Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων (authorities) στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων (authorities) στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου."

Transcript

1 Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων (authorities) στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου. Αθηνά Παντή-Παντούδη, Σαράντος Καπιδάκης, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοϋηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης, Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοϋηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Περίληψη Οι εγγραφές καθιερωμένων όρων παίζουν σημαντικό ρόλο στην ακαδημαϊκή βιβλιοϋηκονομική κοινότητα. Εξετάσαμε αναλυτικά την κάθε ακαδημαϊκή βιβλιοϋήκη της Ελλάδας και Κύπρου, σε ότι έχει σχέση με το αντικείμενο της επεξεργασίας των εγγραφών καθιερωμένων όρων και παραθέτουμε τα αποτελέσματα της. Παρατηρήσαμε την διαφορετικότητα στην ποιότητα των εγγραφών σε κάϋε βιβλιοϋήκη και ο σημαντικότερος λόγος οφείλεται, στο ότι υφίστανται διαφορετικές ή καΰόλου πολιτικές, προκαλώντας έντονη ανομοιογένεια μεταξύ των εγγραφών και κατά συνέπεια δυσκολία στην ενιαία διαχείριση τους. Επιπλέον, επισημαίναμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την κάϋε βιβλιοϋήκη χωριστά, όπως είναι το μέγεϋος, το λογισμικό, η διάταξη, κλπ. Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας αναφέρονται στο ότι είναι σημαντική η εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού, η εφαρμογή των προτύπων, η δημιουργία δίγλωσσου ϋεματικού καταλόγου σε όλες τις βιβλιοϋήκες και η υποστήριξη των συστημάτων. Ακόμη, ϋεωρείται αναγκαία η συνεργασία των βιβλιοϋηκών και η συνέχιση των δράσεων του Συλλογικού Καταλόγου, η δημιουργία του Εϋνικού Αρχείου Καϋιερωμένων Όρων και η σύνταξη Κοινής Πολιτικής για τις εγγραφές καϋιερωμένων όρων. Διαπιστώσαμε ότι η υποστελέχωση των βιβλιοϋηκών επιτείνει την κατάσταση και ϋα πρέπει να ενδυναμωϋεί η υπηρεσία της εξειδικευμένης τήρησης των καϋιερωμένων όρων, καϋώς και να ενισχυϋεί η συνεργασία με προμηϋευτές για την απόκτηση έτοιμων εγγραφών καϋιερωμένων όρων. Λέξεις-κλειδιά: Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, Ελλάδα και Κύπρος, εγγραφές καϋιερωμένων όρων, επίπεδο ανάπτυξης των καϋιερωμένων, ποιοτική έρευνα [237]

2 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Abstract Authorities play an important role in the academic library community. We analyze each academic library in Greece and Cyprus, in regard to processing their authority records and report the results. We observed the difference in the quality of records in each library. The most important reason for creating authority records with high diversity in quality was the different policies, if any, and difficulty in their management. Moreover, we consider the factors that affect each library individually, such as its size, software, data format, etc. The main conclusions from the survey refer to the importance of training and specialization of the library staff, the adoption of standards, the creation of a bilingual subject catalog in all libraries and the support of the library systems. Furthermore, it is necessary to continue the collaboration among libraries and the activities of the Union Catalog, to create a national authority file and to agree on a common Policy for authority records. We found out the understaffing of library worsens the current situation and we should strengthen the service of keeping authorities and improve our cooperation with suppliers to obtain authority records. Keywords: Academic libraries, Greece and Cyprus, authority records, level development of authorities, qualitative research Εισαγωγή Στόχος της εργασίας είναι η αποτύπωση και βελτίωση της σημερινής κατάστασης στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και της Κύπρου, όσον αφορά στην ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων. Ειδικότερα, πραγματοποιούμε συγκριτική μελέτη, καταγράφοντας τα πρότυπα, τον τρόπο και το επίπεδο ανάπτυξης των εγγραφών καθιερωμένων όρων, καθώς και τα βήματα/διαδικασίες που ακολουθούνται ανά βιβλιοθήκη. Επιπλέον, μετράμε την ποιότητα των εγγραφών καθιερωμένων όρων. Αρχικά, παρουσιάζουμε τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση της έρευνας στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Ακόμη, αναφέραμε ενδεικτικά τις ενότητες που συμπεριλαμβάνουν τις σημαντικότερες πληροφορίες της αναλυτικής έκθεσης κάθε βιβλιοθήκης των ΑΕΙ και ΤΕΙ αντίστοιχα, σχετικά με την ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων. Στη συνέχεια, εξετάσαμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήσαμε αναλυτική έκθεση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από [238]

3 τις βιβλιοθήκες και παρουσιάσαμε τις ανάλογες συσχετίσεις, μέσα από την αναπαράσταση σε διαγράμματα. Έτσι, σε πίνακα καταγράψαμε το επίπεδο και τα πεδία που καταχωρούνται στις εγγραφές καθιερωμένων όρων ανά βιβλιοθήκη και παρουσιάσαμε το επίπεδο ανάπτυξης τους ανά κατηγορία. Η εργασία ολοκληρώνεται με συμπεράσματα και προτάσεις. Η παρούσα εργασία αποτελεί έκθεση των κυριότερων συμπερασμάτων από την διπλωματική εργασία 1, η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο για κάθε βιβλιοθήκη χωριστά. Ξεκινά με τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες των ΑΕΙ, συνεχίζει με τις βιβλιοθήκες των ΤΕΙ και ολοκληρώνει με τις βιβλιοθήκες που δεν αναπτύσσουν εγγραφές καθιερωμένων όρων. Σε κάθε βιβλιοθήκη, εξετάζονται σε χωριστές ενότητες το προσωπικό και οι τρόποι ανάπτυξης των εγγραφών καθιερωμένων όρων, οι θεματικές επικεφαλίδες, τα πεδία ανάπτυξης εγγραφών καθιερωμένων όρων και παραδείγματα αυτών, η διάταξη και το λογισμικό και κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες. Σχετική έρευνα, για τον έλεγχο των εγγραφών καθιερωμένων όρων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες του εξωτερικού, έχει σημειωθεί στη Νότια Αφρική και στις ΗΠΑ, ενώ έχουν γραφτεί αρκετές μεμονωμένες μελέτες που αντιστοιχούν στις Εθνικές βιβλιοθήκες των χωρών: Ρωσία, Κίνα, Ιαπωνία, Αυστραλία και Γερμανία. 1. Μεθοδολογία έρευνας Για τη δημιουργία και ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων συντάξαμε ένα ερωτηματολόγιο και στη συνέχεια το αποστείλαμε σε όλες τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου, προκειμένου να καταγράψουμε αναλυτικά την κατάσταση που επικρατεί σήμερα σε κάθε ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη Μεθοδολογία (Στόχος) Για την σύνταξη του ερωτηματολογίου απαιτείται πολύ καλή γνώση των βιβλιοθηκονομικών προτύπων, καθώς και πρακτική εφαρμογή πάνω στις εγγραφές καθιερωμένων όρων για την καλύτερη κατανόηση του θέματος. Με τα ερωτηματολόγια, συγκεντρώσαμε τα απαιτούμενα στοιχεία σχετικά με τις εγγραφές καθιερωμένων όρων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, επιτυγχάνοντας τα ακόλουθα αποτελέσματα: 1 Διπλωματική εργασία Διαθέσιμο στο: authorities,doc [239]

4 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1. Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με την ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες 2. Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων 3. Αξιολόγηση επιπέδου των εγγραφών καθιερωμένων όρων ανά βιβλιοθήκη 2 4. Δημιουργία επαφών και στοιχείων επικοινωνίας των ατόμων που είναι υπεύθυνοι για το συγκεκριμένο θέμα 5. Ανάπτυξη συνεργασίας με τον ΣΚΕΑΒ 3 για την καλύτερη απόδοση των εγγραφών καθιερωμένων όρων Τα στάδια της έρευνας με ερωτηματολόγιο Προ-έρευνα Για την καλύτερη κατανόηση των εγγραφών καθιερωμένων όρων ζητήσαμε αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αυτών από όλες τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Ακόμη, εξετάσαμε τις ιστοσελίδες των βιβλιοθηκών για πιθανή εύρεση πολιτικής και χρησιμοποιήσαμε τον δημόσιο κατάλογο Online Public Access Catalog' (OPAC) της κάθε βιβλιοθήκης. Επειδή δεν υπάρχει πρόσβαση στις εγγραφές καθιερωμένων όρων, παρά μόνο στη βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, χρειάστηκε να αποθηκευτούν ή να εκτυπωθούν παραδείγματα αυτών από ορισμένες βιβλιοθήκες που υπήρχε η δυνατότητα Σύνταξη του σχεδίου του ερωτηματολογίου Για ποιοτική αξιολόγηση έγιναν ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ωστόσο, δεν έλειψε και η δυνατότητα επιλογής «άλλο/α/'ες/όι» σε ορισμένες ερωτήσεις στην περίπτωση που δεν ίσχυαν οι ερωτήσεις που αποδόθηκαν. Οι ερωτήσεις χωρίστηκαν σε έξι (6) ενότητες. Η κάθε ενότητα αποτελείται από ερωτήσεις της ίδιας θεματικής κατηγορίας (π.χ. θεματικές επικεφαλίδες, επίπεδο των εγγραφών καθιερωμένων όρων, διάταξη, λογισμικό, κ.λπ.). Εκτιμήσαμε καταρχήν, το ανάλογο επίπεδο με δείκτες από το 1 έως το 5 (κατώτερο, κατώτερο-^ μεσαίο, μεσαίο, μεσαίο->πλήρες, πλήρες. Επιπλέον, δόθηκαν και παραδείγματα εγγραφών καθιερωμένων όρων σε διάταξη UNIMARC και MARC 2 Εκτίμηση με βάση τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου, τις συζητήσεις με τις βιβλιοθήκες και τις εγγραφές καθιερωμένων όρων που αποστείλανε. 3 ΣΚΕΑΒ, (Ημερομηνία πρόσβασης στις 14/5/2010). [240]

5 21. Όμως, για την καλύτερη αξιολόγηση του επιπέδου των εγγραφών καθιερωμένων όρων ζητήσαμε και αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αυτών Εγκυρότητα των απαντήσεων και ανάλυση αποτελεσμάτων Αρχικά, εντοπίσαμε το αρμόδιο πρόσωπο που ασχολείται με την εργασία των εγγραφών καθιερωμένων όρων και αποστείλαμε το ερωτηματολόγιο σε κάθε βιβλιοθήκη. Επακολούθησε η επεξεργασία των ερωτήσεων και απαντήσεων. Για το καθένα ερωτηματολόγιο δημιουργήσαμε μια συγκεντρωτική φόρμα με όλες τις ερωτήσεις και απαντήσεις, καθώς επίσης και διάφορες ερωτήσεις και σχόλια, με σκοπό να απαντηθούν από τον ερωτώμενο. Επικοινωνία υπήρξε ακόμη και με τις βιβλιοθήκες που δεν αναπτύσσουν εγγραφές καθιερωμένων όρων, για να συζητηθούν και να καταγραφούν οι λόγοι που δεν προχώρησαν στην εργασία αυτή. Ιδιαίτερη προσοχή δώσαμε στα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των εγγραφών καθιερωμένων όρων, ώστε να εκτιμηθεί το επίπεδο ανάπτυξης τους ανά βιβλιοθήκη. Στις βιβλιοθήκες που δεν έστειλαν αρκετά παραδείγματα εγγραφών δεν ήταν εύκολο να αξιολογηθεί το επίπεδο. Όμως, ζητήθηκαν και μετέπειτα δόθηκαν περισσότερες εγγραφές και συζητήθηκαν τα πεδία που χρησιμοποιούνται. Στη συνέχεια συντάξαμε την έκθεση της έρευνας. 2. Αποτελέσματα επιλεγμένων ερωτήσεων 2.1. Αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων Οι 43 ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου είναι: 43 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΕΙ ΤΕΙ ΑΛΛΕΣ Ελλάδα Κύπρος 2 1 Σύνολο Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε στις 43 ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδος και της Κύπρου, συμπεριλαμβάνοντας την ΕΒΕ και την Ακαδημία Αθηνών, τη χρονική περίοδο Απρίλιος-Μάιος Συγκεκριμένα, απαντήθηκαν όλα τα ερωτηματολόγια με παραδείγματα εγγραφών καθιερωμένων όρων για κάθε βιβλιοθήκη χωριστά. Από τις 43 βιβλιοθήκες, οι 24,

6 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 30 έδωσαν θετική απάντηση, ότι δηλαδή αναπτύσσουν εγγραφές καθιερωμένων όρων ενώ οι υπόλοιπες 13 δήλωσαν ότι δεν αναπτύσσουν. Από τις (13) οι δέκα (10) είναι βιβλιοθήκες των ΤΕΙ και οι τρεις (3) αντίστοιχα των ΑΕΙ. Οι βασικότεροι λόγοι μη ανάπτυξης των εγγραφών καθιερωμένων όρων είναι οι εξής: έλλειψη προσωπικού, τεχνικά προβλήματα ή αναβάθμιση του συστήματος, εισαγωγή μόνο βιβλιογραφικών εγγραφών και αναδρομική καταλογογράφηση. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι στα άμεσα σχέδια τους, ξεκινώντας με τις ξενόγλωσσες θεματικές επικεφαλίδες. 43 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΕΙ ΤΕΙ ΑΛΛΕΣ Άθροισμα Αναπτύσσουν ΕΚΟ Δεν αναπτύσσουν ΕΚΟ Σύνολο Συγκεντρωτική έκθεση στοιχείων Οι παρακάτω συσχετίσεις αναφέρονται στις 30 ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες που αναπτύσσουν εγγραφές καθιερωμένων όρων. Οι υπόλοιπες 13 βιβλιοθήκες (3 ΑΕΙ/10 ΤΕΙ) που δεν αναπτύσσουν, δεν συμπεριλαμβάνονται στη συγκεντρωτική έκθεση που ακολουθεί. Παρουσιάσαμε τα σημαντικότερα αποτελέσματα από τις ερώτησεις/απαντήσεις του ερωτηματολογίου με τους κυριότερους παράγοντες που τα επηρεάζουν. Απαντήσεις στην Ερώτηση 3 - Για την κατάρτιση προσωπικού 21 βιβλιοθήκες (70%) διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό για την ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων, ενώ 9 βιβλιοθήκες (30%) δεν διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό. Απαντήσεις στην Ερώτηση 4 - Για το μέγεθος προσωπικού στους καθιερωμένους όρους Α) 1 βιβλιοθήκη (3,3%) που διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για την ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων δηλώνει ότι το προσωπικό αυτό απασχολείται, μεταξύ άλλων βιβλιοθηκονομιών εργασιών, με την ανάπτυξη τους. Β) 14 βιβλιοθήκες (46,6%) δηλώνουν ότι το προσωπικό που αναπτύσσει εγγραφές καθιερωμένων όρων συμπεριλαμβάνει όλα τα άτομα που εργάζονται [242]

7 στο Τμήμα Βιβλιογραφικής Επεξεργασίας. Από τις 14, μόνο οι 7 βιβλιοθήκες (23,3%) διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ οι υπόλοιπες 7 (23,3%) όχι. Γ) 14 βιβλιοθήκες (46,6%) δηλώνουν ότι τα άτομα που αναπτύσσουν εγγραφές καθιερωμένων όρων εργάζονται στο Τμήμα Βιβλιογραφικής Επεξεργασίας, αλλά μόνο ένα μέρος του προσωπικού απασχολείται με την ανάπτυξη τους. Από τις 14, οι 12 (39,9%) διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ οι υπόλοιπες 2 (6,6%) όχι. Δ) 1 βιβλιοθήκη (3,3%) διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για την ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων και συγκεκριμένα 1 άτομο απασχολείται αποκλειστικά με την ανάπτυξη τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των βιβλιοθηκών που αναπτύσσουν εγγραφές καθιερωμένων όρων διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό. Εξειδικευμένο προσωπικό παρατηρείται κυρίως όταν μόνο ένα μέρος του απασχολείται με την ανάπτυξη τους, ενώ εργάζεται στο Τμήμα Βιβλ/κής Επεξεργασίας, καθώς επίσης και όταν το προσωπικό απασχολείται αποκλειστικά με την συγκεκριμένη εργασία. Επικρατούν δύο διαφορετικές απόψεις: > Η βιβλιοθήκη θεωρεί ότι όλα τα άτομα που εργάζονται στο Τμήμα Βιβλ/κής Επεξεργασίας είναι υπεύθυνα και για την ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων. Δηλαδή, μετά από την ολοκλήρωση κάθε βιβλιογραφικής εγγραφής δημιουργούν και τα αντίστοιχα 'authority records'. > Η βιβλιοθήκη θεωρεί ότι μόνο ένα μέρος του προσωπικού θα πρέπει να απασχολείται με την συγκεκριμένη βιβλιοθηκονομική εργασία. Το γεγονός ότι μόνο 1 άτομο απασχολείται αποκλειστικά με την ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων οφείλεται στο γεγονός ότι το μέγεθος της βιβλιοθήκης είναι μεγάλο, αλλά και το προσωπικό που διαθέτει είναι περισσότερο από άλλες βιβλιοθήκες και μπορεί να καλύπτει θέση εργασίας μόνο για την εργασία αυτή. Ο Πίνακας 1 αποτελείται από τη διάταξη και το λογισμικό της κάθε βιβλιοθήκης, το προσωπικό που απασχολείται με την ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων και το επίπεδο των εγγραφών καθιερωμένων όρων που αναπτύσσουν οι 30 βιβλιοθήκες,. Οι βιβλιοθήκες που αναπτύσσουν σε πλήρες επίπεδο τις εγγραφές τους είναι του ΑΠΟ, της ΕΒΕ και του ΠΑΜΑΚ. Παρατηρήσαμε ότι και οι 3 βιβλιοθήκες διαθέτουν λογισμικό Horizon και οι 2 από αυτές χρησιμοποιούν διάταξη MARC 21. [243]

8 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚ 0 ΜΕΓΕΘΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΗ Σ* ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ* ΕΞΕΙΔ/ΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α* Β" * ΑΚΑΔ. ΑΘΗΝΩΝ UNIMARC ADVANCE 1 ΑΤΟΜΟ χ 2 ΑΣΚΤ UNIMARC ADVANCE ΑΤΟΜΑ χ 3 ΑΠΘ MARC 21 HORIZON ΓΠΑ Γ** ** Δ» ** ΑΤΟΜΟ χ 5 UNIMARC/ MARC21 ALEPH ΑΤΟΜΑ Χ 4 ΔΠΟ UNIMARC ADVANCE ΑΤΟΜΑ χ 1 ΕΒΕ UNIMARC HORIZON ΑΤΟΜΑ χ 5 ΕΚΠΑ UNIMARC HORIZON ΌΧΙ Χ 1 ΕΜΠ UNIMARC ALEPH ΑΤΟΜΑ χ 4 ΕΑΠ UNIMARC ADVANCE ΝΑΙ χ 3 ΙΟΝΙΟ UNIMARC ADVANCE ΌΧΙ χ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ UNIMARC ADVANCE ΌΧΙ χ 1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ UNIMARC ADVANCE - 1 ΑΤΟΜΟ Χ 1 ΑΙΓΑΙΟΥ UNIMARC ADVANCE ΑΤΟΜΑ Χ 1 ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ UNIMARC ADVANCE _ 2 ΑΤΟΜΑ χ 1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ UNIMARC ADVANCE ΟΧΙ χ 2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ UNIMARC HORIZON ΟΧΙ χ 2 ΠΑΜΑΚ MARC 21 HORIZON ΑΤΟΜΟ χ 5 ΠΕΙΡΑΙΩΣ MARC 21 HORIZON ΟΧΙ χ 2 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ ΟΥ UNIMARC ADVANCE 2 ΑΤΟΜΑ χ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ UNIMARC ADVANCE ΟΧΙ χ 4 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΟΧΙ (2 ΚΡΗΤΗΣ UNIMARC ADVANCE ΑΤΟΜΑ) χ 3 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ UNIMARC HORIZON ΑΤΟΜΑ χ 3 ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΥΠΡΟΥ UNIMARC ABEKT 2 ΑΤΟΜΑ χ 1 ΚΥΠΡΟΥ 4 UNIMARC ADVANCE ΑΤΟΜΟ χ 2 ΑΤΕΙΘ MARC 21 VIRTUA ΑΤΟΜΑ χ 4 ΗΠΕΙΡΟΥ UNIMARC ADVANCE ΑΤΟΜΑ χ 3 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ UNIMARC ABEKT ΑΤΟΜΟ χ 2 ΛΑΜΙΑΣ UNIMARC ADVANCE ΌΧΙ χ 1 ΛΑΡΙΣΑΣ UNIMARC HORIZON ΑΤΟΜΑ χ 1 ΠΑΤΡΑΣ UNIMARC ABEKT ΝΑΙ χ 1 Πίνακας 1: Διάταξη, λογισμικό & προσωπικό κάθε βιβλιοθήκης ΕΠΙΠΕΔ 0 ΕΚΟ 4 Πανεπιστήμιο Κύπρου: Όλο το Τμ. Βιβλιογραφικής Επεξεργασίας αναπτύσσει εγγραφές καθιερωμένων όρων, αλλά ένα άτομο είναι υπεύθυνο για το αρχείο τους, την ανάπτυξη δίγλωσσων εγγραφών, τις παραπομπές και τις απαραίτητες διορθώσεις. [244]

9 * Στατιστικά στο ιχεία τη ς Μ ΟΠ ΑΒ 5 (2007). ** Α: Απασχολείται, μεταξύ άλλων βιβλιοθηκονομιών εργασιών με την ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων. *** Β: Όλα τα άτομα που εργάζονται στο Τμήμα Βιβλιογραφικής Επεξεργασίας. **** Γ: Μέρος του Τμ. Βιβλιογραφικής Επεξεργασίας απασχολείται με την ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων. ***** Δ: Απασχολείται αποκλειστικά με την ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων. Απαντήσεις στην Ερώτηση 5 - Για τους κανόνες Για την καθιέρωση σε ονόματα φυσικών προσώπων, συλλογικών οργάνων, συνεδρίων και τίτλων οι 19 βιβλιοθήκες (63,3%) συμβουλεύονται τους AACR2R, ενώ οι υπόλοιπες 3 (10%) τους LCRIs. Οι 8 (26,6%) από τις 30 βιβλιοθήκες συμβουλεύονται τους AACR2R & LCRIs. Απαντήσεις στην Ερώτηση 6 και 8 - Για τις κατηγορίες & πεδία ανάπτυξης καθιερωμένων όρων Οι ερωτήσεις 6 και 8 αφορούν την ανάπτυξη εγγραφών καθιερωμένων όρων σε ονόματα και τίτλους και σε γεωγραφικά ονόματα. Με βάση αυτές τις εγγραφές που απόστειλαν, κατατάσσουμε τις βιβλιοθήκες σε 5 επίπεδα. Οι 11/30 βιβλιοθήκες (36,6%) που ανήκουν στο επίπεδο (1) δεν αναπτύσσουν καθόλου γεωγραφικά ονόματα. Οι 6/30 βιβλιοθήκες (19,9%) που βρίσκονται στο επίπεδο (2) δεν ακολουθούν όλες τις απαραίτητες πηγές και δεν χρησιμοποιούν καθόλου τους κανόνες 'LCRIs'. Εξαιρείται η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου που χρησιμοποιεί όλα τα απαιτούμενα πρότυπα και ακολουθεί διάφορες πληροφοριακές πηγές, όπως είναι οι εγκυκλοπαίδειες, το διαδίκτυο, κλπ. Οι 6/30 βιβλιοθήκες (19,9%) που ανήκουν στο μεσαίο επίπεδο (3) χρησιμοποιούν τους κανόνες LCRIs, αλλά δεν ακολουθούν πολλές πληροφοριακές πηγές. Οι 4/30 βιβλιοθήκες (13,3%) που βρίσκονται στο μεσαίο προς πλήρες επίπεδο (4), φαίνεται ότι ακολουθούν όσο το δυνατόν πιστά τα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα, χωρίς βέβαια να χρησιμοποιούν πολλές πληροφοριακές πηγές. Οα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί, ότι η βιβλιοθήκη της Παντείου βρίσκεται στο επίπεδο (4) μόνο για την ανάπτυξη των θεματικών όρων. Το ίδιο ισχύει και για τη βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙΟ και συγκεκριμένα μόνο για τα ελληνικά θέματα. Οι βιβλιοθήκες που ανήκουν στο πλήρες επίπεδο (5) είναι τρεις (9,9%) και συμπεραίνεται, ότι ακολουθούν όλες τις απαραίτητες 5 ΜΟΠΑΒ, (Ημερομηνία πρόσβασης: 14/5/2010).

10 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών πηγές και χρησιμοποιούν πολύτιμα εργαλεία για την ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων (πχ. εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, διαδίκτυο, βάσεις για καθιέρωση των γεωγραφικών ονομάτων, κλπ.). Επιπλέον, διακρίνεται η ομοιομορφία που υπάρχει στις εγγραφές καθώς και η πληρότητα στην ανάπτυξη τους. Ο Πίνακας 2 αποτελείται από το επίπεδο των εγγραφών καθιερωμένων όρων που αναπτύσσουν οι 30 βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβάνοντας τα πεδία που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη τους, ανάλογα με τη διάταξη της κάθε βιβλιοθήκης. Το Διάγραμμα 1 αναφέρεται στις 30 βιβλιοθήκες, καταγράφοντας αναλυτικά το επίπεδο ανάπτυξης των εγγραφών καθιερωμένων όρων σε επικεφαλίδες φυσικών προσώπων, συλλογικών οργάνων, συνεδρίων, γεωγραφικών ονομάτων, σειρών, ομοιόμορφων τίτλων, ονομάτων/τίτλων και θεμάτων. Οι τιμές κυμαίνονται από το 1 έως το 5 και βασίζονται στα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα εγγραφών που στάλθηκαν από τις βιβλιοθήκες. [246]

11 MM ΒβΛΙΟΟΗΚΕΣ AO/TEJ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΟ U Ν MARC MARC 21 ΑΚΑΔΗΜΙΑ AOHNON 4ΧΧ- 2ΧΧ β XX 1Χ> ΧΧ 7ΧΧ 5ΧΧ 2 Χ Χ χ ΑΣΚΤ 3 χ χ χ χ χ χ ' ΑΠΟ 5 χ χ χ χ X Χ X * Χ ΓΠΑ" χ χ χ χ χ χ im 1 χ χ 8E 5 χ χ χ χ χ χ χ χ χ ΕΚΠΑ 1 χ χ χ ΕΜΠ χ χ χ χ X' " ΕΑΠ 3 χ χ IOHC 3 χ χ χ χ χ χ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 1 χ χ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 1 χ χ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 χ χ ΔΥ7 1 χ χ χ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6ΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 χ χ χ KIANNWQN 2 χ χ χ ΠΑΜΑΚ 5 χ χ χ χ χ χ χ Χ χ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2 χ χ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1 χ ΠΑΗΤΕΙΟ Λ χ χ χ χ χ χ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕ» ΚΡΗΤΗΣ 3 χ χ χ χ ΧΑΡΟΚΟΠΕ» 3 χ χ χ mono ΚΎΠΡΟΥ χ ΚΥΠΡΟΥ 2 χ χ ΑΤΕ» χ χ χ χ ΗΠΕΡΟΥ 3 χ χ χ χ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2 χ ΛΑΜΙΑΣ χ χ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 χ χ ΠΑΤΡΑΣ 1 χ Πίνακας 2: Επίπεδο και πεδία που καταχωρούνται στις εγγραφές καθιερωμένων όρων ανά βιβλιοθήκη * Τα θέματα τέχνης αναπτύσσονται σε πλήρες επίπεδο. ** Οι θεματικές επικεφαλίδες καθιερώνονται σε διάταξη MARC21 και τα ονόματα σε UNIMARC. *** Πεδίο 7ΧΧ μόνο για τα δίγλωσσα ονόματα. **** Ισχύει μόνο για τα θέματα. ***** Ισχύει μόνο για τα ελληνικά θέματα. [247]

12 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Διάγραμμα 1: Επίπεδο των εγγραφών καθιερωμένων όρων ανά κατηγορία ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5 Απαντήσεις στην Ερώτηση 10 - Για την γλώσσα των θεματικών επικεφαλίδων 6 βιβλιοθήκες καθιερώνουν τις θεματικές επικεφαλίδες στην ελληνική γλώσσα 5 βιβλιοθήκες καθιερώνουν τις θεματικές επικεφαλίδες στην αγγλική γλώσσα 19 βιβλιοθήκες καθιερώνουν τις θεματικές επικεφαλίδες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Απαντήσεις στην Ερώτηση 12 - Για τις πηγές και τα πρότυπα Σε 25 βιβλιοθήκες που έχουν ελληνικό ή δίγλωσσο θεματικό κατάλογο, οι πηγές που χρησιμοποιούνται φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. [248]

13 ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΩΝ ΕΒΕ, Πλ. εργαλ., Αλλες Βιβλιοθ. & Μετάφραση LCSH ΕΒΕ Πλ. εργαλεία & Άλλες Βιβλιοθήκες Π Μετάφραση LCSH, ΕΒΕ Μετάφραση LCSH ΕΒΕ Ε3 Πλ. εργαλεία & Άλλες Βιβλιοθήκες Πλ. Εργαλεία & Μετάφραση LCSH EUROVOC Δεν απάντησε Διάγραμμα 2: Πρότυπα / πηγές που χρησιμοποιούνται για την καθιέρωση των θεματικών επικεφαλίδων. Απαντήσεις στην Ερώτηση 13 - Για τις παραπομπές Σε 25 βιβλιοθήκες που έχουν ελληνικό ή δίγλωσσο θεματικό κατάλογο, στο δίγλωσσο θέμα, όταν ο θεματικός όρος στη βιβλιογραφική εγγραφή είναι ελληνικός, ο 5 βιβλιοθήκες (20%) δημιουργούν παραπομπή βλέπε με αντίστοιχο όρο στην αγγλική ο 7 βιβλιοθήκες (28%) δημιουργούν παραπομπή βλέπε επίσης με αντίστοιχο όρο στην αγγλική ο 3 βιβλιοθήκες (12%) δημιουργούν ισότιμους όρους για θέματα και γεωγραφικά ονόματα (πεδίο 7ΧΧ) ο 10 βιβλιοθήκες (40%) - τίποτα από τα παραπάνω Ο μεγαλύτερος αριθμός των βιβλιοθηκών που διαθέτει δίγλωσσο ή μόνο ελληνικό θεματικό κατάλογο δεν δημιουργεί παραπεμπτικές επικεφαλίδες και γι' αυτό βρίσκεται στο επίπεδο (1). Οι υπόλοιπες βιβλιοθήκες ακολουθούν δική τους πολιτική (βλέπε, βλέπε επίσης και επικεφαλίδες διασύνδεσης). [249]

14 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 3.Συμπεράσματα Στη συγκεκριμένη εργασία, αναλύσαμε την κάθε περίπτωση των βιβλιοθηκών κι εκτιμήσαμε το επίπεδο ανάπτυξης των εγγραφών καθιερωμένων όρων, με βάση τα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αυτών από κάθε βιβλιοθήκη χωριστά. Τα συμπεράσματα προκύπτουν μέσα από συζητήσεις με τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, τις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο, καθώς και την αποστολή των εγγραφών καθιερωμένων όρων. Παρατηρήσαμε, ότι ο αριθμός των βιβλιοθηκών που αναπτύσσει τις εγγραφές καθιερωμένων όρων σε πλήρες επίπεδο είναι πολύ μικρός. Βέβαια, υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κάθε βιβλιοθήκη χωριστά, όπως είναι το μέγεθος της συλλογής, ο αριθμός που εξυπηρετεί, αν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, το λογισμικό και η διάταξη. Το λογισμικό και η διάταξη παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα, οι βιβλιοθήκες που διαθέτουν λογισμικό ΑΒΕΚΤ αποφεύγουν τη δημιουργία παραπομπών, γιατί δεν υποστηρίζεται η αναζήτηση τους. Όσον αφορά στη διάταξη, οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούν το UNIMARC θεωρούν ότι είναι πολύ λειτουργικό για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, αλλά εκτιμάται ότι δεν έχουν ενεργοποιήσει όλα τα απαιτούμενα πεδία για την ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων, σε αντίθεση με τη διάταξη MARC 21. Επίσης, οι βιβλιοθήκες έχουν εκφράσει τη δυσκολία αντιστοίχησης των πεδίων UNIMARC/MARC 21 και αυτό συμβαίνει κατά τη διαδικασία καταχώρησης μιας εγγραφής που εντοπίζεται στην βάση της LC. Οι βιβλιοθήκες που έχουν διάταξη UNIMARC αποφεύγουν να κατεβάζουν τις εγγραφές από την LC, γιατί είναι πολύ χρονοβόρα διαδικασία και έτσι τις καταχωρούν χειρωνακτικά. Όσον αφορά στο προσωπικό, εντοπίσαμε ότι ανάλογα με το μέγεθος της κάθε βιβλιοθήκης εξαρτάται και ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στη συγκεκριμένη εργασία. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι όλες οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες βρίσκονται σε μία μεταβατική κατάσταση εξαιτίας της διακοπής των συμβασιούχων που έχουν βελτιώσει σημαντικά τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών. Σε ορισμένες βιβλιοθήκες μάλιστα, σταμάτησε η ανάπτυξη των εγγραφών καθιερωμένων όρων, λόγω του ότι δεν υφίσταται πλέον θέση εργασίας που να συνεχίσει το έργο αυτό. Τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης θα φανούν σε μελλοντικές αναζητήσεις και προσπάθειες βελτίωσης των εγγραφών. Σχετικά με τις θεματικές επικεφαλίδες, θα ήταν καλό να υπάρχει η δυνατότητα δίγλωσσου θεματικού καταλόγου σε όλες τις βιβλιοθήκες, έτσι [250]

15 ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ομοιομορφία μεταξύ τους. Η δημιουργία ενός αρχείου καθιερωμένων όρων θα πρέπει να περιλαμβάνει καθιερωμένους όρους και στις δύο γλώσσες συσχετισμένους μεταξύ τους. ο Μοντέλο εγγραφών καθιέρωσης Εγγραφή Α 2χχ (UNIMARC) ή lxx (USMARC) Ελληνικός όρος 7χχ (UNI/US MARC) Αντίστοιχος όρος στην αγγλική Εγγραφή Β 2χχ (UNIMARC) ή lxx (USMARC) Αγγλικός όρος 7χχ (UNI/US MARC) Αντίστοιχος όρος στην ελληνική Το παραπάνω μοντέλο εξασφαλίζει δίγλωσσο θησαυρό με ισχυρή συνδετική δομή και δίνει τη δυνατότητα ελέγχου βιβλιογραφικών εγγραφών που είτε περιλαμβάνουν θεματικές επικεφαλίδες στην μία γλώσσα, είτε στην άλλη είτε και στις δύο. 6 Επιπλέον, εντοπίσαμε τις 23 βιβλιοθήκες (76,6%) που δεν έχουν συνεργαστεί με κάποιον προμηθευτή για την απόκτηση έτοιμων εγγραφών καθιερωμένων όρων. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι δεν υπάρχει πλέον χρηματοδότηση που να ενισχύσει τέτοιου είδους συνεργασίες. Δύο (2) βιβλιοθήκες (6,6%) που συνεργάστηκαν με κάποιον προμηθευτή δεν ήταν ευχαριστημένες και διέκοψαν τη συνεργασία τους, ενώ τρεις (3) άλλες βιβλιοθήκες (9,9%) ήθελαν μόνο να αποκτήσουν έτοιμες εγγραφές από την LC, χωρίς να τους παρέχεται πρόγραμμα συνεχιζόμενης ενημέρωσης. Ας σημειωθεί, ότι μόνο δύο (2) βιβλιοθήκες (6,6%) συνεχίζουν τη συνεργασία τους με κάποιον προμηθευτή και ενημερώνονται για τις αλλαγές και αναθεωρήσεις που υπάρχουν στις εγγραφές. Οι προκλήσεις, οι προτάσεις και οι στόχοι όλων των βιβλιοθηκών έχουν κοινά στοιχεία όπως είναι ο ενιαίος κατάλογος για τις βιβλιογραφικές αλλά και για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων, ώστε να επιτυγχάνεται ο έλεγχος στα αρχεία των καθιερωμένων όρων, να επιτρέπεται η κοινή χρήση στις εγγραφές και να μειώνεται το κόστος. Επισημαίνεται λοιπόν, ότι η ακεραιότητα και η λειτουργικότητα βασίζεται στη συνεργατική καταλογογράφηση, στην ποιότητα και τον έλεγχο των εγγραφών αλλά και των αρχείων καθιερωμένων όρων (Sitas and Kapidakis, 2008). 6 Έκθεση ομάδας εργασίας σύνταξης βιβλιοθηκονομιών προδιαγραφών για τον Συλλογικό Κατάλονο, 1997, (Ημερομηνία πρόσβασης: 14/5/2010). [25,]

16 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 4. Προτάσεις 1. Υπάρχουν ποιοτικές βάσεις για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων, που έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο, την Εθνική Βιβλιοθήκη, το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης για τα ελληνικά θέματα, το Γεωπονικό, το Πάντειο Πανεπιστήμιο για τα θέματα, την ΑΣΚΤ για τα θέματα τέχνης, κ.ά. Για τον λόγο αυτό, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία αμιγές αρχείου για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων, διαθέσιμο σε όλους. 2. Αναγκαία συνεργασία όλων των βιβλιοθηκών με τον ΣΚΕΑΒ για τη δημιουργία Κοινής Πολιτικής, τη δημιουργία Εθνικού Αρχείου Καθιερωμένων Όρων και την ανάπτυξη ξεχωριστής βάσης για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων. Η ΕΒΕ θα συμμετέχει στο Εθνικό Αρχείο Καθιερωμένων Όρων. 3. Επιπλέον, ο ΣΚΕΑΒ 7 θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την εφαρμογή συστήματος ανατροφοδοσίας 'MASTER' για την υλοποίηση ενός ενιαίου καταλόγου των βιβλιοθηκών, ώστε να μπορούν να τροφοδοτούνται και να ενημερώνονται τακτικά από αυτόν. Ο εναλλακτικός αυτός τύπος του Κύριου Συλλογικού Καταλόγου (Master Union Catalogue) θεωρείται 'καλύτερος', γιατί οι εγγραφές πρωτοδημιουργούνται στον κεντρικό και ακολούθως εισάγονται στους τοπικούς καταλόγους. Όσον αφορά στη διαδικασία των στατιστικών για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων, θα ήταν προτιμότερο να οριστεί ένας υπεύθυνος από κάθε βιβλιοθήκη χωριστά, ο οποίος θα συγκεντρώνει τα στατιστικά στοιχεία των εγγραφών και σε συνεργασία με την ΕΒΕ και τον ΣΚΕΑΒ να δημιουργηθεί το εθνικό αρχείο καθιερωμένων όρων. 4. Η ΕΒΕ, από τότε που έκδωσε το CD-ROM έχει βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο στις εγγραφές καθιερωμένων όρων που διαθέτει. Θα ήταν λοιπόν προτιμότερο, να δίνει τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις βιβλιοθήκες μέσω διαδικτύου, στους ενημερωμένους καθιερωμένους όρους. 5. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σημειωθεί, ότι ο Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών έχει ήδη συντάξει κανόνες για τη δημιουργία αρχείων καθιερωμένων όρων. 8 Η συνεργασία, ο συντονισμός και η ενοποίηση μεταξύ των ακαδημαϊκών, δημοσίων βιβλιοθηκών, της ΕΒΕ, καθώς και του ΣΚΕΑΒ, θεωρούνται απαραίτητα συστατικά για να συνταχθεί μια ενιαία πολιτική, αλλά και να αναπτυχθεί μια ξεχωριστή βάση για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων και εν συνεχεία, να εφαρμοστεί από όλες τις βιβλιοθήκες. 7 8 Τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Παντελή Μπρόπτη (19/6/2009). ΣΚΔΒ, (Ημερομηνία πρόσβασης: 15/5/2010). [252]

17 Βιβλιογραφία Έκθεση ομάδας εργασίας σύνταξης βιβλιοθηκονομιών προδιαγραφών για τον Συλλογικό Κατάλογο, 1997, (Τελευταία πρόσβαση στις 14/5/2010). ΜΟΠΑΒ. Διαθέσιμο στο: (Τελευταία πρόσβαση στις 14/5/2010). Μπράπης, Π.Α Παρατηρήσεις και προβλήματα στη βάση του ΣΚΕΑΒ. Ανακοίνωση στη διημερίδα, «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: υπηρεσίες και εργαλεία στη διάθεση χρηστών και βιβλιοθηκονόμων». Αθήνα, 7-8 Μάιου 2007, ΕΜΠ. Παντή-Παντούδη, Α Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου. Διπλωματική εργασία στα πλαίσια του ΠΜΣ στην Επιστήμη της Πληροφορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Διαθέσιμο στο: authorities.doc Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών (ΣΚΔΒ). Διαθέσιμο στο: (Τελευταία πρόσβαση στις 15/5/2010). ΣΚΕΑΒ. Διαθέσιμο στο: (Τελευταία πρόσβαση στις 14/5/2010). Hu, L. [et al.] Chinese Name authority control in Asia: an overview. Cataloguing & Classification Quarterly, 39 (1-2): Kinetica Advisory Committee Final report of the expert advisory group on authority record delivery. Kinetica Advisory Committee meeting, KAC/2002/2/11,7-9 August. Kulygina, N Authority control in a multilanguage catalogue: russian experience. Word Library and Information Congress: 71th IFLA general conference and council "Libraries: a voyage of discovery". Oslo, Norway, August. Διαθέσιμο στο: (Τελευταία πρόσβαση στις 14/5/2010). Lavrenova, Ο.Α National authority file of the russian geographic names. Word Library and Information Congress: 71th IFLA general conference and council " Libraries: a voyage of discovery". Oslo, Norway, August. Διαθέσιμο στο: (Τελευταία πρόσβαση στις 14/5/2010). Marais, Η Authority control in an academic library consortium using a union catalogue maintained by a central office for authority control. Theses for the degree of Doctor of Literature and Philosophy in the subject of Information Science, University of South Africa. [253]

18 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών MeGmer, G The German Name Authority File (PND) in the Union Catalogue: principles experiences and costs. International Conference on Authority Control, June Διαθέσιμο στο: eng.pdf (Τελευταία πρόσβαση στις 15/5/2010). Sitas, Α. and Kapidakis S Duplicate detection algorithms of bibliographic descriptions. Library Hi Tech, 26 (2): [254]

Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS

Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS Ο Σ.Ε.Α.Β. στα πλαίσια της Πρόσκλησης 21.1 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Πανεπιστηµίων ΤΕΙ),

Διαβάστε περισσότερα

6 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

6 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 6 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 6η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2011 και περιέχει τις βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 1η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε το 2007, ενώ η εξαγωγή των, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση των Βιβλιογραφικών Καταλογών των Ελληνικών Βιβλιοθηκών μέσω ποσοτικής αξιολόγησης

Αναβάθμιση των Βιβλιογραφικών Καταλογών των Ελληνικών Βιβλιοθηκών μέσω ποσοτικής αξιολόγησης Αναβάθμιση των Βιβλιογραφικών Καταλογών των Ελληνικών Βιβλιοθηκών μέσω ποσοτικής αξιολόγησης Μπράττης Παντελής*, Κουής Δημήτριος**, Ευθυμίου Φωτεινή** * Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr Ομοιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διορθώσεων θεµατικών επικεφαλίδων Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή Το µέγεθος του αρχείου καθιερωµένων εγγραφών και

Διαβάστε περισσότερα

1998-99. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

1998-99. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1998-99 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1999 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008

Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008 Αθήνα 15/07/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Γ ΚΠΣ 1.1. Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Ενταγμένα Εργα

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Συνεργασία Βιβλιοθηκών: Εθνικό, τοπικό, διαθεματικό επίπεδο»

Ημερίδα «Συνεργασία Βιβλιοθηκών: Εθνικό, τοπικό, διαθεματικό επίπεδο» Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων : συνεργατική δράση και προοπτική Θεσσαλονίκη, 5η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου 29 Μαΐου 2008 Ημερίδα «Συνεργασία : Εθνικό, τοπικό, διαθεματικό επίπεδο» Αικατερίνη Κεράστα, υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές

«Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές «Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες» Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα Ομάδα Υλοποίησης Συλλογικού Καταλόγου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ 0 Συλλογικός Κατάλογος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έφερε στην επιφάνεια τα λάθη της επεξεργασίας υλικού και την αναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 2 η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε στις αρχές του 2008, ενώ η εξαγωγή των, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ»

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» «Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» o Πρόγραμμα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ (ΑΒΕΚΤ) Ανάπτυξη του Λογισμικού Πορεία εξέλιξης Στόχοι Συστήματος Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστές φοιτητές, ιδρύματα και εκπαιδευτικό προσωπικό: έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2009/10

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστές φοιτητές, ιδρύματα και εκπαιδευτικό προσωπικό: έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2009/10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 11 / 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστές φοιτητές, ιδρύματα και εκπαιδευτικό προσωπικό: έναρξη ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2006 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικός κατάλογος ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Union catalogue of academic libraries

Συλλογικός κατάλογος ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Union catalogue of academic libraries ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ' Περίληψη Μετά από μία σύντομη εισαγωγή σχετικά με τη μηχανογράφηση των βιβλιοθηκών των Ελληνικών ΑΕΙ/ΤΕΙ, αναφέρονται τα σημαντικότερα ποιοτικά και ποσοτικά πλεονεκτήματα ενός Συλλογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

5 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 5 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 5η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε στις αρχές του 2010, ενώ η εξαγωγή των εγγραφών, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός και Προοπτικές των Υπηρεσιών του Συλλογικού Καταλόγου και του Δικτύου Διαδανεισμού των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Απολογισμός και Προοπτικές των Υπηρεσιών του Συλλογικού Καταλόγου και του Δικτύου Διαδανεισμού των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Απολογισμός και Προοπτικές των Υπηρεσιών του Συλλογικού Καταλόγου και του Δικτύου Διαδανεισμού των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δημήτρης Κουής, Φωτεινή Ευθυμίου, Παντελής Μπράττης, Απόστολος Παλαιός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2011 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2012 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

«Παρατηρήσεις και προβλήµατα. Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ

«Παρατηρήσεις και προβλήµατα. Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ «Παρατηρήσεις και προβλήµατα στη βάση του ΣΚΕΑΒ» Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ pbrattis@unioncatalog.gr 1 Εισαγωγή - Στόχος ΣΚΕΑΒ η δηµιουργία ενιαίου καταλόγου, µε µια

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z39.50. Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, Μανώλης Πεπονάκης

Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z39.50. Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, Μανώλης Πεπονάκης Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z39.50 Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, Μανώλης Πεπονάκης Εισαγωγή Η ανάπτυξη και διαχείριση του καταλόγου μιας βιβλιοθήκης ήταν και εξακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα. 1 Λειτουργία και χρήση του καταλόγου OPAC. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής μέσα στα πλαίσια που καθορίζει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2013 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2013 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2001 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη-Δουρούτη,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς 28 /12/2009 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008/09

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2005 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ vii Τετάρτη 5 Νοεμβρίου ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 8.00-9.30 Προσέλευση συνέδρων - Εγγραφές 9.00-9.30 Χαιρετισμοί 9.30-10.00 Άνοιγμα του Συνεδρίου Ν. Σταυρόπουλος, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας Καθηγητής Γ. Μπώκος Μάθηµα 1 2 Το γενικό διάγραµµα ΗΙστορία Η διαχείριση της αυτοµατοποίησης και των τεχνολογιών πληροφόρησης Ο εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου Εισαγωγικός Οδηγός Το έργο Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων & Ψηφιακού Περιεχομένου Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου To

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α.

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α. Συγκριτική Απεικόνιση Βάσεων Εισαγωγής 2015 και 2014 μεταξύ των Τμημάτων του Ο.Π.Α. και των αντίστοιχών τους Διαχρονική εξέλιξη Βάσεων Εισαγωγής αντίστοιχων Τμημάτων Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα "ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2 Πολιτική χρήσης θεµατικών επικεφαλίδων στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες ιαρκής Επιτροπή Θεµατικής Καταλογογράφησης Γενικές αρχές θεµατικής καταλογογράφησης Κάθε βιβλιοθήκη δίνει σε κάθε τεκµήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα μέτρησης ποιότητας βιβλιοθηκών: μια εφαρμογή του μοντέλου Servqual σε εθνική κλίμακα

Μοντέλα μέτρησης ποιότητας βιβλιοθηκών: μια εφαρμογή του μοντέλου Servqual σε εθνική κλίμακα Μοντέλα μέτρησης ποιότητας βιβλιοθηκών: μια εφαρμογή του μοντέλου Servqual σε εθνική κλίμακα Αγγελική Γιαννοπούλου Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών, agianop@upatras.gr Ο σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â.

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-02 þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà»

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αποδοχής Κοινών Πολιτικών & Γενικού Τρόπου Λειτουργίας του Συνεργατικού Μοντέλου ILSAS

Κείμενο Αποδοχής Κοινών Πολιτικών & Γενικού Τρόπου Λειτουργίας του Συνεργατικού Μοντέλου ILSAS Κείμενο Αποδοχής Κοινών Πολιτικών & Γενικού Τρόπου Λειτουργίας του Συνεργατικού Μοντέλου ILSAS 1. Σκοπός Το ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθήκης ως υπηρεσία ILSaS (Integrated Library System as a Service),

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιβλιοθηκονοµική Κοινότητα και Συλλογικοί Κατάλογοι Ευκαιρίες και Προκλήσεις 1

Ελληνική Βιβλιοθηκονοµική Κοινότητα και Συλλογικοί Κατάλογοι Ευκαιρίες και Προκλήσεις 1 . Κουης (1), Φ. Ευθυµίου (1), Π. Μπράττης (1,3), Φ. Τσιµπόγλου (1,2), Κ. Πουλή (4) (1) Οµάδα Υλοποίησης Συλλογικού Καταλόγου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ζωγράφου, Ελλάδα {kouis@telecom.ntua.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2010 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός και προοπτικές των υπηρεσιών του Συλλογικού Καταλόγου και του Δικτύου Διαδανεισμού των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Απολογισμός και προοπτικές των υπηρεσιών του Συλλογικού Καταλόγου και του Δικτύου Διαδανεισμού των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Απολογισμός και προοπτικές των υπηρεσιών του Συλλογικού Καταλόγου και του Δικτύου Διαδανεισμού των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δημήτρης Κουής, Φωτεινή Ευθυμίου, Παντελής Μπράττης, Απόστολος Παλαιός

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: ΕΤΕΚ Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου Τ.Θ. 21826 1513, Λευκωσία, Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

þÿä  ¹±Æ ÁµÄ¹ºÌÄ Ä±Â

þÿä  ¹±Æ ÁµÄ¹ºÌÄ Ä±Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä Ä Å Ã þÿãä ¹±Çµ Á¹Ã Ä Â µäµáìä ı þÿä  ¹±Æ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Γεώργιος Ζάχος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Γεώργιος Ζάχος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11ΕΡΙΛΗΨΗ Γεώργιος Ζάχος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Στην εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων KOIN:

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. Κατωµέρης Προκόπιος Katomeris@nlg.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. Κατωµέρης Προκόπιος Katomeris@nlg. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Κατωµέρης Προκόπιος Katomeris@nlg.gr Μάρτιος 2007 «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και προοπτικές

Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και προοπτικές Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και προοπτικές Δ. Κούης, Φ. Τσιμπόγλου, Θ. Ασπρογέρακα, Α. Παλαιός, Α. Φραγκούλη, Φ. Ευθυμίου, Γ. Βουγιουκλής Εισαγωγή Μέσω της χρηματοδότησης του ΕΠΕΑΕΚ Ι ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Φιλίππου Άντρη Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2009 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΤΟ ΚΑΠΜΝΙΣΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Κατσαρής Γιάγκος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια και Ανοικτή Πρόσβαση: Διάλογος για την Ανάπτυξη της Επιστημονικής Γνώσης

Ψηφιακά Αποθετήρια και Ανοικτή Πρόσβαση: Διάλογος για την Ανάπτυξη της Επιστημονικής Γνώσης Ψηφιακά Αποθετήρια και Ανοικτή Πρόσβαση: Διάλογος για την Ανάπτυξη της Επιστημονικής Γνώσης Γιάννης Ιωαννίδης Καθηγητής ΕΚΠΑ Πρόεδρος Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» Αθήνα, 15 Ιουνίου 2015 1 Από τις κλασσικές

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ 12 ΜΑ ΙΟΥ 2014 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.ΔΙ.Π) Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2007 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS - Integrated Library System as Service): Από την ιδέα στην πράξη

Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS - Integrated Library System as Service): Από την ιδέα στην πράξη Εξαμηνιαία Επιστημονική Έκδοση Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) http://healjournal.seab.gr Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS - Integrated Library System

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Πέτρος Κωσταγιόλας λέκτορας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο pkostagiolas@ionio.gr (26610-87402 & 6944 456336)

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE)

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE) Προτάσεις / Παρατηρήσεις επί Σχεδίου Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου Υποβολή προτάσεων / παρατηρήσεων επί του σχεδίου διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11 Από την

Διαβάστε περισσότερα

Ασπασία Τόγια Ελευθερία Κοσέογλου

Ασπασία Τόγια Ελευθερία Κοσέογλου 9.4.1 Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ευρετηρίου Ελληνικών Επιστημονικών Περιοδικών Εκδόσεων της Πράξης ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑNΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β. Ασπασία Τόγια Ελευθερία Κοσέογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό κατά τη λήξη του ακαδηµαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ O Σ.Ε.Α.Β. Οριζόντια συνεργατική δομή μέλη όλα τα ελληνικά Α.Ε.Ι. (24 Παν., 16 ΤΕΙ) άλλες συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 4. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 4. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 4 63 Κανόνες ανεισµού ανεισµός Ευέλικτος, παραµετρικός τρόπος προσδιορισµού από την βιβλιοθήκη της πολιτικής δανεισµού κατά: βιβλιοθήκη ή παράρτηµα βιβλιοθήκης, συλλογή, κατηγορία υλικού, τύπο χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία δημοτικών βιβλιοθηκών: προβλήματα και προοπτικές

Συνεργασία δημοτικών βιβλιοθηκών: προβλήματα και προοπτικές Εθνικό Κέντρο Βιβλίου Συνεργασία δημοτικών βιβλιοθηκών: προβλήματα και προοπτικές Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Μαρία Κορκίδη Εκρηκτική συσσώρευση της γνώσης Αποτύπωσή της σε διάφορες μορφές Χρήση νέων τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2000 ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

H Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA)

H Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA) H Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA) ρ. Σπύρος Μπόλης Αθήνα 24/04/2012 1 H GUnet Αστική, μη κερδοσκοπική Εταιρεία Μέλη όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Σκοποί : Συντονισμός, ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

E-metrics στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

E-metrics στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες E-metrics στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Δήμητρα Τσάμη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Ιωάννινα Περίληψη Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στις μέρες μας παρέχουν ένα πλήθος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2008/09

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2008/09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2008/09 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση ΕΒΙΒΑ με E-LIS, LISA, LISTA, WEB OF

Σύγκριση ΕΒΙΒΑ με E-LIS, LISA, LISTA, WEB OF 1 Εισαγωγή - Ιστορική αναδρομή Αριθμητικά δεδομένα Από το ΑΒΕΚΤ στο DSpace Από Unimarc σε Dublin Core Σύγκριση ΕΒΙΒΑ με E-LIS, LISA, LISTA, WEB OF SCIENCE και SCOPUS Μελλοντικά σχέδια 2 Χρονική κάλυψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Σφακάκης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Μιχάλης Σφακάκης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (Α.Β.Ε.Κ.Τ.) Μιχάλης Σφακάκης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού με το νέο

Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού με το νέο Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού με το νέο Ιωάννα Αν. Κλωνάρη, Κωνστάντια Κακάλη, Κόριννα Σπυροπούλου Πάντείον Πανεπιστήμιο, Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Β.Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος Σ.Ε.Α.Β. Ημερίδα με θέμα: «Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιφιγένεια

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση ποσοτικών δεδομένων: Θέματα προς συζήτηση. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ

Τεκμηρίωση ποσοτικών δεδομένων: Θέματα προς συζήτηση. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Τεκμηρίωση ποσοτικών δεδομένων: Θέματα προς συζήτηση Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Θέματα συζήτησης 1. Αντικείμενα τεκμηρίωσης 2. Δομή Nesstar Server 3. Πεδία για την τεκμηρίωση του Study Description.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών TMHMA ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βάσεις εδομένων Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000 Βάση εδομένων Βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή αλληλοσυσχετιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: Συγγραφική Ομάδα

Τίτλος εργασίας: Συγγραφική Ομάδα Τίτλος εργασίας: Συγκριτική ανάλυση αποτελεσμάτων (swot analysis) μέτρησης ικανοποίησης φοιτητών και εξωτερικής αξιολόγησης (μέσω ΑΔΙΠ), τμήματος ΑΕΙ Τ.Τ. (Τεχνολογικού Τομέα). Συγγραφική Ομάδα Μαρία Σιγάλα,

Διαβάστε περισσότερα