ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή Τηλέφωνο : FAX : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύει, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής για την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας καθώς και ειδών ευπρεπισμού των Παιδικών Κατασκηνώσεων Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2015, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού ,10 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του υπουργείου για την κατασκήνωση. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος επί της οδού Λ. Μαραθώνος 104, 1ος όροφος (πλησίον του τμήματος προμηθειών), από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού (της παρ. 3 του άρθρου 46 της Υπ. Απόφασης 11389/1993 όπως ισχύει), την 22 Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. έως ώρα 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών). Μετά τις 10:30 π.μ. καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν κατά την ημερομηνία αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την 29 Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα όπως παραπάνω στον ίδιο χώρο. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα επαναληπτική ημερομηνία ή αν κατά την ημερομηνία αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την 6 Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα όπως παραπάνω στον ίδιο χώρο. Επίσης δύναται οι προσφορές να σταλούν ταχυδρομικά ή δι άλλου τρόπου αρκεί να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου μια ημέρα πριν και να έχουν παραληφθεί από την ανωτέρω αρμόδια επιτροπή ως την ημερομηνία και ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών. Προσφορές που κατατέθηκαν με τους προαναφερθέντες τρόπους εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές. 1

2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το τμήμα προμηθειών στα τηλέφωνα: (Βασταρδή Σοφία), (Κατερέλου Κατερίνα), (Αλεξανδρή Χρυσούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι προσφορές θα υποβληθούν με συμπλήρωση του εντύπου της υπηρεσίας στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται. Θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 2% (δύο) τοις εκατό (%) επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ήτοι 187,58 Ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου ή από το Διαύγεια ή από το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή από τον πίνακα ανακοινώσεων ή από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη στις κ.κ. Σ.Βασταρδή τηλ , Α.Κατερέλου τηλ , Χ.Αλεξανδρή τηλ , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 104- Ν. Μάκρη Ταχ. Κωδ.: Μαραθώνας Αριθ. Πρωτ. ΦΟΡΕΑΣ: 15/06/ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,10 ΕΥΡΩ Πληροφορίες: Βασταρδή Σοφία : Τηλ.: Κατερέλου Αικατερίνη : Τηλ.: ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2015 Αλεξανδρή Χρυσούλα: Τηλ.: Αριθ. Μελέτης: Π8/2015 Fax: Τις ισχύουσες διατάξεις: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Έχοντας λάβει υπόψη 1. Του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., Αριθ /1993 Αποφ. Υπ. Εσ. Φ.Ε.Κ. 185/τ.Β/ /)όπως ισχύει. 2. Του Ν. 3463/2006 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α Του Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α / «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 4. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ., Ν.3463/2006 Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α ). 5. Του Ν. 3548/ Φ.Ε.Κ. 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 6. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α ). 3

4 7. Του N. 3861/ Φ.Ε.Κ. 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 8. Του άρθρου 11 παρ.1 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α / ) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 58 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/ ). 9. Του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 τ.α ) με το οποίο κυρώθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 240/τ. Α της 12/12/2012, σχετική είναι και η εγκύκλιος 3/ Του Ν.4071/2012 και ιδιαίτερα του άρθρου 6 παρ Του Ν.4281/2014 ΦΕΚ 160 τ.α / Το με αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/ έγγραφο «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων» 13. Τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις. 14. Την με αριθ. Π8/2015 ενιαία μελέτη του τμήματος προμηθειών Δ/νσης οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος 15. Την με α.α. 80/ καταχώριση στο Μητρώο Δεσμεύσεων προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους Το πρωτογενές αίτημα του Δήμου που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. με ΑΔΑΜ «15REQ » 17. Την αριθ. 177/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία έλαβε ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος «15REQ » 18. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών για την εύρυθμη λειτουργία της Ε Παιδικής Κατασκήνωσης Προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015, όπως αναφέρονται στην συνημμένη μελέτη του τμήματος προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό , με τίτλο «Προϊόντα καθαρισμού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης με Φ.Π.Α ,10 ΕΥΡΩ. Άρθρο 1ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.1 Το συνολικό κόστος της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί στο ποσόν των ,10, εκ των οποίων 9.378,94 είναι η καθαρή αξία των προμηθευόμενων ειδών και 2.157,16, η δαπάνη για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (23%). Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους Η εν λόγω προμήθεια θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του υπουργείου για την κατασκήνωση. Άρθρο 2ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4

5 2.1 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος επί της οδού Λ. Μαραθώνος 104 1ος όροφος (πλησίον του τμήματος προμηθειών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού (της παρ. 3 του άρθρου 46 της Υπ. Απόφασης 11389/1993 όπως ισχύει), που συγκροτήθηκε με την αριθ. 137/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 ε) του Ν. 3852/2010. Ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 22 Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 έως ώρα 10:30 (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών). Μετά τις 10:30 καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν κατά την ημερομηνία αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την 29 Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα όπως παραπάνω στον ίδιο χώρο. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα επαναληπτική ημερομηνία, ή αν κατά την ημερομηνία αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την 6 Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα όπως παραπάνω στον ίδιο χώρο. 2.2 Επιτρέπεται παράλληλα, προς την ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη επίδοση της προσφοράς και η ταχυδρομική, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κατάθεση των προσφορών (στην ταχ. δ/νση Λ. Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη, Τ.Κ , στο γραφείο πρωτοκόλλου στο ισόγειο, ή στο Τμήμα Προμηθειών 1ος όροφος, του Δήμου Μαραθώνος), οι οποίες μπορούν να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην υπηρεσία με ευθύνη του υποψηφίου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Την ημέρα του διαγωνισμού οι προσφορές θα παραλαμβάνονται απευθείας και μόνο από την επιτροπή του διαγωνισμού την προκαθορισμένη ώρα. Ο εξωτερικός φάκελος της προσφοράς σε κάθε περίπτωση, θα είναι καλά σφραγισμένος και μέσα θα τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα απαραίτητα στοιχεία που ορίζει η παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που κατατέθηκαν με τους προαναφερθέντες τρόπους εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται δεκτές. 2.3 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν στην ανωτέρω διεύθυνση την αλληλογραφία τους ή να καταθέτουν τα ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά στάδιο του διαγωνισμού) που ενδεχομένως ασκήσουν. 2.4 Οι υποψήφιοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το τμήμα προμηθειών στα τηλέφωνα: (Βασταρδή Σοφία), (Κατερέλου Κατερίνα), (Αλεξανδρή Χρυσούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και με την αποστολή στο: 2.5 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και έως δύο ημέρες πριν το διαγωνισμό να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους προφορικά, τηλεφωνικώς, ή γραπτά με την αποστολή στο: ανακοινώνοντας τα στοιχεία τους (επωνυμία, ηλεκτρονική και ταχυδρομική δ/νση, τηλέφωνο, όνομα υπευθύνου) ώστε να λαμβάνουν πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με το διαγωνισμό. 5

6 Άρθρο 3ο ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : 3.1 Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές. 3.2 Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά. 3.3 Συνεταιρισμοί. 3.4 Ενώσεις προμηθευτών. 3.5 Αναλυτικότερα γίνονται δεκτοί: Κάθε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο ή Ένωση ή Συνεταιρισμός, μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα με μία μόνο προσφορά είτε ως μέλος μίας και μόνο Κοινοπραξίας ή Ενωσης και μπορούν να υποβάλλουν κοινή προσφορά, όμως πρέπει να έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. και να έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/ ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν από το νόμο και/ή το καταστατικό τους, δικαίωμα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας σχετικής με την εν λόγω εργασία. Στην περίπτωση των Ενώσεων προμηθευτών δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την υποψήφια Ένωση πριν την υπογραφή της Σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου. Με την υποβολή της προσφοράς τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της προμήθειας που θα αναλάβουν. Ο Ανάδοχος, πρέπει να πληροί υποχρεωτικά τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και επαγγελματικές του ικανότητες. Ειδικότερα, πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση συναφών με τη συγκεκριμένη προμήθεια Συμβάσεων. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει επάρκεια και δεξιότητες για την ανάληψη των αναγκών της προμήθειας. Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα, ο Ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή πριν από κάθε ενέργεια στην οποία προβαίνει και αφορά στην προμήθεια και μόνο όταν έχει την θετική εισήγηση της αναθέτουσας αρχής θα προχωρά στην υλοποίησή της. Ο Aνάδοχος, υποχρεούται να καλύψει οποιαδήποτε άλλη δαπάνη προκύψει και δεν έχει περιγραφεί στην Τεχνική μελέτη της αρμόδιας Υπηρεσίας και αφορά αποκλειστικά και μόνο τις ανάγκες προετοιμασίας οργάνωσης σχεδιασμού και αναπαραγωγής των παραδοτέων της προμήθειας. Κατά την υλοποίηση του αντικειμένου, ο ανάδοχος θα συμμορφώνεται με τις υποδείξεις και τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, ώστε να δημιουργηθούν τα τελικά δείγματα. 6

7 Άρθρο 4ο ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 4.1 Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται από την Διακήρυξη και τα οποία έχουν εκδοθεί από τις Υπηρεσίες και τους φορείς (της περίπτωσης α, παράγ. 2 του άρθρ. 1 του Ν. 4250/2014) όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω, υποβάλλονται είτε σε πρωτότυπο είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους (κατ' επιλογή του διαγωνιζόμενου). 4.2 Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες και οι φορείς της περίπτωσης α, παράγ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 είναι το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα και οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. 4.3 Ειδικά, τα ιδιωτικά έγγραφα, υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από Υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α, παράγ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (κατ' επιλογή του διαγωνιζόμενου) Επίσης, έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές Αρχές, υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές Αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο (κατ' επιλογή του διαγωνιζόμενου). 4.5 Αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρους κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κώδικα Δικηγόρων, πρέπει να φέρουν το ειδικό ένσημο που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. 4.6 Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας των ελληνικών Αρχών υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή σε ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε εκτύπωση από την σχετική ιστοσελίδα του taxis net. Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών γίνονται δεκτά ως ακριβή φωτοαντίγραφα. 4.7 Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες, στις οποίες εφαρμόζεται η Σύμβαση της Χάγης του 1961 (κυρωθείσα στην Ελλάδα με το Ν 1497/84), πρέπει να φέρουν τη σχετική επισημείωση - «Apostile» επί του σώματος του εγγράφου ή σε πρόθεμα. 4.8 Διευκρινίζεται ότι οι εγγυητικές επιστολές ανεξαρτήτως του εκδότη αυτών δεδομένου ότι ενσωματώνουν απαίτηση απορρέουσα από την ενοχική σχέση μεταξύ του παρέχοντος την εγγύηση και του υπέρ ου η εγγύηση, κατατίθενται πρωτότυπες, ώστε να καθίσταται εφικτή η κατάπτωση και είσπραξη του ποσού της εγγύησης στις περιπτώσεις που ορίζουν ο νόμος και η παρούσα. 7

8 4.9 Τα αντίγραφα των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση. Άρθρο 5ο ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 5.1 Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να είναι πρωτότυπες, να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να έχουν νομίμως υπογραφεί από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Διευκρινίζεται ότι σε όλες τις υπεύθυνες δηλώσεις της παρούσας δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 5.2 Όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσημη δήλωση που γίνεται από την συμμετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης. 5.3 Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται: από το φυσικό πρόσωπο σε περίπτωση φυσικού προσώπου (ατομικής επιχείρησης), ή από τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), από τον πρόεδρο και τον διευθύνων σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση συνεταιρισμού, από τον νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν διοίκηση σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης φυσικά πρόσωπα. Άρθρο 6ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει μαζί με την προσφορά του σε δύο αντίγραφα επί ποινή αποκλεισμού : 6.1 ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ α. Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 4 (παρ. 4.8) της παρούσας Διακήρυξης β. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παρ. 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στον Ν. 3316/05. γ. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή διαδικασία 8

9 εξυγίανσης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία ή άλλη ανάλογη κατάσταση, που προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) όλων των υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (εφόσον απασχολούν) συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη και ανάλογο πιστοποιητικό ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό, τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και (δ) εκδίδονται με βάση στην ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. ε. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προκειμένου να γίνει αποδεκτό θα πρέπει να ισχύει κατά την ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών. στ. Εξουσιοδότηση ή βεβαίωση εκπροσώπησης (βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο) υποβάλλουν οι προμηθευτές, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους. Προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. ζ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων και συμφωνιών της παρούσας διακήρυξης, των τεχνικών περιγραφών και των σχετικών με αυτά διατάξεων και νόμων και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. η. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία να δηλώνεται ότι: - η επιχείρησή του δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας, - δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της επιχείρησής του από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. - Δεν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. - Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα. - Είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών του εν γένει προς το δημόσιο τομέα. 9

10 θ. Κατάσταση φορέων του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή επιχειρήσεων του Ιδιωτικού τομέα στους οποίους οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν αναλάβει παρόμοιες προμήθειες κατά την τελευταία πενταετία, η οποία θα συνοδεύεται από ανάλογες βεβαιώσεις των φορέων αυτών, ή αντίγραφα εκδοθέντων προς αυτούς παραστατικών όπως τιμολόγια, αποδείξεις κ.λ.π. με τα οποία θα αποδεικνύεται η εμπειρία υλοποίησης παρόμοιων προμηθειών. ι. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται το προσωπικό της επιχείρησής του (εφόσον απασχολεί προσωπικό) και οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένο συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη. ια. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία να δηλώνει ότι η προσφορά δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή εφόσον έχει αποκλίσεις να τις αναφέρει ρητά, να τις περιγράφει και να τις αιτιολογεί προκειμένου να αξιολογηθούν από την επιτροπή. ιβ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται: - Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερος από τον ζητούμενο στο άρθρο 10 (τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού). - Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ελευθέρων και έτοιμων προς χρήση σε χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος κατόπιν της εκάστοτε παραγγελίας, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερος από τον ζητούμενο. - Ότι θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιάσουν ελαττώματα, ή δεν θα πληρούν τις απαιτήσεις της υπηρεσίας σύμφωνα με τη σχετική μελέτη καθώς και τους χρόνους που αναλαμβάνει να τα πραγματοποιήσει. ιγ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται: - Ότι τα προς προμήθεια είδη που κατασκευάζονται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύμβασης είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της αναθέτουσας αρχής και θα παραδοθούν σε αυτή στο σύνολό τους. - Ότι ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να κρατά αντίγραφα αυτών ούτε να τα χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς από αυτούς της σύμβασης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής - Ότι ο ανάδοχος δεν θα αποκαλύπτει ούτε θα κοινοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες στοιχεία και έγγραφα που του δόθηκαν ή ο ίδιος ανακάλυψε, κατά την υλοποίηση της προμήθειας και υποχρεούται να μεριμνά ώστε και το προσωπικό του και οποιοσδήποτε συνεργάζεται με αυτόν να τηρούν τις ανωτέρω υποχρεώσεις. ιδ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, για τον τόπο του εργοστασίου παραγωγής κατά περίπτωση και ότι ο ανάδοχος διαθέτει ή θα διαθέσει τους αναγκαίους πόρους για την πραγματοποίηση της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση/Κοινοπραξία, η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 θα πρέπει να υποβάλλεται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση/Κοινοπραξία 6.2 ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 10

11 Τα ως άνω δικαιολογητικά των Ελλήνων πολιτών αλλά με έκδοση από τη χώρα εγκατάστασής τους. Για τις χώρες της Ε.Ε. ισχύει το άρθρο 7 παρ.1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 6.3 ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ. Όλα τα ως άνω πλην του ανωτέρω β. σχετικού 6.4 ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. Όλα τα ως άνω και επιπλέον βεβαίωση ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 6.5 ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ). Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 6.6 Η μη προσκόμιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος. Επίσης θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζομένων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Επιπλέον, αν τα παραπάνω στοιχεία δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν, ή δεν είναι έγκυρα, ή είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Άρθρο 7ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7.1 Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό) επί της καθαρής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) δηλ. της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι 187, Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει πέντε (5) μήνες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Ο δε εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση της ισχύος της μετά από απλό έγγραφο της υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να σταλεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 7.3 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής σε κάθε νόμιμη περίπτωση ήτοι αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ή αν παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά με τα ζητούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται τους αντίστοιχους όρους της παρούσας, ή δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης. 7.4 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την προσκόμιση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 11

12 υπογραφή της σύμβασης. Στους λοιπούς προσφέροντες επιστρέφεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 7.5 Η εγγύηση θα έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, ή σε περίπτωση που είναι γραμμένη σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. 7.6 Η εγγύηση θα εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 7.7 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα: ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Μαραθώνος, τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει, την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται, τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία του διαγωνισμού. 7.8 Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία λήξης της ισχύος της, ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως, ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ενημερωθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 7.9 Επίσης θα πρέπει να αναφέρει ότι ισχύει και σε ενδεχόμενους επαναληπτικούς διαγωνισμούς της παρούσας διακήρυξης Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταθέσει την εγγυητική συμμετοχής εμπρόθεσμα με την προσφορά του. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη Υπενθυμίζεται ότι οι εγγυητικές επιστολές κατατίθενται πρωτότυπες, ώστε να καθίσταται εφικτή η κατάπτωση και είσπραξη του ποσού της εγγύησης στις περιπτώσεις που ορίζουν ο νόμος και η παρούσα. Άρθρο 8ο ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 8.1 Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο των ειδών και θα υποβληθούν με συμπλήρωση του εντύπου της υπηρεσίας (Παράρτημα Β της παρούσας). Οι προσφερόμενες τιμές αναγράφονται αριθμητικώς στα ανάλογα πεδία του εντύπου της υπηρεσίας και η συνολική προσφερόμενη δαπάνη συμπληρώνεται αριθμητικώς και ολογράφως στα 12

13 ανάλογα πεδία. Σε περίπτωση δε διαφοράς υπερισχύουν οι ολογράφως αναγραφόμενες τιμές. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δε θα γίνονται δεκτές. 8.2 Με ποινή να μην γίνουν δεκτές οι προσφορές θα υποβληθούν σε δύο αντίγραφα (ή πρωτότυπο και αντίγραφο), στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε καλά σφραγισμένο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο (μια οντότητα συσκευασίας), ο οποίος θα περιλαμβάνει τρεις επί μέρους καλά σφραγισμένους υποφακέλους με τα παρακάτω στοιχεία 8.4, 8.5, Στον ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς οι εξής ενδείξεις: α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την προμήθεια όπως αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και ο τίτλος της προμήθειας ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. αριθμός τηλεφώνου ηλεκτρονική διεύθυνση.) Ο ΚΥΡΙΩΣ φάκελος περιλαμβάνει τους εξής επί μέρους υποφακέλους : 8.4 όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία περιγράφονται στο άρθρο 6 και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής του άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης σε πρωτότυπο και αντίγραφο κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ, ή σε ξεχωριστό υποφάκελο, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα απώλειάς τους. Αυτός ο τόμος ή ντοσιέ ή υποφάκελος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», με κεφαλαία γράμματα. β. Τον πλήρη τίτλο του Δήμου γ. Τον αριθμό της διακήρυξης και τον τίτλο της προμήθειας δ. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε. Τα στοιχεία του αποστολέα 8.5 την τεχνική προσφορά σε πρωτότυπο και αντίγραφο που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 1. Τεχνική Περιγραφή των προσφερόμενων ειδών (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης). Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να περιγράφει λεπτομερώς όλα ανεξαιρέτως τα προσφερόμενα είδη και να αναφέρεται σε ένα προς ένα τα στοιχεία των προδιαγραφών της διακήρυξης. 2. Κατασκευαστικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ (εργοστάσιο κατασκευής υλικών, χώρα προέλευσης ή τόπο εγκατάστασής του). 3. Έντυπα, φωτογραφίες, σχέδια, προσπέκτους κλπ. (εφόσον υπάρχουν). Ο υποφάκελος αυτός θα φέρει ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τις ενδείξεις : α. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με κεφαλαία γράμματα β. Τον πλήρη τίτλο του Δήμου γ. Τον αριθμό της διακήρυξης και τον τίτλο της προμήθειας δ. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε. Τα στοιχεία του αποστολέα 13

14 8.6 την οικονομική προσφορά σε πρωτότυπο και αντίγραφο που θα περιλαμβάνει την προσφορά του διαγωνιζόμενου για το κάθε είδος σε ευρώ. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση για την παράδοση του προϊόντος στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α. ο οποίος θα αναφέρεται ξεχωριστά. Η οικονομική προσφορά που θα υποβληθεί θα είναι σύμφωνη με το έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, συνημμένο στο παράρτημα Β της παρούσας, στο οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί η προσφερόμενη συνολική τιμή (με Φ.Π.Α.) αριθμητικώς και ολογράφως στα αντίστοιχα πεδία. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ αριθμητικής τιμής και τιμής ολογράφως, ισχύει το ολογράφως. Ο υποφάκελος αυτός θα φέρει ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τις ενδείξεις : α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β. Τον πλήρη τίτλο του Δήμου γ. Τον αριθμό της διακήρυξης και τον τίτλο της προμήθειας δ. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε. Τα στοιχεία του αποστολέα 8.7 Σε περίπτωση που ο προσφέρων διαφωνεί με κάποιους όρους της διακήρυξης, πρέπει στην προσφορά του ρητά να αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται και να αναφέρει τους όρους που είναι διαφορετικοί από αυτούς της διακήρυξης προκειμένου να αξιολογηθούν. 8.8 Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές ή αφορούν μέρος της ποσότητας των ζητούμενων αγαθών δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 8.9 Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τους διαγωνιζόμενους δεν επιτρέπεται. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες Επιτρέπεται παράλληλα, προς την ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη επίδοση της προσφοράς και η ταχυδρομική, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κατάθεση των προσφορών στην ταχ. δ/νση Λ. Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη, Τ.Κ , Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Μαραθώνος, 1ος όροφος, οι οποίες μπορούν να παραλαμβάνονται από το τμήμα προμηθειών με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην υπηρεσία με ευθύνη του υποψηφίου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Ο εξωτερικός φάκελος της προσφοράς σε αυτή την περίπτωση, θα είναι καλά σφραγισμένος και μέσα θα τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα απαραίτητα στοιχεία που ορίζει η παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που θα περιέλθουν στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, θα παραδίδονται απ ευθείας στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού την ώρα του διαγωνισμού και μέχρι την ώρα εκπνοής του που καθορίζεται στην παρούσα, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις υπόλοιπες κατατιθέμενες προσφορές. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή κατατίθενται 14

15 στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να μονογράφεται από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρων διακήρυξης. Διευκρινίσεις γίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται λαμβάνονται υπ όψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν Δείγματα των εντύπων του διαγωνισμού θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων (για να τα δουν) στο τμήμα προμηθειών, ταχ. δ/νση Λ. Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη, Τ.Κ , 1ος όροφος. Άρθρο 9ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 9.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των ενενήντα (120) ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 9.3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα δύο μηνών. 9.4 Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. 9.5 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς. Άρθρο 10ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 10.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής: α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: Στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, εντός του μισού του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την οικονομική επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 15

16 β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν, μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου και διαβιβάζονται αυθημερόν, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διεξάγει τον Διαγωνισμό, στον Πρόεδρο της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Η Αρμόδια Επιτροπή, είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον Διαγωνισμό, με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή. Άρθρο 11ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11.1 Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 2, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και αυτό γράφεται στο πρακτικό της επιτροπής. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς μετά το πέρας του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε πριν από τη λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή Επειδή ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και μονογράφονται δε από όλα τα μέλη της Επιτροπής όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής. Η οικονομική προσφορά παραμένει κλειστή και μονογράφεται από το αρμόδιο όργανο Μετά την καταγραφή όλων των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι μέσα στην αίθουσα του διαγωνισμού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστικά. Η Επιτροπή συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων, αποφασίζει δε γι αυτούς που τυχόν αποκλειστούν έχοντας υπ όψη την παρούσα διακήρυξη και τη σχετική νομοθεσία. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τη Διακήρυξη αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού Στη συνέχεια, δημόσια ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος αποκλεισμού τους και παραδίδονται σε όσους παρευρίσκονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους μαζί με τον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. 16

17 11.5 Ακολούθως συνεχίζει η συνεδρίαση στην οποία παρουσία των διαγωνιζομένων γίνεται πρώτα το άνοιγμα των τεχνικών και εν συνεχεία των οικονομικών προσφορών. Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού θα ελέγξει την πληρότητα των προδιαγραφών των προσφερόμενων ειδών και έχει τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον εκ των συμμετεχόντων λόγω ελλιπών ή τεχνικών στοιχείων που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υπηρεσίας. Οι φάκελοι των Οικονομικών προσφορών των λοιπών προσφερόντων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται σε αυτούς ύστερα από σχετική αίτησή τους Στη συνέχεια κατά τη συνεδρίαση για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί και σε διαφορετική ημέρα και ώρα, (η οποία καθορίζεται και γνωστοποιείται εκ των προτέρων με σχετική πρόσκληση των ενδιαφερομένων που δεν έχουν μέχρι το στάδιο αυτό απορριφθεί) αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και γράφονται οι τιμές στο πρακτικό του διαγωνισμού και ανακοινώνονται μεγαλόφωνα. Η επιτροπή θα επιλέξει τον προμηθευτή, λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά ομάδα Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή ή τις μονογραφές του διαγωνιζόμενου ή που δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται Η Οικονομική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το διαγωνισμό αν κατά την κρίση της δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του Δήμου Στη συνέχεια ακολουθείται η σχετική νόμιμη διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, δηλ. η Οικονομική Επιτροπή θα ανακηρύξει τον Ανάδοχο ή τους Αναδόχους ύστερα από σχετική Γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Ανάδοχος ανακηρύσσεται όποιος από τους συμμετέχοντες προσφέρει την χαμηλότερη τιμή Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου και σε χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών (μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες) από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης) για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης Σε περίπτωση που ο μειοδότης στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας αρνείται ή με κάθε τρόπο αποφεύγει την υπογραφή της σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η εγγύηση συμμετοχής του περιέχεται στο Δήμο χωρίς διαδικασία και γίνεται νέος διαγωνισμός σε βάρος του με τους ίδιους όρους της διακήρυξης με όλες τις συνέπειες που προβλέπει ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από τον Δήμαρχο Ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας και ολοκληρώνεται εντός ενός (1) έτους. 17

18 Άρθρο 12ο ΤΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 12.1 Η προσφερόμενη συνολική τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ ( ). Δεν αναπροσαρμόζεται ούτε αναθεωρείται σε καμία περίπτωση Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, φόρο εισοδήματος σε ποσοστό 4%, κράτηση σε ποσοστό 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με το κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο, καθώς και με κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Οι κρατήσεις υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας (δηλ. στο καθαρό ποσό χωρίς ΦΠΑ) Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται με τη δαπάνη ενδεχόμενης επαναληπτικής δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον τύπο Οι τιμές προσφοράς είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια των συμβατικών υποχρεώσεων και για κανένα λόγο ή αιτία δεν δικαιούται ο ανάδοχοςπρομηθευτής να τις αναπροσαρμόσει. Άρθρο 13ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 13.1 Πριν, ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% (πέντε τοις εκατό) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος καθυστερεί την έγκαιρη περάτωση της εν λόγω προμήθειας, παρέχεται το δικαίωμα στο Δήμο να καταγγείλει την Σύμβαση χωρίς να διατηρεί ο Ανάδοχος οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης εκ του λόγου αυτού Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε λόγω ανωτέρας βίας, η προθεσμία για την περαίωση της προμήθειας θα παρατείνεται για όσο χρόνο διαρκεί το εμπόδιο, είτε λόγω υπαιτιότητας του Δήμου, είτε λόγω ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος για την καθυστέρηση αυτή δεν θα δικαιούται καμιά αποζημίωση, καθόσον δεν θα προσφέρει και οποιαδήποτε προμήθεια Εάν ο Ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην τασσόμενη συμβατική υποχρέωση και μετά από πρόσκληση συμμόρφωσης του Δημάρχου εντός είκοσι (20) ημερών δεν συμμορφωθεί, τότε κηρύσσεται έκπτωτος με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ο Ανάδοχος, ευθύνεται προσωπικώς, αυτός μόνον, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του Δήμου, για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της Συμβάσεως ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στον ίδιο, στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή και σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Όλα τα έξοδα (προσωπικό, οχήματα, μηχανήματα, εργαλεία, 18

19 υλικά κ.λ.π) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της προμήθειας, βαρύνουν τον Ανάδοχο Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που αφορούν την ανωτέρω προμήθεια, στην Αναθέτουσα Αρχή Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο, αποζημίωση για κάθε θετική ζημία που υπέστη. Σε κάθε περίπτωση η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί στον Ανάδοχο στο πλαίσιο της προμήθειας Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο 7 της παρούσας όροι εκτός του χρόνου ισχύος και των παραγράφων 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.9 και Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης πλέον δύο (2) μήνες ήτοι 14 μήνες συνολικά. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. Διευκρινίζεται ότι οι εγγυητικές επιστολές κατατίθενται πρωτότυπες, ώστε να καθίσταται εφικτή η κατάπτωση και είσπραξη του ποσού της εγγύησης στις περιπτώσεις που ορίζουν ο νόμος και η παρούσα. Άρθρο 14ο ΓΛΩΣΣΑ Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής καθώς και κάθε έγγραφο της υπηρεσίας θα έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση εκτός από τα προσπέκτους που μπορεί να κατατίθενται και στην Αγγλική. Αποδεκτή διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα. Άρθρο 15ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15.1 Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνεται κατά την τμηματική παράδοση των υπό προμήθεια ειδών για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου με την έκδοση ισόποσου, κατά περίπτωση, τιμολογίου και του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος, πληρωτέου από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου κατόπιν υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών μετά από πιστοποίηση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής Σε περίπτωση που η πληρωμή του Συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής από αυτήν του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 19

20 εμπορικές συναλλαγές), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Συμβασιούχο. Άρθρο 16ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συμβατικά στοιχεία του έργου με τη σειρά που ισχύουν είναι: α) Η Διακήρυξη β) Το Τιμολόγιο προσφοράς γ) Ο Προϋπολογισμός προσφοράς δ) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ε) Η Τεχνική περιγραφή Άρθρο 17ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 17.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από τον Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αυτής, η όποια θα είναι ίση προς πέντε τοις εκατό (5%) επί του καθαρού συμβατικού ποσού (αξία χωρίς τον Φ.Π.Α.) Συγκεκριμένα μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο (οικονομική επιτροπή), ο προμηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή της σύμβασης Η σύμβαση καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία και συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του προμηθευτή που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: Τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της. Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους. Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα. Τις συμφωνηθείσες τιμές. Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. Τον τρόπο παράδοσης παραλαβής. Τον τρόπο πληρωμής. Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισμού. Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών. 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα