ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε)"

Transcript

1 ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ.. Μνλήο Πεηξάθε 12-ΑΘΗΝΑ Σ.Κ. : Σει.: Αξ.Πξση.Φ.471/8811 Αξ.ρ.: 2430 Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) Πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ελελήληα έμη (96) ζέζεσλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηνπ Ννζειεπηηθνχ Ιδξχκαηνο Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα Έρνληαο ππόςε : 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/1994, όπσο ηζρύεη κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξώζεηο ησλ Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 θαη 3320/ Σελ ΓΙΠΠ/Φ.ΔΓΚΡ. 3/17708/ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο Σξηκεινχο εμ Τπνπξγψλ Δπηηξνπήο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ αξηζκ.33/2006 ΠΤ «Αλαζηνιήο δηνξηζκψλ θαη πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην Σνκέα» (ΦΔΚ 280/ηΑ/ ) όπσο ηζρύεη. 3. Σελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ αξ.33/2006 ΠΤ. 4. Σνλ Οξγαληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Ιδξύκαηνο. Α λ α θ ν η λ ώ λ ε η Σελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ελελήληα έμη (96) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηηο εμήο θαηά αξηζκό αηόκσλ εηδηθόηεηεο κε ηα αληίζηνηρα ηππηθά πξνζόληα θαη ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή πεξίνδν. ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΠΔ Βηνιφγσλ 2 Πηπρίν ή δίπισκα Βηνινγίαο ή Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σερλνινγηψλ ή Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΙ ή ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.

2 ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ 2 ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΠΔ Πιεξνθνξηθήο 5 Πηπρίν ή δίπισκα: - Πιεξνθνξηθήο - Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ - Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ - Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο - Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ - Μεραληθνχ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο - Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ - Ηιεθηξνληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ - Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ - Μεραληθψλ Η/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ - Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ - Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληψλ - Πιεξνθνξηθήο Διιεληθνχ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ - Γηδαθηηθήο θαη Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ - Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκνχ Καηεχζπλζεο Η/Τ ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΑΔΙ ή ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. ΣΔ-Ννζειεπηηθήο 12 α) Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο Ννζειεπηηθήο (ΣΔ) β) Πηπρίν ή δίπισκα Ννζειεπηηθήο ΣΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα ΠΔ (ΣΔΙ) ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ή ΠΔ (ΣΔΙ) ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκν πηπρίν ή δίπισκα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. γ) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο ηαπηφηεηαο κέινπο ηεο Έλσζεο Ννζειεπηψλ Διιάδαο (Δ.Ν.Δ.) ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ ή Βεβαίσζε Αλαλέσζεο Δγγξαθήο ζηελ Δ.Ν.Δ. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ή βεβαίσζε Δγγξαθήο ζηελ Δ.Ν.Δ., γηα φζνπο εγγξάθνληαη γηα πξψηε θνξά, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ηελ έθδνζή ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4, παξ. 5 ηνπ Ν.3252/2004. ΣΔ-Ραδηνινγίαο- Αθηηλνινγίαο 3 Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Ραδηνινγίαο θαη Αθηηλνινγίαο ΣΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα ΠΔ (ΣΔΙ) ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ή ΠΔ (ΣΔΙ) ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ή νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκν πηπρίν ή δίπισκα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.

3 3 ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΔ-Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ 2 ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ α) Αδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ΣΔ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή ΣΔ Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ. β) Πηπρίν ή δίπισκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΣΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΣΔΙ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ή ΠΔ (ΣΔΙ) ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκν πηπρίν ή δίπισκα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΓΔ-Γηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ, νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα Υξεκαηνπηζησηηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ (πξψελ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο) ή - Πηπρίν Β θχθινπ πνπδψλ ΣΔΔ αλεμάξηεηα απφ εηδηθφηεηα ή πηπρίν Α θχθινπ ζπνπδψλ ΣΔΔ νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ Σνκέα Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ή - Απνιπηήξηνο ηίηινο : - Δληαίνπ Λπθείνπ ή -Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, Κιάδσλ : α) Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ-Γξακκαηέσλ β) Οηθνλνκίαο ή γ) Βηβιηνζεθνλνκίαο ή -Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ησλ Σκεκάησλ : α) Ξελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ ή β) Τπαιιήισλ Δπηρεηξήζεσλ Μεηαθνξψλ ή γ) Τπαιιήισλ Λνγηζηεξίνπ ή δ) Τπαιιήισλ Γηνίθεζεο ή ε) Δκπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ή - Λπθείνπ Γεληθήο Καηεχζπλζεο ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο 2. Γλψζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζία θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.

4 4 ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔ- Ννζειεπηηθνχ ΓΔ-Σερληθνχ Κιηβαληζηψλ Απνζηεηξσηψλ Απνιπκαληψλ ΓΔ- Παξαζθεπζηψλ (Βνεζψλ Ιαηξηθψλ θαη Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ) ΓΔ - Υεηξηζηψλ Δκθαληζηψλ (Υεηξηζηψλ Ιαηξηθψλ πζθεπψλ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ 12 ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Βνεζνχ Ννζειεπηή. β) Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο Μέζεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Ννζειεπηηθήο ρνιήο (ΜΣΔΝ) ή εηδηθνηήησλ Βνεζψλ Ννζειεπηψλ ή Βνεζψλ Ννζνθφκσλ ή Ννζειεπηηθήο ή Ννζειεπηηθήο Σξαπκαηηνινγίαο (Βνεζφο Σξαπκαηνινγίαο Οξζνπεδηθήο) ή Ννζειεπηηθήο Υεηξνπξγείνπ ή Ννζειεπηηθήο Ογθνινγηθψλ Παζήζεσλ (Δηδηθήο Ννζειεπηηθήο) ή Ννζειεπηηθήο Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο ή Ννζειεπηηθήο Αηφκσλ κε Φπρηθέο Παζήζεηο, δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 2 Πηζηνπνηεηηθφ αδείαο απφ ηε Γεκφζηα ρνιή απνιπκαληψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Δπηθπξσκέλε θσηνηππία ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ζηνλ νπνία λα αλαγξάθεηαη ν βαζκφο θαη ην έηνο θηήζεο απηνχ. ε πεξίπησζε πνπ ν βαζκφο εθθξάδεηαη κε αμηνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ή κε αθέξαην βαζκφ, πξέπεη λα ππνβιεζεί θαη βεβαίσζε ηεο νηθείαο ζρνιήο γηα ηνλ αθξηβή αξηζκεηηθφ βαζκφ). 6 Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο Ιαηξηθψλ θαη Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ Αηκαηνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ ή Βνεζνχ Ιαηξηθψλ θαη Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ Αηκαηνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ ή Βνεζνχ Ιαηξηθψλ θαη Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ Βηνρεκηθνχ θαη Μηθξνβηνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ ή Ιαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ ή Ιαηξηθψλ θαη Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ Βηνρεκηθνχ θαη Μηθξνβηνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ ή Βνεζψλ Ιαηξηθψλ θαη Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ ή Βνεζψλ Ιαηξηθψλ Βηνινγηθψλ Αθηηλνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ θαη Φαξκαθείσλ ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ: ΙΔΚ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν.1346/1983 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. Πηπρίνπ ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο Ιαηξηθψλ πζθεπψλ Απεηθνλίζεσλ ή 4 Ιαηξηθψλ πζθεπψλ Αθηηλνζεξαπείαο ή Βνεζψλ Αθηηλνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ ή Υεηξηζηψλ Ιαηξηθψλ πζθεπψλ ή Βνεζψλ Ιαηξηθψλ πζθεπψλ ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ: Ιλζηηηνχηνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΙΔΚ) ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν.1346/1983 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 8-κήλεο

5 5 ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ Γε-Σερληθνχ Δηδ. Τδξαπιηθψλ- Θεξκνυδξαπιηθψλ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ 1 ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ Α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Σερλίηε Τδξαπιηθνχ ηνπιάρηζηνλ Β Σάμεο I εο ή IIεο εηδηθφηεηαο Β) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο, ηίηινο ΙΔΚ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α ή Β θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιψλ καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν.1346/83 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ν νπνίνο νδεγεί ζηελ απαηηνχκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή Οπνηνζδήπνηε ηίηινο κεηαδεπηεξνβάζκηαο (ΙΔΚ) ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο. ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: Η άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο απαηηείηαη ζε θαζεκηά απφ ηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: Α. ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηνπο αλσηέξσ, θαηά πεξίπησζε, ηίηινπο ζπνπδψλ, ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο πνπ θαηέρνπλ έλαλ απφ ηνπο θαησηέξσ ηίηινπο: Με νκψλπκν ή αληίζηνηρν απνιπηήξην ηίηιν αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηίηιν ζρνιήο ηεο αιινδαπήο, ν νπνίνο νδεγεί ζηελ απαηηνχκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή Οπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο. Β. ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηνπο αλσηέξσ, θαηά πεξίπησζε, ηίηινπο ζπνπδψλ ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο πνπ απνδεηθλχνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή εκεπεηξία ζηελ αληίζηνηρε εηδηθφηεηα, κεηά ηελ απαηηνχκελε θαηά πεξίπησζε, αληίζηνηρε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο) θαη δηαζέηνπλ απνιπηήξην ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 3ηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (γηα ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην έηνο 1980) ή ηζνδχλακν απνιπηήξην ηίηιν θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν εξγαζηεξίσλ εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2817/2000 ή άιιν ηζφηηκν ηίηιν ηεο αιινδαπήο.

6 6 ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΓΔ- Σερληθνχ Φπθηηθψλ 1 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: Α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Σερληθνχ Φπθηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ. Β) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α ή Β θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιψλ καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν.1346/83 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ν νπνίνο νδεγεί ζηελ απαηηνχκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή Οπνηνζδήπνηε ηίηινο κεηαδεπηεξνβάζκηαο (ΙΔΚ) ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο. ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: Η άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο απαηηείηαη ζε θαζεκηά απφ ηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο. Α. ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηνπο αλσηέξσ, θαηά πεξίπησζε, ηίηινπο ζπνπδψλ ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο πνπ θαηέρνπλ έλαλ απφ ηνπο θαησηέξσ ηίηινπο: Με νκψλπκν ή αληίζηνηρν, απνιπηήξην ηίηιν αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηίηιν ζρνιήο ηεο αιινδαπήο, ν νπνίνο νδεγεί ζηελ απαηηνχκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή Οπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε, άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο. Β. ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηνπο αλσηέξσ, θαηά πεξίπησζε, ηίηινπο ζπνπδψλ ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο πνπ απνδεηθλχνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή εκεπεηξία ζηελ αληίζηνηρε εηδηθφηεηα, κεηά ηελ απαηηνχκελε θαηά πεξίπησζε, αληίζηνηρε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη δηαζέηνπλ απνιπηήξην ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 3ηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (γηα ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην έηνο 1980) ή ηζνδχλακν απνιπηήξην ηίηιν θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν εξγαζηεξίσλ εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2817/2000 ή άιιν ηζφηηκν ηίηιν ηεο αιινδαπήο.

7 7 ΓΔ- Μαγείξσλ 4 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ : Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή Σερληθφο Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ: ΙΔΚ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ε Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν.1346/1983 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ Α: ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απφ ππνςήθηνπο κε ηα θχξηα πξνζφληα επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε κε απνιπηήξην ηίηιν εηδηθφηεηαο Μαγείξνπ αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηίηιν ηεο αιινδαπήο. ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ Β: ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απφ ππνςήθηνπο κε ηα πξναλαθεξφκελα πξνζφληα, επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε κε: α) Απνιπηήξην ηίηιν ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (δειαδή απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ ΝΓ 580/1970, ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2817/2000 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο. β) Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη(6) κελψλ σο κάγεηξαο. ΓΔ Σειεθσλεηψλ 2 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: Γίπισκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ΙΔΚ εηδηθφηεηαο : «ΣΔΙΡΔΙΑ : ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΟΡΑΗΗ, ΥΔΙΡΙΣΔ ΣΗΛΔΦΧΝΙΚΟΎ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΠΔΛΑΣΧΝ». ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ Α : ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα παξαπάλσ πξνζφληα, ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςήθηνπο κε: Πηπρίν ζρνιψλ εθπαίδεπζεο Σπθιψλ Σειεθσλεηψλ ( πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θ Πξφλνηαο) ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ Β : ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα παξαπάλσ πξνζφληα, ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε: - Γίπισκα επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Ι.Δ.Κ. νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα Υξεκαηνπηζησηηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ( πξψελ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο) - Πηπρίν Β θχθινπ πνπδψλ ΣΔΔ, αλεμάξηεηα απφ εηδηθφηεηα ή πηπρίν Α θχθινπ πνπδψλ ΣΔΔ Οπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ Σνκέα Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο. - Απνιπηήξηνο ηίηινο: - Δληαίνπ Λπθείνπ ή - Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, Κιάδσλ:

8 ΤΔ- Σξαπεδνθφκσλ 21 ΤΔ Υπηξνθαζαξηζηψλ ΤΔ-Δξγαηψλ Γεληθψλ Καζεθφλησλ 3 8 α) Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ Γξακκαηέσλ β) Οηθνλνκίαο, γ) Βηβιηνζεθνλνκίαο ή -Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ησλ ηκεκάησλ : α) Ξελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ, β)τπαιιήισλ Δπηρεηξήζεσλ Μεηαθνξψλ γ) Τπαιιήισλ Λνγηζηεξίνπ δ) Τπαιιήισλ Γηνίθεζεο ε) Δκπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ή - Λπθείνπ Γεληθήο Καηεχζπλζεο ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, θαη επηπιένλ γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα : α) επεμεξγαζία θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθά θχιια θαη γ) ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (δειαδή απνιπηήξην 3ηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή γηα ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ ΝΓ 580/1970, ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2817/2000 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο. Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (δειαδή απνιπηήξην 3ηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή γηα ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ ΝΓ 580/1970, ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2817/2000 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο. 6 Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα (άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Ν.2527/97)

9 9 Α. ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 1. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία απφ 18 έσο 65 εηψλ. 2. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο ζέζεσο πνπ επηιέγνπλ. 3. Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε), κε ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο εμαίξεζεο. Δμαίξεζε: Οη ππνςήθηνη γηα ζέζεηο βνεζεηηθνχ ή αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνχ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ εθηίζεη ηελ πνηλή ή ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί έρνπλ αξζεί ή έρνπλ απνιπζεί ππφ φξν (Ν.2207/1994 άξζξν 4 παξ.6). Β. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ Οη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθα θαηά θιάδν ή εηδηθόηεηα κε ηε ζεηξά ηνπ βαζκνύ εληνπηόηεηαο (α, β, γ θνθ.). Αλάκεζα ζ απηνύο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα εληνπηόηεηα, πξνεγνύληαη νη έρνληεο ηα θύξηα πξνζόληα θαη αθνινπζνύλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά. Αλ δελ θαιπθζεί ν αξηζκόο ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ από ηνπο έρνληεο ηα θύξηα ή επηθνπξηθά πξνζόληα ηεο πξώηεο εληνπηόηεηαο πξνζιακβάλνληαη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ηα αληίζηνηρα πξνζόληα ηεο δεύηεξεο θνθ. Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ απηώλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζόληα, θύξηα ή επηθνπξηθά, γίλεηαη κε βάζε ηε βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλνπλ ζηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα (αλεξγία, αξηζκόο ηέθλσλ πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο θιπ.). 1. ε πεξίπησζε πνπ θνξέαο πνπ πξνζιακβάλεη είλαη Γήκνο ή Κνηλόηεηα ή Γεκνηηθή ή Κνηλνηηθή Δπηρείξεζε ή Ννκηθό Πξόζσπν ή Ίδξπκα πνπ αλήθεη ζην Γήκν ή ηελ Κνηλόηεηα. Πξνηάζζνληαη θαηά ζεηξά: α. ΟΙ ΓΗΜΟΣΔ: Σσλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο (α βαζκόο εληνπηόηεηαο) β. ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΣΟΙΚΟΙ όισλ ησλ Ννκώλ ηεο Υώξαο (ρσξίο εληνπηόηεηα) ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ Η ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θάζε νκάδαο εληνπηόηεηαο θαζνξίδεηαη κε ηε ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ σο αθνινύζσο : ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΝΑΓΔ 1. Υξόλνο Αλεξγίαο α. Σεζζάξσλ (4) κελώλ αλεξγίαο β. Άλσ ησλ ηεζζάξσλ (4) κελώλ κε αλώηαην όξην ηνπο δώδεθα (12) κήλεο, πξνζηίζεληαη αλά κήλα αλεξγίαο 50

10 10 εκείσζε : Άλεξγνο είλαη ν ππνςήθηνο πνπ έρεη ηέζζεξηο (4) ηνπιάρηζηνλ ζπλερείο κήλεο αλεξγίαο, ππνινγηδόκελνπο από ηελ ηειεπηαία εκέξα πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη πξνο ηα πίζσ. Δπίζεο, ρξόλνο αλεξγίαο ζεσξείηαη θαη ν ρξόλνο παξαθνινύζεζεο πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔΓ, θαζώο θαη εθείλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ή άιισλ Τπνπξγείσλ πνπ εθηεινύληαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ή ηνλ ΟΑΔΓ εθόζνλ ν ππνςήθηνο ήηαλ άλεξγνο ηνπιάρηζηνλ επί ηεηξάκελν θαηά ηνλ ρξόλν έληαμήο ηνπ ζην πξόγξακκα. (παξ. 1 άξζξν 9 Ν.3051/2002). Ωο ρξόλνο αλεξγίαο ινγίδεηαη θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν άλεξγνο παξαθνινπζεί έλα από ηα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηνπ γηα λα ιάβεη κέξνο ζε δηαδηθαζία πξόζιεςεο επνρηθνύ πξνζσπηθνύ. Η ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα απόθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (STAGE) ηνπ ΟΑΔΓ ζεσξείηαη σο ρξόλνο εκπεηξίαο θαη όρη αλεξγίαο. 2. Αξηζκόο ηέθλσλ πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο α. Γηα ππνςήθην πνπ είλαη πνιύηεθλνο, γηα θάζε ηέθλν 50 β. Γηα ππνςήθην πνπ είλαη ηέθλν πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο, γηα θάζε ηέθλν 50 εκείσζε : Σηο αλσηέξσ κνλάδεο κπνξεί λα ιάβεη κόλν έλα κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θαηά ην ίδην εκεξνινγηαθό έηνο ζηνλ ίδην θνξέα (παξαγξ.1, άξζξν 9 Ν.3051/2002). 3. Αξηζκόο αλειίθσλ ηέθλσλ α. Γηα θαζέλα από ηα δύν (2) πξώηα αλήιηθα ηέθλα 30 β. Γηα ην ηξίην αλήιηθν ηέθλν Βαζκόο βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ, πνπ απαηηείηαη από ηελ αλαθνίλσζε, κόλν γηα ηηο θαηεγνξίεο ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ α. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ησλ θαηεγνξηώλ ΠΔ θαη ΣΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζκνύ ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ κε δύν δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αξηζκφ 20. β. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο θαηεγνξίαο ΓΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζκνύ ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ κε δύν δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αξηζκφ Ηιηθία α. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ειηθίαο έσο ηξηάληα (30) εηώλ κε αθεηεξία 3 ππνινγηζκνύ ην απαηηνύκελν από ηελ αλαθνίλσζε θαηώηεξν όξην ειηθίαο θαη κε βάζε ην έηνο γέλλεζεο, αλά έηνο. β. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ειηθίαο άλσ ησλ ηξηάληα (30) εηώλ κε αθεηεξία 2 ππνινγηζκνύ ην απαηηνύκελν από ηελ αλαθνίλσζε θαηώηεξν όξην ειηθίαο θαη κε βάζε ην έηνο γέλλεζεο, αλά έηνο.

11 11 6. Δκπεηξία (ΜΟΝΟ ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη σο πξνζόλ από ηελ αλαθνίλσζε) α. Γηα έμη (6) κήλεο εκπεηξίαο 30 β. Άλσ ησλ έμη (6) κελώλ εκπεηξίαο, θαη κέρξη πέληε (5) έηε αλά κήλα εκπεηξίαο 5 Δπί ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηόο πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην πξώην θξηηήξην (ρξόλνο αλεξγίαο) θαη αλ, απηέο ζπκπίπηνπλ, απηόο πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην δεύηεξν θξηηήξην (αξηζκόο ηέθλσλ πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο) θαη νύησ θαζεμήο. ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ - Τπνςήθηνο πνπ είλαη ηαπηόρξνλα πνιύηεθλνο θαη ηέθλν πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο πξνζθνξόηεξεο βαζκνινγηθά εθ ησλ δύν ηδηνηήησλ, απνθιεηνκέλεο ηεο αζξνηζηηθήο βαζκνιόγεζεο. - Ο πνιύηεθλνο βαζκνινγείηαη κε 50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν ηνπ θαη ην ηέθλν πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε 50 κνλάδεο γηα θάζε κέινο ηεο νηθνγελείαο ηνπ (δειαδή γηα θάζε αδειθό ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εαπηνύ ηνπ). - Σόζν ν πνιύηεθλνο όζν θαη ην ηέθλν πνιπηέθλνπ δηθαηνύηαη πεξαηηέξσ θαη ηηο κνλάδεο από ην θξηηήξην ησλ αλειίθσλ ηέθλσλ, ήηνη 30 κνλάδεο γηα θαζέλα από ηα δύν πξώηα αλήιηθα ηέθλα θαη 50 κνλάδεο γηα ην ηξίην αλήιηθν ηέθλν. Η βαζκνινγία ππνινγίδεηαη κόλν ζηα δώληα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. - Ωο εκπεηξία λνείηαη ε απαζρόιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζύκβαζε έξγνπ ζην δεκόζην ή ηνλ ηδησηηθό ηνκέα ή ε άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ ή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο, κεηά ηελ απόθηεζε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν ν ππνςήθηνο κεηέρεη ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη θαηά ηηο πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, κεηά ηε ιήςε ηεο άδεηαο. - Όηαλ από ηελ αλαθνίλσζε νξίδεηαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ή εηδηθόηεηεο σο πξνζφλ ε εκπεηξία αληί ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, γηα ηε ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ ησλ ερόλησλ εκπεηξία εθαξκόδνληαη ηα πξναλαθεξόκελα θξηηήξηα, εθηφο απφ ην θξηηήξην ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ (παξαγξ.12, άξζξν 21 Ν.2190/1994, όπσο ηζρύεη). - Ο ππνινγηζκφο ηνπ δσδεθακήλνπ, κέζα ζην νπνίν ε απαζρφιεζε ηνπ ππνςεθίνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο νθηψ (8) κήλεο, γηα λα κελ έρεη θψιπκα πξφζιεςεο, γίλεηαη κε αθεηεξία ην ηέινο ηεο λέαο απαζρφιεζεο θαη πξνο ηα πίζσ. Οη πίλαθεο αλαξηώληαη ην πνιύ εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Από ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζεο ησλ πηλάθσλ, ν θνξέαο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ πξόζιεςε, νπόηε ηεθκαίξεηαη όηη αξρίδεη ν ρξόλνο απαζρόιεζεο. ε θάζε πεξίπησζε ν ππνινγηζκόο ηνπ δσδεθακήλνπ, κέζα ζην νπνίν ππνςήθηνο δελ κπνξεί λα έρεη απαζρόιεζε κεγαιύηεξε ησλ νθηώ (8) κελώλ, παξακέλεη ζηαζεξόο αθόκε θαη αλ ε πξόζιεςε ηνπ πξνζσπηθνύ γίλεη κεηά παξέιεπζε ηθαλνύ ρξόλνπ από ηεο αλαξηήζεσο ησλ πηλάθσλ, ή νη ηειεπηαίνη αλαξηεζνύλ κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 20 εκεξώλ, ρσξίο βέβαηα ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο λα επεξεάδεηαη ε δηάξθεηα ηεο πξαγκαηηθήο απαζρόιεζεο ηνπ πξνζιακβαλνκέλνπ.

12 12 Γπλαηφηεηα άξζεο ηνπ θσιχκαηνο πξφζιεςεο, ιφγσ ππέξβαζεο ηεο 8κελεο απαζρφιεζεο πθίζηαηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ ππνςεθίσλ πνπ πξνζέξρνληαη γηα θάιπςε ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ζέζεσλ θαη δηαζέηνπλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα είλαη κηθξόηεξνο ηνπ αξηζκνύ ησλ ζέζεσλ απηώλ ή δελ πξνζέξρνληαη θαζόινπ ππνςήθηνη κε έρνληεο θώιπκα πξόζιεςεο (άξζξν 2 παξ.6 Ν.3260/2004). Γελ θαηαηάζζνληαη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ζπλάςεη κε ηνλ θνξέα δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ ΠΓ 164/2004, εθηόο αλ ε πξόζιεςή ηνπο δηθαηνινγείηαη από αληηθεηκεληθνύο ιόγνπο. Αληηθεηκεληθόο ιόγνο πθίζηαηαη θαη ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 2 παξαγξ.6 ηνπ Ν.3260/2004, εθόζνλ ζεσξείηαη από ηνλ θνξέα βέβαην, όηη ε επαλαπξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ ζα έρεη ηα ίδηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Γηα ηνλ αξηζκό ησλ επηηξεπόκελσλ δηαδνρηθώλ ζπκβάζεσλ θαη ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα απηώλ, όπσο θαη ησλ δηαδνρηθά θαηαξηηδόκελσλ, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ ΠΓ 164/2004. Γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Αζελώλ αλώλπκεο εηαηξείεο, νη νπνίεο γηα ηελ πξόζιεςε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/ 1994, εθαξκόδνληαη θαη νη ζρεηηθέο κε ηα θσιύκαηα θαη ηηο απαγνξεύζεηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 180/2004. Γ. ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο, νδόο Μνλήο Πεηξάθε αξηζκ. 10 θαη εηδηθόηεξα ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ιδξύκαηνο εληφο πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) εκεξψλ, πνπ αξρίδεη από ηελ επνκέλε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο θαη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ θαηαζηήκαηνο, εθόζνλ ε αλάξηεζή ηεο είλαη ηπρόλ κεηαγέλεζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο (παξαγξ.10, άξζξν 21 Ν.2190/1994). Γ. ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά επηθπξσκέλα : 1. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 2. Φσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο (φπνπ απαηηείηαη), ζηνλ νπνίν λα αλαγξάθεηαη ν αθξηβήο βαζκφο απηνχ (ΜΟΝΟ γηα ππνςεθίνπο ησλ θαηεγνξηψλ ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ). ε θάζε πεξίπησζε πνπ ν βαζκόο εθθξάδεηαη κε αμηνινγηθό ραξαθηεξηζκό ή κε αθέξαην αξηζκό πξέπεη ζηε θσηνηππία ηνπ ηίηινπ λα πεξηιακβάλεηαη θαη βεβαίσζε ηεο νηθείαο ζρνιήο γηα ηνλ αθξηβή αξηζκεηηθό βαζκό. Γηεπθξίληζε : Όζνη ππνςήθηνη επηθαινύληαη ηαπηόζεκν (ΑΔΙ) ή αληίζηνηρν (ΣΔΙ) θαηά πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο πηπρίν ή δίπισκα εκεδαπήο, ππνρξενύληαη λα πξνζθνκίδνπλ ζπγρξόλσο, βεβαίσζε ηελ νπνία ρνξεγεί ην αξκόδην όξγαλν ηνπ ΑΔΙ ή ΣΔΙ αληίζηνηρα, ζην νπνίν αλήθεη ην Σκήκα πνπ ρνξήγεζε ην ελ ιόγσ πηπρίν ή δίπισκα, πεξί ηνπ όηη ν ηίηινο

13 13 απηόο ζηεξίδεηαη ζε ζπνπδέο πνπ θαιύπηνπλ κε πιήξε επάξθεηα ην από ηελ αλαθνίλσζε δεηνύκελν γλσζηηθό αληηθείκελν. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζζεί ε βεβαίσζε απηή, ν επηθαινύκελνο ηίηινο δελ ιακβάλεηαη ππόςε. Γηα ηνπο απνθνίηνπο ησλ ΙΔΚ: σο βαζκόο δηπιώκαηνο λνείηαη ν κέζνο όξνο βαζκνινγίαο ζην ζεσξεηηθό κέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο, ν αλαθεξόκελνο ζε βεβαίσζε πνπ εθδίδεηαη από ηνλ ΟΔΔΚ θαη ε νπνία δελ ηζρύεη απηνηειώο, αιιά απνηειεί αλαπόζπαζην παξάξηεκα ηνπ δηπιώκαηνο. Πξνο απφδεημε απηψλ ν ππνςήθηνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη : Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Δπηπέδνπ Μεηαδεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη βεβαίσζε ηνπ ΟΔΔΚ από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ν κέζνο όξνο βαζκνινγίαο ηνπ ζην ζεσξεηηθό κέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο, ή Βεβαίσζε ηνπ ΟΔΔΚ από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ν κέζνο όξνο βαζκνινγίαο ηνπ ζην ζεσξεηηθό κέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο θαη ε αθξηβήο εκεξνκελία πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο ππνςήθηνο θαηέζηε δηπισκαηνύρνο. 3. Φσηναληίγξαθν άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο (όπνπ απαηηείηαη). 4. Πηζηνπνηεηηθό εκπεηξίαο ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθόηεηαο (όπνπ απαηηείηαη). Α. Όηαλ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο: Γηα ηνπο κηζζσηνύο θαη ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο: 1 α. Όηαλ δελ δεηείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία: - Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη - Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα, ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζήο ηνπ. 2 α. Όηαλ δεηείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία απαηηείηαη επηπιένλ: Γηα κελ ηνπο κηζζσηνύο, ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, ππεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία λα δειώλεηαη ν εξγνδόηεο, ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. Γηα δε ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, ππεύζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986, γηα ην είδνο θαη ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο θαη κία ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθή ζύκβαζε ή δειηία παξνρήο ππεξεζηώλ, πνπ θαιύπηνπλ ελδεηθηηθώο ηε δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. 3 α. Δκπεηξία πνπ έρεη απνθηεζεί ζην δεκόζην ηνκέα: Όηαλ ν ρξόλνο εκπεηξίαο έρεη δηαλπζεί ζε ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ζε ΝΠΓΓ, ΟΣΑ πξώηνπ ή δεύηεξνπ βαζκνύ, ζε ΝΠΙΓ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2190/1994, όπσο ηζρύεη ή ζε θνξείο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2527/1997 ν ππνςήθηνο πνπ επηθαιείηαη εκπεηξία ζηνπο θαηά ηα αλσηέξσ θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα είηε ε εκπεηξία απηή είλαη εμεηδηθεπκέλε είηε όρη κπνξεί πάληνηε λα απνδείμεη ηέηνηα εκπεηξία κε βεβαίσζε ηνπ θνξέα πνπ έρεη απαζρνιεζεί, ρσξίο λα απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα ελώ απαηηείηαη ε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο σο ηππηθό πξνζόλ δηνξηζκνύ. Β. Όηαλ δελ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο: 1β. Γηα ηνπο κηζζσηνύο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα: Όηαλ ε εξγαζία έρεη παξαζρεζεί ζε ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ, ζε ΝΠΓΓ, ΟΣΑ πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ, ζε ΝΠΙΓ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2190/1994, όπσο ηζρύεη, ή ζε θνξείο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2527/1997 απαηηείηαη κόλν βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα από ηελ νπνία

14 14 πξνθύπηεη ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνρήο ηεο. 2β. Γηα ηνπο κηζζσηνύο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα: - Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο. - Υσξηζηή από ηελ αίηεζε ππεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία λα δειώλεηαη επαθξηβώο ν ρξόλνο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδόηε, θπζηθνύ πξνζώπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν. 3β. Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο: - Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζήο ηνπ. - Τπεύζπλε δήισζε ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986, όηη εμεηέιεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, κειέηεο θαη έξγα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο εκπεηξίαο, θαη - Τπνβνιή κηαο ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθήο ζύκβαζεο ή δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ θαιύπηνπλ ελδεηθηηθώο ηε δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο. Όηαλ ε εκπεηξία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή: Γηα εκπεηξία ε νπνία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή επηπιένλ ησλ ινηπώλ, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απαηηνύληαη, ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη: (1) Όηαλ θαηά ην ηζρύνλ λνκηθό θαζεζηώο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη ππνρξεσηηθή: Βεβαίσζε ηνπ εξγνδόηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ρξόλνο θαη ην είδνο ηεο απαζρόιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ, είηε πξόθεηηαη γηα ακηγώο θξαηηθή ή ακηγώο ηδησηηθή ή κηθηή αζθάιηζε. (2) Όηαλ θαηά ην ηζρύνλ λνκηθό θαζεζηώο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη κε ππνρξεσηηθή: Βεβαίσζε ηνπ εξγνδόηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ρξόλνο θαη ην είδνο ηεο απαζρόιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ηδίνπ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη επαθξηβώο ν ρξόλνο απαζρόιεζεο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδόηε, θπζηθνύ πξνζώπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξόθεηηαη πεξί λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη Βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν απαζρνιήζεθε όηη ε αζθάιηζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο δελ είλαη ππνρξεσηηθή, θαηά ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ηνύηνπ. (3) Όηαλ ν ρξόλνο εκπεηξίαο έρεη δηαλπζεί ζε ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ραξαθηήξα ηεο αιινδαπήο κπνξεί λα απνδεηθλύεη θαη κε βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ δεκόζηνπ θνξέα.

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ 23-04-2013 Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ : 7Λ73ΟΞ3Μ-ΨΩΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 06-08-2014 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 19359 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ) ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ (Α.Α.Η. Α.Δ. ΟΣΑ) ------------------------------------------------------- Οδόρ. Μοςζηακλή, Παγκπήηιο ηάδιο Σηλ: 2180 264560/2810215080 Απιθμ. Ππυη ΜΔ1/2011.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 9/7-6-2012 απόθαζε ηεο 26εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Ισάλληλα 20-7-2015 ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ Αξηζ. Πξση.: 54807/8758 Γ/ΝΗ Γ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Μεηξώσλ θαη Πξνζσπηθνύ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420

Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420 Ηλζηηηνύην Δξγαζίαο (ΗΝΔ/ΓΔΔ) (5) Σαρ. Γ/λζε: 2 ν ρικ Πξέβεδαο-Μύηηθα (Μαθξπόινπηζα) Σ.Κ.: 481 00 Πξέβεδα Σει.: 26820 26969 Πιεξνθνξίεο: θ.θ. Πνιπκέξε Πνύιηνπ Νηόληνξνπ Δπάγγεινπ E mail: vpapa@inegsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12.

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12. 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΜΑΡΟΤΗ 7-9 - 2011 ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΑΘΜΟ ΑΦ. ΒΑΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ. Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ. Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ Απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο αλαθνηλψλεηαη φηη νη εγγξαθέο ησλ λενεηζαθηέσλ θνηηεηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ 12 έσο θαη 30 επηεκβξίνπ απφ 9.00 π.κ. έσο 14κ.κ.. Οη λενεηζαθηέηνη πξνθεηκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ Ν Ι Κ Η 4, 1 0 2 4 8 Α Θ Η Ν Α Σ Η Λ. 2 1 0 3 2 9 1 2 0 0, F A X : 2 1 0 3 2 2 1 7 7 2 ------------ ----------- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΧΠΙΑ ΛΟΤΣΡΑ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΛΟΤΣΡΧΝ ΜΔ ΣΟΝ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ Α.Φ.Μ. 090090279 Γ.Ο.Τ. ΑΡΙΓΑΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 69112 / 57 / Β /

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Ξεθίλεζε απφ ηε Γεπηέξα 03/09/2012 θαη ζα ζπλερηζηεί κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 07/09/2012 απφ 08:00 έσο 14:00 ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Δγθύθιηνο ππ αξηζκ. 18 γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010 γηα ηελ αλάδεημε ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα