Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος ΝΟΜΟΣ Ω /ΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ. : ΙΕΥΘΥΝΣΗ:. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ: ΑΣΕΠ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΟΥΛΙΟΥ 6 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ Ταχ. /νση: Τ.Κ ΦΑΞ: Πληροφορίες: Στρ. Καριοφύλλης Τηλέφωνο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης εβδοµηντατριών (73) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του ήµου Ροδίων, ϖου εδρεύει στη Ρόδο Έχοντας υϖόψη: 1. Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όϖως ισχύει µετά τις τροϖοϖοιήσεις και συµϖληρώσεις των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/ Την 46976/ Εγκριτική της ϖρόσληψης Πράξη της Τριµελούς εξ Υϖουργών Εϖιτροϖής της ϖαρ.1 του άρθρου 2 της υϖ αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισµών και ϖροσλήψεων στο ηµόσιο Τοµέα» ΦΕΚ 280/τ.Α / ), όϖως τροϖοϖοιήθηκε και ισχύει µε την Π.Υ.Σ. 6/ Την αϖόφαση 47473/ του Υϖουργού Εσωτερικών. 4. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υϖηρεσίας του ήµου µας (ΦΕΚ 2169/2008 τ.β) Ανακοινώνει Την ϖρόσληψη ϖροσωϖικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού εβδοµηντατριών (73) ατόµων για την κάλυψη εϖοχικών ή ϖαροδικών αναγκών του ήµου µας για τις εξής, κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα τυϖικά ϖροσόντα και την αντίστοιχη χρονική ϖερίοδο. 1

2 Ειδικότητα Αριθµός Ειδικά τυϖικά ϖροσόντα Χρονική διάρκεια ΠΕ Πολιτικών 1 Ως κατωτέρω 8 µήνες Μηχανικών ΠΕ Ηλεκτρολόγων 1 Ως κατωτέρω 8 µήνες Μηχανικών ΤΕ Συντηρητών 1 Ως κατωτέρω 8 µήνες Έργων Τέχνης Ε ιοικητικών ( INFO KIOSK) 1 Ως κατωτέρω 8 µήνες Ε ιοικητικών µε 1 Ως κατωτέρω 8 µήνες χρήση Η/Υ Ε Σχεδιαστών µε 1 Ως κατωτέρω 8 µήνες χρήση Η/Υ Ε Νοσοκόµων 2 Ως κατωτέρω 8 µήνες Ε Οδηγών 3 Ως κατωτέρω 8 µήνες Ε Τεχνιτών 5 Ως κατωτέρω 8 µήνες Ελαιοχρωµατιστών Ε Τεχνιτών 3 Ως κατωτέρω 8 µήνες Εϖιστρώσεων- ϖλακάδες Ε Τεχνιτών 2 Ως κατωτέρω 8 µήνες Μονωτών Ε Τεχνιτών 2 Ως κατωτέρω 8 µήνες Σοβατζήδων Ε Τεχνιτών 2 Ως κατωτέρω 8 µήνες Κτιστών Ε Τεχνιτών ϖέτρας 2 Ως κατωτέρω 8 µήνες Ε Τεχνιτών Καλουϖατζήδων Ε Τεχνιτών Ασφάλτου Ε Τεχνιτών Ξυλουργών Ε Τεχνιτών Σιδήρου - Αλουµινίου Ε Τεχνιτών Σιδεράδων Ξυλοτύϖων Ε Τεχνιτών Υαλοϖινάκων 3 Ως κατωτέρω 8 µήνες 2 Ως κατωτέρω 8 µήνες 3 Ως κατωτέρω 8 µήνες 5 Ως κατωτέρω 8 µήνες 1 Ως κατωτέρω 8 µήνες 1 Ως κατωτέρω 8 µήνες 2

3 Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (εκσκαφέαςφορτωτής 67 HP) και (Καλαθοφόρο 106 HP) Ε Χειριστών Αερόσφυρας (κοµϖρεσέρ) 2 Ως κατωτέρω 8 µήνες 1 Ως κατωτέρω 8 µήνες εν αϖαιτούνται σύµφωνα µε τις ΥΕ Εργατών 25 διατάξεις του άρθρου 5 ϖαρ.2 του Ν. 2527/97 εν αϖαιτούνται σύµφωνα µε τις ΥΕ Καθαριστριών 1 διατάξεις του άρθρου 5 ϖαρ.2 του Ν. 2527/97 εν αϖαιτούνται σύµφωνα µε τις ΥΕ Εργατών 1 διατάξεις του άρθρου 5 ϖαρ.2 του Ν. Νεκροταφείου 2527/97 ΥΕ Νεκροθαφτών 1 εν αϖαιτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 ϖαρ.2 του Ν. 2527/97 8 µήνες 8 µήνες 8 µήνες 8 µήνες 1. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : Α). Πτυχίο ή δίϖλωµα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το οµώνυµο ϖτυχίο ή δίϖλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεϖιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων ταυτόσηµο κατά ϖεριεχόµενο ειδικότητας ϖτυχίο ή δίϖλωµα Πανεϖιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαϖής, αντίστοιχης ειδικότητας. Σϖουδών Εϖιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Σϖουδών Εϖιλογής (Π.Σ.Ε.) της ηµεδαϖής ή Β). Άδεια άσκησης εϖαγγέλµατος Πολιτικού Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σϖουδών. 2. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : Α) Πτυχίο ή δίϖλωµα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή το οµώνυµο ϖτυχίο ή δίϖλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεϖιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σϖουδών Εϖιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά ϖεριεχόµενο ειδικότητας ϖτυχίο ή δίϖλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεϖιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων ηµεδαϖής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαϖής, αντίστοιχης ειδικότητας. Σϖουδών Εϖιλογής (Π.Σ.Ε.) της Β) Άδεια άσκησης εϖαγγέλµατος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σϖουδών. 3. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ : Α) Πτυχίο ή δίϖλωµα τµήµατος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης µε κατεύθυνση στη Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειµένων ΤΕΙ ή το οµώνυµο 3

4 ϖτυχίο ή δίϖλωµα Προγραµµάτων Σϖουδών Εϖιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα ϖτυχίο ή δίϖλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σϖουδών Εϖιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαϖής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαϖής ή αλλοδαϖής αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα ϖτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαϖής ή αλλοδαϖής αντίστοιχης ειδικότητας. Β) Άδεια άσκησης εϖαγγέλµατος Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της οµάδας Α ϖου χορηγείται αϖό τη ιεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων του Υϖουργείου Πολιτισµού (ν. 2557/1997/ΦΕΚ 271/1997, τ.α ). 4. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (INFO KIOSK): ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α. - ίϖλωµα εϖαγγελµατικής κατάρτισης ΙΕΚ, οϖοιασδήϖοτε ειδικότητας του τοµέα Χρηµατοϖιστωτικών και ιοικητικών Υϖηρεσιών (ϖρώην Οικονοµίας και ιοίκησης) ή - Πτυχίο Β κύκλου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα αϖό ειδικότητα, ή Πτυχίο Α κύκλου Σϖουδών (ΤΕΕ), οϖοιασδήϖοτε ειδικότητας του τοµέα Οικονοµίας και ιοίκησης ή - Αϖολυτήριος τίτλος: - Ενιαίου Λυκείου ή - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων: α) ιοικητικών Υϖηρεσιών-Γραµµατέων, β) Οικονοµίας, γ) Βιβλιοθηκονοµίας ή - Τεχνικού Εϖαγγελµατικού Λυκείου των Τµηµάτων: α)ξενοδοχειακών Εϖιχειρήσεων, β)υϖαλλήλων Εϖιχειρήσεων Μεταφορών, γ)υϖαλλήλων Λογιστηρίου, δ)υϖαλλήλων ιοίκησης, ε) Εµϖορικών Εϖιχειρήσεων ή - Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαϖής ή αλλοδαϖής και εϖιϖλέον ως ϖρόσθετο ϖροσόν ϖρόσληψης ορίζεται υϖοχρεωτικά και η γνώση Πληροφορικής και χειρισµού Η/Υ σε βασικό εϖίϖεδο, στα αντικείµενα(α) εϖεξεργασίας κειµένων (β) υϖολογιστικών φύλλων και (γ) υϖηρεσιών διαδικτύου (βλ. ΚΕΦ. ϖαρ. 5 σελ. 19) και καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (βλ. ΚΕΦ. ϖαρ. 6 σελ. 21) 5. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ME ΧΡΗΣΗ Η/Υ: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ίϖλωµα εϖαγγελµατικής κατάρτισης ΙΕΚ, οϖοιασδήϖοτε ειδικότητας του τοµέα Χρηµατοϖιστωτικών και ιοικητικών Υϖηρεσιών (ϖρώην Οικονοµίας και ιοίκησης) ή - Πτυχίο Β κύκλου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα αϖό ειδικότητα, ή Πτυχίο Α κύκλου Σϖουδών (ΤΕΕ), οϖοιασδήϖοτε ειδικότητας του τοµέα Οικονοµίας και ιοίκησης ή - Αϖολυτήριος τίτλος: - Ενιαίου Λυκείου ή - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων: α) ιοικητικών Υϖηρεσιών-Γραµµατέων, β) Οικονοµίας, 4

5 γ) Βιβλιοθηκονοµίας ή - Τεχνικού Εϖαγγελµατικού Λυκείου των Τµηµάτων: α)ξενοδοχειακών Εϖιχειρήσεων, β)υϖαλλήλων Εϖιχειρήσεων Μεταφορών, γ)υϖαλλήλων Λογιστηρίου, δ)υϖαλλήλων ιοίκησης, ε) Εµϖορικών Εϖιχειρήσεων ή - Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαϖής ή αλλοδαϖής και εϖιϖλέον ως ϖρόσθετο ϖροσόν ϖρόσληψης ορίζεται υϖοχρεωτικά και η γνώση Πληροφορικής και χειρισµού Η/Υ σε βασικό εϖίϖεδο, στα αντικείµενα(α) εϖεξεργασίας κειµένων (β) υϖολογιστικών φύλλων και (γ) υϖηρεσιών διαδικτύου (βλ. ΚΕΦ. ϖαρ. 5 σελ. 19). 6. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ: Α) Πτυχίο ή δίϖλωµα ή αϖολυτήριος τίτλος ειδικότητας Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων µε χρήση Η/Υ ή Σχεδιάσεως Έργων Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Σχεδιαστή µέσω Συστηµάτων Η/Υ ή Τοϖογραφικών Εφαρµογών ή Ειδικός Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (GIS) ή αντίστοιχο ϖτυχίο ή δίϖλωµα ή αϖολυτήριος τίτλος των ϖαρακάτω σχολικών µονάδων: -(ΙΕΚ) ή Τεχνικού Εϖαγγελµατικού Εκϖαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σϖουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Εϖαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Εϖαγγελµατικής Σχολής ευτεροβάθµιας Εκϖαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαϖής ή αλλοδαϖής, αντίστοιχης ειδικότητας και εϖιϖλέον ως ϖρόσθετο ϖροσόν ϖρόσληψης ορίζεται υϖοχρεωτικά και η γνώση Πληροφορικής και χειρισµού Η/Υ σε βασικό εϖίϖεδο, στα αντικείµενα(α) εϖεξεργασίας κειµένων (β) υϖολογιστικών φύλλων και (γ) υϖηρεσιών διαδικτύου(βλ. ΚΕΦ. ϖαρ. 5 σελ. 19) και ϖρογράµµατος AUTO CAD. 7. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε Α ΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ: Α). Πτυχίο ή δίϖλωµα ή αϖολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Εϖαγγελµατικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ)ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόµων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυµατολογίας (Βοηθός Τραυµατολογίας ορθοϖεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραϖείας ή Νοσηλευτικής Ατόµων µε Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκϖαίδευσης της ηµεδαϖής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαϖής ή αλλοδαϖής, αντίστοιχης ειδικότητας. Β). Άδεια άσκησης εϖαγγέλµατος βοηθού Νοσηλευτή. 8. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε Ο ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α). - ίϖλωµα Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχηµάτων ή (β) εκϖαιδευτή υϖοψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή - Πτυχίο Α ή Β κύκλου σϖουδών Τεχνικού Εϖαγγελµατικού Εκϖαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή 5

6 - αϖολυτήριος τίτλος: - Eνιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών αυτοκινήτων ή - Τεχνικής Εϖαγγελµατικής Σχολής ευτεροβάθµιας εκϖαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτων ή - Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ του Ν.1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή : Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων ΙΕΚ ή - Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή - Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή - Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθµιας εκϖαίδευσης ή -Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ του Ν.1346/1983 ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής Ι.Ε.Κ. ή - άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαϖής ή αλλοδαϖής, αντίστοιχης ειδικότητας. Β). Ισχύουσα Εϖαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Α. Σε ϖερίϖτωση ϖου δεν καθίσταται δυνατή η ϖλήρωση των θέσεων αϖό υϖοψηφίους µε τα ϖροσόντα της ϖροηγούµενης ϖαραγράφου εϖιτρέϖεται η ϖρόσληψη µε ϖροσόν διορισµού οϖοιοδήϖοτε αϖολυτήριο τίτλο σχολικής µονάδας ευτεροβάθµιας Εκϖαίδευσης ή Ι.Ε.Κ., καθώς και ισχύουσα εϖαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας και αντίστοιχη εµϖειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών. Β. Σε ϖερίϖτωση ϖου δεν καθίσταται δυνατή η ϖλήρωση των θέσεων αϖό υϖοψηφίους µε τα ϖροσόντα της ϖροηγούµενης ϖαραγράφου, εϖιτρέϖεται η ϖρόσληψη µε ϖροσόν διορισµού τίτλο Υϖοχρεωτικής Εκϖαίδευσης (δηλαδή αϖολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή για υϖοψηφίους ϖου έχουν αϖοφοιτήσει µέχρι και το 1980 αϖολυτήριο ηµοτικού Σχολείου), ή ισοδύναµο αϖολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.. 580/1970 ή αϖολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Εϖαγγελµατικής Εκϖαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαϖής και ισχύουσα εϖαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας και αντίστοιχη εµϖειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον. Γ. Σε ϖερίϖτωση ϖου δεν καθίσταται δυνατή η ϖλήρωση των θέσεων αϖό υϖοψηφίους µε τα ϖροσόντα της ϖροηγούµενης ϖαραγράφου, εϖιτρέϖεται η ϖρόσληψη µε ϖροσόν διορισµού τίτλο Υϖοχρεωτικής Εκϖαίδευσης (δηλαδή αϖολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυµνασίου ή για υϖοψηφίους ϖου έχουν αϖοφοιτήσει µέχρι και το 1980 αϖολυτήριο ηµοτικού Σχολείου) ή ισοδύναµο αϖολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.. 580/1970 ή αϖολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Εϖαγγελµατικής Εκϖαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαϖής και ισχύουσα εϖαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας και αντίστοιχη εµϖειρία έξι (6) µηνών τουλάχιστον. 9. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ- Υ ΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο ή δίϖλωµα ή αϖολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ελαιοχρωµατιστών ή Ελαιοχρωµατιστή ή αντίστοιχο ϖτυχίο ή δίϖλωµα ή αϖολυτήριος τίτλος των ϖαρακάτω σχολικών µονάδων: Ινστιτούτου Εϖαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή Α ή Β κύκλου σϖουδών Τεχνικού Εϖαγγελµατικού Εκϖαιδευτηρίου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 6

7 Εϖαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Εϖαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας Εκϖαίδευσης ή Σχολής µαθητείας του ΟΑΕ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαϖής ή αλλοδαϖής αντίστοιχης ειδικότητας. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Α. Οµώνυµος ή αντίστοιχος αϖολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ελαιοχρωµατιστών ή Ελαιοχρωµατιστή αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαϖής. Β. Σε ϖερίϖτωση ϖου δεν καθίσταται δυνατή η ϖλήρωση των θέσεων αϖό υϖοψηφίους µε τα ϖροαναφερόµενα ϖροσόντα εϖιτρέϖεται η ϖρόσληψη µε: Αϖολυτήριο τίτλο υϖοχρεωτικής εκϖαίδευσης (δηλαδή αϖολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή για υϖοψηφίους ϖου έχουν αϖοφοιτήσει µέχρι και το έτος 1980 αϖολυτήριο ηµοτικού Σχολείου) ή ισοδύναµο αϖολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.. 580/1970 ή αϖολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής εϖαγγελµατικής εκϖαίδευσης και κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαϖής και εµϖειρία του τριών (3)ετών τουλάχιστον ως Ελαιοχρωµατιστής. Γ. Σε ϖερίϖτωση ϖου δεν καθίσταται δυνατή η ϖλήρωση των θέσεων ούτε αϖό υϖοψηφίους µε τα ϖροαναφερόµενα ϖροσόντα εϖιτρέϖεται η ϖρόσληψη µε: Αϖολυτήριο τίτλο υϖοχρεωτικής εκϖαίδευσης (δηλαδή αϖολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυµνασίου ή για υϖοψηφίους ϖου έχουν αϖοφοιτήσει µέχρι και το έτος 1980 αϖολυτήριο ηµοτικού Σχολείου) ή ισοδύναµο αϖολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.. 580/1970 ή αϖολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Εϖαγγελµατικής Εκϖαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαϖής και εµϖειρία έξι (6) µηνών τουλάχιστον ως Ελαιοχρωµατιστής. 10. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΛΑΚΑ ΩΝ-ΜΟΝΩΤΩΝ- ΣΟΒΑΤΖΗ ΩΝ ΚΤΙΣΤΩΝ ΠΕΤΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ) Ή ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίϖλωµα ή αϖολυτήριος τίτλος ειδικότητας: εϖιστρώσεων (για τη θέση Ε τεχνιτών Εϖιστρώσεων), µονωτών (για τη θέση Ε τεχνιτών µονωτών), τοιχοϖοιών και εϖιχρισµάτων ή γυψαδόρος σοβατζής (για τη θέση Ε τεχνιτών σοβατζήδων), κτίστη ή τοιχοϖοιών και εϖιχρισµάτων (για τη θέση Ε τεχνιτών κτιστών), ϖετράδων (για τη θέση Ε τεχνιτών ϖέτρας), ασφάλτου (για τη θέση Ε τεχνιτών ασφάλτού). ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Α). Σε ϖερίϖτωση ϖου δεν καθίσταται δυνατή η ϖλήρωση των θέσεων αϖό υϖοψηφίους µε τα ϖροαναφερόµενα ϖροσόντα εϖιτρέϖεται η ϖλήρωση µε οµώνυµο ή αντίστοιχο αϖολυτήριο τίτλο αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαϖής (για κάθε µια αϖό τις ανωτέρω θέσεις ) ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαϖής (για κάθε µια αϖό τις ανωτέρω θέσεις) Β). Σε ϖερίϖτωση ϖου δεν καθίσταται δυνατή η ϖλήρωση των θέσεων αϖό µε τα ϖροαναφερόµενα ϖροσόντα εϖιτρέϖεται η ϖρόσληψη µε: υϖοψηφίους 7

8 Αϖολυτήριο τίτλο υϖοχρεωτικής εκϖαίδευσης (δηλαδή αϖολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυµνασίου ή για υϖοψηφίους ϖου έχουν αϖοφοιτήσει µέχρι και το έτος 1980 αϖολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο αϖολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν. 580/1970 ή αϖολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Εϖαγγελµατικής Εκϖαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ηµεδαϖής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαϖής και αντίστοιχη εµϖειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών ( για κάθε µια αϖό τις ανωτέρω θέσεις) Γ). Σε ϖερίϖτωση ϖου δεν καθίσταται δυνατή η ϖλήρωση των θέσεων αϖό µε τα ϖροαναφερόµενα ϖροσόντα εϖιτρέϖεται η ϖρόσληψη µε: υϖοψηφίους Αϖολυτήριο τίτλο υϖοχρεωτικής εκϖαίδευσης (δηλαδή αϖολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυµνασίου ή για υϖοψηφίους ϖου έχουν αϖοφοιτήσει µέχρι και το έτος 1980 αϖολυτήριο ηµοτικού Σχολείου) ή ισοδύναµο αϖολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν. 580/1970 ή αϖολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Εϖαγγελµατικής Εκϖαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ηµεδαϖής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαϖής και αντίστοιχη εµϖειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών (για κάθε µια αϖό τις ανωτέρω θέσεις). 11.ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΗ ΩΝ: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο ή δίϖλωµα ή αϖολυτήριος τίτλος ειδικότητας Εργασιών οϖλισµένου και άοϖλου σκυροδέµατος ή αντίστοιχο ϖτυχίο ή δίϖλωµα ή αϖολυτήριος τίτλος των ϖαρακάτω σχολικών µονάδων: Ινστιτούτου Εϖαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή Α ή Β κύκλου σϖουδών Τεχνικού Εϖαγγελµατικού Εκϖαιδευτηρίου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Εϖαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Εϖαγγελµατικής Σχολής ευτεροβάθµιας Εκϖαίδευσης ή Σχολής µαθητείας του ΟΑΕ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαϖής ή αλλοδαϖής, αντίστοιχης ειδικότητας. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Α. Οµώνυµος ή αντίστοιχος αϖολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαϖής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαϖής. Β). Σε ϖερίϖτωση ϖου δεν καθίσταται δυνατή η ϖλήρωση των θέσεων αϖό υϖοψηφίους µε τα ϖροαναφερόµενα ϖροσόντα εϖιτρέϖεται η ϖρόσληψη µε: -Αϖολυτήριο τίτλο υϖοχρεωτικής εκϖαίδευσης (δηλαδή αϖολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή για υϖοψηφίους ϖου έχουν αϖοφοιτήσει µέχρι και το έτος 1980 αϖολυτήριο ηµοτικού Σχολείου),ή ισοδύναµο αϖολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.. 580/1970 ή αϖολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Εϖαγγελµατικής Εκϖαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαϖής και εµϖειρία τουλάχιστον τριών (3)ετών. Γ). Σε ϖερίϖτωση ϖου δεν καθίσταται δυνατή η ϖλήρωση των θέσεων ούτε αϖό υϖοψηφίους µε τα ϖροαναφερόµενα ϖροσόντα εϖιτρέϖεται η ϖρόσληψη µε: -Αϖολυτήριο τίτλο υϖοχρεωτικής εκϖαίδευσης (δηλαδή αϖολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή για υϖοψηφίους ϖου έχουν αϖοφοιτήσει µέχρι και το έτος 1980 αϖολυτήριο ηµοτικού Σχολείου), ή ισοδύναµο αϖολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.. 580/1970 ή αϖολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Εϖαγγελµατικής Εκϖαίδευσης και Κατάρτισης του 8

9 άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαϖής και εµϖειρία έξι (6) µηνών τουλάχιστον. 12. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ- ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο ή δίϖλωµα ή αϖολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ξυλουργού - Εϖιϖλοϖοιού ή Ξυλουργού ή αντίστοιχο ϖτυχίο ή δίϖλωµα ή αϖολυτήριος τίτλος των ϖαρακάτω σχολικών µονάδων: Ινστιτούτου Εϖαγγελµατικής Κατάρτισης ή Α ή Β κύκλου σϖουδών ΤΕΕ ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Εϖαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Εϖαγγελµατικής Σχολής ευτεροβάθµιας Εκϖαίδευσης ή Σχολής µαθητείας του ΟΑΕ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαϖής ή αλλοδαϖής. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Α. Οµώνυµος ή αντίστοιχος αϖολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ξυλουργού -Εϖιϖλοϖοιού ή Ξυλουργού, αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαϖής. Β). Σε ϖερίϖτωση ϖου δεν καθίσταται δυνατή η ϖλήρωση των θέσεων αϖό υϖοψηφίους µε τα ϖροαναφερόµενα ϖροσόντα εϖιτρέϖεται η ϖρόσληψη µε: -Αϖολυτήριο τίτλο υϖοχρεωτικής εκϖαίδευσης (δηλαδή αϖολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή για υϖοψηφίους ϖου έχουν αϖοφοιτήσει µέχρι και το έτος 1980 αϖολυτήριο ηµοτικού Σχολείου),ή ισοδύναµο αϖολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.. 580/1970 ή αϖολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Εϖαγγελµατικής Εκϖαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαϖής και εµϖειρία τριών (3)ετών τουλάχιστον ως Ξυλουργός. Γ). Σε ϖερίϖτωση ϖου δεν καθίσταται δυνατή η ϖλήρωση των θέσεων ούτε αϖό υϖοψηφίους µε τα ϖροαναφερόµενα ϖροσόντα εϖιτρέϖεται η ϖρόσληψη µε: -Αϖολυτήριο τίτλο υϖοχρεωτικής εκϖαίδευσης (δηλαδή αϖολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή για υϖοψηφίους ϖου έχουν αϖοφοιτήσει µέχρι και το έτος 1980 αϖολυτήριο ηµοτικού Σχολείου) ή ισοδύναµο αϖολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.. 580/1970 ή αϖολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Εϖαγγελµατικής Εκϖαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαϖής και εµϖειρία έξι (6) µηνών τουλάχιστον ως Ξυλουργός. 13. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ ΕΡΑ ΩΝ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο ή δίϖλωµα ή αϖολυτήριος τίτλος ειδικότητας Σιδεράδων Ξυλοτύϖων ή αντίστοιχο ϖτυχίο ή δίϖλωµα ή αϖολυτήριος τίτλος των ϖαρακάτω σχολικών µονάδων: Ινστιτούτου Εϖαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή Α ή Β κύκλου σϖουδών Τεχνικού Εϖαγγελµατικού Εκϖαιδευτηρίου(ΤΕΕ) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Εϖαγγελµατικού Λυκείου 9

10 ή Τεχνικής Εϖαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας Εκϖαίδευσης ή Σχολής µαθητείας του ΟΑΕ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαϖής ή αλλοδαϖής. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Α. Σε ϖερίϖτωση ϖου δεν καθίσταται δυνατή η ϖλήρωση των θέσεων αϖό υϖοψηφίους µε τα ϖροαναφερόµενα ϖροσόντα, εϖιτρέϖεται η ϖρόσληψη µε: Οµώνυµος ή αντίστοιχος αϖολυτήριος τίτλος ειδικότητας Σιδεράδων Ξυλοτύϖων, αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαϖής Β. Σε ϖερίϖτωση ϖου δεν καθίσταται δυνατή η ϖλήρωση των θέσεων αϖό υϖοψηφίους µε τα ϖροαναφερόµενα ϖροσόντα εϖιτρέϖεται η ϖρόσληψη µε: -Αϖολυτήριο τίτλο Υϖοχρεωτικής Εκϖαίδευσης (δηλαδή αϖολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υϖοψηφίους ϖου έχουν αϖοφοιτήσει µέχρι και το έτος 1980 αϖολυτήριο ηµοτικού Σχολείου), ή ισοδύναµο αϖολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.. 580/1970 ή αϖολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Εϖαγγελµατικής Εκϖαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαϖής και εµϖειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον σε Σιδέρωµα Ξυλοτύϖων. Γ. Σε ϖερίϖτωση ϖου δεν καθίσταται δυνατή η ϖλήρωση των θέσεων ούτε αϖό υϖοψηφίους µε τα ϖροαναφερόµενα ϖροσόντα εϖιτρέϖεται η ϖρόσληψη µε: - Αϖολυτήριο τίτλο Υϖοχρεωτικής Εκϖαίδευσης (δηλαδή αϖολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υϖοψηφίους ϖου έχουν αϖοφοιτήσει µέχρι και το έτος 1980 αϖολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο αϖολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.. 580/1970 ή αϖολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Εϖαγγελµατικής Εκϖαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαϖής και εµϖειρία έξι (6) µηνών τουλάχιστον σε Σιδέρωµα Ξυλοτύϖων. 14. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ ΗΡΟΥΡΓΩΝ - ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ: Α. Άδεια άσκησης εϖαγγέλµατος τεχνίτη σιδηρουργού αλουµινοκατασκευαστή. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο ή δίϖλωµα ή αϖολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μεταλλικών Κατασκευών ή Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών ή αντίστοιχο ϖτυχίο ή δίϖλωµα ή αϖολυτήριος τίτλος των ϖαρακάτω σχολικών µονάδων: Ινστιτούτου Εϖαγγελµατικής Κατάρτισης ή Α ή Β κύκλου σϖουδών ΤΕΕ ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Εϖαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Εϖαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας Εκϖαίδευσης ή Σχολής µαθητείας του ΟΑΕ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαϖής ή αλλοδαϖής. 10

11 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Α. Σε ϖερίϖτωση ϖου δεν καθίσταται δυνατή η ϖλήρωση των θέσεων αϖό υϖοψηφίους µε τα ϖροαναφερόµενα ϖροσόντα, εϖιτρέϖεται η ϖρόσληψη µε: Οµώνυµος ή αντίστοιχος αϖολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μεταλλικών Κατασκευών ή Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών, αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαϖής. Β. Σε ϖερίϖτωση ϖου δεν καθίσταται δυνατή η ϖλήρωση των θέσεων αϖό υϖοψηφίους µε τα ϖροαναφερόµενα ϖροσόντα εϖιτρέϖεται η ϖρόσληψη µε: - Αϖολυτήριο τίτλο Υϖοχρεωτικής Εκϖαίδευσης (δηλαδή αϖολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υϖοψηφίους ϖου έχουν αϖοφοιτήσει µέχρι και το έτος 1980 αϖολυτήριο ηµοτικού Σχολείου) ή ισοδύναµο αϖολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.. 580/1970 ή αϖολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Εϖαγγελµατικής Εκϖαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαϖής και εµϖειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον σε Μεταλλικές Κατασκευές. Γ. Σε ϖερίϖτωση ϖου δεν καθίσταται δυνατή η ϖλήρωση των θέσεων ούτε αϖό υϖοψηφίους µε τα ϖροαναφερόµενα ϖροσόντα εϖιτρέϖεται η ϖρόσληψη µε: -Αϖολυτήριο τίτλο Υϖοχρεωτικής Εκϖαίδευσης (δηλαδή αϖολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υϖοψηφίους ϖου έχουν αϖοφοιτήσει µέχρι και το έτος 1980 αϖολυτήριο δηµοτικού σχολείου), ή ισοδύναµο αϖολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.. 580/1970 ή αϖολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Εϖαγγελµατικής Εκϖαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαϖής και εµϖειρία έξι (6) µηνών τουλάχιστον σε Μεταλλικές Κατασκευές. 15.ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος Ινστιτούτου Εϖαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή Τεχνικού Εϖαγγελµατικού Εκϖαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σϖουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Εϖαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Εϖαγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας Εκϖαίδευσης ή Σχολών µαθητείας του ΟΑΕ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαϖής ή αλλοδαϖής αντίστοιχης ειδικότητας. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Α. Σε ϖερίϖτωση ϖου δεν καθίσταται δυνατή η ϖλήρωση των θέσεων αϖό υϖοψηφίους µε τα ϖροαναφερόµενα ϖροσόντα, εϖιτρέϖεται η ϖρόσληψη µε: Οµώνυµο ή αντίστοιχο, αϖολυτήριο τίτλο αναγνωρισµένης κατώτερης ηµεδαϖής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαϖής. τεχνικής σχολής της Β. Σε ϖερίϖτωση ϖου δεν καθίσταται δυνατή η ϖλήρωση των θέσεων αϖό υϖοψηφίους µε τα ϖροαναφερόµενα ϖροσόντα, εϖιτρέϖεται η ϖρόσληψη µε: Αϖολυτήριο τίτλο υϖοχρεωτικής εκϖαίδευσης (δηλαδή αϖολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή για υϖοψηφίους ϖου έχουν αϖοφοιτήσει µέχρι και το 1980 αϖολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο αϖολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν. /τος 580/1970 ή αϖολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής εϖαγγελµατικής εκϖαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαϖής και εµϖειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών 11

12 Γ. Σε ϖερίϖτωση ϖου δεν καθίσταται δυνατή η ϖλήρωση των θέσεων ούτε αϖό υϖοψηφίους µε τα ϖροαναφερόµενα ϖροσόντα, εϖιτρέϖεται η ϖρόσληψη µε: Αϖολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υϖοχρεωτικής εκϖαίδευσης (δηλαδή αϖολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή για υϖοψηφίους ϖου έχουν αϖοφοιτήσει µέχρι και το 1980 αϖολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο αϖολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν. /τος 580/1970 ή αϖολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής εϖαγγελµατικής εκϖαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαϖής και εµϖειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών 16.ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΦΥΡΑΣ (Κοµϖρεσέρ): ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος Ινστιτούτου Εϖαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή Τεχνικού Εϖαγγελµατικού Εκϖαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σϖουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Εϖαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Εϖαγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας Εκϖαίδευσης ή Σχολών µαθητείας του ΟΑΕ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαϖής ή αλλοδαϖής αντίστοιχης ειδικότητας. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 1. Σε ϖερίϖτωση ϖου δεν καθίσταται δυνατή η ϖλήρωση των θέσεων αϖό υϖοψηφίους µε τα ϖροαναφερόµενα ϖροσόντα, εϖιτρέϖεται η ϖρόσληψη µε: Οµώνυµο ή αντίστοιχο, αϖολυτήριο τίτλο αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαϖής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαϖής. 2. Σε ϖερίϖτωση ϖου δεν καθίσταται δυνατή η ϖλήρωση των θέσεων αϖό υϖοψηφίους µε τα ϖροαναφερόµενα ϖροσόντα, εϖιτρέϖεται η ϖρόσληψη µε: Αϖολυτήριο τίτλο υϖοχρεωτικής εκϖαίδευσης (δηλαδή αϖολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή για υϖοψηφίους ϖου έχουν αϖοφοιτήσει µέχρι και το 1980 αϖολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο αϖολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν. /τος 580/1970 ή αϖολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής εϖαγγελµατικής εκϖαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαϖής και εµϖειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών 3. Σε ϖερίϖτωση ϖου δεν καθίσταται δυνατή η ϖλήρωση των θέσεων ούτε αϖό υϖοψηφίους µε τα ϖροαναφερόµενα ϖροσόντα, εϖιτρέϖεται η ϖρόσληψη µε: Αϖολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υϖοχρεωτικής εκϖαίδευσης (δηλαδή αϖολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή για υϖοψηφίους ϖου έχουν αϖοφοιτήσει µέχρι και το 1980 αϖολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο αϖολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν. /τος 580/1970 ή αϖολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής εϖαγγελµατικής εκϖαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαϖής και εµϖειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών 12

13 17) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 67 HP) Ή (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 106 HP) ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α. Ισχύουσα εϖαγγελµατική άδεια µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β τάξης ή οµάδας Γ τάξης Γ. Β. Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος Ινστιτούτου Εϖαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή Τεχνικού Εϖαγγελµατικού Εκϖαιδευτήριου Α ή Β κύκλου σϖουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Εϖαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Εϖαγγελµατικών Σχολών ευτεροβάθµιας Εκϖαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ του ν.1346/98 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαϖής ή αλλοδαϖής αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται εϖίσης δεκτός οϖοιοσδήϖοτε τίτλος ΙΕΚ ή ευτεροβάθµιας Εκϖαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαϖής ή της αλλοδαϖής, υϖό την ϖροϋϖόθεση ότι ο υϖοψήφιος υϖοβάλει βεβαίωση της αρµοδίας για την έκδοση της άδειας υϖηρεσίας, ότι η κατά ϖερίϖτωση ζητούµενη ανωτέρω άδεια άσκησης εϖαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυϖολογισµό και εµϖειρίας. Γ. Ισχύουσα άδεια ικανότητας οδηγού αυτοκινήτων εϖαγγελµατική ή ερασιτεχνική. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Α). Σε ϖερίϖτωση ϖου δεν καθίσταται δυνατή η ϖλήρωση των θέσεων αϖό υϖοψήφιους µε τα ϖροαναφερόµενα ϖροσόντα, εϖιτρέϖεται η ϖρόσληψη µε: α). Ισχύουσα εϖαγγελµατική άδεια µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β τάξης ή οµάδας Γ τάξης Γ. β). Οµώνυµο η αντίστοιχο, αϖολυτήριο τίτλο αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαϖής η ισότιµο τίτλο σχολής της αλλοδαϖής. Γίνεται εϖίσης δεκτός οϖοιοσδήϖοτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαϖής υϖό την ότι ο υϖοψήφιος υϖοβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση άδειας υϖηρεσίας ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης εϖαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυϖολογισµό και εµϖειρίας. γ). Ισχύουσα άδεια ικανότητας οδηγού αυτοκινήτων εϖαγγελµατική ή ερασιτεχνική. Β) Σε ϖερίϖτωση ϖου δεν καθίσταται δυνατή η ϖλήρωση των θέσεων αϖό υϖοψήφιους µε τα ϖροαναφερόµενα ϖροσόντα, εϖιτρέϖεται η ϖρόσληψη µε: α). Ισχύουσα εϖαγγελµατική άδεια µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β τάξης ή οµάδας Γ τάξης Γ. β). Αϖολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υϖοχρεωτικής εκϖαίδευσης (δηλαδή αϖολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υϖοψηφίους ϖου έχουν αϖοφοιτήσει µέχρι και το 1980 αϖολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος αϖολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής 13

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνει. των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνει. των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» Χίος, 17-07-2009 Αριθµός Πρωτοκόλλου: 5382 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης εννέα (9 ) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρ. /νση Πανεπιστηµίου 28, Τ.Κ. 10679 Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009 Τηλέφωνα : 210 3664781 και 210 3664778 Αριθ. Πρωτ. 98369 Fax : 210 3634806

Ταχυδρ. /νση Πανεπιστηµίου 28, Τ.Κ. 10679 Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009 Τηλέφωνα : 210 3664781 και 210 3664778 Αριθ. Πρωτ. 98369 Fax : 210 3634806 ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχυδρ. /νση Πανεπιστηµίου 28, Τ.Κ. 10679 Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009 Τηλέφωνα : 210 3664781 και 210 3664778 Αριθ. Πρωτ. 98369 Fax : 210 3634806 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης δύο (2) θέσεων µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης είκοσι επτά ( 27 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης είκοσι επτά ( 27 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5 Αθήνα 28-9-07 Αριθμ. Πρωτ. 567460 Σχ. 2951 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης δύο ( 2 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡ. 18-04-08

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡ. 18-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡ. 18-04-08 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:7769 ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ρένα Χορού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χαϊδάρι, 17-4-2008 Αριθμ. Πρωτ:6779/9-4-08 Πλήρωσης δεκατριών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5. Αθήνα 24-7-2007 Αριθμ. Πρωτ. 565838 Σχ. 2223 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΑ/ Β5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5. Αθήνα 24-7-2007 Αριθμ. Πρωτ. 565838 Σχ. 2223 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΑ/ Β5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5 Αθήνα 24-7-2007 Αριθμ. Πρωτ. 565838 Σχ. 2223 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΑ/ Β5 Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη τριών (3) θέσεων με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΣΜΕ 1/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµαρχος Παλαιού Φαλήρου,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΣΜΕ 1/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµαρχος Παλαιού Φαλήρου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Π.Φάληρο 20/11/2014 ιεύθυνση: Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος Αριθ. Πρωτ.: 39061 T.K.: 17562, Παλαιό Φάληρο Τηλέφωνο: 213.2020.202-207 Φαξ: 213.2020.346

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΔΠΑΝ/11119/01.12.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν Ο 2

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΔΠΑΝ/11119/01.12.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν Ο 2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΔΠΑΝ/11119/01.12.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν Ο 2 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κομοτηνή, 20.07.2012 Αριθμ. Πρωτ. 308 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1992 Μ.Μ. Βασιλείου 6 Α, 69100 Κομοτηνή Τηλ & Fax: 2531036420 e-mail: secretary@thracehotels.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση:Θέσπιδος 8 Ταχ. Κώδ.: 105 58 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 3229031 2103245957 Fax: 210 3226979

Ταχ. Δ/νση:Θέσπιδος 8 Ταχ. Κώδ.: 105 58 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 3229031 2103245957 Fax: 210 3226979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 09/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 164 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ηµοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ηµοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών -Ίδρυµα Βούρου - Ευταξία Έχοντας υπόψη: 1. Το Θεσµικό πλαίσιο του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Α.Δ.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 29/02-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 28/02/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Π.: ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ173/641/16984

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 27-02-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ

- 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 27-02-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 27-02-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ/ΣΥΝΤ/Φ177/48179/26568/966 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

23-01-2015 1) : .3 . . 18 65

23-01-2015 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 23-01-2015 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 13-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 13-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 13-01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ. Φ15/00160οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ΑΡ./ΗΜ.:ΔΥΑΕ/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 31-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ορθής συλλογής και υποβολής δικαιολογητικών για την αίτηση συμμετοχής στο έργο:

Οδηγίες ορθής συλλογής και υποβολής δικαιολογητικών για την αίτηση συμμετοχής στο έργο: Οδηγίες ορθής συλλογής και υποβολής δικαιολογητικών για την αίτηση συμμετοχής στο έργο: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΤοπΣΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αποδεικτικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο

Το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤ/ΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Aθήνα: 19-02-2014 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Αρ. πρωτ.: 630 Tαχ. /νση : Βας. Σοφίας 22 Τ.Κ. : 10675 - Aθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 16/6/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 5238027 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΟΓΟΣ 'A(JHNQ;~1

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΟΓΟΣ 'A(JHNQ;~1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΟΓΟΣ 'A(JHNQ;~1 -- ΑΡΙΟ. ΠΡΩΤ.. }Ι)1 4:. Μήνα,...j/-::::...Σf.::.=9t2!.).... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Διοικητική ΥΠΔΝΣΗ : Διοικητικού ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού ΠΛΗΡΟΦ: ΤΗΛ: 210-7288130 &131 Αθήνα 24.1.2011 Αριθμ. Πρωτ.: 543 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε Σχετικά: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε 1. Η υπ. αριθ. ΚτΠ ΑΕ 10661/26.03.2012 απόφαση για την σύσταση Μητρώου Ειδικών Εμπειρογνωμόνων Εξωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Χώρα Σαμοθράκης Τ.κ. 68002 Τηλ.: 2551089270 Fax 25510892271 Email : samothrakideas@mail.gr Σαμοθράκη 2/8/2011 Αριθμ. Πρωτ.: 117 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα