ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο"

Transcript

1 ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και παροχή προηγµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :07/2012 Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Αρχανών Αστερουσίων Προϋπολογισµός: ,00 (χωρίς ΦΠΑ) ιάρκεια 18 µήνες ιαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός ιεθνής µε κριτήριο την οικονοµικά συµφερότερη προσφορά Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 28/05/14 Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 1 από 47

2 Μέρος Γ: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1. Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών... 5 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής... 5 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης... 7 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής... 9 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης C2. Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος C3. Πίνακες Συµµόρφωσης C3.1 Καθορισµός µεθοδολογίας υλοποίησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών C3.2 Προώθηση πληροφοριών και διάχυση γνώσης προς τον δηµότη C3.3 Πιστοποίηση χρήστη Ανώτερου βαθµού C4. Προώθηση καινοτόµων πρωτοβουλιών του δήµου προς τον πολίτη C5. Παροχή Προσωποποιηµένων πληροφοριών στον δηµότη µε άντληση πληροφοριών από τη βάση δεδοµένων της πιστοποίησης χρήστη και αποστολή προσωπικού newsletter C6. Φωνητική πύλη εξυπηρέτησης του πολίτη C7. Παροχή νέων διαδικτυακών υπηρεσιών (web 2.0) C8. ηµιουργία κοινοτήτων ειδικών ενδιαφερόντων C9. ηµιουργία ενός online δικτύου για την ενηµέρωση και εξυπηρέτηση των µεταναστών C10. ιαχειριστικό σύστηµα προβολής έργων τεχνικής υπηρεσίας του ήµου στο διαδίκτυο, µε προβολή σε ψηφιακό χάρτη και ενηµέρωση του πολίτη για το στάδιο υλοποίησης τους C11. Σύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων πολιτών προς την τεχνική υπηρεσία.27 C12. On line υπηρεσίες ψηφιακής οπτικοακουστικής µετάδοσης των ανοιχτών διαδικασιών λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής και ανάπτυξη συστήµατος παρέµβασης µέσω web κατά την on line παρακολούθηση των Σ Σελίδα 2 από 47

3 On line υπηρεσία ψηφιακής οπτικοακουστικής µετάδοσης και αποθήκευσης των δηµόσιων θεαµάτων, εικαστικών δρωµένων, πολιτιστικών εκδηλώσεων κα µέσω διαδικτύου C13. Εµφάνιση ιστορικού συναλλαγών του δηµότη µε ειδική ική ανάλυση CRM36 C14. ηµιουργία λογισµικού διαλειτουργικότητας αναβαθµίζοντας και επιταχύνοντας-προς προς όφελος του πολίτη- την επικοινωνία των εσωτερικών υπηρεσιών µε άλλους φορείς C15. Εύρεση εργασίας C16. Ανάπτυξη ελεύθερου λογισµικού GIS για τη δηµιουργία γέφυρας µε το λογισµικό των Google maps που θα προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής και προβολής σηµείων C17. Ενοποίησης των portal των υπό συνένωση ήµων κατά την υλοποίηση του Καλλικράτη και ενσωµάτωση τους στην ιστοσελίδα του ήµου έδρας και εγκατάσταση λειτουργικών συστηµάτων εικονικοποίησης C18. Έξυπνου συστήµατος διαχείρισης και παρουσίασης προκηρύξεων διαγωνισµών C19. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά εξοπλισµού C20. Εκπαίδευση και πιλοτική λειτουργία C21. ράσεις ευαισθητοποίησης C22. Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς C22.1 Πληροφοριακό Σύστηµα C Εξοπλισµός C Έτοιµο Λογισµικό C Εφαρµογή/ές C Υπηρεσίες C Άλλες δαπάνες C22.2 Εκπαίδευση χρηστών C22.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς ς Έργου C22.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Συντήρησης Σελίδα 3 από 47

4 ΜΕΡΟΣ C: : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1. Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: Τον ήµο Αρχανών Αστερουσίων ιέυθυνση. Εγγυητική επιστολή µας υπ αριθµ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθµός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθµός...τκ β).. οδός... αριθµός...τκ γ).. οδός... αριθµός...τκ µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και µέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού).. µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συµπληρώνετε τον προϋπολογισµό µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύµφωνα µε τη µε αριθµό... ιακήρυξή σας. Σελίδα 4 από 47

5 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει µέχρι και την (Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο ηµόσιο, στα Ν.Π... και στα Ν.Π.Ι.., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) Σελίδα 5 από 47

6 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: Τον ήµο Αρχανών Αστερουσίων Εγγυητική επιστολή µας υπ αριθµ... για γ ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό... που αφορά στο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού). µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύµφωνα µε τη µε αριθµό... ιακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 6 από 47

7 Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο ηµόσιο, στα Ν.Π... και στα Ν.Π.Ι.., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) Σελίδα 7 από 47

8 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ήµο Αρχανών Αστερουσίων Εγγυητική επιστολή µας υπ αριθµ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συµβατικής αξίας µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ευρώ σύµφωνα µε τη σύµβαση µε αριθµό...και τη ιακήρυξή σας µε αριθµό., στο πλαίσιο του διαγωνισµού της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού). για εκτέλεση του έργου (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και µέχρι του ποσού των ευρώ (συµπληρώνετε το Σελίδα 8 από 47

9 ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριµένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόµαστε σε εφαρµογή των σχετικών άρθρων του Κανονισµού Προµηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) Σελίδα 9 από 47

10 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ήµο Αρχανών Αστερουσίων Εγγυητική επιστολή µας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ... (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό που αφορά. συνολικής αξίας. σύµφωνα µε τη µε αριθµό. ιακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σελίδα 10 από 47

11 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο ηµόσιο, στα Ν.Π... και στα Ν.Π.Ι.., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) Σελίδα 11 από 47

12 C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ήµο Αρχανών Αστερουσίων Εγγυητική επιστολή µας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ...(συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό... που αφορά... συνολικής αξίας..., σύµφωνα µε τη µε αριθµό ιακήρυξή της ΑναθέτουσαΑρχή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 12 από 47

13 Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο ηµόσιο, στα Ν.Π... και στα Ν.Π.Ι.., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) Σελίδα 13 από 47

14 C2. Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Πατρώνυµο: Όνοµα: Μητρώνυµο: Ηµεροµηνία Γέννησης: / / Τόπος Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: ιεύθυνση Κατοικίας: ΕΚΠΑΙ ΕΥ Όνοµα Ιδρύµατος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ηµεροµηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόµενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήµα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότη ς Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος ΑΜ (από έως) 2 / / - / / 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 14 από 47

15 / / - / / / / - / / Σελίδα 15 από 47

16 C3. Πίνακες Συµµόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης µε την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδοµένων. C3.1 Καθορισµός µεθοδολογίας υλοποίησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Προσδιορισµός των ιδιαίτερων αναγκών του κάθε ήµου. ιερεύνηση των ζητηµάτων της αναβάθµισης των υπηρεσιών στα περιβάλλοντα των ΟΤΑ υνατότητες συµµόρφωσης µε το ΦΕΚ 2147/26/9/2011. Β Μελέτη για τις τεχνολογικές υποδοµές και τις διαδικασίες που υποστηρίζουν τις προς ανάπτυξη εφαρµογές κάθε ήµου. Οι προτεινόµενες λύσεις συµφωνούν µε την υφιστάµενη κατάσταση κάθε ήµου. Μεθοδολογία υλοποίησης των προς αναβάθµιση εφαρµογών κάθε ήµου. Μεθοδολογία υλοποίησης των νέων εφαρµογών κάθε ήµου. Περιγραφή των επιπέδων αρχιτεκτονικής καθώς και των υποσυστηµάτων που αυτά υποστηρίζουν για νέες και προς αναβάθµιση υπηρεσίες κάθε ήµου. Χρήση λογισµικού εφαρµογών ανοικτού κώδικα. Ανάπτυξη κοινής δοµής λογισµικού η οποία θα εγκατασταθεί παράλληλα σε όλους τους συµµετέχοντες ήµους. Για ειδικές απαιτήσεις λειτουργικότητας προβλέπονται, υπηρεσίες παραµετροποίησης. Υποστήριξη κεντρικοποιηµένη εγκατάσταση σε πολλαπλές εικονικές µηχανές. Η συνολική αρχιτεκτονική της προτεινόµενης λύσης και όλα τα υποστηριζόµενα επίπεδα θα παρουσιάζονται σε αναλυτικό διάγραµµα συνοδευόµενο από την αντίστοιχη περιγραφή για κάθε ήµο. υνατότητα δυναµικής ικανοποίησης των απαιτήσεων τόσο χρήσης όσο και επέκτασης χωρίς διακοπή της κανονικής λειτουργίας του συστήµατος. NAI Σελίδα 16 από 47

17 Κατάλογος µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά (υλικό-h/w, λογισµικό συστήµατος-system S/W, κ.λπ.) του εξοπλισµού που υποστηρίζει το κάθε επίπεδο. Αναφέρονται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά (το σύνολο των εφαρµογών που εκτελούνται) των υπηρεσιών που παρέχει το κάθε επίπεδο. Τρόπος υλοποίησης για τη δικτυακή διασύνδεση κάθε επιπέδου. Η προτεινόµενη από τον Ανάδοχο αρχιτεκτονική, δεν προϋποθέτει ή απαιτεί παρεµβάσεις/ρυθµίσεις στην υποδοµή των συνεργαζόµενων φορέων της πράξης πέραν αυτών για τη διασύνδεση και παραµετροποίηση του προσφερόµενου εξοπλισµού. Σε περίπτωση που απαιτηθεί αυτό, οι εργασίες επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. Συµµόρφωση µε τις Οδηγίες για την Προσβασιµότητα του Περιεχοµένου του Ιστού έκδοση 2.0 (WCAG 2.0), σε Επίπεδο προσβασιµότητας «ΑΑ» Συµµόρφωση µε τις Οδηγίες για Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού Παγκοσµίου Ιστού (Mobile Web Best Practices 1.0) της Κοινοπραξίας του W3C C3.2 Προώθηση πληροφοριών και διάχυση γνώσης προς τον δηµότη Μεθοδολογία προώθησης γνώσης προς το δηµότη. Μεθοδολογία συγκέντρωσης πληροφοριών ιασύνδεση υφιστάµενων και νέων συστηµάτων C3.3 Πιστοποίηση χρήστη Ανώτερου βαθµού Μεθοδολογία οργάνωσης και διαχείρισης της πληροφορίας Επεξεργασία, συσχέτιση και προβολή δεδοµένων- πληροφορίας Εξατοµικευµένες και προσωποποιηµένες περιπτώσεις χρηστών µε ειδικό προφίλ που θα παραµετροποιείται ανάλογα µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους. ηµιουργία κοινοτήτων χρηστών κοινών ενδιαφερόντων Σελίδα 17 από 47

18 χαρακτηριστικών ή αναγκών. Κατάταξη των ενδιαφερόµενων δηµοτών σε διάφορες κατηγορίες χρηστών µε εξειδικευµένες απαιτήσεις περιεχοµένου ή σε αντίστοιχες οµάδες χρηστών µε ειδικά χαρακτηριστικά Κατηγοριοποίηση µε την προσφορά και συµπλήρωση διευρυµένων ερωτηµατολογίων. Κατηγοριοποίηση µε την εγγραφή των χρηστών σε ειδικές λίστες που θα συντάσσει η ηµοτική Αρχή. υνατότητα συνεργασίας µε υπηρεσίες LDAP για την κεντρική ταυτοποίηση χρηστών. Επιλογή ενηµέρωσης µεταξύ των κατηγοριών του περιεχοµένου του ήµου για την ενηµέρωσή του χρήστη Ενηµέρωση του χρήστη κάθε φορά που προστίθεται ή ενηµερώνεται σχετικό περιεχόµενο στο πληροφοριακό σύστηµα του ήµου. Επιλογή µεταξύ των οµάδων χρηστών που θα έχει ορίσει ο ήµος. Ενηµέρωση του χρήστη κάθε φορά που ο ήµος προσθέτει περιεχόµενο στο πληροφοριακό του σύστηµα και αφορά στην οµάδα (ή οµάδες) επιλογής του. Επιλογή µεταξύ των κατηγοριών της προσφοράς εργασίας. Επιλογές ενηµέρωσης για τα forum συζητήσεων. Επιλογή για ενηµέρωσης µεταξύ των µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και των SMS Επιλογή συχνότητας αποστολής των µηνυµάτων ενηµέρωσης ανεξάρτητα καναλιού επικοινωνίας. C4. Προώθηση καινοτόµων πρωτοβουλιών του δήµου προς τον πολίτη Μεθοδολογία διαχείρισης πληροφορίας υφιστάµενης κατάστασης. Υλοποίηση µικρών δικτυακών τόπων (microsites). Οι µικροί δικτυακοί τόποι (microsites) συνεργάζονται και αυτοτροφοδοτούνται από το Σελίδα 18 από 47

19 περιεχόµενο του CMS. Η οργάνωση και διαχείριση του περιεχοµένου θα γίνεται µέσα από το υπάρχον του CMS του ήµου Οι µικροί δικτυακοί τόποι (microsites) θα έχουν διαφορετική εµφάνιση από τη κεντρική σελίδα. Υπηρεσίες Πληροφόρησης Πρόσβαση στις παρακάτω συλλογές πληροφορίας. Πολιτισµική πληροφόρηση που θα αφορά στην πολιτιστική ζωή του ήµου Οικολογική πληροφόρηση που θα αφορά σε θέµατα οικολογικής σηµασίας Οικονοµική και αναπτυξιακή πληροφόρηση Πληροφορίες για όλες τις διοικητικές διαδικασίες Ειδική ενηµέρωση σε θέµατα ειδικού, µαζικού ενδιαφέροντος. Επιλεκτική αποστολή των παραπάνω µέσω newsletter. Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ανάπτυξη υπηρεσιών επικοινωνίας. C5. Παροχή Προσωποποιηµένων πληροφοριών στον δηµότη µε άντληση πληροφοριών από τη βάση δεδοµένων της πιστοποίησης χρήστη και αποστολή προσωπικού newsletter Μεθοδολογία συσχέτισης δεδοµένων.,. Οργάνωση και προβολή δεδοµένων Οργάνωση και διαχείριση προσωπικών πληροφοριών. Συλλογή και οργάνωση προσωποποιηµένης πληροφορίας. Αποθήκευση και διάθεση προσωποποιηµένης πληροφορίας. Άντληση και διασταύρωση δεδοµένων από υφιστάµενες εφαρµογές αποφάσεων συλλογικών οργάνων, αιτηµάτων πολιτών, εφαρµογών κοινωνικών δικτύων. ιασταύρωση και διάθεση του συνόλου της πληροφορίας. ιασύνδεση µε πληροφοριακά συστήµατα όµορων δήµων. ιασύνδεση µε πληροφοριακά συστήµατα δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων. NAI Σελίδα 19 από 47

20 ιασύνδεσης µε εξωτερικά υπολογιστικά συστήµατα. Αποστολή στον δηµότη προσωποποιηµένης πληροφόρησης. Η προσωποποιηµένη πληροφορία που θα αποστέλλεται στο δηµότη αφορά σε : Θέσεις εργασίας Αθλητικές οργανώσεις ηµιουργία εθελοντικών οµάδων Έργα ΕΗ, ΕΥΑΗ και ΟΤΕ στην περιοχή που κατοικεί ο ηµότης Προγραµµατισµένες διακοπές ΕΗ, ΕΥΑ, ΟΤΕ Πρωτοβουλίες του ήµου Νέα του ήµου Προµήθειες του ήµου σε είδη που ενδιαφέρουν τον πιστοποιηµένο επαγγελµατία Οικονοµικά θέµατα του ηµότη που εκκρεµούν στον ήµο. C6. Φωνητική πύλη εξυπηρέτησης του πολίτη ιασύνδεση υποσυστήµατος µε την υπάρχουσα διαχειριστική εφαρµογή (back office) του ήµου Συσχέτιση και διαχείριση δεδοµένων Το σύστηµα θα εξυπηρετεί δηµότες του ήµου, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες µέσω πιστοποίησης στο σύστηµα. Φωνητική Ενηµέρωση δηµοτών µέσω τηλεφώνου. Φωνητικές αιτήσεις πιστοποιητικών και ενηµέρωση της κατάστασης των αιτήσεων. Φωνητικές αιτήσεις βεβαιώσεων και ενηµέρωση της κατάστασης των αιτήσεων. Φωνητικά αιτήµατα και καταγγελίες δηµοτών και ενηµέρωση για την κατάσταση των αιτηµάτων \ καταγγελιών. Φωνητική Συµµετοχή σε δηµοσκοπήσεις µέσω τηλεφώνου και ενηµέρωση για την τρέχουσα κατάσταση της δηµοσκόπησης. Σελίδα 20 από 47

21 Το σύστηµα θα εξυπηρετεί εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους του ήµου, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες µέσω πιστοποίησης στο σύστηµα. Φωνητικές αιτήσεις και ερωτήσεις για εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους. Αποθήκευση φωνητικών αιτήσεων \ ερωτήσεων για εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους. Αποστολή των αιτήσεων \ ερωτήσεων σε αρµόδιους υπαλλήλους. Πολυγλωσσικές (Αγγλικά, Ελληνικά) ψηφιακές υπηρεσίες και πληροφόρηση µέσω τηλεφώνου Λειτουργικότητα Το σύστηµα θα εξυπηρετεί τον καλούντα µε τις διαθέσιµες υπηρεσίες ανάλογα µε τον αριθµό που κάλεσε. Το σύστηµα θα µπορεί να προωθεί κλήσεις σε υπαλλήλους, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Υποστήριξη διαδραστικότητας του χρήστη µε την εφαρµογή είτε µέσω DTMF είτε µέσω αναγνώρισης οµιλίας Υποστήριξη διαδραστικότητας της εφαρµογής µε τον χρήστη είτε µέσω TTS είτε µέσω προηχογραφηµένων µηνυµάτων Υποστήριξη τεχνολογιών on Demand, SMS on Demand, Fax On Demand για µελλοντική επέκταση υπηρεσιών , Fax, SMS από το φωνητικό σύστηµα. Να περιγραφεί ο τρόπος υποστήριξης των τεχνολογιών αυτών Απαιτείται ολοκληρωµένη καθοδήγηση του καλούντα στα διάφορα µενού της διαλογικής ροής, χωρίς την επιβάρυνση αυτής καθ αυτής της ροής διαλόγου. Να περιγραφεί ο τρόπος υλοποίησης Υποστήριξη HTTP triggers Υποστήριξη δροµολόγησης υπό συνθήκη (time of day, day of week, custom variables, κλπ) Υποστήριξη προσχεδιασµένων workflow µε χρήση HTTP request Να υποστηρίζεται αυτοεξυπηρετούµενη εφαρµογή (integrated self-service application) Να αναφερθεί το λειτουργικό σύστηµα. Να αναφερθούν o κατασκευαστής - σειρά µοντέλο των διακοµιστών που θα φιλοξενούν την πλατφόρµα Σελίδα 21 από 47

22 IVR. Αριθµός προσφερόµενων εξυπηρετητών. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής µοντέλο. Αριθµός Μονάδων. Εξαγωγή στατιστικά και δυνατότητα καταγραφή των κλήσεων. C7. Παροχή νέων διαδικτυακών υπηρεσιών (web ( 2.0) ιασύνδεση υποσυστήµατος µε την υπάρχουσα διαχειριστική εφαρµογή (back office) του ήµου ιαδικασίες επεξεργασίας, δεδοµένων ιαδικασίες συσχέτισης δεδοµένων ιαδικασίες προβολής δεδοµένων Ανάπτυξη λειτουργιών υφιστάµενου συστήµατος.. υνατότητα πρόσκλησης (µέσω αυτοµατοποιηµένων αιτηµάτων) φίλων και συνεργατών τόσο εσωτερικά(εντός της πλατφόρµας) όσο και εσωτερικά (π.χ. µέσω αποστολής ). Παροχή Web 2.0 εργαλείων (blog, wiki, RSS) για την βέλτιστη ηλεκτρονική δικτύωση των χρηστών. υνατότητα διαβαθµισµένης χρήσης και πρόσβασης στις υπηρεσίες ανάλογα µε την οντότητα ή/και την κοινότητα. υνατότητα εκµετάλλευσης χαρακτηριστικών διαβάθµισης οντοτήτων του υφιστάµενου συστήµατος πιστοποίησης χρηστών. υνατότητα δηµιουργίας δηµοσκοπήσεων - ερωτηµατολογίων. Περιγραφή συστήµατος σιωπηρής ανάλυσης, της ρητής γνώµης των πολιτών. Περιγραφή µεθοδολογίας διαχείρισης, αξιολόγησης και εκµετάλλευσης των δεδοµένων που εισάγουν οι χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα. Ιστολόγια (blogs) Περιγραφή διαδικασιών επεξεργασίας, διασύνδεσης και προβολής δεδοµένων, όπου υπάρχει σχετική απαίτηση. ιαβαθµισµένη πρόσβαση. ηµιουργία και συντήρηση δηµόσιου Σελίδα 22 από 47

23 ιστολογίου. ηµοσίευση καταχωρήσεων. Αναζητήσεις καταχωρήσεων. Κατηγοριοποίηση καταχωρήσεων. Έλεγχος καταχωρήσεων. ηµοσίευση πολυµεσικού περιεχοµένου. Wikis Τα δεδοµένα της υπηρεσίας θα είναι ελεύθερα διαθέσιµα. ιασύνδεση υποσυστήµατος µε την υπάρχουσα διαχειριστική εφαρµογή (back office) του ήµου. ιαβαθµισµένη πρόσβαση για ενηµέρωση, δηµιουργία και διαγραφή περιεχοµένου.. ηµοσίευση καταχωρήσεων. Επεξεργασία καταχωρήσεων. Αναζητήσεις καταχωρήσεων. Κατηγοριοποίηση καταχωρήσεων. Έλεγχος καταχωρήσεων από το διαχειριστή. ιαβουλεύσεις ιασύνδεση υποσυστήµατος µε την υπάρχουσα διαχειριστική εφαρµογή (back office) του ήµου. Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήµατος ελεύθερων διαβουλεύσεων υνατότητα ελεύθερης ή διαβαθµισµένης πρόσβασης Παροχή διαδραστικών συµβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε πολίτες (online consulting) Μετάδοση ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού των ανοιχτών διαδικασιών λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής υνατότητα συµµετοχής πιστοποιηµένων χρηστών στις ζωντανές µεταδόσεις.(αµφίδροµη επικοινωνία) ηµοσιοποίηση όλων των δηµόσιων συσκέψεων/ συναντήσεων και των σχετικών δεδοµένων πρακτικών αυτών ωµάτια συζητήσεων (chat-rooms) σε πραγµατικό χρόνο. Σελίδες δηµόσιας συζήτησης. Αναζήτηση βάσει πολλαπλών κριτηρίων. Ηλεκτρονικά συλλογικά Αιτήµατα ιασύνδεση υποσυστήµατος µε την υπάρχουσα διαχειριστική εφαρµογή (back office) του ήµου Υποβολή διαχείριση και δηµοσίευση αιτηµάτων. Σύστηµα συγκέντρωσης Σελίδα 23 από 47

24 ηλεκτρονικών υπογραφών. ιαχείριση δεδοµένων ηλεκτρονικών υπογραφών. ιάκριση κατηγοριοποίηση θεµάτων (ανοικτών, κλειστών, απορριφθέντων κ.α.) Παρακολούθηση εξέλιξης αιτήµατος. Πολυκαναλικοί τρόποι ενηµέρωσης εµπλεκοµένων. Αναζήτηση βάσει πολλαπλών κριτηρίων. Ανάρτηση και Προβολή Πολυµεσικού Υλικού ιασύνδεση υποσυστήµατος µε την υπάρχουσα διαχειριστική εφαρµογή (back office) του ήµου Ανάπτυξη συστήµατος ανάρτησης και προβολής πολυµεσικού υλικού. Μεθοδολογίες βελτίωσης πολυµεσικού υλικού. Προβολή πολυµεσικού υλικό µέσα από το υφιστάµενο CMS Υποστήριξη γνωστών διαδεδοµένων τύπων αρχείων βίντεο Υποστήριξη γνωστών διαδεδοµένων τύπων αρχείων ήχου Υποστήριξη γνωστών διαδεδοµένων τύπων αρχείων εικόνας Έλεγχος διαχειριστή για τη δηµοσίευση αρχείων ιαβαθµισµένη πρόσβαση στο πολυµεσικό υλικό. Κατηγοριοποίηση πολυµεσικού υλικού Αναζήτηση βάσει πολλαπλών κριτηρίων. C8. ηµιουργία κοινοτήτων ειδικών ενδιαφερόντων ηµιουργία ηλεκτρονικών κοινοτήτων ειδικών ενδιαφερόντων. υνατότητα χρήσης κριτηρίων διαβάθµισης υφιστάµενων εφαρµογών. Ηλεκτρονικές λίστες κατηγοριοποίησης. Προσωποποιηµένη πολυκαναλική ενηµέρωση. Σελίδα 24 από 47

25 C9. ηµιουργία ενός online δικτύου για την ενηµέρωση και εξυπηρέτηση των µεταναστών. ιασύνδεση υποσυστήµατος µε την υπάρχουσα διαχειριστική εφαρµογή (back office) του ήµου Πολυγλωσσικές ψηφιακές υπηρεσίες πληροφόρησης στο διαδίκτυο. Η ιαδικτυακή Πύλη θα αποτελείται από διακριτές λειτουργικές περιοχές για την εξυπηρέτηση των συγκεκριµένων οµάδων. Πληροφόρηση για τις διαδικασίες που απαιτούνται και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Χρήση κριτηρίων µέσω των οποίων ο αλλοδαπός θα µπορεί να προσδιορίσει αν είναι δικαιούχος ή όχι της υπηρεσίας που επέλεξε. Πολυγλωσσική πληροφόρηση και παρουσίαση του ήµου και των σχετικών νόµων και διατάξεων. ιασύνδεση των µεταναστών µε την αγορά εργασίας. Προβολή ειδικών θεµάτων εκπαίδευσης και ένταξης των πολιτών στο κοινωνικό περιβάλλον. C10. ιαχειριστικό σύστηµα προβολής έργων τεχνικής υπηρεσίας του ήµου στο διαδίκτυο, µε προβολή σε ψηφιακό χάρτη και ενηµέρωση του πολίτη για το στάδιο υλοποίησης τους ιαδικασίες επεξεργασίας, διασύνδεσης µε το υπάρχον σύστηµα και προβολής δεδοµένων. Να αναφερθεί το όνοµα, η έκδοση και η χρονολογία διάθεσης του Σελίδα 25 από 47

26 προσφερόµενου λογισµικού. Να τεκµηριωθεί η διασύνδεση του µε το portal Το λογισµικό θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των προδιαγραφόµενης λειτουργικότητας σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα της προκήρυξης Ανάπτυξη κατάλληλων web services για άντληση δεδοµένων, από τις εφαρµογές διαχείρισης και παρακολούθησης έργων και δράσεων των ήµων. Πρόσβαση στα δεδοµένα ανάλογα µε τη διαβάθµιση του χρήστη, χωρίς την εµπλοκή πλήθους υπαλλήλων Προβολή των δεδοµένων των έργων σε δορυφορικούς χάρτες (τύπου Google maps) υνατότητα προβολής στον χάρτη έργων βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων (π.χ. δρόµοι, κτίρια κ.α.) C11. Σύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων πολιτών προς την τεχνική υπηρεσία. υνατότητα αποτύπωσης σηµείων ενδιαφέροντος παρακολούθησης µέσω δεδοµένων από GPS. υνατότητα αποτύπωσης σηµείων ενδιαφέροντος παρακολούθησης µέσω διανυσµατικών δεδοµένων. υνατότητα κατηγοριοποίησης σηµείων και αποτύπωσης αυτών σε χάρτες. Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων µε πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης και συνδυασµό αυτών ( περιοχή, διάθεση πόρων, συχνότητες και είδη αιτηµάτων κλπ). Συνεργασία µε το σύστηµα πιστοποίησης χρήστη για την πιστότητα στην καταγραφή και αντιµετώπιση αιτηµάτων. Επιλεκτική εκµετάλλευση προσωπικών δεδοµένων για την αξιολόγηση του αιτήµατος. Χρήση διαδραστικού συστήµατος αναφοράς µε εµφανή σηµεία ενδιαφέροντος. ιασύνδεση µε το υπάρχον σύστηµα Σελίδα 26 από 47

27 παρακολούθησης αιτηµάτων πολιτών. Πιστοποιηµένη διεκπεραίωση των αιτηµάτων. Παρακολούθηση της πορείας διεκπεραίωσης. Ενηµέρωση αιτούντα µέσω διαδικτυακής πύλης, SMS, . C12. On line υπηρεσίες ψηφιακής οπτικοακουστικής µετάδοσης των ανοιχτών διαδικασιών λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής και ανάπτυξη συστήµατος παρέµβασης µέσω web κατά την on line παρακολούθηση των Σ Παρακολούθηση συνεδριάσεων των.σ. µέσω του διαδικτύου, µε ζωντανή εικονοροή και ήχο. Παρακολούθηση, κατά απαίτηση µέσω διαδικτύου, των συνεδριάσεων των.σ. (on demand) Η παρακολούθηση γίνεται µέσω του φυλλοµετρητή. Τα βίντεο των ζωντανών µεταδόσεων αποθηκεύονται ώστε να είναι διαθέσιµα για παρακολούθηση µέσω διαδικτύου σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Η εύρεση και παρακολούθηση των συνεδριών των.σ. θα γίνεται µέσω της πλατφόρµας της υπηρεσίας. Εξασφαλίζεται η έγκαιρη και ταυτόχρονη αποστολή ερωτηµάτων του πολίτη προς τη ηµοτική Αρχή και εφ όσον του επιτρέπεται θα µπορεί να συνοµιλεί µε τα µέλη των.σ Ο πολίτης θα έχει την δυνατότητα να στείλει ένα ερώτηµα µέσω και να επικοινωνήσει διαδραστικά µε την γραµµατεία των.σ Ο πολίτης θα έχει την δυνατότητα να ανοίξει ένα δίαυλο επικοινωνίας (chat) και να επικοινωνήσει διαδραστικά µε την γραµµατεία των.σ Σ Η Σελίδα 27 από 47

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153,252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 303.500,37 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 4/2014 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 2 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 3 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός: 1.948.020,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΡΟΣ Γ Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου Προϋπολογισμός: 499.770,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια :12 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 325.203,25 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 400.000

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού και βελτίωση επέκταση δικτυακών υποδομών του ΥΠΕΞ και των Αρχών Εξωτερικού» Αναθέτουσα Αρχή: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου και της μηχανογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα