ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH"

Transcript

1 ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟ

2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟ 1. ΕΙΑΓΩΓΗ Θ Ανάγκθ και θ θμαςία τθσ υνδικαλιςτικισ Επιμόρφωςθσ Σα Είδθ τθσ υνδικαλιςτικισ Εκπαίδευςθσ και Επιμόρφωςθσ Θετικζσ Επιδράςεισ υνδικαλιςτικισ Κατάρτιςθσ... 9 ΜΕΡΟ 2. ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ Διεκνισ Οργανϊςεισ ETUI (European Trade Union Institute) CEDEFOP (Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle) UEAPME (Union Européenne de l' Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises) ILO (International Labour Organization) ITCILO (International Institute for Labour Studies) INST (International Institute for Labour Studies) TRACE (Trade Unions Anticipating Change in Europe) Αγγλία TUC (Trades Union Congress) WEA (Workers Educational Association) Ιρλανδία ICTU (Irish Congress of Trade Unions) ISME (Irish small & medium enterprise association) Νορβθγία AOF (Arbeidernes Opplysningsforbund i Norge) Αυςτρία Επιμελθτθρίο Εργαηομζνων (Kammer fur Arbeiter und Angestellte) Βζλγιο ABVV / FGTB (Βελγικι Γενικι Ομοςπονδία Εργαςίασ) ACV/CGS (υνομοςπονδία των Χριςτιανικϊν υνδικάτων) ουθδία ABF (Arbetarnas Bildningsförbund) Ολλανδία FNV Formaat Γαλλία CFDT (Confédération du travail française, CFDT) και CGT (Confédération Générale du Travail) Γερμανία DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund) Δανία LO (Landsorganisationen i Danmark) Φινλανδία SAK (Central Organisation of Finnish Trade Union) ΚΤΠΡΟ ΕΚ (υνομοςπονδία Εργαηομζνων Κφπρου) ΙΝΕΚ (Ινςτιτοφτο Εργαςίασ Κφπρου) ΜΕΡΟ 3. ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΕΙ ΕΚΠΡΟΩΠΗΗ ΤΜΥΕΡΟΝΣΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΕΕ (Εκνικι υνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου) ΟΜΕΔ (Οργανιςμόσ Μεςολάβθςθσ και Διαιτθςίασ)... 59

3 ΓΕΕ (Γενικι υνομοςπονδία Εργατϊν Ελλάδασ) ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ - ΑΚΑΔΘΜΙΑ ΣΘ ΕΡΓΑΙΑ ΓΕΒΕΕ ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ (Ινςτιτοφτο Μικρϊν Επιχειριςεων Γενικισ υνομοςπονδίασ Επαγγελματιϊν, Βιοτεχνϊν, Εμπόρων Ελλάδοσ) ΚΕΚ ΓΕΒΕΕ Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ WEBSITES... 80

4 3 ΜΕΡΟ 1. ΕΙΑΓΩΓΗ Θ ςφνταξθ τθσ ενδιάμεςθσ ζκκεςθσ είναι μία ζκκεςθ προόδου που περιλαμβάνει τα αποτελζςματα τθσ βιβλιογραφικισ επιςκόπθςθσ και το κείμενο για τον ςχεδιαςμό περαιτζρω ζρευνασ. τόχο ζχει να παρζχει ςτο IME ΓΕΒΕΕ αρκετι πλθροφορία, ϊςτε να κρίνει εάν τα βιματα που ζχουν γίνει τον πρϊτο μινα είναι κατάλλθλα για τισ ανάγκεσ και για τθν πορεία τθσ ζρευνασ. Θ ενδιάμεςθ ζκκεςθ περιλαμβάνει τθ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ τθσ υνδικαλιςτικισ Επιμόρφωςθσ - Κατάρτιςθσ ςε Ευρϊπθ και Ελλάδα Η Ανάγκθ και θ θμαςία τθσ υνδικαλιςτικισ Επιμόρφωςθσ τθ ςφγχρονθ Δθμοκρατία θ παρουςία των κοινωνικϊν εταίρων αποτελεί ςυςτατικό κομμάτι του ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ, ενϊ θ βαρφτθτα του ρόλου τουσ προςδιορίηει εν πολλοίσ τθ λειτουργία τθσ ίδιασ τθσ Αςτικισ Δθμοκρατίασ. Θ οργανωμζνθ κοινωνία των πολιτϊν λειτουργϊντασ ωσ ενδιάμεςο ςϊμα ανάμεςα ςτισ δθμόςιεσ αρχζσ και ςτουσ πολίτεσ, είναι ςε κζςθ να εκφράηει αφενόσ τισ ανάγκεσ, τουσ προβλθματιςμοφσ και τισ προςδοκίεσ των κοινωνικϊν ομάδων και αφετζρου να κακίςταται κοινωνόσ εξωςτρζφειασ και διαλόγου και κεμελιϊδεσ κομμάτι τθσ ςυμμετοχικισ διακυβζρνθςθσ. Θ ςυμβολι ωςτόςο των κοινωνικϊν εταίρων ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του πολιτικοφ ςυςτιματοσ, αλλά και ςτθ διαδικαςία εκπόνθςθσ των δθμόςιων πολιτικϊν δεν μπορεί και δεν πρζπει να περιορίηεται ςτθ ςυμμετοχι τουσ ςε αδιζξοδεσ διαδικαςίεσ κοινωνικοφ διαλόγου, που επί τθσ ουςίασ χρθςιμοποιοφνται ωσ επίφαςθ προϊκθςθσ τθσ ςυμμετοχικότθτασ και μίασ καλφτερθσ ποιότθτασ δθμοκρατίασ. Αντικζτωσ, ο ρόλοσ των κοινωνικϊν εταίρων είναι πραγματικά εποικοδομθτικόσ και αξιοποιιςιμοσ, όταν θ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία παραγωγισ πολιτικϊν είναι ςτακερι και ςυνεχισ, κατά ςυνζπεια και κεςμοκετθμζνθ.

5 4 Επιπλζον, ζνασ «αςφαλισ» τρόποσ ενίςχυςθσ του πολυπλθκοφσ, πολυπολιτιςμικοφ και οικονομικά ανιςομεροφσ ευρωπαϊκοφ οικοδομιματοσ μπορεί να ςυντελεςτεί από τα κάτω, με τθν ενίςχυςθ δθλαδι εκείνων των οργανωμζνων κοινωνικϊν δυνάμεων, των οποίων ςυχνά θ άρκρωςθ των διεκδικιςεων και αναγκϊν τουσ διζπεται από ζναν υπερεκνικό χαρακτιρα. Αν και μία από τισ κεμζλιεσ λίκουσ τθσ ςφγχρονθσ ευρωπαϊκισ πραγματικότθτασ είναι αυτόσ ακριβϊσ ο πλουραλιςμόσ των οργανωμζνων ςυμφερόντων, θ εδραίωςθ ςε εκνικό επίπεδο ενόσ μοντζλου διακυβζρνθςθσ, που κα ενςωματϊνει δομικά και κα αξιοποιεί τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ ςτο ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ, διαςφαλίηοντασ παράλλθλα τθ ςυμμετοχικότθτα, μπορεί να ενιςχφςει ριηικά τθν αποτελεςματικότθτα των δθμόςιων πολιτικϊν. ε αυτιν τθν κατεφκυνςθ και με δεδομζνθ τθ χαλάρωςθ των παραδοςιακϊν και πλζον δυναμικϊν μορφϊν ςυλλογικισ δράςθσ, θ μζκοδοσ λειτουργίασ και δράςθσ των ςυλλογικϊν οργανϊςεων δείχνει να αναπροςανατολίηεται. Ειδικότερα ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα, αλλά και διεκνϊσ, οι οργανϊςεισ εκπροςϊπθςθσ ςυμφερόντων ςιμερα επιδιϊκουν τθν αξιοποίθςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ, μζςω δθμιουργίασ επιςτθμονικϊν ινςτιτοφτων (βλ. ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΕΕ, ΙΟΒΕ), μζςω οργανωμζνθσ προϊκθςθσ των επιχειρθμάτων τουσ ςτον τφπο, θλεκτρονικό και ζντυπο, μζςω ςχετικϊν ερευνϊν γνϊμθσ, που «φκάνουν» ευκολότερα ςτο ενδιαφερόμενο κοινό και τζλοσ μζςω τθσ καλφτερθσ και πλθρζςτερθσ εκπαίδευςθσ των ςυνδικαλιςτικϊν τουσ ςτελεχϊν. Αρχισ γενομζνθσ από τισ οργανϊςεισ εκπροςϊπθςθσ εργαηομζνων, οι ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ τείνουν να επενδφουν όλο και περιςςότερο ςτουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ τθσ οργάνωςθσ, τόςο του ςτελεχιακοφ, όςο και του ςυνδικαλιςτικοφ δυναμικοφ τουσ. Αυτι θ επζνδυςθ εμφανίηεται είτε με τθ μορφι μακθτείασ, εμπλοκισ δθλαδι νζων ςυνδικαλιςτικϊν ςτελεχϊν με αυτό που με μια λίγο αφαιρετικι ζννοια ονομάηεται διαδικαςία κοινωνικοφ διαλόγου με πολλζσ είναι αλικεια εκφάνςεισ και πτυχζσ -, είτε με μία περιςςότερο οργανωμζνθ διαδικαςία μάκθςθσ, που περικλείει πλικοσ εκπαιδευτικϊν αντικειμζνων και ζχει επικρατιςει να χαρακτθρίηεται ωσ ςυνδικαλιςτικι εκπαίδευςθ κατάρτιςθ. Ωσ ςτόχοσ τίκεται θ βελτίωςθ ι εμπλουτιςμόσ των γνϊςεων και δεξιοτιτων του ςυνδικαλιςτικοφ

6 5 ςτελζχουσ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να υλοποιιςει με περιςςότερεσ πικανότθτεσ επιτυχίασ τουσ ςτόχουσ τθσ οργάνωςθσ. Ωςτόςο, το πραγματικά πρωτότυπο ςτοιχείο ςτθν προςπάκεια ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ «τυπικισ» ςυνδικαλιςτικισ κατάρτιςθσ-επιμόρφωςθσ είναι θ ομάδα ςτόχοσ. Θ ΓΕΒΕΕ, ςτα μζλθ (φυςικά πρόςωπα), τθσ οποίασ απευκφνεται το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα, ςυνιςτά μία ιδιαίτερθ ςυλλογικι οργάνωςθ, κακϊσ αφενόσ κατατάςςεται ςτισ εργοδοτικζσ οργανϊςεισ ωσ τζτοια άλλωςτε ςυμμετζχει ςτισ ςυλλογικζσ οργανϊςεισ και υπογράφει τθν Εκνικι υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ και αφετζρου «ζλκει» τθν καταγωγι τθσ από τον λεγόμενο προοδευτικό χϊρο και διατθρεί ςτισ τάξεισ τθσ πλικοσ αυτοαπαςχολοφμενων, των οποίων οι ανάγκεσ και διεκδικιςεισ προςομοιάηουν με αυτά τθσ μιςκωτισ εργαςίασ. Επιπλζον, ακόμθ και για τουσ τυπικοφσ εργοδότεσ μζλθ των οργανϊςεων τθσ ΓΕΒΕΕ δεν είναι ςπάνιο το φαινόμενο ςυμπόρευςθσ με τα αιτιματα τθσ εργατικισ τάξθσ, κακϊσ εξαιτίασ τθσ αποκλειςτικισ εξάρτθςθσ του κφκλου εργαςιϊν τουσ από τθν εγχϊρια κατανάλωςθ, οι εργαηόμενοι είτε ωσ ςυντελεςτζσ τθσ παραγωγισ, είτε ωσ καταναλωτζσ - αποτελοφν τθν μεταβλθτι εκείνθ επί τθσ οποίασ υπολογίηονται τα κζρδθ τθσ επιχείρθςθσ. υνεπϊσ αυτι θ ςφμπλευςθ με τον κόςμο τθσ μιςκωτισ εργαςίασ, ευκφνεται εν πολλοίσ και για τθ ςχετικι ριηοςπαςτικοποίθςθ τθσ ΓΕΒΕΕ ςε ςχζςθ με άλλεσ εργοδοτικζσ οργανϊςεισ ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα. Ζτςι προκφπτει και αιτιολογείται ωσ ζνα βακμό και θ ανάγκθ ςυνδικαλιςτικισ κατάρτιςθσεπιμόρφωςθσ για ζνα φορζα εκπροςϊπθςθσ εργοδοτϊν. Ανάγκθ που μζχρι ςιμερα εμφανιηόταν κατά κόρον ςε ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ εργαηομζνων. Θα μποροφςε να υποςτθρίξει κανείσ ότι θ ςυγκεκριμζνθ προςπάκεια αποτελεί δίχωσ αμφιβολία πραγματικι καινοτομία για τθν ελλθνικι πραγματικότθτα, αλλά και sui generis περίπτωςθ για τθν ευρωπαϊκι πραγματικότθτα. Παρόλα αυτά ςυμβαδίηει απόλυτα με τθν ιδιάηουςα ςυνδικαλιςτικι ταυτότθτα τθσ ΓΕΒΕΕ, θ οποία όχι μόνο ςε εκνικό επίπεδο, αλλά και ςτα ευρωπαϊκά fora που ςυμμετζχει εμφανίηεται ωσ θ πλζον «ςυνδικαλιςτικι» εργοδοτικι οργάνωςθ, αν όχι πάντα ςτθ ρθτορικι και τθν επιχειρθματολογία τθσ, τουλάχιςτον ςτακερά ςε επίπεδο οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ςυλλογικϊν τθσ διαδικαςιϊν.

7 6 Θ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ του κζματοσ τθσ ςυνδικαλιςτικισ κατάρτιςθσ περιλαμβάνει τθ διερεφνθςθ ιςτοςελίδων άλλων ςυνδικαλιςτικϊν ευρωπαϊκϊν οργανϊςεων, τθ μελζτθ των πρακτικϊν ςυνδικαλιςτικϊν ευρωπαϊκϊν οργανϊςεων και τθν καταγραφι ςθμαντικϊν βιβλίων και άρκρων που ζχουν ωσ κζμα τθ ςυνδικαλιςτικι κατάρτιςθ. Θ ςυνδικαλιςτικι κατάρτιςθ-επιμόρφωςθ αποτελεί ζνα αναπτυγμζνο επιςτθμονικό πεδίο ςτισ περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ κακϊσ θ ανάγκθ για μια ςυςτθματικι άςκθςθ των ςυνδικαλιςτικϊν κακθκόντων οδιγθςε ςτθ δθμιουργία εξειδικευμζνων προγραμμάτων και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ ακόμα και δομϊν παροχισ ςυνδικαλιςτικισ εκπαίδευςθσ, προκειμζνου να ενδυναμωκεί o ρόλοσ των ςυνδικάτων. Οι απαιτιςεισ των καιρϊν και οι προκλιςεισ των εξελίξεων ςυνθγοροφν ςτον ιςχυρό και διαρκι επιμορφωτικό εξοπλιςμό του κάκε ςυνδικαλιςτικοφ ςτελζχουσ, με διαφορετικζσ μορφζσ ςυνδικαλιςτικισ επιμόρφωςθσ που υπαγορεφουν οι ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ για τθν κατανόθςθ των νζων εξελίξεων, τθσ γνϊςθσ και τθσ ανάπτυξθσ επιχειρθμάτων κατά ζνα τρόπο μεκοδικό και ςυςτθματικό. Ζτςι κα υπάρξουν βελτιωμζνεσ ανταποκρίςεισ ςτισ νζεσ εξελίξεισ που ςυντελοφνται ςτθν παραγωγι και τθν εργαςία. Θ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ λοιπόν κα αναδείξει τθν ςθμαςία τθσ ςυνδικαλιςτικισ κατάρτιςθσ και κα παρουςιάςει τα ςθμαντικότερα βιματα που ζχουν γίνει ςε αυτόν τον τομζα τόςο ςε ελλθνικό όςο και ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα παρουςιάςει επίςθσ ςυνοπτικά κάποιεσ καλζσ πρακτικζσ πτυχζσ των οποίων μποροφν να λειτουργιςουν ωσ παραδείγματα για το υπό ςχεδιαςμό εκπαιδευτικό ζργο.

8 Σα Είδθ τθσ υνδικαλιςτικισ Εκπαίδευςθσ και Επιμόρφωςθσ Από άποψθ τόςο του περιεχομζνου όςο και του φορζα μποροφμε να διακρίνουμε δφο είδθ ςυνδικαλιςτικισ εκπαίδευςθσ, τθ γενικι και τθν ειδικι (Λουκαίδθσ, 1988, Αποςτολίδθσ, 1981): (Α) Θ γενικι ςυνδικαλιςτικι κατάρτιςθ απευκφνεται ςε όλα τα οργανωμζνα μζλθ και οργανϊνεται από τισ ίδιεσ τισ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ. Θ εκπαίδευςθ αυτι λειτουργεί ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ τθσ ςυνδικαλιςτικισ πράξθσ, του αγϊνα και τθσ ενδυνάμωςθσ τθσ ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ. Ειδικότερα, οι ςτόχοι τθσ είναι: (1) θ οργάνωςθ ςτο επίπεδο τθσ βάςθσ διαφόρων ςεμιναρίων ι και διαλζξεων με κζματα κυρίωσ τα ςυνδικαλιςτικά δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ, τθ ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ, τθν ιςτορία του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ, γενικζσ οικονομικζσ και νομικζσ γνϊςεισ, τισ ςυνκικεσ δουλειάσ και τθσ απαςχόλθςθσ και αλλά επιμζρουσ κζματα, (2) θ οργάνωςθ ςτο επίπεδο τθσ ςυνδικαλιςτικισ πράξθσ ςεμιναρίων, διαλζξεων και επιμορφωτικϊν προγραμμάτων με κφρια επιδίωξθ τθν προετοιμαςία εκείνων των ςυνδικαλιςτϊν που ζχουν αναλάβει κάποια υπεφκυνθ κζςθ ι αξίωμα ςτο ςυνδικάτο. Οι ςυνδικαλιςτζσ αυτοί πρζπει να είναι πλιρωσ καταρτιςμζνοι ςε κζματα όπωσ θ τοποκζτθςθ και κακοδιγθςθ του ςυνδικαλιςτικοφ αγϊνα, θ επεξεργαςία, ανάλυςθ και παρουςίαςθ των ςυνδικαλιςτικϊν αιτθμάτων, θ παρουςίαςθ και ανάλυςθ των ςυνδικαλιςτικϊν αιτθμάτων τόςο ςτισ γενικζσ ςυνελεφςεισ όςο και ςτθν κοινι γνϊμθ, θ μορφι που κα πρζπει να πάρει ο ςυνδικαλιςτικόσ αγϊνασ (ςτάςθ εργαςίασ, απεργία-κλείςιμο καταςτθμάτων, διαμαρτυρία κ.α.), θ εμψφχωςθ και κακοδιγθςθ των μελϊν κατά τθ διάρκεια διεκδίκθςθσ των αιτθμάτων, θ οργάνωςθ των ςυνεδριάςεων κλπ.

9 8 (3) θ ενίςχυςθ τθσ ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ ζτςι ϊςτε το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα να ςυμμετζχει πιο αποτελεςματικά ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κοινωνικοοικονομικισ πολιτικισ του κράτουσ. (Β) Θ ειδικι ςυνδικαλιςτικι κατάρτιςθ απευκφνεται μόνο ςτουσ ςυνδικαλιςτζσ που ζχουν αναλάβει μια κάποια υπευκυνότθτα ι λειτουργία μζςα ςτισ ςυνδικαλιςτικζσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ ωσ πρόεδροι και γραμματείσ ςτα διοικθτικά ςυμβοφλια, ωσ μζλθ ςτα διοικθτικά ςυμβοφλια πρωτοβάκμιων ςωματείων ι δευτεροβάκμιων τοπικϊν ι κλαδικϊν ομοςπονδιϊν, ωσ μζλθ ςε ανϊτερα και ανϊτατα όργανα, ςτα οποία ςυμμετζχουν εκπρόςωποι των εργοδοτϊν. Θ εκπαίδευςθ αυτι οργανϊνεται ςε ανϊτερο επίπεδο και κζτει ωσ προχπόκεςθ ότι ςυνδικαλιςτζσ που ςυμμετζχουν ςε αυτι ζχουν περάςει τα διάφορα ςτάδια τθσ γενικισ ςυνδικαλιςτικισ κατάρτιςθσ. Αυτι θ εκπαίδευςθ δεν είναι διαχωριςμζνθ από τθ γενικι ςυνδικαλιςτικι κατάρτιςθ αλλά αποτελεί ςυμπλιρωμα εξειδίκευςθ αυτισ. Θ ειδικι ςυνδικαλιςτικι κατάρτιςθ μελετά ειδικά προβλιματα όπωσ είναι θ ςυνδικαλιςτικι νομοκεςία, θ κοινωνικι πολιτικι, το ςφςτθμα των κοινωνικϊν αςφαλίςεων, οι πολιτικζσ απαςχόλθςθσ, οι ςυνκικεσ εργαςίασ και θ βελτίωςι τουσ, θ ιςτορία του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ, οι ςχζςεισ εργαηομζνων εργοδοτϊν, θ κοινωνιολογία τθσ εργαςίασ, θ ψυχολογία τθσ εργαςίασ, ο καταμεριςμόσ των ζργων κακϊσ και διάφορα οικονομικά κζματα. Μολονότι το περιεχόμενο τθσ ςυνδικαλιςτικισ κατάρτιςθσ μπορεί να διαφζρει ανάλογα με το ςυνδικαλιςτικό φορζα, τον κλάδο παραγωγισ, τθ χϊρα, τθν εποχι, τθ μορφι και τθ δομι τθσ ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ, αλλά και τθν παράδοςθ κάκε χϊρασ ςτο ςυνδικαλιςμό, τα βαςικά κζματα που ςυνικωσ περιλαμβάνονται ςτα προγράμματα ςυνδικαλιςτικισ κατάρτιςθσ, δίχωσ αυτόσ ο κατάλογοσ να είναι εξαντλθτικόσ, είναι (IMF, 1998, Jecchinis, 1981): Εργαςιακό περιβάλλον, ςφγκρουςθ και παραγωγικότθτα χεδιαςμόσ και εκπαίδευςθ εργαηομζνων ι/και εργοδοτϊν υλλογικζσ διαπραγματεφςεισ Μεςολάβθςθ και διαιτθςία

10 9 Βιομθχανικι δθμοκρατία και τριμερισ ςυνεργαςία υνδικαλιςτικι οργάνωςθ Τγιεινι και αςφάλεια ςτθν εργαςία Διοίκθςθ ςυνδικαλιςτικϊν φορζων Ανκρϊπινα και ςυνδικαλιςτικά δικαιϊματα Θζματα κοινωνικισ πολιτικισ Ιςότθτα των φφλων Εκπαίδευςθ εκπαιδευτϊν Εκπαίδευςθ ςε κζματα θγεςίασ Επικοινωνία, ευαιςκθτοποίθςθ, προβολι πολιτικϊν και κζςεων Οικονομικι και εργαςιακι πολιτικι υνδικαλιςμόσ και νζεσ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν Παγκοςμιοποίθςθ, διεκνισ οικονομικι κρίςθ 1.3. Θετικζσ Επιδράςεισ υνδικαλιςτικισ Κατάρτιςθσ H ςυνδικαλιςτικι ιδιότθτα ζχει ςυνολικά κετικι επίδραςθ ςτθ ςυμμετοχι των εργαηομζνων και των εργοδοτϊν ςε εκπαιδευτικζσ ι επιμορφωτικζσ δραςτθριότθτεσ (Livingstone και Raykov, 2005). χετικζσ μελζτεσ ζχουν δείξει ότι τόςο οι ςυνδικαλιςτικοί φορείσ όςο και οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ςυνδικαλιςτικι κατάρτιςθ, καρπϊνονται μια ςειρά από οφζλθ κακϊσ τα μακιματα τθσ ςυνδικαλιςτικισ κατάρτιςθσ ςυνδράμουν ϊςτε (Spencer, 2002): τα μζλθ να ενδιαφερκοφν περιςςότερο για τα ςυνδικάτα, να λαμβάνουν καλφτερεσ ςυνδικαλιςτικζσ αποφάςεισ να διακζτουν αυξθμζνθ αυτοπεποίκθςθ για να αναλάβουν κζςεισ εκελοντικοφ χαρακτιρα ςτα ςυνδικάτα και να αμφιςβθτιςουν αυκαίρετεσ ι/και αυταρχικζσ αποφάςεισ.

11 10 Ακόμα θ ςυνδικαλιςτικι εκπαίδευςθ ςυνιςτά μάκθςθ κοινωνικισ και όχι ατομικισ ςκοπιμότθτασ: Οι ςυμμετζχοντεσ γίνονται πιο καταρτιςμζνα μζλθ των ςυνδικάτων. Δθμιουργείται πιο ζντονθ ςυμβολι ςτον πλουραλιςμό τθσ κοινωνίασ Ευνοείται θ πιο ενεργι πολιτικι ςυμμετοχι Θ ςυνδικαλιςτικι εκπαίδευςθ των γυναικϊν και των μεταναςτϊν επιδρά ςτθν αναβάκμιςθ των ικανοτιτων οργάνωςθσ και παρζμβαςθσ ςτο ςυνδικαλιςτικό πεδίο των ειδικϊν αυτϊν κοινωνικϊν ομάδων (Kirton και Healy, 2004, Green και Kirton, 2002, Nissen, 2002). το επίπεδο τθσ ςυνδικαλιςτικισ εκπαίδευςθσ των εργαηομζνων ειδικά κζματα ςτθν εποχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ όπωσ είναι (Stirling and Miller, 1998; 2000, Miller, 2002): θ διεκνικι εκπαίδευςθ των αντιπροςϊπων των εργαηομζνων ςτισ πολυεκνικζσ επιχειριςεισ τα παγκόςμια προγράμματα εργατικϊν ςπουδϊν θ αλλθλεγγφθ ανάμεςα ςε απαςχολοφμενουσ και ςυνδικάτα ςε ολόκλθρθ τθν υδρόγειο Θ κεματολογία τθσ ςυνδικαλιςτικισ εκπαίδευςθσ κατάρτιςθσ μπορεί να παρουςιάηει ςθμαντικζσ ομοιότθτεσ μεταξφ οργανϊςεων εργοδοτϊν και εργαηομζνων, εμπεριζχει όμωσ ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτον τρόπο προςζγγιςθσ ακόμθ και τθσ ίδιασ κεματολογίασ. Αν και οι κεματικζσ ενότθτεσ γενικότερου ενδιαφζροντοσ προςομοιάηουν ςε περιεχόμενο, είναι ωςτόςο εντελϊσ διαφορετικι θ οπτικι γωνία από τθν οποία προςεγγίηεται το αντικείμενο εκπαίδευςθσ.

12 11 Μάλιςτα ςε οργανϊςεισ εργοδοτϊν ο όροσ «ςυνδικαλιςτικι» αναφορικά με τον χαρακτιρα τθσ υλοποιοφμενθσ εκπαίδευςθσ δεν είναι ευρζωσ διαδεδομζνοσ. Ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ των οργανϊςεων εκείνων ι των φορζων εκπαίδευςθσ κατάρτιςθσ ςτουσ οποίουσ ζχουν υλοποιθκεί ενζργειεσ επιμόρφωςθσ αντιπροςϊπων εργοδοτικϊν οργανϊςεων ο όροσ ςυνδικαλιςτικι φαίνεται ότι αποφεφγεται ςυνειδθτά. τισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ εργοδοτικϊν οργανϊςεων 1 πραγματοποιοφνται μακιματα, που μποροφν να αποτελζςουν αντικείμενα ενόσ ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ ςυνδικαλιςτικισ εκπαίδευςθσ-κατάρτιςθσ, όπωσ π.χ. οι εργαςιακζσ ςχζςεισ ι οι τεχνικζσ διαπραγματεφςεων, αλλά διδάςκονται μεμονωμζνα και ζχουν περιςςότερο τον χαρακτιρα ενίςχυςθσ του γνωςτικοφ υποβάκρου των επιχειρθματιϊν μελϊν τουσ κατά τθν άςκθςθ τθσ κακθμερινισ επιχειρθματικισ τουσ δραςτθριότθτασ, παρά τθν «επιμόρφωςθ» του ςυνδικαλιςτι-επιχειρθματία. κοπόσ δθλαδι των γνωςτϊν μζχρι ςιμερα προγραμμάτων διδαςκαλίασ ςε οργανϊςεισ εργοδοτϊν είναι θ ενίςχυςθ των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων του επιχειρθματία ι θ εκπαίδευςι του ςε αποδοτικότερα ςχιματα διαχείριςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ επιχείρθςισ του. Όπωσ είναι ευνόθτο θ βαςικι ομάδα ςτόχοσ αυτϊν των ενεργειϊν εκπαίδευςθσ κατάρτιςθσ είναι επιχειρθματίεσ που απαςχολοφν προςωπικό, και μάλιςτα όχι αμελθτζου μεγζκουσ, κακϊσ θ χρθςιμότθτα αυτϊν των γνϊςεων πολλαπλαςιάηεται ανάλογα με το μζγεκοσ του διαχειριηόμενου προςωπικοφ. Θ οργανωμζνθ ςυνδικαλιςτικι εκπαίδευςθ μζχρι ςιμερα ςτρζφεται αποκλειςτικά ςτουσ εργαηόμενουσ, κακϊσ εκείνοι φαίνεται ότι ζχουν μεγαλφτερθ ανάγκθ από ιςχυροποίθςθ των επιχειρθμάτων τουσ 1 Βλ. Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου

13 12 Για τθν περίπτωςθ τθσ ΓΕΒΕΕ, που όπωσ περιγράψαμε προθγουμζνωσ αποτελεί μία ιδιάηουςα περίπτωςθ, το μοντζλο που προκρίνεται φαίνεται να είναι τθσ τυπικισ παραδοςιακισ ςυνδικαλιςτικισ επιμόρφωςθσ-κατάρτιςθσ εργαηομζνων. Ενόσ οργανωμζνου δθλαδι εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, που κα διδαχκεί ςε περιβάλλον τάξθσ είτε ωσ ζνα ενιαίο ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα, είτε με τθ μορφι ξεχωριςτϊν κεματικϊν ενοτιτων, θ επιλογι των οποίων κα αφινεται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του ενδιαφερόμενου ςυνδικαλιςτικοφ ςτελζχουσ, με βαςικι διαφορά τον προςανατολιςμό του εκπαιδευτικοφ υλικό, που αντί να εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ ενόσ ςυνδικαλιςτιεργαηόμενου κα ςτραφεί ςτον εμπλουτιςμό των γνϊςεων του ςυνδικαλιςτι εργοδότθ.

14 13 ΜΕΡΟ 2. ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ Αυτό που επικρατεί ςτισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε είναι θ παρουςία κεςμϊν και μορφϊν ςυνδικαλιςτικισ εκπαίδευςθσ που παρζχεται από διαφορετικοφσ φορείσ των ςυνδικάτων ι φορείσ που ςυνεργάηονται με τα ςυνδικάτα. Είναι φανερό ότι δεν υπάρχει μία ενιαία δομι οφτε ςτισ διαφορετικζσ χϊρεσ, οφτε ςτο εςωτερικό των επιμζρουσ χωρϊν. ε κάποιεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ θ ςυνδικαλιςτικι κατάρτιςθ είτε καταλιγει ςε απόκτθςθ πιςτοποιθμζνων διπλωμάτων για τουσ καταρτιηόμενουσ, είτε ςε απόκτθςθ γνϊςεων χωρίσ πιςτοποίθςθ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι μιλϊντασ για ςυνδικαλιςτικι κατάρτιςθ ςτα ευρωπαϊκά κράτθ μζλθ, αναφερόμαςτε ςχεδόν αποκλειςτικά ςε ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ εργαηομζνων Διεκνισ Οργανώςεισ ETUI (European Trade Union Institute) Σο Ευρωπαϊκό υνδικαλιςτικό Ινςτιτοφτο (ETUI), είναι πρωτοπόρο ςτθν προςπάκεια τθσ ςυνδικαλιςτικισ κατάρτιςθσ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σο ETUI είναι μια διεκνισ μθ κερδοςκοπικι ζνωςθ που δθμιουργικθκε τον Οκτϊβριο του 2008 από το ETUI-REHS που είχε δθμιουργθκεί τον Απρίλιο του Σο ETUI-REHS ιταν το αποτζλεςμα τθσ ςυγχϊνευςθσ τριϊν φορζων: του αρχικοφ Ευρωπαϊκοφ υνδικαλιςτικοφ Ινςτιτοφτου (ETUI), των Ευρωπαϊκϊν υνδικάτων Ακαδθμίασ (ETUCO), του Σεχνικοφ υνδικαλιςτικοφ Γραφείου (BTS).

15 14 Σο ETUI ζχει τρεισ κφριουσ ςτόχουσ: * Σθν ζρευνα, τθν διεξαγωγι, τθν εκπόνθςθ μελετϊν και τθν παρακολοφκθςθ των ευρωπαϊκϊν κεμάτων ςτρατθγικισ ςθμαςίασ για τον κόςμο τθσ εργαςίασ με ταυτόχρονθ δθμιουργία γεφυρϊν μεταξφ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ και τθσ ζρευνασ και του εργατικοφ κινιματοσ. * Σθν προϊκθςθ δραςτθριοτιτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, προγράμματα και ανταλλαγζσ που κα ενιςχφςουν τθν ευρωπαϊκι ταυτότθτα των ςυνδικάτων. * Σθν παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ ςτον τομζα τθσ υγείασ, τθσ αςφάλειασ και προςταςίασ, ϊςτε να προωκθκεί ζνα υψθλό επίπεδο προςταςίασ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ των εργαηομζνων ςτθν Ευρϊπθ. Κάποια κζματα με τα οποία αςχολείται το ETUI είναι: υνζδρια, Ελεφκερθ κυκλοφορία των εργαηομζνων, Διάςταςθ των φφλων, Πλθροφοριϊν/ διαβοφλευςθ πολυεκνικϊν εταιρειϊν, Αρχικι και ςυνεχισ κατάρτιςθ των επιμορφωτϊν, Γλϊςςα και επικοινωνία, Περιςςότερεσ και καλφτερεσ κζςεισ εργαςίασ, Εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν, Επιςφαλι εργαςία, Πρόςλθψθ και οργάνωςθ, Ενίςχυςθ του κοινωνικοφ διαλόγου και των ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων ςτθν Ευρϊπθ, Ενίςχυςθ των δικαιωμάτων των εργαηομζνων ςε πολυεκνικζσ εταιρείεσ, τρατθγικι διαχείριςθ ζργου, Κατάρτιςθ ευρωπαίων θγετϊν ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων. φμφωνα με το Ευρωπαϊκό υνδικαλιςτικό Ινςτιτοφτο τα ςυνδικάτα κατά τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίηουν αρκετζσ προκλιςεισ ςχετικά με τθν παροχι ςυνδικαλιςτικισ εκπαίδευςθσ θ ςθμαντικότερθ από τισ οποίεσ αναφζρεται ςτθν ανάγκθ μεγαλφτερθσ οικονομικισ αποτελεςματικότθτασ των διακζςιμων πόρων. Επιπλζον, υπάρχουν πολλζσ ενδείξεισ ότι αρκετζσ χϊρεσ μετακινοφνται προσ τθν πιςτοποίθςθ των προγραμμάτων τουσ διαμζςου εξωτερικϊν οργανιςμϊν. Επίςθσ, παρατθρείται μία τάςθ μετάβαςθσ από τθν εκπαίδευςθ ςφμφωνα με τθ ηιτθςθ από τουσ εκπαιδευόμενουσ (demand led training) προσ τθν εκπαίδευςθ που εξειδικεφεται ςτουσ ςυνδικαλιςτικοφσ ςτόχουσ.

16 CEDEFOP (Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle) Tο Cedefop - το Ευρωπαϊκό Κζντρο για τθν Ανάπτυξθ τθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσδθμιουργικθκε το 1975 (βάςθ του Council Regulation of 10 February 1975 establishing a European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) EEC No 337/75, Official Journal of the European Communities L39, as last amended by Council Regulation EC No. 2051/2004). Σο Cedefop είναι το κζντρο αναφοράσ τθσ ΕΕ για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ και πιο ςυγκεκριμζνα είναι ζνασ από τουσ πρϊτουσ εξειδικευμζνουσ και αποκεντρωμζνουσ οργανιςμοφσ που ζχουν ςυςτακεί για να παρζχει επιςτθμονικι και τεχνικι τεχνογνωςία ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ και τθν προϊκθςθ τθσ ανταλλαγισ ιδεϊν μεταξφ διαφορετικϊν ευρωπαϊκϊν εταίρων. Σο γραφείο του Cedefop είναι ςτθ Θεςςαλονίκθ, ενϊ ζχει ζνα γραφείο ςυνδζςμου ςτισ Βρυξζλλεσ. Σα κακικοντα του Cedefop περιλαμβάνουν: τθν κατάρτιςθ επιλεγμζνων μελετϊν, τθν ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ και τον ςυντονιςμό τθσ ζρευνασ, τθν αξιοποίθςθ και διάδοςθ πλθροφοριϊν, τθν ενκάρρυνςθ κοινϊν προςεγγίςεων για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, τθν παροχι ενόσ φόρουμ για τθ ςυηιτθςθ και τθν ανταλλαγι ιδεϊν. Σο Cedefop ζχει ιδθ κζςει μεςοπρόκεςμεσ προτεραιότθτεσ για τθν περίοδο για τον προςανατολιςμό των δραςτθριοτιτων τθσ και τισ πλθροφορίεσ που παρζχει (βλζπε

17 UEAPME (Union Européenne de l' Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises) θμαντικι δουλειά πάνω ςτθν ςυνδικαλιςτικι κατάρτιςθ κάνει επίςθσ και θ UEAPME που είναι θ οργάνωςθ των εργοδοτϊν που εκπροςωποφν τα ςυμφζροντα των ευρωπαϊκϊν βιοτεχνιϊν, του εμπορίου και των μικρομεςαίων επιχειριςεων ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Πρόκειται για μια μθ κερδοςκοπικι και μθ κομματικι οργάνωςθ. Θ UEAPME περιλαμβάνει 82 οργανϊςεισ-μζλθ από 34 χϊρεσ που αποτελοφνται από τισ εκνικζσ ομοςπονδίεσ των ΜΜΕ, τισ ευρωπαϊκζσ ομοςπονδίεσ και άλλα ςυνεργαηόμενα μζλθ. Θ UEAPME λοιπόν αντιπροςωπεφει πάνω από 12 εκατομμφρια επιχειριςεισ, που απαςχολοφν περίπου 55 εκατομμφρια άνκρωποι ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Οι βαςικοί ςτόχοι τθσ UEAPME περιλαμβάνουν: (α) τθν παρακολοφκθςθ τθσ πολιτικισ τθσ ΕΕ και τθσ νομοκετικισ διαδικαςίασ και τθ ενθμζρωςθ των μελϊν τθσ για όλα τα κζματα τθσ πολιτικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που παρουςιάηουν ενδιαφζρον για τθν βιοτεχνία, εμπόριο και τισ ΜΜΕ, (β) τθν εκπροςϊπθςθ και προϊκθςθ των ςυμφερόντων, των αναγκϊν και των απόψεων των μελϊν τθσ ςτα κεςμικά όργανα τθσ ΕΕ και ςε άλλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ, τθν ςτιριξθ των μελϊν ακαδθμαϊκά, τεχνικά και νομικά ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ πολιτικισ τθσ ΕΕ, τθν ςτιριξθ τθσ ιδζασ τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ και τθν ςυμβολι ςτθν ευρωπαϊκι ςυνεργαςία. H Ακαδθμία Avignon αποτελεί το think-tank και το ερευνθτικό ινςτιτοφτο τθσ UEAPME για τισ βιοτεχνίεσ και τισ ΜΜΕ.

18 ILO (International Labour Organization) Θ Διεκνισ Οργάνωςθ Εργαςίασ (ILO) είναι θ ειδικευμζνθ οργάνωςθ του ΟΘΕ που επιδιϊκει τθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ και των διεκνϊσ αναγνωριςμζνων ανκρωπίνων και εργαςιακϊν δικαιωμάτων. Κακορίηει τα διεκνι πρότυπα εργαςίασ με τθ μορφι ςυμβάςεων και ςυςτάςεων οι οποίεσ ορίηουν τα ελάχιςτα πρότυπα των βαςικϊν δικαιωμάτων εργαςίασ. Ζχοντασ ωσ επιδίωξθ τθν αξιοπρεπι εργαςία, το 1965, το ILO δθμιοφργθςε ζδρα-κζντρο κατάρτιςθσ ςτο Σορίνο τθσ Ιταλίασ (ITCILO) ζτςι ϊςτε να βοθκιςει τισ χϊρεσ ςτθν κοινωνικι και οικονομικι τουσ ανάπτυξθ μζςω τθσ κατάρτιςθσ. Δουλεφοντασ ςε ςτενι ςυνεργαςία με τουσ περιφερειακοφσ και εκνικοφσ φορείσ κατάρτιςθσ, το κζντρο ςυμβάλλει ςτθ διάδοςθ των αρχϊν και των πολιτικϊν του ILO, κακϊσ και ςτθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ των εκνικϊν κεςμικϊν οργάνων να εφαρμόςουν τα ςχετικά προγράμματα, ςφμφωνα με τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ του. Επιδιϊκει να δθμιουργιςει και να παραδϊςει τθν καλφτερθ ςκζψθ, πρακτικι και εμπειρία του ILO και άλλων φορζων - όςον αφορά τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ και δικαιϊματα ςτθν εργαςία, τθν απαςχόλθςθ και τθν ιςότθτα των ευκαιριϊν για γυναίκεσ και άνδρεσ, τθν κοινωνικι προςταςία για όλουσ, τθν τριμερι διοίκθςθ-διαχείριςθ, τον κοινωνικό διάλογο και διαχείριςθ τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ.

19 ITCILO (International Institute for Labour Studies) Σο Κζντρο ζχει εμπειρία 45 χρόνων ςτθν παροχι κατάρτιςθσ και ευκαιριϊν μάκθςθσ ςε φορείσ λιψθσ αποφάςεων ςε διευκυντζσ, ςε επαγγελματίεσ, αλλά και ςε εκπαιδευτζσ από τισ τρεισ ςυνιςτϊςεσ του ILO - κυβερνιςεισ, οργανϊςεισ εργαηομζνων και οργανιςμοφσ εργοδοτϊν. Ζχει ςυνεργαςίεσ με περιφερειακοφσ και εκνικοφσ φορείσ κατάρτιςθσ. Μζχρι ςιμερα, περιςςότερεσ από γυναίκεσ και άνδρεσ από περίπου 190 χϊρεσ ζχουν επωφελθκεί από τθν κατάρτιςθ και τισ υπθρεςίεσ μάκθςθσ του Κζντρου του Σορίνου. Ο ετιςιοσ αρικμόσ των προγραμμάτων και των ζργων υπερβαίνει τα 450. Ο ετιςιοσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων είναι περίπου Σο Κζντρο διακζτει ςυγκεκριμζνα προςαρμοςμζνα μακιματα πλιρθ ςχζδια κατάρτιςθσ και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ. Σο Κζντρο προςφζρει ζνα αρικμό ςυγκεκριμζνων μακθμάτων κάκε χρόνο (http://www.itcilo.org/en/2010-course-calendar-2 ) όπωσ επίςθσ ακόμα τα ακόλουκα μεταπτυχιακά προγράμματα κάκε χρόνο: - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν για τθν Αςφάλεια και τθν Τγεία ςτο Χϊρο Εργαςίασ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν για το Διεκνζσ Εμπορικό Δίκαιο - Μεταπτυχιακό ςτθ Διοίκθςθ τθσ Ανάπτυξθσ - Μάςτερ (Master of Laws - LL.M.) ςε κζματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ - Μεταπτυχιακό ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ Προμθκειϊν για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ - Μάςτερ ςτθν "Παγκόςμια Κλθρονομιά ςτθν Εργαςία" - Μάςτερ ςτα Εφαρμοςμζνα Οικονομικά Εργαςίασ για τθν Ανάπτυξθ

20 INST (International Institute for Labour Studies) Σο Διεκνζσ Ινςτιτοφτο Εργαςίασ πουδϊν (INST) ιδρφκθκε από τθ Διεκνι Οργάνωςθ Εργαςίασ το 1960 ωσ κζντρο για τισ προθγμζνεσ μελζτεσ ςε κοινωνικό και εργαςιακό τομζα. Παράγει το ετιςιο «World of Work Report". Σο «International Labour Review», ζνα παγκόςμιο διεπιςτθμονικό περιοδικό τθσ εργαςίασ και των κοινωνικϊν πολιτικϊν δθμοςιεφεται επίςθσ υπό τθν αιγίδα του IILS. Για παράδειγμα το «Διεκνζσ Μάκθμα Πρακτικισ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Πολιτικϊν για τθν Προϊκθςθ τθσ Αξιοπρεποφσ Εργαςίασ», («International Internship Course on Labour and Social Policies for the Promotion of Decent Work»), είχε ωσ κφριο ςκοπό του μακιματοσ τθν ενίςχυςθ τθσ βάςθσ γνϊςεων για τθν αξιοπρεπι εργαςία και τθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ των ςυμμετεχόντων να ςυμβάλουν ςτθν εργατικι και κοινωνικι ανάπτυξθ τθσ πολιτικισ ςτισ χϊρεσ τουσ TRACE (Trade Unions Anticipating Change in Europe) Σο TRACE είναι ζνα ςχζδιο μεγάλθσ κλίμακασ που ζχει ωσ ςτόχο να χτίςει τθ βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ των ευρωπαϊκϊν ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων να ανταποκρίνεται ςτισ οικονομικζσ και βιομθχανικζσ αλλαγζσ και να υπεραςπίηει τα ςυμφζροντα των εργαηόμενων ανδρϊν και γυναικϊν που αντιμετωπίηουν αυτι τθν πρόκλθςθ. Τποςτθρίηεται από το άρκρο 6 (Καινοτόμα Μζτρα) του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Σαμείου και χρθςιμοποιεί μια ποικιλία καινοτόμων προςεγγίςεων, οι οποίεσ κυμαίνονται από δραςτθριότθτεσ κατάρτιςθσ των εργαηομζνων, ςτθν ανάπτυξθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και αντιλιψεων των εκπροςϊπων των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων. Τπό τθν θγεςία του Ευρωπαϊκοφ υνδικαλιςτικοφ Ινςτιτοφτου (ETUI-REHS), το TRACE περιλαμβάνει 19 εταίρουσ από 10 κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ, που προζρχονται κυρίωσ από τθν ευρωπαϊκι βιομθχανία και τισ εκνικζσ ςυνδικαλιςτικζσ ςυνομοςπονδίεσ.

21 20 Οι εταίροι του ζργου καλφπτουν τισ ακόλουκεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ: Αυςτρία Βζλγιο Δανία Φινλανδία Γαλλία Ιταλία Πορτογαλία Ιςπανία ουθδία Θνωμζνο Βαςίλειο Θ γεωγραφικι εξάπλωςθ ενδζχεται να διευρυνκεί και να ςυμπεριλάβει και άλλα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ο ςτόχοσ του ζργου είναι θ δθμιουργία υποδομϊν εντόσ των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων για να αντιμετωπιςτοφν τισ καταςτάςεισ των μεγάλων οικονομικϊν και βιομθχανικϊν αλλαγϊν με: Θ ανάπτυξθ των γνϊςεων, τθσ κατανόθςθσ και των δεξιοτιτων των εκπροςϊπων των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων για τθν πρόβλεψθ και τθν προετοιμαςία τθσ οικονομικισ και βιομθχανικισ αλλαγισ ζτςι ϊςτε να ςυνοδεφςει τισ καταςτάςεισ τθσ αναδιάρκρωςθσ πιο αποτελεςματικά Θ ανταλλαγι και τθν ανάπτυξθ προτφπων καλϊν πρακτικϊν ςτο χειριςμό περιπτϊςεισ αναδιάρκρωςθσ με ελάχιςτο κοινωνικό κόςτοσ μζςω, για παράδειγμα, τθσ βελτίωςθ των διαδικαςιϊν ενθμζρωςθσ και διαβοφλευςθσ και τισ δυνατότθτεσ τθσ δια βίου μάκθςθσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ επιπτϊςεισ τθσ βιομθχανικισ και οικονομικισ αλλαγισ ςτθν ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ και ςτουσ τρόπουσ εργαςίασ.

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ Β ΦΑΗ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ. σνολικό τεύτος μελέτης

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ Β ΦΑΗ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ. σνολικό τεύτος μελέτης ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΔΥΝΩΝ ΔΜΠΟΡΩΝ ΔΛΛΑΓΟ (ΙΜΔ ΓΔΒΔΔ) Απιστοτέλοςρ 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ Μεκοδολογία κοινωνικισ ζρευνασ & Κοινωνικά προβλιματα Διδάςκοντεσ: Χρ. Τςουραμάνθσ, Ι. Γουςζτθ Ακαδ. Ζτοσ: 2010-2011 Γιατί αποτελεί η εκπαίδευςη

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Νικολζτα Παπαϊωάννου

Νικολζτα Παπαϊωάννου Νικολζτα Παπαϊωάννου Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 18, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Σαχυδρομικόσ κϊδικασ: 19005 PAPAIOANNOUNICOLE@GMAIL.COM Κινθτό Σθλζφωνο: 6986812280 Ημ. Γζννθςθσ: 22/08/1989 Ατομο με φροντίδα, κατανόθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011. Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί Συνάδελφοι. φίλεσ και φίλοι,

Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011. Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί Συνάδελφοι. φίλεσ και φίλοι, 1 1 θ Ημερίδα Επαγγελματικοφ Συμβουλίου Ελλθνικισ Χειρουργικισ Εταιρείασ Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011 ΚΗΡΤΞΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Απολογιζηική εκδήλωζη ΔΑΣΤΑ Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων 1 Φεβρουαρίου 2012 Ελζνθ Κερκεντηζ Υπεφκυνθ Κόμβου EURAXESS Παν/μίου Ιωαννίνων Μάμασ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομο Βιογραφικό: Ηλικία (optional), Καταγωγι, διαμονι, ςπουδζσ, δραςτθριότθτεσ κ.α.

Σφντομο Βιογραφικό: Ηλικία (optional), Καταγωγι, διαμονι, ςπουδζσ, δραςτθριότθτεσ κ.α. Σφντομο Βιογραφικό: Ηλικία (optional), Καταγωγι, διαμονι, ςπουδζσ, δραςτθριότθτεσ κ.α. Κατάγομαι από το Καλό Χωριό Σολζασ. Φοίτθςα ςτο Ελλθνικό Γυμνάςιο Σολζασ μζχρι το 1974 και αποφοίτθςα από το Γυμνάςιο

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Ανκι Χαραλάμπουσ Διευκφντρια Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν Παρασκευή, 21

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ

ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΣΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σί είναι η Βοτανοθεραπευτική/Φυτοθεραπεία; Βοτανικι ιατρικι ζχει μακρά παράδοςθ ςε όλουσ τουσ πολιτιςμοφσ και θ πρόςφατθ ζρευνα ζχει αρχίςει για

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost Εργαςία ανεργία Zaměstnání nezaměstnanost Οι 10 ςυχνότεροι όροι που χρθςιμοποιοφν οι εργοδότεσ όταν αναηθτοφν προςωπικό Ιουλ 24, 2013 ec.europa.eu Πρόςφατθ ζρευνα ςε 500.000 αγγελίεσ κζςεων εργαςίασ αποκάλυψε

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Γηράσκω αεί διδασκόμενος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Γηράσκω αεί διδασκόμενος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Γηράσκω αεί διδασκόμενος ΤΝΟΨΗ επί ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΝΟΜΟΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Ακινα, 30 Ιουνίου 2010 ΤΝΟΨΗ επί ΚΕΙΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Η Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ είναι μία ςτρατθγικι προςζγγιςθ οικονομικισ ανάπτυξθσ βαςιςμζνθ ςε ςτοχευμζνθ υποςτιριξθ τθσ Ζρευνασ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α ----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα