ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ. ÅéêïíïãñÜöçóç Íáôáëßá Êáðáôóïýëéá ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ. Ç ÐÑÙÔÇ ÌÏÕ ÌÕÈÏËÏÃÉÁ Á éëëýáò êáé êôïñáò

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ. ÅéêïíïãñÜöçóç Íáôáëßá Êáðáôóïýëéá ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ. Ç ÐÑÙÔÇ ÌÏÕ ÌÕÈÏËÏÃÉÁ Á éëëýáò êáé êôïñáò"

Transcript

1 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ Ç ÐÑÙÔÇ ÌÏÕ ÌÕÈÏËÏÃÉÁ Á éëëýáò êáé êôïñáò Êåßìåíï: Ößëéððïò ÌáíäçëáñÜò ÅðéìÝëåéá êåéìýíïõ: ÑÜíéá Æùßäç ÅéêïíïãñÜöçóç: Íáôáëßá Êáðáôóïýëéá Äéüñèùóç: Áíôùíßá Êéëåóóïðïýëïõ 2009, Åêäüóåéò ÊõñéÜêïò Ðáðáäüðïõëïò Á.Å., Ößëéððïò ÌáíäçëáñÜò Τρωικός Πόλεμος Μέρος γ ÅéêïíïãñÜöçóç Íáôáëßá Êáðáôóïýëéá EKÄÏÓÅÉÓ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ Êáðïäéóôñßïõ 9, Ìåôáìüñöùóç ÁôôéêÞò, ôçë.: e-mai l: ÂÉÂËÉÏÐÙËÅÉO Ìáóóáëßáò 14, ÁèÞíá, ôçë.: ISBN ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

2 Ï Ýíáò Þôáí ôùí Á áéþí ï ðéï ôñáíüò ðïëåìéóôþò, ôá üðëá üôáí Ýðéáíå, äåí ôïõ âãáéíå êáíåßò. Ï Üëëïò Þôáíå ôïõ Ðñßáìïõ ï ãéïò, ôùí Ôñþùí áíáäåß ôçêå ãåííáßïò áñ çãüò. Óôïí ðüëåìï ôçò Ôñïßáò áèþêáíå êé ïé äõï, ô üíïìü ôïõò, üìùò, åßíáé áêüìá æùíôáíü. Ðïéïé åßíáé ïé äýï ðñùôáãùíéóôýò ôçò éóôïñßáò;

3 ÅííÝá ñüíéá ðïëåìïýí ïé Á áéïß óôçí Ôñïßá, ôï êüóôñï åßíáé Üðáñôï, áìýíïíôáé ì áíäñåßá. Ðñþôïò óôïõò Ôñþåò óôýêåôáé ï êôïñáò óôá ôåß ç, ôç ìáýñç óõëëïãßæåôáé ôçò ðüëçò ôïõ ôçí ôý ç. Ôïí ÁãáìÝìíïíá ïé Á áéïß åêëýîáí áñ çãü, áëëü ôïõ Á éëëýá ô üíïìá óðýñíåé ôïí ðáíéêü. Óôç ìü ç üôáí âãáßíåé ìå ôïõò ãåííáßïõò Ìõñìéäüíåò, îå íüíå ïé áíôßðáëïé ðïëýìïõò êáé êáíüíåò.

4 Ôï äýêáôï ñüíï ï ÁãáìÝìíïíáò êé ï Á éëëýáò ìáëþóáí, ãéá äõï ãõíáßêåò ôï óôñáôüðåäï ôùí Á áéþí áíáóôáôþóáí. ÓêëÜâá ôïõ ÁãáìÝìíïíá Þôáí ç ñõóçßäá, êïðýëá üìïñöç, ãëõêéü, óáí ìéá äñïóïóôáëßäá. O ðáôýñáò ôçò ìéá ìýñá ôïí ÁãáìÝìíïíá æçôü, óôá ðüäéá ðýöôåé êáé ôïí ðñïóêõíü. «Ôçí êüñç ìïõ» ëýåé «Ý ù ìüíç ðáñçãïñéü, äþó ôç ìïõ ðßóù, íá ' åéò ôïõ êüóìïõ ôá êáëü!». «Öýãå, ãýñï! Üóïõ áðü ìðñïóôü ìïõ! Ôçí êüñç óïõ ôç èýëù åãþ ãéá óõíôñïöéü ìïõ».

5 Ï ñýóçò ôïí Áðüëëùíá ôüôå ðáñáêáëåß ôïõò Á áéïýò íá ôéìùñþóåé. Ôï ôüîï ôïõ áñðüæåé åêåßíïò óôç óôéãìþ, áññþóôéåò, èüíáôï ãéá íá óêïñðßóåé. ÅííÝá ìýñåò êñüôçóå åôïýôç ç óõìöïñü, ôï ìüíôç ÊÜë á ñþôçóáí ãéá ôïõ èáíüôïõ ôç óðïñü. «Áéôßá åßíáé» áðüíôçóå «ôïõ ÁãáìÝìíïíá ç óõìðåñéöïñü». Ôüôå ï ÁãáìÝìíïíáò ðßóù óôï ñýóç ôç ñõóçßäá óôýëíåé, ìá ôç óêëüâá ôïõ Á éëëýá, ôç Âñéóçßäá, óôç óêçíþ ôïõ íá ñèåé ðáñáããýëíåé.

6 Óôçí áñ Þ ï Á éëëýáò óêýöôçêå ôïí ÁãáìÝìíïíá íá ôïí óêïôþóåé, ìåãüëç Þôáí ç ðñïóâïëþ êé åß å ðïëý èõìþóåé. ÁëëÜ ìåôü ïñêßóôçêå óôç ìü ç íá ìçí îáíáâãåß, áóðßäá êáé óðáèß íá èüøåé óôç ìáôùìýíç ãç. ÎåèÜññåøáí ïé Ôñþåò ùñßò ôïí Á éëëýá, ôïí Áßá äå öïâüíôïõóáí, ïýôå ôïí ÏäõóóÝá. Óôéò ìü åò êüèå ìýñá Ýäáöïò êåñäßæáí, ôïõò Á áéïýò ðïëåìéóôýò ðéï åýêïëá óêïñðßæáí.

7 ÁõôÜ Ýâëåðå ï ÐÜôñïêëïò, ôïõ Á éëëýá ï ößëïò ï óôåíüò, óôç ìü ç óêýöôçêå íá âãåé óáí íá ôáíå ï Þñùáò áõôüò. Ô Üñìáôá ôïõ Á éëëýá ðþñå, ôï äüñõ ôïõ êáé ôï óðáèß ôïõ, êáé ôïõò Ôñþåò êõíçãüåé, åêåß ôïí ðüåé ç ôéìþ ôïõ. Ôïí êôïñá, üìùò, äåí ìðüñåóå íá îåãåëüóåé, êáôüëáâå ôçí ðïíçñéü êé áðïöüóéóå íá äñüóåé. ÐÜëåøáí ïé äýï Üíôñåò ìå óðáèéü êáé ìå ìá áßñéá êé Ýðåóå íåêñüò ï ÐÜôñïêëïò áð ôïõ êôïñá ôá Ýñéá.

8 Óáí åßäå ï Á éëëýáò ôï ößëï ôïõ íåêñü, îýóðáóå óå èñþíï áíþêïõóôï, ôñáíü. Êé áìýóùò óêýöôçêå ôïõò Ôñþåò íá åêäéêçèåß, ôïí êôïñá óôï þìá ïñêßóôçêå íá äåé. Óôï Üñìá ôïõ áíýâçêå, ãýñù ïé Ìõñìéäüíåò, óáí ôç öùôéü îå ýèçêå, áñ ßæïõí ïé áãþíåò! ÔñïìÜîáíå ïé Ôñþåò, óêïñðßóáíå êáé öýãáí, Üëëïé óôï êüóôñï êëåßóôçêáí êé Üëëïé óôïí êüìðï ðþãáí.

9 ÂëÝðåé ï êôïñáò áðü ôá ôåß ç ôï êáêü, ôç ãõíáßêá ôïõ áðï áéñåôü êáé ôï ìéêñü ôïõ ãéï. Ôïí Á éëëýá ìüíïò âãáßíåé í áíôéìåôùðßóåé, ìå ôá üðëá êáé ôç äýíáìç åëðßæåé íá íéêþóåé. Ï Á éëëýáò üìùò Þôáíå ìáíéáóìýíïò. Ìüëéò åßäå ôïí êôïñá, ßìçîå áãñéåìýíïò. ÐáëÝøáíå óêëçñü, óþêùóáí óêüíç, þìá, ìý ñé ðïõ ëýãéóå ï êôïñáò, ðýöôåé âáñý ôï óþìá.

10 ÈñÞíïò áêïýóôçêå ôñáíüò ðßóù áðü ôá ôåß ç, ôï ðáëéêüñé Üèçêå ôé Üëëï èá ôïõò ôý åé; Ôüôå ï Á éëëýáò óôï Üñìá ôïõ ôï Üøõ ï óþìá äýíåé, ô ÜëïãÜ ôïõ ôá êåíôü êáé ðßóù ôïõ ôï óýñíåé! óðïõ Üèçêå ôï Üñìá ìåò óôç óêüíç êé Ýìåéíáí äß ùò áñ çãü ïé Ôñþåò, ìüíïé.

11 íôåêá ìýñåò Ýìåéíå Üôáöï ôïõ êôïñá ôï óþìá, þóðïõ éêýôçò ðþãå ï Ðñßáìïò ìå ìßá ïýöôá þìá. Ôï óþìá ôïõ ðáéäéïý ôïõ æþôçóå íá ðüñåé ãéá íá èüøåé, öùôéýò, üðùò óõíþèéæáí, ôñéãýñù ôïõ í áíüøåé. ÓõãêéíÞèçêå ï Á éëëýáò áð ôïí ðüíï ôïõ ðáôýñá, ôï ðåßóìá ôïõ êáé ôï èõìü ìåìéüò Ýêáíå ðýñá. Ôï óþìá ôïõ êôïñá Ýäùóå óôï ãýñï âáóéëéü êé Ýíôåêá ìýñåò äéýôáîå íá èüøïõí ôá óðáèéü.

12 ÌåôÜ ôçí ôáöþ ôïõ êôïñá, ðüëé ï ðüëåìïò îåêßíçóå, ìå íýá ïñìþ ï Á éëëýáò óôï áßìá ôïõò Ôñþåò êýëçóå. ÌÝ ñé ðïõ ï ÐÜñéò êüñöùóå ôïí Þñùá ìå âýëïò, Üíáíäñá óôç æùþ ôïõ Ýäùóå ïëýèñéï ôýëïò. Ãéáôß ç ìçôýñá ôïõ Á éëëýá, ÈÝôéäá ç îáêïõóôþ, èåü Þôáí ç ßäéá, áèüíáôï Þèåëå ðáéäß. Ôïí âïýôçîå ëïéðüí óôçò Óôýãáò ôï íåñü, íá ìçí ðáèáßíåé ôßðïôá, íá íáé ðüíôá ãåñü. Ç öôýñíá ôïõ üìùò äåí åß å âñá åß, ìüíï áõôþ áð ôï óþìá åß å ìåßíåé ôñùôþ.

13 Ôüôå óêïôåßíéáóå ï ïõñáíüò, ôï êüóôñï êáé ï êüìðïò, áðü ôçò èüëáóóáò ôá âüèç öüíçêå Ýíá èüìðïò. Ç ÈÝôéäá êé ïé Íçñçßäåò âãþêáí óôçí áêôþ, ôïí Þñùá íá êëüøïõí ðïõ Ýöõãå áð ôç ãç. ¼ìùò ôçò Ôñïßáò ôï ôýëïò ðëçóéüæåé, ï ÏäõóóÝáò öáßíåôáé ðùò êüôé åôïéìüæåé... Ìáèáßíù ðåñéóóüôåñá Ï Á éëëýáò Ï Á éëëýáò Þôáí ãéïò ôçò Íçñçßäáò ÈÝôéäáò êáé ôïõ âáóéëéü ôùí Ìõñìéäüíùí ÐçëÝá. ¼ôáí Þôáí ìéêñüò, ç ÈÝôéäá ðñïóðüèçóå íá ôïí êüíåé áèüíáôï âáöôßæïíôüò ôïí óôï Óôýãá ðïôáìü. ÅðåéäÞ üìùò ôïí êñáôïýóå áðü ôç öôýñíá, ôï óçìåßï åêåßíï ðáñýìåéíå èíçôü. Üèçêå óôçí Ôñïßá áðü ôï âýëïò ôïõ ÐÜñé. Ï êôïñáò Ï êôïñáò Þôáí ï ðñþôïò ãéïò ôïõ Ðñßáìïõ êáé ôçò ÅêÜâçò, ôùí âáóéëéüäùí ôçò Ôñïßáò, êé åß å äåêáïêôþ áäýëöéá, ìåôáîý ôùí ïðïßùí ôïí ÐÜñé. Ãõíáßêá ôïõ Þôáí ç ÁíäñïìÜ ç, ìå ôçí ïðïßá åß å Ýíá ìéêñü ãéï, ôïí ÁóôõÜíáêôá. Ï êôïñáò äå óõìöùíïýóå ìå ôïí ðüëåìï êáé ðñïôéìïýóå ìéá ìïíïìá ßá ìåôáîý ÌåíÝëáïõ êáé ÐÜñé, ï íéêçôþò ôçò ïðïßáò èá Ýðáéñíå ôçí Ùñáßá ÅëÝíç. Ïé Èåïß ôïõ Ïëýìðïõ óôïí Ôñùéêü ðüëåìï ÊáôÜ ôç äéüñêåéá ôïõ Ôñùéêïý ðïëýìïõ, ïé èåïß ôïõ Ïëýìðïõ åß áí ùñéóôåß óå äýï óôñáôüðåäá: ç ¹ñá, ç ÁèçíÜ êáé ï Ðïóåéäþíáò õðïóôþñéæáí ôïõò Á áéïýò, åíþ ï ñçò, ç Áöñïäßôç êáé ï Áðüëëùíáò õðïóôþñéæáí ôïõò Ôñþåò. Ï Äßáò ðþãáéíå ðüôå ìå ôï ìýñïò ôùí Á áéþí êáé ðüôå ìå ôùí Ôñþùí.

14 Ðáé íßäéá ìå ôïí Á éëëýá êáé ôïí êôïñá Ç áóðßäá ôïõ Á éëëýá ¼ôáí ï êôïñáò ðþñå ùò ôñüðáéï ôá üðëá ôïõ Á éëëýá áðü ôï íåêñü ÐÜôñïêëï, ï Á éëëýáò ñåéüóôçêå íá æçôþóåé áðü ôç ÈÝôéäá íá ôïõ öôéüîïõí ïé èåïß êáéíïýñéá ðåñéêåöáëáßá êáé áóðßäá. ôóé, ï ¹öáéóôïò Ýöôéáîå ìéá êáéíïýñéá áóðßäá óôïí Á éëëýá, óôçí åðéöüíåéá ôçò ïðïßáò ó åäßáóå Ýîé êýêëïõò êáé ìýóá ôïõò óöõñçëüôçóå äéüöïñåò åéêüíåò. Óôï êýíôñï Ýâáëå ôç ãç, ôç èüëáóóá êáé ôïí ïõñáíü ìå ô áóôýñéá, ôï öåããüñé êáé ôïí Þëéï. Óôïí áìýóùò åðüìåíï êýêëï Ýâáëå ìéá ðïëéôåßá óå êáéñü åéñþíçò. Åêåß ïé Üíèñùðïé ðáíôñåýïíôáé êáé ëýíïõí åéñçíéêü ôéò äéáöïñýò ôïõò óôçí áãïñü. Óôïí åðüìåíï êýêëï Ýâáëå ìéá ðïëéôåßá óå êáéñü ðïëýìïõ. îù áðü ôá ôåß ç ôçò ðüëçò äýï óôñáôïß ìü ïíôáé. Ãýñù ôïõò íåêñïß êáé ëáâùìýíïé. Óôïí ôýôáñôï êýêëï Ýâáëå óêçíýò áðü ôçí êáèçìåñéíþ æùþ ôùí ãåùñãþí êáé ôùí êôçíïôñüöùí, óöõñçëáôþíôáò ôï üñãùìá, ôï èåñéóìü êáé ôïí ôñýãï. Óôïí áìýóùò åðüìåíï êýêëï Ýâáëå áãüñéá êáé êïñßôóéá íá ïñåýïõí êáé íá ôñáãïõäïýí óôåöáíùìýíá ìå ëïõëïýäéá êáé, ôýëïò, Ýêëåéóå üëåò áõôýò ôéò óêçíýò ìýóá óôïí áðýñáíôï Ùêåáíü.

15 ÂãÜëå ìéá öùôïôõðßá ôùí ðáñáóôüóåùí ôçò áóðßäáò ôïõ Á éëëýá êáé óôç óõíý åéá ìåãýèõíý ôçí 3 Þ 4 öïñýò, þóôå íá ìðïñýóåéò íá ôçí êïëëþóåéò óå ìéá áóðßäá ðïõ èá öôéüîåéò ìüíïò óïõ ìå áñôüíé. ÔÝëïò, æùãñüöéóå ôéò ðáñáóôüóåéò ìå ñþìáôá ðáóôýë êáé êïßôáîý ôçí êáëü. Ðéóôåýåéò üôé åßíáé ìéá áóðßäá ðïõ óå ðñïóêáëåß ãéá ðüëåìï Þ ãéá åéñþíç; Ãéáôß; Ç ìïíïìá ßá ôïõ Á éëëýá ìå ôïí êôïñá ôóé öáíôüæïíôáí ïé áñ áßïé ëëçíåò ôç ìïíïìá ßá ôïõ Á éëëýá ìå ôïí êôïñá. ÂÜëå ôïõò ôá ñþìáôá ðïõ ðéóôåýåéò üôé ôáéñéüæïõí êáé æùãñüöéóå ôïí ðåñéâüëëïíôá þñï. Ðïéïõò èåïýò èá Ýâáæåò äßðëá óôïí Á éëëýá êáé ðïéïõò äßðëá óôïí êôïñá; 1) 2) 3) ÊáôáóêåõÞ áóðßäáò: ÆÞôçóå áðü Ýíáí ìåãüëï íá óïõ êüøåé Ýíá óêëçñü áñôüíé óå ó Þìá áóðßäáò. ÆÞôçóÝ ôïõ íá óïõ êüíåé äõï ôñýðåò óôç ìýóç êáé ðýñáóå Ýíá êïñäüíé áðü ôçí åóùôåñéêþ ìåñéü, ãéá íá ìðïñåßò íá ôçí êñáôüò. íùóå ôéò Üêñåò ôïõ êïñäïíéïý ìåôáîý ôïõò. Êüëëçóå ôç öùôïôõðßá ôùí ðáñáóôüóåùí óôçí åîùôåñéêþ ôçò ðëåõñü. 1) 2) 3) Ç áóðßäá óïõ åßíáé Ýôïéìç! Á éëëýáò Δ _ Ή Π _ Α êôïñáò Α _ Α _ Ά

16 Κυκλοφορούν στη σειρά «Η πρώτη μου μυθολογία» Με τα στιχάκια και τις δραστηριότητες του Φίλιππου Μανδηλαρά και τις ζωγραφιές της Ναταλίας Καπατσούλια τα παιδιά θα παίξουν, ταξιδέψουν και θα μάθουν τούς μύθους διασκεδάζοντας. Ïé ¹ñùåò Κυκλοφορούν σε όλα τα βιβλιοπωλεία και σύντομα και σε e-books Ï Ôñùéêüò Ðüëåìïò Το ξεκίνημα του Τρωικού πολέμου, η ιστορία του Μενέλαου, του Πάρι και της ωραίας Ελένης. Η ιστορία της θυσίας της Ιφιγένειας δοσμένη με χαριτωμένα και απλά στιχάκια και χαρούμενη εικονογράφηση. Το δεύτερο μέρος του Τρωικού πολέμου, η ιστορία του τρανού Αχιλλέα. Ïé Èåïß ôïõ Ïëýìðïõ Ήρωας μεγάλος από την αρχαία Αθήνα, ξακουστός ως σήμερα ακόμα και στην Κίνα. Στο Λαβύρινθο μπήκε μ' ένα κουβάρι οδηγό, το Μινώταυρο σκότωσε σ' ένα λεπτό. Ποιός είναι; Είναι ο Θησέας. Tα παιδιά θα παίξουν με το Μινώταυρο, και θα γνωρίσουν πολύ νωρίς το μύθο, διασκεδάζοντας. Ç ÁñãïíáõôéêÞ Eêóôñáôåßá Η ιστορία του Ηρακλή, οι περιπέτειες και οι άθλοι του, γραμμένα απλά και χαριτωμένα για μικρά παιδιά. Το τέλος του Τρωικού Πολέμου. Στον Επειό αναθέτουν σχέδιο δολερό, άλογο ξύλινο να φτιάξει που μοιάζει αληθινό Κούφια θα πρέπει να' ναι η κοιλιά του, ψηλό στο ανάστημα, τρανή η θωριά του. Ένα βιβλίο για τους δώδεκα θεούς του Ολύμπου για πολύ μικρά παιδιά. Μέσα από τις δραστηριότητες στο τέλος του βιβλίου, τα παιδιά θα μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με την ελληνική μυθολογία διασκεδάζοντας. Η ιστορία του Ιάσονα και της Αργοναυτικής Εκστρατείας με απλό και διασκεδαστικό κείμενο για μικρά παιδιά. Τα παιδιά θα ταξιδέψουν με την Αργώ και θα μάθουν πολύ νωρίς το μύθο διασκεδάζοντας. Το ταξίδι κι οι περιπέτειες του Φρίξου και της Έλλης, και πως ο Ιάσονας απέκτησε το χρυσόμαλλο δέρας. Τα παιδιά θα παίξουν, ταξιδέψουν και θα μάθουν το μύθο διασκεδάζοντας.

17 Ïé ðåñéðýôåéåò ôïõ ÏäõóóÝá Το ταξίδι του Οδυσσέα από την Τροία μέχρι και το νησί της Καλυψώς. Από την Τροία έφυγε με δώδεκα καράβια για την πατρίδα κίνησε με πλούτη και υφάδια Με κύκλωπες επάλεψε, με άγρια θηρία, στης γης την άκρη έφτασε, πάνω σε μια σχεδία. Éóôïñßåò ìå áíèñþðïõò êáé èåïýò Το ταξίδι του Οδυσσέα από το νησί της Καλυψώς μέχρι την επιστροφή στην Ιθάκη. Σαν τις σφήκες οι μνηστήρες το παλάτι έχουν κατακλύσει και ζητούν από την Πηνελόπη το γάμος της να λύσει Λένε τον Τηλέμαχο πως θέλουν να σκοτώσουν, απ' του Οδυσσέα τη γενιά για πάντα να γλιτώσουν Η ιστορία του Προμηθέα και πώς έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς. Στο Δία πήγε και του ζήτησε φωτιά στον άνθρωπο να δώσει, να νιώσει ζεστασιά. Κι όταν ο Δίας τού αρνήθηκε τη χάρη, τότε αποφάσισε μόνος του να την πάρει. Η ιστορία του Περσέα και της Μέδουσας. Αόρατος πετά ο Περσέας στα δυτικά του κόσμου. Φτάνει σωστά:"η Μέδουσα είναι μπρός μου!" Μόνο μες την ασπίδα του τολμά και την κοιτά παγώνει απ' το φόβο του- φίδια έχει για μαλλιά. Κυκλοφορούν στη σειρά «Η πρώτη μου Ιστορία» Η νέα σειρά "Η πρώτη μου Ιστορία" φιλοδοξεί να παρουσιάσει τα σημαντικότερα πρόσωπα της Ιστορίας με απλά και χαριτωμένα στιχάκια, αλλά και την ίδια εγκυρότητα με την οποία μας έχει συνηθίσει ο Φίλιππος Μανδηλαράς. Η Ναταλία Καπατσούλια ζωγραφίζει όπως πάντα με χιούμορ αλλά και συνέπεια. Ποιός έχτισε το παλάτι της Κνωσσού και το Λαβύρινθο; Ποιός έφτιαξε φτερά και πέταξε ψηλά ως τον Ήλιο; Τα παιδιά θα παίξουν, θα ταξιδέψουν και θα μάθουν πολύ νωρίς το μύθο διασκεδάζοντας. Η ιστορία, για το πως πήρε το όνομα της η πόλη της Αθήνας, ο διαγωνισμός ανάμεσα στην θεά Αθηνά και τον θεό της θάλασσας τον Ποσειδώνα. Η ιστορία του βασιλιά Μίδα που ότι έπιανε, γίνονταν χρυσός! Στη Σπάρτη ανδρώθηκε, έγινε βασιλιάς, ποτέ δε χάρισε στους Πέρσες ένα κλαδί ελιάς. Το όνομα του γράφτηκε λαμπρό στην ιστορία, στις Θερμοπύλες θυσιάστηκε για την ελευθερία. Δύσβατα μέρη ο στρατός περνά χειμώνα καλοκαίρι, περνά μεγάλο ποταμό στον Ινδών τα μέρη. Παλεύει μ' άγρια θεριά, με κεραυνούς, με σκόνη, τίγρεις, ελέφαντες νικά και προχωρά στο χιόνι.

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους «Περί Ειρήνης» Παράγραφοι 16, 20 21

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους «Περί Ειρήνης» Παράγραφοι 16, 20 21 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ισοκράτους «Περί Ειρήνης» Παράγραφοι 16, 20 21 Φημί δ οὖν χρῆναι ποιεῖσθαι τήν εἰρήνην μή μόνον πρός Χίους καί Ῥοδίους και Βυζα - ντίους καί Κῴους

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1977 Τρίτη 27 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-4 στην επιχειρούµενη εκκένωση οικίσκων

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1977 Τρίτη 27 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-4 στην επιχειρούµενη εκκένωση οικίσκων ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1977 Τρίτη 27 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ «Στο

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας σήµερα µετά τα συνεχή περιστατικά απόρριψης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων

ÈÑÉÁÓÉÏ. Ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας σήµερα µετά τα συνεχή περιστατικά απόρριψης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Σåë. 3 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2386 ευτέρα 23 εκεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Κλειστό Γυµναστήριο

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1919 Παρασκευή 30 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Πρόγραµµα 150.000 νέων θέσεων εργασίας και κοινωνικές δράσεις σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2263 Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2263 Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2263 Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Μόνο πέντε ενεργές

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2203 Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2203 Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 2 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2203 Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2151 Παρασκευή 21 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2151 Παρασκευή 21 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2151 Παρασκευή 21 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 ιχάζει

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1930 ευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2364 Πέµπτη 21 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 2-4

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2364 Πέµπτη 21 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 2-4 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2364 Πέµπτη 21 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Τραυµατισµός υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2260 Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 Óåë. 7

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2260 Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 Óåë. 7 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2260 Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Στη «ζώνη απένταξης» έργο στα Άνω Λιόσια του ήµου Φυλής Ενώ υπάρχει σύµβαση το

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2036 Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 7

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2036 Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 7 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2036 Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Ορκίσθηκε η νέα

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Πλάτωνος «Πρωταγόρας» (Ενότητα 4)

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Πλάτωνος «Πρωταγόρας» (Ενότητα 4) Α Ρ Χ Α Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ ËÕÊÅÉÏÕ 1 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Πλάτωνος «Πρωταγόρας» (Ενότητα 4) Ἐπειδή δέ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον μέν διά τήν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1970 Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 6

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1970 Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 6 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1970 Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1995 ευτέρα 23 Απριλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1995 ευτέρα 23 Απριλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1995 ευτέρα 23 Απριλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Ανεπιτυχής

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2314 Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2314 Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2314 Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Υπογραφή συµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2234 ευτέρα 29 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2234 ευτέρα 29 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2234 ευτέρα 29 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Συζήτηση για την Α φάση εργασιών του 2ου ΧΥΤΑ στη θέση Σκαλιστήρι Φυλής Στη σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1896 ευτέρα 28 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1896 ευτέρα 28 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1896 ευτέρα 28 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2366 ευτέρα 25 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Καταγραφή της

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2366 ευτέρα 25 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Καταγραφή της ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2366 ευτέρα 25 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Εκτεταµένοι φορολογικοί έλεγχοι Σε ιατρεία των Αχαρνών, της Μεταµόρφωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Τη στιγµή που. Αρµοστεία του ΟΗΕ διατυπώνει επιφυλάξεις για το κέντρο κράτησής τους Óåë. 2-13

ÈÑÉÁÓÉÏ. Τη στιγµή που. Αρµοστεία του ΟΗΕ διατυπώνει επιφυλάξεις για το κέντρο κράτησής τους Óåë. 2-13 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2002 Πἐµπτη 3 Μα ου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Εισβολή

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2346 Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 το ηµοτικό Συµβούλιο Φυλής

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2346 Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 το ηµοτικό Συµβούλιο Φυλής ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Ένεση 17,8 εκατ. ευρώ στους δήµους Από παρακρατηθέντα ποσά παρελθόντων ετών HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2346 Παρασκευή 25 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1910 Σάββατο 17 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 7

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1910 Σάββατο 17 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 7 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1910 Σάββατο 17 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2196 ευτέρα 4 Μαρτίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 στα πρατήρια καυσίµων

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2196 ευτέρα 4 Μαρτίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 στα πρατήρια καυσίµων ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2196 ευτέρα 4 Μαρτίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Με την εποπτεία του

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Σε σκούπα της ΕΛ.ΑΣ. στην Αυλίζα Αχαρνών O ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ 2-0 TH ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ

ÈÑÉÁÓÉÏ. Σε σκούπα της ΕΛ.ΑΣ. στην Αυλίζα Αχαρνών O ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ 2-0 TH ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2175 Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Κοινωνική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2332 ευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 9 Óåë. 2

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2332 ευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 9 Óåë. 2 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2332 ευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Αποκαλυπτικοί οι

Διαβάστε περισσότερα

www.exanatolis.gr Έρχεται... οικονοµική ανάκαµψη µε ατµοµηχανή την άνοδο του τουρισµού ΚΙΝΗΣΗ ΛΕΜΟΝΑΣ Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

www.exanatolis.gr Έρχεται... οικονοµική ανάκαµψη µε ατµοµηχανή την άνοδο του τουρισµού ΚΙΝΗΣΗ ΛΕΜΟΝΑΣ Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ÔÅÕ ÏÓ 58 Έρχεται... οικονοµική ανάκαµψη µε ατµοµηχανή την άνοδο του τουρισµού www.exanatolis.gr ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΛΕΜΟΝΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗ Αφορά όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφηκε η µεγαλύτερη άνοδος τον Ιούνιο µε ποσοστό 2,8% ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ Α.Ο:

ÈÑÉÁÓÉÏ. Στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφηκε η µεγαλύτερη άνοδος τον Ιούνιο µε ποσοστό 2,8% ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ Α.Ο: ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2053 Τρίτη 17 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 «Γέφυρα ζωής» για δυο ανθρώπους Μεταξύ Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού και Θριάσιου Νοσοκοµείου

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2079 Πέµπτη 6 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2079 Πέµπτη 6 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2079 Πέµπτη 6 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Στον ΕΟΠΥΥ αντιπροσωπεία της Ελευσίνας για τα τηλεφωνικά ραντεβού στο ΙΚΑ Υπόσχεση

Διαβάστε περισσότερα

Για να αρχίσει η λειτουργία του κινητήρα, θα πρέπει με εξωτερική παροχή ισχύος να προκαλέσουμε την αρχική περιστροφή του.

Για να αρχίσει η λειτουργία του κινητήρα, θα πρέπει με εξωτερική παροχή ισχύος να προκαλέσουμε την αρχική περιστροφή του. Α. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 2) ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ Μία μάζα αέρα οδηγείται από το τμήμα εισαγωγής στο συμπιεστή. Εκεί συμπιέζεται και οδηγείται στο θάλαμο καύσης, όπου αναμιγνύεται

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1954 Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ιακόσιες τριάντα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1954 Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ιακόσιες τριάντα ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Και το όνοµα αυτού «ηµοτικό Ωδείο Φυλής» Με 4 Σχολές και τριµελή επιτροπή για διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων του HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1931 Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2012 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) AΘΗΝΑ 2007 ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟN ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Á ÅÊÄÏÓÇ 2011 ISBN: 978-960-337-101-4 Copyright 2011 Ίδρυμα Ευγενίδου Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ ìåñéêþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2223 Παρασκευή 12 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-7

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2223 Παρασκευή 12 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-7 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 «Lets Do It Greece» Καθαρίζουµε τη υτική Αττική σε µία µέρα Μεγάλη κινητοποίηση από την Αντιπεριφέρεια και εκατοντάδες εθελοντές σε 13 σηµεία Óåë. 5 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2223 Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2254 Πέµπτη 30 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2254 Πέµπτη 30 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2254 Πέµπτη 30 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Κίνδυνος να µείνουν έργα 56 εκατ. εκτός ΕΣΠΑ, στην Αττική Αφορούν αναβάθµιση υποδοµών

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2148 Τρίτη 18 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2148 Τρίτη 18 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 4 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2148 Τρίτη 18 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Νέα αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2353 Tετάρτη 6 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-12

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2353 Tετάρτη 6 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-12 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Σåë. 3 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2353 Tετάρτη 6 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ΤΕΙΧΟΣ γύρω από το ΧΥΤΑ Φυλής Σχεδιάζει ο Ε ΣΝΑ για τον περιορισµό του

Διαβάστε περισσότερα

Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr

Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr Πανελλήνιες 2014 Ενδεικτικές απαντήσεις στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Α1 Είναι γνωστό ότι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ πεζογραφίας και δραματικού

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1547 Tρίτη 8 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 «Στον αέρα»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Τις ερωτήσεις επιμελήθηκε η εξιδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛ- ΛΙΝΤΖΑ. Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2232 Πέµπτη 25 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2232 Πέµπτη 25 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 16 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2232 Πέµπτη 25 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Πρόσφορο έδαφος η Αυτοδιοίκηση για τη διαφθορά Μεγάλα ποσοστά κακοδιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1932 Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

Τη δυνατότητα ρύθµισης των χρεών

Τη δυνατότητα ρύθµισης των χρεών ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 3 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2211 Tετάρτη 27 Μαρτίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Εµβολιασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ A1. Με αυτά λοιπόν τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην αρχή διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν υπήρχαν κατασπαράσσονταν λοιπόν από τα θηρία, γιατί ήταν από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ Η ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ Η ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΣΥΜΜΕΤΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2011-12 i ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Τρίτη Γραπτή Εργασία στο Αστικό και Εργατικό Δίκαιο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2060 Πέµπτη 26 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2060 Πέµπτη 26 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2060 Πέµπτη 26 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σύλληψη 3 ατόµων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στα Μέγαρα Κατασχέθηκε ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη

Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη Ο 19 ος και οι αρχές του 20 ου αιώνα αντιπροσωπεύουν την «εποχή της αυτοκρατορίας», δηλαδή την παγκόσμια επέκταση του αποικιοκρατικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2010 Τρίτη 15 Μα ου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 και µέτρα προστασίας» στα Άνω Λιόσια

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2010 Τρίτη 15 Μα ου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 και µέτρα προστασίας» στα Άνω Λιόσια ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2010 Τρίτη 15 Μα ου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Προσλήψεις εποχικού προσωπικού στο σηµερινό.σ. Ελευσίνας Óåë. 4 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ Επιθ. Κοιγ. Ερευνών, 103, Γ' 2000, 170-174 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ από τον Θεόδωρο Π. Οικονόμου Ζήσης Παπαδημητρίου, 2000, Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός. Εισαγωγή στο φυλετικό μίσος: Ιστορική, κοινωνιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα επισήμων. Κυρίες και κύριοι,

Καλωσόρισμα επισήμων. Κυρίες και κύριοι, 1 Καλωσόρισμα επισήμων Κυρίες και κύριοι, Εκ μέρους των μελών του Διοικητικού μας συμβουλίου, σας καλωσορίσω στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας μας, μέσα από τις εργασίες του οποίου αισιοδοξούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Όταν μια καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ευθεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) 1897 62737 2132 1 30381 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Η/Ο αιτούσα/αιτών εργάζεται σε φορέα του οποίου οι εργαζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα συυμετοχής στο 02. Το συνολικό εισόδημα (27.832,88)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η οργάνωση σε τοπικό επίπεδο η περίπτωση του Δήμου Αγίου Αθανασίου στην Κύπρο.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η οργάνωση σε τοπικό επίπεδο η περίπτωση του Δήμου Αγίου Αθανασίου στην Κύπρο. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η οργάνωση σε τοπικό επίπεδο η περίπτωση του Δήμου Αγίου Αθανασίου στην Κύπρο.

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Διαγώνισμα Έκφρασης Έκθεσης Α Λυκείου Όνομα: Επώνυμο: Τμήμα: Ημερομηνία: 13.04.2014 Κείμενο Α O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Ανησυχώντας για την απειρία των παιδιών τους, που μπαίνουν στον κόσμο των

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές. Εγώ καταληστεύω καθημερινά τον πολίτη αυτής της χώρας. Εγώ τον φέρνω κάθε τέλος του μήνα σε απόγνωση, όταν συνειδητοποιεί ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Εγώ τον αναγκάζω

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Από την κρίση και τα ελλείμματα στην ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Αντιμέτωποι με την κρίση: τα πρώτα βήματα για τη σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χάκκας. Το Ψαράκι της γυάλας

Μάριος Χάκκας. Το Ψαράκι της γυάλας Μάριος Χάκκας Το Ψαράκι της γυάλας 1. Γραμματολογικά: Το διήγημα Το ψαράκι της γυάλας πρωτοδημοσιεύτηκε το 1971 μαζί με άλλα δύο διηγήματα, Ένα κορίτσι και ο Γιάννης το θεριό μυρμήγκι, στο συλλογικό τόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Α1 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Τα ψάθινα καπέλα, Μαργαρίτα Λυμπεράκη (απόσπασμα) Ερώτηση 1 η Περίληψη -(Κατερίνα Ζουρλαδάνη) Το κείμενο μας, αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΝ. Ιστορία γραμμένη με αγώνες και αίμα

ΕΠΟΝ. Ιστορία γραμμένη με αγώνες και αίμα Ιστορία γραμμένη με αγώνες και αίμα ΕΠΟΝ Στις 23 Φλεβάρη 1943, σε ένα μικρό σπίτι, στην οδό Δουκίσσης Πλακεντίας 3 στους Αμπελόκηπους, ιδρύεται η Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων, η θρυλική ΕΠΟΝ, η μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έργο : Προμήθεια υλικών άρδευσης ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Προυπ : 71.999,65 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Κ.Α. : 25-7135.004 Αρ. Μελ. : 20/2015 Αρ. Πρωτ. : 3281/17-6-2015 Χρήση : 2015

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2173 Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2173 Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2173 Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ιευθέτηση ρεµάτων και µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων - Στο επίκεντρο της συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξετάσεων Λυκείου Με το Νέο Σύστημα

Οδηγός Εξετάσεων Λυκείου Με το Νέο Σύστημα 2014 Οδηγός Εξετάσεων Λυκείου Με το Νέο Σύστημα Βαθμολογική Κλίμακα Δόμηση Γραπτού Θεματοθέτηση Γραπτού Επιλογή Θεμάτων από καθηγητή και από Τρ.Θεμάτων Τρόπος βαθμολόγησης κάθε θέματος Μαθηματικά Α Β Γ

Διαβάστε περισσότερα

Ξαναδίνουμε ζωή στο δικό μας ΗΡΑΚΛΕΙΟ Δ.Α.Σ.Η. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου

Ξαναδίνουμε ζωή στο δικό μας ΗΡΑΚΛΕΙΟ Δ.Α.Σ.Η. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου Δ.Α.Σ.Η. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ Ο βαθμός δημοκρατίας κάθε χώρας συναρτάται ευθέως και άμεσα με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι κοινωνικά και οικονομικά αδύναμοι Ούλωφ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αυτή είναι η οικογένειά μου

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αυτή είναι η οικογένειά μου Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αυτή είναι η οικογένειά μου Ενότητα: Οικογένεια, συγγενικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η. Διατροφή & καρκίνος. γαστρεντερολογία ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011. u Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 9 / 9 ο έτος έκδοσης Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ 6 8 9 9 Ñ Õ Ì Å

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η. Διατροφή & καρκίνος. γαστρεντερολογία ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011. u Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 9 / 9 ο έτος έκδοσης Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ 6 8 9 9 Ñ Õ Ì Å ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 u Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 9 / 9 ο έτος έκδοσης Ë Ë Ç Í É Ê Ï É Ä Ñ Õ Ì Å Á Ã Á Ó Ô Ñ Å Í Ô Å Ñ Ï Ë Ï Ã É Á Ó & Ä É Á Ô Ñ Ï Ö Ç Ó & Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ 6 8 9 9 Διατροφή & καρκίνος Κάπνισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες.

Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες. Του Σταύρου Καλλώνη.* Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες. Ο χώρος τα πρόσωπα και το κατηγορητήριο. Η δίκη της ηγεσίας του ΚΚΕ, γιατί περί αυτού πρόκειται, συνηθίζεται να λέγεται ως δίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28 / 5 / 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Αισθηματικές ταινίες Bιογραφικές ταινίες Βωβές ταινίες Δραματικές ταινίες Επιστημονικής φαντασίας Μικρού μήκους Πολιτικές Πολεμικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Οδηγός Εκπαιδευτικού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει Το επάγγελμα, είτε είναι λειτούργημα είτε όχι, έχει ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Συντελεί στην προσωπική του

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 492/21-2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Εκπαιδευτική και κοινωνική πραγµατικότητα: µέτωπα διαπραγµάτευσης και δράσης στους νοµούς Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

η ελιά - το δώρο του Θεού

η ελιά - το δώρο του Θεού Εκπαιδευτική δραστηριότητα Εργασία η ελιά - το δώρο του Θεού Τάξη Γ Δημοτικού-5 ο Δ. Σχ. Λιβαδειάς Εκπαιδευτικός: Καράβα Ευαγγελία Σχολικό έτος : 2012-2013 Χρονική διάρκεια: 4 εβδομάδες η ελιά - το δώρο

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1573 Παρασκευή 16 Ιουλίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα !"#$%&%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )!

Περιεχόμενα !#$%&%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )! Περιεχόμενα!"#$%&%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )! *+",',"-+.-"/'0$.-$".1$/!1"#,'0"+(((((((((((((((((((((((23! 14+,$%0$ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()5!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Π.Μ.Σ. «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Π.Μ.Σ. «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Π.Μ.Σ. «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Γυναικείοι Συνεταιρισμοί: εκδοχή ή εργασιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟ- ΣΩΡΙΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟ- ΣΩΡΙΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δικαστών που διενεργείται κάθε Ιούνιο αφορά δικηγόρους 27 40 ετών με διετή τουλάχιστο προϋπηρεσία. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» εν όψει των τελευταίων ταχύρρυθμων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΕΤΟΣ ΛΖ ΑΡ.427-428 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Απόστολος: Β Τιμ. δ 5-8 Ευαγγέλιο: Μάρκ. α 1-8 3 Ιανουαρίου 2016 «Φωνή βοώντος εν τη ερήμω» Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Πρόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,. Αριθμός Απόφασης 1/2012 της 1 ης Δεκεμβρίου 2012. τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΩΜΟΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ISBN 978-9963-2959-1-3 Βιβλίον εκδοθέν εν έτει 2013 Τύποις: Κ. Ταπακούδης Εκδόσεις:

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΩΜΟΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ISBN 978-9963-2959-1-3 Βιβλίον εκδοθέν εν έτει 2013 Τύποις: Κ. Ταπακούδης Εκδόσεις: 2 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΩΜΟΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ISBN 978-9963-2959-1-3 Βιβλίον εκδοθέν εν έτει 2013 Τύποις: Κ. Ταπακούδης Εκδόσεις: www.chlorakasefimerida.com 3 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα