ΑΔΑ: ΒΕΖΘ46907Κ-Ξ5Ν. Ρόδος 12/06/2012 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΣΗ ΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΖΘ46907Κ-Ξ5Ν. Ρόδος 12/06/2012 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΣΗ ΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Ταχ. δ/νση: Ρόδος Τ.Θ Ρόδος Πληροφορίες:... Τηλέφωνο: (22413) 60379/60158 FAX: (22410) Ρόδος 12/06/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ.1949/2012 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: ,00 1

2 Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο : 14/06/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Ε.Κ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΑΔΑ) ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός Η χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία:01/08/2013 Ημέρα:Πέμπτη Ώρα:12:00 Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου Όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α ,93 (χωρίς ΦΠΑ) ,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%) Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 12/06/ /06/ /06/ /06/ /06/2013 ΑΔΑ :.. 2

3 Το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/ ), με το οποίο έγινε προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α 150 / ), συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του Π.Δ. 60/ Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 247 / ) 5. Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 81 / ), όπως ισχύει σήμερα. 6. Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 134 / ) 7. Το Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπως ισχύει σήμερα. 8. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α 204 / ) 9. το Ν / 2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη συμβάσεων 10. Το Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α 43/ ), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). 11. Το Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α 202/ ) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο Το Π.Δ. 346/98, όπως τροποποιήθηκε με το Π. Δ. 18/2000, περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της Το Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α' 138/ ) 14. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81/ ), όπως τροποποιημένος ισχύει. 15. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. Α 204/ ). 16. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 68/ ). 3

4 17. Της υπ αριθ / απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερήσιων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. Β 1226/ ). 18. Του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194Α/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 19. Του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141Α/ ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 20. Του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/ ) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 21. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειαςμε την υποχρεωτικήανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο πρόγραμμα διάυγεια και άλλες διατάξεις». 22. Του Ν. 1558/85 (Φ.Ε.Κ. 137/Α/ ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα». 23. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 24. Του Π.Δ. 397/88 (Φ.Ε.Κ. 185/Α/88) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εμπορίου». 25. Του Π.Δ. 195/95 (Φ.Ε.Κ. 102/Α/95 ) «Περί Οργανισμού της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών». 26. Του Π.Δ. 27/96 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/96) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας - Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». 27. Του Π.Δ. 59/96 (Φ.Ε.Κ. 51/Α/96) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της». 28. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 19/ ). Όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις». 29. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 30. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α 202/ ) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α 139/ ) 32. Το αριθμ. πρωτ. Π1/ /9/2009 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα «Εφαρμογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών στις διαδικασίες των δημόσιων διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών» βάσει του οποίου - και σύμφωνα με τις αριθμ.: α) 253/08 (Α Τμήματος) και β)117/09 (Γ Τμήματος) σχετικές γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης - η διάταξη του άρθρου 3 παρ.6 περ. γ τελευταίο εδάφιο του Ν. 2690/1999 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α ) όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωσή της από την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α ), την παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α) και την παρ. 9 του αρθρ. 30 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α), ενόψει του θεσμικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται και του σκοπού τον οποίο εξυπηρετεί, δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής στους συμμετέχοντες, υπό οποιαδήποτε μορφή (φυσικά, νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις) στις διαδικασίες των διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών, στους οποίους εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις των άρθρων 6 και 20 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α) (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) και 43 παρ.3 του Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α), όπως ισχύουν 4

5 33. Το Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 199 / ), άρθρο 8 (Κρατικές Προμήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α 242 / ) και 9 Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α 329 / ) και όπως το άρθρο αυτό εφαρμόζεται μετά ην έναρξη ισχύος του Ν. 3310/ Την οδηγία 93/43 της ΕΟΚ σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης ένταξης στο σύστημα HACCP. 35. Την με 487/ Υπουργική Απόφαση «Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ» (ΦΕΚ Β 1219/ ) 36. Τον Ν. 2741/1999 σχετικά με το Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Κρατικές Προμήθειες, άρθρο 8) 37. Το εγκριθέν ΠΠΥΥ2012 αριθμ.3567/ Κ.Υ.Α. του υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας. 38. Το με αρ. πρωτ. 5805/ (ΦΕΚ 2309/ έγγραφο του Υ.Υ.Κ.Κ.Α με θέμα «οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών Υγείας έτους Την αριθμ.6881/ (ΑΔΑ:Β434Θ-3ΘΚ) Απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία ορίζονται οι φορείς διενέργειας για την υλοποίηση του ΠΠΥΥ H αριθμ.21/ απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης της Ε.Π.Υ. με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα τροποποίησης του ΠΠΥΥ Την αριθμ. 15/ απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου διενέργειας του διαγωνισμού. 42. Την αριθμ. 15/ απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου έγκρισης του ειδικού τεύχους διακήρυξης του διαγωνισμού. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση του έργου σίτισης των νοσηλευομένων και εφημερευόντων ιατρών για ένα (1) έτος και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γραμματεία Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. 31/07/2013 ΩΡΑ: 14:30 Γρ. δημοπρασιών Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου 01/08/2013 ΩΡΑ: 12:00 1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 2. Αναλυτική περιγραφή των ζητούμενων ειδών, στο παράρτημα Α της παρούσας. 5

6 3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής. 4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία πενήντα δύο (52) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. 5. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 01/08/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, και τόπος το Γραφείο Δημοπρασιών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, 1 ος όροφος. (Περιοχή Άγιοι Απόστολοι πόλης Ρόδου, ΤΚ Νήσος Ρόδος, ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ) 6. Οι προσφορές θα κατατίθενται ή θα παραλαμβάνονται (αν αποστέλλονται ταχυδρομικά) στην Υπηρεσία μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 31/07/2013, ημέρα Τετάρτη. και ώρα στην Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, 1ος όροφος. 7. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 8. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. 9. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ οιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 10. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή αποσφράγισης & ελέγχου των δικαιολογητικών) όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 7 του παραρτήματος Β (γενικοί όροι διακήρυξης διαγωνισμού). 11. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Δημοπρασιών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, 1ος όροφος. Η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax). 12. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 13. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14 ο του παραρτήματος Β, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 14. Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω. α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις / κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί. Οι ενώσεις προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 15. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. β του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Κ.Π.Δ.), εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον αποκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες. 6

7 16. Σε περίπτωση που ζητηθούν εγγράφως (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία στην διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής) από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού τις πρώτες δεκαοκτώ (18) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας αποστολής της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού στην ΕΕΕΕ,, αυτές παρέχονται το αργότερο τις επόμενες δεκαοκτώ (18) ημέρες από την λήξη αυτού του διαστήματος. 17. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ του Π.Δ. 118/2007, σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά της διακήρυξης κατά το άρθρο 15 παρ. 2 περ. α του ως άνω Π.Δ/τος, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της διακήρυξης. Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των έξι (6) ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται μόνον εάν η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου. 18. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 3 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 7. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 19. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση: 1. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, την 14/06/ Στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3. Στις εφημερίδες: Α) ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ : 1. Εξπρές (Αθηνών) 2. Μακεδονία (Θεσσαλονίκης) Β) ΤΟΠΙΚΕΣ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: 1. Δημοκρατική 4. Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: 5. Στην ιστοσελίδα του διαύγεια 7

8 20. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο,στην δε Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Ευρωπαϊκή Ένωση 21. Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται σε έντυπη μορφή από το Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο Διαγωνισμών στον 1ο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, και εφόσον έχουν ζητηθεί έγκαιρα, παραδίδονται ή αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης, με καταβολή αντιτίμου είκοσι ευρώ. (20 ). Το τεύχος της διακήρυξης καθώς και η περίληψη αυτού ειίναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Η αγορά του τέυχους διακήρυξης δεν είναι υποχρεωτική. 22. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Αναθέτουσας Αρχής. 23. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 24. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Οικονομικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου στον 1ο όροφο, στο τηλέφωνο: / και Fax: , αρμόδιος υπάλληλος ο κος Πιερράτος Αναστάσιος. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΖΘ46907Κ-Ξ5Ν ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάθεση υπηρεσιών σίτισης των Νοσηλευομένων και Προσωπικού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Ο παρακάτω πίνακας με τον αριθμό των σιτιζομένων είναι ενδεικτικός και οι σιτιζόμενοι πιθανόν να αυξομειώνονται ανάλογα με την κίνηση του Νοσοκομείου. ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΙΤΙΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΓΕΥΜΑ / ΔΕΙΠΝΟ ΓΙΑΤΡΩΝ 47 ΠΡΩΙΝΟ/ΓΕΥΜΑ / ΔΕΙΠΝΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ 125 ΠΡΩΙΝΟ-ΓΕΥΜΑ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΕΥΜΑ (ΜΟΝΑΔΑ 31 ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ) ΓΕΥΜΑ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΕΥΜΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ 10 ΑΝΑΙΜΙΑΣ) ΠΡΩΙΝΟ/ΓΕΥΜΑ /ΔΕΙΠΝΟ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΕΥΜΑ 10 (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ) ΓΕΥΜΑ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΕΥΜΑ (ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 12 ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ «ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ» :ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ, ΜΕΘ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 235 9

10 (Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουμένων αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχα ή ισοδύναμα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για αντίστοιχα προϊόντα τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία) ΑΡΘΡΟ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Περιγραφή έργου Υποχρεώσεις αναδόχου ΑΔΑ: ΒΕΖΘ46907Κ-Ξ5Ν Γενικά Έργο της αναδόχου εταιρείας είναι η λειτουργία του Μαγειρείου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου για την σίτιση ασθενών και εφημερευόντων ιατρών του. Ο αριθμός των σιτιζόμενων, ασθενών και εφημερευόντων ιατρών, θα κυμαίνεται ημερησίως μεταξύ 230 και 240 ατόμων. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται για τον αριθμό των σιτιζόμενων. Οι σιτιζόμενοι είναι οι εξής: α) Νοσηλευόμενοι ασθενείς: πρωινό-μεσημεριανό-βραδινό γεύμα (& ενδιάμεσο γεύμα σε ορισμένες περιπτώσεις π.χ. διαβητικοί). β) Εφημερεύοντες ιατροί: μεσημεριανό-βραδινό γεύμα. γ) Ασθενείς σε αιμοκάθαρση (Μονάδα Τεχνητού Νεφρού): 1) πρωινό-μεσημεριανό γεύμα 2) ενδιάμεσο γεύμα (σάντουιτς ή ψωμί-τυρί, χυμό, κρέμα ή γιαούρτι. Συχνότητα ενδιάμεσου γεύματος: δύο φορές ημερησίως. δ) Μεταγγιζόμενοι Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας (ΜΜΑ): 1) μεσημεριανό γεύμα 2) ενδιάμεσο γεύμα (όπως σάντουιτς ή ψωμί-τυρί, χυμό, φρούτο κ.ά.). ε) Προσωπικό «κλειστών Τμημάτων» (Χειρουργείο, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας): καφέ (ελληνικό, στιγμιαίο), τσάι, ζάχαρη, χυμό, σάντουιτς ή τυρί-ψωμί, γάλα, φρούτα εποχής. στ) Αιμοδότες (Τμήμα Αιμοδοσίας): χυμό πορτοκάλι, ψωμί ή φρυγανιές, τυρί. ζ) Παιδιατρικοί ασθενείς (επιπλέον των κύριων γευμάτων): ενδιάμεσο γεύμα (όπως χυμό, παιδικό γιαούρτι). η) Ψυχιατρικοί ασθενείς (επιπλέον των κύριων γευμάτων): καφέ (ελληνικό, στιγμιαίο, στιγμιαίο ντε καφεϊνέ), τσάι, ζάχαρη, ενδιάμεσο γεύμα (όπως χυμό, γάλα, τυρί-ψωμί, σνακ πχ. μπισκότα ή κουλουράκια). θ) Ασθενείς ημερήσιας νοσηλείας Aιματολογικού: 1) μεσημεριανό γεύμα 2) ενδιάμεσο γεύμα (όπως σάντουιτς ή ψωμί-τυρί, φρούτο κ.ά.). Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών πριν την έναρξη ισχύος της σύμβασης, να έχει προβεί στην προμήθεια του πρόσθετου εξοπλισμού, στην οργάνωση και προετοιμασία των χώρων, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στην εκτύπωση αναγκαίων εντύπων κλπ. Οι εκατέρωθεν οικονομικές υποχρεώσεις αρχίζουν με τη λειτουργία του Μαγειρείου και δεν μπορεί ο χρόνος έναρξης να είναι μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) ημερών δεν επαρκεί για την έναρξη των δραστηριοτήτων παραγωγής και διάθεσης φαγητού, η ανάδοχος δικαιούται να καλύπτει τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με εξαίρεση τις ειδικές δίαιτες, με φαγητό που θα προσκομίζεται στο Νοσοκομείο, αφού έχει παρασκευασθεί κατά τους ισχύοντες κανόνες σε άλλες εγκαταστάσεις (εξωτερικό CATERING). Η εξαίρεση αυτή, για το αρχικό χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης, δεν μπορεί να ισχύσει πέραν του διμήνου. Είναι αυτονόητο ότι και στην περίπτωση παραλαβής φαγητών και γενικότερα ειδών σίτισης παρασκευασμένων εκτός Νοσοκομείου ισχύουν κατά τα λοιπά όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης και της σύμβασης. Παραχώρηση απαιτούμενων χώρων εγκαταστάσεων επιπλώσεων εξοπλισμού Για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του το Νοσοκομείο παραχωρεί προς χρήση στην ανάδοχο για το συμβατικό χρόνο, τους απαιτούμενους χώρους και εγκαταστάσεις: 10

11 o Μαγειρείο. o Χώρους ψύξης κατάψυξης και αποθήκευσης. o Χώρο - Γραφείο για το προσωπικό του. o Όλες τις μόνιμες εγκαταστάσεις και μηχανήματα καθώς και τα εξαρτήματα τους. o Όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για θέρμανση, ψύξη, ύδρευση, εξαερισμό, πυρασφάλεια και ηλεκτρική εγκατάσταση. Το Νοσοκομείο θα παραδώσει στην ανάδοχο το σύνολο του εξοπλισμού με βάση το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής εξοπλισμού, που θα συνταχθεί κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης, όπου θα καταγράφεται και η κατάσταση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων. Η ανάδοχος οφείλει, με αποκλειστικά δική της μέριμνα και δαπάνη, να διατηρεί τον εξοπλισμό στο πλήθος και στην κατάσταση που τον παρέλαβε. Με την λήξη ή την λύση της σύμβασης θα παραδώσει και πάλι το σύνολο των σκευών και των ειδών εστίασης, ποσοτικά και ποιοτικά, όπως τα παρέλαβε, συμπληρώνοντας με δική του ευθύνη και έξοδα τις τυχόν φθορές ή απώλειες. Αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του Νοσοκομείου ο ανά πάσα στιγμή έλεγχος του πλήθους και της ποιότητας του κάθε είδους ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που παρέδωσε στην ανάδοχο. Στην περίπτωση που ο αριθμός και η ποιότητα των παραπάνω έχει μεγάλες αποκλίσεις, ποιοτικές ή ποσοτικές, από αυτά που παραδόθηκαν κατά την υπογραφής της σύμβασης, το Νοσοκομείο μπορεί να απαιτήσει την άμεση αντικατάστασή τους. Εξαιρούνται οι φθορές που τεκμηριωμένα οφείλονται στο προσωπικό του Νοσοκομείου. Η ανάδοχος υποχρεούται στη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού, πάντοτε υπό την επίβλεψη εξουσιοδοτημένου προσωπικού του Νοσοκομείου. Κατά τη διάρκεια του έτους θα γίνονται συσκέψεις μεταξύ του εργοδότη και της αναδόχου για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους. Οι πληρωμές για κατασκευές σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί στην ανάδοχο βαρύνουν το Νοσοκομείο. Επίσης, το Νοσοκομείο είναι υποχρεωμένο να επιβαρύνεται με τα έξοδα για τις επισκευές δομικών στοιχείων στους χώρους της κεντρικής κουζίνας, εφόσον οι φθορές οφείλονται αποκλειστικά στην συνήθη χρήση. Η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να παραδώσει τους χώρους στην ίδια άψογη κατάσταση που ήταν όταν του παραχωρήθηκαν. Στην περίπτωση που για να γίνει αυτό απαιτείται να αποκαταστήσει φθορές σε κτηριακές εγκαταστάσεις, αυτό θα πρέπει να γίνεται με τα ίδια υλικά, μέθοδο και προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και πάντα μετά από την έγκριση της Τεχνικής Διεύθυνσης του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση αδυναμίας, το Νοσοκομείο με δική του μέριμνα θα προβεί στις αποκαταστάσεις των φθορών και θα καταλογίσει τη δαπάνη στην ανάδοχο. Καταναλώσεις Ηλεκτρικού ρεύματος(δεη) - Τηλεπικοινωνιών(ΟΤΕ) - Καυσίμων - Νερού Οι δαπάνες θέρμανσης-κλιματισμού, ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο, υπό την προϋπόθεση της λογικής χρήσης και της εντός των ευλόγων ορίων κατανάλωσης, ενώ οι δαπάνες τηλεπικοινωνιακών τελών βαρύνουν την ανάδοχο. Ο υπολογισμός των δαπανών, που βαρύνουν την ανάδοχο, θα γίνεται με τα ισχύοντα τιμολόγια των αντίστοιχων εταιρειών ή άλλων παροχών σε μηνιαία βάση, το δε αποτέλεσμα θα υπολογίζεται στις δοσοληψίες μεταξύ των δύο μερών, κατά τα οριζόμενα στη διακήρυξη. Είναι όμως δυνατό η ανάδοχος να εγκαταστήσει το πολύ μία (1) νέα τηλεφωνική σύνδεση στο όνομα της, εντός των χώρων ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, οπότε είναι αυτονόητο ότι αποτελεί αποκλειστική του ευθύνη η έγκαιρη εξόφληση των αντίστοιχων λογαριασμών. Πρόσθετος Εξοπλισμός - Λίστα ειδών Η ανάδοχος υποχρεούται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών πριν την έναρξη ισχύος της σύμβασης, να έχει προβεί στην προμήθεια του πρόσθετου πάγιου εξοπλισμού, σύμφωνα με τα παρακάτω είδη, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές του Νοσοκομείου για κάθε είδος, μετά από συνεννόηση με την Οικονομική Υπηρεσία. 11

12 400τμχ Πιάτο φαγητού Coupe, νοσοκομειακού τύπου και στρογγυλού σχήματος διαμέτρου 25εκ. (από τον εξωτερικό δακτύλιο) με απόκλιση (+/-) 1εκ. Το υλικό κατασκευής θα είναι η λευκή πορσελάνη που να αντέχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον 280 C. 400τμχ Πιάτο σαλάτας Coupe, νοσοκομειακού τύπου και στρογγυλού σχήματος διαμέτρου 19,5εκ. (από τον εξωτερικό δακτύλιο) με απόκλιση (+/-) 1 εκ. Το υλικό κατασκευής του θα είναι η λευκή πορσελάνη που να αντέχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον 280 C. 400τμχ Πιάτο επιδορπίου Coupe Νο 15, νοσοκομειακού τύπου και στρογγυλού σχήματος διαμέτρου 15εκ. (από τον εξωτερικό δακτύλιο) με απόκλιση (+/-) 1 εκ. Το υλικό κατασκευής του θα είναι η λευκή πορσελάνη που να αντέχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον 280 C. 400τμχ Πιάτο πρωινο Coupe Νο 15, νοσοκομειακού τύπου και στρογγυλού σχήματος διαμέτρου 15εκ. (από τον εξωτερικό δακτύλιο) με απόκλιση (+/-) 1 εκ. Το υλικό κατασκευής του θα είναι η λευκή πορσελάνη που να αντέχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον 280 C. 400τμχ Φλιτζάνι πορσελάνης με πιατάκι στοιβαζόμενο, λευκής πορσελάνης, ξενοδοχειακού τύπου. 400τμχ Μπολ σούπας με καπάκι, νοσοκομειακού τύπου και στρογγυλού σχήματος διαμέτρου 13εκ. (από τον εξωτερικό δακτύλιο) με απόκλιση (+/-) 1εκ., ύψος 7 εκ. και χωρητικότητα 0,5lt.Το υλικό κατασκευής θα είναι η λευκή πορσελάνη που να αντέχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον 280 C. Το καπάκι θα είναι από ειδικό συνθετικό υλικό που θα αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες, διπλών τοιχωμάτων, με κενό αέρος για λόγους θερμομόνωσης. Θα εφάπτεται τέλεια στο στόμιο του μπολ και δεν θα αφήνει καθόλου κενά. Η προσφερόμενη τιμή να είναι ξεχωριστή για το μπολ της σούπας και ξεχωριστή για το καπάκι. 400τμχ Μαχαίρι φαγητού ανοξείδωτο με επίπεδη λαβή λείας επιφάνειας (χωρίς σχέδια ή ανάγλυφα) απλό 18/ τμχ Μαχαίρι επάλειψης ανοξείδωτο με επίπεδη λαβή λείας επιφάνειας (χωρίς σχέδια ή ανάγλυφα) απλό 18/ τμχ Κουτάλι φαγητού ανοξείδωτο με επίπεδη λαβή λείας επιφάνειας (χωρίς σχέδια ή ανάγλυφα) απλό 18/ τμχ Πιρούνι φαγητού ανοξείδωτο με επίπεδη λαβή λείας επιφάνειας (χωρίς σχέδια ή ανάγλυφα) απλό 18/ τμχ Κουταλάκι γλυκού ανοξείδωτο με επίπεδη λαβή λείας επιφάνειας (χωρίς σχέδια ή ανάγλυφα) απλό 18/ τμχ Ποτήρια νερού ml, στοιβαζόμενα. κατά προτίμηση άθραυστα. 400τμχ Ποτήρια για γάλα/χυμό ml, στοιβαζόμενα, κατά προτίμηση άθραυστα. 70 πιάτα για κυρίως φαγητό, 70 πιάτα σαλάτας, 70 μαχαιροπήρουνα, 70 ποτήρια νερού και αντίστοιχα 70 δίσκους σερβιρίσματος, τα οποία θα φέρουν κάποιο ξεχωριστό διακοσμητικό ή να είναι διαφορετικού χρώματος από τα υπόλοιπα είδη για την σίτιση του ιατρικού προσωπικού. 12 Σετ σκευών για αλάτι και πιπέρι. 12 Σετ σκευών για λάδι και ξίδι. 400τμχ δίσκοι σερβιρίσματος φαγητού με επίπεδη επιφάνεια. 470τμχ καλύμματα ανοξείδωτα για πιάτα φαγητού στρόγγυλα. 15τμχ ισοθερμικά σκεύη ροφημάτων με κάνουλα και χειρολαβή κατάλληλα για γάλα. Πέρα από τον παραπάνω εξοπλισμό, η ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πλαστικά σκεύη μίας χρήσεως (πιάτα, μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια, ποτήρια), περίπου 200 τεμάχια/είδος καθημερινά. Η ανάδοχος θα επιβαρύνεται με τη δαπάνη αγοράς των σκευών σερβιρίσματος φαγητού έτσι ώστε: α) να συμπληρώνει τυχόν φθορές και απώλειες και β) να καλύπτει ενδεχόμενες νέες ανάγκες που θα προκύψουν. Η αγορά των σκευών σερβιρίσματος θα γίνεται κατόπιν της από 12

13 κοινού εκτίμησης των αναγκών χρήσης και βάσει μηνιαίας απογραφής που υποχρεούται να κάνει η ανάδοχος. Σε κάθε περίπτωση ο εξοπλισμός που συμπληρώνει τον ήδη υπάρχοντα θα πρέπει να είναι όμοιος με τον υπάρχοντα στο Νοσοκομείο εξοπλισμό και σε κάθε περίπτωση να έχει την έγκριση του Νοσοκομείου. Ο εξοπλισμός αυτός μετά τη λήξη ή λύση της σύμβασης θα επιστρέφεται στην ανάδοχο. Συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Τόσο οι κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που καλύπτουν τους χώρους δραστηριότητας της αναδόχου, όσο και ο εξοπλισμός, είτε αυτός παραδίδεται από το Νοσοκομείο, είτε αποτελεί προϊόν πρόσθετης προμήθειας εκ μέρους της αναδόχου, λειτουργούν, συντηρούνται και επισκευάζονται σε περιπτώσεις βλαβών με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνες της αναδόχου. Η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις καλής λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης που θα της δίδονται γραπτά ή προφορικά από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και να παραδώσει εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, μετά τη λήξη ή τη λύση της σύμβασης, σε καλή κατάσταση, ανεξάρτητα με αυτήν στην οποία τα παρέλαβε. Σε κάθε περίπτωση που η ανάδοχος αρνείται ή καθυστερεί να αποκαταστήσει τις εγκαταστάσεις ή τον εξοπλισμό, σύμφωνα με τις ως άνω υποδείξεις και παρέλθει άκαρπη η προς τούτο 15ήμερη προθεσμία, που θα δίδεται για τον σκοπό αυτό κάθε φορά, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει στην αποκατάσταση με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει προσφορότερο, σε βάρος και για λογαριασμό της αναδόχου, παρακρατώντας τις σχετικές δαπάνες από την αμέσως επόμενη πληρωμή της αναδόχου ή ακόμη εφόσον δεν υπάρχουν επαρκείς οφειλές προς αυτήν- καταπίπτοντας ανάλογα τις κατατεθειμένες εγγυήσεις. Τυχόν επανάληψη της διαδικασίας αυτής για τρεις (3) φορές, καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης, συνιστά σοβαρό λόγο για την εκ μέρους του Νοσοκομείου καταγγελία της σύμβασης. Τροποποιήσεις εγκαταστάσεων Η ανάδοχος δύναται να προτείνει την τροποποίηση των εγκαταστάσεων ή την προσθήκη εξοπλισμού, στους χώρους όπου αναπτύσσει δραστηριότητες, με γραπτή έκθεση στην οποία θα πρέπει απαραίτητα να περιέχονται: α. Η αιτιολόγηση της τροποποίησης ή προσθήκης. β. Η επάρκεια του χώρου εγκατάστασης. γ. Οι τυχόν απαιτήσεις πρόσθετων ηλεκτρομηχανολογικών παροχών εκ μέρους του Νοσοκομείου. Οι προτάσεις αυτές μπορούν να υποβληθούν οποτεδήποτε κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Ωστόσο, κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού ανάθεσης της σίτισης, οι υποψήφιοι, αφού λάβουν πλήρη και σαφή γνώση των επί τόπου συνθηκών στους χώρους του Μαγειρείου Κουζίνας, θα πρέπει να συμπεριλάβουν απαραίτητα στις προσφορές τους τον εξοπλισμό που αρχικά προτίθενται να εγκαταστήσουν στους χώρους αυτούς, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των εγκαταστάσεων που προτίθενται να επιφέρουν, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξη των δραστηριοτήτων της αναδόχου. Οι προσθήκες αυτές, καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις θα πρέπει να περιέχονται σε χωριστό πίνακα μέσα στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς, όπου έκτος από τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου, θα πρέπει επίσης να περιγράφεται με σαφήνεια ο τύπος, ο κατασκευαστής και το μοντέλο των πρόσθετων συσκευών / μηχανημάτων και η τρέχουσα αξία τους και να κοστολογούνται επιμέρους και συνολικά οι τυχόν τροποποιήσεις στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου πρέπει να εγκρίνουν με έγγραφο τις προτεινόμενες τροποποιήσεις ή προσθήκες, πριν η ανάδοχος προχωρήσει στην υλοποίηση τους. Τροποποιήσεις και προσθήκες που περιέχονται στην προσφορά της αναδόχου θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριμένες με την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης, εκτός εάν υπάρξει ρητή διαφοροποίηση σε αυτήν. 13 ΑΔΑ: ΒΕΖΘ46907Κ-Ξ5Ν

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους τα παρακάτω έγγραφα (στο φάκελο των δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς), ως απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) CPV 98310000-9

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) CPV 98310000-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ ΤΩΝ Κ.Υ. ΚΑΙ ΠΙ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ ΤΩΝ Κ.Υ. ΚΑΙ ΠΙ. ΑΔΑ: ΒΛ9Θ46907Κ-9Ι2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ---------------- Ταχ. δ/νση: Γ. Σεφέρη Αγ. Απόστολοι 85100 Ρόδος Τ.Θ. 138 - Ρόδος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ : 761/19.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Βλάχος, Α. Φραγκιαδάκης Τηλ. 210 3377185, 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 15PROC002933466 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. 2015-07-24 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα, 23-7-2015 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1296 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 59/2015 ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 23.601,55

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 59/2015 ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 23.601,55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :

1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Προμήθεια αυτόνομων συστημάτων επεξεργασίας νερού στο Δήμο Τήνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 010/2013 «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας 1.000 μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για οκτώ μήνες, με σκοπό τη διανομή του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 010/2013 «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας 1.000 μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για οκτώ μήνες, με σκοπό τη διανομή του ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 010/2013 «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας 1.000 μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για οκτώ μήνες, με σκοπό τη διανομή του σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από την Αστική Μη Κερδοσκοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα