Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση Νίκοσ Ανδρουλακάκησ Εντεταλμένοσ Περιφερειακόσ Σύμβουλοσ Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ & Διαφάνειασ

2 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΠΛΝΞΡΗΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΟΓΥΛ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΠΟΛΙΣΧΝ Γεληθή Ξεξηγξαθή πνζπζηήκαηα θαη Ιεηηνπξγίεο Σξνλνδηάγξακκα θαη Φάζεηο έξγνπ Ξξνυπνινγηζκφο Έξγνπ ΚΔΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΧΝ Γεληθή Ξεξηγξαθή πνζπζηήκαηα θαη Ιεηηνπξγίεο Σξνλνδηάγξακκα θαη Φάζεηο έξγνπ Ξξνυπνινγηζκφο Έξγνπ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΔΛΔΓΥΧΝ Δηζαγσγή Γεληθή Ξεξηγξαθή Ξιενλεθηήκαηα θαη νθέιε ηνπ έξγνπ πνζπζηήκαηα θαη Ιεηηνπξγίεο Φάζεηο Έξγνπ Ξξνυπνινγηζκφο Έξγνπ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ Γεληθή Ξεξηγξαθή πνζπζηήκαηα θαη Ιεηηνπξγίεο Φάζεηο Έξγνπ Ξξνυπνινγηζκφο Έξγνπ ΚΟΜΒΟ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δηζαγσγή πνζπζηήκαηα θαη Ιεηηνπξγίεο Φάζεηο Έξγνπ Ξξνυπνινγηζκφο Έξγνπ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Δηζαγσγή Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ Ξιενλεθηήκαηα θαη Νθέιε έξγνπ Αξρηηεθηνληθή Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο πνδνκέο Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο πνζπζηήκαηα θαη Ιεηηνπξγίεο Γξάζεηο πξνβνιήο θαη πεξεζίεο Δθπαίδεπζεο ρξεζηψλ Σξνλνδηάγξακκα θαη Φάζεηο έξγνπ Ξξνυπνινγηζκφο Έξγνπ ΔΝΟΠΟΙΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Γεληθή Ξεξηγξαθή πνζπζηήκαηα θαη Ιεηηνπξγίεο Νθέιε Ξηζαλά πξνβιήκαηα Σξνλνδηάγξακκα θαη Φάζεηο έξγνπ

3 Ξξνυπνινγηζκφο Έξγνπ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΓΔΧΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Γεληθή Ξεξηγξαθή Πθνπφο ηνπ Έξγνπ Πηφρνη ηνπ Έξγνπ Αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηνπ Έξγνπ Νθέιε πνζπζηήκαηα θαη Ιεηηνπξγίεο Σξνλνδηάγξακκα θαη Φάζεηο έξγνπ Ξξνυπνινγηζκφο Έξγνπ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΑΗ ΠΟΛΙΣΧΝ ΣΑ ΑΡΥΔΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Γεληθή Ξεξηγξαθή Νθέιε πνζπζηήκαηα θαη Ιεηηνπξγίεο Αξρεηνζέηεζε Δγγξάθωλ Δκθάληζε & Υξήζε Δγγξάθωλ Αλαδήηεζε Δγγξάθωλ Σξνλνδηάγξακκα θαη Φάζεηο έξγνπ Ξξνυπνινγηζκφο Έξγνπ DATA CENTER

4 ΔΙΑΓΧΓΗ Ρν έξγν ηεο Φεθηαθήο ύγθιηζεο πνπ έρεη εληαρζεί ζην ΔΠΞΑ, απνηειεί ηελ ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο ηνπ Γ θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ ζηήξημεο. Πηφρνο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Τεθηαθή Πχγθιηζε» γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν , είλαη λα αλαδείμεη ηηο αλαπηπμηαθέο θαηεπζχλζεηο θαη λα εμεηδηθεχζεη ηε ζηξαηεγηθή, ηα κέζα θαη ηηο παξεκβάζεηο γηα ηελ απνδνηηθή θαη βηψζηκε αμηνπνίεζε ησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΡΞΔ) ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Πχκθσλα κε ην ΔΠΞΑ, ε ζέζε ηεο Διιάδαο ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ζπγθξηλφκελε ηφζν κε ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ-25 φζν θαη παγθνζκίσο, θηλείηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα απφ ηα επηζπκεηά. Ρν ρακειφ ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο απνηειεί ηελ θχξηα αηηία γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ε επίηεπμε «Φεθηαθνύ Άικαηνο», πξνθεηκέλνπ λα αλαθηεζεί ν ρακέλνο ρξφλνο θαη λα αμηνπνηεζνχλ νη λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ δπλακηθά. O Πηξαηεγηθφο Πηφρνο γηα ην Δ.Ξ. «Τεθηαθή Πχγθιηζε» γηα ηελ πεξίνδν , ιακβάλνληαο ππφςε ην παξαπάλσ φξακα, πεξηγξάθεηαη σο «Τεθηαθή ζχγθιηζε ηεο ρψξαο κε ηελ Δπξσπατθή Δλσζε αμηνπνηψληαο ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΡΞΔ)», θαη αλαιχεηαη ζε Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο ζηφρνπο: Γεληθόο ηόρνο 1 Γεληθόο ηόρνο 2 Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε αμηνπνίεζε ΡΞΔ ΡΞΔ θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο Ζ Δηδηθή Γξακκαηεία Τεθηαθνχ Πρεδηαζκνχ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο επνπηείαο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ "Τεθηαθή Πχγθιηζε" (ΔΠΞΑ) θαη "Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο" (ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο, απφ ην Γ ΘΞΠ), θαζψο θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο, αιιά θαη ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Ζ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ, θαηφπηλ ηεο έθδνζεο πξνζθιήζεσλ θαη θξαηηθψλ εληζρχζεσλ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (πνπξγεία, Γξακκαηείεο, Δπνπηεπφκελνη Φνξείο) θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο/ ηδηψηεο, αλάινγα κε ηε θχζε θαη ην αληηθείκελν θάζε δξάζεο. Ζ Δηδηθή Γξακκαηεία Τεθηαθνχ Πρεδηαζκνχ δελ απνηειεί θνξέα πινπνίεζεο δξάζεσλ αιιά ζπλεπηθνπξεί ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. 4

5 Καηαγξαθή ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γ ΘΞΠ, ην πξφγξακκα γηα ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηνπο Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο αλαπηχρζεθε νξηδφληηα κε δηθαηνχρν ηελ ΘΡΞ ΑΔ, ρσξίο νη Λνκαξρίεο ηεο ρψξαο λα είλαη ηειηθνί δηθαηνχρνη. Παλ αξρηθή ηδέα πηζηεχσ φηη ήηαλ ζσζηή, αθνχ ζα ππήξρε εληαία αληηκεηψπηζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ. Γπζηπρψο φκσο πινπνηήζεθε ιαλζαζκέλα, αθνχ 1. ινπνηήζεθαλ νξηδφληηα μερσξηζηέο δξάζεηο κε δεκηνπξγία μερσξηζηψλ δηαδηθηπαθψλ Ξπιψλ (Portals) θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ δηαηεξνχληαη ζε εμππεξεηεηέο ηεο ΘΡΞ ΑΔ πνπ δελ γλσξίδεη θαλείο πνπ βξίζθνληαη. Νη δξάζεηο απηέο είλαη Α) πνζηεξηθηηθέο Ιεηηνπξγίεο (Back Office) πνπ πεξηιακβάλνπλ ην πξσηφθνιιν, κηζζνδνζία, νηθνλνκηθά θαη δηαρείξηζε έξγσλ Β) Ιεηηνπξγηθή Ξεξηνρή Δκπνξίνπ θαη Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ Γ) Ιεηηνπξγηθή Ξεξηνρή γείαο & Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Γ) Ιεηηνπξγηθή Ξεξηνρή Βηνκεραλίαο θαη Νξπθηνχ Ξινχηνπ Δ) Ιεηηνπξγηθή Ξεξηνρή Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Δγγείσλ Βειηηψζεσλ ΠΡ) Ιεηηνπξγηθή Ξεξηνρή Ξνιενδνκίαο 2. Γηα ιφγνπο ελίζρπζεο ησλ εηαηξεηψλ πιεξνθνξηθήο, ζε θάζε Λνκαξρία εγθαηαζηάζεθαλ δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα, δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηψλ. Παλ απνηέιεζκα είρακε λα θνξησζεί ε λέα Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο κε έλα ζσξφ πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Ρα πξνβιήκαηα απηά είλαη 1) Ύπαξμε πνιιψλ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ θαη κάιηζηα απφ μερσξηζηφ θαηαζθεπαζηή θαη δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα. Έηζη έλαο ππάιιεινο αλ κεηαθηλεζεί απφ κία πεξεζηαθή κνλάδα ζε κία άιιε, ζα βξεζεί κπξνζηά ζε δηαθνξεηηθή εθαξκνγή πξσηνθφιινπ. 2) Γελ ππάξρεη εληαίνο αξηζκφο πξσηνθφιινπ ζηα έγγξαθα, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ δηπιέο θαηαρσξήζεηο εγγξάθσλ 3) Γηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα κηζζνδνζίαο, νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη δηαρείξηζεο έξγσλ ζε θάζε Λνκαξρία Αζελψλ, Ξεηξαηψο, Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Αηηηθήο 4) Γελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα αξρεία ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο. 5) Ξαξφιν πνπ θάζε δξάζε πεξηειάκβαλε ζπζηήκαηα MIS, θάηη ηέηνην δελ έγηλε πνηέ Πηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ Λφκνπ Θαιιηθξάηε, επαλαιήθζεθε ην ίδην ιάζνο, θαη ε Δηδηθή Γξακκαηεία Τεθηαθήο Πχγθιηζεο, αξθεηά βεβηαζκέλα πξνθήξπμε έξγα ελνπνίεζεο, φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ δξάζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ κε δηθαηνχρν θαη πάιη ηελ ΘΡΞ ΑΔ. Γπζηπρψο ε ελνπνίεζε πάιη θηλήζεθε ζε επίπεδν 5

6 θάζε πεξηθέξεηαο μερσξηζηά, ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε ηα πξνεγνχκελα ιάζε θαη παξαιείςεηο. Αληί δειαδή λα δεκηνπξγεζεί κφλν κία εθαξκνγή πξσηνθφιινπ ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα, απιά ελνπνηήζεθαλ ηα πξσηφθνιια θάζε παιηάο Λνκαξρίαο αιιά ζε θάζε δξάζε ρσξηζηά. Απηφ αληίθεηηαη ζην ππφ ςήθηζε λνκνζρέδην πεξί ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ξεηά φηη πξέπεη λα ππάξρεη έλαο κνλαδηθφο αξηζκφο πξσηνθφιινπ. Πε γεληθέο γξακκέο ηα πξνβιήκαηα πνπ καο έρεη αθήζεη ην πξφγξακκα ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο είλαη πνιιά. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε 1) Αξγέο ηαρχηεηεο δηαδηθηχνπ ιφγσ απνηπρίαο ηνπ ζχδεπμεο. Κάιηζηα ζε αξθεηά θηήξηα ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο έδξαο ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ Ππγγξνχ νη ηαρχηεηεο δηαδηθηχνπ είλαη απαγνξεπηηθέο θαη νη εθαξκνγέο πνπ ζπλελψζεθαλ ζηα επίπεδα ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο έρνπλ θηάζεη ζηα φξηα ηνπο. Απαηηείηαη ην ζπληνκόηεξν δπλαηό αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν (band width) πνπ καο έρεη δψζεη ε ΘΡΞ ΑΔ κέζσ ηνπ δηθηχνπ Πχδεπμεο 2) Αλππαξμία δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ εθαξκνγψλ πνπ αλεπηχρζεζαλ ηφζν ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο, φζν θαη ζε επίπεδν ζπλεξγαζίαο κε άιινπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα εληειιφκελα. Έηζη γίλεηαη δηπιή θαηαρψξηζε εγγξάθσλ. 3) Έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιιέο δηαδηθηπαθέο πχιεο, κία αλά δξάζε κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη ζχγρπζε ηφζν ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Ξεξηθέξεηαο, φζν θαη ζηνπο πνιίηεο 4) Ρα δεδνκέλα ελψ ηα πεξλνχζαλ νη Ξαιηέο Λνκαξρίεο θαη νη λπλ πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο, εληνχηνηο δελ ππάξρεη πξφζβαζε ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, παξά κφλν θάζε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα κπνξεί λα δεη ηα ζηνηρεία ηεο. Πε επίπεδν πεξηθέξεηαο δελ ππάξρεη πξφζβαζε. 5) Γελ ππάξρεη πιεξνθνξηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο (MIS) γηα φιεο ηηο δξάζεηο καδί. Αθφκε θαη ηα MIS πνπ έρεη θάζε δξάζε δελ ιεηηνπξγνχλ. 6) Αλ θαηαξγεζεί ε ΘΡΞ ΑΔ, ε πεξηθέξεηα δελ δηαζέηεη αληίγξαθν ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Λα ζεκεησζεί επίζεο ην γεγνλφο φηη νη εθαξκνγέο θαη ηα δεδνκέλα θηινμελνχληαη ζε εμππεξεηεηέο ηεο ΘΡΞ ΑΔ, ρσξίο νη ρεηξηζηέο ηνπο λα έρνπλ κία εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηελ ζνβαξφηεηα ηεο 100% δηαζεζηκφηεηαο ηνπο. Ρέηνην παξάδεηγκα έρνπκε κε ηελ εθαξκνγή ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαη εκπνξίνπ, φπνπ ν εμππεξεηεηήο είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο αξθεηά ζπρλά θαη ηδηαίηεξα ηηο Γεπηέξεο. Παλ απνηέιεζκα έρνπκε ηελ ηαιαηπσξία ηφζν ησλ ππαιιήισλ ηεο πεξηθέξεηαο, φζν θαη ησλ πνιηηψλ νη νπνίνη πεξηκέλνπλ πφηε ζα δεεζεί ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηεο ΘΡΞ ΑΔ λα αλεβάζεη ηνλ εμππεξεηεηή. Ρειεηψλνληαο κε ηελ απνηίκεζε ηνπ Γ ΘΞΠ θαη ηεο πξψηεο απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηαο ηεο Τεθηαθήο Πχγθιηζεο γηα ελνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ ζηηο παξαπάλσ δξάζεηο ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε έλα θίλδπλν πνπ είλαη νξαηφο θαη πνπ κφλν κε πνιηηηθή παξέκβαζε ηφζν ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ, φζν θαη ηεο έλσζεο πεξηθεξεηψλ (ΔΛΞΔ) κπνξεί λα απνθεπρζεί. Ζ Δηδηθή Γξακκαηεία Τεθηαθήο 6

7 Πχγθιηζεο εηνηκάδεηαη ζε ιίγν θαηξφ λα βγάιεη πξφζθιεζε κε δηθζηνχρνπο ηηο αηξεηέο πεξηθέξεηεο. Γπζηπρψο ηα πάληα είλαη κπζηηθά θαη ππάξρνπλ θήκεο φηη ηειηθφο δηθαηνχρνο ηνπ έξγνπ ζα είλαη πάιη ε ΘΡΞ ΑΔ. Απηφ θαηά ηελ γλψκε καο ζα είλαη θαηαζηξνθηθφ, αθνχ ζα θέξεη αξθεηά πξνβιήκαηα ζηα έξγα πνπ ζέινπκε λα αλαπηχμνπκε ζηα πιαίζηα ηεο Τεθηαθήο Πχγθιηζεο θαη ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ελψπηνλ ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ Αηηηθήο. Πην ζεκείν απηφ ζα ζέιακε λα αλαθεξζνχκε θαη ζην λέν λνκνζρέδην γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ην νπνίν ςεθίζηεθε πξφζθαηα απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ. Πθνπφο ηνπ λφκνπ απηνχ είλαη α) ε αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ (εθεμήο ΛΞΗΓ) λα επηθνηλσλνχλ θαη λα ζπλαιιάζζνληαη κε ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (εθεμήο ΡΞΔ) θαη β) ε ξχζκηζε ηεο ρξήζεο ησλ ΡΞΔ απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα εληφο ηνπ πιαηζίνπ θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο. Πην λνκνζρέδην απηφ πξνβιέπνληαη κεηαμχ ησλ άιισλ Γηθαηώκαηα θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ Γηθηπαθνί ηφπνη θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, δηάζεζε δεκφζηαο πιεξνθνξίαο θαη αλνηρηά δεκφζηα δεδνκέλα Ηιεθηξνληθά έγγξαθα, αληίγξαθα θαη αξρεία Ηιεθηξνληθό πξωηόθνιιν ζην νπνίν ν πνιίηεο ζα βιέπεη ηελ εμέιημε θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ αηηήκαηνο κέζσ δηαδηθηχνπ Ηιεθηξνληθή επηθνηλωλία κεηαμχ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ Ηιεθηξνληθή ππνβνιή αηηήζεσλ, δειψζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ Ηιεθηξνληθέο πιεξωκέο Νέεο νξγαλωηηθέο δνκέο Θνηλή ρξήζε ππνδνκψλ, ππεξεζηψλ ΡΞΔ θαη δεδνκέλσλ απφ ηνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Γίθηπν Γεκνζίνπ Σνκέα Γηαξθήο βειηίσζε ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ δεκνζίνπ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Ξνιίηε Κε φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη κε θχξην κέιεκά καο ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηε δηαθάλεηα ζηηο ζπλαιιαγέο θαη ηε πάηαμε ηεο δηαθζνξάο, αιιά θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο πξνηείλνπκε ηα παξαθάησ έξγα 7

8 ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΓΧΝ ΑΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΠΟ ΛΟΓΙΜΟ 1 ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΠΟΛΙΣΧΝ 2 ΚΔΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΧΝ 3 ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΔΛΔΓΥΧΝ ΣΟΥΟΙ ΚΔΗΥΠΖ ΓΟΑΦΔΗΝΘΟΑΡΗΑΠ ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ ΠΡΗΠ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΞΝΙΗΡΥΛ ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ ΒΔΙΡΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΔΙΔΓΣΥΛ ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ ΠΡΗΠ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ 4 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ ΠΡΗΠ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ 5 ΚΟΜΒΟ ΣΗΛΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ 6 ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΡΝΛΥΠΖ ΡΝΟΗΠΚΝ ΞΟΝΒΝΙΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ 7 ΔΝΟΠΟΙΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΡΧΣΟΚΟΛΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 8 ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΓΔΧΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 9 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΑΡΥΔΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΞΝΓΟΑΦΖΠ, ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ ΠΚΒΝΙΖ ΠΡΖΛ ΔΓΔΞ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΛΔΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ ΠΡΗΠ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ 10 DATA CENTER ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΖΠΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ, ΝΙΝΓΗΠΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΑΛΘΟΥΞΗΛΥΛ ΞΝΟΥΛ ΞΟΝΠΒΑΠΖ ΠΡΗΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΞΝ ΞΑΛΡΝ ΤΝΟΛΟ Όια ηα πξνηεηλφκελα έξγα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ. Γηα ηε θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πνιίηεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο, αιιά θαη ε ίδηα ε Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ηεο, παξαζέηνπκε ελ ζπληνκία νξηζκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία δείρλνπλ ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο. 8

9 ύληνκε παξνπζίαζε Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο Κε ην πξόγξακκα Καιιηθξάηεο, ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ ηεζζάξσλ Λνκαξρηψλ, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, Γπηηθήο Αηηηθήο, Ξεηξαηψο & Λήζσλ θαη Λνκαξρίαο Αζελψλ θαζψο θαη ηεο πεξλνκαξρίαο Αζελψλ. Όπσο κπνξεί λα δεη θαλείο θαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε πεξηιακβάλεη φιν ην Ννκό Αηηηθήο, θαη είλαη ρσξηζκέλε ζηηο παξαθάησ Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο: Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεληξηθνχ Ρνκέα Αζελψλ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Λφηηνπ Ρνκέα Αζελψλ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Βφξεηνπ Ρνκέα Αζελψλ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γπηηθνχ Ρνκέα Αζελψλ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ξεηξαηψο Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Λήζσλ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γπηηθήο Αηηηθήο Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο Ζ έθηαζε ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο κίαο απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζηελ Δπξψπε, είλαη αραλήο θαη θαηαιακβάλεη πεξίπνπ 3800 ηεηξαγσληθά Σηιηφκεηξα, κε πιεζπζκφ κφληκσλ θαηνίθσλ πεξίπνπ 3,7 εθαηνκκχξηα, ρσξίο λα πεξηιακβάλνληαη νη κεηαλάζηεο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ Απνηειείηαη απφ 66 Γήκνπο. Ρν πξνζσπηθφ ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο απνηειείηαη απφ 3950 ππαιιήινπο θαη είλαη θαηαλεκεκέλν ζε 8 Γεληθέο Γηεπζχλζεηο, 84 Γηεπζχλζεηο, 392 ηκήκαηα θαη 16 γξαθεία. Ρα θηήξηα ζηα νπνία ζηεγάδνληαη νη πεξεζίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο κεηά απφ ηελ αλαδηάξζξσζε είλαη πεξίπνπ 40, δηάζπαξηα ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο, θάηη πνπ δπζθνιεχεη πνιχ ηφζν ηελ πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζε απηά, φζν θαη ζηελ εμεχξεζε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ γηα ην θηήξην πνπ πξέπεη λα κεηαβνχλ ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ. Ήδε ζην δηθηπαθφ ηφπν ηηο πεξηθέξεηαο έρεη γίλεη κία αμηφινγε πξνζπάζεηα ψζηε λα θσδηθνπνηεζνχλ νη δηαδηθαζίεο θαη λα γλσξίδεη ν πνιίηεο πνηα δηθαηνινγεηηθά ρξεηάδνληαη θαη πνηα ππεξεζηαθή κνλάδα είλαη αξκφδηα ψζηε λα μεθηλήζεη κία δξαζηεξηφηεηα. 9

10 10 Υάξηεο νξίωλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο

11 1. ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΠΟΛΙΣΧΝ Γεληθή Πεξηγξαθή Ζ Γηθηπαθή Ξχιε Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ ζα έρεη κελ ελεκεξσηηθφ ξφιν αιιά αθεηέξνπ ζα εμππεξεηεί ηνλ πνιίηε κε δηαδξαζηηθφ ηξφπν ζχκθσλα κε ην λέν λφκν ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Κέζσ ηεο Ξχιεο ν πνιίηεο ζα κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη γηα ζέκαηα πνπ ηνλ αθνξνχλ, φπσο ηξέρνληα λέα, πνιηηηζκφ, ηνπξηζκφ, ηξφπνη εμππεξέηεζεο ηνπ είηε δηαβάδνληαο θείκελα νξγαλσκέλα ζε θαηεγνξίεο είηε παξαθνινπζψληαο video. Δπίζεο ζα κπνξεί λα απνζηέιιεη αηηήκαηα ηα νπνία ζα πξνσζνχληαη γηα απάληεζε ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ε απάληεζε ζα δίλεηε κέζσ ηεο ίδηα ηεο Ξχιεο. Δπηπιένλ ζα ηνπ δίλεηε ε δπλαηφηεηα θαηαρσξψληαο ηελ Γηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο ηνπ λα ελεκεξψλεηε γηα ην πνηα θηίξηα ππεξεζηψλ βξίζθνληαη θνληά ηνπ, πνηεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπο θαη πψο λα κεηαβνχλ εθεί. Ρέινο ζα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε ζπδεηήζεηο/αληαιιαγέο απφςεσλ κε άιινπο πνιίηεο αιιά θαη κε ηνλ Φνξέα. Τπνζπζηήκαηα θαη Λεηηνπξγίεο Ζ Γηθηπαθή Ξχιε Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ ζα ππνζπζηήκαηα: απνηειείηαη απφ ηα εμήο Κεληξηθή Γηαδηθηπαθή Πύιε Ζ Γηαδηθηπαθή Ξχιε είλαη ε πιαηθφξκα ζηελ νπνία ζα θηινμελνχληαη φια ηα ππνζπζηήκαηα θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηεο ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο θαη ηελ επηθνηλσλία θαη εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. Ζ επηηπρία ηεο Ξχιεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αθξίβεηα θαη επηθαηξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα πεξηέρεη. Ζ δηθηπαθή πχιε ζα απνηειεί ην ζεκείν εηζφδνπ ηνπ ρξήζηε ζηηο ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξεη ε Ξεξηθέξεηα κέζσ ησλ ππνινίπσλ ππνζπζηεκάησλ. Ν εηθαζηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο εθαξκνγήο αιιειεπίδξαζεο ρξεζηψλ (User Interface) ζα πξέπεη είλαη ηέηνηνο ψζηε λα ππάξρεη κία εληαία θηινζνθία ζηνλ ηξφπν ηεο παξνπζίαζεο, αλαδήηεζεο κέζα ζην επηιεγκέλν πεξηερφκελν, θαζψο θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ην ζχζηεκα κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο δεκηνπξγίαο ηεο πξνζσπηθήο ηνπ επηθάλεηαο εξγαζηψλ. Ρν πεξηερφκελν θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο δηθηπαθήο πχιεο ζα πξέπεη είλαη θαηαλεκεκέλεο ζε θαηεγνξίεο (π.ρ. Αλαθνηλψζεηο, Γεγνλφηα, Λέα θιπ.) θαη θάζε θαηεγνξία ζα πξνβάιιεη ηελ πιεξνθνξία κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηεπθνιχλεη ην ρξήζηε ζηελ πινήγεζε. 11

12 Ζ Ξχιε ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ δηαθξηηέο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο, κε ζηφρν λα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ. Ξην αλαιπηηθά ζα πεξηιακβάλεη δχν βαζηθέο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο: Ξεξηνρή Πιεξνθόξεζεο Ξεξηνρή Τπεξεζηώλ Τπνζύζηεκα Γηαρείξηζεο Αηηεκάηωλ Ρν ππνζχζηεκα ζα πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο δηεθπεξαίσζεο αηηεκάησλ ησλ πνιηηψλ-επηρεηξήζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Φνξέα. Κέζσ εγγξαθήο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί ζηελ Ξχιε ν πνιίηεο ζα κπνξεί λα θαηαζέηεη ηα αηηήκαηα ή εξσηήκαηα ηνπ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ε Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο ζα δηαρεηξίδεηαη ηα αηηήκαηα απηά δίλνληαο ηηο απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα ή ηα απαξαίηεηα έγγξαθα κέζσ ηεο Ξχιεο. Όιεο νη αηηήζεηο καδί κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβάιιεη ν πνιίηεο γηα ηελ έλαξμε θάπνηαο δξαζηεξηφηεηαο ζα γίλνληαη ειεθηξνληθά κε ηελ δεκηνπξγία θαηάιιειεο WEB εθαξκνγήο. Ν πνιίηεο ζα κπνξεί λα παξαθνινπζεί ειεθηξνληθά ηελ πνξεία ηνπ αηηήκαηφο ηνπ. Πε ζπλεξγαζία θαη κε ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ζα γίλεη θαζηέξσζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο. Κε ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ελφο ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ επηηπγράλεηαη ε ζχλδεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ κε ζπγθεθξηκέλν ζπληάθηε, είλαη δει. έλα ζχλνιν ραξαθηήξσλ πνπ ζπλδέεη κνλνζήκαληα - θαη άξα κε αζθάιεηα θαη βεβαηφηεηα - ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν πνπ ην ππνγξάθεη. Πηφρνο ηνπ ππνζπζηήκαηνο απηνχ είλαη ν πνιίηεο λα παίξλεη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλεζεί ή ηνπιάρηζηνλ λα κεηαβαίλεη κία θνξά γηα λα ηα παξαιάβεη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζηαθή κνλάδα. Τπνζύζηεκα πδεηήζεωλ Ρν ππνζχζηεκα ζπδεηήζεσλ ζα δίλεη ζηνπο ρξήζηεο (πνιίηεο, Φνξέα) ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζπδεηήζεσλ θαη ηελ ζπκκεηνρή ζε ζπδεηήζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ άιινπο ρξήζηεο. Ρν ππνζχζηεκα ζα πεξηέρεη πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο ζπδεηήζεσλ φπνπ νη ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ λέα, ζρεηηθά ζέκαηα ζπδεηήζεσλ. Αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο, ηα νπνία νξίδνληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ππνζπζηήκαηνο, νη ρξήζηεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα απνζηνιήο απαληήζεσλ ζε ζέκαηα ζπδεηήζεσλ ή ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζεκάησλ πξνο ζπδήηεζε. Τπνζύζηεκα Αλαδήηεζεο Τπεξεζηώλ 12

13 Ρν ππνζχζηεκα ζα δίλεη ζηνλ πνιίηε ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη άιισλ ρξήζηκσλ δηεπζχλζεσλ θξαηηθψλ θαη άιισλ θνξέσλ. Νη πιεξνθνξίεο (δηεπζχλζεηο, , ηειέθσλα, νλφκαηα αξκνδίσλ, απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά) ζα έρνπλ ηελ κνξθή πεδίσλ ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ ή ζπλδέζεσλ ζε εμσηεξηθέο δηεπζχλζεηο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ζα ζπληεξνχληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ππνζπζηήκαηνο. Ν πνιίηεο ζα κπνξεί λα αλαδεηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο κε ηελ ρξήζε θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο ή ιέμεσλ θιεηδηψλ. Πε θάζε πεξίπησζε ν πνιίηεο ζα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ θαηάινγν πιεξνθνξηψλ ν νπνίνο ζα θπιάζζεηαη ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ θαη ζα ζπληεξείηαη απφ ηνλ ίδην. Τπνζύζηεκα Γηαρείξηζεο Υξεζηώλ Ρν ζπγθεθξηκέλν ππνζχζηεκα ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο φισλ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ επηκέξνπο ππνζπζηεκάησλ ηεο. Ρα είδε ησλ ρξεζηψλ ηεο πιαηθφξκαο ζα ρσξίδνληαη ζε ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο: 1. Νη δηαρεηξηζηέο ζα δηαρεηξίδνληαη ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ αλζξψπσλ επηθνηλσλίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ησλ επηζθεπηψλ ηεο Ξχιεο ππνζηεξίδνληαο ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ππνζπζηεκάησλ. Δπίζεο ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ζπλερή ελεκέξσζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ηεο Ξχιεο. 2. Ρνπο επηζθέπηεο πνπ ζα είλαη νη ελδηαθεξφκελνη πνιίηεο θαη ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ππνζπζηήκαηα γηα ηελ ειεθηξνληθή ηνπο εμππεξέηεζε θαη ελεκέξσζε. 3. Ρνπο αλζξψπνπο επηθνηλσλίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο πνπ ζα αλαιακβάλνπλ λα απαληνχλ ζηα αηηήκαηα/εξσηήκαηα ησλ πνιηηψλ. Υξνλνδηάγξακκα θαη Φάζεηο έξγνπ Κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλάγθε ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη νκαιήο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ε πινπνίεζε ζα δηαξζξσζεί ζε 5 δηαθξηηέο θάζεηο σο αθνινχζσο: Φάζε Α: Γηεμαγσγή Κειέηεο Δθαξκνγήο Θαηά ηελ Α Φάζε ηνπ έξγνπ θαη αθνχ γίλεη ε κειέηε θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί Κειέηε Δθαξκνγήο γηα ηηο επηκέξνπο εθαξκνγέο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαιχνληαη ηα εμήο: 13 Κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, Αλάιπζε απαηηήζεσλ ρξεζηψλ ησλ εθαξκνγψλ, Δπίπεδα ειεγρφκελεο πξφζβαζεο ρξεζηψλ, Αλάιπζε ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ εθαξκνγψλ (ιεηηνπξγηθφηεηα, δπλαηφηεηεο, πεξηνξηζκνί θ.ι.π.),

14 Αλαιπηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο δηεπαθήο ρξήζηε (user interface), Θαζνξηζκφο επηπέδσλ αιιειεπίδξαζεο (interactivity) ζπζηήκαηνο - ρξήζηε θαη πινήγεζεο (navigation), Φάζε Β: Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ Θαηά ηε Φάζε Β, ζα πξέπεη λα παξαδνζεί, λα εγθαηαζηαζεί θαη λα παξακεηξνπνηεζεί ν αλαγθαίνο εμνπιηζκφο Ξιεξνθνξηθήο θαζψο θαη ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ γηα ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ εηδψλ εμνπιηζκνχ. Δπίζεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ιεπηνκεξείο δνθηκέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε άξηζηε ιεηηνπξγία ηνπ πιηθνχ. Φάζε Γ: Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ Θαηά ηε Φάζε Γ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ νη εθαξκνγέο θαη λα γίλνπλ νη δνθηκέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Φάζε Γ: Δθπαίδεπζε Θα πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ νη δηαρεηξηζηέο θαη ηα άηνκα επηθνηλσλίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζηε ρξήζε ηεο Ξχιεο θαη ησλ πνζπζηεκάησλ. Φάζε Δ: Γνθηκαζηηθή Ιεηηνπξγία Δθαξκνγψλ Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζεο Γ πξέπεη λα μεθηλήζεη ε ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ ρξεζηψλ θάησ απφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο εμαζθαιίδνληαο ηελ απαηηνχκελε δηαζεζηκφηεηα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κελψλ (δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία). Ζ ππνζηήξημε θαηά ηελ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: Βειηηψζεηο ησλ εθαξκνγψλ Δπίιπζε πξνβιεκάησλ ππνζηήξημε ρξεζηψλ Ππιινγή παξαηεξήζεσλ απφ ηνπο ρξήζηεο Γηφξζσζε/ Γηαρείξηζε ιαζψλ πνζηήξημε ζηνλ ρεηξηζκφ θαη ιεηηνπξγία ησλ ππνινγηζηψλ, θ.ιπ. Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην ελδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο αλά Φάζε ηνπ Έξγνπ: Φάζε 1 νο 2 νο 3 νο 4 νο 5 νο 6 νο 7 νο 8 νο 9 νο Α Β 14

15 Γ Γ Δ Πξνϋπνινγηζκόο Έξγνπ Λνγηζκηθό Πεξηγξαθή Σηκή ρωξίο ΦΠΑ ( ) Σηκή κε ΦΠΑ ( ) Γηαδηθηπαθή Ξχιε πνζχζηεκα Γηαρείξηζεο Σξεζηψλ πνζχζηεκα Γηαρείξηζεο Αηηεκάησλ πνζχζηεκα Αλαδήηεζεο πεξεζηψλ πνζχζηεκα Ππδεηήζεσλ Μεξηθό ύλνιν Α: Τπεξεζίεο Δγθαηάζηαζε, Ξαξακεηξνπνίεζε Ππιινγή, Γεκηνπξγία θαη Θαηαρψξεζε Ξεξηερνκέλνπ Δθπαίδεπζε πνζηήξημε Cloud Services Μεξηθό ύλνιν Γ: Γεληθό ύλνιν (Α+Β+Γ+Γ)

16 2. ΚΔΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΧΝ Γεληθή Πεξηγξαθή Ρν Θέληξν πνζηήξημεο Ξνιηηψλ (ΘΞ) ζα απνηειέζεη έλα άξηηα νξγαλσκέλν θαη ζχγρξνλν Θέληξν παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Νη ππεξεζίεο ηνπ Θέληξνπ ζα παξέρνληαη εληειψο δσξεάλ ζε κεηνλνηηθέο νκάδεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιηηψλ πνπ δνπλ ζηα φξηα ηεο θηψρηαο. Αλαιπηηθά νη ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρεη ην ΘΞ ζα πεξηιακβάλνπλ: Ξαξνρή Τπρνινγηθήο θαη Ππκβνπιεπηηθήο πνζηήξημεο Ππιινγή Γσξεψλ θαη Ππγθέληξσζε Δζεινληψλ Ξαξνρή Ξιεξνθνξηψλ θαη Νδεγηψλ Πηφρνο ηνπ ΘΞ ζα είλαη νη παξαπάλσ ππεξεζίεο λα παξέρνληαη κέζσ ηειεθσληθνχ θέληξνπ (ηεηξαςήθηνο ηειεθσληθψο αξηζκφο) θαη δηαδηθηπαθήο πχιεο. Νη πνιίηεο πνπ δελ ζα έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ζην ηειεθσληθφ θέληξν ζα κπνξνχλ λα εμππεξεηνχληαη απφ άιια ζεκεία πξφζβαζεο φπσο θηίξηα ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ΘΔΞ. Κεηνλνηηθέο νκάδεο θαη πνιίηεο ζηα φξηα ηεο θηψρηαο ζα κπνξνχλ ιακβάλνπλ ςπρνινγηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ απφ ηνπο 30 agents ηνπ ΘΞ ή ηε δηαδηθηπαθή πχιε. Δπίζεο ζα κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη θαη λα ιακβάλνπλ νδεγίεο γηα ζέκαηα φπσο ηα θέληξα ηεο εθθιεζίαο φπνπ δηαλέκεηαη θαγεηφ θαη ξνπρηζκφο αιιά θαη ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα δηακείλνπλ. Ρέινο νη πνιίηεο πνπ δηαζέηνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ζα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην πψο λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο δσξεέο ηνπο θαη νη πνιίηεο πνπ είλαη πξφζπκνη λα ζπλεηζθέξνπλ ηηο εζεινληηθέο ηνπο ππεξεζίεο ζα κπνξνχλ λα κάζνπλ ηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξεί λα γίλεη απηφ. Τπνζπζηήκαηα θαη Λεηηνπξγίεο Ρν Θέληξν πνζηήξημεο Ξνιηηψλ ζα απνηειείηαη απφ ηα εμήο: ύζηεκα Call Center Θα δεκηνπξγεζεί έλα call center κε 30 ζέζεηο γηα αληίζηνηρν αξηζκφ agents πνπ ζα παξέρνπλ ηελ ςπρνινγηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε. Αθφκε ζα δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζεκεία φπνπ δηαλέκεηε θαγεηφ θαη ξνπρηζκφο αιιά θαη ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα δηακείλνπλ νη κεηνλνηηθέο νκάδεο θαη νη πνιίηεο ζηα φξηα ηεο θηψρηαο. Ρέινο ζα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο πνιίηεο ζρεηηθά κε ηνλ εζεινληηζκφ θαη ηηο δσξεέο πνπ επηζπκνχλ λα πξνζθέξνπλ. Νη agents ζα θαηαξηηζηνχλ πάλσ ζε ζέκαηα ςπρνινγηθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη ζα έρνπλ πιήξε πιεξνθφξεζε γηα έλα ζχλνιν ζεκάησλ ηελ νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα ηελ παξέρνπλ ζηνπο πνιίηεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πιεξνθφξεζε ζα είλαη ζπλέρεηα επηθαηξνπνηεκέλε θαη ζα ηελ ιακβάλνπλ απφ ηελ Γηαδηθηπαθή Ξχιε. 16

17 Γηαδηθηπαθή Πύιε Ζ Γηαδηθηπαθή Ξχιε είλαη ε πιαηθφξκα ζηελ νπνία ζα θηινμελνχληαη φια ηα ππνζπζηήκαηα θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηεο ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο, ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο κεηνλνηηθέο νκάδαο θαη ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ θιήζεσλ. Ζ επηηπρία ηεο Ξχιεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αθξίβεηα θαη επηθαηξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρεη αιιά θαη απφ ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο. Δπίζεο ζα δίλεηε ε δπλαηφηεηα ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο Ξχιεο γξήγνξα θαη εχθνια λα αλαλεψλνπλ ην πεξηερφκελν ηεο. Ρέινο ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο agents κέζσ ζχγρξνλσλ θαη αζχγρξνλσλ εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο. Ππγθεθξηκέλα ε ρξήζηεο ζα κπνξνχλ είηε λα απνζηέιινπλ κε ηα εξσηήκαηα ηνπο είηε λα επηθνηλσλνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κέζσ chat room. Τπνζύζηεκα Γηαρείξηζεο Υξεζηώλ Ρν ζπγθεθξηκέλν ππνζχζηεκα ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο φισλ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ επηκέξνπο ππνζπζηεκάησλ ηεο. Ρα είδε ησλ ρξεζηψλ ηεο πιαηθφξκαο ζα ρσξίδνληαη ζε ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο: 1. Νη δηαρεηξηζηέο ζα δηαρεηξίδνληαη ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ agents θαη ησλ επηζθεπηψλ ηεο Ξχιεο ππνζηεξίδνληαο ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ππνζπζηεκάησλ. Δπίζεο ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ζπλερή ελεκέξσζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ηεο Ξχιεο. 2. Ρνπο επηζθέπηεο πνπ ζα είλαη νη ελδηαθεξφκελνη πνιίηεο θαη ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ππνζπζηήκαηα γηα ηελ ειεθηξνληθή ηνπο εμππεξέηεζε θαη ελεκέξσζε. 3. Ρνπο agents πνπ ζα θαηαρσξνχλ ηα ζηνηρεία ησλ ηειεθσληθψλ ηνπο επηθνηλσληψλ θαη ζα απαληνχλ ζηα εξσηήκαηα ησλ πνιηηψλ Τπνζύζηεκα Καηαρώξεζεο Κιήζεωλ Πην ζπγθεθξηκέλν ππνζχζηεκα νη agents ζα κπνξνχλ λα θαηαρσξνχλ ηα ζηνηρεία ησλ ηειεθσληθψλ ηνπο ζπλνκηιηψλ (εζληθφηεηα, ζέκα/πξφβιεκα, πφζν θαηξφ δηακέλεη ζηε ρψξα θηι). Ρα δεδνκέλα απηά ζα είλαη ρξήζηκα γηα ηελ πεξεηαίξσ αλάιπζε ηνπο, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ πην θξίζηκσλ πξνβιεκάησλ βειηηψλνληαο ηνπο ηξφπνπο αληηκεησπίζεηο ηνπο. Υξνλνδηάγξακκα θαη Φάζεηο έξγνπ Κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλάγθε ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη νκαιήο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ε πινπνίεζε ζα δηαξζξσζεί ζε 5 δηαθξηηέο θάζεηο σο αθνινχζσο: Φάζε Α: Γηεμαγσγή Κειέηεο Δθαξκνγήο 17

18 Θαηά ηελ Α Φάζε ηνπ έξγνπ θαη αθνχ γίλεη ε κειέηε θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί Κειέηε Δθαξκνγήο γηα ηηο επηκέξνπο εθαξκνγέο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαιχνληαη ηα εμήο: Κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, Αλαιπηηθφ ζρέδην αξρηηεθηνληθήο εμνπιηζκνχ Αλάιπζε απαηηήζεσλ ρξεζηψλ ησλ εθαξκνγψλ, Δπίπεδα ειεγρφκελεο πξφζβαζεο ρξεζηψλ, Αλάιπζε ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ εθαξκνγψλ (ιεηηνπξγηθφηεηα, δπλαηφηεηεο, πεξηνξηζκνί θ.ι.π.), Αλαιπηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο δηεπαθήο ρξήζηε (user interface), Θαζνξηζκφο επηπέδσλ αιιειεπίδξαζεο (interactivity) ζπζηήκαηνο - ρξήζηε θαη πινήγεζεο (navigation), Φάζε Β: Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ Θαηά ηε Φάζε Β, ζα πξέπεη λα παξαδνζεί, λα εγθαηαζηαζεί θαη λα παξακεηξνπνηεζεί ν αλαγθαίνο εμνπιηζκφο Ξιεξνθνξηθήο θαη Call Center θαζψο θαη ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ γηα ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ εηδψλ εμνπιηζκνχ. Δπίζεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ιεπηνκεξείο δνθηκέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε άξηζηε ιεηηνπξγία ηνπ πιηθνχ. Φάζε Γ: Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ Θαηά ηε Φάζε Γ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ νη εθαξκνγέο θαη λα γίλνπλ νη δνθηκέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Φάζε Γ: Δθπαίδεπζε Agents Θα πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ νη δηαρεηξηζηέο θαη νη agents ζηελ ρξήζε ηεο Ξχιεο θαη ησλ πνζπζηεκάησλ. Δπηπιένλ νη agents ζα απαηηεζεί λα εθπαηδεπηνχλ θαη ζε ζέκαηα ςπρνινγηθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο. Φάζε Δ: Γνθηκαζηηθή Ιεηηνπξγία Δθαξκνγψλ Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζεο Γ πξέπεη λα μεθηλήζεη ε ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ ρξεζηψλ θάησ απφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο εμαζθαιίδνληαο ηελ απαηηνχκελε δηαζεζηκφηεηα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κελψλ (δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία). Ζ ππνζηήξημε θαηά ηελ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 18

19 o o o o o Βειηηψζεηο ησλ εθαξκνγψλ Δπίιπζε πξνβιεκάησλ ππνζηήξημε ρξεζηψλ Ππιινγή παξαηεξήζεσλ απφ ηνπο ρξήζηεο Γηφξζσζε/ Γηαρείξηζε ιαζψλ πνζηήξημε ζηνλ ρεηξηζκφ θαη ιεηηνπξγία ησλ ππνινγηζηψλ, θ.ιπ. Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην ελδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο αλά Φάζε ηνπ Έξγνπ: Φάζε 1 νο 2 νο 3 νο 4 νο 5 νο 6 νο 7 νο 8 νο 9 νο Α Β Γ Γ Δ Πξνϋπνινγηζκόο Έξγνπ Λνγηζκηθό Πεξηγξαθή Σηκή ρωξίο ΦΠΑ ( ) Σηκή κε ΦΠΑ ( ) Γηαδηθηπαθή Ξχιε πνζχζηεκα Γηαρείξηζεο Σξεζηψλ πνζχζηεκα Θαηαρψξεζεο Θιήζεσλ Τπεξεζίεο Μεξηθό ύλνιν Α: Δγθαηάζηαζε, Ξαξακεηξνπνίεζε Ππιινγή, Θαηαρψξεζε, Γεκηνπξγία & Κεηάθξαζε Ξεξηερνκέλνπ Δθπαίδεπζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζε ςπρνινγηθά/ζπκβνπιεπηηθά ζέκαηα)

20 Πεξηγξαθή Σηκή ρωξίο ΦΠΑ ( ) Σηκή κε ΦΠΑ ( ) πνζηήξημε Cloud Services Μεξηθό ύλνιν Γ: Γεληθό ύλνιν (Α+Β+Γ+Γ)

21 3. ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΔΛΔΓΥΧΝ Δηζαγωγή Ζ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο δηεμάγεη δηαθφξσλ εηδψλ ειέγρνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πγεία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πνιίηε. Ζ θαηαγξαθή ησλ πάζεο θχζεσλ ειέγρσλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο είλαη απαξαίηεηε ηφζν γηα ηελ θαιχηεξε αλαδηνξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφ ησλ ειέγρσλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Ξεξηθέξεηαο, φζν θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε κε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο γείαο θαη ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή. Γεληθή Πεξηγξαθή Tν ζχζηεκα ειέγρσλ ζα παξέρεη ηα παξαθάησ: Ζιεθηξνληθή θαηαγξαθή θαη δηαρείξηζε ειέγρσλ απφ ηελ Γηαδηθηπαθή Ξχιε ηεο Ξεξηθέξεηαο. Ζιεθηξνληθή θαηαγξαθή ειέγρσλ κε ρξήζε ππνινγηζηψλ παιάκεο (PDA). Δλεκέξσζε πνιηηψλ κε απνηειέζκαηα ειέγρσλ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο ηεο Ξεξηθέξεηαο. Ξξνγξακκαηηζκφο ειέγρσλ απφ δηεπζπληέο. Θαηαγξαθή θαη απνηχπσζε ειέγρσλ ζε Γεσγξαθηθφ Πχζηεκα Ξιεξνθνξηψλ (Google Maps). 21

22 Πιενλεθηήκαηα θαη νθέιε ηνπ έξγνπ Ρα πιενλεθηήκαηα ελφο ηέηνηνπ έξγνπ εθηφο ησλ άιισλ είλαη: Άκεζε πιεξνθφξεζε ηεο δηνίθεζεο ηεο πεξηθέξεηαο γηα ηνπο πξαγκαηνπνηεζέληεο ειέγρνπο Πηαηηζηηθά ζηνηρεία αλά εκέξα, κήλα, έηνο. Σάξηεο κε ηνπο πξαγκαηνπνηεζέληεο ειέγρνπο γηα πιεξέζηεξε ελεκέξσζε θαη ιήςε απνθάζεσλ Θαηαγξαθή θαη ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηηο θαηαγγειίεο πνπ έρνπλ θάλεη Ρα αλακελφκελα νθέιε απφ ηε ρξήζε ηεο λέαο πιαηθφξκαο θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ Ππζηήκαηνο, είλαη: Θαιχηεξνο ζπληνληζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο ησλ ειέγρσλ Γηαθάλεηα θαη πάηαμε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο αθνχ νη έιεγρνη ζα θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηφπν δηελέξγεηαο ηνπο θαη αθνχ εηζαρζνχλ ζην ζχζηεκα θαλείο δελ ζα κπνξεί λα επεκβαίλεη Δλεκέξσζε ησλ πνιηηψλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ έρεη δηελεξγήζεη ε πεξηθέξεηα Αηηηθήο Τπνζπζηήκαηα θαη Λεηηνπξγίεο Ρν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα πνζπζηήκαηα: Τπνζύζηεκα Καηαγξαθήο θαη Γηαρείξηζεο Διέγρωλ Ρν ππνζχζηεκα θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο ειέγρσλ επηηξέπεη ηελ θαηαγξαθή κηαο επηρείξεζεο ζε έλαλ πίλαθα ειέγρσλ. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ν πίλαθαο πεξηέρεη ηα εμήο ζηνηρεία: - Όλνκα Δπηρείξεζεο - Δίδνο Δπηρείξεζεο - Ζκεξνκελία θαη Ώξα Διέγρνπ - Δίδνο Διέγρνπ - Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Θα δεκηνπξγεζεί κεηξψν επηρεηξήζεσλ ην νπνίν ζα έρεη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία θάζε επηρείξεζεο θαζψο θαη ην ζηίγκα ηεο πάλσ ζε ςεθηαθφ ράξηε ψζηε λα ππάξρεη δηαζχλδεζε κε ην ππνζχζηεκα απνηχπσζεο ειέγρσλ. Ζ θαηαγξαθή ησλ ειέγρσλ ζα κπνξεί λα γίλεηαη κε 2 ηξφπνπο: 22

23 1. Κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο, ζα κπνξεί ν ειεγθηήο λα επηιέμεη ηελ επηρείξεζε απφ ην κεηξψν θαη λα θαηαγξάςεη ηα ζηνηρεία ηνπ ειέγρνπ. 2. Κέζσ ηνπ ππνινγηζηνχ παιάκεο, ζα κπνξεί ν ειεγθηήο λα εθηειέζεη ηηο ίδηεο ελέξγεηεο πνπ ζα εθηεινχζε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο. To ζχζηεκα ησλ ειέγρσλ ζα θαηαγξάθεηαη ζε έλα Γεσγξαθηθφ Πχζηεκα Ξιεξνθνξηψλ καδί κε ηηο ζέζεηο ησλ ππνςήθησλ γηα έιεγρν επηρεηξήζεσλ. Δπνκέλσο αλά πάζε ζηηγκή κπνξεί λα ππάξρεη πιεξνθφξεζε ζε πνηα ζεκεία έρνπλ επηθεληξσζεί νη έιεγρνη αιιά θαη ζα εληνπίδνληαη εχθνια πεξηνρέο πνπ δελ έρνπλ ειεγρζεί. Τπνζύζηεκα Απνηύπωζεο Διέγρωλ Ρν ππνζχζηεκα απνηχπσζεο ειέγρσλ επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο θαη θάζε ελδηαθεξφκελν λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο ειέγρνπο πνπ γίλνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Θα ππάξρεη ιίζηα ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηηο νπνίαο θαη κε ηελ ρξήζε θίιηξσλ ζα κπνξνχλ λα γίλνπλ αλαδεηήζεηο. Δπηπιένλ ζα ππάξρεη ράξηεο απνηχπσζεο ψζηε φηαλ ν ελδηαθεξφκελνο επηιέγεη κία πεξηνρή λα ηνπ εκθαλίδεηαη ν ράξηεο κε ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο θαη επηιέγνληαο κία επηρείξεζε λα εκθαλίδνληαη φινη νη έιεγρνη πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζε απηήλ. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο έιεγρνο έρεη δηεμαρζεί κεηά απφ θαηαγγειία, ζα κπνξεί ν πνιίηεο λα ελεκεξσζεί πιήξσο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ θαηφπηλ ειέγρνπ. Τπνζύζηεκα Πξνγξακκαηηζκνύ Διέγρωλ Κέζα ζην ππνζχζηεκα ζα κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ 3 δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ ειέγρσλ: - Έθηαθηνη Πηνπο έθηαθηνπο ειέγρνπο, νη δηεπζπληέο ζηέιλνπλ πξφζθιεζε πξνο θάζε ειεγθηή ψζηε λα δειψζεη δηαζεζηκφηεηα φπνηνο έρεη πην επέιηθην πξφγξακκα. Πε πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο απάληεζεο απφ ηνπο ειεγθηέο, ν δηεπζπληήο κπνξεί λα ηζεθάξεη ηα πξνγξάκκαηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ θαη λα νξίζεη ηνλ ππεχζπλν ειεγθηή ζέηνληαο ηνπ ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ειέγρνπ. - Ραθηηθνί Νη ηαθηηθνί έιεγρνη εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο θάζε ππεξεζίαο ψζηε λα γίλεηαη ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο. Πηα πιαίζηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ, πξνγξακκαηίδνληαη νη έιεγρνη έλα κήλα πξηλ ψζηε λα ελεκεξσζνχλ κέζα απφ ην ζχζηεκα θαη κε απηφκαηε απνζηνιή ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ νη αξκφδηνη ειεγθηέο. - Θαηαγγειίεο 23

24 Νη θαηαγγειίεο αθνινπζνχλ ηελ ίδηα ινγηθή ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ αιιά εμππεξεηνχλ θαη ζηελ ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε πνπ έθαλε ηελ θαηαγγειία απφ ηνλ ειεγθηή. Ρν ππνζχζηεκα απηφ ζα δηαρεηξίδεηαη ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο επηηξνπέο θαη ζηα θιηκάθηα ησλ ειέγρσλ, ηνπο ηνκείο ειέγρσλ (πρ πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο, ηνκείο). Τπνζύζηεκα Καηαγγειηώλ Πην ππνζχζηεκα απηφ ζα θαηαγξάθνληαη φιεο νη θαηαγγειίεο ησλ πνιηηψλ νη νπνίεο ζα γίλνληαη είηε κέζνπ ηνπ ηεηξαςήθηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο, είηε κέζσ εηδηθήο εθαξκνγήο δηαδηθηχνπ. Απηφκαηα κε ηελ είζνδν ηεο θαηαγγειίαο ζα ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαη ην ππνζχζηεκα Ξξνγξακκαηηζκνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ ησλ δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ Φάζεηο Έξγνπ Κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλάγθε ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη νκαιήο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ε πινπνίεζε ζα δηαξζξσζεί ζε 5 δηαθξηηέο θάζεηο σο αθνινχζσο: Φάζε Α: Ππιινγή Ξεξηερνκέλνπ θαη Κειέηε Δθαξκνγήο (1 κήλαο) Αξρηθά ζα ζπιιερζεί ην πεξηερφκελν ηεο Ξχιεο θαη ζα αλαιπζνχλ πεξεηαίξσ νη αλάγθεο ηνπ έξγνπ ζηε Κειέηε Δθαξκνγήο. Φάζε Β: Αλάπηπμε Ξιαηθφξκαο (4 κήλεο) Κε βάζε ηελ αλάιπζε αλαγθψλ πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζηε Κειέηε Δθαξκνγήο, νκάδα πξνγξακκαηηζηψλ ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πιαηθφξκαο. Φάζε Γ: Δγθαηάζηαζε Ξιαηθφξκαο θαη Έιεγρνη (2 κήλεο) Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο ε λέα πιαηθφξκα ζα εγθαηαζηαζεί ζηνλ εμνπιηζκφ θαη ζα πξνρσξήζνπκε ζε ειέγρνπο εμεηάδνληαο ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Φάζε Γ: Δθπαίδεπζε θαη Ξηινηηθή Ιεηηνπξγία (2 κήλεο) Ζ εθπαίδεπζε ζα μεθηλήζεη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ πηινηηθή ιεηηνπξγία ηεο Ξχιεο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ πεξεηαίξσ έιεγρνη θαη δηνξζψζεηο ζηελ πιαηθφξκα βαζηδφκελνη ζηα ζρφιηα γηα δηνξζψζεηο/βειηηψζεηο ησλ ρξεζηψλ. Φάζε 1 νο 2 νο 3 νο 4 νο 5 νο 6 νο 7 νο 8 νο Α Β Γ 24

25 Γ Πξνϋπνινγηζκόο Έξγνπ Λνγηζκηθό Πεξηγξαθή Σηκή ρωξίο ΦΠΑ ( ) Σηκή κε ΦΠΑ ( ) πνζχζηεκα Θαηαγξαθήο θαη Γηαρείξηζεο Διέγρσλ πνζχζηεκα Απνηχπσζεο Διέγρσλ πνζχζηεκα Ξξνγξακκαηηζκνχ Διέγρσλ πνζχζηεκα θαηαγγειηψλ Τπεξεζίεο Μεξηθό ύλνιν Α: Δγθαηάζηαζε, Ξαξακεηξνπνίεζε Δθπαίδεπζε πνζηήξημε Cloud Services Δμνπιηζκόο Μεξηθό ύλνιν B: ππνινγηζηέο παιάκεο ή έμππλα θηλεηά ηειέθσλα Δμππεξεηεηήο server Μεξηθό ύλνιν Γ: Γεληθό ύλνιν (Α+Β+Γ):

26 4. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ Γεληθή Πεξηγξαθή Ρν Νινθιεξσκέλν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα Απηνκαηνπνίεζεο θαη Γηαρείξηζεο Ζιεθηξνληθψλ Γηαδηθαζηψλ Δθηέιεζεο Γεκφζησλ Ξξνκεζεηψλ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη πιήξσο νιφθιεξν ηνλ θχθιν δσήο κηαο ειεθηξνληθήο πξνκήζεηαο, θαιχπηνληαο θάζε έλα απφ ηα ζηάδηα ηεο ζπλαιιαγήο, απφ ηελ αξρηθή εμέηαζε ησλ απαηηνχκελσλ πξνυπνζέζεσλ θαη φξσλ, ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο, κέρξη ηελ πιεξσκή θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηε δηαρείξηζε ησλ ζπκβάζεσλ. Ρν πξνηεηλφκελν ΝΞΠ, ην νπνίν ζα είλαη απφιπηα ζχκθσλν θαη ζπκβαηφ κε ηνλ θαλνληζκφ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ην ΞΓ 118/2007, ζα επηηξέπεη ζην Φνξέα: λα δηαρεηξίδεηαη, εχθνια θαη γξήγνξα, ηε ζχληαμε, ηνλ έιεγρν θαη ηε δεκνζίεπζε ησλ πξνθεξχμεσλ, γηα ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζίσλ πνπ δηελεξγνχλ, λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε δεκνζηεπκέλεο δηαθεξχμεηο κέζσ δηαδηθηχνπ, λα παξέρεη ειεθηξνληθά φια ηα έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνθεξχμεηο (ηερληθά ζρέδηα, θείκελα ζπκβάζεσλ, θιπ.) επηηξέπνληαο ζηηο ελδηαθεξφκελεο εηαηξίεο εχθνιε πξφζβαζε ζε απηά, λα παξέρεη ζηηο πξνκεζεχηξηεο εηαηξίεο ηε δπλαηφηεηα λα δηαβηβάδνπλ πξνηάζεηο ειεθηξνληθά, κέζσ ελφο απαξαίηεηνπ κεραληζκνχ πηζηνπνίεζεο θαη αζθάιεηαο ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, θαη λα θαηαγξάθεη πιήξσο θαη ζπζηεκαηηθά φια ηα δεδνκέλα ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ ηνπ Φνξέα, κε δπλαηφηεηα αλάιπζεο απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηε δηαθάλεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ είλαη ε ζσζηή πνηφηεηα θαη πνζφηεηα, ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ηηκή, απφ ηε ζσζηή πεγή, ζην ζσζηφ ρξφλν. Ζ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ πξνζδηνξίδεη θαη πξνυπνζέηεη ηηο εμήο θάζεηο ηνπ πξνκεζεπηηθνχ θχθινπ ηνπ ζπζηήκαηνο: 1. Ξξνζδηνξηζκφο θαη πεξηγξαθή απαηηήζεσλ Ππκπιήξσζε Ξξσηνγελνχο Αίηεζεο Αγνξάο Δθπφλεζε Ξξνδηαγξαθψλ Ξξν-εθηίκεζε ηηκψλ θαη ρξφλνπ αγνξάο Θαηάξηηζε Ξξνυπνινγηζκνχ θαη Ξξνγξάκκαηνο Ξξνκεζεηψλ Έθδνζε ηειηθήο Αίηεζεο Αγνξάο (Γηαθήξπμε) 2. Έξεπλα πξνκεζεπηηθψλ αγνξψλ 26

27 Θαζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ επηινγήο ησλ δπλεηηθψλ Ξξνκεζεπηψλ Δληνπηζκφο δπλεηηθψλ Ξξνκεζεπηψλ Αλάιπζε αγνξάο 3. Δπηινγή θαη αλάζεζε Δπηινγή ηξφπνπ δηελέξγεηαο ηεο Ξξνκήζεηαο Θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ Γηελέξγεηα δηαγσληζκψλ Δπηινγή πξνζθνξψλ δηαπξαγκάηεπζε ηεο επηθξαηνχζαο πξνζθνξάο Ρειηθή επηινγή ηνπ Ξξνκεζεπηή Πχληαμε θαη ππνγξαθή Πχκβαζεο 4. Γηεθπεξαίσζε πξνκήζεηαο Γηνίθεζε Ππκβάζεσλ Γηαρείξηζε Ξξνκεζεηψλ (κεηαθνξά, παξαιαβή) Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ Νηθνλνκηθφο Γηαθαλνληζκφο κε ηνλ Ξξνκεζεπηή (Απνπιεξσκή) Κέηξεζε Απφδνζεο ζηα Ππζηήκαηα Ξξνκεζεηψλ Τπνζπζηήκαηα θαη Λεηηνπξγίεο Πηα πιαίζηα ηνπ Ππζηήκαηνο ζα αλαπηπρζνχλ κηα ζεηξά απφ πνζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηα επηρεηξεζηαθά κνληέια ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ θαη πνπ είλαη ηα εμήο: 1. e-tendering: Ρν e-tendering αλαθέξεηαη ζηελ ρξήζε ησλ ΡΞΔ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο θαη δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο θαζψο θαη ηεο δεκηνπξγίαο θαη δηαθίλεζεο ησλ ζρεηηδφκελσλ κε απηήλ εγγξάθσλ. Ζ φιε δηαδηθαζία ζπληνλίδεηαη κέζσ ελφο θεληξηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή νη πξνθεξχμεηο θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα (δηεπθξηλίζεηο, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ιπ.). Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ νη πξνκεζεπηέο ζα κπνξνχλ λα ππνβάινπλ κέζσ ηππνπνηεκέλσλ ειεθηξνληθψλ θνξκψλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. Ρα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνκεζεπηψλ ζα αλαθηψληαη απφ έλα ειεθηξνληθφ αξρείν πξνκεζεπηψλ θαη ζα ειέγρνληαη γηα ηελ νξζφηεηα ηνπο. Ρέινο κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ζα είλαη δπλαηή ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αλαζέηνπζαο αξρήο θαη πξνκεζεπηψλ. Ρα ηππηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο e- Tendering ζα πεξηιακβάλνπλ: 27

28 o Γεκνζίεπζε δηαθεξχμεσλ κέζσ δηαδηθηχνπ: αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε δεκνζηεπκέλεο δηαθεξχμεηο κέζσ δηαδηθηχνπ. o o Ζιεθηξνληθή παξνρή εγγξάθσλ: Νη πξνκεζεπηέο ζα κπνξνχλ είηε λα θαηεβάζνπλ ζηνλ Ζ/ ηα ζρεηηθά κε ηε δηαθήξπμε έγγξαθα (ηερληθά ζρέδηα, δηεπθξηλήζεηο, θιπ) κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ή λα ηνπο δηαβηβαζηνχλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ κηα εηαηξία δίρσο λα ράλεη ρξφλν κπνξεί εχθνια λα δηαπηζηψζεη αλ κηα πξνθήξπμε ηελ αθνξά ή φρη. Ζιεθηξνληθή ππνβνιή: νη πξνκεζεχηξηεο εηαηξίεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαβηβάδνπλ πξνζθνξέο ειεθηξνληθά. Ξξνθεηκέλνπ απηφ ην ζηάδην λα εθαξκνζηεί πιήξσο, ζα πξέπεη ππάξρεη θαη ν απαξαίηεηνο κεραληζκφο πηζηνπνίεζεο θαη αζθάιεηαο ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ (π.ρ. ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο, θιπ). 2. Ηιεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο: Νη ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο ζα απνηεινχλ κηα δπλακηθή-επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία πνπ βαζίδεηαη ζε έλαλ ειεθηξνληθφ κεραληζκφ παξνπζίαζεο λέσλ, κεησκέλσλ ηηκψλ ή/θαη λέσλ αμηψλ φζνλ αθνξά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ. Νη δεκνπξαζίεο δελ ζα απνηεινχλ πιήξε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, αιιά κέξνο απηήο. Θα δηεμάγνληαη έπεηηα απφ πξνθαηαξθηηθή πιήξε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ (αλνηθηφο, θιεηζηφο ή κε δηαπξαγκάηεπζε δηαγσληζκφο), επηηξέπνληαο ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο κε βάζε απηφκαηε κέζνδν αμηνιφγεζεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα δηεμαγσγή δεκνπξαζίαο είλαη λα κπνξνχλ νη παξάκεηξνη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ λα νξηζηνχλ κε αθξίβεηα Κφιηο νινθιεξσζεί ε πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ζηέιλεη πξφζθιεζε ζηνπο επηιερζέληεο πξνκεζεπηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δεκνπξαζία. 3. Ηιεθηξνληθνί θαηάινγνη (e-catalogues): Νη ειεθηξνληθνί θαηάινγνη ζα έρνπλ κηα θνηλή-πξνηππνπνηεκέλε δνκή θαη ζα βαζίδνληαη ζε εληαία ειεθηξνληθά κεηξψα πξνκεζεπηψλ θαη εηδψλ ηα νπνία ζα δνκνχληαη επίζεο βάζεη πξνηχπσλ. Κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ: o o Δπηηπγράλεηαη κείσζε ηνπ ρξφλνπ επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζθαικάησλ, αθνχ δελ απαηηνχληαη αληηζηνηρίζεηο θαη επαλεηζαγσγέο ησλ ζηνηρείσλ. Ζ ηππνπνηεκέλε δνκή ησλ ειεθηξνληθψλ θαηάινγσλ επηηξέπεη ηελ αλεχξεζε ησλ πξνκεζεπηψλ κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ πνπ ςάρλνπλ ηνπο ειεθηξνληθνχο θαηαιφγνπο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ (esourcing). o Γηεπθνιχλεηαη θαη ε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ηνπ αλάδνρνπ πξνκεζεπηή (eawarding) αθνχ ηα ζηνηρεία ησλ θαηαιφγσλ είλαη άκεζα ζπγθξίζηκα. o Γηεπθνιχλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο ιήςεο παξαγγειηψλ (eordering). 28

29 4. eawarding: Ζ ιεηηνπξγία απηή απνζθνπεί ζηελ ππνβνήζεζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ αθελφο κέζσ ηεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ ηππνπνηεκέλσλ-ηεηξηκκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη αθεηέξνπ κέζσ ηεο ρξήζεο εξγαιείσλ ζηήξημεο απνθάζεσλ (decision support tools) ηα νπνία ζα ππνβνεζνχλ ζηελ βαζκνιφγεζε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ηελ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ, εληζρχνληαο έηζη ηελ δηαθάλεηα θαη ην αδηάβιεην ηεο δηαδηθαζίαο. Δπηπιένλ ε κνλάδα απηή ζα αλαιακβάλεη ηελ απνζηνιή γλσζηνπνίεζεο θαη φισλ ησλ ζρεηηδφκελσλ εγγξάθσλ ζηνλ επηιεγκέλν αλάδνρν-πξνκεζεπηή. Ξξνθεηκέλνπ λα επηηειεζζνχλ νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη αλαγθαία ε χπαξμε ηππνπνηεκέλσλ ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ (ecatalogues) εηδψλ αλά πξνκεζεπηή. Δπηπιένλ, ε χπαξμε ειεθηξνληθψλ κεηξψσλ πξνκεζεπηψλ θαη εηδψλ ζπληεινχλ νπζηαζηηθά ζηελ απνθπγή ζθαικάησλ θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγγειηψλ. Άιιεο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ ζα είλαη: Απηφκαηε ππνδνρήο πξνζθνξψλ, παξαγσγή θαη απνζηνιή εηδνπνηήζεσλ θαη απαληήζεσλ ζε πξνθεξχμεηο. Δξγαιεία πνπ ππνζηεξίδνπλ αλαθνξέο κε αμηνινγήζεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ηηκψλ ησλ πξνκεζεπηψλ, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ εμππεξέηεζε. πνζηήξημε modules πνπ αθνξνχλ ζηελ νινθιήξσζε κε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ (ERP), ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαη γεληθήο ή αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο. πνζηήξημε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο Ξιεξνθνξηθφ ζχζηεκα ζηήξημεο απνθάζεσλ (MIS) πνπ παξέρεη ζηνπο αγνξαζηέο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηνπο πξνκεζεπηέο. Φάζεηο Έξγνπ Κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλάγθε ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη νκαιήο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ε πινπνίεζε ζα δηαξζξσζεί ζε 5 δηαθξηηέο θάζεηο σο αθνινχζσο: Φάζε Α: Ππιινγή Ξεξηερνκέλνπ θαη Κειέηε Δθαξκνγήο (1 κήλαο) Αξρηθά ζα ζπιιερζεί ην πεξηερφκελν ηεο Ξχιεο θαη ζα αλαιπζνχλ πεξεηαίξσ νη αλάγθεο ηνπ έξγνπ ζηε Κειέηε Δθαξκνγήο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί ην έξγν θαη ζε εηαηξίεο δηαθφξσλ θιάδσλ πνπ εκπιέθνληαη φκσο κε ηνλ ηνπξηζκφ ηεο πεξηνρήο θαη απφ ηηο νπνίεο θάπνηεο ζα επηιερηνχλ σο πηινηηθέο. Φάζε Β: Αλάπηπμε Ξιαηθφξκαο (4 κήλεο) 29

30 Κε βάζε ηελ αλάιπζε αλαγθψλ πνπ ζα πεξηιακβάλεηε ζηε Κειέηε Δθαξκνγήο, νκάδα πξνγξακκαηηζηψλ ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πιαηθφξκαο. Φάζε Γ: Δγθαηάζηαζε Ξιαηθφξκαο θαη Έιεγρνη (3 κήλεο) Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο ε λέα πιαηθφξκα ζα εγθαηαζηαζεί ζηνλ εμνπιηζκφ θαη ζα πξνζρσξήζνπκε ζε ειέγρνπο εμεηάδνληαο ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Φάζε Γ: Δθπαίδεπζε θαη Ξηινηηθή Ιεηηνπξγία (2 κήλεο) Ζ εθπαίδεπζε ζα μεθηλήζεη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ πηινηηθή ιεηηνπξγία ηεο Ξχιεο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ πεξεηαίξσ έιεγρνη θαη δηνξζψζεηο ζηελ πιαηθφξκα βαζηδφκελνη ζηα ζρφιηα γηα δηνξζψζεηο/βειηηψζεηο ησλ ρξεζηψλ. Φάζε Δ: Γξάζεηο Ξξνβνιήο (2 κήλεο) Ρέινο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κηα ζεηξά δξάζεσλ πξνβνιήο πνπ ζα θάλνπλ ηελ λέα Ξχιε γλσζηή ζηνπο ρξήζηεο εμνηθεηψλνληαο ηνπο κε απηήλ. Φάζε 1 νο 2 νο 3 νο 4 νο 5 νο 6 νο 7 νο 8 νο Α Β Γ Γ Δ Πξνϋπνινγηζκόο Έξγνπ Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηηο εθαξκνγέο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ: Πεξηγξαθή Σηκή ρωξίο ΦΠΑ ( ) Σηκή κε ΦΠΑ ( ) Λνγηζκηθό E-Tendering Ζιεθηξνληθέο Γεκνπξαζίεο Ζιεθηξνληθνί Θαηάινγνη E-Awarding

31 Μεξηθό ύλνιν Α: Τπεξεζίεο Δγθαηάζηαζε, Ξαξακεηξνπνίεζε Δθπαίδεπζε πνζηήξημε Cloud Services Μεξηθό ύλνιν B: Γεληθό ύλνιν (Α+Β):

32 5. ΚΟΜΒΟ ΣΗΛΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Δηζαγωγή Ζ Ζιεθηξνληθή εθπαίδεπζε (e-learning) είλαη ην είδνο ηεο ηερλνινγίαο πνπ ππνζηεξίδεηαη ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο / κάζεζεο, φπνπ ην κέζν δηδαζθαιίαο είλαη κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ. Ζ Ζιεθηξνληθή Δθπαίδεπζε έρεη νξηζηεί σο "παηδαγσγηθή δηαδηθαζία ελδπλακσκέλε απφ ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία". Πε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, δελ ππάξρεη ζπλάληεζε πξφζσπν κε πξφζσπν. Ζ ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηείηαη αδηαθξίησο ζε πνηθίιεο θαηαζηάζεηο. Ρα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: Ν εθπαηδεπηήο θαη ν εθπαηδεπφκελνο ρσξίδνληαη ρσξηθά θαη ρξνληθά. πάξρεη επειημία ζηνλ ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν εθπαίδεπζεο. Ζ ηερλνινγία είλαη απαξαίηεηε θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηή θαη γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν. Ζ ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ φξσλ αλνηρηή εθπαίδεπζε (Δθπαίδεπζε πνπ μεπεξλά φξηα φπσο ν ρψξνο, ν ρξφλνο θαη ε κέζνδνο εθπαίδεπζεο) θαη εθπαίδεπζε εμ απνζηάζεσο (δηδαζθαιία φπνπ νη καζεηέο θαη νη θαζεγεηέο ρσξίδνληαη ρσξηθά θαη ρξνληθά) κε ηελ ελζσκάησζε αιιειεπηδξνπζψλ ηερλνινγηψλ, επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ελφο ρψξνπ ζην δηαδίθηπν. Τπνζπζηήκαηα θαη Λεηηνπξγίεο Ζ ειεθηξνληθή αθαδεκία ηεο Ξεξηθέξεηαο, έξρεηαη λα θαιχςεη ηελ αλάγθε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο ζηνρεχνληαο ζηελ άκεζε θαη ζπλερή εθπαίδεπζε ππαιιήισλ θαη πνιηηψλ. Ζ αθαδεκία ρσξίδεηαη ζε δχν ζπζηήκαηα: 1. Πχζηεκα Δζσηεξηθήο Δθπαίδεπζεο παιιήισλ Ξεξηθέξεηαο 2. Πχζηεκα Δμσηεξηθήο Δθπαίδεπζεο ύζηεκα Δζωηεξηθήο Δθπαίδεπζεο Τπαιιήιωλ Πεξηθέξεηαο Πθνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε νινθιεξσκέλε θαηάξηηζε θάζε ππαιιήινπ ηεο Ξεξηθέξεηαο πάλσ ζην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ. Δίλαη βέβαην φηη νη αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζπλερψο, πξνυπνζέηνπλ ηελ ζπλερή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο γεληθφηεξα. Λέα λνκνζεηηθά πιαίζηα θαη θαηλνχξγηνη ηξφπνη εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε (απφ ην ραξηί ζηνλ ππνινγηζηή θαη ζην δηαδίθηπν) θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ δηα βίνπ εθπαίδεπζε ηνπ ππαιιήινπ ζηα ζχγρξνλα πξφηππα εξγαζίαο. 32

33 Αλάιπζε πζηήκαηνο Δζωηεξηθήο Δθπαίδεπζεο Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθήο εθπαίδεπζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο Ξεξηθέξεηαο είλαη ην Νξγαλφγξακκα ηεο. Ν Οφινο ηνπ θάζε ππαιιήινπ είλαη ην βαζηθφ ζηνηρείν πάλσ ζην νπνίν ζα δνκεζνχλ νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο (καζήκαηα) γηα ηνλ θάζε ππάιιειν θαη ηα καζήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη. Θάζε ξφινο απαηηεί θαη ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο. Νη δεμηφηεηεο νξίδνπλ ηηο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα έρεη ν θάζε ππάιιεινο γηα λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη βάζεη ηνπ ξφινπ ηνπ. Ππκβαδίδνληαο κε ηα ζχγρξνλα πξφηππα, νη δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηνλ δεκφζην ππάιιειν ρσξίδνληαη ζε εηδηθέο θαη γεληθέο. Υο εηδηθέο είλαη νη δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ κε ην νπνίν αζρνιείηαη ν ππάιιεινο. Γεληθέο ζεσξνχληαη νη δεμηφηεηεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηνλ ξφιν ηνπ ππαιιήινπ ψζηε λα έρεη κία νινθιεξσκέλε επαγγεικαηηθή εμππεξέηεζε πξνο ηνπο πνιίηεο. Γηα λα κπνξέζεη ν ππάιιεινο λα αληαπνθξηζεί ζηνλ ξφιν ηνπ ζα πξέπεη φιεο νη δεμηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ξφιν ηνπ λα έρνπλ θαιπθζεί. Απηή ε δηαδηθαζία ζπλεπάγεηαη ηελ χπαξμε εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ πνπ πξέπεη λα ζέηνληαη ζε θάζε ππάιιειν γηα λα θαιχςεη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη βάζε ηνπ ξφινπ ηνπ. Οινθιεξωκέλν ζύζηεκα εζωηεξηθήο εθπαίδεπζεο ππαιιήιωλ Ξξνζθέξνληαο ην ζχζηεκα επηθνηλσλίαο-ζπλεξγαζίαο θαζψο θαη ηελ θνηλή βηβιηνζήθε, ην ζχζηεκα εζσηεξηθήο εθπαίδεπζεο ππαιιήισλ παίξλεη ηελ παξαθάησ κνξθή. 33

34 ύζηεκα Δμωηεξηθήο Δθπαίδεπζεο Ζ εμσηεξηθή εθπαίδεπζε ρσξίδεηαη ζε δχν επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα. 1. πνζχζηεκα Δθπαίδεπζεο Ξνιηηψλ. 2. πνζχζηεκα Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ. Τπνζύζηεκα Δθπαίδεπζεο Πνιηηώλ Ζ δηα βίνπ εθπαίδεπζε δελ αθνξά κφλν ηνπο ππαιιήινπο ηεο Ξεξηθέξεηαο αιιά επεθηείλεηαη ζε φιε ηελ θνηλσλία. Φπζηθά, νη αλάγθεο ησλ πνιηηψλ γηα εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δηαθνξνπνηνχληαη. Ξαξφια απηα ην πεδίν παξακέλεη ην ίδην θαη αθνξά ηελ δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο ηνπ πνιίηε κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Ρν ζπγθεθξηκέλν ππνζχζηεκα ζα απνηειέζεη έλαλ νδεγφ ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ πνιίηε γηα πνιιά απφ ηα θαζεκεξηλά ζέκαηα πνπ ηνλ θέξλνπλ αληηκέησπν κε δεκφζηεο ππεξεζίεο. Γηα λα είλαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηνπο πνιίηεο, φια ηα καζήκαηα ζα έρνπλ ηελ κνξθή νδεγνχ γηα θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε (life events). Life Events Ρα life events είλαη ζηελ νπζία θαζεκεξηλέο αλάγθεο πνπ έρνπλ νη πνιίηεο ή νη επηρεηξήζεηο θαη ζηηο νπνίεο απαηηείηαη ε κεζνιάβεζε κίαο δεκφζηαο ππεξεζίαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο. Ν πνιίηεο επηιέγνληαο κία αλάγθε, αθνινπζεί έλα ή πεξηζζφηεξα βήκαηα ψζηε ην ζχζηεκα λα ηνπ παξνπζηάζεη φια ηα απαηηνχκελα. Ρν παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεη κία ελδεηθηηθή δνκή. 34

35 Κνηλή Βηβιηνζήθε Ζ θνηλή βηβιηνζήθε είλαη ζηελ νπζία κία ςεθηαθή βηβιηνζήθε γηα φινπο ηνπο πνιίηεο. Ζ βηβιηνζήθε ρσξίδεηαη ζε θαηεγνξίεο θαη θάζε θαηεγνξία ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο γλσζηαθνχ πιηθνχ. Ν πνιίηεο κπνξεί λα αλαδεηά κε θξηηήξηα αλαδήηεζεο αξρεία ζηελ βηβιηνζήθε. Έλα παξάδεηγκα βηβιηνζήθεο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: Τπνζύζηεκα Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάηωλ Ζ Ζιεθηξνληθή Αθαδεκία ζπκπιεξψλεηαη κε ην ππνζχζηεκα γηα ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Υο εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα νξίδνληαη φια ηα ηδξχκαηα πνπ παξέρνπλ θάπνηα κνξθή εθπαίδεπζεο πξνο ηνλ πνιίηε. Ρέηνηνπ είδνπο ηδξχκαηα είλαη ηα ιχθεηα, γπκλάζηα, δεκνηηθά (K-12 Education) θαη φια ηα ηδξχκαηα πνπ έρνπλ καζήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη θάπνηνο. Θάζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα κπνξεί λα έρεη ηνλ δηθφ ηνπ ρψξν ζηελ Αθαδεκία δεκηνπξγψληαο κία εηθνληθή θνηλφηεηα κεηαθέξνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή δσή ζην δηαδίθηπν. Ρν ππνζχζηεκα επηηξέπεη ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα λα παξέρνπλ αζχγρξνλε θαη ζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε. Γειαδή ν πνιίηεο κπνξεί λα παξαθνινπζεί καζήκαηα απφ ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ηνπ ή λα ζπκκεηέρεη ζε Online ζπδεηήζεηο ή δηαιέμεηο. Πξνθίι Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο Θάζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα έρεη ην δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ κέζα απφ ηνλ νπνίν κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη κέζα απφ ην ζχζηεκα. Νη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη είλαη νη εμήο: 35 Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηψλ Δθπαηδεπηηθά Ξξνγξάκκαηα

36 o o Καζήκαηα Βηβιηνζήθε Καζήκαηνο Αμηνινγήζεηο Ρειεθπαίδεπζε Σψξνο Ππλαληήζεσλ Καζεηψλ (Θνηλσληθφ Γίθηπν) Αίζνπζα Θνηλήο Ππλεξγαζίαο (Desktop and Application Sharing) Θεληξηθή Βηβιηνζήθε Νη παξαπάλσ ππεξεζίεο είλαη πξνζβάζηκεο απφ θάζε ίδξπκα θαη κπνξνχλ λα παξακεηξνπνηεζνχλ αλάινγα. Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηώλ Ρν ζχζηεκα επηηξέπεη ηελ δηαρείξηζε εθπαηδεπηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη έλα θεληξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο κπνξεί λα δεκηνπξγεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη εθπαηδεπηέο. Υο εθπαηδεπηήο νξίδεηαη έλαο ρξήζηεο πνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαρσξεί καζήκαηα ζην ζχζηεκα θαη λα δηνξγαλψλεη ηειεθπαηδεχζεηο. Δπηπιένλ, ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα θαηαρσξεί γλσζηαθφ πιηθφ ζηελ θεληξηθή βηβιηνζήθε ή ζηελ βηβιηνζήθε ηνπ θάζε καζήκαηνο. Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα Ρα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη έλα ζχλνιν καζεκάησλ πνπ αθνξνχλ κία ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή ελφηεηα (π.ρ. Φπζηθή). Όηαλ έλαο εθπαηδεπηήο (π.ρ. έλαο θπζηθφο) έρεη θαηαρσξήζεη κία ζεηξά απφ καζήκαηα, κπνξεί λα ηα ζπλδέζεη κεηαμχ ηνπο θάησ απφ έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Ρα εθπαηδεπηηθά πεξίγξακκα κπνξνχλ λα ρσξίδνληαη ζε 2 επίπεδα: 1. Δγγξαθή ζην πξφγξακκα κε θιεηδί. Ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα «θιεηδψζεη» κία ζεηξά απφ καζήκαηα κε έλα θιεηδί πνπ νξίδεη ν ίδηνο. Απηφ ην θιεηδί κπνξεί λα ην δψζεη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο γηα λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 2. Διεχζεξε Δγγξαθή Ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ είζνδν ζε θάζε ρξήζηε ψζηε φινη λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Θάζε κάζεκα έρεη ηελ δηθή ηνπ βηβιηνζήθε. Ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα ηελ ελεκεξψλεη κε γλσζηαθφ πιηθφ πνπ κπνξεί λα είλαη: 36 Πεκεηψζεηο Βηβιία

37 Έγγξαθα Βίληεν Θάζε κάζεκα έρεη θαη ηνλ δηθφ ηνπ ρψξν ζπδήηεζεο φπνπ κπνξνχλ λα ππάξρνπλ απαληήζεηο θαη εξσηήζεηο απφ ρξήζηεο ή απφ ηνλ εθπαηδεπηή. Αμηνινγήζεηο Ρν ζχζηεκα αμηνινγήζεσλ επηηξέπεη ζε πξψηε θάζε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζε θάπνην κάζεκα. Θάζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζπλνδεχεηαη απφ κία ζεηξά απφ ηεζη αμηνιφγεζεο. Ρν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ζα κπνξεί λα απνθαζίζεη αλ ζέιεη λα θάλεη ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα θαζνξίζεη θαη ηα ηεζη. Ρν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο είλαη πιήξσο παξακεηξνπνηεκέλν. Θάζε πξφγξακκα κπνξεί λα έρεη απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα αμηνινγήζεσλ κε ζπγθεθξηκέλν ηεζη αμηνιφγεζεο ή λα πξέπεη ν ρξήζηεο ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα ζπλδεζεί κε ην ελζσκαησκέλν ζχζηεκα ηειεθπαίδεπζεο θαη λα εμεηαζηεί απεπζείαο απφ ηνλ εθπαηδεπηή. Σειεθπαίδεπζε Web Meetings Ρν ππνζχζηεκα ηειεθπαίδεπζεο παξαηεξείηαη ζε ηξία ζεκεία ηνπ ζπζηήκαηνο. 1. Ξαξαθνινχζεζε Καζήκαηνο Γηαιέμεηο 2. Αμηνινγήζεηο 3. Ππδεηήζεηο Νκάδεο Δξγαζίαο Πηελ πξψηε πεξίπησζε, ν εθπαηδεπηήο ζα κπνξεί λα παξνπζηάζεη είηε slides είηε λα δηακνηξαζηεί ηελ νζφλε ηνπ γηα λα θάλεη online κάζεκα. Ρν ζχζηεκα παξέρεη δπλαηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ εθπαηδεπηή κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, κε ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ άιισλ. Νη αμηνινγήζεηο κέζα απφ ην ππνζχζηεκα ηειεθπαίδεπζεο επηηξέπνπλ ζηνλ εθπαηδεπηή ηελ πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηηο γλψζεηο πνπ έρεη απνθνκίζεη ν εθπαηδεπφκελνο θαη ηελ πην έγθπξε βαζκνιφγεζε. Πε ζπλδπαζκφ κε ην απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα αμηνινγήζεσλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ πιένλ νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε θάζε εθπαηδεπνκέλνπ. Ζ Ρξίηε πεξίπησζε αθνξά ηελ ζχλζεζε νκάδσλ εξγαζίαο θαη ηελ online ζπλεξγαζία ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, έλα κάζεκα παξαθνινπζείηαη απφ 5 άηνκα. Πηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο, ππάξρεη ε αλάγθε γηα ηελ παξάδνζε κίαο εξγαζίαο. Ρα άηνκα ζα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κία νκάδα εξγαζίαο ψζηε λα κπνξνχλ online λα ζπδεηάλε θαη λα δηακνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο. Υώξνο πλαληήζεωλ Μαζεηώλ (Κνηλωληθό Γίθηπν) Θάζε καζεηήο κπνξεί λα εηζέξρεηαη ζε δσκάηηα ζπλαληήζεσλ θαη λα αληαιιάζεη απφςεηο κε άιινπο καζεηέο. Κπνξνχλ επηπιένλ λα δεκηνπξγνχλ νκάδεο νη νπνίεο ρξεηάδνληαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε κίαο εξγαζίαο. 37

38 Αίζνπζα Κνηλήο πλεξγαζίαο (Desktop and Application Sharing) Πηελ ίδηα ινγηθή κε ηνπο ρψξνπο ζπλαληήζεσλ, ζηηο αίζνπζεο ζπλεξγαζίαο νη καζεηέο κπνξνχλ πιένλ λα δνπιεχνπλ πάλσ ζε κία εξγαζία. Ζ ινγηθή είλαη λα κπνξεί έλαο καζεηήο λα δηακνηξάζεη ηελ νζφλε ηνπ κε άιινπο ζηελ ίδηα νκάδα ψζηε λα ρηίδνπλ φινη καδί πάλσ ζε κία εξγαζία. Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Ζ θεληξηθή βηβιηνζήθε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο, είλαη ζηελ νπζία ε ςεθηνπνίεζε ηεο ππάξρνπζα βηβιηνζήθεο ηνπ ηδξχκαηνο. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ είλαη ςεθηαθή βηβιηνζήθε, ζα κπνξεί λα θαηαρσξεζεί έθηνο απφ έληππν πιηθφ θαη πνιπκεζηθφ. Απηφ ζα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε κία κεγάιε πεγή γλψζεο πνπ ζε άιιε πεξίπησζε δελ ζα ήηαλ εθηθηή. Φάζεηο Έξγνπ Κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλάγθε ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη νκαιήο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ε πινπνίεζε ζα δηαξζξσζεί ζε 6 δηαθξηηέο θάζεηο σο αθνινχζσο: Φάζε Α: Ππιινγή Ξεξηερνκέλνπ θαη Κειέηε Δθαξκνγήο (1 κήλαο) Αξρηθά ζα ζπιιερζεί ην πεξηερφκελν ηεο Ξχιεο θαη ζα αλαιπζνχλ πεξεηαίξσ νη αλάγθεο ηνπ έξγνπ ζηε Κειέηε Δθαξκνγήο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί ην έξγν θαη ζε εηαηξίεο δηαθφξσλ θιάδσλ πνπ εκπιέθνληαη φκσο κε ηνλ ηνπξηζκφ ηεο πεξηνρήο θαη απφ ηηο νπνίεο θάπνηεο ζα επηιερηνχλ σο πηινηηθέο. Φάζε Β: Αλάπηπμε Ξιαηθφξκαο (9 κήλεο) Κε βάζε ηελ αλάιπζε αλαγθψλ πνπ ζα πεξηιακβάλεηε ζηε Κειέηε Δθαξκνγήο, νκάδα πξνγξακκαηηζηψλ ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πιαηθφξκαο. Φάζε Γ: Δγθαηάζηαζε Ξιαηθφξκαο θαη Έιεγρνη (1 κήλεο) Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο ε λέα πιαηθφξκα ζα εγθαηαζηαζεί ζηνλ εμνπιηζκφ θαη ζα πξνζρσξήζνπκε ζε ειέγρνπο εμεηάδνληαο ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Φάζε Γ: Δθπαίδεπζε θαη Ξηινηηθή Ιεηηνπξγία (2 κήλεο) Ζ εθπαίδεπζε ζα μεθηλήζεη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ πηινηηθή ιεηηνπξγία ηεο Ξχιεο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ πεξεηαίξσ έιεγρνη θαη δηνξζψζεηο ζηελ πιαηθφξκα βαζηδφκελνη ζηα ζρφιηα γηα δηνξζψζεηο/βειηηψζεηο ησλ ρξεζηψλ. Φάζε Δ: Γξάζεηο Ξξνβνιήο (2 κήλεο) Ρέινο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κηα ζεηξά δξάζεσλ πξνβνιήο πνπ ζα θάλνπλ ηελ λέα Ξχιε γλσζηή ζηνπο ρξήζηεο εμνηθεηψλνληαο ηνπο κε απηήλ. 38

39 Φάζε 1 νο 2 νο 3 νο 4 νο 5 νο 6 νο 7 νο 8 νο 9 νο 10 νο 11 νο 12 νο 13 νο 14 νο 15 νο Α Β Γ Γ Δ Πξνϋπνινγηζκόο Έξγνπ Πεξηγξαθή Σηκή ρωξίο ΦΠΑ ( ) Σηκή κε ΦΠΑ ( ) Λνγηζκηθό Θεληξηθή Γηαδηθηπαθή Ξχιε Γηαρείξηζε Σξεζηψλ Γηαρείξηζε Ξεξηερνκέλνπ πνζχζηεκα Γεμηνηήησλ πνζχζηεκα Δθπαηδεπηηθψλ Πηφρσλ πνζχζηεκα Ξηζηνπνηήζεσλ πνζχζηεκα Δθπαηδεπηηθψλ Ξξνγξακκάησλ πνζχζηεκα Καζεκάησλ πνζχζηεκα Δπηθνηλσλίαο - Ππλεξγαζίαο πνζχζηεκα Ρειεθπαίδεπζεο πνζχζηεκα Life Events πνζχζηεκα Βηβιηνζήθεο Μεξηθό ύλνιν Α: Τπεξεζίεο Δθπαίδεπζε Γεκηνπξγία Δθπαηδεπηηθνχ ιηθνχ

40 Θαηαρψξεζε θαη Ρεθκεξίσζε Δθπαηδεπηηθνχ ιηθνχ Δγθαηάζηαζε θαη Ξαξακεηξνπνίεζε Ππζηήκαηνο Δζσηεξηθήο Δθπαίδεπζεο Δγθαηάζηαζε θαη Ξαξακεηξνπνίεζε Ππζηήκαηνο Δθπαίδεπζεο Ξνιηηψλ Δγθαηάζηαζε θαη Ξαξακεηξνπνίεζε Ππζηήκαηνο Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ Μεξηθό ύλνιν B: Γεληθό ύλνιν (Α+Β):

41 6. ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Δηζαγωγή Γεληθά Ρηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ε Διιεληθή ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζπκβάιιεη κε έλα ηεξάζηην πνζνζηφ ζην Δζληθφ Αθαζάξηζην Ξξντφλ (ΔΑΞ). Ν φξνο ηνπξηζηηθή βηνκεραλία αλαθέξεηε ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ ηνκέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ αλάπηπμε, παξαγσγή θαη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ ηαμηδησηψλ. Πηνπο νξγαληζκνχο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο πεξηιακβάλνληαη μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα, εζηηαηφξηα, κέζα κεηαθνξάο, casino, πξνκεζεπηέο, κνπζεία θ.α. Πχκθσλα κε δηάθνξεο δηεζλείο έξεπλεο γηα ηελ Διιάδα δελ έρνπλ εθκεηαιιεπηεί θαη αμηνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ νη λέεο ηερλνινγίεο ζηνλ ηνκέα ηνπ Ρνπξηζκνχ. Ζ Διιάδα βξίζθεηε ζηηο ρακειφηεξεο θιίκαθεο αλάπηπμεο ηνπ e-tourism αθνχ ειάρηζηα έρνπλ πηνζεηεζεί ειεθηξνληθέο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θιάδνπο ζηνλ ηνπξηζκφ. Η Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αεηθφξν ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη αληαγσληζηηθφηεηα ζα πξέπεη λα ζπκθσλεζεί φηη απηή νθείιεη λα είλαη κία ζχκκεηξε θαη πεξηθεξεηαθά απνθεληξσκέλε δηαδηθαζία, κε ζπλνιηθή δηάξζξσζε θαη ζπλνρή. Ξαξάιιεια, ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία ε Ρνπξηζηηθή Ξνιηηηθή δηεζλψο έρεη αλαδείμεη ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ «ηνπηθνχ» ζηνηρείνπ, σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Πχγρξνλνπ Ρνπξηζκνχ. Πην πιαίζην απηφ παξαηεξείηαη φηη φινη νη Γηεζλείο Νξγαληζκνί επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε λα απνθεληξσζεί πιήξσο ε Γηαδηθαζία ηνπ Πρεδηαζκνχ, ηνπ Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο Ιήςεο Απνθάζεσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Ρνπξηζηηθή Αλάπηπμε. Ζ πνιηηηθή εμάιινπ ηεο Αεηθφξνπ Ρνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ζηεξίδεηαη αξρηθά ζηνλ εμεηδηθεπκέλν θαη απνθεληξσκέλν ζρεδηαζκφ ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο κε έκθαζε ζηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ νηθνλνκία, ζηελ θνηλσλία θαη ζην πεξηβάιινλ. Πην πιαίζην απηφ πξνσζνχληαη ζπγθξνηεκέλα (νινθιεξσκέλα) ζρέδηα ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζε ηνπηθφ επίπεδν ηα νπνία απνβιέπνπλ ζηε ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο κε ηνλ Ρνπξηζκφ θαη ζηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο. Οη ελαιιαθηηθέο Μνξθέο Σνπξηζκνύ 41

42 Ζ ζρεδηαζκέλε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ε ζηξνθή ζε κία εμεηδηθεπκέλε θαη ζπρλά πνηνηηθφηεξε δήηεζε απνηεινχλ ηηο βαζηθέο αηηίεο ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ησλ Δηδηθψλ θαη Δλαιιαθηηθψλ Κνξθψλ Ρνπξηζκνχ ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία. Θεσξείηαη νπζηψδεο λα αλαπηχζζνληαη νκαδηθά κε ηε κνξθή «πιέγκαηνο» ζε κία πεξηνρή ψζηε κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πφξσλ θαη ππνδνκψλ ηεο λα αληαπνθξίλνληαη αληίζηνηρα ζε κεγαιχηεξε νκάδα θηλήηξσλ δήηεζεο. Ζ ηνπηθφηεηα πιένλ έρεη άξξεθηα ζπλδεζεί κε πνιηηηθέο θαη δξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζχγρξνλνπ ηνπξηζκνχ φπνπ νη ζπλέξγεηεο ηνπ Ηδησηηθνχ Ρνκέα, ηνπ Θξάηνπο θαη ησλ Ν.Ρ.Α. είλαη αλαγθαίεο. Δίλαη ελδηαθέξνλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαμηδησηψλ ζε παγθφζκηα βάζε θαζψο θαη ησλ ηαμηδηψλ κηθξήο δηάξθεηαο (2-4 εκεξψλ). Πε φιεο ηηο ηνπξηζηηθέο ρψξεο παξαηεξείηαη κία εληππσζηαθή αλάπηπμε απηψλ ησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζε ηνπηθφ επίπεδν γεγνλφο ζεηηθφ γηα ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε αιιά θαη ηελ άκβιπλζε ηεο επνρηθφηεηαο. Ξνιιέο δε απφ ηηο Κνξθέο παξνπζηάδνπλ κία εληππσζηαθή αχμεζε ηεο δήηεζήο ηνπο ζε εηήζηα βάζε: Αγξνηνπξηζκφο, Νηθνηνπξηζκφο, Ξνιηηηζηηθφο, Θεκαηηθά Ξάξθα, Σηνλνδξνκηθφο, Αζιεηηθφο, παίζξνπ, Δθπαηδεπηηθφο, Δπεμίαο, γείαο, Αζηηθφο θ.ά. Ζ επνρή ηεο απφιπηεο θπξηαξρίαο ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο έρεη πεξάζεη δίλνληαο ηε ζέζε ηεο ζε φιν θαη πεξηζζφηεξν απνθεληξσκέλα ζρήκαηα ζηηο ηνπξηζηηθέο ρψξεο φπνπ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν νη Ν.Ρ.Α. Πηα ζρήκαηα απηά θαζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κέζσ ησλ ζεζκηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ εθπξνζψπεζήο ηνπο ζε ηνπηθφ επίπεδν (π.ρ. Δπηρεηξεκαηίεο, Μελνδφρνη, Δξγαδφκελνη ζηνλ Ρνκέα, θ.ά.). Οη λέεο Σερλνινγίεο Ξνιιά είλαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπλεγνξνχλ ζηελ άπνςε φηη ε αικαηψδεο, ηα ηειεπηαία θπξίσο δέθα ρξφληα, ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Internet ζπλέβαιε ζεηηθά ζηε γεσγξαθηθή επέθηαζε ηεο αλάπηπμεο 42

43 ηνπ Ρνπξηζκνχ ζε πνιινχο λένπο πξννξηζκνχο εληζρχνληαο ηε ζεκαζία ηεο ηνπηθφηεηαο. Ζ ζπκβνιή απηή ήηαλ είηε απηνδχλακε ιφγσ ηεο ζεκαζίαο πνπ απέθηεζε ην Internet σο πεδίν πιεξνθφξεζεο γηα λένπο θαη ζπρλά «δχζθνινπο» θαη «καθξηλνχο» πξννξηζκνχο είηε ζπλδπαζκέλε κε άιιεο εμειίμεηο φπσο ηε κεγάιε δήηεζε γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο κε ηνπηθφ ραξαθηήξα απφ ηνπο ηνπξίζηεο. Θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο πάλησο ην Internet απνηέιεζε έλα δεδνκέλν εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απηνλφκεζε ελφο ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ ηνπξηζηψλ θαηαλαισηψλ ζε έλαλ ηνκέα ν νπνίνο επί αξθεηέο δεθαεηίεο επεδίσθε ηελ πιήξε νξγάλσζε ησλ ηαμηδηψλ. Ρν δηαδίθηπν παξέρεη ζηνπο ζχγρξνλνπο ηνπξίζηεο έλα ηεξάζηην εχξνο πνιπκεζηθψλ θαη επίθαηξσλ πιεξνθνξηψλ. Νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη ηαμηδηψηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα ηελ άληιεζε θαη θηιηξάξηζκα πιεξνθνξηψλ, ηε δεκηνπξγία θξαηήζεσλ θαη ειεθηξνληθψλ αγνξψλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ. Νη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα λέα γεληά ηνπξηζηψλ, ε νπνία απαηηεί πεξηζζφηεξε θαη πην πνηνηηθή ελεκέξσζε, δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία κε ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη θαιχηεξε εμππεξέηεζε. Ζ λέα γεληά ηνπξηζηψλ είλαη πεξηζζφηεξν επηιεθηηθή θαη θξηηηθή ζηελ ηηκή. Δπίζεο ε λέα γεληά ηνπξηζηψλ πξαγκαηνπνηεί πεξηζζφηεξα ηαμίδηα κηθξφηεξεο δηάξθεηαο θαη απνθαζίδεη/ζρεδηάδεη ηα ηαμίδηα ηεο ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ Ρν έξγν αθνξά ζηε δεκηνπξγία ησλ Τεθηαθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνψζεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ ηνπηθνχ ηνπξηζηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πξντφληνο. Κε άιια ιφγηα σο απνηέιεζκα ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ζα είλαη ν ζρεδηαζκφο, ε δεκηνπξγία θαη ε πιήξε ιεηηνπξγία ελφο Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, Γηάρπζεο θαη Ξξνβνιήο ηνπ Ρνπξηζηηθνχ θαη Ξνιηηηζηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ. Οφινπο θιεηδηά ζηελ ελ ιφγσ e-tourism πιαηθφξκα, ζα έρνπλ εθηφο απφ ηνλ Φνξέα ινπνίεζεο (Ξεξηθέξεηα) θαη ηνπο επνπηεπφκελνπο Νξγαληζκνχο (Γήκνη θιπ), νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη θαηαλαισηέο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (ηνπξίζηεο - επηζθέπηεο). Σνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο 1. Άκεζνη πξνκεζεπηέο: ζπγθαηαιέγνληαη επηρεηξήζεηο φπσο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, μελνδνρεία, θάκπηλγθ, παξαδνζηαθά θαηαιχκαηα, ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία, ΘΡΔΙ, ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ, ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θ.α. 43

44 2. πεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη δηακεζνιάβεζεο: ζε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη επηρεηξήζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπ άκεζνπο πξνκεζεπηέο κε βαζηθέο πξνκήζεηεο (πρ πιπληήξηα, γεχκαηα) ή κε εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο φπσο κάξθεηηλγθ θαη πξνψζεζε μελνδνρείσλ. 3. Αλαπηπμηαθνί νξγαληζκνί: νη νξγαληζκνί απηνί εμεηδηθεχνληαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε. Ξεξηιακβάλνληαη θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί ζε δηάθνξα επίπεδα φπσο Δζληθνί Φνξείο, Γήκνη θαη Ξεξηθέξεηεο αιιά θαη κε θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί (ελψζεηο μελνδφρσλ, ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ), ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Σνπξίζηεο Δπηζθέπηεο Ν ηνπξίζηαο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο επηζπκεί λα εκπιαθεί ελεξγά ζηελ «θαηαλάισζε» ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ / πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ αιιαγή απηή έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε θαη πξνζθνξά πνιιψλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ φπσο γηα παξάδεηγκα: αγξνηνπξηζκφο, νηθνηνπξηζκφο, πεξηπαηεηηθφο ηνπξηζκφο θιπ. Άιια είδε ηνπξηζκνχ πνπ πξνυπάξρνπλ είλαη ν αζιεηηθφο, ζαιάζζηνο, νξεηλφο, ρεηκεξηλφο, πνιηηηζηηθφο, ζξεζθεπηηθφο, επαγγεικαηηθφο θ.α. Ξαξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ έλαλ ηνπξίζηα ζηελ επηινγή ηνπ ηαμηδίνπ ηνπ είλαη είηε θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνί (εηζφδεκα, ηηκέο πξντφλησλ, δηάξθεηα δηαθνπψλ, κεηαθνξηθά κέζα), είηε θνηλσληθφ-ςπρνινγηθνί (δηάζεζε ηνπ αηφκνπ λα «δξαπεηεχζεη», αλάγθε επηζηξνθήο ζηε θχζε) είηε ζρεηηθνί κε ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ φπσο απφζηαζε, επίπεδν πιεξνθφξεζεο θιπ. Ρα θπξηφηεξα θίλεηξα θαη ζθνπνί ησλ ηνπξηζηηθψλ ηαμηδηψλ είλαη: Δπίζθεςε ζε θίινπο θαη ζπγγελείο Δπαγγεικαηηθνί ιφγνη (ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα θηι) Δμσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο (ςάξεκα, θπλήγη θηι) Τπραγσγία (αμηνζέαηα, ζέαηξα θιπ) Ξξνζσπηθνί θαη Νηθνγελεηαθνί ιφγνη (γάκνη, θεδείεο, εθπαίδεπζε θιπ) Πιενλεθηήκαηα θαη Οθέιε έξγνπ Ρα πιενλεθηήκαηα θαη ηα νθέιε ελφο ηέηνηνπ έξγνπ εθηφο ησλ άιισλ είλαη: Ζ νκαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο απαηηεί έγθπξε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ζπγρξνληζκφ κεηαμχ ηεο πξνζθνξά θαη ηεο δήηεζεο. Γηα λα ζπκβνχλ απηά είλαη αλαγθαίνο έλαο κεραληζκφο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη 44

45 νηθνλνκηθψλ κέζσλ ν νπνίνο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κέζσ ησλ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. Ρν δηαδίθηπν πξνζδίδεη ζε θάζε είδνπο ηνπξηζηηθή επηρείξεζε θαη νξγαληζκφ δπλαηφηεηεο νηθνλνκηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ Έιιελα ή Αιινδαπφ ηνπξίζηα. Ζ πηνζέηεζε, δηάρπζε θαη αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη θπξίσο ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαζεκεξηλψλ επηρεηξεζηαθψλ δηεξγαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θαη δηθηχσλ κεηαμχ δηαθφξσλ ηνπξηζηηθψλ παξαγφλησλ. Δπηπιένλ επηηξέπνπλ ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο λα πξνβάινπλ, λα πξνσζήζνπλ θαη δηαλείκνπλ ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο πεξηνρήο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν κε ρακειφ θφζηνο, απνδεζκεχνληαο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ εμάξηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο tour operators. Ν εθζπγρξνληζκφο, ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο πεξηνρήο είλαη κεξηθά αθφκε απφ ηα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηεο πεξηνρήο. Ρα αλακελφκελα νθέιε απφ ηε ρξήζε ηεο λέαο πιαηθφξκαο θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ Ππζηήκαηνο, ην νπνίν ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο θαη λέεο ηάζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο ηεο πεξηνρήο, είλαη: 45 Ν ηνπξίζηαο ζα κπνξεί πιένλ λα ζρεδηάδεη κφλνο ηνπ ην ηνπξηζηηθφ δπλακηθφ παθέην (dynamic packaging) πνπ ηνπ ηαηξηάδεη θαη ηνλ εθθξάδεη θαιχηεξα. Ζ λέα πιαηθφξκα έξρεηαη λα θαιχςεη ηηο πξνηηκήζεηο ηεο λέαο ηνπξηζηηθήο γεληάο ε νπνία επηζπκεί λα ηηο δηαηεζεί ε δπλαηφηεηα λα ζρεδηάζεη δπλακηθά παθέηα γηα ηηο δηαθνπέο ηεο ζπκκεηέρνληαο θαη ειέγρνληαο ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε αγαζψλ. Νη ηνπξίζηεο ζα κπνξνχλ πιένλ κε ηελ ρξήζε λέαο γεληάο δηαδηθηπαθψλ εξγαιείσλ (webcasting, podcasting, virtual communities, messaging services, forums, lists, weblogs, wikipedias, Real Simple Syndication) λα γίλνπλ νη ίδηνη παξαγσγνί ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη εξκελείαο πνιηηηζηηθψλ αληηθεηκέλσλ παξέρνληαο ηαμηδησηηθέο ζπκβνπιέο ζε άιια κέιε ησλ εηθνληθψλ θνηλνηήησλ. Δπηπιένλ νη ηνπξίζηεο ζα κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηελ δηαζεζηκφηεηα, λα θιείζνπλ θαη λα πιεξψζνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time) ηνπξηζηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο φπσο απηά ησλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ, μελνδνρείσλ, εηαηξηψλ ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ, δξνκνινγίσλ ηξέλσλ, νξγαλσκέλσλ εθδξνκψλ θιπ. αγνξάδνληαο θαη εμνθιψληαο άκεζα ηηο θξαηήζεηο ηνπ. Ζ πξνψζεζε θαη αγνξά ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηε αλειιηπψο (24x7x365) κεηψλνληαο ζην ειάρηζην ηελ εμάξηηζε απφ κεζάδνληεο. Ν Φνξέαο ζα κπνξεί λα επσθειεζεί απφ ηα δπλακηθά παθέηα πνπ ζα ζρεδηάδνληαη θαη πσινχληαη κέζσ ηεο πιαηθφξκαο απνθνκίδνληαο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ

46 Κέζσ ηεο λέαο πιαηθφξκαο ηνπξηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ν Φνξέαο ζα κπνξεί λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο επηινγέο ησλ ηνπξηζηψλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπξηζηψλ απηψλ. Ξην ζπγθεθξηκέλα ζα κπνξεί λα αλαιχζεη πνηνη ηνπξίζηεο πξνηηκνχλ πνηα ηνπξηζηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο πξνσζψληαο βειηηψζεηο ζε επίπεδν ππνδνκψλ θαη παξνρψλ θαη ηελ δηαζπνξά παξφκνησλ πξντφλησλ θαη ζε άιινπο ηνπξίζηεο κε παξαπιήζηα ραξαθηεξηζηηθά. Νη ηνπξίζηεο ζα κπνξνχλ κε βάζε ηε ηνπνζεζία ηνπο λα εληνπίζνπλ φια ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηνπο. Κε ηε ρξήζε smartphones θαη ηεο εθαξκνγήο Θηλεηνχ μελαγνχ (Locationspecific marketing θαη content delivery) νη ηνπξίζηεο ζα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα πξντφληα, ππεξεζηψλ θαη ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. Θα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζα βξίζθνληαη θνληά αιιά θαη γηα επηρεηξήζεηο γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο φπσο βελδηλάδηθα, super markets θιπ. Δπίζεο ζα κπνξνχλ λα δηαιέμνπλ ηελ πνιηηηζηηθή δηαδξνκή πνπ επηζπκνχλ θαη λα μελαγεζνχλ ζηελ πεξηνρή απφ ηηο αθεγήζεηο πξαγκαηηθψλ θαηνίθσλ. Νη ηνπξίζηεο ζα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο ιεπηνκεξεηαθφ θαη ελεκεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηελ πεξηνρή ζε δηαθνξηθά format θαη γιψζζεο κε πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο. Ζ λέα πιαηθφξκα ζα σθειήζεη ηηο πεξηζζφηεξν απνκαθξπζκέλεο θαη απνκνλσκέλεο πεξηνρέο αλαδεηθλχνληαο θαη δηαζπείξνληαο ηα ηνπξηζηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηνπο. Ρν πιηθφ γηα ηηο δπλαηφηεηεο δηαθνπψλ ζα είλαη ιεπηνκεξέζηαην επηηξέπνληαο ηελ δπλακηθή αλαδήηεζε, ζρεδηαζκφ θαη απνπιεξσκή ηνπ. Νη πιεξνθνξίεο ζα δίλνληαη ζε δηάθνξα format θάλνληαο ηεο πην ειθπζηηθέο ζηνπο ρξήζηεο. Ζ πιαηθφξκα ζα κπνξεί λα δηαιεηηνπξγεί κέζσ Web Services (XML) κε άιιεο πιαηθφξκεο εηαηξηψλ θαη ηζηνζειίδσλ επηηξέπνληαο ηελ άληιεζε δεδνκέλσλ. Γεδνκέλα απφ άιιεο βάζεηο δεδνκέλσλ π.ρ. μελνδνρείσλ, αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ θιπ ζα είλαη δηαζέζηκα γηα αλάγλσζε, «θαηαλάισζε» θαη πιεξσκή κέζσ ηεο λέαο πιαηθφξκαο. Ζ πιαηθφξκα ζα είλαη δηαζέζηκε ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινχλ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή πνπ επηβιέπεη ν Φνξέαο δίλνληαο ηνπο ηε δπλαηφηεηα απνθνκίζνπλ φια ηα νθέιε ηεο. Ζ λέα πιαηθφξκα ζα είλαη δηαζέζηκε θαη εχθνια δηαρεηξίζηκε απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή παξέρνληαο αζθάιεηα θαη λνκηθή θαηνρχξσζε ζηηο δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο είηε κεηαμχ επηρεηξήζεσλ είηε κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηνπξίζηεο. Ππγθεθξηκέλα νη επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχλ λα αλαβαζκίζνπλ ηηο παξνρέο ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πιαηθφξκα γηα λα πξνσζήζνπλ θαη πνπιήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο ιακβάλνληαο ακέζσο έλα ην επηζπκνχλ ηελ απνπιεξσκήο ηνπο. 46

47 Αξρηηεθηνληθή Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο Ρν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα ζα αθνινπζεί ηελ αξρηηεθηνληθή πνιιαπιψλ επηπέδσλ (Web-N-tier architecture), κε βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ άιισλ ηελ αλεμαξηεζία απφ πιαηθφξκα πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ, ηελ επεθηαζηκφηεηα θαη επειημία, ηε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ δνκηθψλ κνλάδσλ ινγηζκηθνχ (modules) ησλ εθαξκνγψλ, ηελ θαηαλνκή επεμεξγαζίαο θαη ηελ πςειή δηαζεζηκφηεηα. Ππγθεθξηκέλα, ε πξνηεηλφκελε Web-Λ-tier αξρηηεθηνληθή (θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.) ζα έρεη ηα παξαθάησ ηέζζεξα (4) ινγηθά επίπεδα: 1. Ρν Δπίπεδν Γεδνκέλωλ (Data Storage & Access tier), ζην νπνίν βξίζθεηαη ν Database Server (Δμππεξεηεηήο Βάζεο Γεδνκέλσλ) θαη απφ ηνλ νπνίν θάλεη ν Application Server (Δμππεξεηεηήο Γηαδηθηπαθψλ Δθαξκνγψλ) αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ, θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηελ απνζήθεπζε θαη αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο. Ρν Δπίπεδν Γεδνκέλσλ ζα δηαζέηεη έλα Πηξψκα Ξξφζβαζεο θη Αληαιιαγήο Γεδνκέλσλ θαη έλα Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Πρεζηαθψλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ. 2. Ρν Δπίπεδν Δπηρεηξεζηαθήο Λνγηθήο (Business Logic tier), ζην νπνίν βξίζθεηαη ν Application Server (Δμππεξεηεηήο Γηαδηθηπαθψλ Δθαξκνγψλ) φπνπ θαη πξνσζεί ν Web Server (Γηαδηθηπαθφο Δμππεξεηεηήο) ηα requests ησλ ρξεζηψλ θαη ζηνλ νπνίν ππάξρεη ε επηρεηξεζηαθή ινγηθή ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ ππνζπζηεκάησλ, εθηειεί ηελ επηρεηξεζηαθή ινγηθή ηεο εθαξκνγήο αζρέησο ηεο παξνπζίαζήο ηεο θαη επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα απφ ην επίπεδν απνζήθεπζεο θαη αλάθηεζεο δεδνκέλσλ (Data Storage & Access tier). 3. Ρν Δπίπεδν Παξνπζίαζεο (Presentation tier), ζην νπνίν βξίζθεηαη ν Web Server (Γηαδηθηπαθφο Δμππεξεηεηήο), επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ρξήζηε θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ ρξήζηε κε ηελ εθαξκνγή. Ρν επίπεδν παξνπζίαζεο πεξηέρεη φια ηα πξφηππα επηθνηλσλίαο κε ηηο ζρεηηθέο κε ηελ εθαξκνγή ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο ηνπ επηπέδνπ ρξεζηψλ. 4. Ρν Δπίπεδν Υξεζηώλ (Client tier) είλαη ππεχζπλν γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε δηεπαθή κε ηνλ ηειηθφ ρξήζηε θαη απνηειεί ην κέξνο ζην νπνίν επηθνηλσλεί ν ρξήζηεο θαη ην ινγηζκηθφ. Ρα δεδνκέλα επεμεξγάδνληαη απφ ην επίπεδν παξνπζίαζεο, θαζψο απεηθνλίδνληαη ζηε δηεπαθή ηνπ ρξήζηε. Ρν επίπεδν ρξεζηψλ απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθά θαλάιηα επηθνηλσλίαο γηα θάζε δηαθνξεηηθφ ρξήζηε, ζπζθεπή, θαλάιη κεηάδνζεο, θαζψο θαη δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο. 47

48 Πρήκα 1 Ινγηθή Αξρηηεθηνληθή Ρεζζάξσλ (4) Δπηπέδσλ Κε ηελ παξαπάλσ Web-Λ-tier ινγηθή αξρηηεθηνληθή, ε νπνία απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 1, επηηπγράλνληαη ηα εμήο: δηαρσξηζκφ επηπέδνπ επηρεηξεζηαθήο ινγηθήο θαη επηπέδνπ δεδνκέλσλ Ν δηαρσξηζκφο ηεο επηρεηξεζηαθήο ινγηθήο θαη ηνπ επηπέδνπ δεδνκέλσλ νδεγεί ζε ζπζηήκαηα αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Γηα πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη κεγαιχηεξε απφδνζε θαη δηαζεζηκφηεηα γηα κία εθαξκνγή, ε βάζε δεδνκέλσλ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί, ρσξίο λα απαηηείηαη θαη αληηθαηάζηαζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ινγηθήο. δηαρσξηζκφ επηπέδνπ παξνπζίαζεο θαη επηπέδνπ επηρεηξεζηαθήο ινγηθήο Ν δηαρσξηζκφο ησλ επηπέδσλ παξνπζίαζεο θαη επηρεηξεζηαθήο ινγηθήο παξέρεη κία βέιηηζηε ηερληθή ιχζε γηα πνιιαπινχο ηξφπνπο παξνπζίαζεο φπσο γηα παξάδεηγκα δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο browser ή γηα θηλεηέο ζπζθεπέο φπσο smartphones. Ν δηαρσξηζκφο απηφο επηπιένλ βνεζά ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο εθαξκνγήο λα αλαβαζκίδεηαη ζε ηθαλφηεηεο φπσο πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ζηνηρείσλ κε ρακειφ θφζηνο. Δπίζεο ν δηαρσξηζκφο απηφο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα γίλεηαη θαηαλνκή ηεο εθαξκνγήο (load balancing) ζε δηαθνξεηηθνχο εμππεξεηεηέο (servers), φπνπ ν έλαο εμππεξεηεηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο θαη ν άιινο γηα ηελ επηρεηξεζηαθή ινγηθή ηεο. Απηφ ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ αζθάιεηα, ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ θιηκάθσζε ηεο εθαξκνγήο. δηαρσξηζκφ επηπέδνπ ρξήζηε θαη επηπέδνπ παξνπζίαζεο Γηα λα απνθεχγεηαη ε εγθαηάζηαζε δηαθνξεηηθψλ ινγηζκηθψλ ρξήζηε γηα θάζε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα ππάξρεη εληαία πξφζβαζε κέζσ ηερλνινγίαο browser. Γηαθνξεηηθνί ρξήζηεο κπνξνχλ λα παξάγνπλ δηαθνξεηηθέο παξνπζηάζεηο γηα κία εθαξκνγή θαη, επνκέλσο, είλαη αλάγθε λα ππάξρεη δηαρσξηζκφο ησλ δχν επηπέδσλ. 48

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Σίηλορ Γιαηπιβήρ Ονομαηεπώνςμο Φοιηηηή Παηπώνςμο Απιθμόρ Μηηπώος Δπιβλέπυν Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Διπλωματική Εργαςία «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΥΟΡΨΝ ΦΨΡΨΝ & Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ.

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 1 Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 2 Δπραξηζηίεο. Ζ Γηπισκαηηθή εξγαζία, ζίγνπξα δελ είλαη ππφζεζε ελφο θαη κφλν αηφκνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πτστιακής εργασίας: Σςγκπιηικά πλεονεκηήμαηα ηηρ μησανοπγάνωζηρ. Η πεπίπηωζη εθαπμογήρ ηηρ ζε λογιζηικό γπαθείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Δ ΓΙΔΘΝΔ ΔΠΙΠΔΓΟ ΚΑΙ Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜ.ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ( ΔΦΟΓΙΑΜΟ & ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αγγελιδάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ MOBILE BANKING 2011 Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα Επιβλέποσζα Καθηγήηρια: Σινανιώηη-Μαρούδη Αριζηέα Καθηγήηρια Εμπορικού Δικαίοσ Πανεπιζηήμιο Πειραιώς ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α Θέμα πτστιακής εργασίας: Tv banking ππεξεζίεο θαη πξννπηηθέο ππνβιεζείζα ζηνλ θ. Καδαλίδε Ισάλλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο αμηνιόγεζεο πιεξνθνξηαθνύ δηθηύνπ δηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα