ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 27 ης ΜΑΪΟΥ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 27 ης ΜΑΪΟΥ 2013"

Transcript

1 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΗΡ-ΓΓ Αριθμ. απόφ. 0/0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 0/0 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 7 ης ΜΑΪΟΥ 0 ΘΕΜΑ: ο «Έγκριση πρακτικών ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων κ.λ.π. για τις παιδικές κατασκηνώσεις και το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου». Στην Τρίπολη σήμερα, την 7η Μαΐου 0 ημέρα Παρασκευή και ώρα 4:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων στον ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Ν. 85/00, ύστερα από την 859/7-5-0 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β. του Ν. 85/0. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ:. Σμυρνιώτης Ιωάννης Πρόεδρος. Σαμπράκος Ιωάννης. Καρλής Γεώργιος 4. Βόσνος Δημήτριος (Αντιπρόεδρος). 5. Κατσίρης Ιωάννης 6. Εικοσιδέκα Μαρία 7. Τζιούμης Κωνσταντίνος 8. Μπισιούλης Ζαφείριος ΑΠΟΝΤΕΣ:. Τσιαμούλος Νικόλαος (αν και νόμιμα κλήθηκε) Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής αν και κλήθηκε δεν παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Τρίπολης κ. Λυμπεράκης Στυλιανός. Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Τρίπολης Αγγελική Κυριαζοπούλου για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σμυρνιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος Τρίπολης εισηγήθηκε το ο κατεπείγον θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση πρακτικών ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων κλπ για τις παιδικές κατασκηνώσεις και το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου» με λόγο του κατεπείγοντος, την ολοκλήρωση των διαδικασιών πριν την έναρξη των παιδικών κατασκηνώσεων 7-Ιουνίου -0.

2 Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα απεφάνθη για το κατεπείγον του θέματος και απεδέχθη τη συζήτησή του. Κατόπιν τούτων, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών αυτής την από εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης, η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη: ) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 85/00 ) Την αριθ. 89/99 Υπουργική Απόφαση (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), ) Την αριθ./0 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και 4) Τα από α) πρακτικό διενέργειας-αξιολόγησης ανοιχτού διαγωνισμού και β) πρακτικό ανοίγματος οικονομικών προσφορών Σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω πρακτικά και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε α) το από πρακτικό διενέργειαςαξιολόγησης και β) το από πρακτικό ανοίγματος οικονομικών προσφορών τα οποία έχουν ως κατωτέρω: Α) ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 0/0 Διενέργειας αξιολόγησης του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων κλπ για τις Παιδικές Κατασκηνώσεις και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.» (Προϋπολογισμός δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ #.940,0 # Στην Τρίπολη σήμερα στις 0 Μαϊου 0 ημέρα Παρασκευή και ώρα 0:00πμ έως 0:0μμ συνήλθε στο Δημαρχείο επι της οδού Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης, η Επιτροπή Διενέργειας- Αξιολόγησης διαγωνισμού που συστάθηκε με την /0 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Τρίπολης:. Λαμπράκη Βασιλική, πρόεδρος. Γκουτζιούλης Στέφανος, αναπληρωματικό μέλος (αναπληρώνει την κ. Αργυρώ Γιαννακοπούλου, τακτικό μέλος, που απουσιάζει με άδεια). Μάγκλαρη Όλγα, μέλος Σύμφωνα με τις διατάξεις: Α) Της αριθμ. 89/8--9 (Β 85) Απόφασης Υπουργείου Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Β) Του Ν. 86/95 «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» Γ) Του Ν.46/006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» Δ) Των ισχυουσών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με προμήθειες Ο.Τ.Α. Προβήκαμε Στην παραλαβή των προσφορών των παρακάτω ενδιαφερομένων προμηθευτών : ) «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ», η οποία κατατέθηκε στο Πρωτόκολλο του Δήμου (αρ. πρωτ. 947/8-5-0)

3 ) «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ», ο οποίος παρέδωσε φάκελο αυτοπροσώπως, ) «ΑΦΟΙ Ε. ΔΑΓΡΕ Ο.Ε.» δια μέσου του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου κ. Ευάγγελου Δαγρέ του Νικολάου με Δ.Α.Τ. Χ ) «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ», δια μέσου του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου κ. Αναγνωστόπουλου Κων/νου με Α.Τ. Σ8058 5) «ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», αυτοπροσώπως από τον κ. Επαμεινώνδα Ψυχογυιό Μετά τη συμπλήρωση της ώρας που ορίζει η διακήρυξη, δηλαδή την 0:0 πμ και αφού δεν υπήρξε άλλος ενδιαφερόμενος η πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε τη λήξη παραλαβής προσφορών και η συνεδρίαση κατέστη δημόσια για τον έλεγχο των δικαιολογητικών όπου διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: Επειδή ο «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» και των πέντε (5) συμμετεχόντων πληρούσαν τις προϋποθέσεις του άρθρου η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και προέκυψαν τα εξής: τα δικαιολογητικά της ης συμμετέχουσας εταιρείας «ΑΦΟΙ Ε. ΔΑΓΡΕ Ο.Ε» δεν ήταν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης του Δήμου Τρίπολης (με αρ. πρωτ. 985/0), και συγκεκριμένα με το άρθρο παρ. στο οποίο προβλέπεται ότι «Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο () αντίγραφα» και η προσφορά της ανωτέρω εταιρείας δεν υποβλήθηκε σε δύο () αντίγραφα. Συνεπώς η Επιτροπή Διαγωνισμού κάνει δεκτούς τους τέσσερις (4) συμμετέχοντες, δηλαδή:. «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ»,. «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ»,. «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ», 4. «ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», και απορρίπτει για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω την τρίτη συμμετέχουσα εταιρεία «ΑΦΟΙ Ε. ΔΑΓΡΕ Ο.Ε.» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΤΑ ΜΕΛΗ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ΜΑΓΚΛΑΡΗ ΟΛΓΑ Β) Πρακτικό Επιτροπής Ανοίγματος οικονομικών προσφορών του Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων κλπ για τις Παιδικές Κατασκηνώσεις και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου» (Προϋπολογισμός δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ #.940,0 #). Στην Τρίπολη σήμερα στις 5 Μαΐου 0, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:0, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο Τρίπολης, στην οδό Αταλάντης και Λαγοπάτη 45, στον ο όροφο, η Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης του διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων κλπ για τις Παιδικές Κατασκηνώσεις και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου», που συστάθηκε με την αρ. /0 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Τρίπολης:.Βασιλική Λαμπράκη, Πρόεδρος

4 . Αργυρώ Γιαννακοπούλου, μέλος. Όλγα Μάγκλαρη, μέλος Σύμφωνα με τις διατάξεις: Α) Της αριθ. 89/8--9 (Β 85) Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Β) Του Ν. 86/95 «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων». Γ) Του Ν.46/006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Δ) Των ισχυουσών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με προμήθειες Ο.Τ.Α. Και λαμβάνοντας υπόψη: α. Το από 0/05/0 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, β. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. προβήκαμε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των παρακάτω συμμετεχόντων προμηθευτών:. «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ»,. «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ»,. «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ», 4. «ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» A. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 40 ΓΡ. ΓΑΛΑ ΛΙΤΡΟΥ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ - ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΔΑΣ Προμη-θευτής ΤΕΜΑΧΙΑ.000 0,95 0,9 0,95 ΤΕΜΑΧΙΑ 00,6,4,6 ΦΕΤΑ ΤΥΡΙ ΚΙΛΑ 0 6,90 6,88 6,90 4 ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΓΛΥΚΙΑ ΚΙΛΑ 70 0,0 0,0 0, ΤΥΡΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΥΠΟΥ EDAM ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΤΥΡΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΤΥΠΟΥ EDAM ΜΥΖΙΘΡΑ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΚΙΛΑ 00 6,70 6,70 6,65 ΚΙΛΑ 00 5,50 5,50 5,45 ΚΙΛΑ 00 5,00 5,00 4,98 4

5 8 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ 45 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ.900,45,45,40 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α % ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.05, , ,50.046,8 9.04,.0, , , ,0 ΛΙΠΗ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΓΙΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΚΙΛΩΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΔΑΣ Προμη-θευτής ΤΕΜΑΧΙΑ 5 8,50 8,47 8,50 ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΛΙΠΟΣ ΔΟΧΕΙΟ 6 ΚΙΛΩΝ ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ 0 ΛΙΤΡΩΝ ΔΑΧΕΙΟ 56,00 55,95 56,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 0 9,0 9,5 9,0 5 ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΚΙΛΑ 0 4,90 4,87 4,90 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ.0,5 0.08,50.0,50 Φ.Π.Α %,80,4,80 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.54, 0.50,9.54,0 ΕΛΑΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 5 ΛΙΤΡΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 4% % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 990,00 Φ.Π.Α % 8,70 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.8,70 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ 5

6 ΠΙΤΣΑ 460 ΓΡ. ΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΠΕΣΙΑΛ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 9,0 9,0 9,5 ΚΙΛΑ 0 4,00 4,00,95 ΜΠΕΪΚΟΝ ΚΙΛΑ 0 0,0 0,0 0,5 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ.898,00.898,00.887,00 Φ.Π.Α % 46,74 46,74 45, ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.44,74.44,74., ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ.400,58,58,55 ΨΩΜΙ ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ ΑΠΟ 80ΓΡ. ΕΩΣ 90 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 950 0,5 0,5 0, ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ.900 0,60 0,60 0,58 4 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΚΙΛΑ 40,70,70,65 5 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 50 ΓΡ ΣΙΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0,0,8 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α % ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.70,50.70,50.609,0 48,7 48,7 469, 4.9,87 4.9, ,5 6

7 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΕΙΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΙΛΑ 0,0,7,0 4 5 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ 00 ΓΡ. ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ ΒΑΝΙΛΙΑΣ 6 ΚΙΛΩΝ ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ ΚΑΚΑΟ 6 ΚΙΛΩΝ ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ ΒΑΝΙΛΙΑ - ΣΟΚΟΛΑΤΑ 6 ΚΛΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 0,88 0,88 0,85 ΚΥΒΩΤΙΑ 0 56,00 55,95 56,00 ΚΥΒΩΤΙΑ 0 56,00 55,95 56,00 ΚΥΒΩΤΙΑ 0 56,00 55,95 56,00 6 ΚΕΙΚ ΚΙΛΑ 50 5,00 4,97 5,00 7 ΤΟΥΡΤΑ ΑΝΑΜΙΚΤΗ (0 τεμ.) ΚΙΛΑ 60,00,96,00 8 ΠΑΣΤΕΛΙ 60 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ.850,0,0,8 9 0 ΠΑΓΩΤΟ ΒΑΝΙΛΙΑ & ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΧΩΝΑΚΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΜΠΙΣΚΟΤΟΥ ΚΙΛΑ 50 8,00 7,98 8,00 ΤΕΜΑΧΙΑ.850 0,0 0,8 0,0 ΣΥΝΟΛΟ 8.69, , ,50 Φ.Π.Α. %.0,09.,0.5,09 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.8, , ,,59 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΥΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΙΛΑ 70,40,8,40 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΝΙΦΑΔΕΣ 500 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 40 4,00 4,00,98 7

8 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ 75 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 50 4,00 4,00,98 ΣΥΝΟΛΟ.8,00.,60.4,0 Φ.Π.Α. % 47,94 47,4 47,45 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.85,94.79,84.8,65 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 500 ΓΡΑΜ ΤΕΜΑΧΙΑ 00,00,00 0,98 ΦΙΟΓΚΑΚΙ ΚΙΛΑ 0,00,00 0,98 ΛΑΖΑΝΙΑ ΚΙΛΑ 0,80,80,78 4 ΦΙΔΕΣ ΟΝΔΡΟΣ 500 ΓΡΑΜ ΤΕΜΑΧΙΑ 4,00,00,98 ΣΥΝΟΛΟ 8,00 8,00 8,7 Φ.Π.Α. % 08,6 08,6 06,95 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 940,6 940,6 99,67 ΣΑΛΤΣΕΣ ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500 ΓΡΑΜΜ. ΤΟΜΜΑΤΑΚΙ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΟ,5 ΚΙΛΩΝ ΤΟΜΑΤΟΠOΛΤOΣ 5 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 0 0,70 0,68 0,70 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,50,48,50 ΤΕΜΑΧΙΑ 0 8,40 8,7 8,40 4 ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ 5 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 7,00 0,97,00 8

9 5 ΚΕΤΣΑΠ 4 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 4 6,0 6,7 6,0 6 ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 4 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 4 6,0 6,7 6,0 ΣΥΝΟΛΟ 45,40 4,85 45,40 Φ.Π.Α. % 56,60 56,4 56,60 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 49,00 487,99 49,00 ΟΣΠΡΙΑ ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΚΙΛΑ 90,60,57,60 ΣΥΝΟΛΟ 44,00 4,0 44,00 Φ.Π.Α. % 8,7 8,7 8,7 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6,7 59,67 6,7 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 4750 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 5,50,50,48 ΜΕΛΙ ΚΙΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 6 8,80 8,80 8,78 ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ ΚΙΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 5,0 5,0 5,8 4 ΖΑΧΑΡΗ ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 50,0,0,8 5 ΖΕΛΕ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΦΡΑΟΥΛΑ ΚΙΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,50,50,48 9

10 6 ΖΕΛΕ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΕΡΑΣΙ ΚΙΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,50,50,48 ΣΥΝΟΛΟ.85,0.85,0.79,68 Φ.Π.Α. % 80,09 80,09 79,6 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.565,9.565,9.559,04 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 500 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 0 0,40 0,40 0, ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 500 ΓΡ. ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 500 ΓΡ. ΠΙΠΕΡΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 500 ΓΡ. ΔΑΦΝΗ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 5 ΓΡ ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 500 ΓΡ. ΚΥΜΙΝΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 500 ΓΡ. ΜΠΑΧΑΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 500 ΓΡ. ΡΙΓΑΝΙΗ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ,0,0,8 ΤΕΜΑΧΙΑ,60,60,58 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 7,80 7,80 7,78 ΤΕΜΑΧΙΑ 5,00,00 0,98 ΤΕΜΑΧΙΑ 5,0 5,0 5,08 ΤΕΜΑΧΙΑ,60,60,55 ΤΕΜΑΧΙΑ 6,0 6,0 6,5 ΤΕΜΑΧΙΑ 0 6,50 6,50 6,45 0 ΞΥΔΙ 0 ML ΤΕΜΑΧΙΑ 4 0,5 0,5 0, ΠΟΥΡΕ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΙΛΑ 50,55,50,55 ΚΥΒΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΥΠΟΥ KNORR 5 ΚΙΛΩΝ ΖΩΜΟΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ KNORR ΣΚΟΝΗ 5 ΚΙΛΩΝ ΚΙΛΑ 7 7,00 6,97 7,00 ΚΙΛΑ 7 44,00 4,96 44,00 0

11 ΣΥΝΟΛΟ.69,70.6,7.65,8 Φ.Π.Α. % 5,06 5,0 5,56 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.,76.,7.7,8 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΧAMΟΜΗΛΙ (0 Χ ΓΡ) ΤΕΜΑΧΙΑ 5,00,00 0,98 ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ (0 Χ 8 ΓΡ) ΤΕΜΑΧΙΑ 5,0,0,8 ΚΑΚΑΟ ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 5 4,80 4,80 4,78 ΣΥΝΟΛΟ 8,50 8,50 8,00 Φ.Π.Α. % 0,86 0,86 0,79 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 94,6 94,6 9,79 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΑ.000 % 5% 8% ΣΚΟΡΔΑ ΓΤΕΜΑΧΙ Α 50 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΑ 50 4 ΜΑΪΝΤΑΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 5 ΔΥΟΣΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 0

12 6 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΑ 40 7 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ ΚΙΛΑ 80 8 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 00 9 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΙΛΑ 50 0 ΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΑ.800 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 500 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 0 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 0 4 ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΙΛΑ 50 5 ΠΕΠΟΝΙΑ ΚΙΛΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΚΙΛΑ.00 7 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΑ ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΑ 600 ΣΥΝΟΛΟ.76,0 Φ.Π.Α. %.55,7 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.6,9 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

13 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 6 ΦΙΑΛΩΝ,5 ΛΙΤΡΟΥ (% Φ.Π.Α.) ΧΥΜΟΣ ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ 50 CC % Φ.Π.Α ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COCA,5 ΛΙΤΡΟΥ (% Φ.Π.Α.) ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ,5 ΛΙΤΡΟΥ (% Φ.Π.Α.) ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ME ΛΕΜΟΝΙ,5 ΛΙΤΡΟΥ (% Φ.Π.Α.) ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ME ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ,5ΛΙΤΡΟΥ (% Φ.Π.Α.) ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ME ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ,5 ΛΙΤΡΟΥ (% Φ.Π.Α.) ΣΟΔΑ 0 ml (% Φ.Π.Α.) ΧΥΜΟΣ ΒΥΣΙΝΟ 50 CC % Φ.Π.Α ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0,0,05 ΤΕΜΑΧΙΑ ,60 0,58 0,60 ΤΕΜΑΧΙΑ 00,50,50,48 ΤΕΜΑΧΙΑ 00,50,50,48 ΤΕΜΑΧΙΑ 00,50,50,48 ΤΕΜΑΧΙΑ 00,50,50,48 ΤΕΜΑΧΙΑ 00,50,50,48 ΤΕΜΑΧΙΑ 40 0,50 0,50 0,49 ΤΕΜΑΧΙΑ.000 0,60 0,60 0,58 ΣΥΝΟΛΟ A 6,00 6,00 6,50 Φ.Π.Α. % 8,9 8,9 8,00 ΣΥΝΟΛΟ B 5.70, ,00 5.9,60 Φ.Π.Α. %.,0.8,0.05, ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.55,9 6.9,9 6.54, ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

14 ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΙΜΑ ΛΑΠΑ ΝΩΠΟ ΧΩΡΙΣ ΚΟΚΑΛΟ ΜΟΣΧΑΡΙ ΕΛΙΑ ΝΩΠΟ ΧΩΡΙΣ ΚΟΚΑΛΟ ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΑΠΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ ΛΑΙΜΟ 50 ΓΡΑΜ εως 00 ΓΡΑΜ. ΚΙΛΑ 600 % 4% ΚΙΛΑ 80 ΚΙΛΑ 70 4 ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ 0 ΓΡΑΜ. ΚΙΛΑ 8 % 4% % 4% % 4% 5 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΚΙΛΑ 80 % 4% ΣΥΝΟΛΟ.995,96 Φ.Π.Α. %.559,75 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.555,7 ΑΥΤA ΑΥΓΑ ΤΕΜΑΧΙΑ.900 0,0 0,0 0,9 ΣΥΝΟΛΟ 780,00 780,00 74,00 Φ.Π.Α. % 0,40 0,40 96, ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 88,40 88,40 87, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΑ 400 % % ΣΥΝΟΛΟ.6,00 Φ.Π.Α. % 4,6 4

15 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.974,6 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΡΑΚΑΣ ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 5 % % ΣΥΝΟΛΟ 47,50 Φ.Π.Α. % 6,8 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5,68 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΜΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 70 4,50 4,50 4,48 ΛΟΥΚΑΝΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 40 5,00 5,00 4,48 ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 40 4,50 4,50 4,48 4 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 70 4,50 4,50 4,48 ΣΥΝΟΛΟ.00,00.00,00 985,60 Φ.Π.Α. %,0,0 8, ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.4,0.4,0.,7 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ 05Χ0 ΚΙΛΑ 0,0,8,0 5

16 εκ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5Χ75 ΕΚ. 0 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ 45Χ55 ΕΚ. 0 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΚΟΥΠΑ ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑ ΒΟΥΡΤΣΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,80,78,80 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0,08,0 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0,8,0 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,50,48,50 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 4,40 4,8 4,40 7 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,40,8,40 8 ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,80,78,80 9 ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 4 0,40 0,8 0, ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 4,50 4,47 4,50 ΤΕΜΑΧΙΑ 50,0,8,0 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 5,80 5,78 5,80 ΤΕΜΑΧΙΑ 0 4,90 4,88 4,90 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 4,00,97 4,00 5 ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 80 0,5 0, 0, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΤΥΠΟΥ SCOTH BRITE ΜΕΓΑΛΑ ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 40,5,,5 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 0,00 9,97 0,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 60 4,00,98 4,00 9 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 500 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 4x4cm ΣΥΣΚΕΥΑ ΣΙΑ 0,80,78,80 6

17 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ - ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΥΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΥΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 500 ΓΡΑΜ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΝΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΚOΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ 750 ml ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 5 LT ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 5 LT ΤΕΜΑΧΙΑ 0,90,87,90 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 5,60 5,57 5,60 ΤΕΜΑΧΙΑ 5,90,88,90 ΤΕΜΑΧΙΑ 5,60,58,60 ΤΕΜΑΧΙΑ 5,80,78,80 ΤΕΜΑΧΙΑ 50,0,8,0 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 5,80 5,78 5,80 ΤΕΜΑΧΙΑ 5,60,58,60 ΚΙΛΑ 0,70,68,70 ΤΕΜΑΧΙΑ 5,00 4,97 5,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 0 9,00 8,97 9,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 0 9,00 8,97 9,00 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 9,00 8,97 9,00 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 8,00 7,96 8,00 4 ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 40,50,48,50 5 ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ,90,87,90 6 ΦΙΑΛΗ ΓΚΑΖΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 5,0,8,0 7 ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΙΛΑ 00,0,8,0 8 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 7,80 7,78 7,80 9 ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00,97,00 7

18 ΣΥΝΟΛΟ.784,0.765,49.784,0 Φ.Π.Α. % 640,6 66,06 640,9 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.44,69.40,55.44,69 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ 4 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΕΣ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΣΥΣΚ. 0 ΤΕΜ ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ ΣΠΕΙΡΑ ΕΝΤΟΜΟΑΠΟΘΗΤΙΚΑ ΣΠΡΕΪ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΪΓΚΟΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 0 4,80 4,80 4,78 ΤΕΜΑΧΙΑ 40 5,0 5,0 5,05 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,90,90,88 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,95,95,9 ΣΥΝΟΛΟ 50,00 50,00 47,0 Φ.Π.Α. % 80,50 80,50 79,86 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 40,50 40,50 47,06 B. KOINΩNIKOY ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 40 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ.500 ΑΛΕΥΡΙ ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ.500 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΥΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΙΛΑ 875 8

19 ΡΥΖΙ ΛΕΥΚΟ ΤΥΠΟΥ ΓΛΑΣΕ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο ΓΡΑΜΜ. ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500 ΓΡ. ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ 500 ΓΡΑΜΜ. ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500 ΓΡΑΜΜ. ΚΙΛΑ 875 ΤΕΜΑΧΙΑ.500 ΤΕΜΑΧΙΑ.500 ΤΕΜΑΧΙΑ.00 ΤΕΜΑΧΙΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΑ 90 0 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΚΙΛΑ 90 ΖΑΧΑΡΗ ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 500 ΓΡ. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ 8 ΤΕΜ. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 70 ΤΕΜ. 0χ0cm ΤΕΜΑΧΙΑ.500 ΤΕΜΑΧΙΑ.500 ΤΕΜΑΧΙΑ.500 ΣΥΝΟΛΟ A Φ.Π.Α. % ΣΥΝΟΛΟ B Φ.Π.Α. % ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Διαπιστώνεται ότι υπάρχουν προσφορές μόνο για τα τρόφιμα κλπ των Παιδικών Κατασκηνώσεων του Δήμου. Κατά συνέπεια μειοδότες για την προμήθεια τροφίμων κλπ για τις παιδικές Κατασκηνώσεις του Δήμου ανά ομάδα ειδών αναδεικνύονται, οι εξής προμηθευτές: Α. ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ: α. Είδη με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης: 9

20 Γαλακτοκομικά είδη, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Λίπη, ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ» Προϊόντα αλλαντοποιίας, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Είδη Αρτοποιίας, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Είδη ζαχαροπλαστείου, ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ» Δημητριακά, ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ» Ζυμαρικά, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Σάλτσες, ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ» Όσπρια, ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ» Γλυκαντικές ύλες, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Αρτυματικές ύλες, ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ» Ηδύσματα ξηρής Μορφής, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Εμφιαλωμένο νερό & αναψυκτικά, ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ» Αυγά, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Κατεψυγμένα, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Απορρυπαντικά Είδη κουζίνας, ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ» Εντομοκτόνα, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Β. Είδη με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%): Έλαια, ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ» Είδη οπωροπωλείου, η «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» Είδη Κρεοπωλείου, ο «ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» Κατεψυγμένα ψάρια, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Κατεψυγμένα λαχανικά, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Β. ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΛΠ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΊΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Για την προμήθεια τροφίμων κλπ του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, ο διαγωνισμός δηλαδή απέβη άγονος και θα επαναληφθεί, όπως ορίζεται στο άρθρο της με αρ. πρωτ. 985/5-4-0 Διακήρυξης του Δήμου Τρίπολης, δηλαδή στις 7 Μαΐου 0, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 0:00 π.μ. και ώρα λήξης 0:0 π.μ. Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 0

21 Α. την κατακύρωση της Προμήθεια τροφίμων κλπ για τις Παιδικές Κατασκηνώσεις του Δήμου, στους κατωτέρω προμηθευτές δηλαδή: α. Είδη με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης: Γαλακτοκομικά είδη, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Λίπη, ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ» Προϊόντα αλλαντοποιίας, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Είδη Αρτοποιίας, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Είδη ζαχαροπλαστείου, ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ» Δημητριακά, ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ» Ζυμαρικά, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Σάλτσες, ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ» Όσπρια, ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ» Γλυκαντικές ύλες, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Αρτυματικές ύλες, ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ» Ηδύσματα ξηρής Μορφής, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Εμφιαλωμένο νερό & αναψυκτικά, ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ» Αυγά, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Κατεψυγμένα, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Απορρυπαντικά Είδη κουζίνας, ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ» Εντομοκτόνα, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Β. Είδη με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%): Έλαια, ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ» Είδη οπωροπωλείου, η «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» Είδη Κρεοπωλείου, ο «ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» Κατεψυγμένα ψάρια, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Κατεψυγμένα λαχανικά, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Β. Για την προμήθεια τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου θα επαναληφθεί ο διαγωνισμός, όπως ορίζεται στο άρθρο της με αρ. πρωτ. 985/5-4-0 Διακήρυξης του Δήμου Τρίπολης, δηλαδή στις 7 Μαΐου 0, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 0:00 π.μ. και ώρα λήξης 0:0 π.μ.

22 Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΤΑ ΜΕΛΗ. ΑΡΓΥΡΩ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. ΟΛΓΑ ΜΑΓΚΛΑΡΗ Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, έλαβε υπόψη τα προαναφερόμενα πρακτικά και μετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει ομόφωνα Εγκρίνει α) Το από πρακτικό Διενέργειας-Αξιολόγησης του Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων κ.λ.π. για τις Παιδικές Κατασκηνώσεις και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου», προϋπολογισμού.940,0 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού κάνει δεκτούς τους τέσσερις (4) συμμετέχοντες, δηλαδή:. «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ»,. «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ»,. «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ», 4. «ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», και απορρίπτει για τους λόγους που αναφέρονται στο εν λόγω πρακτικό την τρίτη συμμετέχουσα εταιρεία «ΑΦΟΙ Ε. ΔΑΓΡΕ Ο.Ε.» και β) Το από πρακτικό ανοίγματος οικονομικών προσφορών του Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων κ.λ.π. για τις Παιδικές Κατασκηνώσεις και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου», προϋπολογισμού.940,0 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και κατακυρώνει την Προμήθεια τροφίμων κ.λ.π. για τις Παιδικές Κατασκηνώσεις του Δήμου, στους κατωτέρω προμηθευτές δηλαδή: α. Είδη με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης: Γαλακτοκομικά είδη, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Λίπη, ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ» Προϊόντα αλλαντοποιίας, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Είδη Αρτοποιίας, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ»

23 Είδη ζαχαροπλαστείου, ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ» Δημητριακά, ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ» Ζυμαρικά, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Σάλτσες, ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ» Όσπρια, ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ» Γλυκαντικές ύλες, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Αρτυματικές ύλες, ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ» Ηδύσματα ξηρής Μορφής, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Εμφιαλωμένο νερό & αναψυκτικά, ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ» Αυγά, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Κατεψυγμένα, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Απορρυπαντικά Είδη κουζίνας, ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ» Εντομοκτόνα, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Β. Είδη με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%): Έλαια, ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΠΟΣ» Είδη οπωροπωλείου, η «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» Είδη Κρεοπωλείου, ο «ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» Κατεψυγμένα ψάρια, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Κατεψυγμένα λαχανικά, ο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ» Η Απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμό 0/0

24 Αφού συντάχθηκε η παρούσα αναγνώσθηκε και υπογράφεται : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Σαμπράκος Ιωάννης. Καρλής Γεώργιος. Βόσνος Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 4. Κατσίρης Ιωάννης 5. Εικοσιδέκα Μαρία 6. Τζιούμης Κωνσταντίνος 7. Μπισιούλης Ζαφείριος 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 34.300,00 (με ΦΠΑ) 1. Τεχνική Έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού και όρων της υπ αριθ. 2/2015 Μελέτης καθώς και των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ K.Α.15.6481.0001,15.6481.0002, 15.6481.0003,30.7341.0022, 15.6473.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΩΗΡ-295 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης : 848/2013 ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΚΑ-ΧΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5140/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002571054 2015-02-11

15PROC002571054 2015-02-11 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 01/2015 Αρ.Πρωτ.:2197/10-02-2015 Τίτλος: «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών προσώπων έτους 2015» Χρηματοδότηση : Δημοτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ελευθερίας-Ευκλείδη Ελεούσα 26510 61308

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ελευθερίας-Ευκλείδη Ελεούσα 26510 61308 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ελευθερίας-Ευκλείδη Ελεούσα 26510 61308 Πληροφορίες: ΣΤΟΓΙΟΥ ΒΑΙΑ ΤΗΛ.: 26510 61308 FAX : 26510 62794 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002000641 2014-04-17

14PROC002000641 2014-04-17 14PROC002000641 2014-04-17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΕΚΠΑ, ΤΗΣ ΔΗΚΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002888077 2015-07-02

15PROC002888077 2015-07-02 15PROC002888077 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 29/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 18190 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑ 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.1095 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ TK 74052 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 17/09/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 29105 ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προμήθεια : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2014 α) Ειδών τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού β)

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήμου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Τροφίµων, για την κάλυψη των Αναγκών της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης Καλαθά Χανίων.

Προµήθεια Τροφίµων, για την κάλυψη των Αναγκών της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης Καλαθά Χανίων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 25.06.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ. 50807 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πληροφ. Μαρία Μαρµαριτσάκη Τηλ. 2821341692 www.chania.gr Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γκουρτσιλίδης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 275 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286 093 Fax :210 5202918

Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286 093 Fax :210 5202918 ΔΙΑΚHΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Β.Ν.Σ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αριθμός Διακήρυξης : 4/2012 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ93-13Π. ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ93-13Π. ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..19η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 27ης-9-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..291/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 89 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Τρίτη 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 & ώρα 13:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13ης/30-07-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Αγρίνιο, 15-5-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 73 ΘΕΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 003/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 003/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 003/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας ειδών διαβίωσης για τους δέκα πέντε (15) ενοίκους του Οικοτροφείου, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγίας Ζώνης αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 3/6/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αρ.Πρωτ. 38275 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Πληροφορίες :Μαρία Χριστοδούλου ΤΗΛ.: 2221355173

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό για την περίοδο 2014-2015 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34 Λέρος 02-07-12 Αρ.Πρωτ.:6863 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Β Δ. Υ. ΠΕ. Νοτίου Αιγαίου Κρατικό Θεραπευτήριο Κέντρο Υγείας Λέρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα