ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε)"

Transcript

1 ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ.. Μνλήο Πεηξάθε 12-ΑΘΗΝΑ Σ.Κ. : Σει.: Αξ.Πξση.Φ.471/8811 Αξ.ρ.: 2430 Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) Πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ελελήληα έμη (96) ζέζεσλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηνπ Ννζειεπηηθνχ Ιδξχκαηνο Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα Έρνληαο ππόςε : 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/1994, όπσο ηζρύεη κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξώζεηο ησλ Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 θαη 3320/ Σελ ΓΙΠΠ/Φ.ΔΓΚΡ. 3/17708/ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο Σξηκεινχο εμ Τπνπξγψλ Δπηηξνπήο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ αξηζκ.33/2006 ΠΤ «Αλαζηνιήο δηνξηζκψλ θαη πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην Σνκέα» (ΦΔΚ 280/ηΑ/ ) όπσο ηζρύεη. 3. Σελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ αξ.33/2006 ΠΤ. 4. Σνλ Οξγαληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Ιδξύκαηνο. Α λ α θ ν η λ ώ λ ε η Σελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ελελήληα έμη (96) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηηο εμήο θαηά αξηζκό αηόκσλ εηδηθόηεηεο κε ηα αληίζηνηρα ηππηθά πξνζόληα θαη ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή πεξίνδν. ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΠΔ Βηνιφγσλ 2 Πηπρίν ή δίπισκα Βηνινγίαο ή Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σερλνινγηψλ ή Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΙ ή ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.

2 ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ 2 ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΠΔ Πιεξνθνξηθήο 5 Πηπρίν ή δίπισκα: - Πιεξνθνξηθήο - Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ - Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ - Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο - Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ - Μεραληθνχ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο - Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ - Ηιεθηξνληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ - Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ - Μεραληθψλ Η/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ - Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ - Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληψλ - Πιεξνθνξηθήο Διιεληθνχ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ - Γηδαθηηθήο θαη Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ - Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκνχ Καηεχζπλζεο Η/Τ ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΑΔΙ ή ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. ΣΔ-Ννζειεπηηθήο 12 α) Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο Ννζειεπηηθήο (ΣΔ) β) Πηπρίν ή δίπισκα Ννζειεπηηθήο ΣΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα ΠΔ (ΣΔΙ) ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ή ΠΔ (ΣΔΙ) ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκν πηπρίν ή δίπισκα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. γ) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο ηαπηφηεηαο κέινπο ηεο Έλσζεο Ννζειεπηψλ Διιάδαο (Δ.Ν.Δ.) ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ ή Βεβαίσζε Αλαλέσζεο Δγγξαθήο ζηελ Δ.Ν.Δ. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ή βεβαίσζε Δγγξαθήο ζηελ Δ.Ν.Δ., γηα φζνπο εγγξάθνληαη γηα πξψηε θνξά, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ηελ έθδνζή ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4, παξ. 5 ηνπ Ν.3252/2004. ΣΔ-Ραδηνινγίαο- Αθηηλνινγίαο 3 Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Ραδηνινγίαο θαη Αθηηλνινγίαο ΣΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα ΠΔ (ΣΔΙ) ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ή ΠΔ (ΣΔΙ) ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ή νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκν πηπρίν ή δίπισκα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.

3 3 ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΔ-Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ 2 ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ α) Αδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ΣΔ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή ΣΔ Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ. β) Πηπρίν ή δίπισκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΣΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΣΔΙ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ή ΠΔ (ΣΔΙ) ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκν πηπρίν ή δίπισκα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΓΔ-Γηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ, νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα Υξεκαηνπηζησηηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ (πξψελ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο) ή - Πηπρίν Β θχθινπ πνπδψλ ΣΔΔ αλεμάξηεηα απφ εηδηθφηεηα ή πηπρίν Α θχθινπ ζπνπδψλ ΣΔΔ νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ Σνκέα Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ή - Απνιπηήξηνο ηίηινο : - Δληαίνπ Λπθείνπ ή -Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, Κιάδσλ : α) Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ-Γξακκαηέσλ β) Οηθνλνκίαο ή γ) Βηβιηνζεθνλνκίαο ή -Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ησλ Σκεκάησλ : α) Ξελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ ή β) Τπαιιήισλ Δπηρεηξήζεσλ Μεηαθνξψλ ή γ) Τπαιιήισλ Λνγηζηεξίνπ ή δ) Τπαιιήισλ Γηνίθεζεο ή ε) Δκπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ή - Λπθείνπ Γεληθήο Καηεχζπλζεο ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο 2. Γλψζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζία θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.

4 4 ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔ- Ννζειεπηηθνχ ΓΔ-Σερληθνχ Κιηβαληζηψλ Απνζηεηξσηψλ Απνιπκαληψλ ΓΔ- Παξαζθεπζηψλ (Βνεζψλ Ιαηξηθψλ θαη Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ) ΓΔ - Υεηξηζηψλ Δκθαληζηψλ (Υεηξηζηψλ Ιαηξηθψλ πζθεπψλ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ 12 ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Βνεζνχ Ννζειεπηή. β) Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο Μέζεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Ννζειεπηηθήο ρνιήο (ΜΣΔΝ) ή εηδηθνηήησλ Βνεζψλ Ννζειεπηψλ ή Βνεζψλ Ννζνθφκσλ ή Ννζειεπηηθήο ή Ννζειεπηηθήο Σξαπκαηηνινγίαο (Βνεζφο Σξαπκαηνινγίαο Οξζνπεδηθήο) ή Ννζειεπηηθήο Υεηξνπξγείνπ ή Ννζειεπηηθήο Ογθνινγηθψλ Παζήζεσλ (Δηδηθήο Ννζειεπηηθήο) ή Ννζειεπηηθήο Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο ή Ννζειεπηηθήο Αηφκσλ κε Φπρηθέο Παζήζεηο, δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 2 Πηζηνπνηεηηθφ αδείαο απφ ηε Γεκφζηα ρνιή απνιπκαληψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Δπηθπξσκέλε θσηνηππία ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ζηνλ νπνία λα αλαγξάθεηαη ν βαζκφο θαη ην έηνο θηήζεο απηνχ. ε πεξίπησζε πνπ ν βαζκφο εθθξάδεηαη κε αμηνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ή κε αθέξαην βαζκφ, πξέπεη λα ππνβιεζεί θαη βεβαίσζε ηεο νηθείαο ζρνιήο γηα ηνλ αθξηβή αξηζκεηηθφ βαζκφ). 6 Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο Ιαηξηθψλ θαη Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ Αηκαηνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ ή Βνεζνχ Ιαηξηθψλ θαη Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ Αηκαηνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ ή Βνεζνχ Ιαηξηθψλ θαη Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ Βηνρεκηθνχ θαη Μηθξνβηνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ ή Ιαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ ή Ιαηξηθψλ θαη Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ Βηνρεκηθνχ θαη Μηθξνβηνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ ή Βνεζψλ Ιαηξηθψλ θαη Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ ή Βνεζψλ Ιαηξηθψλ Βηνινγηθψλ Αθηηλνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ θαη Φαξκαθείσλ ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ: ΙΔΚ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν.1346/1983 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. Πηπρίνπ ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο Ιαηξηθψλ πζθεπψλ Απεηθνλίζεσλ ή 4 Ιαηξηθψλ πζθεπψλ Αθηηλνζεξαπείαο ή Βνεζψλ Αθηηλνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ ή Υεηξηζηψλ Ιαηξηθψλ πζθεπψλ ή Βνεζψλ Ιαηξηθψλ πζθεπψλ ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ: Ιλζηηηνχηνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΙΔΚ) ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν.1346/1983 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 8-κήλεο

5 5 ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ Γε-Σερληθνχ Δηδ. Τδξαπιηθψλ- Θεξκνυδξαπιηθψλ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ 1 ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ Α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Σερλίηε Τδξαπιηθνχ ηνπιάρηζηνλ Β Σάμεο I εο ή IIεο εηδηθφηεηαο Β) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο, ηίηινο ΙΔΚ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α ή Β θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιψλ καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν.1346/83 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ν νπνίνο νδεγεί ζηελ απαηηνχκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή Οπνηνζδήπνηε ηίηινο κεηαδεπηεξνβάζκηαο (ΙΔΚ) ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο. ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: Η άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο απαηηείηαη ζε θαζεκηά απφ ηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: Α. ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηνπο αλσηέξσ, θαηά πεξίπησζε, ηίηινπο ζπνπδψλ, ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο πνπ θαηέρνπλ έλαλ απφ ηνπο θαησηέξσ ηίηινπο: Με νκψλπκν ή αληίζηνηρν απνιπηήξην ηίηιν αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηίηιν ζρνιήο ηεο αιινδαπήο, ν νπνίνο νδεγεί ζηελ απαηηνχκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή Οπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο. Β. ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηνπο αλσηέξσ, θαηά πεξίπησζε, ηίηινπο ζπνπδψλ ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο πνπ απνδεηθλχνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή εκεπεηξία ζηελ αληίζηνηρε εηδηθφηεηα, κεηά ηελ απαηηνχκελε θαηά πεξίπησζε, αληίζηνηρε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο) θαη δηαζέηνπλ απνιπηήξην ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 3ηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (γηα ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην έηνο 1980) ή ηζνδχλακν απνιπηήξην ηίηιν θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν εξγαζηεξίσλ εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2817/2000 ή άιιν ηζφηηκν ηίηιν ηεο αιινδαπήο.

6 6 ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΓΔ- Σερληθνχ Φπθηηθψλ 1 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: Α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Σερληθνχ Φπθηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ. Β) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α ή Β θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιψλ καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν.1346/83 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ν νπνίνο νδεγεί ζηελ απαηηνχκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή Οπνηνζδήπνηε ηίηινο κεηαδεπηεξνβάζκηαο (ΙΔΚ) ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο. ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: Η άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο απαηηείηαη ζε θαζεκηά απφ ηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο. Α. ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηνπο αλσηέξσ, θαηά πεξίπησζε, ηίηινπο ζπνπδψλ ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο πνπ θαηέρνπλ έλαλ απφ ηνπο θαησηέξσ ηίηινπο: Με νκψλπκν ή αληίζηνηρν, απνιπηήξην ηίηιν αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηίηιν ζρνιήο ηεο αιινδαπήο, ν νπνίνο νδεγεί ζηελ απαηηνχκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή Οπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε, άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο. Β. ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηνπο αλσηέξσ, θαηά πεξίπησζε, ηίηινπο ζπνπδψλ ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο πνπ απνδεηθλχνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή εκεπεηξία ζηελ αληίζηνηρε εηδηθφηεηα, κεηά ηελ απαηηνχκελε θαηά πεξίπησζε, αληίζηνηρε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη δηαζέηνπλ απνιπηήξην ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 3ηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (γηα ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην έηνο 1980) ή ηζνδχλακν απνιπηήξην ηίηιν θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν εξγαζηεξίσλ εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2817/2000 ή άιιν ηζφηηκν ηίηιν ηεο αιινδαπήο.

7 7 ΓΔ- Μαγείξσλ 4 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ : Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή Σερληθφο Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ: ΙΔΚ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ε Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν.1346/1983 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ Α: ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απφ ππνςήθηνπο κε ηα θχξηα πξνζφληα επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε κε απνιπηήξην ηίηιν εηδηθφηεηαο Μαγείξνπ αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηίηιν ηεο αιινδαπήο. ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ Β: ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απφ ππνςήθηνπο κε ηα πξναλαθεξφκελα πξνζφληα, επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε κε: α) Απνιπηήξην ηίηιν ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (δειαδή απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ ΝΓ 580/1970, ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2817/2000 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο. β) Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη(6) κελψλ σο κάγεηξαο. ΓΔ Σειεθσλεηψλ 2 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: Γίπισκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ΙΔΚ εηδηθφηεηαο : «ΣΔΙΡΔΙΑ : ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΟΡΑΗΗ, ΥΔΙΡΙΣΔ ΣΗΛΔΦΧΝΙΚΟΎ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΠΔΛΑΣΧΝ». ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ Α : ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα παξαπάλσ πξνζφληα, ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςήθηνπο κε: Πηπρίν ζρνιψλ εθπαίδεπζεο Σπθιψλ Σειεθσλεηψλ ( πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θ Πξφλνηαο) ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ Β : ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα παξαπάλσ πξνζφληα, ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε: - Γίπισκα επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Ι.Δ.Κ. νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα Υξεκαηνπηζησηηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ( πξψελ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο) - Πηπρίν Β θχθινπ πνπδψλ ΣΔΔ, αλεμάξηεηα απφ εηδηθφηεηα ή πηπρίν Α θχθινπ πνπδψλ ΣΔΔ Οπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ Σνκέα Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο. - Απνιπηήξηνο ηίηινο: - Δληαίνπ Λπθείνπ ή - Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, Κιάδσλ:

8 ΤΔ- Σξαπεδνθφκσλ 21 ΤΔ Υπηξνθαζαξηζηψλ ΤΔ-Δξγαηψλ Γεληθψλ Καζεθφλησλ 3 8 α) Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ Γξακκαηέσλ β) Οηθνλνκίαο, γ) Βηβιηνζεθνλνκίαο ή -Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ησλ ηκεκάησλ : α) Ξελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ, β)τπαιιήισλ Δπηρεηξήζεσλ Μεηαθνξψλ γ) Τπαιιήισλ Λνγηζηεξίνπ δ) Τπαιιήισλ Γηνίθεζεο ε) Δκπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ή - Λπθείνπ Γεληθήο Καηεχζπλζεο ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, θαη επηπιένλ γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα : α) επεμεξγαζία θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθά θχιια θαη γ) ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (δειαδή απνιπηήξην 3ηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή γηα ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ ΝΓ 580/1970, ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2817/2000 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο. Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (δειαδή απνιπηήξην 3ηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή γηα ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ ΝΓ 580/1970, ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2817/2000 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο. 6 Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα (άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Ν.2527/97)

9 9 Α. ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 1. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία απφ 18 έσο 65 εηψλ. 2. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο ζέζεσο πνπ επηιέγνπλ. 3. Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε), κε ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο εμαίξεζεο. Δμαίξεζε: Οη ππνςήθηνη γηα ζέζεηο βνεζεηηθνχ ή αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνχ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ εθηίζεη ηελ πνηλή ή ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί έρνπλ αξζεί ή έρνπλ απνιπζεί ππφ φξν (Ν.2207/1994 άξζξν 4 παξ.6). Β. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ Οη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθα θαηά θιάδν ή εηδηθόηεηα κε ηε ζεηξά ηνπ βαζκνύ εληνπηόηεηαο (α, β, γ θνθ.). Αλάκεζα ζ απηνύο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα εληνπηόηεηα, πξνεγνύληαη νη έρνληεο ηα θύξηα πξνζόληα θαη αθνινπζνύλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά. Αλ δελ θαιπθζεί ν αξηζκόο ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ από ηνπο έρνληεο ηα θύξηα ή επηθνπξηθά πξνζόληα ηεο πξώηεο εληνπηόηεηαο πξνζιακβάλνληαη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ηα αληίζηνηρα πξνζόληα ηεο δεύηεξεο θνθ. Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ απηώλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζόληα, θύξηα ή επηθνπξηθά, γίλεηαη κε βάζε ηε βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλνπλ ζηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα (αλεξγία, αξηζκόο ηέθλσλ πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο θιπ.). 1. ε πεξίπησζε πνπ θνξέαο πνπ πξνζιακβάλεη είλαη Γήκνο ή Κνηλόηεηα ή Γεκνηηθή ή Κνηλνηηθή Δπηρείξεζε ή Ννκηθό Πξόζσπν ή Ίδξπκα πνπ αλήθεη ζην Γήκν ή ηελ Κνηλόηεηα. Πξνηάζζνληαη θαηά ζεηξά: α. ΟΙ ΓΗΜΟΣΔ: Σσλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο (α βαζκόο εληνπηόηεηαο) β. ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΣΟΙΚΟΙ όισλ ησλ Ννκώλ ηεο Υώξαο (ρσξίο εληνπηόηεηα) ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ Η ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θάζε νκάδαο εληνπηόηεηαο θαζνξίδεηαη κε ηε ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ σο αθνινύζσο : ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΝΑΓΔ 1. Υξόλνο Αλεξγίαο α. Σεζζάξσλ (4) κελώλ αλεξγίαο β. Άλσ ησλ ηεζζάξσλ (4) κελώλ κε αλώηαην όξην ηνπο δώδεθα (12) κήλεο, πξνζηίζεληαη αλά κήλα αλεξγίαο 50

10 10 εκείσζε : Άλεξγνο είλαη ν ππνςήθηνο πνπ έρεη ηέζζεξηο (4) ηνπιάρηζηνλ ζπλερείο κήλεο αλεξγίαο, ππνινγηδόκελνπο από ηελ ηειεπηαία εκέξα πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη πξνο ηα πίζσ. Δπίζεο, ρξόλνο αλεξγίαο ζεσξείηαη θαη ν ρξόλνο παξαθνινύζεζεο πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔΓ, θαζώο θαη εθείλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ή άιισλ Τπνπξγείσλ πνπ εθηεινύληαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ή ηνλ ΟΑΔΓ εθόζνλ ν ππνςήθηνο ήηαλ άλεξγνο ηνπιάρηζηνλ επί ηεηξάκελν θαηά ηνλ ρξόλν έληαμήο ηνπ ζην πξόγξακκα. (παξ. 1 άξζξν 9 Ν.3051/2002). Ωο ρξόλνο αλεξγίαο ινγίδεηαη θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν άλεξγνο παξαθνινπζεί έλα από ηα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηνπ γηα λα ιάβεη κέξνο ζε δηαδηθαζία πξόζιεςεο επνρηθνύ πξνζσπηθνύ. Η ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα απόθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (STAGE) ηνπ ΟΑΔΓ ζεσξείηαη σο ρξόλνο εκπεηξίαο θαη όρη αλεξγίαο. 2. Αξηζκόο ηέθλσλ πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο α. Γηα ππνςήθην πνπ είλαη πνιύηεθλνο, γηα θάζε ηέθλν 50 β. Γηα ππνςήθην πνπ είλαη ηέθλν πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο, γηα θάζε ηέθλν 50 εκείσζε : Σηο αλσηέξσ κνλάδεο κπνξεί λα ιάβεη κόλν έλα κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θαηά ην ίδην εκεξνινγηαθό έηνο ζηνλ ίδην θνξέα (παξαγξ.1, άξζξν 9 Ν.3051/2002). 3. Αξηζκόο αλειίθσλ ηέθλσλ α. Γηα θαζέλα από ηα δύν (2) πξώηα αλήιηθα ηέθλα 30 β. Γηα ην ηξίην αλήιηθν ηέθλν Βαζκόο βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ, πνπ απαηηείηαη από ηελ αλαθνίλσζε, κόλν γηα ηηο θαηεγνξίεο ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ α. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ησλ θαηεγνξηώλ ΠΔ θαη ΣΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζκνύ ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ κε δύν δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αξηζκφ 20. β. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο θαηεγνξίαο ΓΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζκνύ ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ κε δύν δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αξηζκφ Ηιηθία α. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ειηθίαο έσο ηξηάληα (30) εηώλ κε αθεηεξία 3 ππνινγηζκνύ ην απαηηνύκελν από ηελ αλαθνίλσζε θαηώηεξν όξην ειηθίαο θαη κε βάζε ην έηνο γέλλεζεο, αλά έηνο. β. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ειηθίαο άλσ ησλ ηξηάληα (30) εηώλ κε αθεηεξία 2 ππνινγηζκνύ ην απαηηνύκελν από ηελ αλαθνίλσζε θαηώηεξν όξην ειηθίαο θαη κε βάζε ην έηνο γέλλεζεο, αλά έηνο.

11 11 6. Δκπεηξία (ΜΟΝΟ ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη σο πξνζόλ από ηελ αλαθνίλσζε) α. Γηα έμη (6) κήλεο εκπεηξίαο 30 β. Άλσ ησλ έμη (6) κελώλ εκπεηξίαο, θαη κέρξη πέληε (5) έηε αλά κήλα εκπεηξίαο 5 Δπί ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηόο πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην πξώην θξηηήξην (ρξόλνο αλεξγίαο) θαη αλ, απηέο ζπκπίπηνπλ, απηόο πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην δεύηεξν θξηηήξην (αξηζκόο ηέθλσλ πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο) θαη νύησ θαζεμήο. ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ - Τπνςήθηνο πνπ είλαη ηαπηόρξνλα πνιύηεθλνο θαη ηέθλν πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο πξνζθνξόηεξεο βαζκνινγηθά εθ ησλ δύν ηδηνηήησλ, απνθιεηνκέλεο ηεο αζξνηζηηθήο βαζκνιόγεζεο. - Ο πνιύηεθλνο βαζκνινγείηαη κε 50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν ηνπ θαη ην ηέθλν πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε 50 κνλάδεο γηα θάζε κέινο ηεο νηθνγελείαο ηνπ (δειαδή γηα θάζε αδειθό ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εαπηνύ ηνπ). - Σόζν ν πνιύηεθλνο όζν θαη ην ηέθλν πνιπηέθλνπ δηθαηνύηαη πεξαηηέξσ θαη ηηο κνλάδεο από ην θξηηήξην ησλ αλειίθσλ ηέθλσλ, ήηνη 30 κνλάδεο γηα θαζέλα από ηα δύν πξώηα αλήιηθα ηέθλα θαη 50 κνλάδεο γηα ην ηξίην αλήιηθν ηέθλν. Η βαζκνινγία ππνινγίδεηαη κόλν ζηα δώληα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. - Ωο εκπεηξία λνείηαη ε απαζρόιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζύκβαζε έξγνπ ζην δεκόζην ή ηνλ ηδησηηθό ηνκέα ή ε άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ ή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο, κεηά ηελ απόθηεζε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν ν ππνςήθηνο κεηέρεη ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη θαηά ηηο πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, κεηά ηε ιήςε ηεο άδεηαο. - Όηαλ από ηελ αλαθνίλσζε νξίδεηαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ή εηδηθόηεηεο σο πξνζφλ ε εκπεηξία αληί ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, γηα ηε ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ ησλ ερόλησλ εκπεηξία εθαξκόδνληαη ηα πξναλαθεξόκελα θξηηήξηα, εθηφο απφ ην θξηηήξην ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ (παξαγξ.12, άξζξν 21 Ν.2190/1994, όπσο ηζρύεη). - Ο ππνινγηζκφο ηνπ δσδεθακήλνπ, κέζα ζην νπνίν ε απαζρφιεζε ηνπ ππνςεθίνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο νθηψ (8) κήλεο, γηα λα κελ έρεη θψιπκα πξφζιεςεο, γίλεηαη κε αθεηεξία ην ηέινο ηεο λέαο απαζρφιεζεο θαη πξνο ηα πίζσ. Οη πίλαθεο αλαξηώληαη ην πνιύ εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Από ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζεο ησλ πηλάθσλ, ν θνξέαο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ πξόζιεςε, νπόηε ηεθκαίξεηαη όηη αξρίδεη ν ρξόλνο απαζρόιεζεο. ε θάζε πεξίπησζε ν ππνινγηζκόο ηνπ δσδεθακήλνπ, κέζα ζην νπνίν ππνςήθηνο δελ κπνξεί λα έρεη απαζρόιεζε κεγαιύηεξε ησλ νθηώ (8) κελώλ, παξακέλεη ζηαζεξόο αθόκε θαη αλ ε πξόζιεςε ηνπ πξνζσπηθνύ γίλεη κεηά παξέιεπζε ηθαλνύ ρξόλνπ από ηεο αλαξηήζεσο ησλ πηλάθσλ, ή νη ηειεπηαίνη αλαξηεζνύλ κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 20 εκεξώλ, ρσξίο βέβαηα ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο λα επεξεάδεηαη ε δηάξθεηα ηεο πξαγκαηηθήο απαζρόιεζεο ηνπ πξνζιακβαλνκέλνπ.

12 12 Γπλαηφηεηα άξζεο ηνπ θσιχκαηνο πξφζιεςεο, ιφγσ ππέξβαζεο ηεο 8κελεο απαζρφιεζεο πθίζηαηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ ππνςεθίσλ πνπ πξνζέξρνληαη γηα θάιπςε ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ζέζεσλ θαη δηαζέηνπλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα είλαη κηθξόηεξνο ηνπ αξηζκνύ ησλ ζέζεσλ απηώλ ή δελ πξνζέξρνληαη θαζόινπ ππνςήθηνη κε έρνληεο θώιπκα πξόζιεςεο (άξζξν 2 παξ.6 Ν.3260/2004). Γελ θαηαηάζζνληαη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ζπλάςεη κε ηνλ θνξέα δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ ΠΓ 164/2004, εθηόο αλ ε πξόζιεςή ηνπο δηθαηνινγείηαη από αληηθεηκεληθνύο ιόγνπο. Αληηθεηκεληθόο ιόγνο πθίζηαηαη θαη ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 2 παξαγξ.6 ηνπ Ν.3260/2004, εθόζνλ ζεσξείηαη από ηνλ θνξέα βέβαην, όηη ε επαλαπξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ ζα έρεη ηα ίδηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Γηα ηνλ αξηζκό ησλ επηηξεπόκελσλ δηαδνρηθώλ ζπκβάζεσλ θαη ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα απηώλ, όπσο θαη ησλ δηαδνρηθά θαηαξηηδόκελσλ, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ ΠΓ 164/2004. Γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Αζελώλ αλώλπκεο εηαηξείεο, νη νπνίεο γηα ηελ πξόζιεςε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/ 1994, εθαξκόδνληαη θαη νη ζρεηηθέο κε ηα θσιύκαηα θαη ηηο απαγνξεύζεηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 180/2004. Γ. ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο, νδόο Μνλήο Πεηξάθε αξηζκ. 10 θαη εηδηθόηεξα ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ιδξύκαηνο εληφο πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) εκεξψλ, πνπ αξρίδεη από ηελ επνκέλε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο θαη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ θαηαζηήκαηνο, εθόζνλ ε αλάξηεζή ηεο είλαη ηπρόλ κεηαγέλεζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο (παξαγξ.10, άξζξν 21 Ν.2190/1994). Γ. ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά επηθπξσκέλα : 1. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 2. Φσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο (φπνπ απαηηείηαη), ζηνλ νπνίν λα αλαγξάθεηαη ν αθξηβήο βαζκφο απηνχ (ΜΟΝΟ γηα ππνςεθίνπο ησλ θαηεγνξηψλ ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ). ε θάζε πεξίπησζε πνπ ν βαζκόο εθθξάδεηαη κε αμηνινγηθό ραξαθηεξηζκό ή κε αθέξαην αξηζκό πξέπεη ζηε θσηνηππία ηνπ ηίηινπ λα πεξηιακβάλεηαη θαη βεβαίσζε ηεο νηθείαο ζρνιήο γηα ηνλ αθξηβή αξηζκεηηθό βαζκό. Γηεπθξίληζε : Όζνη ππνςήθηνη επηθαινύληαη ηαπηόζεκν (ΑΔΙ) ή αληίζηνηρν (ΣΔΙ) θαηά πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο πηπρίν ή δίπισκα εκεδαπήο, ππνρξενύληαη λα πξνζθνκίδνπλ ζπγρξόλσο, βεβαίσζε ηελ νπνία ρνξεγεί ην αξκόδην όξγαλν ηνπ ΑΔΙ ή ΣΔΙ αληίζηνηρα, ζην νπνίν αλήθεη ην Σκήκα πνπ ρνξήγεζε ην ελ ιόγσ πηπρίν ή δίπισκα, πεξί ηνπ όηη ν ηίηινο

13 13 απηόο ζηεξίδεηαη ζε ζπνπδέο πνπ θαιύπηνπλ κε πιήξε επάξθεηα ην από ηελ αλαθνίλσζε δεηνύκελν γλσζηηθό αληηθείκελν. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζζεί ε βεβαίσζε απηή, ν επηθαινύκελνο ηίηινο δελ ιακβάλεηαη ππόςε. Γηα ηνπο απνθνίηνπο ησλ ΙΔΚ: σο βαζκόο δηπιώκαηνο λνείηαη ν κέζνο όξνο βαζκνινγίαο ζην ζεσξεηηθό κέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο, ν αλαθεξόκελνο ζε βεβαίσζε πνπ εθδίδεηαη από ηνλ ΟΔΔΚ θαη ε νπνία δελ ηζρύεη απηνηειώο, αιιά απνηειεί αλαπόζπαζην παξάξηεκα ηνπ δηπιώκαηνο. Πξνο απφδεημε απηψλ ν ππνςήθηνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη : Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Δπηπέδνπ Μεηαδεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη βεβαίσζε ηνπ ΟΔΔΚ από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ν κέζνο όξνο βαζκνινγίαο ηνπ ζην ζεσξεηηθό κέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο, ή Βεβαίσζε ηνπ ΟΔΔΚ από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ν κέζνο όξνο βαζκνινγίαο ηνπ ζην ζεσξεηηθό κέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο θαη ε αθξηβήο εκεξνκελία πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο ππνςήθηνο θαηέζηε δηπισκαηνύρνο. 3. Φσηναληίγξαθν άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο (όπνπ απαηηείηαη). 4. Πηζηνπνηεηηθό εκπεηξίαο ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθόηεηαο (όπνπ απαηηείηαη). Α. Όηαλ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο: Γηα ηνπο κηζζσηνύο θαη ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο: 1 α. Όηαλ δελ δεηείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία: - Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη - Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα, ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζήο ηνπ. 2 α. Όηαλ δεηείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία απαηηείηαη επηπιένλ: Γηα κελ ηνπο κηζζσηνύο, ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, ππεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία λα δειώλεηαη ν εξγνδόηεο, ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. Γηα δε ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, ππεύζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986, γηα ην είδνο θαη ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο θαη κία ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθή ζύκβαζε ή δειηία παξνρήο ππεξεζηώλ, πνπ θαιύπηνπλ ελδεηθηηθώο ηε δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. 3 α. Δκπεηξία πνπ έρεη απνθηεζεί ζην δεκόζην ηνκέα: Όηαλ ν ρξόλνο εκπεηξίαο έρεη δηαλπζεί ζε ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ζε ΝΠΓΓ, ΟΣΑ πξώηνπ ή δεύηεξνπ βαζκνύ, ζε ΝΠΙΓ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2190/1994, όπσο ηζρύεη ή ζε θνξείο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2527/1997 ν ππνςήθηνο πνπ επηθαιείηαη εκπεηξία ζηνπο θαηά ηα αλσηέξσ θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα είηε ε εκπεηξία απηή είλαη εμεηδηθεπκέλε είηε όρη κπνξεί πάληνηε λα απνδείμεη ηέηνηα εκπεηξία κε βεβαίσζε ηνπ θνξέα πνπ έρεη απαζρνιεζεί, ρσξίο λα απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα ελώ απαηηείηαη ε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο σο ηππηθό πξνζόλ δηνξηζκνύ. Β. Όηαλ δελ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο: 1β. Γηα ηνπο κηζζσηνύο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα: Όηαλ ε εξγαζία έρεη παξαζρεζεί ζε ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ, ζε ΝΠΓΓ, ΟΣΑ πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ, ζε ΝΠΙΓ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2190/1994, όπσο ηζρύεη, ή ζε θνξείο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2527/1997 απαηηείηαη κόλν βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα από ηελ νπνία

14 14 πξνθύπηεη ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνρήο ηεο. 2β. Γηα ηνπο κηζζσηνύο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα: - Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο. - Υσξηζηή από ηελ αίηεζε ππεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία λα δειώλεηαη επαθξηβώο ν ρξόλνο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδόηε, θπζηθνύ πξνζώπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν. 3β. Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο: - Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζήο ηνπ. - Τπεύζπλε δήισζε ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986, όηη εμεηέιεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, κειέηεο θαη έξγα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο εκπεηξίαο, θαη - Τπνβνιή κηαο ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθήο ζύκβαζεο ή δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ θαιύπηνπλ ελδεηθηηθώο ηε δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο. Όηαλ ε εκπεηξία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή: Γηα εκπεηξία ε νπνία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή επηπιένλ ησλ ινηπώλ, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απαηηνύληαη, ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη: (1) Όηαλ θαηά ην ηζρύνλ λνκηθό θαζεζηώο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη ππνρξεσηηθή: Βεβαίσζε ηνπ εξγνδόηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ρξόλνο θαη ην είδνο ηεο απαζρόιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ, είηε πξόθεηηαη γηα ακηγώο θξαηηθή ή ακηγώο ηδησηηθή ή κηθηή αζθάιηζε. (2) Όηαλ θαηά ην ηζρύνλ λνκηθό θαζεζηώο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη κε ππνρξεσηηθή: Βεβαίσζε ηνπ εξγνδόηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ρξόλνο θαη ην είδνο ηεο απαζρόιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ηδίνπ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη επαθξηβώο ν ρξόλνο απαζρόιεζεο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδόηε, θπζηθνύ πξνζώπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξόθεηηαη πεξί λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη Βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν απαζρνιήζεθε όηη ε αζθάιηζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο δελ είλαη ππνρξεσηηθή, θαηά ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ηνύηνπ. (3) Όηαλ ν ρξόλνο εκπεηξίαο έρεη δηαλπζεί ζε ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ραξαθηήξα ηεο αιινδαπήο κπνξεί λα απνδεηθλύεη θαη κε βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ δεκόζηνπ θνξέα.

15 15 Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο επηθαιείηαη εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε ζην εμσηεξηθό, ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη εθηόο από ηα πξσηόηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ θαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 5. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 φηη δελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα : α. Όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. β. Όηη δελ είλαη ππόδηθνη θαη δελ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε. γ. Όηη δελ έρνπλ, ιόγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή. δ. Όηη δελ ηεινύλ ππό δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 6. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλεη ν ππνςήθηνο αλ ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεψο ηνπ έρεη απαζρνιεζεί ζε δεκόζηα ππεξεζία ή λνκηθό πξόζσπν ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 ηνπ Ν.2190/1994 κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ επνρηθνύ εξγαδόκελνπ ή γηα θάιπςε πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, ή όρη, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί εάλ απηόο (ππνςήθηνο) έρεη θώιπκα πξόζιεςεο ή όρη, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζην ΚΔΦ. ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ. ε πεξίπησζε πνπ έρεη απαζρνιεζεί λα δειώλεη ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία απαζρνιήζεθε θαη ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζήο ηνπ (έναπξη και λήξη). 7. Η αλεξγία απνδεηθλχεηαη κε πξφζθαηε βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ (πνπ είλαη αξκφδηνο πξνο ηνχην), ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο νπνίαο δελ ζα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Απνθιείεηαη ε απφδεημε κε ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο θαη θάξηαο αλεξγίαο. 8. Πξνθεηκέλνπ γηα αλέξγνπο ππνςεθίνπο πνπ είραλ εληαρζεί ζε πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔΓ : α. Βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζην πξόγξακκα ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ιήμεη ην ρξνληθό δηάζηεκα παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη β. Βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπο σο αλέξγσλ ζηα ζρεηηθά κεηξώα. 9. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πξφζθαηεο έθδνζεο, πξνθεηκέλνπ γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ αλήιηθα ηέθλα. 10. Οη πνιχηεθλνη θαη ηα ηέθλα πνιπηέθλσλ νηθνγελεηψλ : Πηζηνπνηεηηθό ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλόηεηαο ππόζθαηηρ έκδοζηρ ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αιινδαπήο αξρήο, ζπλνδεπόκελν από πηζηνπνηεηηθό ηεο Αλσηάηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (άξζξν 6, παξαγξ.2, Ν.3454/2006). Αξθεί ε πξνζθόκηζε ηνπ ελόο εθ ησλ

16 16 δύν πηζηνπνηεηηθώλ, εθόζνλ από απηό απνδεηθλύεηαη αλακθίβνια ε πνιπηεθληθή ηδηόηεηα (απόθαζε Οινκέιεηαο Α..Δ.Π. ηεο ). Σα ηέθλα ησλ πνιπηέθλσλ πξνζηαηεύνληαη θαη απνιακβάλνπλ ηα ζρεηηθά δηθαηώκαηα, όζν δηαξθεί ε πνιπηεθληθή ηδηόηεηα έζησ θαη ηνπ ελόο γνλέα (άξζξν 6, παξ.3 Ν.3454/2006). 11. Δάλ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη, κόλνλ : α. Γηα ηίηινπο Παλεπηζηεκηαθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο πηζηνπνηεηηθό αλαγλώξηζεο από ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.), γηα ηελ ηζνηηκία, αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ θαη ηε βαζκνινγηθή αληηζηνηρία απηνύ ή Πξάμε Αλαγλώξηζεο Δπαγγεικαηηθήο Ιζνηηκίαο από ην πκβνύιην Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθήο Ιζνηηκίαο Σίηισλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθόζνλ ζηελ δεύηεξε απηή πεξίπησζε νη απαηηνύκελνη βάζεη ηεο πξνθήξπμεο ηίηινη ζπνπδώλ εκπίπηνπλ ζηα λνκνζεηηθώο ξπζκηδόκελα επαγγέικαηα αξκνδηόηεηαο ηνπ «.Α.Δ.Ι.», ζύκθσλα κε ηα άξζξα 10 παξ.2 έσο 12 θαη 11 ηνπ ΠΓγηνο 165/2000 (άξζξν 8 νδεγίαο 89/1948 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ.), πος να έσει εκδοθεί μέσπι ηην ηελεςηαία ημέπα ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηων αιηήζεων. Σίηινη ζπνπδψλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη εθδνζεί πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΙΚΑΣΑ ή ην ΙΣΔ γηα ηελ ηζνηηκία, αληηζηνηρία θαη ηελ βαζκνινγηθή αληηζηνηρία απηψλ κέρξη θαη ηελ ηζρχνπλ θαη γίλνληαη δεθηνί. β. Πξνθεηκέλνπ γηα Δεςηεποβάθμια μη ηεσνική ή μη επαγγελμαηική εκπαίδεςζη βεβαίσζε ηζνηηκίαο από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη γηα ηεσνική και επαγγελμαηική εκπαίδεςζη αλλοδαπήρ, ππάξη ιζοηιμίαρ και καηάηαξηρ ηηρ επιηποπήρ ιζοηιμιών ηος Οπγανιζμού Επαγγελμαηικήρ Εκπαιδεύζεωρ και Καηαπηίζεωρ (ΟΕΕΚ)- Εθνικήρ Ανηιζηάζεωρ 41, Ν. Ιωνία, Αθήνα και βεβαίσζε, γηα ηελ αληηζηνηρία ηνπ βαζκνύ από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζε εηθνζάβαζκε θιίκαθα. γ. Πξνθεηκέλνπ γηα Τπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, βεβαίσζε ηζνηηκίαο από ηε Γηεύζπλζε Παηδείαο Οκνγελώλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο (ΓΙΠΟΓΔ) ηεο ΚΤ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή από ηηο θαηά ηόπνπο Γλζεηο Β ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο. 12. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο πξφζθαηεο έθδνζεο φηη ν ππνςήθηνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζην δεκνηνιφγην. Γηα ππνςεθίνπο ησλ ππνινίπσλ λνκψλ πνπ δελ έρνπλ ην θξηηήξην ηεο εληνπηφηεηαο, φπσο νξίδεηαη ζην θεθάιαην Β ηνπ παξφληνο, απαηηείηαη ε ππνβνιή βεβαίσζεο κφληκεο θαηνηθίαο απφ ηνλ νηθείν Γήκν ή Κνηλφηεηα (άξζξν 4 παξ. 5 Ν.2647/1998). 13. Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ απνδεηθλύεηαη όπσο πξνβιέπεηαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ αλαθνίλσζε παξάξηεκα

17 17 ΔΠΙΚΤΡΩΗ ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ Α) Σεο αιινδαπήο Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο, πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ πξνθήξπμε πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλνη θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Οη αλσηέξσ ηίηινη ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππν ή ζε αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ πξσηνηχπνπ ή ζε αληίγξαθν ηνπ αθξηβνχο αληηγξάθνπ ηεο αξρήο πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν(φρη ζε αληίγξαθν ζην νπνίν δελ έρεη επηθπξσζεί απφ ηελ αξρή πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν). Οη σο άλσ ηίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο, φηαλ πξνζθνκίδνληαη ζε θσηνηππία κε επηθπξσκέλε απφ ηελ αξρή πνπ ηνπο εμέδσζε, επηθπξψλνληαη κφλν απφ δηθεγφξν. Αθξηβή αληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δεκφζηα αξρή επηθπξψλνληαη απφ φιεο ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο θαη ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ). Η επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο γίλεηαη απφ αξκφδηα θαηά λφκν αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή ηελ Πξεζβεία ή ην Πξνμελείν ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ Διιάδα ή απφ δηθεγφξν ή απφ άκηζζν εξκελέα δηνξηζκέλν βάζεη ηνπ Ν.148/ / εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, πξνθεηκέλνπ πεξί ηίηισλ ζπνπδψλ κε ηνπο νπνίνπο απνδεηθλχεηαη ε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο, ηίηινη πνπ πξνζθνκίδνληαη ζε απιά θσηναληίγξαθα γίλνληαη δεθηνί, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πξνζθνκίδνληαη επηθπξσκέλεο κεηαθξάζεηο απηψλ, ζηηο νπνίεο γίλεηαη κλεία φηη ζηνπο λφκηκνπο κεηαθξαζηέο είραλ πξνζθνκηζζεί ηα πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ ηίηισλ. Δάλ φκσο πξνζθνκίδνληαη ηα πξσηφηππα ησλ ηίηισλ ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα απηψλ, αξθεί ε πξνζθφκηζε απινχ θσηναληηγξάθνπ ηεο κεηαθξάζεσο απηψλ, ε αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο νπνίαο επηθπξψλεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8 παξ.4 ηνπ Ν.1599/1986. Β) Σεο εκεδαπήο α. Γεκφζηα έγγξαθα εκεδαπήο (έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηα πιαίζηα ηεο Δζληθήο έλλνκεο ηάμεο, πξνεξρφκελα απφ εκεδαπέο δηνηθεηηθέο αξρέο ή ηηο Τπεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, φπσο ηίηινη ζπνπδψλ- άδεηεο-πηζηνπνηεηηθά- βεβαηψζεηο θ.ι.π.) ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππν ή ζε αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ πξσηνηχπνπ ή ζε αληίγξαθν ηνπ αθξηβνχο αληηγξάθνπ ηεο αξρήο πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν.(φρη ζε αληίγξαθν ην νπνίν δελ έρεη επηθπξσζεί απφ ηελ αξρή πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν). Η επηθχξσζε γίλεηαη απφ νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή αξρή ή Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) ή ηηο Τπεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ή δηθεγφξν ή ζπκβνιαηνγξάθν. Ο ππνςήθηνο κπνξεί επίζεο λα ππνβάιιεη αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ πνπ δεηνχληαη κε ηελ πξνθήξπμε, ζπλνδεπφκελα φκσο απαξαηηήησο κε ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 παξ.4 Ν.1599/1986, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο βεβαηψλεη φηη ηα αληίγξαθα πνπ επηζπλάπηεη απνηεινχλ γλήζηα αληίγξαθα εθ ησλ πξσηνηχπσλ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ. Σα επηθπξσκέλα θαηά ηα αλσηέξσ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ εμέδσζε δηνηθεηηθή αξρή, θαζψο θαη ηα απιά αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ εμέδσζε δηνηθεηηθή αξρή πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ηελ θαηά ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.2690/1999 θαη παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο βεβαηψλεη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά απφ ηε Γηνίθεζε, φπσο ηα πξσηφηππα. β. Ιδησηηθά έγγξαθα εκεδαπήο (δειαδή έγγξαθα πνπ δελ εθδίδνληαη απφ δεκφζηεο αξρέο ηεο εκεδαπήο, φπσο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, βεβαηψζεηο ηδησηψλ εξγνδνηψλ θ.ι.π.) ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππα ή ζε αληίγξαθα ζπλνδεπφκελα κε ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 παξ.4 ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο βεβαηψλεη φηη ηα αληίγξαθα πνπ επηζπλάπηεη απνηεινχλ γλήζηα αληίγξαθα εθ ησλ πξσηνηχπσλ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ.

18 18 Δ. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο, πεξηέρνπζα ππνρξεσηηθώο ηα όξηα ειηθίαο θαη όια ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 21 παξαγξ.8 ηνπ Ν.2190/1994 (όπσο ηζρύεη), λα δεκνζηεπζεί ζε δύν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνύ, εθόζνλ εθδίδνληαη. Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο λα γίλεη ζην θαηάζηεκα ηεο νηθείαο ππεξεζίαο θαη ζηνλ ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλόηεηαο ζηελ νπνία εδξεύεη ε ππεξεζία, ζπληαζζνκέλνπ θαη άξζξν 21 παξαγξ.9 ηνπ Ν.2190/1994 (όπσο ηζρύεη) πξαθηηθνύ αλάξηεζεο. Σ. ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΧΝ - ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΧΝ Οη πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ αλαξηώληαη ζην θαηάζηεκα ηεο νηθείαο ππεξεζίαο, ζπληαζζνκέλνπ πξαθηηθνύ αλάξηεζεο, ππνγξαθόκελνπ από δύν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. Καηά ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ελζηάζεηο, ζην ΑΔΠ, μέζα ζε αποκλειζηική πποθεζμία, η οποία λήγει μεηά ηην πάποδο δέκα (10) ημεπών από ηην ανάπηηζή ηοςρ. Γηα ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο απαηηείηαη ε θαηαβνιή παπαβόλος ζηο δημόζιο ηαμείο ζαπάνηα (40) εςπώ.- ΑΠΟ ΣΗ ΓΝΗ ΣΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ

19 19 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΓΝΩΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΣΡΟΠΟΙ ΑΠΟΓΔΙΞΗ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: 1. Με πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Υ πνπ εθδίδνληαη από θνξείο νη νπνίνη πηζηνπνηνύληαη από ηνλ Οξγαληζκό Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ). Μέρξη ζήκεξα έρνπλ πηζηνπνηεζεί από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., κε ζρεηηθέο πξάμεηο ηνπ, νη παξαθάησ θνξείο, κε ηελ αλαγξαθόκελε γηα θάζε θνξέα εκεξνκελία πηζηνπνίεζεο: α) ECDL Eιιάο Α.Δ. ( ), β) Vellum Global Educational Services S.A. ( ), γ) Infotest ( ) δ) ΙCT Hellas Α.Δ. ( ) ή ICT Europe ( αιιαγή νλνκαζίαο ηεο ΙCT Hellas Α.Δ.) ε) ΚΔΤ-CERT ( ) ζη) ACTA Α.Δ. ( ) δ) I SKILLS A.E. ( ) ε) ΣΔΛΔΦΩ ΣΡΔΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΔΠΔ ( ) Τα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνπλ νη παξαπάλσ θνξείο είλαη ηα εμήο: α) ECDL Eιιάο Α.Δ. ECDL Core Certificate ECDL Start Certificate ECDL Progress Certificate β) Vellum Global Educational Services S.A. Cambridge International Diploma in IT Skills Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency γ) Infotest Internet and Computing Core Certification (IC3) Microsoft Office Specialist (MOS) Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert) δ) ΙCT Hellas Α.Δ. ή ICT Europe ICT Intermediate A ICT Intermediate B ICT Intermediate C ε) ΚΔΤ-CERT Key Cert IT Basic Key Cert IT Initial ζη) ACTA Α.Δ. Certified Computer User (CCU) δ) I SKILLS A.E. Basic I.T. Standard Basic I.T. Thematic Basic I.T. Core ε) ΣΔΛΔΦΩ ΣΡΔΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΔΠΔ Basic Skills ή Infocert Basic Skills ( αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ) Basic ή Infocert Basic ( αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ) Integration Skills ή Infocert Integration Skills( αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ) Η ηζρύο ηωλ αλωηέξω πηζηνπνηεηηθώλ ππό ζηνηρεία α, β, γ, δ, ε θαη ζη, πνπ εθδόζεθαλ κεηά ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζεο ηωλ θνξέωλ έθδνζήο ηνπο θαη κέρξη παξαηείλεηαη γηα έλα (1) αθόκε έηνο. Σε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο έρεη νινθιεξώζεη κε επηηπρία ηηο εμεηάζεηο ζηηο νξηδόκελεο από ηελ πξνθήξπμε ελόηεηεο αιιά ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό δελ έρεη αθόκε εθδνζεί, κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ζρεηηθή πεξί ηνύηνπ βεβαίσζε ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα έθδνζεο απηνύ. Ο ππνςήθηνο, όκσο, εθόζνλ, είλαη δηνξηζηένο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην πηζηνπνηεηηθό ζην θνξέα πνπ δηνξίδεηαη. Λνηπά παξαζηαηηθά (βεβαηώζεηο εμεηαζηηθώλ θέληξσλ, θάξηεο δεμηνηήησλ θιπ) δελ γίλνληαη δεθηά. Γίλνληαη επίζεο δεθηά κέρξη πηζηνπνηεηηθά γλώζεο Η/Υ ηα νπνία ρνξεγήζεθαλ από ηνπο παξαπάλσ θνξείο (α έσο δ) κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., (ρεηηθή πξάμε Ο.Δ.Δ.Κ. Γ/27767/ ) κε ηελ εμήο νλνκαζία:

20 20 α) ECDL Start ή ECDL Core από ηελ εηαηξεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Δ.Π.Τ. β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εηαηξεία Vellum Global Educational Services). γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εηαηξεία Infotest (πξώελ TECHNOPLUS) θαη δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εηαηξεία ΙCT Hellas Α.Δ.). 2. Mε ηίηινπο ζπνπδώλ, ηξηηνβάζκηαο, κεηαδεπηεξνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εηδηθόηεηαο Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Υ, όπσο απηνί αλαθέξνληαη θαησηέξσ. 3. Με ηίηινπο ζπνπδώλ, βαζηθνύο ή /θαη κεηαπηπρηαθνύο, Παλεπηζηεκηαθήο ή/θαη Τερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, από ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθύπηεη όηη νη ππνςήθηνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή θαη επηινγή, Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Υ. Καζέλα από ηα ηέζζεξα απηά καζήκαηα κπνξεί λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο απόθηεζεο ηίηινπ ζπνπδώλ είηε Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ), είηε Τερλνινγηθήο (ΤΔ) Δθπαίδεπζεο είηε κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ είηε δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο θαη ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά. 4. Οη ππνςήθηνη ηεο Παλεπηζηεκηαθήο, Τερλνινγηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απνδεηθλύνπλ επαξθώο ηε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Υ αθόκε θαη κε κόλε ηελ ππνβνιή βεβαηώζεσλ ηκεκάησλ ΑΔΙ θαη ΤΔΙ κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη όηη παξαθνινύζεζαλ επηηπρώο, ζε πξνπηπρηαθό ή κεηαπηπρηαθό επίπεδν, ηέζζεξα (4) εμακεληαία καζήκαηα ηα νπνία θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ ηκήκαηνο εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ ρεηξηζκνύ Η/Υ. 5. Γίλνληαη επίζεο δεθηά, πηζηνπνηεηηθά Γλώζεσλ Φεηξηζκνύ Η/Υ πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηνλ ΟΔΔΚ, θαηόπηλ επηηπρνύο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο Γλώζεσλ Φεηξηζκνύ Η/Υ θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ δηνξγάλσζε ν Οξγαληζκόο. Τα πηζηνπνηεηηθά απηά ηζρύνπλ γηα ηξία (3) έηε από ηελ έθδνζή ηνπο. Η ηζρύο ησλ πηζηνπνηεηηθώλ πνπ εθδόζεθαλ από ηνλ ΟΔΔΚ εληόο ηνπ έηνπο 2006 παξαηείλεηαη γηα έλα (1) αθόκα έηνο. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ ΣΡΙΣΟΒΑζΜΙΑ ΜΔΣΑΓ/ΒΑΘΜΙΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΓΝΩΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ (όπωο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηα άξζξα 6,14 θαη 19 ηνπ Π.Γ 50/2001 όπωο ηζρύεη) ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - Πιεξνθνξηθήο - Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληώλ - Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ & Μεραληθνύ Υπνινγηζηώλ - Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο - Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ & Τερλνινγίαο Υπνινγηζηώλ - Μεραληθνύ Η/Υ θαη Πιεξνθνξηθήο - Δπηζηήκεο Υπνινγηζηώλ - Ηιεθηξνληθνύ θαη Μεραληθνύ Υπνινγηζηώλ - Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ & Δπηθνηλσληαθώλ Σπζηεκάησλ - Μεραληθώλ Η/Υ Τειεπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ - Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υπνινγηζηώλ - Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Τειεπηθνηλσληώλ - Ηιεθηξνληθνύ Μεραληθνύ θαη Μεραληθνύ Υπνινγηζηώλ - Ηιεθηξνληθήο θαη Μεραληθoύ Υπνινγηζηώλ - Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηε Βηνηαηξηθή - Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληώλ - Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Η/Υ - Πιεξνθνξηθήο (Δ.Α.Π.) - Γηδαθηηθήο ηεο Τερλνινγίαο θαη Χεθηαθώλ Σπζηεκάησλ - Δπηζηεκώλ θαη Πνιηηηζκνύ Καηεύζπλζε Η/Υ (Π.Σ.Δ.) ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο. Β) ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - Πιεξνθνξηθήο - Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηηθώλ Σπζηεκάησλ - Τερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληώλ - Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ - Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο - Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ - Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Τνπνγξαθίαο - Πιεξνθνξηθήο θαη Τερλνινγίαο Υπνινγηζηώλ - Τειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο - Τειεπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ Η/Υ (Π.Σ.Δ.) - Δπηρεηξεκαηηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ - Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία - Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηώλ ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζπνπδώλ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο.

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. Αλαθνηλώλεη

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. Αλαθνηλώλεη ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Κύζεξα 22/06/2010 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ Α.Π Φ5/40/5222 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΚΤΘΖΡΧΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ Πιήξσζεο είθνζη (20) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Κπζήξσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ) ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ (Α.Α.Η. Α.Δ. ΟΣΑ) ------------------------------------------------------- Οδόρ. Μοςζηακλή, Παγκπήηιο ηάδιο Σηλ: 2180 264560/2810215080 Απιθμ. Ππυη ΜΔ1/2011.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΜΟ ΣΗΝΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Δπαγγειηζηξίαο 72 Σήλνο 3 Ννεκβξίνπ 2009 Σαρ. Κώδηθαο : 842 00 Πιεξνθνξίεο : Παλ. αληακνύξεο Αξηζ. Πξση.: 7109 Σει. : 2283360140 FAX : 2283360139

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο ηέθαλνο 27/09/2011 ΠΔΡΙΛΗΦΗ. ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2011 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΥΔΓΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο ηέθαλνο 27/09/2011 ΠΔΡΙΛΗΦΗ. ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2011 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΥΔΓΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο ηέθαλνο 27/09/2011 ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ Αξηζκ.Πξση:30277 Γ/ΝΗ:ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ Σαρ.Γ/λζε :Λεσθ.Λίκλεο Μαξαζώλνο & Αζ.Γηάθνπ 1 Άγηνο ηέθαλνο Σ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ. ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ Πεηξαηάο, 26/08/2009 Αξηζκ. Πξση. : 19815

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ. ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ Πεηξαηάο, 26/08/2009 Αξηζκ. Πξση. : 19815 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη' άξζξν 21 ηνπ Ν.2190/1994, όπσο ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζή

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Κνκνηελή, 23.04.2014 Αξηζκ. Πξση. 371 ΔΤΟΣ ΙΓΡΥΣΔΩΣ 1992 Μ.Μ. Βασιλείου 6 Α, 69100 Κομοτηνή Τηλ & Fax: 2531036420 e-mail: secretary@thracehotels.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ γηα ηε ζύλαςε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΧΠΙΑ ΛΟΤΣΡΑ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΛΟΤΣΡΧΝ ΜΔ ΣΟΝ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ Α.Φ.Μ. 090090279 Γ.Ο.Τ. ΑΡΙΓΑΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 69112 / 57 / Β /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα. 204 ΑΗ/ΥΑΝΙΩΝ Ν.ΥΑΝΙΩΝ ΤΔ Δξγαηώλ/ηξηώλ 8 κήλεο 2

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα. 204 ΑΗ/ΥΑΝΙΩΝ Ν.ΥΑΝΙΩΝ ΤΔ Δξγαηώλ/ηξηώλ 8 κήλεο 2 . ΓΔΘ/Κιάδνο ΑΗ Υαλίσλ Ξπινθακάξα Νεξνθνύξνπ Σ.Κ. 73100, Υαληά - Κξήηεο Ηκεξνκελία : 1848 Αξηζ. Πξση. : 06.08.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ/ΓΔΗ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ε ηαζκό Παξαγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ/ΞΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΠΡΟ. ΙΓ. ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Β' Σαρ. Γ/λζε : Αραξλώλ 2 Σαρ. Κώδ. : 101 76 FAX : 210 5235814 ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ» Σαχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια - Αγ. Ι. Ρέντηρ,15 /7 / 2011 Σαχ. Κώδικαρ:18233 Απιθ. Ππωτ. : 472 Σηλέυωνο: 2104823436

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζπποβάληα, 19/10/2015 Απιθ. Ππυη.: 2739 Σατ. Γιεύθσνζη: Σατ. Κώδικας : Σηλέθφνο : FAX : Πληροθορίες: Αζπποβάληα 57021 2397021812 2397021813 Λεμονίδος Αλεξάνδπα ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΑΡΙΘ. ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Λνπηξάθη, 24/9/2015 ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ Αξηζ.Πξση: 443 ΓΗΜΟ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ- ΑΓΙΧΝ ΘΔΟΓΧΡΧΝ Γ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΓΔΙΑ «ΜΔΡΙΜΝΑ» Σαρ. Γ/λζε: Δι. Βεληδέινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟΤ (Π.Γ. 50/2001 Φ.Δ.Κ. 39Α φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 Φ.Δ.Κ. 315Α, ην Π.Γ. 44/2005 Φ.Δ.Κ. 63Α θαη ην Π.Γ. 116/2006 Φ.Δ.Κ. 115Α ). Ά ξ ζ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 51/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΑ Α.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 51/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΑ Α.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΦΥΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιυερειακή Διεύθσνση Κρήτης Α.Π. Τ03 / 1647 / 311.31 ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 21.09.15 e.mail: mvlahak@elta-net.gr ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 51/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΓΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ Μνίξεο, 09.05.2014 Αξηζκ. Πξση.: 13937

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΓΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ Μνίξεο, 09.05.2014 Αξηζκ. Πξση.: 13937 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΓΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ Μνίξεο, 09.05.2014 Αξηζκ. Πξση.: 13937 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο Γήκνο Φαηζηνύ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Ισάλληλα 20-7-2015 ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ Αξηζ. Πξση.: 54807/8758 Γ/ΝΗ Γ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Μεηξώσλ θαη Πξνζσπηθνύ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σν ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑ

Σν ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑ ΑΓΑ: 450ΒΒ-1ΗΦ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Κ Α Β Α Λ Α Σαρ. Γηεύζπλζε: Σ.Θ. 08 640 12 ΑΜΤΓΓΑΛΔΩΝΑ Γηεύζπλζε: Ακπγδαιεώλαο Καβάια 27 επηεκβξίνπ 2011 Σειέθσλν: 2510391865,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πύξγνο, 3.7.2014. ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πύξγνο, 3.7.2014. ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πύξγνο, 3.7.2014 ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ Αξηζκ. Πξση.:29513 ΓΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5623 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηξάθιεην 5/6/2014 ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζ. Πξση.: 90546 ΑΓΙΟΤ ΣΙΣΟΤ 1 71202 ΣΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ: ΒΟΡΓΙΑ ΚΧΝΣΑΝΣΙΑ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2813409160

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2 /2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ από λνκηθά πξόζσπα ΟΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2 /2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ από λνκηθά πξόζσπα ΟΣΑ έξξεο,06/06/2013 Αξηζ. Πξση: 2870 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2 /2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ από λνκηθά πξόζσπα ΟΣΑ Έρνληαο ππόςε: Η Κ.Δ.ΓΗ.. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρόδορ 19/02/ 2014 ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ Απ. Ππυη. 2/19588 ΓΗΜΟ ΡΟΓΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Αλζξ. Γπλ/θνύ ΓΡΑΦΔΙΟ : Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ. Ο Γήκαξρνο θνπέινπ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ. Ο Γήκαξρνο θνπέινπ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θόπεινο 28/04/2014 ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ Αξηζκ. Πξση. 3532 ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ : ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΣΑΥ.Γ/ΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 5-10 - 2012 Αξ. Πξση. : 4314/103133

Αζήλα 5-10 - 2012 Αξ. Πξση. : 4314/103133 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ/ΞΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΠΡΟ. ΙΓ. ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Β' Σαρ. Γ/λζε : Αραξλώλ 2 Σαρ. Κψδ. : 101 76 FAX : 210 5242508 ΑΓΑ: Β43ΦΒ-ΦΗ2 ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίαο έσο 30 εηώλ. (γελλεκέλνη από ην έηνο 1984 θαη κεηά)

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίαο έσο 30 εηώλ. (γελλεκέλνη από ην έηνο 1984 θαη κεηά) ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ - ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ππ' αξηζκ. 300/12-09-2014 Γηα ηελ πξόζιεςε ελόο θαξκαθνπνηνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ πιήξνπο απαζρόιεζεο θαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηα πιαίζηα ηεο πξάμεο: «ΕΩΟΓΟΥΟ ΠΖΓΖ_Κνηλσληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ. Ο Γήκνο Πύδλαο - Κνιηλδξνύ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ. Ο Γήκνο Πύδλαο - Κνιηλδξνύ ΑΓΑ: ΧΕ5ΡΧ1Π-ΒΦΥ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αηγίλην 20-11-2014 ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ Αξηζκ. Πξση: 19635 ΓΖΜΟ ΠΤΓΝΑ - ΚΟΛΗΝΓΡΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Κ. Καξακαλιή 38 Σαρ. Κσδ. : 60300 Πιεξ. :. Γεσξγηάδνπ Σει. : 2353350118 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1 / 2011 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1 / 2011 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ (Α.Α.Η. Α.Δ. ΟΣΑ) --------------------------------------------------- Γηεχζπλζε: πχξνπ Μνπζηαθιή 1, Παγθξήηην ηάδην ΑΦΜ : 998091971 Α ΓΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ Αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο νξζήο ζπιινγήο θαη ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην έξγν:

Οδεγίεο νξζήο ζπιινγήο θαη ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην έξγν: Οδεγίεο νξζήο ζπιινγήο θαη ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην έξγν: «πλ-δξγαζία: πιινγηθή Γξάζε γηα ηε ηνρεπκέλε ηήξημε ηεο Απαζρόιεζεο ζην Ννκό Γξάκαο» Α. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΛΑΡΗΑ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΛΑΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ Λάξηζα, 04/04/2014 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 639 ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΛΑΡΗΑ Σαρ. Γ/λζε: 6 ν ρικ. Δ.Ο. Λάξηζαο-Σξηθάισλ Πιεξνθνξίεο: θ. Θενθάλεο αγξήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ»

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 2/9/2014 Αξηζκ. Πξση.: 1678 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2011 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΗΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2011 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΗΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΙΣΑ ΓΗΜΟ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΗΡΑ Σαρ. Γ/λζε: Μνξθνβνύλη Καξδίηζαο Σει. 2441 352200, Fax 2441 095308 Μνξθνβνύλη, 09/12/2011 Αξηζ. Πξση. 3646 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2011 γηα ηε ζύλαςε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Υξπζό, 11-08-2015 ΚΔΝΣΡΟ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ Αξ. Πξση.: 326 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΖΜΟΤ ΔΜΜ. ΠΑΠΠΑ Σαρ. Γ/λζε: 62046 ΥΡΤΟ ΔΡΡΧΝ Πιεξνθνξίεο: Σζηιεδάθε Μαξία Όξζνια Σειέθσλν: 2321352680 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/νςη Εξυπηρέτηςησ του Πολίτη & Διοικητικών Τπηρεςιών Σμήμα Διοίκηςησ, Σοπικήσ Ανάπτυξησ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ Ταχ. Διεφθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 153

Διαβάστε περισσότερα

Σν Γεκνηηθό Βξεθνθνκείν Αζελώλ

Σν Γεκνηηθό Βξεθνθνκείν Αζελώλ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2 / 2012 Αξηζκ. Πξση.: 15846-10/10/2012 Αξηζκ.Γηεθπ.: 7990-10/10/2012 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΖΜΟ ΠΑΡΓΑ ΝΟΜΟΤ ΠΡΔΒΔΕΑ

Ο ΓΖΜΟ ΠΑΡΓΑ ΝΟΜΟΤ ΠΡΔΒΔΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καναλλάκι 27/5/2014 ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΑ ΓΖΜΟ ΠΑΡΓΑ Απιθμ. Ππυη.: 7661 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1 / 2014 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έσονηαρ ςπότη: Ο ΓΖΜΟ ΠΑΡΓΑ ΝΟΜΟΤ ΠΡΔΒΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420

Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420 Ηλζηηηνύην Δξγαζίαο (ΗΝΔ/ΓΔΔ) (5) Σαρ. Γ/λζε: 2 ν ρικ Πξέβεδαο-Μύηηθα (Μαθξπόινπηζα) Σ.Κ.: 481 00 Πξέβεδα Σει.: 26820 26969 Πιεξνθνξίεο: θ.θ. Πνιπκέξε Πνύιηνπ Νηόληνξνπ Δπάγγεινπ E mail: vpapa@inegsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Για ηην ππόζλητη πποζυπικού με ζύμβαζη επγαζίαρ Ηδιυηικού δικαίος οπιζμένος

Για ηην ππόζλητη πποζυπικού με ζύμβαζη επγαζίαρ Ηδιυηικού δικαίος οπιζμένος ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ- ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Αργσρούπολη, 6/6/2013 Λ.ΚΤΠΡΟΤ 68 Αξγπξνχπνιε ΣΚ 16452 Αρ.Πρωη.: 19889 Σει. Κέληξν 213.20.18.700

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1) Με πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ 03-10-2012 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ. 2259

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ 03-10-2012 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ. 2259 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ 03-10-2012 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ. 2259 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΗΜΟY ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Ν.Π.Γ.Γ. Α.Φ.Μ.: 997887336 Σαχ. Γ/νση: Δλ. Βενιζέλου 18 Σ.Κ. 171 21 Σηλ.: 2132025-915

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρόδορ,25/11/2013 ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ Απ. Ππυη. 2/145057 ΓΗΜΟ ΡΟΓΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Αλζξ. Γπλ/θνύ ΓΡΑΦΔΙΟ : Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2015. Λάριζα, 20/08/2015. Αριθμ. Πρφη.: 1190

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2015. Λάριζα, 20/08/2015. Αριθμ. Πρφη.: 1190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ν.Δ. 17-11-1930 (ΦΕΚ 337 τ.α ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤ ΛΑΡΙΑΙΩΝ Πλατεία Λαού - 41 221 Σηλ. 2410. 536-886 & 531-960 Fax : 2410. 535-216 Email: dodiolar@yahoo.gr Λάριζα,

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟ ΦΑΗΣΟΤ Μνίξεο, 09-09-2011 Αξηζκ. Πξση.: 26990 Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Ισάλληλα, 27 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αξ. Πξση. : 481 Σαρ. Γηεχζπλζε Σαρ. Κψδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν FAΥ E-mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΦΤΛΖ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 21-7-2011 Αξηζκ. Πξση.: 34470

ΑΝΧΣΑΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΦΤΛΖ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 21-7-2011 Αξηζκ. Πξση.: 34470 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: 4ΑΜΒΧΖΣ-4ΥΦ ΑΝΧΣΑΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΦΤΛΖ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 21-7-2011 Αξηζκ. Πξση.: 34470 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2011 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΔΠΗΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο) ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο)

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΔΠΗΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο) ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ : Λ. Μεζνγείσλ 415-417 Σ.Κ. : 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ Σει. : 213 2004 501 E-mail : tm.dioikisis@agiaparaskevi.gr ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ»

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ Άζηξνο 2/01/2014 Αξ. Πξση. : 01 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1) Με πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: Αξίζει να σημειωθεί ότι φοιτητές ή απόφοιτοι που έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα υποχρεωτικά ή κατ επιλογή Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ δεν απαιτείται να καταφύγουν σε ιδιωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 52/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α.Δ.

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 52/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΦΥΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιυερειακή Διεύθσνση Κρήτης Α.Π. Τ03 / 1646 / 311.31 ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 21.09.15 e.mail: mvlahak@elta-net.gr ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 52/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ/ΓΔΖ 1/2014. γηα ηε ζύλαςε ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ. ζε Πηαζκό Ξαξαγσγήο (ΑΖΠ) ηεο ΓΔΖ ΑΔ

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ/ΓΔΖ 1/2014. γηα ηε ζύλαςε ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ. ζε Πηαζκό Ξαξαγσγήο (ΑΖΠ) ηεο ΓΔΖ ΑΔ Παραγωγή Θ/ ΑΖΠ ΞΡΝΙΔΚΑΦΓΑΠ - ΙΗΞΡΝΙ 6 ν ρηι Ξηνι/δαο - Θνδάλεο Ρόπνο, Ζκεξνκελία : ΞΡΝΙΔΚΑΦΓΑ/ 06-02-14 Αξηζκ. Ξξση.: 594 ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ/Ζ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Καιακαξηάο (Κ.Δ.Γ.ΚΑ.) Έρνληαο ππόςε:

Ζ Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Καιακαξηάο (Κ.Δ.Γ.ΚΑ.) Έρνληαο ππόςε: ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Καιακαξηά 7/10/2011 ΓΖΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ(Κ.Δ.Γ.ΚΑ.) Αξηζ. Πξση.:251 ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟΤ & ΜΗΚΡΟΤΛΔΑ ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ Σ.Κ 55132 Σει.2310455988 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 /2011 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/ 2014 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/ 2014 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Παιαηά Δζληθή Οδφο Παηξψλ Πχξγνπ, 27052 Λάππα Αραΐαο Σει.: 26930 31939 Φαμ: 26930 31959 E-mail: fdks@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Γεσξγία Καξακπέξνπ Λάππα, 10/06/2014 Αξ. Πξση.: 563 Γηα ηελ πξφζιεςε επνρηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6782 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 03-10-2013 Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 46/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΑ Α.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 46/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΑ Α.Δ. Διιεληθά Σαρπδξνκεία Α. Δ. Πεξηθ/θή Γ/λζε Γηθηύνπ Ληαληθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο Α. Π. : Μ01 /4654 / 311.31 Θεζ/λίθε: 24.09.2015 E-mail : V.Emmanouilidis@elta-net.gr ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ αξηζκ. ΟΥ 46/2015 γηα ηε

Διαβάστε περισσότερα

Σν Γαζαξρείν Καιαβξχησλ

Σν Γαζαξρείν Καιαβξχησλ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Καλάβρσηα, 14-08-2013 ΠΔΛ/ΟΤ-ΓΤΣ.ΔΛΛΑΓΑ & ΙΟΝΙΟΤ Αριθμ. Πρωη.: 92770/2174 ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΑΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Γ/ΝΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΓΑΩΝ Γ/ΝΗ ΓΑΩΝ ΑΥΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6781 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Μύξηλα 23-03-2011 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ Αξηζκ. Πξση.: 4149 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Μύξηλα 23-03-2011 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ Αξηζκ. Πξση.: 4149 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Μύξηλα 23-03-2011 ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ Αξηζκ. Πξση.: 4149 ΓΖΜΟ ΛΖΜΝΟΤ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2011 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο Γήκαξρνο Λήκλνπ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22093 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΩΑΓΟ 3 ΣΖΛ.: 2106011345 ΣΖΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2011 Αξηζκ. Πξση.: 3639 Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ (ΜΔ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ (ΜΔ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ (ΜΔ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ (ΜΔ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζ. ΟΥ 1

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζ. ΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρός, 07/01/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΟΚΗ Αρ. πρωη.: 3 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ Σατ. Γ/νζη : ηασρός Σ.Κ. : 57014 Σηλ.: 2397021727 Πληροθορίες : Νικολαϊδοσ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΓΔΤΑ ΜΟΙΡΧΝ Μνίξεο: ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2011 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΓΔΤΑ ΜΟΙΡΧΝ Μνίξεο: ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2011 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΓΔΤΑ ΜΟΙΡΧΝ Μνίξεο:23-06 -2011 Αξηζκ. Πξση.: 623 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2011 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ-ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΜΟΙΡΧΝ (ΓΔΤΑΜΟΙΡΧΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά ξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά ξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22094 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΜΟΤΔΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Σ.Κ 117 42 Αζήλα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Γξαθείν Πξνέδξνπ ΣΗΛ. 210 9000900 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΘΗΝΑ : 02.10.2015

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΣΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Πάξθνπ Πεξηζηεξίνπ & Υ. Αξάρζνπ Ησάλληλα, 25 /08/2015 Αξ. Πξση.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη Υαιάζηξα 30/2/200 ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Αξηζ. Πξση.: 844 ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ Υαιάζηξα, Θεζζαινλίθεο Σ.Κ. 57300 ΣΖΛ. 2307948-ΦΑΞ. 230794368 e- mail:info@axiosdelta.gr ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ / 200 γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Πόξην Λάγνο 28/06/2013 Αξηζκ. Πξση.: 7076 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Ο ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΧΝΙΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 23-01-2015 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά ξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά ξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22092 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΚΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΓ ΔΠ&ΚΑ)

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΚΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΓ ΔΠ&ΚΑ) ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο 2-04-203 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αριθ. Πρωτ. : Υ2/942 ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΓ ΕΥΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ EΦOPEIA APXAIOTHTΧN ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ Tαρ. Γ/λζε: Iππνηψλ-Pφδνο 85100 Πιεξνθνξίεο: Δ.Υαηδεζηεθαλή

Διαβάστε περισσότερα