΤΟΜΑ Χ 1 ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ UNIMARC ADVANCE _ 2 ΑΤΟΜΑ χ 1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ UNIMARC ADVANCE ΟΧΙ χ 2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ UNIMARC HORIZON ΟΧΙ χ 2 ΠΑΜΑΚ MARC 21 HORIZON ΑΤΟΜΟ χ 5 ΠΕΙΡΑΙΩΣ MARC 21 HORIZON ΟΧΙ χ 2 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ ΟΥ UNIMARC ADVANCE 2 ΑΤΟΜΑ χ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ UNIMARC ADVANCE ΟΧΙ χ 4 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΟΧΙ (2 ΚΡΗΤΗΣ UNIMARC ADVANCE ΑΤΟΜΑ) χ 3 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ UNIMARC HORIZON ΑΤΟΜΑ χ 3 ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΥΠΡΟΥ UNIMARC ABEKT 2 ΑΤΟΜΑ χ 1 ΚΥΠΡΟΥ 4 UNIMARC ADVANCE ΑΤΟΜΟ χ 2 ΑΤΕΙΘ MARC 21 VIRTUA ΑΤΟΜΑ χ 4 ΗΠΕΙΡΟΥ UNIMARC ADVANCE ΑΤΟΜΑ χ 3 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ UNIMARC ABEKT ΑΤΟΜΟ χ 2 ΛΑΜΙΑΣ UNIMARC ADVANCE ΌΧΙ χ 1 ΛΑΡΙΣΑΣ UNIMARC HORIZON ΑΤΟΜΑ χ 1 ΠΑΤΡΑΣ UNIMARC ABEKT ΝΑΙ χ 1 Πίνακας 1: Διάταξη, λογισμικό & προσωπικό κάθε βιβλιοθήκης ΕΠΙΠΕΔ 0 ΕΚΟ 4 Πανεπιστήμιο Κύπρου: Όλο το Τμ. Βιβλιογραφικής Επεξεργασίας αναπτύσσει εγγραφές καθιερωμένων όρων, αλλά ένα άτομο είναι υπεύθυνο για το αρχείο τους, την ανάπτυξη δίγλωσσων εγγραφών, τις παραπομπές και τις απαραίτητες διορθώσεις. [244]

9 * Στατιστικά στο ιχεία τη ς Μ ΟΠ ΑΒ 5 (2007). ** Α: Απασχολείται, μεταξύ άλλων βιβλιοθηκονομιών εργασιών με την ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων. *** Β: Όλα τα άτομα που εργάζονται στο Τμήμα Βιβλιογραφικής Επεξεργασίας. **** Γ: Μέρος του Τμ. Βιβλιογραφικής Επεξεργασίας απασχολείται με την ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων. ***** Δ: Απασχολείται αποκλειστικά με την ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων. Απαντήσεις στην Ερώτηση 5 - Για τους κανόνες Για την καθιέρωση σε ονόματα φυσικών προσώπων, συλλογικών οργάνων, συνεδρίων και τίτλων οι 19 βιβλιοθήκες (63,3%) συμβουλεύονται τους AACR2R, ενώ οι υπόλοιπες 3 (10%) τους LCRIs. Οι 8 (26,6%) από τις 30 βιβλιοθήκες συμβουλεύονται τους AACR2R & LCRIs. Απαντήσεις στην Ερώτηση 6 και 8 - Για τις κατηγορίες & πεδία ανάπτυξης καθιερωμένων όρων Οι ερωτήσεις 6 και 8 αφορούν την ανάπτυξη εγγραφών καθιερωμένων όρων σε ονόματα και τίτλους και σε γεωγραφικά ονόματα. Με βάση αυτές τις εγγραφές που απόστειλαν, κατατάσσουμε τις βιβλιοθήκες σε 5 επίπεδα. Οι 11/30 βιβλιοθήκες (36,6%) που ανήκουν στο επίπεδο (1) δεν αναπτύσσουν καθόλου γεωγραφικά ονόματα. Οι 6/30 βιβλιοθήκες (19,9%) που βρίσκονται στο επίπεδο (2) δεν ακολουθούν όλες τις απαραίτητες πηγές και δεν χρησιμοποιούν καθόλου τους κανόνες 'LCRIs'. Εξαιρείται η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου που χρησιμοποιεί όλα τα απαιτούμενα πρότυπα και ακολουθεί διάφορες πληροφοριακές πηγές, όπως είναι οι εγκυκλοπαίδειες, το διαδίκτυο, κλπ. Οι 6/30 βιβλιοθήκες (19,9%) που ανήκουν στο μεσαίο επίπεδο (3) χρησιμοποιούν τους κανόνες LCRIs, αλλά δεν ακολουθούν πολλές πληροφοριακές πηγές. Οι 4/30 βιβλιοθήκες (13,3%) που βρίσκονται στο μεσαίο προς πλήρες επίπεδο (4), φαίνεται ότι ακολουθούν όσο το δυνατόν πιστά τα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα, χωρίς βέβαια να χρησιμοποιούν πολλές πληροφοριακές πηγές. Οα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί, ότι η βιβλιοθήκη της Παντείου βρίσκεται στο επίπεδο (4) μόνο για την ανάπτυξη των θεματικών όρων. Το ίδιο ισχύει και για τη βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙΟ και συγκεκριμένα μόνο για τα ελληνικά θέματα. Οι βιβλιοθήκες που ανήκουν στο πλήρες επίπεδο (5) είναι τρεις (9,9%) και συμπεραίνεται, ότι ακολουθούν όλες τις απαραίτητες 5 ΜΟΠΑΒ, (Ημερομηνία πρόσβασης: 14/5/2010).

10 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών πηγές και χρησιμοποιούν πολύτιμα εργαλεία για την ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων (πχ. εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, διαδίκτυο, βάσεις για καθιέρωση των γεωγραφικών ονομάτων, κλπ.). Επιπλέον, διακρίνεται η ομοιομορφία που υπάρχει στις εγγραφές καθώς και η πληρότητα στην ανάπτυξη τους. Ο Πίνακας 2 αποτελείται από το επίπεδο των εγγραφών καθιερωμένων όρων που αναπτύσσουν οι 30 βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβάνοντας τα πεδία που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη τους, ανάλογα με τη διάταξη της κάθε βιβλιοθήκης. Το Διάγραμμα 1 αναφέρεται στις 30 βιβλιοθήκες, καταγράφοντας αναλυτικά το επίπεδο ανάπτυξης των εγγραφών καθιερωμένων όρων σε επικεφαλίδες φυσικών προσώπων, συλλογικών οργάνων, συνεδρίων, γεωγραφικών ονομάτων, σειρών, ομοιόμορφων τίτλων, ονομάτων/τίτλων και θεμάτων. Οι τιμές κυμαίνονται από το 1 έως το 5 και βασίζονται στα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα εγγραφών που στάλθηκαν από τις βιβλιοθήκες. [246]

11 MM ΒβΛΙΟΟΗΚΕΣ AO/TEJ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΟ U Ν MARC MARC 21 ΑΚΑΔΗΜΙΑ AOHNON 4ΧΧ- 2ΧΧ β XX 1Χ> ΧΧ 7ΧΧ 5ΧΧ 2 Χ Χ χ ΑΣΚΤ 3 χ χ χ χ χ χ ' ΑΠΟ 5 χ χ χ χ X Χ X * Χ ΓΠΑ" χ χ χ χ χ χ im 1 χ χ 8E 5 χ χ χ χ χ χ χ χ χ ΕΚΠΑ 1 χ χ χ ΕΜΠ χ χ χ χ X' " ΕΑΠ 3 χ χ IOHC 3 χ χ χ χ χ χ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 1 χ χ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 1 χ χ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 χ χ ΔΥ7 1 χ χ χ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6ΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 χ χ χ KIANNWQN 2 χ χ χ ΠΑΜΑΚ 5 χ χ χ χ χ χ χ Χ χ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2 χ χ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1 χ ΠΑΗΤΕΙΟ Λ χ χ χ χ χ χ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕ» ΚΡΗΤΗΣ 3 χ χ χ χ ΧΑΡΟΚΟΠΕ» 3 χ χ χ mono ΚΎΠΡΟΥ χ ΚΥΠΡΟΥ 2 χ χ ΑΤΕ» χ χ χ χ ΗΠΕΡΟΥ 3 χ χ χ χ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2 χ ΛΑΜΙΑΣ χ χ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 χ χ ΠΑΤΡΑΣ 1 χ Πίνακας 2: Επίπεδο και πεδία που καταχωρούνται στις εγγραφές καθιερωμένων όρων ανά βιβλιοθήκη * Τα θέματα τέχνης αναπτύσσονται σε πλήρες επίπεδο. ** Οι θεματικές επικεφαλίδες καθιερώνονται σε διάταξη MARC21 και τα ονόματα σε UNIMARC. *** Πεδίο 7ΧΧ μόνο για τα δίγλωσσα ονόματα. **** Ισχύει μόνο για τα θέματα. ***** Ισχύει μόνο για τα ελληνικά θέματα. [247]

12 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Διάγραμμα 1: Επίπεδο των εγγραφών καθιερωμένων όρων ανά κατηγορία ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5 Απαντήσεις στην Ερώτηση 10 - Για την γλώσσα των θεματικών επικεφαλίδων 6 βιβλιοθήκες καθιερώνουν τις θεματικές επικεφαλίδες στην ελληνική γλώσσα 5 βιβλιοθήκες καθιερώνουν τις θεματικές επικεφαλίδες στην αγγλική γλώσσα 19 βιβλιοθήκες καθιερώνουν τις θεματικές επικεφαλίδες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Απαντήσεις στην Ερώτηση 12 - Για τις πηγές και τα πρότυπα Σε 25 βιβλιοθήκες που έχουν ελληνικό ή δίγλωσσο θεματικό κατάλογο, οι πηγές που χρησιμοποιούνται φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. [248]

13 ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΩΝ ΕΒΕ, Πλ. εργαλ., Αλλες Βιβλιοθ. & Μετάφραση LCSH ΕΒΕ Πλ. εργαλεία & Άλλες Βιβλιοθήκες Π Μετάφραση LCSH, ΕΒΕ Μετάφραση LCSH ΕΒΕ Ε3 Πλ. εργαλεία & Άλλες Βιβλιοθήκες Πλ. Εργαλεία & Μετάφραση LCSH EUROVOC Δεν απάντησε Διάγραμμα 2: Πρότυπα / πηγές που χρησιμοποιούνται για την καθιέρωση των θεματικών επικεφαλίδων. Απαντήσεις στην Ερώτηση 13 - Για τις παραπομπές Σε 25 βιβλιοθήκες που έχουν ελληνικό ή δίγλωσσο θεματικό κατάλογο, στο δίγλωσσο θέμα, όταν ο θεματικός όρος στη βιβλιογραφική εγγραφή είναι ελληνικός, ο 5 βιβλιοθήκες (20%) δημιουργούν παραπομπή βλέπε με αντίστοιχο όρο στην αγγλική ο 7 βιβλιοθήκες (28%) δημιουργούν παραπομπή βλέπε επίσης με αντίστοιχο όρο στην αγγλική ο 3 βιβλιοθήκες (12%) δημιουργούν ισότιμους όρους για θέματα και γεωγραφικά ονόματα (πεδίο 7ΧΧ) ο 10 βιβλιοθήκες (40%) - τίποτα από τα παραπάνω Ο μεγαλύτερος αριθμός των βιβλιοθηκών που διαθέτει δίγλωσσο ή μόνο ελληνικό θεματικό κατάλογο δεν δημιουργεί παραπεμπτικές επικεφαλίδες και γι' αυτό βρίσκεται στο επίπεδο (1). Οι υπόλοιπες βιβλιοθήκες ακολουθούν δική τους πολιτική (βλέπε, βλέπε επίσης και επικεφαλίδες διασύνδεσης). [249]

14 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 3.Συμπεράσματα Στη συγκεκριμένη εργασία, αναλύσαμε την κάθε περίπτωση των βιβλιοθηκών κι εκτιμήσαμε το επίπεδο ανάπτυξης των εγγραφών καθιερωμένων όρων, με βάση τα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αυτών από κάθε βιβλιοθήκη χωριστά. Τα συμπεράσματα προκύπτουν μέσα από συζητήσεις με τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, τις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο, καθώς και την αποστολή των εγγραφών καθιερωμένων όρων. Παρατηρήσαμε, ότι ο αριθμός των βιβλιοθηκών που αναπτύσσει τις εγγραφές καθιερωμένων όρων σε πλήρες επίπεδο είναι πολύ μικρός. Βέβαια, υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κάθε βιβλιοθήκη χωριστά, όπως είναι το μέγεθος της συλλογής, ο αριθμός που εξυπηρετεί, αν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, το λογισμικό και η διάταξη. Το λογισμικό και η διάταξη παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα, οι βιβλιοθήκες που διαθέτουν λογισμικό ΑΒΕΚΤ αποφεύγουν τη δημιουργία παραπομπών, γιατί δεν υποστηρίζεται η αναζήτηση τους. Όσον αφορά στη διάταξη, οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούν το UNIMARC θεωρούν ότι είναι πολύ λειτουργικό για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, αλλά εκτιμάται ότι δεν έχουν ενεργοποιήσει όλα τα απαιτούμενα πεδία για την ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων, σε αντίθεση με τη διάταξη MARC 21. Επίσης, οι βιβλιοθήκες έχουν εκφράσει τη δυσκολία αντιστοίχησης των πεδίων UNIMARC/MARC 21 και αυτό συμβαίνει κατά τη διαδικασία καταχώρησης μιας εγγραφής που εντοπίζεται στην βάση της LC. Οι βιβλιοθήκες που έχουν διάταξη UNIMARC αποφεύγουν να κατεβάζουν τις εγγραφές από την LC, γιατί είναι πολύ χρονοβόρα διαδικασία και έτσι τις καταχωρούν χειρωνακτικά. Όσον αφορά στο προσωπικό, εντοπίσαμε ότι ανάλογα με το μέγεθος της κάθε βιβλιοθήκης εξαρτάται και ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στη συγκεκριμένη εργασία. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι όλες οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες βρίσκονται σε μία μεταβατική κατάσταση εξαιτίας της διακοπής των συμβασιούχων που έχουν βελτιώσει σημαντικά τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών. Σε ορισμένες βιβλιοθήκες μάλιστα, σταμάτησε η ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων, λόγω του ότι δεν υφίσταται πλέον θέση εργασίας που να συνεχίσει το έργο αυτό. Τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης θα φανούν σε μελλοντικές αναζητήσεις και προσπάθειες βελτίωσης των εγγραφών. Σχετικά με τις θεματικές επικεφαλίδες, θα ήταν καλό να υπάρχει η δυνατότητα δίγλωσσου θεματικού καταλόγου σε όλες τις βιβλιοθήκες, έτσι [250]

15 ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ομοιομορφία μεταξύ τους. Η δημιουργία ενός αρχείου καθιερωμένων όρων θα πρέπει να περιλαμβάνει καθιερωμένους όρους και στις δύο γλώσσες συσχετισμένους μεταξύ τους. ο Μοντέλο εγγραφών καθιέρωσης Εγγραφή Α 2χχ (UNIMARC) ή lxx (USMARC) Ελληνικός όρος 7χχ (UNI/US MARC) Αντίστοιχος όρος στην αγγλική Εγγραφή Β 2χχ (UNIMARC) ή lxx (USMARC) Αγγλικός όρος 7χχ (UNI/US MARC) Αντίστοιχος όρος στην ελληνική Το παραπάνω μοντέλο εξασφαλίζει δίγλωσσο θησαυρό με ισχυρή συνδετική δομή και δίνει τη δυνατότητα ελέγχου βιβλιογραφικών εγγραφών που είτε περιλαμβάνουν θεματικές επικεφαλίδες στην μία γλώσσα, είτε στην άλλη είτε και στις δύο. 6 Επιπλέον, εντοπίσαμε τις 23 βιβλιοθήκες (76,6%) που δεν έχουν συνεργαστεί με κάποιον προμηθευτή για την απόκτηση έτοιμων εγγραφών καθιερωμένων όρων. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι δεν υπάρχει πλέον χρηματοδότηση που να ενισχύσει τέτοιου είδους συνεργασίες. Δύο (2) βιβλιοθήκες (6,6%) που συνεργάστηκαν με κάποιον προμηθευτή δεν ήταν ευχαριστημένες και διέκοψαν τη συνεργασία τους, ενώ τρεις (3) άλλες βιβλιοθήκες (9,9%) ήθελαν μόνο να αποκτήσουν έτοιμες εγγραφές από την LC, χωρίς να τους παρέχεται πρόγραμμα συνεχιζόμενης ενημέρωσης. Ας σημειωθεί, ότι μόνο δύο (2) βιβλιοθήκες (6,6%) συνεχίζουν τη συνεργασία τους με κάποιον προμηθευτή και ενημερώνονται για τις αλλαγές και αναθεωρήσεις που υπάρχουν στις εγγραφές. Οι προκλήσεις, οι προτάσεις και οι στόχοι όλων των βιβλιοθηκών έχουν κοινά στοιχεία όπως είναι ο ενιαίος κατάλογος για τις βιβλιογραφικές αλλά και για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων, ώστε να επιτυγχάνεται ο έλεγχος στα αρχεία των καθιερωμένων όρων, να επιτρέπεται η κοινή χρήση στις εγγραφές και να μειώνεται το κόστος. Επισημαίνεται λοιπόν, ότι η ακεραιότητα και η λειτουργικότητα βασίζεται στη συνεργατική καταλογογράφηση, στην ποιότητα και τον έλεγχο των εγγραφών αλλά και των αρχείων καθιερωμένων όρων (Sitas and Kapidakis, 2008). 6 Έκθεση ομάδας εργασίας σύνταξης βιβλιοθηκονομιών προδιαγραφών για τον Συλλογικό Κατάλονο, 1997, (Ημερομηνία πρόσβασης: 14/5/2010). [25,]

16 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 4. Προτάσεις 1. Υπάρχουν ποιοτικές βάσεις για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων, που έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο, την Εθνική Βιβλιοθήκη, το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης για τα ελληνικά θέματα, το Γεωπονικό, το Πάντειο Πανεπιστήμιο για τα θέματα, την ΑΣΚΤ για τα θέματα τέχνης, κ.ά. Για τον λόγο αυτό, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία αμιγές αρχείου για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων, διαθέσιμο σε όλους. 2. Αναγκαία συνεργασία όλων των βιβλιοθηκών με τον ΣΚΕΑΒ για τη δημιουργία Κοινής Πολιτικής, τη δημιουργία Εθνικού Αρχείου Καθιερωμένων Όρων και την ανάπτυξη ξεχωριστής βάσης για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων. Η ΕΒΕ θα συμμετέχει στο Εθνικό Αρχείο Καθιερωμένων Όρων. 3. Επιπλέον, ο ΣΚΕΑΒ 7 θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την εφαρμογή συστήματος ανατροφοδοσίας 'MASTER' για την υλοποίηση ενός ενιαίου καταλόγου των βιβλιοθηκών, ώστε να μπορούν να τροφοδοτούνται και να ενημερώνονται τακτικά από αυτόν. Ο εναλλακτικός αυτός τύπος του Κύριου Συλλογικού Καταλόγου (Master Union Catalogue) θεωρείται 'καλύτερος', γιατί οι εγγραφές πρωτοδημιουργούνται στον κεντρικό και ακολούθως εισάγονται στους τοπικούς καταλόγους. Όσον αφορά στη διαδικασία των στατιστικών για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων, θα ήταν προτιμότερο να οριστεί ένας υπεύθυνος από κάθε βιβλιοθήκη χωριστά, ο οποίος θα συγκεντρώνει τα στατιστικά στοιχεία των εγγραφών και σε συνεργασία με την ΕΒΕ και τον ΣΚΕΑΒ να δημιουργηθεί το εθνικό αρχείο καθιερωμένων όρων. 4. Η ΕΒΕ, από τότε που έκδωσε το CD-ROM έχει βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο στις εγγραφές καθιερωμένων όρων που διαθέτει. Θα ήταν λοιπόν προτιμότερο, να δίνει τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις βιβλιοθήκες μέσω διαδικτύου, στους ενημερωμένους καθιερωμένους όρους. 5. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σημειωθεί, ότι ο Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών έχει ήδη συντάξει κανόνες για τη δημιουργία αρχείων καθιερωμένων όρων. 8 Η συνεργασία, ο συντονισμός και η ενοποίηση μεταξύ των ακαδημαϊκών, δημοσίων βιβλιοθηκών, της ΕΒΕ, καθώς και του ΣΚΕΑΒ, θεωρούνται απαραίτητα συστατικά για να συνταχθεί μια ενιαία πολιτική, αλλά και να αναπτυχθεί μια ξεχωριστή βάση για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων και εν συνεχεία, να εφαρμοστεί από όλες τις βιβλιοθήκες. 7 8 Τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Παντελή Μπρόπτη (19/6/2009). ΣΚΔΒ, (Ημερομηνία πρόσβασης: 15/5/2010). [252]

17 Βιβλιογραφία Έκθεση ομάδας εργασίας σύνταξης βιβλιοθηκονομιών προδιαγραφών για τον Συλλογικό Κατάλογο, 1997, (Τελευταία πρόσβαση στις 14/5/2010). ΜΟΠΑΒ. Διαθέσιμο στο: (Τελευταία πρόσβαση στις 14/5/2010). Μπράπης, Π.Α Παρατηρήσεις και προβλήματα στη βάση του ΣΚΕΑΒ. Ανακοίνωση στη διημερίδα, «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: υπηρεσίες και εργαλεία στη διάθεση χρηστών και βιβλιοθηκονόμων». Αθήνα, 7-8 Μάιου 2007, ΕΜΠ. Παντή-Παντούδη, Α Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου. Διπλωματική εργασία στα πλαίσια του ΠΜΣ στην Επιστήμη της Πληροφορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Διαθέσιμο στο: authorities.doc Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών (ΣΚΔΒ). Διαθέσιμο στο: (Τελευταία πρόσβαση στις 15/5/2010). ΣΚΕΑΒ. Διαθέσιμο στο: (Τελευταία πρόσβαση στις 14/5/2010). Hu, L. [et al.] Chinese Name authority control in Asia: an overview. Cataloguing & Classification Quarterly, 39 (1-2): Kinetica Advisory Committee Final report of the expert advisory group on authority record delivery. Kinetica Advisory Committee meeting, KAC/2002/2/11,7-9 August. Kulygina, N Authority control in a multilanguage catalogue: russian experience. Word Library and Information Congress: 71th IFLA general conference and council "Libraries: a voyage of discovery". Oslo, Norway, August. Διαθέσιμο στο: (Τελευταία πρόσβαση στις 14/5/2010). Lavrenova, Ο.Α National authority file of the russian geographic names. Word Library and Information Congress: 71th IFLA general conference and council " Libraries: a voyage of discovery". Oslo, Norway, August. Διαθέσιμο στο: (Τελευταία πρόσβαση στις 14/5/2010). Marais, Η Authority control in an academic library consortium using a union catalogue maintained by a central office for authority control. Theses for the degree of Doctor of Literature and Philosophy in the subject of Information Science, University of South Africa. [253]

18 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών MeGmer, G The German Name Authority File (PND) in the Union Catalogue: principles experiences and costs. International Conference on Authority Control, June Διαθέσιμο στο: eng.pdf (Τελευταία πρόσβαση στις 15/5/2010). Sitas, Α. and Kapidakis S Duplicate detection algorithms of bibliographic descriptions. Library Hi Tech, 26 (2): [254]

1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 1η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε το 2007, ενώ η εξαγωγή των, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση των Βιβλιογραφικών Καταλογών των Ελληνικών Βιβλιοθηκών μέσω ποσοτικής αξιολόγησης

Αναβάθμιση των Βιβλιογραφικών Καταλογών των Ελληνικών Βιβλιοθηκών μέσω ποσοτικής αξιολόγησης Αναβάθμιση των Βιβλιογραφικών Καταλογών των Ελληνικών Βιβλιοθηκών μέσω ποσοτικής αξιολόγησης Μπράττης Παντελής*, Κουής Δημήτριος**, Ευθυμίου Φωτεινή** * Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διορθώσεων θεµατικών επικεφαλίδων Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή Το µέγεθος του αρχείου καθιερωµένων εγγραφών και

Διαβάστε περισσότερα

1998-99. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

1998-99. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1998-99 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1999 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008

Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008 Αθήνα 15/07/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Γ ΚΠΣ 1.1. Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Ενταγμένα Εργα

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές

«Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές «Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες» Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα Ομάδα Υλοποίησης Συλλογικού Καταλόγου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ 0 Συλλογικός Κατάλογος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έφερε στην επιφάνεια τα λάθη της επεξεργασίας υλικού και την αναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 2 η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε στις αρχές του 2008, ενώ η εξαγωγή των, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2006 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2012 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2011 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικός κατάλογος ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Union catalogue of academic libraries

Συλλογικός κατάλογος ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Union catalogue of academic libraries ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ' Περίληψη Μετά από μία σύντομη εισαγωγή σχετικά με τη μηχανογράφηση των βιβλιοθηκών των Ελληνικών ΑΕΙ/ΤΕΙ, αναφέρονται τα σημαντικότερα ποιοτικά και ποσοτικά πλεονεκτήματα ενός Συλλογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2013 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z39.50. Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, Μανώλης Πεπονάκης

Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z39.50. Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, Μανώλης Πεπονάκης Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z39.50 Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, Μανώλης Πεπονάκης Εισαγωγή Η ανάπτυξη και διαχείριση του καταλόγου μιας βιβλιοθήκης ήταν και εξακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2013 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2001 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη-Δουρούτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2005 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς 28 /12/2009 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008/09

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας Καθηγητής Γ. Μπώκος Μάθηµα 1 2 Το γενικό διάγραµµα ΗΙστορία Η διαχείριση της αυτοµατοποίησης και των τεχνολογιών πληροφόρησης Ο εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ vii Τετάρτη 5 Νοεμβρίου ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 8.00-9.30 Προσέλευση συνέδρων - Εγγραφές 9.00-9.30 Χαιρετισμοί 9.30-10.00 Άνοιγμα του Συνεδρίου Ν. Σταυρόπουλος, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιβλιοθηκονοµική Κοινότητα και Συλλογικοί Κατάλογοι Ευκαιρίες και Προκλήσεις 1

Ελληνική Βιβλιοθηκονοµική Κοινότητα και Συλλογικοί Κατάλογοι Ευκαιρίες και Προκλήσεις 1 . Κουης (1), Φ. Ευθυµίου (1), Π. Μπράττης (1,3), Φ. Τσιµπόγλου (1,2), Κ. Πουλή (4) (1) Οµάδα Υλοποίησης Συλλογικού Καταλόγου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ζωγράφου, Ελλάδα {kouis@telecom.ntua.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα "ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2 Πολιτική χρήσης θεµατικών επικεφαλίδων στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες ιαρκής Επιτροπή Θεµατικής Καταλογογράφησης Γενικές αρχές θεµατικής καταλογογράφησης Κάθε βιβλιοθήκη δίνει σε κάθε τεκµήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αποδοχής Κοινών Πολιτικών & Γενικού Τρόπου Λειτουργίας του Συνεργατικού Μοντέλου ILSAS

Κείμενο Αποδοχής Κοινών Πολιτικών & Γενικού Τρόπου Λειτουργίας του Συνεργατικού Μοντέλου ILSAS Κείμενο Αποδοχής Κοινών Πολιτικών & Γενικού Τρόπου Λειτουργίας του Συνεργατικού Μοντέλου ILSAS 1. Σκοπός Το ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθήκης ως υπηρεσία ILSaS (Integrated Library System as a Service),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2010 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. Κατωµέρης Προκόπιος Katomeris@nlg.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. Κατωµέρης Προκόπιος Katomeris@nlg. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Κατωµέρης Προκόπιος Katomeris@nlg.gr Μάρτιος 2007 «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων KOIN:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: ΕΤΕΚ Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου Τ.Θ. 21826 1513, Λευκωσία, Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2007 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Φιλίππου Άντρη Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ 12 ΜΑ ΙΟΥ 2014 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.ΔΙ.Π) Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE)

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE) Προτάσεις / Παρατηρήσεις επί Σχεδίου Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου Υποβολή προτάσεων / παρατηρήσεων επί του σχεδίου διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Σφακάκης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Μιχάλης Σφακάκης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (Α.Β.Ε.Κ.Τ.) Μιχάλης Σφακάκης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2000 ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

H Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA)

H Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA) H Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA) ρ. Σπύρος Μπόλης Αθήνα 24/04/2012 1 H GUnet Αστική, μη κερδοσκοπική Εταιρεία Μέλη όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Σκοποί : Συντονισμός, ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2009 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού με το νέο

Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού με το νέο Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού με το νέο Ιωάννα Αν. Κλωνάρη, Κωνστάντια Κακάλη, Κόριννα Σπυροπούλου Πάντείον Πανεπιστήμιο, Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 4. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 4. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 4 63 Κανόνες ανεισµού ανεισµός Ευέλικτος, παραµετρικός τρόπος προσδιορισµού από την βιβλιοθήκη της πολιτικής δανεισµού κατά: βιβλιοθήκη ή παράρτηµα βιβλιοθήκης, συλλογή, κατηγορία υλικού, τύπο χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών

Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών Γεωργίου Παναγιώτης panos@lis.upatras.gr Κουμούτσος Κωνσταντίνος koumoutsos@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιφιγένεια

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών TMHMA ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βάσεις εδομένων Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000 Βάση εδομένων Βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή αλληλοσυσχετιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ι. Κονετάς ΜΗΧ/ΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δημήτρης Ι. Κονετάς ΜΗΧ/ΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Δημήτρης Ι. Κονετάς ΜΗΧ/ΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Το πρόβλημα της συμβατότητας των συστημάτων με το έτος 2000. Μέθοδοι αντιμετώπισης του από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Dimitris

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα 11 Πέτρου Πατιά Γ1: Μοντέλα προπτυχιακών σπουδών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας Πηγή: Ελληνικά Α.Ε.Ι. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας.

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας. ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση Επιτροπή οργάνωσης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης προσωπικού Πρόεδρος: Χρυσή Κεραμέως- Φόρογλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Μέλη: Κλωντίνη Ξενίδου - Δέρβου, Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1999 ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης & Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 Ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Φ. Τσιμπόγλου, Α. Παλαιός, Β. Γκιούρδα

Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Φ. Τσιμπόγλου, Α. Παλαιός, Β. Γκιούρδα Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Φ. Τσιμπόγλου, Α. Παλαιός, Β. Γκιούρδα ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Υπηρεσίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας KOIN: α) Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / ΕΙΕ Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Open Data Day, ΥΔΙΜΗΔ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Η θεµατική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού µε το νέο

Η θεµατική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού µε το νέο Η θεµατική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού µε το νέο Περίληψη Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούµε στα εργαλεία θεµατικής ευρετηρίασης που έχουν αναπτυχθεί και που χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ!

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός και στόχος της εκπαίδευσης χρηστών Σύντομο Ιστορικό της Βιβλιοθήκης Γενικές Οδηγίες Α. Συλλογές της Βιβλιοθήκης Β. Υπηρεσίες Γ. Πηγές Πληροφόρησης ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Τσιµπόγλου ρ. Φ. Συντονιστής έργου Συλλογικού Καταλόγου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ιευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Κύπρου

Φίλιππος Τσιµπόγλου ρ. Φ. Συντονιστής έργου Συλλογικού Καταλόγου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ιευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Κύπρου Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών και παράλληλες δράσεις Φίλιππος Τσιµπόγλου ρ. Φ. Συντονιστής έργου Συλλογικού Καταλόγου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ιευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

þÿ O ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä Ç»¹

þÿ O ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä Ç»¹ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ O ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä Ç»¹ þÿœ ½ ±Â ÁÉÄ ² ¼¹±Â ºÀ± þÿãä ¼¹ ÅÁ³ ±

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τα10+2 Πανεπιστήμιαμέχριτο1973 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης

Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης Παρουσίαση του Έργου και των Στόχων της Μ.Ε.Α.Ε. Καθ. Μιχάλης Ξένος (Διευθυντής Μ.Ε.Α.Ε.) Επ. Υπεύθυνος Υποέργου 4 της πράξης «Ε.Α.Π.» http://meae.eap.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους.

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα έχουν αποδειχθεί οτι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Institutional Repositories, Θεσσαλονίκη 8-9 Μαΐου 2006 Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Πυρουνάκης (forky@libadm.uoa.gr) Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα